KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

2 Koirniemi, Parikkala Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisältö 1. Johdanto Lähtökohdat ja tavoitteet Asemakaavamääräys Kaavatilanne Maakuntakaava ja vaihemaakuntakaava Yleiskaava 4 2. Kaupan tarjonta ja toimintaympäristön muutokset Parikkalan kaupan tarjonta Kaupan toimintaympäristön muutokset Ostovoima ja ostovoiman siirtymät Liiketilan lisätarve 8 3. Kaupallisten vaikutusten arviointi Vaikutukset päivittäistavarakauppaan Vaikutukset erikoistavarakauppaan 13

3 Koirniemi, Parikkala Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 2 1. JOHDANTO 1.1 Lähtökohdat ja tavoitteet Ramboll Finland Oy on laatimassa asemakaavaa Parikkalan Koirniemen alueelle. Asemakaavan tarkoituksena on mahdollistaa Parikkalan Koirniemeen kaupallisten palveluiden alue, johon osoitetaan varaukset tilaa vievälle erikoistavarakaupalle, päivittäistavarakaupalle sekä mahdollisesti tuotannolliselle toiminnalle ja asuinrakentamiselle. Etelä-Karjalan vaihemaakuntakaavoituksen yhteydessä Koirniemen kaupan palveluiden vaikutukset on arvioitu erikoiskaupan osalta. Näitä on käsitelty tarkemmin jäljempänä luvussa 3.2. Päivittäistavarakaupan osalta vaikutuksia ei ole arvioitu vaihemaakuntakaavan eikä valmisteilla olevan Koirniemen osayleiskaavan yhteydessä, mutta alueen asemakaavoitus edellyttää päivittäistavarakaupan vaikutusten arviointia. Tämän selvityksen tavoitteena on arvioida Koirniemen asemakaavan vaikutukset erityisesti päivittäistavarakaupan osalta. Keskeinen kysymys on, kuinka päivittäistavarakaupan lisääminen Koirniemessä vaikuttaa Parikkalan keskustan palveluihin. Erikoistavarakaupan vaikutusten osalta tukeudutaan pääpiirteissään maakuntakaavoituksen yhteydessä tehtyyn vaikutusten arviointiin, mutta em. arviointia tarkennetaan ja täydennetään tarvittavilta osin. Tätä raporttia kirjoitettaessa ei ole tarkemmin selvillä, mitä toimijoita alueelle tulee sijoittumaan. Vaihemaakuntakaavan vaikutusten arvioinnin yhteydessä kaupan palveluiden sisällöstä on todettu seuraavasti: Alueelle on suunnitteilla tilaa vievää kauppaa ja matkailua palvelevaa kauppaa, kuten esimerkiksi maatalous ja puutarhakauppa, käytettyjen maatalouskoneiden myyntiä, rauta- ja rakennustarvikekauppaa, metsästystarvike-, veneily-, urheilu yms. kauppaa ja tehtaanmyymälöitä. Lisäksi outlet-kauppaa, leipomokauppaa ja alueen omaa lähituotantoa. 1 Ramboll Finland Oy:stä tämän raportin ovat laatineet KTM Tiina Kuokkanen ja KTM Eero Salminen. Raportin on tarkastanut kaavoitusinsinööri Markus Hytönen. 1.2 Asemakaavamääräys Suunnittelualue sijaitsee Kaakkois-Suomessa Parikkalan kunnan Koirniemessä valtatien 6 itäpuolella. Kaava-alueen rajana lännessä Valtatie 6 ja idässä Simpelejärven rantakaistale ja Surkon kallioita. Kaava-alueen rajaus ja sijainti on esitetty seuraavalla kartalla (Kuva 1). 1 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava, Vaikutusten arviointi, Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne, Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuuston hyväksymä, , haettu

4 Koirniemi, Parikkala Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 3 Kuva 1 Kaava-alueen rajaus Asemakaavassa alueelle osoitetaan kaupallisten palvelujen kokonaisrakennusoikeudeksi k-m². Tästä maksimissaan k-m² voi olla päivittäistavarakauppaa ja k-m² matkailua palvelevaa vähittäiskauppaa. Muu rakennusoikeus jää paljon tilaa vaativalle erikoistavarakaupalle tai muulle liike- majoitus ja toimitilarakentamiselle. Matkailua palvelen kaupan sisältöä ei ole asemakaavassa tarkemmin määritetty. Tilaa vaativan kaupan osalta asemakaavan selostuksessa viitataan Ympäristöministeriön ohjeistuksen mukaisesti seuraaviin toimialoihin: moottoriajoneuvojen kauppa sekä niiden varaosien ja tarvikkeiden kauppa, rengaskauppa, vene- ja veneilytarvikkeiden kauppa, matkailuvaunujen kauppa, huonekalukauppa, rauta-, rakennustarvike- ja sisustustarvikekauppa, maatalous- ja puutarha-alan kauppa sekä kodintekniikkakauppa. Paljon tilaa vaativana erikoistavaran kauppana voidaan pitää sellaistakin kaupan yksikköä, jossa on lisäksi tarjolla muuta tavaraa, jos tämä muu tavara liittyy päämyyntiartikkeliin. Toimialaan liittyvien oheistuotteiden osuus myymälän myyntipinta-alasta saa olla enintään 20 %, kuitenkin enintään 400 neliömetriä. Tästä myyntipinta-alasta enintään kioskimyyntiin verrattavalla 100 neliömetrin alalla voidaan myydä elintarvikkeita ja oheistuotteita, jotka eivät liity toimialaan. Jos oheistuotteiden osuus tai pinta-ala on edellä mainittuja suurempi, myymälää pidetään vähittäiskaupan suuryksikkönä. 2 2 Ympäristöministeriö, Opas 12, Asemakaavamerkinnät ja määräykset, 2003.

5 Koirniemi, Parikkala Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi Kaavatilanne Maakuntakaava ja vaihemaakuntakaava Voimassa olevassa Etelä-Karjalan maakuntakaavassa, joka on vahvistettu ympäristöministeriössä , suunnittelualuetta ei ole erikseen osoitettu kaupan toiminnoille. Lähes koko suunnittelualue on osoitettu sk-merkinnällä, jonka yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että alueelle sijoittuvat toiminnot ja alueen maankäytön ratkaisut eheyttävät seutukeskuksen taajama- ja palvelurakennetta. Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan. Kaava odottaa vielä ympäristöministeriön vahvistamista. Vaihemaakuntakaavassa Koirniemi on kokonaisuudessaan osoitettu matkailun ja virkistyksen kehittämisen kohdealueena (mv). Lisäksi suunnittelualueelle on osoitettu KM-2 (seudullinen paljon tilaa vaativa vähittäiskaupan suuryksikköalue) ja A (Taajamatoimintojen alue). Kaavamääräyksen mukaan KM-2-merkinnällä osoitetaan merkitykseltään seudullisten tilaa vaativien vähittäiskaupan suuryksiköiden sekä vaikutuksiltaan niihin rinnastettavien myymäläkeskittymien yleispiirteistä sijaintia keskustatoimintojen alueen ulkopuolella. KM-2- alueita kehitetään sellaista kauppaa varten, joka ei kilpaile keskustaan sijoittuvan kaupan kanssa ja jonka asiointitiheys on pieni sekä sijoittaminen keskustaan toiminnan luonteen ja ison tonttitilatarpeen vuoksi vaikeaa. Tällaista kauppaa ovat esimerkiksi auto-, rauta-, huonekalu-, puutarha-, vene- ja maatalouskauppa. Koirniemen kokonaismitoitus vaihemaakuntakaavassa on k-m2. Kaavamääräyksen mukaan alueen toteutus on aloitettava ensimmäisessä vaiheessa alueen pohjoisosasta, joka käsittää noin k-m2. Loput kerrosalasta jää reservialueeksi km-alueen eteläosaan. Kokonaiskerrosalasta saa toteuttaa matkailua palvelevana kauppana k-m2. Matkailua palvelevaa vähittäiskaupan suuryksikköä voidaan lähteä toteuttamaan vasta, kun liikenneyhteys Parikkala-Syväoro on avattu pysyvästi henkilö- ja tavaraliikenteelle. Matkailua palvelevan kaupan sisältöä ei ole vaihemaakuntakaavan kaavamääräyksissä tarkemmin määritelty. Merkitykseltään seudullista päivittäistavarakaupan suuryksikköä KM-2-alueella ei voi sijoittaa. Merkitykseltään seudullisen päivittäistavarakaupan suuryksikön koon alaraja on Parikkalassa k-m2, joten tätä pienempien päivittäistavaramyymälöiden sijoittaminen asemakaavaalueelle voidaan sallia yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa Yleiskaava Suunnittelualueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa, joten Koirniemeä ei ole yleiskaavassa osoitettu kaupan alueeksi. Parikkalan kunta onkin laatimassa Koirniemeen osayleiskaavaa. Kaavan tarkoituksena on yleiskaavatasolla osoittaa alueelle tilaa vaativa erikoistavarakauppa. Osayleiskaavaluonnos on ollut MRL 62 mukaisesti yleisesti nähtävillä , ja kaavaehdotus asetetaan nähtäville samanaikaisesti Koirniemen asemakaavaluonnoksen kanssa.

6 Koirniemi, Parikkala Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 5 2. KAUPAN TARJONTA JA TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET 2.1 Parikkalan kaupan tarjonta Valtaosa Parikkalan vähittäiskaupan pinta-alasta sijaitsee Parikkalan keskustassa ja Parikkalan keskustan palveluita on kuvattu vaihemaakuntakaavan selvitysten yhteydessä monipuolisiksi. Parikkala on vahva seutukeskus ja keskustassa on palveluita, kuten Tokmanni ja Alko, joita vaikutusalueen pienemmissä kaupan keskittymissä ei ole tarjolla. 3 Kaava-alueella Koirniemessä on tällä hetkellä noin k-m2 tilaa vaativaa kauppaa. Lisäksi kaava-alueen pohjoispuolelta Särkisalmelta löytyy jonkin verran kaupan tarjontaa, kuten ABC-liikenneasema. Seuraavassa taulukossa 1 on esitetty vähittäiskaupan pinta-ala kerrosneliömetreinä Parikkalan eri keskuksissa toimialoittain vuonna Kaupan tarjonnassa on tapahtunut jonkin verran muutoksia vuoden 2011 jälkeen. Merkittävimpänä muutoksena todettakoon Parikkalan keskustaan avannut S-market vuoden 2013 lopussa, jonka päivittäistavarakaupan pinta-ala on arviolta k-m2 (koko rakennus k- m2, mutta sisältää myös etumyymälöitä ja Alkon) 4. Lisäksi keväällä 2014 on lopettanut K- market, jonka päivittäistavarakaupan pinta-ala oli arviolta k-m2. Kokonaisuutena Parikkalan keskustan osalta päivittäistavarakaupan tarjonta on kuitenkin siis pysynyt pintaalaltaan ennallaan. Pinta-alan nettomuutos on nolla: S-market korvasi vanhan noin k-m2:n myymälän. Näin ollen vuoden 2011 pinta-alajakauma pitää edelleen paikkansa riittävällä tarkkuudella ja Parikkalan keskusta on edelleen kunnan merkittävin kaupan keskittymä. Taulukko 1 Liiketilat Parikkalassa vuonna 2011 (Lähde: Santasalo Ky, ) Päivittäistavarakauppa, k- m2 Tilaa vaativa kauppa, k- m2 Muu erikoiskauppa, k- m2 Vähittäiskauppa yht., k-m2 Palvelut ja muut liiketilat, k- m2 Yhteensä, k-m2 Parikkala Koirniemi Särkisalmi Yhteensä Seuraavalla kartalla (Kuva 2) on esitetty kaava-alueen sijainti likimain ja Parikkalan nykyinen myymäläverkosto. Kartalla on esitetty vain ketjuihin kuuluvat merkittävimmät toimijat ja kartan tarkoituksena on havainnollistaa, että Koirniemen asemakaava-alue sijoittuu noin neljä kilometriä Parikkalan keskustaajamasta pohjoiseen ja noin kaksi kilometriä Särkisalmen kaupallisista palveluista etelään. Parikkalassa toimii kartalla esitettyjen ketjumyymälöiden lisäksi myös ketjuihin kuulumattomia myymälöitä ja palveluita. 3 Ks. esim. Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava, Vaikutusten arviointi, Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne, Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuuston hyväksymä, , haettu Lähde: Osuuskauppa Eekoo, haettu Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025, Santasalo Ky

7 Koirniemi, Parikkala Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 6 Koirniemen asemakaava-alue Kuva 2 Kaava-alueen sijainti ja ketjuihin kuuluvat myymälät (Pohjakartta Logica/ MML) Vuonna 2010 Parikkalassa oli yhteensä 10 päivittäistavarakaupan toimipaikkaa, jos mukaan lasketaan myös kioskit ja Alko. Em. myymälöiden yhteenlaskettu myynti oli noin 15 miljoonaa euroa vuonna Lisäksi Parikkalassa oli kaksi ns. tavaratalokauppaa, jotka myyvät myös osin päivittäistavaraa. Em. myymälöiden myynti oli yhteensä 3 miljoonaa euroa vuonna 2010, joten euromääräisesti päivittäistavarakaupan osuus jäänee niissä pieneksi. Verrattuna Etelä-Karjalan keskimääräisiin lukuihin, Parikkalan päivittäistavaramyymälöiden myyntiteho /m2 oli hyvä vuonna 2011: myyntitehoindeksi oli 109 eli Parikkalan päivittäistavaramyymälöiden myyntiteho oli 9 % korkeampi kuin maakunnassa keskimäärin. Myyntipinta-alaa Parikkalassa oli tuolloin asukasta kohden 18 % vähemmän kuin maakunnassa keskimäärin ja myynti asukasta kohden oli 10 % vähemmän kuin maakunnassa keskimäärin. 6 Yhteenvetona voidaan todeta, että päivittäistavarakaupan tarjonta ei näyttäisi täysin vastaavan vaikutusalueen kysyntää. Päivittäistavarakaupan tunnusluvuissa on voinut tapahtua pieniä muutoksia viime vuosina, mutta kuten edellä todettiin, päivittäistavarakaupan pinta-ala on pysynyt myymälämuutoksista huolimatta ennallaan. Parikkalassa oli vuonna 2010 neljä tilaa vaativan kaupan myymälää, joiden myynti oli 5 miljoonaa euroa ja muita erikoiskauppoja yhteensä 16, joiden myynti oli 8 miljoonaa euroa. Kaikkiaan Parikkalan vähittäiskaupan myynti (päivittäistavarakauppa ja erikoistavarakauppa yhteensä) vuonna 2010 oli 32 miljoonaa euroa. 7 Erikoistavarakaupan tarjonnan kattavuutta on arvioitu tarkemmin jäljempänä luvussa 2.3. ostovoiman siirtymien yhteydessä. 6 Etelä-Karjalan kaupan mitoitus ja rakenne vuoteen 2025, Santasalo ky, Etelä-Karjalan kaupan mitoitus ja rakenne vuoteen 2025, Santasalo ky,

8 Koirniemi, Parikkala Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi Kaupan toimintaympäristön muutokset Parikkalan kaupallinen vaikutusalue muodostuu pääosin Parikkalan kunnasta, mutta lisäksi Parikkalassa asioidaan jonkin verran Rautjärven kunnan alueelta ja Punkaharjun eteläosista. Em. kunnista asiointia kuitenkin suuntautuu Parikkalaan enemmän suurempiin kaupunkeihin Imatralle ja Savonlinnaan. 8 Parikkalan väkiluku on reilut asukasta ja Tilastokeskuksen ennusteen mukaan väestö Parikkalassa vähenee hiljalleen noin -0,4 prosentin vuosivauhdilla ollen vuonna 2030 alle asukasta 9. Seuraavalla kartalla on esitetty väestön sijoittuminen Parikkalassa ja lähialueilla. Kartalta nähdään, että valtaosa Parikkalan väestöstä on sijoittunut nauhamaiselle vyöhykkeelle, joka ulottuu Parikkalan kuntakeskuksen eteläpuolelta Särkisalmelle asti. Tässä selvityksessä arvioitavana oleva Koirniemen alue sijoittuu myös em. asutusvyöhykkeelle. Kuva 3 Väestön sijoittuminen Parikkalassa ja lähialueilla (Lähde: Tilastokeskus, Ruututietokanta ) Asukkaiden lisäksi Parikkalan kaupan palveluiden kehittämismahdollisuuksiin vaikuttavat myös loma-asukkaiden ja matkailijoiden määrän kehitys. Tilastokeskuksen mukaan Parikkalassa oli vuonna 2011 noin kunnan ulkopuolista kesäasukasta. Parikkalan kesäasukkaiden lukumäärän ennakoidaan pysyvän tulevaisuudessa samalla tasolla 10. Kesäasukkaita merkittävämpi vähittäiskaupan toimintaympäristöön vaikuttava kehitystekijä onkin matkailijoiden ja tilapäisten loma-asukkaiden määrän kehitys. Merkittävin kaupan kehittymiseen vaikuttava tekijä on venäläisten matkailijoiden määrän kehittyminen ja tässä selvityksessä arvioitavana olevan Koirniemen alueen kaupan kaavoitus perustuu pääosin Venäjältä odotettavissa olevaan ostovoiman kasvuun. Koirniemen osalta venäläisten matkailijoiden kasvupotentiaali on huomioitu Etelä-Karjalan vaihemaakuntakaavan ratkaisussa ja perustuu 8 Parikkalan keskustaajaman liikerakennuksen asemakaavan muutos, kaupallisten vaikutusten arviointi, Santasalo ky Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025, Santasalo Ky Ks. Etelä-Karjalan kaupan mitoitus ja rakenne vuoteen 2025, Santasalo ky,

9 Koirniemi, Parikkala Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 8 Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistymiseen ja viisumivapauteen. Vaihemaakuntakaavan ratkaisun yhteydessä on arvioitu, että venäläisten ostovoima koko Etelä-Karjalan maakunnassa yltäisi vuonna 2025 samalle tasolle maakunnan asukkaiden ostovoiman kanssa. Venäläisen matkailijoiden määrän kehittymisestä on kuitenkin tehty useita erilaisia skenaarioita ja suurimmissa skenaarioissa matkailijoiden ostovoima kaksinkertaistuisi maakunnan asukkaiden ostovoimaan nähden. Tämä vaikuttaa merkittävästi myös tulevaan liiketilatarpeeseen Ostovoima ja ostovoiman siirtymät Parikkalan vähittäiskauppaan kohdistuva ostovoima, myynti ja ostovoiman siirtymät vuonna 2010 on esitetty seuraavassa taulukossa 2. Vähittäiskaupan ostovoima vuonna 2010 oli kaikkiaan 39 miljoonaa euroa. Kaupan ja palveluiden yhteenlaskettu ostovoima oli yhteensä noin 60 miljoonaa euroa. Verrattaessa ostovoimaa kaupan myyntiin havaitaan, että Parikkalasta virtaa ostovoimaa ulos. Kaikkiaan vähittäiskaupan ostovoiman ulosvirtaus oli vuonna 2010 noin 7,8 miljoonaa euroa, eli noin 20 % kunnan ostovoimasta virtaa ulos. Päivittäistavarakaupan osalta ulosvirtaus oli 0,9 miljoonaa euroa eli vain noin 5 % päivittäistavarakaupan ostovoimasta. Toisin sanoen Parikkala on lähes omavarainen päivittäistavarakaupan tarjonnan osalta. Tilaa vaativan kaupan osalta ulosvirtaus oli 2,6 miljoonaa euroa eli reilut 32 % ostovoimasta ja muun erikoiskaupan osalta 4,3 miljoonaa euroa eli noin 31 % ostovoimasta. Parikkalasta virtaa ulos runsaasti erikoistavarakaupan ostovoimaa. Taulukko 2 Vähittäiskaupan ostovoima ja ostovoiman siirtymät vuonna 2010 (Lähde: Santasalo ky, ) Toimiala Ostovoima, milj. Siirtymä, milj. Osuus ostovoimasta % Päivittäistavarakauppa, 17-0,9-5 % ml. Alko Tilaa vaativa kauppa 8-2,6-32 % Muu erikoiskauppa 14-4,3-31 % Vähittäiskauppa 39-7, 8-20 % yhteensä Autokaupat ja 18 huoltamot Ravintolat 3 Kauppa ja palvelut yhteensä Liiketilan lisätarve Ostovoiman kasvun perusteella voidaan arvioida liiketilaan lisätarvetta. Ostovoiman kasvu perustuu edellä esitettyihin väestön, kesäasukkaiden ja matkailijoiden määrän kasvuun ja kulutukseen kasvuun. Parikkalan lisäliiketilantarvetta on arvioitu aikaisemmissa selvityksissä seuraavasti: Etelä-Karjalan vaihemaakuntakaavan yhteydessä tehdyssä maakunnan kaupan palveluverkkoselvityksessä Parikkalan lisäliiketilantarpeeksi päivittäistavarakaupan osalta vuoteen 2025 mennessä on arvioitu 300 k-m2, tilaa vievän kaupan osalta k-m2 ja muun erikoistavarakaupan osalta k-m2. Vähittäiskaupan lisäliiketilantarve on näin ollen yhteensä k-m2. Lisäksi selvityksessä on arvioitu kaupallisten palveluiden osalta lisäliiketilantarvetta 400 k-m2. Em. luvuissa on huomioitu vain kunnan asukkaiden ostovoima ja ulkomaakuntalaisten loma-asukkaiden ostovoima. Venäläisten matkailijoiden tuomaa potentiaalista lisäliiketilantarvetta ei ole huomioitu em. luvuissa ja venäläisten matkailijoiden tuomaa lisäliiketilantarvetta ei ole selvityksessä esitetty kunnittain. Selvityksessä on kuitenkin lopulta päädytty Parikkalan osalta huomattavasti em. lisäliiketilantarvetta suurempiin mitoitussuosituksiin huomioiden venäläisten matkailijoiden tuoman lisäpotentiaalin. Tässä 11 Etelä-Karjalan kaupan mitoitus ja rakenne vuoteen 2025, Santasalo ky, Etelä-Karjalan kaupan mitoitus ja rakenne vuoteen 2025, Santasalo ky,

10 Koirniemi, Parikkala Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 9 selvityksessä käsiteltävän Koirniemen vähittäiskaupan suuryksiköiden kokonaismitoitussuositus on k-m2, josta k-m2 tilaa vievää kauppaa ja k-m2 matkailijoita palvelevaa vähittäiskauppaa. Parikkalan keskustan vähittäiskaupan suuryksiköiden kokonaismitoitus taas k-m2. 13 Parikkalan keskustaajaman liikerakennuksen asemakaavan vaikutusten arvioinnissa Parikkalan lisäliiketilantarpeen arvioinnissa on huomioitu Parikkalan oman kunnan asukkaiden ja lomaasukkaiden lisäksi Punkaharjulta ja Rautjärveltä Parikkalaan suuntautuva ostovoima. Parikkalan päivittäistavarakaupan lisäliiketilantarpeeksi vuoteen 2020 mennessä on näin arvioitu k-m2, tilaa vievän kaupan k-2 ja muun erikoiskaupan k-m2. Vähittäiskaupan lisäliiketilantarve vuoteen 2020 mennessä siis yhteensä k-m2. Lisäksi autokaupan ja huoltamoiden lisäliiketilantarpeeksi on arvioitu k-m2, ravintoloiden k-m2 ja kaupallisten palveluiden k-m2. 14 Lisäliiketilatarpeen minimi- ja maksimilaskelmat on esitetty seuraavissa taulukoissa: Taulukko 3 Minimitarve, Parikkalan lisäliiketila vuoteen 2020, k-m2 (Lähde: Santasalo ky, ) Kohderyhmä Ptkauppa, ml. Alko Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Vähittäiskauppa yht. Autokaupat ja huoltamot Ravintolat Kaupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yht. Asukkaat (Parikkala) Asukkaat (Punkaharju ja Rautjärvi) Loma-asukkaat Yhteensä Taulukko 4 Maksimitarve, Parikkalan lisäliiketila vuoteen 2020, k-m2 (Lähde: Santasalo ky, ) Kohderyhmä Ptkauppa, ml. Alko Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Vähittäiskauppa yht. Autokaupat ja huoltamot Ravintolat Kaupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yht. Asukkaat (Parikkala) Asukkaat (Punkaharju ja Rautjärvi) Loma-asukkaat Yhteensä Etelä-Karjalan kaupan mitoitus ja rakenne vuoteen 2025, Santasalo ky, Parikkalan keskustaajaman liikerakennuksen asemakaavan muutos, kaupallisten vaikutusten arviointi, Santasalo ky

11 Koirniemi, Parikkala Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI 3.1 Vaikutukset päivittäistavarakauppaan Päivittäistavarakaupan tarjonnan osalta Parikkalan on todettu olevan lähes omavarainen vain 5 prosentin ostovoiman ulosvirtauksella. Edellä kuitenkin todettiin myös, että päivittäistavarakaupan tarjonta ei täysin vastaa kysyntää huomioiden asukaskohtainen myyntipinta-ala ja neliömyyntiteho vuonna Parikkalan S-market on laajentanut em. ajankohdan jälkeen ja K-market on lopettanut. Näin ollen päivittäistavarakaupan pinta-ala on pysynyt ennallaan, vaikkakin päivittäistavarakaupan valikoimien ja kilpailutilanteen osalta tarjonnassa on tapahtunut muutoksia. S-marketin laajennus on mahdollistanut laajemman tavaravalikoiman ja parantanut näin ollen tarjontaa. K-marketin lopettaminen taas osaltaan supisti valikoimia ja ennen kaikkea heikensi päivittäistavarakaupan kilpailua alueella. Nyt arvioitavana oleva Koirniemen asemakaava mahdollistaisi k-m2 uutta päivittäistavarakaupan pinta-alaa, mikä toteutuessaan edelleen laajentaisi päivittäistavarakaupan valikoimia Parikkalassa ja ennen kaikkea lisäisi kilpailua. Verrattaessa Koirniemen asemakaavan mahdollistamaa päivittäistavarakaupan pinta-alaa Parikkalan laskennalliseen lisäliiketilantarpeeseen, voidaan todeta, että Koirniemen asemakaava ylittää Parikkalan laskennallisen lisäliiketilatarpeen. Päivittäistavarakaupan lisäliiketilantarve on selvityksestä riippuen korkeintaan 600 k-m2 vuoteen 2020 mennessä perustuen vaikutusalueen asukkaiden ja vakituisten loma-asukkaiden ostovoimaan. Lisäliiketilantarvelaskelmat on tehty ennen S-marketin laajennusta, mutta kuten edellä on jo todettu, K-marketin sulkeutumisen jälkeen Parikkalan päivittäistavarakaupan pinta-ala on pysynyt ennallaan ja em. laskelmat ovat näin ollen edelleen käyttökelpoisia. Toteutuessaan Koirniemen asemakaavan mahdollistama päivittäistavarakaupan pinta-ala lähes kaksinkertaistaisi Parikkalan nykyisen päivittäistavarakaupan pinta-alan (4 200 k-m2). Koirniemen asemakaavan mahdollistama päivittäistavarakaupan lisäpinta-ala on merkittävä suhteessa nykyiseen pinta-alaan ja laskennalliseen lisäliiketilantarpeeseen. Näin ollen ei voida yksiselitteistä todeta, etteikö Koirniemen asemakaavamuutoksella saattaisi olla vaikutuksia Parikkalan nykyisiin päivittäistavarakaupan toimijoihin. Todennäköisesti kuitenkin vaikutukset Parikkalan keskustan päivittäistavarakaupan tarjontaan jäävät vähäisiksi huomioiden muutaman kilometrin etäisyyden Koirniemen ja keskustan välillä. Todennäköisemmin vaikutukset kohdistuvat Särkisalmen palveluihin. Seuraavalla kartalla (Kuva 4) on havainnollistettu päivittäistavarakaupan nykyisen tarjonnan vaikutusalueita asiointitodennäköisyysmallinnuksen avulla. Mallinnus perustuu ns. Huffin vetovoimamalliin, jossa ihmiset asioivat tietyssä keskuksessa sitä todennäköisemmin, mitä lähempänä ja mitä vetovoimaisempi keskus on. Vetovoimamalli ottaa huomioon ajoaikaetäisyyden (minuuttia, ruuhka-ajan ulkopuolella) henkilön kotoa tiettyyn keskukseen ja vastaavasti myös kaikkiin muihin keskuksiin. Ajoaikaetäisyyden lisäksi malli huomioi keskuskohtaisen ns. houkuttelevuustekijän, joka näissä tarkasteluissa on ollut keskuksen pintaala. Mallinnuksessa Parikkalan osalta on huomioitu keskuksina Parikkalan nykyinen keskusta ja Särkisalmi, joiden nykyinen pinta-ala on huomioitu taulukossa 1 esitetyn mukaisesti. Kilpailevina keskuksina on huomioitu lähimmät muut vastaavankokoiset keskukset sekä seudun pääasiointipaikat, kuten Imatra ja Lappeenranta. Mallinnus ei luonnollisesti huomioi esimerkiksi työmatkan varrella tapahtuvaa tai muuta satunnaista asiointia, mutta se kuvaa melko hyvin todennäköisyyttä asioida tietyssä keskuksessa. Kodin sijainti on oleellinen tekijä ostopaikan valinnassa, sillä vaikkei kauppaan lähdettäisikään kotoa, sieltä palataan yleensä kotiin. Huomioitavaa on myös se, ettei mallinnus myöskään huomioi myymäläkonseptien välisiä eroja. Kuvasta 4 nähdään, että Koirniemen alue jää Parikkalan keskustan ja Särkisalmen nykyisten vaikutusalueiden väliin ja Koirniemen lähialueilta asioidaan molemmissa em. keskuksissa.

12 Koirniemi, Parikkala Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 11 Mallinnuksen mukaan Koirniemen lähialueiden asukkaiden päivittäistavarakaupan asiointimatkoista noin puolet suuntautuu keskustaajamaan ja puolet vastaavasti Särkisalmelle. Kuva 4 Päivittäistavarakaupan keskittymien vaikutusalueet Seuraavalla kartalla (Kuva 5) on esitetty Koirniemen asemakaavan mahdollistaman k-m2 päivittäistavarakaupan vaikutusalue. Mallinnus ei ota kantaa siihen, minkäkokoisina ja millä konsepteilla toimivina myymälöinä em. pinta-ala toteutuu vaan tässä on arvioitu ainoastaan keskuskohtaisia kokonaispinta-aloja ja kaavan mahdollistamaa maksimipinta-alaa. Käytännössä vaikutusalue ja vaikutukset muihin päivittäistavarakaupan keskittymiin riippuvat osin Koirniemeen toteutuvasta myymäläkoosta: yhden k-m2:n myymälän vaikutukset ovat suuremmat kuin usean pienemmän myymälän. Kartalta 5 nähdään, että Koirniemen vaikutusalueesta muodostuu päivittäistavarakaupan osalta todennäköisesti kuitenkin varsin paikallinen ja suurin osa asioinneista tulee lähialueelta keskustaajaman ja Särkisalmen väliltä. Vaikutukset ovat todennäköisesti suhteellisesti suuremmat Särkisalmen päivittäistavarakaupan palveluihin kuin Parikkalan keskustaajamaan. Kartalta nähdään, että Särkisalmen länsi- ja koillispuolelta asioidaan Koirniemessä noin prosentin todennäköisyydellä. Särkisalmen päivittäistavarakaupan tarjonta on Koirniemen asemakaavan mahdollistamaa pinta-alaa vähäisempi, joten Koirniemen mittavampi tarjonta muodostuu todennäköisesti vetovoimaisemmaksi. Todettakoon tässä yhteydessä lisäksi, että Särkisalmen päivittäistavarakaupan tarjonta koostuu pääosin liikenneasemien yhteydessä toimivista päivittäistavarakaupan myymälöistä, jotka toimivat yleensä muutenkin täydennysostopaikkoina.

13 Koirniemi, Parikkala Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 12 Kuva 5 Koirniemen todennäköinen päivittäistavarakaupan vaikutusalue Seuraavassa kaaviossa (Kuva 6) on vielä esitetty päivittäistavarakaupan asiointien ja matkatuotoksen muutos Koirniemen mahdollistaman asemakaavamuutoksen toteuduttua asiointitodennäköisyysmallinnuksen mukaan. Tässä on oletettu, että muissa kaupan keskittymissä ei tapahdu muutoksia. Taulukosta nähdään, että Parikkalan keskustaajama menettää todennäköisesti noin 19 prosenttia nykyisistä asioinneista ja Särkisalmi lähes 30 prosenttia nykyisistä asioinneista Koirniemelle. Mallinnus ei kuitenkaan ota huomioon Särkisalmen mahdollista satunnaista asiakaskuntaa valtatien ohiajavan liikenteen osalta, mikä osaltaan parantaa Särkisalmen toimintaedellytyksiä. Muihin vaikutusalueen keskuksiin kohdistuvat vaikutukset ovat marginaalisia ja vain muutaman prosentin luokkaa. Koska asiakkaat suuntautuvat Koirniemeen sen lähialueilta, kaiken kaikkiaan asiointimatkat lyhenevät ja matkatuotos pienenee kokonaisuutena arviolta noin prosentin verran asiointimäärien pysyessä kokonaisuutena ennallaan. Todettakoon vielä, että tässä esitettyjä lukuja tulee käsitellä suuntaa-antavina eikä esimerkiksi matkatuotosten osalta ole tehty tarkempaa liikenteellistä mallintamista vaan ne perustuvat yksinomaan asiointitodennäköisyyteen ja keskuksen ja asiakkaiden asuinpaikan väliseen etäisyyteen. Kaava-alue sijoittuu kuitenkin liikenteellisesti hyvin saavutettavaan paikkaan, josta on mahdollista hakea kattavasti päivittäistavarakaupan palveluita. Päivittäistavarakaupassa asiointimatkat eivät tyypillisesti kasva kovin suureksi, vaan ostokset pyritään tekemään läheltä kotia. Asiointitodennäköisyys-mallinnuksen antamia tuloksia voidaan pitää maksimivaikutuksina (ns. worst-case scenario) ja vaikutukset voivat jäädä tässä esitettyä vähäisemmiksi riippuen esimerkiksi toimenpiteistä, joilla nykyiset kaupan toimijat vastaavat lisääntyneeseen kilpailuun.

14 Koirniemi, Parikkala Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi Asiointien ja matkatuotoksen muutos Koirniemen kaupan toteuduttua Asiointien muutos (indeksi, perustilanne = 100) Matkatuotosmuutos (indeksi, perustilanne = 100) Kuva 6 Koirniemen asemakaavan toteutumisen vaikutukset keskusten asiakaspohjaan ja matkatuotoksiin asiointitodennäköisyysmallinnuksen mukaisesti Yhteenvetona edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että Koirniemen asemakaavan mahdollistamalla päivittäistavarakaupalla ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia Parikkalan keskustaajaman kaupallisten palveluiden kehittämiseen päivittäistavarakaupan osalta ja suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehittymistä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset. Arvio perustuu pääosin asiointitodennäköisyysmallinnuksen antamiin tuloksiin. Em. mallinnusta käytetään yleisesti päivittäistavarakaupan alalla investointipäätösten yhteydessä tulevien markkinaosuuksien arvioimiseen suuntaa-antavasti. 3.2 Vaikutukset erikoistavarakauppaan Erikoistavarakaupassa Parikkalan tarjonta on kohtuullinen huomioiden Parikkalan väestöpohjan. Parikkalasta kuitenkin virtaa noin 30 % erikoistavarakaupan ostovoimasta muualle alueen suurempiin keskuksiin. Erikoistavarakaupan osalta lisäliiketilantarvetta on edellä esitetyn mukaisesti selvityksestä riippuen tilaa vievän kaupan osalta maksimissaan k-m2 ja muun erikoistavarakaupan osalta maksimissaan k-m2 vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi autokaupan ja huoltamoiden lisäliiketilantarpeeksi on arvioitu maksimissaan k-m2, ravintoloiden 200 k-m2 ja kaupallisten palveluiden 600 k-m2 vuoteen 2020 mennessä. Em. luvuissa on huomioitu vain asukkaiden ja vakituisten loma-asukkaiden aiheuttama tilantarve. Kaava-alueelle nyt asemakaavassa esitetty erikoistavarakaupan pinta-ala ylittää em. tilantarpeen huomattavasti. Kaava-alueen asemakaavan ratkaisua onkin perusteltu Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan ratkaisulla ja selvityksillä. Alueen mitoitus perustuu pääasiassa Venäjältä odotettavissa olevaan ostovoimaan, mutta osin myös vaikutusalueeseen kuuluvien lähitaajamien ostopotentiaaliin paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan osalta. Vaihemaakuntakaavan yhteydessä on arvioitu erikoistavarakaupan vaikutuksia. Arvioitu kaavan sisältö vastaa nykyistä asemakaavaa ja on seuraavanlainen: merkitykseltään seudullinen paljon tilaa vaativa vähittäiskaupan suuryksikköalue, yhteensä k-m2, josta k-m2 tilaa

15 Koirniemi, Parikkala Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 14 vievää kauppaa ja k-m2 matkailua palvelevaa kauppaa. Kaupallisten vaikutusten osalta vaihemaakuntakaavan vaikutusten arvioinnin keskeiset johtopäätökset ovat seuraavanlaisia 15 : Koirniemeen tarkoitetut kaupalliset palvelut eivät sovellu keskustaan vaan Koirniemeen sijoittuva kauppa vaatii laajat rakentamisalueet ja pysäköintialueet. Nyt keskustassa sijaitsevilla pienillä rautakaupoilla ei ole kehittämismahdollisuuksia. Koirniemen alueen kehittäminen ei vaikuta keskustan palveluihin. Keskustassa on muun muassa Tokmanni, uusi S market ja Alko, joilla on pysyvä asiakaskunta laajalta Parikkalan seudun alueelta sekä läheisiltä uusilta vaihemaakuntakaavan taajama-alueilta. Kaupalliset palvelut parantavat huomattavasti lähialueen asutuksen kaupallisia palveluita. Koirniemen alueella ei asioida päivittäin. Mikäli alueelle sijoittuu lähituotantoa ja leipomotuotteita, asiointia voi olla vähäisessä määrin myös useamman kerran viikossa. ABC:llä ja Parikkalan keskustan kauppapalveluissa asioivat seudun asiakkaat Parikkalan ulkopuolelta ovat Koirniemen alueen potentiaalisia asiakkaita. Koirniemen tuleva kaupallinen kehittyminen palvelee Parikkalan seutua laajemmallakin säteellä tuoden palveluja lähemmäs asukkaita. Nyt kyseisiä palveluja haetaan kauempaa Savonlinnasta ja Imatralta. Alueen asukkaille sekä maaseudun asukkaille asiointimatkat lyhenevät. Parikkalan seudun palvelutarjonnassa on puutteita, jonka vuoksi asiointimatkat ovat olleet pitkiä. Monipuoliset palvelut saadaan lähelle seudun asutusta ja loma-asutusta. Matkailijoille ja ohikulkijoille sijainti on hyvä, se ei pidennä asiointimatkoja sijaintinsa vuoksi. Kaavaratkaisu mahdollistaa Koirniemen alueen kaupallisten palvelujen merkittävän kehittymisen ja tätä kautta osaltaan venäläisen ostovoiman ohjaamiseen Parikkalaan. Myös ympärystaajamien ostovoimasta pieniosa kuluu tämän jälkeen Koirniemeen. Laadittujen selvitysten perusteella oletettavaa on, että venäläisten ostosmatkailu edelleen kasvaa ja Parikkalan rajanylityspaikan kansainvälistymisen myötä (vuoteen 2018 tai viimeistään vuoteen 2020 mennessä) venäläisten ostovoimaa voidaan merkittävässä määrin hyödyntää myös Parikkalassa. Yhteenvetona edellä esitetyn valossa voidaan todeta, että Koirniemen erikoiskaupan palveluilla on seudullista merkitystä, mutta niiden ei katsota vaikuttavan Parikkalan keskustataajaman erikoiskaupan palveluiden kehittymiseen, koska Koirniemeen sijoittuvalla kaupalla ei ole kehittymismahdollisuuksia keskustaajamassa. Seudulla on puutteita erikoiskaupan tarjonnassa, mistä Parikkalastakin ulosvirtaava erikoiskaupan ostovoima kertoo. Koirniemen erikoiskaupan tarjonta parantaa näin ollen palveluita huomattavasti ja asiointimatkat lyhenevät, koska osa mm. Imatralle ja Savonlinnaan suuntautuvasta asioinnista voi suuntautua nyt asukkaita lähemmäksi Koirniemeen. Kaavaratkaisu myös mahdollistaa venäläisten ostovoimasta hyötymisen ja venäläisten ostosmatkailun kasvua pidetään todennäköisenä myös Parikkalassa rajanylityspaikan kehittymisen takia. Vaihemaakuntakaavaratkaisun vaikutusten arvioinnissa on todettu, että mikäli alueelle sijoittuu leipomo- ja lähialueen tuotteita, voi asiointitiheys Koirniemeen kasvaa. Tilanteessa jossa 15 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava, Vaikutusten arviointi, Kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne, Etelä-Karjalan liiton maakuntavaltuuston hyväksymä, , haettu

16 Koirniemi, Parikkala Asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 15 Koirniemen alueelle sijoittuu myös keskustahakuisia erikoiskaupan ja/tai muiden palveluiden toimintoja piileekin todennäköisin vaara sille, että Koirniemen kaava-alueen kehityksellä on merkittäviä vaikutuksia Parikkalan keskustaajaman palveluille. Matkailua palvelevan kaupan sisältöä ei ole asemakaavassa tarkemmin määritetty ja Koirniemen kaupan kokonaismitoitus ylittää reilusti Parikkalan vaikutusalueen asukkaiden ja vakituisten loma-asukkaiden ostovoimaan perustuvan liiketilan lisätarpeen. Koirniemen kaupan mitoitus kokonaisuutena on myös yli kolminkertainen Parikkalan kunnan nykyiseen kaupan pinta-alaan nähden. Näin ollen, mikäli kaavan mahdollistama erikoiskaupan määrä toteutuu Koirniemen alueelle, saattaa sillä olla merkittäviä haitallisia vaikutuksia Parikkalan keskustaajaman erikoistavarakaupan tarjontaan. Erityisesti haitallisia vaikutuksia saattaa ilmaantua, mikäli matkailua palveleva kauppa käsittää myös perinteisesti keskustahakuisia toimialoja. Tarkkojen toimialarajojen määritteleminen osana kaavaratkaisua on haasteellista huomioiden kaupan konseptien viimeaikaisen kehittymisen: toimialarajat ovat hämärtyneet ja esimerkiksi tilaa vievän kaupan piiriin kuuluvissa rautakaupoissa myydään myös perinteisesti keskustahakuisia sisustustarvikkeita, minkä lisäksi niiden yhteydessä saattaa toimia lounasravintola ja kahvila. Kauppa sekoittuu entistä voimakkaammin palveluiden, ravintoloiden ja viihteen eri konseptien kanssa. Varsinkin pienillä markkina-alueilla myymälän laaja lajitelma on sen toimintaa tukeva ilmiö: eri tuoteryhmät ja niiden kausivaihtelut mahdollistavat kannattavan yritystoiminnan. Sen sijaan pienille, vain kapeaan sektoriin keskittyville erikoiskaupoille markkinoita ei välttämättä riitä. Päivittäistavarakaupan sijoittuminen samalle Koirniemen kaava-alueelle luo paremmat toimintaedellytykset myös tilaa vievän erikoiskaupan toimijoille. Päivittäistavarakaupoissa asioidaan useammin kuin erikoistavarakaupoissa, joten ne toimivat alueen ankkurimyymälöinä ja tuovat alueelle vilkkaat asiointivirrat. Tämä parantaa erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja tarjontaa mahdollisesti siinä määrin, että ostovoiman ulosvirtaus kunnasta pienenee. Yhteenvetona edellä esitetyn perusteella voidaan todeta, että Koirniemen asemakaavan mahdollistamalla tilaa vievällä kaupalla ei ole merkittäviä haitallisia vaikutuksia Parikkalan keskustaajaman kaupallisten palveluiden kehittämiseen. Matkailua palvelevalla kaupalla saattaa olla vaikutuksia Parikkalan keskustaajaman palveluihin, mikäli matkailua palveleva kauppa käsittää merkittävässä määrin keskustahakuista erikoiskauppaa ja palveluita. Kuitenkin kokonaisuutena suunniteltu maankäyttö edistää sellaisen palveluverkon kehittymistä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset myös erikoistavarakaupan osalta ja toteutuessaan Koirniemi pienentää erikoiskaupan ostovoiman ulosvirtausta Parikkalasta ja lähialueilta.

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.6.2014 VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011

RakennuskeskusCentra Hämeenlinna. Kaupallinen selvitys 11.9.2011 RakennuskeskusCentra Hämeenlinna Kaupallinen selvitys 11.9.2011 Sijainti ja saavutettavuus Hämeenlinna on Etelä-Suomen läänin pääkaupunki, joka sijaitsee Kanta-Hämeessä, valtatie 3 :n (Helsinki - Tampere

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntavertailua KESKI-SUOMEN LIITTO POHJOIS-SAVON LIITTO 25.10.2006 TUOMAS SANTASALO Ky Väestön vuosimuutos Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuoteen

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys. Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavan palveluverkkoselvitys Minne menet, kauppa? 8.4.2013 Kimmo Koski Sisältö 1 Kaupan nykytila 2 Väestö, ostovoima ja liiketilan laskennallinen lisätarve 3 Kaupan kehittämishankkeet

Lisätiedot

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009).

Päivittäistavaramyymälät Oulunkylässä ja lähialueilla vuoden 2010 alussa (AC Nielsen 2009). KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO Yleissuunnitteluosasto Anne Karlsson 28.3.2011 Patolan päivittäistavarakaupan selvitys Päivittäistavarakaupan myymäläverkko alueella Patola kuuluu Oulunkylän peruspiiriin. Oulunkylän

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus

Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Luonnos 30.11.2009 Tuurinportti ja Tuurin yleiskaavan laajennus Kaupalliset ja sosiaaliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite...

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri,

Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen, kaavoitusinsinööri, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASEMAKAAVAN MUUTOS 30. KAUPUNGINOSA JUMALNIEMI OSA KORTTELIA 6 SEKÄ LÄHIVIRKISTYSALUETTA, KAAVA NRO 0616 VALMISTELIJA Kotkan kaupunkisuunnittelu / Marja Nevalainen,

Lisätiedot

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto Kaupan palveluverkkoselvitys KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Susanna Roslöf, Satakuntaliitto 18.5.2016 Sisältö 1 Selvityksen

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys

Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys Kanta-Hämeen maakuntakaavan 2040 kaupan palveluverkkoselvitys 12.4.2016 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 1.1. Selvityksen tavoitteet... 3 1.2. Kauppaa ja maankäytön suunnittelua

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI LOHJAN K-CITYMARKETIN LAAJENNUS KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Mari Pitkäaho, mari.pitkaaho@ramboll.fi Eero Salminen, eero.salminen@ramboll.fi 1 SISÄLTÖ Lähtökohdat ja tavoitteet Sijainti ja vaikutusalue

Lisätiedot

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1.

Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta. Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija. Kaupan tutkimuspäivä 26.1. Erikoiskaupan liiketilatarpeiden ennustaminenkuluttajien ostovoimasta Tuomas Santasalo erikoiskaupan tutkija Kaupan tutkimuspäivä 26.1.2012 Kauppaan kohdistuva ostovoima asukasta kohden maakunnittain 2010

Lisätiedot

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto

Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan Kaupan palveluverkkoselvitys LUONNOS 8.5.2014. Lapin liitto n Kaupan palveluverkkoselvitys Lapin liitto Kaupan palveluverkkoselvitys 1 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tavoite 1.2 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset 2 KAUPAN NYKYTILAN

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS ETELÄ-SAVON MAAKUNTAKAAVA ETELÄ-SAVON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Kaupan suuryksiköiden sijoitusmahdollisuudet E T E L Ä - S A V O N M A A K U N T A L I I T T O 2 0 0 8 Kaupan palveluverkkoselvitys -

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.10.2013. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 14.5.2012 Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 4.10.2013. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 14.5.2012 Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n hyväksymisestä. KÄÄNNÖS PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2013 DNr:o YM4/5222/2012 ASIA Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS KAAVAN SISÄLTÖ LAUSUNNOT Pohjanmaan liiton

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/911/10.02.03/2014 VP 18 /13.5.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VIIKINÄINEN (69.) KAUPUNGINOSA, KORTTELIN 12 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1646 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 8.4.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, k 2061 t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. Asemakaavan muutoksella muodostuvat

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ 12.2.2013 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko...

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013

VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 VARSINAIS-SUOMEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS 2013 SISÄLTÖ Tavoitteet ja lähtökohdat Kysyntä ja tarjonta Kysynnän kasvu Mitoitusskenaariot Yhteenveto TAVOITTEET Taustalla vaihemaakuntakaavaprosessin käynnistäminen

Lisätiedot

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE

SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE 4.8.2015 SIPOON MASSBYN RATSASTUSKESKUKSEN JA OMAKOTIALUEEN ASEMAKAAVAMUUTOS, LIIKENNE LIIKENNE Tarkastus 01 Päivämäärä 4/8/2015 Laatija Mari Kinttua Tarkastaja Jukka Räsänen Hyväksyjä Tuomas Lehteinen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PORI/2409/2015 VP 16/12.5.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA HYVELÄNVIIKIN 54. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 54 ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1676 Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma,

Lisätiedot

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi KESKI-SUOMEN LIITTO Keski-Suomen kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi Loppuraportti 14.12.2012 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19817 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus

TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA ( ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. 1 Hankekuvaus FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Osallistumis- ja arviointisuunntelma 1 ( 6 ) TERVON KUNTA ALLAAN TILAN ASEMAKAAVA (844-411-7-1) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Hankekuvaus Asemakaava koskee Tervon

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT. Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy

KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT. Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy KUVA: CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT Pohjois-Pasilan tilaa vaativan kaupan keskus 25.3.2014 Paju Asikainen/Realprojekti Oy Suunnitelma lyhyesti Hartela suunnittelee Pohjois-Pasilaan, Ilmalan juna-aseman

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 107-AK1602 MYNÄMÄEN KUNTA NIHATTULAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, KORTTELI 54 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 20.6.2016 Nosto Consulting Oy Nosto Consulting Oy 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖOHJELMA Työn tausta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen. Työn suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA

MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PYHÄJOEN STRATEGINEN MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA PARHALAHTI PYHÄJOEN KESKUSTA - hallinto ja palvelut (viheralueet ja väylät yhdistävät) - asuminen - ympäristöstä selkeästi erottuva kokonaisuus, joka osittain

Lisätiedot

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE

1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE FCG Suunnittelu ja tekniikka Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 (5) KONNEVEDEN KUNTA KIVISALMEN LAITURIALUEEN RANTA-ASEMAKAAVA 1 HANKEKUVAUS JA SUUNNITTELUTILANNE Konneveden kunnalla on tarkoitus

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta

JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215. Vastaanottaja Jalasjärven kunta Vastaanottaja Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI 215 JALASJÄRVEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSAKORTTELI

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Dnro KAUS/1654/2014 VP 44/30.9.2014 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MUSAN 23. KAUPUNGINOSAN KORTTELIA 36 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS 609 1652 www.pori.fi/kaupunkisuunnittelu etunimi.sukunimi@pori.fi

Lisätiedot

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010

Rovaniemen keskustan oikeusvaikutteinen osayleiskaava Kaupalliset ja julkiset palvelut 11.11.2010 Kaupalliset ja julkiset palvelut Kaupalliset ja julkiset palvelut 1 1 JOHDANTO 1 2 NYKYINEN PALVELUVERKKO 2 2.1 Vähittäiskaupan toimipaikat ja myynti 2 2.2 Kaupallisten palveluiden sijoittuminen 2 2.3

Lisätiedot

Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa

Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 13 2016 Vähittäiskaupan palveluverkkoselvitykset maakuntakaavoituksessa Katja Koskela, Tuomas Santasalo ja Teemu Holopainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys:

ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078. Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10. Kaavan päiväys: ASEMAKAAVAN SELOSTUS Vanhatie 13 21:078 Asemakaavan muutos koskee 21. kaupunginosan korttelin 85 tonttia 10 Kaavan päiväys: 12.11.2009 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT / KAAVOITUS 1 PERUS- JA

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MYRSKYLÄ Päiväys 15.6.2015 KOSKENKYLÄNTIEN YRITYSALUE ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1

HOLLOLA Ote ajantasa-asemakaavasta 1:4000 Pvm Otteen oikeaksi todistaa: Liite 2. Hollolan kunta EV-2 EV-2 EV-3 T-1 T-1 T-1 EV-1 Y-7 EV-1 P8 P P85 5 P6 57 56 58 50 57 P8 P 5 5 P P0 56 575 58 P 50 P89 577 P9 579 P9 58 P P95 P6 58 5 56 585 587 589 58 59 P8 59 55 595 P99 55 P0 597 556 P0 599 558 605 P 560 60 P0 56 60 56 566 P05 P 6 568 85 570

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sivu 1/9 Asemakaavamuutos koskien kaupunginosa 5, Keskusta korttelia 3, tontti 2. Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Kuva 1 Asemakaavan muutosalueen sijainti. Sisällys TEHTÄVÄ... 2 ALOITE TAI HAKIJA...

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO

LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO 1 LAPUAN KAUPUNKI LAPUAN KAUPUNGIN 17. ALANURMON KAUPUNGINOSAN ASEMA- KAAVAN LAAJENNUS, VIERULANPELTO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Suunnitelman nimi ja suunnittelualue Suunnitelman nimi on ALANURMON

Lisätiedot

Kaupan opas valmisteilla keskeiset tulkinnat kauppakeskusten kannalta? Juha Nurmi, ympäristöministeriö Suomen kauppakeskusyhdistys 25.4.

Kaupan opas valmisteilla keskeiset tulkinnat kauppakeskusten kannalta? Juha Nurmi, ympäristöministeriö Suomen kauppakeskusyhdistys 25.4. Kaupan opas valmisteilla keskeiset tulkinnat kauppakeskusten kannalta? Juha Nurmi, ympäristöministeriö Suomen kauppakeskusyhdistys 25.4.2012 Kaupan oppaan tilanne Vähittäiskaupan sijainnin ohjausta koskeva

Lisätiedot

KERAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS

KERAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS Vastaanottaja Espoon kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 25.9.2015 KERAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS KERAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLINEN SELVITYS Päivämäärä 25/9/2015 Laatija Mari Pitkäaho,

Lisätiedot

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS)

KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) KAUNISPÄÄN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS; VALTATIE 4:N LÄNSIPUOLEN TEOLLISUUS- JA VARASTOALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIONTISUUNNITELMA (OAS) Inarin kunta Tekninen osasto 13.7.2016 2 (6) Yleistä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Lisätiedot

Saimaanharjun asemakaavan muutos

Saimaanharjun asemakaavan muutos S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TAIPALSAAREN KUNTA Saimaanharjun asemakaavan muutos FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P233-P23333 1 (7) Sisällysluettelo 1 n tarkoitus... 1 2 Suunnittelualueen sijainti...

Lisätiedot

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus

PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS. Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila (osa) Kaavaehdotus PIEN-SAIMAAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS Savitaipaleen kunta (739) Saksan tila 739-421-7-414 (osa) Kaavaehdotus 10.8.2016 1 Osayleiskaavan muutoksen selostus, joka koskee Pien-Saimaan osayleiskaavaa. 1 PERUSTIEDOT

Lisätiedot

RAKENNEMALLIEN VERTAILU

RAKENNEMALLIEN VERTAILU HOLLOLAN STRATEGINEN YLEISKAAVA RAKENNEMALLIEN VERTAILU YLEISÖTILAISUUS TEEMARYHMIEN TYÖPAJA ILLAN OHJELMA 17.00 Tervetuloa! 17.10 Rakennemallivaihtoehtojen esittely kaavoitusinsinööri Markus Hytönen,

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy

KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: Sweco Ympäristö Oy KAAVASELOSTUS SÄKYLÄ SÄKYLÄN LIIKEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: E26662 PÄIVÄYS: 26.1. 2015 Sweco Ympäristö Oy PÄIVÄYS VAIHE PÄÄTÖS / KUULUTUS NÄHTÄVILLÄ TARK. KAAVOITUSPÄÄTÖS 12.5. 2014 22.5. 2014

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS 33. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELISTA 11 KIINTEISTÖ 33. OY TELEMARKKI OY TEOLLISUUSHANKINTA TH AB

ASEMAKAAVAN MUUTOS 33. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELISTA 11 KIINTEISTÖ 33. OY TELEMARKKI OY TEOLLISUUSHANKINTA TH AB ASEMAKAAVAN MUUTOS 33. KAUPUNGINOSA, OSA KORTTELISTA 11 KIINTEISTÖ 33. OY TELEMARKKI OY TEOLLISUUSHANKINTA TH AB 2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS / 33. KAUPUNGINOSAN OSA KORTTELISTA 11 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

KANGASNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaava. Keskustien kaavamuutos Kaavaehdotus

KANGASNIEMEN KUNTA. Kirkonkylän asemakaava. Keskustien kaavamuutos Kaavaehdotus KANGASNIEMEN KUNTA Kirkonkylän asemakaava Keskustien kaavamuutos 2015 Kaavaehdotus 20.12.2015 Asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee 20. joulukuuta 2015 päivättyä asemakaavakarttaa. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014

Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa. Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Muuttuva vähittäiskauppa yhdyskuntarakenteessa Antti Rehunen Urban Zone 2 -loppuseminaari 13.6.2014 Näkökulmia vähittäiskauppaan ja yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisiin 1 Vähittäiskaupan toimipaikkojen sijoittuminen

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012

ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 11.4.2012 ORIMATTILAN KAUPUNKI KESKUSTA, KÄRRYTIEN ASEMAKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 2012 Orimattilan kaupunki, tekninen palvelukeskus Kaupungintalo, Erkontie 9. Puhelin (03)888

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 (KESKUSTA) KAUPUNGINOSA KORTTELI 59 JA LIIKENNEALUETTA 2 (TUULENSUU) KAUPUNGINOSA LIIKENNEALUETTA 9 (KARTANOMÄKI) KAUPUNGINOSA LIIKENNEALUETTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu

Sivu 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63. ) Kaavoitusosasto 12.9.2016 TUOVILA Asemakaavan muutos Tuovilan koulu Sivu 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus Kaavaa laadittaessa tulee

Lisätiedot

KORTTELIN 1406 LAAJENNUS OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KORTTELIN 1406 LAAJENNUS OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAPUAN KAUPUNKI 14. HONKIMÄEN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN LAAJENNUS KORTTELIN 1406 LAAJENNUS OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 14.2.2017 Kaavan vireilletulo 21.3.2016 khall 5 Hyväksytty kaupunginhallituksessa

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; KORTTELIN 201 POHJOISPUOLI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

KAUSTISEN KUNTA KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; KORTTELIN 201 POHJOISPUOLI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vastaanottaja Kaustisen kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 29.4.2016 KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS; KORTTELIN 201 POHJOISPUOLI OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN

HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN HERNESAARENOSAYLEISKAAVAN KAUPALLISTEN PALVELUIDEN MITOITUS JA SIJOITTELUKAUPUNKIRAKENTEESEEN Helsingin kaupunki Länsisatama-projekti 1.1.011 Kaupallisten palveluiden mitoitus ja sijoittelu 1 HERNESAAREN

Lisätiedot

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke

Saarenkylän Citymarketin laajennushanke 3.12.2007 Saarenkylän Citymarketin laajennushanke Kaupalliset vaikutukset 2 Sisältö Sisältö...2 Yhteenveto...3 1. Selvityksen tavoite ja lähtökohdat...5 1.1. Selvityksen tavoite... 5 1.2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ POHJOIS-SAVON MAAKUNTAKAAVAN SELVITYKSIÄ Pohjois-Savon maakuntakaavan vähittäiskaupan suuryksiköiden ja tilaa vaativan kaupan alueiden sijainti suhteessa väestöön JOHDANTO Tässä selvityksessä on tarkasteltu

Lisätiedot

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö

Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon. Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Laittoman ja tullivapaan rajatuonnin vaikutus Itä-Suomen huoltoasemaverkostoon Pellervon taloustutkimus Paula Horne, Jyri Hietala, Anna-Kaisa Rämö Yleistä selvityksestä Tässä esityksessä kuvataan hankkeen

Lisätiedot

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti Sisällysluettelo 1 TAVOITTEET JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1 Tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä 2. Maakuntakaava 3. Yleiskaava 4. Asemakaava 5. Rakennusjärjestys 6. Ohjelmoimattomat kaavoitustyöt 7. Kaavoitusohjelma 8. Liitekartat

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

Lausunnot 2. 1. Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2. 2. Etelä-Karjalan museo 3. 3. Imatran seudun ympäristötoimi 3. 5. Parikkalan valo Oy 4.

Lausunnot 2. 1. Kaakkois-Suomen ELY-keskus 2. 2. Etelä-Karjalan museo 3. 3. Imatran seudun ympäristötoimi 3. 5. Parikkalan valo Oy 4. Parikkalan kunta Koirniemen osayleiskaava 20.5.2014 Kaavaluonnos oli nähtävillä 5.12.2013 7.1.2014. Kaavaluonnoksesta saatiin 5 lausuntoa ja 7 muistutusta. Seuraavassa on lausunnot sekä kaavoittajan niihin

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut

PALTAMON KUNTA Tekniset palvelut 1 (8) Tekniset palvelut asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Paltamon kirkonkylän asemakaava-alueen korttelit 22, 23 ja 27 sekä niihin liittyvät vesi-, liikenne- ja viheralueet. Suunnittelualue

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2. Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja

Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2. Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2 Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja 1.11.2016 Päivitettävänä Satakunnan kokonaismaakuntakaava - valmistui 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma s. 1 / 6 Alue 442101 Hannuksenpelto II Asemakaavan muutos Asianumero 1332/10.02.03/2016 8.8.2016 Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa asemakaavaa niin, että mahdollistetaan tilaa vaativan erikoistavarakaupan

Lisätiedot