OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014"

Transkriptio

1 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus ja arviointi Taloudellinen ja laadukas toimiminen Osaamisen tuotteistamisen suunnittelu Ammattiosaamisen näyttö 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Arvioi erilaisia toimintaympäristöjä ja periaatteita. Osaa toimia erityispiirteiden mukaan. Suunnittelee ja toteuttaa itsenäisesti asiakasryhmälle suunnatun ammatillisesti. Edistää toiminnallaan ehkäisevää päihdetyötä, ehkäisee osaltaan ongelmien syntymistä sekä vahvistaa asiakkaiden asemaa Suunnittelee oman osaamisensa tuotteistamista 2. TYÖMENETELMIEN, -VÄLINEIDEN JA MATERIAALIN HALLINTA Ehkäisevän päihdetyön menetelmien käyttäminen erilaisissa 3. TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON HALLINTA Ehkäisevää päihdetyötä koskevan tiedon hallinta Oman osaamisen tuotteistamista koskevan tiedon hallinta Työehtosopimusta, työnhakuasiakirjoja ja työsopimusta koskevan tiedon hallinta Kielitaidon hyödyntäminen asiakaspalvelussa 4. ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky 2. TYÖMENETELMIEN, -VÄLINEIDEN JA MATERIAALIN HALLINTA Toteuttaa menetelmiä erilaisissa 3.TYÖN PERUSTANA OLEVAN TIEDON HALLINTA toimii ehkäisevää päihdetyötä säätelevän lainsäädännön mukaisesti (esim. raittiustyölaki, päihdehuoltolaki, tupakkalaki, alkoholilaki, huumausainelaki, tartuntatautilaki, lastensuojelulaki, kansanterveyslaki, työterveyshuoltolaki, mielenterveyslaki, perusopetuslaki) toimii ehkäisevää päihdetyötä ohjaavien ohjelmien ja strategioiden mukaisesti toteuttaa kunnan päihdestrategiaa näkökulmasta toimii eettisten periaatteiden mukaisesti tunnistaa valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset ehkäisevän päihdetyön viranomais- ja järjestötoimijat Työskentelee sosiaali- ja terveysalan arvoperustan, toimintaperiaatteiden, lakien ja hoitosuositusten mukaan Hyödyntää kielitaitoaan asiakaspalvelussa 4. ELINIKÄISEN OPPIMISEN AVAINTAIDOT Kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioi omaa osaamistaan Edistää terveyttä ja elämänhallintaa sekä ehkäisee turvallisuutta uhkaavia tekijöitä Huolehtii omasta terveydestään, työturvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan toimii prosessissa asiakaslähtöisesti toimii ja ammatillisesti laatukriteereiden mukaisesti vaikuttaa prosessissa asiakasryhmänsä päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin vaikuttaa prosessissa asiakasryhmäänsä päihteidenkäytöltä ja haitoilta suojaaviin tekijöihin ja niiden riskitekijöihin toimii ammatillisesti eri suunnittelee, toteuttaa ja arvioi asiakasryhmälle suunnatun tilaisuuden ammatillisesti Näytön kuvaus: Toimiminen työryhmän jäsenenä yksikössä julkisella tai yksityisellä sektorilla Näyttöympäristö: Julkiset tai yksityiset ehkäisevää päihdetyötä toteuttavat yksiköt Näytön arviointi: Arviointikeskusteluun osallistuvat opiskelija, työssäoppimisen ohjaaja ja opettaja. Arvosanasta päättävät työssäoppimisen ohjaaja ja opettaja yhdessä kuultuaan opiskelijan kirjallisen / suullisen itsearvioinnin. Näytön ajoitus: Näyttö toteutuu opiston ajoitussuunnitelman ja opiskelijan henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan. Opiskelijalla on mahdollisuus oppimiseen opistolla ja työssäoppimiseen näyttöympäristössä. Tutkinnon osan arvosana muodostetaan osaamisen arvioinnin perusteella tutkinnon osan osaamista arvioineiden opettajien yhteisessä arviointikeskustelussa. Arvosana perusteluineen kerrotaan opiskelijalle keskustelussa, jossa opiskelija myös itse arvioi osaamistaan ja hänellä on mahdollisuus tuoda esiin näkemyksensä saamastaan arvosanasta. Muu osaamisen arviointi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

2 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ 10 OV KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA Ammattitaitovaatimukset Arvioida erilaisia toimintaympäristöjä ja periaatteita. toimia erityispiirteiden mukaan. Suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti asiakasryhmälle suunnatun ammatillisesti. Edistää toiminnallaan ehkäisevää päihdetyötä, ehkäisee osaltaan ongelmien syntymistä sekä vahvistaa asiakkaiden asemaa Hallitsee ehkäisevää päihdetyötä säätelevän lainsäädännön toimii ehkäisevää päihdetyötä ohjaavien ohjelmien ja strategioiden mukaisesti toteuttaa kunnan päihdestrategiaa näkökulmasta toimii eettisten periaatteiden mukaisesti tunnistaa valtakunnalliset, alueelliset ja paikalliset viranomais- ja järjestötoimijat Opiskelijan tulee suorittaa hyväksytysti vähintään Kuntoutumisen tukeminen (12 ov)- tutkinnon osa ennen tämän kaikille valinnaisen tutkinnon osan opintojen aloittamista. Opiskelija voi valita Ehkäisevän päihdetyön tutkinnon osan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon kaikille valinnaisena tutkinnon osana riippumatta siitä, minkä koulutusohjelman opiskelija valitsee.

3 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ 10 OV (paikallisesti tarjottava valinnainen tutkinnon osa) EHPÄ 1 AMMATILLINEN KASVU JA TOIMINTA EHKÄISEVÄSSÄ PÄIHDETYÖSSÄ 0,5 ov EHPÄ 1.1 AMMATILLINEN KASVU VUOROVAIKUTUS JA AMMATTIETIIKKA EHKÄISEVÄSSÄ PÄIHDETYÖSSÄ 0,5 ov EHPÄ Ammatillinen kasvu, vuorovaikutus ja ammattietiikka 0,5 ov - opintojen ohjaus, - päätöksentekotaidot - vuorovaikutus ja - yhteistyö moniammatillisen työryhmän kanssa - ehkäisevän päihdetyön eettiset periaatteet - ehkäisevää päihdetyötä säätelevä lainsäädäntö EHPÄ 2 TERVEYS, HYVINVOINTI JA TOIMINTAKYKY EHKÄISEVÄSSÄ PÄIHDETYÖSSÄ 0,5 ov EHPÄ 2.1 TERVEYS, HyVINVOINTI JA TOIMINTAKYKY EHKÄISEVÄSSÄ PÄIHDETYÖSSÄ EHPÄ Työntekijän hyvinvointi ja työympäristön turvallisuus 0,5 ov - omasta työhyvinvoinnista ja työkyvystä huolehtiminen - edistää terveyttä ja elämänhallintaa ja ja ehkäisee turvallisuutta uhkaavia tekijöitä EHPÄ 3 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ 9 ov EHPÄ 3.1 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ FEHPÄ Ehkäisevä päihdetyö 3 ov - ehkäisevää päihdetyötä ohjaavat ohjelmat ja strategiat - toimii asiakaslähtöisesti ehkäisevän päihfdetyön prosessissa - vaikuttaa asiakasryhmien päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin - vaikuttaa asiakasryhmien - päihteidenkäytöltä ja haitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin - toimii ammatiliisesti eri EHPÄ 4 TYÖSSÄOPPIMINEN EHPÄ 4.1 Työssä oppiminen 6 ov ja aon EHPÄ N EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ 10 OV 10 OV T1, H2, K3 EHPÄ EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ 10 OV 10 OV T1,H2, K3

4 EHPÄ 1 EHPÄ 1.1 AMMATILLINEN KASVU JA TOIMINTA EHKÄISEVÄSSÄ PÄIHDETYÖSSÄ AMMATILLINEN KASVU, VUOROVAIKUTUS JA AMMATTIETIIKKA EHKÄISEVÄSSÄ PÄIHDETYÖSSÖÄ 0,5 OV 0,5 ov Ehpä EHPÄ 2 Ammatillinen kasvu, vuorovaikutus ja ammattietiikka TERVEYS, HYVINVOINTI JA TOIMINTAKYKY EHKÄISEVÄSSÄ PÄIHDETYÖSSÄ 0,5 ov Hyv., Täyd., Ei osall. 0,5 OV EHPÄ 2.1 TYÖNTEKIJÄN HYVINVOINTI JA TYÖYMPÄRISTÖN 0,5 ov TURVALLISUUS Ehpä Työntekijän hyvinvointi ja työympäristön 0,5 ov Hyv., Täyd., Ei osall. turvallisuus EHPÄ 3 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ 9ov EHPÄ3.1 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ 9 ov EHPÄ Ehkäisevä päihdetyö 3 ov Hyv., Täyd., Ei osall. EHPÄ 4 TYÖSSÄOPPIMINEN 6ov EHPÄ 4.1 Työssäoppiminen 6ov Hyv., Täyd., Ei osall. Arviointi Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja osoittaa ammattitaitonsa oppilaitoksessa tai aidossa työtilanteessa yksikössä julkisella tai yksityisellä sektorilla. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan vähintään - työprosessin hallinta kokonaan - työmenetelmien, - välineiden ja materiaalin hallinta kokonaan - työn perustana olevan tiedon hallinta kokonaan - elinikäisen oppimisen avaintaidot kokonaan Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä tai tutkintotilaisuudessa osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla.

5 1. Työprosessin hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Suunnittelee ja toteuttaa ehkäisevän päihdetyön projektin. suunnittelee ehkäisevän päihdetyön ohjaustilanteen hyödyntäen toiminnallisia ja luovia menetelmiä. suunnittelee erilaisille kohderyhmille ehkäisevän päihdetyön ohjaustilanteita hyödyntäen erilaisia toiminnallisia tai luovia menetelmiä. suunnittelee erilaisille ohjaustilanteita, perustelee ohjaustilanteen tarpeellisuuden ja ottaa huomioon luovat menetelmät. Suunnittelu, toteutus ja arviointi ohjaa ehkäisevän päihdetyön kohderyhmää ja arvioi ohjaustilanteen suunnitelman mukaisesti. ohjaa itsenäisesti päihdetyön kohderyhmää ja arvioi ohjaustilanteen suunnitelmien mukaisesti. ohjaa itsenäisesti ja luovasti päihdetyön kohderyhmää ja arvioi monipuolisesti ohjaustilanteen suunnitelman mukaisesti. Arviointikriteerit

6 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnon suorittaja Toteuttaa ehkäisevän päihdetyön menetelmiä erilaisissa vaikuttaa ehkäisevän päihdetyön prosessissa asiakasryhmänsä päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin vaikuttaa itsenäisesti prosessissa asiakasryhmänsä päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin vaikuttaa itsenäisesti ja monipuolisesti prosessissa asiakasryhmänsä päihteiden käyttöön ja käyttötapoihin toimii ammatillisesti eri toimii itsenäisesti ja ammatillisesti eri toimii itsenäisesti ja ammatillisesti eri ja kehittää omaa toimintaansa toimii käyttäen soveltuvia lähestymistapoja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten kohderyhmien ja sidosryhmien kanssa toimii itsenäisesti käyttäen soveltuvia lähestymistapoja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten kohderyhmien ja sidosryhmien kanssa toimii käyttäen soveltuvia lähestymistapoja eri kieli- ja kulttuuritaustaisten kohderyhmien ja sidosryhmien kanssa ja hyödyntää moniammatillisuutta ehkäisevässä päihdetyössä asiakaslähtöisesti hyödyntää moniammatillisuutta ehkäisevässä päihdetyössä asiakaslähtöisesti ja perustelee omaa toimintaansa hyödyntää moniammatillisuutta ehkäisevässä päihdetyössä asiakaslähtöisesti ja perustelee omaa toimintaansa, sekä tarkastelee toimintaa kriittisesti

7 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Ehkäisevää päihdetyötä koskevan tiedon hallinta Oman osaamisen tuotteistamista koskevan tiedon hallinta Työehtosopimusta, työnhakuasiakirjoja ja työsopimusta koskevan tiedon hallinta Hyödyntää ehkäisevää päihdetyötä säätelevää lainsäädäntöä (esim. raittiustyölaki, päihdehuoltolaki, tupakkalaki, alkoholilaki, huumausainelaki, tartuntatautilaki, lastensuojelulaki, kansanterveyslaki, työterveyshuoltolaki, mielenterveyslaki, perusopetuslaki) Hyödyntää ja toimii ehkäisevää päihdetyötä säätelevän lainsäädännön mukaisesti (esim. raittiustyölaki, päihdehuoltolaki, tupakkalaki, alkoholilaki, huumausainelaki, tartuntatautilaki, lastensuojelulaki, kansanterveyslaki, työterveyshuoltolaki, mielenterveyslaki, perusopetuslaki) Hyödyntää ja toimii ehkäisevää päihdetyötä säätelevän lainsäädännön mukaisesti, sekä (esim. raittiustyölaki, päihdehuoltolaki, tupakkalaki, alkoholilaki, huumausainelaki, tartuntatautilaki, lastensuojelulaki, kansanterveyslaki, työterveyshuoltolaki, mielenterveyslaki, perusopetuslaki)

8 Hyödyntää ehkäisevää päihdetyötä ohjaavien ohjelmien ja strategioiden mukaisesti esim. kunnan päihdestrategia Hyödyntää ja toimii ehkäisevää päihdetyötä ohjaavien ohjelmien ja strategioidenmukaisesti esim. kunnan päihdestrategia Hyödyntää ja toimii ehkäisevää päihdetyötä ohjaavien ohjelmien ja strategioiden mukaisesti esim. kunnan päihdestrategia ja 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija tai tutkinnonsuorittaja Oppiminen ja ongelmanratkaisu Vuorovaikutus ja yhteistyö Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioi omaa osaamistaan Perustelee ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioi omaa osaamistaan. Pyytää tarvittaessa ohjausta. Perustelee ja kehittää toimintaansa saamansa palautteen perusteella ja arvioi omaa osaamistaan. Antaa palautetta esittäen rakentavia ratkaisu vaihtoehtoja ja pyytää ohjausta tarvittaessa. Huolehtii omasta terveydestään, työkyvystään ja työhyvinvoinnistaan. ja ehkäisee turvallisuutta uhkaavia tekijöitä Huolehtii ja edistää terveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia ja ehkäisee turvallisuutta uhkaavia tekijöitä Huolehtii ja edistää terveyttä, työkykyä ja työhyvinvointia, sekä perustelee niiden merkityksen. Ehkäisee turvallisuutta uhkaavia tekijöitä

9 vaikuttaa ehkäisevän päihdetyön prosessissa asiakasryhmäänsä päihteidenkäytöltä ja haitoilta suojaaviin tekijöihin ja niiden riskitekijöihin vaikuttaa ehkäisevän päihdetyön prosessissa asiakasryhmäänsä päihteidenkäytöltä ja haitoilta suojaaviin tekijöihin ja niiden riskitekijöihin ja vaikuttaa ehkäisevän päihdetyön prosessissa asiakasryhmäänsä päihteidenkäytöltä ja haitoilta suojaaviin tekijöihin ja niiden riskitekijöihin ja monipuolisesti ja tarkastelee ennaltaehkäisyn vaikutuksia. Vuorovaikutus ja yhteistyö tekee työryhmän tukemana moniammatillista yhteistyötä lähihoitajan vastuualueella. tekee moniammatillista toimijoiden kanssa lähihoitajan vastuualueella. tekee laajasti moniammatillista yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa lähihoitajan vastuualueella. Ammattietiikka toimii ehkäisevän päihdetyön eettisten periaatteiden mukaisesti toimii ehkäisevän päihdetyön eettisten periaatteiden mukaisesti ja perustelee toimintaansa toimii ehkäisevän päihdetyön eettisten periaatteiden mukaisesti ja perustelee laajaalaisesti toimintaansa. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky ylläpitää omalta osaltaan hyvää työilmapiiriä työpaikalla osallistuu hyvän työilmapiirin ylläpitämiseen ja huolehtii omasta työhyvinvoinnistaan. ylläpitää omalta osaltaan hyvää työilmapiiriä työpaikalla. Käsittelee työstä johtuvia paineita ja reflektoi ajatuksiaan.

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA Lähihoitaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tutkintokohtainen

Lisätiedot

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma. Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa

Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto. Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma. Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto Tutkinnon osien arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatilliset opinnot 90 opintoviikkoa Hyväksytty 10.8.2009 OHJAAJUUS 20 ov

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Pankki- ja rahoituspalvelut tutkinnon osa (PARA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Pankki- ja rahoituspalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Vakuutus- ja eläkepalvelut tutkinnon osa (VAEL) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Vakuutus- ja eläkepalvelut Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUS- TUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Satakunnan koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelmatoimikunta 12.3.2015 Sisällysluettelo

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-, terveys- ja

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 1 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖT SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA Tutkinto- ja koulutusohjelmakohtainen ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma kaikille pakolliset tutkinnon

Lisätiedot

PAIKALLISESTI TARJOTTAVA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OSA

PAIKALLISESTI TARJOTTAVA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OSA 1 PKKY Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja PAIKALLISESTI TARJOTTAVA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OSA LÄHIHOITAJA HYVÄN SAATTOHOIDON TOTEUTTAJANA 5 OV (OPETUSSUUNNITELMA)/ TOTEUTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA. Oulun Diakoniopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 2014

SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA. Oulun Diakoniopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 2014 SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA / OSAAMISALA Oulun Diakoniopisto Oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 2013 2014 päivitetty 23.04.2013 Sisällys Sairaanhoidon ja huolenpidon ammattitaitovaatimukset...3

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto Lähihoitaja Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon ja kasvatuksen koulutusohjelma Mielenterveys-

Lisätiedot

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO

TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma, 30 ov KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Neuvottelukunta: Turvallisuusalan neuvottelukunta Aika: 29.1.2010 Paikka: Neuvottelukunnan kokous, Silja Symphony Läsnä:

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Voimassa1.8.2010 alkaen Tark. 9.8.2011 Tark. 1.8.2012 SISÄLLYS 1

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Lähihoitaja, Ylivieskan ammattiopisto 2 Sisällys 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Ammatillisen perustutkinnon perusteet Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2014 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Voimassa 1.8.2012 alkaen

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Voimassa 1.8.2012 alkaen SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO Lähihoitaja SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMAN / OSAAMISALAN OPETUSSUUNNITELMA JA NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA Sosiaali-,

Lisätiedot

Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma

Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma 1 (86) Oulun Diakoniaopisto Opetussuunnitelma Oulun Diakoniaopisto Toimielimen hyväksymä opetussuunnitelma 2.5.2011 2 (86) OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNOn

Lisätiedot

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat

työssäoppimispaikan työtehtävissä toimiminen ammattiosaamisen näytön suorittaminen näyttösuunnitelman mukaan Ammattitaidon osoittamistavat 1(5) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Tilinpäätöskirjaukset ja yrityksen verotus 15 osp Tavoitteet: Opiskelija kirjaa tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tuottaa viralliset

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Asiakkuuksien hoito tutkinnon osa (ASHO) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Asiakkuuksien hoito Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Hoito ja huolenpito. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa

Hoito ja huolenpito. Ammattitaitovaatimukset. Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa Hoito ja huolenpito Ammattitaitovaatimukset osaa asettaa tavoitteita omalle toiminnalleen hoito- ja huolenpitotyössä laatia tarve- ja voimavaralähtöisen hoitoa ja huolenpitoa edistävän suunnitelman sekä

Lisätiedot

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet:

1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: 1(11) TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Asiakkuuksien hoito 30 osp Tavoitteet: Opiskelija hoitaa vastuulleen annetut asiakkuudet. Hän myy tuotteita tai palveluja tai tuottaa organisaationsa

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI OPS 2011-2012 Käytön tuki Ohjelmistotuotanto Huittisten ammatti- ja yrittäjäopisto, Huittinen Risto Rytin katu 70, PL 14 32701 HUITTINEN Tel +358 3 5212

Lisätiedot

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT.

TUTK.OSA. 10 ov ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPISKELUMENETELMÄT. TUTK.OSA ASIAKASLÄHTÖINEN VALMISTAMINEN AMMATTITAITOVAATIMUKSET 10 ov Opiskelija osaa suunnitella omaa työtään valmistaa tuotteen tai palvelun arvioida ja kehittää omaa toimintaansa työskennellessään ottaa

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov

AUTOALAN PERUSTUTKINTO. Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI AUTOALAN PERUSTUTKINTO Opetussuunnitelma Auton huoltaminen 30 ov VANTAAN KAUPUNKI KÄSITELTY NEUVOTTELUKUNNASSA: Opetussuunnitelman laatija täyttää seuraavat kohdat perustuen neuvottelukunnan

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2015 Asiakaspalvelun ja tietohallinnan osaamisala Ensihoidon osaamisala Jalkojenhoidon osaamisala Kuntoutuksen

Lisätiedot

Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala

Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET. Vammaistyön osaamisala 1 Selkokielinen materiaali SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON NÄYTTÖTUKINNON PERUSTEET Vammaistyön osaamisala 2 Sisällys 1 VAMMAISTYÖN OSAAMISALA... 3 1.1 Vammaistyö... 3 Sanasto... 18 Selkokielelle

Lisätiedot