Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...5 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...40 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...45 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...46 Oikaisuja Rättelser...48 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...49 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...54 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...56 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...57 Oikaisuja Rättelser...59 LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken...60

4 4 TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER...62 TIEDONANTOJA MEDDELANDEN...65

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) KRUUNU-ANIITTI (730) BACKFLASH INTERNATIONAL TRADING HOUSE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 13 NCL(8) (111) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) AXELSONS GYMNASTIKA INSTITUT AKTIEBOLAG, Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 3, 41, 44 NCL(8) (111) (210) T (220) Kotona (730) SATO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 16 NCL(8) (111) (210) T (220) Viihdytään kotona (730) SATO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 19, 36, 37, 44 NCL(8) (111) (210) T (220) Koti kuten haluat (730) SATO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 44 NCL(8)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Etsitkö kotia? (730) SATO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 19, 44, 45 NCL(8) (111) (210) T (220) PISTE (730) RUKAKESKUS OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 (111) (210) T (220) (730) RUKAKESKUS OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 26, 39, 43

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) LA MAISON DU CHOCOLAT (730) LA MAISON DU CHOCOLAT, Colombes, Colombes, FR (740) Berggren Oy Ab (511) 30, 43 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) VELO (730) HERLITZ OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 9 (111) (210) T (220) (730) BEST FRIEND GROUP OY, Kuopio, Kuopio, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 31

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) GP (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 13, 28 (111) (210) T (220) STREET (730) MTV OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 25, 28, 38, 41 (111) (210) T (220) SAVE (730) M-REAL OYJ (M-REAL CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 16 (111) (210) T (220) Hormone Yoga

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) AB LADY LINE INTERNATIONAL OY, Mustasaari, Korsholm, FI (511) 28 (111) (210) T (220) (730) VIVUS.FI OY, Turku, Åbo, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja harmaa. - Märket utförs i grönt och grått. (511) 35, 36, 38 (111) (210) T (220) Joulukori (730) SYÖPÄSÄÄTIÖ-CANCERSTIFTELSEN, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 41 (111) (210) T (220) GUESS SEDUCTIVE (730) GUESS?, INC., Delaware, Delaware, US (740) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy (511) 3

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) KAHVILA-RAVINTOLA ALA-KARPPI (730) LIIMATTA, HELKA MARJATTA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 30, 41, 43 (111) (210) T (220) Sydänkiuas-Sauna (730) WARMHEART OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 11 (111) (210) T (220) Men-Jeans (730) MAX-GROUP OY, Kannus, Kannus, FI (511) 18, 24 (111) (210) T (220) Lady-Jeans

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MAX-GROUP OY, Kannus, Kannus, FI (511) 18, 24 (111) (210) T (220) Whereabouts (730) PITKÄLÄ, PEKKA TAPIO, Lahti, Lahtis, FI (511) 28, 41 (111) (210) T (220) (730) LINDSTRÖM OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat harmaa ja punainen. - Märket utförs i grått och rött. (511) 25, 45 (111) (210) T (220) MRC (730) MC JUNKIN RED MAN CORPORATION, Länsi-Virginia, West Virginia, US (740) Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy (511) 35, 39

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) TEKNARI (730) OTAVAMEDIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 41 (641) Erotettu hakemus numero T den avskiljda ansökan nummer T (111) (210) T (220) (730) ROSENQVIST, JARMO JUHANI, Lempäälä, Lembois, FI (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i rött, vitt och svart. (511) 29, 43 (111) (210) T (220)

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LOGIUM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) TIIMA (730) LOGIUM OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) (730) DE RYCKE, LIEVEN JAN PIETER, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 21, 25 (111) (210) T (220) PAULIG MOKKA (730) OY GUSTAV PAULIG AB (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 30

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) LEHTONEN, KALEVI VÄINÖ, Turku, Åbo, FI (511) 3, 16, 44 (111) (210) T (220) LAMMILOFT (730) LAMMI-KIVITALOT OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 6, 19, 37, 42 (111) (210) T (220) La Chica (730) LA CHICA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 44

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Inspironet (730) PYLKKÄNEN, ANNA-LEENA TOIMINIMEN VALMENNUS INNOSPECTRUM HALTIJANA, Porvoo, Borgå, FI, SUNSPIRON OY, Porvoo, Borgå, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) AIDON OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Kespat Oy (511) 9 (111) (210) T (220) SFERA ENERGIA (730) SFERA ENERGIA OY, Lappeenranta, Villmanstrand, FI (740) Timo Hirvonen (511) 11 (111) (210) T (220) MIRABOR

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MIRANET OY, Espoo, Esbo, FI (511) 7, 11 (111) (210) T (220) VIHERVITRIINI (730) KEKKILÄ OY, Eurajoki, Euraåminne, FI (740) Benjon Oy (511) 6, 19, 20 (111) (210) T (220) (730) ONSER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) UNELMALOMA (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 28, 41

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Ojenna kätesi. (730) SUOMEN PUNAINEN RISTI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 44 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN PUNAINEN RISTI, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen, musta ja harmaa. - Märket utförs i rött, svart och grått. (511) 35, 44 (111) (210) T (220) HIGHYGEN (730) OY VERMAN AB, Järvenpää, Träskända, FI (511) 3, 5

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) TELIASONERA FINLAND OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Ekström (591) Merkin värit ovat punainen, valkoinen ja musta. - Märket utförs i rött, vitt och svart. (511) 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) ACCESS HOME ELECTRONICS OY, Pälkäne, Pälkäne, FI (591) Merkin värit ovat sininen, punainen ja musta. - Märket utförs i blått, rött och svart. (511) 9 (111) (210) T (220)

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HAPPY PRINT OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 16, 20 (111) (210) T (220) kps (730) RAPPU OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) (730) TAXICAB VITELI OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen ja kellanruskea. - Märket utförs i svart, vitt och gulbrunt. (511) 39 (111) (210) T (220)

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning pretty.fi (730) PRETTY COMPANY FINLAND OY, Siuntio, Sjundeå, FI (511) 35 (111) (210) T (220) KAIKKIEN AIKOJEN JOULU (730) A-LEHDET OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 35, 41 (111) (210) T (220) (730) A-LEHDET OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 35, 41 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) A-LEHDET OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 35 (111) (210) T (220) SOUNDI (730) A-LEHDET OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 35 (111) (210) T (220) MEIDÄN MÖKKI (730) A-LEHDET OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 35 (111) (210) T (220) VOI HYVIN

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) A-LEHDET OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 35 (111) (210) T (220) MEIDÄN TALO (730) A-LEHDET OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 35, 41 (111) (210) T (220) A-LEHDET (730) A-LEHDET OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 9, 16, 35, 41 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY TRANSMERI AB, Espoo, Esbo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) Samettisitruuna (730) OY TRANSMERI AB, Espoo, Esbo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) Satiinisitruuna (730) OY TRANSMERI AB, Espoo, Esbo, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) Viskaali (730) KUKKOLA-RÄINÄ, TUULA, Kempele, Kempele, FI, RÄINÄ, HEIKKI JUHANI, Kempele, Kempele, FI (511) 29, 30, 31, 32, 33 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NET MAN OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 42 (111) (210) T (220) (730) NET MAN OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 42 (111) (210) T (220) Magnesor (730) HARJUNHOVI OY, Pori, Björneborg, FI (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Appgyver (730) APPGYVER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 35, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) DISCENDUM OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 35, 41, 45 (111) (210) T (220) (730) COOL ID OY, Espoo, Esbo, FI (511) 1, 22, 39 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) VELJEKSET HALONEN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 (111) (210) T (220) ORBION (730) RELACOM AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Backström & Co Oy (2) (511) 37 (111) (210) T (220) Mattolaituri (730) RONOLA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 43 (111) (210) T (220) KEHON PUTKIMIES

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PAHKAJÄRVI, RIIKKA HELENA, Espoo, Esbo, FI, HARJU, HEIKKI VILJAMI, Tampere, Tammerfors, FI (511) 21, 41, 44 (111) (210) T (220) Heppu (730) MAJAVATUOTE OY, Sastamala, Sastamala, FI (511) 12 (111) (210) T (220) CleanCamp (730) VALAVUO, SEPPO, Rauma, Rauma, FI (740) Taisto Nieminen (511) 17, 22 (111) (210) T (220) Haaveilutasku (730) PAANANEN, TEIJA MAARIT HANNELE, Kalajoki, Kalajoki, FI (511) 24 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel, Neuchâtel, CH (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat vihreä, harmaa, musta ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, grått, svart och vitt. (511) 34 (111) (210) T (220) (730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel, Neuchâtel, CH (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i blått, svart och vitt. (511) 34 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel, Neuchâtel, CH (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, harmaa, musta ja valkoinen. - Märket utförs i blått, grått, svart och vitt. (511) 34 (111) (210) T (220)

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel, Neuchâtel, CH (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, harmaa, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i blått, grått, rött och vitt. (511) 34 (111) (210) T (220) (730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel, Neuchâtel, CH (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat vihreä, harmaa, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, grått, rött och vitt. (511) 34 (111) (210) T (220)

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel, Neuchâtel, CH (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat vihreä, sininen, harmaa, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i grönt, blått, grått, rött och vitt. (511) 34 (111) (210) T (220) Salama (730) LTD FINPEDELECS OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 12 (111) (210) T (220) Whemba (730) SUOMEN PYÖRÄTUOLITANSSILIITTO RY, FINSKA RULLSTOLSDANSFÖRBUNDET RF, Porvoo, Borgå, FI (511) 9, 25, 41

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) GSP GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat ruskea ja vihreä. - Märket utförs i brunt och grönt. (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) PÄÄTTÖMÄT PÄIVÄT (730) TELIASONERA FINLAND OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 35, 38 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HK RUOKATALO OY (2), Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30 (111) (210) T (220) (730) TEKNOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS VTT, Espoo, Esbo, FI (591) Merkin värit ovat sininen, punainen ja turkoosi. - Märket utförs i blått, rött och turkos. (511) 42 (111) (210) T (220) F4U (730) KAPERI, HANNELE, Lahti, Lahtis, FI (511) 25, 41 (111) (210) T (220)

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TAMAXTE OY, Oulu, Uleåborg, FI (591) Merkin värit ovat keltainen, punainen, sininen, valkoinen, musta ja harmaa. - Märket utförs i gult, rött, blått, vitt, svart och grått. (511) 41 (111) (210) T (220) (730) JYVÄSKYLÄN SEUDUN MIELENTERVEYSSEURA RY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (591) Merkin värit ovat tummansininen, valkoinen ja keltainen. - Märket utförs i mörkblått, vitt och gult. (511) 45 (111) (210) T (220) (730) WATER GROUP LTD OY, Pori, Björneborg, FI (591) Merkin värit ovat musta ja sininen. - Märket utförs i svart och blått. (511) 1, 40 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) TAXIAGENTIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) OK Lämpö (730) SUOMEN DIRECT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) SlipGuard (730) SOLLEDOS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 1, 37 (111) (210) T (220) Juoni (730) NUUTINEN, JOONA TOIMINIMEN LITTLE GREEN MAN HALTIJANA, Jyväskylä, Jyväskylä, FI, ACE REVOLUTIONS OSUUSKUNTA, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 16, 25, 41

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) OSIO (730) OSIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6 (111) (210) T (220) HIIRITYS (730) THINGLINK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 42 (111) (210) T (220) BioHAT (730) AIRIA OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (511) 11 (111) (210) T (220) Timanttitiimi

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) VUORELA, PAULA HELENA, Espoo, Esbo, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) KITEEN KOTILEIPOMO AVOIN YHTIÖ, Kitee, Kitee, FI (511) 16, 24, 30 (111) (210) T (220) Tilkunviilaja (730) SAARISTO, TIINA SINIKKA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 18, 24 (111) (210) T (220) Viskaalin (730) KUKKOLA-RÄINÄ, TUULA, Kempele, Kempele, FI, RÄINÄ, HEIKKI JUHANI, Kempele, Kempele, FI (511) 29, 30, 31, 32, 33 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TRAINERO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 41, 44 (111) (210) T (220) (730) NEVALA, JOHANNA, TOIMINIMEN NEVA'LA JOHANNA HALTIJANA, Mikkeli, S:t Michel, FI (591) Merkin värit ovat musta, ruskea, kultainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, brunt, guld och vitt. (511) 21, 25, 41, 45 (111) (210) T (220) EASYTONE (730) REEBOK INTERNATIONAL LTD., Massachusetts, Massachusetts, US (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 25 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 7749, 8067, 25741, 25800, 27558, 53886, 60253, 68679, 85728, 86447, 88171, 91053, 92456, 94914, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (730) OY KRAFT FOODS FINLAND AB, Vantaa, Vanda, FI (111) 10324, 24364, 25286, 25867, 27150, 30160, 35541, 39735, (730) DYSTAR COLOURS DEUTSCHLAND GMBH, Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, DE (111) (730) HTC HOLDING A.S., Bratislava, Bratislava, SK (111) 34070, 82875, 89258, 91481, 92610, 93846, , , , , (730) WELLA AKTIENGESELLSCHAFT, Darmstadt, Darmstadt, DE (111) (730) HELSINGIN OSUUSKAUPPA ELANTO, Helsinki, Helsingfors, FI (111) 39036, 39520, 68646, , (730) SARA LEE HOUSEHOLD CARE NEDERLAND B.V., Utrecht, Utrecht, NL (111) (730) FERROTEC (USA) CORPORATION, Massachusetts, Massachusetts, US (111) (730) CARGOTEC FINLAND OY, Tampere, Tammerfors, FI

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) STERLING FLUID SYSTEMS HOLDING GMBH, Itzehoe, Itzehoe, DE (111) (730) NUTRICIA INTERNATIONAL B.V., Schiphol, Schiphol, NL (111) 72165, 92120, 93368, , , , (730) MARS DRINKS UK LIMITED, Slough, Berkshire, Slough, Berkshire, GB (111) 72832, 79347, 91982, , (730) ELI LILLY DANMARK A/S, Lyngby, Lyngby, DK (111) 74657, (730) SEMPERIT TECHNISCHE PRODUKTE GESELLSCHAFT M.B.H., Wien, Wien, AT (111) (730) TIKKURILA OYJ, Vantaa, Vanda, FI (111) 78289, 78290, 78612, 78613, 92513, 93041, 94214, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (730) AJASTO PAPERPRODUCTS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) TÜV NORD AG, Hannover, Hannover, DE (111) (730) WINTER HOLDING GMBH & CO KG, Nussloch, Nussloch, DE (111) , , , , , , , , , , , , (730) VIIV HEALTHCARE UK LIMITED, Brentford, Middlesex, Brentford, Middlesex, GB (111) , , , , (730) FONECTA OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) SCHULER AG, Göppingen, Göppingen, DE (111) (730) BAUER HOCKEY CORP., Nova Scotia, Nova Scotia, CA (111) (730) TPR FIBERDUR GMBH & CO. KG, Aldenhoven, Aldenhoven, DE (111) (730) SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC., Kalifornia, Kalifornien, US (111) (730) SANOMA MAGAZINES FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) CORPORACION CIMEX, S.A., Havanna, Havanna, CU (111) (730) GKN SERVICE INTERNATIONAL GMBH, Rösrath, Rösrath, DE (111) (730) K-CITYMARKET OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) RATIONAL AG, Landsberg, Lech, Landsberg, Lech, DE (111) (730) SANOFI-AVENTIS US LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) ALAIN MIKLI INTERNATIONAL, Pariisi, Paris, FR (111) (730) VOICE NORGE AS, Oslo, Oslo, NO

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) KULTAKESKUS OY (3), Hämeenlinna, Tavastehus, FI (111) (730) CONN-SELMER, INC., Delaware, Delaware, US (111) (730) YRITYSTELE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) MEDIMEX GMBH, Limburg, Limburg, DE (111) , (730) CLARION CO., LTD., Tokio, Tokyo, JP (111) , (730) GLV FINANCE HUNGARY KFT., Munsbach, Munsbach, LU (111) (730) DUFERCO INVESTMENT SERVICES SA, Lugano, Lugano, CH (111) , , , , (730) STORA ENSO OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (111) , , (730) SIEMENS INDUSTRY, INC., Delaware, Delaware, US (111) , , , , , (730) ABERCROMBIE & FITCH EUROPE SA, Mendrisio, Mendrisio, CH (111) (730) FLEXA4DREAMS HOLDING A/S, Hornsyld, Hornsyld, DK (111) (730) TALENTUM MEDIA OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) POUTAKOSKI RAIMO, TOIMINIMEN POLARKAIKU HALTIJANA, Inari, Enare, FI (111) , (730) ENSTO FINLAND OY, Porvoo, Borgå, FI (111) (730) AINACOM OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (111) (730) VOLOTINEN, JYRKI ALEKSI, Järvenpää, Träskända, FI (111) (730) KEYCAST OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) KESPRO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) ENERVENT OY, Porvoo, Borgå, FI (111) (730) METOS OY AB (2), Kerava, Kervo, FI (111) (730) MARS FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) TUNTURI-HELLBERG OY LTD, Turku, Åbo, FI (111) , , , (730) DIGIA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) ELEMATIC GROUP OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (730) LIFEHAIR OY, Tampere, Tammerfors, FI (111) (730) EXEL COMPOSITES OYJ, Mäntyharju, Mäntyharju, FI (111) (730) SCHENKER CARGO OY, Turku, Åbo, FI (111) (730) KOSKENKORVA LOGOSET, Ilmajoki, Ilmajoki, FI (111) (730) DIAGEO NORTH AMERICA, INC., Connecticut, Connecticut, US (111) , , (730) FAZER SUKLAA OY, Vantaa, Vanda, FI (111) (730) KNIVO OY, Raasepori, Raseborg, FI (111) (730) HOINC TRADING AB, Tukholma, Stockholm, FI TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENS SKYDDSOMFÅNG: AIHE: TML 21 :n 1 momentin mukainen rekisteröinnin osittainen kumoaminen väitteen johdosta. ANLEDNING: Delvis upphävande av registrering på grund av invändning enligt VML 21 1 mom. (111) (730) HOT CAKES OY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111) (B)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 1/11: RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 1/11: (111) (730) ORGANON TEKNIKA B.V., Boxtel, Boxtel, NL Uudistus on kuulutettu erehdyksessä. -Förnyelsen har kungjorts av misstag.

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa tavaramerkkilain ( /1715) 56c :n nojalla seuraavat kansainväliset rekisteröinnit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda internationella registreringar: Patent- och registerstyrelsen kungör med stöd av 56c varumärkeslagen ( /1715) följande internationella registreringar. Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (151) (730) P.P.H.U. AROMA TREND PIOTR DRANIAK, Michalowice, Michalowice, PL (591) Merkin värit ovat musta, keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, gult och vitt. (511) 3, 44 (111) (151)

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LIGHTHOUSE LOGISTICS CONSULTING GMBH & CO. KG, Hampuri, Hamburg, DE (591) Merkin värit ovat valkoinen ja sininen. - Märket utförs i vitt och blått. (511) 45 (111) (151) (320) (330) NO (310) ATEA (730) ATEA ASA, Oslo, Oslo, NO (511) 9, 35, 38, 41, 42 (111) (151) (320) (330) BX (310) (730) ADIDAS INTERNATIONAL MARKETING B.V., Amsterdam, Amsterdam, NL (511) 25 (111) (151)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) EVOLUTION SOFTWARE AS, Etterstad, Etterstad, NO (511) 42 (111) (151) (320) (330) DE (310) /42 e:so (730) ISTA DEUTSCHLAND GMBH, Essen, Essen, DE (511) 35, 37, 42 (111) (151) (320) (330) BX (310) BULTEX (730) RECTICEL, SOCIETE ANONYME, Bryssel, Bryssel, BE (511) 17, 20, 24 (111) (151) (320) (330) DE (310) /36 ARAG (730) ARAG ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ - VERSICHERUNGS-AG, Düsseldorf, Düsseldorf, DE (511) 41 (111) (151)

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI UDDEHOLM (730) UDDEHOLMS AB, Hagfors, Hagfors, SE (511) 6 (111) (151) URALMASH (730) SOCIETE ANONYME DU TYPE OUVERT "L'USINE DE L'OURAL DES CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES LOURDES", Ekatérinbourg, Ekatérinbourg, RU (511) 7, 42 (111) (151) (730) FRITONEX AG, Forst b. Längenbühl, Forst b. Längenbühl, CH (511) 9, 10, 35 NCL(8) (111) (151) QuickZap (730) FRITONEX AG, Forst b. Längenbühl, Forst b. Längenbühl, CH (511) 9, 10, 35 NCL(8) (111) (151) (320) (330) DE (310) /03 Creme 21

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) AS GLOBAL BRANDS GMBH, Bad Homburg, Bad Homburg, DE (511) 3 NCL(8) (111) (151) STRATUS (730) ALFRED P.M. BOS, Goirle, Goirle, NL (511) 35 (111) (151) (320) (330) SE (310) 2009/01142 (730) C MORE ENTERTAINMENT AB, Tukholma, Stockholm, SE (591) Merkki on värillinen. - Märket utförs i färger. (511) 16, 38 (111) (151) (730) OBSCHESTVO S OGRANICHENNOY OTVETSTVENNOSTIU "AMIRAL", Moskovskaya obl., Moskovskaya obl., RU (511) 2, 3, 9, 16, 18, 20

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR: (111) (730) BENEFIT SPA, Landiona (NO), Landiona (NO), IT (111) , (730) DIMETIS GMBH, Dietzenbach, Dietzenbach, DE (111) , , , , , , , (730) FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS INTELLECTUAL PROPERTY GMBH, München, München, DE (111) (730) TRAPP GMBH, Frankfurt am Main, Frankfurt am Main, DE (111) (730) ENDRESS + HAUSER GMBH + CO. KG, Maulburg, Maulburg, DE (111) (730) MOTORVISION LIMITED, Douglas, Isle of Man, Douglas, Isle of Man, GB (111) (730) PARFUMS JEAN JACQUES VIVIER, Maisons Alfort, Maisons Alfort, FR (111) , (730) ALAIN MIKLI INTERNATIONAL, Pariisi, Paris, FR (111) , (730) TVG TELEFONBUCH- UND VERZEICHNISVERLAG GMBH &CO. KG, Frankfurt, Frankfurt, DE (111) , (730) LACTOSAN GMBH & CO. KG, Kapfenberg, Kapfenberg, AT

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) , (730) SECANIM GMBH, Malchin, Malchin, DE (111) (730) KARL ZECHNER, Mariazell, Mariazell, AT (111) (753) FABBRICA MOBILI S.P.A., Bassano del Grappa, Bassano del Grappa, IT (111) , , , , (730) STATOIL FUEL & RETAIL ASA, Oslo, Oslo, NO (111) (730) CHYLA IGOR, Trencianske Teplice, Trencianske Teplice, SK (111) (730) BLINDEN- UND SEHBEHINDERTENVERBAND NIEDERSACHSEN E.V. ANSTALT FÜR BLINDENWERKSTÄTTEN UND BLINDENHILFEN, Hannover, Hannover, DE (111) (730) HAKEN LIGHTHOUSE SA, Luxemburg, Luxembourg, LU (111) (730) ARC INTERNATIONAL, Arques, Arques, FR (111) (730) POLIMER KAUCUK SAN. VE PAZA.S. SANAYI ANONIM SIRKETI, Karaköy, Beyoglu, Karaköy, Beyoglu, TR (111) (730) THE PIER HOLDING EHF, Kopavogur, Kopavogur, IS (111) (730) H. UNDERBERG- ALBRECHT GMBH & CO. VERWALTUNGS- UND VERTRIEBS KG, Rheinberg, Rheinberg, DE

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI KANSAINVÄLISTEN REKISTERÖINTIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I INTERNATIONELLA REGISTRERINGARS SKYDDSOMFÅNG: (111)

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning KANSAINVÄLISET REKISTERÖINNIT, JOTKA EIVÄT ENÄÄ VOIMASSA SUOMESSA: INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR SOM INTE LÄNGRE GÄLLER I FINLAND: (111)

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI KANSAINVÄLINEN REKISTERÖINTI EI KOSKE SUOMEA: (TML 56 d 3 mom) INTERNATIONELL REGISTRERING GÄLLER INTE I FINLAND: (VML 56 d 3 mom) (111) (730) FUJIANSHENG JINJIANGSHI DIXING XIESU YOUXIANGONGSI, Jiangtou Gongyequ, CN

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning OIKAISU TAVARAMERKKILEHTEEN nro 7/01: RÄTTELSE I VARUMÄRKESTIDNINGEN nr 7/01: WIPOn kansainvälisen toimiston ilmoittaman korjauksen johdosta: På grund av den korrigering som WIPOs internationella byrå har anmält : (111) (151) ARAG (730) ARAG ALLGEMEINE RECHTSSCHUTZ - VERSICHERUNGS-AG, Düsseldorf, DE (511) 9, 16, 35, 36, 41, 42 NCL (9) Kuulutuksesta puuttui luokka 41. Luokat 9, 16, 35, 36, 42 on kuulutettu lehdessä 7/01. Väiteaika luokan 41 osalta lasketaan tämän lehden ilmestymispäivästä. Vid kungörelsen saknades klass 41. Klasserna 9, 16, 35, 36, 42 har kungjorts i tidning nr 7/01. Invändningstiden för klass 41 räknas från utgivningsdagen för denna tidning.

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit: Patentti- ja rekisterihallitus kuuluttaa seuraavat laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo on perustettu Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksellä 6. päivänä kesäkuuta Luettelomerkintä on voimassa viisi vuotta hyväksymispäivästä lukien, jonka jälkeen se on hakemuksesta uudistettavissa. Luetteloon hyväksyttyä tavaramerkkiä vastaan ei voi tehdä väitettä. Kuka tahansa voi vaatia tavaramerkkiä poistettavaksi luettelosta. Poistamista varten virastoon tulee toimittaa ilmoitus tavaramerkistä, joka halutaan poistettavaksi sekä ne syyt ja perustelut, miksi poistaminen tulisi tehdä. Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken: Patent- och registerstyrelsen kungör följande varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken. Förteckningen över väl kända varumärken har inrättats av Patent- och registerstyrelsen genom ett beslut den 6 juni Anteckningen i förteckningen är i kraft i fem år räknat från dagen för godkännande varefter det är möjligt att ansöka om förnyelse. En invändning kan inte göras mot ett varumärke som har tagits upp i förteckningen. Vem som helst kan begära att ett varumärke skall strykas från förteckningen. För detta ändamål skall en anmälan om sådant varumärke lämnas in till ämbetsverket samt skäl och motivering anges varför märket borde strykas. Merkin numero Märkets nummer L Hyväksymispäivä Datum för godkännande Voimassaolo Päättyy Giltighet upphör Hakemispäivä Ingivandedatum Tavaramerkki Varumärke Asiamies Ombud Hakija Sökande ELISA Benjon Oy Elisa Oyj Kohderyhmä Luokat 35 ja 38: Ei rajattu. Målgrupp Luokka 42: Suomalaiset tutkimuslaitokset ja -korkeakoulut sekä johtavat langatonta viestintää tutkivat yritykset ja yhteisöt.

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Tavarat/palvelut Luokka 35: Teletoiminta- ja tietoliikennetavaroiden vähittäiskauppa. Varor/tjänster Luokka 38: Teletoiminta ja tietoliikennepalvelut; matkapuhelinpalvelut. Luokka 42: Teletoimintaan ja tietoliikennepalveluihin liittyvien laitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen.

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TIEDOKSIANTOJA: KUNGÖRELSER: Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus JOKI, TAPIO LENNARTILLE, Tampere, sen johdosta, että JOKI, TAPIO LENNARTIN tavaramerkkihakemuksesta nro T on tehty välipäätös, joka on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Hakijan on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla huomautusten johdosta annettava lausumansa tai tehtävä oikaisu viimeistään uhalla, että hakemus muuten jätetään sillensä. Lakimies Turkka Vaahtolammi Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus SCANNANOTEK OY:lle, Turku, sen johdosta, että SCANNANOTEK OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta ( /581), Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain ( /576) 4 :n ja Patenttija rekisterihallituksesta annetun lain ( /575) 5 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Apulaisjohtaja Kristiina Nyman Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus OKSMAN, ANSVERille, Helsinki, sen johdosta, että OKSMAN, ANSVERin tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta ( /581), Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain ( /576) 4 :n ja Patenttija rekisterihallituksesta annetun lain ( /575) 5 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Apulaisjohtaja Kristiina Nyman

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus SCIENTIA FINLAND OY:lle, Karkkila, sen johdosta, että SCIENTIA FINLAND OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581), Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain ( /576) 4 :n ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /575) 5 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Yksikönpäällikkö Pirjo Aro-Helander Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus M2 UNIIKIT OY:lle, Helsinki, sen johdosta, että M2 UNIIKIT OY:n tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta ( /581), Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain ( /576) 4 :n ja Patenttija rekisterihallituksesta annetun lain ( /575) 5 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Apulaisjohtaja Kristiina Nyman Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus OY CEMRON AB:lle, Tampere, sen johdosta, tavaramerkin rekisteröintihakemus nro T on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581), Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain ( /576) 4 :n ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /575) 5 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Yksikönpäällikkö Mika Kivi

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus JUNTTAN OY:lle, Kuopio, Suomi, sen johdosta, että JUNTTAN OY:n tekemä rekisteröityä tavaramerkkiä koskeva panttaushakemus nro R on tavaramerkkilain ( /7) 19 :n 1 momentin nojalla jätetty sillensä Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Tähän Patentti- ja rekisterihallituksen päätökseen voidaan hakea muutosta tavaramerkkilain 51 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /581), Patentti- ja rekisterihallituksen valitusasioiden käsittelystä annetun lain ( /576) 4 :n ja Patentti- ja rekisterihallituksesta annetun lain ( /575) 5 :n nojalla 60 päivän kuluessa tämän lehden ilmestymispäivästä. Lakimies Kari Juusela Tavaramerkkilain 50 a :n (laki tavaramerkkilain muuttamisesta /39) mukainen tiedoksianto. Tiedotus WILD SCHNYDER AG :lle, Zurich, Sveitsi, sen johdosta, että Patentti- ja rekisterihallitus on tehnyt WILD SCHNYDER AG.:n Suomeen kohdistaman kansainvälisen rekisteröinnin nro osalta päätöksen, jonka mukaan kansainvälinen rekisteröinti koskee Suomea. Päätös on saatavissa Patentti- ja rekisterihallituksesta. Yksikönpäällikkö Mika Kivi

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TIEDONANTOJA: MEDEELANDEN: YLEISTIEDONANTO Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt Koillismaan luonnonkala Oy:n tekemän hakemuksen, Dnro 2883/421/2010 'Kitkan viisas' -nimityksen suojaamisesta Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 510/2006 tarkoitettuna alkuperänimityksenä. Luonnolliset ja oikeushenkilöt, joiden oikeutettua etua asia koskee, voivat valittaa päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Päätös katsotaan saadun tiedoksi seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Päätös sekä sitä koskeva hakemus asiakirjoineen ovat nähtävillä maa- ja metsätalousministeriön internet-sivuilla osoitteessa MMM - EU:n nimisuojajärjestelmä MEDDELANDE Koillismaan luonnonkala Oy:s ansökan, Dnr 2883/421/2010, om skydd av beteckningen 'Kitkan viisas' som ursprungsbeteckning enligt rådets förordning (EG) nr 510/2006 godkändes av jord- och skogsbruksministeriet Fysiska och juridiska personer som har ett legitimt intresse i frågan kan överklaga beslutet hos högsta förvaltningsdomstolen i enlighet med förvaltningsprocesslagen (586/1996). Beslutet anses ha delgivits den sjunde dagen efter att detta meddelande har publicerats i den officiella tidningen. Beslutet och ansökan med därtill hörande handlingar finns att se på jord- och skogsbruksministeriets webbsida: html

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2019 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 4 13.04.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2019 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 14.06.2019 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 1 15.01.2019 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 5 15.05.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 5 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 15.06.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 11 15.11.2018 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 9 13.09.2019 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 15.06.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Nro/Nr 12 13.12.2013

Nro/Nr 12 13.12.2013 Nro/Nr 12 13.12.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 7 13.7.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 14.12.2012

Nro/Nr 12 14.12.2012 Nro/Nr 12 14.12.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 1 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 12 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 15.3.2011 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 11 15.11.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Nro/Nr 12 14.12.2007

Nro/Nr 12 14.12.2007 Nro/Nr 12 14.12.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Mallioikeuslehti 14.12.2007 Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti.

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 4 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 5 15.5.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2018 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Jorma Lehtonen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 10 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 1 13.01.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 5 14.5.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 5 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot