MUUTOSTA LAADUN EHDOILLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MUUTOSTA LAADUN EHDOILLA"

Transkriptio

1 MUUTOSTA LAADUN EHDOILLA

2 LEAN TERVEYDENHUOLLOSSA Jussi Moisio, Arter Oy, 02 /

3 SISÄLTÖ Lean-periaatteet asiantuntijatyössä Palvelu- / lean-kulttuuri, esimiesten ja henkilöstön vastuu Arvo-ajattelu lean-toiminnassa Päivittäisjohtaminen, visuaalitaulujen hyödyntäminen työnohjauksessa Suomalaisia lean-toteutuksia terveydenhuollossa 3

4 MITÄ LEAN ON? Johtamisjärjestelmä, joka kehittää suorituskykyä ja osaamista sitouttamalla kaikki, ei vain asiantuntijat kehittämään asiakasarvoa ja prosesseja vähentämällä turhaa työtä, ponnisteluja ja pääomaa ja kohdentamaan kaikki kehittämistoimet olennaisten menestystekijöiden parantamiseen. Daniel Jones 4

5 LEAN- AJATTELU Kokonaisvaltainen filosofia, jossa yhdistyy ihmisten osaamisen kehittäminen, tekniset työkalut ja johtaminen. Johtamistapa, joka perustuu jatkuvaan toiminnan parantamiseen ja työntekijöiden kunnioittamiseen, ajatusten, ideoiden ja huolien kuunteluun ja toimintaa haittaavien ongelmien poistamiseen. Kehittämismenetelmä, jolla tähdätään toiminnan jatkuvaan parantamiseen osallistamalla henkilöstö systemaattiseen ongelmanratkaisuun ja itseohjautuvaan parantamiseen. 5

6 LEAN PERIAATTEET WOMACK & JONES Arvon määritys Mitä asiakkaat arvostavat Miten prosessia parannetaan jatkuvasti? Pyrkimys täydellysyyteen Leanperiaatteet Arvovirran tunnistus Miten arvo tuotetaan? Miten asiakastarve toteutetaan vain silloin kun asiakas sitä tarvitsee? Imun luominen Virtauksen luominen Miten asia virtaa pysähtymättä? 6

7 LEAN- AJATTELUN NÄKÖKULMIA Johto Johdolla on keskeinen vaikutus Leanin käyttöönotossa. Potilas Potilas on Leanajattelun keskiössä. Lean-ajattelu Henkilökunta Työntekijät saavat mahdollisuuden uudistaa ja kehittää työtään. Prosessit Lean-ajattelulla prosesseista tehdään virtaavia. Lähde: T Kinnari, J Korhonen ja V Lehtomäki: Lean-ajattelun hyödyntäminen terveydenhuollossa, 11/2018 7

8 MITÄ LEAN ON TERVEYDENHUOLLOSSA? Lean on johtamisjärjestelmä, joka perustuu työn vakioimiseen ja vakioidun työn systemaattiseen ja jatkuvaan kehittämiseen. Vain vakioitua toimintaa voidaan arvioida, mitata ja kehittää. Lean-toiminnassa siirrytään resurssitehokkuudesta eli yksittäisten työntekijöiden työsuoritusten maksimoinnista virtaustehokkuuteen, jolloin asiakkaan tarpeisiin vastataan viiveettä ja hän saa sujuvasti tarvitsemaansa hoitoa tai palvelua. Lean ei ole nopeammin tekemistä. Hyvän virtaustehokkuuden saavuttaminen edellyttää sujuvaa toimintaa, jossa ei ole turhia odotuksia ja toiminta on hyvin ennakolta suunniteltua. Potilaan yksilölliset tarpeet voidaan silti huomioida. 8

9 MITÄ LEAN ON TERVEYDENHUOLLOSSA? Terveydenhuollon näkökulmasta tavoite on pysähtymättömän potilasvirtauksen luominen. Tällöin potilaiden ei tarvitse odottaa hoitoa missään hoitoprosessin vaiheessa. Potilaiden lyhyet odotusajat kertovat siitä, että toiminta yksikössä on sujuvaa ja työ tuottaa tulosta. Vastaavasti pitkät odotusajat kertovat jonkin hoitoprosessin vaiheen ongelmasta ja sen seurauksena syntyvästä resurssien hukasta. 9

10 Lääkärilehti 5 / 2020: Leanin hahmottaminen Tuula Heinänen, Tommi Jokiniemi 1. Jatkuvan parantamisen asenne 2. Arvon luominen 3. Yhteinen päämäärä ja tavoitteet 4. Kunnioitus henkilöstöä kohtaan (luottamus, tuki, valmentava johtaminen) 5. Visuaalisuus, reaaliaikainen tilannekuva, päivittäispalaverit 6. Vakioitu työ, jota on lupa ja velvollisuus jatkuvasti kehittää Kyse ei ole projektista vaan pysyvästä ajattelutavan ja kulttuurin muutoksesta. 10

11 Lean pelkistettynä Lean-toimintastrategian toteutumisessa on viimekädessä kyse organisaation kyvystä ratkaista ongelmia ja olla jatkuvasti kehittyvä organisaatio. Tätä on Lean, Modig, Åhlström,

12 MITÄ TOYOTA- MALLISSA ARVOSTETAAN? Edistä organisaation jatkuvaa oppimista etsimällä ongelmien juurisyyt ja poista ne. Luo arvoa kehittämällä työntekijöitäsi ja kumppanuuksiasi. Oikeat tulokset saadaan oikeilla prosesseilla. Pitkän aikajänteen ajattelu. Lean-periaatteiden pyramidi, Toytan kolmio; Liker

13 Tarkoitus ei ole juosta kovempaa vaan kävellä lyhyempi matka. Taichi Ohno, Toyota Productions Systems, Lean-filosofia 13

14 LEAN THE TOYOTA WAY 14

15 LEAN TALO, Jyrki Perttunen 2018, HUS 15

16 LEAN- ORGANISAATION PIIRTEITÄ Vastuullisuus on sisäänrakennettua. Systemaattinen oppiminen, kokeilun kulttuuri. Faktapohjainen päätöksenteko. Diagnotisoiva ote asioihin Mistä johtuu? Mihin puututtava? Jokaisen osallistuminen. Avoin ja läpinäkyvä tiedonkulku ja kommunikointi. Parantamisen kytkeytyminen organisaation tavoitteisiin. Prosesseilla on selkeät tuotokset. Opitun jakaminen toisillemme. Useiden vaihtoehtojen tutkinta ennen parhaan ratkaisun toteuttamista. 16

17 PERINTEISEN JOHTAMISEN JA LEAN- JOHTAMISEN EROT Jyrki Perttunen,

18 VALMENTAVA JOHTAJUUS Lean-johtajuus sisältää valmentavan johtajuuden piirteitä, koska johtajan tehtävänä on auttaa työntekijöitä ratkaisemaan ongelmia. Johtajuuteen sisältyy myös jatkuvan itsensä kehittämisen lisäksi toisten kehittymisen tukeminen. Valmentavaan johtajuuteen kuuluu johtajan ja alaisen välinen vuorovaikutussuhde, joka tukee työntekijän kehittämistä, potentiaalin vapauttamista sekä oppimista. Valmentavan johtajuuden osatekijöitä ovat vuorovaikutus, dialogitaidot, kyseleminen ja kuunteleminen, tavoitteista keskusteleminen, ohjaaminen, neuvominen, kyky tunnistaa alaisten ja tilanteiden tarpeita sekä valmentajan roolin soveltaminen. 18

19 LEAN- JOHTAJUUDEN KEHITTÄMISMALLI Developing lean leaders at all levels, Jeffrey K. Liker with George Trachilis, Sitoudu itsesi kehittämiseen. Opettele elämään True North arvojen mukaisesti toistuvien oppimisjaksojen avulla. Act Plan Act Plan Check Do Check Do 4. Luo Visio ja yhdensuuntaista tavoitteet. Laadi True North Visio ja yhdensuuntaista tavoitteet vertikaalija horisontaalisuunnissa. True North Values Haaste Kaizenajattelutapa Go To Gemba Tiimityö Kunnioitus 2. Valmenna ja kehitä muita. Näe ja haasta muita näkemään todellinen kehityspotentiaalinsa. Act Plan Act Plan Check Do Check Do 3. Tue päivittäisesti jatkuvaa parantamista. Rakenna paikallisesti kehittämistaitoja päivittäisjohtamisen ja kaizenien avulla. Lähde: Developing lean leaders at all levels, Jeffrey K. Liker with George Trachilis,

20 EDELLYTYKSET M Mäkijärvi, HUS, 2013: Lean työn edellytykset ON luotava organisaatioon Valmentajat: Osaavat leanin Kykenevät luomaan positiivisen ilmapiirin, jotta ihmiset uskaltavat löytää toiminnastaa parannettavaa. Johto on: Aidosti sitoutunut, koulutettu leaniin ja näkyvät gembassa. Laajamittainen lean-koulutus: 25 valmentajaa, johdon koulutus, koko HUSin info. 20

21 EDELLYTYKSET M Mäkijärvi, HUS, 2013: Lean työn edellytykset ON luotava organisaatioon Mäkijärven (2013) tutkimuksen mukaan esimiehet ja organisaation johto on avainasemassa Lean-kulttuurin luomisessa heidän ymmärtäessään, että kaikki ei ole täydellistä, mutta aina voidaan pyrkiä parempaan. Siihen pyritään jatkuvalla parantamisella, esimiesten kannustaessa ja motivoidessa henkilökuntaa. Esimiehet sitouttavat henkilökuntaa yhteiseen tavoitteeseen, joka on täydellinen prosessi ja korkein laatu. Jokaisen organisaation on etsittävä juuri heille sopivat työkalut ja menetelmät, joita hyödyntää omissa kehityskohteissaan. 21

22 LEAN- JOHTAMISEN HAASTEITA Onnistunut Leanin käyttö edellyttää koulutusta, sitoutunutta moniammatillista yhteistyötä, sekä ylimmän johdon tukea ja aktiivista mukanaoloa (Hihnala ym. 2017). Lean -menetelmien onnistunut käyttöönotto vaatii lääkäreiden sekä hoitajien osalta vastuun jakamista ja omien työtapojen muokkaamista. Haastavaksi on koettu hierarkia ja vallasta luopuminen. Suomen terveydenhuoltojärjestelmässä organisaatioiden johtaminen jaetaan tyypillisesti kahteen erilliseen osaalueeseen: hoidolliseen ja lääketieteelliseen. Kokonaisvaltainen johtaminen on tasapainossa tuloskeskeisyydessä ja talousjohtamisessa. Ongelmat ovat kommunikoinnissa, tiedonkulussa ja yhteistyössä, koska eri ammattiryhmien edustajat jakavat tietonsa ja tapaavat eri palavereissa, jonka takia asetettujen tavoitteiden ja odotusten täyttäminen on haastavaa esimiehille. Eri ammattiryhmien vahva lojaalisuus omaa ryhmää kohtaan ei tue tiimityötä ja tietotaidon jakamista, joka on erityisesti perusterveydenhuollon yksi suurimmista haasteista 22

23 ERI TASON JOHTAJIEN ROOLIT HYVINKÄÄN SAIRAALAN LEAN- AJATTELUN IMPLEMENTOINNIN TUENNASSA Salinto

24 JOHTAJAN TYÖN VAKINOINTI / STANDARDOINTI Johtajan vakioitu työ Johtajan vakioitu työ on määritelmä siitä, mitä johtaja todellisuudessa tekee. Se ei ole pelkkä työnkuvaus, vaan selkeä kartta siitä, mitä johtaja tekee päivän aikana. Tarkoituksena on tehdä johtajan työstä läpinäkyvää ja poistaa hukkaa. Johtajan vakioitu työ on keino vapauttaa johtajan aikaa ongelmanratkaisuun, prosessien kehittämiseen ja jatkuvaan parantamiseen yhdessä työntekijöiden kanssa. Johtajan vakioitu työ määrittää, mitkä tehtävät ovat kaikkein tärkeimpiä päivittäin, viikoittain ja kuukausittain Vakioidussa työssä on esimerkiksi määritelty, miten seisontapalaverit toteutetaan, miten tietoa kerätään, kuinka henkilöstöä valmennetaan ja mentoroidaan sekä kuinka jatkuvaa parantamista johdetaan. Lisäksi niille kaikille on varattu oma aikansa. Vakioitu työ edellyttää, että johtajalla on kehittämistoiminnalle varattu aika kalenterissa, jolloin se asettuu etusijalle. Tällöin johtajalla on aikaa käynnistää, ylläpitää ja seurata kehittämistoimia, jotka muuten saattaisivat jäädä odottamaan parempaa aikaa. Johtajan vakioidussa työssä on pohjimmiltaan kyse siitä, miten ongelmiin reagoidaan. Oli kyse sitten äkillisestä hätätilanteesta tai pidempään jatkuneesta tilanteesta, niin johtajan vakioitu työ tarjoaa yhdenmukaisen ja järkevän tavan reagoida tilanteeseen. 24

25 VAKIOITUJA TOIMINTATAPOJA SYDÄNKIRURGIAN VUODEOSASTOLLA 25

26 GO TO GEMBA JOHTAJIEN KENTTÄKIERROKSET - osa johtajien työn vakiointia Johtajan kierrosten tarkoituksena on varmistaa, että vakioitua työtä noudatetaan sekä havaita, mitä mahdollisuuksia jatkuvaan parantamiseen on. Kierroksilla keskitytään ongelmien tunnistamiseen ja toiminnan kehittämiseen, ei virheiden löytämiseen. Johtajan tulee tunnistaa kierroksilla sellaiset ongelmat, joiden kanssa työntekijät kamppailevat, mutta eivät voi niitä itse ratkaista. Tällaiset ongelmat johtajan tulee tarvittaessa eskaloida korkeammalle tasolle. Johtajan kierrosten toteuttamiseen kuuluu tarkistuslistat, jotka sisältävät vakioidut kysymykset, joista yksiköissä keskustellaan. Listaa voidaan tarvittaessa muokata eri yksiköiden tarpeisiin. 26

27 JOHDON KENTTÄKIERROS Gemba- kävely 1. Mene Gemballe - Mene sinne missä asiat tapahtuvat. Noudata annettua standardiohjetta. - Mene kävelylle parantaaksesi asioita. Eikä vaan siksi, että kierros on pakollinen. - Valmistaudu ennen kierrokselle lähtöä. Näin keskityt tärkeimpiin asioihin, osoitat sitoutumista ja huomioit mahdolliset turvaohjeet. Valitse teema kävelylle esim. ihmiset/turvallisuus, asiakaspalvelu, tuottavuus, kustannukset, innovaatio tai oppiminen. - Katso, että prosessisi on suunniteltu saavuttamaan tarkoituksensa/tavoitteensa. - Selvitä ovatko työntekijät sitoutuneet saavuttamaan tavoitteensa ja tukeeko nykyinen prosessi heitä. 2. Kysy miksi ja ymmärrä prosessi - Mene rauhassa äläkä kiireessä! - Mene tutustumaan, katsomaan ja oppimaan, älä opettamaan! - Tutustu hukkiin epäkohtien, ylituotannon ja muiden hukkien poistamiseksi. Määritä ongelma määrittelemällä ensin mitä yrität saavuttaa ja miksi et voi saavuttaa sitä. - Kerää juurisyitä/kehittämiskohteita mieluummin kuin keskityt ratkaisuihin - Käytä Kaizen tekniikoita etsiessäsi menetelmiä, keinoja, työkaluja ja rutiineja (esim. 5xMiksi?, A3, 8D jne.). 3. Osoita kunnioitusta ja sitouta - Arvosta työntekijöitä, kunnioita ja luotaa heidän mielipiteitään. - Ole avoin tulevalle palautteelle ja kehitysideoille. Älä siis luo mielipidettäsi etukäteen! - Kehitä työntekijöiden ongelmanratkaisutaitoja. - Haasta ihmiset kehittämään omia ratkaisujaan. - Tee muistiinpanoja, ota kuvia tai videoita, jos ne helpottavat sinua muistamaan mitä olet nähnyt. 27

28 LÄHIHOITAJA TUKEE LEAN- TYÖTÄ Terveydenhuollossa lähijohtaja on tyypillisimmin osastonhoitaja, jonka tärkeimpänä työnä pidetään hoitajien ja muiden työntekijöiden esimiehenä toimimista. Lähijohtajan tulee toteuttaa organisaation strategiaa ja lähijohtajan täytyy pystyä ymmärtämään ja muuttamaan organisaation strategia päivittäisjohtamisen käytännön toimiksi ja tehtäviksi omassa työyksikössään (Niiranen 2014). Arvostava johtaja uskoo henkilöstön ainutlaatuisuuteen ja arvokkuuteen. Hänen johtamistyylinsa on arvostava, neuvotteleva ja henkilöstöä kannustava 28

29 MAIJALAN JA KUMPPANEIDEN (2018) MUKAAN LEAN- LÄHIJOHTAMISESSA KOROSTUI mentorointi, valmentava ja mahdollistava johtaminen, tunneäly, moniammatillinen yhteistyö. lähijohtajalla tulee olla ongelmanratkaisutaitoja, kykyä mitata, visualisoida ja viestiä toiminnan tuloksista. Johtamisen painopiste on jatkuvassa oppimisessa, ammatillisissa arvoissa ja terveydenhuollon toimintakulttuurissa. Lean-lähijohtamisessa toteutuvat: jatkuvan parantamisen kulttuuri, johtajana kehittyminen, tiimin ja yksilöiden osaamisen johtaminen, työntekijöiden kuuleminen, tukeminen ja osallistaminen ongelmanratkaisuun sekä asiakas- ja tavoitekeskeisyys 29

30 LEAN- KULTTUURIN VAHVISTAMINEN Edgar Schein: Primaarisia mekanismeja, joita johtaja pystyy hyödyntämään kulttuurin muuttamisessa omalla toiminnallaan, ovat: 1) Asiat, joihin johtaja kiinnittää huomiota eli joita hän mittaa ja pyrkii kontrolloimaan. 2) Se, kuinka johtaja reagoi kriittisiin tapauksiin ja organisaation kriiseihin. 3) Asiat, joihin johtaja allokoi resursseja. 4) Harkittu roolimallina oleminen, opettaminen ja valmentaminen. 5) Asiat, joista johtaja palkitsee. 6) Kriteerit, joiden perusteella johtaja rekrytoi, valitsee, ylentää ja erottaa henkilöitä. 30

31 ARVOAJATTELU LEANISSA Potilaalle arvoa tuottavaa toimintaa terveydenhuollossa on se prosessin osa, joka muuttaa prosessin läpi kulkevaa potilasta tai asiaa toivottuun suuntaan. Asiakasarvo = hoito + palvelukokemus. Asiakasymmärrys eli tieto asiakkaiden tarpeista ja odotuksista. Asiakkaan osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet toiminnan kehittämiseen. Potilas saa arvoa esimerkiksi silloin, kun häntä hoidetaan, kun hän tapaa henkilökuntaa ja hänen tutkimuksensa tai diagnoosinsa käsittely etenee. 31

32 PROSESSIVAIHEIDEN LISÄARVON MÄÄRITELMÄT Lisäarvoa tuottava aktiviteetti, VA asiakas haluaa maksaa siitä aktiviteetit, jotka muuttavat tuotteen tai palvelun muotoa, sopivuutta tai toimintaa aktiviteetit, jotka tehdään oikein ensimmäisellä kertaa Ei lisäarvoa tuottava aktiviteetti vaadittu aktiviteetti, NNVA välttämätön, mutta asiakas ei halua maksaa siitä, tukityö, mahdollistava työ aktiviteetit, jota ei voi poistaa, mutta voi kehittää (johtaa villiin menoon ja kurittomuuteen) sitä on vaadittu (viranomainen, asiakkaan valtuutus, laki) Ei lisäarvoa tuottava aktiviteetti, NVA aktiviteetti, joka kuluttaa resursseja, mutta ei luo lisäarvoa asiakkaan silmissä asiakas ei halua maksaa puhdas hukka 32

33 ARVOA LISÄÄVÄN TOIMINNAN TUNNUSMERKIT HUS Lean Sosiaali- ja terveydenhuollossa opas, 2019 Asiakas ja yhteiskunta ovat valmiit maksamaan toimenpiteestä tai palvelusta. Toimenpiteen tulee muokata tai muotoilla tuotetta tai palvelua kohti asiakkaan tilausta ja tarpeita. Toimenpiteet tai palvelu tehdään oikein ensimmäisellä kerralla. 33

34 LEAN- TYÖKALUISTA Käytä oikeita Lean työkaluja oikeaan aikaan oikeassa vaiheessa Työkalujen vaativuus Aloitustaso Jatkotaso Tunnista hukkatekijät 5S (toimivat työolosuhteet ja järjestys) 7-9 hukkaa prosesseissa Hullunvarmat menetelmät Arvovirta-ajatteluun tutustuminen Visuaalinen ohjaus Piennennä vaihtelua Ohjaa prosessia Arvovirran kuvaaminen (VSM) Standardoitu työ Jatkuvaan virtaukseen tutustuminen Imuohjaukseen tutustuminen ja siirtyminen Aika / kulttuurillinen kypsyys 34

35 MISTÄ ALOITTAA LEAN- TOIMINTA? JYRKI PERTTUNEN 2016, HUS 5S siisteys ja järjestys (tarvikkeet, tiedostot, ilmoitustaulut, työtilat jne.) Standardityö vakioidaan = luodaan parhaat käytännöt, joita noudatetaan. Päivittäinen johtaminen sovitut, toistuvat eri esimiestasojen vetämät palaverit. Visuaalinen johtaminen visuaalisuus kaikessa, visuaaliset tilannetaulut, värit, merkinnät... Systemaattinen ongelmanratkaisu arjen ongelmien itseohjautuva ratkaiseminen Jatkuvan parantaminen esimies valmentaa ja mahdollistaa, tiimi kehittää toimintaa Viikko-Kaizen-menettely tai muu tapa toteuttaa suurempia muutoksia (esimerkiksi simulaatiotyöpaja) suorituskyvyn nosto kertapanostuksella Johdon standardityö/kerroksittainen johtaminen johtamisen toistuvat rutiinit eri portailla Hoshin Kanri systemaattinen tavoitteiden jalkauttaminen ja seuranta. 35

36 Hukka ja hukan poisto oli ensimmäisiä T oyotan käyttöön ottamia keinoja Hukaksi kutsutaan sellaisia osia hoitoprosesseissa, jotka eivät tuota potilaalle suoraa eikä välillistä arvoa, mutta kuluttavat sairaalan tai hoitohenkilökunnan resursseja. Tavoitteena hukan (7 + 1) vähentäminen Ylituotanto esim. Turhat tutkimukset, kontrollit Odotus esim. Hoitoon, vastaanotolle, tutkimuksiin Kuljetus esim. Potilaiden tai tavaroiden siirtely Yliprosessointi esim. Päällekkäinen työ, tuplatarkistus Varastointi esim. ylisuuret tarvikevarastot Liike esim. Henkilökunnan siirtyminen paikasta toiseen Virheet esim. väärä palvelu Käyttämättömät resurssit esim. henkilöstön osaaminen 1. Tunnista hukkailmiöitä 2. Priorisoi mitkä niistä eniten tuhlaavat resursseja 3. kerää tarvittaessa lisätietoja 4. pohdi juurisyyt mistä ko hukkailmiö johtuu ja 5. poista se parannustoimenpiteillä 36

37 Hukka ja hukan poisto oli ensimmäisiä T oyotan käyttöön ottamia keinoja 1. Tunnista hukkailmiöitä. 2. Priorisoi mitkä niistä tuhlaavat eniten resursseja. 3. Kerää tarvittaessa lisätietoja. 4. Pohdi juurisyyt mistä ko hukkailmiö johtuu ja 5. poista se parannustoimenpiteillä. 37

38 SEITSEMÄN PALVELUTUOTANNON HUKKAA JUHA KT KEMPPINEN, VASTUUALUEJOHTAJA, VKS PSYKIATRIA 1. Viive Odotusjonot, vastausviive, asiakkaan aika ei ole ilmaista 2. Toisto Saman datan syöttäminen uudelleen, vastaukset turhiin kysymyksiin 3. Tarpeeton liike / kuljetus 4. Epäselvä kommunikaatio 5. Varastojen virheet Liian vähän tarvikkeita työpisteessä, liikaa potilaita / suoritteita odottamassa seuraavaa työvaihetta 6. Potentiaalisten asiakkaiden / potilaiden menetykset Viivästynyt diagnoosi, hoito komplikaatio 7. Palveluvirheet Väärät tai virheelliset suoritteet 38

39 E SIMERKKEJÄ RESURSSEJA KULUTTAVASTA HUKASTA KIRSI LEINONEN, KYS TOIMINTATAPATUTKIMUS, VÄITÖSKIRJA

40 E SIMERKKEJÄ RESURSSEJA KULUTTAVASTA HUKASTA KIRSI LEINONEN, KYS TOIMINTATAPATUTKIMUS, VÄITÖSKIRJA 2020, Leanin hukat -kuvio Ylituotanto Odottelu ja viivästykset Tarpeeton kuljettaminen Laatuvirheet Tarpeettomat varastot Ylikäsittely Tehdään enemmän kuin asiakastarvitsee. Tehdään liian aikaisin tarpeeseen nähden. Eivät tuo arvoa asiakkaalle. Potilaiden siirtäminen tai materiaalien tarpeeton siirtäminen paikasta toiseen. Aikaa kuluu turhaan virheiden selvittelyyn ja korjaamiseen, jotka johtavat usein potilaalle uusintakäynnin. Lisäävät kustannuksia, pidentävät läpimenoaikoja ja piilottavat ongelmia. Tarpeeton asiakkaan tietojen kirjaaminen, tuplakirjaus ja varmuuden vuoksi tutkiminen. Tarpeeton liike Vaikeat työasennot, kurottelu ja kääntymiset tai nostamiset. 40

41 ESIMERKKEJÄ RESURSSEJA KULUTTAVASTA HUKASTA Hukan erilaisia ilmentymiä (Suneja & Suneja 2018) 41

42 HUKKATUTKA Emma Salminen, Hukan tunnistaminen terveydenhuollon vastaanottotoiminnassa,

43 TYÖALUEEN RAKENNE JA SIJOITTELU SYNNYTTÄÄ ERITYISESTI VANHOISSA KIINTEISTÖSSÄ LIIKUNTAHUKKAA 43

44 VÄHENNÄ HUKKAA, ERITYISESTI PULLONKAULAKOHDISTA, JOTTA KAPEIKOT VOIVAT TOIMIA MAKSIMAALISELLA VIRTAUKSELLA 44

45 TUNNISTETTU HUKKA = ONGELMA TUNNISTETAAN JUURISYYT JA NE POISTETAAN Mitä? Miksi? Missä? Milloin? Kuka? Miten? Kuinka paljon? Ongelma asiakkaalle Pareto Arvovirtakuvaus Spagettidiagrammi Mittaukset Ongelman tausta Mikä on ongelma mitattavilla termeillä ilmaistuna? Miten nykytila eroaa ideaalitilasta? Miten sen voi ilmaista mitattavasti? Nykytila Kerätään dataa tai faktoja ja tehdään analyysiä niihin pohjautuen. Kalanruoto 5 x miksi Juurisyyanalyysi Tutkitaan, mikä aiheuttaa/ylläpitää ongelmaa/ongelmia. Juurisyyt 45

46 JUURISYYT SAATTAVAT OLLA TODELLA SYVÄLLÄ JATKUVA PARANTAMINEN Syväanalyysin syventäminen Ongelma Työtehtävätaso Kulttuuriin pesiytyneet juurisyyt vaativat usein pitkän jakson ja johdon tiiviin panoksen, jotta ihmisten käyttäytyminen saadaan pysyvästi muuttumaan. Prosessin valvontataso Johtamisjärjestelmätaso Organisaatiokulttuuritaso Jatkuva parantaminen 46

47 PERINTEISIÄ JUURISYIDEN TUNNISTAMISTAPOJA JATKUVA PARANTAMINEN 47

48 5 x MIKSI ON YKSI TAPA TUNNISTAA JUURISYITÄ JATKUVA PARANTAMINEN Lähde: HUS Lean sosiaali- ja terveydenhuollossa, 2019 Esimerkki kalanruotokaavion ja 5 x miksi menetelmän yhdistämisestä, kun ongelmana on se, että odotusaika ensikäynnille on yli seitsemän päivää. Jatkuva kiire / ajan puute Työnjako lääkärin ja sairaanhoitajan välillä epäselvä. Työnjako sihteerin ja sairaanhoitajan välillä epäselvä. Lääkäri hoitaa kaikki vastaanottokäyntiin liittyvät asiat itse. Hoitajien aika kuluu ajanvarausten tekemiseen. Sihteerit selvittelevät käynteihin liittyviä epäselvyyksiä. Vastaanottokäyntiin liittyvät asiat eivät valmistu ajoissa tai ne unohtuvat. Käyntien sisältö ja työjärjestys vaihtelevat, koska niistä ei ole sovittu. 48

49 5 x MIKSI ON YKSI TAPA TUNNISTAA JUURISYITÄ JATKUVA PARANTAMINEN Potilaan väärä jalka amputoitiin. Menetelmän avulla haluttiin selvittää miksi näin tapahtui. 1. Miksi: Potilas antoi kirjaajalle suostumuksensa ehdotetulle amputaatiolle leikkausta edeltävänä iltana (kirjaaja ei ollut osallinen leikkauksessa). 2. Miksi: Amputaatiokohta oli merkattu kuulakärkikynällä (väärä jalka). 3. Miksi: Kirjaaja ei tiennyt sairaalan käytäntöä merkitä amputaatiokohta ihokynällä ja paljastaa kehon osa kokonaisuudessaan lääkärille. 4. Miksi: Osastolla ei ollit perehdyttämiskäytänteitä uusille työntekijöille. 5. Miksi: Koska sellaista ei ollut koskaan pyydetty. 49

50 KALANRUOTO JATKUVA PARANTAMINEN Kalanruoto on yksi käytännöllinen tapa tunnistaa, mitkä seikat aiheuttavat prosessin ongelman. Pohdi mitä seikkoja valitset pääruodoiksi prosessin toimintaympäristöstä. 50

51 Kukaan ei johda tai se joka johtaa ei johda, rönsyilyä, 5p Tutki merkittäviä pintasyitä syvemmälle. 1. Mistä johtuu 2. Mistä johtuu? Faktat ja kokemus eivät tue tätä syytä 3. Mistä johtuu? 4. Mistä johtuu? Faktat ja kokemus eivät tue tätä syytä Tutki sitten eniten pisteitä saaneiden pintasyiden aiheuttajia eli juurisyitä. Ja mieti sen jälkeen, miten juurisyyt poistetaan eli miten ongelman toistuminen estetään. 51

52 KAPEIKKOAJATTELU ASIANTUNTIJATYÖSSÄ Joko sinä hallitset rajoitteita tai rajoitteet hallitsevat sinua. Tämä ei ole valintakysymys. Rajoitteet määrittävät systemin tuotoksen riippumatta siitä, onko ne tunnistetty ja hallintaanko niitä vai ei. 52

53 JATKUVA PARANTAMINEN Kapeikko voi esiintyä oman yksikön ja muiden välillä heidän toiminta hidastaa asiakkaan asian etenemistä Kapeikko voi esiintyä oman yksikön eri prosessien välillä ja hidastaa sujuvaa asiakkaan asian etenemistä Kapeikko voi esiintyä omassa hoitopolussa ja hidastaa sujuvaa asiakkaan asian etenemistä Systeemin ominaisuuksia ovat muun muassa: - tiedon laatu, - organisaation rakenne ja roolit, - henkilöstön määrä ja osaaminen, - säännöt ja linjaukset, toimintatavat ja menetelmät, - tietojärjestelmät, - mittarit, - palkitseminen ja - johdon käyttäytyminen Tunnista kapeikko tutki miten sitä voitaisiin avartaa / toimintaa siinä nopeuttaa poista ennen kapeikkoa kaikki tunnistettava hukka kapeikkoon tulevasta tehtävästä pidä huolta, että kapeikkoon ei toimiteta virheellisiä tai puutteellisia tietoja, tuloksia jne. Tunnista missä on seuraava kapeikko ja toista tapahtumat. 53

54 5S 5S on vanhimpia Toyotan soveltamia kehittämismenetelmiä. Tiedostot, folderit, PC-työpöytä, sovellukset, tarvikevarastot, ergonomia, valaistus, lämpötila, viihtyisyys jotta työnteko olisi vaivatonta, asiat löytyisivät helposti 54

55 5S ON LEAN- TYÖKALU JÄRJESTÄMISEEN JA TYÖTEHON LISÄÄMISEEN 1. SORTEERAUS Järjestä tiedostot: Käy kansiot läpi ja poista turhat tiedostot. 2. SYSTEMATISOINTI Lajittele jäljelle jääneet tiedostot: Luo kansiorakenne ja tiedostojen nimeämiskäytäntö omien tarpeiden mukaan. 3. SIIVOUS Siivoa ja standardisoi: Kehitä järjestelmä, joka tukee uusia käytänteitä ja tee sen ylläpidosta osa päivittäistä rutiinia. 4. STANDARDISOINTI Standardisoi: Kehitä järjestelmä, joka tukee uusia käytänteitä ja tee sen ylläpidosta osa päivittäistä rutiinia. 5. SITOUTTAMINEN Sitoudu uuteen järjestelmään ja opeta sen käyttö myös työkavereillesi, jotta hyvät käytänteet leviävät. 55

56 LOGIIKKAA SORTTAUSVAIHEESEEN Laita työpiste hyvään järjestykseen Työssä tarpeelliset asiat Työssä ei tarpeelliset asiat Jatkuvasti tarvittavat asiat Silloin tällöin käytettävät asiat Harvoin käytettävät asiat Asiat, joilla voi olla joskus käyttlöä Ei tunnistettua käyttötarvetta Sijoita niin lähelle kuin mahdollista Sijoita hieman kauemmaksi Pohdi ja sijoita erilliseen säilytyspaikkaan Pohdi missä voidaan tarvita ja mieti säilytyspaikka Hävitä sovitun ajan kuluttua (ennen hävitystä arvioi vielä) 56

57 TERVEYDENHUOLTO JA ESIMERKKEJÄ 5S HYÖDYNTÄMISESTÄ Kuvat ovat tehokas 5S:n ohjauskeino Ennen Jälkeen 57

58 VARASTON JÄRJESTELY JA VÄRIKOODIEN KÄYTTÖÖNOTTO Ennen Jälkeen 58

59 59

60 5S TUNTUU YKSINKERTAISELLE, MUTTA SEN JATKUVA YLLÄPITO VAATI JOHTAMISTA + ESIMIESTEN HUOMIOTA 60

61 PROSESSIANALYYSI, esimerkki 1. Arvovirtaa ja arvoanalyysiä voidaan tehdä näinkin, esim. Excelillä. Vaihe Osavaihe Aika VA NVA NNVA Ylituotanto Odottaminen Kuljettaminen Sopimaton prosessointi Varastonti Liike Virheet, korjaaminen Luovuuden käyttämättä jättäminen Ilmottautuminen Ilmoittautuminen 2 min 2 min Kirjataan IT:n 1 min 1 min Siirtyy 20 min 20 min 1 Verikokeet Verikokeet 3 min 3 min Siirtyy 5 min 5 min 1 Odottaa 20 min 20 min 1 Jne... 61

62 PROSESSIANALYYSI, esimerkki 2. Arvovirtaa ja arvoanalyysiä voidaan tehdä näinkin, esim. Excelillä. Hukan tyyppi Prioriteetti Poistamismahdollisuus Vaihe Kuvaus hukasta Ylituotanto Odottaminen Kuljettaminen Sopimaton prosessointi Varastonti Liike Virheet, korjaaminen Korkea Keskinkertainen Alhainen Helppo Keskinkertainen 1. Väärän diagnoosin tekeminen X X X 2. Ylimääräisen verikokeen ottaminen X X X Vaikea 62

63 JAKSOAIKA vs. TAHTIAIKA Tahtiaika antaa optimaalisen ajankäytön palvelun kysynnän ja käytössä olevan nettoajan suhteen. Samalla se paljastaa todellisen työvaiheisiin kuluvan jaksoajan tilanteen, jos jaksoaika on yli tahtiajan ko työvaiheen eteen alkaa kerääntyä jonoa. Jaksoaika Jaksoaika = yhden työvaiheen tekemiseen kuluva bruttoaika, jossa voi olla hukkaan kuluvaa aikaa mukana. Tahtiaika Eri työvaiheiden jaksoajat kertovat myös työn kuormituksesta. Jotkin työvaiheet kuormittavat suorittajaa vähän, joissakin taas työvaiheen tekeminen kestää. Näin voidaan miettiä miten muuttaa työvaiheiden sisältöä, voidaanko joitain työvaiheita yhdistää, voidaanko tahtiajan ylittäviä työvaiheita jakaa toisille suorittajille. Tässä on tasattu eri työvaiheita voitu yhdistää joitakin työvaiheita toisiinsa Pitää myös analysoida työvaiheiden arvoa lisäävää osuutta ja niihin kätkeytyvää hukkaa ja miten hukkaa voidaan vähentää. 63

64 TYÖKUORMAN TASOITTAMINEN TAHTIAJAN SUHTEEN Yhden työvaiheen jaksoaika. Jos potilaaseen liittyvät työvaiheet kaikki tehdään kysynnästä lasketun tahtiajan alle, ei synny jonoa, vaan kysynnän mukainen potilasmäärä kulkee prosessin läpi. 64

65 Tahtiajan avulla ja tuntemalla todelliset työvaiheisiin kuluvat ajat, voidaan laskea montako henkilöä tarvitaan, että potilaat pystyään hoitamaan tahtiajan sisällä kaikissa työvaiheissa käytettävissä olevan nettoajan puitteissa. TAHTIAIKA = käytettävissä oleva nettotyöaika, esim. 6 h kysyntä esim. 12 tapausta päivässä 6 h 12 kpl = 30 min / tapaus 65

66 ARVOVIRTA- AJATTELUN IDEA SEURAA VIESTIKAPULAN ETENEMISTÄ, ÄLÄ JUOKSIJAA Asiakastarpeen, idean, materiaalin, potilaan jne. Pitää virrata prosessin läpi. 66

67 MIKSI ON TARPEEN KUVATA ARVOVIRTAA? Auttaa prosessin nykytilan ja tavoitetilan visualisoinnissa. Antaa yhteisen ymmärryksen koko kehittämistiimille. Kuvaa tietovirran ja materiaalivirran yhteydet. Paljastaa turhan työn (hukan) lähteen ei ainoastaan hukkaa. Auttaa kehittämään kokonaisuuden kannalta merkittävimpiä ongelmakohtia parantaa potilaan virtausta prosessin läpi. Vähentää osaoptimointia, katso kokonaisuutta ja mitä kannattaa. kehittää, jotta potilaan virtaus ja odotusajat vähenevät. Rakentaa suunnitelman toiminnan kehittämiselle ja konkretisoi tavoitetilan. Pelkistetty prosessin nykytila Pelkistetty prosessin tavoitetila 67

68 ARVOVIRTAKARTOITUS M MÄKIJÄRVI, HUS, 2013 Lisäarvo Välttämätön hukka Vältettävä hukka Hukka tunnistetaan asiakkaan silmälasit päässä. Hukka ei henkilöidy se on meidän kaikkien yhteisesti luoma nykytila. Hukkaa voidaan vähentää vain yhdessä. 68

69 SUPPEA ARVOVIRTAKUVAUS SISÄLTÄEN VAIN AIKA- AKSELIN MÄÄRITTELYN PROSESSISSA TOIMIVIEN AVULLA Prosessointiajan suhde kokonaisläpimenoaikaan, % 69

70 ARVOVIRTAKUVAUKSIA VOIDAAN TEHDÄ MONELLA TAVALLA Kuva: Turun YAMK:n opinnäytetyö, Laura Vuoristo 70

71 EDELLISEN SIVUN NYKYTILAN KEHITTÄMISEN JÄLKEINEN TAVOITETILA Kuva: Turun YAMK:n opinnäytetyö, Laura Vuoristo 71

72 ARVOVIRTAKUVAUS, esimerkki nykytilasta Kuvataan ensin nykytila. Määritellään tavoitetilan vaatimukset. Niiden perusteella tunnistetaan mitä nykytilalle pitää tehdä, jotta tavoitetilaan päästään. Hahmotellaan tulevaisuuden tavoitetila millainen prosessi silloin on ja vielä vertaamalla nykytilaan tunnistetaan lisää, jos mahdollista kehittämistarpeita. 72

73 ARVOVIRTAKUVAUS, esimerkki nykytilasta Kuvataan ensin nykytila. Määritellään tavoitetilan vaatimukset. Niiden perusteella tunnistetaan mitä nykytilalle pitää tehdä, jotta tavoitetilaan päästään. Hahmotellaan tulevaisuuden tavoitetila millainen prosessi silloin on ja vielä vertaamalla nykytilaan tunnistetaan lisää, jos mahdollista kehittämistarpeita. 73

74 ARVOVIRTAKUVAUS, esimerkki nykytilasta Kuvataan ensin nykytila. Määritellään tavoitetilan vaatimukset. Niiden perusteella tunnistetaan mitä nykytilalle pitää tehdä, jotta tavoitetilaan päästään. Hahmotellaan tulevaisuuden tavoitetila millainen prosessi silloin on ja vielä vertaamalla nykytilaan tunnistetaan lisää, jos mahdollista kehittämistarpeita. 74

75 ARVOVIRTAKUVAUS Valkotaulu on hyvä työväline arvovirtakuvauksen työstämiseen. Nykytilan todellisuus tuodaan esille, otetaan mukaan myös informaatiovirrat ja työvaiheiden ongelmat. 75

76 Virtausta voidaan nopeuttaa pienentämällä vaihtelua, m uun muassa t asaamalla osaamiseroja, luomalla vakiotoiminta malleja jne. 76

77 PÄIVITTÄISJOHTAMISEN KÄYTÄNTÖJÄ SANNA SUOMINEN, LEAN-PÄIVITTÄISJOHTAMINEN HAJAUTETUSSA TIIMISSÄ,

78 PÄIVITTÄISJOHTAMISEN KÄYTÄNTÖJÄ PÄIVITTÄISJOHTAMISEN TAULU MÄKIKODISSA, Satu Seppälä,

79 PÄIVITTÄISJOHTAMISEN KÄYTÄNTÖJÄ, visuaalinen johtaminen Armilan kuntoutuskeskuksessa - Ekstoe 79

80 SEINÄTAULUT PÄIVITTÄIS- JA VISUAALISEN JOHTAMISEN TUKENA Lean-johdetuissa organisaatioissa käytetään seinätauluja ja muita visuaalisia elementtejä, joiden avulla koko henkilöstö pysyy perillä siitä, onko toimittu sovitusti ja miten hyvin yksikössä on saavutettu tavoitteet. Henkilöstöä kannustetaan keskustelemaan ja reflektoimaan visuaalisen johtamisen taulujen äärellä, tunnistamaan poikkeamia ja ongelmia, ideoimaan kehitysehdotuksia sekä sopimaan ja seuraamaan niiden toimeenpanoa ja vaikutuksia (PDSA). Visuaalisen johtamisen avulla myös pidetään yllä reaaliaikaista tilannekuvaa. Päivittäisissä taulupalavereissa sovitaan keskeiset asiat liittyen päivän töihin, työnjakoon, mahdollisiin poikkeustilanteisiin ja poikkeamiin. Taulut ovat alati muuttuva, dynaaminen johtamisen väline, ja ne tuovat oleelliset tiedot toiminnasta kaikkien käyttöön ja hyödyksi. Lähde: Lääkärilehti 5 /

81 VISUAALISESTA JOHTAMISESTA ON TODETTU OLEVAN MONIA HYÖTYJÄ Helposti havaittavat visuaaliset merkit kuvaavat tuotantoprosessin virtausta, mahdollistavat tiedon välittömän hyödyntämisen tuotantoprosessissa, sitouttavat ja voimaannuttavat työntekijöitä, mahdollistavat välittömän palautteen antamisen työntekijöille suhteessa asetettuihin tavoitteisiin ja lisäävät toiminnan läpinäkyvyyttä. Lisäksi visuaalisen johtamisen on todettu pitävän yllä korkeaa työmoraalia, edistävän tiimityötä ja työntekijöiden kokemusta jaetusta prosessin omistajuudesta. Visuaalinen johtaminen on tiedolla johtamista ja yhteydessä toiminnan jatkuvaan parantamiseen. (Eaidgah ym ) Toyotan tuotannonohjausjärjestelmää kuvaavan lean-talon kaksi tukipilaria ovat toiminnan oikea-aikaisuus ja laadun varmistaminen. 81

82 PYSTYPALAVERIT VISUAALITAULUJEN ÄÄRELLÄ FYYSISESTI TAI VIRTUAALISESTI Pystypalaverit tarjoavat johtajille ja työntekijöille päivittäisen mahdollisuuden nähdä ja keskustella toistensa kanssa. Pystypalaverien on todettu olevan toimintatapa, joka auttaa tiimien ja luottamuksen muodostumisessa sekä tavoitteiden saavuttamisen koordinoimisessa. Ne ovat myös hyvä keino kertoa, mitä muutoksia on tapahtunut vakioidussa työssä. (Graban 2016). Palaverien tavoitteena on lisätä kommunikaatiota ja osallistaa työntekijöitä suunnittelemaan ja koordinoimaan päivittäistä työtä sekä osallistumaan päätöksentekoon, ongelmanratkaisuun ja tavoitteiden asettamiseen 82

83 PYSTYPALAVERIT VISUAALITAULUJEN ÄÄRELLÄ FYYSISESTI TAI VIRTUAALISESTI Aikatauluihin sijoitettiin pystypalaverit, vastinparin (lääkäri- ja hoitajajohtaja) kanssa työskentelyt sekä hallinnollinen aika, joka osaltaan mahdollistaa vastinparityöskentelyn ja myös muut kokoukset, hallinnolliset tehtävät sekä ajan olla työntekijöiden tavoitettavissa. (Salinto ) Pystypalaveri on päivittäin tai viikoittain toistuva lyhyt, viidestä kymmeneen minuuttia kestävä, kaikille töissä olijoille tai tietylle määritellylle joukolle tarkoitettu visuaalinen tiedonvaihdon hetki. Se tapahtuu seisten visuaalisen taulun äärellä, johon on esimerkiksi päivitetty toiminnan kannalta tärkeitä mittareita. Siinä hyvin nopeasti nähdään, ollaanko toiminnallisia tavoitteita saavutettu tai onko jossain ongelma, joka tarvitsee reagointia. (Jyrki Perttunen HUS ym. 2018). Johtajien vakioidun työn lisäksi halutaan kehittää Lean-ajattelun mukaista jatkuvan parantamisen kulttuuria. Tämä toteutettiin Kaizen-viikon ja siihen liittyvän etukäteisvalmistelujen ja jälkiseurannan avulla. HUSLABissa on rakennettu päivittäisjohtamisen järjestelmä, jossa tavoitteena on, että jokainen työntekijä ja tiimi pystyisivät vähintään viikoittain reflektoimaan toimintaansa suhteessa tavoitteisiin ja poikkeamiin sekä jatkuvasti kehittämään omaa toimintaansa. Lähde: Lääkärilehti 5 /

84 PÄIVITTÄISJOHTAMINEN KÄYTÄNNÖN TOIMINTANA Päivittaisjohtamiseen kuuluu oleellisena osana lyhyt päivittäinen kokous, jonka kesto on 5 15 minuuttia. Kokouksessa käydään läpi edellisen päivän mittarit ja tapahtumat sekä kyseisen päivän työt. Päivittäisjohtamisessa käytetään apuna taulua, josta on helppo visuaalisesti havainnollistaa mittarit ja poikkeamat. Johtamistauluja on pääsääntöisesti kolme. 1. Mittaritaulu, jonka avulla seurataan valittuja, toimintaa kuvaavia mittareita. 2. Resurssitaulu, josta näkyy hoitaja- / lääkäri mitoitus ja / tai hoito- / tutkimusvälineet, resurssien käyttöaste ja vapaiden resurssien määra. 3. Jatkuvan parantamisen taulu, johon nostetaan esille kehittämisideat ja määritetään, millä aikataululla vastuuhenkilo vie kehitysideaa eteenpäin. 84

85 ESIMERKKI PÄIVITTÄISJOHTAMISEN TOIMINTAMALLISTA Päivittäis-/viikkopalaveri max 15 min. Pystypalveri, koko tiimi paikalla. Käsiteltävät asiat kohdistuvat virtaustehokkuuteen eli asiakkaalle arvoa tuottavaan toimintaan. Asialista: 1. Miten eilen meni? Eliset tulokset ja ongelmat (2 min). 2. Mitä on suunnitteilla tälle päivälle? Tämän päivän tavoitteet (3 min). Tarvitaanko jossain apua virtauksen parantamiseksi (2 min). 3. Yleiset tiedotusasiat (2 min). 4. Tiimin kysymykset (1 min). Tarvittaessa asiakaspalaute (1 min), kehittämisehdotukset (3 min), ja 5S (1 min). Esille nousseet ongelmat pyritään ratkaisemaan heti. Ne ongelmat joihin ei löydetä ratkaisia siirretään ongelmanratkaisuryhmälle. Päivittäisjohtamisessä keskitytään päivittäistasolla tuotannon ja palvelun sujuvuuteen, havaittuihin ongelmiin sekä niiden ratkaisemiseen. Onnistuneen päivittäisjohtamisen tulokset: Työt sujuu. Asiakas on tyytyväinen. Henkilöstö on tyytyväinen. Toiminta on kannattavaa. 85

86 SUOMALAISIA LEAN- TOTEUTUKSIA TERVEYDENHUOLLOSSA Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ajankäyttöselvityksen jälkeen tehty suunnittelutyö tuotti erilaisia ratkaisuja varasto- ja materiaalitoimitusten tekemiseen sekä käsittelemiseen. Tarvikeautomaatiojärjestelmän käyttöönotto yhdistettynä hyllytyspalveluun vähensi vuodeosaston hoitohenkilökunnan tilausten tekemiseen ja toimitusten käsittelemiseen käyttämää aikaa yli neljästä tunnista alle puoleen tuntiin viikossa. Muilla vuodeosastoilla pelkällä hyllytyspalvelulla hoitajien materiaalitilauksiin ja toimituksiin käyttämä aika väheni 3,6 tunnista tuntiin. Lisäksi ateriahuoltoon käytettyä hoitajien työaikaa vähennettiin 28 prosenttia ja pyykkien käsittelyyn käytettyä aikaa 77 prosenttia ulkoistamalla työtehtävät muille ammattiryhmille. Merkittävien parannusten saavuttaminen ei pysäytä kehitystyötä, vaan tukitoimintojen optimointi ja uusien ratkaisujen etsiminen jatkuu edelleen. HUS:n uusi logistiikkakeskus otettiin käyttöön viiden vuoden suunnittelun jälkeen vuonna Vantaalla sijaitseva 6000 neliömetrin keskus säästää vuosittain noin kolme miljoonaa euroa. Keskuksen toteuttaminen maksoi noin 10 miljoonaa euroa. Keskitetty hankinta pienentää hankintahintoja tarvikkeiden siirtyessä käyttäjilleen aiempaa nopeammin sekä edullisemmin. Nykyteknologialla hoitotarvikkeiden vastaanotto, siirtäminen ja lähettäminen on pitkälle automatisoitua. Tavaranhallintaan ollaan kehittämässä puheohjausta digitaalisten tilaus- ja lähetyslistojen rinnalle. Automaation ansiosta toiminta on nopeutunut ja virheet ovat vähentyneet. 86

87 SUOMALAISIA LEAN- TOTEUTUKSIA TERVEYDENHUOLLOSSA Tampereen yliopistollisen keskussairaalan lonkkaleikkausten lisääntyneen määrän takia lonkkaleikkauspotilaiden hoitoprosessin sujuvuutta lähdettiin parantamaan vuonna Hoidon ongelmakohdat paikannettiin ja ratkaisuja suunniteltiin yhteistyössä ensiavun sekä vuodeosaston kanssa. Samalla henkilöstölle mahdollistettiin suunnitteluun ohjaava Lean-koulutus. Videoimalla tehdyn vaiheaika-analyysin perusteella suunniteltiin muutokset. Odottamista vähennettiin työvaiheita standardisoimalla. Käyttöön otettiin tarkastuslistoja. Jatkohoitopaikka varattiin potilaan tullessa saliin ja leikkauksen jälkeiset kontrollikuvat siirrettiin otettaviksi leikkaussalissa. Leikkausjärjestykseen laadittiin selkeät kriteerit leikkausvalmisteluiden nopeuttamiseksi, leikkausten vaihtoaikaa pystyttiin lyhentämään 45 minuutilla. Muutosten ansiosta kolme lonkkaleikkausta arkityöaikana on mahdollista ja päivystyskapasiteettia vapautuu muuhunkin toimintaan. 87

88 SUOMALAISIA LEAN- TOTEUTUKSIA TERVEYDENHUOLLOSSA Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa langatonta teknologiaa on tuotu käytäntöön pilottihankkeiden kautta. Henkilökunta on ollut teknologian käyttöä kohtaan suvaitsevampaa, kun teknologian hyödyt pystyttiin osoittamaan vertailututkimusten avulla. Uusien sovellusten käyttöönoton tärkeimmän syyn tulisi aina olla työprosessien järkeistäminen, säästöt ajassa ja rahassa ovat seurausta toimivammista työtavoista. Uusimpia teknologisia sovelluksia Oulun yliopistollisessa keskussairaalassa on käytössä hoitajien mukana kulkeva päätelaite, joka lukee potilaan tunnistusrannekkeen ja tallentaa potilaasta tehdyt mittaukset suoraan sähköiseen potilaskertomukseen oikean potilaan tietoihin. Espooseen rakennettuun ESA-sairaalaan on toimitettu Suomessa suunniteltu ja valmistettu alipainekuljetukseen perustuva automaattinen jäte- ja pyykkisiirtojärjestelmä. Putkijärjestelmän elinkaarikustannukset ovat murto-osa perinteisen menetelmän työkustannuksiin verrattuna. Automatisoidulla jäteratkaisulla saavutetaan kustannusetujen lisäksi säästöjä henkilöstön ajankäytössä, hissikapasiteetissa sekä neliötehokkuudessa. 88

89 SUOMALAISIA LEAN- TOTEUTUKSIA TERVEYDENHUOLLOSSA Tampereen yliopistollinen sairaala (Tays) on soveltanut erityisesti Lean-ajattelua hoito-prosessien virtaavuuden parantamiseksi. Lean ajattelua on erityisesti sovellettu hoitoprosessien virtaviivaisuuden parantamiseen. Uusien tilojen suunnittelussa on lähdetty liikkeelle toiminnot edellä hoitoketjujen sujuvoittamiseksi tekemällä kaikki tarvittava samoissa tiloissa. Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS) on aloittanut lean ajattelun soveltamisen, kuten 5S, arvovirta-analyysit, kaizen työpajat, avohoidon kehittämishanke AVOKE, toimintatapakokeilu (potilaskierron uudelleen suunnittelu, K Leinosen väitöskirja 2020). KYSiin on palkattu lean kehittämispäällikkö 2017 ja valittiin yli 20 henkilöä lean valmentajakoulutukseen. Jorvin sairaalassa toteutettiin vuonna 2012 laaja päivystyspoliklinikan Lean-kehittämishanke. Tavoitteena oli nopeuttaa hoidon tarpeen arviointi ja aikaistaa vuodeosastolta kotiutuvien potilaan lähtöa, jotta päivystyksessa vuodeosastopaikkaa odottavat pääsivät vuodeosastolle aiemmin. Esimerkiksi HUS raportoi Jorvin päivystyksen triage-potilaiden jonotusajan lyhentyneen yli 90 prosenttia sekä tilojen järkeistäminen Laakson sairaalassa merkitsi euron säästöä vuokrakuluissa. Päivystyksen osalta hoidontarpeen arvioinnin odotusaikojen keskiarvo laski 10,5 minuutista puoleentoista minuuttiin. Lisäksi pisin yksittäinen odotusaika lyheni puolesta tunnista viiteen minuuttiin. Prosentuaalisesti laskua oli 85 %. Ennen kehittämishanketta vuodeosastolla kotiutuvista potilaista puolet kotiutui iltapäivällä klo 15 jälkeen ja alle 10 % kotiutui ennen klo 13:sta. 89

90 SUOMALAISIA LEAN- TOTEUTUKSIA TERVEYDENHUOLLOSSA Yhdessä sovittu virtuaalikierron aloitusaika arkena ja viikonloppuna. Yhdessä sovittu potilaskierron kokonaiskesto minuutteina. Potilaskiertoon valmistautuminen Virtuaalikierto Huonekierto Kiertomääräysten toteutus Lääkäri ja sairaanhoitaja Lääkäri ja sairaanhoitaja Lääkäri ja sairaanhoitaja Osastosihteeri Moniammatillinen, vakioitu potilaskierron toimintamalli, KYS

91 SUOMALAISIA LEAN TOTEUTUKSIA TERVEYDENHUOLLOSSA Mäkijärvi: HUSLAB; Lean implementointi onnistunut erinomaisesti, sisäinen lean syväosaaja ja sitoutunut johto Laiho: Tyks-Sapa patologian laboratorio; näytteiden läpimenoajan lyhentäminen ja virtaustehokkuuden kasvu Hjerppe: FimlabLaboratoriot Kanta-Häme; prosessin hukkaa poistamalla lähes kaikkien näytteiden läpimenoajat lyhenivät Tyks; poistettu tuottamatonta toimintaa hukkajahdeilla, potilasvirtoja analysoimalla ja pullonkauloja poistamalla. Tuloksena mm. potilaan kulun sujuvoítuminen leikkaussaleissa, resurssien oikeudenmukaisempi jako, avoin päätöksenteko. Tyksin kustannukset hoidettu potilasta kohti vähentyneet. HUS: kouluttanut yli 50 lean-valmentajaa vuosina Aalto EE:n koulutuksissa perustettu HUS Pro-akatemia, joka yhdistää lean-valmentajia ja asiantuntijoita verkostoksi. HUSn lean-kehittämisen yksikkö toteutti lean-valmentajan koulutuksen (puolet HUS:sta ja puolet perusterveydenhoidosta). HUS:n lean-hankkeisiin on osallistunut satoja työntekijöitä. Raportoitujen tulosten mukaan prosesseja on sujuvoitettu % lähtötilanteeseen verrattuna. Raportoidut tulokset % tuotannon lisäyksistä ovat merkittäviä. Potilaat pääsivät päivystyksessä hoitajan arvioitaviksi nopeammin ja kotiutuivat vuodeosastolta aiemmin. Kustannussäästöt on arvioitu yli kahden miljoonan euron. Tätä on tukenut omasta organisaatiosta oleva osaava lean valmentaja, motivoituneet työntekijät ja sitoutunut johto. 91

92 Tarvetta Leankoulutukselle? Ota yhteyttä: MUUTOSTA LAADUN EHDOILLA 9 2

Lean-implementaation tiekartta VSSHP:ssä Heikki Laurila Lean projektijohtaja VSSHP, Kehittämispalvelut

Lean-implementaation tiekartta VSSHP:ssä Heikki Laurila Lean projektijohtaja VSSHP, Kehittämispalvelut Lean-implementaation tiekartta VSSHP:ssä 8.5.2017 Heikki Laurila Lean projektijohtaja VSSHP, Kehittämispalvelut 1 VSSHP strategia 2017-2018, neljä strategista päämäärää Kaiken toiminnan on tuotettava arvoa

Lisätiedot

LEAN KYSin Kliinisen Fysiologian yksikössä

LEAN KYSin Kliinisen Fysiologian yksikössä LEAN KYSin Kliinisen Fysiologian yksikössä Aoh Leena Taskinen 1 Mitä Lean on? Ø Lean on johtamisjärjestelmä, joka perustuu työn vakioimiseen ja vakioidun työn systemaattiseen ja jatkuvaan kehittämiseen

Lisätiedot

Lean-ajattelu kiireen kesyttäjänä Anestesia-syyskoulutuspäivät Hotel Torni Tampere TtM Elsi Huovinen

Lean-ajattelu kiireen kesyttäjänä Anestesia-syyskoulutuspäivät Hotel Torni Tampere TtM Elsi Huovinen Lean-ajattelu kiireen kesyttäjänä 28.9.2018 Anestesia-syyskoulutuspäivät Hotel Torni Tampere TtM Elsi Huovinen Tarkoitus ei ole oppia juoksemaan nopeammin, vaan oppia kävelemään jatkuvasti lyhenevä matka.

Lisätiedot

VIRTAUSTEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA

VIRTAUSTEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA VIRTAUSTEHOKKUUDEN LISÄÄMINEN PATOLOGIAN LABORATORIOSSA Mikko Laiho 6.2.2015 TEHOKKUUSMATRIISI LEAN ON TÄHDEN TAVOITTELUA VAIHTELUA VÄHENTÄMÄLLÄ RESURSSITEHOKKUUS VIRTAUSTEHOKKUUS Vaihtelu Voi syntyä mm.

Lisätiedot

MITÄ ON GEMBA-WALK? Janne Metsolahti Työnjohtaja YIT Infra Oy

MITÄ ON GEMBA-WALK? Janne Metsolahti Työnjohtaja YIT Infra Oy MITÄ ON GEMBA-WALK? Janne Metsolahti Työnjohtaja YIT Infra Oy janne.metsolahti@yit.fi MITÄ ON GEMBA-WALK? Sana gemba tulee japanin kielestä ja tarkoittaa todellista paikkaa, paikkaa jossa arvo tuotetaan

Lisätiedot

Lean ajattelun perusteita Ulla Rikula

Lean ajattelun perusteita Ulla Rikula Lean ajattelun perusteita Ulla Rikula 5.10.2016 LEANin 4 periaatetta Tiimityö saadaan yhdessä aikaan Viestintä kokonaiskuva ja tilannetieto Resurssien tehokas hyödyntäminen ja hukan poistaminen Jatkuva

Lisätiedot

Suomen Lean-yhdistys ry Lean Association of Finland. Lean-ajatusmalli. Valunkäytön seminaari Kalle Arsalo

Suomen Lean-yhdistys ry Lean Association of Finland. Lean-ajatusmalli. Valunkäytön seminaari Kalle Arsalo Suomen Lean-yhdistys ry Lean Association of Finland Lean-ajatusmalli Valunkäytön seminaari 30.03.2017 Kalle Arsalo 19.8.2015 Suomen Lean-yhdistys ry Aatteellinen v. 2009 perustettu henkilöjäsenyhdistys

Lisätiedot

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset

Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Yrityskohtaiset LEAN-valmennukset Lean ajattelu: Kaikki valmennuksemme perustuvat ajatukseen: yhdessä tekeminen ja tekemällä oppiminen. Yhdessä tekeminen vahvistaa keskinäistä luottamusta luo positiivisen

Lisätiedot

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan

Prosessien hallinta. Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Prosessien hallinta Lean-näkökulma laboratorion prosessien kehittämiseen ja hallintaan Tommi Jokiniemi Kehittämispäällikkö Viitekehykset Luennoitsija: Biofysiikan ja lääketieteellisen tekniikan DI 15v

Lisätiedot

Psykiatrian Lean hankkeet

Psykiatrian Lean hankkeet Psykiatrian Lean hankkeet PSYKIATRISEN SAIRAANHOIDON LAUTAKUNTA, yh, laatupäällikkö Hyks Psykiatria, vs. potilasturvallisuuspäällikkö HUS Yhtymähallinto 2 Esityksen sisältö Mitä on Lean? Päivittäinen johtaminen

Lisätiedot

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd

Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Mitä Lean on? Lean5 Europe Oy Ltd Tommi Elomaa MITÄ ON LEAN? 1. ARVO TEHDÄÄN VAIN SITÄ, MIKÄ TUOTTAA ARVOA ASIAKKAALLE. EI TEHDÄ MITÄÄN MUUTA. Leanin keskeinen ajatus on päinvastainen Tarkoitus ei ole

Lisätiedot

LEAN-JOHTAMISEN KESKEISET PERIAATTEET

LEAN-JOHTAMISEN KESKEISET PERIAATTEET Poista hukka! Lopeta sähläys! LEAN-JOHTAMISEN KESKEISET PERIAATTEET Webinaari - Keskiviikko 14.2 klo 09:00-10:00 - Webinaari Webinaarin sisältö klo 09:00-10:00 Avaus ja puhujien / KULMIAN esittely Osallistujien

Lisätiedot

Tulevaisuuden kunta liinaa seminaari Esimerkkejä Kemin ja Pellon lean-hankkeesta

Tulevaisuuden kunta liinaa seminaari Esimerkkejä Kemin ja Pellon lean-hankkeesta Tulevaisuuden kunta liinaa seminaari 26.1.2017 Esimerkkejä Kemin ja Pellon lean-hankkeesta Aki Pekuri, projektikoordinaattori aki.pekuri@kemi.fi 040 183 7463 Esityksen rakenne Tulevaisuuden kunta liinaa

Lisätiedot

Tehokkuutta hoitotyöhön, hukkatyö ja Lean ajattelu terveydenhuollossa. Katja Pesonen, suunnittelija, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö

Tehokkuutta hoitotyöhön, hukkatyö ja Lean ajattelu terveydenhuollossa. Katja Pesonen, suunnittelija, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö Tehokkuutta hoitotyöhön, hukkatyö ja Lean ajattelu terveydenhuollossa Katja Pesonen, suunnittelija, HUS Perusterveydenhuollon yksikkö Lean ajattelu Filosofia, kulttuuri, arvo, ajattelutapa jne. Parannuskeino,

Lisätiedot

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSTEN TURVALLISUUS ON ONNISTUMISEN SIVUTUOTE

VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSTEN TURVALLISUUS ON ONNISTUMISEN SIVUTUOTE VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUSTEN TURVALLISUUS ON ONNISTUMISEN SIVUTUOTE 1 Case: Vantaan Energia Case: Vantaan Energia Oy Turvallisuushavainnot 2013 CASE: Vantaan energia Oy Kehitysprojektit 2013-14 Turvallisuustilastojen

Lisätiedot

Minna Mattila-Aalto Kehittämispäällikkö TTS Työtehoseura. Viher- ja ympäristörakentajat ry:n luentopäivät

Minna Mattila-Aalto Kehittämispäällikkö TTS Työtehoseura. Viher- ja ympäristörakentajat ry:n luentopäivät Minna Mattila-Aalto Kehittämispäällikkö TTS Työtehoseura Viher- ja ympäristörakentajat ry:n luentopäivät 28.-29.11.2018 TTS Työtehoseura johtava suomalaisen työn kehittäjä Koulutusta ja tutkimusta Perustettu

Lisätiedot

Hoidon saatavuus ja palvelukokemuksen merkitys

Hoidon saatavuus ja palvelukokemuksen merkitys Hoidon saatavuus ja palvelukokemuksen merkitys Tarkoituksena on tarkastella aikajanaa, siitä hetkestä kun asiakas antaa tilauksen & asiakas saa lähetteen siihen kun asiakas on maksanut laskun & asiakas

Lisätiedot

Tuotannon tehokkuus, LEANtoimintamalli. Teemu Elomaa Lean5 Europe Oy

Tuotannon tehokkuus, LEANtoimintamalli. Teemu Elomaa Lean5 Europe Oy Tuotannon tehokkuus, LEANtoimintamalli Teemu Elomaa Lean5 Europe Oy Elintarvikeaamupa iva 28.08.2018 Agenda - Mitä on Lean ja mitä se ei ole - Ydinperiaatteet - Tuloksia - Menetelmiä - Case esimerkkejä

Lisätiedot

Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi

Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi Jonot ja odotusajat - voiko niitä hallita ja onko vaivan arvoista? Tuula Heinänen Kehittämisjohtaja Espoon sosiaali- ja terveystoimi Mikä on Hyvä vastaanotto = Kaste-rahoitteinen hanke, jonka puitteissa

Lisätiedot

Hanna Åström Lean coach, lean methodology The Rural Economy and Agricultural Society of Halland

Hanna Åström Lean coach, lean methodology The Rural Economy and Agricultural Society of Halland Hanna Åström Lean coach, lean methodology The Rural Economy and Agricultural Society of Halland hanna.astrom@hushallningssallskapet.se +46 35 46538 Hushållningssällskapet Halland The Rural Economy and

Lisätiedot

Esimiestutkimuksen eri osa-alueiden kokonaisarviot

Esimiestutkimuksen eri osa-alueiden kokonaisarviot ESIMIESTUTKIMUKSEN RAPORTTI Raportin tekijä ossi.aura@gmail.com www.ossiaura.com FIRMA OY 15.2.2019 Esimiestutkimus toteutettiin osana Työkaari kantaa - työhyvinvointia ja tuottavuutta hanketta. Kyselyyn

Lisätiedot

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja

Hukkahaavit ja Kaizen. Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja Hukkahaavit ja Kaizen Susanna Mantere Välinehuoltotyönohjaaja 7.10.2016 Mitä Hukkahaavi ja Kaizen on? Hukkahaavi prosessin tarkastelua johon osallistuu eri ammattiryhmiä ja useampi työyksikkö Kaizen on

Lisätiedot

Koulutustarjontaa asiantuntijoille, toimihenkilöille, suunnittelijoille, team leadereille, projektinvetäjille

Koulutustarjontaa asiantuntijoille, toimihenkilöille, suunnittelijoille, team leadereille, projektinvetäjille Koulutustarjontaa asiantuntijoille, toimihenkilöille, suunnittelijoille, team leadereille, projektinvetäjille Paavo Heikkinen Paavo.heikkinen@ael.fi Puhelin 050 3641 802 www.ael.fi AEL on profiloitunut

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Lean Yrityspalvelut. VAKK 15.09.2014 Vakk LEAN Yrityspalvelut Minna Kiviharju

KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Lean Yrityspalvelut. VAKK 15.09.2014 Vakk LEAN Yrityspalvelut Minna Kiviharju KÄYTÄNNÖSSÄ PARAS. Lean Yrityspalvelut VAKK 15.09.2014 Vakk LEAN Yrityspalvelut Minna Kiviharju LEAN? VAKK 15.09.2014 Vakk LEAN Yrityspalvelut Minna Kiviharju Millaisia ongelmia LEAN ratkaisee? Hidaste

Lisätiedot

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos

Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Ihmisten johtaminen, itsensä johtaminen ja organisaatiokulttuurin muutos Johtamisen suurimpia haasteita Jatkuva uudistuminen ja nopea muutos Lisääntyvä monimutkaisuus Innovatiivisuuden ja luovuuden vaatimukset

Lisätiedot

Näin ei voi enää jatkua! - Toiminnan kehittäminen LEANin avulla

Näin ei voi enää jatkua! - Toiminnan kehittäminen LEANin avulla Näin ei voi enää jatkua! - Toiminnan kehittäminen LEANin avulla 24.3.2015 Henkilöstonjohtamisen seminaari Tomi Järvinen, Lean Six Sigma Expert Business Excellence Finland Oy 1 Tarvitaan ajatustavan muutosta

Lisätiedot

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho

TÄTÄ ON LEAN. Leo Riihiaho TÄTÄ ON LEAN Leo Riihiaho 040-8660145 Leo.riihiaho@vr.fi/lexa.riihiaho@gmail.com TÄTÄ ON LEAN Lean kiteytettynä Arvoketjun hallinta Virtaus Johtaminen Tuloksia Taiichi Ohno Lean kiteytettynä Tarkoitus

Lisätiedot

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016

Lean johtaminen ja työkalut. Työpaja 16.3.2016 Lean johtaminen ja työkalut Työpaja 16.3.2016 Lean ja Lean Construction Teoriainformoidut käytännön ihmiset MITÄ ON LEAN? LEAN on johtamisfilosofia joka on koko organisaatiota koskeva laaja-alainen muutosprosessi,

Lisätiedot

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu

Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Hyvän johtamisen kriteerit Arviointityökalu Oheinen lomake on Hyvän johtamisen kriteereihin perustuva Arvioinnin tueksi työkalu. Voit arvioida sen avulla johtamista omassa organisaatiossasi/työpaikassasi.

Lisätiedot

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi

Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008. PRO koulutus Ulla Rasimus ja konsultointi Lapsuuden arvokas arki ARVO-hankkeen koulutus 13.8. 2008 ARVO-koulutuspäivän tavoitteet 13.8. 2008 Selkiyttää ja luoda moniammatillisesti yhteisiä merkityksiä hankkeen tavoitteille, käsitteille ja kehittämisprosessille.

Lisätiedot

Sairaalarakennusten ja toimintojen kehittämien Lean-ajattelun avulla

Sairaalarakennusten ja toimintojen kehittämien Lean-ajattelun avulla Sairaalarakennusten ja toimintojen kehittämien Lean-ajattelun avulla TeLean-hanke 1.8.2014-31.10.2017 Jori Reijula Dosentti,TkT Johtava asiantuntija Granlund Consulting Hankkeen lähtökohdat SOTE-uudistus:

Lisätiedot

Turvallisuuskulttuurikysely

Turvallisuuskulttuurikysely Turvallisuuskulttuurikysely Kuntayhtymähallitus 21.1.2014 Maijaterttu Tiainen Ylihoitaja, potilasturvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskulttuuri On organisaation kykyä ja tahtoa ymmärtää: Millaista turvallinen

Lisätiedot

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN

L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Joustavasti ja avoimesti uuteen toimintakulttuuriin L U PA TE HDÄ FIKS UM M IN Marika Tammeaid Kehityspäällikkö, Valtion henkilöstöjohtamisen tuki, Valtiokonttori #Työ2.0 Klassikot uudessa valossa Kohti

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

Lean ajattelu ja peruskäsitteet

Lean ajattelu ja peruskäsitteet 1(5) Lean ajattelu ja peruskäsitteet Mihin tähdätään? Oikea-aikaiseen, oikein mitoitettuun, kerralla oikein-periaatteella toteutettavaan palvelutuotantoon ja tiedon, palveluiden ja materiaalien virtauksen

Lisätiedot

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun.

Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Keinot kasvuun on tiedossa, mutta se ei riitä. Henkilöstö tekee kasvun. Olisiko nyt jo aika kääntää katse henkilöstökustannuksista kasvun tekijöiksi? 11 % suomalaisista työntekijöistä on sitoutunut työnantajaansa

Lisätiedot

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas

Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas 1 (6) Toimintaja rjestelma (johtamisja rjestelma ) opas Sisällys Mikä on toimintajärjestelmä... 2 Hyvä toimintajärjestelmä... 3 Hyödyt... 3 Toimintajärjestelmän rakentaminen... 4 Autamme sinua... 6 Business

Lisätiedot

Rakennetaan asiakaslähtöinen, digitaalinen kunta case Tyrskylä

Rakennetaan asiakaslähtöinen, digitaalinen kunta case Tyrskylä Rakennetaan asiakaslähtöinen, digitaalinen kunta case Tyrskylä Tom Holmroos, erityisasiantuntija Merja Lang, palvelumuotoilija Elisa Kettunen, projektipäällikkö 11.9.2019 Tulevaisuuden kunnan digitalisointi

Lisätiedot

Robotiikan hyödyntäminen taloushallinnossa

Robotiikan hyödyntäminen taloushallinnossa Robotiikan hyödyntäminen taloushallinnossa Eini Leväslampi Prosessisuunnittelija Talouspalvelukeskus Vantaan kaupunki Sami Säisä Tietohallinnon konsultti/rpa Tietohallinto Vantaan kaupunki Ohjelmistorobotiikkaa

Lisätiedot

Lean Leadership -valmennusohjelma

Lean Leadership -valmennusohjelma Lean Leadership -valmennusohjelma Näkökulmia johtajuuteen Tule kehittämään ja kehittymään! Valmennuksen tavoitteet Arjen kehittäminen: yksinkertaisilla kehitystoimenpiteillä merkittäviä parannuksia Henkilöstö

Lisätiedot

Salo Ulla Soukainen

Salo Ulla Soukainen Johtajan työkirja 2.10.2018 Salo Ulla Soukainen Tervetuloa! Tämän iltapäivän tavoitteet: Tutustua päivitettyyn Johtajan työkirjaan sekä siihen, miten työkirjaa voidaan hyödyntää Ilo kasvaa liikkuen ohjelman

Lisätiedot

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille

Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Työpaikkaosaamisen kehittämisen malli monikulttuurisille työpaikoille Mitä on osaaminen ja osaamisen kehittäminen työssä? Työpaikoilla eletään jatkuvassa muutoksessa. Asiakkaiden tarpeet muuttuvat ja työpaikalla

Lisätiedot

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1

Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011. Annikki Niiranen 1 Kouvolan perusturvan ja Carean potilasturvallisuuspäivä 14.9.2011 Annikki Niiranen 1 Potilasturvallisuus ja laadunhallinta kehittämistyön keskiössä Johtaminen korostuu Johdon vastuu toiminnasta Henkilöstön

Lisätiedot

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja

27.8.2015. Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja 27.8.2015 Turvallisuuden kehittäminen ja vaaratapahtumien raportointiprosessi Marina Kinnunen KTT, Hallintoylihoitaja SISÄLTÖ Turvallisuuden kehittäminen Määritelmä, tarve ja periaatteet Suunnitelmallisuus

Lisätiedot

Hyvät käytännöt. LEAN Siuntiossa

Hyvät käytännöt. LEAN Siuntiossa Hyvät käytännöt LEAN Siuntiossa SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN Lean-menetelmä Siuntion toteutus Lean-konferenssi 20.5.2015 Kehittämispäällikkö Antti-Pekka Röntynen Siuntion kunta Esityksen sisältö 1. Miksi

Lisätiedot

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset

Moniammatillinen verkosto vuosina : tavoitteet, menetelmät ja tulokset Moniammatillinen verkosto vuosina 2012-2016: tavoitteet, menetelmät ja tulokset Antti Mäntylä, apteekkari, FaT 26.1.2017 Keskustelutilaisuus: Moniammatillinen yhteistyö tulevissa sote-rakenteissa Helsinki

Lisätiedot

Merkityksellistä johtamista. Ihminen keskiössä suunta, tilannekuva ja tavoite kirkkaana

Merkityksellistä johtamista. Ihminen keskiössä suunta, tilannekuva ja tavoite kirkkaana Merkityksellistä johtamista Ihminen keskiössä suunta, tilannekuva ja tavoite kirkkaana Henkilöstökokemus Asiakkuudet ja asiakaskokemus Digitalisaatio ja tekoäly Kansainvälistyminen ja kasvu Onko yrityksellänne

Lisätiedot

FARAX johtamisstrategian räätälöinti

FARAX johtamisstrategian räätälöinti FARAX johtamisstrategian räätälöinti Sisältö Taustaa Johtamisstrategian luominen ja instrumentin luominen Hyödyt ja referenssit Esimerkkejä matriiseista Prosessi Taustaa Esityksessä käydään läpi FaraxGroupin

Lisätiedot

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012

BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 BIMin mahdollisuudet hukan poistossa ja arvonluonnissa LCIFIN Vuosiseminaari 30.5.2012 RIL tietomallitoimikunta LCI Finland Aalto-yliopisto Tampereen teknillisen yliopisto ja Oulun yliopisto Tietomallien

Lisätiedot

LEAN-AJATTELUN SOVELTAMINEN SAIRAALATEKNIIKAN PALVELUTUOTANNOSSA SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT 2013 PORI

LEAN-AJATTELUN SOVELTAMINEN SAIRAALATEKNIIKAN PALVELUTUOTANNOSSA SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT 2013 PORI LEAN-AJATTELUN SOVELTAMINEN SAIRAALATEKNIIKAN PALVELUTUOTANNOSSA SAIRAALATEKNIIKAN PÄIVÄT 2013 PORI Lauri Merikallio MITÄ ON LEAN-AJATTELU? Maksimoi arvoa asiakkaalle, käyttäjälle Minimoi hukkaa eli kaikkea

Lisätiedot

HYVINVOIVA KASVUYHTEISÖ. Tuomo Lukkari

HYVINVOIVA KASVUYHTEISÖ. Tuomo Lukkari HYVINVOIVA KASVUYHTEISÖ Tuomo Lukkari 8.5.2019 HYVINVOIVA KASVUYHTEISÖ KEHITTÄMISEN PERUSAJATUS Hyvinvointia voidaan vaikuttavimmin tukea siellä missä lapset ja perheet elävät arkeaan. Sen vuoksi kasvuympäristöissä

Lisätiedot

PROSESSIEN TUNNISTAMISESTA PROSESSIEN JOHTAMISEEN JA MITTAAMISEEN. C Harjoitteita. J Moisio, Qualitas Fennica / IMS Business Solutions Oy, 4/ 2017

PROSESSIEN TUNNISTAMISESTA PROSESSIEN JOHTAMISEEN JA MITTAAMISEEN. C Harjoitteita. J Moisio, Qualitas Fennica / IMS Business Solutions Oy, 4/ 2017 PROSESSIEN TUNNISTAMISESTA PROSESSIEN JOHTAMISEEN JA MITTAAMISEEN C Harjoitteita J Moisio, Qualitas Fennica / IMS Business Solutions Oy, 4/ 2017 1 H1) Ohessa on esimerkkejä hankaluuksista, joita esiintyy

Lisätiedot

Ajatuksia leanistä ja johtamisesta

Ajatuksia leanistä ja johtamisesta ry Lean Association of Finland Ajatuksia leanistä ja johtamisesta Helsinki 20.6.2016 RAIN-hanke Kalle Arsalo 19.8.2015 ry Aatteellinen v. 2009 perustettu henkilöjäsenyhdistys Lähes 400 lean-ammattilaista

Lisätiedot

Aivotyö toimivaksi hoitotyössä viestintäkampanjan tiedotustilaisuus #aivotyö #sotelainen

Aivotyö toimivaksi hoitotyössä viestintäkampanjan tiedotustilaisuus #aivotyö #sotelainen Aivotyö toimivaksi hoitotyössä viestintäkampanjan tiedotustilaisuus 6.9.2018 #aivotyö #sotelainen Tiedotustilaisuuden sisältö Mikä kuormittaa aivoja hoitajien ja lääkäreiden työssä? Virpi Kalakoski, PsT,

Lisätiedot

Virtauttaminen. Arto Saari

Virtauttaminen. Arto Saari Virtauttaminen Professori Arto Saari Tampereen teknillinen yliopisto, Rakennustekniikan laboratorio RAIN-tutkimuksen loppuseminaari 11.12.2018, Helsinki Arto Saari 11.12.2018 1 Tutkimusryhmä Tohtorikoulutettava,

Lisätiedot

SIPOC ja Arvovirtakartta työskentely - Ohje

SIPOC ja Arvovirtakartta työskentely - Ohje SIPOC ja Arvovirtakartta työskentely - Ohje 1. Riittävän aihealueen osaamistason varmistaminen. Käsitteiden ja työkalujen esittely Asiakasarvo ja prosessitehokkuus SIPOC Arvovirtakartta. Työkalujen käyttöohjeet

Lisätiedot

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen

Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen. 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Työmaa-aikataulun tekeminen ja noudattaminen 1 16.5.2016 Skanska Talonrakennus Oy Vesa Hintukainen Takuutoimenpiteet Työn tekeminen uudelleen Laite- ja konehäiriöt Tarpeeton materiaalin käsittely Tarpeettomat

Lisätiedot

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN

LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN LCI-PÄIVÄT 2015 RANTASIPI AIRPORT MITEN LEAN CONSTRUCTION LUO UUTTA POTENTIAALIA RAKENNUSALAN KEHITTÄMISEEN KIINTEISTÖJOHTAJA TEPPO SALMIKIVI HELSINGIN YLIOPISTO, TILA- JA KIINTEISTÖKESKUS HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

PRO-Tietoisku LEAN 47. Laatupäivät 20.-21.5.2015, Tampere Juha Isomäki

PRO-Tietoisku LEAN 47. Laatupäivät 20.-21.5.2015, Tampere Juha Isomäki Muokkaa perustyyl. napsautt. PRO-Tietoisku LEAN 47. Laatupäivät 20.-21.5.2015, Tampere Juha Isomäki Valmentaja: Juha Isomäki DI, TTKK (turvallisuustekniikka ja tuotantotalous). Stora Enso Packaging Oy

Lisätiedot

L U PA T E H D Ä F I K S U M M I N. VM, Valtiokonttori, Senaatti, Valtori #Työ2piste0

L U PA T E H D Ä F I K S U M M I N. VM, Valtiokonttori, Senaatti, Valtori #Työ2piste0 L U PA T E H D Ä F I K S U M M I N VM, Valtiokonttori, Senaatti, Valtori #Työ2piste0 Tavoitteenamme on joustavasti toimi ja ilmiölähtöiseen työskentelyyn kykenevä valtionhallinto, jossa on mahdollisuus

Lisätiedot

VANHUSPSYKIATRIAN OSASTON 5S

VANHUSPSYKIATRIAN OSASTON 5S VANHUSPSYKIATRIAN OSASTON 5S Oh Heidi Mielonen 2.11.2015 VANHUSPSYKIATRIAN OSASTO 55 Osastomme on 15-paikkainen suljettu osasto Osastollamme hoidetaan psykiatristen potilaiden lisäksi muistipotilaita,

Lisätiedot

Muutoksessa elämisen taidot

Muutoksessa elämisen taidot Muutoksessa elämisen taidot Päivi Rauramo, asiantuntija TtM Työturvallisuuskeskus TTK paivi.rauramo@ttk.fi Työelämän muutosvirtoja Teknologian kehitys Tietotekniikan ja siihen liittyvien sovellusten kehitys

Lisätiedot

Aivotyö toimivaksi Satasairaalassa. työhyvinvointipäällikkö Katri Mannermaa

Aivotyö toimivaksi Satasairaalassa. työhyvinvointipäällikkö Katri Mannermaa Aivotyö toimivaksi Satasairaalassa työhyvinvointipäällikkö Katri Mannermaa 9.5.2019 Kognitiivisen ergonomian parantaminen hoitotyössä 1.2.2017-28.2.2018 Työsuojelurahaston tukema kehittämishanke asiantuntijana

Lisätiedot

LCI Finland vuosipäivä 2013. Mitä on Lean Construction?

LCI Finland vuosipäivä 2013. Mitä on Lean Construction? LCI Finland vuosipäivä 2013 Mitä on Lean Construction? Lean Construction Lean Construction is not just another specific approach to construction, but rather a challenger of the conventional understanding

Lisätiedot

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p.

HUKKA II - mistä kyse. Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. HUKKA II - mistä kyse Riikka Maijala, TtM, YTM, suunnittelija, VSSHP Kehittämispalvelut -yksikkö riikka.maijala@tyks.fi, p. 050 3639 761 Lean terveydenhuollossa Mikrotaso: käytännön toiminnassa tapahtuva

Lisätiedot

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN PUUSTELLI GROUP OY LOPPURAPORTTI TYÖHYVINVOINNIN OHJAUSJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Laatija: Timo Hemmilä, Hemcon Oy Päiväys: Luottamuksellisuus: julkinen Hyväksynyt: Tarmo Vesimäki, Puustelli Group Oy Projektin

Lisätiedot

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan?

Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Laatukäsikirja - mikä se on ja miten sellainen laaditaan? Matkailun laatu laatukäsikirja osaksi yrityksen sähköistä liiketoimintaa Sähköinen aamuseminaari matkailualan toimijoille 24.8.2010 Riitta Haka

Lisätiedot

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO

YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO YRITYSJOHTAMISEN ERIKOISAMMATTI- TUTKINTO LEAN-ajattelun johtaminen #lean 18.5.2016 1 KOULUTUKSEN RUNKO YRITYKSEN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN 25.5.2016 10.8.2016 14.9.2016 19.10.2016 16.11.2016 1. STARTTI.

Lisätiedot

Big Room -toiminta tutkimuksen näkökulmasta. Sari Koskelo, Vison Oy

Big Room -toiminta tutkimuksen näkökulmasta. Sari Koskelo, Vison Oy ? Big Room -toiminta tutkimuksen näkökulmasta Sari Koskelo, Vison Oy 16.3.2018 Sisältö Big Room konseptin moniulotteisuus Tavoitteet Johtaminen Big Room toiminta kehitys- ja toteutusvaiheissa Big Room

Lisätiedot

Multisite -projektit uhasta mahdollisuus? Johtamiseväitä projektipäällikölle

Multisite -projektit uhasta mahdollisuus? Johtamiseväitä projektipäällikölle Multisite -projektit uhasta mahdollisuus? Johtamiseväitä projektipäällikölle TTY / Projektinhallintapäivä 23.8.2011 Olli-Pekka Mäkirintala olli-pekka.makirintala@altonova.fi 040 5541031 Olli-Pekka Mäkirintala

Lisätiedot

Lääkehoidon riskit

Lääkehoidon riskit Lääkehoidon riskit 11.1.2016 1 Toimintayksikön ja työyksikön lääkehoitosuunnitelmassa keskitytään oman toiminnan kannalta tunnistettuihin kriittisiin ja olennaisiin lääkitysturvallisuuden alueisiin (riskeihin)

Lisätiedot

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola

Integrated Management System. www.ims.fi, Ossi Ritola Integrated Management System www.ims.fi, Ossi Ritola Mitä prosessien tunnistaminen on? Löydämme ja ryhmittelemme organisaation toistettavat työnkulut optimaalisimmalla tavalla organisaation tulevaisuuden

Lisätiedot

Arvioinnilla selviää, mitä vahvistaa, mitä parantaa 2005 Heikki Niemi Erinomaisuus Toiminnan laatu Palvelun ja tuotteen laatu Lainsäätäjät, omistajat, rahoittajat ja viranomaiset Konsernijohto, hallinto

Lisätiedot

TIIMIN, TYÖRYHMÄN TAI PROJEKTIN MITTARI, lomake A

TIIMIN, TYÖRYHMÄN TAI PROJEKTIN MITTARI, lomake A Karl-Magnus Spiik 1 TIIMIN, TYÖRYHMÄN TAI PROJEKTIN MITTARI, lomake A Tämä työkalu sopii ohjausryhmille, tiimeille, työryhmille, projekteille joilla on melko itsenäinen vastuualue. Alla käytetään kaikista

Lisätiedot

Merkityksellistä johtamista. Ihminen keskiössä suunta, tilannekuva ja tavoite kirkkaana

Merkityksellistä johtamista. Ihminen keskiössä suunta, tilannekuva ja tavoite kirkkaana Merkityksellistä johtamista Ihminen keskiössä suunta, tilannekuva ja tavoite kirkkaana Henkilöstökokemus Asiakkuudet ja asiakaskokemus Digitalisaatio ja tekoäly Kansainvälistyminen ja kasvu Onko yrityksellänne

Lisätiedot

Organisaation aivojen käyttöaste

Organisaation aivojen käyttöaste Organisaation aivojen käyttöaste TIISTAI 2.10.2018, KALERVO LAAKSOHARJU Pienosuuskuntafoorumi Kalervo Laaksoharju Pääasialliset konsultointialueet: Esimiesten ja tiimien oivalluttaminen ja valmentaminen

Lisätiedot

IPT 2. Syventävä työpaja ( ): Ryhmätöiden tulokset

IPT 2. Syventävä työpaja ( ): Ryhmätöiden tulokset IPT 2 Syventävä työpaja (5.4.2017): Ryhmätöiden tulokset Aamupäivän ryhmätyöt Ryhmätyö 1. Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät yhteistoimintamekanismit (must)? Ryhmätyö 2: a) Miten tilaajat voivat edesauttaa

Lisätiedot

Sunprofile Oy. PM Club Jyväskylä 1/2016: Lean. Jyrki Koukkari

Sunprofile Oy. PM Club Jyväskylä 1/2016: Lean. Jyrki Koukkari Sunprofile Oy PM Club Jyväskylä 1/2016: Lean Jyrki Koukkari Ohjelma 2 15:45-16:00 Kahvi 16:00-16:15 Tilaisuuden avaus 16:15-16:45 Lean intro 16:45-17.00 LEAN Tehtaan esittely 17:00-17:15 Kahvi 17:15-18:15

Lisätiedot

LEAN KILPAILUKYVYN KEHITTÄMISESSÄ I L K K A K OURI

LEAN KILPAILUKYVYN KEHITTÄMISESSÄ I L K K A K OURI LEAN KILPAILUKYVYN KEHITTÄMISESSÄ - T ERÄSNYRKKI SILKKIHANSKASSA I L K K A K OURI ESITYKSEN TEEMAT Lean johtaminen Lean johtamisprosessi Muutoksen johtaminen 11.10.2016 2 MITÄ LEAN ON? Johtamisjärjestelmä

Lisätiedot

Arviointi ja palaute käytännössä

Arviointi ja palaute käytännössä Arviointi ja palaute käytännössä Merja Ellilä Arvioinnista Oppimista ohjaavan arvioinnin merkitys ohjattavan oppimisen tukemista ja suuntaamista tietojen, taitojen ja asenteiden arvioimista ohjattavan

Lisätiedot

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET

ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET ESIMIES10 YHTEENVETOA TULOKSISTA: VAHVUUDET SEKÄ KEHITTÄMISKOHTEET Oulun kaupungin tavoitteet ja arvot 1. Olemme työyhteisössämme käyneet Oulun kaupunkistrategian läpi ja yhdessä pohtineet sitä, miten

Lisätiedot

LEAN KÄYTÄNNÖN PERUSTEET - Opi polkuautotehtaalla Toyotan tapaan

LEAN KÄYTÄNNÖN PERUSTEET - Opi polkuautotehtaalla Toyotan tapaan LEAN LEARNING CENTER Simulations, Trainings, Coaching 14. - 15.5.2018 ILMOITTAUTUMISET ARI VÄISÄNEN +358 50 571 2970 ari.vaisanen@innotiimi-icg.com PETER KANERVA +358 50 408 8070 peter.kanerva@innotiimi-icg.com

Lisätiedot

PEFC SUOMI SUOMEN METSÄSERTIFIOINTI RY

PEFC SUOMI SUOMEN METSÄSERTIFIOINTI RY PEFC SUOMI SUOMEN METSÄSERTIFIOINTI RY 10.12.2018 PEFC Suomen STRATEGIA 2019-2021 Johdanto PEFC Suomen strategiaan vuosille 2019-21 PEFC on kansainvälinen metsäsertifiointijärjestelmä, joka edistää ekologisesti,

Lisätiedot

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen

Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Reilun Pelin työkalupakki: Kiireen vähentäminen Tavoitteet Tämän toimintamallin avulla opit määrittelemään kiireen. Työyhteisösi oppii tunnistamaan toistuvan, kuormittavan kiireen sekä etsimään sen syitä

Lisätiedot

Lean. Moniko kuullut? Moniko soveltanut? 2014 Lean5 Europe Oy

Lean. Moniko kuullut? Moniko soveltanut? 2014 Lean5 Europe Oy Lean Moniko kuullut? Moniko soveltanut? Käytännön esimerkki Lean historiaa -> Lean historiaa -> Lean on kehittynyt käytännön toiminnan kautta ja nykyisin käytössä sadoissa tuhansissa organisaatiossa eri

Lisätiedot

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011

Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella. JohtamisWirtaa 10.5.2011 Strategia käytäntöön valmentavalla johtamisella JohtamisWirtaa 10.5.2011 Työpaja 2, haasteet ja ratkaisut Riikka Laine-Tolonen (Nordea) Tapani Pöllänen (Sales Energy) Valmentava esimies Strategia ja visio

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista?

Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Miten kirjastossa oleva tieto saadaan asiakkaiden käyttöön? Mihin kirjastossa tarvitaan osaamista? Kirjaston tehtävä Sivistys Innoitus Kirjaston tavoitteet Palvelu, jolla on merkitystä ja jota käytetään

Lisätiedot

OPITAAN YHDESSÄ! OPAS MEILLE KAIKILLE OPPIMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ. Päivitetty 2017

OPITAAN YHDESSÄ! OPAS MEILLE KAIKILLE OPPIMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ. Päivitetty 2017 70-20-10 - OPITAAN YHDESSÄ! OPAS MEILLE KAIKILLE OPPIMISESTA TYÖELÄMÄSSÄ Päivitetty 2017 O. Ala-Nissilä, T. Kauma, J. Kröger, T. Leppänen, M. Nissén-Feldt, E. Penttilä, S. Raatikainen, I. Sankkila, L.

Lisätiedot

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI

JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI JOHTAJUUDEN LAADUN ARVIOINTI Copyright Mentorit Oy, 2006. www.mentorit.fi Mittarin käyttöoikeus vain tunnukset lunastaneella. Osittainenkin kopiointi tai muokkaus vain tekijän luvalla. Kyselyn perustana

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö ammattien välinen oppiminen. Työpajan antia

Moniammatillinen yhteistyö ammattien välinen oppiminen. Työpajan antia Moniammatillinen yhteistyö ammattien välinen oppiminen Työpajan antia 11.5.2017 Taustaa Moniammatillisuus terminä avaaminen Avustaja, työpari, moniammatillinen tiimi, poikkitieteellinen työ Terveydenhuollon

Lisätiedot

OPPIMISEN MONET MUODOT Työsuhteessa tapahtuva harjoittelu. Anniina Friman Bioanalyytikko, AMK, YAMK- opiskelija TuAMK

OPPIMISEN MONET MUODOT Työsuhteessa tapahtuva harjoittelu. Anniina Friman Bioanalyytikko, AMK, YAMK- opiskelija TuAMK OPPIMISEN MONET MUODOT Työsuhteessa tapahtuva harjoittelu Anniina Friman Bioanalyytikko, AMK, YAMK- opiskelija TuAMK TAUSTA Kliininen harjoittelu olennainen osa Sairaanhoitajan (amk) tutkintoa. Tutkinnon

Lisätiedot

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI!

LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! LUPA LIIKKUA PARASTA TÄSTÄ TYÖKALUJA ITSELLESI! 1. Työyhteisön osaamisen johtamiseen 2. Lasten liikunnan lisäämiseen toimintayksikössä 3. Työhyvinvoinnin parantamiseen 4. Henkilökunnan ammatillisuuden

Lisätiedot

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu

Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen. Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Käytännön ideoita verkostotyöhön & toimintatutkimuksellinen ote verkostojen kehittämiseen Timo Järvensivu, KTT Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Toimintatutkimus? Toimintatutkimus on sosiaalinen prosessi,

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla

5.10. Työ Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla 5.10. Työ 2040 - Työkykyjohtamisen opintopolku 2017, osa 8/9: Työkyvyn johtaminen tiedolla Hanna Kankainen, työkykyjohtaja, Varma Juho Kettunen, suurasiakasjohtaja, Varma Työkyvyn johtaminen tiedolla Liiketoimintalähtöinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä

Sosiaali- ja terveysministeriö. Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Sosiaali- ja terveysministeriö Potilas- ja asiakasturvallisuusstrategia 2017-2021 Tiivistelmä taustasta sekä tavoitetilasta vuoteen 2021 mennessä Ensimmäinen kansallinen potilasturvallisuussuunnitelma

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelut

Lasten ja nuorten palvelut Lasten ja nuorten palvelut 1.1.2014 Varhaiskasvatuksen johtamismallin muutos 1 Marja-Liisa Akselin 3.4.2014 Muutoksen tavoitteet (Kh 18.2.2013) Valmistelun keskeisenä tavoitteena on kehittää uudelle palvelualueelle

Lisätiedot

MUUTOSTA LAADUN EHDOILLA

MUUTOSTA LAADUN EHDOILLA MUUTOSTA LAADUN EHDOILLA Auditointien painopisteitä J Moisio, Qualitas Fennica /Arter Oy 09/2015 2 AUDITOINNIN MISSIO SELVÄKSI: Tutkitaan johtamisjärjestelmän riittävyyttä ja sopivuutta Tutkitaan johtamisjärjestelmän

Lisätiedot