Sisällysluettelo. Lukijalle...3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisällysluettelo. Lukijalle...3"

Transkriptio

1 9 Sisällysluettelo Lukijalle Oikeuden olemuksesta Johdanto Oikeusvaltio ja valtiollinen vallankäyttö Valtiovallan kolmijako Lakien säätäminen Oikeusjärjestelmien kehitys Oikeustieteen syntyhistoria Oikeusjärjestelmistä Oikeusjärjestys Oikeuslähteet Normihierarkia Lainkäyttö Prosessien päälajit Tuomioistuimet Kansainvälinen oikeus ja EU-oikeus Kansainvälisen oikeuden synty Kansainvälisen oikeuden suhde kansalliseen oikeuteen EU-oikeus ja eurooppaoikeus Euroopan neuvosto Euroopan unioni Perussopimuksista EU:n toimielimet EU-oikeus ja EU:n jäsenvaltiot EU-oikeuden jako primääriseen ja sekundääriseen oikeuteen EU-oikeuden suhde kansalliseen oikeuteen EU:n jäsenvaltiot

2 10 Sisällysluettelo 2. Henkilöoikeus Peruskäsitteet Oikeussuhde ja oikeussubjekti Oikeuskelpoisuus Oikeustoimi Oikeudellinen toimintakyky Toimintakelpoisuus Oikeudellinen vastuunalaisuus Edustus Valtuutus Valtuutetun kelpoisuus Valtuutetun toimivalta Valtuutusmuodot Valtuutuksen lakkaaminen Prokura Edunvalvonta Alaikäisten holhous ja huolto Holhoustoimi ja holhousviranomainen Edunvalvojan ja päämiehen asema edunvalvonnassa Edunvalvojan tehtävät Edunvalvontavaltuutus Perus- ja ihmisoikeudet Perusoikeudet Perusoikeuksien oikeudellinen luonne Perusoikeuksien ryhmittely Perusoikeuksien rajoittaminen Yksittäiset perusoikeussäännökset Kansainväliset ihmisoikeussopimukset YK:n ihmisoikeussopimukset Euroopan neuvoston ihmisoikeussopimus Tietosuoja ja asiakirjajulkisuus Henkilötietojen suoja Henkilötietolaki Henkilötiedon määrittely Henkilötietojen käsittely Henkilörekisterit Tietosuojaviranomaiset

3 Sisällysluettelo 11 Asiakirjajulkisuus Julkisuusperiaate Julkisuuslaki Oikeudenkäynnin julkisuus Yleinen sopimusoikeus Johdanto Sopimukset Sopimukset yksityishenkilön näkökulmasta Sopimusten merkitys yritysympäristössä Sopimusvapaus ja muita sopimusoikeuden periaatteita Pacta sunt servanda Sopimukset on pidettävä Sopimuksen yksipuolinen muuttaminen Lojaliteettivelvollisuus Pakottava ja tahdonvaltainen sääntely Indispositiivinen sääntely Dispositiivinen sääntely Sopimusten oikeudellinen viitekehys Oikeusohjeiden velvoittamisjärjestys Normihierarkia Sopimusosaaminen Sopimusaukot ja oikeusohjeiden ristiriitatilanteet Mikä on sopimus? Sopimuksen tehtävät Oikeustoimilain mukainen sopimuksen syntyprosessi Sääntelyn taustaa Sopimuksen synty Tarjouksen ja vastauksen sitovuus Tarjouksen peruuttaminen Tarjouksen voimassaolo Myöhään saapunut vastaus Modifioitu eli epäpuhdas vastaus Bona fide ja mala fide Tarjouksen tunnusmerkeistä Muita sopimuksen syntytapoja Neuvotteluteitse syntyvä sopimus Tosiseikkoihin perustuvat sopimukset

4 12 Sisällysluettelo Konkludenttiset sopimukset Sopimusten sovittelusta Sopimusten pätemättömyydestä Analyyttinen pätemättömyysoppi Pätemättömyyden vaikuttavuus Pätemättömyyden lopullisuus Pätemättömyyteen vetoaminen Sopimusten pätemättömyysperusteet Oikeustoimilain mukaisia pätemättömyysperusteita Vahvat ja heikot pätemättömyysperusteet Vahvat pätemättömyysperusteet Heikot pätemättömyysperusteet Sopimusten tulkinta Osapuolisuuntautunut tulkintatapa Ilmaisujen yleiskielinen tulkinta Sopimuksentekoon liittyvä aineisto Tavoitteellinen tulkintatapa Epäselvyyssääntö Tavallisuussääntö ja minimisääntö Sopimustyyppijaottelu Sopimusten ryhmittely Kesto- ja kertasopimukset Vakiosopimukset Sopimusten määrämuoto Muotovaatimusten kolmijako Varsinaiset muotomääräykset Epävarsinaiset muotomääräykset Ohjesisältöiset muotomääräykset Sopimusinstrumentteja Vahvistusilmoitus Aiesopimus (letter of intent) Esisopimus Käsiraha Tukikirje Erityinen sopimusoikeus Johdanto

5 Sisällysluettelo 13 Irtaimen kauppa Vaaranvastuu Vaaranvastuun siirtyminen kauppalain mukaan Vaaranvastuun siirtyminen kuluttajansuojalain mukaan Myyjän velvollisuudet ja vastuu Tavaran luovutus Myyjän vahingonkorvausvastuu Tavaran virhe Ostajan oikeussuojakeinot virhetilanteissa Ostajan velvollisuudet virhetilanteessa Ostajan velvollisuudet ja vastuu irtaimen kaupassa Etä- ja kotimyynti Etämyynti Kotimyynti Viranomaiset kuluttajan apuna Kuluttajaneuvonta Kuluttajariitalautakunta Ryhmävalitus ja ryhmäkanne Kuluttajapalvelussopimus Toimeksisaajan velvollisuudet Toimeksisaajan viivästys Palveluksen virhe Palveluksen hinta ja sen maksaminen Tilaajan maksuviivästys Tilauksen peruuttaminen Kuluttajaluotot Kuluttajaluottojen markkinointi Ennen luottosopimuksen tekemistä vaadittavat toimenpiteet Kuluttajaluottosopimus Kuluttajaluottosopimuksen peruuttaminen Kuluttajaluoton maksaminen Luoton maksaminen ennen sen erääntymistä Kuluttajan maksuviivästys Vastuu luottokortin luvattomasta käytöstä Talous- ja velkaneuvonta Kiinteistön kauppa Kiinteistön kaupan käsitteitä

6 14 Sisällysluettelo Kiinteistön kaupan muotovaatimukset Kirjallinen sopimus Allekirjoitukset ja julkisen kaupanvahvistajan vahvistus Sähköinen kaupankäyntijärjestelmä Omistusoikeuden siirtyminen ja hallinnan luovutus Kiinteistöä koskevat tiedot Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Virhe kiinteistön kaupassa Laatuvirhe Vallintavirhe Oikeudellinen virhe Virheeseen vetoaminen Virheen seuraamukset Kauppahinnan maksaminen Lainhuuto Huoneenvuokra Asuinhuoneiston vuokraus Vuokrasopimus Vuokra ja sen maksaminen Huoneiston kunto Huoneiston luovuttaminen, alivuokraus ja vuokraoikeuden siirtäminen Vuokrasopimuksen päättyminen Liikehuoneiston vuokrasopimus Velkasuhteet ja vakuudet Velkasuhteet Saamisoikeuden ja velkavastuun siirtäminen Velkavastuu Velan erääntyminen Velkakirjat Velkakirjatyyppien erot Tavallisen velkakirjan siirto Juoksevan velkakirjan siirto Korko Varsinainen korko Viivästyskorko

7 Sisällysluettelo 15 Vakuudet Vakuuksien jako henkilö- ja reaalivakuuksiin Takaus Takaukseen liittyviä käsitteitä Takauksen syntyminen Takauksen sisältö Takauksen tehottomuus Takauksen lakkaaminen ja takaajan vastuun vähentyminen Panttioikeus Irtaimen panttaus Kiinteistöpanttioikeus Erityisen oikeuden kirjaaminen Velan vanhentuminen Vanhentumisaika ja sen alkamisaika Eräpäivästä on sovittu Eräpäivästä ei ole sovittu Korvausvelan vanhentumisajan alkaminen Muu kuin kolmen vuoden vanhentumisaika Velan vanhentumisen katkaiseminen vapaamuotoisesti Oikeudelliset katkaisutoimet Saatavan lopullinen vanhentuminen Katkaisutoimen kohdistaminen Vanhentumisen vaikutukset Vanhentuminen, kun vastuuvelvollisia on useita Saatavien perintä Vapaaehtoinen perintä Hyvä perintätapa Velallisen oikeus saada tietoja Kuluttajasaatavan perintä Toimeksiantoja koskevat rajoitukset Perintäkulut Tratta Velallisen maksusuoja Valvonta ja rangaistukset Oikeudellinen perintä Toimivaltainen tuomioistuin Haastehakemuksen sisältö

8 16 Sisällysluettelo Haasteasian vireilletulo Haaste ja haasteen tiedoksianto Vastaajan vastaus Yksipuolinen tuomio Tuomitut kulut Ulosottoperintä Ulosottoperuste Täytäntöönpanokelpoisuuden määräaikaisuus Ulosottoasian vireillepano Ulosottohakemuksen sisältö Vireilletuloilmoitus Ulosmittaus Suppea ulosotto Vireilläolon päättyminen Passiivisaatavaksi rekisteröinti Ulosottomaksut Vahingonkorvausoikeus Johdanto Tuottamusperiaate Korvattavat vahingot Korvauksen suuruus Yhteisvastuu ja takautumisoikeus Vahinkolajit Henkilövahinko Esinevahinko Varallisuusvahinko Rikoksella aiheutetut vahingot Työnantajan ja julkisyhteisön korvausvastuu Sopimusperusteinen vastuu Vastuuperusteet Vastuunrajoitusehdot Korvattavat vahingot Vahingonkärsijän myötävaikutus Erityislainsäädäntöä Tuotevastuu Potilasvahingot Liikennevahingot

9 Sisällysluettelo Esineoikeus Johdanto Velvoiteoikeudet ja esineoikeudet Esineoikeuden määritelmät Esineoikeuksien jaottelu Rasitteet Esineet Esinelajien perusjako Kiinteät esineet Kiinteistörekisterijärjestelmä Kiinteistöt Irtaimet esineet Omistusoikeus Staattinen ja dynaaminen suoja Omistajan hallintaoikeus Omistajan kompetenssi Yhteisomistussuhteet Yhteisen esineen käyttö Yhteisomistuksen purkaminen Esineoikeudet vaihdannassa Dynaaminen suoja Esineoikeudellinen kollisio ja saamisoikeudet Sivullissuhteiden jaottelu Kollisioiden ratkaisuperusteista Tärkeimmät sivullissuojamuodot Saantosuoja Nautintasuoja Vaihdantasuoja Elinkeino-oikeus Elinkeinon harjoittaminen Elinkeinovapaus Yritysmuodot Yksityinen elinkeinonharjoittaja Yksityisen elinkeinonharjoittajan velvollisuudet ja vastuu Henkilöyhtiöt Henkilöyhtiön perustaminen

10 18 Sisällysluettelo Yhtiön asioiden hoitaminen Henkilöyhtiön hallinto Yhtiömiehen velvollisuudet Yhtiömiehen vastuu Yhtiömiehen oikeudet Voiton ja tappion jakaminen Yhtiön purkautuminen Osakeyhtiö Osakeyhtiölain yleiset periaatteet Yhtiön perustaminen Yhtiön osakkeet Osakepääoma Yhtiön hallinto ja päätöksenteko Vastuukysymykset osakeyhtiössä Yhtiön varojenjako Osuuskunta Osuuskunnan perustaminen Osuuskunnan jäsenet Hallinto ja asioista päättäminen Osuuskunnan voiton jakaminen Osuuskunnan purkaminen Osuuskuntalain uudistus Kilpailuoikeus Johdanto Kilpailuviranomaiset Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö Markkina Määräävä markkina-asema Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö Tehokkuusperuste Horisontaaliset kilpailunrajoitukset Markkina Horisontaalinen suhde Horisontaalinen kilpailunrajoitus Tehokkuusperuste Leniency Vertikaaliset kilpailunrajoitukset Markkina

11 Sisällysluettelo 19 Vertikaalinen suhde Vertikaalinen kilpailunrajoitus Tehokkuusperuste Yrityskeskittymien valvonta Markkina Yrityskeskittymän arviointi Ehdot ja tehokkuusperuste Julkiset hankinnat Kynnysarvot EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat Hankintamenettelyt Velvollisuus ilmoittaa hankinnasta Ehdokkaiden ja tarjoajien valinta Tarjouspyyntö Tarjous ja tarjouksen valinta EU-kynnysarvon alittavat hankinnat, liitteen B mukaiset toissijaiset palveluhankinnat ja eräät muut hankinnat Hankintapäätös, hankintasopimus ja oikeusturvakeinot Tavaroiden ja palveluiden markkinointi Hyödykkeiden markkinointi kuluttajalle Hyvän tavan vastainen markkinointi Sopimaton markkinointi Kulutushyödykkeen hinta Valvonta ja sanktiot Hyvän liiketavan vastainen markkinointi Hyvä liiketapa Totuudenvastainen tai harhaanjohtava markkinointi Vertaileva markkinointi Sattumanvaraiset edut Sanktiot Immateriaalioikeus Johdanto Yrityssalaisuudet Johdanto Millaisen tiedon voi suojata yrityssalaisuudella? Elinkeinonharjoittajan salassa pitämä tieto eli salassapitotahto

12 20 Sisällysluettelo Tiedon taloudellinen merkitys eli salassapitointressi Taitotieto, tekniset esikuvat ja tekniset ohjeet Yrityssalaisuuden hankkiminen ja sen tuottama oikeus Yrityssalaisuuden rikkominen Salassapitosopimukset Salassapitosopimus ja kilpailukielto työsopimuksessa Patentti Johdanto Millaisen keksinnön voi suojata patentilla? Uutuus Keksinnöllisyys Teollinen käytettävyys Patentoinnin esteitä ja rajanvetotilanteita Patenttisuojan hankinta Millaisen oikeuden patentti tuottaa? Työsuhde- ja korkeakoulukeksinnöt Patentin lisensointi ja luovutus Oikeudenkäynnit Hyödyllisyysmalli Kasvinjalostajanoikeus Alkuperämerkinnät Tekijänoikeus Johdanto Millaisen teoksen voi suojata tekijänoikeudella? Tekijänoikeuden hankkiminen ja sen tuottama oikeus Taloudelliset oikeudet Moraaliset oikeudet Tekijänoikeuden kesto ja maantieteellinen ulottuvuus Lähioikeudet ja tekniset suojaustoimet Tekijänoikeuden lisensointi ja luovutus Oikeudenkäynnit Tavaramerkki Johdanto Millaisen merkin voi suojata tavaramerkillä, ja miten tavaramerkkisuoja hankitaan? Tavaramerkin rekisteröinti Tavaramerkin vakiinnuttaminen

13 Sisällysluettelo 21 Sukunimen, osoitteen ja toiminimen käyttäminen tuotteiden tunnuksena Tavaramerkin tuottama oikeus Tavaramerkin lisensointi ja luovutus Oikeudenkäynnit Verkkotunnus Malli Integroidun piirin piirimalli Insolvenssioikeus Yksityishenkilön velkajärjestely Velkajärjestelyn hakeminen Velkojien kuuleminen Velkajärjestelyn edellytykset Velkajärjestelyn esteet Aloittamispäätös ja sen oikeusvaikutukset Maksukielto Perintäkielto Ulosmittauskielto Muuta täytäntöönpanoa koskeva kielto ja virka-apu Väliaikainen kielto Velkajärjestelyn sisältö Perusturvaan kuuluva omaisuus Maksuohjelma Maksuvara Maksuohjelman raukeaminen ja lisäsuoritusvelvollisuus Yrityssaneeraus Yrityssaneeraushakemus Yrityssaneeraushakemuksen vireillepano ja käsittely Välitila ja väliaikainen kielto Saneerausmenettelyn edellytykset Saneerausmenettelyn esteet Saneerausmenettelyn suhde konkurssiin Saneerausvelat Saneerausvelkojen jaottelu Menettelyn alkamisen oikeusvaikutukset Maksukielto Vakuudenasettamiskielto

14 22 Sisällysluettelo Perintäkielto Ulosmittauksen ja muiden täytäntöönpanotoimenpiteiden kielto Selvittäjä Saneerausvelkojen huomioon ottaminen Velkojen järjestely maksuohjelmassa Vakuusvelan järjestely Tavallisten velkojen järjestely Viimesijaisten velkojen järjestely Saneerausohjelmaehdotuksen käsittely Saneerausohjelman oikeusvaikutukset Konkurssi Velkojan oikeus vaatia velallisen asettamista konkurssiin Konkurssisaatavaa koskeva oikeudenkäynti Erillistäytäntöönpano Konkurssipesään kuuluva omaisuus Konkurssiin asettaminen Pesänhoitaja Pesäluettelo Konkurssin raukeaminen Julkisselvitys Konkurssisaatavan valvonta Valvontakirjelmä Etuoikeuden huomioon ottaminen Jälkivalvonta Jakoluetteloehdotus Jakoluettelo Konkurssipesän hallinto Konkurssipesään kuuluvan omaisuuden hoito ja myynti Jako-osuuksien maksaminen ja lopputilitys Sovinto Vero-oikeus Johdanto Verotukseen liittyviä termejä Välittömät ja välilliset verot Suhteellinen ja progressiivinen verotus Verosäännökset Verolakien ajallinen ulottuvuus

15 Sisällysluettelo 23 Verolakien tulkinta Tuloverotus Verovelvolliset Verovelvollisuuden alueellinen ulottuvuus Tulolähdejako Yrityksestä saatu tulo Yksityisen elinkeinonharjoittajan yritystulo Elinkeinoyhtymän tulo Osinkotulo Pääomatulojen verotus Vuokratulo Luovutusvoitto Pääomatuloista tehtävät vähennykset Pääomatulovero Ansiotulojen verotus Ansiotulot Ansiotuloista tehtävät vähennykset Ansiotuloveron määrä Verotusmenettely ja muutoksenhaku tuloverotuksessa Veroilmoitus Verotuksen toimittaminen Verotuksen oikaisu Muutoksenhaku Perintö- ja lahjavero Perintövero Varojen arvostaminen Perintöveron suuruus Lahjavero Lahjan arvostaminen Verovapaat lahjat Lahjaveron määrä Työoikeus Työsuhde Työsuhteen tunnusmerkit Työsopimus Työsopimuksen muoto

16 24 Sisällysluettelo Työsopimuksen kesto Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus Määräaikainen työsopimus Sekamuotoiset työsopimukset Koeaika Työehtosopimukset Työehtosopimusten sitovuus Työehtosopimuksen normaalisitovuus Työehtosopimuksen yleissitovuus Vuokrattuihin työntekijöihin sovellettava työehtosopimus Työnantajan ja työntekijän työsuhteesta johtuvat velvollisuudet Työsopimuslain mukaiset työnantajan keskeiset velvollisuudet Yleisvelvoite Tasapuolinen kohtelu Työturvallisuus Työntarjoamisvelvollisuus Palkka Perhevapaat Työsopimuslain mukaiset työntekijän keskeiset velvollisuudet Työntekovelvoite Kilpaileva toiminta Salassapito Työturvallisuus Muita keskeisiä työsuhteesta johtuvia velvollisuuksia Työaika Vuosiloma Yksityisyyden suoja Työsopimuksen päättäminen ja työntekijän lomauttaminen Työsopimuksen irtisanominen Irtisanomisperusteet Henkilöön liittyvät irtisanomisperusteet Työn väheneminen irtisanomisperusteena Muita irtisanomistilanteita Luottamusmies ja -valtuutettu Työsopimuksen purkaminen Menettely työsopimusta päätettäessä Lomauttaminen

17 Sisällysluettelo 25 Yksipuolinen lomautus Sopimukseen perustuva lomautus Lomautusmenettely Yhteistoiminta lomauttamis- ja irtisanomistilanteissa Neuvotteluvelvoitteen täyttyminen Muutosturva Perhe- ja perintöoikeus Perheoikeus Avioliitto Avioliiton ja rekisteröidyn parisuhteen esteet Vihkiminen Rekisteröity parisuhde Avoliitto Avopuolisoiden yhteistalouden purkaminen Avoliitossa syntyneet lapset Avopuolisoiden perintöoikeus Yhteiselämän lopettaminen Avioero Avioerohakemus Avioliiton varallisuusjärjestelmä Omaisuuden erillisyyden periaate Luovutusrajoitukset Elatusvelvollisuus aviopuolisoiden välillä Avio-oikeus Omaisuuden ositus Nimioikeus Puolisoiden sukunimi Lapsen etu- ja sukunimi Etunimen ja sukunimen muuttaminen Lapsioikeus Lapsen huolto ja tapaamisoikeus Lapsen elatus Perintöoikeus Perintösaannot Perillisryhmät Lesken asema

18 26 Sisällysluettelo Perimisen esteet Perintöoikeuden voimaansaattaminen Perunkirjoitus Perunkirjoitustoimitus Perukirja Kuolinpesän hallinto ja pesänselvitys Kuolinpesän yhteishallinto Kuolinpesän virallisselvitys Perintöosuudet Lakiosa Ennakkoperintö Avustukset ja työhyvitys Perinnönjako Sopimus- tai toimitusjako Pesänjakajan tehtävät Jakomenettely Perinnönjakokirja Testamenttisaannot Testamentintekokelpoisuus Testamentinsaaja Testamentin muoto ja hätätilatestamentit Testamentin peruuttaminen Testamenttiehdot Testamenttiluokitukset Testamentin selvitys Testamentin tulkinta Testamenttikanteet Säädösluettelo Kansalliset säädökset EU-säädökset Sopimukset Hallituksen esitykset Hakemisto

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2155-6 ISBN 978-952-14-2156-3 (sähkökirja) Taitto:

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso

KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN. Matti Kasso KIINTEISTÖN KAUPPA JA OMISTAMINEN Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1409-1 Kariston Kirjapaino Oy Hämeenlinna

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEITÄ 15 1 JOHDANTO 19

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEITÄ 15 1 JOHDANTO 19 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEITÄ 15 1 JOHDANTO 19 2 MAKSU 23 2.1 Yleistä 23 2.2 Maksusuoritus oikealle taholle 24 2.3 Maksusuorituksen kohdentaminen 29 2.4 Velallisen kohdentamisoikeus ulosotossa 31 2.5

Lisätiedot

Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti. Marja-Leena Niemi

Luotto-oikeus. Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti. Marja-Leena Niemi Luotto-oikeus Luottotyypit, perintäprosessit ja takaisinsaanti Marja-Leena Niemi TALENTUM Helsinki 2014 Talentum Media Oy ja Marja-Leena Niemi ISBN 978-952-14-2082-5 ISBN 978-952-14-2083-2 Kansi: Lauri

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17

SISÄLLYS. Esipuhe 13. 1. Johdanto 17 SISÄLLYS Esipuhe 13 TOIMINTA 1. Johdanto 17 2. Yritystoiminta 19 2.1 Miksi organisoidutaan?...................... 19 2.2 Ammatinharjoittaja......................... 20 2.3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja...............

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

SISÄLtÖ 1 JOHDANTO 9 3 EDUSTUS 53 2 OIKEUSTOIMI 20

SISÄLtÖ 1 JOHDANTO 9 3 EDUSTUS 53 2 OIKEUSTOIMI 20 SISÄLtÖ 1 JOHDANTO 9 Oikeuslähteet 10 Oikeussubjekti 11 Oikeuskelpoisuus 12 Oikeustoimikelpoisuus 12 Edunvalvonta 13 Oikeudellinen vastuunalaisuus 15 Oikeushenkilöt 16 Yhteisöt 18 Säätiöt 18 2 OIKEUSTOIMI

Lisätiedot

SiSällyS ALKUSANAT ASUiNhUoNEiSToN vuokrasuhde

SiSällyS ALKUSANAT ASUiNhUoNEiSToN vuokrasuhde Sisällys ALKUSANAT... 5 1 Asuinhuoneiston vuokrasuhde... 21 1.1 Vuokra... 21 1.1.1 Vuokran määräytyminen... 21 1.1.2 Vuokranmaksukausi ja vuokran erääntyminen... 23 1.1.3 Vuokranmaksuvelvollisuuden kesto...

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2014 2., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Matti Kasso ISBN 978-952-14-2157-0 ISBN 978-952-14-2158-7

Lisätiedot

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13

SISÄLLYS. Lyhenteet 11. Esipuhe 13 SISÄLLYS Lyhenteet 11 1 2 Työnantajan Esipuhe 13 tekeminen 15 1.1 Työsopimuslain soveltamisala.......................... 15 1.1.1 Soveltamisalan yleismääritelmä................ 15 1.1.2 Työsuhteen tunnusmerkit.....................

Lisätiedot

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso

Asunto- ja kiinteistöosakkeen. kauppa ja omistaminen. Matti Kasso Asunto- ja kiinteistöosakkeen kauppa ja omistaminen Matti Kasso TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja Matti Kasso Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1455-8 Kariston

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv

Sisällys. I Johdanto 1. II Edunvalvontavaltuutuksen sisältö ja suhde eräisiin lähiinstituutioihin. Sisällys vii Lyhenteitä xv Sisällys Sisällys vii Lyhenteitä xv I Johdanto 1 1. Edunvalvontavaltuutus uusi edustuksen muoto................. 1 2. Edunvalvontavaltuutuslain valmistelu- ja säätämisprosessi.......... 2 3. Edunvalvontavaltuutuslain

Lisätiedot

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1

I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Perinnön ja lahjan verokohtelu 1 1. Johdanto 1 1.1. Kirjan tavoite 1 1.2. Tutkimuksen rakenne 2 1.3. Perintö- ja lahjaverotus ja veropolitiikka 5 1.4. Edunvalvontavaltuutus

Lisätiedot

Työsopimuslaki. käytännössä. Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto

Työsopimuslaki. käytännössä. Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto Työsopimuslaki käytännössä Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto TALENTUM Helsinki 2013 Viides, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Lauri Karmila Sivunvalmistus:

Lisätiedot

A) Oikeudelliset asiakirjat. Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat

A) Oikeudelliset asiakirjat. Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat 1 FI A) Oikeudelliset asiakirjat Tiedoksiantaminen: citação- ja notificação-asiakirjat Citação-asiakirjalla (haaste) saatetaan vastaajan tietoon, että häntä koskeva asia on viety oikeuteen, ja kutsutaan

Lisätiedot

SISÄLLYS. 1. Työsopimuksen tekeminen 13

SISÄLLYS. 1. Työsopimuksen tekeminen 13 SISÄLLYS 1. Työsopimuksen tekeminen 13 1.1 Työntekijän palkkaaminen... 13 1.1.1 Työn tarjoamisvelvollisuus... 13 1.1.2 Syrjintäkielto... 14 1.1.3 Työhönotossa kerättävät tiedot... 16 1.2 Työsopimuksen

Lisätiedot

Perintätoimen tutkinto (PTT) 101032

Perintätoimen tutkinto (PTT) 101032 Koulutuksen sisältö: I Lähiopetusjakso 2.-3.9.2015 1.päivä Avaus, esittäytyminen, kurssin tavoitteet ja virtuaalisen opiskeluympäristö Optiman käytön esittely Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta lain soveltamisala

Lisätiedot

Kari Hoppu & Esko Hoppu KAUPPA- JA VARALLISUUS- OIKEUDEN PÄÄPIIRTEET

Kari Hoppu & Esko Hoppu KAUPPA- JA VARALLISUUS- OIKEUDEN PÄÄPIIRTEET Kari Hoppu & Esko Hoppu KAUPPA- JA VARALLISUUS- OIKEUDEN PÄÄPIIRTEET Talentum Pro Helsinki 2016 16., uudistettu painos Juridica-kirjasarjan 31. teos Copyright 2007 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17. 1.1 Yleistä 17. 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17. 1.1 Yleistä 17. 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 15 1 JOHDANTO 17 1.1 Yleistä 17 1.2 Velkajärjestelylain mukaisista käsitteistä 21 2 VELKAJÄRJESTELYN EDELLYTYKSET, ESTYMINEN JA ESTEET 25 2.1 Velkajärjestelyn edellytykset

Lisätiedot

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ

Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Juha-Matti Moilanen SOPIMUKSET TYÖSUHTEEN PÄÄTTYESSÄ Talentum Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja Juha-Matti Moilanen Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: Avenue ISBN 978-952-14-1470-1

Lisätiedot

Oikeusjärjestys Suomessa

Oikeusjärjestys Suomessa Yrittäjien välisten kaupallisten sopimusten ja sopimusoikeuden pääperiaatteita Suomessa on: sopimusvapauden periaate, päätäntävapaus, sopimuskumppanin valitsemisvapaus, muotovapaus, tyyppi- ja sisältövapaus.

Lisätiedot

ASIAKIRJAMALLIT ͳͳǥǡ Ȃ Ȃ Ȃ Ȃ Ȃ ʹͲͳʹ

ASIAKIRJAMALLIT ͳͳǥǡ Ȃ Ȃ Ȃ Ȃ Ȃ ʹͲͳʹ ASIAKIRJAMALLIT SISÄLLYS Si 100 Si 109 Si 111 Si 121 Si 125 Si 126 HENKILÖOIKEUS TASA-ARVO Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta Selvityspyyntö syrjinnästä työhön otettaessa... 19 Selvityspyyntö

Lisätiedot

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN

Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Heikki Niskakangas JOHDATUS SUOMEN VEROJÄRJESTELMÄÄN Talentum Helsinki 2014 Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Heikki Niskakangas 3., uudistettu painos Toimitus: Minna Karlsson Taitto: Sirpa Puntti Kansi:

Lisätiedot

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7

SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 SISÄLLYS ALKUSANAT 5 LYHENTEET 7 1 VUOKRASOPIMUKSEN OSAPUOLET JA KOHDE 17 1.1 Vuokranantaja ja vuokralainen vuokrasuhteen osapuolina 17 1.2 Asuinhuoneisto 19 1.3 Useita huoneistoja koskeva sopimus 23 1.4

Lisätiedot

Mauri Saarinen TYÖSUHTEEN PELISÄÄNNÖT

Mauri Saarinen TYÖSUHTEEN PELISÄÄNNÖT Mauri Saarinen TYÖSUHTEEN PELISÄÄNNÖT Talentum Helsinki 2011 6., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja Mauri Saarinen Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1440-4 Kariston Kirjapaino

Lisätiedot

Kirjan rakenne ja tavoitteet... 3

Kirjan rakenne ja tavoitteet... 3 Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xiii Aluksi 1 Kirjan rakenne ja tavoitteet.................................. 3 I Yhteisomistajan oikeusasema 7 1. Omistusoikeuden ja -osuuden määräytyminen...................

Lisätiedot

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN

Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Janne Kaisto Tapani Lohi JOHDATUS VARALLISUUSOIKEUTEEN Talentum Helsinki 2013 Juridica-kirjasarjan 20. teos 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-2062-7 Kansi:

Lisätiedot

Luotonvalvonta. saatavien perintä. Jyrki Lindström

Luotonvalvonta. saatavien perintä. Jyrki Lindström Luotonvalvonta ja saatavien perintä Jyrki Lindström TALENTUM Helsinki 2014 4., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja Jyrki Lindström ISBN 978-952-14-2174-7 ISBN 978-952-14-2175-4 (sähkökirja)

Lisätiedot

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Esipuhe 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Esipuhe 11 Lyhenteet 13 1. Johdanto 15 1.1 Kirjan rakenne.................................15 1.2 Sijoitusinstrumentit.............................17 1.2.1 Talletukset..............................17

Lisätiedot

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen

Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Yksityisoikeudellisen saatavan vanhentumisaika ja vanhentumisen katkaiseminen Kuntamarkkinat 2015 / Lakiklinikka Joonas Jännäri lakimies Tyypilliset yksityisoikeudelliset saatavat kunnissa Tyypillisiä

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari

YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari YRITYSSANEERAUS -MITÄ SE VELKOJALLE TARKOITTAA? Iiro Hollmén Asianajaja, varatuomari Velkojan etujen tehokas valvonta Tarkista saatavan peruste, määrä ja korko Onko kyseessä saneerausvelka? Onko kyseessä

Lisätiedot

I Oikeus ja oikeusjärjestys 12

I Oikeus ja oikeusjärjestys 12 Sisällys I Oikeus ja oikeusjärjestys 12 1 Perusasioita oikeudesta Mitä oikeus tarkoittaa? 14 Oikeusvaltio rakentuu lain perustalle 15 Oikeustieteessä tutkitaan eri oikeudenaloja 17 Kaikki ihmiset ovat

Lisätiedot

Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Elisa Valvisto. Esimiehen käsikirja

Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Elisa Valvisto. Esimiehen käsikirja Harri Hietala, Keijo Kaivanto ja Elisa Valvisto Esimiehen käsikirja TALENTUM Helsinki 2016 Talentum Media Oy sekä kirjoittajat Kansi: Sirpa Puntti Taitto: NotePad, www.notepad.fi ISBN 978-952-14-2829-6

Lisätiedot

Velan vanhentuminen. ALMA TALENT 2016 Helsinki

Velan vanhentuminen. ALMA TALENT 2016 Helsinki Velan vanhentuminen Tuula Linna Ari Saarnilehto ALMA TALENT 2016 Helsinki Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2339-0 ISBN 978-952-14-2340-6

Lisätiedot

Maakaari. Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen

Maakaari. Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen Maakaari Marjut Jokela Leena Kartio Ilmari Ojanen TALENTUM Helsinki 2010 2010 Talentum Media Oy ja kirjoittajat 5., uudistettu painos Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016

Nuorten talous- ja velkaneuvonta. Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Nuorten talous- ja velkaneuvonta Mun talous-hanke/ Helsingin talous- ja velkaneuvonta Anna-Maija Högström Tammikuu 2016 Helsingin talous- ja velkaneuvonta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto

Lisätiedot

Sisällys. I Johdanto 1. II Konkurssin tavoitteet ja periaatteet 35. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. I Johdanto 1. II Konkurssin tavoitteet ja periaatteet 35. Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Johdanto 1 1. Konkurssin järjestelmäyhteydet 1 1.1 Konkurssi ja konkurssioikeus käsitteinä 1 1.2 Konkurssi talousjärjestelmässä 4 1.2.1 Sulkeutunutta vai

Lisätiedot

Vuokravalvonnan tutkinto (VVT)

Vuokravalvonnan tutkinto (VVT) Koulutuksen sisältö: 1. lähiopetusjakso 7.-8.2.2017 1.päivä Ilmoittautuminen, aineiston jako Avaus, esittäytyminen, kurssin tavoitteet ja virtuaalisen opiskeluympäristön Optiman käytön esittely Huoneenvuokralait

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv 1. Johdanto 1 1.1. Tutkimuskohde 1 1.1.1. Johdanto 1 1.1.2. Perusoikeudet 3 1.1.3. Euroopan neuvoston oikeus 4 1.1.4. EU-oikeus 7 1.2. Rajaukset 10 1.3. Metodi

Lisätiedot

Ulosottooikeus ULOSMITTAUS JA MYYNTI. Tuula Linna Tatu Leppänen

Ulosottooikeus ULOSMITTAUS JA MYYNTI. Tuula Linna Tatu Leppänen Ulosottooikeus II ULOSMITTAUS JA MYYNTI Tuula Linna Tatu Leppänen TALENTUM PRO Helsinki 2015 2., uudistettu painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN

Lisätiedot

Vuokra- ja vastikesaatavien perintä

Vuokra- ja vastikesaatavien perintä Päivitetty 03/2013 Isännöintiliiton yritysjäsenille ja paikallisyhdistysten henkilöjäsenille Vuokra- ja vastikesaatavien perintä Tässä ohjeessa perehdytään vuokra- ja vastikesaatavien perintään. Vuokra-

Lisätiedot

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13

I Johdanto 1. 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11. II Perustaminen 13 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Johdanto 1 1. Mistä corporate governancessa on kysymys 1 2. Corporate governancen kohde 7 3. Teoksen rakenne 11 II Perustaminen 13 1. Lähtökohdat 13 1.1.

Lisätiedot

Jarno Tepora Janne Kaisto Esa Hakkola. Esinevakuudet. CC lakimiesliiton kustannus

Jarno Tepora Janne Kaisto Esa Hakkola. Esinevakuudet. CC lakimiesliiton kustannus Jarno Tepora Janne Kaisto Esa Hakkola Esinevakuudet CC lakimiesliiton kustannus 2009 Helsingin Kamari Oy/Helsingin seudun kauppakamari ja tekijät ISBN 978-952-99823-9-4 Kannen suunnittelu: Lumimarja Terttu

Lisätiedot

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura

Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä. 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Taiteilijan sopimus- ja vastuukysymyksistä 15.1.2016 lakimies Anna Nousiainen, Suomen Taiteilijaseura Kun luovutetaan tavaraa tai palvelua korvausta vastaan, on selvitettävä: Kenen tai minkä kanssa järjestän

Lisätiedot

Olli Wikberg JOHDATUS KILPAILUOIKEUTEEN

Olli Wikberg JOHDATUS KILPAILUOIKEUTEEN Olli Wikberg JOHDATUS KILPAILUOIKEUTEEN Talentum Helsinki 2011 JURIDICA-KIRJASARJASSA ILMESTYNEET TEOKSET: 1. Hallintomenettelyn perusteet 2. Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus 3. Luotto-oikeuden perusteet

Lisätiedot

PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan julkaisuja Yksityisoikeuden sarja A:133 Eva Gottberg PERHESUHTEET JA LAINSÄÄDÄNTÖ 7. ajantasaistettu painos Turku 2013 ISBN 978-951-29-5547-3 ISSN 0783-2001

Lisätiedot

Maksukyvyttömyys yritys velkojana ja velallisena

Maksukyvyttömyys yritys velkojana ja velallisena Maksukyvyttömyys yritys velkojana ja velallisena Risto Koulu Heidi Lindfors CC LAKIMIESLIITON KUSTANNUS 2010 Helsingin Kamari Oy/Helsingin seudun kauppakamari ja tekijät ISBN 978-952-246-042-4 Kannen suunnittelu:

Lisätiedot

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus...

OSTAJAN VELVOLLISUUDET JA NIIDEN VAIKUTUS RISKINJAKOON... 313 1 Tämän luvun tutkimuskohde... 313 2 Ostajan ennakkotarkastusvelvollisuus... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XIII Lyhenteet... XXXI I JOHDANTO... 1 1 Tutkimuskohde... 1 2 Tutkimuskohteen valinnan perustelut... 8 3 Tutkimuksen tavoitteet ja merkitys... 10 4 Tutkimusmenetelmä

Lisätiedot

SOPIMUSOIKEUDEN PERUSTEET I. Professori Juha Karhu 15.9.2014 ONPOOL21 Varallisuusoikeus

SOPIMUSOIKEUDEN PERUSTEET I. Professori Juha Karhu 15.9.2014 ONPOOL21 Varallisuusoikeus SOPIMUSOIKEUDEN PERUSTEET I Professori Juha Karhu 15.9.2014 ONPOOL21 Varallisuusoikeus Siviilioikeuden yleiset periaatteet Varallisuusoikeus s. 71-166 Kaksi esimerkkiä: ParkCom ja Airbnb Periaatteet (yhtä

Lisätiedot

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5

1. Maaomaisuus ja sukuperimys... 1 2. Puolison perintöoikeus... 2 3. Askel nykyisyyteen... 3 II LESKEN OIKEUDELLINEN ASEMA 5 Sisällys Esipuhe v Esipuhe toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenneluettelo xv vii I LYHYT JOHDANTO PERINTÖOIKEUDEN HISTORIAAN 1 1. Maaomaisuus ja sukuperimys.............................. 1 2. Puolison

Lisätiedot

Tom Vapaavuori. Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset

Tom Vapaavuori. Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset Tom Vapaavuori Yrityssalaisuudet, liikesalaisuudet ja salassapitosopimukset Talentum Pro Helsinki 2016 2., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus

Lisätiedot

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset

Huolehdi, että sopimuksessa on. Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Sopimus Huolehdi, että sopimuksessa on Sopijapuolet (myös y-tunnus!) Sopimuksen kohde Päiväys Kaikkien sopijapuolten allekirjoitukset Yleistä kansainvälisistä sopimuksista Riskien ja kustannusten hallinnan

Lisätiedot

UUDEN YRITTÄJÄN KÄSIKIRJA MAIJA ILMONIEMI PETRI JÄRVENSIVU KALLE KYLÄKALLIO JARI PARANTAINEN JUHA SIIKAVUO

UUDEN YRITTÄJÄN KÄSIKIRJA MAIJA ILMONIEMI PETRI JÄRVENSIVU KALLE KYLÄKALLIO JARI PARANTAINEN JUHA SIIKAVUO UUDEN YRITTÄJÄN KÄSIKIRJA MAIJA ILMONIEMI PETRI JÄRVENSIVU KALLE KYLÄKALLIO JARI PARANTAINEN JUHA SIIKAVUO Talentum Helsinki 2009 Copyright 2009 Talentum Media Oy ja tekijät. Kansi: Ea Söderberg Taitto:

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPA, MUU LUOVUTUS JA KIRJAUS. Jarno Tepora Leena Kartio Risto Koulu Heidi Lindfors

KIINTEISTÖN KAUPPA, MUU LUOVUTUS JA KIRJAUS. Jarno Tepora Leena Kartio Risto Koulu Heidi Lindfors KIINTEISTÖN KAUPPA, MUU LUOVUTUS JA KIRJAUS Jarno Tepora Leena Kartio Risto Koulu Heidi Lindfors TALENTUM Helsinki 2010 Talentum Media Oy ja kirjoittajat 6., uudistettu painos Kannen suunnittelu: Mika

Lisätiedot

PERINTÖ JA TESTAMENTTI

PERINTÖ JA TESTAMENTTI MATTI NORRI PERINTÖ JA TESTAMENTTI KÄYTÄNNÖN KÄSIKIRJA Talentum Helsinki 2010 Kuudes, uudistettu painos 2010 Talentum Media Oy ja Matti Norri Piirrokset: Ahti Susiluoto ja Markku Annila Taitto: Maria Mitrunen

Lisätiedot

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi

Legaatinsaajan. oikeusasemasta. Tapani Lohi Legaatinsaajan oikeusasemasta Tapani Lohi TALENTUM Helsinki 2011 2011 Talentum Media Oy ja Tapani Lohi Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1500-5 Kariston Kirjapaino Oy 2011 pääpiirteittäin

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 11. Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia... 15

Sisällys. Lukijalle... 11. Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia... 15 Lukijalle................................................... 11 Vuonna 2013 voimaan tulleita ja vuonna 2014 voimaan tulevia säädösmuutoksia........................ 15 1. Työsuhteen ehtojen lähteet................................

Lisätiedot

II Kansainvälisen yksityisoikeuden lähtökohtia 7

II Kansainvälisen yksityisoikeuden lähtökohtia 7 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Johdanto 1 II Kansainvälisen yksityisoikeuden lähtökohtia 7 1. Mitä kansainvälinen yksityisoikeus on?......................... 7 2. Kansainvälinen toimivalta

Lisätiedot

MITEN ISON YRITYKSEN SANEERAUS ON ERILAISTA? - Tapauskokemuksia - Ylikansallisten saneerausten erityispiirteitä

MITEN ISON YRITYKSEN SANEERAUS ON ERILAISTA? - Tapauskokemuksia - Ylikansallisten saneerausten erityispiirteitä MITEN ISON YRITYKSEN SANEERAUS ON ERILAISTA? - Tapauskokemuksia - Ylikansallisten saneerausten erityispiirteitä Maksukyky-/maksukyvyttömyysseminaari Asianajaja Pekka Jaatinen 13.2.2009 Helsingin kauppakorkeakoulu

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

Immateriaalioikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Aineettomien oikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Sopimusoikeus. Sopimusvapauden periaate

Immateriaalioikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Aineettomien oikeuksien. hyödyntäminen sopimuksin. Sopimusoikeus. Sopimusvapauden periaate Immateriaalioikeuksien hyödyntäminen sopimuksin Aineettomien oikeuksien hyödyntäminen sopimuksin 26.2.2004 Teemu Soininen Sopimuksen syntyminen Sopimuksen sitovuus IT-alan sopimukset, erityisesti lisenssisopimukset

Lisätiedot

Työsopimusoikeus. Kari-Pekka Tiitinen Tarja Kröger

Työsopimusoikeus. Kari-Pekka Tiitinen Tarja Kröger Työsopimusoikeus Kari-Pekka Tiitinen Tarja Kröger TALENTUM Helsinki 2012 6., uudistettu painos Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Timo Huhtala Sivunvalmistus: NotePad ISBN 978-952-14-1676-7

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE...

SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ... 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET... 12 TULOVEROJÄRJESTELMÄN RAKENNE... SISÄLLYSLUETTELO TULOVEROTUKSEN KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ............. 11 VÄLITTÖMÄN VEROTUKSEN VAIHEET..................... 12 Verovuosi.............................................. 12 Ennakkoperintä.........................................

Lisätiedot

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta

Vakuutusoikeus. Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat. Vakuutustoiminta Vakuutusoikeus Vakuutusoikeuden keskeiset lähtökohdat Käsittää sekä yksityisoikeuteen, että julkisoikeuteen kuuluvia säännöksiä. Vakuutussopimuslaki (543/1994) ja erityislait esim. laki oikeusturvavakuutusten

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu

ERILAISIA PARISUHTEITA. Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu ERILAISIA PARISUHTEITA Jaakko Väisänen Joensuun normaalikoulu PERHETYYPPIEN MURROS 2000-LUVULLA 100 % 90 % 80 % 2,1 11,3 7,5 2 11 7 2 11 8 70 % 60 % 35,7 36 33 Isä ja lapsia Äiti ja lapsia 50 % 40 % 30

Lisätiedot

Työpaikan lait ja työsuhdeopas

Työpaikan lait ja työsuhdeopas Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2015 Ty ö p a i k a n l a i t ja työsuhdeopas 2015 Talentum Media Oy Helsinki 13., uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittaja Toimitus: Saara Palmberg

Lisätiedot

I LÄHTÖKOHDAT 41 1. VARALLISUUSOIKEUS JA TALOUSJÄRJESTYS... 43

I LÄHTÖKOHDAT 41 1. VARALLISUUSOIKEUS JA TALOUSJÄRJESTYS... 43 Sisällys Esipuhe toiseen, uudistettuun painokseen... 5 Esipuhe ensimmäiseen painokseen... 7 Kirjoittajat... 9 Sisällys... 13 Jaksojen kirjoittajat... 33 Lukijalle... 37 Lyhenteet... 39 I LÄHTÖKOHDAT 41

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii vii Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... LÄHTEET... xiii xv KESKEISET LYHENTEET... xxiii I JOHDANTO... 1 1. Teoksen painopistealueista ja keskeisistä näkökulmista... 1 2. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Johdanto

SISÄLLYS. Alkusanat 11. Lyhenteet 13. Johdanto SISÄLLYS Alkusanat 11 1 Johdanto 2 Osakeyhtiön Lyhenteet 13 15 1.1 Osakeyhtiön olennaiset piirteet........................ 17 1.1.1 Oikeushenkilöllisyys.......................... 17 1.1.2 Rajoitettu vastuu.............................

Lisätiedot

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki

KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS. Timo Räbinä Janne Myllymäki KIINTEISTÖJEN JA HUONEISTO-OSAKKEIDEN VEROTUS Timo Räbinä Janne Myllymäki TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2449-6

Lisätiedot

Vahingonkorvausvelan. vanhentuminen. Olli Norros

Vahingonkorvausvelan. vanhentuminen. Olli Norros Vahingonkorvausvelan vanhentuminen Olli Norros TALENTUM Helsinki 2015 1. painos Copyright 2015 Talentum Media Oy ja Olli Norros Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus Kansi: Outi Pallari Taitto: Marja-Leena

Lisätiedot

PANKKIOIKEUS. Sakari Wuolijoki Mika Hemmo

PANKKIOIKEUS. Sakari Wuolijoki Mika Hemmo PANKKIOIKEUS Sakari Wuolijoki Mika Hemmo TALENTUM Helsinki 2013 2., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1636-1 Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi

Lisätiedot

Immateriaali- OIKEUS. Pirkko-Liisa Haarmann

Immateriaali- OIKEUS. Pirkko-Liisa Haarmann Immateriaali- OIKEUS Pirkko-Liisa Haarmann TALENTUM Helsinki 2014 5., uudistettu painos Copyright 2014 Pirkko-Liisa Haarmann ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari ISBN

Lisätiedot

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58

Sisällys. Esipuhe... 19. Yhtiön perustaminen... 21. Liiketoiminnan hankinta... 58 Sisällys 1 Esipuhe........................................... 19 Yhtiön perustaminen............................... 21 1.1 Yleiset periaatteet..................................... 21 1.1.1 Toimintamuodon

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2010 Copyright 2010 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Sivunvalmistus:

Lisätiedot

LUOTTOSUHDE 18.3.2015

LUOTTOSUHDE 18.3.2015 LUOTTOSUHDE 18.3.2015 Valinnainen opintojakso, 7 op 1. a: Koron korottaminen ja b: lisäkorko ( 2. Velan periminen. (Saarnilehto, Kivi ym) 3. Korkeimman oikeuden ratkaisussa 2013:72 on kysymys muun ohessa

Lisätiedot

Sisällys. Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet

Sisällys. Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet Teoksen kirjoittaja Esipuhe kolmanteen uudistettuun laitokseen Keskeiset lyhenteet III V XIV Johdanto 1 1 Teoksen kohde ja tarkoitus 1 2 Keskeisiä käsitteitä 3 2.1 Mitä tarkoitetaan EU-oikeudella? 3 2.2

Lisätiedot

I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1

I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xv I Yliopistojen toiminnan yleiset perusteet 1 1. Yliopistomallin muutos ja yliopistolain säätäminen 1 1.1. Humboldtilaisesta moderniin yliopistoon 1 1.2. Yliopistolain

Lisätiedot

ULOSOTTOSHOW 28.11.2015. Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto

ULOSOTTOSHOW 28.11.2015. Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto ULOSOTTOSHOW 28.11.2015 Kihlakunnanulosottomies Matti Aalto Kihlakunnanulosottomies Jesse Hohka Helsingin ulosottovirasto Esityksen sisältö - Ulosoton tehtävät ja periaatteet - Tilastoja - Ulosoton organisaatio

Lisätiedot

Yritystoiminnan sopimukset

Yritystoiminnan sopimukset Yritystoiminnan sopimukset Osakkeiden merkintäajankohdan jälkeen käyttämättömät optio oikeudet raukeavat automaattisesti. Christel Finne VASEK Startia info 27.1.2016 Fondia lyhyesti Lakipalveluyritys Liikejuridiikan

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Työsopimus ja johtajasopimus. Harri Hietala Keijo Kaivanto

Työsopimus ja johtajasopimus. Harri Hietala Keijo Kaivanto Työsopimus ja johtajasopimus Harri Hietala Keijo Kaivanto TALENTUM Helsinki 2012 Talentum Media Oy ja tekijät 5., uudistettu painos Taitto: Notepad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN 978-952-14-1411-4

Lisätiedot

9. Saantosuojasta. 9.1 Saantosuoja irtaimeen omaisuuteen

9. Saantosuojasta. 9.1 Saantosuoja irtaimeen omaisuuteen 9. Saantosuojasta 9.1 Saantosuoja irtaimeen omaisuuteen 9.2 Saantosuoja kiinteään omaisuuteen 9.3 Nautintasuoja kiinteään omaisuuteen 9.1 Saantosuoja irtaimeen omaisuuteen KK 11:4 ja 12:4: lainansaaja

Lisätiedot

TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ

TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Harri Hietala Tapani Kahri Martti Kairinen Keijo Kaivanto TYÖSOPIMUSLAKI KÄYTÄNNÖSSÄ Alma Talent 2016 Helsinki 6., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

SISÄLLYS. Teoksen kirjoittaja 11. Lyhenteet 13

SISÄLLYS. Teoksen kirjoittaja 11. Lyhenteet 13 SISÄLLYS Teoksen kirjoittaja 11 1 Tasa-arvolaki 2 Tasa-arvosääntely 3 Tasa-arvolain 4 Työnantajan Lyhenteet 13 tiivistettynä 15 1. Tasa-arvolain tavoitteet............................... 15 2. Perustuslaki

Lisätiedot

MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt. Juha-Matti Moilanen

MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt. Juha-Matti Moilanen MÄÄRÄAIKAISET JA OSA-AIKAISET TYÖSOPIMUKSEt Juha-Matti Moilanen TALENTUM Helsinki 2013 2., uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijä ISBN 978-952-14-1976-8 Taitto: NotePad, www.notepad.fi

Lisätiedot

JOHDANTO. Kirjailijat 2 ESIPUHE 5 SÄÄDÄNNÖN KEHITYS 21

JOHDANTO. Kirjailijat 2 ESIPUHE 5 SÄÄDÄNNÖN KEHITYS 21 Sisällys Kirjailijat 2 ESIPUHE 5 LYHENTEET 17 I JOHDANTO 1 HUONEENVUOKRALAIN- SÄÄDÄNNÖN KEHITYS 21 1.1 Varhainen kehitys 21 1.2 Vuoden 1925 huoneenvuokralaki 21 1.3 Vuoden 1961 huoneenvuokralaki 22 1.4

Lisätiedot

Asuntokauppalaki. Tapio Nevala

Asuntokauppalaki. Tapio Nevala Asuntokauppalaki Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2011 2., uudistettu painos Copyright 2011 Talentum Media Oy ja Tapio Nevala Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto: NotePad

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY. myyjänä KEMIN KAUPUNKI. ostajana. kaupan kohteena

KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY. myyjänä KEMIN KAUPUNKI. ostajana. kaupan kohteena KAUPPAKIRJA KEMIN TEOLLISUUSKYLÄ OY myyjänä ja KEMIN KAUPUNKI ostajana kaupan kohteena VERKKOKARINKATU 11 VUOKRAOIKEUDET JA NIILLÄ SIJAITSEVAT RAKENNUKSET 24.10.2017 1 OSAPUOLET Kemin Teollisuuskylä Oy

Lisätiedot

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1

I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 Sisällys Alkusanat v Sisällys vii Lyhenteet xiii I Korvausoikeus ja vahingonkorvausoikeus 1 1. Korvauslähteet ja vahingonkorvauksen asema 1 2. Sopimuksenulkoinen ja sopimusperusteinen korvausvastuu 3 3.

Lisätiedot

KIINTEISTÖ- LAINSÄÄDÄNTÖ

KIINTEISTÖ- LAINSÄÄDÄNTÖ KIINTEISTÖ- LAINSÄÄDÄNTÖ 2016 TALENTUM MEDIA OY HELSINKI 2016 Lainsäädäntöä on seurattu säädöskokoelman numeroon 118/2016 (julkaisupäivä 12.2.2016) saakka. Julkaisija ja kustantaja: Talentum Media Oy ISBN

Lisätiedot

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen TYÖSOPIMUSLAKI. Alma Talent 2017 Helsinki

Markus Äimälä Mika Kärkkäinen TYÖSOPIMUSLAKI. Alma Talent 2017 Helsinki Markus Äimälä Mika Kärkkäinen TYÖSOPIMUSLAKI Alma Talent 2017 Helsinki 5., uudistettu painos Copyright 2017 Talentum Media Oy ja tekijät Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2888-3 ISBN

Lisätiedot

SISÄLLYS. Teoksen kirjoittajat 17. Esipuhe 19. Lyhenteet 21. Johdanto

SISÄLLYS. Teoksen kirjoittajat 17. Esipuhe 19. Lyhenteet 21. Johdanto SISÄLLYS 1 Johdanto 2 Yleiset Teoksen kirjoittajat 17 Esipuhe 19 Lyhenteet 21 23 1. Osakeyhtiöt ja niiden sääntely....................... 23 1.1 Osakeyhtiölaki..................................... 23 1.2

Lisätiedot

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry

Osuuskunnan sulautuminen ja. Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen ja osuuskunnan purkaminen Vesihuoltolaitosten yhdistyminen VT Anne Kontkanen Pellervo-Seura ry Osuuskunnan sulautuminen Osuuskunta voi sulautua toiseen osuuskuntaan siten, että

Lisätiedot

YHTEISOMISTUS. Tuulikki Mikkola. ALMA TALENT 2017 Helsinki

YHTEISOMISTUS. Tuulikki Mikkola. ALMA TALENT 2017 Helsinki YHTEISOMISTUS Tuulikki Mikkola ALMA TALENT 2017 Helsinki Copyright 2017 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2846-3 ISBN 978-952-14-2848-7 (verkkokirja) Kansi:

Lisätiedot

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013

LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAUKSESTA JA TUKIASUMINEN, VUOKRASOPIMUKSEN PÄÄTTÄMINEN 17.9.2013 J U H A N I S K A N E N K I I N T E I S T Ö P Ä Ä L L I K K Ö Y - S Ä Ä T I Ö LAKI ASUINHUONEISTON VUOKRAAMISESTA

Lisätiedot

Infrarakentajan sopimusopas

Infrarakentajan sopimusopas Mika Kortene Tiina Olin Infrarakentajan sopimusopas Rakennustieto Oy Helsinki Sisällys 1. Sopimusoikeudellinen lainsäädäntö ja sopimusoikeudelliset periaatteet... 4 Lainsäädäntö... 4 Sopimusvapaus ja muut

Lisätiedot

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala

Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet. Apulaisprofessori Tomi Viitala Verotuksen perusteet Verotusmenettelyn perusteet Apulaisprofessori Tomi Viitala Keskeisiä käsitteitä VML = Verotusmenettelylaki Huom! VML:ään tullut ja tulossa merkittäviä muutoksia v. 2017-2019 Verovuosi

Lisätiedot