HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKUOPAS. Maataloustuotteiden vientituki - hakuopas"

Transkriptio

1 HAKUOPAS Maatalustutteiden vientituki - hakupas

2 Sisältö 2 1 Yleistä vientituista Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen Vientitukiikeus Tukiikeuden syntyhetki Tutteen laatukriteerit Tukea hallinnivat viranmaiset Rekisteröityminen Asiakirjjen säilytys Tavanmainen vientimenettely Tdistusjärjestelmä Tdistusvaatimus Tapaukset, jissa tdistusta ei vaadita eikä vida esittää Ote vientitdistuksesta Tisen jäsenvaltin tdistus Tutelukat, tuteryhmät ja tdistus Vientitdistuksen hakeminen ja vakuuden asettaminen Vientitdistuksen hakeminen Tdistusvakuus Vientitdistuksen myöntäminen ja käyttäminen Tdistuksen myöntäminen ja vimassalaika Vientitdistuksen käyttäminen Lisälehdet Vientitdistuksen siirtäminen Vientitdistuksen palauttaminen markkinatukisastlle Vakuuden vapauttaminen ja pidättäminen Kahden kuukauden määräajan puitteissa palautetut vientitdistukset Kahden kuukauden määräajan jälkeen markkinatukisastlle timitetut vientitdistukset Vientitdistuksen kataminen tai tuhutuminen Krvaava tdistus Kaksiskappale Ylivimainen este (frce majeure)... 15

3 4 Vientituen hakumenettely Ennakkilmitus Irttavaran määrän ennakkarvi Vientitukihakemus Vientitukihakemuksen tiedt Vientitukihakemuksen timittaminen tulliin Vientitukihakemuksen liitteet Krjaukset vientitukihakemukseen Tullin surittama tarkastus Pistuminen yhteisön tullialueelta 60 päivässä T5-valvntalmake T5-valvntalmakkeen jälkikäteen vahvistaminen tai uuden laatiminen T5-valvntalmakkeen krvaavat asiakirjat Asiakirjat uudelleenlastauksen ja kauttakulun yhteydessä Eriytetty vientituki Eriytetyn vientituen laskeminen Vaadittavat asiakirjat Eriytetyn vientituen vähentäminen, js määräaikja ei nudateta Vientituen maksamismenettely ja tuen takaisinperintä Tukipäätös ja maksatus Seuraamukset virheellisestä hakumenettelystä Seuraamukset määräaikjen nudattamatta jättämisestä Maksetun tuen takaisinperintä Erityismenettelyt viennissä Vientituen ennakkmaksu Lpullinen vientituki Seuraamukset laiminlyönneistä Määräaikjen nudattamatta jättämisen vaikutus ennakkn maksettuun vientitukeen Pienten erien tistuva vienti Munitus Tavanmainen munitusvienti Munituksen yksinkertaistettu vientimenettely Munitusvarastmenettely Munitusvarastlupa

4 9.3.2 Siirt tiseen munitusvarastn Munitusvarastkirjanpit Määräaikjen nudattamatta jättäminen Munitus yhteisön alueen ulkpulelle Sura timitus Timitus tullimenettelyyn Käytetyt käsitteet, lyhenteet ja symblit Yhteystiedt Maatalustutteiden vientituki -hakupas #91222 Julkaisija. Maaseutuvirast, PL 405, Seinäjki. Puh Markkinatukisast/Tunti- ja vientiyksikkö Seinäjki 12/2012 4

5 1 Yleistä vientituista Tämän hjeistuksen tarkituksena n antaa lukijalle yleiskuva Eurpan uninin maatalustutteiden vientitukijärjestelmästä ja sen käytäntöön sveltamisesta Sumessa. Maatalustutteiden vientitukijärjestelmä n sa EU:n yhteistä maatalusplitiikkaa. Vientituet maksetaan Eurpan maataluden tukirahastn varista. Vientituet vat sa EU:n yhteistä maatalusplitiikkaa, jnka tarkituksena n aikaansaada markkiniden tasapaintilanne (ylijäämiä vietäessä tarjnta vähenee ja yhteisön hintatas säilyy) ja samanaikaisesti taata viejien kilpailukyky krvaamalla heille EU:n sisäisten ja maailmanmarkkiniden hintaer. Näin yhteisön viejät vivat viedä tutteitaan klmansiin maihin kilpailukykyiseen hintaan. Tisaalta, js maailmanmarkkinahinnat nusevat EU:n sisämarkkinahintjen yli, vi kmissi asettaa k. tutteille vientimaksun, jtta tutteiden tarjnta yhteisössä pysyisi vakaana. Tässä hakuppaassa hjeistetaan vientituen hallinnintia säätelevää yleislainsäädäntöä, jista tärkeimpiä vat kmissin asetukset (EY) N: 612/20 ja (EY) N: 376/2008 ja (ETY) N: 2220/85, jtka muutksineen vat sellaisinaan vimassa ja viejiä sitvia kk EU:ssa. Ohjeet n tarkitettu auttamaan viejää tutustumaan yhteisön vientituesta annettuihin säädöksiin. Vientimenettelyä hallinni tulli, jlla n lisäksi mat vientimenettelyhjeet. Kska vientitukea kskeva lainsäädäntö n sellaisenaan vimassa levaa ja kska sen tulkinnasta vastaa viime kädessä Eurpan Yhteisön tumiistuin, eivät tämän ppaan tiedt le juridisesti sitvia. Ne eivät myöskään le tyhjentäviä selvityksiä alan lainsäädännöstä. Yhteisön lainsäädäntöön, jka n viejää sitva, tehdään jatkuvasti muutksia, jten hulimatta tähän hakuppaaseen tehdyistä päivityksistä tiedt eivät ehkä le aina ajan tasalla. Vimassa leva lainsäädäntö n hyvä tarkistaa Eur-lex palvelusta (http://eur-lex.eurpa.eu/fi/index.htm). Jkaisella tutesektrilla n mia vientiin liittyviä erityissäännöksiä, jtka saattavat piketa tässä hjeistuksessa käsiteltävistä yleisistä säännöksistä. Nämä erityissäännökset selviävät tutekhtaisista vientippaista, jtka täydentävät kyseisten tutteiden salta tätä hakupasta. Sekä maatalustutteiden viennin hakuppaan että tutekhtaisten ppaiden päivitetyt versit ja lmakkeet löytyvät myös Internetistä sitteesta 1.1 Tutteen vientitukinimikkeen selvittäminen Viejän n selvitettävä vietävän tutteen nimike ja n susiteltavaa hankkia sitva tariffitiet ennen vientitiminnan alittamista. Sitvan tariffitiedn antaa Tullihallitus ja sen hakemiseen saa hjeet Tullin Internet-sivuilta. Sitvaa tariffitieta ei välttämättä le mahdllista antaa nimikkeen lisäkdin salta Vientitukiikeus Vientitukea myönnetään vietäessä tiettyjä maatalustutteita Eurpan yhteisön ulkpulisiin maihin. Eurpan yhteisön alueelle vientitukea myönnetään vain tiettyihin erityiskhteisiin. Tällaisia erityiskhteita 5

6 vat mm. munitusviennit laivihin ja ilma-aluksiin, jtka kulkevat kansainvälisillä reiteillä mukaan lukien EU:n alue (ks. luku 9). Vietävien tutteiden tulee yleensä lla EU-alkuperää ja vapaassa liikkeessä yhteisössä. Tukea ei makseta pelkille seksille, jissa n ainastaan yhdistetty (eli jita ei le jalstettu merkittävästi) EU- ja klmannen maan alkuperäisiä ainessia (612/09 12 art.). Yleensä vientituen maksamisen edellytyksenä n myös vientitdistuksen tai tukitdistuksen esittäminen (ks. luku 2). 1.3 Tukiikeuden syntyhetki Tukiikeuden syntyhetki määritellään seuraavasti: -tutteilla, jille maksetaan samaa tukea kaikkiin määräpaikkihin (yhtenäinen tuki), ikeus tukeen syntyy, kun tute pistuu EU:n alueelta, ja tutteilla, jille maksetaan eri määräpaikissa erisuuruista tukea (eriytetty tuki), ikeus tukeen syntyy, kun tute saapuu määrämaahan (612/09 3 art.). 1.4 Tutteen laatukriteerit Vientituen ehtna n, että tutteen n ltava laadultaan virheetön, kunnllinen ja myyntikelpinen. Vietävien tutteiden tulee täyttää ensisijassa yhteisön, mutta myös määrämaan laatusäädökset. Js kyseessä n tute, jka ei täytä EU:n määräyksiä ja sille aitaan hakea tukea määrämaan säädöksiin vedten, hakijan tulisi varmistaa tukiikeus markkinatukisastlta (612/09 28 art.). Mikäli tutteesta paljastuu piilevä virhe sen yhteisöstä pistumisen jälkeen tai js viimeinen käyttöpäivä n liian lähellä vientipäivää, tuki peritään takaisin. Js n tdisteita, että tute ei le enää virheetön, kunnllinen ja myyntikelpinen ennen tullimudllisuuksien täyttämistä klmannessa maassa, tute ei le ikeutettu vientituen vaihtelevaan saan (ks. khta 4., Eriytetty vientituki). 2 Tukea hallinnivat viranmaiset Sumessa vientituen maksamisesta vastaa maaseutuvirastn (MAVI) markkinatukisast. Tulli vastaanttaa hakemukset ja vastaa tarkastustiminnasta. Maaseutuvirastn markkinatukisast Vastaanttaa vienti-, tunti-, tuki- ja ennakkvahvistustdistushakemuksia ja käytettyjä tdistuksia Myöntää vienti-, tunti-, tuki- ja ennakkvahvistustdistuksia ja munitusvarastnpitäjien sekä tarkastus- ja valvntalaitsten lupia Päättää vakuuden vapauttamisesta ja menettämisestä sekä vientituen maksamisesta. Markkinatukisastlla vientitukia hallinni vientiyksikkö. Maaseutuvirastn varainhit-sast Hyväksyy vakuusmudt ja vakuuksia myöntämään ikeutetut rahituslaitkset Vastaanttaa vakuuksia 6

7 Palauttaa vapautettuja vakuuksia ja perii menetettäväksi päätetyt vakuudet. Surittaa vientituen maksamisen Tullilaits Vastaanttaa sähköiset vienti-ilmitukset ja niihin liittyvät vientitukihakemukset Vahvistaa keskeiset vientituen maksamisen edellytyksenä levat asiakirjat hyväksymismerkinnöillään Vastaa viennin fyysisestä tarkastuksesta Surittaa myös muuta vientituen tarkastustimintaa (mm. yritysten kirjanpidn jälkitarkastusta eli ns. 485-tarkastusta) Perii vientimaksut 2.1 Rekisteröityminen Ennen asiintia markkinatukisastn kanssa viejä rekisteröityy markkinatukisastn asiakasrekisteriin tietyn sektrin viejäksi, minkä jälkeen asiinti yksikön kanssa tapahtuu rekisterinumern perusteella. Rekisteröityminen tehdään täyttämällä rekisteröitymislmake, jka löytyy Mavin internet-sivuilta (lmake n: ). Lmake palautetaan se hulellisesti täytettynä markkinatukisastlle. Kska rekisteröidyttäessä n ilmitettava mm. tilitiedt, tulee lmakkeen allekirjittajan lla kaupparekisteriin merkitty nimenkirjittaja tai prkuristi. Markkinatukisastn asiakkaan tulee ilmittaa välittömästi markkinatukisastlle rekisteritietjen muutksista rekisteröintitietjen muutsilmituslmakkeella B. Ilmitettavia muutstietja vat mm.: Tilinumern muuts Ositteen muuts Puhelin- ja/tai faksinumern muuts Muuts yhteyshenkilöitä kskevissa tiedissa Rekisteröityminen uusiin timintihin Yrityksen nimen ja/tai juridisen mudn muuts Nimenkirjitukseen ikeutetun muuts Js muutkset kskevat tilitietja, yrityksen nimen tai juridisen mudn muutsta tai nimenkirjitukseen ikeutetun muutsta, tulee lmakkeen allekirjittajan lla kaupparekisteriin merkitty nimenkirjittaja tai prkuristi. 2.2 Asiakirjjen säilytys Suraan tai välillisesti vientitukitimintaan liittyvät kaupalliset asiakirjat n säilytettävä vähintään klme vutta niiden laatimisvuden lpusta alkaen mm. mahdllisia yritystarkastuksia varten (485/08 4 art.). Kaupallisilla asiakirjilla tarkitetaan kaikkia yrityksen ammatilliseen timintaan liittyviä kirjja, rekistereitä, muistiinpanja ja muita tdistuskappaleita, kirjanpita, tutant- ja laatuasiakirjja sekä missä tahansa mudssa levia kaupallisia tietja, mukaan lukien tietteknisin keinin tallennetut tiedt (485/08 1(3) art.). 7

8 Kska tukien takaisinperintää vidaan jutua tukiehtjen täyttämättä jäämisen vuksi harkitsemaan jissakin tapauksissa myös klmea vutta pidemmältä ajalta, n susiteltavaa säilyttää asiakirjja kauemminkin, jtta asiakas pystyy kiistatilanteessa sittamaan tukiehtjen täyttymisen myös myöhemmin. Js viejä n muu kuin valmistaja, viejän tulee tiedttaa säilytysajasta valmistajalle ja vaatia asiakirjjen säilyttämistä vähintään edellä mainitun ajan. Sumen kirjanpitlaissa säädetään lisäksi, että kirjanpitkirjat ja käyttöaikaa kskevin merkinnöin varustettu tililuettel n säilytettävä vähintään 10 vutta tilikauden päättymisestä siten järjestettynä, että tietjenkäsittelyn surittamistapa vidaan vaikeuksitta tdeta (lain 2. luku 10 1 mm.). Kirjanpitn liittyvät tsitteet, liiketapahtumia kskeva kirjeenvaiht ja kneellisen kirjanpidn täsmäytysselvitykset sekä muu kuin 1 mmentissa mainittu kirjanpitaineist n säilytettävä vähintään kuusi vutta sen vuden lpusta, jnka aikana tilikausi n päättynyt (lain 2. luku 10 2 mm.). (kirjanpitlaki /1336) 3 Tavanmainen vientimenettely 3.1 Tdistusjärjestelmä Tdistusvaatimus Vientituen myöntäminen edellyttää pääsääntöisesti vientituen ennakkvahvistuksen sisältävän vientitdistuksen esittämistä Tullille viennin yhteydessä (612/09 4 art.). Tästä piketen nn-annex I - tutteiden viennissä käytetään vientitdistuksen sijaan yleensä tukitdistusta. Vientitdistuksia käytetään ennen kaikkea vientituettujen vientien seurannan ja hallinninnin helpttamiseksi (kmissi vi mm. seurata EU:n WTO -vientikiintiöiden täyttymistä helpmmin). Sumessa vientitdistuksen myöntää viejän hakemuksesta markkinatukisast. Vientitdistuksessa määritellään mm. seuraavat asiat: Vientitukikdi ja tutteen kuvaus Vietävä määrä Vimassalaika Kyseisiin tutteisiin svellettavat erityissäännöt Määräpaikka Tdistuksen hakeminen saattaa lla pakllista, vaikka vientitukea ei haettaisikaan (vientivelvite). Jillekin tutteille vaaditaan aina vientitdistus (376/2008 Liite II) Tapaukset, jissa tdistusta ei vaadita eikä vida esittää Pikkeuksena pääsäännöstä tuen ennakkvahvistuksen sisältävää vientitdistusta ei kuitenkaan vaadita eikä sitä vi esittää seuraavissa vienneissä: (376/2008 2, 4 ja 5 art.) Vietäessä tullimenettelyllä, jka mahdllistaa tunnin suspendiduin tullein tai vaikutuksiltaan vastaavin maksuin. Pienet vientierät. Asetuksen 376/2008 liitteen II sassa III n määritelty enimmäismäärät, jille ei vi esittää vientitdistusta. Js vienti-ilmituksessa n useampia eri tutekdeja, kutakin kdia 8

9 kskevat selvitykset katstaan erillisiksi ilmituksiksi. Eri tutesektreilla n pieniä eriä kskevia erityissäännöksiä, jista saa tieta ttamalla yhteyttä markkinatukisastn (376/ art.). Munitus yhteisössä, yhteisön ulkpulelle tai munitusvarastnpan (ks. luku 9. Munitus) (612/09 33,37,41,42 art.). Sekä eräissä muissa erityistapauksissa (612/09 33 art.) (918/83) (376/ art.) Ote vientitdistuksesta Mikäli viejällä n käytössä paperilla annettu vientitdistus (vrt. sähköinen tdistus), vientitdistukseen kuuluvien tutteiden vientiin samanaikaisesti useiden tullitimipaikkjen kautta vidaan myöntää erillisiä tevientitdistuksia. Ote kattaa san alkuperäisen tdistuksen määrästä ja siihen khdistuu määrän mukainen vakuusvaatimus. Otevientitdistusta haetaan markkinatukisastlta kirjallisesti. Alkuperäinen vientitdistus n tällöin palautettava markkinatukisastlle merkintää varten (376/ art.) Tisen jäsenvaltin tdistus Viejä vi käyttää jssain tisessa jäsenvaltissa myönnettyä vientitdistusta. Viejä palauttaa tällöin tdistuksen sen myöntäneeseen jäsenmaahan ja Sumen Tulli timittaa markkinatukisastlle kaksipulisen valkpin vientitdistuksesta ja alkuperäisen T5-valvntalmakkeen (ks. khta 2.5). Tuki maksetaan Sumessa ja vakuus vapautetaan alkuperäisen vientitdistuksen myöntäneessä jäsenvaltissa Tutelukat, tuteryhmät ja tdistus Js samaan lukkaan (määritellään tutesektrikhtaisesti) kuuluvilla tutteilla n yhtä suuri vientituki, vidaan ne esittää vientitdistushakemuksessa ja vientitdistuksessa yhdessä. Myös js tutteille n määritelty tuteryhmät (määritellään tutesektrikhtaisesti), vidaan samaan tuteryhmään kuuluvat tutteet merkitä vientitdistushakemukseen sekä vientitdistuksen khtaan 22, jhn lisätään teksti Asetuksen (ETY) N: 612/09 4 artiklan 2 khdassa tarkitettu tuteryhmä (376/ art.). Vientitdistusta vidaan käyttää siinä mainitun/mainittujen 12-numerisen vientitukinimikkeen lisäksi myös a) samaan lukkaan tai b) samaan tuteryhmään kuuluvien tutteiden salta, vaikkei niitä lisi merkitty vientitdistukseen. Tällaisissa tapauksissa vientitdistuksen alkuperäinen nimike n eri kuin mitä vientitukihakemuksessa n ilmitettu, mutta mlemmat tutteet kuuluvat jk samaan lukkaan tai tuteryhmään, ja vientituki maksetaan seuraavasti: (612/09 4 art.) ja (1282/ artikla) 1. Js tteutuneen, vientitukihakemuksessa ilmitetun viennin vientituki n sama tai suurempi kuin vientitdistuksessa mainitun tutteen vientituki = maksetaan vientitdistuksen mukainen vientituki. 2. Js tteutuneen, vientitukihakemuksessa ilmitetun viennin vientituki n pienempi kuin vientitdistuksessa mainitun tutteen vientituki = maksetaan tteutuneen viennin tuki vähennettynä 20 prsentilla alkuperäisen ja tteutuneen viennin ertuksesta. Siis: tteutuneen viennin tuki -1/5 x (vientitdistuksessa mainitun tutteen tuki tteutuneen viennin tuki) = maksettava tuki. Hum. Tarjuskilpailuvienneissä vietävän tutteen vientitukikdin tulee lla täsmälleen sama kuin vientitdistukseen merkitty. 3.2 Vientitdistuksen hakeminen ja vakuuden asettaminen Vientitdistuksen hakeminen Hakemus susitellaan jätettäväksi sähköisesti. Verkkpalvelun käyttöön haetaan yritysten edustajille henkilökhtaiset käyttäjätunnukset. Sähköinen asiinti npeuttaa sekä hakemusten jättämistä että 9

10 hakemuksen käsittelyä. Verkkpalvelun avulla vi lisäksi seurata vientitdistuksiin liittyviä vakuustilejä. Sähköisestä tdistusmenettelystä n ma hje, ja kiinnstuneita pyydetään ttamaan yhteyttä markkinatukisastn (376/ ja 16, art.). Vientitdistusta vidaan hakea myös erityisellä AGREX -hakemuslmakkeella, jka löytyy internet-sivuilta (lmake "agrex" ). Jtta hakemus katsttaisiin määräajassa saapuneeksi, n se timitettava markkinatukisastlle määräpäivään kl mennessä (376/ art.). Määräajan jälkeen saapuneet hakemukset katstaan saapuneiksi seuraavana työpäivänä. Js hakemus halutaan peruuttaa tai tehdä siihen muutksia, nämä tulee tehdä kirjallisesti ennen kl samana päivänä kuin hakemus n jätetty. Js hakuaika n ilmitettu päivien lukumääränä ja viimeinen hakupäivä lisi arkipyhä, hakemusten jättöaika päättyy seuraavana arkipäivänä. Tämä ei pidennä tdistuksen vimassalaikaa (376/ art.) Tdistusvakuus Vientitdistusta hakiessaan viejä situtuu viemään tutteensa tdistuksessa mainituilla ehdilla. Vientiehtjen täyttymisen varmistamiseksi viejän n asetettava vakuus ( /kg), jnka määrä vaihtelee tutteittain (376/ art.). Hakemus vidaan ttaa käsiteltäväksi vasta sen jälkeen, kun hakija n asettanut riittävän vakuuden (ks. luku 1.5). Js asetettava vakuus n enintään 100 eura, ei vakuutta vaadita. Vakuus vapautetaan, kun viennin edellytykset n täytetty. 3.3 Vientitdistuksen myöntäminen ja käyttäminen Vientitdistuksen myöntäminen vaihtelee tutekhtaisesti. Yleensä vientitdistus myönnetään vasta kmissin määräämän pakllisen dtusajan jälkeen Tdistuksen myöntäminen ja vimassalaika Vientitdistus tulee vimaan sen myöntämispäivänä (vientitdistuksen khta 23) ja sen viimeinen vimassalpäivä n merkitty tdistuksen khtaan 12. Viennin tulee tapahtua tämän määräajan puitteissa. Lisätietja vimassalajista saa tutekhtaisista hjeista. Vimassaln pituus ja tukitas määräytyvät hakupäivän mukaan. Js viimeinen vimassalpäivä n pyhäpäivä, vientitdistus n vimassa vielä seuraavan arkipäivän (376/ art.) Vientitdistuksen käyttäminen Paperinen vientitdistus tulee esittää tulliviranmaisille viennin yhteydessä. Sähköinen vientitdistus n Tullin käytettävissä heti kun se n myönnetty markkinatukisastlla. Tullin Sähköinen Palvelukeskus (Spake) valv tdistuksen käyttämistä ja vahvistaa sähköiseen vientitdistukseen viejän merkitsemät vientitiedt vienti-ilmitustietjen mukaisesti. Vientitdistukseen liittyvä vientivelvite katstaan kknaan käytetyksi, kun vähintään 95 % (maittutteilla 98 %) sen määrästä n viety. Viejän vastuulla n hulehtia siitä, ettei vientitdistusta ylitetä tai ettei se jää vajaaksi. Viejän n syytä pitää maa kirjanpita asiasta (376/ art.). Vientitdistuksen käyttömäärät n ikaistava Tullissa, mikäli vienti ei tteutunut vienti-ilmituksessa ja vientitukihakemuksessa ilmitetun mukaisena tai js vienti n mitätöity. 10 Js vienti-ilmituksen mukaisesti vientiin ilmitettu tute palautuu yhteisöön, vientitdistukseen merkityt tteutuneiksi ilmitetut vientimäärät n peruutettava. Js tdistus n vimassa, määrät vidaan käyttää

11 uudelleen. Js vimassalaika n päättynyt, vakuus pidätetään. Js kuitenkin 20 päivän kuluessa jälleentunnista sama viejä vie saman määrän vastaavia tutteita, vakuutta ei pidätetä (376/ art.) Lisälehdet Tulli liittää paperiseen vientitdistukseen lisälehtiä, js vientierien määrä ylittää alkuperäisen luvan kääntöpulella levien ruudukiden lukumäärän (376/ art.). 3.4 Vientitdistuksen siirtäminen Vientitdistuksen alkuperäinen haltija vi siirtää tdistuksen tai sen tteen ikeudet tiselle viejälle. Siirt vidaan tehdä vain kerran. Sen lisäksi tdistus vidaan kuitenkin aina palauttaa alkuperäiselle haltijalle. Tdistuksesta aiheutuvia velvitteita ei vida kuitenkaan siirtää. Siirta haetaan markkinatukisastlta kirjallisesti. Js alkuperäinen vientitdistus n paperilla, tulee tämä timittaa markkinatukisastlle, jssa siirt vahvistetaan. Jidenkin tuteryhmien tdistuksien ikeuksia ei kuitenkaan vida siirtää. Siirt ja palautus tulevat vimaan merkintäpäivästä (ks. tutekhtaiset hjeet) (376/ art.). 3.5 Vientitdistuksen palauttaminen markkinatukisastlle Tulli vahvistaa tdistukselle kaikki viejän ilmittamat viennit SPAKEsta. Viejän tulee timittaa Tullista palautunut vientitdistus markkinatukisastlle viimeistään kahden kuukauden kuluttua tdistuksen vimassalajan päättymisestä. Mikäli tdistus palautetaan tämän määräajan jälkeen, vakuutta pidätetään (ks ) (376/ art.). Osittain tai kknaan käyttämätön ennakkvahvistettu tdistus n aina hyvä palauttaa markkinatukisastlle välittömästi sen palauduttua SPAKEsta, mikäli sitä ei enää käytetä tdistuksen vimassalaikana. Tdistuksen vimassalaikana tai vimassalajan päättymistä seuraavan kuukauden aikana palautetun tdistuksen vakuuden pidätysmäärää alennetaan tietyin ehdin 40 % tai 25 % (ks ). Asiakkaan tai hänen hulitsijansa pitää käydä palauttamassa sähköinen lppuun käytetty tdistus Palauta tdistus timinnlla sähköisessä tdistusjärjestelmässä. 3.6 Vakuuden vapauttaminen ja pidättäminen Vakuuskäsittelyssä humiidaan aina tdistuksen käyttöaste ja palautusajankhta. Vakuutta vapautetaan ja/tai pidätetään suhteessa niihin tutemääriin; jtka Tulli n merkinnöillään vientitdistukselle vahvistanut viedyiksi ja jiden salta asianmukaisin merkinnöin vahvistettu alkuperäinen T5-valvntalmake n timitettu markkinatukisastlle viimeistään 12 kk:n kuluttua tdistuksen vimassaln päättymisestä. Js vientitdistukseen merkitty vienti ei pistu EU:n alueelta määräajassa ja/tai fyysisessä tarkastuksessa havaitaan, ettei tute vastaa vientitdistuksessa ilmitettua nimikettä, ei vakuutta vida näiltä sin vapauttaa. 11

12 Kmissi vi tarvittaessa säätää, että vientivelvite katstaan täytetyksi edellisten ehtjen lisäksi vasta kun viejä timittaa tdisteen tutteen saapumisesta EU:n ulkpulella sijaitsevaan määräpaikkaan. Tällöin vakuus vapautetaan tai pidätetään tdisteella ilmitettujen määrien perusteella. Tällainen säännös annetaan tutealakhtaisissa tunti- ja vientitdistus-järjestelmän sveltamista kskevissa asetuksissa (376/ art., 612/09 17 art.). Vakuus vapautetaan kknaan, js vähintään 95 % (maittutteissa 98 %) tdistuksen kknaismäärästä n käytetty ja tdistus n timitettu markkinatukisastlle viimeistään kahden kuukauden kuluttua tdistuksen vimassalajan päättymisestä. Markkinatukisast vi vapauttaa vakuuden myös sittain vientitdistuksen haltijan kirjallisesta pyynnöstä. Tällöin viejän tulee timittaa markkinatukisastlle alkuperäinen, sittain käytetty vientitdistus ja tdiste siitä, että vähintään viisi prsenttia tdistuksessa ilmitetusta määrästä n viety (376/ art.) Kahden kuukauden määräajan puitteissa palautetut vientitdistukset Js vientitdistusta n käytetty vähemmän kuin 95 % (maittutteilla 98 %) ja se n palautettu vimassaln päättymistä seuraavan kahden kuukauden aikana, markkinatukisast pidättää vakuudesta seuraavan määrän: pidätettävä vakuus= [tdistuksen määrä x 95 % - viety määrä] / tdistuksen määrä x tdistukseen khdistettu vakuus. Maittutteiden khdalla pidätettävä vakuus lasketaan seuraavasti: [tdistuksen määrä x 98 % - viety määrä] / tdistuksen määrä x tdistukseen khdistettu vakuus. Esimerkki: kg:n vientitdistuksesta n käytetty kg. Vientitdistukseen khdistettu vakuus n 2000 eura. Vientitdistus n vimassa 30 päivää ja tdistus n palautettu markkinatukisastlle sen vimassalajan jälkeisenä tisena kuukautena. Pidätys = x 0, / x 2000 = 900 eura, lput 1100 eura vapautetaan Mikäli tutetta ei le viety yhteisön tullialueen ulkpulelle 60 päivän kuluessa vienti-ilmituksen vastaanttamisesta, pidätetään vientiä vastaavaa vakuutta asetusten säädösten mukaisesti (376/ art.) (2220/85 23(2) art.). Js pidätettävän vakuuden määrä n enintään 100 eura, ei pidätystä tteuteta (MMM asetus 1363/2002) (612/09 49(3) art.). Mikäli tdistusta n käytetty vähemmän kuin 5 %, kk vakuus pidätetään (376/ art.). Ennalta vahvistetun, käyttämättömän tai sittain käytetyn vientitdistuksen pidätettävää vakuutta alennetaan 40 %, js tdistus palautetaan sen vimassalajan kahden ensimmäisen klmanneksen aikana, 25 %, js tdistus palautetaan sen vimassalajan viimeisen klmanneksen tai vimassalajan päättymistä seuraavan kuukauden aikana. Alennusprsentteja svelletaan vain, js tdistus n palautettu markkinatukisastlle sen GATT-vuden aikana, jlle tdistus n myönnetty, kuitenkin 30 päivää ennen kyseisen vuden päättymistä. Markkinintivudet eri tutteilla vat skeri riisi ja viini

13 liiviöljy kaikki muut tutteet Kmissi vi väliaikaisesti keskeyttää näiden alennusprsenttien sveltamisen. Esimerkki: kg:n vientitdistuksesta n käytetty 5000 kg. Vientitdistukseen khdistettu vakuus n 2000 eura. Vientitdistus n vimassa 30 päivää ja tdistus n palautettu markkinatukisastlle sen vimassalajan kymmenentenä päivänä. Menetettävää vakuutta alennetaan 40 prsentilla. Tdistuksesta n käyttämättä: kg x 95 % kg = kg. Pidätys = kg/ kg x eura x 60 % = 540 eura. Lppusa, eura vapautetaan Kahden kuukauden määräajan jälkeen markkinatukisastlle timitetut vientitdistukset Kun tdistus timitetaan markkinatukisastlle kahden kuukauden jälkeen tdistuksen vimassalajan päättymisestä, pidätetään se sa vakuudesta, jta ei le j aiemmin vapautettu (ks ). Ennalta vahvistetun vientitdistuksen pidätettävää vakuutta alennetaan kuitenkin seuraavasti (376/ art.): 90 %, js tdistus palautetaan vimassalajan päättymistä seuraavan klmannen kuukauden aikana, 50 %, js tdistus palautetaan vimassalajan päättymistä seuraavan neljännen kuukauden aikana, 30 %, js tdistus palautetaan vimassalajan päättymistä seuraavan viidennen kuukauden aikana, 20 %, js tdistus palautetaan vimassalajan päättymistä seuraavan kuudennen kuukauden aikana. Js tdistus, jta ei le ennalta vahvistettu, palautetaan määräajan umpeuduttua, mutta kuitenkin kahden vuden kuluessa vientitdistuksen vimassalajan päättymisestä, vakuutta pidätetään 15 % määrästä, jka lisi pidätetty lpullisesti tutteiden jäädessä viemättä. Js tdistus palautetaan sen jälkeen kun vimassalajan päättymisestä n kulunut kaksi vutta, vakuus pidätetään kknaan (376/ art.). 3.7 Vientitdistuksen kataminen tai tuhutuminen Js vientitdistus tai tdistuksen te kataa, markkinatukisast vi myöntää viejän pyynnöstä kadnneelle asiakirjalle krvaavan tdistuksen/tteen tai kaksiskappaleen. Krvaavaa tdistusta käytetään uusien vientitapahtumien tteuttamiseen. Sitä vastin kaksiskappaleella ei vi viedä uusia vientieriä, vaan siihen vidaan vakuuden vapauttamista varten merkitä vain j alkuperäisellä kadnneella asiakirjalla tapahtuneet viennit (376/ art.) Krvaava tdistus Krvaavaan tdistukseen/tteeseen tehdään samat merkinnät, jtka esiintyvät krvattavassa asiakirjassa. Krvaava asiakirja myönnetään kuitenkin tutemäärälle, jka sallitulla pikkeamalla (5 %) lisättynä vastaa kadnneessa asiakirjassa esiintyvää käytettävissä levaa määrää. Hakijan n ilmitettava kirjallisesti käytettävissä leva määrä (376/ art.). Krvaavan tdistuksen myöntäminen edellyttää vakuuden asettamista. Vaadittava vakuus lasketaan kertmalla ennaklta vahvistettu tuki krtettuna 20 prsentilla sillä määrällä, jlle krvaava tdistus/te n myönnetty lisättynä sallitulla pikkeamalla: 13

14 Vakuus = (vientituki x 1,2) x (krvaavan tdistuksen määrä + sallittu pikkeama) Vakuuden lisäys ei saa kuitenkaan lla alle 3 eura 100 nettkilgrammaa khti. Markkinatukisast vi myös kieltäytyä myöntämästä krvaavaa tdistusta tai tetta, js ei le takeita siitä, että tämän artiklan edellyttämää tavitetta nudatetaan, hakija ei le kyennyt sittamaan, että hän n ryhtynyt khtuullisiin varkeinihin tdistuksen tai tteen kadttamisen estämiseksi (376/ (2) art.). Js krvaava tdistus/te kataa, ei sille enää myönnetä uutta krvaavaa tdistusta. Js yhteenlaskettu viety määrä alkuperäisellä ja krvaavalla asiakirjalla n suurempi kuin alkuperäisen asiakirjan ikeuttama määrä, menetetään vastaava sa krvaavaa asiakirjaa varten asetetusta vakuudesta: Vakuuden menetys = (vientituki x 1,2) x määrä, jlla alkuperäisen tdistuksen ikeuttama määrä ylitetty Js kadnnut asiakirja löytyy, ja sille n j myönnetty krvaava tdistus, ei alkuperäistä saa enää käyttää, vaan se n palautettava välittömästi markkinatukisastlle. Js alkuperäisessä asiakirjassa esiintyvä käytettävissä leva määrä n suurempi tai yhtä suuri kuin määrä, jlle krvaava asiakirja n annettu, vapautetaan krvaavaa tdistusta varten asetettu vakuus viipymättä. Muussa tapauksessa krvaavan tdistuksen vakuus vapautetaan 15 kuukauden kuluttua tdistuksen vimassalajan päättymisestä (376/ art.). Krvaava tdistus/te vidaan myös antaa sen haltijan pyynnöstä, js alkuperäinen asiakirja n tuhutunut kknaan tai sittain. Tällöin haltijan n pystyttävä sittamaan markkinatukisastlle, ettei tdistusta le kknaan käytetty ja ettei sitä enää vida käyttää sen tuhutumisen vuksi (376/ art.) Kaksiskappale Kaksiskappaletta haetaan kirjallisella vapaamutisella hakemuksella, jssa selvitetään alkuperäisen asiakirjan katamisen syyt perusteluineen. Markkinatukisast vi pikkeuksellisesti myöntää kaksiskappaleen kadnneesta vientitdistuksesta tai sen tteesta sillin, kun kadnnut tdistus/te n j käytetty kknaan tai sittain. Kaksiskappaleen myöntäminen ei edellytä lisävakuuden asettamista (376/ art.). Kaksiskappale sisältää samat tiedt kuin alkuperäinen asiakirja. Lisäksi jkaiseen kappaleeseen tulee merkitä selkeästi maininta "kaksiskappale". Kaksiskappaletta ei vi käyttää vientitimien tteuttamistarkituksiin (uusiin vienteihin), vaan siihen merkitään ainastaan alkuperäisellä kadnneella asiakirjalla j tapahtuneet viennit. Kaksiskappale n esitettävä siinä Tullin SPAKEsta, jssa kadnneeseen tdistukseen/tteeseen liittyvät vienti-ilmitukset n hyväksytty. Tulli merkitsee kaksiskappaleeseen tteutuneet viennit ja vahvistaa ne. Kaksiskappale krvaa vakuuden vapauttamiseen tarvittavan alkuperäisen tdistuksen/tteen. 14

15 3.8 Ylivimainen este (frce majeure) Vientituen ehtjen nudattamatta jättäminen vidaan hyväksyä vain frce majeure -tapauksissa eli ylivimaisen esteen vallitessa. Js viejä haluaa vedta ylivimaiseen esteeseen, kirjallinen selvitys tapahtuneesta tulee timittaa markkinatukisastlle välittömästi. Vetaminen ylivimaiseen esteeseen tulkitaan aina tapauskhtaisesti. Klmannen maan lsuhteet vidaan katsa ylivimaisen esteen tilanteeksi (jllin tdistuksen käyttämättä jättäminen ei jhda vakuuden menetykseen) vain js kmissi jäsenvaltin nimettyä kyseisen maan frce majeure -tapaukseksi n erikseen vahvistanut k. maan tällaiseksi maaksi ja ilmittanut siitä kaikille jäsenvaltiille (376/ art.). 4 Vientituen hakumenettely Vientituki maksetaan viejän hakemuksesta. Hakemuksena käytetään Tullin sähköisestä vientiilmitusjärjestelmästä tulstettavaa vientitukihakemusta, jnka SPAKE timittaa asianmukaisin merkinnöin varustettuna liitteineen virkateitse maaseutuvirastn. Pikkeustapauksissa (Tullin varamenettelytilanteessa, kun sähköinen vientijärjestelmä ei timi) vidaan vientitukihakemuksena käyttää M-lmaketta, minkä lisäksi lähtötullitimipaikassa n esitettävä paklliset turvatiedt sisältävä vientiilmitus liitteineen. Vientituen maksamiseen ja vakuuden vapauttamiseen vaadittavat asiakirjat n timitettava markkinatukisastlle 12 kuukauden kuluessa vienti-ilmituksen hyväksymisestä. Varamenettelytilanteessa viejän n itse tulstettava M-lmakkeet tai stettava ne Edita Oy:stä. SPAKE hyväksyy ja vahvistaa asianmukaisin merkinnöin viejän täyttämän M-lmakkeen liitteineen ja timittaa asiakirjat edelleen markkinatukisastlle 4.1 Ennakkilmitus Jtta Tullilla lisi mahdllisuus varautua tekemään viennin fyysinen tarkastus, tulee viennistä antaa ennakkilmitus ennen varsinaista vientitapahtumaa. Ennakkilmitus annetaan lähettämällä vientitukiviennin vientisanma Tullin sähköiseen vientijärjestelmään viimeistään sillin kun ilmitettuun lastauksen alkamisajankhtaan n vähintään 8 tuntia 15 min. virka-aikaa. SPAKE vastaanttaa ennaklta annettavan vientitukiviennin vientisanmia ainastaan virka-aikana ja tämä n humiitava ilmituksen antamisen määräajissa. Ainastaan pikkeustapauksissa viejä vi spia SPAKEn kanssa lyhennetyn ennakkilmitusajan. Ennakkilmituksessa tulee ilmittaa kaikki vientituen määräytymiseen vaikuttavat tiedt, esim. lastauspaikka, lastauksen alitusaika ja arviitu kest sekä vietävien tutteiden tukinimikkeet ja tutemäärät. Ennakkilmituksen liitteet (esim. jalsteiden R-lmakkeet) timitetaan ilmittamisen yhteydessä Tullin sähköiseen faksiin. 4.2 Irttavaran määrän ennakkarvi Irttavaraa vietäessä viejät vivat ilmittaa ennakkn arvin vietävän tutteen painsta ja lastauksen tapahduttua täsmentää tiedn lähettämällä SPAKEen vientiä kskevan ikaisupyynnön. Irttavaraksi luetaan tässä yhteydessä viljan ja muun pakkaamattman tavaran lisäksi myös elävät eläimet ja (puli)ruht, neljännekset, etusat, kinkut, lavat, kylki, kupeet ja luullinen selkä. 15

16 Ennakkarvin ja lpullisen painn väliseksi erksi sallitaan vientitukea määritettäessä +/-10 % pikkeama arviidusta määrästä. Tuki maksetaan tdellisuudessa viedylle määrälle, js se n sallitun verran pienempi kuin ennakkarvi. Js viety määrä n yli 10 % suurempi kuin ennakkarvi, maksetaan enintään 10 % suurempi ylitys. 10 %:ia suurempi arviidun painn alitus taas jhtaa tuen vähentämiseen (ks. luku 5.2). (612/09 5(6) art.) Käytännön menettely n seuraava: viejä ilmittaa vienti-ilmituksessa tietyllä erityismaininnan kdilla, että vientitukihakemuksessa ilmitettu nettpain n arvi ja merkitsee nettpainksi arviimansa vientimäärän. Tullille timitetaan välittömästi lastauksen jälkeen punnituslista tai muu dkumentti, jlla tdellinen pain tdistetaan. Tässä asiakirjassa n ltava punnituksesta vastaavan henkilön allekirjitus, Tullin leima ja tavaran ja vienti-ilmitukseen yhteyden ilmaiseva numer. 4.3 Vientitukihakemus Vientitukihakemuksen tiedt Vientitukihakemuksessa n ilmitettava kaikki tuen laskemisessa tarvittavat tiedt ja erityisesti (612/09 5(4) art.): a) tukea myönnettäessä käytettävän vientitukinimikkeistön mukainen tutteiden kuvaus (sarake 31); CN-kdi (8 numera) ja lisäkdi (4 numera) eli yhteensä 12 numera b) vietävien tutteiden nettmassa tai tarvittaessa muu määrä tuen laskemisessa humin tettavana mittayksikkönä ilmaistuna c) siinä määrin kuin n tarpeen tuen laskemisen kannalta, kyseisten tutteiden kstumus tai viittaus kyseiseen kstumukseen (mm. rasvaprsentti) Vienti-ilmituksen ja vientitukihakemuksen tiedissa n jkaisen sellaisen tavaraerän khdalle, jsta haetaan vientitukea, ehdttmasti aina merkittävä "Vientitukea haetaan" Tullin julkaisemalla erityismaininnan kdilla FIXCH. Js tavaraerälle ei haeta vientitukea, merkitään "Vientitukea ei haeta" erityismaininnan kdilla FIXCF. Vienti-ilmittaminen Tullissa tapahtuu sähköisesti. Kullinkin ajantasaiset sähköisen vienti-ilmittamisen ja vientitukihakemuksen täyttöhjeet vi parhaiten varmistaa tullista Vientitukihakemuksen timittaminen tulliin Sähköisessä ilmitusmenettelyssä viejän ei tarvitse erikseen antaa vientitukihakemusta, kska vientitukihakemus mudstuu autmaattisesti Tullin vientijärjestelmästä viejän antamien vientitietjen perusteella. Vientitukihakemus tulstetaan ja hyväksytään Tullin Sähköisessä Palvelukeskuksessa virkaaikana kaksi tuntia ennen lastauksen alkamisajankhtaa. Samalla Tullin vientijärjestelmä lähettää viejälle kpin vientitukihakemuksesta tiedksi siitä, millaisena lpullinen hakemus n Tullissa hyväksytty. Hyväksymisen jälkeen viejä ei enää vi tehdä krjauksia vientitukihakemukseen, eikä hakemusta myöskään vida mitätöidä. Sen sijaan vientitietja vidaan ikaista tai vienti-ilmitus mitätöidä lastauksen alkamisesta lähtien siihen asti, että tavaran pistuminen EU:sta n vahvistettu määrätullitimipaikassa. Viejä tulee timittaa ikaisu- tai mitätöintipyynnöt Tullille kirjallisesti ja Tulli timittaa ikaistut vientitiedt maaseutuvirastlle tukihakemuksen liitteeksi. 16

17 Tulli n antanut erilliset hjeet vientitukiviennin ennakk- ja vienti-ilmittamisen timittamisesta ja niihin liittyvistä määräajista. Vientitukihakemus tulstuu Tullin tietjärjestelmästä pdf-mudssa vientiilmituksen tietjen perustella kaksi tuntia ennen ilmitettua lastauksen alkamisajankhtaa. Tulli hyväksyy hakemuksen leimallaan ja merkinnöillään. Siten, että tullivirkailijalla n käytettävissään alkuperäinen vientitukihakemus ennen lähtöä mahdlliselle tarkastukselle lastauspaikalle. Vientitukihakemuksen timittamiseen liittyvät yksityiskhdat ja velvitteet kannattaa tarkistaa SPAKEn fega-vastuuhenkilöiltä tai -käsittelijöiltä. Humatessaan jnkin antamansa tiedn muuttuneen viejän tulee välittömästi kirjallisesti ilmittaa siitä Tulliin. Mikäli vientitukihakemuksessa annetut tiedt ja Tullin fyysisen tarkastuksen tarkastustulkset pikkeavat tisistaan, judutaan sveltamaan vientitukiasetuksen mukaisia sanktiita (ks. luku 6) Vientitukihakemuksen liitteet Viejän n liitettävä jkaiseen vientitukihakemukseen nn-annex I -tutteilla sekä hedelmä- ja vihannesjalsteilla R-lmakkeet. Liitteet annetaan vienti-ilmittamisen yhteydessä SPAKEn sähköiseen faksiin. Erillisissä tutekhtaisissa hakuppaissa määritetään kunkin tutteen viennissä vaadittavat liitteet (ks. tutekhtaiset ppaat) (612/09 46 art.) Krjaukset vientitukihakemukseen Vientituen määräytymiseen vaikuttavia tietja ei vida krjata enää vientitukihakemuksen hyväksymisajankhdan jälkeen, paitsi irttavaralla. Lpullista nettkilmäärää ei sillinkaan krjata vientitukihakemukseen, vaan se ilmitetaan ikaisemalla vienti-ilmitusta erikseen Tullille timitettavan punnitustsitteen mukaisesti). 4.4 Tullin surittama tarkastus Tullin tehtävät markkinatukisastn hallinnimien tukien tarkastuksessa perustuvat MMM:n, VM:n ja Maaseutuvirastn tekemään spimukseen sekä Tullin asemaan timivaltaisena viranmaisena vientitiminnassa. Spimuksen perusteella Tulli tekee asiakkaan luna lastauksen yhteydessä tai tavaran esittämisen yhteydessä yllätystarkastuksia ja jälkikäteen kirjanpidn ja timinnan tarkastuksia. Fyysisen tarkastuksen näytteeksi tettua määrää ei tule vähentää vienti-ilmituksen nettmassasta. Näytteille maksetaan siis vientitukea, vaikka viejä ei krvaisi näytteeksi tettua määrää vastaavalla tutteella (612/09 7 art.). 4.5 Pistuminen yhteisön tullialueelta 60 päivässä Oikeus vientitukeen syntyy vasta, kun tute n pistunut sellaisenaan yhteisön tullialueen ulkpulelle. Tavariden jäädyttäminen n kuitenkin sallittu. Uudelleen pakkaaminen, pakkausmerkinnän kiinnittäminen tai sen vaihtaminen n sallittu tullin luvalla vain, js se ei aiheuta muutksia yhdistetyn nimikkeistön alanimikkeen salta. Tällöin timenpiteistä n tehtävä merkintä T5-valvntalmakkeen alkuperäiskappaleeseen. (612/09 7 art.). Pistumisen tulee tapahtua 60 päivän kuluessa vientimenettelyn alittamisesta. Pistumisen lisäksi eriytetyn tuen tapauksessa tutteiden n saavuttava määrämaahan 12 kuukauden kuluessa. Js edellä mainittuja määräaikja ei nudateta, vientitukea alennetaan ja vientitdistukseen liittyvää vakuutta pidätetään. 17

18 4.6 T5-valvntalmake Viejän n laadittava T5-valvntalmake kaikille niille kuljetuksille, jtka pistuvat muun kuin vientitullitimipaikan (=lähtötulli) kautta. Js pistumistulli siis n sama kuin lähtötulli, ei T5- valvntalmaketta tarvita (612/09 8 art.). Meriliikenteen salta ertetaan säännöllisessä ja ei-säännöllisessä liikenteessä levat alukset. Yhteisön sisäisestä meriliikenteestä käytetään nimitystä säännöllinen meriliikenne. Säännölliseen liikenteeseen n haettava lupa tulliviranmaisilta. Vientitukiikeuden synnyn kannalta pistuminen yhteisöstä katstaan tapahtuneeksi siinä satamassa, jssa tavarat lastataan epäsäännöllisessä liikenteessä levaan alukseen. Näin llen pistumispaikka vi lla j satama Sumessa, jka tällöin kuittaa T5-valvntalmakkeen. Mikäli pistuminen tapahtuu lähtötullitimipaikassa (samassa tullitimipaikassa, jssa vientimenettely alitetaan), T5-valvntalmaketta ei tarvita, vaan pistumisen vahvistus tapahtuu sähköisesti Tullin tietjärjestelmässä. Js tavarat lähtevät Sumesta säännöllisen liikenteen aluksella ja ne siirretään epäsäännöllisen liikenteen alukseen (yleensä valtamerialukseen) jssakin tisessa yhteisön satamassa, pistumispaikka n tämä uudelleenlastaussatama, jka kuittaa T5-valvntalmakkeen. Tarkempaa tieta meriliikenteen passituksesta saa Tullihallituksesta. Js tavara asetetaan vientijäsenvaltissa yksinkertaistettuun yhteisön passitusmenettelyyn rautateitse tai suurissa knteissa yhteisön tullialueen ulkpuliselle määräpaikka-asemalle kuljettamista varten tai yhteisön ulkpuliselle vastaanttajalle timittamista varten, tuen maksaminen ei edellytä T5 valvntalmakkeen esittämistä (612/09 11(1) art. ). 4.7 T5-valvntalmakkeen jälkikäteen vahvistaminen tai uuden laatiminen Mikäli T5-valvntalmake n jäänyt alun perin tekemättä tai T5-määrätullitimipaikassa esittämättä ja näin tuenmaksun edellyttämä pistumisen vahvistus jäänyt saamatta, n jissakin tapauksissa mahdllista laatia uusi T5-valvntalmake tai yrittää sen jälkikäteistä vahvistamista (2454/ f art.). Näissä tapauksissa n syytä ttaa yhteyttä vientitullitimipaikkaan. 4.8 T5-valvntalmakkeen krvaavat asiakirjat Nrmaalisti T5-valvntalmake palautuu virkateitse T5-määräpaikasta vientitulliin (lähtötulliin) ja sieltä markkinatukisastlle. Mikäli T5-valvntalmake ei le palautunut, vidaan se krvata pistumistullitimipaikan tdistuksella, jssa vakuutetaan, että alkuperäinen T5-valvntalmake n esitetty ja jssa mainitaan tdistuksen numer, tdistuksen antanut tullitimipaikka ja vientierän yhteisöstä pistumispäivämäärä (612/09 46 art.). Mikäli T5-valvntalmake ei le viejästä riippumattmista syistä palautunut vientitullipaikkaan klmen kuukauden kuluttua tavaran asettamisesta Tullin valvntaan (vientimenettelyyn), vi viejä esittää markkinatukisastlle krvaavia asiakirjja sisältävän vastaavuushakemuksen (612/09 46(3) art.). Tämä hakemus n tehtävä 12 kuukauden kuluessa vienti-ilmituksen vastaanttamisesta. Hakemuksessa n selvitettävä, että T5-valvntalmake n jäänyt palautumatta viejästä riippumattmasta syystä. Vapaamutiseen hakemukseen tulee liittää kuljetusasiakirja, ja viennissä, jnka tuen määrä n yli

19 eura saapumista kskeva asiakirja tai muu artiklassa 16 mainittu asiakirja (ks. khta 4.2) (612/09 17 ja 46(3). art.). 4.9 Asiakirjat uudelleenlastauksen ja kauttakulun yhteydessä Jtta vientituki vidaan maksaa, n tavaran pistuttava EU:n alueelta 60 päivän kuluessa siitä, kun se n asetettu tullin valvntaan (vientimenettelyyn). Tavaraerä vidaan kuitenkin uudelleenlastata, tai se vi palata EU:n alueelle kauttakulkua varten 28 päivän ajaksi edellä mainitun 60 päivän lisäksi. Viejän tulee merikuljetusten yhteydessä ilmittaa vienti-ilmituksessa ja vientitukihakemuksessa, tullaank tavara uudelleenlastaamaan. Js viejä suunnittelee uudelleenlastausta tai kauttakulkua, tulee vientiilmituksessa ja tukihakemuksessa ilmittaa erityismaininnan kdi FIXCJ. Mikäli uudelleenlastausta ei aita tehdä, ilmitetaan erityismaininnan kdi FIXCI. Vientitukihakemuksen liitteeksi tulee Markkinatukisastlle timittaa allekirjitettujen kuljetusasiakirjjen kpit. Kuljetusasiakirjalla tarkitetaan tässä yhteydessä jk knssementtia tai rahtikirjaa. Kuljetusasiakirjjen tulee kattaa viennin reitti määräsatamaan asti, lähtien siitä satamasta, jssa Tulli n varustanut pistumisasiakirjan asianmukaisella hyväksymismerkinnällä. Siten, mikäli säännöllisessä reittiliikenteessä levan aluksen pistumispaikka n EU:n uudelleenlastaussatama, jllin T5- valvntalmake seuraa tavaran mukana, vientituen maksun edellytyksenä vat kuljetusasiakirjat uudelleenlastaussatamasta määräpaikkaan asti. Mikäli uudelleenlastaustarve syntyy yllättäen, (ts. sitä ei le ennakkn ilmitettu), tulee viejän aina esittää selstus tapahtuneesta ja liittää vientitukihakemukseensa kuljetusliikkeen edustajan allekirjittamien kuljetusasiakirjjen kpit lähtömaasta aina lpulliseen khteeseen asti (612/09 10 art.). Js tavara timitetaan maakuljetuksena (maanteitse tai rautateitse), vi tavara palata EU:n alueelle kauttakulkua tai uudelleenlastausta varten 28 päivän ajaksi. Suunniteltu paluu yhteisön tullialueelle kauttakuljetettavaksi n ilmitettava vientitukihakemuksessa. Tällöin ei kuljetusasiakirjja tarvita autmaattisesti. Js tavaraa viedään ilmakuljetuksena, Tulli tekee pistumismerkinnän T5-valvntalmakkeeseen ainastaan viejän esitettyä kuljetusasiakirjan lähtömaasta lpulliseen määräpaikkaan saakka. Kaikissa tapauksissa kuljetusasiakirjat (knssementti, rahtikirjat) n säilytettävä ainakin klme vutta laatimisvuden lpusta lukien, ja ne n varauduttava vientituen saamisen ehtna esittämään markkinatukisastlle pyynnöstä. 5 Eriytetty vientituki Kaikissa yhteisön jäsenvaltiissa maksetaan samantasista yhteisön vientitukea samasta tutteesta samaan määräpaikkaan. Sen sijaan n mahdllista, että vientituki vaihtelee tietyillä tutteilla määräpaikan mukaan. Tällöin n kyseessä eriytetty vientituki (ks. sektrikhtaiset hjeet). Eriytetyn vientituen tutteiden n sekä pistuttava yhteisöstä 60 pv kuluessa vientimenettelyyn asettamisesta että myös saavuttava määrämaahan 12 kuukauden kuluessa vienti-ilmituksen hyväksymisestä. 19

20 5.1 Eriytetyn vientituen laskeminen Eriytetyssä vientituessa n perussa ja määrämaan mukaan muuttuva vaihteleva sa. Perussa (jka vi lla myös nlla) maksetaan kaikkiin vientimaihin. Vaihteleva sa maksetaan sille määrälle, mikä n tutu klmanteen maahan. Lunnllinen painhävikki ei kuitenkaan vähennä tukea. Ehtna sille, että "tunti klmanteen maahan katstaan tapahtuneeksi, n tuntia ja tuntitullien kantamista kskevat tullimudllisuudet klmannessa maassa täytettävä (612/09 2, 16 ja 46 art.). Eriytettyyn vientitukeen liittyvä vaihteleva suus lasketaan seuraavasti: Vaihteleva suus = viety määrä x (määrämaan vientituki -alhaisin svellettava vientituki (myös nlla-tuki)). Js eriytetyn vientituen llessa kyseessä tutteita ei viedä vientitdistuksen khdassa 7 mainittuun määrämaahan, maksetaan vientituki seuraavasti (612/09 25 art.): a) js tteutuneen määräpaikan vientituki n sama tai suurempi kuin khdassa 7 ilmitettu, svelletaan khdassa 7 ilmitettua vientitukea; b) js tteutuneen määräpaikan vientituki n alempi kuin khdassa 7 ilmitettu, maksetaan vientituki, jka saadaan laskemalla tteutuneen määräpaikan vientituki vähennettynä summalla, jka n 20 % ilmitetun määräpaikan vientituen ja tsiasiallisen määräpaikan vientituen ertuksesta. Sillin maksettava vientituki = tteutuneen määräpaikan tuki -0,2 x (khdassa 7 ilmitetun määräpaikan tuki tsiasiallisen määräpaikan tuki). Vientituen tasn määräävät määräpaikkakdit n lueteltu Kmissin asetuksessa 1334/2011. Siinä määrämaat n ryhmitelty maantieteellisiin tai talusalueisiin tms. alueisiin. Kuluvaa vutta kskeva asetus julkaistaan edellisen vuden lpussa. Vientituet ilmitetaan näiden määräpaikkakdien mukaan eikä maakhtaisesti. 5.2 Vaadittavat asiakirjat Eriytetty vientituki maksetaan, kun viimeistään 12 kuukauden kuluessa vienti-ilmituksen hyväksymisestä timitetaan tdisteet, että viety erä n asetettu markkinille siinä klmannessa maassa tai niissä klmansissa maissa, jnne vientituki n määritetty. Tavariden timittaminen määrämaahan sekä eriytettyä tukea varten vaadittavien tdisteiden hankkiminen vat viejän vastuulla. Eriytettyä tukea varten vaaditaan aina kuljetuksesta vastaavan henkilön allekirjittaman kuljetusasiakirjan jäljennös tai valkpi sekä tdistus kulutukseen saattamista kskevien tullimudllisuuksien täyttymisestä. Tdistuksena vidaan käyttää tista seuraavista asiakirjista (612/09 17 art.): 20 khdemaan tulliasiakirja, sen jäljennös tai valkpi Tulliasiakirjan n ltava sellainen, jsta näkyy tavaran saattaminen vapaaseen liikkeeseen tai se että tullit n maksettu. Jäljennöksen tai kpin n ltava alkuperäisen asiakirjan hyväksyneen tulliviranmaisen, kyseisen klmannen maan viranmaisen tai julkisen ntaarin tai maassa levan jäsenvaltin viranmaisen tai tuen maksamisesta vastaavan viranmaisen ikeaksi tdistama (esim. tuntitullaustdistus tai landing certificate). purkamista ja kulutukseen saattamista kskeva tdistus (malli asetuksen 612/09 liitteinä IX ja XI)

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013

MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 1 (25) MAKSETUISTA ELÄKKEISTÄ ELÄKESELVITTELYÄ VARTEN ETK:LLE ANNETTAVAN ELÄKEMENOTIEDOSTON SEKÄ PERINTÄTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE VUODELLE 2013 Sisällysluettel OSA I: ELÄKEMENOTIEDOSTON TÄYTTÖOHJE... 3 YLEISTÄ...

Lisätiedot

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista.

Kelan järjestelmä muodostaa erän apteekin yhden vuorokauden aikana lähettämistä ostoista. 11 Tilitysmenettely Kelalta tai työpaikkakassalta tilitettävä kustannus syntyy sillin, kun lääkkeet luvutetaan asiakkaalle sairausvakuutuslain mukaisella krvauksella vähennettyyn hintaan. Kun lääkkeet

Lisätiedot

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö

KTJkii-aineistoluovutuksen tietosisältö KTJkii-aineistluvutuksen tietsisältö 2008-02-12 Versi 1.05 2009-02-10 Versi 1.06 2010-02-16 Versi 1.07 2011-02-14 Versi 1.08 2012-02-13 Versi 1.09 2013-02-25 Versi 1.10 2014-02-10 Versi 1.11 Yleistä Ominaisuustietjen

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT

LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT TARJOUSPYYNTÖ 1(4) LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEEN JA YRITYKSEN MUUTOSTILANTEISIIN LIITTYVÄT PALVELUT Lestijärven kunta Kaustisen seutukunta ja sen hallinnima InnKas -prjekti (S 12115) tarjaa prjektissa mukana

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014

Kattoturvatuotteet - Kattopollarit, talotikkaat, lumiesteet ja katon vaakaturvakiskot 2.7.2014 Kattturvatutteet - Kattpllarit, taltikkaat, lumiesteet ja katn vaakaturvakiskt 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti

Lisätiedot

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta

Ominaisuus- ja toimintokuvaus Idea/Kehityspankki - sovelluksesta www.penspace.fi inf@penspace.fi 15.6.2015 1 Ominaisuus- ja timintkuvaus Idea/Kehityspankki - svelluksesta 1. Yleistä Kun jäljempänä puhutaan prjektista, tarkitetaan sillä mitä tahansa kehittämishjelmaa

Lisätiedot

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun

- Lähettää kasvulohkotiedot sähköiseen tukihakuun tai tulostaa paperille. - Lähettää kylvöalailmoituksen tiedot sähköiseen tukihakuun 1 Sähköinen tukihaku Pelttuki-hjelmalla 8.4.2014, hjelmaversi 2014.11 Yleiskuvaus Pelttuki-hjelmasta n lemassa kaksi eri laajuista versita, maksullinen Pelttuki Pr ja ilmaiseksi käyttöön saatava Pelttuki

Lisätiedot

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007).

22.8.2014 Dnro OUKA/7126/02.08.00/2014. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (348/2007) sekä lakia täydentävää asetusta (614/2007). TARJOUSPYYNTÖ 1(7) 22.8.2014 Dnr OUKA/7126/02.08.00/2014 OULUNSALON KIRJASTON PALAUTUSAUTOMAATTI Hankinnan tausta ja tarkitus Oulun kaupunginkirjast-maakuntakirjast (hankintayksikkö/tilaaja) pyytää tarjustanne

Lisätiedot

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti

Läsnä Seppänen Hannes puheenjohtaja Matero Riina-Maria talouspäällikkö, sihteeri. Juntunen Johanna varajäsen Kinnunen Pirjo-Riitta jäsen Köngäs Martti 1(5) Aika Keskiviikkna 30.3.2016 kl 17 Paikka Seurakuntasali, Pulanka Läsnä Seppänen Hannes puheenjhtaja Mater Riina-Maria taluspäällikkö, sihteeri Milanen Erkki varapuheenjhtaja Herukka Terttu Juntunen

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN

VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Kirje 1 (5) VM/1346/02.02.03.09/2017 10.7.2017 VALTIONAVUSTUKSET SUOMI.FI-VIESTIT -PALVELUN KÄYTTÖÖNOTTOIHIN Valtinavustuksen maksimisumma Sumi.fi-viestit n palvelu, jka timii julkishallinnn rganisaatiiden

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT FI_Annex III_mnbeneficiary_valmis.dc I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta.

Tämä liite täydentää sopimuksessa määriteltyjä ehtoja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululuokissa. Nämä tarkennukset löytyvät II osasta. FIN_Annex III_mnbeneficiary_v20140604.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle LIITE III TALOUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika

1. HAKIJAN TIEDOT Sukunimi Etunimet (alleviivaa puhuttelunimi) Syntymäaika Pätevyyden tteamisjärjestelmä mudstuu pätevyydet tteavista pätevyyslautakunnista ja niitä hitavista sihteerijärjestöistä sekä pätevyyslautakunnat nimittävästä ja pätevyydet rekisteröivästä FISE Oy:stä.

Lisätiedot

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste

Lahden seudun joukkoliikenteen rekisteriseloste Lahden seudun jukkliikenteen rekisteriselste 22.9.2015 Lahden seudun jukkliikenneviranmainen Rekisteriselste, laatimispäivä 30.7.2014 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lahden

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT FINvs3_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714.dc KA 1 Yleissivistävälle kulutukselle I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä

Lisätiedot

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa

Basware Konsernitilinpäätös Forum Ajankohtaista pörssiyhtiön raportoinnissa Basware Knsernitilinpäätös Frum Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa 16.5.2013 Samuli Perälä, KHT Ajankhtaista pörssiyhtiön raprtinnissa Arvpaperimarkkinalain muuts Mitä tieta tilinpäätöksessä n annettava

Lisätiedot

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne

HENKKARIKLUBI. Mepco HRM uudet ominaisuudet vinkkejä eri osa-alueisiin 1 (16) 28.5.2015. Lomakkeen kansiorakenne 1 (16) Mepc HRM uudet minaisuudet vinkkejä eri sa-alueisiin Khta: Kuvaus: Lmakkeen kansirakenne Lmakkeen kansirakenne Lmakkeet vidaan kategrisida tiettyyn lmakekategriaan. Tämä helpttaa käyttäjiä hakemaan

Lisätiedot

LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston istunto (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT) Luxemburg, 7.

LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Euroopan unionin neuvoston istunto (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT) Luxemburg, 7. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 26. kesäkuuta 2006 (01.08) (OR. fr) 10225/06 ADD 1 PV/CONS 32 ECON 205 LISÄYS EHDOTUKSEEN PÖYTÄKIRJAKSI 1 Asia: Eurpan uninin neuvstn 2734. istunt (TALOUS- ja RAHOITUSASIAT)

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset

LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT. Erasmus+-Youth in Action Avaintoimi 3 Nuorten ja nuorisoalan päättäjien väliset tapaamiset LIITE III RAHOITUS- ja SOPIMUSSÄÄNNÖT Erasmus+-Yuth in Actin Avaintimi 3 Nurten ja nurisalan päättäjien väliset tapaamiset I. YKSIKKÖKORVAUKSIIN PERUSTUVIIN BUDJETTIKOHTIIN SOVELLETTAVAT SÄÄNNÖT I.1 Yksikkökrvausten

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014

SAK ry Ohje 1 (3) Liitto- ja jäsenpalveluosasto Esko Grekelä/Anitta Leikos 2.12.2014 SAK ry Ohje 1 (3) Liitt- ja jäsenpalvelusast Esk Grekelä/Anitta Leiks 2.12.2014 PAIKALLISJÄRJESTÖN PURKAMINEN TOIMENPITEET 1. Ilmitus SAK:n alueelliseen timipisteeseen välittömästi, kun paikallisjärjestön

Lisätiedot

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri

3. Rekisterin nimi Lappeenrannan kaupungin joukkoliikenteen matkakorttijärjestelmän asiakasrekisteri Rekisteriselste, laatimispäivä 8.6.2015 Henkilötietlaki (523/1999) 10 1. Rekisterinpitäjä Yhteystiedt Lappeenrannan kaupunki Lappeenrannan kaupunki, Tekninen timi, kadut ja ympäristö Villimiehenkatu 1

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Liite 20 Opetus- ja kasvatuslautakunta 18.11.2015 Ulvilan kaupunki VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI Päiväktihidn sääntökirja 2016 Sisältö 1. PALVELUSETELI... 4 2. SÄÄNTÖKIRJA... 4 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4.

Lisätiedot

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA

OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA elkuu 2015 OHJE POISSAOLOIHIN PUUTTUMISEEN KOULUSSA OPPILAAN SÄÄNNÖLLISEN KOULUNKÄYNNIN TURVAAMINEN JA TUKEMINEN Kulun aikuisten tehtävä n tukea tasapulisesti jkaista ppilasta tämän kasvussa ja kehityksessä

Lisätiedot

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA

KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA ULKOASIAINMINISTERIÖ 10.1.2014 1(5) OHJE KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita

Lisätiedot

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista

Asiakastiedote hinnaston ja tietojärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista Asiakastiedte hinnastn ja tietjärjestelmän uudistumisesta sekä uudistuksien vaikutuksista 1.Hinnastn uudistamisen yleiset periaatteet 2.1.9.2015 vimaan tulevat harjittelumaksut ja etuhinnittelu 3.Hinnastn

Lisätiedot

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti.

Tuusulan kunta ei sitoudu sopimusajalla kiinteisiin vähimmäishankintamääriin, vaan tuotteita hankitaan hallin tarpeita vastaavasti. (1)6 TARJOUSPYYNTÖ UIMAHALLIN KEMIKAALEISTA Tuusulan kunnan liikuntapalvelut pyytää tarjustanne tämän tarjuspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Tuusulan uimahallissa käytettävistä vedenpuhdistuskemikaaleista

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA HELSINGIN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja muutstyöt... 3 3 Valvnta... 4 4 Vastaantt...

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö

Plus500CY Ltd. Tietosuoja- ja evästekäytäntö Plus500CY Ltd. Tietsuja- ja evästekäytäntö Tietsuja- ja evästekäytäntö Tämä verkksivust n Plus500CY Ltd:n ( me, meille, meidän ) perima. Me kunniitamme tietjen luttamuksellisuutta ja ihmisten yksityisyyttä.

Lisätiedot

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin:

Opiskeluoikeusohje. 1 Ohjeen tarkoitus. Tämä ohje perustuu seuraaviin ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaaviin säädöksiin: Opiskeluikeushje Ohje piskeluikeudesta perustuu allaleviin säädöksiin ja sen tarkituksena n sveltaa säädöksiä Metrplia Ammattikrkeakulun pintasiissa, tukea Metrplian yhtenäisiä timintatapja ja piskeluun

Lisätiedot

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016

KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 TEOS TUMA Palvelukuvaus Liite 1 KELAN MÄÄRÄÄMÄT TYÖKYVYN ARVIOINTITUTKIMUKSET (SVL 15 L 13 JA KEL 61 ) VUOSINA 2015 2016 Palvelukuvaus Liite 1 Kela KANSANELÄKELAITOS FOLKPENSIONSANSTALTEN 0 (31) PL 450,

Lisätiedot

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1

Ajankohtaiskatsaus, Peltotuki 2016.1 Ajankhtaiskatsaus, Pelttuki 2016.1 Sftsal Oy huhtikuu 2016 Seuraa Pelttuen alkuruudun Tiedtteet-timinta ja sivustn www.sftsal.fi ajankhtaistiedtteita! Lyhyesti Muista palauttaa 5 vuden viljelysuunnitelma

Lisätiedot

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille

Tilaustenhallinnan kokonaispalvelu 9.2 Tilha-ohje toimittajille Valtiknttri Asiakirja 1 (17) Hallinnn hjaus Valtiknttri 28.9.2011 Tilaustenhallinnan kknaispalvelu 9.2 Tilha-hje timittajille Sörnäisten rantatie 13, Helsinki PL 18, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251,

Lisätiedot

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq=

SAAPUNUT... /... /... PL29 00023 Valtioneuvosto Dnro... mdvmhku8uepon2hatzdzzkaiatq= KOULUTUSKESKUS SALPAUS J'"',;;.. :2fJ1 ~ Opetus- ja kulttuuriministeriö SAAPUUT. / /.. PL29 00023 Valtineuvst Dnr.. Päijät-Hämeen kulutusknserni Paasikiven katu 7 15110LAHTI TIEDOKSI j(an nl /c"-. kuus;",

Lisätiedot

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS

B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS PALVELUKUVAUS 1 (5) 14.5.2012 Ulkinen B2C KOHDERYHMÄPALVELUT PALVELUKUVAUS Itella Psti Oy Osite Puh. 020 4511 Asiakas- ja verkkratkaisut PL 6 Ktipaikka: Helsinki Khderyhmä- ja rekisteripalvelut 00011 ITELLA

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä.

KITI - kilpailu anomuksesta ajoon. Ohjeistus kilpailujen anomisesta ja muokkaamisesta KITIssä. KITI - kilpailu anmuksesta ajn Ohjeistus kilpailujen anmisesta ja mukkaamisesta KITIssä. Kilpailun anminen kalenteriin KITIssä Kilpailun vi ana kalenteriin KITIssä henkilö, jlla n jäsenrekisterin ylläpitäjän

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

Muutokset asetukseen ajoneuvon käytöstä tiellä, ajoneuvon tai yhdistelmän käyttöä koskevat säännöt

Muutokset asetukseen ajoneuvon käytöstä tiellä, ajoneuvon tai yhdistelmän käyttöä koskevat säännöt Tiedte 1(5) 24.2.2017 Muutkset asetukseen ajneuvn käytöstä tiellä, ajneuvn tai yhdistelmän käyttöä kskevat säännöt Asetusta ajneuvn käytöstä tiellä 1257/1992 (käyttöasetus) n muutettu asetuksella 47/2017

Lisätiedot

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3

MENETTELYTAPAOHJE RAKENNUTTAMINEN HSY JA KAUNIAISTEN KAUPUNKI 17.6.2015 Liite 3 VESIHUOLLON RAKENNUTTAMISEN ERITYISPIIRTEET Sisällysluettel 1 Menettelytapahje ja sen käyttö... 2 2 Hankinta... 2 2.1 Urakan valmistelu ja kilpailutus... 2 2.2 Tarjus... 3 2.3 Tilaus... 3 2.4 Lisä- ja

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT 5_ FI_Annex III_mnbeneficiary_updated_with_v300714 I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä

Lisätiedot

Porrastuotejärjestelmät

Porrastuotejärjestelmät Prrastutejärjestelmät 2.7.2014 Sisällysluettel 1. Sveltamisala... 2 2. Tutekuvaus... 2 3. Tutteen vaatimukset... 2 4. Suritustasn pysyvyyden arviinti ja varmentaminen... 2 4.1. Lähtötietjen tarkastus...

Lisätiedot

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT

SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT SÄHKÖISEN TULOVEROILMOITUKSEN SÄHKÖISET LIITTEET - OHJELMISTOKEHITTÄJÄT 11.12.2017 SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ DOKUMENTISTA... 3 2 LIITTEIDEN LÄHETTÄMINEN SÄHKÖISESTI... 3 3 LIITETIEDOSTOJEN NIMEÄMINEN... 3 3.1

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat:

Domperidonin hyväksytyt käyttöaiheet, jotka on lueteltu alkuperäisvalmisteen CDS-asiakirjassa, ovat seuraavat: Liite II Tieteelliset jhtpäätökset ja perusteet myyntilupien peruuttamiselle tai myyntilupien ehtjen muuttamiselle sveltuvin sin sekä yksityiskhtainen selvitys lääketurvallisuuden riskinarviintikmitean

Lisätiedot

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto

PALVELUHINNASTO Voimassa 1.1.2013 alkaen. Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskuksen. (Tike) hinnasto Vimassa Maa- ja metsätalusministeriön tietpalvelukeskuksen (Tike) hinnast 1 Vimassa SISÄLLYSLUETTELO TILASTO- JA TIETOPALVELUT... 3 Hinnittelun yleisperusteet... 3 Julkaisut ja tiettutteet... 4 Maatalustilastt.fi

Lisätiedot

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta

Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänilaiteesta 1 (11) Uudenkaupungin kaupungin terveyskeskus pyytää kirjallista tarjustanne ultraäänilaiteesta Uudenkaupungin terveyskeskus pyytää tarjustanne ultraäänilaitteesta heisen hankintapyynnön mukaisesti. Ultraäänilaite

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6)

Ohje viranomaisille 8/2012 1 (6) Ohje viranmaisille 8/2012 1 (6) Dnr 7845/06.10.06.00/2012 Jakelussa mainituille Tupakkalaki ulkalueilla järjestettävissä yleisötilaisuuksissa Taustaa Tämä hje n päivitys Ssiaali- ja terveysalan lupa- ja

Lisätiedot

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin

Tunnistetietojen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjoihin ja asiakirjojen toimittaminen Valtiokonttoriin Kumttu 9.12.2015 hjeella Valtiknttri Ohje 1 (5) VK/1043/00.01/2015 Hallinnn hjaus 11.2.2011 Dnr 88/03/2011 Valtin virastt ja laitkset Tunnistetietjen merkitseminen tarkentaviin VES- /TES -asiakirjihin

Lisätiedot

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu

Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu Tulityöt: järjestäminen ja suunnittelu 2012 Tulitöitä vat kaikki työt, jssa n syttymän aiheuttaja (esim. kipinöinti, hitsaus, avtuli, kuuma ilma) sekä ympäristössä leva palvaara Tulityökrtti ei le lakisääteinen,

Lisätiedot

Työnantajan koulutusvähennys. Työnantajan lisävähennys henkilöstön kouluttamisesta

Työnantajan koulutusvähennys. Työnantajan lisävähennys henkilöstön kouluttamisesta Työnantajan kulutusvähennys Työnantajan lisävähennys henkilöstön kuluttamisesta Elinkeintimintaa ja maatalutta harjittavalla työnantajalla n mahdllisuus tehdä massa vertuksessaan ylimääräinen vähennys

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014

TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Perheneuvontatyön johtokunta Kokous 20.10.2014 TAMPEREEN EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2014 1(15) Aika 20.10.2014 kl 17:15-18:36 Paikka Perheasiain neuvttelukeskus Osallistujat Jäsenet Käpylä, Tarja puheenjhtaja Andreassn, Kari Hankela, Jussi

Lisätiedot

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA

TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA TARVITSEMASI PALVELUT PAIKASTA RIIPPUMATTA Palveludirektiivin tarkituksena n tuda kuluttajille enemmän valinnanvaraa, enemmän vastinetta rahille ja paremmat mahdllisuudet käyttää palveluja eri pulilta

Lisätiedot

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C

7920/16 mn/sj/vb 1 DG F 2C Eurpan uninin neuvst Bryssel, 14. huhtikuuta 2016 (OR. en) Timielinten välinen asia: 2012/0011 (COD) 7920/16 ILMOITUS Asia: Äänestystuls VOTE 18 INF 61 PUBLIC 20 CODEC 450 Eurpan parlamentin ja neuvstn

Lisätiedot

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee.

Hävitä kaikki käyttämättömät säiliöt, joita tämä markkinoilta poistaminen koskee. 5.7.2013 Medtrnic-viite: FA586 Hyvä Paradigm-insuliinipumpun käyttäjä Tällä kirjeellä ilmitamme, että Medtrnic MiniMed pistaa vapaaehtisesti markkinilta Paradigminsuliinipumpuissamme käytettävien MMT-326A-mallin

Lisätiedot

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP)

ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Programmes (IP) ERASMUS INTENSIIVIKURSSIT - Erasmus Intensive Prgrammes (IP) Hakuhje Talussi ja budjetinlasku 2012/13 INTENSIIVIKURSSIN TALOUSSÄÄNNÖT Intensiivikurssin tuen piiriin laskettavat kulut n vitava tdeta jälkikäteen

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT KA102_2015 Liite III Rahitus- ja spimussäännöt I. JOHDANTO LIITE III RAHOITUS- JA SOPIMUSSÄÄNNÖT Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa. Nämä tarkennukset

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

HAKUOPAS. Oliiviöljyalan tuontitodistukset

HAKUOPAS. Oliiviöljyalan tuontitodistukset HAKUOPAS Oliiviöljyalan tuontitodistukset Maaseutuviraston julkaisusarja: Hakuoppaita ja ja ohjeita Sisältö Yhteystiedot...3 1. Yleistä...4 2. Yleistä tuontitodistusten hakemisesta, myöntämisestä ja palauttamisesta...4

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje EU-valmistelurahoitus (maakunnan kehittämisraha)

Rahoitushakemuksen täyttöohje EU-valmistelurahoitus (maakunnan kehittämisraha) Rahitushakemuksen täyttöhje EU-valmistelurahitus (maakunnan kehittämisraha) Uusi hakemus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen

PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ. TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMEENTULOTUEN MYÖNTÄMISOHJEET 1.9.2009 alkaen Vahvistettu hallituksen jastssa 19.8.2009 15 Liite nr 2/2009 2 Sisällysluettel: 1. Timeentultuen

Lisätiedot

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa?

3. Riittääkö Tilaajavastuusta saatava raportti sieltä saatavien tietojen osalta ja katsooko tilaaja sen sieltä suoraan tässäkin vaiheessa? Tarjuspyynnöstä esitetyt kysymykset ja vastaukset niihin 1. Vik avkuntutuksessa rakentaa palvelun niin, että siinä n sekä ktiin annettavaa kuntutusta että erillisessä tilissa tteutettavaa ryhmämutista

Lisätiedot

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy?

Ongelma 1: Mistä joihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? Ongelma : Mistä jihinkin tehtäviin liittyvä epädeterminismi syntyy? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Miten vidaan pelata algritmisesti? 0-0 Lasse Lensu Ongelma : Onk mahdllista pelata ptimaalisesti? 0-0 Lasse

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016

TARJOUSPYYNTÖ Puitesopimus 2015-2016 1(9) 25.03.2015 Saarijärven kaupunki / tuttajapalvelut Perusturvaliikelaits Saarikka SSYP Kiinteistöt Oy TARJOUSPYYNTÖ Puitespimus 2015-2016 Tuntivelitusphjaiset rakennus-, sähkö-, LV- ja IV-työt Pyydämme

Lisätiedot

OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN Yleisesittely

OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN Yleisesittely OHJE ASIAKASKUTSUJÄRJESTELMÄ EVENTALEN KÄYTTÖÖN 20.9.2017 Yleisesittely Vit lähettää asiakaskutsut asiakkaillesi sähköpstilla tai tulstaa kutsut ja lähettää ne pstitse. Kutsun paperikk n A4. Kutsu vi lla

Lisätiedot

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä

ValueFrame-NetBaron laskutus liittymä ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Janne Fredman Tarkastanut: Versi: 1.0 ValueFrame-NetBarn laskutus liittymä Sisällysluettel 1 Liittymän yleiskuvaus... 3 1.1 NetBarn...

Lisätiedot

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016

Korjaus- ja energia-avustusohje 2016 Krjaus- ja energia-avustushje 2016 28.1.2016 SOVELTAMISALA JA VOIMAANTULO Vuden 2016 krjausavustuksia myönnettäessä nudatetaan lakia asuntjen krjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista (1184/2005),

Lisätiedot

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA

TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA TURVALLISEN OPISKELUYMPÄRISTÖN EDISTÄMINEN JA SORA- LAINSÄÄDÄNNÖN SOVELTAMINEN KEMI-TORNION AMMATTIKOR- KEAKOULUSSA Ammattikrkeakulun hallitus hyväksynyt 28.8.2013 2 Sisällysluettel Jhdant... 3 1. Kaikkia

Lisätiedot

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta.

Aineistoa hankitaan laajasti ja monipuolisesti asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Suosituksena on hankkia 300-400 kirjaa/1000 asukasta. Liite 1: Rvaniemen kaupunginkirjastn kkelmahjeet Kkelmahjeet Kirjast n lemassa asiakkaita varten ja sen aineistn tulee heijastaa heidän tarpeitaan ja tiveitaan. Kirjastlla n myös vanhat sivistykselliset

Lisätiedot

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ

KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ www.ylikraka.fi KUULEMINEN KURINPITOMENETTELYSSÄ Urheilujuridiikan päivä 5.11.2015 asianajaja Antti Linna Esityksen aiheet Vastapulen kuulemisen periaate Sääntely Oikea ja riittävä kuuleminen Case H vs.

Lisätiedot

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus

Kansalaisen asiointitilin palvelukuvaus Valtiknttri 1 (10) Kansalaisen asiintitilin Siltasaarenkatu 18 20 A, Helsinki PL 100, 00054 VALTIOKONTTORI Puh. (09) 77251, Faksi (09) 7725 539, www.valtiknttri.fi Valtiknttri 2 (10) Sisällysluettel 1

Lisätiedot

VASTAUS 85 Toimittajien huoltomiehillä tulee olla sähköasennuksiin tarvittavat koulutukset sekä toimintaan kuuluvat oikeudet sekä kortit.

VASTAUS 85 Toimittajien huoltomiehillä tulee olla sähköasennuksiin tarvittavat koulutukset sekä toimintaan kuuluvat oikeudet sekä kortit. LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN Lisäkysymyksiä ja vastauksia 1 (5) SIIVOUSAINEET JA -VÄLINEET TARJOUSPYYNTÖ nr 20/2012, 15.8.2012 KYSYMYS 83 Js peritään rahti "pudtusmaksuna", nk tämä vaikuttava tekijä

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa

2. Kun kohdassa 1. mainitut tehtävät on tehty, luo asiointitili käyttöösi osoitteessa KAKSIKÄYTTÖTUOTTEIDEN VIENTIVALVONTA ASIOINTIPALVELUN AVULLA Kaksikäyttötutteiden vientivalvntaan liittyvät ilmitukset ja hakemukset jätetään sähköisiä lmakkeita käyttäen ulkasiainministeriön asiintipalvelun

Lisätiedot

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on

pienempää, joten vektoreiden välinen kulma voidaan aina rajoittaa välille o. Erikoisesti on 5 Pistetul ja sen svellutuksia Kun kahdella vektrilla, a ja b n hteinen alkupiste, niiden määräämät pulisurat jakavat tasn kahteen saan, kahteen kulmaan, jtka vat tistensa eksplementtikulmia, siis kulmia,

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

3. Tähystyslentotarpeen (H371) määrittäminen metsäpaloindeksin perusteella

3. Tähystyslentotarpeen (H371) määrittäminen metsäpaloindeksin perusteella Liite 2 1 TÄHYSTYSLENTO-OHJE 1. Tähystyslennt suritetaan Trafi Ilmailun kullinkin vimassalevien pallenttiminnan sääntöjen (tarjuspyynnön tekhetkellä vimassa OPS T2-100 muuts 3) ja mahdllisten lisähjeiden

Lisätiedot

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti

AvoHILMO-aineistojen mukainen hoitoonpääsyn odotusaika raportti 1 AvHILMO-aineistjen mukainen hitnpääsyn dtusaika raprtti 26.5.2014 Käyttöhjeisiin n kttu lyhyesti keskeisiä asiita AvHILMO aineiststa kstetuista perusterveydenhulln hitnpääsyn raprteista, niissä liikkumisesta,

Lisätiedot

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009

LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 LUKITIETOA JA TAITOA VERKOSTA Hakuaika päättyy 5.6.2009 Khderyhmä: Alkupetuksen 1- lukkien pettajat Opettaja vi lisäksi nimetä työkavereistaan 1-2 pettajaa/erityispettajaa seuraamaan verkkluentja Millin:

Lisätiedot

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet

Palvelun kuvaus. Palvelun yhteenveto. Copilot Optimize -palvelun puitteet. Copilot Optimize CAA-1000. Puitteet Palvelun kuvaus Cpilt Optimize CAA-1000 Palvelun yhteenvet Tämä palvelukuvaus ("palvelukuvaus") slmitaan sinun, asiakkaan ("sinä" tai "asiakas"), ja sen Dellin timipisteen kanssa, jka tämän palvelun maksukuitissa

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Ohjeita linja- ja aikatuomareille

Ohjeita linja- ja aikatuomareille Päivitetty Ohjeita linja- ja aikatumareille Yleistä Linja- ja aikatumarit timivat SM-kilpailuissa, FinGym-kilpailuissa, katsastuskilpailuissa ja kansainvälisissä kilpailuissa. Mikäli vimistelija n kkeiluajan

Lisätiedot

VANHUSTENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄ

VANHUSTENHUOLLON TIETOJÄRJESTELMÄ TARJOUSSAATE 47576 1 (1) Turun kaupungin ssiaalikeskus Itäinen avpalvelutimist Vs. avpalvelujhtaja Taina Kaila Nisse Kavn katu 3 20610 TURKU antti.nieminen@turku.fi taina.kaila@turku.fi Viite Lgica Sumi

Lisätiedot

LIITE III RAHOITUS JA SOPIMUSSÄÄNNÖT

LIITE III RAHOITUS JA SOPIMUSSÄÄNNÖT GfNA-II-B-Erasmus+_Annex III_KA347_multibeneficiary_2015_fi.dc LIITE III RAHOITUS JA SOPIMUSSÄÄNNÖT I. JOHDANTO Tämä liite täydentää spimuksessa määriteltyjä ehtja tuen käyttämisestä hankkeen eri kululukissa.

Lisätiedot