Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin

2 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2010 HSL Helsingin seudun liikenne

3 HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, HSL puhelin (09) Lisätietoja: Antti Vuorela, Kansikuva: HSL / Lauri Eriksson Edita Prima Oy Helsinki 2011

4 Esipuhe Tämä julkaisu sisältää vuonna 2010 suoritetun Helsingin sisäisen joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyttä mittaavan kyselyn tulokset. Laatuarvosanojen keskiarvot on laskettu linjoittain, kuljetusmuodoittain ja bussiliikenteessä kilpailukohteittain sekä liikennöitsijöittäin. Tuloksia käytetään joukkoliikenteen kehittämisessä, henkilökunnan koulutuksessa ja kilpailutetun bussiliikenteen laatubonusten laskennassa. Kyselystä saadaan myös arvokasta taustatietoa matkustajien asiakasprofiilista. Matkustajakyselystä on vastannut HSL:n joukkoliikennesuunnitteluosaston operatiiviset tutkimukset ryhmä. Matkustajakyselyn toteuttamisessa ovat olleet mukana avustajat Katja Honkonen, Aino Kuhmonen, Kia Salovaara, Ninja Salovaara, Jenny Takku, Joonatan Vuorela, Ilmari Valasmo, Anna Villeneuve, Maiju Ripatti ja Henrietta Kovacs. Avustajat ovat joukkoliikennevälineissä matkan aikana jakaneet kyselylomakkeet ja koonneet palautetut vastaukset. Matkustajakyselyn kenttätyön koordinoinnista on vastannut tutkimusassistentti Katja Onnenlehto. Tulosten tietokantakäsittelyn on tehnyt järjestelmäsuunnittelija Esko Kokki. Tutkimusraportin on laatinut liikennetutkija Jenni Nikula. Raportin on taittanut graafinen suunnittelija Sirkku Rinne viestintäyksiköstä. Helsingissä Antti Vuorela ryhmäpäällikkö operatiiviset tutkimukset HSL Helsingin seudun liikenne

5

6 Tiivistelmäsivu Julkaisija: HSL Helsingin seudun liikenne Tekijät: Jenni Nikula, Antti Vuorela Päivämäärä Julkaisun nimi: Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2010 Rahoittaja / Toimeksiantaja: HSL Helsingin seudun liikenne Tiivistelmä: HSL mittaa matkustajien tyytyväisyyttä Helsingin joukkoliikennepalveluihin jatkuvalla kyselytutkimuksella joukkoliikennevälineissä. Vuonna 2010 kysyttiin matkustajan mielipidettä eri laatutekijöistä. Matkustajat antoivat Helsingin joukkoliikenteelle yleisarvosanaksi 4,07 (asteikolla 1 5), joka on hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna. Yleisarvosana nousi eniten VR:n lähiliikenteen kohdalla Raitioliikenteen matkustajat 4,08 4,07 Bussiliikenteen matkustajat 4,03 4,05 Metroliikenteen matkustajat 4,15 4,15 VR:n lähiliikenteen matkustajat 4,06 4,10 Kaikki yhteensä 4,05 4,07 Raitioliikenteessä merkittävin arvosanan parannus tapahtui matkustusväljyydessä. Arvosana aikataulussa pysymiselle ja informaation saatavuudelle heikkenivät eniten. Bussiliikenteessä eniten nousi kuljettajan ajotavalle annettu arvosana. Eniten laskua tapahtui informaation saatavuudessa. Metroliikenteessä myönteisintä kehitystä tapahtui järjestyksen ja turvallisuuden arvosanassa. Selkeää arvosanan laskua ei ollut minkään laatutekijän kohdalla. VR:n lähiliikenteessä matkustajat antoivat ainoastaan vaunujen ja asemien siisteydelle edellistä vuotta parempia arvosanoja. Selvästi eniten tyytymättömyys kasvoi informaation saatavuuteen ja aikataulussa pysymiseen. Avainsanat: Joukkoliikenne, asiakastyytyväisyys, matkustajatyytyväisyys, arvosana Sarjan nimi ja numero: HSL:n julkaisuja 6/2011 ISSN (nid.) ISBN (nid.) ISSN (pdf) ISBN (pdf) Kieli: Suomi Sivuja: 40 HSL Helsingin seudun liikenne, PL 100, HSL, puhelin (09)

7 Sammandragssida Utgivare: HRT Helsingforsregionens trafik Författare: Jenni Nikula, Antti Vuorela Datum Publikationens titel: Passagerarnas nöjdhet med Helsingfors kollektivtrafik under våren 2010 Finansiär / Uppdragsgivare: HRT Helsingforsregionens trafik Sammandrag: HRT utför regelbundet enkäter ombord på olika kollektivtrafikmedel för att mäta hur nöjda passagerarna är med kollektivtrafiken i Helsingfors. Under 2010 har passagerare tillfrågats om vad de anser om olika kvalitetsfaktorer. Passagerarna gav Helsingfors interna trafik betyg 4,07 (på en skala mellan 1 och 5) som blev något högre än förra året. Mest steg allmänt vitsord för VR:s närtrafik Passagerarna i spårvägstrafiken 4,08 4,07 Passagerarna i busstrafiken 4,03 4,05 Passagerarna i metrotrafiken 4,15 4,15 Passagerarna i VR:s närtrafik 4,06 4,10 Totalt 4,05 4,07 I spårvägstrafiken var passagerarna klart mer nöjda med rymliga vagnarna. Däremot fick spårvägstrafiken lägre betyg för tidhållning och tillgång till information. I busstrafiken var passagerarna mer nöjda med förarens körsätt. Mera missnöjda än senast var passagerarna med tillgång till information. I metrotrafiken var passagerarna mer nöjda med ordning och säkerhet. Ingen kvalitetsfaktor fick klart sämre betyg. Jämfört med förra året fick VR:s närtrafik bättre betyg endast för städning av vagnar och stationer. Passagerarna var klart mer missnöjda med tågtrafikens punktlighet och tillgång till information. Nyckelord: Kollektivtrafik, kundnöjdhet, passagerarnas nöjdhet, betyg Nyckelord: Kollektivtrafik, kundtillfredsställelse, passagerarnas nöjdhet, betyg Publikationsseriens titel och nummer: HRT publikationer 6/2011 ISSN (nid.) ISBN (nid.) ISSN (pdf) ISBN (pdf) HRT Helsingforsregionens trafik, PB 100, HRT, tfn. (09) Språk: Finska Sidantal: 40

8 Abstract page Published by: HSL Helsinki Region Transport Author: Jenni Nikula, Antti Vuorela Date of publication Title of publication: Passengers satisfaction with public transport services in Helsinki in Spring 2010 Financed by / Commissioned by: HSL Helsinki Region Transport Abstract: HSL continuously measures passenger satisfaction with public transport services in Helsinki by conducting onboard questionnaires. In 2010, a total of 13,001 passengers were asked to evaluate different quality factors. Passengers awarded Helsinki public transport services an overall grade of 4.07 (on a scale from 1 to 5), which was slightly higher than in the previous year. VR s commuter train services showed the greatest improvement in the overall grade Tram passengers Bus passengers Metro passengers VR commuter train passengers Total 4, With regard to tram services, the grade given to space allowance improved the most. The grades given to keeping to schedules and availability of information fell the most. With regard to bus services, the grade given to drivers manner of driving improved the most, while the availability of information was deemed poorer than in the previous year. As for metro services, an upward trend was seen in the grades for order and security. There was no marked decline in the grades for any of the quality factors. With regard to VR s commuter train services, higher grades than in the previous year were given only to the tidiness of the trains and stations. Dissatisfaction with the availability of information and keeping to schedules increased the most. Key words: Public transport, customer satisfaction, passenger satisfaction, grade Keywords: Public transport, customers satisfaction, passengers satisfaction, grade Publication series title and number: HSL publications 6/2011 ISSN (nid.) ISBN (nid.) Language: Finnish Pages: 40 ISSN (pdf) ISBN (pdf) HSL Helsinki Region Transport, P.O.Box 100, HSL, tel (0)

9

10 Sisällysluettelo 1. Johdanto Näytteen rakenne Yleisarvosana Helsingin joukkoliikenteelle Asiakastyytyväisyys liikennemuodoittain Tyytyväisyys liikennöitsijän ja liikennejärjestelmän toimintaan Yksittäisissä laatutekijöissä tapahtuneet muutokset Asiakastyytyväisyys liikennöitsijöittäin Arvosanat linjasto-osittain ja linjoittain bussiliikenteessä...25 Taulukot 1. Näytteen jakaumat Yleisarvosana Helsingin joukkoliikenteelle Liikennöitsijän ja järjestelmän arvosanat (lasketaan muista arvosanoista) Asiakaspalautteiden määrä vuonna Liitteet 1. Laatuarvosanat linjoittain vuonna Laatuarvosanat kilpailutetuilla linjoilla vuonna Laatuarvosanat liikennöitsijöittäin vuonna Kyselylomake

11

12 11 1. Johdanto Matkustajien tyytyväisyyttä Helsingin joukkoliikennepalveluihin on mitattu vuodesta 1995 lähtien joukkoliikennevälineissä suoritetulla kyselytutkimuksella. Kysely on tehty kaikilla raitiolinjoilla, metrossa ja sellaisilla bussilinjoilla, joilla on päivittäin vähintään matkustajaa. VR:n lähiliikenteessä kysely on tehty Malmin, Malminkartanon ja Puistolan asemilla. Suomenlinnan lauttaliikenteessä on tehty joinakin vuosina erillisiä kyselytutkimuksia. Kyselytutkimusta tehdään ympäri vuoden, paitsi joulukuussa. Asiakastyytyväisyyden kehitystä seurataan neljännesvuosittain tehtävillä välitulostuksilla ja kirjallinen tutkimusraportti julkaistaan puolivuosittain. Tässä raportissa on esitetty koko tutkimusvuoden eli tammi-marraskuun 2010 tulokset, jotka perustuvat yhteensä matkustajan näytteeseen. Matkustajakyselyt on tehty maanantai perjantaipäivisin kello paitsi perjantaina, jolloin on lopetettu viimeistään kello 14. Kyselyyn valittujen henkilöiden määrät on linjoittain kiintiöity aamuruuhkan, päivän ja iltaruuhkan kesken matkustajamäärien suhteessa. Tavoitteena on, että kullakin linjalla kyselyyn vastaisi vähintään 100 matkustajaa vuodessa. Vilkkaimmilla linjoilla näyte on ollut suurempi. Kyselyä ei ole tehty Jouko-palvelulinjoilla eikä aamuyölinjoilla. Kysely on toteutettu siten, että tutkimusavustaja jakaa liikennevälineessä satunnaisesti valituille matkustajille kyselykansion, jossa on kyselylomake, kynä ja kirjoitusalusta. Matkustajia pyydetään arvioimaan eri laatutekijöitä kyseisellä linjalla sekä palauttamaan vastauskansio tutkimusavustajalle vaunusta poistuessaan. VR:n lähiliikenteen osalta tutkimusavustaja haastattelee matkustajia asemilla. Avustaja merkitsee kaikkiin palautettuihin lomakkeisiin päivämäärän, kellonajan ja linjan (tai junaaseman), jolla kysely tehtiin. Vuoden 2008 alusta alkaen tiedot on kerätty viisiportaisella asteikolla 1 5 ja vuoden 2007 loppuun asti käytössä oli seitsenportainen kouluarvosana-asteikko Tässä julkaisussa on vanhalla asteikolla kerätyt tiedot muunnettu kysymys- ja joukkoliikennelinjakohtaisin kertoimin uudelle asteikolle vuosilta Muunnosmenetelmä on ollut asteikon erimittaisuuden ja erilaisuuden vuoksi epälineaarinen, koska esim. asteikolla 1 5 on helpompi antaa arvosana 4 kuin asteikolla 4 10 arvosana 9. Matkustajat myös arvioivat eri tekijöitä eri tavoin eri asteikolla. Matkustajakyselyn taustaksi kyselytutkimuksessa kootaan taustatiedot matkustajaprofiilista ja siitä, mitä lippuja matkustajat käyttävät, olisiko heillä ollut mahdollisuus käyttää omaa autoa kyseisellä matkalla ja missä kunnassa he asuvat. Koko joukkoliikenteen arvosanat on laskettu liikennemuodoittaisista arvosanoista liikennemuotojen matkustajamäärillä painotettuna keskiarvona. Vastaavasti kunkin liikennemuodon arvosanat on laskettu sen linjakohtaisista arvosanoista linjojen matkustajamäärillä painotettuna keskiarvona.

13 12 2. Näytteen rakenne Vuoden 2010 Helsingin sisäisen liikenteen asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset perustuvat tammi-marraskuussa kerättyyn matkustajan näytteeseen. Näyte on kerätty liikennevälineissä tutkimusavustajien avulla. Tulosten luotettavuuden kannalta on keskeistä, että kerätty näyte edustaisi mahdollisimman hyvin kaikkia matkustajia. Näytteen edustavuus on pyritty takaamaan ohjeistamalla tutkimusavustajia poimimaan näytteeseen haastateltavia mahdollisimman satunnaisesti eri taustatekijöiden (ikä, sukupuoli jne.) suhteen. Kyselyyn vastanneiden matkustajien asiakasprofiili ja taustatietojakaumat on esitetty taulukossa 1. Taulukko 1. Näytteen jakaumat, % Helsingin sisäisen liikenteen asiakastyytyväisyystutkimus 2010 Näytteen jakaumat, % Raitiovaunu Bussi Metro Juna Yhteensä Vastaajia: Sukupuoli: miehiä naisia Ikäjakauma: Mitä lippua käytti matkalla: Matkakortin kautta Matkakortin arvoa Kertalippua Muuta Asuinkunta: Helsinki Espoo, Kauniainen Vantaa Kerava, Kirkkonummi Muut Kuinka usein matkustaa tällä linjalla: Vähintään 4 päivänä viikossa päivänä viikossa Yhtenä päivänä viikossa Harvemmin Vaihtaminen: 2 tai useampia vaihtoja vaihto Ei vaihtoa Mahdollisuus oman auton käyttöön kyseisellä matkalla: Autonkäyttömahdollisuus oli Ei mahdollisuutta

14 13 3. Yleisarvosana Helsingin joukkoliikenteelle Matkustajat antoivat tutkimusvuonna 2010 Helsingin sisäiselle joukkoliikenteelle yleisarvosanan 4,07, joka on hieman korkeampi kuin edellisenä vuonna (4,05). Korkein yleisarvosana annettiin edellisvuosien tapaan metroliikenteessä. Annettu yleisarvosana puolestaan nousi eniten VR:n lähiliikenteen kohdalla (+0,04). Taulukko 2. Yleisarvosana Helsingin joukkoliikenteelle Yleisarvosana Helsingin joukkoliikenteelle (matkustajat antavat) Koko vuosi Muutos Raitiovaunujen matkustajat 4,05 4,07 4,06 4,12 4,02 4,08 4,07-0,01 Bussien matkustajat 4,06 4,09 4,07 4,09 3,98 4,03 4,05 0,02 Metron matkustajat 4,18 4,20 4,20 4,22 4,12 4,15 4,15 0,00 VR:n matkustajat 4,13 4,22 4,17 4,01 4,04 4,06 4,10 0,04 Raitiovaunu, bussi ja metro yhteensä 4,09 4,11 4,10 4,14 4,03 4,05 4,07 0,02 Kaikki yhteensä 4,09 4,11 4,11 4,13 4,03 4,05 4,07 0,02 Kuvassa 1 esitetään yleisarvosanan kehitys puolivuotisjaksoittain, joissa kesäaika (kesä-elokuu) ei ole mukana. Metroliikenteessä annettiin vielä syksyllä 2009 selvästi muita liikennemuotoja korkeampia yleisarvosanoja. Keväällä 2010 ero liikennemuotojen välillä hieman kapeni, ja syksyn 2010 mittausjaksolla muiden liikennemuotojen matkustajien antamat keskimääräiset yleisarvosanat nousivat jo metron matkustajien antamien yleisarvosanojen tasolle. 5,0 4,5 RV 4,0 Bussi Metro VR 3,5 3, Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 1. Yleisarvosanan kehitys puolivuotisjaksoittain eri kuljetusmuodoissa

15 14 4. Asiakastyytyväisyys liikennemuodoittain 4.1 Tyytyväisyys liikennöitsijän ja liikennejärjestelmän toimintaan Yksittäisiä laatutekijöitä koskevat kysymykset kohdistuvat siihen linjaan, jolla matkustaja kyselyhetkellä matkusti. Osa kysymyksistä mittaa liikennöitsijän toimintaa ja osa liikennejärjestelmän toimintaa. Aikataulussa pysyminen on mainittu molemmissa kohdissa, koska se mittaa raitio- ja bussiliikenteessä järjestelmää, kun taas metro- ja junaliikenteessä se mittaa liikennöitsijää. Liikennöitsijää mittaavia tekijöitä olivat: - kuljettajan palvelukyky - kuljettajan kyky neuvoa matkustajaa - kuljettajan ajotapa - aikataulussa pysyminen - vaunujen siisteys - matkustusmukavuus (vaunujen varustus) Järjestelmää mittaavia tekijöitä olivat: - aikataulussa pysyminen - matkustusväljyys - aikataulujen soveltuvuus - matkustusnopeus (matkan sujuvuus) - vaihtaminen toiseen joukkoliikennevälineeseen - järjestys ja turvallisuus matkan aikana - odottamisolosuhteet pysäkeillä - informaation saatavuus Taulukko 3. Liikennöitsijän ja järjestelmän arvosanat (lasketaan muista arvosanoista) Helsingin sisäisen liikenteen matkustajatyytyväisyystutkimus 2010 koko vuosi Liikennöitsijän arvosanat Koko vuosi Muutos Raitioliikenne 3,99 3,98 3,99 4,00 3,81 3,80 3,86 0,06 Bussiliikenne 3,86 3,85 3,80 3,82 3,67 3,67 3,75 0,08 Metroliikenne 4,33 4,30 4,27 4,25 4,09 4,14 4,16 0,02 VR-lähiliikenne 3,79 3,85 3,82 3,70 3,86 3,97 3,81-0,16 Raitiovaunu, bussi ja metro yhteensä 4,01 4,00 3,99 3,99 3,83 3,84 3,90 0,06 Kaikki yhteensä 4,00 4,00 3,99 4,00 3,83 3,85 3,90 0,05 Järjestelmän arvosanat Koko vuosi Muutos Raitioliikenne 3,98 3,98 4,02 4,01 4,10 4,13 4,13 0,00 Bussiliikenne 4,12 4,15 4,12 4,12 4,16 4,20 4,21 0,01 Metroliikenne 4,17 4,10 4,04 4,06 4,16 4,20 4,23 0,03 VR-lähiliikenne 3,74 3,81 3,70 3,68 4,01 4,10 4,03-0,07 Raitiovaunu, bussi ja metro yhteensä 4,09 4,09 4,07 4,07 4,14 4,18 4,19 0,01 Kaikki yhteensä 4,08 4,08 4,06 4,06 4,14 4,18 4,19 0,01

16 15 Liikennöitsijän arvosanat nousivat raitio-, bussi-, ja metroliikenteessä edellisestä vuodesta. Eniten liikennöitsijän arvosana nousi bussiliikenteessä (+0,08). Sen sijaan VR:n lähiliikenteessä liikennöitsijän arvosana laski selvästi (-0,16). Raitio-, bussi-, ja metroliikenteessä järjestelmän arvosanat olivat edellisvuosien tapaan hyvällä tasolla. VR:n lähiliikenteen kohdalla järjestelmän arvosana laski (-0,07), minkä seurauksena arvosana jäi muita liikennemuotoja alhaisemmaksi. Kehitystä vuodesta 2004 lähtien on tarkasteltu kuvissa 2 ja 3 puolivuotisjaksoittain, joissa kesäaika (kesä-elokuu) ei ole mukana. 5,0 4,5 RV 4,0 Bussi Metro VR 3,5 3, Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 2. Liikennöitsijän arvosanan kehitys puolivuotisjaksoittain eri kuljetusmuodoissa ,0 4,5 RV 4,0 Bussi Metro VR 3,5 3, Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 3. Liikennejärjestelmän arvosanan kehitys puolivuotisjaksoittain eri kuljetusmuodoissa

17 Yksittäisissä laatutekijöissä tapahtuneet muutokset Muutos Seuraavaan on poimittu kuljetusmuodoittain ne laatutekijät, joiden arvosanoissa on tapahtunut suurimmat muutokset vuodesta 2009 vuoteen Laatutekijöiden muutokset näkyvät kuvasta 4. Raitioliikenteessä merkittävin arvosanan parannus tapahtui matkustusväljyydessä (+0,09). Arvosanat aikataulussa pysymiselle ja informaation saatavuudelle heikkenivät eniten (-0,04). Bussiliikenteessä eniten nousivat kuljettajan ajotavalle (+0,11) ja kuljettajien neuvontakyvylle (+0,08) annetut arvosanat. Eniten laskua tapahtui informaation saatavuudelle annetussa arvosanassa (-0,04). Metroliikenteessä myönteisintä kehitystä tapahtui järjestyksen ja turvallisuuden arvosanassa (+0,09) sekä matkustusväljyyden arvosanassa (+0,08). Selkeää arvosanan laskua ei ollut sen sijaan minkään laatutekijän kohdalla. VR:n lähiliikenteessä matkustajat antoivat sekä vaunujen (+0,18) että asemien (+0,18) siisteydelle edellistä vuotta korkeammat arvosanat. Muiden laatutekijöiden kohdalla arvosanat laskivat tai pysyivät ennallaan. Erityisesti heikkenivät aikataulussa pysymiselle (-0,51) ja matkan sujuvuudelle (-0,37) annetut arvosanat. Merkittävä syy arvosanojen laskuun oli poikkeuksellisen kylmä ja runsasluminen alkuvuosi, mikä aiheutti häiriöitä junaliikenteessä.

18 17 Asiakastyytyväisyys kuljetusmuodoittain RAITIOLIIKENNE Kuljettajien palvelu Kuljettajien neuvonta Kuljettajien ajotapa Aikataulussa pysyminen Vaunujen siisteys Matkustusmukavuus Matkustusväljyys Aikataulun soveltuvuus Matkan sujuvuus Vaihtaminen toiseen Järjestys, turvallisuus Odottaminen pysäkillä Informaation saatavuus BUSSILIIKENNE Kuljettajien palvelu Kuljettajien neuvonta Kuljettajien ajotapa Aikataulussa pysyminen Vaunujen siisteys Matkustusmukavuus Matkustusväljyys Aikataulun soveltuvuus Matkan sujuvuus Vaihtaminen toiseen Järjestys, turvallisuus Odottaminen pysäkillä Informaation saatavuus METRO Kuljettajien ajotapa Aikataulussa pysyminen Vaunujen siisteys Matkustusväljyys Aikataulun soveltuvuus Matkan sujuvuus Vaihtaminen toiseen Järjestys, turvallisuus Informaation saatavuus Asemien siisteys Opasteiden toimivuus VR-LÄHILIIKENNE Kuljettajien ajotapa Aikataulussa pysyminen Vaunujen siisteys Matkustusväljyys Aikataulun soveltuvuus Matkan sujuvuus Vaihtaminen toiseen Järjestys, turvallisuus Informaation saatavuus Asemien siisteys Opasteiden toimivuus Kuva 4. Asiakastyytyväisyys kuljetusmuodoittain

19 18 Kehitys kaudella Yksittäisten laatutekijöiden kehitystä on tarkasteltu puolivuotisjaksoittain vuodesta 2004 lähtien kuvissa Kuvissa 5 ja 6 on tarkasteltu raitio- ja bussiliikenteen kuljettajatoimintojen kehitystä. Tämän lisäksi kuvissa 7-10 on kuvattu kaikista kuljetusmuodosta järjestelmän eri osatekijöiden arvosanojen kehitystä. Kuljettajatoimintoja on raitio- ja bussiliikenteessä mitattu kuljettajan ajotavan, palvelukyvyn ja neuvontakyvyn avulla. Kuljettajan palvelukyvyn osalta aikasarjaa ei voida pitää täysin yhtenäisenä vuoden 2008 alussa toteutetun kysymyksen sanamuodon muutoksen vuoksi. Samaan aikaan myös siirryttiin käyttämään 1-5 portaista asteikkoa. Raitioliikenteessä kuljettajan palvelukyvyn arvosana laski huomattavasti syksyn 2007 tasosta, mikä osittain voi johtua kysymyksen sanamuodon muutoksesta. Myös kuljettajan neuvontakyvyn arvosana laski selvästi samaan aikaan. Etenkin raitioliikenteessä kuljettajan neuvontakyky on sidoksissa yleiseen palvelukokemukseen, koska kuljettaja kohdataan yleisesti vain palvelutilanteessa (lipun osto, matkustamiseen liittyvät kysymykset). Siten on luonnollista, että myös näiden toimintojen arvosanojen vaihtelu on raitioliikenteessä samansuuntaista. (Kuva 5.) Bussiliikenteessä lähes jokainen matkustaja kohtaa kuljettajan, joten kuljettajan palvelukyvyn käsite saatetaan käsittää monimuotoisemmin kuin raitioliikenteessä. Näin ollen kuljettajan palvelukyvyn ja neuvontakyvyn välillä ei olisi yhtä suurta yhteyttä. Tämä saattaa selittää sen, miksi bussiliikenteessä kuljettajan neuvontakyvyn arvosana on laskenut merkittävästi syksyn 2007 jälkeen, mutta kuljettajan palvelukyvyn arvosanan trendi on ollut vain lievästi laskeva. (Kuva 6.) Raitioliikenteessä järjestelmää mittaavista laatutekijöistä matkustusväljyyden katsottiin parantuneen edelleen. Aikataulussa pysymisen arvosana on ollut pitkään laskussa, mutta negatiivinen trendi näyttäisi nyt kääntyneen. Raitioliikenteessä arvosanojen vaihtelu on ollut viime vuosina melko voimakasta. (Kuva 7.) Bussiliikenteen kohdalla pitkään jatkunut positiivinen kehitys matkan sujuvuudessa jatkui vuonna Myös aikataulussa pysymisen arvosana on kasvussa. Joukkoliikennevälineen vaihtamisen osalta tyytyväisyys laski merkittävästi vuosien 2007 ja 2008 välisenä aikana. Tämän jälkeen lievästä arvosanan noususta huolimatta tyytyväisyys toiseen joukkoliikennevälineeseen vaihtamiseen näyttäisi vakiintuneen aiempaa alhaisemmalle tasolle. (Kuva 8) Metroliikenteen arvosanat ovat pysyneet korkealla tasolla. Aikataulussa pysymisen osalta pari vuotta jatkunut heikkenevä trendi näyttäisi nyt tasaantuvan. Asemien siisteyden arvosana on muita tekijöitä selvästi alemmalla tasolla. (Kuva 9) VR:n lähiliikenteen arvosanat ovat olleet selvästi metron vastaavia arvosanoja alhaisempia. Arvosanoissa on tapahtunut mittausjaksoittain vaihtelua, mutta vuoden 2010 alun vaikeudet junaliikenteessä pudottivat aikataulussa pysymisen ja matkan sujuvuuden arvosanat selvästi alhaisemmaksi kuin koskaan ennen. Syksyn 2010 mittausjaksolla arvosanat hieman kohosivat, mutta jäivät selvästi edellisten vuosien tasosta. Tyytyväisyys asemien siisteyteen on sen sijaan kasvussa. (Kuva 10)

20 19 5,0 4,5 4,0 3,5 Kuljettajien palvelu Kuljettajien neuvonta Kuljettajien ajotapa 3, Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 5. Matkustajien tyytyväisyys kuljettajan toimintoihin raitioliikenteessä puolivuotisjaksoittain ,0 4,5 4,0 3,5 Kuljettajien palvelu Kuljettajien neuvonta Kuljettajien ajotapa 3, Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 6. Matkustajien tyytyväisyys kuljettajan toimintoihin bussiliikenteessä puolivuotisjaksoittain ,5 4,0 3,5 Aikataulussa pysyminen Matkustusväljyys Matkan sujuvuus Vaihtaminen toiseen Odottaminen pysäkillä 3, Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 7. Matkustajien tyytyväisyys järjestelmän eri osatekijöihin raitioliikenteessä puolivuotisjaksoittain

21 20 5,0 4,5 4,0 3,5 Aikataulussa pysyminen Matkustusväljyys Matkan sujuvuus Vaihtaminen toiseen Odottaminen pysäkillä 3, Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 8. Matkustajien tyytyväisyys järjestelmän eri osatekijöihin bussiliikenteessä puolivuotisjaksoittain ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Aikataulussa pysyminen Matkustusväljyys Matkan sujuvuus Asemien siisteys Vaihtaminen toiseen 2, Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 9. Matkustajien tyytyväisyys järjestelmän eri osatekijöihin metroliikenteessä puolivuotisjaksoittain ,0 4,5 4,0 3,5 3,0 Aikataulussa pysyminen Matkustusväljyys Matkan sujuvuus Asemien siisteys Vaihtaminen toiseen 2, Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 10. Matkustajien tyytyväisyys järjestelmän eri osatekijöihin VR:n lähijunaliikenteessä puolivuotisjaksoittain

22 21 5. Asiakastyytyväisyys liikennöitsijöittäin Tarkastelun kohteena ovat bussiliikenteen liikennöitsijät Helsingin Bussiliikenne Oy (HelB), Nobina (entinen Concordia Bus) ja Pohjolan kaupunkiliikenne (PKL). Kuvissa esiintyy myös Veolia Transport, jolla on aiemmin ollut tutkimuksen piiriin kuuluvia linjoja. Arvosanojen kehitystä tarkastellaan niiden laatutekijöiden osalta, joihin liikennöitsijät itse voivat vaikuttaa. Liikennöitsijän saama keskimääräinen arvosana kunkin osatekijän osalta on saatu painottamalla linjoittaisia arvosanoja linjojen arkipäivän nousijamäärillä. Tulokset ilmenevät kuvista Kuljettajien palvelusta PKL on pitkään saanut parhaan arvosanan muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta. HelB:n kohdalla arvosana nousi hieman tänä syksynä. Nobinan osalta tilanne säilyi lähes entisellään. (Kuva 11) Kuljettajan neuvonta- ja opastuskyky on laskenut syksystä 2007 kevääseen 2008 huomattavasti kaikkien liikennöitsijöiden osalta parin vuoden takaiseen tasoon verrattuna. Lasku näyttää kuitenkin nyt tasaantuneen, ja HelB:n kohdalla arvosana on lievästi nousussa. (Kuva 12) Kuljettajan ajotapa on arvostettu parhaaksi PKL:n liikennöimillä linjoilla. PKL on parantanut selvästi arvosanaansa jo parin vuoden ajan, joskin kasvu näyttäisi nyt taittuneen. HelB:n kohdalla kuljettajan ajotavan arvosana on nousussa. Nobinan osalta tilanne säilyi lähes entisellään. (Kuva 13) Bussien siisteysarvosanan erot liikennöitsijöiden välillä ovat suuria. Selvästi parhaan arvosanan siisteydessä on jo pitkään saanut PKL. PKL:n ja HelB:n kohdalla siisteysarvosana on nousussa, kun taas Nobinan kohdalla trendi on lievästi laskeva. (Kuva 14) Bussien varustus ja matkustusmukavuus. Parhaan arvosanan on jo pitkään saanut PKL. PKL:n ja HelB:n kohdalla arvosanat ovat nousussa, kun taas Nobinan osalta arvosana on hieman laskenut. (Kuva 15) Järjestyksen säilyminen. Kaikkien liikennöitsijöiden saamat arvosanat ovat olleet lähellä pistearvoa 4,5 eli erittäin hyvällä tasolla. Suuria muutoksia arvosanoissa ei ole tapahtunut minkään liikennöitsijän kohdalla. (Kuva 16) Seuraavassa esitetään arvosanojen kehitys puolivuotisjaksoittain, joissa kesäaika (kesä-elokuu) ei ole mukana.

23 22 5,0 4,5 4,0 HelB Nobina PKL Veolia 3,5 3, Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 11. Bussin kuljettajan palvelulle annetun arvosanan kehitys liikennöitsijöittäin ,0 4,5 4,0 HelB Nobina PKL Veolia 3,5 3, Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 12. Bussin kuljettajan neuvontakyvylle annetun arvosanan kehitys liikennöitsijöittäin ,0 4,5 4,0 HelB Nobina PKL Veolia 3,5 3, Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 13. Bussin kuljettajan ajotavalle annetun arvosanan kehitys liikennöitsijöittäin

24 23 5,0 4,5 4,0 HelB Nobina PKL Veolia 3,5 3, Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 14. Bussin siisteydelle annetun arvosanan kehitys liikennöitsijöittäin ,0 4,5 4,0 HelB Nobina PKL Veolia 3,5 3, Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 15. Bussin matkustusmukavuudelle annetun arvosanan kehitys liikennöitsijöittäin ,0 4,5 4,0 HelB Nobina PKL Veolia 3,5 3, Puolivuotisjakso (K=kevät, S=syksy) Kuva 16. Järjestykselle ja turvallisuudelle annetun arvosanan kehitys liikennöitsijöittäin

25 24 Matkustajien tyytyväisyyttä joukkoliikenteen palveluihin seurataan myös palautejärjestelmään tulleiden palautteiden avulla. Tavoitteena on, että niitä voitaisiin käyttää asiakastyytyväisyystutkimuksia täydentävinä matkustajilta tulevina signaaleina. Suurin osa palautteista on moitteita jostakin liikenteen osa-alueesta. Palaute voi koskea aikataulua, liikenteen hoitoa, henkilökuntaa, tariffeja jne. Seuraavaan on koottu bussiliikenteen saamat palautteet kuukausittain miljoonaa matkustajaa kohti aikajaksolta Koska palautteet yleensä kohdistetaan johonkin linjaan, vertailu on tehty eri liikennöitsijöiden kesken, vaikkei liikennöitsijä välttämättä aina ole voinut vaikuttaa palautteen syyhyn. Palautejärjestelmään perustuvat liikennöitsijäkohtaiset tulokset tukevat pääosiltaan matkustajakyselyn tuottamia tuloksia. 250 palautteita / milj. matkustajaa HelB Nobina Veolia PKL 0 Kuva 17. Palautteiden määrä kuukausittain miljoonaa matkustajaa kohti bussilliikenteessä Asiakaspalautteiden määrä vuonna 2010 (Helsingin sisäinen liikenne) Liikennöitsijöiden palautteet: Raitioliikenne Metroliikenne 800 Helsingin sisäinen bussiliikenne Taulukko 5. Asiakaspalautteiden määrä vuonna 2010 (Helsingin sisäinen liikenne) HSL:n palautteet

26 25 6. Arvosanat linjasto-osittain ja linjoittain bussiliikenteessä Bussilinjat jaotellaan linjasto-osiin sen mukaan, mitä aluetta ne pääosin palvelevat. Linjasto-osia on kuusi: kantakaupunkilinjat, luoteiset esikaupunkilinjat, pohjoiset esikaupunkilinjat, koilliset esikaupunkilinjat, itäiset esikaupunkilinjat ja poikittaislinjat. Liikennöitsijän toiminta sai parhaan keskimääräisen arvosanan poikittaislinjoilla (3,89) ja huonoimman arvosanan itäisillä linjoilla (3,65). Järjestelmän parhaat arvosanat (4,25) annettiin poikittaislinjoilla sekä itäisillä linjoilla. Järjestelmää kuvaavat arvosanat ovat erittäin hyvällä tasolla kaikilla linjasto-osilla. Poikittaisliikenteen yleinen kehittäminen ja Jokeri-linjan suosio saattaa näkyä hieman linjasto-osittaisissa arvosanoissa, vaikka matkustajia pyydetäänkin arvioimaan vain sitä linjaa, jolla vastatessaan matkustavat. Joissakin tapauksissa tämän muistaminen lomaketta täytettäessä on matkustajalle vaikeaa ja arvioon vaikuttavat kuitenkin matkustajan muutkin kokemukset joukkoliikenteestä. Liikennöitsijän arvosanat nousivat edellisestä vuodesta kaikilla linjasto-osilla. Eniten arvosanat nousivat pohjoisilla linjoilla (+4,27 %) ja poikittaislinjoilla (+3,77 %). Molemmilla linjasto-osilla myös järjestelmän arvosanat nousivat hieman. Sen sijaan koillisilla linjoilla sekä kantakaupunkilinjoilla järjestelmän arvosanat laskivat aavistuksen. Muutos Kantakaupunkilinjat Luoteiset linjat Pohjoiset linjat Järjestelmä Liikennöitsijä Koilliset linjat Itäiset linjat Poikittaislinjat -2% 0% 2% 4% 6% Prosentuaalinen muutos Kuva 18. Palautteiden määrä kuukausittain miljoonaa matkustajaa kohti bussilliikenteessä Seuraavassa on kuvattu kunkin linjasto-osan liikennöitsijän ja järjestelmän arvosanat linjoittain vuosina 2009 ja Kuvissa on esitetty myös muutamia sellaisia linjoja, joilta on havaintoja vain toiselta vertailujaksolta.

27 B 15,A,V B 15,A 16 linja linja V 21V ,A,K 55,A 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 arvosana 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 arvosana Kuva 19. Liikennöitsijän arvosanat kantakaupunkilinjoilla vuosina 2009 ja Kuva 20. Järjestelmän arvosanat kantakaupunkilinjoilla vuosina 2009 ja linja ,0 3,5 4,0 4,5 5,0 arvosana linja ,0 3,5 4,0 4,5 5,0 arvosana Kuva 21. Liikennöitsijän arvosanat luoteisilla linjoilla vuosina 2009 ja Kuva 22. Järjestelmän arvosanat luoteisilla linjoilla vuosina 2009 ja linja 64 65A linja 64 65A A 66A ,0 3,5 4,0 4,5 5,0 arvosana 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 arvosana Kuva 23. Liikennöitsijän arvosanat pohjoisilla linjoilla vuosina 2009 ja Kuva 24. Järjestelmän arvosanat pohjoisilla linjoilla vuosina 2009 ja 2010.

28 ,X T 70T 70V 70V V 71V linja linja A 75A 76A,B 76A,B A 77A 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 arvosana Kuva 25. Liikennöitsijän arvosanat koillisilla linjoilla vuosina 2009 ja ,0 3,5 4,0 4,5 5,0 arvosana Kuva 26. Järjestelmän arvosanat koillisilla linjoilla vuosina 2009 ja linja 80 81,B B 91,K ,V 94A 94B ,V linja 80 81,B B 91,K ,V 94A 94B ,V ,0 3,5 4,0 4,5 5,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 arvosana arvosana Kuva 27. Liikennöitsijän arvosanat itäisillä linjoilla vuosina 2009 ja Kuva 28. Järjestelmän arvosanat itäisillä linjoilla vuosina 2009 ja A 52A linja ,B linja ,B ,0 3,5 4,0 4,5 5,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 arvosana arvosana Kuva 29. Liikennöitsijän arvosanat poikittaislinjoilla vuosina 2009 ja Kuva 30. Järjestelmän arvosanat poikittaislinjoilla vuosina 2009 ja 2010.

29 28 Liite 1. Laatuarvosanat linjoittain vuonna 2010 HSL LIITE 1 Helsingin seudun liikenne Operatiiviset tutkimukset ek HELSINGIN SISÄISEN LIIKENTEEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS LINJOITTAIN VUONNA 2010 Linja 1.Kuljettajien palvelu 2.Kuljettajien tietämys 3.Kuljettajien ajotapa 4.Aikataulussa pysyminen 5.Vaunujen siisteys 8.Matkustus väljyys 9.Aikataulun soveltuvuus 10.Matkan sujuvuus 6.Matkustusmukavuus 11.Vaihtaminen toiseen 12.Järjestys ja turvallisuus 13.Odottaminen pysäkillä 14.Informaation saatavuus 17.Asemien siisteys 18.Opasteiden toimivuus Yhteensä Liikennöijä Järjestemä RV-linjat nousijoita N 1,A ,03 4,04 3,93 3,57 3,67 3,85 4,57 4,41 4,11 4,25 4,00 3,79 4,27 3,90 4,12 3B,T ,88 3,91 3,96 3,47 3,49 3,89 4,32 4,49 4,10 4,19 3,91 3,75 4,24 3,83 4,06 4,T ,99 4,02 3,98 3,91 3,71 3,88 4,05 4,61 4,26 4,24 4,23 3,88 4,25 3,92 4, ,84 3,79 3,99 3,74 3,71 3,98 4,24 4,68 4,06 4,37 3,83 3,79 4,38 3,86 4,14 7A,B ,87 3,86 3,98 3,51 3,50 3,88 4,28 4,50 4,14 4,20 4,15 3,71 4,20 3,82 4, ,88 3,89 3,97 3,62 3,55 3,94 4,30 4,54 4,04 4,09 3,94 3,69 4,26 3,85 4, ,92 3,94 4,02 3,69 3,65 3,97 4,55 4,62 4,24 4,30 4,04 3,64 4,26 3,90 4, ,02 3,95 3,97 3,94 3,64 3,81 4,33 4,59 4,20 4,32 4,23 3,91 4,26 3,88 4,22 Yht: ,93 3,92 3,97 3,69 3,60 3,89 4,28 4,56 4,15 4,24 4,06 3,78 4,26 3,86 4,13 Bussilinjat ,76 3,58 3,74 3,70 3,90 3,87 3,82 4,49 3,81 4,01 4,43 3,71 4,31 3,77 4,04 14B ,70 3,63 3,67 3,77 3,68 3,76 4,33 4,67 4,16 4,11 4,30 3,43 4,23 3,69 4,13 15,A,V ,03 3,95 4,07 4,14 3,84 3,68 4,43 4,58 4,27 4,35 4,31 3,41 4,27 3,91 4, ,81 3,68 3,49 3,59 3,68 3,62 4,66 4,50 4,10 4,12 4,54 3,64 4,28 3,66 4, ,72 3,64 3,65 3,36 3,87 3,89 4,31 4,42 3,67 4,05 4,55 4,00 4,33 3,75 4, ,81 3,52 3,64 3,17 3,69 3,73 4,56 4,40 3,92 4,17 4,48 3,90 4,26 3,68 4,11 21V ,74 3,50 3,68 3,85 3,62 3,51 4,51 4,64 4,21 4,29 4,67 3,70 4,42 3,61 4, ,99 3,90 3,85 3,92 4,08 3,98 4,64 4,55 4,26 4,34 4,66 3,76 4,44 3,96 4, ,78 3,71 3,72 3,51 4,08 3,97 4,51 4,48 3,98 4,14 4,57 3,64 4,19 3,85 4, ,78 3,65 3,79 3,93 3,76 3,78 4,40 4,52 4,07 4,11 4,54 3,82 4,34 3,75 4, ,88 3,74 3,85 4,04 4,03 4,10 4,53 4,61 4,18 4,34 4,57 3,79 4,43 3,92 4, ,75 3,67 3,80 4,01 3,94 3,86 4,44 4,54 4,22 4,29 4,66 3,67 4,38 3,80 4, ,65 3,54 3,73 3,91 3,72 3,77 4,53 4,48 4,18 4,12 4,32 3,71 4,26 3,68 4, ,77 3,60 3,82 3,93 3,80 3,83 4,37 4,45 4,05 4,23 4,50 3,72 4,37 3,76 4, ,74 3,90 3,74 3,97 3,86 3,83 4,58 4,53 4,11 4,19 4,52 3,66 4,38 3,81 4, ,78 3,67 3,71 4,07 3,65 3,47 4,55 4,53 4,30 4,22 4,65 3,82 4,35 3,66 4, ,33 4,25 4,28 4,28 4,25 4,23 4,70 4,59 4,39 4,46 4,60 4,31 4,57 4,27 4, ,15 4,07 4,20 4,32 4,24 4,33 4,54 4,47 4,31 4,42 4,50 4,35 4,69 4,20 4,45 52A ,38 4,36 4,52 4,37 4,37 4,31 4,74 4,75 4,61 4,50 4,68 4,47 4,69 4,39 4, ,81 3,67 3,83 4,13 4,07 4,07 4,87 4,69 4,52 4,46 4,77 3,95 4,27 3,89 4, ,72 3,47 3,73 3,60 3,65 3,67 4,47 4,49 4,19 4,04 4,38 3,70 4,30 3,65 4,15 55,A,K ,64 3,42 3,53 3,55 3,63 3,52 4,54 4,56 4,03 4,25 4,48 3,93 4,26 3,55 4, ,96 3,90 4,05 3,94 4,07 4,04 4,68 4,58 4,33 4,17 4,53 3,91 4,34 4,00 4, ,91 3,95 4,01 4,04 4,15 4,18 4,82 4,49 4,26 4,19 4,64 4,21 4,48 4,04 4,39 58,B ,97 4,00 3,97 3,90 4,07 4,10 4,37 4,55 4,25 4,18 4,58 3,91 4,53 4,02 4, ,03 3,91 4,04 4,09 4,01 3,97 4,46 4,58 4,29 4,30 4,69 3,83 4,35 3,99 4, ,78 3,53 3,75 3,61 3,83 3,83 4,73 4,44 4,14 4,38 4,46 3,70 4,28 3,74 4, ,94 4,01 3,99 3,97 3,99 3,89 4,63 4,57 4,20 4,16 4,50 4,29 4,52 3,96 4, ,07 3,76 3,98 4,12 4,26 4,23 4,66 4,45 4,12 4,23 4,61 4,12 4,33 4,06 4,33

30 29 Linja 1.Kuljettajien palvelu 2.Kuljettajien tietämys 3.Kuljettajien ajotapa 4.Aikataulussa pysyminen 5.Vaunujen siisteys 8.Matkustus väljyys 9.Aikataulun soveltuvuus 10.Matkan sujuvuus 6.Matkustusmukavuus 11.Vaihtaminen toiseen 12.Järjestys ja turvallisuus 13.Odottaminen pysäkillä 14.Informaation saatavuus 17.Asemien siisteys 18.Opasteiden toimivuus Yhteensä Liikennöijä Järjestemä 65A ,63 3,55 3,59 3,58 3,63 3,70 4,24 4,47 3,78 4,15 4,48 3,83 4,34 3,62 4,11 66A ,69 3,50 3,67 3,66 3,81 3,73 4,39 4,54 3,96 4,15 4,52 3,76 4,34 3,68 4, ,84 3,73 3,79 3,69 4,00 4,13 4,35 4,55 4,03 4,13 4,46 3,90 4,28 3,90 4,17 68,X ,80 3,65 3,70 3,82 3,81 3,81 4,57 4,33 3,83 4,14 4,67 4,03 4,50 3,75 4, ,78 3,57 3,74 3,51 3,78 3,83 4,58 4,56 3,92 4,07 4,47 3,94 4,39 3,74 4,18 70T ,74 3,65 3,75 3,34 3,79 3,81 4,18 4,41 3,90 3,89 4,33 3,66 4,21 3,75 3,99 70V ,81 3,57 3,73 3,78 3,73 3,80 4,45 4,56 4,15 4,09 4,50 3,70 4,30 3,73 4, ,78 3,66 3,72 3,96 3,77 3,79 4,57 4,50 4,14 4,15 4,26 3,70 4,28 3,74 4,20 71V ,01 3,57 3,68 3,89 3,71 3,56 4,71 4,60 4,29 4,26 4,51 3,73 4,38 3,71 4, ,81 3,52 3,67 3,31 3,64 3,62 4,36 4,44 3,94 4,15 4,51 3,82 4,36 3,65 4, ,69 3,48 3,66 3,54 3,47 3,43 4,49 4,41 4,05 4,07 4,40 3,79 4,36 3,55 4, ,70 3,64 3,77 3,70 3,73 3,76 4,52 4,25 3,93 4,12 4,49 3,61 4,39 3,72 4, ,63 3,39 3,64 3,82 3,55 3,68 4,33 4,48 3,87 4,01 4,39 3,93 4,39 3,58 4,15 75A ,81 3,64 3,82 3,90 3,68 3,78 4,85 4,50 4,42 4,12 4,62 3,49 4,33 3,75 4,28 76A,B ,87 3,52 3,81 4,01 3,61 3,54 4,78 4,57 4,50 4,21 4,61 3,84 4,24 3,67 4, ,77 3,61 3,76 3,91 3,58 3,69 4,34 4,46 4,30 4,27 4,29 3,78 4,26 3,68 4,20 77A ,81 3,59 3,69 3,51 3,36 3,62 4,68 4,60 4,36 4,15 4,45 3,71 4,26 3,61 4, ,59 3,55 3,73 3,36 3,67 3,60 4,30 4,32 3,98 3,94 4,20 3,42 4,16 3,63 3, ,63 3,46 3,61 3,65 3,72 3,87 4,47 4,55 4,14 4,15 4,45 3,83 4,29 3,66 4, ,66 3,61 3,61 3,86 3,54 3,69 4,40 4,40 4,28 4,29 4,36 3,72 4,21 3,62 4,19 81,B ,73 3,59 3,64 4,08 3,64 3,76 4,56 4,60 4,51 4,43 4,50 3,63 4,22 3,67 4, ,62 3,49 3,77 3,82 3,66 3,58 4,65 4,61 4,50 4,28 4,39 3,78 4,20 3,62 4, ,07 3,82 3,87 3,94 4,03 4,06 4,90 4,49 4,40 4,35 4,64 4,06 4,26 3,97 4, ,77 3,71 3,79 3,79 3,84 3,94 4,41 4,46 4,27 4,32 4,39 3,61 4,26 3,81 4, ,58 3,61 3,75 3,73 3,72 3,86 4,35 4,18 3,91 4,10 4,42 3,63 4,22 3,70 4, ,76 3,60 3,73 3,71 3,92 3,91 4,50 4,36 4,20 4,39 4,53 4,02 4,26 3,78 4, ,83 3,56 3,78 3,95 3,95 4,08 4,77 4,44 4,25 4,38 4,63 3,98 4,35 3,84 4, ,88 3,69 3,73 4,10 3,98 4,13 4,66 4,68 4,48 4,39 4,60 4,11 4,25 3,88 4, ,93 3,65 3,93 4,25 4,01 4,03 4,82 4,67 4,59 4,43 4,52 3,93 4,39 3,91 4,45 90B ,83 3,76 3,75 4,06 3,90 3,85 4,90 4,23 4,23 3,81 4,65 3,33 4,20 3,82 4,18 91,K ,50 4,00 4,32 4,03 4,44 4,20 4,56 4,12 4,25 3,93 4,52 3,52 4,53 4,29 4, ,49 3,31 3,46 3,48 3,27 3,30 4,47 4,41 4,37 4,17 4,17 3,66 4,25 3,37 4, ,00 3,82 3,88 4,07 3,83 3,85 4,86 4,28 4,32 4,30 4,49 3,42 4,25 3,88 4,25 94,V ,65 3,38 3,68 3,55 3,32 3,41 4,42 4,46 4,16 4,27 4,17 3,72 4,25 3,49 4,13 94A ,65 3,50 3,50 3,61 3,33 3,53 4,80 4,60 4,42 4,30 4,49 3,98 4,12 3,50 4,29 94B ,68 3,44 3,38 3,43 3,40 3,40 4,85 4,34 4,43 4,33 4,56 3,62 4,38 3,46 4, ,69 3,43 3,48 3,61 3,26 3,42 4,58 4,51 4,30 4,23 4,42 3,77 4,24 3,46 4, ,78 3,54 3,70 4,24 3,79 3,87 4,64 4,45 4,49 4,28 4,51 4,07 4,39 3,74 4,38 97,V ,55 3,17 3,39 3,68 3,31 3,35 4,63 4,38 4,16 4,24 4,41 3,72 4,26 3,35 4, ,83 3,58 3,72 4,07 3,82 3,99 4,84 4,51 4,39 4,30 4,41 3,64 4,43 3,79 4,32 Bussi yht ,78 3,63 3,75 3,76 3,78 3,80 4,47 4,50 4,12 4,18 4,47 3,82 4,33 3,75 4,21

31 30 Linja 1.Kuljettajien palvelu 2.Kuljettajien tietämys 3.Kuljettajien ajotapa 4.Aikataulussa pysyminen 5.Vaunujen siisteys 8.Matkustus väljyys 9.Aikataulun soveltuvuus 10.Matkan sujuvuus 6.Matkustusmukavuus 11.Vaihtaminen toiseen 12.Järjestys ja turvallisuus 13.Odottaminen pysäkillä 14.Informaation saatavuus 17.Asemien siisteys 18.Opasteiden toimivuus Yhteensä Liikennöijä Järjestemä Metro ,46 4,54 3,51 4,50 4,58 4,72 4,22 4,00 4,16 3,44 4,14 4,16 4,23 VR- Lähiliik ,37 3,38 3,60 3,86 4,40 4,15 4,06 4,15 3,36 3,23 3,87 3,81 3,89 Rv, B, M ,84 3,74 4,02 3,98 3,65 3,84 4,43 4,54 4,31 4,21 4,22 3,80 4,26 3,90 4,19 HKL(Rv,M) ,23 4,14 3,55 4,40 4,57 4,45 4,23 4,03 4,21 4,02 4,18 Kaikki ,84 3,74 4,03 3,96 3,65 3,84 4,42 4,53 4,31 4,20 4,22 3,80 4,24 3,90 4,19

32 31 Liite 2. Laatuarvosanat kilpailutetuilla linjoilla vuonna 2010 HSL LIITE 2 Helsingin seudun liikenne Operatiiviset tutkimukset ek HELSINGIN SISÄISEN LIIKENTEEN ASIAKASTYYTYVÄISYYS KILPAILUTUSKOHTEITTAIN Kuljettajien palvelu 2.Kuljettajien tietämys 3.Kuljettajien ajotapa 4.Aikataulussa pysyminen 5.Vaunujen siisteys 6.Matkustusmukavuus 8.Matkustusväljyys 9.Aikataulun soveltuvuus 10.Matkan sujuvuus 11.Vaihtaminen toiseen 12.Järjestys ja turvallisuus 13.Odottaminen pysäkillä 14.Informaation saatavuus Yhteensä Liikennöijä Järjestemä Kohde Linja Nousuja n ,76 3,58 3,74 3,70 3,90 3,87 3,82 4,49 3,81 4,01 4,43 3,71 4,31 3,77 4,04 14B ,70 3,63 3,67 3,77 3,68 3,76 4,33 4,67 4,16 4,11 4,30 3,43 4,23 3,69 4,13 Yhteensä 3,74 3,59 3,72 3,72 3,84 3,84 3,95 4,54 3,90 4,04 4,40 3,64 4,29 3,75 4, V ,74 3,50 3,68 3,85 3,62 3,51 4,51 4,64 4,21 4,29 4,67 3,70 4,42 3,61 4,29 65A ,63 3,55 3,59 3,58 3,63 3,70 4,24 4,47 3,78 4,15 4,48 3,83 4,34 3,62 4,11 66A ,69 3,50 3,67 3,66 3,81 3,73 4,39 4,54 3,96 4,15 4,52 3,76 4,34 3,68 4,17 Yhteensä 3,67 3,53 3,63 3,65 3,68 3,68 4,33 4,52 3,91 4,17 4,53 3,79 4,35 3,64 4, ,B ,97 4,00 3,97 3,90 4,07 4,10 4,37 4,55 4,25 4,18 4,58 3,91 4,53 4,02 4, ,03 3,91 4,04 4,09 4,01 3,97 4,46 4,58 4,29 4,30 4,69 3,83 4,35 3,99 4,32 Yhteensä 3,99 3,97 3,99 3,96 4,05 4,06 4,40 4,56 4,26 4,22 4,61 3,89 4,47 4,01 4, ,A,V ,03 3,95 4,07 4,14 3,84 3,68 4,43 4,58 4,27 4,35 4,31 3,41 4,27 3,91 4,22 Yhteensä 4,03 3,95 4,07 4,14 3,84 3,68 4,43 4,58 4,27 4,35 4,31 3,41 4,27 3,91 4, ,81 3,52 3,64 3,17 3,69 3,73 4,56 4,40 3,92 4,17 4,48 3,90 4,26 3,68 4, ,65 3,54 3,73 3,91 3,72 3,77 4,53 4,48 4,18 4,12 4,32 3,71 4,26 3,68 4,19 Yhteensä 3,75 3,53 3,67 3,45 3,70 3,75 4,55 4,43 4,02 4,15 4,42 3,83 4,26 3,68 4, ,78 3,65 3,79 3,93 3,76 3,78 4,40 4,52 4,07 4,11 4,54 3,82 4,34 3,75 4, ,74 3,90 3,74 3,97 3,86 3,83 4,58 4,53 4,11 4,19 4,52 3,66 4,38 3,81 4,24 Yhteensä 3,77 3,74 3,77 3,94 3,80 3,80 4,47 4,52 4,08 4,14 4,53 3,76 4,35 3,77 4, ,88 3,74 3,85 4,04 4,03 4,10 4,53 4,61 4,18 4,34 4,57 3,79 4,43 3,92 4,31 Yhteensä 3,88 3,74 3,85 4,04 4,03 4,10 4,53 4,61 4,18 4,34 4,57 3,79 4,43 3,92 4, ,69 3,48 3,66 3,54 3,47 3,43 4,49 4,41 4,05 4,07 4,40 3,79 4,36 3,55 4,14 Yhteensä 3,69 3,48 3,66 3,54 3,47 3,43 4,49 4,41 4,05 4,07 4,40 3,79 4,36 3,55 4, ,70 3,64 3,77 3,70 3,73 3,76 4,52 4,25 3,93 4,12 4,49 3,61 4,39 3,72 4,13 Yhteensä 3,70 3,64 3,77 3,70 3,73 3,76 4,52 4,25 3,93 4,12 4,49 3,61 4,39 3,72 4, A ,81 3,64 3,82 3,90 3,68 3,78 4,85 4,50 4,42 4,12 4,62 3,49 4,33 3,75 4,28 76A,B ,87 3,52 3,81 4,01 3,61 3,54 4,78 4,57 4,50 4,21 4,61 3,84 4,24 3,67 4,35 77A ,81 3,59 3,69 3,51 3,36 3,62 4,68 4,60 4,36 4,15 4,45 3,71 4,26 3,61 4,22 Yhteensä 3,83 3,57 3,75 3,76 3,50 3,61 4,74 4,57 4,42 4,17 4,54 3,73 4,26 3,65 4,27

33 32 1.Kuljettajien palvelu 2.Kuljettajien tietämys 3.Kuljettajien ajotapa 4.Aikataulussa pysyminen 5.Vaunujen siisteys 6.Matkustusmukavuus 8.Matkustusväljyys 9.Aikataulun soveltuvuus 10.Matkan sujuvuus 11.Vaihtaminen toiseen 12.Järjestys ja turvallisuus 13.Odottaminen pysäkillä 14.Informaation saatavuus Yhteensä Liikennöijä Järjestemä 81,B ,73 3,59 3,64 4,08 3,64 3,76 4,56 4,60 4,51 4,43 4,50 3,63 4,22 3,67 4, ,62 3,49 3,77 3,82 3,66 3,58 4,65 4,61 4,50 4,28 4,39 3,78 4,20 3,62 4,28 Yhteensä 3,67 3,56 3,68 3,93 3,63 3,68 4,56 4,56 4,45 4,34 4,43 3,71 4,21 3,64 4, ,72 3,47 3,73 3,60 3,65 3,67 4,47 4,49 4,19 4,04 4,38 3,70 4,30 3,65 4,15 Yhteensä 3,72 3,47 3,73 3,60 3,65 3,67 4,47 4,49 4,19 4,04 4,38 3,70 4,30 3,65 4, ,75 3,67 3,80 4,01 3,94 3,86 4,44 4,54 4,22 4,29 4,66 3,67 4,38 3,80 4, ,77 3,60 3,82 3,93 3,80 3,83 4,37 4,45 4,05 4,23 4,50 3,72 4,37 3,76 4, ,78 3,67 3,71 4,07 3,65 3,47 4,55 4,53 4,30 4,22 4,65 3,82 4,35 3,66 4,31 Yhteensä 3,76 3,63 3,81 3,97 3,85 3,83 4,40 4,49 4,13 4,25 4,57 3,70 4,37 3,78 4, ,78 3,57 3,74 3,51 3,78 3,83 4,58 4,56 3,92 4,07 4,47 3,94 4,39 3,74 4,18 Yhteensä 3,78 3,57 3,74 3,51 3,78 3,83 4,58 4,56 3,92 4,07 4,47 3,94 4,39 3,74 4, ,63 3,39 3,64 3,82 3,55 3,68 4,33 4,48 3,87 4,01 4,39 3,93 4,39 3,58 4, ,77 3,61 3,76 3,91 3,58 3,69 4,34 4,46 4,30 4,27 4,29 3,78 4,26 3,68 4,20 Yhteensä 3,69 3,48 3,69 3,86 3,56 3,68 4,33 4,47 4,05 4,12 4,35 3,87 4,34 3,62 4, ,81 3,68 3,49 3,59 3,68 3,62 4,66 4,50 4,10 4,12 4,54 3,64 4,28 3,66 4,18 Yhteensä 3,81 3,68 3,49 3,59 3,68 3,62 4,66 4,50 4,10 4,12 4,54 3,64 4,28 3,66 4, ,A,K ,64 3,42 3,53 3,55 3,63 3,52 4,54 4,56 4,03 4,25 4,48 3,93 4,26 3,55 4,20 Yhteensä 3,64 3,42 3,53 3,55 3,63 3,52 4,54 4,56 4,03 4,25 4,48 3,93 4,26 3,55 4, ,72 3,64 3,65 3,36 3,87 3,89 4,31 4,42 3,67 4,05 4,55 4,00 4,33 3,75 4,09 Yhteensä 3,72 3,64 3,65 3,36 3,87 3,89 4,31 4,42 3,67 4,05 4,55 4,00 4,33 3,75 4, ,07 3,82 3,87 3,94 4,03 4,06 4,90 4,49 4,40 4,35 4,64 4,06 4,26 3,97 4,38 Yhteensä 4,07 3,82 3,87 3,94 4,03 4,06 4,90 4,49 4,40 4,35 4,64 4,06 4,26 3,97 4, ,49 3,31 3,46 3,48 3,27 3,30 4,47 4,41 4,37 4,17 4,17 3,66 4,25 3,37 4,12 94,V ,65 3,38 3,68 3,55 3,32 3,41 4,42 4,46 4,16 4,27 4,17 3,72 4,25 3,49 4,13 94A ,65 3,50 3,50 3,61 3,33 3,53 4,80 4,60 4,42 4,30 4,49 3,98 4,12 3,50 4,29 94B ,68 3,44 3,38 3,43 3,40 3,40 4,85 4,34 4,43 4,33 4,56 3,62 4,38 3,46 4, ,69 3,43 3,48 3,61 3,26 3,42 4,58 4,51 4,30 4,23 4,42 3,77 4,24 3,46 4,21 97,V ,55 3,17 3,39 3,68 3,31 3,35 4,63 4,38 4,16 4,24 4,41 3,72 4,26 3,35 4,19 Yhteensä 3,62 3,36 3,51 3,59 3,30 3,41 4,58 4,47 4,27 4,25 4,34 3,77 4,23 3,44 4, ,94 4,01 3,99 3,97 3,99 3,89 4,63 4,57 4,20 4,16 4,50 4,29 4,52 3,96 4,36 Yhteensä 3,94 4,01 3,99 3,97 3,99 3,89 4,63 4,57 4,20 4,16 4,50 4,29 4,52 3,96 4,36

34 33 1.Kuljettajien palvelu 2.Kuljettajien tietämys 3.Kuljettajien ajotapa 4.Aikataulussa pysyminen 5.Vaunujen siisteys 6.Matkustusmukavuus 8.Matkustusväljyys 9.Aikataulun soveltuvuus 10.Matkan sujuvuus 11.Vaihtaminen toiseen 12.Järjestys ja turvallisuus 13.Odottaminen pysäkillä 14.Informaation saatavuus Yhteensä Liikennöijä Järjestemä ,78 3,66 3,72 3,96 3,77 3,79 4,57 4,50 4,14 4,15 4,26 3,70 4,28 3,74 4,20 71V ,01 3,57 3,68 3,89 3,71 3,56 4,71 4,60 4,29 4,26 4,51 3,73 4,38 3,71 4,30 Yhteensä 3,80 3,65 3,71 3,90 3,78 3,79 4,58 4,43 4,02 4,15 4,44 3,84 4,38 3,75 4, ,33 4,25 4,28 4,28 4,25 4,23 4,70 4,59 4,39 4,46 4,60 4,31 4,57 4,27 4, ,15 4,07 4,20 4,32 4,24 4,33 4,54 4,47 4,31 4,42 4,50 4,35 4,69 4,20 4,45 52A ,38 4,36 4,52 4,37 4,37 4,31 4,74 4,75 4,61 4,50 4,68 4,47 4,69 4,39 4,60 Yhteensä 4,26 4,18 4,28 4,31 4,26 4,28 4,63 4,56 4,38 4,45 4,57 4,35 4,64 4,25 4, ,91 3,95 4,01 4,04 4,15 4,18 4,82 4,49 4,26 4,19 4,64 4,21 4,48 4,04 4, ,63 3,46 3,61 3,65 3,72 3,87 4,47 4,55 4,14 4,15 4,45 3,83 4,29 3,66 4,19 Yhteensä 3,69 3,57 3,70 3,74 3,82 3,94 4,55 4,54 4,17 4,16 4,49 3,92 4,33 3,74 4, ,59 3,55 3,73 3,36 3,67 3,60 4,30 4,32 3,98 3,94 4,20 3,42 4,16 3,63 3, ,93 3,65 3,93 4,25 4,01 4,03 4,82 4,67 4,59 4,43 4,52 3,93 4,39 3,91 4,45 90B ,83 3,76 3,75 4,06 3,90 3,85 4,90 4,23 4,23 3,81 4,65 3,33 4,20 3,82 4, ,78 3,54 3,70 4,24 3,79 3,87 4,64 4,45 4,49 4,28 4,51 4,07 4,39 3,74 4, ,83 3,58 3,72 4,07 3,82 3,99 4,84 4,51 4,39 4,30 4,41 3,64 4,43 3,79 4,32 Yhteensä 3,74 3,57 3,75 3,88 3,79 3,81 4,57 4,44 4,29 4,17 4,38 3,73 4,30 3,73 4, ,81 3,52 3,67 3,31 3,64 3,62 4,36 4,44 3,94 4,15 4,51 3,82 4,36 3,65 4,11 Yhteensä 3,81 3,52 3,67 3,31 3,64 3,62 4,36 4,44 3,94 4,15 4,51 3,82 4,36 3,65 4, ,78 3,53 3,75 3,61 3,83 3,83 4,73 4,44 4,14 4,38 4,46 3,70 4,28 3,74 4,22 Yhteensä 3,78 3,53 3,75 3,61 3,83 3,83 4,73 4,44 4,14 4,38 4,46 3,70 4,28 3,74 4, ,81 3,67 3,83 4,13 4,07 4,07 4,87 4,69 4,52 4,46 4,77 3,95 4,27 3,89 4,46 Yhteensä 3,81 3,67 3,83 4,13 4,07 4,07 4,87 4,69 4,52 4,46 4,77 3,95 4,27 3,89 4,46 HSIPOO 91,K ,50 4,00 4,32 4,03 4,44 4,20 4,56 4,12 4,25 3,93 4,52 3,52 4,53 4,29 4, ,00 3,82 3,88 4,07 3,83 3,85 4,86 4,28 4,32 4,30 4,49 3,42 4,25 3,88 4,25 Yhteensä 4,07 3,84 3,94 4,06 3,91 3,90 4,82 4,26 4,31 4,25 4,49 3,43 4,29 3,93 4, ,96 3,90 4,05 3,94 4,07 4,04 4,68 4,58 4,33 4,17 4,53 3,91 4,34 4,00 4,31 Yhteensä 3,96 3,90 4,05 3,94 4,07 4,04 4,68 4,58 4,33 4,17 4,53 3,91 4,34 4,00 4, ,78 3,71 3,72 3,51 4,08 3,97 4,51 4,48 3,98 4,14 4,57 3,64 4,19 3,85 4,13 Yhteensä 3,84 3,77 3,76 3,64 4,08 3,97 4,55 4,50 4,07 4,20 4,60 3,68 4,27 3,89 4, ,84 3,73 3,79 3,69 4,00 4,13 4,35 4,55 4,03 4,13 4,46 3,90 4,28 3,90 4,17 Yhteensä 3,84 3,73 3,79 3,69 4,00 4,13 4,35 4,55 4,03 4,13 4,46 3,90 4,28 3,90 4, T ,74 3,65 3,75 3,34 3,79 3,81 4,18 4,41 3,90 3,89 4,33 3,66 4,21 3,75 3,99

18 18.10.2010 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2010 www.hsl.fi Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2010 HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2009

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2009 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin 2009 SUY Marko Vihervuori B: 13/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.12.2009

Lisätiedot

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin keväällä 2009 SUY Marko Vihervuori B: 8/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2008

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2008 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2008 SUY Marko Vihervuori B: 2/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003

Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003 Matkustajien tyytyväisyys Helsingin joukkoliikennepalveluihin vuonna 2003 Laatinut: B: 1/2004 Suunnitteluyksikkö Seppo Haataja Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI LIIKENNELAITOS KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus kevät 2011 Helsingin seudun liikenne JLO / Operatiiviset tutkimukset 30.9.2011 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus (ASTY) joukkoliikenteen

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 19 2015 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Laatukannusteet HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Liiteosio: Laatukannusteet HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne kesä 2013. Tulosraportti. HSL Helsingin seudun liikenne

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne kesä 2013. Tulosraportti. HSL Helsingin seudun liikenne HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne kesä 2013 Tulosraportti HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne kesä 2013

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne kesä 2013 22 2013 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne kesä 2013 Tulosraportti HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne kesä 2013

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät Liiteosio: laatukannusteet.

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät Liiteosio: laatukannusteet. 25 3.10.2011 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2011 Liiteosio: laatukannusteet www.hsl.fi HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely, kevät 2011 Liiteosio: laatukannusteet

Lisätiedot

9.12.2011. HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne, kesä 2011 Tulosraportti. www.hsl.fi

9.12.2011. HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne, kesä 2011 Tulosraportti. www.hsl.fi 32 9.12.2011 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne, kesä 2011 Tulosraportti www.hsl.fi HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, Suomenlinnan lauttaliikenne

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 16 2015 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Tulosraportti HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2015 Tulosraportti HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012 3 2013 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012 Liiteosio: laatukannusteet HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012 Liiteosio: laatukannusteet HSL Helsingin

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 9 2012 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 Tulosraportti HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 Tulosraportti HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2012 3 2013 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, 2012 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, 2012 Tulosraportti HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2016

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2016 18 0 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus Kevät 0 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus Kevät 0 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 9 2012 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2011 Liiteosio: laatukannusteet 1 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely, syksy 2011 Liiteosio: laatukannusteet HSL Helsingin

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014. Liiteosio: laatukannusteet

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014. Liiteosio: laatukannusteet 14 2014 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2014 Liiteosio: laatukannusteet HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyyskysely, kevät 2014 Liiteosio: laatukannusteet HSL Helsingin

Lisätiedot

HSL hallitus Luonnos: Raportin viimeistely kesken

HSL hallitus Luonnos: Raportin viimeistely kesken HSL hallitus 7..017 Luonnos: Raportin viimeistely kesken HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus Syksy 016 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100,

Lisätiedot

Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden ja asiakastyytyväisyyden kehitys Vuosaaressa metroradan käyttöönoton jälkeen

Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden ja asiakastyytyväisyyden kehitys Vuosaaressa metroradan käyttöönoton jälkeen Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden ja asiakastyytyväisyyden kehitys Vuosaaressa metroradan käyttöönoton jälkeen SUY B: 5/2008 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI LIIKENNELAITOS Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 1 2 Tiivistelmä Esityksessä raportoidaan HSL:n asiakastyytyväisyystutkimuksen tuloksista Suomenlinnan lauttaliikenteessä kesällä 2017. Suomenlinnan lauttaliikenteen

Lisätiedot

HSL ja itsehallintoalueet

HSL ja itsehallintoalueet HSL ja itsehallintoalueet Suvi Rihtniemi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL Strategia teoiksi Mitä HSL tekee? Perustettu 2009 Vastaa Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia HSL tarjoaa kattavat liikkumismahdollisuudet sekä luo edellytykset elinvoimaiselle ja viihtyisälle Helsingin

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2015

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2015 7 2016 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2015 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus Syksy 2015 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät Tulosraportti ja liitteet.

HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät Tulosraportti ja liitteet. 14 15.6.2010 HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2010 Tulosraportti ja liitteet www.hsl.fi HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2010 Tulosraportti

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2012

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2012 26 2012 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2012 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2012 Tulosraportti HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2017

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus. Kevät 2017 12 2017 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus Kevät 2017 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus Kevät 2017 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p.

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p , erikoissuunnittelija Tarja Jääskeläinen, p. Hallitus 163 23.11.2010 JOUKKOLIIKENTEEN YKSIKKÖKUSTANNUKSET VUONNA 2009 393/07/71/711/2010 hall 163 Esittelijä Valmistelija Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Osaston johtaja Ville Lehmuskoski, p. 4766 4330,

Lisätiedot

HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy Tulosraportti ja liitteet.

HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy Tulosraportti ja liitteet. 1 25.1.2011 HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2010 Tulosraportti ja liitteet www.hsl.fi HSL:n seudullisen bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2010 Tulosraportti

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 HSL:n yhteistyöalue 7 kuntaa: Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo. 1.1.2018 Siuntio ja Tuusula Perussopimuksen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen laaturaportti: kevät 2009

Joukkoliikenteen laaturaportti: kevät 2009 Joukkoliikenteen laaturaportti: kevät 2009 SUY Sami Aherva ja Elise Kettukangas B: 7/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 24.8.2009 Tekijä(t)

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2010

Helsingin seudun joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2010 17 1.3.2011 Helsingin seudun joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2010 www.hsl.fi Helsingin seudun joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2010 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Lisätiedot

Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008

Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008 Joukkoliikenteen laaturaportti: syksy 2008 SUY Sami Aherva ja Elise Kettukangas B: 1/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 24.2.2009 Tekijä(t)

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen laatututkimus. Kevät 2013

HSL:n joukkoliikenteen laatututkimus. Kevät 2013 19 2013 HSL:n joukkoliikenteen laatututkimus Kevät 2013 HSL:n joukkoliikenteen laatututkimus Kevät 2013 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520

Lisätiedot

Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2010

Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2010 16 3.9.2010 Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2010 www.hsl.fi Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2010 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus. Syksy 2016

HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus. Syksy 2016 5 2017 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus Syksy 2016 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus Syksy 2016 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

Helsingin joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2009

Helsingin joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2009 1 9.2.2010 Helsingin joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2009 www.hsl.fi Helsingin joukkoliikenteen laaturaportti, syksy 2009 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2009

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2009 YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2009 YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2009 YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen laatututkimus

HSL:n joukkoliikenteen laatututkimus 7 2013 HSL:n joukkoliikenteen laatututkimus syksy 2012 HSL:n joukkoliikenteen laatututkimus syksy 2012 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520

Lisätiedot

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy Tulosraportti ja liitteet

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy Tulosraportti ja liitteet YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2009 Tulosraportti ja liitteet YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2009 Tulosraportti ja liitteet YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Lisätiedot

Helsingin seudun joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2013

Helsingin seudun joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2013 17 2013 Helsingin seudun joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2013 Helsingin seudun joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2013 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun

Lisätiedot

alkaen. Lippujen hinnat

alkaen. Lippujen hinnat 1.1.2017 alkaen Lippujen hinnat Kausiliput matkakortilla Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta

Lisätiedot

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät Tulosraportti ja liitteet

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät Tulosraportti ja liitteet YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2009 Tulosraportti ja liitteet YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2009 Tulosraportti ja liitteet YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Lisätiedot

Yksi kortti riittää Ett kort räcker

Yksi kortti riittää Ett kort räcker Yksi kortti riittää Ett kort räcker Matkakortilla kaikki matkat HSL:n kolmas vyöhyke laajenee Sipooseen ja HSL:n matkakortin kausi- ja arvoliput tulevat käyttöön Sipoon bussiliikenteessä vuoden 2012 alussa.

Lisätiedot

Muuton myötä uusille reiteille

Muuton myötä uusille reiteille Muuton myötä uusille reiteille Hei sinä, jonka kodin tai työpaikan osoite on vaihtumassa tai juuri muuttunut! Mitä, jos siirtyisit uusien reittien myötä joukkoliikenteen käyttäjäksi tai pyöräilijäksi osittain

Lisätiedot

Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014

Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014 17 2015 Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014 Lippulajitutkimus runkolinjalla 550 ja Keravan seutulinjoilla 2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Osavuosikatsaus Q4/

Osavuosikatsaus Q4/ Osavuosikatsaus Q4/ 1.1. 31.12.2011 HSHL 14.2.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Tilinpäätösennuste HSL-liikenteessä tehtiin 336 milj. matkaa, 9 milj. matkaa edellisvuotta enemmän Matkustajakilometrejä

Lisätiedot

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS

TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS TURVALLISESTI KAUPUNGILTA KOTIIN JOUKKOLIIKENTEEN TURVALLISUUS Näkökulmia joukkoliikennevälineiden turvallisuushaasteisiin ja matkustajien ja kuljettajien turvallisuuden parantamiseen Sami Aherva Helsingin

Lisätiedot

30.12.2011. www.hsl.fi

30.12.2011. www.hsl.fi 36 30.12.2011 Lippulajitutkimus Kirkkonummen bussiliikenteessä 2010 www.hsl.fi Lippulajitutkimus Kirkkonummen bussiliikenteessä 2010 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta

Lisätiedot

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista

TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS. Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista TURUN KAUPUNKISEUDUN JOUKKOLIIKENTEEN ENNEN-JÄLKEEN TUTKIMUS Yhteenveto keväällä 2014 ja syksyllä 2015 tehdyistä tutkimuksista SISÄLTÖ 1. Tutkimuksen toteutus 2. Matkustajakysely, perustiedot 3. Matkustajakysely,

Lisätiedot

Raportti Helmikuu 2012. Vastauksia huomisen kysymyksiin

Raportti Helmikuu 2012. Vastauksia huomisen kysymyksiin Raportti Helmikuu 2012 Vastauksia huomisen kysymyksiin Turvallisuus joukkoliikenteessä 2011 -tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää millaisena matkustajat ja henkilökunta kokevat turvallisuustilanteen

Lisätiedot

HSL:n lippujen hinnat alkaen

HSL:n lippujen hinnat alkaen HSL:n lippujen hinnat 1.1.2018 alkaen Kausiliput Voit ladata matkakortille haluamasi pituisen kauden kahden viikon ja vuoden väliltä (14 366 pv). Kausilipun hinta muodostuu 14 päivän perushinnasta ja lisäpäivän

Lisätiedot

Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2014

Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2014 14 2015 Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2014 Lippulajitutkimus lähijunaliikenteessä 2014 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki PL 100, 00077

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti joukkoliikenteestä vastaava osastonjohtaja Tero Anttila Jokelan joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot,

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti hallinto-ja strategiajohtaja Ilmari Mäkinen Kellokosken joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat

Lisätiedot

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

HSL liikuttaa meitä kaikkia. Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL liikuttaa meitä kaikkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä HSL:n tavoitetila 2025 HSL Strategia teoiksi Yhä suurempi joukko ihmisiä käyttää joukkoliikennettä työssä ja vapaa-aikana. Tarjoamme asiakkaille

Lisätiedot

Julkisen liikenteen suoritetilasto Lähde: Liikenneviraston julkaisu 6/2017

Julkisen liikenteen suoritetilasto Lähde: Liikenneviraston julkaisu 6/2017 Julkisen Lähde: Liikenneviraston julkaisu 6/2017 Julkisen liikenteen matkustajat 2015 Yhteensä 599,4 miljoonaa matkustajaa Bussi 58,0 % Lento 0,4 % Taksi 8,9 % Muut 0,3 % Metro 10,5 % Juna Raitiovaunu

Lisätiedot

Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2013

Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2013 12 2014 Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2013 Lippulajitutkimus metroliikenteessä 2013 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki PL 100, 00077 HSL

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2012

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2012 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2012 Sisällysluettelo Tulosten yhteenveto Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 Kohteen tulos diagrammina Kohde 2: linja 8 Kohteen tulos diagrammina

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2011 Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsinki Suunnittelee 212:2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 211 Autokanta kasvoi Vuoden 211 lopussa Helsingissä oli rekisteröitynä yhteensä lähes 28

Lisätiedot

HSL:n joukkoliikenteen kaluston laatututkimus. Syksy 2013

HSL:n joukkoliikenteen kaluston laatututkimus. Syksy 2013 4 2014 HSL:n joukkoliikenteen kaluston laatututkimus Syksy 2013 HSL:n joukkoliikenteen kaluston laatututkimus Syksy 2013 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Esityslista 10/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Esityslista 10/2017 1 (5) 2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 2016 (a-asia) HEL 2017-003541 T 08 00 00 Hankenumero 0861_3 Päätösehdotus Tiivistelmä Esittelijän perustelut Yleistä

Lisätiedot

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen

KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI. Hannele Laaksonen KUNTALAISTEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY VUONNA 2008 TEUVAN KUNTA OSA-RAPORTTI Hannele Laaksonen 1. JOHDANTO...3 2. VASTAAJIEN TAUSTATIETOJA...4 3. HALLINTO- JA ELINKEINOTEIMEN PALVELUJEN ARVIOINTI...6 4.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1/

Osavuosikatsaus 1/ Osavuosikatsaus 1/2015 1.1. 30.4.2015 HSLH 26.5.2015 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Sisällys Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen 1-4/2015 Tulosennuste tilikaudelle 1-12/2015

Lisätiedot

12.11.2010. www.hsl.fi

12.11.2010. www.hsl.fi 26 12.11.2010 Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2009 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Tarja

Lisätiedot

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne

Juhlaseminaari 9.2.2010. Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Juhlaseminaari 9.2.2010 Suvi Rihtniemi HSL Helsingin seudun liikenne Miksi seudullinen liikenneorganisaatio? 1. Toimiva liikennejärjestelmä on seudun kansainvälinen kilpailuvaltti. 2. Helsingin seudun

Lisätiedot

3.10.2011. Tulosraportti

3.10.2011. Tulosraportti 24 3.10.2011 HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2011 Tulosraportti www.hsl.fi HSL:n joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, kevät 2011 Tulosraportti HSL Helsingin seudun liikenne

Lisätiedot

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011

Työraportin LIITE 1. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TASAPAINOTETTU TULOSKORTTI 2011 1. Elinympäristö turvallisemmaksi ja terveemmäksi Kokonaismatkustajamäärä 1,33 miljoonaa /vuosi Joukkoliikennematkat / asukas 19 matkaa / asukas / vuosi Autoistumisaste 559 autoa / 1000 asukasta Kävely,

Lisätiedot

kutsuplus.fi Kari Rissanen, hankejohtaja, ryhmäpäällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

kutsuplus.fi Kari Rissanen, hankejohtaja, ryhmäpäällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä kutsuplus.fi Kari Rissanen, hankejohtaja, ryhmäpäällikkö Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä 10.6.2014 kutsuplus.fi Maailmanlaajuisestikin täysin uusi joukkoliikennemuoto täydentämään nykyistä joukkoliikennetarjontaa

Lisätiedot

Rautateiden käyttäjätutkimus Sääntelyelin, Mertti Anttila IROResearch Oy, Tomi Ronkainen

Rautateiden käyttäjätutkimus Sääntelyelin, Mertti Anttila IROResearch Oy, Tomi Ronkainen Rautateiden käyttäjätutkimus 2017 Sääntelyelin, Mertti Anttila IROResearch Oy, Tomi Ronkainen Tutkimuksen taustat Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää junaliikenteen käyttämistä ja tyytyväisyyttä junaliikenteeseen

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2011

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2011 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 1:2011 Sisällysluettelo Tulosten yhteenveto Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 Kohteen tulos diagrammina Kohde 2: linja 8 Kohteen tulos diagrammina

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsinki Suunnittelee 214:2 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 213 Liikennekäytössä lähes saman verran autoja Automääriä on pitkään tarkasteltu ajoneuvojen

Lisätiedot

Tapiolan liikenneilta

Tapiolan liikenneilta Tapiolan liikenneilta Jonne Virtanen HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Esityksen sisältö 1. Bussilinjaston muutosten periaatteet ja linjaston esittely 2. Tapiolan poikkeusjärjestelyt 3. Linjanumerouudistus

Lisätiedot

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011

KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 2011 KIVENKYYDIN KEHITYSKYSELY 011 1.1 Yleistä kyselyn toteutuksesta Maaliskuun 011 aikana Nurmijärvellä toteutettiin Kivenkyydin kehittämiskysely Webropolnettikyselynä. Kyselyn tavoitteena oli saada tietoa

Lisätiedot

Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2010 johdosta tehdyistä toimenpiteistä. Keskeiset kehittämisehdotukset ja suositukset

Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2010 johdosta tehdyistä toimenpiteistä. Keskeiset kehittämisehdotukset ja suositukset Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2010 johdosta tehdyistä toimenpiteistä Keskeiset kehittämisehdotukset ja suositukset Ohjaus, strategia ja sen jalkauttaminen toiminnallisiksi tavoitteiksi

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsinki Suunnittelee 215:3 Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 214 Liikennekäytössä lähes saman verran autoja Automääriä tarkasteltiin pitkään ajoneuvojen

Lisätiedot

Helsingin seudun liikenne

Helsingin seudun liikenne Helsingin seudun liikenne Tervetuloa asukasiltaan! 2 29.11.2017 Illan aiheet HSL lyhyesti toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi Hyrylän joukkoliikenne 2018: linjat, reitit, kalustot, suunnitelmat joukkoliikennesuunnittelija

Lisätiedot

Lippulajitutkimus runkolinjalla 560

Lippulajitutkimus runkolinjalla 560 9 2017 Lippulajitutkimus runkolinjalla 560 Lippulajitutkimus runkolinjalla 560 HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09)

Lisätiedot

HSL joukkoliikenneosasto

HSL joukkoliikenneosasto LIITE A KILPAILUKIERROKSEN 41/2017 TARJOTUT KOHTEET LIIKENNÖITSIJÖITTÄIN 228 229 230 231 232 Yht. Linjat 38, 321, 322, 335, 614, 615, 617, 313, 432, 434, 444, 588 411, 415, 421, Tarjoaja 345, 435, 566,

Lisätiedot

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS

ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO PORVOO - SÖDERKULLA - HELSINKI / BORGÅ - SÖDERKULLA - HELSINGFORS ETELÄ-SIPOON LÄPIMENOLIIKENNE - GENOMFARTSTRAFIKEN I SÖDRA SIBBO AIKATAULUT - TIDTABELLER 7.1. - 31.5.2015 HSL:n matkakortti käy toistaiseksi niissä vuoroissa, jotka on merkitty lihavoidulla tekstityypillä.

Lisätiedot

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016

Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 Miten matkustajat odottavat Länsimetron vaikuttavan omaan liikkumiseensa? Matkatutkimus Länsimetron vaikutusalueen joukkoliikenteessä, kevät 2016 1 2 Tutkimuksen tavoite ja toteutus Tutkimuksen tavoite

Lisätiedot

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008. Tulosraportti ja liitteet

YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008. Tulosraportti ja liitteet YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 Tulosraportti ja liitteet YTV:n bussiliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, syksy 2008 Tulosraportti ja liitteet YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyövaltuuskunta

Lisätiedot

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen

HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Vaikutukset linjastoon, lippuihin, matkustamiseen ja talouteen HSL:n aluemuutosten vaikutukset Järvenpäässä 1.1.2018 Yhteenveto muutoksista ja niiden

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 67. Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 Kaupunkisuunnittelulautakunta 26.04.2016 Sivu 1 / 1 1665/2016 08.00.00 67 Espoon liikennekatsaus 2016 Valmistelijat / lisätiedot: Heini Peltonen, puh. 043 824 7212 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015

HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSL:n alustava toiminta- ja taloussuunnitelma 2013-2015 HSLH 12.6.2012 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Toiminta- ja taloussuunnitelman käsittely Perussopimus Yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä

Lisätiedot

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille

YTV:n seutulipun 3. vyöhykkeen kustannusvaikutuksia Järvenpään kaupungille TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-02308-07 6.3.2007 VTT RAKENNUS- JA YHDYSKUNTATEKNIIKKA Järvenpään 3. vyöhykkeen lipun kustannusten kohdentuminen Valtion osuus nykytaso nn nn 000 Järvenpää kustannukset Hallinnointi

Lisätiedot

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala

Toimialan yksityisasiakkaiden tyytyväisyys edelleen sama yritysasiakkaat kirivät. Asiakastyytyväisyyden kehitys - Toimiala EPSI Rating Matkaviestintä 2016 Päivämäärä: 2016-10-17 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 50 569

Lisätiedot

26.9.2011. www.hsl.fi

26.9.2011. www.hsl.fi 22 26.9.2011 Joukkoliikenteen yksikkökustannukset 2010 www.hsl.fi HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta 6 A PL 100, 00077 HSL00520 Helsinki puhelin (09) 4766 4444 www.hsl.fi Lisätietoja: Tarja Jääskeläinen,

Lisätiedot

Asiakkaat arvostavat vakuutusyhtiöitä entistä enemmän

Asiakkaat arvostavat vakuutusyhtiöitä entistä enemmän Julkaisuvapaa maanantaina 11.11.2013, klo. 09.00 Asiakkaat arvostavat vakuutusyhtiöitä entistä enemmän - EPSI Rating vakuutusyhtiöiden asiakastyytyväisyystutkimus 2013 EPSI Rating tutkii vuosittain asiakkaiden

Lisätiedot

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt

6. Tuotemerkkien arvostus Liikenneyhtiöt 6. Tuotemerkkien arvostus 54 Tuotemerkkien arvostus Seuraavilla sivuilla esitetään tekstin ja grafiikan muodossa Tuotemerkkien arvostus-osion tulokset. Tutkimuksessa selvitettiin viiden liikenneyhtiö-tuotemerkin

Lisätiedot

Matkanopeudet HSL-alueella 2011

Matkanopeudet HSL-alueella 2011 Matkanopeudet HSL-alueella Matkanopeudet HSL-alueella HSL Helsingin seudun liikenne HSL Helsingin seudun liikenne Opastinsilta A PL HSL puhelin (9) 4 www.hsl.fi Lisätietoja: Marko Vihervuori puhelin 9

Lisätiedot

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014

Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 2014 Kaupunki- ja kuntapalvelut Espoossa 0 Valtuustoseminaari..0 Kaupunkikehitysyksikkö Tuula Miettinen/Teuvo Savikko Lähde: FCG Kaupunkilaisten tyytyväisyys palveluihin kasvussa Espoolaisten tyytyväisyys kaupungin

Lisätiedot

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa

Vakuutusalan asiakastyytyväisyys korkealla tasolla Yrityspuoli nousussa EPSI Rating Vakuutus 2016 Päivämäärä: 14-11-2016 Lisätietojen saamiseksi, vieraile kotisivuillamme (www.epsi-finland.org) tai ota yhteyttä Tarja Ilvonen, CEO EPSI Rating Suomi Puhelin: +358 569 1921 Sähköposti:

Lisätiedot

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 3:2011

Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 3:2011 Joukkoliikenteen asiakastyytyväisyystutkimus, mittausjakso 3:2011 Sisällysluettelo Tulosten yhteenveto Kohde 1: linjat 6, 61, 9, 90 Kohteen tulos diagrammina Kohde 2: linja 8 Kohteen tulos diagrammina

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/11 06.02.2013

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) Tj/11 06.02.2013 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2013 1 (7) 11 Helsingin kaupungin metroliikenteen turvapalveluiden hankinta HEL 2013-000830 T 02 08 02 01 Päätös Liikennelaitos liikelaitoksen johtokunta päätti palauttaa

Lisätiedot

Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2009

Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2009 Helsingin joukkoliikenne kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa 2009 SUY Marko Vihervuori B: 4/2009 Julkaisija HELSINGIN KAUPUNKI HKL-liikelaitos Suunnitteluyksikkö KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 5.6.2009

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Lsp/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 3/2017 1 (5) 38 Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016 HEL 2017-000445 T 08 00 00 Hankenumero 0861_8 Päätös päätti merkitä tiedoksi tutkimuksen, jossa on selvitetty helsinkiläisten

Lisätiedot

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010 HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Opiskelijametropoli kampusliikenne 10.3.2010 HSL:n toimialue Kuusi perustajakuntaa: Helsinki,Espoo, Kauniainen, Vantaa, Kerava ja Kirkkonummi Laajenemisvaraus

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/ (5) Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) TJ/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 (5) 26 Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen tilinpäätös vuonna 2015 HEL 2016-001453 T 02 06 01 00 Päätös päätti: hyväksyä ja allekirjoittaa Helsingin

Lisätiedot