Vaikeahoitoinen epilepsia ja arjen haasteet. Kuntoutusohjaaja Eija Ahonen, HYKS Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaikeahoitoinen epilepsia ja arjen haasteet. Kuntoutusohjaaja Eija Ahonen, HYKS Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry"

Transkriptio

1 Vaikeahoitoinen epilepsia ja arjen haasteet Kuntoutusohjaaja Eija Ahonen, HYKS Projektipäällikkö Paula Salminen, Epilepsialiitto ry

2 Vaikea epilepsia 1 Henkilöllä on epileptisiä kohtauksia tai muita epileptiseen oireyhtymään kuuluvia oireita asianmukaisesta hoidosta huolimatta ja Oireet haittaavat hänen mahdollisuuksiaan viettää täysipainoista ja turvallista elämää henkilöä 1 Sipilä ja Kälviäinen

3 Yksilötasolla: Arjen haasteet - Miten epilepsia ja /tai sen taustalla oleva neurologinen sairaus/vamma vaikuttaa kognitiiviseen, psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseentoimintakykyyn 1 Palvelujärjestelmän tasolla - Miten tukea yksilön toimintakykyä - Palveluja järjestävät eri tahot eri lakien pohjalta (palvelusuunnitelman merkitys) 1 Sipilä ja Kälviäinen

4 Kognitiivinen toimintakyky Noin puolella epilepsiaa sairastavista on oppimiseen ja tiedonkäsittelyyn liittyviä ongelmia. - esimerkiksi vaikeuksia muistin, puheen tai hahmottamisen alueella, keskittymisvaikeuksia, vireystilan vaihteluja

5 Psyykkinen toimintakyky Kohtausten ja kuolemanpelko Yllättävien oireiden aiheuttama epävarmuus Ahdistuneisuus Masentuneisuus Heikko itsetunto ja minäkäsitys Itsesyrjintä Alisuoriutuminen

6 Fyysinen toimintakyky Lisääntynyt tapaturma- ja äkkikuolemariski Pitkittyneen epileptisen kohtauksen riski (status epilepticus) Kohtauksen aikaiset liike-, aisti- ja tajunnanhäiriöt Kohtauksien jälkioireet (väsymys, sekavuus) Epilepsialääkityksen mahdolliset haittavaikutukset Liikkuminen kodin ulkopuolella eristäytymisen uhka

7 Sosiaalinen toimintakyky Kommunikaatiovaikeudet Vaikeudet sosiaalisissa taidoissa Läheisten ihmissuhteiden puuttuminen ja yksinäisyys Leimautuminen ja syrjinnän kohteeksi joutuminen Toimeentulovaikeudet: - Alhainen koulutustaso / koulutusta vastaamaton ammatillinen sijoittuminen - Työkyvyttömyyden aiheuttamat tulonmenetykset

8 Toimintakyvyn oikea-aikainen tukeminen Lähtökohtana epilepsian hyvä hoito - hoitosuhteen jatkuvuus Kuntoutuksen merkitys Ei-näkyvä sairaus palvelujen ja tuen tarve saattaa olla vaikea tunnistaa Ennakoinnin vaikeus toimintakyky voi vaihdella nopeasti ja yllättävästi Epilepsian kuvailulomake arvioinnin työkaluna eet/epilepsian_kuvailulomake

9 Kuka on (vaikea)vammainen Vammaispalvelulain 2 :n mukaan vammaisella tarkoitetaan sellaista henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista. Vammaisuus tai vaikeavammaisuus määritellään vammaispalvelulaissa tai -asetuksessa erikseen jokaisen palvelun ja tukitoimen kohdalla.

10 Tavanomaisen elämän toiminnot Vammaispalvelulaissa: toimet, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä Henkilökohtainen apu: - Päivittäiset toimet - työ ja opiskelu - harrastukset - yhteiskunnallinen osallistuminen - sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitäminen

11 Epilepsia ja turvallinen asuminen 1 Asuintilat - tapaturmariskin minimointi - apuvälineet, turva- ja hälytysjärjestelmät Avuntarpeeseen vastaaminen - henkilökohtainen apu - kotihoito, ateriapalvelu ym. - palveluasuminen 1 Turvallinen asuminen ja epilepsia -opas

12 Opiskelun tukeminen Työ ja toimeentulo Sosiaaliturva työkyvyttömyyden perusteella Missä tilanteissa edunvalvonnan tarve Työkyky ja työmarkkinoille pääsyn tukeminen (amm. kuntoutus, TE-palvelut) - kuinka tunnistaa vaikeasti työllistyvä ja työllistymisen esteet (pelko) - ammatinvaihto, tuettu työ, työtoiminta, päivätoiminta

13 Työllistymiseen vaikuttavia tekijöitä yhteiskunnallisella, työpaikan ja yksilön tasoilla tarkateltuna (Kälviäinen, Salminen, Tervonen, Ulmanen 2013) Yhteiskunta Työpaikka Työntekijä Epilepsiaa sairastaviin ihmisiin kohdistuvat asenteet Yleinen käsitys epilepsian vaikutuksista työkykyyn Työkaverit, esimies ja muut työnantajan edustajat Oma käsitys epilepsiasta Koettu itsestigmatisointi Globalisoitumiskehitys ja suhdanteet Työelämän muutokset Työpolitiikka ja työllistämisen tukimuodot sekä koulutuspolitiikka Ammatillinen kuntoutus Yhteiskuntavastuu Toimiala ja mahdollisuudet hyödyntää työllistämisen tukitoimia Fyysinen työympäristö ja työtehtävät Osaamisen kehittäminen ja johtaminen sekä rekrytointilinjaukset Koulutus, soveltuvuus alalle, koulutustaso, työkokemus Asuinpaikka (esim. tarjolla olevat työpaikat ja julkisen liikenteen palvelut) Persoona; motivaatio, sosiaaliset taidot Terveydentila ja elämäntilanne

14 MATTI, 45 v Epilepsia 10 vuotiaasta, ei traumaa tai kuumetautia edeltäen kohtausten alkua Lähisuvussa ei epilepsiaa Alkuaikoina saattoi olla pieniä kohtauksia päivittäin Paikallisalkuisia, psykomotorisia, sekundaarisesti yleistyviä kohtauksia Aivojen vahvakenttämagneetti tehty 2002; löydös normaali 3T- MRI normaali löydös / 2006

15 Arjen haasteita ja ratkaisuja Asui puolisonsa kanssa kerrostalossa Puolison kunto huononi ja hän joutui hoivakotiin Matin yölliset kohtaukset lisääntyivät ja hän muutti turvallisuuden takia äitinsä luokse Status epilepticus, jonka jälkeen psykoosi Neuropsykologisia oireita Puheentuoton ongelmia jakso puheterapiaa toimintaterapeutin arvio, kuntoutusohjaus Itsenäinen asuminen oli Matin tavoitteena muutti äidin luota omaan asuntoon - epipatjan hankkiminen

16 Itsenäinen arki Matilla oli ateriapalvelu 3 kertaa viikossa, muuten laittoi ruuan itse Muista päivittäisistä toimista selvisi itse Öisiä kohtauksia vuosien aikana, jolloin epipatja hälyttänyt (hälytys ohjelmoidaan esim. turvapuhelinpalveluun tai omaiselle) Tilanne 1/2014: - Muuttanut yhteen kihlatun kanssa, epipatja käytössä

17 Toiminta kodin ulkopuolella Kuntosaliharrastus Matti on hakenut kuljetuspalveluja, joita ei myönnetty - Vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalvelujen kriteerit: Oltava erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja vammansa tai sairautensa vuoksi ei voi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia

18 Opiskelu, työ, toimeentulo Peruskoulun jälkeen varastotyöntekijän kurssille, ala ei soveltunut (mm.trukin kuljetus) Tietokonekursseja, tukityöllistettynä joitakin puolen vuoden jaksoja TE-toimiston kautta Työllistyi sukulaisen työpaikalla kolmena päivänä viikossa muutaman vuoden ajan, joutui lopettamaan työn muututtua liian kiireiseksi 2010 Opiskeli Keskuspuiston ammattikoulussa (2007 suunnitteluassistentti), ei ole työllistynyt Työkyvyttömyyseläke, ei hoitotukea (pitäisi olla enemmän avuntarvetta /erityiskustannuksia) Haluaisi työllistyä, kannustinloukku rajoittaa: eläkkeen ja työtulon yhteensovittaminen

19 Yhteenvetoa: ketä Matin verkostoissa on ollut mukana Läheiset: puoliso, äiti Neurologian poliklinikalla neurologi, kuntoutusohjaaja ja sairaanhoitaja Kuntoutus: fysioterapiaa ja toimintaterapiaa vuosia sitten terveyskeskuksen kautta Kaupungin kotihoito (ateriapalvelu) Mahdollisissa työllistymisasioissa mukaan tulisivat TE-palvelut - myös työkyvyttömyyseläkkeellä oleva voi saada työllistymispalveluja

20 Palveluketju kuntoon 1 Palvelupolulla on monta toimijaa eri tahoilla eivätkä he ehkä tiedä toisistaan tai toistensa suunnitelmista Mitä yksi ammattilainen pystyy ketjun osana tekemään? 1 Vaikeaa epilepsiaa sairastavan henkilön äidin esittämä toive

21 Saattaen vaihdettava Vaunua ei saa työntää liikkeelle niin, että se työnnön jälkeen kulkee yksin määräraiteelleen, eikä myöskään laskumäessä kuljettaa muuten kuin veturilla saattaen tai jarru miehitettynä laskien

22 Lähteet Sipilä, Riikka ja Kälviäinen, Reetta: Vaikea epilepsia ja toimintakyky -opas. Epilepsialiitto ry Turvallinen asuminen ja epilepsia. ASPA-opas 1/2009

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA

ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA ASPERGER-HENKILÖIDEN MÄÄRÄ JA ASIAK- KUUS UUDENMAAN KUNTIEN NÄKÖKULMASTA Johanna Sinkkonen Opinnäytetyö, syksy 2008 Diakonia ammattikorkeakoulu, Diak Etelä Järvenpää Sosiaalialan koulutusohjelma Sosionomi

Lisätiedot

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA

SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA SOSIAALITYÖNTEKIJÖIDEN NÄKEMYKSIÄ VAMMAISPAL- VELUN SOSIAALITYÖN ASIANTUNTIJUUDESTA - esimerkkinä henkilökohtaisen avun päätöksentekoprosessi Minna Heikkinen Pro gradu tutkielma Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry

Vanhinta ei unohdeta. opas romanivanhusten omaishoidosta. Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Vanhinta ei unohdeta opas romanivanhusten omaishoidosta Suomen Romaniyhdistys ry Lämpimät kiitokset kaikille Vanhat-projektin

Lisätiedot

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE

Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Yhtymähallitus 23.6.2014 Liite 71 VAMMAISPALVELULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISTEN PALVELUJEN JA TUKITOIMIEN SOVELTAMISOHJE Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska 2014 Sisällysluettelo

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut

Tiedolla, Taidolla, Tunteella. Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Tiedolla, Taidolla, Tunteella Opas omaiselle, jonka läheinen on sairastunut tai vammautunut Julkaisija: Mikkelin seudun Omaishoitajat ja Läheiset ry Valot hanke (2009-2013) Valmennusta omaishoitoperheille

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020

Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 HYVÄ IKÄÄNTYMINEN PORVOOSSA Porvoon kaupungin ikääntymispoliittinen ohjelma vuosille 2010 2020 Kaupunginhallitus 28.6.2010 Sisältö 1 Tiivistelmä... 3 2 Johdanto... 5 3 Väestömäärä ja ennusteet... 6 4 Porvoon

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Sisältö 1. Julkaisun tarkoitus... 1 2. Mitä tarkoitetaan vammaisella, vajaakuntoisella ja kuntoutujalla?... 2 3. Monimuotoinen

Lisätiedot

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista

AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista AUTISMI Mitä se on? Tietoa autismista LUKIJALLE Olemme kolme sairaanhoitajaopiskelijaa Seinäjoen Ammattikorkeakoulusta Sosiaali- ja terveysalan yksiköstä. Valmistumme joulukuussa 2009 hoitotyön koulutusohjelmasta.

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET

Selkokielinen materiaali. Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET Selkokielinen materiaali Selkokielelle mukauttanut Ester Rokka SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUTKINNON PERUSTEET 1 SISÄLLYS Alkupuhe... 2 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON (LÄHIHOITAJA)

Lisätiedot

Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM

Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM Anna Jalonen Kaisu Karivainio Sanna Kuusisto Jamila Ruuskanen NOPEAN ALKUKARTOITUKSEN ASTA-LOMAKKEISTO Asumispalvelusäätiö ASPA:n ASTA TM -lomakkeiston muokkaaminen Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi

Lisätiedot

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen

Oma tupa, oma lupa. Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen Oma tupa, oma lupa Perustuu STM:n ja Suomen Kuntaliiton julkaisemaan Vammaisten ihmisten asumispalveluiden laatusuositukset -oppaaseen KEHITYSVAMMAISTEN TUKILIITTO RY. FDUV Sisältö Lukijalle... 3 Perustuslaki

Lisätiedot

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää Lapsi ja epilepsia Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää 1 Lapsi ja epilepsia 3. uudistettu painos, 2013 Kirjoittajat Kai Eriksson, dosentti, lastenneurologian erikoislääkäri

Lisätiedot

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen

OPAS etäomais- HOIVASTA. Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen OPAS etäomais- HOIVASTA Mitä se on, kun läheistä autetaan etänä? Soili Hyvärinen Silvo Nybacka Anna-Maija Saastamoinen 3 Johdanto 4 Mitä on etäomaishoiva? 6 Kaukana, mutta niin lähellä 8 Kuka on etäomaishoitaja?

Lisätiedot

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY Parkinsonin taudin dementia Parkinsonin taudin muistisairaus Tietoa Tietoa sairastuneille, sairastuneille, omaisille, läheisille, hoitohenkilökunnalle hoitohenkilökunnalle PARKINSONIN

Lisätiedot

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45

VARHAISEN TUEN MALLI. Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi. Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 VARHAISEN TUEN MALLI Liperiläinen toimintatapa työssä jatkamisen ja jaksamisen tueksi Henkilöstöjaosto 13.6.2011 45 1. HYVINVOINTI TYÖSSÄ... 3 2. TYÖHYVINVOINNIN JOHTAMINEN ORGANISAATION TASOLLA... 3 3.

Lisätiedot

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ

SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ KATSAUS ANNIKA LAISOLA- NUOTIO PIRKKO MÄKELÄ-PUSA RAIJA TIAINEN SELVITYS TYÖSSÄ JATKAMISEN ONNISTUMISEEN LIITTYVISTÄ HYVISTÄ KÄYTÄNNÖISTÄ On kiva mennä aamulla töihin ku hymyilyttää Johdanto Työurien pidentämisen

Lisätiedot

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Eija Väänänen, 0127695 Pro gradu -tutkielma kevät 2013 Kuntoutustiede Lapin yliopisto Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa

Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010. s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin. s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Eteva kuntayhtymän sidosryhmälehti 1 / 2010 1/2010 s. 9 Miten vaikutat, jos et puhu? s. 12 Yritys työllisti Heikin s. 14 Riippukeinu rauhoittaa Uutisia syksyltä 2010 Nauru raikui Elojuhlissa Pekka Elomaa

Lisätiedot

OSTEOGENESIS IMPERFECTA

OSTEOGENESIS IMPERFECTA OSTEOGENESIS IMPERFECTA Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö HARVINAISET-OPASSARJA Osteogenesis imperfecta 3. painos Invalidiliiton julkaisusarja 0.18.2004 ISBN 952-9615-89-2

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot