HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012"

Transkriptio

1 LIITE HUS-SERVIS LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2012 Sisältö 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET Talousarvion laadinnan lähtökohdat toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset Keskeiset budjettioletukset 2 2 TAVOITTEET Visio Liiketoiminta-ajatus Avaintavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus Talous Prosessit ja rakenteet Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen 8 3 PALVELUTAVOITTEET 9 4 TALOUS Tuloslaskelma 10 5 INVESTOINTIOSA Tukipalveluyksikön investointisuunnitelma 10 6 RAHOITUSOSA 11 7 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Henkilöstösuunnitelma Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

2 HUS-SERVIS 1 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET Talousarvion laadinnan lähtökohdat toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset 1. Lainsäädännön ja lakisääteisten velvoitteiden muutokset (hoitotakuu ym.) Terveydenhuoltolaki Terveydenhuollon järjestämissuunnitelma Kuntalain uudistus 2. Väestörakenteen ja palvelutarpeen muutokset Iäkkäiden potilaiden suurempi neuvonnan ja ohjauksen tarve sairaalassa asioidessa, hoitomaksuihin liittyen jne. Tekstinkäsittelypalvelun kysynnän lisääntyminen digitalisoinnin myötä 3. Kuntatalouden ja -rakenteen muutokset Omistajakuntien resurssit toiminnan rahoittamiseen entistä rajallisemmat. Vaihtoehtoisten palvelutuotantomallien selvittäminen Mahdollisen yhteistyön kartoittaminen jäsenkuntien suuntaan 4. Yhteiskunnalliset muutokset (työllisyys ym.) Kriittisten osaamisten turvaaminen ja osaamisen uudistaminen 5. Teknologiset muutokset Konsernin yhteisten tietojärjestelmien automaatioasteen nostaminen 2 Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset 1. Tukipalveluyksikön sisäiset toiminnalliset/työnjaolliset muutokset Monialapalvelun kehittäminen (asiointipalvelujen ja potilasarkistojen yhdistäminen) 2. Tukipalveluyksikön ja sairaanhoitoalueen/toisen liikelaitoksen väliset työnjaolliset muutokset Porvoon sairaanhoitoalueen tekstinkäsittelytoiminnnan siirtyminen HUS-Servisiin Käyttöomaisuuskirjanpidon siirtyminen HUS-Tilakeskukselta HUS-Servisiin. 3. Tukipalveluyksikön ja jäsenkuntien väliset työnjaolliset muutokset Potilaskuljetuspalvelujen tuottaminen Espoolle 4. Tukipalveluyksikön ja ulkoisen kumppanin (alihankkijan) väliset työnjaolliset muutokset Lähettitoiminnan kotiuttaminen ISS:ltä osana monialapalvelun kehittämistä. 3 Keskeiset budjettioletukset HUS-Servisin palvelujen kysyntä tulee sisäisten asiakkaiden ilmoitusten perusteella vähentymään. HYKS-sairaaanhoitoalue vähentää palvelujen ostoja 1,4 % vuoteen 2011 nähden. Vähennykset kohdistuvat tekstinkäsittely-, arkisto- ja potilaslaskutuspalveluihin. HUS-Röntgen on ilmoittanut vähentävänsä tekstinkäsittelypalvelujen käyttöä puheentunnistuksen käyttöönoton myötä. 2

3 Myyntituotot perustuvat palvelualuekohtaiseen vuoden 2011 ennusteeseen oikaistuna toiminnan siirroilla ja hinnan muutoksella. Sisäiset myyntituotot perustuvat asiakkaiden kanssa neuvoteltuihin palvelutavoitteisiin. Ulkoiset myyntituotot on budjetoitu noin vuoden 2011 tasolle. Vuoden 2012 talousarvion laadinnassa on huomioitu kustannustason muutokset ilman toiminnallisia muutoksia seuraavasti: - Henkilöstökustannukset +2,9 % - Tietojärjestelmäkulut -4,5 % - Ulkoiset palvelujen ostot ja aineet, tarvikkeet ja tavarat 2,5 % - Sisäiset tukipalveluostot & vuokrat +4,5 % Henkilöstökulut on budjetoitu konsernihallinnon talousarvion laadinnasta annetun ohjeistuksen mukaisesti. Palkkojen sopimuskorotusten arvioitu kustannusvaikutus on +2,6 %. Henkilöstösivukulujen kustannusvaikutus on +4,4 %. Kuluissa on huomioitu toiminnalliset siirrot HUSin yksiköiden välillä sekä strategian mukaisen toiminnan tehostamistavoite. Tietojärjestelmäkulujen lasku aiheutuu pääosin henkilöstöhallinnon tietojärjestelmäveloitusten pienentymisestä. Ulkoiset palvelujen ostot koostuvat pääosin läpilaskutettavista puhelin-, posti- ja lähettipalveluista. Ko. eriin arvioidaan kohdistuvan 2,5 % korotuspaine. Aineet, tarvikkeet ja tavaroiden sekä muiden ulkoisten toimintakulujen osuus HUS-Servisin toimintakuluista on pieni. Myös tähän erään arvioidaan kohdistuvan 2,5 % korotuspaine. Sisäisten tukipalveluostojen nousu johtuu tilavuokrien merkittävästä kasvusta. Tämä muutos kohdistuu kaikkiin palveluihin, kuitenkin painottuen tekstinkäsittelypalveluihin. Kustannustason muutos kasvattaa HUS-Servisin toimintakuluja 1,1 miljoonaa euroa (2,3 %). Nollatulokseen pääsemiseksi on talousarvioon sisällytetty 0,7 miljoonan euron (2,1 %) tehostamistavoite. Talousarvioesitys sisältää keskimäärin +0,2 %:n hintatason muutoksen. Muutos sisältää yleisen 1,5 %:n tuottavuuden kasvun lisäksi 0,6 %:n muun tehostumisen. Tulostavoitteena vuodelle 2012 on nollatulos. Peruspääomasta maksettava korko esitetään pidettäväksi ennallaan eli 3 %:na. 2 3

4 TAVOITTEET.1 Visio Suomen paras kunnallinen liikelaitos.2 Liiketoiminta-ajatus HUS-Servis auttaa asiakasorganisaatioita onnistumaan perustehtävässään kilpailukykyisillä asiointi-, henkilöstö-, talous- ja tekstinkäsittelypalveluilla. HUS-Servis tuottaa asiakkailleen hyötyä ja hyvän palvelukokemuksen..3 Avaintavoitteet ja keinot niiden saavuttamiseksi HUS-Servis myötävaikuttaa HUSin strategian toteutumiseen kehittämällä laadukkaita ja kustannustehokkaita henkilöstö-, talous- ja yleishallinnon prosesseja koko HUS alueella yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on sairaalan perustehtävää palveleva ja lisäarvoa tuottava, luotettava, lainsäädännön ja viranomaistoiminnan kriteerit täyttävä palvelu, joka edistää HUSin hyvää mainetta ja työnantajakuvaa. Tavoitteena on palvelujen hyödyn lisääminen ja entistä parempi osoittaminen asiakkaille. Toimiva asiakasyhteistyö ja raportointi edistävät hyvää palvelukokemusta. Paikallista asiakasyhteistyötä tehostetaan paikallisia esimiehiä valmentamalla. Palautetta hankitaan ja hyödynnetään aktiivisesti sekä tehostetaan asiakasviestintää. Asiakkaille turvataan kilpailukykyiset palvelut säännöllisen benchmarking toiminnan avulla. Palvelujen vaihtoehtoisia järjestämistapoja harkitaan kokonaistaloudellisuuden ja kannattavuuden perusteella. Kumppaneiksi valitaan alan parhaita toimijoita. Palvelujen laatua ja kustannustehokkuutta kehitetään koko HUS alueella yhdessä asiakkaiden ja sidosryhmien kanssa kokonaisprosessien näkökulmasta (esimerkiksi tilauksesta maksuun). Asiakaslähtöisellä kehittämisellä varmistetaan asiakashyöty. Työntekijät osallistava kehittäminen edistää sisäistä motivaatiota ja työhyvinvointia. Lean-johtamisen menetelmillä hyödynnetään resursseja paremmin. Virtaviivaistamalla poistetaan turhat välivaiheet ja parannetaan palvelun laatua ja kustannustehokkuutta. Merkittävimmät kehittämisprojektit: Projektin nimi Vastuuhenkilö 1. Asiakaspalvelukoulutus Satu Willgren, päälliköt 2. Monialapalvelun palveluinnovaatiot, innovaatiojohtaminen 3. Puhelinvaihteen raportointi, kilpailutus ja Jari Räty käyttöönotto 4. Tekstinkäsittelyn tuotannonohjauksen optimointi Jari Simonen 5. Palvelussuhde -palkkaprosessin tehostaminen Juhani McBreen 4 Jari Räty, Jari Simonen, Ari Pekurinen, Leena Koponen 6. Tilauksesta maksuun (iprocu2) Satu Willgren, Teo Tammi 7. Potilaslaskutus (ASLA) lähtötiedon laadun Satu Willgren parantaminen 8. Läpilaskutus (AHA) Satu Willgren, Teo Tammi 9. Osaamisen turvaaminen ja kehittäminen Ari Pekurinen 10. Urapolku ja -kierto Ari Pekurinen

5 11. Työhyvinvointistrategian implementointi Ari Pekurinen 12. Suoritepalkkauksen pilotit Ari Pekurinen Henkilöstön sitoutuminen, innostuminen ja ammattitaito varmistetaan panostamalla esimerkilliseen esimiestyöhön ja työhyvinvointiin, henkilöstön moniosaamiseen ja laaja-alaiseen käytettävyyteen sekä tuloksista palkitsemiseen. Asiointipalvelut Monialapalvelukonseptin käyttöönottoa jatketaan niin, että sairaalakohtaista kapasiteettia käytetään optimaalisesti asiakkaan hyödyksi. Tilausjärjestelmän (Kaiku) käyttöä laajennetaan ja kehitetään lähetti- ja postitoimintaan. Postiaikatauluja tarkennetaan tarvittaessa edelleen asiakkaiden kanssa digisanelun edetessä. Puhelinvälityksen raportointijärjestelmän kilpailutus aloitetaan, mikäli tekninen ympäristö sen mahdollistaa. Potilasasiakirjapalveluissa yhdistetään arkistoja yhteistyössä asiakkaan kanssa. Henkilöstöpalvelut Palkkapalveluissa on vetovastuu palvelussuhdeasioiden ja palkanlaskennan integroidun kokonaisprosessin tehostamiseksi. Palkanlaskennassa toteutetaan ja otetaan käyttöön manuaalityötä vähentäviä pienkehityshankkeita, yhdessä järjestelmätukitiimien kanssa. Palvelussuhdepalveluissa toteutetaan lisäksi asiakas- ja paikkakuntakohtaisia palveluparannuksia palvelussuhdeasioiden hoidon helpottamiseksi. Lisäksi kehitetään HUSPlussan työtä helpottavia ominaisuuksia. Rekrytointipalveluja kehitetään keskitetyn palvelun osalta vastaamaan paremmin esimiesten asiantuntijatuen tarvetta mm. Kuntarekry ohjelmiston hyödyntämisessä, lyhytaikaisten sijaisten saannissa ja vaikeasti työllistettävien auttamisessa. Koulutuspalvelujen palvelukonseptia ja tarjoomaa kehitetään asiakkaiden tarpeiden pohjalta ja selkiytetään palvelujen tilauskäytäntöä. Kirjaamossa kehitetään asiakasyhteistyötä. Talouspalvelut Talousprosesseja tehostetaan kehittämällä ja automatisoimalla työprosesseja. Saatavien perintää tehostetaan edelleen. Asiakaspalvelun laatua kehitetään henkilöstön koulutuksella. Sähköisten ostolaskujen osuutta lisätään merkittävästi tehostamistoimenpiteillä. Sähköistä myyntilaskutusta laajennetaan ja myyntilaskutuksen saatavien valvontaa tehostetaan mm. siirtämällä perintää perintätoimistoon. Asiakasyhteistyötä lisätään controllereiden kanssa mm. jaksotusten hallinnan parantamiseksi ja sähköisen muistiotositteen käyttöä jatkokehitetään. Vuoden 2011 tilinpäätös tehdään uudella konsernilaskentaohjelmalla. Tekstinkäsittelypalvelut Digitaalinen sanelupalvelu laajennetaan koko HUS-alueelle asiakkaiden kanssa yhteistyössä toteutettavilla muutosprosesseilla. Sanelupalvelun toiminnanohjaus otetaan käyttöön. Tuottavuutta ja kustannustehokkuutta verrataan muihin toimijoihin. 5

6 .1 Asiakas ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus 6

7 .2 Talous.3 Prosessit ja rakenteet 7

8 .4 8

9 Henkilöstö, kyvykkyys ja johtaminen.5 9

10 3 PALVELUTAVOITTEET Kaikki maksajat yhteensä 4 10

11 TALOUS.1 Tuloslaskelma 5 INVESTOINTIOSA.1 Tukipalveluyksikön investointisuunnitelma Vuosien investointisuunnitelma 11

12 6 RAHOITUSOSA Liikelaitosten rahatilannetta seurataan HUS-kuntayhtymässä ns. clearingtilien kautta. Clearingtilin saldoja käsitellään kirjanpidollisesti Muut maksuvalmiuden muutokset erässä. Clearingtilin muutokset on arvioitu Muut maksuvalmiuden muutokset -erässä, jolloin em. erän ollessa positiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan pienenevän. Vastaavasti erän ollessa negatiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan kasvavan. 7 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Henkilöstöjohtamisen painopisteet Tavoitteena on osaava, motivoitunut, kehittämishaluinen ja palvelukykyinen henkilöstö. Suunnitelmat ja toimenpiteet henkilöstötavoitteiden saavuttamiseksi Osaava henkilöstö Osaamiskarttojen hyödynnetään toiminnan muutoksissa ja koulutuksen suunnittelussa. Kriittinen osaaminen kuvataan ja tehtäville laaditaan työnkuvaukset, joihin osaaminen kytketään kiinteästi. Esimiesosaaminen varmistetaan koulutuksella ja valmennuksella. Esimiesten palvelussuhdeosaamista vahvistetaan. Motivoitunut henkilöstö Henkilöstöä palkitaan tuottavuudesta ja innovaatioista. Uralla etenemiseen kannustetaan luomalla urapolut. 12

13 Vuorovaikutteinen johtaminen Tavoitekeskustelut käydään jokaisen yli kuusi kuukautta työskennelleen kanssa hyödyntäen sähköistä järjestelmää. Tiimipalaverien kehittämisellä parannetaan osallistumista ja tiedonkulkua ja kannustetaan henkilöstöä osallistumaan oman työn kehittämiseen. Henkilöstön riittävyys ja resursointi Toiminnan muutoksissa turvataan oikea määrä osaavaa henkilöstöä ydinprosesseissa kouluttamalla henkilöstöä uusiin tehtäviin. Ensisijaisesti rekrytointia tehdään sisäisesti. Ulkopuolisella rekrytoinnilla hankitaan uutta osaamista. Oppilaitosyhteistyön kautta parannetaan mahdollisuuksia uusien työntekijöiden rekrytointiin. Palvelukykyinen henkilöstö Taataan sekä sisäisille että ulkoisille asiakkaille tasalaatuinen palvelu kouluttamalla ja valmentamalla henkilöstöä. Kehitetään asiakaspalveluajokortti. Tuetaan henkilöstön työhön liittyvää hyvinvointia Luodaan mitattavissa oleva strateginen hyvinvointiohjelma toimenpiteineen. Henkilöstöjohtamisen tavoitekortti 13

14 Henkilömäärä, -työvuodet sekä vuokratyövoima Porvoon sairaanhoitoalue ostaa tekstinkäsittelypalvelut 2012 alkaen HUS-Servisiltä. Sairaanhoitoalueelta siirtyy 18 tekstinkäsittelijää HUS-Servisiin. Henkilöstön kokonaismäärä ei lisäänny vuoteen 2011 verrattuna, koska tehostamistavoitteiden kautta henkilöstö vähenee vähintään saman verran. 14

HUS-SERVIS VUOSIKERTOMUS 2011

HUS-SERVIS VUOSIKERTOMUS 2011 HUS-SERVIS VUOSIKERTOMUS 2011 HUS-Servisin toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakkailleen hyötyä ja hyvä palvelukokemus. HUS-Servis auttaa asiakasorganisaatioita onnistumaan perustehtävässään kilpailukykyisillä

Lisätiedot

HUS-Servis liikelaitos

HUS-Servis liikelaitos 1.1.1 Toiminnan tunnusluvut 2014 Toiminnan tunnusluvut TP 2013 TA 2014 TP 2014 Poikkeama-% TP 2014 / TA 2014 Muutos-% TP 2014 / TP 2013 Tuotanto (lkm, euroa) - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos

Lisätiedot

HUS-SERVIS VUOSIKERTOMUS 2009

HUS-SERVIS VUOSIKERTOMUS 2009 HUS-SERVIS VUOSIKERTOMUS 2009 Vuosikertomuksessa ovat johtokunnan puheenjohtajan ja toimitusjohtajan katsaus tavoitteiden toteutumisesta ja taloudesta vuonna 2009 sekä katsaus tulevaan. Palvelujen toiminnasta

Lisätiedot

HUS-SERVIS VUOSIKERTOMUS 2010

HUS-SERVIS VUOSIKERTOMUS 2010 HUS-SERVIS VUOSIKERTOMUS 2010 HUS-Servisin toiminta-ajatuksena on auttaa asiakkaita onnistumaan perustehtävässään kilpailukykyisillä asiakirja-, asiointi-, henkilöstö- ja talouspalveluilla. HUS-Servis

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95

TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012. Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 Kaupunginvaltuusto 12.12.2011 95 Sisältö YLEISPERUSTELUT... 1 KAUPUNKISTRATEGIA JA TOTEUTTAMISOHJELMAT... 1 TALOUDELLISET LÄHTÖKOHDAT... 3 Yleinen taloudellinen

Lisätiedot

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA

Luonnos kokoukseen 15.10. TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2015-2017 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 1 2. YLEISPERUSTELUT... 1 2.1 Ammatillisen koulutuksen talouden puitteet... 1 2.2 Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä... 2 2.3 Kuntayhtymän

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Valtuusto 12.6.2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksessa 25.3.2013 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtunat

Lisätiedot

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 SIPOON KUNTA Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 TALOUSARVIO VUODEKSI 2012 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2012 2014 Sisällys 1. KUNNAN STRATEGIA 1.1 Ulkoisen toimintaympäristön muutokset -------------------------------------------------------

Lisätiedot

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1.

Palveluliikelaitosten johtokunta. 24.09.2014 Sivu 1 / 38. Kokoustiedot. Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10. Virastopiha 2 B, 1. Espoon kaupunki Pöytäkirja 24.09.2014 Sivu 1 / 38 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 keskiviikko klo 17:05-19:10 Paikka Virastopiha 2 B, 1. krs Saapuvilla olleet jäsenet Johanna Horsma, puheenjohtaja, saapui

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 2015-2017

TALOUSARVIO 2015 2015-2017 0 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 1 TALOUSARVIO 2015 Sisällysluettelo Sivu Talousarvion yleisperustelut 2 Yleinen taloudellinen kehitys 2 Kuntien

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016

ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 ELÄKETURVAKESKUS STRATEGIA 2012 2016 1 (14) ELÄKETURVAKESKUKSEN STRATEGIA 2012 2016 TYÖELÄKETURVA TUTUKSI JA TEHOA TOIMEENPANOON Tausta Seuraavan parinkymmenen vuoden kehitykselle on leimaa-antavaa väestön

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008

TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 TALOUDEN ENSIMMÄINEN OSAVUOSIKATSAUS 30.4.2008 KAUNIAISTEN KAUPUNKI GRANKULLA STAD JAKELU Osavuosikatsausraportti internetissä http://www.kauniainen.fi/info/kaupunki/talous.htm KH 28.5.2008 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019

Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Valtuusto Talousarvio 2015 Taloussuunnitelma 2015-2019 Asukkaita 38 565 Toimintamenot 246 milj. euroa Velkaa 1 541 euroa/asukas SISÄLTÖ TUUSULAN KUNTASTRATEGIA Kuntastrategia 2013-2017... 1 Kuntastrategian

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä TALOUSARVIO 2013. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 TALOUSARVIO Toiminta- ja taloussuunnitelma - Toiminta- ja taloussuunnitelma - 1 Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä 2 Toiminta- ja taloussuunnitelma - SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAYMPÄRISTÖ 4 1. PERUSTEHTÄVÄ

Lisätiedot

STRATEGIA 2017 LIIKETOIMINTASTRATEGIA

STRATEGIA 2017 LIIKETOIMINTASTRATEGIA Ylimääräinen yhtiökokous 10.6.2014, liite 1 STRATEGIA 2017 LIIKETOIMINTASTRATEGIA Sisällys 1 Seuren esittely... 2 2 Nykytila ja johtopäätökset... 2 2.1 Miten itse näemme toimintamme?... 2 2.2 Mitä asiakkaat

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Valtuusto 11.12.2014 TALOUSARVIO 2015 TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 Hallitus 24.11.2014 Sisällysluettelo Sivu 1 YLEISPERUSTELUT 1 1.1 Talousarvion laadinnan lähtökohdat 1 1.2 Toimintaympäristön muutostekijät

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma KOUVOLAN KAUPUNGIN Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 KH 29.11.2010 KV 13.12.2010 Kouvolan kaupunki Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011 2013 Sisällysluettelo KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2)

Valtuusto 17.6.2015. TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Valtuusto 17.6.2015 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2014 Osa 2 (2) Hyväksytty hallituksen kokouksessa 23.3.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 2. Olennaiset tapahtumat

Lisätiedot

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2015-2017 HSY:n hallitus 17.10.2014 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki Region Environmental Services

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 2 (54) SISÄLLYSLUETTELO 1 SUUNNITELMAN LÄHTÖKOHDAT 3 1.1 YLEISTÄ 3 1.2 TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000 Tuloslaskelmaosa TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma 2012 2013 2014 KS13 TP12 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 495 478 407 492 654 344 504

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 75 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TOIMIALA 76 12 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTO KAIKKI YHTEENSÄ 77 Vastuuhenkilö: Jukka T Salminen Toimielin: Sosiaali- ja terveyslautakunta Puheenjohtaja Eija Grönfors Määrärahat

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2010

Henkilöstökertomus 2010 Henkilöstökertomus 2010 2010 Henkilöstökertomus SISÄLLYS 1 Henkilöstöjohtajan KATSAUS 3 2 HENKILÖSTÖJOHTAMISEN TAVOITTEET 4 3 AMMATTITAITOINEN ja OSAAVA HENKILÖSTÖ 9 4 Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011

TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA. Hyväksytty kv 12.12.2011 1 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Hyväksytty kv 12.12.2011 2 TALOUSARVIO 2012 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Talousarvion yleisperustelut 5 Yleinen taloudellinen tilanne 5 Varkauden

Lisätiedot

Liiketoimintayksiköiden päivitetyt toimintasuunnitelmat 2010

Liiketoimintayksiköiden päivitetyt toimintasuunnitelmat 2010 Hallitus 25.1.2010, LIITE 5 Liiketoimintayksiköiden päivitetyt toimintasuunnitelmat 2010 Tammikuu 2010 Toimintasuunnitelmat 2010 Toimintasuunnitelmaa täydentäneet yksiköt; Huslab Lääkintätekniikka USP

Lisätiedot