Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus"

Transkriptio

1 VIROLAHDEN KUNTA Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 707-P24767

2

3 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Selvityksen tausta ja tavoitteet Kaupan sijainninohjaus Tarkastelualue NYKYTILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT Suunnittelutilanne Väestön ja työpaikkojen sijoittuminen Vähittäiskaupan myymäläverkko Vähittäiskaupan myynti ja ostovoiman siirtymät Arvio liiketilan lisätarpeesta KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutukset kauppaan ja palvelurakenteeseen Vaikutukset alue- ja yhdyskuntarakenteeseen Vaikutukset kaupan palvelujen saavutettavuuteen JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHTEET... 18

4

5 1 (18) Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus 1 JOHDANTO 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet Virolahden kunnassa sijaitsevalle Vaalimaan alueelle laaditaan parhaillaan osayleiskaavaa. Tarkoituksena on laatia Vaalimaan maankäyttöä ohjaava oikeusvaikutteinen osayleiskaavan muutos ja laajennus. Kaava-alueen nykyinen osayleiskaava on tehty E18 moottoritien ehdoilla, eikä siinä ole varauduttu vähittäiskaupan suuryksikköjen ja/tai keskittymien sijoittumiseen alueelle. Ympäristöministeriössä vahvistettavana olevassa Kymenlaakson vaihemaakuntakaavassa Kauppa ja merialue Vaalimaan alueelle on osoitettu vähittäis- ja rajakaupan kehittämisen kohdealue. Kaupallisessa selvityksessä on tarkasteltu Virolahden vähittäiskaupan nykytilaa ja kehitysnäkymiä sekä kaupan palveluverkon kokonaisuutta osana toimivaa ja kestävää alueja yhdyskuntarakennetta. Nykytilanteen ja kehitysnäkymien analyysin pohjalta on arvioitu osayleiskaavan kaupalliset vaikutukset. on tehty maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavoitukselle asettamien vaatimusten mukaisesti. Kaupallisessa selvityksessä on otettu huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä maankäyttö- ja rakennuslain kauppaa koskevat säännökset ja niitä koskeva ohjeistus. Selvitys on laadittu olemassa olevien vähittäiskauppaa koskevien selvitysten pohjalta. Keskeinen lähtöaineisto on ollut Kymenlaakson vaihemaakuntakaavan yhteydessä tehty Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus - selvitys sekä Kymenlaakson Kauppa ja merialue maakuntakaava (Kymenlaakson liitto 2013). Olemassa olevien selvitysten tietoja on päivitetty uusimmilla tilastotiedoilla. Virojoki-Vaalimaan osayleiskaavan kaupallinen selvitys on laadittu Virolahden kunnan toimeksiannosta FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:ssä, jossa työn ovat laatineet FM Taina Ollikainen ja FM Mari Pohjola. 1.2 Kaupan sijainninohjaus Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmä tarjoaa kunnille ja maakuntien liitoille välineet ohjata kaupan palvelurakenteen kehitystä ja hallita sen muutoksia. Kaavahierarkiassa maakuntakaava on ohjeena yleis- ja asemakaavojen laatimiselle ja yleiskaava asemakaavan laatimiselle. Kullakin kaavatasolla on omat tehtävänsä. Kaavoja laadittaessa on otettava huomioon maankäyttö- ja rakennuslaissa säädetyt eri kaavamuotoja koskevat sisältövaatimukset. Maakuntakaavassa kaupan palveluverkon suunnittelun kannalta keskeisiä sisältövaatimuksia ovat maakunnan tarkoituksenmukaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen, ympäristön ja talouden kannalta kestävien liikenteen järjestelyjen sekä maakunnan elinkeinoelämän toimintaedellytysten huomioon ottaminen. Maakuntakaavassa osoitetaan merkitykseltään seudulliset vähittäiskaupan suuryksiköt. Yleiskaavassa kaupan palveluverkon suunnittelun kannalta keskeisiä sisältövaatimuksia ovat yhdyskuntarakenteen toimivuuden, taloudellisuuden ja ekologisen kestävyyden, olemassa olevan yhdyskuntarakenteen hyödyntämisen, palvelujen saatavuuden, eri väestöryhmien kannalta tasapainoisen elinympäristön sekä kunnan elinkeinoelämän toimintaedellytysten huomioon ottaminen. Yleiskaava on keskeinen kaavamuoto kaupallisen palveluverkon suunnittelussa. Kaupan palveluja on yleiskaavassa tarkasteltava osana kunnan muuta yhdyskuntarakennetta ja erityisesti suhteessa keskus- ja palveluverkkoon sekä liikenneverkkoon.

6 2 (18) Asemakaavalla toteutetaan kaupallisten palvelujen kehittämistä koskevia yleiskaavan tavoitteita ja ohjataan palvelujen toteutusta. Asemakaavassa määritellään kaupallisten palvelujen mitoitus, kaupan laatu ja tarkka sijainti. Asemakaavan sisältövaatimuksissa korostuvat palvelujen alueellinen saatavuus, elinympäristön laatu ja liikenteen järjestämistä koskevat määräykset. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat yhdyskuntarakenteen ja kaupan palveluverkon suunnittelua kaavoituksessa. Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa (VN ) painottuu kaupan sijainninohjauksen erityisesti ilmastonmuutoksen hillintä ja sen myötä yhdyskuntarakenteen eheyttämistä, liikennettä ja kaupan sijoittumista koskevat tavoitteet. Maankäyttö- ja rakennuslain kauppaa koskevat säännökset Maankäyttö- ja rakennuslain 71 b :ssä on esitetty maakunta- ja yleiskaavan vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset, joiden mukaan: - suunnitellulla maankäytöllä ei saa olla merkittäviä haitallisia vaikutuksia keskustaalueiden kaupallisiin palveluihin ja niiden kehittämiseen. Arvioitaessa suunnitteluratkaisun vaikutuksia keskustan kaupallisiin palveluihin otetaan huomioon muun muassa kaupan laatu. - kaavassa osoitettavien kaupan alueiden on mahdollisuuksien mukaan oltava saavutettavissa joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. Tavoitteena on, että paljon liikennettä aiheuttavat vähittäiskaupan toiminnot (päivittäistavarakaupat ja kauppakeskukset) sijoittuisivat niin, että niihin on mahdollista päästä henkilöauton ohella myös joukkoliikenteellä ja kevyellä liikenteellä. - suunnitellun maankäytön on edistettävä sellaisen kaupan palveluverkon kehitystä, jossa asiointimatkojen pituudet ovat kohtuullisia ja liikenteen haitat mahdollisimman vähäisiä. Liikenteellisten vaikutusten arvioinnissa korostuvat palvelujen etäisyys asutuksesta, mahdollisuus käyttää eri liikkumismuotoja ja muut seikat, jotka vaikuttavat liikenteen määrään (mm. kaupan laatu ja siitä aiheutuva asiointitiheys). 1.3 Tarkastelualue Selvityksen pääasiallisena tarkastelualueena on Virolahden kunnan alue, mutta alueellisten ja seudullisten vaikutusten arvioimiseksi osa tarkasteluista tehdään myös lähivaikutusalueella (Virolahti ja Miehikkälä) sekä Kotkan-Haminan seudulla. Virolahden kunta muodostaa Haminan kaupungin kanssa päivittäistavarakaupan asiointialueen. Myös erikoiskaupassa Virolahti kuuluu Haminan asiointialueeseen, johon Haminan ja Virolahden lisäksi kuuluu myös Miehikkälän kunta. Seututasolla Haminan asiointialue kuuluu kokonaisuudessaan Kotkan asiointialueeseen. Seudun kaupallinen pääkeskus on Kotkassa.

7 3 (18) Kuva 1. Erikoiskaupan asiointialueet Kymenlaaksossa (Suomen ympäristökeskus 2012, Yhdyskuntarakenteen toiminnalliset alueet Suomessa) 2 NYKYTILANNE JA KEHITYSNÄKYMÄT 2.1 Suunnittelutilanne Kymenlaakson maakuntakaava Kymenlaakson Kauppa ja merialue -vaihemaakuntakaavassa on käsitelty maakunnan vähittäiskaupan suuryksiköiden mitoitus ja osoitettu suuryksiköiden sijoittuminen. Kaava on hyväksytty maakuntavaltuustossa ja vahvistettavana ympäristöministeriössä. Kuva 2. Ote Kymenlaakson vaihemaakuntakaavaehdotuksesta Kauppa ja merialue (Kymenlaakson liitto 2013)

8 4 (18) Kymenlaakson vaihemaakuntakaavassa Kauppa ja merialu Virojoki - Vaalimaa osayleiskaavan kaava-alueelle on osoitettu seuraavat vähittäiskauppaa koskevat merkinnät: Vähittäis- ja rajakaupan kehittämisen kohdealue (kma-r) Merkinnällä osoitetaan seudullisesti merkittävä vähittäiskaupan kohdealue, jolla on rajakaupan ominaispiirteitä. Suunnittelumääräyksen mukaan Alueen yksityiskohtaisessa suunnittelussa tulee varmistaa rajan toiminnan kannalta oleellisen viranomaistoiminnan, liikenteen ja muiden alueen palveluiden yhteensovittaminen. Alueelle saa sijoittaa maankäyttö- ja rakennuslain 71 a :ssä tarkoitettuja seudullisesti merkittäviä vähittäiskaupan suuryksiköitä, joiden yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään k-m 2. Alueelle on jo toteutunut k-m 2 vähittäiskaupan liiketilaa. Merkintä ohjaa venäläisille suunnattujen kaupan, matkailupalveluiden ja kasinon palveluja lähellä rajaa olevalle alueelle. Aluetta toteutetaan yksittäisinä hankkeina asemakaavan tai asemakaavan tarkistusten mukaisesti. Vähittäis- ja rajakaupan kehittämisen kohdealuemerkinnällä mahdollistetaan Suomen vilkkaimman rajanylityspaikan viereen rakentuvan kaupallisen keskittymän muodostuminen E18 tien molemmille puolille. Tien etelän puolelle ohjataan kasino, matkailupalveluita ja outlet -tyyppistä toimintaa. Tien pohjoispuolella pääpaino on tilaa vaativassa kaupassa sekä työpaikka-alueella (TP) logistiikassa. Rajapalvelujen ja kaupan kehittämisen kohdealue (rk) Merkinnällä osoitetaan alueet, joihin kohdistuu vähintään maakunnallisia valtakunnan rajan toimintojen kehittämistarpeita. Suunnittelumääräyksen mukaan Alueelle palveluja sijoitettaessa tulee palvelutarjonnassa, mitoituksessa ja tarkemmassa sijoituksessa varmistaa seudun palvelurakenteen tasapainoinen kehittäminen ja varmistaa, etteivät tehtävät toimenpiteet heikennä palvelujen saavutettavuutta seudun muissa osissa. Alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huomioitava raja-alueen toimintojen kehittämistarpeet ja sovitettava ne Suomen huomattavimman maaraja-aseman ympäristön laatuvaatimuksiin. Vaalimaan raja-asema on Suomen vilkkain maaraja-asema, jonka rajanylitysmäärät ovat olleet jatkuvassa kasvussa. Raja-alueella on kehittämistarpeita niin liikenteen, matkailun, kaupan kuin viranomaistoimintojenkin sijoittelun suhteen. Maakuntakaavassa osoitetaan raja-alueen kehittämisen kannalta keskeinen alue. Merkinnällä varmistetaan uusien tai uudentyyppisten rajanylityspaikkaan toiminnallisesti läheisesti liittyvien toimintojen kehittäminen ja sijoittaminen alueelle.

9 5 (18) Vaalimaan masterplan Vaalimaan masterplanissa on määritelty Vaalimaan alueen kehittämisen visio, tavoitteet ja maankäytön suunnitelma vuoteen Alueen kehittämistavoitteeksi on asetettu, että Vaalimaan alueesta muodostuu vetovoimainen, koko seudun elinvoimaa lisäävä alue. Vaalimaan alueen kehityksen ankkurina ja veturina on kauppa ja ostosmatkailu. Vaalimaan visio on kolmitasoinen: 1. EU-Venäjä, 2. Suomi-Venäjä ja 3. Paikallinen. Laadittu maankäyttöluonnos pohjautuu vaihemaakuntakaavaan, jossa Vaalimaan alue on määritelty rajakaupan suuryksikköalueeksi. Kauppa keskittyy tiiviille alueelle Vaalimaantien, uuden moottoritien sekä uuden kokoojakadun varsille. Maankäyttöluonnos mahdollistaa yli k-m 2 :iä kaupan ja palveluiden liikerakentamista (kauppa-, palvelu- ja elämysalue yhteensä k-m 2 sekä tilaa vievä kauppa yhteensä k-m 2 ). Vaaalimaan masterplan on pohjana Virojoen - Vaalimaan osayleiskaavan laadinnassa. Kuva 3. Vaalimaan masterplan, maankäyttöluonnos (Ramboll 2014)

10 6 (18) 2.2 Väestön ja työpaikkojen sijoittuminen Virolahdella asui vuoden 2013 lopussa yhteensä asukasta, joka oli noin 4 % Kotkan-Haminan seudun väestömäärästä. Mustasaaren väestöstä noin 14 % oli alle 15- vuotiaita, hieman yli 60 % vuotiaita ja hieman yli neljänosa yli 65-vuotiaita. Virolahden suurin väestökeskittymä on kuntakeskus, Virojoen taajama, joka sijoittuu E18-valtatien eteläpuolelle, tien välittömään läheisyyteen. Pienempiä väestökeskittymiä ovat Virolahden kirkonkylä, Vaalimaa, Pajulahti, Hämeenkylä, Klamila ja Ravijoki. Muu osa Virolahdesta on maaseutumaista ja melko harvaan asuttua aluetta. Seuraavassa kuvassa on esitetty väestön sijainti 250 x 250 m ruuduittain vuonna Tummat värit kuvastavat tiheintä asutusta ja vaaleat värit harvaan asuttuja alueita. Kuva 4. Väestön sijoittuminen tarkastelualueella 250 x 250 m ruuduittain vuonna 2012 (Ruututietokanta Tilastokeskus 2013, pohjakartta MML 2014)

11 7 (18) Virolahden alueella oli vuoden 2011 lopussa työpaikkaa, joka on noin 4 % Kotkan-Haminan seudun työpaikoista. Virolahdella työpaikat keskittyvät Virojoen taajaman alueelle sekä mm. Vaalimaalle. Seuraavassa kuvassa on esitetty työpaikkojen määrä 250 x 250 m ruuduittain vuonna Tummat värit kuvastavat alueita, joilla työpaikkoja on eniten. Kuva 5. Työpaikkojen sijoittuminen tarkastelualueella 250 x 250 m ruuduittain vuonna 2010 (Ruututietokanta Tilastokeskus 2013, pohjakartta MML 2014) 2.3 Vähittäiskaupan myymäläverkko Vähittäiskaupan palveluverkkoa koskeva tarkastelu perustuu Kymenlaakson vaihemaakuntakaavan Kauppa ja merialue yhteydessä laadittuun Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus selvitykseen (Kymenlaakson liitto 2013) sekä Vaalimaan Outletkeskuksen yleis- ja asemakaavan muutoksen kaupallisten vaikutusten arviointiin. Olemassa olevien selvitysten tietoja on päivitetty uusimmilla tilastoilla.

12 8 (18) Virolahdella toimi vuonna 2012 yhteensä 20 vähittäiskaupan toimipaikkaa, joka on noin 5 % Kotkan-Haminan seudun vähittäiskaupan toimipaikoista. Lisäksi Virolahdella toimi neljä auto-, varaosa- ja rengaskaupan toimipaikkaa, 3 huoltamoa sekä 6 ravintolaa ja kahvilaa. Vähittäiskaupan toimipaikkojen määrä on vähentynyt yhdellä vuodesta Taulukko 1. Vähittäiskaupan toimipaikat Virolahdella, Miehikkälässä ja Kotkan-Haminan seudulla vuonna 2012 (Toimiala Online / Tilastokeskus / Yritys- ja toimipaikkatiedot) Virolahti Miehikkälä Lähialue Kotkan- Haminan seutu Päivittäistavarakauppa Kioskit Alkot Tavaratalokauppa Tilaa vaativa kauppa Muu erikoiskauppa Vähittäiskauppa yhteensä Auto-, varaosa- ja rengaskauppa Huoltamot Ravintolat ja kahvilat Päivittäistavarakauppa Virolahdella toimi 7 päivittäistavarakaupan myymälää, joista kolme oli koko päivittäistavaravalikoimaa myyvää myymälää ja neljä päivittäistavaroiden erikoismyymälää (mm. kalan vähittäiskauppa). Päivittäistavaramyymälöiden määrä oli noin 9 % Kotkan- Haminan seudun päivittäistavaramyymälöistä. Virolahdella toimi lisäksi kaksi tavarataloa, joissa myydään sekä päivittäistavarakaupan että erikoistavarakaupan tuotteita. Päivittäistavaroita myydään lisäksi huoltoasemilla ja kioskeissa. Virolahden päivittäistavaramyymälöiden määrä on lisääntynyt yhdellä vuodesta Virolahdella oli vuonna 2012 yhtä päivittäistavaramyymälää kohden 1162 asukasta, kun otetaan huomioon koko päivittäistavaravalikoimaa myyvät myymälät. Asukasmäärä yhtä myymälää kohti on selvästi vähemmän kuin koko maassa keskimäärin (1 719 asukasta), joten Virolahden päivittäistavarakaupan verkostoa voidaan pitää keskimääräistä kattavampana. Erikoiskauppa Virolahdella toimi vuoden 2012 lopussa yhteensä 9 erikoiskaupan myymälää, joka on noin 3 % Kotkan-Haminan seudun erikoiskaupan myymälöistä. Virolahden erikoiskaupan myymälöistä 3 toimi tilaa vaativan erikoiskaupan toimialoilla ja 6 muun erikoiskaupan toimialoilla. Erikoiskaupan myymälöiden määrä on vähentynyt kahdella myymälällä vuodesta Virolahden erikoiskaupan tarjonta on väestöpohjaan suhteutettuna heikko. Virolahdella oli vuoden 2012 lopussa 387 asukasta yhtä erikoiskaupan myymälää kohti, mikä on selvästi enemmän kuin koko maassa keskimäärin (245 asukasta/myymälä). Väestöpohjaan suhteutettuna Virolahden erikoiskaupan palveluverkon kattavuutta voidaan pitää keskimääräistä heikompana.

13 9 (18) Vähittäiskaupan sijainti Virolahden vähittäiskaupan palvelut sijoittuvat kuntakeskukseen Virojoelle ja Vaalimaalle. Vaalimaalla rajan läheisyydessä toimii Rajahovi, Rajamarket sekä pari autoja autotarvikeliikettä. Rajahovin yhteydessä on ravintola sekä pari erikoisliikettä. Vaalimaantien varressa Kurkelan risteyksessä toimii toinen Rajamarket sekä kalamyyntiä ja ravintolapalveluita. Vaalimaan kauppa palvelee lähes yksinomaan venäläisiä matkailijoita. Virojoen taajamassa kaupalliset palvelut ovat keskittyneet Virojoentien varrelle. Alueella on päivittäistavarakauppaa, tilaa vaativaa kauppaa ja kaupallisia palveluita. Vaalimaalla on liiketilaa yhteensä lähes k-m 2 ja Virojoella lähes k-m 2. Virolahti kuuluu Haminan markkina-alueeseen ja Hamina vastaavasti Kotkan markkinaalueeseen. Seudun pääkeskus on Kotkassa, jossa on useita kaupan keskittymiä. Haminan palvelut ovat keskittyneet Haminan keskustaan. (Virolahden kunta ja WSP 2014). Vireillä olevat kaupan hankkeet Kotkan-Haminan seudulla on vireillä useita kaupan kehittämishankkeita. Valtaosa hankkeista sijoittuu E18 -moottoritien varteen ja liittymäalueille. Liiketilaa suunnitellaan ja rakennetaan sekä uusille toimijoille että nykyisten toimijoiden laajennuksille. Osa hankkeista on vasta suunnitteilla eikä niiden toteuttamiselle ole kaavallisia valmiuksia eikä myöskään toimijaa tiedossa. Osa hankkeista on rakenteilla. Virolahden kaikki vireillä olevat kaupan hankkeet sijoittuvat Vaalimaalle. Virolahden hankkeiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin k-m 2, sisältäen kauppakeskuksen ( k-m 2 ), autokauppaa (1 000 k-m 2 ), toimistorakennusten KT -alueet ( k-m 2 ) sekä kalakaupalle ja ravintoloille suunnitellut alueet ( k-m 2 ). Lisäksi Vaalimaan alueella on vireillä outlet-keskittymän rakentamiseen tähtäävät yleiskaavan ja asemakaavan muutokset. Kaavamuutosalueen rakennusoikeus on k- m 2, joka on noin puolet suunnitellusta outlet-keskuksen kokonaiskerrosalasta. Outletkeskittymä tulee kokonaisuudessaan olemaan noin k-m 2. Yleiskaavaluonnoksessa outlet-keskittymä on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueena (K) ja asemakaavaluonnoksessa liikerakennusten korttelialueena (KL). Kaavamääräyksen mukaan yksittäisen myymäläyksikön kerrosala saa olla enintään k-m 2. Vaalimaan outlet-keskittymä on luonteeltaan vähittäiskaupan myymäläkeskittymä, johon sovelletaan vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevia erityisiä säännöksiä (MRL 71 d ). Vaalimaa on osoitettu Kymenlaakson Kauppa ja Merialue vaihemaakuntakaavassa vähittäis- ja rajakaupan kehittämisen kohdealueena. Alueella saa sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä enintään k-m Vähittäiskaupan myynti ja ostovoiman siirtymät Päivittäistavarakaupan myynti Vuonna 2010 Virolahden päivittäistavarakaupan myyntialan osuus oli 5 % ja myynnin osuus 4 % Kotkan-Haminan seudun päivittäistavaramyynnistä. Päivittäistavarakaupan myynti asukasta kohden oli Virolahdella indeksiarvona 105 eli jonkin verran korkeampi kuin koko Kymenlaaksossa keskimäärin (Kymenlaakson maakunta keskimäärin = 100). Keskimääräistä suurempi myynti/asukas kertoo siitä, että alueelle tulee ostovoimaa alueen ulkopuolelta. Virolahdella myyntiä lisäävät venäläiset asiakkaat. Keskimääräistä alhaisempi myynti/asukas kertoo ostovoiman vuodosta alueen ulkopuolelle. Päivittäistavarakaupan myyntitehokkuus ( /my-m 2 /vuosi) oli Virolahdella korkeampi kuin Kymenlaaksossa keskimäärin. (Kymenlaakson liitto 2013)

14 10 (18) Taulukko 2. Päivittäistavarakaupan tunnuslukuja Tiedot myyntialasta ja myynnistä asukasta kohden ja myyntiteho on ilmoitettu indeksinä (Kymenlaakso = 100) (Kymenlaakson liitto 2013). Päivittäistavaramyymälöiden määrä Myyntialan osuus (%) Myyntiala/ asukas indeksi Kymenlaakso =100 Myynnin osuus (%) Myynti/ asukas indeksi Kymenlaakso =100 Myyntiteho ( /m²) indeksi Kymenlaakso =100 Hamina % % Kotka % % Miehikkälä 3 0 % 38 1 % Pyhtää 3 1 % 44 2 % Virolahti 3 2 % 93 2 % Kotkan-Haminan seutu % % Kymenlaakso % % Erikoiskaupan myynti Kotkan-Haminan seudun erikoiskauppa keskittyy Kotkaan. Virolahden erikoiskaupan myynti oli vuonna 2010 noin 8,5 % Kotkan-Haminan seudun erikoiskaupan myynnistä. Erikoiskaupan myynti asukasta kohti on Virolahdella huomattavasti suurempi Kotkan-Haminan seudun ja koko Kymenlaakson maakunnan keskitasoon verrattuna. (Kymenlaakson liitto 2013). Virolahden ostovoiman siirtymät Ostovoiman siirtymää analysoimalla voidaan arvioida, kuinka hyvin Virolahden vähittäiskaupan tarjonta palvelee alueella olevaa paikallista kysyntää. Siirtymät on laskettu vertaamalla vähittäiskaupan ostovoimaa toteutuneeseen myyntiin. Myynnin lähteenä on käytetty Tilastokeskuksen yritystilastoa. (Virolahden kunta ja WSP 2014) Vuonna 2012 Virolahti sai päivittäistavarakaupan ostovoimaa kuntarajojen ulkopuolelta noin 8 milj.euroa (75 % päivittäistavarakaupan ostovoimasta) ja erikoiskaupan ostovoimaa noin 10 milj.euroa (74 % erikoiskaupan ostovoimasta). Erikoiskaupan ostovoiman nettosiirtymä tilaa vaativassa kaupassa oli noin 8 milj.euroa (+159 %) ja muussa erikoiskaupassa noin 2 milj.euroa (+25 %). Virolahtelaisten ostovoimaa suuntautuu oman kunnan lisäksi myös Haminaan ja Kotkaan, joten kuntaan tuleva matkailijoiden ostovoima on suurempi kuin tässä esitetyt ostovoiman siirtymät. (Virolahden kunta ja WSP 2014) Autokaupassa Virolahden tarjonta ei vastaa virolahtelaisten eikä venäläisten matkailijoiden kysyntää. Autokaupan ostovoiman nettosiirtymä on -5 milj.euroa (-48 %). (Virolahden kunta ja WSP 2014) 2.5 Arvio liiketilan lisätarpeesta Väestön ja matkailijoiden määrän kehitys Virolahdella asui asukasta ja naapurikunnassa Miehikkälässä asukasta vuoden 2013 lopussa. Kotkan-Haminan seudulla asui asukasta. Kymenlaakson maakuntasuunnitelman mukaisen väestötavoitteen mukaan vuonna 2030 Kotkan- Haminan seudun väestömäärä on noin asukasta, Virolahdella noin asukasta ja Miehikkälässä noin asukasta. (Virolahden kunta ja WSP 2014)

15 11 (18) Vaalimaan kaupan alueen kehittämisen lähtökohtana ovat venäläiset matkailijat. Venäläiset tekivät vuonna 2011 Kotkan-Haminan seudulle matkaa. Vuonna 2025 matkojen määrän arvioidaan olevan skenaariosta riippuen 2,4-3,5 miljoonaa matkaa. (Virolahden kunta ja WSP 2014) Arvio liiketilatarpeesta Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus -selvityksessä (Kymenlaakson liitto 2013) ja Vaalimaan Outlet-keskuksen kaupallisten vaikutusten arviointi -selvityksessä on arvioitu ostovoiman kehitystä väestömäärän ja asukaskohtaisten kulutuslukujen perusteella. Kulutuksen kasvuarviona on käytetty päivittäistavarakaupassa 1,0 % / vuosi ja erikoiskaupassa 2,0 % / vuosi. Markkina-alueen ostovoiman kasvun pohjalta on arvioitu liiketilan lisätarvetta vuoteen 2030 mennessä muuttamalla ostovoiman kasvu kerrosalaksi keskimääräisillä myyntitehokkuuksilla. Ostovoiman kasvun pohjalta arvioitu vähittäiskaupan ja kaupallisten palvelujen liiketilan lisätarve vuoteen 2030 mennessä on Virolahdella noin k-m 2, Miehikkälässä noin k-m 2 ja muualla Kotkan-Haminan seudulla noin k-m 2 eli yhteensä koko Vaalimaan paikallismarkkina-alueella noin k-m 2. (Virolahden kunta ja WSP 2014) Taulukko 3. Vähittäiskaupan lisätilantarve Vaalimaan paikallismarkkina-alueella (Virolahden kunta ja WSP 2014) Virolahti Miehikkälä Muu seutu Paikallismarkkinat yhteensä Päivittäistavarakauppa ja alko Erikoiskauppa ja palvelut Tiva ja autokauppa Kauppa ja palvelut yhteensä Vaalimaan kaupan kehittäminen ei perustu pelkästään paikallisen ostovoiman varaan, vaan kohderyhmänä ovat venäläiset matkailijat. Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus -selvityksessä on arvioitu venäläisten rahankäytön kasvun pohjalta liiketilan lisätarvetta maakunnassa. Liiketilan lisätarve vuoteen 2025 mennessä on k-m 2. Kotkan-Haminan seudun venäläisten kysynnän kasvun aiheuttamasta liiketilan lisätarpeesta voidaan olettaa merkittävän osan suuntautuvan Vaalimaalle. Koska matkailijoiden määrän kasvu on hidastunut ja koska venäläisten matkailijamäärien ennustaminen pitkälle tulevaisuuteen on epävarmaa, voidaan maakuntakaavan kaupan selvityksen tavoitevuosi 2025 siirtää venäläisten osalta vuoteen (Virolahden kunta ja WSP 2014) Taulukko 4. Venäläisten rahankäytön kasvun pohjalta laskettu liiketilan lisätarve Kotkan-Haminan seudulla vuoteen 2025 mennessä (Virolahden kunta ja WSP 2014) Skenaario 3 Skenaario 2 Päivittäistavarakauppa Tilaa vaativa ja autokauppa Muu erikoiskauppa Vähittäiskauppa yhteensä Kaupalliset palvelut Kauppa ja palvelut yhteensä

16 12 (18) 3 KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Seuraavassa on arvioitu tekeillä olevan Virojoki-Vaalimaa osayleiskaavan muutos ja laajennus -osayleiskaavan vaikutukset kauppaan ja palvelurakenteeseen, alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sekä kaupan palvelujen saavutettavuuteen. 3.1 Vaikutukset kauppaan ja palvelurakenteeseen Yleiset lähtökohdat Yleiskaavan sisältövaatimukset ja valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ovat lähtökohtana arvioitaessa osayleiskaavan vaikutuksia kauppaan ja kaupan palvelurakenteeseen. Yleiskaavan sisältövaatimuksiin sisältyy elinkeinoelämän toimintaedellytyksistä huolehtiminen. Yleiskaavassa on oleellista osoittaa vähittäiskaupalle sellaisia alueita, joilla turvataan kaupan liiketoiminnan, toimivan kilpailun, palvelujen saavutettavuuden ja kestävän yhdyskuntakehityksen edistämisen tavoitteiden toteutuminen. Kilpailun näkökulmasta keskeistä on sijaintipaikkojen riittävyys ja kaavaratkaisujen joustavuus. Lisäksi arvioinnissa korostuvat maankäyttö- ja rakennuslain vähittäiskaupan suuryksiköitä koskevat erityiset sisältövaatimukset maakunta- ja yleiskaavoille (MRL 71 b ). Sisältövaatimuksiin sisältyvät tavoitteet keskusta-alueiden kaupan toimintaedellytysten turvaamisesta, kaupallisten palvelujen saavutettavuuden turvaamisesta sekä kestävän palveluverkon kehityksestä ja sitä kautta kohtuullisista asiointimatkoista. Keskeisiä kysymyksiä arvioitaessa osayleiskaavan vaikutuksia kaupan ja palvelurakenteen kehitykseen ovat seuraavat: - edistääkö osayleiskaavan kaupan sijainti- ja mitoitusratkaisut alueellisesti tasapainoisen kaupan palveluverkon kehitystä? - miten osayleiskaava vaikuttaa keskusta-alueiden kaupalliseen vetovoimaan? - turvaako osayleiskaava kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset Virolahdella ja Kotkan-Haminan seudulla? - toteutuvatko toimivan kilpailun edellytykset ja alalle tulon mahdollisuudet? Onko kaupalle riittävästi sijoittumismahdollisuuksia ja kilpailukykyisiä liikepaikkoja? Palveluverkon kehitys Vaalimaan alueen kehittäminen perustuu venäläisten matkailijoiden kysyntään, mutta alue palvelee myös paikallisia ja koko seudun asukkaita. Virolahti kuuluu erikoiskaupassa Haminan ja edelleen Kotkan asiointialueeseen. Haminan ja erityisesti Kotkan monipuolinen palvelutarjonta vetää asiakkaita laajalta alueelta, myös Virolahdelta. Uusien kauppapaikkojen osoittaminen osayleiskaavassa mahdollistaa vähittäiskaupan ja erityisesti erikoiskaupan tarjonnan lisääntymisen ja monipuolistumisen Vaalimaalla. Palvelutarjonnan paraneminen omassa kunnassa vähentää asiointitarvetta Haminassa ja Kotkassa ja luo seututasolla edellytykset alueellisesti tasapainoiselle vähittäiskaupan palveluverkolle. Virolahden palvelut ovat keskittyneet Virojoen taajamaan ja Vaalimaan alueelle. Kummallakin alueella erikoiskaupan tarjonta on varsin vaatimatonta. Kuntatasolla osayleiskaavan mukaisen liikerakentamisen toteutuminen vahvistaa merkittävästi Vaalimaan kaupallista vetovoimaa suhteessa kuntakeskukseen. Vaalimaan kehittyessä on tärkeää turvata kuntakeskuksen palvelutarjonta erityisesti päivittäistavarakaupassa. Vaalimaan masterplanin ja osayleiskaavan mukaisen liikerakentamisen toteutuessa kokonaisuudessaan Vaalimaa vetää venäläisten matkailijoiden lisäksi asiakkaita myös Virolahdelta ja laajemmalta alueelta erityisesti Kotkan-Haminan seudulta ja todennäköisesti myös Kouvolan seudulta.

17 13 (18) Vaalimaan alueen rooli kaupan palveluverkossa Vaalimaan alue tarjoaa vetovoimaisen ja hyvin saavutettavissa olevan sijaintipaikan lähellä Vaalimaan raja-asemaa erityisesti sellaisille kaupan yksiköille, joiden toiminta perustuu Venäjältä tulevien matkailijoiden kysyntään. Toteutuessaan Vaalimaan alueesta kehittyy uusi, merkittävä venäläisten kysyntään perustuva kauppapaikka Kaakkois- Suomeen. Alue kilpailee venäläisistä asiakkaista muiden venäläisten matkailijoiden kysynnän varaan perustuvien kohteiden kanssa. Vaalimaan kehittyminen voi hidastaa uusien venäläisten kysyntään perustuvien kohteiden kuten Kotkan Summaan suunnitellun kauppakeskittymän toteutumista. Venäläisten asiakkaiden lisäksi Vaalimaa ja erityisesti outlet-keskus houkuttelee todennäköisesti myös suomalaisia ostosmatkailijoita edullisilla hinnoillaan. Kaupan toiminta- ja kehitysedellytykset Kaupan toimintaedellytysten kannalta on oleellista, että kaavoituksella mahdollistetaan riittävä ja joustava liikerakentaminen ja laajennusmahdollisuudet pitkällä tähtäimellä. Kaupan alueiden osoittaminen Vaalimaan osayleiskaavassa, tarjoaa vähittäiskaupan yksiköille uuden, liikenteellisesti vetovoimaisen kauppapaikan. Tämä puolestaan edistää omalta osaltaan toimivan kilpailun edellytyksiä. Ostovoiman siirtymiä, ostovoiman kehitystä ja sen pohjalta arvioitua liiketilan laskennallista lisätarvetta tarkastelemalla voidaan hahmottaa, kuinka suuri on se markkinoiden kasvu, jonka jakajaksi Vaalimaan vähittäiskaupan yksiköt tulevat ja kuinka suurelle alueelle uusi liikerakentaminen tulee vaikuttamaan. Laskennallista liiketilatarvetta tarkastelemalla voidaan toisaalta myös määritellä Vaalimaan alueen enimmäismitoitus ts. kuinka paljon alueille voidaan toteuttaa liikerakentamista markkina-alueen ostovoimaan perustuen. Virolahden paikallismarkkinoiden (Kotkan-Haminan seutu) väestön ostovoiman kasvun pohjalta arvioitu vähittäiskaupan ja kaupallisten palvelujen liiketilan lisätarve vuoteen 2030 mennessä on noin k-m 2, josta päivittäistavarakaupan osuus on k- m2, erikoiskaupan ja palveluiden osuus noin k-m 2 ja tilaa vaativan erikoiskaupan ja autokaupan osuus noin k-m 2. Vaalimaan kaupan kehittäminen ei kuitenkaan perustu pelkästään paikallisen ostovoiman varaan, vaan kohderyhmänä ovat venäläiset matkailijat. Venäläisten rahankäytön kasvun pohjalta arvioitu vähittäiskaupan ja kaupallisten palveluiden liiketilan lisätarve vuoteen 2030 mennessä on k-m 2, josta vähittäiskaupan osuus on k-m 2. (Virolahden kunta ja WSP 2014) Maakuntakaavassa on Vaalimaan alueelle osoitettu vähittäis- ja rajakaupan kehittämisen kohdealue, jolle voidaan sijoittaa merkitykseltään seudullisia vähittäiskaupan suuryksiköitä enintään k-m 2. Kotkan-Haminan seudulle kohdistuvan venäläisten rahankäytön kasvu mahdollistaa maakuntakaavan enimmäismitoituksen mukaisen vähittäiskaupan liiketilan rakentamisen. Vähittäiskaupan liikerakentaminen ( k- m 2 ) käyttää skenaarion 3 mukaisesta liiketilan lisätarpeesta 87 % ja skenaarion 2 mukaisesta liiketilan lisätarpeesta 56 %. Vaalimaan masterplanin mukainen vähittäiskaupan ja palvelujen liiketilan mitoitus (noin k-m 2 ) ylittää Kotkan-Haminan seudulle kohdistuvan venäläisten rahankäytön kasvun ( k-m 2 ) kuten myös venäläisten ja Kotkan-Haminan seudun oman väestön kysynnän kasvun pohjalta arvioidun liiketilan lisätarpeen ( k-m 2 ). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikki Kotkan-Haminan seudun liiketilan lisätarve kohdistuisi Vaalimaalle. Toisaalta matkailijoiden osalta tarjonnan kasvun voidaan odottaa lisäävän kysyntää. Alueen kehittyminen palveluiltaan monipuoliseksi lisää matkailijoiden kiinnostusta aluetta kohtaan, jolloin asiointi alueella lisääntyy.

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti

MUSTASAAREN KUNTA. Kaupallinen selvitys. Loppuraportti MUSTASAAREN KUNTA Kaupallinen selvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25031 Loppuraportti Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 1.1 Selvityksen tausta ja tavoitteet... 1 1.2 Kaupan sijainninohjaus...

Lisätiedot

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET

KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Hollolan kunta KAAVAHANKKEIDEN KAUPALLISET VAIKUTUKSET Kuntakeskuksen liikekorttelit (Prisma) K-Citymarket ja Naisten pukutehdas Loppuraportti 4.4.2012 FCG Finnish Consulting Group Oy 2 (31) SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista

Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN. Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista FCG Finnish Consulting Group Oy Keski-Suomen liitto Keski-Suomen 4. vaihemaakuntakaava KAUPALLISTEN SELVITYSTEN TÄYDENTÄMINEN Suositukset kaupan sijoitus- ja mitoitusratkaisuista 1.6.2012 FCG Finnish Consulting

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Päivitetty 23.10.2012 3.1 Väestömäärä ja väestöennuste 3.3 Arvio ostovoimasta ja sen kehityksestä 2020 ja 2030 4.2.2 Arvio liiketilan lisätarpeesta 2020 ja 2030

Lisätiedot

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki

YLÖJÄRVEN KAUPAN PALVELUVERKKOSELVITYS. Ylöjärven kaupunki Ylöjärven kaupunki Loppuraportti 2.1.2012 Ylöjärven kaupunki, FCG Finnish Consulting Group Oy 3 ALKUSANAT Ylöjärven kaupan palveluverkkoselvitys on laadittu Ylöjärven kaupungin toimeksiannosta FCG Finnish

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KESKI-POHJANMAAN LIITTO Keski-Pohjanmaan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (73) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Joutsan kunta YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 18.1.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys

Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys KOKKOLAN KAUPUNKI Kokkolan kaupan palveluverkon mitoitusselvitys Loppuraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Loppuraportti 1 (32) Sisällysluettelo 1 SELVITYKSEN TAUSTA JA TAVOITTEET... 2 2 KAUPAN PALVELUVERKON

Lisätiedot

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset

1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset TIIVISTELMÄ 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 3 1.1 Kauppaa ja maankäytön suunnittelua ohjaavat lait ja siirtymäsäännökset... 3 2 KAUPAN NYKYTILAN KUVAUS... 4 2.1 Päivittäistavarakaupan verkko... 4 2.2

Lisätiedot

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi

METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS. Kaupallisten vaikutusten arviointi FCG Planeko Oy 25.9.2009 RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 147-D2758 FCG Planeko Oy 2 (17) RAAHEN KAUPUNKI METTALANMÄEN KAUPPAKESKUKSEN

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS

ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS ETELÄ-POHJANMAAN KAUPAN PALVELUVERKKO 2030 -SELVITYS 2015 1 Etelä-Pohjanmaan kaupan palveluverkko 2030 -selvitys Etelä-Pohjanmaan liitto FCG Finnish Consulting Group Oy Julkaisu B:69 ISBN 978-951-766-261-1

Lisätiedot

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040

Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 Limingan kunta Limingan kaupan palveluverkko 2040 20.4.2015 2 SISÄLTÖ Alkusanat... 3 1. Tarkastelualueet... 4 1.1 Tupos ja Ankkurilahti... 4 1.2 Haaransilta... 5 1.3 Limingan keskusta ja liminganportti...

Lisätiedot

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus

Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson maakuntakaava, kauppa ja merialue Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus Kymenlaakson Liitto Maakunnan kehityksen kärjessä Kymenlaakson kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013

Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Someharjun asemakaava Kaupallisten vaikutusten arviointi 4.9.2013 Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 1.1 Hankkeen kuvaus 2 1.2 Markkina-alue 4 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava. Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus vuoteen 2025 Etelä-Karjalan kaupan rakenne ja mitoitus 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 3 1.1 Selvityksen tavoite 3 1.2 Kauppaa

Lisätiedot

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS

JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS Kirkkonummen kunta ja Skanska Commercial Development Finland Oy JORVAKSEN JA INKILÄN OSAYLEISKAAVA, KAUPALLINEN SELVITYS 30.3.2012 1 ALKUSANAT JA SELVITYKSEN JOHTOPÄÄTÖS Tehtävänä oli laatia Kirkkonummen

Lisätiedot

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS

ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS FCG Planeko Oy Tuusulan kunta ETELÄ-TUUSULAN KAUPALLINEN SELVITYS 9.6.2009 www.aanekoski.fi www.aanekoski.fi Tuusulan kunta 1 FCG Planeko Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli arvioida Focus-alueen osayleiskaavan

Lisätiedot

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus

Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013 Vähittäiskaupan suuryksiköiden kaavoitus RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ 126 Miljöhandledning 2012 Glesbygdens avloppsvatten YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 3 2013

Lisätiedot

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys

SUMMAN RISTEYSALUE Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 27.10.2011 Haminan kaupunki Kaupallisten vaikutusten arvioinnin päivitys 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 LÄHTÖKOHDAT 4 2.1 Markkina-alue 4 2.2 Kotka-Haminan

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS

HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS SRV Yhtiöt oyj HUITTISTEN KAUPALLINEN SELVITYS 4.6.2010 SRV Yhtiöt Oyj 1 FCG Oy ALKUSANAT Tehtävänä oli laatia tausta-aineistoksi Huittisiin suunnitteilla olevan kauppapaikan vaikutusten arvioinnille.

Lisätiedot

Haapankangas III vaikutusten arviointi

Haapankangas III vaikutusten arviointi 2011 Haapankangas III vaikutusten arviointi Selvitys 2011 Jyrki Suorsa, Erkki Malo Insinööritoimisto Liidea Oy Krstiina Strömmer AIRIX Ympäristö Oy 28.6.2011 2 2 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Hankkeen kuvaus...

Lisätiedot

Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen

Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen 1 2 POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen Kuopio 2013 3 Pohjois-Savon liiton julkaisu A:77 Kuopio 2013 Pohjois-Savon liitto PL 247, 70101 Kuopio puh. (017) 550

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA. Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen

POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA. Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen 1 POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen 2 POHJOIS-SAVON KAUPAN MAAKUNTAKAAVA Palveluverkkoselvitys herkkyysanalyyseineen Kuopio 2013 3 Pohjois-Savon liiton julkaisu

Lisätiedot

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA

KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Ee KAINUUN KAUPAN VAIHEMAA- KUNTAKAAVA Kaavaselostus, luonnos 24.3.2014 Kaava KAAVASELOSTUS Kainuun kaupan vaihemaakuntakaava 24.3.2014 KAINUUN LIITTO Julkaisija: Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 KAJAANI

Lisätiedot

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010

Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 Kanta-Hämeen vähittäiskaupan palveluverkkoselvitys Loppuraportti 24.8.2010 2 Alkusanat Kanta-Hämeen kaupan palveluverkkoselvityksen tavoitteena oli arvioida, miten vahvistetun maakuntakaavan ratkaisu vastaa

Lisätiedot

KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS

KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS Porvoon kaupunki KUNINKAANPORTIN JA EESTINMÄEN ALUEEN KAUPALLISTEN RATKAISUJEN VAIKUTUSTEN ARVIOINNIN PÄIVITYS JA LISÄSELVITYS Loppuraportti 2.12.2011 Porvoon kaupunki 1 ALKUSANAT Tässä selvityksessä

Lisätiedot

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vastaanottaja Tuusulan kunta Dokumenttityyppi Loppuraportti Päivämäärä 24.2.2015 SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SULAN OSAYLEISKAAVA KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SISÄLLYS 1.

Lisätiedot

5. kaupunginosa, Osa korttelia 231. Asemakaavan muutos. Asemakaava 491 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO TEOLLISUUSTIE 11-15

5. kaupunginosa, Osa korttelia 231. Asemakaavan muutos. Asemakaava 491 ASEMAKAAVAN SELOSTUS PORVOO TEOLLISUUSTIE 11-15 Asemakaava 491 ASEMAKAAVAN SELOSTUS Illustraatio. Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy, 4.5.2015. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot PORVOO TEOLLISUUSTIE 11-15 5. kaupunginosa, Osa korttelia 231 Asemakaavan

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta

SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011. Siilinjärven kunta SIILINJÄRVEN KESKUSKORTTELIN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kaupallisten vaikutusten arviointi 21.12.2011 Siilinjärven kunta Kaupallisten vaikutusten arviointi 1 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO 2 2 KAUPAN NYKYTILAN ANALYYSI

Lisätiedot

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 KAAVASELOSTUS

Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 KAAVASELOSTUS 0 (151) 1 (151) Pohjois-Savon kaupan maakuntakaava 2030 ja Etelä-Konneveden kansallispuisto, Tervalamminvuoren tuulivoima-alue sekä täydennykset työpaikka-alueisiin ja Seveso II-direktiivin mukaisiin konsultointivyöhykkeisiin

Lisätiedot