SiSällyS ALKUSANAT ASUiNhUoNEiSToN vuokrasuhde

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SiSällyS ALKUSANAT ASUiNhUoNEiSToN vuokrasuhde"

Transkriptio

1 Sisällys ALKUSANAT Asuinhuoneiston vuokrasuhde Vuokra Vuokran määräytyminen Vuokranmaksukausi ja vuokran erääntyminen Vuokranmaksuvelvollisuuden kesto Ennakkovuokra Vakuudet Vakuus vuokralaisen ja vuokranantajan turvana Vakuuden toimittamisesta sopiminen Vakuuden määrä Vakuuden kattavuus Vakuuden laji Vakuudelle kertyvä tuotto Vakuusomaisuuden hoitaminen Vakuuden realisointi ja palauttaminen Sopimuksen purkaminen puuttuvan vakuuden vuoksi Vuokrasuhteen päättyminen Yleistä Määräaikaisen vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättyminen Sopimuksen irtisanomista koskevat yleiset säännöt ja periaatteet Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanominen Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen SISÄLLYS 7

2 1.3.6 Sopimuksen purkaminen Sopimuksen lakkaaminen Sopimuksen päättymisen erityistilanteita Yhteenveto Keskeiset asiat luvussa Liikehuoneiston vuokrasuhde Vuokra Vuokran määräytyminen Vuokranmaksukausi ja vuokran erääntyminen Vuokranmaksuvelvollisuuden kesto Ennakkovuokra Vakuudet Vakuus vuokralaisen ja vuokranantajan turvana Vakuuden toimittamisesta sopiminen Vakuuden määrä Vakuuden kattavuus Vakuuden laji Vakuudelle kertyvä tuotto Vakuusomaisuuden hoitaminen Vakuuden realisointi ja palauttaminen Sopimuksen purkaminen puuttuvan vakuuden vuoksi Vuokrasuhteen päättyminen Yleistä Määräaikaisen vuokrasopimuksen voimassaoloajan päättyminen Sopimuksen irtisanomista koskevat yleiset säännöt ja periaatteet Toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen irtisanominen Määräaikaisen vuokrasopimuksen irtisanominen Sopimuksen purkaminen taloyhtiön perintäkirja

3 2.3.7 Sopimuksen lakkaaminen Sopimuksen päättymisen erityistilanteita Yhteenveto Keskeiset asiat luvussa OSAKEHUONEISTOT Yhtiömuodot Asunto-osakeyhtiö Kiinteistöosakeyhtiö Kvasiasunto-osakeyhtiö Osakkeenomistajan maksuvelvollisuus Yleistä Vastike Muut maksut Maksuhäiriöt ja saatavien turvaaminen Uuden omistajan vastuu vastikkeesta Huoneiston ottaminen yhtiön hallintaan Yleistä Hallintaan ottamisen perusteet Hallituksen varoitus osakkeenomistajalle Yhtiökokouksen päätös hallintaanotosta Yhtiökokouksen päätöksen tiedoksi antaminen Hallintaanottopäätöksen täytäntöönpano Vapaaehtoinen hallinnan luovuttaminen Hallintaan ottamista koskevan päätöksen moittiminen ja mitättömyys Häätö hallintaanottopäätöksen täytäntöönpanemiseksi Huoneiston vuokraaminen Hallinnan palautus ja tilitys osakkeenomistajalle Uuden osakkeenomistajan asema Keskeiset asiat luvussa SISÄLLYS 9

4 4 VELAN VANHENTUMINEN Yleistä Vanhentumisaika ja sen alkamisajankohta Eräpäivästä on sovittu Eräpäivästä ei ole sovittu Korvausvelan vanhentumisajan alkaminen Muut tapaukset Vanhentumisen katkaiseminen Velan vanhentumisen katkaiseminen vapaamuotoisesti Oikeudelliset katkaisutoimet Vanhentumisen katkeaminen oikeudellisen katkaisukeinon johdosta Katkaisutoimen kohdistaminen Pääsääntö katkaisutoimen kohdistamisessa Katkaisutoimen kohdistaminen osakeyhtiöön Katkaisutoimen kohdistaminen osakeyhtiöön, joka on lakannut konkurssimenettelyn vuoksi Katkaisutoimen kohdistaminen osakeyhtiöön, joka on poistettu kaupparekisteristä Vanhentumisen kohdistaminen varattomaan kuolinpesään Saatavan lopullinen vanhentuminen Lopullisen vanhentumisen edellytykset Täytäntöönpanokelpoisuuden määräaikaisuus Määräajan jatkaminen Saatavan vanhentuminen ja määräajan jatkamista koskeva tuomio Velan vanhentuminen ja maksukyvyttömyysmenettelyt Vanhentumisen vaikutukset Velan suoritusvelvollisuuden lakkaaminen Kuittaus ja maksun peräyttäminen Vakuusoikeudet ja saatavan vanhentuminen taloyhtiön perintäkirja

5 4.6.4 Vanhentumisen huomioon ottaminen Vanhentuminen, kun vastuuvelvollisia on useita Keskeiset asiat luvussa PERINNÄN TEKNIIKKA JA TAKTIIKKA Yleistä Perinnän taktiikka Yleistä perinnän taktiikasta Perintätavan valinta Perinnän tekniikka Vapaaehtoinen perintä Oikeudellinen perintä Ulosottoperintä Jälkiperintä Velallisen luottotiedot Luottotietolainsäädäntö Luottotietolain käsitteet Luottotietorekisteriin tallennettavat henkilöluottotiedot ja niiden käsittely Yritysluottotiedot Keskeiset asiat luvussa VAPAAEHTOINEN PERINTÄ Perintälain soveltaminen ja terminologia Soveltamisala Terminologia Hyvä perintätapa Määräykset hyvästä perintätavasta Saatavan oikeellisuus Maksuajan pituus Maksuvaatimuksen yksilöinti Perintäkirjeiden lähettäminen Maksujärjestelyt SISÄLLYS 11

6 6.2.7 Totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen maksun laiminlyönnin seuraamuksista Kohtuuttomien tai tarpeettomien kulujen tai tarpeettoman haitan aiheuttaminen velalliselle Velallisen yksityisyyden suojan vaarantaminen Vanhentunut tai muusta syystä lakannut saatava Velallisen oikeus saada tietoja Perintälain säännös tiedoksisaantioikeudesta Selvitys koron määräytymisestä Maksuvelvollisuuden kiistäminen Velallisen oikeus saada kuluttajasaatavan perintä keskeytettyä Keskeytyspyynnön esittäminen Perinnän keskeyttäminen Velalliselle lähetettävät kehotukset ja ilmoitukset Kuluttajasaatavan perintä Kuluttajasaatavan määritelmä Kuluttajasaatavan perintä tuomioistuimessa Maksuvaatimus kuluttajasaatavan perinnässä Toimeksiantoja koskevat rajoitukset Perintäkulut Yleistä Perintäkulujen maksuvelvollisuuden poistuminen Kuluttajasaatavien perintäkulujen enimmäismäärät Perintäkulut, kun kuluttaja on maksanut velan eräpäivän jälkeen mutta ennen perintäkirjeen saapumista Perintätoimien aikarajat kuluttajasaatavien perinnässä taloyhtiön perintäkirja

7 6.8.6 Kulukorvaukseen oikeuttavien maksuvaatimusten ja maksusuunnitelmien enimmäismäärät kuluttajasaatavan perinnässä Velallisen kokonaiskuluvastuu kuluttajasaatavan perinnässä Vakiokorvaus perintäkuluista Perintäkulujen suora ulosottokelpoisuus Tratta Velallisen maksusuoja Varojen kohdentaminen saatavien osille Vahingonkorvausvastuu virheellisestä perinnästä Valvonta ja rangaistukset Keskeiset asiat luvussa OIKEUDENKÄYNTI RIITA-ASIASSA ELI OIKEUDELLINEN PERINTÄ Yleistä Oikeudenkäynti vai sovinto? Asiamiehen käyttäminen Toimivaltainen tuomioistuin Takavarikko turvaamistoimenpiteenä Riita-asian käsittely käräjäoikeudessa Yleistä Riidan vireilletulo Haastehakemus Kirjallinen valmistelu Yksipuolinen tuomio Suullinen valmistelu Pääkäsittely Tuomio Summaarinen menettely käräjäoikeudessa Huoneistoja koskevat riidat Huoneenvuokrasuhdetta koskevat tuomioistuinasiat SISÄLLYS 13

8 7.4.2 Hallintaanottoasian käsittely käräjäoikeudessa Muutoksenhaku käräjäoikeudesta hovioikeuteen Yleistä Tyytymättömyyden ilmoittaminen Valitusosoitus Valitus hovioikeudelle Vastavalitus hovioikeudelle Käräjäoikeuden tuomion jääminen pysyväksi Käsittely hovioikeudessa Valmistelun alkaminen Jatkokäsittelylupa Valmistelun jatkaminen Asian ratkaiseminen kirjallisessa menettelyssä Pääkäsittely Tuomio Muutoksenhaku hovioikeudesta korkeimpaan oikeuteen Valittaminen edellyttää valituslupaa Muutoksenhakukirjelmä Käsittely korkeimmassa oikeudessa Ennakkopäätösvalitus (valitus käräjäoikeudesta korkeimpaan oikeuteen) Yleistä Tyytymättömyyden ilmoittaminen käräjäoikeuden tuomioon Valitus ja vastavalitus Lupa ennakkopäätösvalitukseen Ennakkopäätösvalituksen käsittely Ylimääräinen muutoksenhaku Keskeiset asiat luvussa ULOSOTTOPERINTÄ Yleistä Ulosottoperusteen toimittaminen täytäntöönpantavaksi taloyhtiön perintäkirja

9 8.1.2 Ulosottokaaren terminologia Ulosottorekisteri Ulosottorekisteriin merkittävät tiedot Rekisteritietojen julkisuus ja luovuttaminen Ulosottoperuste Erilaiset ulosottoperusteet Tuomioiden täytäntöönpano Täytäntöönpanon peruuttaminen Ulosottoasian vireillepano Ulosottohakemuksen toimittaminen ulosottoviranomaiselle Ulosottohakemuksen sisältö Asiamies ja avustaja Velalliskohtainen ulosottoasioiden käsittely Vireilletuloilmoitus Ulosmittaus Yleistä Palkan ulosmittaus Veronpalautuksen ulosmittaus Yhteisomistusesineen ulosmittaus Ulosmitatun omaisuuden rahaksimuutto Velallisen erottamisetu Varojen kohdentaminen ja tilitys Suppea ulosotto Vireilläolon päättyminen Passiivisaatavaksi rekisteröinti Ulosottomaksut Häädön täytäntöönpano Häätöperuste Muuttokehotus Muuttopäivä Häädön toimittaminen Häädön kohteena oleva omaisuus Täytäntöönpanokulut ja ulosottomaksut SISÄLLYS 15

10 8.14 Tietojenantovelvollisuus Velallisen tietojenantovelvollisuus Sivullisen tietojenantovelvollisuus Viranomaisen ja julkista valtaa hoitavan tietojenantovelvollisuus Ulosottoselvitys Keskeiset asiat luvussa YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELY Yleistä Velkajärjestelyn myöntämisen edellytykset Velkajärjestelylain terminologia Velkajärjestelyn hakeminen Velkojien kuuleminen Velkajärjestelyn edellytykset Lakisääteiset edellytykset velkajärjestelylle Sosiaalinen suorituseste Painava peruste Velkajärjestelyn estyminen väliaikaisesta syystä Velkajärjestelyn esteet Aloittamispäätös ja sen oikeusvaikutukset Velkajärjestelyn aloittamispäätöksen tekeminen Maksukielto Vakuudenasettamiskielto Perintäkielto Ulosmittaus- ja täytäntöönpanokielto Velallisen oikeus irtisanoa vuokrasopimus Väliaikainen kielto Velkajärjestelyn sisältö Maksuohjelma Maksuohjelman laadinnan lähtökohdat Perusturvaan kuuluva omaisuus Maksuohjelman sisältö Maksuohjelman muuttaminen taloyhtiön perintäkirja

11 Maksuvara Maksuohjelman raukeaminen Lisäsuoritusvelvollisuus Velallisen kuolema Keskeiset asiat luvussa YRITYSSANEERAUS Yleistä Saneerausmenettelyn hakeminen Yrityssaneeraushakemus Yrityssaneeraushakemuksen vireillepano ja käsittely Saneerausmenettelyn edellytykset Saneerausmenettelyn esteet Saneerausmenettelyn suhde konkurssiin Saneerausvelat Vakuusvelat Tavalliset velat Viimesijaiset velat Uudet velat Menettelyn alkamisen oikeusvaikutukset Maksukielto Vakuudenasettamiskielto Perintäkielto Täytäntöönpano- ja ulosmittauskielto Vakuudet Korvaus vakuuden alentumisesta Poikkeuslupa vakuusoikeuden hyväksikäyttöön Välitila ja väliaikainen kielto Selvittäjä Saneerausvelkojen huomioon ottaminen Velkojen järjestely saneerausohjelmassa Vakuusvelan järjestely Tavallisten velkojen järjestely SISÄLLYS 17

12 Viimesijaisten velkojen järjestely Saneerausohjelmaehdotus Saneerausohjelmaehdotuksen käsittely Saneerausohjelmaehdotuksen vahvistaminen Saneerausohjelman oikeusvaikutukset Keskeiset asiat luvussa KONKURSSI Yleistä Konkurssikelpoisuus Velkojan oikeus vaatia velallisen asettamista konkurssiin Konkurssiin asettamisen esteet Konkurssin epätarkoituksenmukaisuus Yrityssaneeraus Velkajärjestely Velkojan koko saatavan turvaava vakuus Oletukset maksukyvyttömyydestä Velallisen oma ilmoitus maksukyvyttömyydestä Maksujen lakkauttaminen Ulosotosta ei kerry riittävästi varoja Maksukehotuksen laiminlyönti Konkurssin hakeminen Konkurssiin asettamisen vaikutukset Yleistä Pesänhoitaja Konkurssisaatavaa koskeva oikeudenkäynti Konkurssin alkamisen vaikutus ulosmittaukseen Konkurssin alkamisen vaikutus sopimus- ja velkasuhteisiin Konkurssipesään kuuluva omaisuus Kuittaus konkurssissa Pesäluettelo Konkurssin raukeaminen taloyhtiön perintäkirja

13 11.12 Julkisselvitys Konkurssisaatavan valvonta Valvontakirjelmä Etuoikeuden huomioon ottaminen Jälkivalvonta Jakoluettelo Jakoluetteloehdotuksen tekeminen Jakoluettelon laatiminen ja vahvistaminen Konkurssipesän hallinto Velkojien ja pesänhoitajan päätösvalta Konkurssipesään kuuluvan omaisuuden hoito ja myynti Konkurssimenettelyn päättyminen Jako-osuuksien maksaminen ja lopputilitys Sovinto Velkojien maksunsaantijärjestys Keskeiset asiat luvussa TIETOLÄHTEITÄ LIITTEET Liite 1 Asuinhuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen (malli) Liite 2 Varoitus (asuinhuoneiston vuokrasopimus; malli) Liite 3 Liikehuoneiston vuokrasopimuksen irtisanominen (malli) Liite 4 Varoitus (liikehuoneiston vuokrasopimus; malli) Liite 5 Hallituksen päätös varoituksen antamisesta (malli) Liite 6 Hallituksen varoitus osakkaalle (malli) Liite 7 Varoituksen tiedoksiantopyyntö (malli) Liite 8 Yhtiökokouksen päätös huoneiston hallintaanotosta (malli) Liite 9 Yhtiökokouksen hallintaanottopäätöksen saate (malli) SISÄLLYS 19

14 Liite 10 Yhtiökokouksen päätöksen ja saatteen tiedoksiantopyyntö (malli) Liite 11 Summaarinen haastehakemus (malli) Liite 12 Haastehakemus (malli) Liite 13 Ulosottohakemus (malli) Liite 14 Velkajärjestelyhakemus (malli) Liite 15 Esimerkki: Luottotietomerkintöjen säilytysajat Suomen Asiakastieto Oy:ssä Liite 16 Konkurssiuhkainen maksukehotus (malli) Liite 17 Konkurssihakemus (malli) Liite 18 Konkurssivalvonta (malli) Liite 19 Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta / Liite 20 Laki liikehuoneiston vuokrauksesta / Liite 21 Asunto-osakeyhtiölaki /1599 (luvut 3 ja 8) Liite 22 Laki velan vanhentumisesta / Liite 23 Luottotietolaki / Liite 24 Laki saatavien perinnästä / Liite 25 Ulosottokaari /705 (2 luku ) Liite 26 Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä / Hakemisto taloyhtiön perintäkirja

UUDISTUNUT PERINTÄLAINSÄÄDÄNTÖ. Vaikutukset kuntien toimintaan Mikko Puhakka, Intrum Justitia Oy, Lakiasiat Kuntamarkkinat 11.9.

UUDISTUNUT PERINTÄLAINSÄÄDÄNTÖ. Vaikutukset kuntien toimintaan Mikko Puhakka, Intrum Justitia Oy, Lakiasiat Kuntamarkkinat 11.9. UUDISTUNUT PERINTÄLAINSÄÄDÄNTÖ Vaikutukset kuntien toimintaan Mikko Puhakka, Intrum Justitia Oy, Lakiasiat Kuntamarkkinat 11.9.2013 Sisältö Johdanto: mistä on kysymys? EU:n maksuviivästysdirektiivin voimaansaattaminen

Lisätiedot

Konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely

Konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely Konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely 20.4.2010 2010 KONKURSSI Konkurssi Velallinen, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin. Konkurssi on velallisen

Lisätiedot

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus 1 (19) Sisällysluettelo 1 MYEL-vakuutusmaksun laskeminen... 3 Maksun määräytyminen... 3 Perusprosentti... 3 Alennettu prosentti... 3 Väliprosentti... 3 Maksuprosentit ja alennusraja vuosina 2013 2015...

Lisätiedot

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ

HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Kuluttajaoikeuden linjauksia HYVÄ PERINTÄTAPA KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Linjauksen ja valvonnan lähtökohtia... 2 Perintälain soveltaminen ja lain pakottavuus... 2 Mikä on kuluttajasaatava?... 3 Velallisella

Lisätiedot

Luottotietorekisterissä olevat merkinnät selityksineen

Luottotietorekisterissä olevat merkinnät selityksineen Luottotietorekisterissä olevat merkinnät selityksineen Kunkin koodin jälkeen on suluissa kerrottu, kuinka monta vuotta tieto säilyy Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietokannassa. Henkilön maksuhäiriön tallennusaika

Lisätiedot

Eija Mäkelä PERINTÄLAIN UUDISTUSTEN VAIKUTUKSET KULUTTAJAPERINNÄSSÄ. Liiketalouden koulutusohjelma 2014

Eija Mäkelä PERINTÄLAIN UUDISTUSTEN VAIKUTUKSET KULUTTAJAPERINNÄSSÄ. Liiketalouden koulutusohjelma 2014 Eija Mäkelä PERINTÄLAIN UUDISTUSTEN VAIKUTUKSET KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Liiketalouden koulutusohjelma 2014 PERINTÄLAIN UUDISTUSTEN VAIKUTUKSET KULUTTAJAPERINNÄSSÄ Mäkelä, Eija Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS

Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS Suomen Kuluttajaliitto VELKAOPAS 1 Sisällys Velka pitää maksaa...3 Mitä velka on?...3 Sopimuksen kesto...5 Kulutusluotot...5 Pikavipit...7 Osamaksu...8 Luottokortti...8 Asuntolaina...9 Takaus... 11 Vahingonkorvaus

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta

Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Ehdotus konkurssilainsäädännön uudistamisesta Oikeusministeriön työryhmämietintöjä 2/2002 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT EHDOTUS KONKURSSILAIKSI 22.11.2002 LAKIEHDOTUKSET 37 YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS. Lindorff Oy 18.2.2013

YHTEISTYÖSOPIMUS. Lindorff Oy 18.2.2013 Lindorff Oy Lindorff Oy Postiosoite: PL 20, 20101 Turku Puhelin: 010 2700 00 Rekisteröity kotipaikka: Helsinki www.lindorff.fi Käyntiosoite: Joukahaisenkatu 6, Faksi: 010 2700 350 Y-tunnus: 0140351-4 20520

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (15) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 VALVONTOJEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ JAKOLUETTELO- EHDOTUKSEN JA JAKOLUETTELON LAATIMINEN 1 YLEISTÄ 1.1 Pääkohdat konkurssivalvonnasta Konkurssilain

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (18) NEUVOTTELUKUNTA

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (18) NEUVOTTELUKUNTA KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 6 1 (18) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIVALVONTA JA JAKOLUETTELO Sisältöä muutettu 11.12.2012 1 YLEISTÄ Konkurssilain (120/2004, KonkL) 12 lukuun sisältyvät säännökset konkurssisaatavista,

Lisätiedot

54/2011. Maksuviivästystyöryhmän mietintö

54/2011. Maksuviivästystyöryhmän mietintö 54/2011 Maksuviivästystyöryhmän mietintö 54/2011 Maksuviivästystyöryhmän mietintö Oikeusministeriö, Helsinki 2011 21.12.2011 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Maksuviivästystyöryhmän mietintö

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi konkurssilaki. Sillä kumottaisiin vuodelta 1868 oleva konkurssisääntö. Uusi

Lisätiedot

Ulosoton sähköinen hakeminen. Ohje tietojärjestelmähakijoille

Ulosoton sähköinen hakeminen. Ohje tietojärjestelmähakijoille Ulosoton sähköinen hakeminen Ohje tietojärjestelmähakijoille OIKEUSREKISTERIKESKUS 2014 2/13 Sisällysluettelo Versiohistoria...3 Johdanto...4 1. Tietojärjestelmähakeminen...5 1.1. Hakemisen aloittaminen...5

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen

Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt. Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Hyvä hallintotapa ja riidanratkaisumenettelyt Taloyhtiö 2015 Messukeskus 15.4.2015 Arto Kaikkonen Agenda Konfliktin ratkaisuun liittyviä kysymyksiä Tuomioistuinsovittelu Yleiset tuomioistuimet Välimiesmenettelyt

Lisätiedot

Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta

Oikeusjärjestelmä - tehtävänjako Hallitus valmistelee lakiehdotuksia eduskunalle ja huolehtii lakien toimeenpanosta Eduskunta YH3 lakitieto Oikeudellisen järjestelmän perusteet Arvostelu Numeroarvostelu: 4-10 Koe Ryhmätyö Tuntiaktiivisuus ja asennoituminen Selvittämättömät poissaolot voivat johtaa suorituksen hylkäämiseen Kurssin

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2007 N:o 527 530 SISÄLLYS N:o Sivu 527 Luottotietolaki... 1667 528 Laki henkilötietolain muuttamisesta... 1679 529 Laki tietosuojalautakunnasta

Lisätiedot

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa

Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Hyvää velkahallintaa ja maksuhäiriöiden hoitoa Maksuhäiriöpolitiikan toimintaohjelma vuosille 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 98

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 98 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 98 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Johanna Niemi

Lisätiedot

Luottotietolain muuttaminen

Luottotietolain muuttaminen LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:9 Luottotietolain muuttaminen Lausuntotiivistelmä LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2009:9 Luottotietolain muuttaminen Lausuntotiivistelmä ISSN 1458-7149 ISBN 978-952-466-873-6

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 Sisältö ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4 OSAKEHUONEISTO...

Lisätiedot

YHTEISTYÖSOPIMUS HELPOSTILASKU-OHJELMAN KÄYTTÄJÄ - LINDORFF OY. Puh: 010 2700 00 Faksi: 010 2700 100. Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0140351-4

YHTEISTYÖSOPIMUS HELPOSTILASKU-OHJELMAN KÄYTTÄJÄ - LINDORFF OY. Puh: 010 2700 00 Faksi: 010 2700 100. Kotipaikka: Helsinki Y-tunnus: 0140351-4 YHTEISTYÖSOPIMUS HELPOSTILASKU-OHJELMAN KÄYTTÄJÄ - LINDORFF OY Lindorff Oy Joukahaisenkatu 6 YHTEISTYÖSOPIMUS 2(11) ASIAKAS Nimi Y-tunnus Osoite Tilinumero Postinumero ja postitoimipaikka Puhelin PALVELUN-

Lisätiedot

Lasku on laadittava niin selkeälukuiseksi, että asiakas voi kohtuullisella vaivannäöllä tarkistaa laskunsa oikeellisuuden.

Lasku on laadittava niin selkeälukuiseksi, että asiakas voi kohtuullisella vaivannäöllä tarkistaa laskunsa oikeellisuuden. 1 (9) Salon kaupungin laskutus ja perintäohjeet 1 Yleisperiaatteet 2 Laskutus Ellei toisin ole säädetty, on näitä ohjeita noudatettava kaikkien kaupungille kuuluvien tai sen toimesta perittävien maksujen

Lisätiedot

Anne Ilkko NUORTEN MAKSUHÄIRIÖT JA NIIDEN SEURAAMUKSET SEKÄ RATKAISUKEINOT KAINUUSSA

Anne Ilkko NUORTEN MAKSUHÄIRIÖT JA NIIDEN SEURAAMUKSET SEKÄ RATKAISUKEINOT KAINUUSSA Anne Ilkko NUORTEN MAKSUHÄIRIÖT JA NIIDEN SEURAAMUKSET SEKÄ RATKAISUKEINOT KAINUUSSA Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Liiketalouden ja hallinnon ala Oikeustradenomi Kevät 2009 OPINNÄYTETYÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9

ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 1 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 9 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ...9 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS...9 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?...10 1.4

Lisätiedot

TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä

TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä 2 Sisältö 1. Talous- ja velkaneuvonta...5 2. Maksujärjestelyt...5 3. Sopimukseen perustuva velkojen järjestely...5 4. Velkojen järjestely järjestelylainalla

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

TUOMAS-JÄRJESTELMÄN KIRJAAMISOHJEET. Ohjeet käräjäoikeuksille

TUOMAS-JÄRJESTELMÄN KIRJAAMISOHJEET. Ohjeet käräjäoikeuksille 1 TUOMAS-JÄRJESTELMÄN KIRJAAMISOHJEET Ohjeet käräjäoikeuksille Versio 1 OIKEUSMINISTERIÖ Oikeushallinto-osasto 2007 2 Sisällysluettelo JOHDANTO...4 1 KIRJAAMISPAKKO...5 2 ALKUMERKINTÖJEN KIRJAAMISAJANKOHTA

Lisätiedot

2. Elinkeinonharjoittajaa koskevien säännösten muuttaminen

2. Elinkeinonharjoittajaa koskevien säännösten muuttaminen HELSINGIN HOVIOIKEUS Dnro: 509/7074/2013 Salmisaarenranta 7 I PL 132 00181 Helsinki Puhelin 02956 40500, Telefax 02956 40512 kirjaamo Sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi pvm. 12.2.2014 Oikeusministeriö

Lisätiedot