HUS-SERVIS VUOSIKERTOMUS 2011

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS-SERVIS VUOSIKERTOMUS 2011"

Transkriptio

1 HUS-SERVIS VUOSIKERTOMUS 2011 HUS-Servisin toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkailleen hyötyä ja hyvä palvelukokemus. HUS-Servis auttaa asiakasorganisaatioita onnistumaan perustehtävässään kilpailukykyisillä asiakirja-, asiointi-, henkilöstö- ja talouspalveluilla. HUS-Servis on osa HUS kuntayhtymää. Lue lisää HUS:n vuosikertomuksesta Vuonna 2011 HUS-Servisin liikevaihto oli 48,3 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä oli 820. Palvelualueiden henkilöstö 2011 Palvelujen liikevaihto (miljoona )

2 Johtokunnan puheenjohtajan katsaus Vuonna 2011 toiminta keskittyi palvelujen kehittämiseen yhteistyössä asiakkaiden, HUS:n tietotekniikan ja toimittajien kanssa. HUS-Servis edisti useita kuntayhtymätasoisia kehityshankkeita. Avainlukuja potilasasiakirjahakua palkanmaksua 1,25 miljoonaa potilaslaskua ostolaskua Talous lähes tavoitteen mukainen Asiakkaiden palvelujen käyttö lisääntyi verrattuna budjetoituun. Sisäinen myynti ennen asiakashyvityksiä ylitti talousarvion 1,3 miljoonaa euroa (2,9 %). HUS:n sairaanhoidon volyymi ylitti "tuloksellisuus tehdään hyvässä yhteistyössä" talousarvion 3,1 %, joten HUS-Servisin budjettiylitys noudatti kuntayhtymän yleislinjaa. Ylitys aiheutui tekstinkäsittelypalvelun laskutuksen ja potilaslaskutuksen kasvusta. Asiakashyvityksen (1,1 miljoonaa euroa) jälkeen sisäinen myynti ylitti talousarvion 0,25 miljoonalla eurolla (0,5 %). Ulkoisen myynnin kasvua selittää joulukuussa järjestetty valtakunnallinen päivystys kongressi, johon osallistui noin 500 terveydenhuollon ammattilaista. Toimintakulut ylittivät 0,5 miljoonalla eurolla (1,1 %) talousarvion arvioitua suuremmasta henkilöstömäärästä sekä lomapalkkavelan laskentaperusteiden muutoksesta johtuen. Tilinpäätöslukujen valmistumisen jälkeen tehty lomapalkkavelan muutos pienensi tilikauden lopullisen ylijäämän marginaaliseksi ( euroa), koska asiakashyvityksiä ei enää päivitetty. Tulostavoite vuodelle 2011 oli nollatulos. Sitovina tavoitteina oli lisäksi talousarvioon sisällytetty keskimäärin 0 %:n hinnan muutos, 3,2 %:n tehostamistavoite sekä 3 %:n korvaus peruspääomasta. Tavoitteet toteutuivat lukuunottamatta tehostamistavoitetta, jonka toteuma 3,1 % jäi hivenen alle tavoitteen. Asiakkaille kustannushyötyä HUS-Servisin toiminta tehostui vuosina yhteensä 22,1 % (10,8 miljoonaa euroa) ulkoisten toimintakulujen näkökulmasta tarkasteluna. Asiakkaille tehostuminen näkyi kustannustason nousua pienempänä hinnanmuutoksena ja laskutuksena sekä asiakaspalautuksina. Henkilöstö oli työhön hyvin sitoutunutta ja innostunutta. Johtokunta 2011 HUS-Servisin johtokuntaan kuuluivat puheenjohtaja Aarno Turunen (varahenkilö John Liljelund) varapuheenjohtaja Sami Heistaro (varahenkilö Mirja Halonen) Mikko Kärkkäinen (varahenkilö Anita Lehtinen-Toivola) Riitta Lahtela-Mällinen (varahenkilö Anna Hyrske) Terhi Mäki (varahenkilö Karita Toijonen) talousjohtaja Mari Frostell, HUS-kuntayhtymän johdon edustaja henkilöstöjohtaja Outi Sonkeri, HUS-kuntayhtymän johdon edustaja

3 henkilöstön edustaja Anja Lehtosaari esittelijänä johtokunnan kokouksissa toimi liikelaitoksen toimitusjohtaja Leena Koponen ja sihteerinä talouspäällikkö Teo Tammi Johtokunta kokoontui vuoden 2011 aikana 10 kertaa. Syksyllä toteutettiin johtokunnan ja johtoryhmän yhteinen suunnitteluseminaari. Johtokunnan edustajat osallistuivat kunnallisten liikelaitosten ja yhtiöiden seminaariin. Kiitos hyvästä yhteistyöstä! Aarno Turunen, johtokunnan puheenjohtaja

4 Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaiden palaute ja panostus palvelujen kehittämisessä on meille kullan arvoista. Tavoitteenamme on olla haluttu kumppani, jonka palvelut ovat kilpailukykyisiä. Asiakastyytyväisyys on kehittynyt myönteiseen suuntaan joka vuosi HUS-Servisin toiminnan aloittamisesta. Internet-kyselynä toteutettuun asiakastyytyväisyystutkimukseen vastasi yhteensä 1046 asiakasta. Vastausprosentti oli 40. Kokonaistyytyväisyys parani selvästi ollen 3,79 (3,65 vuonna 2010), mutta jää vielä tavoitteesta (4). Huomionarvoista on, että kaikissa palveluissa tulos on jo melko lähellä tavoitetta. Yhteistyön toimivuus on keskeinen tekijä kaikissa HUS-Servisin toiminnoissa ja se nousee kehitysanalyyseissä merkittäväksi tärkeydessä. Kaikissa palveluprosesseissa tunnistettiin kehityskohteet ja suunniteltiin toimenpiteet palvelujen "palvelujen erinomainen laatu parantamiseksi edelleen. Asiakasraportointi siirrettiin HUS:n keskitettyyn raportointiportaaliin. korostuu erikoissairaanhoidossa Palvelujen laatumittareiden raportointia kehitettiin. Asiakasviestintää toteutettiin muun muassa asiakastapaamisten ja sähköisen asiakaskirjeen muodossa. Palvelujen kilpailukykyä vertailtiin talous- ja palkkapalvelujen osalta. Palkkapalvelujen tuottavuus ja kustannustehokkuus oli julkisiin toimijoihin verrattuna parhaiden käytäntöjen tasolla. Yksityisiin toimijoihin verrattuna tuottavuus ja kustannustehokkuus jäivät hieman alle vertailuaineiston. Nokkelat palveluprosessit, tasapainoinen talous ja jatkuva tuottavuuskehitys Tilikauden tulos muodostui ylijäämäiseksi. Ylijäämä perustui palveluvolyymin kasvuun ja siihen, että toimintakulut kasvoivat maltillisesti. Liikelaitoksen suorituskykyä seurattiin tuottavuus-, taloudellisuus- ja laatumittareilla. Tavoiteltua hillitympää tuottavuuden kehitystä selittää tekstinkäsittelyn digitalisoinnin viivästyminen ja sähköisen laskutuksen lisääntymisen tavoiteltua vähäisempi tuottavuusvaikutus. Kehitystoimenpiteiden hyödyt realisoituvat vasta pidemmällä aikavälillä. Jatkuva kehitys edellyttää tuloksellista yhteistyötä alan parhaiden toimijoiden kanssa Palvelukeskuksen kehittäminen on tapahtunut erinomaisessa yhteistyössä asiakasorganisaatioiden, kuntayhtymän johdon, HUS:n tietotekniikan ja lukuisten palvelutoimittajien kanssa. Alan oppilaitosten opettajat ja opiskelijat ja ovat arvokkaita kumppaneitamme. Palvelujen asiakas-ja työntekijälähtöistä kehittämistä saamme oppia yhdessä muiden edelläkävijäorganisaatioiden kanssa innovointi-hankeessa valovoimaisten tutkijakehittäjien luotsaamina. Henkilöstön innostuminen ja sitoutuminen on onnistumisen perusta Palvelujen jatkuva kehittäminen ei ole mahdollista ilman henkilöstön ja johdon palvelukykyä, ammattitaitoa ja kehittämisintoa. Henkilöstön ammattitaito on parantunut asiakkaiden arvioimana jatkuvasti vuodesta 2009 lähtien. Mittausten valossa henkilöstö on työhön hyvin sitoutunutta ja innostunutta ja työskentelee hyvin toimivissa työyhteisöissä. Esimiehet koetaan oikeudenmukaisiksi ja kannustaviksi. Tiimin toimivuus on hyvällä tasolla ja työnimu on kansallisestikin verrattuna korkealla tasolla.

5 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä niihin varautuminen Riskienhallinnan avulla varmistetaan liikelaitoksen palvelujen toimintavarmuus ja jatkuvuus. Vuonna 2011 toteutettiin ja päivitettiin liikelaitoksen riskien hallinnan suunnitelma. Vuoden lopussa toteutettiin sisäisen valvonnan tuella riskien hallinnan itsearviointi. Etenkin tietojärjestelmien toimintaan liittyvät riskit ja niiden hallinta korostuivat toiminnassa. Tietoteknisiä riskejä hallitaan laadunvarmistuskäytäntöjä kehittämällä, testaamalla, riskit minimoivilla työjärjestelyillä, koulutuksella, ohjeistuksella ja esimiesvalvonnalla sekä määrittämällä sopimuksiin palvelutasoehtoja. Toimittajayhteistyö ja sopimusten hallinta korostuvat. Toiminnallisena riskinä tunnistettiin henkilöstön eläköitymisen vaikutukset, muuttuvat osaamistarpeet sekä riippuvuus kriittisten osaamisalueiden avainhenkilöistä. Riskejä pyritään hallitsemaan muun muassa ennakoivan henkilöstösuunnittelun avulla ja varahenkilöjärjestelyin. Vuoden aikana kilpailutetut vuokratyövoimasopimukset turvaavat henkilöstön saatavuutta. Vuosi 2012 lisäarvon vuosi Vuonna 2012 kehitämme edelleen palveluja ja servisläistä palvelukulttuuria, jotta asiakkaamme, ensisijaisesti potilaat ja HUSin henkilöstö, saavat hyötyä ja hyvän palvelukokemuksen. Panostamme edelleen palvelujen laadun, tuottavuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseen. Tämä edellyttää pitkäjänteistä kehitystyötä muun muassa standardoimalla laadun arviointia ja työmenetelmiä. Kustannustehokkaiden peruspalveluiden tuottamisessa tarkastellaan myös vaihtoehtoisia toimintatapoja. Peruspalvelujen lisäksi kehitetään ja tuotteistetaan asiakkaita palvelevia lisäarvopalveluja. Digisanelun ja monialapalvelukonseptin kehittämistä ja levittämistä jatketaan. Henkilöstö- ja taloushallinnon prosesseja ja palveluja kehitetään edelleen ja automaatiota lisätään. Leena Koponen, toimitusjohtaja

6 Palvelut ja saavutukset Asiakirjapalvelut Asiointipalvelut Henkilöstöpalvelut Talouspalvelut Asiakirjapalvelut Asiakirjapalvelut jakaantuivat vuonna 2011 potilas- ja hallintoasiakirjapalveluihin sekä tekstinkäsittelypalveluihin. Digitaalinen sanelupalvelu otettiin käyttöön Meilahden sairaalassa, Silmä-korvasairaalassa ja Syöpätautien klinikalla. Sairauskertomusten hallintajärjestelmään tehtiin kehityssuunnitelma ohjelmiston toiminnallisuuden parantamiseksi ja toteutettavaksi vuonna Hallintoasiakirjapalveluissa asianhallintajärjestelmän käytön tehostamista ohjelmiston ominaisuuksien parempaan hyödyntämiseen jatkettiin mm. henkilökunnan koulutuksilla. Katsaus tulevaan digisanelu nopeuttaa asiakirjojen valmistumista Digitaalisen sanelupalvelun laajentamista jatketaan vuonna 2012, kun sanelusovelluksen ohjelmistopäivitys on valmis ja toiminnallisuus varmistettu. Sairauskertomusten hallintajärjestelmän toiminnallisuuksia parannetaan tehdyn kehityssuunnitelman mukaisesti. Asiointipalvelut Monialapalvelumallin eli sairaalakohtaisten eri toimintojen (neuvonta, ilmoittautuminen, potilaskuljetus, postitus) kapasiteetin optimaalista käyttöönottoa jatkettiin. Potilaskuljetuksen tilausjärjestelmää selkiytettiin ja sen käyttöä laajennettiin lähetti- ja postitoimintaan. Puhelunvälittäjien informaatiojärjestelmä levitettiin koko HUS:n laajuudelle. Katsaus tulevaan Monialapalvelumallin kehittämistä ja laajentamista jatketaan. Postitoiminnan siirtäminen omaksi toiminnaksi toteutetaan keväällä HUS:n puhelinvaihdeverkkotekniikan uusimista ja kehitystä edistetään edelleen HUS:n tietohallinnon kanssa. kehitämme yhteistyössä asiakkaiden kanssa joustavat monialapalvelut

7 Henkilöstöpalvelut Henkilöstöpalveluja ovat rekrytointi, palvelussuhdeasioiden hoito, palkanlaskenta sekä koulutuspalvelut. Osana laatutyötä palkkapalvelut vähensi käsinmaksuun menevien palkkojen määrää käymällä asiakaskohtaisesti virhetilanteet läpi. Rekrytointipalvelut käynnisti ja koulutti HUS:n esimiesten käyttöön uuden rekrytointijärjestelmän, Kuntarekryn. Koulutuspalvelut toteutti tähänastisen toimintansa suurimmat koulutustilaisuudet: valtakunnallisen päivystyskongressin ja HUS:n sihteeripäivät, joihin osallistui yhteensä yli 800 henkilöä. Koulutuspalvelut teki 13 kunnan kanssa sopimuksen hoitohenkilöstön lääkehoidon koulutuksista. panostamme kokonaispalvelujen laatuun Henkilöstöhallinnon järjestelmätiimit toteuttivat toimittajan kanssa useita versiointeja, isoja työehtosopimus- ja palkkamuutoksia järjestelmissä ja palkkatilien osalta yleiseurooppalaiseen tilikäytäntöön (SEPA) siirtymisen. Järjestelmätiimit olivat keskeisessä roolissa viimeisempien henkilöstöhallinnon toiminnanohjausjärjestelmän omisuuksien käyttöönotossa ja koulutuksessa. Katsaus tulevaan Henkilöstöhallinnon prosesseja ja palveluja kehitetään edelleen henkilöstöä ja esimiehiä paremmin palveleviksi. Talouspalvelut Talouspalvelut vastaavat keskitetysti HUS:n laskutuksesta ja perinnästä, osto- ja matkalaskuista sekä kirjanpidosta ja maksuliikenteestä. Talousprosesseja sähköistettiin lisäämällä sähköistä myyntilaskutusta ja automatisoimalla laskutusprosesseja. Myös sähköinen muistiotosite otettiin käyttöön. Saatavien perintää tehostettiin siirtämällä lisää saatavia perintätoimiston hoidettavaksi. Ostolaskujenkäsittelyohjelmasta käyttöönotettiin uusi versio, joka mahdollistaa kehittyneempien raporttien ja toimintojen suorittamisen. Tilinpäätös 2011 tehtiin valmiiksi aikataulussa. Katsaus tulevaan Taloushallinnon prosesseja kehitetään edelleen. Sähköistä laskutusta ja automaatiota lisätään. automatisoimalla ja sähköistämällä toimintoja tehostamme talouden prosesseja

8 Henkilöstö ja kyvykkyys Henkilöstön määrä (862) väheni 24 henkilöllä verrattuna vuoteen Henkilötyövuosia tehtiin viisi edellistä vuotta vähemmän. Henkilöstömäärä ylitti vuodelle asetetun tavoitteen 14 henkilöllä. Ylityksen aiheutti digitaalisen sanelupalvelun viivästyminen, minkä vuoksi tavoiteltu tehostuminen myöhästyi aikataulusta. Henkilöstöstä suurin osa oli toimistohenkilökuntaa (70 %) ja henkilöstön keski-ikä oli varsin korkea, 47,9 vuotta. Henkilöstöstä 82,5 % oli naisia. Miesten osuus henkilöstöstä nousi 6,8 % vuoteen 2010 verrattuna. Työsuhteet olivat pitkäaikaisia, koska 68 % henkilöstöstä oli ollut systemaattisella johtamisella palvelussuhteessa yli viisi vuotta ja 51 % koko henkilöstöstä yli 10 vuotta. Vakinaisen henkilöstön lisää työhyvinvointia vaihtuvuus oli 5,7 % henkilöstöstä. Sisäisen työ- ja urakierto-ohjelman kautta viisi henkilöä vaihtoi työtehtävää HUS- Servisissä. Sairauspoissaoloissa kasvua Sairauspoissaolojen määrä kasvoi 4 % ollen 20,2 päivää työntekijää kohden. HUS-Servisissä sairauspoissaoloprosentti oli 7,7 %. Lyhyiden sairauspoissaolojen määrissä tapahtui suotuisaa kehitystä. Lyhyiden sairauspoissaolojen määrä oli 3,8 päivää henkilöä kohden. Työtapaturmien määrä kasvoi, mutta työtapaturmista aiheutuvien sairauspoissaolojen ja kustannusten määrä vähentyi. Suurin osa työtapaturmista liittyi työmatkaan. Yhtään vakavaa työtapaturmaa ei HUS- Servisissä vuoden aikana tapahtunut. Kehittämisosaamista lisättiin Keväällä 2011 järjestettiin esimiehille valmennus, jonka tavoitteena oli esimiesten kehittämisosaamisen edistäminen. Valmennuksen aikana osallistujat tekivät omista kehittämistehtävistään projektit, jotka saatettiin loppuun valmennuksen jälkeen. Johtamiseen oltiin yhä tyytyväisempiä Johtamiseen oltiin tyytyväisempiä kaikilla tasoilla edellisvuoteen verrattuna. Esimiesindeksi (3,61) jatkoi nousua. Esimiesten johtaminen koettiin oikeudenmukaiseksi ja tavoitteelliseksi. Työilmapiiri parani, ylikuormittuminen työssä väheni ja ergonomiaongelmat vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna. Tavoitekeskustelujen käyntiaste (74 %) oli korkea verrattuna konsernin yleiseen tasoon. Työhyvinvoinnista jaksamista arkeen Strategisen hyvinvoinnin -projekti saatiin liikelaitostasolla valmiiksi. Keskeisinä asioina pidettiin työhyvinvoinnin systemaattista johtamista, varhaisen tuen mallin saattamista päivittäiseksi toiminnaksi ja yksilön työkyvyn tukemista. Työhyvinvointiryhmän toimesta järjestettiin kaksi hyvinvointiin liittyvää iltapäivää, joista toinen oli liikunnallinen ja toisessa jaettiin terveyteen liittyvää tietoa. Virkistystäkään ei unohdettu, sillä HUS-Servisissä järjestettiin henkilöstölle kesäjuhla ja joulukuussa käytiin teatterissa. Osallistavaa johtamista Kaikki esimiehet koulutettiin sekä käyttämään sähköistä ohjelmaa että HUS-Servisin tapaan käydä tavoitekeskustelut. Ensimmäisten sähköisten tavoitekeskustelujen yhteydessä tehtiin esimiehen ja työntekijän yhteistyössä työntekijän osaamiskartta sähköiseen muotoon, jota molemmat voivat hyödyntää kehitettäessä toimintaa ja siihen liittyvää osaamista.

9 Innovaatiopalkkioita jaettiin kaksi, joista toinen talouspalveluihin ja toinen asiakirjapalveluihin. Nopeaa palkitsemista (NOPSApalkkio) käytettiin kuntayhtymän ohjeiden mukaisesti. Henkilöstöasioista saat lisätietoa HUS:n henkilöstökertomuksesta Ari Pekurinen, henkilöstöpäällikkö

10 Organisaatio HUS-Servisin prosessiohjattu tiimiorganisaatio jakautuu 14 ydinprosessiin. HUS-Servisin palvelut jakaantuvat potilashoidon ja hallinnon tukipalveluihin. Näitä palveluja tukevia toimintoja ovat asiakkuudet, henkilöstö, kehittäminen, talous, tietotekniikka ja viestintä.

HUS-SERVIS VUOSIKERTOMUS 2010

HUS-SERVIS VUOSIKERTOMUS 2010 HUS-SERVIS VUOSIKERTOMUS 2010 HUS-Servisin toiminta-ajatuksena on auttaa asiakkaita onnistumaan perustehtävässään kilpailukykyisillä asiakirja-, asiointi-, henkilöstö- ja talouspalveluilla. HUS-Servis

Lisätiedot

HUS-SERVIS VUOSIKERTOMUS 2009

HUS-SERVIS VUOSIKERTOMUS 2009 HUS-SERVIS VUOSIKERTOMUS 2009 Vuosikertomuksessa ovat johtokunnan puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus tavoitteiden toteutumisesta ja taloudesta vuonna 2009 sekä katsaus tulevaan. Palvelujen toiminnasta

Lisätiedot

HUS-Servis liikelaitos

HUS-Servis liikelaitos 1.1.1 Toiminnan tunnusluvut 2014 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014 / TA 2014 Muutos-% TP 2014 / TP 2013 Tuotanto (lkm, euroa) - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2)

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Valtuusto 17.6.2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Valtuusto 12.6.2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa 25.3.2013 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtunat

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Porvoon kaupunki Sisältö 1 Alkusanat... 3 2 Henkilöstöohjelma 2014 2017... 4 3 Tuloksellisuuden parantaminen... 5 Henkilöstörakenne ja työpanos... 5 Työvoimakustannukset 2014...

Lisätiedot

VA S T U U R A P O R T T I

VA S T U U R A P O R T T I VASTUURAPORTTI 2014 SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Vastuullisuus 4 Vastuullisuus Elisassa Vastuullisuus perustuu arvoihin ja strategiaan Yritysvastuun hallinnointi Sisäiset periaatteet Aloitteet

Lisätiedot

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Eteva kuntayhtymä Yhtymähallitus 26.2.2015 1 Pta-liite 1 Yhtymäkokous 28.5.2015 6 Pta-liite 1 Sisältö 1 Toimintakertomus... 4 1.1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 1 (156) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös ja toimintakertomus 2014 2 (156) SISÄLLYSLUETTELO 1. TOIMINTAKERTOMUS 4 1.1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen...

Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 2. Talousarvion toteutuminen... KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2013 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa ja toiminnassa... 7 1.1.1 Kaupunginjohtajan katsaus... 7 1.1.2 Kaupungin hallinto... 9

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstötilinpäätös 2011 Henkilöstötilinpäätös Kuva: Ari Järvelä Tampereen kaupunki Hallinto- ja henkilöstöryhmä Sisältö Johdanto... 3 Mikä on henkilöstötilinpäätös...3 Henkilöstöohjelma...3 Henkilöstöohjelman toteutuminen...4

Lisätiedot

Oral Hammaslääkärit Oyj

Oral Hammaslääkärit Oyj Oral Hammaslääkärit Oyj Vuosikertomus 2013 1 sisältö Oral lyhyesti 3 toimitusjohtajan katsaus 5 toimintaympäristö 7 liiketoimintakatsaus 10 Henkilöstö 15 kliinisen hoidon neuvottelukunta 18 Hallinto 19

Lisätiedot

JOHDON KATSELMUS. Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista. Hyväksytty x.x.2014. Petri Raivo rehtori

JOHDON KATSELMUS. Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista. Hyväksytty x.x.2014. Petri Raivo rehtori JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI JOHDON KATSELMUS Yhteenveto vuoden 2013 toiminnasta ja tuloksista Hyväksytty x.x.2014 Petri Raivo rehtori JOHDON KATSELMUS 2013/ ITSEARVIOINTI VUODEN 2013 TULOSTEN

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus HENKILÖSTÖKERTOMUS 2012 Geologian tutkimuskeskus Sisältö Johdanto... 3 Henkilöstövoimavarojen johtaminen GTK:ssa... 4 GTK:n strategiset tavoitteet... 4 GTK:n henkilöstöstrategiset tavoitteet... 4 Henkilöstöresurssit...

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätös 2014

Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstötilinpäätös 2014 Henkilöstöpalvelut in yt-johtoryhmä 23.2.2015 in johtokunta 6.3.2015 DM 1389731 2015 2 Sisällysluettelo 1. Katsaus henkilöstöjohtamiseen 2014... 3 2. Henkilöstöjohtaminen...

Lisätiedot

Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011

Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 22.2.2012 (6 ) Toiminta- ja tulosraportti (TOTU) 2011 2 / 38 Sisältö 1 Rehtorin katsaus... 3 2 Savonia-ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008

VARASTO K IRJASTO. Toim intak e rtom us 2008 VARASTO K IRJASTO Toim intak e rtom us 2008 Toimintakertomus 2008 Varastokirjasto Sisällys 1. Johdon katsaus toimintaan... 1 2. Vaikuttavuus... 3 2.1. Aineiston vastaanotto, käsittely ja säilyttäminen...

Lisätiedot

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Luonnos Ns. Haltu-työryhmän loppuraportti 1.9.2011 2(40) Sisältö 1. Tiivistelmä... 3 2. Haltu

Lisätiedot

KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012

KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 KUOPION KAUPUNKI Tilinpäätös 2012 Kuopion kaupunki Seurantajulkaisut SE 2013:1 ISSN 0785-0344 Kuopion kaupunki TILINPÄÄTÖS 2012 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus... 5 1.1 Olennaiset tapahtumat taloudessa

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan

Lisätiedot

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010

KPMG. Vuosikertomus 2009 2010 KPMG Vuosikertomus 2009 2010 441 763 Painotuote Tämä painotuote on painettu ympäristöystävällisesti tuotetulle FSC-sertifioidulle paperille. Sisällys Toimitusjohtajan katsaus 4 KPMG yrityksenä 6 Vastuullisuus

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI VUOSIKERTOMUS 2004 >> 2 Meilahden sairaalassa toimivassa aivohalvausyksikössä hoidetaan aivohalvauspotilaita liuottamalla väestöön suhteutettuna eniten Euroopassa.

Lisätiedot

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala

Kiipula. Perustamisvuosi: 1945. Kotipaikka: Janakkala Kiipula Perustamisvuosi: 1945 Kotipaikka: Janakkala Säätiön tarkoituksena on huolehtia vammaisten, erityistä tukea tarvitsevien ja muiden henkilöiden ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta ja

Lisätiedot

Henkilöstö- kertomus 2013

Henkilöstö- kertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Saatteeksi... 3 1. Tehrään porukal - henkilöstöpoliittinen toimintaohjelma 2012 2015... 4 2. Henkilöstövoimavarat... 5 2.1. Muutokset organisaatiossa... 5 2.2. Virat ja toimet...

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS. Silta-Valmennusyhdistys ry

TOIMINTAKERTOMUS. Silta-Valmennusyhdistys ry 2014 TOIMINTAKERTOMUS Silta-Valmennusyhdistys ry Tekemällä turvallisesti tavoitteeseen Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014 1 SISÄLLYS 1. TIIVISTELMÄ... 3 2. STRATEGISET TULOKSET... 4 2.1 Asiakkuusstrategian

Lisätiedot

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011

ONE VALU- HALUTUIN TYÖNTEKIJÄÄ RATKAISUJEN COMPONENTA. vuosikertomus 2011 vuosikertomus 2011 ONE COMPONENTA 4 700 TYÖNTEKIJÄÄ HALUTUIN VALU- RATKAISUJEN TOIMITTAJA Sisällys 4 Toimintatapamme 6 Toimitusjohtajan katsaus 8 Strategia 10 Liiketoimintamme 16 Vastuullisuus 20 Tuotannon

Lisätiedot

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2014

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS 2014 Tilinpäätös Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä TILINPÄÄTÖS Yhteistyötoimikunta 17.03.2015 Omistajaohjausryhmä 25.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 rkastuslautakunta 27.04.2015 Pyhäjoen kunnanvaltuusto

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2013

Henkilöstökertomus 2013 Henkilöstökertomus 2013 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Eviran henkilöstökertomus 2013 Sisällys 1 Pääjohtajan katsaus... 3 2 Henkilöstön määrä ja rakenne... 4 2.1 Henkilöstömäärä ja henkilötyövuodet...

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot