Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003"

Transkriptio

1 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003 Laatinut: B: 1/2004 Suunnitteluyksikkö Seppo Haataja

2 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI LIIKENNELAITOS KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä Tekijä(t) Seppo Haataja Julkaisun nimi Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003 Tiivistelmä Liikennelaitos mittaa matkustajien tyytyväisyyttä Helsingin joukkoliikennepalveluihin jatkuvilla seurantatutkimuksilla.vuosittain kysytään yli 9000 matkustajan mielipidettä eri laatutekijöistä. Tulokset julkaistaan kaksi kertaa vuodessa; keväällä ja syksyllä. Tässä raportissa esitetään syksyn ja koko vuoden 2003 tulokset. Vuoden 2003 arvosanat paranivat edelliseen vuoteen verrattuna lähes kauttaaltaan. Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin parani erityisesti metroliikenteessä, joka edellisenä vuonna oli kärsinyt tietyistä liikenteellisistä häiriötekijöistä. Kaikki kuljetusmuodot huomioon ottaen syksyn arvosanat olivat lähes kauttaaltaan parempia kuin kevään. Positiiviseen muutokseen on eniten vaikuttanut se, että aikataulussa pysyminen ja matkan sujuvuus on metrossa, kuten myös muissa kuljetusmuodoissa koettu matkustajien keskuudessa huomattavasti paremmaksi kuin edellisenä vuonna. Kouluarvosanoilla ilmaistuna matkustajat arvostivat liikennöitsijää ja järjestelmän toimivuutta mittaavat laatutekijät vuonna 2003 seuraavasti: Liikennöitsijän toiminta Järjestelmän toimivuus Raitioliikenne 8,11 8,28 Bussiliikenne 8,17 8,28 Metroliikenne 8,35 8,64 VR:n lähiliikenne 8,23 8,00 Tässä raportissa tarkasteltiin lähemmin bussiliikenteen matkustajien asiakastyytyväisyyttä vertailemalla eri linjasto-osien tuloksia keskenään syksyltä 2002 ja Ainoa negatiivinen muutos arvosanoissa tapahtui koillisen alueen bussilinjoilla. Muilla alueilla asiakastyytyväisyys on parantunut tai pysynyt ennallaan. Helsingin joukkoliikenteelle annettu yleisarvosana jäi kaikissa kuljetusmuodoissa em. liikennöitsijän ja järjestelmän arvosanan alapuolelle, mikä viittaa siihen, että matkustajien kokonaistyytyväisyyteen vaikuttavat muutkin tekijät kuin tässä seurantatutkimuksessa mitatut perinteiset laatutekijät. Seurannan ulkopuolelle jäävät mm. mielipiteet tariffeista ja vuoroväleistä. Avainsanat (asiasanat) Joukkoliikenne, asiakastyytyväisyys Muut tiedot Matkustajien vapaat kommentit on koottu erilliseen liiteraporttiin Sarjan nimi ja numero ISSN-numero ISBN-numero B: 1/ X Painopaikka ja -vuosi Kieli Sivuja Liitteitä Helsinki 2004 Suomi 12 4

3 ESIPUHE Julkaisu sisältää syksyllä 2003 suoritettujen, asiakastyytyväisyyttä mittaavien matkustajakyselyjen linjoittaiset tulokset sekä yhteenvedon koko vuoden kyselyjen tuloksista. Laatuarvosanojen keskiarvot on laskettu kuljetusmuodoittain, bussiliikenteessä kilpailupaketeittain ja arvosanoista on olemassa myös liikennöitsijäkohtaiset tulosteet. Tuloksia käytetään joukkoliikenteen kehittämisen suunnittelussa, henkilökunnan koulutuksessa ja kilpailutetun liikenteen laatubonusten laskennassa. Kyselystä saadaan myös arvokasta taustatietoa matkustajien asiakasprofiilista. Tämän julkaisun lisäksi syksyn 2003 matkustajakyselystä on tehty erillinen liiteraportti, johon on koottu linjoittain matkustajien vapaat kommentit ja palautteet. Matkustajakyselyn toteuttamisessa on ollut mukana 4 6 opiskelijaa, jotka ovat joukkoliikennevälineissä mukana matkustaen matkan aikana jakaneet kyselylomakkeet ja koonneet palautetut vastaukset. Kyselyn kenttätyöstä on vastannut tutkimusassistentti Pirjo Saarenpää. Tulosten käsittelyn on tehnyt atk-suunnittelija Esko Kokki. Tutkimusraportin on laatinut johtava liikennetutkija Seppo Haataja. Lisätietoja tutkimuksesta saa allekirjoittaneelta puh Helsingissä Seppo Haataja

4 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE SIVU KUVALUETTELO JA LIITELUETTELO 1. JOHDANTO NÄYTTEEN RAKENNE ASIAKASTYYTYVÄISYYS VUONNA ASIAKASTYYTYVÄISYYS SYKSYLLÄ JOUKKOLIIKENTEESTÄ TIEDOTTAMINEN

5 KUVALUETTELO 1. Liikennöitsijän ja järjestelmän arvosanat keväällä ja syksyllä Liikennöitsijän arvosanan kehitys keväästä 1999 syksyyn Järjestelmän arvosanan kehitys keväästä 1999 syksyyn Laatuarvosanat syksyllä 2003 ja niiden muutokset syksystä Arvosanat linjojen liikennöitsijöille, järjestelmälle ja yleensä Helsingin joukkoliikenteelle 6. Bussiliikenteen eri laatutekijät linjasto-osittain (sivut 10 12) LIITELUETTELO Liite 1. Laatuarvosanat linjoittain syksyllä 2003 Liite 2. Laatuarvosanat kilpailutetuilla linjoilla syksyllä 2003 Liite 3. Laatuarvosanat linjoittain vuonna 2003 Liite 4. Kyselylomake

6 1 1. JOHDANTO Matkustajien tyytyväisyyttä Helsingin joukkoliikennepalveluihin on mitattu vuodesta 1995 lähtien kysymällä matkan aikana matkustajien mielipidettä palvelun laadusta kyseisellä linjalla. Ensimmäisinä vuosina kysymykset esitettiin haastatteluun valituille henkilöille suullisesti, mutta vuodesta 1999 lähtien matkustajille on jaettu kyselylomake, jonka nämä täyttävät matkan aikana. Näin ollen kyselytulokset ovat keskenään vertailukelpoisia vasta keväästä 1999 lähtien. Vuosittain mielipidettä on kysytty noin 9000 matkustajalta. Noin puolet kyselyistä on tehty kevätkaudella eli tammi-toukokuussa ja puolet syyskaudella eli syys-marraskuussa. Kyselyt on toteutettu maanantai torstaipäivisin klo Kyselyyn valittujen henkilöiden määrät on linjoittain kiintiöity aamuruuhkan, päivän ja iltaruuhkan kesken matkustajamäärien suhteessa. Tavoitteena on, että kullakin linjalla kyselyyn vastaisi vähintään 100 matkustajaa vuodessa. Suurimmilla linjoilla otos on ollut suurempi. Kysely on tehty kaikilla raitiolinjoilla, metrossa ja bussilinjoilla, joilla on päivittäin vähintään 1600 matkustajaa. VR:n lähiliikenteessä kysely on tehty Malmin, Malminkartanon ja Puistolan asemilla. Bussi-, raitio- ja metroliikenteessä vaunussa tapahtunut kysely on toteutettu siten, että satunnaisesti valituille matkustajille on jaettu kyselykansio, jossa on kyselylomake, kynä ja kirjoitusalusta. Matkustajia on pyydetty arvioimaan kouluarvosanoilla 4 10 eri laatutekijöitä kyseisellä linjalla sekä palauttamaan vastauskansion tutkimusavustajalle vaunusta poistuessaan. Avustaja on merkinnyt palautettuihin lomakkeisiin päivämäärän, kelloajan ja linjan, jolla kysely on tehty. Tässä muistiossa on esitetty yhteenveto syksyn 2003 ja koko vuoden 2003 tuloksista. Syksyn kyselyyn sisällytettiin kaksi ylimääräistä kysymystä, joilla haluttiin selvittää, minkä arvosanan matkustajat antavat joukkoliikenteestä tiedottamiselle ja minkä yleisarvosanan he antavat Helsingin joukkoliikenteelle. Näitä kysymyksiä ei kuitenkaan otettu mukaan varsinaisiin asiakastyytyväisyyden kehitystä mittaaviin kysymyksiin. Matkustajakyselyn taustaksi on tehty erillinen liiteraportti matkustajien eri linjoilta antamista erilliskommenteista, palautteista ja lisätoiveista. Tulokset on esitetty perinteiseen tapaan kuljetusmuodoittain eli on eritelty raitioliikenteen, bussiliikenteen, metroliikenteen ja VR:n lähiliikenteen tulokset. Tämän lisäksi on ensimmäisen kerran eritelty bussilinjat linjasto-osittain eli on käytetty jakoa: kantakaupunkilinjat, luoteiset linjat, pohjoiset linjat, koilliset linjat, itäiset linjat ja poikittaislinjat. Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

7 2 2. NÄYTTEEN RAKENNE Vuoden 2003 aikana kyselyyn vastasi yhteensä 9263 matkustajaa. Vastaukset jakautuivat kuljetusmuodoittain seuraavasti: Keväällä Syksyllä Vuonna 2003 yhteensä - bussilinjoilla raitiolinjoilla metrossa juna-asemilla Syyskauden kyselyyn vastanneiden matkustajien asiakasprofiili ja vastaajien taustajakaumat olivat seuraavat. Sukupuoli: Bussi Rv Metro Juna - Miehiä 31 % 39 % 37 % 20 % - Naisia 69 % 61 % 63 % 80 % Ikäjakauma: vuotiaita 12 % 9 % 6 % 9 % % 34 % 31 % 33 % % 28 % 32 % 31 % % 20 % 21 % 23 % % 9 % 10 % 4 % Mitä lippua käytti matkalla: - Matkakortin kautta 78 % 65 % 74 % 78 % - Matkakortin arvoa 14 % 18 % 17 % 14 % - Kertalippua 6 % 12 % 7 % 6 % - Muuta 2 % 5 % 2 % 2 % Asuinkunta: - Helsinki 90 % 89 % 86 % 90 % - Espoo, Kauniainen 5 % 5 % 6 % - - Vantaa 4 % 4 % 6 % 8 % - Muu Suomi 1 % 2 % 2 % 2 % Vaihtaminen - Vaihdollisia matkoja 56 % 45 % 67 % 57 % - Ei vaihto 44 % 55 % 33 % 43 % Mahdollisuus oman auton käyttöön kyseisellä matkalla - Ei mahdollisuutta 74 % 73 % 72 % 69 % - Autonkäyttömahdollisuus oli 26 % 27 % 28 % 31 % Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

8 3 3. ASIAKASTYYTYVÄISYYS VUONNA 2003 Vuoden 2003 arvosanat paranivat edelliseen vuoteen verrattuna useimmissa kuljetusmuodoissa. Asiakkaiden tyytyväisyys palveluihin parani erikoisesti metroliikenteessä, joka edellisenä vuonna oli tietyistä liikenteellisistä häiriötekijöistä johtuen kokenut merkittävän arvosanojen pudotuksen. Vuonna 2003 metroliikenteen arvostus palasi takaisin aikaisempien vuosien tasolle. Raitioliikenteessä matkustajien tyytyväisyys oli pysynyt lähes ennallaan; vähäistä parannusta oli todettavissa. Bussiliikenteessä muutokset olivat jonkin verran negatiivisia. Tämä tuli näkyviin paremmin järjestelmää mittaavien arvosanojen kohdalla. VR:n lähiliikenteessä muutokset olivat kaksijakoisia; liikennöitsijän toiminnan arvioitiin lievästi parantuneen, mutta järjestelmän huonontuneen. Liikennöitsijän arvosanat Vuosi 2002 Vuosi 2003 Muutos Raitioliikenne 8,10 8,11 +0,01 Bussiliikenne 8,19 8,17-0,02 Metroliikenne 8,16 8,35 +0,19 VR-lähiliikenne 8,19 8,23 +0,04 Järjestelmän arvosanat Raitioliikenne 8,26 8,28 +0,02 Bussiliikenne 8,32 8,28-0,04 Metroliikenne 8,48 8,64 +0,16 VR-lähiliikenne 8,05 8,00-0,05 Puolivuotisjaksoittain tarkasteltuna vuoden 2003 arvosanat paranivat syksyä kohti edettäessä useimmissa kuljetusmuodoissa (kuva 1) Puolivuotisjaksojen pidemmän aikavälin kehitys ilmenee vastaavasti kuvista 2 ja 3 Kuva 1. Liikennöitsijän ja järjestelmän arvosanat keväällä ja syksyllä 2003 Liikennöitsijä Rv-liikenne Bussiliikenne Kevät-03 Syksy-03 Järjestelmä Metroliikenne VR-lähiliikenne Rv-liikenne Bussiliikenne Metroliikenne VR-lähiliikenne Arvosana Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

9 4 Kuva 2.Liikennöitsijän arvosanan kehitys keväästä 1999 syksyyn 2003 eri kuljetusmuodoissa 8,8 8,6 8,4 8,2 8 7,8 Bussi Raitioliikenne Metro VR-lähiliikenne 7,6 7,4 k-99 s-99 k-00 s-00 k-01 s-01 k-02 s-02 k-03 s-03 puolivuotisjakso Kuva 3.Järjestelmän arvosanan kehitys keväästä 1999 syksyyn 2003 eri kuljetusmuodoissa 8,8 8,6 8,4 8,2 8 7,8 Bussi Raitioliikenne Metro VR-lähiliikenne 7,6 7,4 k- 99 s- 99 k- 00 s- k- s- k puolivuotisjakso s- 02 k- 03 s- 03 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

10 5 4. ASIAKASTYYTYVÄISYYS SYKSYLLÄ 2003 Syksyn 2003 tuloksia tarkastellaan erityisellä kiinnostuksella koska edellisen syksyn tulokset olivat yllättävän huonoja. Erityisesti tämä koski metroa, joka ei ollut saanut koskaan aikaisemmin niin huonoja arvosanoja kuin syksyllä Tästä syystä haluttiin saada selville, putosiko syksyn 2002 asiakastyytyväisyys tilapäisesti alaspäin vai onko kyseessä pidempiaikainen taantuma. Liikennöitsijän ja järjestelmän arvosanat muuttuivat vuoden aikana seuraavasti Liikennöitsijän arvosanat Syksy 2002 Syksy 2003 Muutos Raitioliikenne 8,07 8,16 +0,09 Bussiliikenne 8,15 8,17 +0,02 Metroliikenne 7,92 8,39 +0,47 VR-lähiliikenne 8,09 8,31 +0,22 Järjestelmän arvosanat Raitioliikenne 8,15 8,31 +0,16 Bussiliikenne 8,23 8,31 +0,08 Metroliikenne 8,18 8,63 +0,45 VR-lähiliikenne 7,98 7,95-0,03 Tulokset osoittavat, että asiakkaiden antamat arvosanat ovat yleisesti parantuneet. Positiiviseen muutokseen on eniten vaikuttanut se, että aikataulussa pysyminen ja matkan sujuvuus on metrossa, mutta myös muissa kuljetusmuodoissa matkustajien keskuudessa koettu huomattavasti paremmaksi kuin edellisenä syksynä. Tämä viittaa siihen, että metron ratatyömaat ja keskustan rakennustyömaat ovat edellisenä syksynä koettu erittäin häiritseväksi tekijäksi. Syksyn 2003 positiiviset tulokset viittaavat siihen, että tilanne on palautunut lähes normaaliksi. Kuljetusmuodoittaiset muutokset eri laatutekijöiden osalta ilmenevät kuvasta 4. Syksyllä 2003 matkustajilta kysyttiin ensimmäistä kertaa, minkä yleisarvosanan he antavat Helsingin joukkoliikenteelle. Annettuihin arvosanoihin lienevät vaikuttaneet perinteisien laatutekijöiden lisäksi monet muut joukkoliikenteeseen kuuluvat elementit kuten lippujen hinnat, vuorovälit, tiedottaminen, pysäkkietäisyydet jne. Eri kuljetusmuodoissa Helsingin joukkoliikenteelle annettiin seuraavat yleisarvosanat: Helsingin joukkoliikenteelle annettu yleisarvosana Raitioliikenteen matkustajien antama arvosana 8,01 Bussiliikenteen 8,03 Metroliikenteen 8,12 VR-lähiliikenteen 8,06 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

11 6 Kuva 4. Laatuarvosanat syksyllä 2003 ja niiden muutokset syksystä 2002 Bussiliikenne: Kuljettajien palvelu Kuljettajien ajotapa Kuljettajien neuvonta Vaunujen siisteys Matkustusväljyys Vaunujen varustus Aikataulussa pysyminen Järjestys,turvallisuus Vaihtaminen toiseen Odottaminen pysäkillä Matkan sujuvuus Raitioliikenne: Kuljettajien palvelu Kuljettajien ajotapa Kuljettajien neuvonta Vaunujen siisteys Matkustusväljyys Vaunujen varustus Aikataulussa pysyminen Järjestys, turvallisuus Vaihtaminen toiseen Odottaminen pysäkillä Matkan sujuvuus +0, ,02 +0,04-0,04 +0,15-0,02 +0,11 +0,06-0,09 +0, ,31 +0,20 +0,27 +0,41-0,01-0,07 +0,15 +0,11 +0,05 Metroliikenne: Kuljettajien ajotapa Vaunujen siisteys Matkustusväljyys Aikataulussa pysyminen Järjestys, turvallisuus Matkan sujuvuus Asemien siisteys Opasteiden toimivuus -0,06-0,04 +0,22 +0,16 +0,29 +0,77 +1,71 +0,68 VR-lähiliikenne: Kuljettajien ajotapa Vaunujen siisteys Matkustusväljyys Aikataulussa pysyminen Järjestys, turvallisuus Matkan sujuvuus Asemien siisteys Opasteiden toimivuus -0,10-0,14 +0,27 +0,39 +0,24 +0,01 +0,19 +0,11 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 arvosana laatu03h Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

12 7 Bussiliikenteen asiakastyytyväisyyttä tarkastellaan ensimmäistä kertaa linjastoosittain mikä tarkoittaa sitä, että linjat on jaettu alueittain sen mukaan, mitä Helsingin aluetta ne pääosin palvelevat. Linjasto-osat ovat kantakaupunkilinjat, luoteiset linjat, pohjoiset linjat, koilliset linjat, itäiset linjat ja poikittaislinjat. Huomautettakoon, että raportin liitteessä 2 on esitetty kilpailutettujen linjojen tulokset paketeittain, mikä mahdollistaa liikennöitsijäkohtaisien tulosten vertailun. Matkustajien antamat arvosanat liikennöitsijän ja järjestelmän toiminnalle linjastoosittain olivat seuraavat Liikennöitsijän arvosanat syksyllä 2002 ja 2003 Syksy 2002 Syksy 2003 Muutos -kantakaupunkilinjat 8,20 8,20 0,00 -luoteiset linjat 8,08 8,08 0,00 -pohjoiset linjat 8,07 8,18 +0,11 -koilliset linjat 8,23 8,16-0,07 -itäiset linjat 8,16 8,15-0,01 -poikittaislinjat 8,08 8,22 +0,14 Järjestelmän arvosanat syksyllä 2002 ja 2003 Syksy 2002 Syksy 2003 Muutos -kantakaupunkilinjat 8,16 8,27 +0,11 -luoteiset linjat 8,19 8,35 +0,16 -pohjoiset linjat 8,15 8,18 +0,03 -koilliset linjat 8,39 8,33-0,06 -itäiset linjat 8,35 8,44 +0,09 -poikittaislinjat 8,01 8,24 +0,23 Ainoa negatiivinen muutos on todettavissa koillisilla linjoilla. Muilla linjasto-osilla asiakastyytyväisyys on parantunut tai pysynyt ennallaan. Kun yllä mainittuja tuloksia verrataan matkustajien antamaan Helsingin joukkoliikenteen yleisarvosanaan, oli yllätys, että Helsingin joukkoliikenne saa tuntuvasti huonompia arvosanoja kuin yksittäisten laatutekijöiden keskiarvosta muodostuva järjestelmä. Tulosten valossa herää kysymys, kysytäänkö matkustajilta asiakastyytyväisyydestä oikeita asioita ts. pitävätkö matkustajat tärkeinä sellaisia asioita, jotka eivät sisälly tutkittaviin kysymyksiin. On olemassa sellainen mahdollisuus, että perinteiset asiakastyytyväisyyskysymykset eivät kuvasta riittävästi tämän ajankohdan mielialoja Helsingin joukkoliikenteestä, vaan kokonaistyytyväisyyteen vaikuttavat mm. tariffikorotukset ja liikenteen supistukset, jotka voivat vaikuttaa joukkoliikenteen käyttöön perinteisiä laatutekijöitä enemmän. Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

13 8 Kuva 5. Arvosanat linjojen liikennöitsijöille, järjestelmälle ja yleensä Helsingin joukkoliikenteelle 9 arvosana 8,5 8 7,5 Liikennöitsijä Järjestelmä Yleisarvosana 7 Kantakaupunkilinjat Luoteiset linjat Pohjoiset linjat Koilliset linjat Itäiset linjat Poikittaislinjat Verrattaessa Helsingin joukkoliikenteelle annettua yleisarvosanaa matkustajien bussiliikennejärjestelmälle antamien arvosanojen keskiarvoon ovat arvosanojen erot bussiliikenteessä eri linjasto-osilla seuraavat Yleisarvosanan ja järjestelmän arvosanojen erotus -kantakaupunkilinjoilla -0,22 -luoteisilla linjoilla -0,38 -pohjoisilla linjoilla -0,11 -koillisilla linjoilla -0,31 -itäisillä linjoilla -0,44 -poikittaislinjoilla -0,21 Yksittäisien laatutekijöiden saamat arvosanat ja niissä tapahtuneet muutokset syksystä 2002 syksyyn 2003 linjasto-osittain ilmenevät sivujen kuvista. 5. JOUKKOLIIKENTEESTÄ TIEDOTTAMINEN Ylimääräisenä kysymyksenä kevään ja syksyn kyselyssä esitettiin matkustajille kysymys, minkä arvosanan he antavat tiedottamiselle. Bussilinjoilla, raitioliikenteessä ja metrossa kysymys kohdistui HKL:n tiedottamiseen ja VR:n lähiliikenteessä VR:n tiedottamiseen. Tiedottamiselle annettiin seuraavat arvosanat Kevät 2003 syksy Bussiliikenteessä 7,8 7,9 - Raitioliikenteessä 7,8 7,9 - Metroliikenteessä 8,0 8,0 - VR:n lähiliikenteessä 7,6 7,6 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

14 9 Vuoden 2003 aikana tiedottamisen arvosanat jonkin verran paranivat. Kaikkein tyytyväisimpiä HKL:n tiedottamiseen olivat metron matkustajat antamalla kouluarvosanaksi 8,0. Liiteraportin vapaista kommenteista on pääteltävissä, että matkustajat kaipaavat tiedottamista sellaisista asioista, jotka ovat muuttuneet tai ovat kokonaan uusia matkustajan käyttöön. Tällaisia asioita olivat vuonna 2003 ainakin matkakortti, uudet tariffit, liikenne- ja reittimuutokset. Ikuinen ongelma on poikkeustilanteista tiedottaminen. Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

15 10 Kuljettajien palvelu linjasto-osittain Poikittaislinjat Itäiset linjat Koilliset linjat Pohjoiset linjat Luoteiset linjat Kantakaupunkilinjat 7 7,5 8 8,5 9 arvosana syksy2002 syksy2003 Kuljettajien ajotapa linjasto-osittain Poikittaislinjat Itäiset linjat Koilliset linjat Pohjoiset linjat Luoteiset linjat Kantakaupunkilinjat 7 7,5 8 8,5 9 arvosana syksy 2002 syksy 2003 Kuljettajien neuvontakyky linjasto-osittain Poikittaislinjat Itäiset linjat Koilliset linjat Pohjoiset linjat Luoteiset linjat Kantakaupunkilinjat 7 7,5 8 8,5 9 arvosana syksy2002 syksy2003 Vaunujen siisteys linjasto-osittain Poikittaislinjat Itäiset linjat Koilliset linjat Pohjoiset linjat Luoteiset linjat Kantakaupunkilinjat 7 7,5 8 8,5 9 arvosana syksy 2002 syksy 2003 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

16 11 Matkustusväljyys linjasto-osittain Poikittaislinjat Itäiset linjat Koilliset linjat Pohjoiset linjat Luoteiset linjat Kantakaupunkilinjat 7 7,5 8 8,5 9 9,5 arvosana syksy2002 syksy2003 Vaunujen varustus linjasto-osittain Poikittaislinjat Itäiset linjat Koilliset linjat Pohjoiset linjat Luoteiset linjat Kantakaupunkilinjat 7 7,5 8 8,5 9 arvosana syksy 2002 syksy 2003 Aikataulussa pysyminen linjasto-osittain Poikittaislinjat Itäiset linjat Koilliset linjat Pohjoiset linjat Luoteiset linjat Kantakaupunkilinjat 7 7,5 8 8,5 9 9,5 arvosana syksy2002 syksy2003 Järjestyksen säilyminen linjasto-osittain Poikittaislinjat Itäiset linjat Koilliset linjat Pohjoiset linjat Luoteiset linjat Kantakaupunkilinjat 7 7,5 8 8,5 9 9,5 arvosana syksy 2002 syksy 2003 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

17 12 Vaihtaminen toiselle linjalle linjasto-osittain Poikittaislinjat Itäiset linjat Koilliset linjat Pohjoiset linjat Luoteiset linjat Kantakaupunkilinjat 7 7,5 8 8,5 9 9,5 arvosana syksy2002 syksy2003 Odottamisolosuhteet pysäkillä linjasto-osittain Poikittaislinjat Itäiset linjat Koilliset linjat Pohjoiset linjat Luoteiset linjat Kantakaupunkilinjat 7 7,5 8 8,5 9 9,5 arvosana syksy 2002 syksy 2003 Matkustamisen sujuvuus linjasto-osittain Poikittaislinjat Itäiset linjat Koilliset linjat Pohjoiset linjat Luoteiset linjat Kantakaupunkilinjat 7 7,5 8 8,5 9 9,5 arvosana syksy2002 syksy2003 Yleisarvosana joukkoliikenteelle linjasto-osittain Poikittaislinjat Itäiset linjat Koilliset linjat Pohjoiset linjat Luoteiset linjat Kantakaupunkilinjat 7 7,5 8 8,5 9 9,5 arvosana syksy 2003 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

18 HELSINGIN KAUPUNKI \\hkls000002\data\liikennelaitos\hkl-liikelaitos\suunnitteluyksikkö\tutkimustiimi\laatu\tulokset\laatuarvosanat_syksy03.xls LIIKENNELAITOS Suunnitteluyksikkö STH LAATUARVOSANAT LINJOITTAIN SYKSYLLÄ 2003 LIITE 1 PAINOKERTOIMET liik liik liik liik järj liik Liik/järj liik järj järj järj järj liik VR 5,35 6,33 4,87 6,52 6,18 6,39 5,58 6,07 RV 5,83 6,39 5,91 6,01 4,02 4,87 6,21 6,34 5,40 5,86 6,15 BUSSI 5,73 6,39 5,74 5,92 4,69 4,92 6,36 6,27 5,56 5,80 6,34 Metro 5,35 6,31 4,90 6,09 6,51 6,40 5,92 5,50 Linja 1.Kuljettajien 2.Kuljettajien 3.Kuljettajien 4.Vaunujen 5.Matkustus- 6.Vaunujen7.Aikataulussa 8.Järjestys 9.Vaihtaminen 10.Odottaminen 11.Matkan 12.Asemien 13.Opasteiden Yhteensä palvelu ajotapa tietämys siisteys väljyys varustus pysyminen turvallisuus toiseen pysäkillä sujuvuus siisteys toimivuus Liikennöijä Järjestelmä RV-linjat nousijoita N 1,A ,88 8,02 8,27 7,72 8,23 7,77 8,04 8,52 8,45 8,17 8,04 8,04 8, ,24 8,30 8,48 7,89 9,17 8,22 8,07 8,57 8,73 8,56 8,74 8,29 8,61 3B,T ,08 8,36 8,36 7,63 8,67 8,16 7,83 8,10 8,40 8,25 8,36 8,12 8, ,98 8,21 8,18 7,94 7,96 8,06 8,29 8,58 8,52 8,43 8,77 8,17 8, ,74 8,18 8,45 8,24 8,13 8,16 7,55 8,15 8,53 7,97 8,18 8,15 8,06 7A,B ,88 8,09 8,37 7,69 8,24 7,89 7,72 8,58 8,40 8,24 8,30 8,09 8, ,89 8,22 8,31 7,35 8,96 8,06 8,42 8,49 8,57 8,37 8,26 8,06 8, ,85 8,14 8,17 8,41 8,45 8,59 8,32 8,78 8,40 8,43 8,56 8,32 8,43 Yht: ,94 8,21 8,30 7,88 8,39 8,15 8,02 8,45 8,46 8,30 8,44 8,16 8,31 Bussilinjat ,82 7,89 8,32 7,95 8,40 8,00 8,07 9,00 8,24 8,09 7,45 8,17 8,02 14B ,27 8,24 8,38 8,05 9,07 8,57 8,45 8,90 8,40 7,94 8,37 8,40 8,42 15,A ,15 8,27 8,12 8,49 9,68 8,72 8,32 8,61 8,80 8,41 8,49 8,39 8, ,86 7,71 7,86 8,43 9,06 8,44 7,39 9,08 8,29 7,74 7,85 8,23 8, ,82 7,97 8,03 8,00 8,88 8,15 7,60 8,67 8,44 8,15 8,13 8,11 8, ,90 8,02 7,91 8,26 9,02 8,49 7,84 8,84 8,59 8,64 7,74 8,24 8, ,57 7,80 7,71 7,73 8,35 7,83 8,30 9,12 8,41 8,49 7,88 7,98 8,28 21V ,40 8,42 8,27 7,62 9,11 7,88 8,60 9,17 8,43 8,33 8,53 8,32 8, ,67 7,63 8,10 6,97 9,10 7,79 8,00 8,85 8,57 7,46 8,05 7,84 8, ,10 8,05 8,43 8,14 9,05 8,21 8,35 8,96 8,66 8,52 8,32 8,32 8,55 39,V ,89 7,77 8,39 7,30 9,24 7,91 8,62 8,96 8,13 8,26 7,86 8,04 8, ,94 8,09 8,03 8,27 9,17 8,53 8,49 9,09 8,46 8,46 8,13 8,33 8, ,97 7,81 8,11 8,02 8,77 8,06 8,31 9,08 8,19 8,06 7,80 8,18 8, ,81 7,90 7,63 7,57 8,98 7,79 8,69 8,83 8,41 8,32 8,17 7,94 8, ,59 7,76 7,70 7,91 8,21 7,77 7,89 8,68 8,02 8,11 7,59 7,91 7, ,65 7,87 8,20 7,72 9,46 8,13 8,62 8,98 8,00 7,87 8,11 8,10 8, ,03 8,05 7,19 8,27 9,47 8,21 8,77 9,48 8,56 7,60 8,40 8,22 8, ,98 8,05 8,00 8,00 8,93 8,14 7,62 9,02 8,13 7,70 7,93 8,21 8, ,19 8,02 8,03 8,01 9,26 8,27 8,12 9,04 8,40 8,48 8,18 8,27 8, ,03 7,93 7,69 7,90 9,37 8,12 7,48 8,86 8,18 7,94 7,89 8,10 8, ,34 8,13 8,10 7,75 9,57 8,32 7,81 9,47 8,52 8,16 8,33 8,36 8, ,96 7,92 8,14 8,25 8,33 8,06 8,19 9,00 8,32 7,98 8,09 8,23 8, ,13 8,24 8,44 7,95 8,79 8,26 8,05 9,02 8,35 8,15 7,80 8,35 8, ,19 8,15 8,18 7,33 9,33 7,86 7,98 9,00 8,28 8,12 7,83 8,13 8, ,15 8,12 8,20 7,90 9,36 8,00 8,56 9,29 8,56 8,55 8,49 8,29 8, ,93 7,82 8,57 7,87 8,74 8,17 8,33 8,78 8,41 7,99 7,84 8,19 8, ,45 7,80 7,50 7,79 7,88 8,00 8,30 9,00 8,08 8,42 8,03 7,94 8, ,97 7,97 7,81 8,03 8,58 8,45 8,23 8,64 8,14 8,06 8,19 8,14 8,23

19 Linja 1.Kuljettajien 2.Kuljettajien 3.Kuljettajien 4.Vaunujen 5.Matkustus- 6.Vaunujen7.Aikataulussa 8.Järjestys 9.Vaihtaminen 10.Odottaminen 11.Matkan 12.Asemien 13.Opasteiden Yhteensä palvelu ajotapa tietämys siisteys väljyys varustus pysyminen turvallisuus toiseen pysäkillä sujuvuus siisteys toimivuus Liikennöijä Järjestelmä 65A ,90 7,88 7,89 8,20 8,31 8,18 7,75 8,96 8,09 8,42 7,55 8,17 8,00 66A ,85 7,84 8,08 7,77 8,55 7,96 7,89 8,93 8,34 8,37 7,76 8,08 8, ,54 8,57 8,83 8,53 8,91 8,39 8,81 9,11 8,53 8,56 8,19 8,67 8, ,00 8,15 8,03 8,19 9,45 8,36 7,81 9,10 7,77 7,49 7,38 8,31 7, ,08 7,89 7,95 7,95 8,61 8,32 8,06 8,94 8,35 8,53 8,09 8,19 8,31 70T ,82 7,97 8,00 7,53 8,80 7,68 7,96 8,58 8,07 8,02 8,16 7,94 8,17 70V ,20 8,02 8,26 8,02 9,02 8,43 8,56 8,76 8,00 8,31 8,54 8,28 8, ,00 7,95 8,06 7,86 8,32 7,86 7,98 8,79 8,46 8,19 8,00 8,10 8,18 71V ,00 7,95 8,07 7,60 9,00 7,70 8,10 9,00 8,00 7,60 8,15 8,07 8,14 71S ,48 8,36 8,93 8,04 9,76 8,44 8,75 9,60 8,76 8,84 8,56 8,65 8, ,01 7,91 8,25 7,60 9,04 7,83 8,31 8,79 8,20 8,21 7,90 8,08 8, ,06 8,19 8,27 7,81 8,82 8,25 8,22 8,64 8,19 8,37 8,14 8,21 8,32 73B ,22 8,14 8,21 8,20 9,64 8,29 8,05 9,22 8,19 8,20 8,11 8,39 8, ,14 8,36 7,91 7,75 9,45 8,18 8,74 9,05 8,11 7,28 8,03 8,25 8, ,11 8,14 8,19 8,09 8,78 8,05 8,54 8,76 8,31 8,52 8,23 8,23 8,46 75A ,51 8,36 8,26 8,21 9,69 8,92 9,21 9,42 8,58 8,16 8,41 8,61 8,78 76A,B ,89 8,36 8,19 7,56 9,71 8,39 8,84 9,11 8,62 8,03 8,35 8,26 8, ,09 8,16 8,00 7,44 7,89 7,91 8,16 8,51 8,13 8,14 8,25 8,03 8,13 77A ,93 8,10 7,85 7,55 9,29 8,19 8,44 8,52 8,03 8,29 8,00 8,03 8,37 77S ,03 7,84 7,85 7,34 9,27 7,61 8,22 9,06 8,58 8,09 8,00 7,97 8, ,28 8,24 8,55 7,90 9,09 8,20 7,95 9,08 8,42 8,34 8,00 8,38 8, ,07 8,07 7,92 7,48 8,69 8,14 8,05 8,67 8,09 7,90 7,64 8,06 8,04 80,A ,73 8,12 8,09 7,39 8,61 8,10 8,68 8,59 8,59 8,25 8,59 8,01 8, ,60 7,55 8,31 7,81 9,40 8,33 8,30 9,21 8,71 7,96 8,12 8,13 8, ,81 7,71 8,03 7,59 9,31 8,00 8,31 9,31 8,73 8,08 8,23 8,09 8, ,01 7,58 7,99 7,70 8,84 8,23 8,32 8,77 8,57 8,23 7,95 8,04 8, ,82 8,05 8,29 7,79 9,13 8,34 8,71 9,05 8,35 8,17 7,32 8,23 8, ,87 8,34 8,18 7,88 8,95 8,13 8,56 8,79 8,33 8,38 7,94 8,21 8, ,03 8,20 8,35 7,91 9,41 8,10 8,79 9,24 8,85 8,37 8,02 8,32 8,65 90,A ,76 7,93 8,03 7,38 9,05 8,05 8,68 8,81 7,85 8,07 8,02 8,00 8, ,93 7,50 8,42 8,11 9,10 8,49 8,34 9,14 8,43 7,70 7,88 8,26 8, ,00 8,35 8,53 7,60 8,95 8,45 8,81 8,65 8,66 8,33 8,44 8,26 8, ,00 8,27 8,20 7,67 8,95 8,21 8,37 9,00 8,66 8,52 8,10 8,24 8, ,85 7,83 8,26 7,23 8,44 8,18 8,74 8,69 8,54 8,26 8,40 8,01 8,48 94A ,02 7,98 8,29 7,33 9,67 8,50 8,45 9,02 8,54 8,24 8,31 8,19 8,59 94B ,12 8,24 8,31 7,57 9,48 8,55 8,65 8,83 8,02 7,81 8,45 8,27 8, ,35 8,24 8,55 7,63 9,05 8,21 8,58 9,11 8,59 7,46 8,27 8,36 8, ,92 8,12 8,18 7,12 8,98 7,93 8,13 8,90 7,49 7,64 8,00 8,04 8, ,26 8,11 8,11 7,48 9,07 8,33 8,94 8,82 8,65 8,44 8,21 8,19 8,64 98V ,07 8,29 8,00 7,57 9,11 8,50 8,48 8,92 8,13 8,20 8,15 8,23 8,39 Bussi yht ,96 8,01 8,10 7,84 8,88 8,15 8,24 8,91 8,33 8,22 8,02 8,17 8,31 METRO: ,71 7,42 8,99 8,99 8,51 9,26 7,66 8,38 8,39 8,63 VR-Lähiliik ,61 7,89 7,52 8,25 8,74 8,97 7,15 8,13 8,31 7,95 Kaikki (ei VR) 8,22 8,39 HKL(Rv,B,M) 8,21 8,40

20 LIITE 2 HELSINGIN KAUPUNKI LIIKENNELAITOS Suunnitteluyksikkö STH LAATUARVOSANAT KILPAILUTETUILLA LINJOILLA SYKSYLLÄ Kuljettajien 2.Kuljettajien 3.Kuljettajien 4.Vaunujen 5.Matkustus- 6.Vaunujen 7.Aikataulussa8.Järjestys 9.Vaihtaminen 10.Odottaminen 11.Matkan Yhteensä Paketti Linja Nousuja n palvelu ajotapa tietämys siisteys väljyys varustus pysyminen turvallisuus toiseen pysäkillä sujuvuus Liikennöijä Järjestelmä ,28 8,24 8,55 7,90 9,09 8,20 7,95 9,08 8,42 8,34 8,00 8,38 8,32 90,A ,76 7,93 8,03 7,38 9,05 8,05 8,68 8,81 7,85 8,07 8,02 8,00 8, ,93 7,50 8,42 8,11 9,10 8,49 8,34 9,14 8,43 7,70 7,88 8,26 8, ,92 8,12 8,18 7,12 8,98 7,93 8,13 8,90 7,49 7,64 8,00 8,04 8,02 98V ,07 8,29 8,00 7,57 9,11 8,50 8,48 8,92 8,13 8,20 8,15 8,23 8,39 Yhteensä 7,96 8,02 8,22 7,55 9,06 8,16 8,34 8,94 8,00 8,01 8,01 8,15 8, ,67 7,63 8,10 6,97 9,10 7,79 8,00 8,85 8,57 7,46 8,05 7,84 8,19 Yhteensä 7,67 7,63 8,10 6,97 9,10 7,79 8,00 8,85 8,57 7,46 8,05 7,84 8, ,93 7,82 8,57 7,87 8,74 8,17 8,33 8,78 8,41 7,99 7,84 8,19 8,24 Yhteensä 7,93 7,82 8,57 7,87 8,74 8,17 8,33 8,78 8,41 7,99 7,84 8,19 8, ,98 8,05 8,00 8,00 8,93 8,14 7,62 9,02 8,13 7,70 7,93 8,21 8, ,19 8,15 8,18 7,33 9,33 7,86 7,98 9,00 8,28 8,12 7,83 8,13 8, ,15 8,12 8,20 7,90 9,36 8,00 8,56 9,29 8,56 8,55 8,49 8,29 8,67 Yhteensä 8,11 8,11 8,12 7,69 9,20 7,99 7,98 9,07 8,29 8,07 8,01 8,19 8, ,97 7,97 7,81 8,03 8,58 8,45 8,23 8,64 8,14 8,06 8,19 8,14 8,23 Yhteensä 7,97 7,97 7,81 8,03 8,58 8,45 8,23 8,64 8,14 8,06 8,19 8,14 8, ,54 8,57 8,83 8,53 8,91 8,39 8,81 9,11 8,53 8,56 8,19 8,67 8,59 Yhteensä 8,54 8,57 8,83 8,53 8,91 8,39 8,81 9,11 8,53 8,56 8,19 8,67 8, T ,82 7,97 8,00 7,53 8,80 7,68 7,96 8,58 8,07 8,02 8,16 7,94 8,17 70V ,20 8,02 8,26 8,02 9,02 8,43 8,56 8,76 8,00 8,31 8,54 8,28 8,47 Yhteensä 7,98 7,99 8,11 7,73 8,89 7,99 8,21 8,66 8,04 8,14 8,32 8,08 8, ,01 7,91 8,25 7,60 9,04 7,83 8,31 8,79 8,20 8,21 7,90 8,08 8,30 Yhteensä 8,01 7,91 8,25 7,60 9,04 7,83 8,31 8,79 8,20 8,21 7,90 8,08 8, S ,48 8,36 8,93 8,04 9,76 8,44 8,75 9,60 8,76 8,84 8,56 8,65 8,89 77S ,03 7,84 7,85 7,34 9,27 7,61 8,22 9,06 8,58 8,09 8,00 7,97 8,39 Yhteensä 8,23 8,07 8,34 7,66 9,49 7,99 8,46 9,30 8,66 8,43 8,25 8,28 8,62

21 1.Kuljettajien2.Kuljettajien3.Kuljettajien 4.Vaunujen5.Matkustus- 6.Vaunujen 7.Aikataulussa8.Järjestys 9.Vaihtaminen 10.Odottaminen 11.Matkan Yhteensä Paketti Linja Nousuja n palvelu ajotapa tietämys siisteys väljyys varustus pysyminen turvallisuus toiseen pysäkillä sujuvuus Liikennöijä Järjestelmä ,01 7,58 7,99 7,70 8,84 8,23 8,32 8,77 8,57 8,23 7,95 8,04 8, ,82 8,05 8,29 7,79 9,13 8,34 8,71 9,05 8,35 8,17 7,32 8,23 8, ,87 8,34 8,18 7,88 8,95 8,13 8,56 8,79 8,33 8,38 7,94 8,21 8, ,03 8,20 8,35 7,91 9,41 8,10 8,79 9,24 8,85 8,37 8,02 8,32 8,65 Yhteensä 7,92 8,03 8,19 7,81 9,05 8,22 8,58 8,94 8,48 8,27 7,77 8,19 8, ,A ,15 8,27 8,12 8,49 9,68 8,72 8,32 8,61 8,80 8,41 8,49 8,39 8,69 Yhteensä 8,15 8,27 8,12 8,49 9,68 8,72 8,32 8,61 8,80 8,41 8,49 8,39 8, ,57 7,80 7,71 7,73 8,35 7,83 8,30 9,12 8,41 8,49 7,88 7,98 8, ,81 7,90 7,63 7,57 8,98 7,79 8,69 8,83 8,41 8,32 8,17 7,94 8,49 Yhteensä 7,68 7,85 7,67 7,66 8,64 7,81 8,48 8,99 8,41 8,41 8,01 7,96 8, ,V ,89 7,77 8,39 7,30 9,24 7,91 8,62 8,96 8,13 8,26 7,86 8,04 8, ,65 7,87 8,20 7,72 9,46 8,13 8,62 8,98 8,00 7,87 8,11 8,10 8,37 Yhteensä 7,81 7,80 8,32 7,45 9,32 7,99 8,62 8,97 8,08 8,12 7,95 8,06 8, ,94 8,09 8,03 8,27 9,17 8,53 8,49 9,09 8,46 8,46 8,13 8,33 8,51 Yhteensä 7,94 8,09 8,03 8,27 9,17 8,53 8,49 9,09 8,46 8,46 8,13 8,33 8, ,34 8,13 8,10 7,75 9,57 8,32 7,81 9,47 8,52 8,16 8,33 8,36 8,42 Yhteensä 8,34 8,13 8,10 7,75 9,57 8,32 7,81 9,47 8,52 8,16 8,33 8,36 8, ,06 8,19 8,27 7,81 8,82 8,25 8,22 8,64 8,19 8,37 8,14 8,21 8,32 Yhteensä 8,06 8,19 8,27 7,81 8,82 8,25 8,22 8,64 8,19 8,37 8,14 8,21 8, ,14 8,36 7,91 7,75 9,45 8,18 8,74 9,05 8,11 7,28 8,03 8,25 8,28 Yhteensä 8,14 8,36 7,91 7,75 9,45 8,18 8,74 9,05 8,11 7,28 8,03 8,25 8, A ,51 8,36 8,26 8,21 9,69 8,92 9,21 9,42 8,58 8,16 8,41 8,61 8,78 76A,B ,89 8,36 8,19 7,56 9,71 8,39 8,84 9,11 8,62 8,03 8,35 8,26 8,67 77A ,93 8,10 7,85 7,55 9,29 8,19 8,44 8,52 8,03 8,29 8,00 8,03 8,37 Yhteensä 8,02 8,25 8,06 7,68 9,53 8,41 8,74 8,92 8,36 8,17 8,21 8,23 8, ,A ,73 8,12 8,09 7,39 8,61 8,10 8,68 8,59 8,59 8,25 8,59 8,01 8, ,60 7,55 8,31 7,81 9,40 8,33 8,30 9,21 8,71 7,96 8,12 8,13 8, ,00 8,27 8,20 7,67 8,95 8,21 8,37 9,00 8,66 8,52 8,10 8,24 8,49 Yhteensä 7,79 8,09 8,15 7,52 8,80 8,16 8,55 8,78 8,62 8,29 8,40 8,09 8, ,86 7,71 7,86 8,43 9,06 8,44 7,39 9,08 8,29 7,74 7,85 8,23 8,01 Yhteensä 7,86 7,71 7,86 8,43 9,06 8,44 7,39 9,08 8,29 7,74 7,85 8,23 8, ,97 7,81 8,11 8,02 8,77 8,06 8,31 9,08 8,19 8,06 7,80 8,18 8, ,59 7,76 7,70 7,91 8,21 7,77 7,89 8,68 8,02 8,11 7,59 7,91 7,95 Yhteensä 7,77 7,78 7,90 7,96 8,48 7,91 8,09 8,87 8,10 8,09 7,69 8,04 8,07

22 1.Kuljettajien 2.Kuljettajien3.Kuljettajien 4.Vaunujen5.Matkustus 6.Vaunujen7.Aikataulussa 8.Järjestys 9.Vaihtaminen 10.Odottaminen 11.Matkan Yhteensä Paketti Linja Nousuja n palvelu ajotapa tietämys siisteys väljyys varustus pysyminen turvallisuus toiseen pysäkillä sujuvuus Liikennöijä Järjestelmä ,96 7,92 8,14 8,25 8,33 8,06 8,19 9,00 8,32 7,98 8,09 8,23 8,17 Yhteensä 7,96 7,92 8,14 8,25 8,33 8,06 8,19 9,00 8,32 7,98 8,09 8,23 8, ,19 8,02 8,03 8,01 9,26 8,27 8,12 9,04 8,40 8,48 8,18 8,27 8, ,03 7,93 7,69 7,90 9,37 8,12 7,48 8,86 8,18 7,94 7,89 8,10 8,11 Yhteensä 8,10 7,97 7,84 7,95 9,32 8,18 7,76 8,94 8,28 8,17 8,02 8,17 8, ,13 8,24 8,44 7,95 8,79 8,26 8,05 9,02 8,35 8,15 7,80 8,35 8, ,07 8,07 7,92 7,48 8,69 8,14 8,05 8,67 8,09 7,90 7,64 8,06 8,04 Yhteensä 8,10 8,16 8,20 7,74 8,74 8,21 8,05 8,86 8,23 8,04 7,73 8,22 8, ,08 7,89 7,95 7,95 8,61 8,32 8,06 8,94 8,35 8,53 8,09 8,19 8,31 Yhteensä 8,08 7,89 7,95 7,95 8,61 8,32 8,06 8,94 8,35 8,53 8,09 8,19 8, ,11 8,14 8,19 8,09 8,78 8,05 8,54 8,76 8,31 8,52 8,23 8,23 8, ,09 8,16 8,00 7,44 7,89 7,91 8,16 8,51 8,13 8,14 8,25 8,03 8,13 Yhteensä 8,10 8,15 8,10 7,78 8,36 7,98 8,36 8,64 8,23 8,34 8,24 8,14 8, ,82 7,89 8,32 7,95 8,40 8,00 8,07 9,00 8,24 8,09 7,45 8,17 8,02 14B ,27 8,24 8,38 8,05 9,07 8,57 8,45 8,90 8,40 7,94 8,37 8,40 8,42 Yhteensä 7,92 7,97 8,33 7,97 8,55 8,12 8,15 8,98 8,27 8,06 7,65 8,22 8, ,90 8,02 7,91 8,26 9,02 8,49 7,84 8,84 8,59 8,64 7,74 8,24 8,32 Yhteensä 7,90 8,02 7,91 8,26 9,02 8,49 7,84 8,84 8,59 8,64 7,74 8,24 8, V ,40 8,42 8,27 7,62 9,11 7,88 8,60 9,17 8,43 8,33 8,53 8,32 8,58 65A ,90 7,88 7,89 8,20 8,31 8,18 7,75 8,96 8,09 8,42 7,55 8,17 8,00 66A ,85 7,84 8,08 7,77 8,55 7,96 7,89 8,93 8,34 8,37 7,76 8,08 8,15 Yhteensä 7,93 7,91 8,01 7,96 8,49 8,06 7,89 8,97 8,23 8,39 7,73 8,15 8, ,81 7,71 8,03 7,59 9,31 8,00 8,31 9,31 8,73 8,08 8,23 8,09 8,49 Yhteensä 7,81 7,71 8,03 7,59 9,31 8,00 8,31 9,31 8,73 8,08 8,23 8,09 8, ,00 8,35 8,53 7,60 8,95 8,45 8,81 8,65 8,66 8,33 8,44 8,26 8, ,85 7,83 8,26 7,23 8,44 8,18 8,74 8,69 8,54 8,26 8,40 8,01 8,48 94A ,02 7,98 8,29 7,33 9,67 8,50 8,45 9,02 8,54 8,24 8,31 8,19 8,59 94B ,12 8,24 8,31 7,57 9,48 8,55 8,65 8,83 8,02 7,81 8,45 8,27 8, ,35 8,24 8,55 7,63 9,05 8,21 8,58 9,11 8,59 7,46 8,27 8,36 8, ,26 8,11 8,11 7,48 9,07 8,33 8,94 8,82 8,65 8,44 8,21 8,19 8,64 Yhteensä 8,10 8,11 8,33 7,47 9,07 8,35 8,71 8,85 8,52 8,11 8,34 8,20 8, ,03 8,05 7,19 8,27 9,47 8,21 8,77 9,48 8,56 7,60 8,40 8,22 8,53 Yhteensä 8,03 8,05 7,19 8,27 9,47 8,21 8,77 9,48 8,56 7,60 8,40 8,22 8,53

23 1.Kuljettajien 2.Kuljettajien3.Kuljettajien 4.Vaunujen5.Matkustus 6.Vaunujen7.Aikataulussa 8.Järjestys 9.Vaihtaminen 10.Odottaminen 11.Matkan Yhteensä Paketti Linja Nousuja n palvelu ajotapa tietämys siisteys väljyys varustus pysyminen turvallisuus toiseen pysäkillä sujuvuus Liikennöijä Järjestelmä ,45 7,80 7,50 7,79 7,88 8,00 8,30 9,00 8,08 8,42 8,03 7,94 8,15 Yhteensä 7,45 7,80 7,50 7,79 7,88 8,00 8,30 9,00 8,08 8,42 8,03 7,94 8, ,00 8,15 8,03 8,19 9,45 8,36 7,81 9,10 7,77 7,49 7,38 8,31 7, ,00 7,95 8,06 7,86 8,32 7,86 7,98 8,79 8,46 8,19 8,00 8,10 8,18 71V ,00 7,95 8,07 7,60 9,00 7,70 8,10 9,00 8,00 7,60 8,15 8,07 8,14 73B ,22 8,14 8,21 8,20 9,64 8,29 8,05 9,22 8,19 8,20 8,11 8,39 8,38 Yhteensä 8,05 8,01 8,09 7,94 8,82 7,99 7,99 8,94 8,27 8,05 7,97 8,18 8,19

24 LIITE 3 HELSINGIN KAUPUNKI LIIKENNELAITOS Suunnitteluyksikkö STH LAATUARVOSANAT LINJOITTAIN VUONNA 2003 \\hkls000002\data\liikennelaitos\hkl-liikelaitos\suunnitteluyksikkö\tutkimustiimi\laatu\tulokset\laatuarvosanat 2003.xls PAINOKERTOIMET liik liik liik liik järj liik Liik/järj liik järj järj järj järj liik VR 5,35 6,33 4,87 6,52 6,18 6,39 5,58 6,07 RV 5,83 6,39 5,91 6,01 4,02 4,87 6,21 6,34 5,4 5,86 6,15 BUSSI 5,73 6,39 5,74 5,92 4,69 4,92 6,36 6,27 5,56 5,8 6,34 Metro 5,35 6,31 4,9 6,09 6,51 6,4 5,92 5,5 Linja 1.Kuljettajien 2.Kuljettajien 3.Kuljettajien 4.Vaunujen 5.Matkustus- 6.Vaunujen7.Aikataulussa 8.Järjestys 9.Vaihtaminen 10.Odottaminen 11.Matkan 12.Asemien 13.Opasteiden Yhteensä palvelu ajotapa tietämys siisteys väljyys varustus pysyminen turvallisuus toiseen pysäkillä sujuvuus siisteys toimivuus Liikennöijä Järjestelmä RV-linjat nousijoita N 1,A ,97 8,08 8,30 7,60 8,66 7,87 7,89 8,51 8,52 8,18 8,18 8,06 8, ,16 8,23 8,43 7,42 9,10 7,60 7,67 8,47 8,63 8,45 8,44 8,07 8,40 3B,T ,11 8,33 8,33 7,52 8,47 7,90 7,78 8,18 8,50 8,23 8,33 8,07 8, ,03 8,15 8,23 7,72 8,11 8,06 8,15 8,62 8,51 8,31 8,64 8,14 8, ,76 8,11 8,22 7,74 8,26 8,12 7,49 8,12 8,54 7,83 8,07 8,01 8,01 7A,B ,97 8,16 8,19 7,44 8,36 7,89 7,59 8,59 8,46 8,24 8,37 8,05 8, ,90 8,26 8,37 7,26 8,89 7,99 8,31 8,41 8,41 8,24 8,31 8,03 8, ,00 8,19 8,30 8,05 8,47 8,50 8,25 8,71 8,43 8,44 8,55 8,29 8,42 Yht: ,00 8,20 8,27 7,63 8,42 8,04 7,92 8,45 8,49 8,25 8,41 8,11 8,28 Bussilinjat ,77 7,87 8,21 7,79 8,27 8,01 7,90 8,88 8,35 8,03 7,60 8,10 8,00 14B ,19 8,25 8,31 7,99 8,91 8,41 8,44 9,06 8,53 8,05 8,14 8,37 8,39 15,A ,07 8,38 8,16 8,42 9,72 8,80 8,10 8,79 8,79 8,32 8,59 8,43 8, ,95 7,89 8,17 8,24 9,17 8,41 7,62 9,03 8,23 8,02 8,04 8,28 8, ,91 7,98 8,20 8,14 8,90 8,40 7,80 8,89 8,49 8,04 8,13 8,25 8, ,02 8,04 8,07 8,19 8,92 8,45 7,78 8,76 8,50 8,45 7,61 8,25 8, ,76 7,88 7,72 7,75 8,70 7,85 8,06 9,06 8,53 8,43 7,78 8,02 8,26 21V ,19 8,21 8,04 7,72 9,12 8,00 8,64 9,23 8,46 8,25 8,49 8,25 8, ,79 7,74 8,02 7,28 9,35 7,95 7,90 8,95 8,42 7,39 8,02 7,96 8, ,16 8,14 8,20 8,11 9,05 8,28 8,29 9,05 8,66 8,40 8,20 8,33 8,49 39,V ,98 8,02 8,27 7,52 9,07 8,06 8,26 9,01 8,19 8,31 8,03 8,15 8, ,92 8,18 7,92 8,03 8,72 8,33 8,37 8,94 8,51 8,33 8,08 8,22 8, ,98 8,00 7,83 7,86 8,80 8,02 8,49 9,22 8,34 8,03 8,04 8,16 8, ,77 7,92 7,64 7,41 8,84 7,69 8,31 8,91 8,42 8,26 8,12 7,90 8, ,66 7,85 7,78 7,74 8,60 8,01 8,11 8,85 8,07 7,98 7,42 7,99 8, ,77 7,90 8,22 7,66 9,50 8,24 8,26 9,05 8,21 7,76 7,90 8,14 8, ,93 8,04 7,23 8,04 9,56 8,03 8,66 9,43 8,47 7,65 8,23 8,13 8, ,04 8,07 7,99 7,83 9,08 8,15 7,79 9,06 8,34 7,91 8,07 8,20 8, ,02 7,81 7,93 7,80 8,98 8,02 7,91 8,96 8,23 8,27 8,20 8,09 8, ,03 8,03 7,99 7,89 9,31 8,17 7,34 8,94 8,08 7,97 7,73 8,18 8, ,22 8,08 7,98 7,75 9,18 8,14 7,68 9,23 8,29 8,05 8,05 8,24 8, ,91 7,96 8,34 8,14 8,26 8,01 8,19 8,93 8,46 7,99 8,23 8,23 8, ,19 8,27 8,35 8,05 8,73 8,37 7,90 8,99 8,29 8,16 7,82 8,37 8, ,21 8,24 8,31 7,56 9,37 7,92 7,99 9,00 8,49 8,26 7,99 8,22 8, ,09 8,07 8,17 7,86 9,37 8,11 8,42 9,23 8,46 8,21 8,45 8,27 8, ,94 7,87 8,37 7,80 8,50 8,17 8,28 8,82 8,38 7,84 7,96 8,16 8, ,73 7,94 7,67 7,87 8,52 8,17 7,96 8,99 8,19 8,24 8,12 8,07 8, ,00 8,05 8,04 7,95 8,82 8,31 8,39 8,75 8,18 8,00 8,12 8,18 8,28

25 Linja 1.Kuljettajien 2.Kuljettajien 3.Kuljettajien 4.Vaunujen 5.Matkustus- 6.Vaunujen7.Aikataulussa 8.Järjestys 9.Vaihtaminen 10.Odottaminen 11.Matkan 12.Asemien 13.Opasteiden Yhteensä palvelu ajotapa tietämys siisteys väljyys varustus pysyminen turvallisuus toiseen pysäkillä sujuvuus siisteys toimivuus Liikennöijä Järjestelmä 65A ,82 7,82 8,02 7,99 8,10 8,13 7,60 8,88 8,28 8,32 7,46 8,11 7,92 66A ,82 7,79 8,11 7,70 8,46 7,96 7,73 8,79 8,40 8,32 7,84 8,04 8, ,38 8,39 8,49 8,40 8,61 8,24 8,61 8,95 8,45 8,32 7,98 8,49 8, ,04 8,09 8,08 8,20 9,49 8,69 8,24 9,14 7,74 7,69 7,66 8,37 8, ,87 7,88 7,90 7,80 8,87 8,33 7,91 8,86 8,16 8,47 7,68 8,10 8,17 70T ,96 8,06 8,01 7,73 8,91 7,93 7,82 8,73 8,21 8,05 8,07 8,08 8,17 70V ,10 8,08 8,19 7,96 9,17 8,34 8,51 8,90 8,08 8,16 8,32 8,26 8, ,96 8,04 8,00 7,83 8,63 8,08 7,98 8,72 8,27 8,01 7,81 8,11 8,11 71V ,04 8,01 7,68 7,62 9,14 7,75 8,35 9,04 8,18 7,66 8,41 8,04 8,31 71S ,37 8,50 8,78 8,21 9,63 8,47 8,71 9,47 8,76 8,47 8,66 8,64 8, ,09 8,08 8,20 7,60 8,94 7,99 8,27 8,83 8,31 8,05 7,91 8,14 8, ,01 8,22 8,07 7,55 8,85 8,05 8,28 8,69 8,27 8,32 8,06 8,11 8,33 73B ,10 8,15 8,01 7,95 9,59 8,29 8,09 9,21 8,02 7,99 7,98 8,29 8, ,11 8,24 7,93 7,73 9,44 8,26 8,59 9,18 8,06 7,42 7,97 8,25 8, ,06 8,15 8,18 7,73 9,15 8,14 8,59 8,98 8,41 8,41 8,18 8,21 8,52 75A ,40 8,36 8,28 8,01 9,65 8,71 9,23 9,40 8,44 8,10 8,55 8,53 8,76 76A,B ,02 8,39 8,29 7,52 9,74 8,34 8,83 9,28 8,38 7,97 8,49 8,31 8, ,83 8,05 8,01 7,25 8,16 7,72 8,05 8,32 8,10 8,11 8,30 7,87 8,14 77A ,23 8,19 7,97 7,52 9,20 8,32 8,39 8,61 8,11 8,24 8,23 8,14 8,40 77S ,10 8,07 8,02 7,64 9,51 8,04 8,32 9,21 8,50 8,14 8,19 8,19 8, ,07 8,09 8,30 7,82 8,97 8,41 8,02 9,03 8,33 8,36 8,13 8,29 8, ,03 8,16 7,99 7,61 8,89 8,13 8,03 8,80 8,28 7,79 7,78 8,13 8,11 80,A ,82 8,14 8,09 7,31 8,61 8,09 8,33 8,57 8,43 8,16 8,44 8,00 8, ,71 7,50 8,27 7,83 9,32 8,30 8,33 9,05 8,64 7,69 8,20 8,11 8, ,13 8,03 8,27 7,66 9,40 8,24 8,47 9,32 8,70 8,22 8,29 8,28 8, ,02 7,80 8,17 7,68 8,75 8,27 8,39 8,84 8,42 8,21 8,01 8,13 8, ,79 8,04 8,11 7,53 9,11 8,31 8,66 8,97 8,49 8,10 7,42 8,12 8, ,94 8,21 8,12 7,76 8,92 8,17 8,61 8,73 8,38 8,29 8,06 8,16 8, ,07 8,10 8,15 7,97 9,36 8,29 8,82 9,23 8,69 8,20 8,03 8,31 8,58 90,A ,89 8,04 8,06 7,41 9,15 8,32 8,58 8,91 7,87 8,23 8,18 8,11 8, ,24 7,88 8,42 7,95 9,32 8,65 8,35 9,24 8,55 7,89 7,80 8,39 8, ,02 8,31 8,42 7,59 8,80 8,33 8,64 8,77 8,54 8,37 8,40 8,24 8, ,14 8,22 8,28 7,63 9,05 8,28 8,34 8,94 8,58 8,34 8,12 8,25 8, ,10 8,01 8,45 7,39 8,42 8,27 8,65 8,67 8,61 8,23 8,37 8,14 8,46 94A ,03 8,01 8,35 7,23 9,44 8,52 8,59 8,84 8,51 8,24 8,33 8,15 8,58 94B ,98 8,29 8,35 7,49 9,47 8,51 8,71 8,93 8,09 8,08 8,53 8,25 8, ,28 8,27 8,26 7,66 9,13 8,33 8,58 9,05 8,46 7,47 8,27 8,31 8, ,01 8,18 8,11 7,21 8,91 8,03 8,27 8,89 7,62 7,89 8,10 8,08 8, ,11 8,04 8,10 7,25 8,92 8,25 8,77 8,82 8,54 8,31 8,17 8,09 8,52 98V ,03 8,25 8,17 7,54 9,23 8,41 8,63 9,02 8,30 8,15 8,22 8,24 8,48 Bussi yht ,97 8,04 8,09 7,77 8,89 8,17 8,16 8,91 8,34 8,15 8,00 8,17 8,28 METRO: ,72 7,38 9,01 8,86 8,49 9,21 7,71 8,40 8,35 8,64 VR-Lähiliik ,58 7,78 7,72 8,08 8,72 9,00 7,11 8,05 8,23 8,00 Kaikki (ei VR) 8,19 8,36 HKL(Rv,B,M) 8,20 8,38

26 LIITE 4 HKL:N MATKUSTAJAKYSELY bussi-/rv.lom. syksy03 Helsingin kaupungin liikennelaitos HKL tekee parhaillaan asiakastyytyväisyyttä mittaavaa tutkimusta. Pyytäisimme Teitä ystävällisesti matkan aikana vastaamaan oheiseen kyselyyn ja palauttamaan lomakkeen tutkimusavustajalle. Käytettävissänne on arvoasteikko (4=huonoin, 10=paras) Arvosana 1. Kuljettajan suhtautuminen matkustajaan tällä linjalla 2. Kuljettajan ajotapa tällä linjalla 3. Osaako kuljettaja pyydettäessä neuvoa Teitä aikataulu- ja reittiasioissa 4. Vaunujen siisteys tällä linjalla 5. Istumapaikan saantimahdollisuus tähän aikaan päivästä tällä linjalla 6. Matkustusmukavuus (sisätilojen varustus) tällä linjalla 7. Vaunujen pysyminen aikataulussa tällä linjalla 8. Järjestyksen säilyminen matkan aikana tällä linjalla 9. Vaihtaminen toiseen joukkoliikennevälineeseen 10. Odottamisolosuhteet (katokset, aikataulut ym.) tämän linjan pysäkeillä 11. Matkanteon nopeus, sujuvuus tällä linjalla (henkilöautoon verrattuna) 13.a. Yleisarvosana Helsingin joukkoliikenteelle 13.b. HKL:n tiedottaminen Jatkuu kääntöpuolella

27 14. Olisiko teillä ollut mahdollisuus käyttää omaa autoa tällä matkalla? 1. Kyllä 2. Ei 15. Mitä lippua käytätte tällä matkalla? 1. Matkakorttiin ladattua kautta 2. Matkakorttiin ladattua arvoa 3. Kertalippua 2. Muuta 16. Vastaajan sukupuoli: 1. Nainen 2. Mies 17. Vastaajan ikäryhmä: v v v. tai vanhempi v v. 20. Vaihdatteko (tai vaihdoitteko) tällä matkalla joukkoliikennevälineestä toiseen? 1. Kyllä 2. Ei 21. Jos vastasitte edelliseen kysymykseen kyllä: Mitä muita välineitä käytätte tai käytitte tällä matkalla? 1. Bussia 4. Junaa 2. Raitiovaunua 5. Lauttaa 3. Metroa 6. Muuta, mitä? 23. Missä asutte? 1. Helsingissä 5. Länsi-Uudellamaalla 2. Espoossa 6. Keski-Uudellamaalla 3. Vantaalla 7. Itä-Uudellamaalla 4. Kauniaisissa 8. Muualla Uudenmaan ulkopuolella Muita kommentteja: KIITOS VASTAUKSESTANNE. HYVÄÄ MATKAA! Haastattelija täyttää: Pvm Klo Haastattelija Matkustajamäärä vaunussa: Linja: Suunta: 1 2 Vaunu: Vuoro: Sää: pouta, sade, huono keli Raitiovaunutyyppi: matalalattiarv vanhemman mallinen rv

28 ISBN ISSN X

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus kevät 2011 Helsingin seudun liikenne JLO / Operatiiviset tutkimukset 30.9.2011 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus (ASTY) joukkoliikenteen

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014. Liiteosio: laatukannusteet

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014. Liiteosio: laatukannusteet 14 2014 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014 Liiteosio: laatukannusteet HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely, kevät 2014 Liiteosio: laatukannusteet HSL Helsingin

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2013. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 0 Taloustutkimus Oy Marraskuu 0 Tuomo Turja 9..0 Pauliina Aho SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO....

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kustannusselvitys 2004

Joukkoliikenteen kustannusselvitys 2004 Joukkoliikenteen kustannusselvitys 2004 km 12 Kuinka pitkälle pääsee yhdellä eurolla? 10 8 6 4 2 0 Raitiovaunu Metro Juna Bussi sis. Bussi seutu SUY D: 2/2005 2 Julkaisija KUVAILULEHTI HKL-Suunnitteluyksikkö

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2012

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2012 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2012 Sisällysluettelo Tulosten yhteenveto Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 Kohteen tulos diagrammina Kohde 2: linja 8 Kohteen tulos diagrammina

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy.

HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2015. Taloustutkimus Oy. HELSINGIN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO LIIKENNESUUNNITTELUOSASTO Helsinkiläisten liikkumistottumukset 05 Taloustutkimus Oy Marraskuu 05 Tuomo Turja 09..05 SISÄLLYSLUETTELO. JOHDANTO.... Tutkimuksen

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 16 2015 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Tulosraportti HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Tulosraportti HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin

Lisätiedot

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli

Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin. Asiakaspalvelukysely 2012. Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Asiakaspalvelukysely 2012 Jyväskylän kaupunki Uusi asiakaspalvelumalli Osallistu kyselyyn ja vaikuta Jyväskylän kaupungin asiakaspalvelun kehittämiseen!

Lisätiedot

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS Näkökulmia joukkoliikennevälineiden turvallisuushaasteisiin ja matkustajien ja kuljettajien turvallisuuden parantamiseen Sami Aherva Helsingin

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2012 Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa. 6.9.2012 Heikki Miettinen Kyselytutkimuksen tulokset 31 kunnassa 20 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset 3 Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto tuloksista 5 3 Kadut 3 4 Puistojen hoito

Lisätiedot

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011 1. Elinympäristö turvallisemmaksi ja terveemmäksi Kokonaismatkustajamäärä 1,33 miljoonaa /vuosi Joukkoliikennematkat / asukas 19 matkaa / asukas / vuosi Autoistumisaste 559 autoa / 1000 asukasta Kävely,

Lisätiedot

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut Julkaisuvapaa maanantaina 10.12.2012 klo. 06.00 Kuntarating 2012 Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti

Lisätiedot

Raportti Helmikuu 2012. Vastauksia huomisen kysymyksiin

Raportti Helmikuu 2012. Vastauksia huomisen kysymyksiin Raportti Helmikuu 2012 Vastauksia huomisen kysymyksiin Turvallisuus joukkoliikenteessä 2011 -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisena matkustajat ja henkilökunta kokevat turvallisuustilanteen

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat

Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Asiakastyytyväisyystutkimus Sähkön myynnin, siirron, kokonaistoimituksen ja kaukolämmön asiakkaat Tammikuu 20 Kokonaistyytyväisyys ja suosittelu sekä tyytyväisyys- ja imagoindeksit Yleisarvosana yhtiölle

Lisätiedot

Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2008

Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2008 Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2008 Kustannus nousijaa kohden 2008, 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 1,02 0,86 1,25 1,29 1,90 2,25 Raitiovaunu Metro Juna Bussi sis Bussi seutu Lautta SUY Jarmo Riikonen D:

Lisätiedot

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service

Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa. Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Kansalaistutkimus - Käyttäjien tarpeet liikkumisessa Liikkuminen palveluina - Mobility as a Service Tutkimuksen taustaa Aula Research Oy toteutti Tekesin toimeksiannosta tutkimuksen kansalaisten parissa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/11 06.02.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/11 06.02.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) 11 Helsingin kaupungin metroliikenteen turvapalveluiden hankinta HEL 2013-000830 T 02 08 02 01 Päätös Liikennelaitos liikelaitoksen johtokunta päätti palauttaa

Lisätiedot

9.12.2011. HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne, kesä 2011 Tulosraportti. www.hsl.fi

9.12.2011. HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne, kesä 2011 Tulosraportti. www.hsl.fi 32 9.12.2011 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne, kesä 2011 Tulosraportti www.hsl.fi HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne

Lisätiedot

TURUN RAITIOTIEN TAVOITEVAIHEEN KYSELYN TULOKSET

TURUN RAITIOTIEN TAVOITEVAIHEEN KYSELYN TULOKSET TURUN RAITIOTIEN TAVOITEVAIHEEN KYSELYN TULOKSET Internet-kysely innosti turkulaiset ottamaan kantaa Turun raitiotien tavoitevaiheen internet-kysely toteutettiin 5.3. 18.3.2013 ja siihen vastasi 2523 henkilöä.

Lisätiedot

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö

1. Johdanto. 2. Kirjaston käyttö 1. Johdanto Porin kaupunginkirjaston asiakastyytyväisyyttä mittaava kysely toteutettiin vuonna 2006 ensimmäisen kerran Internetin kautta. Kyselylomake oli kirjaston verkkosivuilla kahden viikon ajan 4.12.-18.12.

Lisätiedot

Miten kuljet työmatkasi?

Miten kuljet työmatkasi? Taustatiedot Sukupuolesi? * Nainen Mies Syntymävuotesi? * 1975 Asuinpaikkasi postinumero? * esim. 00100 * Toimenkuvasi? * Työntekijä tai toimihenkilö Esimies 11% valmis https://www.webropolsurveys.com/preview/previewquestions.aspx[23.2.2011

Lisätiedot

kutsuplus.fi Kari Rissanen, hankejohtaja, ryhmäpäällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

kutsuplus.fi Kari Rissanen, hankejohtaja, ryhmäpäällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä kutsuplus.fi Kari Rissanen, hankejohtaja, ryhmäpäällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 10.6.2014 kutsuplus.fi Maailmanlaajuisestikin täysin uusi joukkoliikennemuoto täydentämään nykyistä joukkoliikennetarjontaa

Lisätiedot

Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari

Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari Suomen Paikallisliikenneliiton 41. vuosikokousseminaari 17.3.2011 RAITIOVAUNULIIKENTEEN RENESSANSSI Renessanssi Mitä renessanssi voisi tarkoitta: Renessanssi voisi tarkoittaa uudelleensyntymistä Joskus

Lisätiedot

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy.

Kouvolan seutu 2009, Lehdistöraportti. Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099. :: info@takoy.fi :: www.takoy. 2009, Lehdistöraportti Valtakatu 49 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358451375099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 TOP 3 - Asiakastyytyväisyydellä mitattuna

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2001:2. Liityntäpysäköintitutkimus Helsingin seudulla

Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2001:2. Liityntäpysäköintitutkimus Helsingin seudulla Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2001:2 Liityntäpysäköintitutkimus Helsingin seudulla Lokakuu 2000 Pääkaupunkiseudun julkaisusarja B 2001:2 Liityntäpysäköintitutkimus Helsingin seudulla YTV Pääkaupunkiseudun

Lisätiedot

VR:n johdolla julkinen liikenne kasvattaa suosiotaan

VR:n johdolla julkinen liikenne kasvattaa suosiotaan VR:n johdolla julkinen liikenne kasvattaa suosiotaan Julkaisuvapaa 19.11.2012 klo. 06.00 - Rating julkisten palveluiden asiakastyytyväisyystutkimus 2012 Pääkohdat: Suomen julkinen liikenne, terveydenhuolto,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2009 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 2 Kohteen tulos diagrammina 3 Kohde 2: linja 8 4 Kohteen tulos

Lisätiedot

Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015

Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015 Metron huippukuormitusten keventämistoimien arviointi 11.9.2015 Tausta ja tavoitteet Metron suunnitteluohjeen mukainen maksimimatkustajakuormitus uhkaa ylittyä 2020- luvun alkupuoliskolla, mikäli metroliikenteen

Lisätiedot

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset

Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Liikkumistutkimus 2014 Taustakysymykset Mikäli tutkimus on osoitettu taloudessanne lapselle, pyydämme vanhempia tai huoltajaa vastaamaan lapsen puolesta. Ovatko henkilötietonne oikein saatekirjeessä? Mikäli

Lisätiedot

Elinkeinopolitiikan mittaristo

Elinkeinopolitiikan mittaristo Elinkeinopolitiikan mittaristo Lappi www.yrittajat.fi/lappi YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Lapin Yrittäjät ELINKEINOPOLITIIKAN MITTARISTO 2010 Lapin Yrittäjät Maakuntakatu 16, 96200 Rovaniemi (016) 4200 630

Lisätiedot

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012

8.1.2013 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 RAPORTTI LIIKUNNAN VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN ITE-ARVIOINNISTA 2012 Tämä on raportti Suomen Parkinson-liiton Liikunnan vapaaehtoistoimijoiden (yhdistysten liikuntavastaavat/kerhon liikuttajat) arvio liikuntatoiminnasta

Lisätiedot

Matkustajamäärät raitiolinjalla Itä-Pasila Arabia

Matkustajamäärät raitiolinjalla Itä-Pasila Arabia Matkustajamäärät raitiolinjalla Itä-Pasila Arabia Antero Alku, DI Janne Peltola, tekn. yo Jonas Wahlbeck, tekn. yo 10.5.2009 Tulevaisuudessa suora raitiolinja Pasilan asemalta Kumpulan ja Arabian korkeakouluihin

Lisätiedot

Helsingin kaupungin metroliikenteen turvapalveluiden hankinta. Johtokunta 6.2.2013 Matti Lahdenranta

Helsingin kaupungin metroliikenteen turvapalveluiden hankinta. Johtokunta 6.2.2013 Matti Lahdenranta Helsingin kaupungin metroliikenteen turvapalveluiden hankinta Johtokunta 6.2.2013 Matti Lahdenranta Nykytilanne ja uusi sopimuskausi Nykyinen sopimus Securitas Oy:n kanssa Alkuperäinen sopimuskausi 1.11.2008

Lisätiedot

SELVITYS MATKALIPPUJEN MYYNNISTÄ LIIKENNEVÄLINEISSÄ JA JATKOTOIMENPITEET

SELVITYS MATKALIPPUJEN MYYNNISTÄ LIIKENNEVÄLINEISSÄ JA JATKOTOIMENPITEET Hallitus 6 25.01.2011 SELVITYS MATKALIPPUJEN MYYNNISTÄ LIIKENNEVÄLINEISSÄ JA JATKOTOIMENPITEET 11/07/72/720/2011 hall 6 Esittelijä Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Valmistelija Osaston johtaja Pirkko Lento

Lisätiedot

Esisuunnitelma raitiolinjasta Itä-Pasila Arabia

Esisuunnitelma raitiolinjasta Itä-Pasila Arabia Esisuunnitelma raitiolinjasta Itä-Pasila Arabia Antero Alku, DI Janne Peltola, tekn. yo Jonas Wahlbeck, tekn. yo 19.12.2008 Tulevaisuudessa suora raitiolinja Pasilan asemalta Kumpulan ja Arabian korkeakouluihin

Lisätiedot

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki

Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki OnlineTutkimus Oy Tutkimusraportti_ Kuntien internet-sivujen käyttäjätutkimus 2011 Forssan kaupunki Päiväys: 29.2.2012 Vesa Kause vesa.kause@onlinetutkimus.fi 09 221 2424 www.onlinetutkimus.fi OnlineTutkimus

Lisätiedot

Helsingin joukkoliikenne 2009

Helsingin joukkoliikenne 2009 SUY D: 8/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 17.11.2009 Tekijä(t) toim. Tarja Jääskeläinen Julkaisun nimi Tiivistelmä Tässä raportissa

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 3:2011

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 3:2011 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 3:2011 Sisällysluettelo Tulosten yhteenveto Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 Kohteen tulos diagrammina Kohde 2: linja 8 Kohteen tulos diagrammina

Lisätiedot

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY

Mikäli haluatte vastata kyselyyn netin kautta, kyselylomake löytyy osoitteesta: VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUKYSELY ASIAKASPALAUTEKYSELY VAMMAISTEN KULJETUSPALVELUISTA Hyvä taksin tai invataksin käyttäjä, Hämeenlinnan kaupunki, Janakkalan ja Hattulan kunnat sekä Kanta-Hämeen Aluetaksi selvittävät asiakkaiden tyytyväisyyttä

Lisätiedot

Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009

Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009 Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma Liikennejärjestelmäselvitys Liikenteellinen arviointi 5.11.2009 Strafica Oy Liikennejärjestelmävaihtoehdot 1. Taajamaliikennerata Porvooseen HELI-käytävässä (960 Meur)

Lisätiedot

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset

Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Miten me kuljemme töihin? Keski-Suomen ELY-keskuksen työmatkaliikenteen henkilöstökyselyn tulokset Ville Voltti 26.11.2014 Tutkimuksen perustiedot 174 vastausta, 706 työmatkaa Vastausaktiivisuus 68 % Tulokset

Lisätiedot

Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 yhteenveto

Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 yhteenveto 1 (4) Vanhustyön asiakastyytyväisyyskyselyjen 2014 Yhteenvedossa esitetään yksiköittäin vuoden 2014 asiakaskyselyn kokonaistulos eli kaikkien vastausten keskiarvo. Suluissa ovat vuoden 2012 ja 2010 vastaavat

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011

Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely 2011 Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa päivähoidosta pääkaupunkiseudun neljässä

Lisätiedot

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita

Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita Helsingin kaupungin liikennelaitoksen sähköiset palvelut todellisuutta ja visioita Sähköisten mobiilien infokanavien kehittäminen tähtäimenä matkustajien palvelu Kerkko Vanhanen, kehittämispäällikkö Jakelun

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 1665/2016 08.00.00 67 Espoon liikennekatsaus 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

HLJ-BAROMETRI. Toukokuussa 2013 tehdyn mielipidetiedustelun tulokset. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HLJ-BAROMETRI. Toukokuussa 2013 tehdyn mielipidetiedustelun tulokset. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HLJ-BAROMETRI Toukokuussa 2013 tehdyn mielipidetiedustelun tulokset Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tiivistelmä Helsingin seudun 14 kunnan 15 vuotta täyttäneille asukkaille suunnattu mielipidetiedustelu,

Lisätiedot

Kajaanin kaupunki Toimitilapalvelut 19.4.2011

Kajaanin kaupunki Toimitilapalvelut 19.4.2011 KAJAANIN KAUPUNGIN TILAPALVELUJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELYN ARVIOINTIRAPORTTI VUODELTA 2011 1 1. Asiakaskyselyn taustatiedot Kajaanin kaupungin ympäristöteknisen toimialan tilapalvelut toteuttivat helmikuussa

Lisätiedot

Poikkeustilanteet ja liikennehäiriöt

Poikkeustilanteet ja liikennehäiriöt Poikkeustilanteet ja liikennehäiriöt JATin vierailu HSL:ään 18.3.2014 Sari Kotikangas, tiedotuspäällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 2 Miksi varaudumme? HSL:n perustehtävä Asiakkaalla on oikeus

Lisätiedot

Asiakastyytyväisyys kohdallaan

Asiakastyytyväisyys kohdallaan Asiakastyytyväisyys kohdallaan 94 % asiakkaista suosittelee Maestroa Syksyllä 2012 teimme laajan asiakastyytyväisyyskyselyn ja selvitimme asiakkaidemme näkemyksiään Maestron myynnistä, asiakaspalvelusta

Lisätiedot

Kaivomestarin kiinteistön toimintojen arviointi. Asiakaskyselyn tiivistelmä kokonaistuloksista

Kaivomestarin kiinteistön toimintojen arviointi. Asiakaskyselyn tiivistelmä kokonaistuloksista Kaivomestarin kiinteistön toimintojen arviointi Asiakaskyselyn tiivistelmä kokonaistuloksista 1 Taustaa Kaivomestari on Suomen ensimmäinen julkisen ja yksityisen sektorin kiinteistöalan kumppanuushanke.

Lisätiedot

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSLH 12.6.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely Perussopimus Yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO

VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO YHTEENVETO 5.9.2013 VASTAANOTTOKESKUSTEN ASIAKASPALAUTTEEN YHTEENVETO Taustaa Aikuisten turvapaikanhakijoiden asiakaspalautekysely järjestettiin 17 vastaanottokeskuksessa loppukeväällä 2013. Vastaajia

Lisätiedot

Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL. Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014

Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL. Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014 Tuotemerkkien arvostus 2014 HSL Taloustutkimus Oy, Sirpa Vinni 2.6.2014 2 2.6.2014 12230 SHT 2014 Tuotemerkkien arvostus_ Liikenneyhtiöt / sv Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tutkimuksen toteutus 3. Tutkimuksen

Lisätiedot

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus

Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus Isännöinnin asiakastyytyväisyystutkimus 2010 17.2.2011 Toteutus: 11-12/2010 Vastaajia yhteensä 9783 Tutkimuksen toteutus Promenade Research Oy Pekka Harjunkoski Esityksen sisältö: Tiivistelmä s. 3-12 Numeeriset

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011

TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010. Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 TERVEYSKESKUSTEN AVOSAIRAANHOIDON VASTAANOTTOJEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSMITTAUS 2010 Kaupunkikohtainen vertailu 24.2.2011 Tutkimuksen tausta Tutkimuksen tavoitteena on kuvata terveyskeskusten avosairaanhoidon

Lisätiedot

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa

Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakastyytyväisyyskysely Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa Pääkaupunkiseudun kuntien päivähoidon asiakaskysely FCG Efeko Oy Sisällys sivu Johdanto Kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry KaMu-projekti projektikoordinaattori Marika Huurre p: 044-5757 696 e-mail:kamuturku@luukku.com PERHEEN TAUSTATIEDOT

Turun Seudun Yksinhuoltajat ry KaMu-projekti projektikoordinaattori Marika Huurre p: 044-5757 696 e-mail:kamuturku@luukku.com PERHEEN TAUSTATIEDOT PERHEEN TAUSTATIEDOT NIMI (LAPSEN): OSOITE: IKÄ: ASUINALUE: PUHELIN: HUOLTAJA: E-MAIL: HARRASTUKSET: KOTIELÄIMET: ALLERGIAT: MUUTA HUOMIOITAVAA/TOIVEITA: OPISKELIJAN TAUSTATIEDOT NIMI: OSOITE: IKÄ: ASUINALUE:

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014

Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Pääkaupunkiseudun päivähoidon asiakaskysely 2014 Helsinki 12.12.2014 Aki Miettinen Kehitysjohtaja Kyselyn tavoite ja toteutus Kyselyssä selvitettiin päivähoidossa olevien lasten vanhempien arvioita lapsensa

Lisätiedot

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki

Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten vastataan joukkoliikenteen kasvavaan suosioon? Joukkoliikennepäällikkö Mika Periviita / Tampereen kaupunki Miten ruuhkaliikenteen laatuongelmaan joukkoliikenteessä tulisi suhtautua? ihmiset roikkuisivat

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne kesä 2013. Tulosraportti. HSL Helsingin seudun liikenne

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne kesä 2013. Tulosraportti. HSL Helsingin seudun liikenne HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne kesä 2013 Tulosraportti HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520

Lisätiedot

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja

Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Sujuvia matkaketjuja, viisaita liikkumisvalintoja Tulevaisuuden sähköinen kaupunkiliikenne seminaari 3.5.2012 Kerkko Vanhanen kehittämisryhmän päällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa

Lisätiedot

Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010

Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010 Selvitys kehyskuntien liittymisestä HSL:een 28.10.2010 HSL:n yhteistyöalue 6 perustajakuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi Perustettu 17.6.2009 Vihti Hyvinkää Nurmijärvi Mäntsälä

Lisätiedot

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014

Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Ylöjärven kaupunki Kaupunginkirjaston asiakaskysely 2014 Tulosten yhteenveto Ylöjärven kaupunki 2 Raportti Ylöjärven kaupunginkirjaston asiakaskyselyn tuloksista Kirjastolaki edellyttää, että kunnat arvioivat

Lisätiedot

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto

Asiakaskysely. Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 2010 Asiakaskysely Porin kaupunginkirjasto Satakunnan maakuntakirjasto 1. Kyselyn toteutus ja osallistujat Porin kaupunginkirjasto tekee joka vuosi asiakaskyselyn, jolla mitataan kirjastopalvelujen laatua

Lisätiedot

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus

Malmin lentokentän tulevaisuus. Malmin lentokentän tulevaisuus Tutkimuksen toteuttaminen Kysely toteutettiin osana TNS Gallup Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Malmin lentokenttää koskevat kysymykset esitettiin Uudellamaalla asuville. Yhteensä tehtiin 1.023 haastattelua.

Lisätiedot

Joukkoliikenteen tila vuonna 2020. Matti Lahdenranta Toimitusjohtaja HKL 18.3.2010

Joukkoliikenteen tila vuonna 2020. Matti Lahdenranta Toimitusjohtaja HKL 18.3.2010 Joukkoliikenteen tila vuonna 2020 Matti Lahdenranta Toimitusjohtaja HKL 18.3.2010 Joukkoliikenteen tila vuonna 2020? Matti Lahdenranta Toimitusjohtaja HKL 18.3.2010 Tavoitteita 2020 & Liikenne-ennuste

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 2015 Kyselytutkimuksen tulokset 15 kunnassa Kuopio. 27.8.2015 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELUT 201 Kyselytutkimuksen tulokset 1 kunnassa Kuopio 27.8.201 Heikki Miettinen SISÄLLYS 1 Johdanto Selvityksen taustaa 2 Otos ja vastaukset Vastaajien taustatiedot 4 2 Yhteenveto

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:2009 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 2:9 Sisällysluettelo Sivu Tulosten yhteenveto 1 Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 9 2 Kohde 2: linja 8 3 Kohde 3: linjat 8, 88, 99 4 Kohde 4: linja 13

Lisätiedot

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Matkakortilla kaikki matkat HSL:n kolmas vyöhyke laajenee Sipooseen ja HSL:n matkakortin kausi- ja arvoliput tulevat käyttöön Sipoon bussiliikenteessä vuoden 2012 alussa.

Lisätiedot

HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU

HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU LIITE 1 TYÖOHJELMA 5.5.2015/THe HELSINKILÄISTEN LIIKKUMISTOTTUMIKSIA KOSKEVA HENKILÖHAASTATTELU TUTKIMUKSEN TAUSTAA Helsingin liikennejärjestelmää kehitetään kestävien liikennemuotojen edistämiseksi. Sitä

Lisätiedot

TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL

TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL TUOTEMERKKIEN ARVOSTUS 2015 HSL TALOUSTUTKIMUS OY, SIRPA VINNI 30.4.2015 13667 SHT 2015 Tuotemerkkien arvostus_hsl / sv SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Tutkimuksen toteutus 3. Tutkimuksen sisältö 4. Tuotemerkkien

Lisätiedot

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Lisätiedot

Vattenfallin imago kirkastui

Vattenfallin imago kirkastui Vattenfallin imago kirkastui Julkaisuvapaa maanantaina 17.12.2012, klo. 06.00 Suomen SÄHKÖYHTIÖT - EPSI Rating asiakastyytyväisyys 2012 Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii vuosittain kuluttajien

Lisätiedot

TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA

TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA TARJOUSPYYNNÖN LIITE 1 TUUSULAN PUROLA-NUPPULINNA-JOKELA - JOUKKOLIIKENNELINJAN HANKINTA PALVELUKUVAUS 2 PALVELUKUVAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 LIIKENNÖINTIKOHTEEN YLEISKUVAUS... 3 2 MAKSULAITEVAATIMUKSET...

Lisätiedot

LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET

LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET LIITE 4 KASELY/268/2016 23.2.2016 LAATU- JA KALUSTOVAATIMUKSET SISÄLTÖ 1. Laatukuvaus 2. Liikenteen laatuvaatimukset ja niihin sitoutuminen 2.1 Palvelun laatu 2.2 Liikennöinnin laatu 2.3 Tekninen laatu

Lisätiedot

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008

ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 Sivu 1(8) ProCountor-asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2008 ProCountor tutki syyskuun alussa asiakkaittensa tyytyväisyyttä ProCountor-ohjelmistoon sekä Helpdesk-palveluun. Asiakaskyselyyn vastasi 179 käyttäjää.

Lisätiedot

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen

YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja 29 vertailukunnassa. Efeko Oy Tutkimuksia 289 2006 Heikki Miettinen YHDYSKUNTATEKNISET PALVELU Kyselytutkimuksen tulokset Kajaanissa ja vertailukunnassa Tutkimuksia Heikki Miettinen Sisällys Johdanto Selvityksen taustaa Otos ja vastaukset Otos ja vastaukset Kadut Puistojen

Lisätiedot

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa

1 Johdanto. 1.1 Selvityksen taustaa Yhdyskuntatekniset palvelut 04 3 1 Johdanto 1.1 Selvityksen taustaa Vuonna 1992 toteutettiin ensimmäisen kerran tämän tutkimusasetelman mukainen selvitys asukkaiden teknisiä palveluita koskevista mielipiteistä.

Lisätiedot

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011

HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 2011 HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus Kesäkuu - elokuu 20 SFS-ISO 20252:2008 sertifioitu HSL Työsuhdematkaliput Asiakas- ja potentiaalitutkimus kesä-elokuussa 20 Tutkimuksen tarkoituksena

Lisätiedot

HKL ja ympäristö Puhtaasti raiteilla

HKL ja ympäristö Puhtaasti raiteilla HKL ja ympäristö Puhtaasti raiteilla Puhdasta raideliikennettä Tiivistyvässä kaupungissa tarvitaan tehokas liikennejärjestelmä, joka liikuttaa suuria ihmisjoukkoja ympäristöä kuormittamatta. Helsingin

Lisätiedot

Koulutoimisto ILOMANTSIN KUNNAN KOULULAISKULJETUSTEN ASIAKASKYSELY OPPILAILLE/OPISKELIJOILLE TAI HEIDÄN HUOLTAJILLEEN

Koulutoimisto ILOMANTSIN KUNNAN KOULULAISKULJETUSTEN ASIAKASKYSELY OPPILAILLE/OPISKELIJOILLE TAI HEIDÄN HUOLTAJILLEEN Koulutoimisto ILOMANTSIN KUNNAN KOULULAISKULJETUSTEN ASIAKASKYSELY OPPILAILLE/OPISKELIJOILLE TAI HEIDÄN HUOLTAJILLEEN - kevät 2011 SISÄLTÖ 2 (21) 1. Esipuhe... 3 2. Asiakaskyselyn tausta ja tavoitteet...

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: VARHAISKASVATUS Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakkaat ovat tyytyväisiä Kainuun maakunta -kuntayhtymän sosiaali- ja terveystoimialan asiakastyytyväisyys on edelleen parantunut. Tyytyväisyyttä on seurattu kahden vuoden

Lisätiedot

Bussiliikenteen lisäliikenne Helsingissä vuonna 2008

Bussiliikenteen lisäliikenne Helsingissä vuonna 2008 Bussiliikenteen lisäliikenne Helsingissä vuonna 2008 SUY Sami Aherva D: 15/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 14.12.2009 Tekijä(t)

Lisätiedot

ERITYISVARHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 2015

ERITYISVARHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 2015 VARHAISKASVATUSPALVELUT ERITYISVARHAISKASVATUKSEN ASIAKASKYSELY 2015 Kyselyjä lähetettiin 68, vastauksia palautui 27, vastausprosentti 39,7 Asteikko: 5 = erittäin hyvin, 4 = hyvin, 3 = ei hyvin eikä huonosti,

Lisätiedot

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö

psta Anitta Korkea-aho sosiaalityöntekijä/kehityshankkeen projektipäällikkö Arvoisa vastaanottaja! TOTEUTUNUT ATK-PALVELU VUONNA 2007 TAYS:n Näkökeskus on vuonna 2007 myöntänyt Teille kotona tapahtuvaa tietokoneeseen liittyvää ATK-palvelua (tietokoneen toimitus, -asennus ja/tai

Lisätiedot

LAUSUNTO HELSINGIN VALTUUSTOALOITTEESTA, JOKA KOSKEE MAKSUTTOMAN JOUKKOLIIKENTEEN KOKEILUA

LAUSUNTO HELSINGIN VALTUUSTOALOITTEESTA, JOKA KOSKEE MAKSUTTOMAN JOUKKOLIIKENTEEN KOKEILUA Hallitus 121 21.08.2012 LAUSUNTO HELSINGIN VALTUUSTOALOITTEESTA, JOKA KOSKEE MAKSUTTOMAN JOUKKOLIIKENTEEN KOKEILUA 232/00/01/013/2012 hall 121 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä

HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT. Tutkimusraportti 21.12.2011. Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä HÄMEENLINNAN KAUPUNKI, ASUKASTUTKIMUS: OPETUSPALVELUT Tutkimusraportti 21.12.2011 Mikko Kesä Merja Lehtinen Juuso Heinisuo Anssi Mäkelä TUTKIMUKSESTA YLEENSÄ Tämä on Hämeenlinnan kaupungin strategisen

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL)

Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) Helsingin seudun joukkoliikenneorganisaatio Helsingin Seudun Liikenne (HSL) Helsingin seudun yhteistyökokous 19.3.2009 Pekka Sauri Seutu laajenee: Pääkaupunkiseudusta Helsingin seutuun Seutu nähdään tänään

Lisätiedot

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA

SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA SUOMEN KIRJOITUSTULKIT RY:N JÄSENTEN NÄKEMYKSIÄ 1.9.2010 MUUTOKSEN JÄLKEEN - TIIVISTELMÄ KYSELYN RAPORTISTA Kysely toisen palveluksessa oleville, opiskelijoille ja yrittäjille 1.4.2012 Suomen kirjoitustulkit

Lisätiedot

7.12.2010. Asiakastyytyväisyys pankki- ja vakuutusalalla 2010

7.12.2010. Asiakastyytyväisyys pankki- ja vakuutusalalla 2010 7.12.2010 Asiakastyytyväisyys pankki- ja vakuutusalalla 2010 1 ASIAKASTYYTYVÄISYYS PANKKI- JA VAKUUTUSALALLA 2010 Sisällys JOHDANTO... 3 PANKKIALA - YKSITYISASIAKKAAT... 4 Asiakastyytyväisyys... 4 Asiakasuskollisuus...

Lisätiedot

12.11.2010. www.hsl.fi

12.11.2010. www.hsl.fi 26 12.11.2010 Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2009 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Tarja

Lisätiedot

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012

Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Tilitoimistojen Asiakkuudet helmikuu 2012 Raportin kohderyhmä: Yrityspalvelu Pirjo Lundeqvist Oy Vastaajia yhteensä: 19 1 Raportin lukuohjeet - Raportin alussa näytetään tää indeksit: it Indeksi tarkoittaa

Lisätiedot

HKL Raitioliikenteen häiriötiedotus pilotti Palvelukuvaus

HKL Raitioliikenteen häiriötiedotus pilotti Palvelukuvaus HKL Raitioliikenteen häiriötiedotus pilotti Palvelukuvaus Sampo Hietanen Tieliikelaitos liikkujan palvelut puh. 040 565 7688 HKL Raitioliikenteen häiriötiedotus PV 1 00.00.0000 Häiriöinfo-pilotti Pilotin

Lisätiedot

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut Jyväskylän kaupunki Vanhus- ja vammaispalvelut Vanhuspalveluiden asiakas- ja omaiskyselyt, kooste tuloksista 2012 Taustaa Vanhus- ja vammaispalveluissa toteutetaan kahden vuoden välein asiakas- ja omaiskyselyitä

Lisätiedot

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä.

Tulosten ohjeellinen tulkinta-asteikko on seuraava: alle 60 huono taso 60 75 välttävä / tyydyttävä 75 100 hyvä / erittäin hyvä. EPSI Rating tutkii vuosittain suomalaisten tyytyväisyyttä kunnallisiin palveluihin. Indeksi tuotetaan asteikolla 0 100, missä 75 on hyvä taso. Suomen kuntien keskimääräinen tyytyväisyys asuinkuntaan nousee

Lisätiedot

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011

Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 TutkimusYksikön julkaisuja 1/2012 Palkankorotusten toteutuminen vuonna 2011 perälauta suosituin korotusvaihtoehdoista JOHDANTO Metallityöväen Liitto ry ja Teknologiateollisuus ry sopivat lokakuussa 2011

Lisätiedot