Epilepsia ja työkyky. Reetta Kälviäinen professori, ylilääkäri Epilepsiakeskus KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Epilepsia ja työkyky. Reetta Kälviäinen professori, ylilääkäri Epilepsiakeskus KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA"

Transkriptio

1 Epilepsia ja työkyky Reetta Kälviäinen professori, ylilääkäri Epilepsiakeskus KUOPION YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA

2 Mitä on epilepsia? Epilepsia on aivojen sairaus, jossa aivoilla on pitkäkestoinen poikkeava taipumus synnyttää epileptisiä kohtauksia ja jossa henkilöllä saattaa olla myös neurologisia, kognitiivisia, psyykkisiä tai sosiaalisia toimintakyvyn ongelmia seurauksena sairaudestaan. Epilepsy is a disorder of the brain characterized by an enduring predisposition to generate epileptic seizures and by the neurobiologic, cognitive, psychological, and social consequences of this condition (Fisher ym. 2005)

3 Epilepsia Kohtaukset Neurologiset Kognitiiviset, Psyykkiset, Sosiaaliset toimintakyvyn ongelmat Diagnostiikka ja toimintakyvyn arviointi sekä kokonaisvaltainen hoito tulee kohdistua kaikkiin näihin ongelmiin

4 Miten epilepsia diagnosoidaan? 1. Kohtauskuvaus Oma kuvaus ja silminnäkijäkuvaus 2. Kohtaustyyppi tai tyypit Kohtauskuvaus ja EEG 3. Epilepsiaoireyhtymä Alkamisikä, kohtaustyypit, EEG 4. Takana oleva syy tai aivojen sairaus Aivojen MRI, joskus geenitesti 5. Vaikutus toimintakykyyn Rajoitteet esim ajokykyyn, koulunkäynti- ja työkykyyn

5 Epilepsia ja työ Suomessa on lähes työikäistä epilepsiapotilasta Joka vuosi epilepsiaan sairastuu yli työikäistä suomalaista Suurin osa heistä on aktiivisesti mukana työelämässä, opiskelee tai hakee työtä 8 %:lla epilepsia on pääasiallinen syy eläkkeeseen

6 Epilepsia ja kuntoutuminen Kohtauksia aiheuttavan sairauden kanssa pärjäämistä, itselle sopivien elämäntavoitteiden ja -sisältöjen löytämistä sekä oman terveyden hyvää hoitamista, huolenpitoa itsestä Kuntoutumisen tavoitteet perustuvat ihmisen omaan elämään, hänen kokemuksiinsa ja elinympäristöönsä

7 Epilepsiaan sopeutuminen Sairauteen sopeutunut on oivaltanut olevansa sairautensa hoidosta myös itse vastuussa, ja oppinut ottamaan sen realistisesti huomioon elämässään Epilepsia on tässä suhteessa ihmiselle erityisen vaativa sairaus Sopeutumisprosessinsa onnistuneesti läpikäynyt henkilö ansaitsee oman tilanteensa asiantuntijalle kuuluvaa kunnioitusta

8 Työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä eri tasoilla Yhteiskunta Työpaikka Työntekijä Epilepsiaa sairastaviin ihmisiin kohdistuvat asenteet Yleinen käsitys epilepsian vaikutuksista työkykyyn Globalisoitumiskehitys ja suhdanteet Työelämän muutokset Työpolitiikka ja työllistämisen tukimuodot sekä koulutuspolitiikka Ammatillinen kuntoutus Työkaverit, esimies ja muut työnantajan edustajat Yhteiskuntavastuu Toimiala ja mahdollisuudet hyödyntää työllistämisen tukitoimia Fyysinen työympäristö ja työtehtävät Osaamisen kehittäminen ja johtaminen sekä rekrytointilinjaukset Oma käsitys epilepsiasta Koettu ja havaittu stigmatisointi Koulutus, soveltuvuus alalle, koulutustaso, työkokemus Asuinpaikka (esim. tarjolla olevat työpaikat ja julkisen liikenteen palvelut) Persoona; motivaatio, sosiaaliset taidot Terveydentila ja elämäntilanne

9 Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma : Osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien henkilöiden mahdollisuuksia työntekoon ja kuntoutukseen parannetaan Työterveyshuollolla on tärkeä rooli työurien pidentämisessä Työkyvyttömyyden ehkäiseminen Terveyden edistämisen sekä terveydenhuollon ja kuntoutuksen yhteistyön kehittäminen

10 SV-lain ja TTH-lain muutokset voimaan pv - työnantajan ilmoitettava sairauspoissaolot työterveyshuoltoon 60 pv - sairauspäivärahan hakuaika 90 pv - lausunto työhön paluun mahdollisuuksista: työterveyshuollon arvio työntekijän jäljellä olevasta työkyvystä työnantajan selvitettävä yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa mahdollisuudet työnsopeuttamiselle työntekijän toimitettava lausunto Kelalle. SV-lain muutos 19/2012 ja TTH-lain muutos 20/2012 (HE 75/2011)

11 Työkyvyn tukiprosessi TYÖPAIKKA TYÖPAIKKA JA TTH Työterveyshuollon sopimus Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työpaikan toimintakäytännöt työkyvyn ylläpitämisessä Sairauspoissa-olojen seuranta Työkyvyn varhainen tuki Työterveysneuvottelu Selvitys työkuormituksesta Työn mukauttamismahdollisuudet; Työaika Työjärjestelyt Työkokeilu Sosiaalivakuutuksen ja kuntoutuksen mahdollisuudet Osasairauspäiväraha Lääkinnällinen, ammatillinen, sosiaalinen kuntoutus Työnantaja - työntekijä keskustelu

12 Terveydenhuolto YHTEISTYÖ

13 Työnantajien halukkuuteen palkata osatyökykyisiä vaikuttavat 1. Yrityksen osaamistarpeet 2. Asenteet 3. Hyvät käytännöt Kauppakamarin osaamisselvitys yritysten osaamistarpeet, 2012

14 Yksilötaso: havaittu ja koettu stigma Stigmatisaatiosta voi tulla myös itseään ylläpitävä kehä, jossa epilepsiaa sairastava sisäistää ympäristön kielteiset asenteet. 1 Itseluottamuksen ongelmia, alisuoriutuminen ja luovuttaminen Sosiaalisen toimintakyvyn tukeminen tärkeää 1 ks. esim. Baker and Jacoby (ed.) Quality of Life in Epilepsy 2000

15 Haasteet erilaiset eri elämänvaiheissa olevilla epilepsiaa sairastavilla Ammatinvalinta nuorella: oppimisen ja sosiaalisten valmiuksien tukeminen jo perusopetuksessa on ratkaisevaa myöhemmän suoriutumisen kannalta 1 Työllistyminen ammattiin valmistumisen jälkeen Työuran aikana sairastuminen, ammatin vaihtaminen 1 Koponen ja muut 2007: Social Functioning and Psychological Well-Being of 347 Young Adults with Epilepsy Only Population-Based, Controlled Study from Finland. Epilepsia 48:

16 Ammatillinen kuntoutus Useassa laissa määritelty: Kelan kuntoutuslaki, julkisia työvoimapalveluja koskeva laki, työeläkelait, lait tapaturmavakuutuksen ja liikennevakuutuksen järjestämästä kuntoutuksesta Sairaus aiheuttaa uhan työkyvyttömyydestä tai heikentää olennaisesti työ- ja ansiokykyä

17 Ammatillinen kuntoutuksen tavoitteena parantaa työkykyä, jotta henkilö jaksaisi työelämässä paremmin tai pääsisi työelämään vajaakuntoisuudesta huolimatta tai voisi palata työhön pitkän poissaolon jälkeen

18 Suurin osa ammateista sopii Epilepsiaa sairastavat eivät voi toimia ammateissa, joissa edellytetään raskaan liikenteen kuljettamista tai ammattimaista henkilöautoilua Mikäli epilepsiaa sairastava saa hoidosta huolimatta toistuvasti kohtauksia, on vältettävä ammatteja, joissa hänellä on riski vahingoittaa itseään tai muita Tietyillä aloilla hakijoiden terveydentilalle asetetaan tavallista tiukemmat vaatimukset jo koulutukseen hakuvaiheessa, esimerkiksi ilmailu-, merenkulku- ja rautatieliikenteen aloilla

19 Ammatillisen kuntoutuksen järjestäjät Ammatillista kuntoutusta järjestävät Kela, työeläkelaitokset ja tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset. Ammatilliseen kuntoutukseen liittyviä palveluita antavat TE-toimistot, kunnat, ammatilliset oppilaitokset ja kuntoutuslaitokset

20 Kuntoutuskeinoja Kuntoutustutkimus Työkokeilu Työhön valmennus Työhön tai ammattiin johtava koulutus Tuki elinkeinotoiminnan aloittamiseen tai jatkamiseen Kuntoutuksen aiheuttamien tarpeellisten ja välttämättömien kustannusten korvaaminen Kuntoutusneuvonta

21 Ammatillisen kuntoutuksen lähtökohta Lääketieteellinen arvio työkyvyttömyyden uhasta ja jäljellä olevasta työkyvystä. Moniammatillinen työryhmä; neurologi, neuropsykologi, sos tt, (psykiatri), muut Kuntoutustutkimus tarpeen mukaan Kuntoutukseen ohjaaminen : kuntoutuja saa tietoa ja pääsee palvelujen piiriin Kuntoutuksen oikea-aikaisuus: käynnistyminen riittävän varhaisessa vaiheessa Kuntoutujan motivaatio, elämäntilanne ja muut yksilölliset tekijät

22 Työllistyminen sairastuttua Millaisena näen oman tulevaisuuteni työssä? Mitä työ merkitsee toimeentulolleni, ihmissuhteilleni? Mikä osa työllä on elämässäni? Mitä muuta arvokasta elämässäni on? Voinko vaihtaa ammattia? Mitä koulutusmahdollisuuksia minulla on? Onko minulla toiveita ja suunnitelmia, joita en koskaan uskaltanut tai jaksanut toteuttaa työesteiden vuoksi? Kokeilisinko nyt? Paljonko voin antaa itselleni aikaa pohtia tulevaisuutta ja etsiä vaihtoehtoja? Mukaellen Terveenä työttömyydestä -esite

23 Työllistyminen Työllistymisen ja työnteon lähtökohta: - Epilepsian asianmukainen hoito - Ammatillinen osaaminen ja työ, jossa rakenteelliset edellytykset kunnossa Realistinen minäkuva Subjektiivisia kokemuksia ei voi kiistää MUTTA: mitä kaikkea elämässä voi selittää epilepsialla

24 Työkykyongelmien tunnistaminen Vakavat ongelmat: kohtaustasapaino epätyydyttävä, epilepsian etiologia vaikuttaa merkittävästi työkykyyn, liitännäissairauksia; masennusta, kognitiivisia ongelmia Henkilöt, jotka eivät pysty työllistymään em. syistä kuntoutuksen avullakaan vapailla työmarkkinoilla -> välityömarkkinat

25 Sosiaalinen työllistäminen ja välityömarkkinat Valmentava ja kuntouttava toiminta Työtoiminta Työsuhteinen sosiaalinen työllistäminen Kaikille yleensä tarjolla koulutusta, mutta työtoimintaa löytyy sattumanvaraisesti ja vaatii paljon omaa/läheisten aktiivisuutta

26 Sitkun uhrit Kuntoutusta/Työllistämistä voidaan monen sairastavan/asiantuntijan mielestä aloittaa vasta kun On parantunut Kun kohtauksia ei ole Kun riskiä ei ole Joku voi taata että mitään ei satu. Mutku elämä on nyt

27 Yleistyksen uhrit Epilepsiaa sairastava ei sovi vuorotyöhön yms. Ei ole lakia tai sääntöä, joka sanoisi näin vaan vuorotyöhön soveltumista on arvioitava yksilöllisesti Jos epilepsiaa sairastava kykenee palautumaan ja säilyttämään hyvän unirytmin epäsäännöllisestä työrytmistä huolimatta eikä vuorotyö lisää hänen kohtausriskiään, ei kohtauksettomalta ole syytä kieltää vuorotyötä pelkän epilepsiadiagnoosin vuoksi. Vuorotyötäkin voi suunnitella hyvin

28 Toivottomuuden uhrit Ei kukaan ota töihin epilepsiaa sairastavaa, ainoa tapa työllistyä on itsekin kieltää sairaus Pitäytyminen entisessä, vain entinen ammatti käy, mikään muutos ei ole mahdollinen, entinen ammatti osa identiteettiä Jonkun on korvattava sairastuminen

29 Vaihtoehtoja on aina, mutta se edellyttää henkistä joustavuutta kyky tulla toimeen itsensä kanssa kyky hyväksyä puutteensa kyky vaihtaa toimintatapoja kyky muuttaa mielipidettä kyky solmia suhteita muihin kyky kohdata vaikeudet kyky kokea vaatimukset haasteina kyky ponnistella kyky kokea tunteita kyky vastaanottaa tunteita kyky olla

30 Epilepsia hyvä hoito Aina: oikea oireyhtymä- ja etiologiatasoinen diagnoosi suullinen ja kirjallinen tieto sairaudesta yhteinen hoitosuunnitelma kumppanuus diagnoosin mukainen etiologian hoito ja pitkäaikainen lääkehoito Tarpeen mukaan: ensitietopäivä kuntoutumiskurssit ammatillinen ja lääkinnällinen kuntoutus oikea-aikainen kirurginen hoito joskus dieettihoito

Epilepsiaa sairastavan polku työelämään. Ammatillinen kuntoutusneuvoja Olive Heikkilä, OYS Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry

Epilepsiaa sairastavan polku työelämään. Ammatillinen kuntoutusneuvoja Olive Heikkilä, OYS Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry Epilepsiaa sairastavan polku työelämään Ammatillinen kuntoutusneuvoja Olive Heikkilä, OYS Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry Tienhaaroja työelämän poluilla Ammatinvalinta Työllistyminen

Lisätiedot

Sisältö LUKIJALLE. EPILEPSIA Epilepsian hyvä hoito on työssäkäynnin edellytys Mitä epilepsia on?

Sisältö LUKIJALLE. EPILEPSIA Epilepsian hyvä hoito on työssäkäynnin edellytys Mitä epilepsia on? & Työ epilepsia Sisältö LUKIJALLE 3 EPILEPSIA Epilepsian hyvä hoito on työssäkäynnin edellytys Mitä epilepsia on? 4 4 5 KOHTI TYÖELÄMÄÄ Epilepsia ja ammatinvalinta Koulutusväylät Opiskelun rahoittaminen

Lisätiedot

Työelämän taitekohdissa

Työelämän taitekohdissa opas hyvään arkeen Työelämän taitekohdissa opas MS-tautia tai harvinaista etenevää neurologista sairautta sairastavalle suomen ms-liiton julkaisuja työelämän taitekohdissa Suomen MS-liiton julkaisusarja

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Muutostyöskentely, kontrolli ja sinnikkyys kuntoutumiseen liittyvän työskentelyn yhteydessä

Muutostyöskentely, kontrolli ja sinnikkyys kuntoutumiseen liittyvän työskentelyn yhteydessä Jos kohtelet ihmistä sellaisena kuin hän on, hän jää sellaiseksi; mutta jos kohtelet häntä sellaisena kuin hänen pitäisi ja hän voisi olla, hänestä tulee sellainen kuin hänen pitäisi olla ja hän voisi

Lisätiedot

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena

Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Kristiina Leinonen Työpaikkavalmentaja osatyökykyisen henkilön työllistymisen tukena Työpaikkavalmentajien ja heidän esimiesten näkemyksiä työpaikkavalmentajuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosiaalialan

Lisätiedot

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA

Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Susanna Koivula MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Kuntoutusohjauksen ja - suunnittelun koulutusohjelma 2012 MASENTUNUT TYÖNTEKIJÄ TYÖTERVEYSHUOLLON ASIAKKAANA Koivula, Susanna Satakunnan

Lisätiedot

Työterveys ja kuntoutus

Työterveys ja kuntoutus Sosiaali- ja terveysministeriö selvityksiä 2007:60 Työterveys ja kuntoutus Työterveyshuollon, työpaikkojen ja kuntoutuksessa toimivien yhteistyö Helsinki 2008 ISSN 1236-2115 ISBN 978-952-00-2472-7 (nid.)

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ

OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2013:29 Toimintakonsepti osatyökykyisten työllistymiseksi OSATYÖKYKYISET TYÖSSÄ Helsinki 2013 2 LUKIJALLE Osatyökykyinen on henkilö, jolla on käytössään

Lisätiedot

Ulla Buchert Mirkka Vuorento

Ulla Buchert Mirkka Vuorento Ulla Buchert Mirkka Vuorento Suomalaisten hyvinvointipalveluiden ammattilaisten näkemyksiä maahanmuuttajien ammatillisen ja mielenterveyskuntoutuksen haasteista ja ratkaisuista 81/2012 Sosiaali- ja terveysturvan

Lisätiedot

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi

Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI. Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi Kyhallitus 19.1.2012 14 VARHAISEN TUEN MALLI Ohjeita työhyvinvoinnin edistämiseksi SISÄLTÖ sivu 1. Johdanto 1 2. Työntekijän huolenpito työkyvystään 1 3. Varhainen tuki luo hyvinvointia ja säästää kustannuksia

Lisätiedot

AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN. Työterveyshuollon rooli

AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN. Työterveyshuollon rooli AMMATILLINEN KUNTOUTUS VOIMAA TYÖVOIMAAN Työterveyshuollon rooli 1 TYÖTERVEYSLÄÄKÄRI ja HOITAJA ARVIOIVAT TYÖNTEKIJÄN TYÖKYKYÄ VASTAANOTTOKÄYNNEILLÄ Työkykyä voidaan symbolisesti kuvata talon muodossa.

Lisätiedot

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista

Miten työterveyshuolto. tukee työssä jatkamista Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista 2 Miten työterveyshuolto tukee työssä jatkamista Sisällys Saatteeksi 3 Aktiivinen tuki ja työterveysyhteistyö 4 Varhainen tuki ja työterveysyhteistyö 6 Tehostettu

Lisätiedot

TYÖ- JA ANSIOKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS

TYÖ- JA ANSIOKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS 1 II TYÖ- JA ANSIOKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS 2.1. Johdanto 2.2. Kuntoutuksen yleinen määritelmä 2.3. Kuntoutuksen edellytykset 2.4. Kuntoutustarpeen ja -mahdollisuuksien arvioinnissa huomioon otettavat

Lisätiedot

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE

VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE KHALL 9.12.2008 155, LIITE 13 VARHAISEN REAGOINNIN JA TUEN TOIMINTAMALLI REIS- JÄRVEN KUNNAN TYÖPAI- KOILLE Kunnanhallitus hyväksynyt 9.12.2008 155 1 Sisällysluettelo 1 Reisjärven kunnan henkilöstön työhyvinvointi

Lisätiedot

Työkyvyn aktiivinen tuki

Työkyvyn aktiivinen tuki Yhteistyöryhmä 11.11.2013 KHHJ 29.1.2014 Työkyvyn aktiivinen tuki 1/2014 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1 ESIPUHE... 3 2 AKTIIVINEN TUKI... 5 3 TYÖKYKY MUODOSTUU MONISTA TEKIJÖISTÄ... 8 4 VARHAINEN

Lisätiedot

MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia

MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia OPINNÄYTETYÖ MERTANIEMI SATU PAKANEN HENNA SORVARI TIINA 2007 MISTÄ TUKI OMAISELLE? Mielenterveyskuntoutujien omaisten kokemuksia ja odotuksia hoito- ja kuntoutusjärjestelmältä Lapin sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013

Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Similä Katri ALLE 35-VUOTIAAT KELAN TYÖHÖNVALMENNUKSESSA Pro gradu-tutkielma Kuntoutustiede Kevät 2013 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Alle 35-vuotiaat Kelan työhönvalmennuksessa

Lisätiedot

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä

Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Paluun tuki toimintamalli sairauspoissaolon pitkittyessä Julkaisija: Helsingin kaupungin työterveyskeskus Kirjoittajat: Mervi Seppälä, työterveyspsykologi

Lisätiedot

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva

05/2011. Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Eläketurvakeskus. Työkykyä palauttavat prosessit. Niina Kuuva 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN KESKUSTELUALOITTEITA Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Työkykyä palauttavat prosessit Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN 05/2011 ELÄKETURVAKESKUKSEN

Lisätiedot

2.1 Johdanto... 5. 2.2 Kuntoutuksen yleinen määritelmä... 7. 2.3 Kuntoutuksen edellytykset... 10

2.1 Johdanto... 5. 2.2 Kuntoutuksen yleinen määritelmä... 7. 2.3 Kuntoutuksen edellytykset... 10 asioissa Ohje on annettu vakuutuslaitoksille tiedoksi TAKO:n kiertokirjeellä Matkakuluja koskevia ohjeita sovelletaan 182013 ja sen jälkeen tehtyjen matkojen kustannusten korvaamiseen Tätä aiemmin tehtyjen

Lisätiedot

työttömyyde Miten hallitset elämäntilanteesi?

työttömyyde Miten hallitset elämäntilanteesi? Terveenstää työttömyyde Miten hallitset elämäntilanteesi? Kirjoittajat Mia Pylkkönen, Jukka Vuori ja Maija Kääriäinen Valokuvat Jukka Uotila ja Patrik Lindström Ulkoasu Leena Seppänen www.lenape.fi Taustaryhmä

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällys Lukijalle...3 Yhdenvertaisuus työelämässä..3 Opiskelu ja ammatillinen

Lisätiedot

Aktiivinen välittäminen

Aktiivinen välittäminen VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Aktiivinen välittäminen Vantaalainen toimintatapa työkyvyn turvaamiseksi H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Aktiivinen välittäminen Työntekijän työkyvyn heikkenemisen tunnistaminen

Lisätiedot

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta

Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Huonokuuloisten henkilöiden työkokeilu työllistyvyyden näkökulmasta Raija-Liisa Kokko 0185462 Helena Bräysy 0417732 Pro gradu -tutkielma 6.5.2012 Kuntoutustiede 120 op SKUN3070 40 op Lapin yliopisto: YTK

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Työvoimaa kuntoutujista. Työnantajan palveluohjaus

Työvoimaa kuntoutujista. Työnantajan palveluohjaus Työvoimaa kuntoutujista Työnantajan palveluohjaus Työvoimaa kuntoutujista Työnantajan palveluohjaus Satakunnan ammattikorkeakoulu Pori 2012 Työmieli-hanke 2009 2012 Euroopan unioni, Euroopan sosiaalirahasto

Lisätiedot

Vammaisten ja osatyökykyisten. työllisyys Suomessa. Mitä olisi osallistava työllisyyspolitiikka?

Vammaisten ja osatyökykyisten. työllisyys Suomessa. Mitä olisi osallistava työllisyyspolitiikka? Asiaa vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien 1 14 Sivu asumisesta ja itsenäisestä elämästä. TEEMA Vammaisten ihmisten työllisyys Vammaisten ja osatyökykyisten työllisyys Suomessa Vammaisten ja

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ Asiasanat

TIIVISTELMÄ Asiasanat TIIVISTELMÄ Pysytään työssä. Vaikeavammaisten henkilöiden työssä pysymisen tukeminen. Helsinki 2008. 96 s. (Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä, ISSN 1236-2115, 2008:13.). ISBN 978-952-00-2548-9

Lisätiedot

YRITYSTEN YHTEISKUNNALLINEN VASTUU VAJAAKUNTOISTEN REKRYTOINNISSA

YRITYSTEN YHTEISKUNNALLINEN VASTUU VAJAAKUNTOISTEN REKRYTOINNISSA YRITYSTEN YHTEISKUNNALLINEN VASTUU VAJAAKUNTOISTEN REKRYTOINNISSA Kuntoutuspäivät 18.3.2010 Tuula Kukkonen TYÖNANTAJANÄKÖKULMA VAJAAKUNTOISTEN REKRYTOINTIIN Työnantajien näkemykset vajaakuntoisten työllistämistä

Lisätiedot