MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti"

Transkriptio

1 MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031

2

3 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Selvityksen tausta ja tavoitteet Kaupan sijainninohjaus Tarkastelualue NYKYTILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT Suunnittelutilanne Väestön ja työpaikkojen sijoittuminen Vähittäiskaupan myymäläverkko Vähittäiskaupan saavutettavuus Vähittäiskaupan myynti ja ostovoiman siirtymät Arvio ostovoiman kehityksestä ja liiketilatarpeesta KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutukset kauppaan ja palvelurakenteeseen Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset kaupan palvelujen saavutettavuuteen JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET... 16

4

5 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (16) Kaupallinen selvitys 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet Mustasaaren kunnassa on vireillä Tölby-Vikby oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinta. Yleiskaavan tavoitevuosi on Kaavassa varaudutaan kaava-alueen asukasluvun kasvuun nykyisestä noin 570 asukkaasta noin 800 asukkaaseen. Kaavassa on varattu alueita sekä asemakaavalla toteutettavalle tiiviille pientaloasumiselle että nykyistä asutusta täydentävälle väljälle omakotiasumiselle. Valtatien 8 ja valtatien 3 liittymän läheisyyteen on osoitettu tilaa vaativan erikoistavaran kaupan suuryksikkö (KM-1). Alueelle on mahdollista sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, jonka kokonaiskerrosala on enintään k-m 2. Kaupallisen selvityksen tarkoituksena on arvioida osayleiskaavassa osoitetun tilaa vaativan erikoistavaran kaupan suuryksikön vaikutukset Mustasaaren kaupan palveluverkkoon. Kaupallisessa selvityksessä on tarkasteltu Mustasaaren vähittäiskaupan nykytilaa ja kehitysnäkymiä sekä kaupan palveluverkon kokonaisuutta osana toimivaa ja kestävää alue- ja yhdyskuntarakennetta. Nykytilanteen ja kehitysnäkymien analyysin pohjalta on arvioitu Tolby-Vikbyn osayleiskaavan kaupalliset vaikutukset. Osayleiskaavan lisäksi kaupallinen selvitys palvelee Vikby II asemakaavan laadintaa. Mustasaaren kaupallinen selvitys on tehty maankäyttö- ja rakennuslain yleis- ja asemakaavoitukselle asettamien vaatimusten mukaisesti. Kaupallisessa selvityksessä on otettu huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maankäyttö- ja rakennuslain kauppaa koskevat säännökset. Selvitys on laadittu Vaasan seudulla tehtyjen vähittäiskaupan selvitysten pohjalta. Keskeisenä lähtöaineistona ovat olleet Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavan yhteydessä sekä Vaasan seudulla tehdyt kaupalliset selvitykset (Pohjanmaan liitto 2010 ja 2011, Vaasan kaupunki 2007 ja 2010). Olemassa olevien selvitysten tietoja on päivitetty uusimmilla tilasto- ja rekisteritiedoilla. Mustasaaren kaupallinen selvitys on laadittu Mustasaaren kunnan toimeksiannosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä, jossa työn ovat laatineet FM Taina Ollikainen ja FM Mari Pohjola. 1.2 Kaupan sijainninohjaus Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä tarjoaa kunnille ja maakuntien liitoille välineet ohjata kaupan palvelurakenteen kehitystä ja hallita sen muutoksia. Kaavahierarkiassa maakuntakaava on ohjeena yleis- ja asemakaavojen laatimiselle ja yleiskaava asemakaavan laatimiselle. Kullakin kaavatasolla on omat tehtävänsä. Kaavoja laadittaessa on otettava huomioon maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt eri kaavamuotoja koskevat sisältövaatimukset. Yleiskaavassa kaupan palveluverkon suunnittelun ja vähittäiskaupan suuryksiköiden sijainnin ohjauksen kannalta keskeisiä sisältövaatimuksia ovat yhdyskuntarakenteen toimivuuden, taloudellisuuden ja ekologisen kestävyyden, olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämisen, palvelujen saatavuuden, eri väestöryhmien kannalta tasapainoisen elinympäristön sekä kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytysten huomioon ottaminen. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat yhdyskuntarakenteen ja kaupan palveluverkon suunnittelua kaavoituksessa. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (VN ) painottuu erityisesti ilmastonmuutoksen hillintä ja sen myötä yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, liikennettä ja kaupan sijoittumista koskevat tavoitteet.

6 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 2 (16) 1.3 Tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain kauppaa koskevat säännökset Maankäyttö- ja rakennuslain 71 b :ssä on esitetty maakunta- ja yleiskaavan vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset, joiden mukaan: - suunnitellulla maankäytöllä ei saa olla merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskustaalueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Arvioitaessa suunnitteluratkaisun vaikutuksia keskustan kaupallisiin palveluihin otetaan huomioon muun muassa kaupan laatu. - kaavassa osoitettavien kaupan alueiden on mahdollisuuksien mukaan oltava saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. Tavoitteena on, että paljon liikennettä aiheuttavat vähittäiskaupan toiminnot (päivittäistavarakaupat ja kauppakeskukset) sijoittuisivat niin, että niihin on mahdollista päästä henkilöauton ohella myös joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. - suunnitellun maankäytön on edistettävä sellaisen kaupan palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuullisia ja liikenteen haitat mahdollisimman vähäisiä. Liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa korostuvat palvelujen etäisyys asutuksesta, mahdollisuus käyttää eri liikkumismuotoja ja muut seikat, jotka vaikuttavat liikenteen määrään (mm. kaupan laatu ja siitä aiheutuva asiointitiheys). Selvityksen pääasiallisena tarkastelualueena on Mustasaaren kunnan alue, mutta koska Mustasaari on kiinteä osa Vaasan taajamarakennetta, osa tarkasteluista tehdään myös koko Vaasan seudun osalta. Mustasaaren kunta kuuluu sekä päivittäistavarakaupassa että erikoiskaupassa Vaasan asiointialueeseen. Kuva 1. Erikoiskaupan asiointialueet Pohjanmaalla (Suomen ympäristökeskus 2012, Yhdyskuntarakenteen toiminnalliset alueet Suomessa)

7 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 3 (16) 2 NYKYTILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT 2.1 Suunnittelutilanne Maakuntakaavoitus Pohjanmaalla on voimassa kokonaismaakuntakaava (ympäristöministeriö vahvistanut ) ja vaihemaakuntakaava 1: Kaupallisten palvelujen sijoittuminen Pohjanmaalla (ympäristöministeriö vahvistanut ). Pohjanmaan maakuntakaavassa Tölby-Vikbyn alue sijoittuu Vaasan laatukäytävän alueelle. Merkinnällä on osoitettu Vaasan lentoaseman, kaupungin keskustan ja yliopiston välistä, kaupunkimaisesti rakennettavaa osaamisen ja yritystoiminnan vyöhykettä. Osayleiskaava-alueelle on osoitettu palvelujen alue (P). Alue on varattu ensisijaisesti paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan tarpeisiin. Kuva 2. Ote Pohjanmaan maakuntakaavasta (Pohjanmaan liitto 2008) Vaihemaakuntakaava 1:ssä on ohjattu merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan sijoittumista ja mitoitusta. Kaavassa on osoitettu keskustatoimintojen alueet ja vähittäiskaupan suuryksiköt keskustatoimintojen alueiden ulkopuolella. Vaasan keskusta on osoitettu kaupunkitason keskuksena ja Mustasaaren kuntakeskus, Sepänkylä, kuntatason keskuksena. Alakeskuksina on Mustasaaren kunnan alueelle osoitettu Sulva kunnan eteläosassa sekä Kaperö, Koivulahti ja Raippaluoto kunnan pohjoisosassa. Tölby-Vikby osayleiskaava-alueelle, valtateiden 8 ja 3 liittymäalueen läheisyyteen, on vaihemaakuntakaava 1:ssä osoitettu tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö (kmt3), jolla osoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain 71 :ssä tarkoitettu, merkitykseltään seudullinen paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä keskustatoimintojen alueen ulkopuolella. Kaupan alue sijoittuu olemassa olevan Vikbyn teollisuusalueen läheisyyteen. Vikbyn teollisuusalue on osoitettu Pohjanmaan maakuntakaavassa teollisuusalueena (t).

8 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 4 (16) Kuva 3. Ote Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavasta (Pohjanmaan liitto, 2012) Vaihemaakuntakaava 1:ssä kaupan sijoittumista on Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan alueella ohjattu seuraavilla merkinnöillä: C Keskustatoimintojen alue (Vaasan keskusta). Merkinnällä osoitetaan kaupunkikeskustojen palvelutoimintojen alue, johon sijoittuu keskustahakuisia hallinto-, kauppa-, hyvinvointi- ja vapaa-ajan palveluja sekä asumista. Keskustatoimintojen alueelle on mahdollista sijoittaa enintään k-m² suuruinen vähittäiskaupan suuryksikkö, paitsi Pietarsaaren keskustaan, jossa yläraja on k- m2, sekä Vaasan keskustaan, jossa kokorajaa ei ole määritetty. c Keskustatoimintojen alue (Mustasaaren keskusta, Sepänkylä). Merkinnällä osoitetaan maakunnan kuntakeskukset. Keskustatoimintojen alueelle on mahdollista sijoittaa enintään k-m² suuruinen vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, paitsi Mustasaaren keskustaan Sepänkylään, jossa yläraja on k-m². Vähittäiskaupan suuryksiköiden tai myymäläkeskittymien mitoitus tulee sopeuttaa taajamakuvaan ja selvittää tarkemmalla kaavoituksella. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota keskustatoimintojen alueen ja muun taajaman yhteensovittamiseen, taajamakuvaan ja liikennejärjestelyihin. ca Keskustatoimintojen alakeskus (Karperö, Koivulahti, Raippaluoto, Sulva) Merkinnällä osoitetaan kaupunkien ja kuntien alakeskukset. Keskustatoimintojen alakeskukseen on mahdollista sijoittaa enintään k-m² suuruinen vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, paitsi Oravaisiin ja Vaasan keskustatoimintojen alakeskuksiin, missä yläraja on k-m 2. Korkeintaan k-m 2 saa olla päivittäistavarakauppaa. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota alakeskuksen ja muun taajaman yhteensovittamiseen, taajamakuvaan ja liikennejärjestelyihin. Kaupallisten palvelujen kokonaismitoitus alakeskuksessa on k-m 2.

9 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 5 (16) kmt3 Vähittäiskaupan suuryksikkö (Vikby). Paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö (kmt3) -merkinnällä osoitetaan maankäyttö- ja rakennuslain 71 a :ssä tarkoitettu, merkitykseltään seudullinen paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä keskustatoimintojen alueen ulkopuolella. Alueelle on mahdollista sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, jossa on paljon tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa eli moottoriajoneuvojen kauppaa, rauta- ja rakennustarvikekauppaa sekä maatalous- ja puutarha-alan kauppaa. Yksikön tai keskittymän kokonaiskerrosala saa olla enimmillään 6000 k-m 2. Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kaupallisen toiminnan ja liikennejärjestelyjen yhteensovittamiseen, luontodirektiivin liitteessä IV a mainittujen lajien esiintymisen turvaamiseen sekä Vikbyssä tulvasuojelutoimenpiteisiin. Määräys astuu voimaan jälkeen. Kehityssuunta Nuoli osoittaa toivotun suunnan Sepänkylän keskustan kaupallisten palvelujen kehittymiselle. Vaasan Mustasaaren keskustan kehittämisvyöhyke Merkintä käsittää Vaasan ja Sepänkylän keskustatoimintojen alueiden lisäksi myös näiden väliin jäävän alueen valtatien 8 varressa sekä raviradan ja Ohitustien väliin jäävän alueen Rantatien varressa. Alue muodostaa kaupallisten palvelujen keskeisen kehitysvyöhykkeen. Keskustan kehittämisvyöhykkeessä vähittäiskaupan suuryksikön tai myymäläkeskittymän koon alaraja on keskustatoimintojen alueen ulkopuolella k-m². Alueelle saa sijoittaa enintään kaksi vähittäiskaupan suuryksikköä tai myymäläkeskittymää keskustatoimintojen alueiden ulkopuolelle. Vyöhykettä tulee kehittää yhdyskuntarakenteeltaan ja kaupunkikuvaltaan korkeatasoisena kaupallisten palvelujen alueena. Keskustan kehittämisvyöhykkeen kaupallisten palvelujen kokonaismitoitus on k-m 2 Vaasan keskustatoimintojen alueen ulkopuolelle sijoittuvin osin. Yleiskaavoitus Tölby-Vikby osayleiskaava Tölby-Vikbyn osayleiskaavan laatiminen on parhaillaan käynnissä. Tarkoituksena on saada Tölbyn Vikbyn alueelle oikeusvaikutteinen osayleiskaava helpottamaan rakennuslupahakemusten käsittelyä. Uudisrakentaminen osoitetaan alueille, joilla ei ole maisemaan tai luontoon liittyviä erityispiirteitä. Rakennuspaikkojen sijoittelussa hyödynnetään olemassa olevaa infrastruktuuria ja olemassa olevia teknisiä verkkoja. Täydennysrakentamisessa alueen rakennuskanta huomioidaan siten, että alueelle tyypillisiä piirteitä voidaan säilyttää ja vahvistaa. Tarkistettu ehdotus Tölbyn Vikbyn alueen osayleiskaavaksi oli nähtävillä syksyllä Tavoitteena on, että kaava hyväksytään vuoden 2014 aikana. Yleiskaavan tavoitevuosi on Kaavassa on varattu alueita sekä asemakaavalla toteutettavalle tiiviille pientaloasumiselle että nykyistä asutusta täydentävälle väljälle omakotiasumiselle. Olemassa olevan Vikbyn teollisuusalueen viereen on osoitettu tilaa vaativan erikoistavaran kaupan suuryksikkö (KM-1). Alueelle on mahdollista sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö tai myymäläkeskittymä, jonka kokonaiskerrosala on enintään k-m 2. Vähittäiskaupan suuryksikköalue rajautuu idässä valtatiehen 8, pohjoisessa valtatiehen 3. Lännessä ja etelässä vähittäiskaupan suuryksikköalueen ympärille on kaavaehdotuksessa osoitettu maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M).

10 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 6 (16) Kuva 4. Ote Tölby-Vikby osayleiskaavaehdotuksesta (Mustasaaren kunta 2014). Osayleiskaavassa osoitetulle KM-1 alueelle ja sen lähiympäristöön laaditaan parhaillaan asemakaavaa (Vikby II asemakaavaa). Tölby-Vikby osayleiskaavan lisäksi Mustasaaren kunnassa on vireillä tai suunnitelmissa käynnistää seuraavat osayleiskaavat: B. Sepänkylän osayleiskaavan tarkistaminen, C. Södra Vallgrund, D. Helsingbyn-Tuovilan osayleiskaava, E. Kaperön-Singsbyn osayleiskaava ja F. Sulvan Södernäsbergetin osayleiskaava. Kuva 5. Mustasaaren kunnassa vuonna 2014 käynnissä ja suunnitteilla olleiden osayleiskaavojen kaava-alueet. Tölby-Vikbyn osayleiskaava-alue on A. (Mustasaaren kunta: Kaavoituskatsaus 2014).

11 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 7 (16) 2.2 Väestön ja työpaikkojen sijoittuminen Mustasaaressa asui vuoden 2013 lopussa yhteensä asukasta, joka oli noin 19 % Vaasan seudun väestömäärästä. Mustasaaren väestöstä noin viidesosa oli alle 15- vuotiaita, hieman yli 60 % vuotiaita ja lähes viidesosa yli 65-vuotiaita. Mustasaaren suurin väestökeskittymä on Mustasaaren keskusta, Sepänkylä, joka sijoittuu Vaasan kaupungin rajalle ja on kiinteä osa Vaasan taajamarakennetta. Pienempiä väestökeskittymiä ovat Helsingby, Kaperö, Koivukylä, Raippaluoto ja Sulva. Muu osa Mustasaaresta on maaseutumaista ja melko harvaan asuttua aluetta. Seuraavassa kuvassa on esitetty väestön määrä 250 x 250 m ruuduittain vuonna Tummat värit kuvastavat tiheintä asutusta ja vaaleat värit harvaan asuttuja alueita. Kuva 6. Väestön sijoittuminen tarkastelualueella 250 x 250 m ruuduittain vuonna 2012 (Ruututietokanta Tilastokeskus 2013, pohjakartta MML 2014) Mustasaaren alueella oli vuoden 2011 lopussa työpaikkaa, joka on noin 10 % Vaasan seudun työpaikoista. Työpaikat keskittyvät Vaasan kaupungin alueelle. Mustasaaren alueella suurin työpaikkakeskittymä on Sepänkylä. Seuraavassa kuvassa on esitetty työpaikkojen määrä 250 x 250 m ruuduittain vuonna Tummat värit kuvastavat alueita, joilla työpaikkoja on eniten.

12 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 8 (16) Kuva 7. Työpaikkojen sijoittuminen tarkastelualueella 250 x 250 m ruuduittain vuonna 2010 (Ruututietokanta Tilastokeskus 2013, pohjakartta MML 2014) 2.3 Vähittäiskaupan myymäläverkko Vähittäiskaupan palveluverkkoa koskeva tarkastelu perustuu Kaupallisten palvelujen sijoittuminen maakunnassa selvitykseen (Pohjanmaan liitto 2010) ja Vaasan alueen kaupan palveluverkkoselvitykseen (Vaasan kaupunki 2007) sekä Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin tietoihin. Päivittäistavarakauppa Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan Mustasaaressa toimi vuoden 2012 lopussa 10 päivittäistavaramyymälää, joka on 14 % Vaasan seudun päivittäistavaramyymälöistä. Mustasaaren myymälöistä yksi oli iso supermarket (yli 1000 m 2 ), yksi pieni supermarket ( m 2 ) ja kahdeksan valintamyymälöitä (alle 400 m 2 ). Päivittäistavaroita myydään lisäksi kioskeissa (2 kpl), päivittäistavarakaupan erikoisliikkeissä (3 kpl) ja huoltoasemilla (6 kpl). Mustasaari kuuluu päivittäistavarakaupassa Vaasan vaikutusalueeseen. Mustasaaren elintarvikeostosten asioinneista suuntautuu arkisin 61 % ja viikonloppuisin 81 % Vaasaan (Pohjanmaan liitto 2010). Mustasaaren keskuksista päivittäistavarakaupan tarjonnaltaan monipuolisin on kuntakeskus, Sepänkylä. Muualla kunnassa päivittäistavarakaupat ovat lähimyymälätyyppisiä, alle 400 m²:n myymälöitä. Mustasaaren alueella ei sijaitse hypermarketteja. Vaasan hypermarketit sijaitsevat Kivihaan alueella Vaasan ja Mustasaaren kuntarajan tuntumassa.

13 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 9 (16) Kuva 8. Vaasan seudun päivittäistavarakauppojen sijainti ja myyntiala (Pohjanmaan liitto 2010). Erikoiskauppa Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin mukaan Mustasaaressa toimi vuoden 2012 lopussa yhteensä 41 erikoiskaupan myymälää, joka on 10 % Vaasan seudun erikoiskaupan myymälöistä. Mustasaaren erikoiskaupan myymälöistä 18 toimi tilaa vaativan erikoiskaupan toimialoilla ja 23 keskustahakuisen erikoiskaupan toimialoilla: apteekki ja terveyskauppa 2 muotikauppa 4 muu erikoiskauppa 17 tilaa vaativa erikoiskauppa 6 moottoriajoneuvojen kauppa 12 Mustasaaren erikoiskaupan myymälät sijaitsevat pääosin Sepänkylän alueella. Mustasaaren erikoiskaupan tarjonta on väestöpohjaan verrattuna heikko ja asioinneista valtaosa suuntautuu Vaasaan. Tilaa vaativan erikoiskaupan asioinneista 89 %, muun erikoiskaupan asioinneista 87 % ja autokaupan asioinneista 58 % suuntautuu Vaasaan. (Pohjanmaan liitto 2010) Potentiaaliset uudet kauppapaikat Vaasan seudulla on vireillä useita kaupan kehittämishankkeita. Valtaosa hankkeista sijoittuu Vaasan kaupungin olemassa oleville ja uusille kauppapaikoille. Mustasaaren kunnan alueella on uusi potentiaalinen kauppapaikka Vikbyssä. Alue on osoitettu Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa vähittäiskaupan suuryksikkönä (kmt3), jolle voi sijoittua tilaa vaativan erikoistavaran kaupan liiketilaa enintään 6000 k-m 2. Pohjanmaan liiton Kaupallisten palvelujen sijoittuminen maakunnassa (2010) selvityksen mukaan toinen potentiaalinen uusi kauppapaikka on Sepänkylän uuden ohitustien risteysalueella Sepänkylän kohdalla. Selvityksen mukaan alue soveltuisi tilaa vaativalle erikoiskaupalle kaupalle. Aluetta ei ole osoitettu Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaavassa merkitykseltään seudullisena kaupan alueena, joten alue merkitykseltään paikallinen.

14 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 10 (16) 2.4 Vähittäiskaupan saavutettavuus Saavutettavuuden käsite voidaan ymmärtää ja sitä voidaan mitata monin eri tavoin. Saavutettavuuden tarkastelu painottuu yleensä päivittäistavarakauppaan ja fyysisen saavutettavuuden (=etäisyys myymälään) tarkasteluun. Erikoiskaupassa palvelujen fyysinen saavutettavuus ei ole samalla tavalla keskeinen kuin päivittäistavarakaupassa, koska erikoiskaupan myymälöissä asioidaan harvemmin. Erikoiskaupassa fyysistä saavutettavuutta tärkeämpää on tarjonnan monipuolisuus ja valintamahdollisuudet. Fyysisen saavutettavuuden (etäisyys myymälään) lisäksi kaupan palvelujen saavutettavuutta voidaan siis tarkastella myös koettuna saavutettavuutena. Koettu saavutettavuus voidaan määritellä vaivaksi, jonka kuluttaja kokee tavaroita hankkiessaan. Jos tavaroiden hankkiminen aiheuttaa paljon vaivaa, on saavutettavuus huono, jos se aiheuttaa vähän vaivaa, on saavutettavuus hyvä. Mustasaaren palvelutarjonta on varsin heikko suhteessa väestöpohjaan. Valtaosa Mustasaaren asioinneista suuntautuu sekä päivittäistavarakaupassa että erikoiskaupassa Vaasaan. Sepänkylässä on tarjolla päivittäistavarakaupan palvelut ja joitakin erikoiskaupan palveluja, jotka ovat hyvin saavutettavissa myös kevyellä ja joukkoliikenteellä. Muualla kunnassa kaupan tarjonta on varsin heikko. Vaasan keskustan palvelut ovat noin viiden kilometrin etäisyydellä ja Kivisaaren kaupan alueen palvelut noin kahden kilometrin etäisyydellä. Palvelut ovat saavutettavissa henkilöauton lisäksi myös kevyellä liikenteellä ja joukkoliikenteellä. Vaasan monipuoliset palvelut tarjoavat useita valintamahdollisuuksia ja parantavan sitä kautta palvelujen koettua saavutettavuutta. 2.5 Vähittäiskaupan myynti ja ostovoiman siirtymät Päivittäistavarakauppa Vuonna 2007 Mustasaaren päivittäistavarakaupan myyntialan osuus oli 8 % ja myynnin osuus 6 % Vaasan seudun päivittäistavaramyynnistä. Päivittäistavarakaupan myynti asukasta kohden oli Mustasaaressa indeksiarvona vain 34 eli huomattavasti alhaisempi kuin koko Pohjanmaalla keskimäärin (Pohjanmaan maakunta keskimäärin = 100, Vaasa = 137). Keskimääräistä alhaisempi myynti/asukas kertoo ostovoiman vuodosta alueen ulkopuolelle. Keskimääräistä suurempi myynti/asukas puolestaan kertoo osaltaan siitä, että alueelle tulee ostovoimaa alueen ulkopuolelta. Päivittäistavarakaupan myyntitehokkuus ( /my-m 2 /vuosi) oli Mustasaaressa alhaisempi kuin Pohjanmaalla keskimäärin. Taulukko 1. Päivittäistavarakaupan tunnuslukuja Tiedot myyntialasta ja myynnistä asukasta kohden ja myyntiteho on ilmoitettu indeksinä (Pohjanmaa = 100) (Pohjanmaan liitto 2010). Päivittäistavaramyymälöiden määrä Myyntialan osuus (%) Myyntiala/ asukas indeksi Pohjanmaa=100 Myynnin osuus (%) Myynti/ asukas Myyntiteho ( /m²) indeksi indeksi Pohjanmaa=100 Pohjanmaa=100 Korsnäs 5 3 % % Maalahti 9 7 % % Mustasaari 11 8 % 37 6 % Oravainen 3 3 % % Vaasa % % Vöyri-Maksamaa 6 5 % 96 4 % Vaasan seutu % % Vuonna 2007 Mustasaaren päivittäistavarakaupan ostovoimasta suuri osa (62 %) siirtyi kunnan ulkopuolelle. Päivittäistavarakaupan nettosiirtymä oli noin -24 milj.euroa. (Pohjanmaan liitto 2010).

15 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 11 (16) Erikoiskauppa Pohjanmaan erikoiskauppa keskittyy Vaasaan. Mustasaaren erikoiskaupan myynti on vain noin 2 % Vaasan seudun erikoiskaupan myynnistä. Erikoiskaupan myynti asukasta kohti on Mustasaaressa huomattavan pieni Vaasan seudun ja koko maakunnan keskitasoon verrattuna. (Pohjanmaan liitto 2010). Taulukko 2. Erikoiskaupan myynti Tiedot myynnistä asukasta kohden on ilmoitettu indeksinä (Pohjanmaa = 100) (Pohjanmaan liitto 2010). Erikoiskaupan ja autokaupan myynti (milj. ) Myynnin osuus (%) Myynti / asukas indeksi Pohjanmaa=100 Korsnäs 18 4 % 171 Maalahti 6 1 % 23 Mustasaari 11 2 % 13 Oravainen 4 1 % 39 Vaasa % 153 Vöyri-Maksamaa 4 1 % 19 Vaasan seutu % 108 Mustasaaren erikoiskaupan nettosiirtymä oli vuonna 2007 noin -43 milj.euroa, joten ostovoimasta peräti 83 % siirtyi kunnan ulkopuolelle. Ostovoiman nettosiirtymä oli tilaa vaativan erikoistavaran kaupassa -14 milj. euroa (-78 %) ja muussa erikoiskaupassa -29 milj.euroa (-85 %) (Pohjanmaan liitto 2010). 2.6 Arvio ostovoiman kehityksestä ja liiketilatarpeesta Väestökehitys Mustasaaressa asui vuoden 2013 lopussa asukasta ja Vaasan seudulla asukasta. Tilastokeskuksen vuonna 2012 laatiman väestöennusteen mukaan Mustasaaren väestömäärä kasvaa vuosina yhteensä noin henkilöä (+21 %). Vaasan seudun väestömäärän ennakoidaan kasvavan vuoteen 2030 mennessä noin henkilöä (+7 %). Taulukko 3. Tarkastelualueen väestö ja väestöennuste (Tilastokeskus 2012 ja 2013) Väestö 2013 Väestö 2020 Väestö 2030 Muutos Muutos lkm % lkm % Mustasaari Vaasan seutukunta Arvio ostovoiman kehityksestä Ostovoima ja sen kehitys ovat perusta kaupan palveluverkon kehittämiselle ja kaupan investoinneille. Kaupallisten palveluiden sijoittuminen maakunnassa -selvityksessä (Pohjanmaan liitto 2010) on arvioitu ostovoiman kehitystä väestömäärän ja asukaskohtaisten kulutuslukujen perusteella. Kulutuksen kasvuarviona on käytetty päivittäistavarakaupassa 1,4 % / vuosi ja erikoiskaupassa 2,5 % / vuosi. Selvityksen mukaisten laskentaperusteiden ja edellä esitetyn Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan arvioituna Mustasaaren vähittäiskaupan ostovoima on vuonna 2013 yhteensä noin 200 milj.euroa ja vuonna 2030 noin 350 milj.euroa.

16 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 12 (16) Taulukko 4. Arvio Mustasaaren ostovoiman kehityksestä (vuoden 2013 rahassa) OSTOVOIMA, MILJ. Muutos Päivittäistavarakauppa 48,1 58,6 73,4 10,5 25,3 Tilaa vaativa erikoiskauppa 23,3 30,7 42,8 7,3 19,5 Muu erikoiskauppa 45,5 59,8 83,5 14,3 38,0 Autokauppa ja huoltamot 80,5 105,9 147,8 25,3 67,2 Kauppa yhteensä 197,5 254,9 347,5 57,5 150,0 Arvio liiketilan lisätarpeesta Ostovoiman kasvu mahdollistaa kaupan paremmat toimintamahdollisuudet. Nykyiset yritykset voivat kasvattaa myyntiään ja uusille yrityksille voi syntyä riittävät toimintaedellytykset. Kaupan mitoitustarve on arvioitu ostovoiman kasvun perusteella muuttamalla kasvu liiketilan lisätarpeeksi kaupan keskimääräisen myyntitehokkuuden ( /myynti-m2) avulla. Myyntitehokkuutena on käytetty Kaupallisten palveluiden sijoittuminen maakunnassa -selvityksessä esitettyjä myyntitehokkuuksia (Pohjanmaan liitto 2010): päivittäistavarakauppa /k-m 2 tilaa vaativa erikoiskauppa /k-m 2 muu erikoiskauppa /k-m 2 autokauppa ja huoltamotoiminta /k-m 2 Mustasaaren ostovoiman kasvun perusteella arvioitu liiketilan lisätarve on vuosina noin k-m 2. Liiketilan lisätarpeesta kohdistuu päivittäistavarakauppaan ja keskustahakuiseen erikoiskauppaan noin k-m 2 sekä tilaa vaativaan erikoiskauppaan, autokauppaan ja huoltamotoimintaan noin k-m 2. Vuosina liiketilan lisätarve on noin k-m 2, josta noin k-m 2 kohdistuu päivittäistavarakauppaan ja erikoiskauppaan sekä noin k-m 2 tilaa vaativaan erikoiskauppaan, autokauppaan ja huoltamotoimintaan. Vaasaan suuntautuvan ostovoiman vuodon vähentäminen luo edellytykset huomattavasti suuremmallekin liiketilan lisäykselle. Mustasaaren vähittäiskaupan sijaintirakennusten kerrosala vuonna 2012 oli noin k-m 2, josta noin k-m 2 oli päivittäistavarakaupan liiketilaa, noin k-m 2 erikoiskaupan liiketilaa ja noin k-m 2 tilaa vaativan erikoiskaupan ja autokaupan liiketilaa (SYKE 2012). 3 KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Seuraavassa on arvioitu Tölby-Vikby osayleiskaavassa osoitetun paljon tilaa vaativan erikoistavarakaupan suuryksikön vaikutuksia kauppaan ja palvelurakenteeseen, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä kaupan palvelujen saavutettavuuteen. 3.1 Vaikutukset kauppaan ja palvelurakenteeseen Palvelutarjonnan kehitys Vaasan seudulla kaupan palvelut ovat keskittyneet Vaasan kaupungin alueelle. Vaasan kaupallinen tarjonta on monipuolinen ja se vetää asiointia erityisesti Vaasan seudun kunnista, mutta myös koko maakunnasta ja maakunnan ulkopuolelta. Mustasaaren päivittäistavarakaupan asioinneista 71 %, tilaa vaativan erikoiskaupan asioinneista 89 %, muun erikoiskaupan asioinneista 87 % ja autokaupan asioinneista 58 % suuntautuu Vaasaan (Pohjanmaan liitto 2010). Mustasaaren vähittäiskaupan tarjonta on heikko suhteessa väestöpohjaan. Vikbyn alueen kaupallinen kehittäminen lisää kunnan eteläosien palvelutarjontaa ja vähentää asiointitarvetta Vaasassa. Alueen rooli kaupan palveluverkossa

17 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 13 (16) Vikbyn kaupan alue on toteutuessaan osa Vaasan laatukäytävää. Laatukäytävään on Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:ssä osoitettu neljä merkitykseltään seudullista vähittäiskaupan suuryksikköä, joiden enimmäismitoitus on yhteensä k-m 2 : Vikby k-m 2, Risö k-m 2, Liisanlehto k-m 2 ja Rantamaantie k-m 2. Vähittäiskaupan suuryksiköistä Vikbyn ja Rantamaantien alueet ovat tilaa vaativan erikoistavaran kaupan alueita. Risön ja Liisanlehdon alueille sijoittuu myös päivittäistavarakauppaa ja erikoiskauppaa. Kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset Kaupan toimintaedellytysten kannalta on oleellista, että kaavoituksella mahdollistetaan riittävä ja joustava liikerakentaminen ja laajennusmahdollisuudet pitkällä tähtäimellä. Tilaa vaativan kaupan alueen osoittaminen Tolby-Vikbyn osayleiskaavassa, tarjoaa uusille tilaa vaativan erikoiskaupan yksiköille uuden, liikenteellisesti vetovoimaisen kauppapaikan. Tämä puolestaan luo edellytyksiä toimivalle kilpailulle. Ostovoiman siirtymiä, ostovoiman kehitystä ja sen pohjalta arvioitua liiketilan laskennallista lisätarvetta tarkastelemalla voidaan hahmottaa, kuinka suuri on se markkinoiden kasvu, jonka jakajaksi Vikbyn tilaa vaativan erikoistavaran kaupan suuryksikkö tulee ja kuinka suurelle alueelle uusi liikerakentaminen tulisi vaikuttamaan. Mustasaaren oman väestön ostovoiman kasvun pohjalta arvioitu vähittäiskaupan liiketilan lisätarve vuoteen 2020 mennessä on noin k-m 2, josta päivittäistavarakaupan ja erikoiskaupan osuus on noin k-m 2 ja tilaa vaativan erikoiskaupan, autokaupan ja huoltamotoiminnan osuus noin k-m 2. Kun otetaan huomioon Mustasaaren tällä hetkellä heikko palvelutarjonta ja suuri ostovoiman ulosvirtaus sekä väestömäärän ja ostovoiman kasvu, ei Vikbyn kaupan alueen toteutuksella ole merkittäviä kielteisiä vaikutuksia Mustasaaren kunnan vähittäiskaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin. Ostovoiman kasvu ja vähittäiskaupan laskennallinen liiketilan lisätarve mahdollistavat osayleiskaavan ja maakuntakaavan mukaisen k-m 2 :n tilaa vaativan erikoiskaupan alueen toteuttamisen ilman haitallisia vaikutuksia olemassa olevan kaupan toimintaedellytyksiin ja kaupan palveluverkkoon. Tilaa vaativan erikoiskaupan alue käyttää noin kaksi kolmasosaa Mustasaaren tilaa vaativan erikoiskaupan ja autokaupan vuosien liiketilan lisätarpeesta. Alueen liikenteellinen sijainti mahdollistaa myös ohikulkuliikenteen ostovoiman hyödyntämisen. Mustasaaren keskustan kaupan toimintaedellytykset Koska Vikbyn ostovoiman kasvu mahdollistaa kaupan alueen toteutuksen ja alueelle sallitaan vain tilaa vaativan erikoiskaupan sijoittuminen, ei alueen toteutuksella ole haitallisia vaikutuksia Mustasaaren keskustan kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin. 3.2 Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Yhdyskuntarakenteeseen kohdistuvina vaikutuksina tarkastellaan vaikutuksia alueellisesti tasapainoiseen palveluverkkoon, alueen sijaintiin yhdyskuntarakenteessa sekä keskustan kehitysedellytyksiin. Vikbyn tilaa vaativan erikoiskaupan alueen toteuttaminen parantaa Mustasaaren eteläosien palvelutarjontaa ja vahvistaa alueen asemaa osana Vaasan laatukäytävän kaupallista palveluverkkoa. Seututasolla Vikbyn kaupan alueen toteuttaminen tukee kaupan palveluverkon alueellisesti tasapainoista kehitystä, kun kaikki kaupan palvelut eivät keskity Vaasaan.

18 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 14 (16) Tölby-Vikby osayleiskaavassa osoitettu tilaa vaativan kaupan alue sijaitsee liikenteellisesti hyvin saavutettavissa olevassa paikassa. Alue on hyvin saavutettavissa henkilöautolla. Myös joukkoliikenteellä alue on saavutettavissa. Joukkoliikennereitit kulkevat valtatiellä 8 ja maantiellä 673. Alueen sijaintia suhteessa asutukseen on tarkasteltu etäisyysvyöhykkeiden avulla. Alle viiden kilometrin etäisyydellä kaupan alueesta asuu noin asukasta, alle kolmen kilometrin etäisyydellä noin 480 asukasta ja alle kilometrin etäisyydellä noin 140 asukasta. Kuva 9. Osayleiskaavan mukaisen tilaa vaativan erikoiskaupan alueen sijainti yhdyskuntarakenteessa ja saavutettavuus kevyellä liikenteellä. (Pohjakartta MML 2014) Vikbyn tilaa vaativan erikoiskaupan alueen toteutuksella ei ole vaikutusta Mustasaaren keskustan kehitykseen. Alueelle sijoittuva tilaa vaativan erikoistavaran kauppa ei kilpaile keskustahakuisen kaupan kanssa. 3.3 Vaikutukset kaupan palvelujen saavutettavuuteen Saavutettavuuden käsite voidaan ymmärtää ja sitä voidaan mitata monin eri tavoin. Saavutettavuuden tarkastelu painottuu yleensä päivittäistavarakauppaan ja fyysisen saavutettavuuden (=etäisyys myymälään) tarkasteluun. Erikoiskaupassa palvelujen fyysinen saavutettavuus ei ole samalla tavalla keskeinen kuin päivittäistavarakaupassa, koska erikoiskaupan myymälöissä asioidaan harvemmin. Erikoiskaupassa fyysistä saavutettavuutta tärkeämpää on tarjonnan monipuolisuus ja valintamahdollisuudet. Fyysisen saavutettavuuden (etäisyys myymälään) lisäksi kaupan palvelujen saavutettavuutta voidaan siis tarkastella myös koettuna saavutettavuutena. Koettu saavutettavuus voidaan määritellä vaivaksi, jonka kuluttaja kokee tavaroita hankkiessaan. Jos tavaroiden hankkiminen aiheuttaa paljon vaivaa, on saavutettavuus huono, jos se aiheuttaa vähän vaivaa, on saavutettavuus hyvä.

19 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 15 (16) Arvioitaessa kaupan alueen vaikutuksia kaupan palvelujen saavutettavuuteen ja liikkumiseen lähtökohtana ovat valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maankäyttöja rakennuslain vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat säännökset. Säännösten mukaan kaupan palvelujen on oltava mahdollisuuksien mukaan saavutettavissa myös joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä ja palveluverkon on oltava sellainen, että asiointimatkojen pituudet ovat kohtuulliset ja liikenteestä aiheutuvat haitat mahdollisimman vähäiset. Mustasaaren asioinneista suuntautuu sekä päivittäistavarakaupassa että erikoiskaupassa huomattava määrä Vaasaan. Vaasan palvelut ovat Mustasaaren asukkaille hyvin saavutettavissa. Vaasan monipuolinen tarjonta lisää valintamahdollisuuksia ja palvelujen koettua saavutettavuutta. Mustasaaren kunnan rakenne ja sijainti Vaasan ympärillä heikentää osaltaan kaupan palvelujen kehittämismahdollisuuksia Mustasaaressa. Toisaalta Vaasan kaupungin alueelle suunnitteilla olevien kaupan hankkeiden määrä lisäävät Vaasan vetovoimaa entisestään, joten Mustasaaren asioinnit tulevat suuntautumaan tulevaisuudessakin suurelta osin Vaasaan. Vikbyn tilaa vaativan erikoiskaupan alueen toteuttaminen lisää Mustasaaren eteläosien kaupallista palvelutarjontaa. Palvelutarjonnan lisääntyminen Vikbyn alueella vähentää Mustasaaren eteläosien sekä valtateiden 3 ja 8 vaikutuspiirissä olevien alueiden asukkaiden asiointitarvetta Vaasaan, jolloin asiointimatkat lyhenevät ja asiointiliikenteen määrä vähenee. Vikbyn alue on henkilöautolla hyvin saavutettavissa. Myös joukkoliikenteellä asiointi on mahdollista, mutta saavutettavuuden taso määräytyy joukkoliikenteen ratkaisuista eli reiteistä, pysäkeistä ja vuoroväleistä. Kevyen liikenteen saavutettavuus on riippuvainen lähialueen väestömäärästä ja kevyen liikenteen yhteyksistä. Alle kolmen kilometrin etäisyydellä alueesta asuu noin 480 asukasta. Asukasmäärä tulee osayleiskaavan toteutuksen myötä jonkin verran lisääntymään. Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee kiinnittää huomiota kevyen liikenteen yhteyksien parantamiseen. Liikenteen toimivuus ja helppo saavutettavuus ovat tärkeitä tekijöitä kaupan menestykselle. Vilkas ohikulkuliikenne lisää alueen kaupallista kiinnostavuutta. Näkyvä ja helposti lähestyttävä alue on kaupan kannalta aina kiinnostava. Erityisesti tilaa vaativalle kaupalle näkyvä ja hyvin saavutettavissa oleva sijainti on tärkeä menestystekijä. 4 JOHTOPÄÄTÖKSET Seuraavassa on esitetty vaikutusten arvioinnin keskeiset tulokset: - tilaa vaativan erikoiskaupan palvelutarjonta paranee Mustasaaren eteläosien ja valtateiden 3 ja 8 vaikutuspiirissä olevien alueiden asukkaille; asiointitarve Vaasaan vähenee ja asiointimatkat lyhenevät; palveluverkko täydentyy uudella tilaa vaativan erikoiskaupan alueelle - Mustasaaren oman väestön tilaa vaativan erikoiskaupan ostovoiman kasvu mahdollistaa Vikbyn kaupan alueen toteutuksen, joten alueen toteutuksella ei ole odotettavissa haitallisia vaikutuksia olemassa olevien myymälöiden toiminta- ja kehitysedellytyksiin - Vikbyn alueelle sijoittuva kauppa on tilaa vaativan erikoistavaran kauppaa, joten alueen toteutuksella ei ole haitallisia vaikutuksia Mustasaaren keskustan kehitykseen eikä keskustan kaupan toiminta- ja kehitysedellytyksiin - uuden kaupan alueen toteuttaminen tarjoaa tilaa vaativan erikoistavaran kaupan yksiköille näkyvän ja liikenteellisesti hyvin saavutettavissa olevan kauppapaikan - kaupan alueen toteuttaminen mahdollistaa uusien kaupan toimijoiden tulon markkinoille ja luo edellytyksiä toimivalle kilpailulle

20 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 16 (16) 5 LÄHTEET A.C.Nielsen Finland Oy. Myymälärekisteri Maankäyttö- ja rakennuslaki. Mustasaaren kunta (2014). Tölby-Vikby osayleiskaava. Mustasaaren kunta (2014). Kaavoituskatsaus Pohjanmaan liitto (2012). Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava. Pohjanmaan liitto (2010). Kaupallisten palvelujen sijoittuminen maakunnassa. Pohjanmaan liitto ja Tuomas Santasalo Ky. Pohjanmaan liitto (2008). Pohjanmaan maakuntakaava. Pulkkinen Matti ja Spåre Harri (1999). Erikoistavaroiden kauppapalvelujen koettu saavutettavuus. LTT-tutkimus Oy. Sarja B 151. Helsinki Santasalo, Tuomas ja Katja Koskela (2008). Vähittäiskauppa Suomessa Tuomas Santasalo Ky. Helsinki. Spåre Harri ja Pulkkinen Matti (1997). Päivittäistavaroiden kauppapalvelujen koettu saavutettavuus. Liiketaloustieteellinen tutkimuslaitos. Sarja B 139. Helsinki Suomen ympäristökeskus (2012). Yhdyskuntarakenteen toiminnalliset alueet Suomessa. SYKE rakennetun ympäristön yksikkö. Helsinki Vaasan kaupunki (2010). Vaasan päivittäistavarakaupan selvitys Vaasan kaupunki (2007). Vaasan alueen kaupan palveluverkkoselvitys. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. Valtionneuvoston päätös valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkistamisesta Ympäristöministeriö (2013). Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus. Ympäristöhallinnon ohjeita 3/2013 Tilastokeskuksen aineistot väestötilasto toimipaikkarekisteri

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys Page 1 Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys 31.3.2014 Page 1 Kaupan palveluverkkoselvityksessä: Selvitettiin Kainuun kaupan palvelurakenteen ja yhdyskuntarakenteen kehitys, nykytilanne ja kehitysnäkymät Laadittiin

Lisätiedot

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus HELSINGIN YLEISKAAVA - Seminaari 22.4.2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus 22.4.2013, Helsinki, Laituri Pekka Normo, Ympäristöministeriö VÄHITTÄISKAUPAN PALVELUT - KESKUSTA-ALUEET, LÄHIKAUPAT,

Lisätiedot

EURAN KUNTA. Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys

EURAN KUNTA. Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys EURAN KUNTA Euran keskustan osayleiskaavan kaupallinen selvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19915 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti

Kauppa. Yleisötilaisuus Karviassa Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Kauppa Yleisötilaisuus Karviassa 8.2.2017 Susanna Roslöf, maakunta-arkkitehti Satakunnan kokonaismaakuntakaava - Hyväksyttiin 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011 - KHO: 13.3.2013 -kaupan

Lisätiedot

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari

Salon kaupallinen selvitys Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari Salon kaupallinen selvitys 2011 Maankäyttö- ja elinkeinorakenneseminaari 3.3.2011 Salon kaupallisen selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne 3. Ostovoima

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Tiivistelmä 2.7.2010 2 Palveluverkon kehittämisen lähtökohdat Kanta-Hämeen päivittäistavarakaupan myymäläverkko muodostui vuoden 2009 lopussa yhteensä

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tavoitteet - maakunnan tarkoituksenmukainen

Lisätiedot

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää

Kauppa. Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Kauppa Alueiden käytön johtaja Päivi Liuska-Kankaanpää Satakunnan aluerakenne ja keskusverkko 2009, tarkistetun palvelurakennetilaston mukaan Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 kaupan ratkaisut perustuvat

Lisätiedot

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä

Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa. HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Paikkatieto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan kaupan ratkaisussa HSY:n paikkatietoseminaari 14.3.2013 Sanna Jylhä Uudenmaan 2.vaihemaakuntakaava Valtuustoon 20.3, sitten vahvistettavaksi TEEMAT 1. Metropolialueen

Lisätiedot

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark )

LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark ) LÄNSIVÄYLÄN KAUPALLISTEN PALVELUJEN NYKYTILAN SELVITYS Liite 3 (tark. 7.12.2016) Lähtökohdat Pieksämäen merkittävin tilaa vaativan kaupan alue on kehittynyt Pieksämäen kantakaupungin ja Naarajärven taajamakeskusten

Lisätiedot

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA

OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA OTSIKKO: LAUSUNTO RAASEPORIN KAUPUNGILLE KARJAAN LÄNTISEN TAAJAMAN OSAYLEISKAAVAN LUONNOKSESTA 1. Valmistelun tulokset Uudenmaan liiton mukaan Karjaan kaavaluonnoksen ei tule ylittää seudullisesti merkittävän

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn

Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Muutokset vähittäiskaupan sääntelyyn Touko Linjama Alueidenkäytönasiantuntija Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus POPELY / Touko Linjama / 21.9.2017 MRL 1.5.2017 saakka MRL 9 a luku: Vähittäiskauppaa koskevat

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B

Lausunto 1 (4) Dnro 148/05.01/2017. Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen. Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta. Elina Kurjenkatu 11 B Lausunto 1 (4) 8.3.2017 Dnro 148/05.01/2017 Aluesuunnittelu/ Heli Vauhkonen Raaseporin kaupunki/kaavoituslautakunta Elina Kurjenkatu 11 B 10300 Karjaa Lausuntopyyntö 7.2.2017 Lepin liikealue, itäisen osan

Lisätiedot

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030

Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Jyväskylän kaupunki Kaupallinen palveluverkkoselvitys Jyväskylän kaupallinen palveluverkko 2030 Tiivistelmä, kesäkuu 2010 Selvityksen sisältö 1. Kaupan sijainnin ohjaus 2. Kaavoitustilanne ja yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Keskustaajaman osayleiskaava Kauppa ja palveluverkko

Keskustaajaman osayleiskaava Kauppa ja palveluverkko MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI Keskustaajaman osayleiskaava Kauppa ja palveluverkko Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P21350 Raportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 TARKASTELUALUE... 1 3 NYKYTILANNE

Lisätiedot

PÄÄTÖS 4.10.2013. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 14.5.2012 Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n hyväksymisestä.

PÄÄTÖS 4.10.2013. Pohjanmaan liiton maakuntavaltuuston päätös 14.5.2012 Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n hyväksymisestä. KÄÄNNÖS PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 4.10.2013 DNr:o YM4/5222/2012 ASIA Pohjanmaan vaihemaakuntakaava 1:n vahvistaminen VAHVISTETTAVAKSI SAATETTU PÄÄTÖS KAAVAN SISÄLTÖ LAUSUNNOT Pohjanmaan liiton

Lisätiedot

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys

Niskanperän OYK kaupallinen selvitys ROVANIEMEN KAUPUNKI Niskanperän OYK kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P26781 Raportti Sisällysluettelo 1 TAVOITTEET JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT... 1 1.1 Tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Haukipudas Kiiminki Anne Leskinen, 27.1.2011 Hailuoto Oulunsalo Oulu Kempele Lumijoki Liminka Tyrnävä Muhos Kaupalliset selvitykset seudun yleiskaavan taustalla

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys

Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys LIITE 6 PIRKKALAN KUNTA Kauppakeskus Veska, kaupallinen selvitys Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Raportti Sisällysluettelo 1 Asemakaavamuutoksen sisältö... 2 2 Nykytilanne ja kehitysnäkymät...

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavamerkinnät ja - määräykset, luonnos 24.3.2014 Julkaisija: Kainuun Liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 6155 41 / vaihde Faksi: 08 6155 4260 kirjaamo@kainuu.fi

Lisätiedot

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS

LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS LUOLALAN TEOLLISUUSTONTIN KAUPPAPAIKKASELVITYS Naantalissa Luolalan kaupunginosassa on korttelissa 7 tontit 4, 5 ja 6 osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi kaavamerkinnällä (K-1). Korttelialueelle

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta

Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta Asemakaavan muutos Rajamäki, Kylänpää Lausunto Rajamäen kaupan mitoituksesta 29.9.2015 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Johdanto... 3 2. Kaupan nykytilanne Rajamäellä... 4 3. Kaupan liiketilatarve

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS

SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS SULAN OSAYLEISKAAVAEHDOTUS Kuntakehityslautakunta 22.4.2015 KAAVALUONNOS KAAVAEHDOTUS 15.4.2014 PALAUTE OSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Nähtävillä 22.5. 27.6.2014 Lausuntoja 23 Muistutuksia 20 Pääasiat lausunnoissa

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen

Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Karalusu työryhmä 8.3.2016 Pekka Normo ja Sanna Jylhä Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjauksen keventäminen Ehdotetut muutokset Vähittäiskaupan suuryksikön kokorajaa

Lisätiedot

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Hollolan kunta KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kuntakeskuksen liikekorttelit (Prisma) K-Citymarket ja Naisten pukutehdas Loppuraportti 4.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (31) SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset

Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset SEINÄJOEN KAUPUNKI Seinäjoen vähittäiskaupan selvitykset Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P22981 Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 3 2 VÄHITTÄISKAUPAN KOKONAISMITOITUKSEN

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy. Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA. Kaupallinen selvitys

FCG Finnish Consulting Group Oy. Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA. Kaupallinen selvitys FCG Finnish Consulting Group Oy Nivalan kaupunki NIVALAN YLEISKAAVA Kaupallinen selvitys FCG Finnish Consulting Group Oy Kaupallinen selvitys I SISÄLLYSLUETTELO 1 Selvityksen tausta ja tarkoitus... 1 2

Lisätiedot

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013

Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Mitoituksen päivitys 2013 1 Vuoreksen kaupallisten palveluiden mitoituksen päivitys 2013 Vuoreksen kaupunginosa on lähtenyt jo rakentumaan. Vuoreskeskus on ensimmäisiltä osiltaan rakentunut ja myös muita

Lisätiedot

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa

Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa Heinolan strateginen yleiskaava 2035 Lausunto, kaupalliset palvelut Vuohkalliossa 3.9.2014 Strateginen yleiskaava Heinolan strategisessa yleiskaavassa 2035 kunnan kehitystä hahmotellaan yleispiirteisesti

Lisätiedot

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella

Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Vähittäiskauppaa koskevien MRL:n muutosten arviointi SYKEn seurantatietojen, tutkimusten ja selvitysten perusteella Antti Rehunen Suomen ympäristökeskus SYKE Eduskunnan ympäristövaliokunta 7.2.2017 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Äänekoski 8.5.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (33) SISÄLTÖ 1 ÄÄNEKOSKEN

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy

FCG Finnish Consulting Group Oy FCG Finnish Consulting Group Oy JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAURAMÄEN OSAYLEISKAAVA ETELÄPORTIN KAUPALLINEN SELVITYS RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy Eteläportin kaupallinen selvitys 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kajaanin täydennysosa

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kajaanin täydennysosa KAJAANIN KAUPUNKI Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kajaanin täydennysosa Loppuraportti 4.12.2013 Loppuraportti 4.12.2013 1 (39) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

RAUMAN KAUPUNKI. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti RAUMAN KAUPUNKI Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (27) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 3 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella

Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Kaupan nykytila ja viimeaikainen kehitys SYKEn seurantatietojen perusteella Antti Rehunen SYKE KAUPAN KESKUSTELUTILAISUUS Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittamisen sidosryhmätilaisuus

Lisätiedot

Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys. Mäki-Hannuksen alue

Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys. Mäki-Hannuksen alue Kauhavan kaupunki Kauhavan kaupan palveluverkkoselvitys Mäki-Hannuksen alue Yleiskaavaselostuksen liite SUUNNITTELUTOIMISTO ALUETEKNIIKKA OY Sivu 1/20 Johdanto Seuraavassa on tarkasteltu kaupan palveluverkkoa

Lisätiedot

Nurmeksentienpuiston asemakaavan muutos, kaupallinen selvitys ja vaikutusten arviointi

Nurmeksentienpuiston asemakaavan muutos, kaupallinen selvitys ja vaikutusten arviointi JOENSUUN KAUPUNKI Nurmeksentienpuiston asemakaavan muutos, kaupallinen selvitys ja vaikutusten arviointi Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P33019 Loppuraportti 1 (21) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto

Kankaanpään kaupunki. Kulttuurikorttelin liikerakennushanke. Lausunto Kankaanpään kaupunki Kulttuurikorttelin liikerakennushanke Lausunto 10.10.2014 Kankaanpään kulttuurikorttelin liikerakennushanke Kankaanpään ydinkeskustaan suunnitellaan Kulttuurikortteli 20:een liikerakennushanketta.

Lisätiedot

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012

Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos. Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Saukkola Eteläinen alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Kaupallinen selvitys 19.4.2012 Nummi-Pusulan kunta Kaupallinen selvitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI 3 2.1 Vähittäiskaupan

Lisätiedot

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys

LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys LAPIN LIITTO LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA Taustaselvitys Vähittäiskaupan suuryksikköalueiden vaikutukset keskustaan 2.4.2012 Lapin liitto LÄNSI-LAPIN MAAKUNTAKAAVA JOHDANTO Lapin liitto on laatimassa maakuntakaavaa

Lisätiedot

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KOKKOLAN KAUPUNKI Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (32) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON

Lisätiedot

Uuden Oulun yleiskaavan kaupallisten vaikutusten

Uuden Oulun yleiskaavan kaupallisten vaikutusten OULUN KAUPUNKI Uuden Oulun yleiskaavan kaupallisten vaikutusten arviointi Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Kansikuva: Lentokuva Vallas Oy / Oulun kaupunki Loppuraportti 1 (68) Sisällysluettelo

Lisätiedot

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA

KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA KAUPPA, PALVELUT JA UUSI YLEISKAAVA 26.11.2012 Yleiskaavan aloituspamaus 14.1.2013 Väestönkasvu 21.1.2013 Asuminen 4.2.2013 Liikenne 25.2.2013 Virkistys- ja vapaa-aika 4.3.2013 Elinkeinot ja kilpailukyky

Lisätiedot

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE

Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin. Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE Keskusta-alueet ja vähittäiskauppa kaupunkiseuduilla sekä näkökulmia asutuksen ja palveluverkon muutoksiin Antti Rehunen ja Ville Helminen SYKE TÄYDENNYSRAKENTAMISEN SEMINAARI 28.5.2014 Keskusta-alueiden

Lisätiedot

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi

Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaavan kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi KESKI-SUOMEN LIITTO Keski-Suomen kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisujen vaikutusten arviointi Loppuraportti 14.12.2012 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY P19817 FCG KOULUTUS JA KONSULTOINTI OY KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista

Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista Ajankohtaista maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista Turun seudun kuntien kehittämiskeskustelu MRL 8 5.4.2016 Risto Rauhala, ELY-keskus (voimaan 1.4.2016) ( KARALUSU ) 2 Kaavoituksen ja rakentamisen lupien

Lisätiedot

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys

Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NCC SUOMI OY Ruskon suuryksikkö, kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (24) Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 2 1.1 Selvityksen

Lisätiedot

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne

Pirkanmaan maakuntakaava 2040. Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Pirkanmaan maakuntakaava 2040 Maakuntakaavaluonnos Alue- ja yhdyskuntarakenne Maakuntakaavafoorumi Vanha kirjastotalo, Tampere, 19.3.2015 Maankäytön suunnittelujärjestelmä ja maakuntakaavan rooli Pirkanmaan

Lisätiedot

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus

Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys. Humppilan matkailukeskuksen mitoitus Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen täydennys Humppilan matkailukeskuksen mitoitus 7.12.2017 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Nykyinen palveluverkko... 4 3. Humppilan matkailukeskus... 6 3.1. Humppilan

Lisätiedot

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke.

Merkinnällä osoitetaan sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Asumisen ja vapaaajanasumisen vetovoima-alue sekoittuneen vakituisen asumisen, vapaa-ajan asumisen sekä matkailun ja virkistyksen kehittämisvyöhyke. Suunnittelumääräys: Kehittämisvyöhykkeellä on mahdollista

Lisätiedot

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014

Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys. Luonnos 31.3. 2014 Kivistön vaikutusalueen väestö- ja ostovoimakehitys Luonnos 31.3. 2014 LÄHTÖKOHTIA Kivistön kauppakeskuksen päämarkkina-alue on Kivistön suuralue. Muu lähimarkkina-alue kattaa seuraavat alueet: Myyrmäen

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI HELSINGIN YLEISKAAVALUONNOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI TYÖOHJELMA Työn tausta Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa on käynnissä Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen. Työn suunnittelua ohjaava

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Sotkamon täydennysosa

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Sotkamon täydennysosa SOTKAMON KUNTA Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Sotkamon täydennysosa Loppuraportti 4.12.2013 Loppuraportti 4.12.2013 1 (31) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

Kaupan hankkeiden vaikutusten arviointi asemakaavoitusta varten 7.5.2013

Kaupan hankkeiden vaikutusten arviointi asemakaavoitusta varten 7.5.2013 Kaupan hankkeiden vaikutusten arviointi asemakaavoitusta varten 7.5.2013 Kaupan hankkeiden vaikutusten arviointi asemakaavoitusta varten 1 Sisältö Alkusanat... 2 1. Kaavoitustilanne... 3 Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa

Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa KUHMON KAUPUNKI Kainuun kaupan palveluverkkoselvitys, Kuhmon täydennysosa Loppuraportti 4.12.2013 Loppuraportti 4.12.2013 1 (30) Sisällysluettelo 1 TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON KEHITTÄMISEN

Lisätiedot

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe

Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe YMPÄRISTÖPALVELUT Kaavoitus 2. ehdotusvaiheen palaute Kempeleen asemakaavan muutos ja laajennus / Zatelliitin poikittaisyhteys 2. ehdotusvaihe KESKUSTA / RISTISUO (101 / 003) LINNAKANGAS / LINNAKANGAS

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

Liittyminen laajempaan kontekstiin

Liittyminen laajempaan kontekstiin Liittyminen laajempaan kontekstiin E-18 Yrityslohja Ympäristösi parhaat tekijät 2 Kartalle näkyviin myös meidän kohdeliittymät Pallukat eivät erotu ihan riittävästi taustakartasta. Lisää kontrastia. 3

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA?

1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? LEPPÄVIRRAN KUNTA LEPPÄVIRRAN KYLÄ OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA? Maankäyttö- ja rakennuslain 63 edellyttää, että kaavatyön yhteydessä riittävän

Lisätiedot

ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN

ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN ESPOON KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS PAIKKATIETOAINEISTOJEN HYÖDYNTÄMINEN SISÄLTÖ Kaupunkikehitys ja kauppa,ramboll Kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteet Paikkatietoaineistot palveluverkkoselvityksessä

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun rakenneselvitys

Tampereen kaupunkiseudun rakenneselvitys Tampereen kaupunkiseudun rakenneselvitys Samuli Alppi EDGE kaupunkitutkimuslaboratorio Tampereen teknillinen yliopisto 30.4.2009 Kaupunkirakenneselvitys Selvityksen tarkoituksena on tutkia kaupunkirakenteen

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Mettalanmäen osayleiskaava 1116/10.1002.100202/2016 MST 18 Vireillä olevan Mettalanmäen osayleiskaavan valmisteluvaiheen tilannekatsaus maankäytön suunnittelutoimikunnalle.

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen Talousvaliokunta Uudenmaan liitto Johtaja Merja Vikman-Kanerva

Maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen Talousvaliokunta Uudenmaan liitto Johtaja Merja Vikman-Kanerva Maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen Talousvaliokunta 14.2.2017 Uudenmaan liitto Johtaja Merja Vikman-Kanerva Hajarakentamisen helpottaminen 44 Yleiskaavan käyttö rakennusluvan perusteena Muutos on

Lisätiedot

Liikenteellinen arviointi

Liikenteellinen arviointi Uudenmaan kaupan palveluverkko Liikenteellinen arviointi Tiivistelmä 7.5.2012 Strafica Oy/Hannu Pesonen Liikennearvioinnin sisältö ja menetelmä Uudenmaan kaupan liikenteellinen arviointi on laadittu rinnan

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy 3 ALKUSANAT Ylöjärven kaupan palveluverkkoselvitys on laadittu Ylöjärven kaupungin toimeksiannosta FCG Finnish

Lisätiedot

Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS

Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS Ilmajoen kunta / Ruokakesko Oy ILMAJOEN KAUPALLINEN SELVITYS 3.5.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (37) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 3 1.1 TYÖN TOTEUTUS... 3 1.2 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN TARKOITUS JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti Kaavatunnus 2-236 Asianumero 144/10.02.03/2014 ASRA.ltk: 12.05.2015 06.10.2015 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Kirkonkylä, kortteli 2061 tontti t 1 Asemakaavan muutos koskee korttelin 2061 tonttia 1. makaavan

Lisätiedot

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua

Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko. Maakuntavertailua Keski-Suomen ja Pohjois-Savon kaupallinen palveluverkko Maakuntavertailua KESKI-SUOMEN LIITTO POHJOIS-SAVON LIITTO 25.10.2006 TUOMAS SANTASALO Ky Väestön vuosimuutos Keski-Suomessa ja Pohjois-Savossa vuoteen

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KIRKONKYLÄN YLEISKAAVA PALETIN ASEMAKAAVA. Yleiskaavan kaupallinen selvitys ja asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi

KYYJÄRVEN KIRKONKYLÄN YLEISKAAVA PALETIN ASEMAKAAVA. Yleiskaavan kaupallinen selvitys ja asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Finnish Consulting Group Oy Kyyjärven kunta KYYJÄRVEN KIRKONKYLÄN YLEISKAAVA PALETIN ASEMAKAAVA Yleiskaavan kaupallinen selvitys ja asemakaavan kaupallisten vaikutusten arviointi 30.6.2010 FCG Finnish

Lisätiedot

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Joutsan kunta YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 18.1.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 2.6.2014 KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa

Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa Saavutettavuusanalyysit Helsingin seudun MAL-aiesopimuksen valmistelussa 29.3.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Saavutettavuus joukkoliikenteellä, kävellen tai pyörällä 2008 Vyöhyke: I II III

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta

Pohjanmaan maakuntakaava. Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta Pohjanmaan maakuntakaava Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 19.5.2011 Lisäselvitys kaupallisten palveluiden sijoittumisesta 1 JOHDANTO 2 1 KAUPAN KEHITYS 3 1.1 Ostovoima 2010 3 1.2 Markkinoiden

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014. viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2014 viistokuva: MOVA kuvaaja Jari Kokkonen Pyhäjärven kaupunginvaltuusto hyväksynyt..2014 KAAVOITUSKATSAUS 2014 1.5.2014 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaisesti

Lisätiedot

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Viitasaaren kaupunki Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 27.6.2014 VIITASAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KESKI-POHJANMAAN LIITTO Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030

Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Oulun seudun kaupallinen palveluverkko 2030 Osa 1: Nykytila, kehitysnäkymät, vaihtoehdot ja vaikutusten arviointi Osa 2: Esitys kaupan toimintojen sijoittamisesta Oulun seutu, seutuhallitus 20.8.2010 Oulun

Lisätiedot

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT

YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT YLIVIESKA KAUPAN TILASTOT Lisätietoja: Tiina Kuokkanen, tiina.kuokkanen@ramboll.fi; 050 543 8788 PAIKALLISMARKKINA-ALUE Ylivieskan ydinvaikutusalueeseen kuuluu Ylivieska, Alavieska, Sievi ja Nivala Toissijaiseen

Lisätiedot

21.11.2012. Lausunto ympäristöministeriön ohjeluonnoksesta vähittäiskaupan suuryksikön kaavoituksesta, YM013:00/2012

21.11.2012. Lausunto ympäristöministeriön ohjeluonnoksesta vähittäiskaupan suuryksikön kaavoituksesta, YM013:00/2012 LAUSUNTO 1(5) Ympäristöministeriö kirjaamo.ym@ymparisto.fi Lausunto ympäristöministeriön ohjeluonnoksesta vähittäiskaupan suuryksikön kaavoituksesta, YM013:00/2012 Lausunnonantajasta Asunto-, toimitila-

Lisätiedot

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA

ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus YKSYKKÖSEN YRITYSALUE ISO-IIVARINTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 15.09.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto

KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET. Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka. Susanna Roslöf, Satakuntaliitto Kaupan palveluverkkoselvitys KOMMENTTIKIERROKSEN PALAUTTEET JA PALAUTTEESEEN LAADITUT VASTAUKSET Taina Ollikainen, FCG Suunnittelu ja tekniikka Susanna Roslöf, Satakuntaliitto 18.5.2016 Sisältö 1 Selvityksen

Lisätiedot

Kirkonkylän osayleiskaava

Kirkonkylän osayleiskaava Kirkonkylän osayleiskaava Yleiskaavapäällikkö Anita Pihala 8.6.2016 1 Osayleiskaavatyö alkaa... Miksi? Kirkonkylän kehittämistä varten laaditaan osayleiskaava, jossa ratkaistaan alueen maankäytölliset

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Parikkalan kunta Asiakirjatyyppi Loppuraportti Päivämäärä 17.12.2014 KOIRNIEMI, PARIKKALA ASEMAKAAVAN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus

Pikku Huopalahti. Kaupallinen mitoitus Pikku Huopalahti Kaupallinen mitoitus 24.9.2014 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Pikku Huopalahden kaupallinen rakenne 2014... 3 2. Pikku Huopalahden kehittäminen... 7 3. Pikku Huopalahden markkinoiden

Lisätiedot

luonnos Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus Luonnos Ympäristöministeriö

luonnos Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus Luonnos Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus Luonnos 10.10.2012 Ympäristöministeriö I Esipuhe Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) vähittäiskaupan ohjausta koskenut lainmuutos (319/2011, liite 1) tuli voimaan

Lisätiedot

Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus. FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy

Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus. FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren kaupallisten palvelujen tarve ja mitoitus FM, KTM Susanna Harvio, AIRIX Ympäristö Oy TAVOITE JA LÄHTÖKOHDAT 2 TAVOITE JA LÄHTÖKOHDAT SELVITYKSEN TAVOITE Tavoitteena on muodostaa arvio kaupan

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköt Kouvolassa selvitys

Vähittäiskaupan suuryksiköt Kouvolassa selvitys Kouvolan kaupunki Kaavaselostuksen liite 13 Vähittäiskaupan suuryksiköt Kouvolassa selvitys Kävelykatu, Kouvolan keskusta: Maakuntakaavan ja yleiskaavan keskusta aluetta kauppakeskus Valtari: Seudullisesti

Lisätiedot

Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2. Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja

Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2. Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja Kaupan palveluverkko Vaihemaakuntakaava 2 Päivi Liuska-Kankaanpää Alueiden käytön johtaja 1.11.2016 Päivitettävänä Satakunnan kokonaismaakuntakaava - valmistui 2009 - YM vahvistuspäätöksellä voimaan 30.11.2011

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy TILAA VAATIVA KAUPPA JYVÄSKYLÄSSÄ RAPORTTI

FCG Finnish Consulting Group Oy TILAA VAATIVA KAUPPA JYVÄSKYLÄSSÄ RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy TILAA VAATIVA KAUPPA JYVÄSKYLÄSSÄ RAPORTTI FCG Finnish Consulting Group Oy I SISÄLLYSLUETTELO 1 Selvityksen tausta ja tarkoitus... 1 2 Paljon tilaa vaativan erikoistavaran

Lisätiedot