Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä"

Transkriptio

1 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2013 Kainuun sote -kuntayhtymä

2 1 Kainuun sote kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä ja -rakenne Henkilöstö ammattiryhmittäin Henkilöstön vaihtuvuus ja eläköityminen POISSAOLOT Poissaolojen jakauma Terveysperusteiset poissaolot HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET Poissaolojen kustannukset Palkkakustannukset REKRYTOINTI OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Osaamisen kehittäminen Henkilöstön täydennyskoulutus TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI Työhyvinvointi Työterveyshuolto...16

3 2 Kainuun sote kuntayhtymä 2 Henkilöstöpalvelut HENKILÖSTÖKERTOMUKSEN TAVOITE Henkilöstökertomus täydentää omalta osaltaan toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tietoja henkilöstövoimavarojen nykytilasta ja kehityssuunnista. Sen tavoite on antaa tietoa, jonka avulla voidaan kohdentaa kehittämistoimenpiteitä niille alueille, joissa ne ovat tarpeen. Lisäksi henkilöstökertomuksessa seurataan strategisten tavoitteiden ja talousarviossa esitettyjen henkilöstölukujen toteutumista. Koska Kainuun sote aloitti toimintansa uutena organisaationa vuoden 2013 alussa, ei vertailulukuja aiempiin vuosiin ole käytössä. On todennäköistä, että vuosien vaihteessa toteutettu organisaatiomuutos heijastuu omalta osaltaan tässä kertomuksessa esitettyihin lukuihin, vaikka sitä ei ole mahdollista käytännössä osoittaa. Tarkoitus on, että tulosalueilla ja tulosyksiköissä seurataan säännönmukaisesti henkilöstöön liittyviä tunnuslukuja. Lisäksi näitä tunnuslukuja seurataan kuukausittain kuntayhtymän johtoryhmässä. Henkilöstöraportin tietoja käytetään kuntayhtymän strategisen johtamisen, ohjauksen ja kehittämisen tukena. Tavoitteena on ennen kaikkea tarjota organisaation johdolle riittävän kattava ja selkeä tietopohja päätöksenteon tueksi. Tärkeää on myös arvioida yhteistoiminnallisesti henkilöstön tilaa. STRATEGIAN TOTEUTUMINEN Strategiset päämäärät ja kriittiset menestystekijät on määritelty Kainuun soten Talousarviossa Seuraavassa on kuvattu näiden päämäärien toteuttamiseen tähtääviä vuoden 2013 aikana toteutettuja keinoja keskeisillä osa-alueilla. JOHTAJUUS JA ESIMIESTYÖ - Johtamiskoulutusta on jatkettu entiseen tapaan - Yleistä johtamiseen liittyvää informaatiota jaettu erilaisissa seminaareissa ja koulutustilaisuuksissa OSAAMISEN KEHITTÄMINEN - Ammatillista täydennyskoulutusta keskimäärin 2,3 pv/hlö - Hyve-projekti - Kehityskeskustelujen kattavuus 43 prosenttia henkilöstöstä - Tutkintojen päivitys henkilöstötietoihin - Työnohjauksen määrä x kpl REKRYTOINTI - Palveluja pyritään tuottamaan pääosin omana työnä; raportointivuoden aikana vanhustyön ja perhepalvelujen alueilla siirrettiin ostopalveluja omaksi toiminnaksi - Määräaikaisia palvelussuhteita muutettiin toistaiseksi voimassa olevaksi 41 kpl - Uusia vakansseja perustettiin 32 kpl TYÖHYVINVOINTI - Sisäilmaongelmiin liittyvää toimintamallia on kehitetty - Henkilöstön palkitsemista kehitettiin: pitkiin työuriin kytkettiin palveluvapaita - Päätettiin valita vuoden esimies ja vuoden työntekijä vuonna 2014

4 3 Kainuun sote kuntayhtymä 3 Henkilöstöpalvelut 2. HENKILÖSTÖRESURSSIT 2.1 Henkilöstömäärä ja -rakenne Palvelussuhteet Palvelussuhde kuntayhtymään oli 3552 henkilöllä vuoden viimeisenä päivänä (taulukko 1). Vakituiseen henkilöstöön kuuluu 157 sisäistä sijaista. Pysyvän työvoimatarpeen johdosta 41 määräaikaista palvelussuhdetta muutettiin toistaiseksi voimassa olevaksi. Valtaosa henkilöstöstä on naisia (87%). Määräaikaisessa työsuhteessa oli noin viidesosa (20%) henkilöstömäärästä. Määräaikaisten työsopimusten yleisimmät perusteet olivat vuosiloma, perhevapaa ja sairauspoissaolo. Merkille pantavana perusteena oli lisäksi palkaton poissaolo, esimerkiksi osa-aikatyö. Vuosilomien sijaisuuksia teki lomakaudella 261,5 määräaikaista työntekijää, joista päteviä oli kaksi kolmesta. Vuoden 2012 lopussa toteutetun organisaatiouudistuksen johdosta henkilöstöä siirrettiin eri organisaatioihin 1 yhteensä 736 henkilöä. Uusia vakansseja perustettiin 32. Taulukko 1. Palvelussuhteet Palvelussuhde Miehet Naiset Yhteensä Vakinaiset Määräaikaiset joista työllistettyjä Sote ja liikelaitos yhteensä Henkilötyövuosi ja työpanos Henkilötyövuosi kuvaa henkilöstömäärä paremmin kuin edellä mainittu poikkileikkaustieto, koska henkilötyövuosi on nimenomaan palkkasuhteessa ja kokoaikatyössä olevien määrä kalenterivuonna. Se saadaan muuttamalla osan vuotta kestäneet palvelussuhteet vuosityöntekijöiksi eli henkilötyövuosiksi. Yksi henkilötyövuosi 2 (HTV 2) tarkoittaa yhden kokoaikaisen työntekijän koko vuoden kestävää palkallista palvelussuhdetta. Henkilötyövuosiksi muutettuna vuosityöntekijöitä oli n (taulukko 2). Henkilötyövuotta voidaan nimittää myös bruttotyöpanokseksi, koska siinä ei ole otettu huomioon palkallisia poissaoloja eikä lisä- tai ylitöitä. Määräaikaisten osuus bruttotyöpanoksesta oli vajaa 20 prosenttia. 1 Kainuun Liitto, Kainuun ammattioppilaitos, Puolangan kunta ja NordLab -llky 2 palkalliset palveluksessaolopäivät kalenteripäivinä/365*osa-aikaprosentti/100

5 4 Kainuun sote kuntayhtymä 4 Henkilöstöpalvelut Taulukko 2. Henkilöstö henkilötyövuosina (HTV 2) v Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Kainuun sote Kainuun Työterveys Yhteensä Vuoden 2013 talousarviossa arvioidun ja toteutuneen bruttotyöpanoksen vertailu osoittaa, että arviot ovat olleet kuntayhtymän tasolla realistisia (taulukko 3), joskin tulosalueittain on jonkin verran vaihtelua. Sairaanhoidon palvelujen alueella arviot ovat olleet merkittävimmin alakanttiin, vanhuspalveluissa taas toteuma on ollut matalampi kuin arvio. Taulukko 3. Henkilöstö henkilötyövuosina (HTV 2) v tulosalueittain Tulosalue Htv tavoite 2013 Htv toteuma 2013 Kuntayhtymän hallinto Keskitetyt tukipalvelut Perhepalvelut Sairaanhoidon palvelut Terveyden ja sairaanhoidon palvelut Vanhuspalvelut Ympäristöterveydenhuolto Sote Yhteensä Kainuun Työterveys Yhteensä Nettotyöpanos Kun henkilötyövuodesta (bruttotyöpanos) vähennetään kaikki poissaolot ja lisätään lisä- ja ylityöt, saadaan varsinainen tehty työaika eli nettotyöpanos 3. Vuonna 2013 nettotyöpanos oli n Teoreettisesta työajasta varsinaisen työajan osuus oli noin 80 prosenttia. Taulukko 4. Henkilöstön työpanos v Vakituiset Määräaikaiset Yhteensä Osuus teoreettisesta työajasta Kainuun sote Kainuun Työterveys Yhteensä teoreettinen työaika kaikki poissaolot / työaikajärjestelmän mukaisella jakajalla

6 5 Kainuun sote kuntayhtymä 5 Henkilöstöpalvelut Ikäjakauma Taulukossa 5 on kuvattu Kainuun soten ikäjakauma poikkileikkaustietona joulukuun viimeisen päivän tilanteen mukaan. Yli puolet henkilöstöstä kuuluu ikäryhmään vuotta (n. 60%). Alle 40 vuotiaita on vajaa kolmasosa ja yli 60 vuotiaita joka kymmenes. Keski-ikä Kainuun sotessa oli 45,8 ja Kainuun Työterveydessä 47,3 vuotta. Taulukko 5. Henkilöstön ikäjakauma Ikä vuosina Lukumäärä %-osuus alle , , , , , ,4 Yhteensä ,0 2.2 Henkilöstö ammattiryhmittäin Lähes 60 prosenttia henkilökunnasta tekee hoitotyötä (taulukko 6). Sosiaalityötä tekeviä on kymmenen ja hallinto-, toimisto- ja muita vastaavia, eli ei varsinaista substanssia tekeviä, hieman yli kymmenen prosenttia henkilöstöstä. Lääkäreitä on viitisen prosenttia henkilöstöstä. Avustavaa hoitotyötä tekevien keskuudessa eläköityminen oli yleisintä (5,4% henkilömäärästä), erityistyötä tekevien/terapeuttien keskuudessa puolestaan suhteellisesti vähäisintä (1,5% henkilöstömäärästä).. Taulukko 6. Henkilöstön lukumäärä ja eläköityminen eri ammattiryhmissä Ammattiryhmä Määrä Eläköityneet Hoitotyö Sosiaalityö Erityistyö, terapeutit Lääkärit Avustava hoitotyö Hallinto-, toimisto-, huolto- ja projektityö Kaikki Henkilöstön vaihtuvuus ja eläköityminen Vakinaisen henkilökunnan lähtö- ja tulovaihtuvuus vuoden 2013 aikana on esitetty palveluksesta eronneiden (mukaan lukien kuolleet mutta ei eläkkeelle siirtyneet) ja palvelukseen tulleiden lukumääränä. Lisäksi on laskettu lähtö- ja tulovaihtuvuusprosentit suhteuttamalla em. lukumäärät vuoden lopun vakinaisen henkilökunnan lukumäärään. Suhteellisen korkea vaihtuvuus liittyy vuoden vaihteessa toteutettuun organisaatiomuutokseen. 4 Ammattiryhmien yksityiskohtainen erittely liitteenä.

7 6 Kainuun sote kuntayhtymä 6 Henkilöstöpalvelut Taulukko 7. Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus v Vakinaiset Lukumäärä Vaihtuvuus% Alkaneet palvelussuhteet 118 4,1 Päättyneet palvelussuhteet 145 5,0 eronnut, erotettu 63 eläkkeelle 79 kuollut 3 Vakinainen henkilöstö 2875 Vuonna 2013 vanhuuseläkkeelle jäi kuntayhtymästä 75 henkilöä. Erilaisille eläkkeille jääneiden keski-ikä oli tasan vuoden matalampi valtakunnan tasoon verrattuna. Kuitenkin vanhuuseläkkeelle jääneiden keski-ikä oli suhteessa korkea, 63,5 vuotta. Kuntoutustuella (määräaikainen työkyvyttömyyseläke) oli 16 henkilöä, joiden keski-ikä oli 47,1 vuotta. Työkyvyttömyyseläkkeelle jäi neljä henkilöä. Vuoden 2013 lopussa osatyökyvyttömyyseläkkeellä työskenteli 35 henkilöä, joiden keskiikä oli 56,3. Ennen aikaisen eläköitymiseen (täydet työkyvyttömyyseläkkeet) liittyviä varhe-maksuja maksettiin kertomusvuonna euroa. (Taulukot 7 ja 8 5 ja 9). Taulukko 8. KuEL-eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä eläkelajeittain vuosina Vanhuus- Työkyvyttö- Kuntoutus- Osatyökyvyt- Työttö- Valtakunn. Vuosi eläke myyseläke tuki tömyyseläke myyseläke Yhteensä keski-ikä ,3 56,4 49,6 56,5 60,0 57,7 58, ,8 57,6 50,6 55,4 60,2 58,2 58, ,0 58,3 54,1 55,5 60,4 59,2 58, ,4 57,0 50,2 53,3 60,2 58,6 58, ,7 58,9 48,1 55,5 60,3 58,8 59, ,3 58,1 53,6 56,0 60,8 60,0 59, ,5 58,7 50,1 54,8 62,0 59,9 59, ,4 59,3 49,0 57,4 0,0 60,7 60, ,5 60,3 47,1 56,3 0,0 59,4 60,4 5 On huomattava, että Taulukon 8 ja 9 luvut ovat vuoteen 2012 Kainuun maakunta kuntayhtymän lukuja, joten ne eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2013 lukujen kanssa (Lähde: Kuntien eläkevakuutuksen tilastotiedot).

8 7 Kainuun sote kuntayhtymä 7 Henkilöstöpalvelut Taulukko 9. KuEL-eläkkeelle siirtyneiden lukumäärä eläkelajeittain vuosina (tilastossa mukana kaikki, joilla on ollut palvelussuhde Kainuun maakunta - ja Kainuun sote -kuntayhtymään, myös omais- ja perhehoitajat). Vanhuus- Työkyvyttö- Kuntoutus- Osatyökyvyt- Työttö- Vuosi eläke myyseläke tuki tömyyseläke myyseläke Yhteensä Kuntayhtymän ikärakenteen perusteella eläkkeelle siirtymisen voidaan ennustaa kiihtyvän lähivuosina. Vuonna 2014 yht. 42 toistaiseksi voimassa olevassa palvelussuhteessa olevaa täyttää 63 vuotta, vuonna 2015 vastaavia henkilöitä on 82 ja vuonna 2018 jo 125 (taulukko 10). Taulukko 10. Ikävuodet 63 vuotta täyttävät vuosina vuotiaat v v v v v v v v v v v v. 2025

9 8 Kainuun sote kuntayhtymä 8 Henkilöstöpalvelut 3. POISSAOLOT 3.1 Poissaolojen jakauma Teoreettisesta työajasta noin viidesosa muodostui erilaisista poissaoloista, joista vuosilomien osuus oli lähes puolet (45 %). Terveysperusteisten poissaolojen osuus oli 23 ja lakisääteisten 21 prosenttia. Harkinnan varaisia poissaoloja oli kymmenesosa kaikista poissaoloista. Kuvio 1. Poissaolojen jakauma v Muut; 11 % Vuosilomat; 45 % Lakisääteiset; 21 % Terveysperusteiset; 23 % 3.2 Terveysperusteiset poissaolot Terveysperusteisten poissaolojen seurannan tavoitteena on tunnistaa tuen tarpeessa olevat henkilöt ja ryhmät mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska sairausperusteisten poissaolojen kasvu voi viitata työkyvyn heikkenemiseen. Seurannan tavoitteena on myös tunnistaa poissaolojen taustalla vaikuttavia tekijöitä, jotta mahdolliset toimenpiteet osataan kohdentaa oikein. Sairauspoissaoloja oli kertomusvuoden aikana 21,2 kalenteripäivää ja 15,1 työpäivää henkilötyövuotta kohden. Kunta-alan työolobarometrin 2012 mukaan kuntasektorilla sairauspoissaolojen määrä oli 8,4 työpäivää / henkilö 6. Sairauspoissaoloista tai työtapaturmista aiheutuneet poissaolot kalenteripäivinä olivat 8,4 prosenttia teoreettisesta vuosityöajasta (sairauspoissaoloprosentti = sairauspoissaolopäivät / teoreettinen vuosityöaika). (Taulukot 11, 12 ja 13). 6 Tuloksia vertailtaessa on huomioitava, että valtakunnallisissa luvuissa sairauspoissaolopäivät on jaettu työntekijämäärällä, Kainuun soten kuntayhtymän luvuissa henkilötyövuosien määrällä. Tämä johdosta sairauspoissaolojen määrä ei ole täysin vertailukelpoinen kunta-alan keskiarvon kanssa.

10 9 Kainuun sote kuntayhtymä 9 Henkilöstöpalvelut Yleisimmin sairauspoissaolot ovat lyhyitä, 1-3 päivän poissaoloja. Kalenteripäivinä poissaoloja kertyy eniten 4-29 päivän poissaoloista. (Taulukko 11). Lähes puolet (45,5 %) poissaoloista liittyi tukija liikuntaelinsairauksiin. Toiseksi suurin poissaoloja aiheuttava ryhmä olivat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt, joita oli noin kymmenesosa. (Kuvio 2) Taulukko 11. Terveysperusteiset poissaolot v. 2013, (sisältää sairauspoissaolot ja työtapaturmat) Terveysperusteiset poissaolot Kalenteripäivät Työpäivät % työajasta Alle 4 päivää , pv , pv , pv , pv ,8 yli 180 päivää , euroa % palkkakustannuksista Yhteensä , ,5 Keskimäärin / htv 2 21,2 15,1 Työtapaturmat (sis.edellisiin) , ,1 Taulukko 12. Poissaolot tulosalueittain työpäivinä v Tulosalue Terveysperusteiset Vuosilomat Lakisääteiset Muut Kuntayhtymän hallitus Keskitetyt tukipalvelut Perhepalvelut Sairaanhoidon palvelut Terveyden ja sairaanhoidon palvelut Vanhuspalvelut Ympäristöterveydenhuolto Sote yhteensä Kainuun Työterveys Sote ja liikelaitos yhteensä Poissaolot htv:na Poissaolot % htv:sta 6,0 11,7 5,3 2,9 Poissaolot työpäivää/htv 15,1 29,4 13,4 7,3

11 10 Kainuun sote kuntayhtymä 10 Henkilöstöpalvelut Kuvio 2. Sairauspoissaolojakauma Kainuun sotessa ja Kainuun Työterveys -liikelaitoksessa v Sairauspoissaolojakauma Kainuun sote ja liikelaitos v Vammat, myrkytykset ja muut ulk.syiden aih. 6,1 % Tuki- ja liikuntaelinten sairudet 45,4 % Muut sairaudet 9,0 % Yhteensä ei dg 9,4 % Kasvaimet 2,2 % Mielenterveyden ja käytt. häiriöt 12,3 % Hermoston sairaudet 4,4 % Verenkiertoelinten sairaudet 2,8 % Hengityselinten sairaudet 8,4 % Taulukossa 13 on esitetty kertomusvuonna tapahtuneet työtapaturmat ja diagnosoidut ammattitaudit. On huomattava, että kuntayhtymä aloitti toimintansa uutena organisaationa vuoden 2013 alussa, joten vertailumahdollisuutta aiempaan organisaatioon ei ole. Näyttäisi kuitenkin siltä, että tapaturmien osuus on vähenemässä, kuten on valtakunnan tasollakin, mutta vahvistus tähän saadaan vuoden 2014 tapahtumista. Taulukko 13. Työtapaturmat ja ammattitaudit v (lähde: Pohjola, vahinkoluettelo) Lukumäärä Sairauspvät Sloman kesto kalenteriv v pvä/tapaturma v Tapaturmat Työmatkatapaturmat Ammattitaudit Yhteensä Terveysprosentti Koko henkilökunnasta 1135 henkilöllä ei ollut lainkaan terveysperusteisia 7 poissaoloja eli niin sanottu terveysprosentti oli 36. Kunta-alan työolobarometrin 2012 mukaan terveysprosentti oli 30 prosenttia, valtakunnan tasolla se on keskimäärin kolmasosa henkilöstöstä. 7 Tapaturmiin liittyviä poissaoloja ei ole tässä otettu huomioon.

12 11 Kainuun sote kuntayhtymä 11 Henkilöstöpalvelut 4. HENKILÖSTÖKUSTANNUKSET 4.1 Poissaolojen kustannukset Poissaolojen palkkakustannukset on kuvattu taulukossa 14. Sairauksista ja tapaturmista aiheutuneet välittömät kustannukset olivat noin 4,5 miljoonaa euroa. Sairauspäivän todellinen hinta työnantajalle on n euroa 8. Kustannus riippuu muun muassa sairauspoissaolon pituudesta, palkataanko sairastuneen henkilön tilalle sijainen ja otetaanko huomioon työnantajalle aiheutuneiden työvoimakustannusten lisäksi myös tuottavuuden menetykset. Jos kuntayhtymän sairauspäivän kustannukseksi arvioidaan euroa, työkyvyttömyyden kokonaiskustannukset nousevat 14,2 miljoonaan euroon. Taulukko 14. Poissaolot työpäivinä ja vastaavat palkkakustannukset v Poissaolot työpv työpv/henkilö % työajasta 1000 euroa % palkkakustannuksista Vuosilomat ja säästövapaat ,0 10, ,2 Terveysperusteiset ,3 5, ,5 Perhevapaat ,3 3, ,7 Koulutus ,8 0, ,3 Muut palkalliset ,0 0, ,7 Muut palkattomat ,3 2,9 Työaikavapaat ,8 0,3 Yhteensä ,5 22, ,6 4.2 Palkkakustannukset Välittömät henkilöstökulut olivat kertomusvuonna noin 123 miljoonaa euroa (Taulukko 15). Se oli prosentin vähemmän talousarvioon 2013 nähden. Kertomusvuonna toteutettiin talouden tasapainottamisohjelmaa. Paikallisella sopimuksella sovittiin kunnallisen virka- ja työehtosopimuksen palkanmaksuun liittyvien määräysten tarkennuksesta, jolla parannettiin palkattomien vapaiden palkkaehtoja. Paikallisella sopimuksella tavoiteltiin vapaaehtoisuuteen perustuvia, talouden tasapainottamisohjelman henkilöstömenosäästöjä, joita myös saavutettiin. Kuntayhtymässä toteutettiin valtakunnallisiin sopimuksiin liittyvät palkankorotukset (paikallinen järjestelyvaraerä ja yleiskorotus). Ne astuivat voimaan alkaen. 8 Lähde: Veli-Matti Lehtonen: Miten hallita sairauspoissaoloja? Valtiovarainministeriö Valtakunnan tasolla palvelusektorilla yleisesti käytetty euromäärä.

13 12 Kainuun sote kuntayhtymä 12 Henkilöstöpalvelut Taulukko 15. Välittömät henkilöstökulut ilman sivukuluja v Tulosalue 2013 Talousarvio 2013 Toteuma Muutos TA/TOT 2013 Muutos % 2013 Kuntayhtymän hallinto ,6 Keskitetyt tukipalvelut ,2 Perhepalvelut ,0 Sairaanhoidon palvelut ,2 Terveyden ja sair.hoitopalvelut ,6 Vanhuspalvelut ,5 Ympäristöterveydenhuolto ,7 Sote yhteensä ,9 Kainuun Työterveys ,2 Sote ja liikelaitos yhteensä ,0 5. REKRYTOINTI Ammattitaitoista henkilökuntaa on saatu rekrytoitua kohtuullisen hyvin (Taulukko 16). Rekrytointia ohjaa rekrytoinnin ohjausryhmä sekä eri ammattiryhmistä kootut ryhmät. Yhteisesti sovittujen toimintatapojen lisäksi seurattiin rekrytointiin kohdistuvia kustannuksia. Rekrytoinnin painopistealueena oli lääkärirekrytointi terveyskeskuksiin, kohderyhmänä pääasiassa kahden viimeisen vuoden opiskelijat. Lääketieteen opiskelijoiden ns. kandiharjoittelujaksojen ja amanuenssuurien käytännön järjestelyt on hoidettu keskitetysti rekrytointi ja tukipalvelut yksikön kautta. Hoitohenkilökunnan rekrytointia on toteutettu osallistumalla erilaisiin oppilaitosten järjestämiin tilaisuuksiin. Lisäksi on otettu yhteyttä sijaisrekisteriin ilmoittautuneisiin työnhakijoihin. Sairaanhoitajien rekrytointi avoinna oleviin vakituisiin toimiin on onnistunut, tosin hakijoita on ollut vähemmän kuin edellisenä vuonna. Erityistyöntekijöiden rekrytointiin on panostettu pääasiassa tekemällä Kainuun sotea tunnetuksi työnantajana eri ammattiryhmien opintopäivillä. Taulukko 16. Rekrytoidut ammattiryhmittäin v Ammattiryhmä paikkoja avoinna hakijat rekrytoidut lääkärit amanuenssit 62 osastonhoit, aoh ja vast sairaanhoitajat ja vast lähihoitajat, ohjaajat ja vast sos.työntekijät, -ohjaajat, psykologit, vast avustava henkilöstö ravintohuolto- /tekninen- /mat.hall. henkilöstö hallinto-, projektihenk. ja vast Yhteensä

14 13 Kainuun sote kuntayhtymä 13 Henkilöstöpalvelut 6. OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 6.1 Osaamisen kehittäminen Täydennyskoulutus ja muu henkilöstön osaamisen kehittämiseen liittyvä toiminta ovat tärkeä osa Kainuun soten strategiakarttaa. Osaamista kehittämällä turvataan tuloksellinen ja laadukas hoitoja palvelu. Sen avulla vahvistetaan myös työhyvinvointia ja työn iloa. Osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista ja tavoitteellista ja perustuu osaamisen arviointiin ja osaamistarpeiden systemaattiseen kartoitukseen. Osaamisen kehittämisen suunnitelmat tehdään talouden ja toiminnan suunnittelun yhteydessä syksyisin. Ne luovat perustan organisaation keskitetylle täydennyskoulutussuunnittelulle. Osaamistarpeita kartoitetaan ja arvioidaan esimerkiksi kehityskeskustelujen yhteydessä. Ne toteutuivat vaihtelevasti organisaatiossamme; noin 43 prosenttia henkilöstöstä osallistui kehityskeskusteluun. Kevään 2013 aikana päivitettiin perehdytysohjelma. Sitä käytetään organisaation toiminnan perehdyttämiseen sekä työyksiköiden ja ammattiryhmäkohtaisten perehdytysohjelmien pohjana. Perehdytykseen kuuluu muun muassa Tervetuloa töihin kuntayhtymään -päivä, joka on koettu tarpeelliseksi. Osaamisen näkyväksi tekemiseen liittyen tutkintotiedot todennettiin ja tallennettiin HRM koulutuksen hallinta järjestelmään koko henkilöstön osalta syksyn 2013 aikana. Jatkossa näin menetellään kaikkien uusien työntekijöiden kohdalla kuukauden kuluessa työ-/virkasuhteen solmimisesta. 6.2 Henkilöstön täydennyskoulutus Kainuun soten yksi tärkeistä tehtävistä on järjestää henkilöstölle suunnitelmallista täydennyskoulutusta. Koulutuksen tarve vaihtelee muun muassa työn vaativuuden, toimenkuvan ja siinä tapahtuvien muutosten johdosta. Täydennyskoulutuksiin käytettiin yhteensä 7145 työpäivää 10 vuoden 2013 aikana, keskimäärin 2,3 päivää henkilöä kohden (Taulukko 17). Noin 80 prosenttia henkilöstöstä osallistui koulutuksiin. Taulukko 17. Kainuun soten henkilöstön täydennyskoulutuspäivien yhteismäärä tulosalueittain sekä täydennyskoulutuspäivien määrä keskimäärin henkilöä kohden vuonna Täydennyskoulutuspäivät/ Täydennyskoulutuspäiviä vuosi keskimäärin/ henkilö Hallinto 191 5,4 Keskitetyt yhteiset palvelut 558 1,2 Perhepalvelut ,7 Sairaanhoitopalvelut 618 2,3 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut ,8 Vanhuspalvelut 739 0,9 Ympäristöterveydenhuolto 109 2,7 Kaikki yhteensä ,3 10 Effica-tietojärjestelmäkoulutus (581 päivää) ei näy täydennyskoulutustilastoissa.

15 14 Kainuun sote kuntayhtymä 14 Henkilöstöpalvelut Kertomusvuoden täydennyskoulutuspäivien määrä koulutuksessa ollutta henkilöä kohden vaihteli päivään, keskimäärin se oli 2.9 päivää (Taulukko 18). Korkeasti koulutetuilla oli keskimäärin enemmän koulutuspäiviä kuin muilla ryhmillä. Taulukko 18. Kainuun soten täydennyskoulutuspäivät sekä täydennyskoulutuspäivät keskimäärin koulutuksessa ollutta henkilöä kohden vuonna 2013 Täydennyskoulutuspäivät/ vuosi Täydennyskoulutuspäiviä keskimäärin/ koulutettu Lääkärit ja hammaslääkärit 849 4,3 Sosiaali- ja terveysalan amk:n tai opistoasteen tutkinnon suorittaneet ,3 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tai kouluasteen tutkinnon suorittaneet ,1 Yliopistokoulutettu muu sosiaali- ja terveydenhuoltohenkilöstö 643 6,0 Muu henkilöstö (mm. tuki-, toimisto ja tietopalveluhenkilöstö) 762 2,1 Kaikki yhteensä ,9 Koulutusteemoina korostuivat asiakkaiden kohtaaminen ja vuorovaikutus, eri työmenetelmät ja niiden hyödyntäminen sekä esimiestyö ja muuttuva lainsäädäntö. Kertomusvuonna toteutettiin noin 150 eripituista koulutusprosessia. Pisin oli vuoden kestävä neuropsykiatrinen valmentaja -koulutus. Verkkokoulutusta on otettu käyttöön. Potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutukseen osallistui n. 700 työntekijää. Kokemus verkko-oppimisesta on ollut myönteinen. Verkkokoulutusta ja muita osaamisen kehittämisen menetelmiä tulee jatkossa hyödyntää ja kehittää entistä enemmän. Sote alalla osaamisen kehittäminen tarkoittaa elinikäistä oppimista. Osaava henkilöstö on keskeinen toiminnan perusta. Osaamisentarpeiden systemaattinen kartoitus ja ennakointi korostuvat lähitulevaisuudessa, kun suunnittelemme uudenlaisia toimintaprosesseja. Osaamisen kehittämisen toimenpiteitä tarvitaan myös silloin, kun tulee oppia jostakin vanhoista toimintatavoista pois. Koulutuskustannukset Koulutukseen käytettiin lähes euroa kertomusvuonna eli vajaa puoli prosenttia palkkakustannuksista (0,45%). Sisäisen koulutuksen kustannustehokkuudesta kertoo se, että sisäisen koulutuksen osuus kokonaiskustannuksista oli noin 24 prosenttia, mutta koulutuspäivien määrästä noin 60 prosenttia.

16 15 Kainuun sote kuntayhtymä 15 Henkilöstöpalvelut 7. TERVEYDELLINEN TOIMINTAKYKY JA TYÖHYVINVOINTI 7.1 Työhyvinvointi Kainuun sote tukee ja edistää työntekijöidensä työ- ja toimintakykyä monipuolisesti. Yksi keskeisimmistä keinoista on monipuolinen osaamisen kehittäminen. Kainuun sote tarjoaa henkilöstölleen myös lakisääteisten työterveyspalvelujen lisäksi laajamittaisesti sairaanhoitopalveluja (1,6 m ). Ammatilliseen kuntoutukseen osallistuminen (Aslak- ja Tyk kuntoutukset) on palkallista. Tarjolla on myös palkallinen liikuntailtapäivä kaksi kertaa vuodessa, sekä työhyvinvointiraha (15 /tt), joka käytetään liikuntailtapäiviin ja työhyvinvoinnin toimintasuunnitelman toteuttamiseen. Sote tukee henkilöstön liikunta- ja kulttuuriharrastuksia (henkilökorttietuudet yhteensä euroa) ja tarjoaa mahdollisuuden sauvakävelytesteihin ja työkykyindeksi-mittauksiin. Edellä mainittujen lisäksi Kainuun sote järjesti koko henkilöstölleen työhyvinvointipäivän keväällä Päivän teemana oli sisäilmaan liittyvät asiat otsikolla Haasteena terveellinen sisäilma. Kouluttajana toimi työterveyslaitoksen arkkitehti Eero Palomäki. Henkilöstön turvallisuuteen panostetaan myös monin tavoin. Vuorokauden ympäri oleva vartiointipalvelu on tarjolla suurimmissa kunnissa (Kajaani, Sotkamo, Kuhmo ja Suomussalmi). Avack alert lisenssejä (hiljainen hälytysjärjestelmä) on käytössä 640 kappaletta. Wirepas eli paikantava hälytysjärjestelmä on käytössä neljällä osastolla ja käyttöä laajennetaan tarvittaessa. Järjestelmän avulla hälytyksen tehnyt työntekijä voidaan paikantaa miltei huoneen tarkkuudella. Edellä mainittujen hälytysjärjestelmien hallinnointi on henkilöstöpalveluissa. Sairauspoissaolojen hallintaan panostettiin ja panostetaan edelleen. Sahatyöryhmä (sairauspoissaolojen hallintatyöryhmä) aloitti toimintansa helmikuussa Sahatyöryhmässä on edustus henkilöstöpalveluista, työterveyshuollosta ja järjestöstä. Puheenjohtajana toimii henkilöstöjohtaja. Tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa toimenpiteitä, jotka edesauttavat työurien pidentymistä, työkykyisyyden turvaamista ja samalla myös sairauspoissaoloista johtuvien kustannusten vähentymistä Kainuun sotessä. Erityisten tukitoimenpiteiden kohteeksi valittiin neljä työyksikköä. Edellä mainittujen työyksiköiden työntekijöille mahdollistettiin mm. osallistuminen puolivälin pysäkki hankkeeseen. Taulukossa 19 on kuvattu työurien pidentämiseen ja sairauspoissaolojen vähentämiseen tähtäävät toimenpiteet..

17 16 Kainuun sote kuntayhtymä 16 Henkilöstöpalvelut Taulukko 19. Sairauspoissaolojen hallinta ja tavoitteet Tavoitteet Toimenpiteet 1) Sairauspoissaolot vähenevät Työkyvyn tukiprosessi ohjeen noudattaminen - hälytysrajojen seuraaminen - puheeksiotto Terveystarkastukset (5. vuoden välein) Työpaikkakäynnit (5. vuoden välein) Työn kuormituksen hallintamalli Työkokeilut Apuvälineiden ym. hankinta (työolosuhteiden järjestelytuen hyödyntäminen) 2) Sairauspoissaoloista aiheutuvat Osasairauspäivärahan käyttäminen Sähköinen HRM ohjelma e- työpöydällä välittömät kustannukset vähenevät sairauspoissaolojen seurantaan Muualta tulevien sairauslomatodistusten lähettäminentyöterveyshuoltoon 3)Työhön paluu nopeutuu 4) Sisäilmaongelmien hallinta paranee Työhön paluun tuki pitkältä sairauslomalta Toimintamalli esimiehille kiinteistön sisäilmastoongelmissa 5) Tuetaan vapaa-ajalla tapahtuvaa Henkilökuntaetuudet Kaimassa liikkumista ja toimintaa 7.2 Työterveyshuolto Kainuun soten työterveyshuoltopalvelut tuottaa Kainuun Työterveys -liikelaitos. Sen tavoitteena on tuottaa hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisia, kustannustehokkaita palveluja. Vuoden 2013 aikana Kainuun Työterveys -liikelaitoksella oli käytössä aikaisempaa enemmän lääkäreitä ja aikojen saatavuus parani merkittävästi. Työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin tukeminen ja lisääminen ja niihin liittyvien palveluiden kehittäminen tulee olemaan tulevien vuosien suurin haaste työterveyshuollolle. Vuoden 2013 sairauspoissaolotilastoissa on aikaisempien vuosien tapaan suurimpina sairaus poissaoloja aiheuttavina ryhminä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet (45,4 %) ja mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (12,3 %). Uusi potilastietojärjestelmä Acute, otettiin käyttöön vuonna Se ei ole toiminut kaikilta osin siten kuin olisi pitänyt, josta syystä sairauspoissaolotilastot eivät ole täysin luotettavia. On huomattava myös, että muualla kirjoitetut sairauspoissaolotodistukset eivät välttämättä näy kaikilta osin Kainuun työterveyden tilastoissa. Tavoitteena on kuitenkin, että tulevaisuudessa kaikki sairauspoissaolot, myös esimiesten hyväksymät poissaolot, saadaan kirjattua Kainuun

18 17 Kainuun sote kuntayhtymä 17 Henkilöstöpalvelut työterveyden tilastoihin. Lisäksi kesken päivän sairastumiset näkyvät vain työajan seurannoissa ja jäävät siten kokonaan lähiesimiesten seurattavaksi ja vertailtaviksi hälytysrajoihin nähden. Terveystarkastuksia tehtiin vuonna 2013 kaikissa ammattiryhmissä yhteensä Työpaikkakäyntejä tehtiin yhteensä 807 kappaletta. Vuonna 2013 peruttamattomia ajanvarauksia on ollut korvausluokka yhdessä (KL I) viisi ja korvausluokka kahdessa (KL II) seitsemän kappaletta. Lääkäreiden kirjoittamat sairauspoissaolopäivät olivat kertomusvuonna ja hoitajien 1177 päivää (yht päivää). Työterveyshuollossa kirjoitetut sairauspoissolot kalenteripäivinä muodostivat noin puolet Kainuun soten sairauspoissaolopäivistä. Taulukko 20. Sairauspoissaolot diagnoosiryhmittäin Sairauslomat diagnoosiryhmittäin Kainuun sote ja liikelaitos v.2013 % päiviä Yhteensä ei dg 9,4 3551,0 C00-B99 Kasvaimet 2,2 836,0 F00-F99 Mielenterveyden ja käytt. Häiriöt 12,3 4761,0 G00-G99 Hermoston sairaudet 4,4 1669,0 I00-I99 Verenkiertoelinten sairaudet 2,8 1051,0 J00-J99 Hengityselinten sairaudet 8,4 3353,0 M00-M99 Tuki- jas liikuntaelinten sairudet 45, ,0 S00-T98 Vammat, myrkytykset ja muut ulk.syiden aih. 6,1 2542,0 Muut sairaudet 9,0 3453,0 100, ,0 Kertomusvuonna työterveyshuollon palveluiden kustannus oli yhteensä noin euroa. Tästä noin 40 prosenttia ( ) kuului korvausluokkaan I ja 58 prosenttia ( ) korvausluokkaan II.

19 18 Kainuun sote kuntayhtymä 18 Henkilöstöpalvelut LIITE 1 TUNNUSLUKUJEN SELITYKSET HENKILÖTYÖVUOSI (HTV2) Palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osaaikaprosentti/100) VAIHTUVUUS Vakinaisen henkilöstön tulovaihtuvuus ja lähtövaihtuvuus: vuoden aikana palvelukseen tulleiden ja palveluksesta eronneiden (ml. kuolleet, mutta ei eläkkeelle siirtyneet) henkilöiden lukumäärinä. Tulovaihtuvuus- ja lähtövaihtuvuusprosentteina, jotka lasketaan suhteuttamalla em. henkilöiden lukumäärät edellisen vuoden lopun vakinaisen henkilöstön lukumäärään. TYÖPANOS Kalenterivuoden päivät vähennettynä lauantailla, sunnuntailla ja työaikaa lyhentävillä arkipyhillä = teoreettinen säännöllinen vuosityöaika, josta vähennetään vuosilomapäivät, palkalliset ja palkattomat poissaolot = tehty säännöllinen vuosityöaika. SAIRAUSPOISSAOLOPROSENTTI Sairauspoissaolopäivät/teoreettinen vuosityöaika x henkilöstömäärä TERVEYSPROSENTTI Niiden henkilöiden osuus henkilöstöstä, joilla ei ole lainkaan terveysperusteisia poissaoloja

20 19 Kainuun sote kuntayhtymä 19 Henkilöstöpalvelut AMMATTIRYHMÄJAOTTELU (taulukko 6) 1) Hoitotyö 2) Sosiaalityö 3) Erityistyö, terapeutit 4) Lääkärit 5) Avustava hoitotyö 6) Hallinto-, toimisto-, huolto- ja projektityö ammatti- ammattinimike ryhmänro nimike ryhmänro Sairaanhoitajat ym. 1 Sihteerit 6 Ylihoitajat ja osastonhoitajat 1 Tietotekniikan suunnittelijat ja oh 6 Kätilöt 1 Tietotekniikan tukihenkilöt, operaa 6 Lastenhoitotyöntekijät 1 Tekstinkäsittelijät 6 Perushoitajat, lähihoitajat ym. 1 Varastonhoitajat ym. 6 Arkistonhoitajat ja museoalan erity 6 Sosiaalialan ohjaajat ym. 2 Harjoittelijat 6 Sosiaalialan erityisasiantuntijat 2 Henkilöstöjohtajat 6 Sosiaaliturvatoimihenkilöt 2 Henkilöstösuunnittelijat ym. 6 Johdon sihteerit, osastosihteerit y 6 Terveystarkastajat ja ympäristönsuo 3 Julkisen alan erityisasiantuntijat 6 Apteekkien lääketyöntekijät 3 Kiinteistöhuoltomiehet 6 Farmaseutit 3 Kirjanpitäjät ym. 6 Fysioterapeutit, toimintaterapeutit 3 Konetekniikan asiantuntijat 6 Kemistit 3 Lähetit ja valvojat 6 Laborantit ym. 3 Moottoriajoneuvojen kuljettajat 6 Lastentarhanopettajat 3 Muiden yritysten ja toimintayksiköi 6 Muut opettajat ja koulutussuunnitte 3 Muut asiakaspalvelutyöntekijät 6 Proviisorit 3 Muut asiantuntijajohtajat 6 Psykologit, psykoterapeutit ja puhe 3 Muut liike-elämän ja järjestöalan e 6 Ravintola-, suurtalous- ym. esimieh 3 Muut rakennustyöntekijät ja -korjaa 6 Ravitsemusalan asiantuntijat 3 Muut tekniikan erityisasiantuntijat 6 Muut teknisten alojen asiantuntijat 6 Eläinlääkärit 4 Muut tietotekniikan erityisasiantun 6 Hammaslääkärit 4 Muut toimistotyöntekijät 6 Lääkärit 4 Palkka- ja taloushall.laskentatehtä 6 Postinkäsittelijät ka toimistovahti 6 Sairaala-, hoito- ja keittiöapulais 5 Putkiasentajat 6 Eläintenhoitajat 5 Rahdinkäsittelijät, varastotyönteki 6 Hammashuoltajat 5 Rakennusalan ja yhdynkuntarak.asian 6 Kodinhoitajat, henkilökoht.avustaja 5 Teollisuuskoneasentajat ja korjaaja 6 Kokit, keittäjät ja kylmäköt 5 Talous- ja hallintojohtajat 6 Muut henkilökohtaisen palvelun työn 5 Sähkötekniikan asiantuntijat 6 Tietotekniikkajohtajat 6 Turvallisuuden ja laadun tarkastaja 6 Tutkimus- ja kehitysjohtajat 6 Urheilijat, urheiluvalmentajat, lii 6

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3. Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto Maakuntahallitus 21.3.2016, Erillisliite 3 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...3 1.1 Palvelussuhteen luonne...3 1.2 Henkilöstön palvelussuhteet vastuualueittain...4

Lisätiedot

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 Henkilöstöraportti 2015 1 2 Henkilöstöraportti 2015 Kainuun liitto 2016 3 Kainuun liitto Kauppakatu 1 87100 Kajaani Puh. 08 615 541 Faksi 08 6155 4260 kainuunliitto@kainuu.fi Kuva

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

Yhtymävaltuusto

Yhtymävaltuusto HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 Yhtymävaltuusto 14.6.2016 Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Henkilöstövoimavarat Virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2010 2015 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lääkärit 131

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Sairaanhoitopiirin valtuusto 8.6.2015 Juha Jääskeläinen Henkilöstöjohtaja Henkilöstökertomus 2014 Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän 17. henkilöstökertomus henkilöstökertomuksen

Lisätiedot

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta

Palvelussuhde 31.12. Miehet Naiset Yhteensä Muutos-% ed. vuodesta 1 2 Johdanto Kaupunginhallitus hyväksyi Alavuden kaupungin henkilöstöohjelman 2015 2020 kokouksessaan 18.5.2015. Henkilöstötyön tavoitteena on, että Alavuden kaupunki on houkutteleva ja vastuullinen työnantaja,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 215 ÄHTÄRIN KAUPUNKI l-ienkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Maakuntahallitus , Erillisliite 3 Maakuntavaltuusto , 8. Henkilöstöraportti 2014 Kainuun liitto

Maakuntahallitus , Erillisliite 3 Maakuntavaltuusto , 8. Henkilöstöraportti 2014 Kainuun liitto Maakuntahallitus 18.5.2015, Erillisliite 3 Maakuntavaltuusto 1.6.2015, 8 Henkilöstöraportti 2014 Kainuun liitto 1 TIIVISTELMÄ 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE...4 1.1 Palvelussuhteen luonne...4 1.2 Henkilöstön

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Hotti

Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Hotti Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (8) Kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön ammatillinen täydennyskoulutus sekä koko muun henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä koskeva koulutus

Lisätiedot

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012

Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 2012 Röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti 212 Johtokunta 12.3.213 1 Yleistä Tämä henkilöstöraportti on kahdeksas röntgenliikelaitoksen henkilöstöraportti. Raporttiin on kerätty tietoa henkilöstön määrästä,

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013

JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 1 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 2 3. IKÄRAKENNE 3 4. PALVELUSSUHTEEN KESTO 3 5. HENKILÖSTÖMENOT 4

Lisätiedot

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla ammattiopiston perustutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on yhteensä vuosina 2005-2009 suoritetut perustutkinnot. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016

Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kaupunginhallitus 3.10.2016 Liite 2 363 Henkilöstösäästöt Raportti 10/2016 ja hankintojen seuranta 7/ 2016 Kh 3.10.2016 Raportti lokakuussa 2016 Eläkkeelle jää vuonna 2016 (tammi-joulukuu) 81 työntekijää

Lisätiedot

Henkilöstökertomus löytyy kokonaisuudessaan: http://www.salpaus.fi/kuntayhtyman-henkilostokertomus/sivut/default.aspx Henkilöstömäärä Henkilöstömäärässä huomioidaan myös osa-aikaeläkkeellä, sairauslomalla,

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2009

Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2009 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (7) Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2009 Lainsäädännön muutokset voimassa terveydenhuollon osalta vuodesta 2004 ja sosiaalihuollossa

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen,

Kuntayhtymän hallitus Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 9/2016 1 (1) 121 251/01.01.01.00/2016 Vakansseista luopuminen Kuntayhtymän hallitus 121 Valmistelija henkilöstöjohtaja Janne Niemeläinen, janne.niemelainen@kuh.fi,

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN

MIKSI KUOPIO HALUSI MUKAAN HAKU HANKKEESEEN HAKU hankkeen satoa Kuopion kaupungin käytäntöjä ja kokemuksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa HAKU hankkeen tuloksia henkilöstötunnuslukujen laskennassa Hannu Issakainen 14.2.2011 MIKSI KUOPIO HALUSI

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Iitin kunta Henkilöstökertomus 2014 445 / 02.01.02 / 2014 Kunnanhallitus 3.8.2015 Kunnanvaltuusto Sisällys 1. Henkilöstörakenne... 3 2. Poissaolot... 8 3. Eläköityminen... 11 4. Henkilöstökulut... 12 2

Lisätiedot

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja evankelisluterilaisen. eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja evankelisluterilaisen kirkon eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Saapuneiden kirkon eläkehakemusten määrä eläkelajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji 2015 2014 Muutos,

Lisätiedot

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA

SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA 1 SAIRAUSPOISSAOLOJEN HALLINTA Sairauspoissaolo tarkoittaa työstä poissaoloa sairaudesta, vammasta tai tapaturmasta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspoissaolojen hallinnan keskeinen tavoite on

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...

Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014... HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Sisällys 1 JOHDANTO...1 2 HENKILÖSTÖVAHVUUS JA RAKENNE...1 Vakinainen henkilöstö 31.12.2014...1 Vakinainen henkilöstö hallinnonaloittain 2014...1 Kunnan määräaikaiset työsuhteet

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2014

Henkilöstöraportti 2014 Yt-toimikunta Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan esipuhe... 1 Henkilöstöstrategian toteutumisen arviointi... 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 Henkilöstömäärä...

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA

TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA TYÖTERVEYSHUOLLON TUKI KUORMITUKSEN HALLINNASSA Minna Pihlajamäki työterveyshuollon erikoislääkäri vastaava työterveyslääkäri Terveystalo Seinäjoki Työterveys Kuormituksen hallinta ja toimintakyvyn ylläpito

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016

Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 Käsittely: Työyhteisötoimikunta 15.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 Kunnanvaltuusto 25.4.2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE... 4 2.1 Palvelussuhteen luonne...

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS

MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS MYNÄMÄEN KUNNAN HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 1. JOHDANTO Mynämäen kunnan toiminta-ajatuksena on edesauttaa kuntalaisten, yritysten ja yhteisöjen hyvinvointia järjestämällä ja tuottamalla kunnallisia

Lisätiedot

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstömäärä... 3 3. Henkilötyövuodet... 4 4. Työajan jakautuminen... 6 5. Ikärakenne... 7 7. Terveysperusteiset poissaolot...

Lisätiedot

Kunnalliset palkat ja henkilöstö

Kunnalliset palkat ja henkilöstö Kunnalliset palkat ja henkilöstö Tilastoesite syyskuu 2016 KT Kuntatyönantajat 8000 7000 6000 Keskiansiot sopimusaloittain Kokoaikaiset kuukausipalkkaiset vuonna 2015 7 380 5000 4000 3000 2000 2 743 3

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI

Tarkastuslautakunta 12.5.2009 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.2009 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 04.05.2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (1/18) Kaupunginvaltuusto 22.6.29 liite nro 4 (1/18) Yhteistyötoimikunta 4.5.29 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODESTA 28 Tarkastuslautakunta 12.5.29 liite nro 4 (2/18) Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

TYÖHYVINVOINTIOHJELMA 2016-2017 TYÖHYVINVOINTIOHJELMA Hyväksytty henkilöstöjaostossa 25.4.2016 Sisällys 1 Työhyvinvointiohjelma... 2 2 Työhyvinvoinnin tekijöiden tehtävät ja vastuut... 3 3 Työhyvinvoinnin toimintasuunnitelma...

Lisätiedot

Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi. 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö

Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi. 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö Ennakoiva turvallisuuskulttuuri case Siilinjärvi 28.4.2016 Kuopio, Musiikkikeskus Johanna Antikainen Työhyvinvointipäällikkö Siilinjärven kunta työnantajana Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI

IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI IIN KUNTA HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 Kunnanhallitus 16.5.2016 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.1. Henkilöstömäärän kehitys ja palvelusuhteen luonne......

Lisätiedot

Aktiivisen tuen avaimet

Aktiivisen tuen avaimet SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Aktiivisen tuen avaimet Työntekijän työhyvinvoinnin tukeminen Ammatillinen kuntoutus Työntekijällä on sairauden vuoksi uhka tulla työkyvyttömäksi lähivuosina. Ammatillisen

Lisätiedot

Aktiivinen tuki työyhteisössä

Aktiivinen tuki työyhteisössä Aktiivinen tuki työyhteisössä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Sirpa Parantala Henkilöstökoordinaattori SP Mikkelin keskussairaala Moision sairaala Sairaansijat ja hoitopaikat Sairaansijat yhteensä 292 1.1.2013

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Henkilöstöraportti kertoo tiivistetyssä muodossa olennaisimmat tiedot henkilöstön määrästä, henkilöstörakenteesta ja henkilöstökuluista. Raportti sisältää lisäksi

Lisätiedot

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta

Kuntien henkilöstön rekrytointitarve seutukunnittain Kuopion seutukunta Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Kuopion seutukunta Heikki Miettinen/30.12.2005 Kuntien henkilöstön rekrytointitarve 2005-2020 seutukunnittain Henkilöstötarpeen ennakointi

Lisätiedot

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua

Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Henkilöstökustannukset kuriin hyvällä henkilöstöjohtamisella henkilöstösuunnittelu työterveys osaamisen kehittäminen, monta hyvää alkua Elisa Vahteristo Länsirannikon koulutus Oy WinNova AMKE 28.10.2015

Lisätiedot

Nuori tasa-arvo Koulutuksesta ammattiin. Ritva Kaukonen 14.9.2011

Nuori tasa-arvo Koulutuksesta ammattiin. Ritva Kaukonen 14.9.2011 Nuori tasa-arvo Ritva Kaukonen Tarkastelun kohteena: Tutkinto vuonna 2004 peruskoulusta, lukiosta, toisen asteen ammatillisesta peruskoulutuksesta, ammattikorkeakoulusta tai yliopistosta (maisteri tai

Lisätiedot

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän. vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja valtion eläkejärjestelmän eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt valtion eläke- ja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat,

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009

Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus 2009 Reijo Ailasmaa +358 29 524 7062 reijo.ailasmaa@thl.fi Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä

UusiKunta-taloustoimikuntaa avustava henkilöstövastaavien työryhmä UusiKunta-taloustoimikunnan esitys selvityshenkilö Osmo Soininvaaralle Uuden Kunnan henkilöstöjohtamisen periaatteiksi mukaan otettavaksi yhdistymissopimukseen tai sen liitteeseen UusiKunta-taloustoimikuntaa

Lisätiedot

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja:

Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: Tilastotietoja kunta-alan eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt kunta-alan eläkejärjestelmää koskevat eläkeja etuuspäätökset lajeittain vuosina 2015 ja 2014 Eläkelaji

Lisätiedot

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT

PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT PERUSTURVAN TAVOITTEET JA MENESTYSTEKIJÄT Kriittiset menestystekijät: Asiat, joissa on onnistuttava, jotta tavoitteet toteutuisivat. Kriittiset menestystekijät ovat tärkeitä ja sellaisia joihin organisaatio

Lisätiedot

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä

Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Miten työpaikan esimiestä voidaan tukea kohtaamaan osatyökykyinen työntekijä Kuormittavuuden hallinta työssä seminaari, Orton 10.11.2011 FL, projektipäällikkö Pirkko Mäkelä-Pusa Kuntoutussäätiö Työurien

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Vastuuhenkilö Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä Käsittelypäivä

Lisätiedot

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI ,

Työllistetyt. Yhteensä , HTV HLÖ HTV HLÖ KOKO KONSERNI , LIITE 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ TULOSALUEITTAIN TA 2014* Yht. ilman työll. 2014 Henkilötyövuosia Vakituiset Määräaik. Työllistetyt Sivutoimi Opetushenk. 31.12.2013* KOULUTUSKESKUS SALPAUS Hyvinvointi 116,0

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2015

Henkilöstökertomus 2015 Henkilöstökertomus 2015 Vahvistamme hyvää, ajantasaista ammatillista osaamista ja työn hallintaa. Panostamme erityisesti ikääntyvän henkilöstön työkyvyn ja ammattitaidon ylläpitoon sekä uuden henkilöstön

Lisätiedot

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1

Yhteistyötoimikunta LIITE NRO 1 Kunnanhallitus LIITE NRO 1 Valtuusto x LIITE NRO 1 Yhteistyötoimikunta 14.3.2016 10 LIITE NRO 1 Kunnanhallitus 29.3.2016 38 LIITE NRO 1 Valtuusto 13.6.2016 x LIITE NRO 1 Henkilöstöraportti 1 Sisällys: 1. Henkilöstövoimavarat 1.1. Henkilöstömäärä 1.2. Henkilötyövuodet

Lisätiedot

TASA- ARVOSUUNNITELMA

TASA- ARVOSUUNNITELMA TASA- ARVOSUUNNITELMA Kaupunginhallituksen 2.10.2012 165 hyväksymä Haapajärven kaupungin tasa-arvosuunnitelma Tasa-arvolain 6a.n mukaan tasa-arvosuunnitelma on selvitys työpaikan tasaarvotilanteesta ja

Lisätiedot

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös

Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös Pelastustoimen henkilöstötilinpäätös 28.8.2012 Pelastuslaitosten henkilöstötilinpäätös Strategisen johtamisen ja arvioinnin työkalu. Ohjaa operatiivista johtoa käyttämään ja kehittämään resursseja oikein

Lisätiedot

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen

Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Tuottavuusohjelma: henkilöstöohjelmien toteutuminen Marja Hietamäki 25.9.2014 24.9.2014 1 Henkilöstö Nettotyöpanos tammi elokuu 2013/2014 2013 2014 Muutos Ennuste 2014 Kaikki 3009,8 3003,1-6,7-36,3 Vakinaiset

Lisätiedot

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri

Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas. Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Työterveyshuolto ja kuntoutusasiakas Heli Leino Työterveyshuollon ja yleislääketeiteen erikoslääkäri Ylilääkärii Työterveyshuolto tekee työtä työsuhteessa olevien terveyden edistämiseksi, työtapaturmien

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

. AMMATTIMAINEN................ JOHTAMISTAPA............. Osallistava johtajuus henkilöstön edustus kaikissa johtoryhmissä esimiehiä arvioidaan säännönmukaisesti kehityskeskustelut käydään vähintään joka

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä

Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Ajankohtaista HUS- Työterveydestä Henkilöstötoimikunta 18.2.2016 Leena Forss-Latvala johtava työterveyslääkäri Työterveyshuoltovastuut - Toiminta perustuu lainsäädäntöön - Työterveyshuoltolaki 1383/2001

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 4 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 4 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2015

Henkilöstöraportti 2015 Kunnanhallitus 2.5.2016 109 Yt-toimikunta SISÄLLYSLUETTELO HENKILÖSTÖRAPORTTI... 3 JOHDANTO... 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT... 3 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 Henkilöstö hallinnonaloittain... 4 Henkilötyövuodet...

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Anne Kantanen, Palveluyksikköjohtaja, Ylihoitaja, Hoitotyön palveluyksikkö, KYS 5.9.2016 1 HOITOTYÖN

Lisätiedot

Teknologiatellisuuden työkaarimalli

Teknologiatellisuuden työkaarimalli Toimenpiteillä kohti pidempiä työuria Teknologiatellisuuden työkaarimalli Parempi työ seminaari 7.4.2014 Metallityöväen Liitto 1 Teknologiateollisuuden työehtosopimus 2011-2013 Ikääntyneet työntekijät

Lisätiedot

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan?

Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Mitkä tekijät leimaavat työelämän lähitulevaisuutta Kainuussa? Miksi Menesty koulutus ja valmennusohjelmaa tarvitaan? Menesty-hankkeen Orientaatiopäivä Ke 29.8.2012 Kaukametsän auditorio, Kajaani Markku

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä... 2 1.2.3

Lisätiedot

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015

Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI. Kaupunginhallitus 30.3.2015 Maaningan kunta HENKILÖSTÖRAPORTTI 214 Kaupunginhallitus 3.3.215 JOHDANTO 1 Henkilöstön hyvinvointi ja jaksaminen on viime vuosina noussut esille useissa yhteyksissä. Kunnassa on toteutettu henkilöstökysely

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen

Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Tulos / Mittari / arviointikriteeri Seuranta 31.10. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus paranee vähintään 1,8 % Kotihoidon asiakaspalvelutunnin

Lisätiedot

HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015. py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen

HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015. py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖN TOIMINTA v. 2015 py-johtaja Anne Kantanen pa-yh Kirsi Leivonen hyh Merja Miettinen TOIMINNAN TAVOITTEET linjassa PA10n yhteisten tavoitteiden kanssa 1. henkilötyön tuottavuuden

Lisätiedot

Terveys ja talous 2016

Terveys ja talous 2016 Terveys ja talous 2016 15.9.2016 Tehokkuutta osaamisen kehittämiseen Oppiportin hyödyntämisen mahdollisuuksista Digidigi Digitalisaatio haastaa perinteiset toimintamallit ja muuttaa maailmaa, sosiaali-

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET

JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET JOUTSAN HENKILÖSTÖKERTOMUS VUODELTA 2015 SISÄLLYSLUETTELO JOUTSASOPIMUS JA LOMAUTUKSET 1 1. HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA JAKAUMA SEKTOREITTAIN. 2 2. IKÄ-JA SUKUPUOLIJAKAUMA.. 3 3. IKÄRAKENNE 4 4. PALVELUSSUHTEEN

Lisätiedot

Tilastotietoja VaEL-eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: tilastot@keva.fi

Tilastotietoja VaEL-eläkkeistä ja vakuutetuista. Lisätietoja: tilastot@keva.fi Tilastotietoja VaEL-eläkkeistä ja vakuutetuista Lisätietoja: tilastot@keva.fi Kevassa tehdyt VaEL-eläke- ja etuuspäätökset lajeittain 2015 ja 2014 Eläkelaji Kaikki eläkeasiat, kpl 2015 2014 Muutos, % Vanhuuseläkkeet¹

Lisätiedot

Henkilöstöraportti 2010 Kainuun maakunta -kuntayhtymä

Henkilöstöraportti 2010 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöraportti 2010 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut Kainuun maakunta kuntayhtymä 1 Henkilöstöpalvelut

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 7 1.5

Lisätiedot

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla?

Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Onko hanketyön tuloksista eväitä opetukseen terveysalalla? Kommenttipuheenvuoro viljelijälämpöyrittäjien työturvallisuusseminaarissa 10.11.2008 KT, tth, Ritva Kuoppamäki Terveiset SeAMK Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2015 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2009 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HENKILÖSTÖRESURSSIEN JA PALVELUPROSESSIEN VASTAAVUUS 3 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA PALVELUSUHTEEN LUONNE 3 2.2 HENKILÖSTÖN IKÄRAKENNE

Lisätiedot

Hoitotyön haasteet Kainuussa. Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012

Hoitotyön haasteet Kainuussa. Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012 Hoitotyön haasteet Kainuussa Marjo Huovinen-Tervo Hallintoylihoitaja 6.9.2012 Missä mennään sosiaali- ja terveydenhuollossa? valtakunnallinen kehitys Pohjois-Suomen erva-alue maakunnallinen / paikallinen

Lisätiedot

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa:

Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: JOHTAJASOPIMUS Savon koulutuskuntayhtymän hallitus ja kuntayhtymän johtaja Heikki Helve sopivat johtajasopimuksella hyvän johtamisen edellytyksistä seuraavaa: 1. Kuntayhtymän johtaminen Kuntayhtymän johtaja

Lisätiedot

1 Henkilöstön määrä ja rakenne

1 Henkilöstön määrä ja rakenne HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 SISÄLTÖ 1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 2 1.1 Henkilöstön määrä... 2 1.2 Henkilöstön palvelussuhdejakauma... 5 1.3 Henkilöstön sukupuolijakauma... 5 1.4 Henkilöstön ikä... 8 1.5

Lisätiedot

Työhyvinvointia työpaikoille

Työhyvinvointia työpaikoille Työhyvinvointia työpaikoille 11.10.2016 Marja Heikkilä 1 Jamit kehittämistyö Työpaikat työkyvyn tukijoiksi 10 yritystä Uudellamaalla ja Pohjanmaalla 4 metalli- ja 6 hoiva-alan yritystä perustettu v.1951-

Lisätiedot

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta

SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016. 1. Tausta SASKIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013 2016 1. Tausta SASKin historian ensimmäinen henkilöstöstrategia oli laadittu vuosiksi 2009 2011. Henkilöstöön liittyviä asioita oli linjattu aikaisemminkin erilaisissa dokumenteissa

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010

ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 ENONTEKIÖN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2010 1 Henkilöstöraportissa olevat tiedot perustuvat kunnan palkanlaskennasta kerättyihin tietoihin 31.12.2010 tilanteesta. Luvut sisältävät ko. päivänä kunnan

Lisätiedot

Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa

Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Pirkanmaalla AMK-tutkinnon suorittaneiden työmarkkinatilanne vuoden 2009 lopussa Tarkastelussa on vuosina 2005-2009 suoritetut tutkinnot yhteenlaskettuna. Sijoittumista katsotaan vuoden 2009 lopussa. Tutkintotiedot

Lisätiedot

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen

Hallituksen seminaari Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen Hallituksen seminaari 27. 28.2.2014 Henkilöstöjohtaja Pekka Poikolainen HENKILÖSTÖ Työpanos 1.1 31.12.13 2012 2013 muutos tavoite Työpanos 2916 3062 147 5,0 % 3071(-9) -0.3% - Lääkärit 482 27 7 - Tutkimus

Lisätiedot

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN

HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN HYVVÄÄ MET PRUUVAAMA TEHÄ, MUTTA RIIMAA PUKKAA TULEHMAAN Kriittinen menestystekijä: Suunnitelmallinen henkilöstöpolitiikka Arviointikriteeri; henkilöstöstrategia ohjaa kunnan työnantajatoimintaa Tavoitteet

Lisätiedot