Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...81 Tavaramerkkien osasiirtymiset Delvis överförda varumärken...84 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...84 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...85 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...88 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER TIEDONANTOJA MEDDELANDEN...114

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) Allianssi (730) ASIANAJOTOIMISTO ALLIANSSI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 NCL(8) (111) (210) T (220) LANSOTAD (730) TAD PHARMA GMBH, Cuxhaven, Cuxhaven, DE (740) Berggren Oy Ab (511) 5 NCL(8) (111) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning E-sense (730) SENSEG OY, Espoo, Esbo, FI (511) 10, 12, 15, 20, 21, 28, 44 (111) (210) T (220) ILMASTA SÄHKÖÄ (730) PEM-ENERGY OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 7, 9, 11 (111) (210) T (220) (730) ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) ARTEK (730) ARTEK OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 11, 20, 24 (111) (210) T (220) PELIKEIDAS (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 28, 35 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ARTEK OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 11, 20, 24 (111) (210) T (220) Golden Root (730) LAPIN LUONNONYRTIT KY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 5, 29, 31, 32 (111) (210) T (220) (730) GIGANTTI OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja harmaa. - Märket utförs i grönt och grått. (511) 9, 11, 35 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KUSTANNUS OY AAMULEHTI, Tampere, Tammerfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 18, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220) VILPE (730) SK TUOTE OY, Mustasaari, Korsholm, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 11, 19, 20 (111) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SK TUOTE OY, Mustasaari, Korsholm, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 11, 19, 20 (111) (210) T (220) (730) SK TUOTE OY, Mustasaari, Korsholm, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 11, 19, 20 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KESKI-SUOMEN TAKUUREMONTIT OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 11, 19, 20, 27, 37, 42 (111) (210) T (220) AGGREDI (730) HELSINKIMISSIO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 25, 41, 44, 45 (111) (210) T (220) LounasKeidas (730) OULUN HELLUNTAILÄHETYS RY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 41, 45 (111) (210) T (220) B9 BrandBooster (730) B9 GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MYLLYN PARAS OY PAKASTEET (2), Hyvinkää, Hyvinge, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220) BIOHEALTH (730) SHETLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Aver Asianajotoimisto Oy (511) 31 (111) (210) T (220) hedelmäpelit (730) WLM LTD., Victoria, Victoria, SC (740) Seppo Laine Oy (511) 15, 25, 45 (111) (210) T (220) texasholdempokeri

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) WLM LTD., Victoria, Victoria, SC (740) Seppo Laine Oy (511) 15, 45 (111) (210) T (220) Pågen Müsligoda (730) PÅGEN TRADEMARK AKTIEBOLAG, Malmö, Malmö, SE (740) Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB (511) 30 (111) (210) T (220) Nero (730) NERO WATERGROUP OY, Hirvensalmi, Hirvensalmi, FI (511) 32 (111) (210) T (220) AUTOAPURI (730) ALMA MEDIA INTERACTIVE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 38 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Shannon Collection (730) ANTTILA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 25 (111) (210) T (220) Your roof. For life. (730) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220) (730) ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC., Delaware, Delaware, US (740) Benjon Oy (511) 3

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC., Delaware, Delaware, US (740) Benjon Oy (511) 3 (111) (210) T (220) (730) SALESLINE OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 27 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ARKTIIRA OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 35, 40, 42 (111) (210) T (220) PALIKKA (730) OY CYBERNCAM TECHNOLOGY LTD, Ilmajoki, Ilmola, FI (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) KOVAK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, rött och vitt. (511) 11, 16, 22, 24, 25 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PÄÄKAUPUNKISEUDUN REMONTTIMAAILMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20, 21, 24, 27, 37 (111) (210) T (220) Kotineliö (730) KOTINELIÖ OY LKV, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) SENSITISM (730) LUMENE OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) SLK Instituutti (730) SUOMEN LIIKEMIESTEN KAUPPAOPISTON SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) PedaCasting (730) OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS, Heinola, Heinola, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) TAL-PHT (730) SUOMEN TALOUSHALLINTOLIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 41 (111) (210) T (220) TAL-STA Auktorisoitu tilinpäätös (730) SUOMEN TALOUSHALLINTOLIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 41 (111) (210) T (220) KSO

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FLÄKT WOODS AB, Jönköping, Jönköping, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 6, 11 (111) (210) T (220) KTS (730) FLÄKT WOODS AB, Jönköping, Jönköping, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 6, 11 (111) (210) T (220) Dance & Fit (730) SUOMEN TANSSISTUDIOT OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 25 (111) (210) T (220) Moving Media (730) KONE OYJ (KONE CORPORATION) (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 7 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI, SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO - FINLANDS RESERVOFFICERSFÖRBUND RY, Helsinki, Helsingfors, FI, RESERVILÄISLIITTO - RESERVIN ALIUPSEERIEN LIITTO - RESERVISTFÖRBUNDET - RESERVUNDEROFFICERSFÖRBUNDET RY, Helsinki, Helsingfors, FI, SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI, ASEALAN ELINKEINONHARJOITTAJAT RY, Vantaa, Vanda, FI, MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYS (MPK), Helsinki, Helsingfors, FI, RESERVILÄISURHEILULIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 25, 41 (111) (210) T (220) TEHOLIIMA (730) IHMELIIMA SUOMI KY, Keuruu, Keuru, FI (511) 1 (111) (210) T (220) energiahybridimestari (730) AMMATTIENEDISTÄMISLAITOSSÄÄTIÖ AEL, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) TONES OY (2), Espoo, Esbo, FI (511) 34, 40 (111) (210) T (220) (730) JOEL MIKAEL SIPSI AHTOLA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, punainen, valkoinen ja vihreä. - Märket utförs i svart, rött, vitt och grönt. (511) 35, 36, 39, 41, 43 (111) (210) T (220) OVENIA menestystekijä

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OVENIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) OVENIA key success factor (730) OVENIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) OVENIA kymppi (730) OVENIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35, 36, 37, 42 (111) (210) T (220) Spirit of Helsinki (730) FINLANDIA-TALO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI VALKOINEN KULTA (730) OLVI OYJ, Iisalmi, Idensalmi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 32, 33 (111) (210) T (220) PUNAINEN KULTA (730) OLVI OYJ, Iisalmi, Idensalmi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 32, 33 (111) (210) T (220) VALKOKULTA (730) OLVI OYJ, Iisalmi, Idensalmi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 32, 33 (111) (210) T (220) PUNA-KULTA (730) OLVI OYJ, Iisalmi, Idensalmi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 32, 33

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) VIHREÄ KULTA (730) OLVI OYJ, Iisalmi, Idensalmi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 32, 33 (111) (210) T (220) BOOKLET (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9 (111) (210) T (220) (730) SAVON SIEMEN OY, Iisalmi, Idensalmi, FI (591) Merkin värit ovat keltainen, punainen, valkoinen ja vihreä. - Märket utförs i gult, rött, vitt och grönt. (511) 35, 41, 44 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI VÄRISILMÄ PEITTO PEITTÄVÄ PUUNSUOJA (730) VÄRITUKKU OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 2 (111) (210) T (220) VÄRISILMÄ SOINTU SISUSTUSMAALI (730) VÄRITUKKU OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 2 (111) (210) T (220) Cyberncam (730) OY CYBERNCAM TECHNOLOGY LTD, Ilmajoki, Ilmola, FI (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) MikroMike (730) BLOMQVIST, MIKA, TOIMINIMEN ATK-PALVELUT MIKROMIKE HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 37, 42, 45

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) RAUNO LAULUMAA OY, Lahti, Lahtis, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 20 (111) (210) T (220) ICEMOUSE (730) ICECAT JÄÄNHOITOKONEET OY, Laukaa, Laukas, FI (511) 7, 8, 12 (111) (210) T (220) Adi-NGr (730) ADIABATIX OY, Vaasa, Vasa, FI (511) 6

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Adi-TB Thermobarrier (730) ADIABATIX OY, Vaasa, Vasa, FI (511) 19 (111) (210) T (220) Edelläkävijä ihmisen parhaaksi (730) SUOMEN TERVEYSTALO OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42, 44 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN TERVEYSTALO OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42, 44 (111) (210) T (220) R-taso Modular System

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) R-TASO OY, Raahe, Brahestad, FI (511) 6, 37, 42 (111) (210) T (220) Esipral (730) AVANSOR PHARMA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) BET2WIN (730) PHENOMENA GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) Viinikappa (730) KAUHANEN, HELI-URSULA, Lahti, Lahtis, FI (511) 21 (111) (210) T (220) (730) B&B TOOLS SERVICE CENTER OY, Kotka, Kotka, FI (511) 7, 17, 37 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NANSO GROUP OY, Nokia, Nokia, FI (740) Benjon Oy (511) 25 (111) (210) T (220) IDeal healing (730) FIBERGEN OY, Turku, Åbo, FI (511) 1, 6, 14 (111) (210) T (220) (730) KORPELAINEN, JAAKKO KASPERI, Oulu, Uleåborg, FI (511) 16, 28, 41 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Katariinantulet (730) KOTKAN KAUPUNKI, Kotka, Kotka, FI (511) 35, 39, 41 (111) (210) T (220) (730) OP-KESKUS OSK, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36 (111) (210) T (220) (730) OP-KESKUS OSK, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36 (111) (210) T (220) Satutapetti ja Satumaiset tarrat

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RUTTU OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 16, 24, 27 (111) (210) T (220) Petronella (730) TIPETI OY, Pyhtää, Pyttis, FI (511) 16, 24, 25, 27 (111) (210) T (220) (730) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY, Pematang Siantar, Pematang Siantar, ID (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 34 (111) (210) T (220) (730) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY, Pematang Siantar, Pematang Siantar, ID (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 34

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Firan Verstas (730) FIRA OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 37 (111) (210) T (220) ANYTIME COSMETICS (730) LUMENE OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) CAPORIT (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) PURIN

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) WINDUS (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) AIROL (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) DESIPUR (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) ERIPUR (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) ERISEPT (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) SOLUSAL (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) ISOSEPT

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) ERIDERM (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) ERIHYD (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) ERIDEKO (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) ETASEPT (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) SIISTO (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) ERIELLE (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) ERILEN

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) MEPOSEPT (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) KLORILLI (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) IHOHIVEN (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) DomaCare (730) INVIAN OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) STUDIO ANNA YLINEN OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 3, 21, 24, 25, 35 (111) (210) T (220) FIMEA (730) LÄÄKELAITOS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 42, 44, 45 (111) (210) T (220) CROSSEA

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JOENSUU, TEUVO, Raahe, Brahestad, FI (511) 7, 12, 37 (111) (210) T (220) (730) HAPPY CAMEL OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 24, 25, 41 (111) (210) T (220) A-VITA PLUS (730) NYCOMED GMBH, Konstanz, Konstanz, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) A-VITA (730) NYCOMED GMBH, Konstanz, Konstanz, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 5

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Anders Manager (730) ANDERS INNO OY, Turku, Åbo, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) Stretch & Balance (730) PYLKKÄNEN, KATI HELENA, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) OY KAHA AB, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin värit ovat sininen, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs i blått, grått och vitt. (511) 12, 37, 39

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) BLUE IMPORT BIM OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 25 (111) (210) T (220) (730) GALLETAS ARTIACH, S.L., Barcelona, Barcelona, ES (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, sininen, keltainen, vihreä, oranssi ja ruskea. - Märket utförs i rött, blått, gult, grönt, orange och brunt. (511) 30 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) GALLETAS ARTIACH, S.L., Barcelona, Barcelona, ES (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, sininen, keltainen ja vihreä. - Märket utförs i rött, blått, gult och grönt. (511) 30 (111) (210) T (220) (730) SEVEN DEUCE CONSULTING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Nordic Spirit (730) TATTOOMAAILMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 7, 24, 25 (111) (210) T (220) hauboksi

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY EUROFIRE AB, Vaasa, Vasa, FI (511) 35 (111) (210) T (220) (730) RAUNO LAULUMAA OY, Lahti, Lahtis, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 20 (111) (210) T (220) Filia (730) NOSTIMA OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 29, 30, 31, 32, 33 (111) (210) T (220) Filema (730) NOSTIMA OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 29, 30, 31, 32, 33

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) TAKI (730) METALLIVALMISTE A. LAAKSONEN OY, Hausjärvi, Hausjärvi, FI (740) Salomaki Oy (511) 6, 22, 39 (111) (210) T (220) Easy depth control (730) OY FP FINLAND LTD, Hanko, Hangö, FI (511) 28, 35 (111) (210) T (220) WILDSTEP (730) RISTIINAN AMMATTIREALISOINTI OY, Ristiina, Ristiina, FI (511) 8, 25 (111) (210) T (220) FMI

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FORSTEN MUSICAL INDUSTRIES OY, Sauvo, Sagu, FI (511) 9, 20, 42 (111) (210) T (220) StageRadio (730) LAHTELA, OLLI PETTERI, Espoo, Esbo, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) HELSINGIN KAUPUNKI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) NOKIA MONEY (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 36

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) LACROGOL (730) ORIFARM GENERICS A/S, Odense, Odense, DK (740) Orifarm Oy (511) 5 (111) (210) T (220) LACROGOL JUNIOR (730) ORIFARM GENERICS A/S, Odense, Odense, DK (740) Orifarm Oy (511) 5 (111) (210) T (220) (730) PREOR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39, 41, 43 (111) (210) T (220)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JOPILA, TIINA, TOIMINIMEN TIINAN PALVELUAPU HALTIJANA, Iitti, Itis, FI (511) 37, 39, 45 (111) (210) T (220) Deep Fire (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 9, 13, 28 (111) (210) T (220) (730) ORE, IVAN ROLANDO, Vihti, Vichtis, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, ruskea, keltainen, oranssi, vaaleanruskea, vaaleankeltainen ja musta. - Märket utförs i grönt, brunt, gult, orange, ljusbrunt, ljusgult och svart. (511) 30, 31, 43

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Amarantti POP (730) ORE, IVAN ROLANDO, Vihti, Vichtis, FI (511) 30, 31, 43 (111) (210) T (220) (730) TOKMANNI OY (2), Joensuu, Joensuu, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen ja sininen. - Märket utförs i vitt och blått. (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) Ceegol (730) CEEGOL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 24, 25, 28 (111) (210) T (220)

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HELSINGIN KAUPUNKI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39, 45 (111) (210) T (220) Ilona (730) UULATUOTE OY, Kokemäki, Kokemäki, FI (511) 2 (111) (210) T (220) Ledholmare (730) WEAX, ÖPPET BOLAG, Jomala, Jomala, FI (511) 29 (111) (210) T (220) Robostics

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ORFER OY, Orimattila, Orimattila, FI (511) 39, 40, 42 (111) (210) T (220) Robostiikka (730) ORFER OY, Orimattila, Orimattila, FI (511) 39, 40, 42 (111) (210) T (220) G2 (730) STOKELY-VAN CAMP, INC., Indiana, Indiana, US (740) Berggren Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ YANCAV (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ YANVIBNA (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ BRIVTAGNA (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ YANBRIVNA (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ BAMBROVA (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ BRIVTAGA (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551)

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220)

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220)

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551)

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (320) (330) EE (310) M

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI ESW Products (730) AREVA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES OÜ, Harju, Harju, EE (740) Patentti-Laitinen Oy (511) 35, 37 (111) (210) T (220) (730) MAKUUNI OY, Mikkeli, S:t Mickel, FI (511) 30, 32, 41 (111) (210) T (220) (730) MAKUUNI OY, Mikkeli, S:t Mickel, FI (511) 30, 32, 41 (111) (210) T (220)

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning MAKUUNI PREMIUM TUOTTEET (730) MAKUUNI OY, Mikkeli, S:t Mickel, FI (511) 30, 32, 41 (111) (210) T (220) MAKUUNI KARKKIPISTE (730) MAKUUNI OY, Mikkeli, S:t Mickel, FI (511) 30, 32, 41 (111) (210) T (220) MAKUUNI LEFFAPISTE (730) MAKUUNI OY, Mikkeli, S:t Mickel, FI (511) 30, 32, 41 (111) (210) T (220)

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LABORATOIRE GARNIER & CIE, Pariisi, Paris, FR (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) BUTTERICK'S (730) BUTTERICK'S LECO AB, Simlångsdalen, Simlångsdalen, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 28, 35, 45 (111) (210) T (220) (320) (330) SE (310) 2009/04814 (730) PLEJDRUP, CHRISTINA, Sölvesborg, Sölvesborg, SE (740) Merve Sneitz (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 6, 37 (111) (210) T (220)

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KIDS FACTORY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 28, 35, 39, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) HIGER BUS COMPANY LIMITED, Jiangsu Province, Jiangsu Province, CN (740) Papula Oy (591) Merkin väri on hopea. - Märket utförs i silver. (511) 12, 37 (111) (210) T (220)

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUPER MUKAVA DESIGN OSK., Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i gult och vitt. (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220) Toisenlainen tuote (730) KIRKON ULKOMAANAVUN SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 43, 45 (111) (210) T (220) (730) MONDO FRESCO KY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 31, 35 (111) (210) T (220) (730) HIGER BUS COMPANY LIMITED, Jiangsu Province, Jiangsu Province, CN (740) Papula Oy (591) Merkin väri on hopea. - Märket utförs i silver. (511) 12, 37

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) WiseSteps (730) WISECOM OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 42, 44 (111) (210) T (220) (730) ALIZAD, ARMAN, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 25, 38, 41 (111) (210) T (220)

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN MONIKULTTUURINEN LIIKUNTALIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) VISA CODESURE (730) VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, Delaware, Delaware, US (740) Benjon Oy (511) 36 (111) (210) T (220) Saimaa-talo - Tahdikas tapahtumatalo Saimaan sydämessä (730) SAVONLINNASALI OY, Savonlinna, Nyslott, FI (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220) LactiTravel (730) BALTEX NATURAL AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Acadi Mark Oy (511) 5 (111) (210) T (220)

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning LactiKids (730) BALTEX NATURAL AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Acadi Mark Oy (511) 5 (111) (210) T (220) LactiStress (730) BALTEX NATURAL AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Acadi Mark Oy (511) 5 (111) (210) T (220) Boost it Up! (730) BOOSTER CONSULTING OY, Salo, Salo, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) POHJOIS-KARJALAN OSUUSKAUPPA, Joensuu, Joensuu, FI (511) 25, 41, 43

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) JUHO PUTTONEN OY, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin värit ovat ruskea, punainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i brunt, rött, svart och vitt. (511) 25 (111) (210) T (220) (730) WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC., Virginia, Virginia, US (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 9, 29, 30, 31, 32, 41, 44

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) OTKRITOE AKTSIONERNOE OBSHESTVO "AEROPORTSTROY", Pietari, S:t Petersburg, RU (740) Benjon Oy (561) Merkissä olevan kyrillisen tekstin translitteraatio on AEROPORTSTROY SANKT-PETERBURG. - Translitteration av den kyrilliska texten i märket är AEROPORTSTROY SANKT-PETERBURG. (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 6, 19, 35, 37, 39, 42 (111) (210) T (220)

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBSHESTVO "PETROPANEL", Pietari, Saint-Petersburg, RU (740) Benjon Oy (561) Merkissä olevan kyrillisen sanan translitteraatio on PETROPANEL. - Translitteration av det kyrilliska ordet i märket är PETROPANEL. (591) Merkin värit ovat punainen, sininen ja musta. - Märket utförs i rött, blått och svart. (511) 6, 17, 19, 37 (111) (210) T (220) (730) INDUSTRIAL-BUILDING CORPORATION "PULKOVO", Pietari, Saint-Petersburg, RU (740) Benjon Oy (561) Merkissä olevan kyrillisen tekstin translitteraatio on PROMYSHLENNO-STROITELNAJA KORPORATSIA Pulkovo SANKT-PETERBURG. - Translitteration av den kyrilliska texten i märket är PROMYSHLENNO-STROITELNAJA KORPORATSIA Pulkovo SANKT-PETERBURG. (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 6, 19, 35, 37, 39, 42 (111) (210) T (220) Sävel soikoon (730) ELÄKELIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) NORDENSWAN & SIIRILÄ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 25, 42 (111) (210) T (220) BidGate (730) NEOWISE OY, Turku, Åbo, FI (511) 36, 39, 42 (111) (210) T (220) Salkkualttari (730) KAUHANEN, HELI-URSULA, Lahti, Lahtis, FI (511) 20

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) jobita (730) TIKITAGI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) FINEBRA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 1 (111) (210) T (220) (730) SIDOROFF, TIMO, Espoo, Esbo, FI (511) 14, 20, 25 (111) (210) T (220)

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Concepted Care (730) NUTRINET OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220) Effter (730) ROSTASTRAND FÖRVALTNINGS AB, Nacka, Nacka, SE (740) Acadi Mark Oy (511) 3 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ MIPCOVI (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ EQUIDACENT

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (730) BALL-IT OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9 (111) (210) T (220) Valle (730) LAATUANTENNI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (210) T (220) (730) MIKKONEN, TIINA, Siilinjärvi, Siilinjärvi, FI (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (511) 41

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) No Philosophy (730) TAPPREST, EMILIA ALEKSANDRA MICHELINE, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 (111) (210) T (220) (730) LIFE FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Ernst & Young Oy (2) (591) Merkin värit ovat vihreä, punainen, valkoinen ja sininen. - Märket utförs i grönt, rött, vitt och blått. (511) 44 (111) (210) T (220) life CLUB (730) LIFE FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Ernst & Young Oy (2) (511) 44

76 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC., Virginia, Virginia, US (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja vaaleanvihreä. - Märket utförs i blått, vitt och ljusgrönt. (511) 9, 29, 30, 31, 32, 41, 44 (111) (210) T (220) KLAPIMÄYRIS (730) SUOMEN KLAPIMESTARIT OY, Kitee, Kitee, FI (511) 31 (111) (210) T (220) Riiko Energy Trailer (730) KONEKORJAAMO RIIKONEN OY, Kontiolahti, Kontiolahti, FI (511) 12

77 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Teräs Riikonen (730) KONEKORJAAMO RIIKONEN OY, Kontiolahti, Kontiolahti, FI (511) 12 (111) (210) T (220) (730) ILOKIVI OY, Espoo, Esbo, FI (511) 29 (111) (210) T (220) KANABOSSI (730) HK RUOKATALO OY (2), Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30 (111) (210) T (220) EELOVI

78 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUUNNITTELUKONTTORI EDVIN OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 6, 11, 16, 20, 21, 35, 42 (111) (210) T (220) Vihreä Ympyrä (730) AALTONEN, SLADJANA, TOIMINIMEN HERAKLES SIIVOUSPALVELUT HALTIJANA, Porvoo, Borgå, FI (511) 37, 39, 40 (111) (210) T (220) (730) NUUTINEN, MARIA HELENA, Lahti, Lahtis, FI (511) 25 (111) (210) T (220)

79 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OKSMAN, PÄIVI SUSANNA, TOIMINIMEN SOTURIPRINSESSA HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 24, 25, 28 (111) (210) T (220) Ilmatar (730) GOOD SIGN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 38 (111) (210) T (220) CINDY CFBC (730) VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS, Espoo, Esbo, FI (740) Raimo Apunen (511) 7, 9, 11 (111) (210) T (220) (320) (330) FR (310) BIODENTINE (730) HENRI, NUMA, MARCEL SCHILLER, Pariisi, Paris, FR (740) Papula Oy (511) 5 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr

80 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) OPTIVE (730) ALLERGAN, INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) (730) LÖTJÖNEN, JAAKKO ILMARI, Espoo, Esbo, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) Vuoden Positiivisin Suomalainen (730) POSITIIVARIT OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 41

81 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 4149, 78554, 78555, 92185, , (730) KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., Luxemburg, Luxemburg, LU (111) 17248, 20775, 25309, 30086, 49301, 69483, 80675, 93487, 96377, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (730) CHRYSLER GROUP LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) TECALEMIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) A CLEAN PARTNER INTERNATIONAL AB, Alingsås, Alingsås, SE (111) 71315, (730) NAPIER TURBOCHARGERS LIMITED (2), Lincoln, Lincoln, GB (111) 71897, (730) BASF PLC, Cheadle, Cheadle, GB (111) (730) POST FOODS, LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) WIPAK OY, Nastola, Nastola, FI (111) 82701, 84720, , , , , , , (730) CONVATEC INC., Delaware, Delaware, US (111) 86694, (730) JPMORGAN CHASE & CO., Delaware, Delaware, US

82 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) ROLLED ALLOYS, LTD, Illinois, Illinois, US (111) (730) ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE, Milano, Milano, IT (111) (730) FENWAL, INC., Delaware, Delaware, US (111) , , , (730) BLVD HOLDING A/S, Åbyhøj, Åbyhøj, DK (111) (730) H. G. PALOHEIMO OY, Loppi, Loppi, FI (111) (730) NUTREXPA, S.L., Barcelona, Barcelona, ES (111) (730) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, Shizuoka-ken, Shizuoka-ken, JP (111) (B) (730) DELPHI DELCO ELECTRONICS EUROPE GMBH, Bad Salzdetfurth, Bad Salzdetfurth, DE (111) (730) RAASEPORIN KULTTUURIVERSTAS OY AB RASEBORGS KULTURVERKSTAD, Raasepori, Raasepori, FI (111) (730) SUVA AS, Tallinna, Tallinn, EE (111) (730) SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC., Kalifornia, Kalifornien, US

83 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) , , (730) EISAI CORPORATION OF NORTH AMERICA, New Jersey, New Jersey, US (111) , , (730) REIMERSHOLMS AB, Tukholma, Stockholm, SE (111) (730) DC DESIGN & CONCEPT GMBH, Gelsenkirchen, Gelsenkirchen, DE (111) (730) FINANCE SOFTLINE OY, Vehmaa, Vemo, FI (111) (730) THOUSAND WEAR OY, Tampere, Tammerfors, FI (111) , (730) TYCO HEALTHCARE GROUP LP, Delaware, Delaware, US (111) (730) LEPPÄNEN, SIRPA KATRIINA, Turku, Åbo, FI (111) , (730) RELIPLAY OY, Riihimäki, Riihimäki, FI

84 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN OSASIIRTYMISET: DELVIS ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (B) (730) LALIQUE PARFUMS SA, Zollikon, Zollikon, CH (511) 3 TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENAS SKYDDSOMFÅNG: (111)

85 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Haltijan pyynnöstä ANLEDNING: På innehavarens begäran (111) AIHE: Tavaramerkkilaki 31 2 mom. ANLEDNING: 31 2 mom. i varumärkeslagen (111)

86 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI 86 REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111)

87 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 1 13.01.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 12 15.12.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

KONTAKTINFORMATION FÖR FÖRLÄGGNINGAR. Ackas Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi

KONTAKTINFORMATION FÖR FÖRLÄGGNINGAR. Ackas Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi KONTAKTINFORMATION 27.5.2016 KONTAKTINFORMATION FÖR FÖRLÄGGNINGAR Ackas Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi Asikkala Vääksy Kotouma oy 050 412 1605 vok.vaaksy@kotouma.fi

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio

Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Eduskuntavaaliehdokkaat ja valitut kansanedustajat kunnanvaltuutettuina 2015 Kuntaliiton tiedote 20.4.2015 Tiedotteen liiteosio Marianne Pekola-Sjöblom, tutkimuspäällikkö, p. 050 337 5634 Sirkka-Liisa

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ensirekisteröinnit 10/2015 2.11.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2015 10/2014 (%) (%) 1-10/2015 1-10/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 9 166 8 838 3,7

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 10/2010 1(12) 1.11.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013

Ensirekisteröinnit 11/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ensirekisteröinnit 11/2013 2.12.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MARRASKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 11/2013 11/2012 (%) (%) 1-11/2013 1-11/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 463 7 714-3,3

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013

Ensirekisteröinnit 10/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ensirekisteröinnit 10/2013 1.11.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT LOKAKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 10/2013 10/2012 (%) (%) 1-10/2013 1-10/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 093 8 191 11,0

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 12 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015

Ensirekisteröinnit 7/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ensirekisteröinnit 7/2015 3.8.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HEINÄKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 07/2015 07/2014 (%) (%) 1-07/2015 1-07/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 721 8 017 8,8

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 10 15.10.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013

Ensirekisteröinnit 2/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ensirekisteröinnit 2/2013 1.3.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2013 02/2012 (%) (%) 1-02/2013 1-02/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 7 888 10 626-25,8

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT MAALISKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 03/2013 03/2012 (%) (%) 1-03/2013 1-03/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 9 492 22 938-58,6 89,9 27 640 47 834-42,2 joista matkailuautoja

Lisätiedot

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd 1 (10) Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Akaa (020) 563 457 573 Alajärvi (005) 206 181 203 Alavieska (009) 25 47 23 Alavus (010) 261 274

Lisätiedot

Vakuutusmeklarit 2010

Vakuutusmeklarit 2010 1 (8) Julkaisija Finanssivalvonta Lisätietoja antaa Janne Sinisalo Puhelin 010 831 5556 janne.sinisalo@finanssivalvonta.fi Julkaisun nimi Vakuutusmeklarit 2010 Sisältö Taulukot Tiivistelmä Vakuutusmeklarien

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013

Ensirekisteröinnit 5/ AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ensirekisteröinnit 5/2013 3.6.2013 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2013 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 05/2013 05/2012 (%) (%) 1-05/2013 1-05/2012 (%) Henkilöautot yhteensä 10 228 7 316 39,8

Lisätiedot

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa

Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa Vihreiden yhdistysten jäsenmaksumäärät 2007 (vahvistettu puoluehallituksessa 8.2.2008 sekä yhdistysten edustajamäärät puoluekokouksessa 2008 (sääntöjen 22 perusteella) (tilanne 3.3.08 huhtikuussa hyväksyttävät

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TOUKOKUU 2011 ENSIREKISTERÖINNIT 5/2011 1(12) 1.6.2011 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

CONTACT INFORMATION FOR RECEPTION CENTERS. Akaa Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi

CONTACT INFORMATION FOR RECEPTION CENTERS. Akaa Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi CONTACT INFORMATION 27.5.2016 CONTACT INFORMATION FOR RECEPTION CENTERS Akaa Toijala Hoivapalvelu Valkokulta Oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi Asikkala Vääksy Kotouma Oy 050 412 1605 vok.vaaksy@kotouma.fi

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2010 ENSIREKISTERÖINNIT 1/2010 1(12) 2.2.2010 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2008 ENSIREKISTERÖINNIT 2/08 1(12) 6.3.2008 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. 1 MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 6.6. 30.10.2011 Lähiliikenne Helsinki Kirkkonummi, Helsinki Vantaankoski ja Helsinki Kerava ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset 1 Helsinki Turku satama,

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo

300m aj. 48,81 Suvi Eerikäinen Jämsänkoski korkeus 163 Terhi Ignatius Tampere seiväs 360 Maria Kytölä Siiri Saalo Hyvinkään seudun urheilijat Seuraennätykset Päivitetty 17.9.2016/ MK NAISET 17 300m 42,64 Emma Simberg 10.7.2016 Jämsä 400m 62,71 Emma Simberg 19.8.2016 Kajaani 800m 2.26.07 Kaarina Lehtonen 12.9.2015

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 2 15.2.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 32x Asennuskanava LHD 40x20...

Sisällysluettelo. Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 20x Asennuskanava LHD 32x Asennuskanava LHD 40x20... Newlec-minilistat 2 Sisällysluettelo Asennuskanava LHD 20x10... 3 Asennuskanava LHD 20x20... 4 Asennuskanava LHD 32x15... 5 Asennuskanava LHD 40x20... 6 Asennuskanava LH 60x40... 7 3 Asennuskanava LHD

Lisätiedot

VERKSAMHETSSTÄLLEN PAKETTJÄNSTER

VERKSAMHETSSTÄLLEN PAKETTJÄNSTER Kommun (den slutliga förfrågan enligt kommunindelningen i Fastlandsfinland per 1.1.2016) Akaa Alajärvi Alavieska Alavus Asikkala Askola Aura Enonkoski Enontekis Esbo Eura Eurajoki Evijärvi Forssa Haapajärvi

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 26.3.2012 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 55,8

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014

Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ensirekisteröinnit 12/2014 7.1.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2014 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2014 12/2013 (%) (%) 1-12/2014 1-12/2013 (%) Henkilöautot yhteensä 7 091 5 927 19,6

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen). Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus ja päiväkirja 1 Mallin rekisteröintiä

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 9 15.9.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 10 31.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Helsinki Helsingin vastaanottokeskus, Kaarlenkatu Helsingin kaupunki

VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA. Helsinki Helsingin vastaanottokeskus, Kaarlenkatu Helsingin kaupunki YHTEYSTIETOJA 6.3.2017 VASTAANOTTOKESKUSTEN YHTEYSTIETOJA Akaa Toijalan vastaanottokeskus Hoivapalvelu Valkokulta oy 044 974 1619 info@toijalanvastaanottokeskus.fi Asikkala Vääksyn vastaanottokeskus Kotouma

Lisätiedot

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa

Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Avustuksen saaja / Kansalaisopisto Ylläpitäjä Myönnetty avustus euroa Ahjolan kansalaisopisto Ahjolan kannatusyhdistys ry 10 000 Auralan kansalaisopisto Auralan Setlementti 7 000 Autere-opisto Mänttä-Vilppulan

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin.

MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. MATKUSTAJALIIKENTEEN AIKATAULUT 11.12.2016 18.6.2017 HSL-alueen sisäinen lähiliikenne ei sisälly taulukoihin. Merkkien selitykset Muutokset edellisiin versioihin 1 Helsinki Turku satama, Turku satama Helsinki

Lisätiedot

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus

ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ. Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus ALOITA BRÄNDIN RAKENTAMINEN TAVARAMERKISTÄ Tuulimarja Myllymäki neuvontalakimies, tavaramerkki- ja mallilinja Patentti ja rekisterihallitus BASS-olut, rekisteröity Englannissa 1876- Tavaramerkki voi olla

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 3 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00

Helsingin kansainvälisen koulun kannatusyhdistys ry 1500,00 Helsingin kaupunki 217600,00 Helsingin Normaalilyseo 1500,00 Valtion erityisavustus pedagogisten ICTohjaukseen Statligt specialunderstöd för pedagogisk ICT-handledning Koulutuksen järjestäjä Myönnettävä summa ( ) Akaan kaupunki 10900,00 Alajärven kaupunki 9800,00

Lisätiedot

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu

Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu Sote-uudistus - järjestämislain valmistelu 21.11.2013 Pekka Järvinen sosiaali- ja terveysministeriö Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistaminen Tavoitteet Keskeinen sisältö Jatkovalmistelu Uudistuksen toimeenpano

Lisätiedot

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013

Fortumin johtoryhmä 31.12.2013 Fortumin vuosikertomus 2013 Fortum on vahvasti kestävään kehitykseen sitoutunut energiayhtiö. Vastaamme asiakkaidemme tarpeisiin tuottamalla, myymällä ja jakelemalla sähköä ja lämpöä sekä tarjoamalla energia-alan

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 9/2015 1.10.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2015

Ensirekisteröinnit 9/2015 1.10.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2015 Ensirekisteröinnit 9/2015 1.10.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT SYYSKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 09/2015 09/2014 (%) (%) 1-09/2015 1-09/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 8 513 8 402 1,3

Lisätiedot

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151

KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1 000 147 000-1 500-651 -1 651-3 151 AMMATILLISEN PERUSKOULUTUKSEN OPISKELIJAMÄÄRIEN SOPEUTTAMINEN VUOSINA - (oppilaitosmuotoinen koulutus) kokonais, 1.1. OKM esitys OKM esitys OKM esitys esitys -16 KOKO MAA 150 151 149 500-651 148 500-1

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano, hallitukseen ehdotettujen jäsenten CV:t Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 31.3.2011 Ehdotettu hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 50,0

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

Ensirekisteröinnit 2/2015 2.3.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2015

Ensirekisteröinnit 2/2015 2.3.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2015 Ensirekisteröinnit 2/2015 2.3.2015 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2015 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2015 02/2014 (%) (%) 1-02/2015 1-02/2014 (%) Henkilöautot yhteensä 7 989 8 180-2,3

Lisätiedot

Säännöllinen kapasiteetti

Säännöllinen kapasiteetti Junatyyppi Juna Kulkuväli Lähtö Tulo Linja Kulkupäivät Voimassaoloaika IC 1 Helsinki asema Joensuu asema 7:17:00 11:40:00 Ma Ti Ke To Pe La Su 30.10.2016 10.12.2016 IC 2 Joensuu asema Helsinki asema 5:18:00

Lisätiedot

Ehdotettu hallituksen kokoonpano. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous

Ehdotettu hallituksen kokoonpano. Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous Ehdotettu hallituksen kokoonpano Elektrobit Oyj:n varsinainen yhtiökokous 11.4.2013 Osakkeenomistajien ehdotus Osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 49,9 % yhtiön osakkeista, ehdottavat yhtiökokoukselle,

Lisätiedot