Kela myöntää nuoren kuntoutusrahaa ammatillisen kuntoutumisen varmistamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kela myöntää nuoren kuntoutusrahaa ammatillisen kuntoutumisen varmistamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi"

Transkriptio

1 Nuoren kuntoutusraha Kela myöntää nuoren kuntoutusrahaa ammatillisen kuntoutumisen varmistamiseksi ja työllistymisen edistämiseksi vuotiaalle, jonka työkyky ja ansionmahdollisuudet taikka mahdollisuudet valita ammatti ja työ ovat sairauden, vian tai vamman vuoksi olennaisesti heikentyneet ja joka tehostetun työkyvyn arvioinnin perusteella tarvitsee tehostettua kuntoutusta (erityiset tukitoimet) 1

2 Nuoren kuntoutusraha vs. työkyvyttömyyseläke Alle 20-vuotias vajaakuntoinen nuori ei voi saada työkyvyttömyyseläkettä ennen kuin on selvitetty, onko hänellä mahdollisuuksia ammatilliseen kuntoutukseen. Jos kuntoutusmahdollisuuksia on, nuori ohjataan kuntoutukseen ja hän voi saada kuntoutusrahaa. 2

3 Nuoren kuntoutusrahaa maksetaan Opiskelun ajalta Muun sellaisen toiminnan ajalta, joka edistää työelämätavoitteen täyttymistä Koko sen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelman mukaisen tutkinnon ajalta, johon nuori on hyväksytty ennen kuin hän on täyttänyt 20 vuotta Nuoren kuntoutusraha myönnetään kuntoutuksen odotus- tai väliajalle ilman tarveharkintaa ei tarvitse esittää selvityksiä työtuloistaan voi käydä töissä eikä hänen tulojaan yhteensoviteta nuoren kuntoutusrahan kanssa. 3

4 Ammatillisen kuntoutuksen myöntöedellytykset muuttuivat voimaan ammatillisen kuntoutuksen myöntämisedellytyksiä koskeva KKRL 6 ja 7 :n muutos Nuoren kuntoutusrahaa koskeva 20 ei muuttunut Vakiintuneen käytännön mukaan olennaista heikentymistä arvioidaan 6 ja 20 :ssä samalla tavoin Mikä vaikutus ammatillisen kuntoutuksen lainmuutoksella on nuoren kuntoutusrahaan? 4

5 Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 6 ja 7 :n muuttamisesta Vakuutetun työ- tai opiskelukyvyn ja ansiomahdollisuuksien olennaista heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon vakuutetun kokonaistilanne. Sairauden, vian tai vamman lisäksi arvioon vaikuttavat myös muut vakuutetun työ- tai opiskelukykyyn ja ansiomahdollisuuksiin vaikuttavat tekijät, joita ovat vakuutetun fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky, elämäntilanne, taloudelliset ja sosiaaliset seikat, asumisolosuhteet, koulutus, ammatti, aikaisempi toiminta ja ikä sekä muut vastaavat tekijät. 5

6 Laki Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 6 ja 7 :n muuttamisesta Arviossa otetaan huomioon myös vakuutetun jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja saatavissa olevalla sellaisella työllä, jonka tekemistä vakuutetulta voidaan kohtuudella edellyttää. Kuntoutuksen tarkoituksenmukaisuutta arvioitaessa otetaan kokonaistilanteen lisäksi huomioon, johtaako haettu kuntoutus todennäköisesti hakijan terveydentilaan sopivassa työssä jatkamiseen taikka hänen terveydentilaansa sopivaan työhön palaamiseen tai työelämään siirtymiseen. Myöntöedellytykset ovat olennaisesti lievemmät kuin aikaisemmassa laissa ja tulkinnassa! 6

7 Kokonaisharkinnan soveltamisesta 20 :ään HE 3/2005: Arvioitaessa, ovatko nuoren työkyky ja ansiomahdollisuudet tai mahdollisuudet valita ammatti ja työ heikentyneet olennaisesti, sovelletaan samoja perusteita kuin harkittaessa, olisiko henkilö oikeutettu saamaan ammatillista kuntoutusta 6 :n nojalla Sama kriteeri samassa laissa tulkittava samalla tavoin ellei erityisesti säädetty toisin 6 :llä on tulkintavaikutus 20 :ään Mahdollisuudet valita ammatti ja työ: tulkitaan sisältävän opiskelukyvyn 7

8 Kokonaisharkinta nuoren kuntoutusrahassa 20 :n ratkaisu- ja oikeuskäytännössä on jo aiemmin annettu harkinnassa painoa nuoren toimintakykyyn kokonaisuutena vaikuttaville seikoille, vaikka ne eivät olisi olleet suoraan yhteydessä toimintakykyä alentaneeseen sairauteen, mm.: Oppimiskyvyn häiriöille Sosiaaliselle toimintakyvylle Psyykkiselle toimintakyvylle Fyysiselle toimintakyvylle Elämäntilanteelle 8

9 Kokonaisharkinta nuoren kuntoutusrahassa Jatkossakin nuorella oltava toimintakykyä alentava sairaus Kokonaisharkinta voi kääntää rajahylkäyksen myönnöksi Nuoren kuntoutusrahan hakemuslomakkeessa ei erikseen selvitetä kaikkia kokonaisharkinnassa huomioon otettavia seikkoja 9

10 Yhteenveto 6 :n muutoksen vaikutus nuoren kuntoutusrahassa Arvioitaessa onko nuoren työkyky ja ansiomahdollisuudet taikka mahdollisuudet valita ammatti ja työ heikentyneet olennaisesti, sovelletaan edelleen samoja perusteita kuin arvioitaessa ammatillisen kuntoutuksen edellytyksiä myös jälkeen Ei eri linjoja työ- tai opiskelun olennaisen heikentymisen arvioinnissa Eroina jatkossa tehostetun kuntoutuksen tarve (nuoren kr) sekä tarkoituksenmukaisuusharkinta (ammatillinen kuntoutus) 10

11 Työelämätavoite Työelämätavoite on matalampi kuin ammatillisessa kuntoutuksessa 11

12 Ammatinvalinnan rajoitteet Rajoitteet harkitaan yksilöllisesti suhteessa aiottuun opiskelualaan (oireiden laatu, vaikeusaste, lääkityksen ja muun hoidon tarve). Joillakin aloilla on erityisvaatimuksia työturvallisuussäädöksiin ja tartuntatautilakiin perustuen. Maa-, vesi- ja ilmaliikenteen kuljetusala, rakennusala sekä terveydenhuoltoala 2. asteen ammatillisessa koulutuksessa Ammattiopintojen alakohtaisista terveydentilavaatimuksista löytyy tietoa verkosta: 12

13 Ammatinvalinnan rajoitteet Laki ammatillisesta koulutuksesta (630/1998) sisältää uusia vuonna 2011 lisättyjä pykäliä opiskeluun soveltumattomuudesta (ns. SORA-lainsäädäntö «Opetushallitus. Koulutuksen järjestäjille keinoja puuttua opiskeluun soveltumattomuuteen. Opas SORA-säädösten ja - määräysten toimeenpanoon ammatillisessa koulutuksessa. Oppaat ja käsikirjat 2013:1»4). Laki säätää menettelytavat soveltuvuuden selvittämiseksi, tietojen vaihtamiseksi ja tarvittaessa jopa opiskeluoikeuden peruuttamiseksi. 13

14 Tehostettu työkyvyn arviointi Perusterveydenhuolto: tehtäviin kuuluvat ennaltaehkäisevä mielenterveystyö, psyykkisten häiriöiden tunnistaminen, perustasolla toteutettavat tutkimus- ja hoitotoimet sekä jatkohoidon toteuttaminen erikoissairaanhoidon ohjeiden mukaisesti perusterveydenhuollon keskeiset toimijat: äitiysneuvolan, lastenneuvolan ja kouluterveydenhuollon moniammatilliset työryhmät, terveyskeskuksen moniammatillinen työryhmä 14

15 Tehostettu työkyvyn arviointi yhteistyötahot: päivähoito, koulutoimi (oppilashuoltotyöryhmä), sosiaalitoimi / lastensuojelu, aikuisten mielenterveyspalvelut, lasten ja aikuisten somaattinen erikoissairaanhoito, päihdehuolto, poliisi jne. käytettävissä esh konsultaatiopalveluita sekä perheneuvola konsultaatiot 15

16 Tehostettu työkyvyn arviointi Erikoissairaanhoito: diagnostiikka tapahtuu pääosin erikoissairaanhoidossa Yhteistyötahot: perusterveydenhuolto, lasten ja aikuisten somaattinen erikoissairaanhoito, perheneuvola, lasten, nuorten ja aikuisten mielenterveyspalvelut, päivähoito, koulutoimi (oppilashuoltotyöryhmä), sosiaalitoimi / lastensuojelu, päihdehuolto, poliisi jne. 16

17 Tukitoimet nuoren kuntoutusrahassa Laissa puhutaan tehostetusta työkyvyn arvioinnista ja tehostetusta kuntoutuksesta HE 3/2005: tehostetulla työkyvyn arvioinnilla tarkoitetaan kuntoutujan tarvetta erityisiin tukitoimiin opiskelunsa ja muun kuntoutuksen aikana 17

18 Mitkä tukitoimet hyväksytään? Etuusohjeen mukaan esimerkiksi opiskelu erityisoppilaitoksessa erityisopetus (mukautetut opinnot) valmentava ja kuntouttava koulutus pitkäkestoiset terapiat ammatillisena kuntoutuksena myönnettävät apuvälinepalvelut tulkkipalvelut henkilökohtaisen avustajan palvelut muut vastaavat palvelut 18

19 Henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma KKRL 20 Nuoren kuntoutusrahan myöntäminen edellyttää, että vakuutetulle on laadittu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma (KHOPS) Suunnitelman laatii kotikunta yhdessä nuoren ja hänen huoltajiensa sekä tarvittaessa muiden asiantuntijaviranomaisten kanssa Kirjallinen suunnitelma toimitetaan maksutta Kansaneläkelaitokselle kuntoutusrahahakemuksen käsittelyä varten 19

20 KHOPS sisältö KKRA 4 Opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma tulee laatia lääketieteellisen arvion pohjalta siten, että siitä käyvät ilmi nuoren mahdollisuudet ammatilliseen kuntoutumiseen. Suunnitelmaan tulee sisältyä: -arvio sairauden, vian tai vamman vaikutuksesta nuoren ammatillisen kuntoutumisen mahdollisuuksiin -arvio ammatillisen kuntoutumisen tavoitteista sekä -suunnitelma opiskelun järjestämisestä ja toteuttamisesta sekä tarvittavista tukitoimista ammatillisen kuntoutumisen edistämiseksi. 20

21 Kuka laatii suunnitelman kotikunnassa? HE 87/1998: Edellytyksenä olisi nuoren kotikunnan, lähinnä sosiaali-, terveys- ja opetustoimen viranomaisten, sekä tarvittaessa muiden asiantuntijaviranomaisten kesken nuoren ja hänen huoltajiensa kanssa yhteistyössä laadittu henkilökohtainen opiskelu- ja kuntoutumissuunnitelma Suunnitelma on tärkeä nuoren kuntoutuksen suunnitelmallisuuden ja jatkuvuuden kannalta 21

22 Kuka laatii suunnitelman kotikunnassa? STM:n kuntatiedote 8/1999: Vastuu suunnitelman laatimisesta voi käytännössä olla kotikunnan sosiaali-, terveys- tai opetustoimella sen mukaan missä nuori ja hänen tilanteensa parhaiten tunnetaan Suunnitelman laatimisesta voi käytännössä huolehtia myös esimerkiksi erityishuoltopiiri, keskussairaalan yksikkö tai se koulu, jossa nuori opiskelee Yhteistyö nuoren ja hänen huoltajiensa sekä opetus- ja työviranomaisten kanssa on tärkeä 22

Kelan ammatillinen kuntoutus. Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014

Kelan ammatillinen kuntoutus. Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014 Kelan ammatillinen kuntoutus Terveysosasto Kuntoutusryhmä Ohjaustiimi 2014 Kelan kuntoutus (KKRL 566/2005) Lain mukaan järjestettävä Vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus Vaikeavammaisten lääkinnällinen

Lisätiedot

Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos 1.1.2014, kriteerit ja muutoksen vaikutukset käytäntöön

Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos 1.1.2014, kriteerit ja muutoksen vaikutukset käytäntöön Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainmuutos 1.1.2014, kriteerit ja muutoksen vaikutukset käytäntöön asiakastyötoimikunnan seminaari 11.9.2014 Suunnittelija Marjaana Pajunen Kela /Terveysosasto/Kuntoutusryhmä

Lisätiedot

Terveysosasto I Kuntoutusryhmä. Kela kuntouttaa. Työhön kuntoutumisen kumppanuusfoorumi. Lakimies Heidi Giss Kela

Terveysosasto I Kuntoutusryhmä. Kela kuntouttaa. Työhön kuntoutumisen kumppanuusfoorumi. Lakimies Heidi Giss Kela Kela kuntouttaa Työhön kuntoutumisen kumppanuusfoorumi 22.11.2011 Lakimies Heidi Giss Kela Kela järjestää ja korvaa kuntoutusta Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun

Lisätiedot

Ammatilliseen kuntoutukseen pääsee nyt helpommin kuin aikaisemmin Kelan kuntoutuslain muutos

Ammatilliseen kuntoutukseen pääsee nyt helpommin kuin aikaisemmin Kelan kuntoutuslain muutos Ammatilliseen kuntoutukseen pääsee nyt helpommin kuin aikaisemmin Kelan kuntoutuslain muutos 17.9.2014 Kuntoutuspäällikkö Tiina Huusko Kela, Terveysosasto, Kuntoutusryhmä Mikä muuttui 1.1.2014? 6 : suurimmat

Lisätiedot

PÄIHDEPOTILAAT JA KELAN ETUUDET

PÄIHDEPOTILAAT JA KELAN ETUUDET PÄIHDEPOTILAAT JA KELAN ETUUDET PÄLY:n koulutustilaisuus 2.5.2013 Kyösti Haukipuro Ylilääkäri Kela/ Etelä-Suomen vakuutusalue 1 Esityksen sisältö Työkyvyn arviointi eri tilanteissa Kuntoutusraha ja päihdekuntoutus

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Kelan ammatillinen kuntoutus

Kelan ammatillinen kuntoutus Kelan ammatillinen kuntoutus Kehittämispäällikkö Juhani Rinne Kela/Terveysosasto 4.3.2015 Esityksen sisältö Yleistä Kelan ammatillisesta kuntoutuksesta Tilastoja Kelan ammatilliset kuntoutuspalvelut Lisätietoja

Lisätiedot

HE 201/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen. riippuen kuntoutujalle maksettaisiin kuntoutusraha

HE 201/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kansaneläkelaitoksen. riippuen kuntoutujalle maksettaisiin kuntoutusraha Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

KELAn tukema kuntoutus

KELAn tukema kuntoutus KELAn tukema kuntoutus Valtakunnallinen opiskeluterveydenhuollon koulutuspäivä 11.2.2009 YTHS ja SKNLY Elina Kinnunen, LL, psykiatrian erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Kela, Lounais-Suomen Aluekeskus

Lisätiedot

Nuorten ammatillinen kuntoutus

Nuorten ammatillinen kuntoutus Nuorten ammatillinen kuntoutus Kirsi Vainiemi,asiantuntijalääkäri kirsi.vainiemi@kela.fi 9.3.2012 Helsinki Päihdelääketieteen päivät Kansaneläkelaitos Kelan hoitamat etuudet 1937 alkaen Takuueläke 1.3.

Lisätiedot

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Ammatillinen kuntoutusselvitys

Ammatillinen kuntoutusselvitys Kelan avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen standardi Ammatillinen kuntoutusselvitys Voimassa 1.1.2015 alkaen Ammatillisen kuntoutuksen myöntämisedellytykset Sairaus, vika tai vamma on aiheuttanut tai sen

Lisätiedot

Kelan ammatillinen kuntoutus uudistuu 1.1.2015. Milla Rajamäki, suunnittelija Kela, Terveysosasto, Kuntoutusryhmä, ohjaus- ja prosessitiimi 4.12.

Kelan ammatillinen kuntoutus uudistuu 1.1.2015. Milla Rajamäki, suunnittelija Kela, Terveysosasto, Kuntoutusryhmä, ohjaus- ja prosessitiimi 4.12. Kelan ammatillinen kuntoutus uudistuu 1.1.2015 Milla Rajamäki, suunnittelija Kela, Terveysosasto, Kuntoutusryhmä, ohjaus- ja prosessitiimi 4.12.2014 Kelan kuntoutus (KKRL 566/2005) Lain mukaan järjestettävä

Lisätiedot

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25

Johdanto... 3. 4. Palvelut toisen asteen päättyessä, jos nuori ei työllisty... 24 Kelan palvelut... 24 TE-toimiston palvelut... 25 MAST SISÄLTÖ Johdanto... 3 1. Palvelut peruskoulun lähestyessä loppua... 4 Tutustuminen toisen asteen ammatillisiin opintoihin... 4 Vammaispalvelun tukitoimet... 4 2. Palvelut peruskoulun päättymisen jälkeen...

Lisätiedot

Sosiaalikompassi Sosiaaliturvaopas

Sosiaalikompassi Sosiaaliturvaopas Lihastautiliitto ry 2015 Sosiaalikompassi Sosiaaliturvaopas Palveluja ja tukitoimia aakkosjärjestyksessä Sosiaalikompassi Sosiaaliturvaopas Yhteiskunnan tarjoamia tukimuotoja ja palveluita pitkäaikaissairaille

Lisätiedot

2.1 Johdanto... 5. 2.2 Kuntoutuksen yleinen määritelmä... 7. 2.3 Kuntoutuksen edellytykset... 10

2.1 Johdanto... 5. 2.2 Kuntoutuksen yleinen määritelmä... 7. 2.3 Kuntoutuksen edellytykset... 10 asioissa Ohje on annettu vakuutuslaitoksille tiedoksi TAKO:n kiertokirjeellä Matkakuluja koskevia ohjeita sovelletaan 182013 ja sen jälkeen tehtyjen matkojen kustannusten korvaamiseen Tätä aiemmin tehtyjen

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällys Lukijalle...3 Yhdenvertaisuus työelämässä..3 Opiskelu ja ammatillinen

Lisätiedot

TYÖ- JA ANSIOKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS

TYÖ- JA ANSIOKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS 1 II TYÖ- JA ANSIOKYKYYN LIITTYVÄ KUNTOUTUS 2.1. Johdanto 2.2. Kuntoutuksen yleinen määritelmä 2.3. Kuntoutuksen edellytykset 2.4. Kuntoutustarpeen ja -mahdollisuuksien arvioinnissa huomioon otettavat

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI KEROPUTAAN SAIRAALA Sosiaalityö SOSIAALITURVAETUUDET NUORISOPSYKIATRIAN YKSIKÖN ASIAKKAILLE

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI KEROPUTAAN SAIRAALA Sosiaalityö SOSIAALITURVAETUUDET NUORISOPSYKIATRIAN YKSIKÖN ASIAKKAILLE LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI KEROPUTAAN SAIRAALA Sosiaalityö SOSIAALITURVAETUUDET NUORISOPSYKIATRIAN YKSIKÖN ASIAKKAILLE 2 MATKAKORVAUKSET Saattajan ja lapsen matkakuluista hoitoon, poliklinikkakäynteihin

Lisätiedot

Työeläkekuntoutus 2004

Työeläkekuntoutus 2004 Työeläkekuntoutus 2004 Sisältö: sivu Työkykyongelmien hallinta työyhteisössä--------------------------------- 4 Työeläkekuntoutuksen yleiset periaatteet--------------------------------- 5 Oikeus ammatilliseen

Lisätiedot

Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Kumpulantie 1 A 00520 Helsinki puh (09) 613 191 IT- ja mediapaino SEESAM 2004/500 Ammatillisen kuntoutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliiton Käpylän kuntoutuskeskus Taina Innanen

Lisätiedot

Keski-Suomen TE-toimistouudistus. Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi

Keski-Suomen TE-toimistouudistus. Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi Keski-Suomen TE-toimistouudistus Verkostoyhteistyötä asiakkaan parhaaksi 1 Tavoitteena asiantuntevat ja asiakkaan palvelutarpeeseen pohjaavat palvelut Asiakas saa sekä tarvitsemansa erityisosaamisen että

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällysluettelo Oppaan tarkoitus...2 1. Ammatillinen kuntoutus...3 1.1.

Lisätiedot

Tässä laissa säädetään työansioiden perusteella määräytyvästä kunnallisesta eläketurvasta.

Tässä laissa säädetään työansioiden perusteella määräytyvästä kunnallisesta eläketurvasta. 1 of 61 04/08/2011 13:34 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2003» 13.6.2003/549 13.6.2003/549 Seurattu SDK 804/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Kunnallinen

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet

Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet Erityisperheiden palvelut ja sosiaalietuudet 24.11.2013 Koonnut: Erja Sandberg KELAN ETUISUUKSIA 1. Vammaistuki (alle 16v /16v täyttäneen) 2. Vaikeavammaisten kuntoutus 3. Ammatillinen kuntoutus 4. Koulutarvikemääräraha

Lisätiedot

Sosiaalikompassi. Sosiaalialan palveluopas

Sosiaalikompassi. Sosiaalialan palveluopas Sosiaalikompassi Sosiaalialan palveluopas Lihastautiliitto ry 2011 SOSIAALIKOMPASSI sosiaaliturvaopas Yhteiskunnan tarjoamia tukimuotoja ja palveluita pitkäaikaissairaille ja heidän perheilleen ei aina

Lisätiedot

Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö

Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Palveluopas nuorelle Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö SISÄLLYSLUETTELO Yleistä hakemisesta 1. Alle 20-vuotiaan nuoren kuntoutusraha 2. Ammatillinen kuntoutus 3. Ammatilliset erityisoppilaitokset 4. Ammatinvalinnanohjaus

Lisätiedot

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 255/2014 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vammaisetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vammaisetuuksista annettua lakia. Muutos koskisi

Lisätiedot

Työelämän taitekohdissa

Työelämän taitekohdissa opas hyvään arkeen Työelämän taitekohdissa opas MS-tautia tai harvinaista etenevää neurologista sairautta sairastavalle suomen ms-liiton julkaisuja työelämän taitekohdissa Suomen MS-liiton julkaisusarja

Lisätiedot