Hyvinvointia työstä Maire Laaksonen 1. Työterveyslaitos

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvinvointia työstä. 4.4.2014 Maire Laaksonen 1. Työterveyslaitos www.ttl.fi"

Transkriptio

1 Hyvinvointia työstä Maire Laaksonen 1

2 TYÖTERVEYSHUOLLON TOIMINNAN KEHITTÄMINEN SEITTI HANKKEISSA TYÖKYVYN TUEN JA TYÖTERVEYSYHTEISTYÖN HYVÄT KÄYTÄNNÖT Perjantai meeting Maire Laaksonen ylilääkäri Maire Laaksonen 2

3 SEITTI hankkeet Keski-Suomen SEITTI työterveysyksikköä 140 työterveystoimijaa Henkilöasiakkaita n Botnia-SEITTI työterveysyksikköä n. 250 työterveystoimijaa Henkilöasiakkaita n SavoSEITTI työterveysyksikköä N 150 työterveystoimijaa Henkilöasiakkaita n LapponiaSeitti 17 kunnan alueella toimivaa työterveysyksikköä kahdessa on osittain tai kokonaan yksityinen omistuspohja 40 työterveystoimijaa mukana seminaareissa Maire Laaksonen 3

4 Maire Laaksonen 4

5 Botnia-SEITIN toiminta-alue Maire Laaksonen 5

6 Maire Laaksonen 6

7 SEITTI toiminta Toiminta on rakennettu työterveysyksiköiden kuvaamista tarpeista lähtien ja toiminta-alueen erityispiirteitä huomioon ottaen Keskeisenä hyvien käytäntöjen rakentaminen työterveyshuollon toimintaan kehittäminen verkostona Yhteistyön rakenteiden ja käytäntöjen vahvistuminen (työterveyshuoltoasiakasyritys, työterveyshuolto- muu terveydenhuolto ja muut sidosryhmät) Työkyvyn tuki keskiössä Maire Laaksonen 7

8 Miten kehittämistyö eteni Tavoitteet määritettiin yhdessä toimintaalueen yksiköiden kanssa alkukartoitus ja yksikkökäynnit à vahvuudet ja kehittämistarpeet Toiminnan teemat suunniteltiin kehittämistarpeiden pohjalta Teemojen kautta rakennettu ohjattu kehittäminen Ennakkotehtävät ->verkostopäivä->ryhmätyöt Osassa aiheista hyvä käytäntö- pienryhmät Kehittäminen yksiköissä konsultaatiotuki tarv. Hyvien käytäntöjen jakaminen verkostopäivässä Loppuarviointi Maire Laaksonen 8

9 Maire Laaksonen 9

10 Prosessikehittäminen ja koulutus Vahvuutena ohjattu kehittäminen, yksikkötasolla ja maakunnallisesti Työterveyshuollon toiminnan tukeminen muutoksessa Alueellinen esimiesverkosto kehittämisen tukena Työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon yhteistyön rakentamisen tuki Tukea erityisesti pienille yksiköille SEITTI kumppaneista TTL:n seittiläiset kummeina Maire Laaksonen 10

11 SEITIT työterveyshuollon toimintakentässä Maire Laaksonen 11

12 Erillisistä yksiköistä osaamisverkostoksi! Esittäjän nimi

13 Työterveysyhteistyö työterveyshuollon keskiössä Keski-Suomen SEITIn loppuhaastatteluissa todettua: Toiminnan fokus on siirtynyt yksilötyöstä työpaikoille sama suuntaus muissa SEITeissä Työterveysyhteistyötä on tarkasteltu alkaen työterveyshuollon toiminnan suunnittelusta työnantaja-asiakkaan kanssa ja läpileikkaavana työterveyshuollon toiminnassa työpaikkaselvitykset, ohjaus ja neuvonta, työkyvyn tuki Työkyvyn tuki teema on ollut keskiössä ja ohjaa hyvien käytäntöjen rakentamista Maire Laaksonen 13

14 Tarkoituksenmukaisen ja tavoitteellisen työterveysyhteistyön esimerkkejä Malli työterveyshuollon toiminnan suunnitteluun yritysasiakkaan kanssa Perustyö Keski-Suomen SEITIssä, jatkokehittelyä muissa, ohjeena TTL:n sivuilla Työpaikkselvitysprosessin kuvaus, erityispiirteenä pientyöpaikkojen työpaikkaselvitysprosessiin kehitetty PIRA-malli mallia testattiin myös Keski-Suomen SEITIssä aktiivisessa käytössä BotniaSEITIn alueella Työkyvyn tuki- malli kohteena pienet yritykset TULE- ja masennus hoitomallit Kehitetty Keski-Suomen SEITIssä Maire Laaksonen 14

15 Maire Laaksonen 15

16 Näistä asioista työpaikalla pitää sopia TYÖKYVYN TUKEMISEN PERIAATTEET 1. TAVOITTEET - Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen - Esimiestyön helpottaminen työkykyasioita käsiteltäessä - Ennakoiva ja varhainen reagoiminen ja puheeksi ottaminen takaavat työntekijöille riittävän ja oikea-aikaisen tuen työssä selviytymisessä 2. SAIRAUSPOISSAOLOJEN SEURANTA - Sairausvakuutuslaki (HE67/2010VP) - Työkyvyn hallinnan lisäämiseksi myös pienten työpaikkojen tehtävänä on työkyvyn ja sairauspoissaolojen seuranta, yhteydenpito ja yhteistyö työterveyshuollon kanssa Yrityksessä on sovittava: Kenelle työntekijä ilmoittaa sairastumisesta Miten nopeasti ilmoitus on tehtävä Mikäli sairaudesta on työterveyshuollon tai terveyskeskuksen tai muun hoitolaitoksen kirjoittama todistus, kenelle todistus toimitetaan Esimies hyväksyy sairauspoissaolotodistuksen Esimies voi pyytää työkykyarviota työterveyshuollosta Työnantaja toimittaa raportin sairauspoissaolotiedoista työterveyshuoltoon 3-6 kk:n välein Yksittäisen työntekijän kohdalla työkyvyn seuranta ja tuki yhteistyössä työterveyshuollon kanssa on jatkuvaa toimintaa 3. REAGOINTIRAJAT Työpaikalla käynnistetään VARHAISEN TUEN TOIMENPITEET aina, kun työntekijän työkyvyssä havaitaan työtä tai työyhteisöä haittaavia muutoksia ja VIIMEISTÄÄN, kun sairauspoissaoloissa havaitaan seuraavat enimmäisrajat: lyhyet poissaolot: sairauspoissaoloja kuukauden aikana vähintään kertaa tai poissaoloja on viimeisen 12 kuukauden aikana päivää 4. TYÖHÖN PALUUN TUKI Pitkän yhtäjaksoisen (30 päivää tai enemmän) sovitaan, että esimies ottaa yhteyttä työntekijään joustavan työhön paluun suunnittelemiseksi. Yhteydenotto tehdään päivää ennen työhön paluuta, jotta järjestelyt voidaan tehdä. Työntekijä voi olla myös itse yhteydessä esimieheen. Jos tarvitaan terveydentilan arviota, eikä työterveyshuolto ole ollut mukana hoidossa, otetaan yhteyttä työterveyshuoltoon. 5. ESIMIEHEN TEHTÄVÄT Esimies käy keskustelun työntekijän kanssa esimerkiksi liitteenä olevan mallin mukaisesti Keskustelun perusteella tehdään sopimukset jatkotoimenpiteistä ja seurannasta. Sekä esimies että työntekijä sitoutuvat allekirjoituksellaan sopimukseen. Tarvittaessa sopimukseen kirjataan jatkoselvittely työterveyshuollossa. Esimies ottaa yhteyttä työterveyshoitajaan, joka sopii ajan terveystarkastukseen työkyvyn kartoituksen käynnistämisenä Maire Laaksonen

17 TULE- ja masennus mallit Yhteistyö muiden terveydenhuollon toimijoiden kanssa sopimukset perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa, milloin työterveyshuollon osaamista kannattaa käyttää hyödyksi asiakkaan hoito-/kuntoutusprosessissa Haasteena sairauksien hoitoprosesseja suunniteltaessa fokus työkykyyn! toimintakyvyn selvittely moniammatillinen yhteistyö ja sovitut menettelyt työkykyselvittelyssä yhteistyö työpaikan kanssa työterveyshuoltosopimuksen sisältö Mistä pitää sopia? Menettelyt tunnistamiseen sairausvastaanotoilla, terveystarkastuksissa, työkykyselvittelyissä ja työterveysneuvotteluissa Maire Laaksonen 17

18 Miksi? Työterveyshuollon oman roolin ymmärtäminen ja toimintaprosessin selkiyttäminen on tärkeää, jotta työterveyshuolto pystyy kantamaan koordinaatiovastuunsa työkyvyn tuessa Mikä on keskeistä? tunnistaa mahdollisimman varhain ne tilanteet asiakkaiden hoidossa, joissa tarvitaan työkyvyn arvioinnin ja kuntoutuksen näkökulmaa toimia moniammatillisesti toimia aktiivisesti ja aloitteellisesta yhteistyössä yritys- /organisaatioasiakkaan kanssa TULE- ja masennusoireisiin liittyvän työkyvyttömyyden uhkan tunnistaminen työterveyshuollossa osana työterveysyhteistyötä Maire Laaksonen 18

19 A. Ohimenevät vaivat tilapäinen työkyvyttömyys (käypä hoito mallien mukainen hoito) akuutin kiputilan aktiivinen hoito, ohjaus ja neuvonta ohjaus aktiiviseen harjoitteluun à toimintakyky palaa Tarv. ohjaus liikuntaryhmiin tai vastaaviin aktiviteetteihin B.Toistuvat kiputilat toistuvat, pitkittyvät tai tihenevät työkyvyttömyysjaksot -fysioterapia, viiveettä, jos hoito sitä vaatii -tarvittaessa moniammatillinen pohdinta oman hoidon ohjaus ja arvioidaan ergonomisen työskentelyn ohjauksen tarve työhön paluu vaiheessa -työfysioterapeutti -seuranta ½-1 vuotta - jos vaiva uusii, ohjaus työfysioterapeutille - ryhmämuotoinen harjoittelu (kohdennetut ryhmät) C.Kroonistuva oireilu, pitkittyvä työkyvyttömyys -aktivoiva fysioterapia -kuntoutus eri muodoissaan -tilanteen haltuun otto työterveyshuollossa -pohdinta moniammatillisesti, mistä tämä asiakas hyötyy? - tehostettu ohjaus työpaikalla -psykososiaalinen tuki, kannustus, valmentaminen - Yksilöllinen tuki tai työterveyshuollon ryhmät - Hoitovastuu säilyy tiimissä!! n 80% TULE-oireisista 10-15% TULE-oireisista 5-10% TULE- oireisista tunnistaminen!!

20 (Loisel, 2009, suom. Anne Lamminpää) 20

21 Masennusoireinen työterveyshuollossa AJANVARAUS (asiakas, omaiset) - tilannearvio Kaksi Kysymystä T T TYÖNANTAJA varhainen tuki ja tunnistaminen- malli Kiireellinen Päivystysvastaanotto - sairaanhoitaja - terveydenhoitaja - lääkäri hoitoonohjaus -mielenterveys -päihde Ei kiireellinen Yhteys terveydenhoitajaan puhelu ajanvarauksesta tai soittopyyntö I ALKUARVIOINTI (terveydenhoitaja) terveysongelmat, henkisen tilanteen + hoidontarpeen arviointi (BDI, AUDIT + tulkinta, työkyvynarviointi II TYÖRYHMÄN SISÄINEN KONSULTAATIO lääkäri, terveydenhoitaja, psykologi, depressiohoitaja ym. III HOITOVASTUUSTA SOPIMINEN Yhteys asiakkaaseen suunnitelmasta ja jatkotapaamisista sopiminen TERVEYSKESKUS Ohjaus tk:een jos ei tth:n sairaanhoitosopimusta ks. tk:n hoitopolku MONIAMMATILLINEN TUTKIMUS-, HOITO- JA SEURANTA I Aktiivisen hoidon vaihe, 0-2 kk - masennuksen lääketieteellinen diagnoosi (erotusdiagnostiikka) - hoito, henkinen tuki, fyysisen terveydentilan kartoitus, sairauslomatarpeen arvio, seurantakäynneistä sopiminen - työhönpaluun alustava suunnittelu (muista osasairauspäivärahan mahdollisuus) II Toipumisvaihe - työkykyarvio ( tarv. SOFAS) - yhteisneuvottelut, työjärjestelyistä sopiminen (potilas, työnantaja, tth työryhmä) - suunnattu työpaikkaselvitys (tarvittaessa) - psykologin tilannearvio ja käynnit x 1-5, erityistyöntekijät, depressio-ryhmät, - psykiatrin konsultaatio, jos sl > 2kk tai lääkehoito-ongelma (tth:n maksusitoumus 1-2 käyntiä tai lähete) III jatkohoito ja seuranta ( 1 vuosi) - tarvittaessa ohjaus ja lähettäminen erikoissairaanhoitoon, aikuispsykiatrian tai päihdehoitoyksikköön - Kuntoutus: ryhmäkuntoutus, esim.tyk, Virveli, Masurkka ym. / Kela - psykoterapiakuntoutus / Kela, ammatillinen kuntoutus - seuranta tth:ssa Kahden kysymyksen masennusseula - Oletko viimeisen kuukauden aikana usein ollut huolissasi tuntemastasi alakulosta, masentuneisuudesta tai toivottomuudesta? - Oletko viimeisen kuukauden aikana usein ollut huolissasi kokemastasi mielenkiinnon puutteesta tai haluttomuudesta? JST 5/2011

22 SEITEIssä kehitettyjä työterveysyhteistyön käytäntöjä vastuumatriisi, jossa kuvataan tehtävät työkyvyn tuessa primaaripreventiosta tertiaaripreventioon ja kuvataan vaiheittain työpaikan, työterveyshuollon, työntekijän itsensä, työsuojelun ja muiden toimijoiden tehtävät, vastuut ja työnjako selkeyttää toimijoiden vastuita ja tehtäviä liittyen työkykyyn ja auttaa yhteisen näkemyksen muodostamisessa pohja soveltuu muokattavaksi eri kokoisten työpaikkojen tarpeisiin Maire Laaksonen 22

23 Työkyvyn tuen vastuut: mistä asioista pitää sopia Työhyvinvointi, työn sujuminen Työn kuormitustekijät -ennakointi, kartoittaminen Työn voimavaratekijät, vahvistaminen Työkyvyn menettämisen uhka Toimenpiteet sairauspoissaolon pitkittyessä Ammatillinen kuntoutus Muu kuntoutus Osatyökykyisen työkyvyn tuki Toimenpiteet työhön palatessa Työnantaja TTH Työntekijä Muu toimija Maire Laaksonen 23

24 SEITEIssä kehitettyjä työterveysyhteistyön käytäntöjä Huoli puheeksi kuvaus toimintamallista, miten työyhteisön ongelmatilanne havaitaan työterveyshuollon arjessa (esim. sairaanhoidon vastaanottokäynneillä) ja otetaan puheeksi työyhteisötasolla olennaista oli löytää tapa tunnistaa tilanteet, joissa esimerkiksi sairauspoissaoloina tai kuormittumisena ilmenevien oireiden syyt ovat työyhteisötasolla siirtää toiminta yksilöiden hoitamisesta ratkaisujen hakemiseen työyhteisön kanssa Maire Laaksonen 24

25 Työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon toimijoiden yhteistyö SEITEissä Tunne oma toimintakenttäsi Yhteisen ymmärryksen rakentaminen eri toimintaympäristöissä toimivissa työterveyshuoltoyksiköissä Työkyvyn koordinaatiovastuun ja - tehtävän ymmärtäminen työterveyshuollossa Mitä hyötyä työterveyshuollosta? Työkykypulmien hoidossa toimijoiden yhteistyö on etu ja työterveyshuollon osaamisest hyötyä Harjoiteltiin case esimerkkien avulla sekä Keski-Suomen SEITIssä että BotniaSEITIssä Mallit eivät riitä ratkaisuihin paikallisella tasolla Työnjaon periaatteista voidaan sopia alueellisesti Käytännöt hoitopoluissa täytyy sopia paikallisesti Maire Laaksonen 25

26 Valmiita malleja ei voi ylhäältä jakaa hyvät, elävät käytännöt syntyvät yksiköissä/ verkostossa tapahtuvan paikallisen kehittämisen kautta Verkostossa on voimaa kokemusten jakaminen ja yhdessä kehittäminen vahvistaa yhteiset kokemukset pitävät SEITIn lankoja lujina Oivalluksista lisää virtaa kehittämistyössä saadut tulokset innostavat uusiin kokeiluihin, se näkyy työterveysyksiköiden kehittämisaktiivisuudessa, joka ei ole sidoksissa resursseihin Aidon yhteistyön lähtökohtana on halu ymmärtää ja oppia yhdessä tekemällä Maire Laaksonen 26

27 SEITTI terveydenhuollon murroksessa Vahvistaa työterveyshuollon perustehtävää työkyvyn tukemisessa Edistää työterveyshuollon laatua ja vaikuttavuutta Auttaa työterveyshuoltoa tunnistamaan oma tonttinsa terveydenhuollon palvelujärjestelmässä Luo yhteistyömalleja työterveyshuoltoon ja yhteistyöhön asiakkaiden ja muun terveydenhuollon kanssa Luo toimivia aluelähtöisiä toimintamalleja Kehittää työterveyshuollon ja muun terveydenhuollon välille yhteistyörakenteita (roolit, vastuut jne mukaanlukien), jotta työssäkäyvän väestö säilyisi työkykyisenä Suuremmilla rakenteilla ja verkostoilla saavutetaan vaikuttavampi lopputulos Maire Laaksonen 27

28 Kiitos! Seuraathan meitä Twitterissä ja liity Facebook kaveriksi! twitter.com/tyoterveys twitter.com/fioh Esittäjän Maire Laaksonen nimi 28

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.

Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa. Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9. Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Työterveyslääkäri Visa Kervinen Työurien pidentäminen ja työkykyjohtaminen 12.9.12 12.9.2012 Työterveyshuollon välineet työkyvyn tukemisessa Onko työterveyshuoltoa?

Lisätiedot

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö

Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Työterveyshuollon periaatteet, toimintamallit ja yhteistyö Kunnallinen työterveyshuoltotutkimus 2010 Kuntien eläkevakuutuksen raportteja 2/2010 Toni Pekka, Risto Kaartinen, Maija Träskelin, Pauli Forma

Lisätiedot

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri

Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90. Tanja Vuorela, ylilääkäri Työterveyshuolto työkyvyn tukena: 30-60-90 Tanja Vuorela, ylilääkäri 6.11.2012 Osallistava työterveyshuolto 2. Suunnittelu 3. Toiminta Varhainen tuki: Sairauspoissaolojen seuranta Hälytysrajat Esimiesvalmennus

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

Esimies työhyvinvointia rakentamassa

Esimies työhyvinvointia rakentamassa Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Esimies työhyvinvointia rakentamassa 1 Esimies työhyvinvointia rakentamassa Kimmo Terävä & Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Pakarituvantie

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017

KITTILÄN KUNTA. Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 KITTILÄN KUNTA Neuvolan toimintaohjelma 2012-2017 1 SISÄLTÖ 1 TAUSTA 3 1.1 Terveydenhuoltolain velvoitteet 3 1.2 Muut keskeiset valtakunnalliset määräykset ja ohjeet 4 1.3 Organisaatio ja kuntastrategia

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa

Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Varhainen avoin yhteistyö Keski-Pohjanmaan kunnissa Huhtikuu 2011 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Varhaisen puuttumisen käsitteet... 4 1.1. Huolen vyöhykkeistö... 4 1.2. Varhainen puuttuminen... 5 1.3.

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

TYÖ, HENKINEN HYVINVOINTI JA MIELENTERVEYS

TYÖ, HENKINEN HYVINVOINTI JA MIELENTERVEYS Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2008:33 Sirkku Kivistö, Eila Kallio, Greta Turunen TYÖ, HENKINEN HYVINVOINTI JA MIELENTERVEYS SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ TYÖTERVEYSLAITOS Julkaisutilaukset:

Lisätiedot

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus

03/2015. Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa. Eläketurvakeskus. Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus 03/2015 ELÄKETURVAKESKUKSEN RAPORTTEJA Toimijoiden yhteistyö työkykyongelmien hallinnassa Ammattilaisten haastatteluihin perustuva tutkimus Jyri Liukko ja Niina Kuuva Eläketurvakeskus PENSIONSSKYDDSCENTRALEN

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA. Työkyvyn edistämisen tuki. Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Työkyvyn edistämisen tuki Heli Leino Ylilääkäri Työterveyshuollon erikoislääkäri Suomalaisuus on arvokas asia! Meitä jokaista tarvitaan! Mitkä asiat vaikuttavat työkykyyn?

Lisätiedot

Työterve yshuollon ennakoiva rooli: tukeeko työterveyshuolto tule - tule sairauksissa työkykyä vai

Työterve yshuollon ennakoiva rooli: tukeeko työterveyshuolto tule - tule sairauksissa työkykyä vai Työterveyshuollon y ennakoiva rooli: tukeeko työterveyshuolto tule -sairauksissa työkykyä vai työkyvyttömyyttä kehittämispäällikkö Ritva Teerimäki ritva.teerimaki@hel.fi Työterveyskeskus Edistää kaupungin

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma

Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Ylöjärvi/ kunnat Toimintasuunnitelma tehty ajalle 01.01.2014-31.12.2016 Hyväksytty Yrityksen perustiedot Yritys Ylöjärvi/ kunnat Y-tunnus 0158221-7 Toimiala 84110,

Lisätiedot

Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto

Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Kristiina Härkäpää, Lapin yliopisto Työpaikkakohtainen strategia Yksilökohtainen työkyvyn hallinta ja ylläpito Työpaikan suunnitelma järjestelmästä, jolla työkykyasioita työpaikalla hoidetaan (mm. sairauslomalta

Lisätiedot

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET

TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Kirje Työ- ja elinkeinotoimistot 10.12.2013 TEM/2551/00.03.05.02/2013 TE-PALVELUJEN ASIAKKUUSLINJAUKSET TE-palvelujen asiakkuuslinjaukset korvaavat työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ

TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖTERVEYSHUOLTO JA TYÖPAIKAN YHTEISTYÖ TYÖSUOJELUILTAPÄIVÄ PORI 14.3.2013 KARI HARING SAK RY YHTEISTYÖN PERUSTEET Laki edellyttää Laki yhteistoiminnasta yrityksissä 30.3.2007/334 Työterveyshuoltolaki

Lisätiedot

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle

TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle TEE SE NÄIN ohjeita päihdeohjelman kehittäjälle 1 Julkaisija Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 aa 00250 Helsinki www.ttl.fi Työterveyslaitos ja kirjoittajat 2013 Alkoholihaitat hallintaan (AHA) -hanke

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot