Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...81 Tavaramerkkien osasiirtymiset Delvis överförda varumärken...84 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...84 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...85 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...88 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken TIEDOKSIANTOJA KUNGÖRELSER TIEDONANTOJA MEDDELANDEN...114

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) Allianssi (730) ASIANAJOTOIMISTO ALLIANSSI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 NCL(8) (111) (210) T (220) LANSOTAD (730) TAD PHARMA GMBH, Cuxhaven, Cuxhaven, DE (740) Berggren Oy Ab (511) 5 NCL(8) (111) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning E-sense (730) SENSEG OY, Espoo, Esbo, FI (511) 10, 12, 15, 20, 21, 28, 44 (111) (210) T (220) ILMASTA SÄHKÖÄ (730) PEM-ENERGY OY, Riihimäki, Riihimäki, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 7, 9, 11 (111) (210) T (220) (730) ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220)

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) ARTEK (730) ARTEK OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 11, 20, 24 (111) (210) T (220) PELIKEIDAS (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 28, 35 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ARTEK OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 11, 20, 24 (111) (210) T (220) Golden Root (730) LAPIN LUONNONYRTIT KY, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 5, 29, 31, 32 (111) (210) T (220) (730) GIGANTTI OY AB, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja harmaa. - Märket utförs i grönt och grått. (511) 9, 11, 35 (111) (210) T (220)

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KUSTANNUS OY AAMULEHTI, Tampere, Tammerfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 18, 35, 38, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) ROVANIEMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220) VILPE (730) SK TUOTE OY, Mustasaari, Korsholm, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 11, 19, 20 (111) (210) T (220)

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SK TUOTE OY, Mustasaari, Korsholm, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 11, 19, 20 (111) (210) T (220) (730) SK TUOTE OY, Mustasaari, Korsholm, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 11, 19, 20 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KESKI-SUOMEN TAKUUREMONTIT OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 11, 19, 20, 27, 37, 42 (111) (210) T (220) AGGREDI (730) HELSINKIMISSIO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 25, 41, 44, 45 (111) (210) T (220) LounasKeidas (730) OULUN HELLUNTAILÄHETYS RY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 41, 45 (111) (210) T (220) B9 BrandBooster (730) B9 GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220)

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MYLLYN PARAS OY PAKASTEET (2), Hyvinkää, Hyvinge, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 29, 30, 31, 32 (111) (210) T (220) BIOHEALTH (730) SHETLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Aver Asianajotoimisto Oy (511) 31 (111) (210) T (220) hedelmäpelit (730) WLM LTD., Victoria, Victoria, SC (740) Seppo Laine Oy (511) 15, 25, 45 (111) (210) T (220) texasholdempokeri

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) WLM LTD., Victoria, Victoria, SC (740) Seppo Laine Oy (511) 15, 45 (111) (210) T (220) Pågen Müsligoda (730) PÅGEN TRADEMARK AKTIEBOLAG, Malmö, Malmö, SE (740) Setterwalls Advokatbyrå Malmö AB (511) 30 (111) (210) T (220) Nero (730) NERO WATERGROUP OY, Hirvensalmi, Hirvensalmi, FI (511) 32 (111) (210) T (220) AUTOAPURI (730) ALMA MEDIA INTERACTIVE OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 16, 35, 38 (111) (210) T (220)

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Shannon Collection (730) ANTTILA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 25 (111) (210) T (220) Your roof. For life. (730) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220) (730) ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC., Delaware, Delaware, US (740) Benjon Oy (511) 3

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) ALBERTO-CULVER INTERNATIONAL, INC., Delaware, Delaware, US (740) Benjon Oy (511) 3 (111) (210) T (220) (730) SALESLINE OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 27 (111) (210) T (220)

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) ARKTIIRA OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 35, 40, 42 (111) (210) T (220) PALIKKA (730) OY CYBERNCAM TECHNOLOGY LTD, Ilmajoki, Ilmola, FI (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) KOVAK OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, punainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, rött och vitt. (511) 11, 16, 22, 24, 25 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PÄÄKAUPUNKISEUDUN REMONTTIMAAILMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 20, 21, 24, 27, 37 (111) (210) T (220) Kotineliö (730) KOTINELIÖ OY LKV, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) SENSITISM (730) LUMENE OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) SLK Instituutti (730) SUOMEN LIIKEMIESTEN KAUPPAOPISTON SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) PedaCasting (730) OPETUSALAN KOULUTUSKESKUS, Heinola, Heinola, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) TAL-PHT (730) SUOMEN TALOUSHALLINTOLIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 41 (111) (210) T (220) TAL-STA Auktorisoitu tilinpäätös (730) SUOMEN TALOUSHALLINTOLIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 41 (111) (210) T (220) KSO

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FLÄKT WOODS AB, Jönköping, Jönköping, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 6, 11 (111) (210) T (220) KTS (730) FLÄKT WOODS AB, Jönköping, Jönköping, SE (740) Kolster Oy Ab (511) 6, 11 (111) (210) T (220) Dance & Fit (730) SUOMEN TANSSISTUDIOT OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 25 (111) (210) T (220) Moving Media (730) KONE OYJ (KONE CORPORATION) (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Papula Oy (511) 7 (111) (210) T (220)

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN AMPUMAURHEILULIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI, SUOMEN RESERVIUPSEERILIITTO - FINLANDS RESERVOFFICERSFÖRBUND RY, Helsinki, Helsingfors, FI, RESERVILÄISLIITTO - RESERVIN ALIUPSEERIEN LIITTO - RESERVISTFÖRBUNDET - RESERVUNDEROFFICERSFÖRBUNDET RY, Helsinki, Helsingfors, FI, SUOMEN AMPUMAHIIHTOLIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI, ASEALAN ELINKEINONHARJOITTAJAT RY, Vantaa, Vanda, FI, MAANPUOLUSTUSKOULUTUSYHDISTYS (MPK), Helsinki, Helsingfors, FI, RESERVILÄISURHEILULIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 25, 41 (111) (210) T (220) TEHOLIIMA (730) IHMELIIMA SUOMI KY, Keuruu, Keuru, FI (511) 1 (111) (210) T (220) energiahybridimestari (730) AMMATTIENEDISTÄMISLAITOSSÄÄTIÖ AEL, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) TONES OY (2), Espoo, Esbo, FI (511) 34, 40 (111) (210) T (220) (730) JOEL MIKAEL SIPSI AHTOLA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat musta, punainen, valkoinen ja vihreä. - Märket utförs i svart, rött, vitt och grönt. (511) 35, 36, 39, 41, 43 (111) (210) T (220) OVENIA menestystekijä

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OVENIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) OVENIA key success factor (730) OVENIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35, 36, 37 (111) (210) T (220) OVENIA kymppi (730) OVENIA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35, 36, 37, 42 (111) (210) T (220) Spirit of Helsinki (730) FINLANDIA-TALO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI VALKOINEN KULTA (730) OLVI OYJ, Iisalmi, Idensalmi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 32, 33 (111) (210) T (220) PUNAINEN KULTA (730) OLVI OYJ, Iisalmi, Idensalmi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 32, 33 (111) (210) T (220) VALKOKULTA (730) OLVI OYJ, Iisalmi, Idensalmi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 32, 33 (111) (210) T (220) PUNA-KULTA (730) OLVI OYJ, Iisalmi, Idensalmi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 32, 33

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) VIHREÄ KULTA (730) OLVI OYJ, Iisalmi, Idensalmi, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 32, 33 (111) (210) T (220) BOOKLET (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9 (111) (210) T (220) (730) SAVON SIEMEN OY, Iisalmi, Idensalmi, FI (591) Merkin värit ovat keltainen, punainen, valkoinen ja vihreä. - Märket utförs i gult, rött, vitt och grönt. (511) 35, 41, 44 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI VÄRISILMÄ PEITTO PEITTÄVÄ PUUNSUOJA (730) VÄRITUKKU OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 2 (111) (210) T (220) VÄRISILMÄ SOINTU SISUSTUSMAALI (730) VÄRITUKKU OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 2 (111) (210) T (220) Cyberncam (730) OY CYBERNCAM TECHNOLOGY LTD, Ilmajoki, Ilmola, FI (511) 9, 38, 42 (111) (210) T (220) MikroMike (730) BLOMQVIST, MIKA, TOIMINIMEN ATK-PALVELUT MIKROMIKE HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 37, 42, 45

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) RAUNO LAULUMAA OY, Lahti, Lahtis, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 20 (111) (210) T (220) ICEMOUSE (730) ICECAT JÄÄNHOITOKONEET OY, Laukaa, Laukas, FI (511) 7, 8, 12 (111) (210) T (220) Adi-NGr (730) ADIABATIX OY, Vaasa, Vasa, FI (511) 6

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Adi-TB Thermobarrier (730) ADIABATIX OY, Vaasa, Vasa, FI (511) 19 (111) (210) T (220) Edelläkävijä ihmisen parhaaksi (730) SUOMEN TERVEYSTALO OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42, 44 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN TERVEYSTALO OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42, 44 (111) (210) T (220) R-taso Modular System

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) R-TASO OY, Raahe, Brahestad, FI (511) 6, 37, 42 (111) (210) T (220) Esipral (730) AVANSOR PHARMA OY, Espoo, Esbo, FI (511) 5 (111) (210) T (220) BET2WIN (730) PHENOMENA GROUP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220)

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) Viinikappa (730) KAUHANEN, HELI-URSULA, Lahti, Lahtis, FI (511) 21 (111) (210) T (220) (730) B&B TOOLS SERVICE CENTER OY, Kotka, Kotka, FI (511) 7, 17, 37 (111) (210) T (220)

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) NANSO GROUP OY, Nokia, Nokia, FI (740) Benjon Oy (511) 25 (111) (210) T (220) IDeal healing (730) FIBERGEN OY, Turku, Åbo, FI (511) 1, 6, 14 (111) (210) T (220) (730) KORPELAINEN, JAAKKO KASPERI, Oulu, Uleåborg, FI (511) 16, 28, 41 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Katariinantulet (730) KOTKAN KAUPUNKI, Kotka, Kotka, FI (511) 35, 39, 41 (111) (210) T (220) (730) OP-KESKUS OSK, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36 (111) (210) T (220) (730) OP-KESKUS OSK, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36 (111) (210) T (220) Satutapetti ja Satumaiset tarrat

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RUTTU OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 16, 24, 27 (111) (210) T (220) Petronella (730) TIPETI OY, Pyhtää, Pyttis, FI (511) 16, 24, 25, 27 (111) (210) T (220) (730) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY, Pematang Siantar, Pematang Siantar, ID (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 34 (111) (210) T (220) (730) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY, Pematang Siantar, Pematang Siantar, ID (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 34

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Firan Verstas (730) FIRA OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 35, 37 (111) (210) T (220) ANYTIME COSMETICS (730) LUMENE OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) CAPORIT (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) PURIN

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) WINDUS (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) AIROL (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) DESIPUR (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) ERIPUR (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) ERISEPT (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) SOLUSAL (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) ISOSEPT

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) ERIDERM (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) ERIHYD (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) ERIDEKO (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) ETASEPT (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) SIISTO (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) ERIELLE (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) ERILEN

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) MEPOSEPT (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) KLORILLI (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44 (111) (210) T (220) IHOHIVEN (730) FARMOS OY, Espoo, Esbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5, 44

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) DomaCare (730) INVIAN OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) STUDIO ANNA YLINEN OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 3, 21, 24, 25, 35 (111) (210) T (220) FIMEA (730) LÄÄKELAITOS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 42, 44, 45 (111) (210) T (220) CROSSEA

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JOENSUU, TEUVO, Raahe, Brahestad, FI (511) 7, 12, 37 (111) (210) T (220) (730) HAPPY CAMEL OY, Hämeenlinna, Tavastehus, FI (511) 24, 25, 41 (111) (210) T (220) A-VITA PLUS (730) NYCOMED GMBH, Konstanz, Konstanz, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) A-VITA (730) NYCOMED GMBH, Konstanz, Konstanz, DE (740) Kolster Oy Ab (511) 5

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Anders Manager (730) ANDERS INNO OY, Turku, Åbo, FI (511) 9, 42 (111) (210) T (220) Stretch & Balance (730) PYLKKÄNEN, KATI HELENA, Rovaniemi, Rovaniemi, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) OY KAHA AB, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin värit ovat sininen, harmaa ja valkoinen. - Märket utförs i blått, grått och vitt. (511) 12, 37, 39

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) BLUE IMPORT BIM OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 25 (111) (210) T (220) (730) GALLETAS ARTIACH, S.L., Barcelona, Barcelona, ES (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, sininen, keltainen, vihreä, oranssi ja ruskea. - Märket utförs i rött, blått, gult, grönt, orange och brunt. (511) 30 (111) (210) T (220)

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) GALLETAS ARTIACH, S.L., Barcelona, Barcelona, ES (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, sininen, keltainen ja vihreä. - Märket utförs i rött, blått, gult och grönt. (511) 30 (111) (210) T (220) (730) SEVEN DEUCE CONSULTING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) Nordic Spirit (730) TATTOOMAAILMA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 7, 24, 25 (111) (210) T (220) hauboksi

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OY EUROFIRE AB, Vaasa, Vasa, FI (511) 35 (111) (210) T (220) (730) RAUNO LAULUMAA OY, Lahti, Lahtis, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 20 (111) (210) T (220) Filia (730) NOSTIMA OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 29, 30, 31, 32, 33 (111) (210) T (220) Filema (730) NOSTIMA OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 29, 30, 31, 32, 33

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) TAKI (730) METALLIVALMISTE A. LAAKSONEN OY, Hausjärvi, Hausjärvi, FI (740) Salomaki Oy (511) 6, 22, 39 (111) (210) T (220) Easy depth control (730) OY FP FINLAND LTD, Hanko, Hangö, FI (511) 28, 35 (111) (210) T (220) WILDSTEP (730) RISTIINAN AMMATTIREALISOINTI OY, Ristiina, Ristiina, FI (511) 8, 25 (111) (210) T (220) FMI

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) FORSTEN MUSICAL INDUSTRIES OY, Sauvo, Sagu, FI (511) 9, 20, 42 (111) (210) T (220) StageRadio (730) LAHTELA, OLLI PETTERI, Espoo, Esbo, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) HELSINGIN KAUPUNKI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) NOKIA MONEY (730) NOKIA OYJ (NOKIA CORPORATION), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 9, 36

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) LACROGOL (730) ORIFARM GENERICS A/S, Odense, Odense, DK (740) Orifarm Oy (511) 5 (111) (210) T (220) LACROGOL JUNIOR (730) ORIFARM GENERICS A/S, Odense, Odense, DK (740) Orifarm Oy (511) 5 (111) (210) T (220) (730) PREOR OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39, 41, 43 (111) (210) T (220)

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JOPILA, TIINA, TOIMINIMEN TIINAN PALVELUAPU HALTIJANA, Iitti, Itis, FI (511) 37, 39, 45 (111) (210) T (220) Deep Fire (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 9, 13, 28 (111) (210) T (220) (730) ORE, IVAN ROLANDO, Vihti, Vichtis, FI (591) Merkin värit ovat vihreä, ruskea, keltainen, oranssi, vaaleanruskea, vaaleankeltainen ja musta. - Märket utförs i grönt, brunt, gult, orange, ljusbrunt, ljusgult och svart. (511) 30, 31, 43

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) Amarantti POP (730) ORE, IVAN ROLANDO, Vihti, Vichtis, FI (511) 30, 31, 43 (111) (210) T (220) (730) TOKMANNI OY (2), Joensuu, Joensuu, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen ja sininen. - Märket utförs i vitt och blått. (511) 29, 30, 32 (111) (210) T (220) Ceegol (730) CEEGOL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 24, 25, 28 (111) (210) T (220)

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HELSINGIN KAUPUNKI, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 39, 45 (111) (210) T (220) Ilona (730) UULATUOTE OY, Kokemäki, Kokemäki, FI (511) 2 (111) (210) T (220) Ledholmare (730) WEAX, ÖPPET BOLAG, Jomala, Jomala, FI (511) 29 (111) (210) T (220) Robostics

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ORFER OY, Orimattila, Orimattila, FI (511) 39, 40, 42 (111) (210) T (220) Robostiikka (730) ORFER OY, Orimattila, Orimattila, FI (511) 39, 40, 42 (111) (210) T (220) G2 (730) STOKELY-VAN CAMP, INC., Indiana, Indiana, US (740) Berggren Oy Ab (511) 32 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ YANCAV (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ YANVIBNA (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ BRIVTAGNA (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ YANBRIVNA (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ BAMBROVA (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ BRIVTAGA (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36

54 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551)

55 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220)

56 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220)

57 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36

58 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551)

59 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (551) (730) SÄÄSTÖPANKKILIITTO RY, Espoo, Esbo, FI (511) 35, 36 (111) (210) T (220) (320) (330) EE (310) M

60 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI ESW Products (730) AREVA ENVIRONMENTAL TECHNOLOGIES OÜ, Harju, Harju, EE (740) Patentti-Laitinen Oy (511) 35, 37 (111) (210) T (220) (730) MAKUUNI OY, Mikkeli, S:t Mickel, FI (511) 30, 32, 41 (111) (210) T (220) (730) MAKUUNI OY, Mikkeli, S:t Mickel, FI (511) 30, 32, 41 (111) (210) T (220)

61 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning MAKUUNI PREMIUM TUOTTEET (730) MAKUUNI OY, Mikkeli, S:t Mickel, FI (511) 30, 32, 41 (111) (210) T (220) MAKUUNI KARKKIPISTE (730) MAKUUNI OY, Mikkeli, S:t Mickel, FI (511) 30, 32, 41 (111) (210) T (220) MAKUUNI LEFFAPISTE (730) MAKUUNI OY, Mikkeli, S:t Mickel, FI (511) 30, 32, 41 (111) (210) T (220)

62 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) LABORATOIRE GARNIER & CIE, Pariisi, Paris, FR (740) Kolster Oy Ab (511) 3 (111) (210) T (220) BUTTERICK'S (730) BUTTERICK'S LECO AB, Simlångsdalen, Simlångsdalen, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 28, 35, 45 (111) (210) T (220) (320) (330) SE (310) 2009/04814 (730) PLEJDRUP, CHRISTINA, Sölvesborg, Sölvesborg, SE (740) Merve Sneitz (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 6, 37 (111) (210) T (220)

63 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) KIDS FACTORY OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 28, 35, 39, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) HIGER BUS COMPANY LIMITED, Jiangsu Province, Jiangsu Province, CN (740) Papula Oy (591) Merkin väri on hopea. - Märket utförs i silver. (511) 12, 37 (111) (210) T (220)

64 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUPER MUKAVA DESIGN OSK., Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i gult och vitt. (511) 25, 35, 41 (111) (210) T (220) Toisenlainen tuote (730) KIRKON ULKOMAANAVUN SÄÄTIÖ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 36, 43, 45 (111) (210) T (220) (730) MONDO FRESCO KY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 31, 35 (111) (210) T (220) (730) HIGER BUS COMPANY LIMITED, Jiangsu Province, Jiangsu Province, CN (740) Papula Oy (591) Merkin väri on hopea. - Märket utförs i silver. (511) 12, 37

65 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) WiseSteps (730) WISECOM OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9, 42, 44 (111) (210) T (220) (730) ALIZAD, ARMAN, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9, 25, 38, 41 (111) (210) T (220)

66 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN MONIKULTTUURINEN LIIKUNTALIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) VISA CODESURE (730) VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, Delaware, Delaware, US (740) Benjon Oy (511) 36 (111) (210) T (220) Saimaa-talo - Tahdikas tapahtumatalo Saimaan sydämessä (730) SAVONLINNASALI OY, Savonlinna, Nyslott, FI (511) 35, 41, 43 (111) (210) T (220) LactiTravel (730) BALTEX NATURAL AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Acadi Mark Oy (511) 5 (111) (210) T (220)

67 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning LactiKids (730) BALTEX NATURAL AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Acadi Mark Oy (511) 5 (111) (210) T (220) LactiStress (730) BALTEX NATURAL AB, Tukholma, Stockholm, SE (740) Acadi Mark Oy (511) 5 (111) (210) T (220) Boost it Up! (730) BOOSTER CONSULTING OY, Salo, Salo, FI (511) 35, 41 (111) (210) T (220) (730) POHJOIS-KARJALAN OSUUSKAUPPA, Joensuu, Joensuu, FI (511) 25, 41, 43

68 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) JUHO PUTTONEN OY, Vantaa, Vanda, FI (591) Merkin värit ovat ruskea, punainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i brunt, rött, svart och vitt. (511) 25 (111) (210) T (220) (730) WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC., Virginia, Virginia, US (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 9, 29, 30, 31, 32, 41, 44

69 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) OTKRITOE AKTSIONERNOE OBSHESTVO "AEROPORTSTROY", Pietari, S:t Petersburg, RU (740) Benjon Oy (561) Merkissä olevan kyrillisen tekstin translitteraatio on AEROPORTSTROY SANKT-PETERBURG. - Translitteration av den kyrilliska texten i märket är AEROPORTSTROY SANKT-PETERBURG. (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 6, 19, 35, 37, 39, 42 (111) (210) T (220)

70 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) ZAKRITOE AKTSIONERNOE OBSHESTVO "PETROPANEL", Pietari, Saint-Petersburg, RU (740) Benjon Oy (561) Merkissä olevan kyrillisen sanan translitteraatio on PETROPANEL. - Translitteration av det kyrilliska ordet i märket är PETROPANEL. (591) Merkin värit ovat punainen, sininen ja musta. - Märket utförs i rött, blått och svart. (511) 6, 17, 19, 37 (111) (210) T (220) (730) INDUSTRIAL-BUILDING CORPORATION "PULKOVO", Pietari, Saint-Petersburg, RU (740) Benjon Oy (561) Merkissä olevan kyrillisen tekstin translitteraatio on PROMYSHLENNO-STROITELNAJA KORPORATSIA Pulkovo SANKT-PETERBURG. - Translitteration av den kyrilliska texten i märket är PROMYSHLENNO-STROITELNAJA KORPORATSIA Pulkovo SANKT-PETERBURG. (591) Merkin värit ovat sininen ja valkoinen. - Märket utförs i blått och vitt. (511) 6, 19, 35, 37, 39, 42 (111) (210) T (220) Sävel soikoon (730) ELÄKELIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41

71 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) NORDENSWAN & SIIRILÄ OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 25, 42 (111) (210) T (220) BidGate (730) NEOWISE OY, Turku, Åbo, FI (511) 36, 39, 42 (111) (210) T (220) Salkkualttari (730) KAUHANEN, HELI-URSULA, Lahti, Lahtis, FI (511) 20

72 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) jobita (730) TIKITAGI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) FINEBRA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 1 (111) (210) T (220) (730) SIDOROFF, TIMO, Espoo, Esbo, FI (511) 14, 20, 25 (111) (210) T (220)

73 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Concepted Care (730) NUTRINET OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220) Effter (730) ROSTASTRAND FÖRVALTNINGS AB, Nacka, Nacka, SE (740) Acadi Mark Oy (511) 3 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ MIPCOVI (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (320) (330) US (310) 77/ EQUIDACENT

74 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY, Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (730) BALL-IT OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 9 (111) (210) T (220) Valle (730) LAATUANTENNI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 9 (111) (210) T (220) (730) MIKKONEN, TIINA, Siilinjärvi, Siilinjärvi, FI (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (511) 41

75 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) No Philosophy (730) TAPPREST, EMILIA ALEKSANDRA MICHELINE, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25 (111) (210) T (220) (730) LIFE FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Ernst & Young Oy (2) (591) Merkin värit ovat vihreä, punainen, valkoinen ja sininen. - Märket utförs i grönt, rött, vitt och blått. (511) 44 (111) (210) T (220) life CLUB (730) LIFE FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Ernst & Young Oy (2) (511) 44

76 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) WEIGHT WATCHERS INTERNATIONAL, INC., Virginia, Virginia, US (740) Kolster Oy Ab (591) Merkin värit ovat sininen, valkoinen ja vaaleanvihreä. - Märket utförs i blått, vitt och ljusgrönt. (511) 9, 29, 30, 31, 32, 41, 44 (111) (210) T (220) KLAPIMÄYRIS (730) SUOMEN KLAPIMESTARIT OY, Kitee, Kitee, FI (511) 31 (111) (210) T (220) Riiko Energy Trailer (730) KONEKORJAAMO RIIKONEN OY, Kontiolahti, Kontiolahti, FI (511) 12

77 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Teräs Riikonen (730) KONEKORJAAMO RIIKONEN OY, Kontiolahti, Kontiolahti, FI (511) 12 (111) (210) T (220) (730) ILOKIVI OY, Espoo, Esbo, FI (511) 29 (111) (210) T (220) KANABOSSI (730) HK RUOKATALO OY (2), Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30 (111) (210) T (220) EELOVI

78 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUUNNITTELUKONTTORI EDVIN OY, Jyväskylä, Jyväskylä, FI (740) Arctic Mark Ky (511) 6, 11, 16, 20, 21, 35, 42 (111) (210) T (220) Vihreä Ympyrä (730) AALTONEN, SLADJANA, TOIMINIMEN HERAKLES SIIVOUSPALVELUT HALTIJANA, Porvoo, Borgå, FI (511) 37, 39, 40 (111) (210) T (220) (730) NUUTINEN, MARIA HELENA, Lahti, Lahtis, FI (511) 25 (111) (210) T (220)

79 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) OKSMAN, PÄIVI SUSANNA, TOIMINIMEN SOTURIPRINSESSA HALTIJANA, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 18, 24, 25, 28 (111) (210) T (220) Ilmatar (730) GOOD SIGN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 38 (111) (210) T (220) CINDY CFBC (730) VALTION TEKNILLINEN TUTKIMUSKESKUS, Espoo, Esbo, FI (740) Raimo Apunen (511) 7, 9, 11 (111) (210) T (220) (320) (330) FR (310) BIODENTINE (730) HENRI, NUMA, MARCEL SCHILLER, Pariisi, Paris, FR (740) Papula Oy (511) 5 (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr

80 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) OPTIVE (730) ALLERGAN, INC., Delaware, Delaware, US (740) Kolster Oy Ab (511) 5 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr (111) (210) T (220) (730) LÖTJÖNEN, JAAKKO ILMARI, Espoo, Esbo, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) Vuoden Positiivisin Suomalainen (730) POSITIIVARIT OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 41

81 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning TAVARAMERKKIEN SIIRTYMISET: ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) 4149, 78554, 78555, 92185, , (730) KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., Luxemburg, Luxemburg, LU (111) 17248, 20775, 25309, 30086, 49301, 69483, 80675, 93487, 96377, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , (730) CHRYSLER GROUP LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) TECALEMIT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (111) (730) A CLEAN PARTNER INTERNATIONAL AB, Alingsås, Alingsås, SE (111) 71315, (730) NAPIER TURBOCHARGERS LIMITED (2), Lincoln, Lincoln, GB (111) 71897, (730) BASF PLC, Cheadle, Cheadle, GB (111) (730) POST FOODS, LLC, Delaware, Delaware, US (111) (730) WIPAK OY, Nastola, Nastola, FI (111) 82701, 84720, , , , , , , (730) CONVATEC INC., Delaware, Delaware, US (111) 86694, (730) JPMORGAN CHASE & CO., Delaware, Delaware, US

82 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (730) ROLLED ALLOYS, LTD, Illinois, Illinois, US (111) (730) ISTITUTO GANASSINI S.P.A. DI RICERCHE BIOCHIMICHE, Milano, Milano, IT (111) (730) FENWAL, INC., Delaware, Delaware, US (111) , , , (730) BLVD HOLDING A/S, Åbyhøj, Åbyhøj, DK (111) (730) H. G. PALOHEIMO OY, Loppi, Loppi, FI (111) (730) NUTREXPA, S.L., Barcelona, Barcelona, ES (111) (730) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA, Shizuoka-ken, Shizuoka-ken, JP (111) (B) (730) DELPHI DELCO ELECTRONICS EUROPE GMBH, Bad Salzdetfurth, Bad Salzdetfurth, DE (111) (730) RAASEPORIN KULTTUURIVERSTAS OY AB RASEBORGS KULTURVERKSTAD, Raasepori, Raasepori, FI (111) (730) SUVA AS, Tallinna, Tallinn, EE (111) (730) SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS INC., Kalifornia, Kalifornien, US

83 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) , , (730) EISAI CORPORATION OF NORTH AMERICA, New Jersey, New Jersey, US (111) , , (730) REIMERSHOLMS AB, Tukholma, Stockholm, SE (111) (730) DC DESIGN & CONCEPT GMBH, Gelsenkirchen, Gelsenkirchen, DE (111) (730) FINANCE SOFTLINE OY, Vehmaa, Vemo, FI (111) (730) THOUSAND WEAR OY, Tampere, Tammerfors, FI (111) , (730) TYCO HEALTHCARE GROUP LP, Delaware, Delaware, US (111) (730) LEPPÄNEN, SIRPA KATRIINA, Turku, Åbo, FI (111) , (730) RELIPLAY OY, Riihimäki, Riihimäki, FI

84 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI TAVARAMERKKIEN OSASIIRTYMISET: DELVIS ÖVERFÖRDA VARUMÄRKEN: (111) (B) (730) LALIQUE PARFUMS SA, Zollikon, Zollikon, CH (511) 3 TAVARAMERKKIEN SUOJA-ALOJEN SUPISTUKSET: INSKRÄNKNINGAR I VARUMÄRKENAS SKYDDSOMFÅNG: (111)

85 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: AIHE: Haltijan pyynnöstä ANLEDNING: På innehavarens begäran (111) AIHE: Tavaramerkkilaki 31 2 mom. ANLEDNING: 31 2 mom. i varumärkeslagen (111)

86 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI 86 REKISTERISTÄ POISTETTUJA TAVARAMERKKEJÄ AIHE: Seuraavat rekisteröinnit on jätetty uudistamatta: UR REGISTRET AVFÖRDA VARUMÄRKEN: ANLEDNING: Följande registreringar har ej förnyats: (111)

87 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 22 28.11.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 22 28.11.2014 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 14 31.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 14 31.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 13.3.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2014

Nro/Nr 12 15.12.2014 Nro/Nr 12 15.12.2014 Mallioikeuslehti 15.12.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 13.3.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 1 15.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 1 15.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 7 15.04.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 7 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 14.07.2017 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2012

Nro/Nr 10 15.10.2012 Nro/Nr 10 15.10.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 14.07.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 13 15.07.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 13 15.07.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2011

Nro/Nr 12 15.12.2011 Nro/Nr 12 15.12.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 15.8.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 9 15.9.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 23 15.12.2014. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 23 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 15.5.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 8 15.08.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 5 13.5.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 8 14.8.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 15.3.2011 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT

Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä KAIKKI IKÄRYHMÄT Kuntien välinen muuttoliike Hyvinkäällä 2013-2015 KAIKKI IKÄRYHMÄT Helsinki 329 300 404 1033 Nurmijärvi 107 93 55 255 Nurmijärvi 245 224 191 660 Tuusula 60 37 27 124 Riihimäki 217 182 184 583 Mäntsälä

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 14.3.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 15.06.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 6 15.06.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 6 31.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 6 31.03.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 20 30.10.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 20 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT TAMMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus 01/2012 01/2011 (%) (%) Henkilöautot yhteensä 14 263 13 788 3,4 89,9 joista matkailuautoja 105 87 20,7 0,7 joista

Lisätiedot

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit

Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Kaupunki/kunta Indeksitalon kiinteistöverot ja maksut 2015 / yli 30000 asukkaan kaupungit Tontin kiint.vero euroa/m²/kk Rakenn. kiint.vero Kaukol. Vesi/jätev. Jätehuolto Yhteensä Lappeenranta 0.21 0.27

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 13.12.2013

Nro/Nr 12 13.12.2013 Nro/Nr 12 13.12.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 12 14.12.2007

Nro/Nr 12 14.12.2007 Nro/Nr 12 14.12.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Mallioikeuslehti 14.12.2007 Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti.

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 1 13.01.2017 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 5 15.5.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot