Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...66 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...69 Kansallisen rekisteröinnin korvaaminen kansainvälisellä Ersättning av en inhemsk registrering med en internationell registrering...69 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...70 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...72 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...84 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...85 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...86 Oikaisuja Rättelser...87 LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken...88 TIEDONANTOJA MEDDELANDEN...90

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) JC (730) JC AKTIEBOLAG, Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35 NCL(8) (111) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CYFLO OY, Turku, Åbo, FI (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat musta, vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i svart, grönt och vitt. (511) 5, 44 (111) (210) T (220) Poliittisen historian klubi (730) KIPPOLA, RISTO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) drama (730) IDEANA OURILA OY, Petäjävesi, Petäjävesi, FI (740) Adbon Oy (511) 14, 18 (111) (210) T (220) AE (730) RETAIL ROYALTY COMPANY, Nevada, Nevada, US (740) Kolster Oy Ab (511) 18, 25 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) A LA CARTE (730) NOVART OY (2), Nastola, Nastola, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 7, 11, 20 (111) (210) T (220) VINTAGE (730) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 37 (111) (210) T (220) DR. BRANDT (730) COSMETIC DERMATOLOGY, INC., Florida, Florida, US (740) Kespat Oy (511) 3 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TOKMANNI OY, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (591) Merkin värit ovat musta, keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, gult och vitt. (511) 9, 11 (111) (210) T (220) REISKA (730) REINO & AINO KOTIKENKÄ OY, Lieksa, Lieksa, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 25, 28, 35 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN LASINJALOSTUS OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja harmaa. - Märket utförs i grönt och grått. (511) 19, 21, 37, 42 (111) (210) T (220) Coffeehall (730) MARE NOSTRA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 32, 43

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) DETOXIA (730) HANKINTATUKKU ARNO LATVUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Puuvilla (730) RENOR OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 36, 37, 41, 43, 45 (111) (210) T (220) (730) RENOR OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 36, 37, 41, 43, 45 (111) (210) T (220) Hanko GP

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SPEEDMAKER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 37, 39 (111) (210) T (220) (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (730) NATUR CARE INTERNATIONAL IN GOTHENBURG AB, Göteborg, Göteborg, SE (740) Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy (3) (511) 3, 5 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI FIIBERI (730) KYMP OY, Kotka, Kotka, FI (511) 9, 35, 37, 38, 45 (111) (210) T (220) KARNEVAALI (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) CE RENTAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja sininen. - Märket utförs i rött och blått. (511) 7, 35 (111) (210) T (220) Aarrearkku

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS - ELY RY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) (730) KYMP OY, Kotka, Kotka, FI (511) 9, 35, 37, 38, 42, 45 (111) (210) T (220) Iso Karhu (730) AHOLA, MARJUT KRISTIINA, TOIMINIMEN LOMATALO ISO KARHU HALTIJANA, Koski Tl., Koskis, FI (511) 16, 20, 43 (111) (210) T (220) Finpages

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MAASEL FIN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) KOHTI HYVÄÄ OLOA (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) (730) SUOMINEN, OLLI-PEKKA, TOIMINIMEN RUNNING KOALA HALTIJANA, Naantali, Nådendal, FI (511) 24, 25, 35 (111) (210) T (220) Beyond the Scenes (730) MUIKKU, MIKKO, Salla, Salla, FI (511) 35, 39, 41

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Vapaat setelit (730) RAHKAMA, RIITTA ANITA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41, 44, 45 (111) (210) T (220) Mestarit sen tekevät -laatupaja (730) RAHKAMA, RIITTA ANITA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 37, 45 (111) (210) T (220) PICCOLO (730) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Vevey, Vevey, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 11 (111) (210) T (220) MULTAPANKKI

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HORISONT ENTERPRISES LTD. OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 6, 8, 20 (111) (210) T (220) ÄRRÄ (730) RAUTAKIRJA OY (2), Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 16, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 41, 43 (111) (210) T (220) TULOS (730) TULOS TRADING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 12, 25 (111) (210) T (220) (730) RAUTAKIRJA OY (2), Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 16, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 41, 43

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) It's about Realtime (730) PANCOMP INTERNATIONAL OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 35, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) VIIPALEMEDIAT OY, Vaasa, Vasa, FI (526) Rekisteröinti ei tuota yksinoikeutta merkin tekstiin. - Registrering medför inte ensamrätt till texten i märket. (511) 16, 35, 38 (111) (210) T (220) Visix (730) EAGLE DATA KY, Kotka, Kotka, FI (511) 9 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FREMANTLEMEDIA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 18, 32 (111) (210) T (220) (730) AGROLINK AB, Mustasaari, Korsholm, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja punainen. - Märket utförs i blått och rött. (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) J. KÄRKKÄINEN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 28, 35

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SANOMA TELEVISION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 9, 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) SANOMA TELEVISION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 9, 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) Aito Ahtaaja, Real Docker (730) BOEHM, PASI MATTI, Tuusula, Tusby, FI (511) 25

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) MQ RETAIL AB, Göteborg, Göteborg, SE (740) Benjon Oy (511) 3, 14, 18, 25 (111) (210) T (220) STOCKH LM (730) MQ RETAIL AB, Göteborg, Göteborg, SE (740) Benjon Oy (511) 14, 18, 25 (111) (210) T (220) STH LM (730) MQ RETAIL AB, Göteborg, Göteborg, SE (740) Benjon Oy (511) 3, 14, 18, 25

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) HILTUNEN, AIMO TAPANI, Kuusamo, Kuusamo, FI (591) Merkin värit ovat keltainen, punainen ja musta. - Märket utförs i gult, rött och svart. (511) 30, 39, 43 (111) (210) T (220) Pohjola Terveys (730) POHJOLA PANKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 10, 36, 44, 45 (111) (210) T (220) FLAGHUNT (730) TEAM ACTION ZONE OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 28, 41

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) LOPONEN, AKI, Lahti, Lahtis, FI (511) 21, 29, 32 (111) (210) T (220) Plug&Dose (730) JAUHETEKNIIKKA OY KOTKA, Kotka, Kotka, FI (511) 7 (111) (210) T (220) SAJOS (730) SAAMELAISKÄRÄJÄT, Inari, Enare, FI (511) 41, 43, 45

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) ANNCOURT OY, Järvenpää, Träskända, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 5, 16, 31, 44 (111) (210) T (220) KARINIEMEN KANANPOIKA (730) HK RUOKATALO OY (2), Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30 (111) (210) T (220) KARINIEMEN KANANPOJAN GRILLIBOXI (730) HK RUOKATALO OY (2), Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Lämmin M-Plast eriste (730) M-PLAST OY, Kaavi, Kaavi, FI (511) 17, 19, 37 (111) (210) T (220) (730) TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42, 44, 45 (111) (210) T (220) OLYNTH

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) SIIVOUSSISSIT (730) PELKOSEN PÖRSSI OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 43, 44, 45 (111) (210) T (220) Xylicort (730) BITELAB OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 5 (111) (210) T (220) DOPS (730) CHIPS AB, Maarianhamina, Mariehamn, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN MESSULOGISTIIKKA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 39, 41 (111) (210) T (220) (730) OTOMETRI OY, Kempele, Kempele, FI (511) 10, 42, 44 (111) (210) T (220) X-VIEWER (730) AVAIN TECHNOLOGIES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BELTTIE OY, Turku, Åbo, FI (511) 25 (111) (210) T (220) LINGONWERRY (730) KIANTAMA OY, Suomussalmi, Suomussalmi, FI (511) 1, 5, 29, 30, 31, 32, 33 (111) (210) T (220) (730) FENET OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (591) Merkin värit ovat keltainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i gult, svart och vitt. (511) 8, 22, 25 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FENET OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (591) Merkin värit ovat musta ja vaaleanpunainen. - Märket utförs i svart och ljusrött. (511) 25 (111) (210) T (220) 'TAYS Silmäkeskus Lumina' ('TUH Eye Centre Lumina') (730) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ, Tampere, Tammerfors, FI (511) 44 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MEIRA OY (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat ruskea, vaaleanruskea, valkoinen, beige ja keltainen. - Märket utförs i brunt, ljusbrunt, vitt, beige och gult. (511) 30 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN LIIKE- JA VIRKANAISTEN LIITTO - FINLANDS YRKESKVINNORS FÖRBUND RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 24, 41 (111) (210) T (220) JORMA (730) PAKKAUSPÖRSSI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 17, 19 (111) (210) T (220) YRITYS HYVÄ 10 (730) WRITER'S BLOCK OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 37, 41

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) KUJALA, ROBIN, TOIMINIMEN ENEMI CLOTHING HALTIJANA, Hyvinkää, Hyvinge, FI (511) 18, 25, 28 (111) (210) T (220) (730) KUJALA, ROBIN, TOIMINIMEN ENEMI CLOTHING HALTIJANA, Hyvinkää, Hyvinge, FI (511) 18, 25, 28 (111) (210) T (220) FLUKOMAX (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION) (2), Espoo, Esbo, FI (511) 5

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) EKOSATA OY, Loimaa, Loimaa, FI (511) 4 (111) (210) T (220) HUOMENTA (730) RYNKEBY FOODS HANDELSBOLAG, Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 32 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (511) 9, 16, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 38, 41 (111) (210) T (220)

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RYNKEBY FOODS HANDELSBOLAG, Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, keltainen ja vihreä. - Märket utförs i svart, vitt, gult och grönt. (511) 32 (111) (210) T (220) (730) KEHITYSVAMMALIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat keltainen, oranssi, musta ja valkoinen. - Märket utförs i gult, orange, svart och vitt. (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220) Kielellinen Taivutin

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KEHITYSVAMMALIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220) TAIKE-taulusto (730) KEHITYSVAMMALIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220) (730) LUMIMANTELI OY, Kiiminki, Kiminge, FI (511) 24, 25, 28 (111) (210) T (220) JuTa (730) PORIN AKVAARIOKESKUS OY, Pori, Björneborg, FI (511) 11, 21 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HYTTINEN, ANNE-MAARIT, Kitee, Kitee, FI (511) 16, 41, 44 (111) (210) T (220) Cinepost (730) FINNVOX STUDIOT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) SteerIT (730) IT GOVERNANCE PARTNERS IGP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PT LIIKKUJA PALVELUT OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 16, 41, 44 (111) (210) T (220) (730) PT LIIKKUJA PALVELUT OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 16, 41, 44 (111) (210) T (220) PAAVO sähkökoneet (730) TUKKUMARKET OY - WHOLESALE MARKET LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 7, 8 (111) (210) T (220) ÄITIMUORIN (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 31

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) MESHWORKS WIRELESS OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 38, 40, 41 (111) (210) T (220) (730) MESHWORKS WIRELESS OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 37, 38, 39 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MESHWORKS WIRELESS OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 11, 35, 38 (111) (210) T (220) (730) DIAGEO SCOTLAND LIMITED, Edinburgh, Edinburgh, GB (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, keltainen, valkoinen, sininen, ruskea, musta, harmaa ja beige. - Märket utförs i rött, gult, vitt, blått, brunt, svart, grått och beige. (511) 33 (111) (210) T (220)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DIAGEO SCOTLAND LIMITED, Edinburgh, Edinburgh, GB (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220) (730) DIAGEO SCOTLAND LIMITED, Edinburgh, Edinburgh, GB (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, keltainen, valkoinen, sininen, ruskea, musta, harmaa ja beige. - Märket utförs i rött, gult, vitt, blått, brunt, svart, grått och beige. (511) 33 (111) (210) T (220) MIELENOLO (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 41, 43, 44

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) LIIKEOLO (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 41, 43, 44 (111) (210) T (220) Stickmansoft (730) RAHIKAINEN, MARKKU TAPANI, Oulu, Uleåborg, FI (511) 16, 38, 42 (111) (210) T (220) hakkotsu (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 13, 25, 28 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN VILLA PALVELUT OY, Ikaalinen, Ikalis, FI (740) Contium Oy (561) Merkissä olevan kyrillisen tekstin translitteraatio on okna i dveri. - Translitteration av det kyrilliska texten i märket är okna i dveri. (591) Merkin värit ovat musta ja vaaleanruskea. - Märket utförs i svart och ljusbrunt. (511) 19, 20, 37 (111) (210) T (220) Marjoga (730) RAUTAOJA, MARJO, TOIMINIMEN MARJOGA HALTIJANA, Ylivieska, Ylivieska, FI (511) 9, 25, 41 (111) (210) T (220) HALTSAA TALOUTESI (730) SETLEMENTTINUORTEN LIITTO R.Y., Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 41, 45 (111) (210) T (220) JOTKUT ASIAT VAIN TUNTEE OMAKSEEN - REAL (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 31

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) OY FINNFLAME AB, Espoo, Esbo, FI (740) Ulrika Sjöholm (511) 7, 11, 21 (111) (210) T (220) POLED (730) OKAPI SYSTEMS OY, Järvenpää, Träskända, FI (740) IPR Partners Oy (511) 9, 11, 42 (111) (210) T (220) Smell Me Aroma-lock Technology (730) KA AROMA MARKETING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 24, 40, 45 (111) (210) T (220)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Smell Me (730) KA AROMA MARKETING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 24, 40, 45 (111) (210) T (220) Kalkkunakki (730) MAATILAN LIHAKAUPPA MAKULIHA OY, Tammela, Tammela, FI (511) 29 (111) (210) T (220) G-Energy (730) GEBWELL OY, Leppävirta, Leppävirta, FI (511) 11, 37, 42 (111) (210) T (220) (730) AHOLA, LASSE OLAVI, Kouvola, Kouvola, FI (511) 12, 16, 25

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) miniä (730) NISSILÄ, MINNA JOHANNA, Ikaalinen, Ikalis, FI (511) 11, 14, 16, 20, 25, 27, 35 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN SEURATANSSILIITTO SUSEL RY, Vantaa, Vanda, FI (511) 41 (111) (210) T (220) MANCURA (730) VINA MORANDE S.A., Santiago, Santiago, CL (740) Leitzinger Oy (511) 33 (111) (210) T (220) Arge2Us

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TREESTEP OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 10 (111) (210) T (220) (730) PANNUKAKKUTALO RENESANS OY, Oulu, Uleåborg, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, musta, punainen, ruskea, sininen ja keltainen. - Märket utförs i vitt, svart, rött, brunt, blått och gult. (511) 30, 43 (111) (210) T (220) (730) RUOTSALAINEN, JUHANI, Vantaa, Vanda, FI, ILONEN, TERO, Vantaa, Vanda, FI (511) 4, 11, 31 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KA AROMA MARKETING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 24, 40, 45 (111) (210) T (220) Vivago Etähoitaja (730) VIVAGO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) (730) KITEEN FOTO-PISTE KY, Kuopio, Kuopio, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja punainen. - Märket utförs i blått och rött. (511) 9, 41, 42

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) GARDERUM OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 6, 19, 20 (111) (210) T (220) (730) OY SOYA AB, Raasepori, Raseborg, FI (511) 16, 29, 35 (111) (210) T (220) MEIRAATTORI

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MEIRA OY (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 16, 29, 30, 31, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) MEIRA OY (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat ruskea ja musta. - Märket utförs i brunt och svart. (511) 16, 29, 30, 31, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) MEIRA OY (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 16, 29, 30, 31, 41, 43

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) MEIRA OY (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 16, 29, 30, 31, 41, 43 (111) (210) T (220) INNOVAATIOAGENTTI - Valmentavan innovaatiokulttuurin rakentaminen (730) ALTONOVA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) ELÄMYSAPTEEKKI OY, Turku, Åbo, FI (511) 3, 5, 10, 41, 44

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) LAVATANSSIKERHO SEKAHAKU RY, Turku, Åbo, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) SERVICE RESTAURANTS OY OULU, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 43, 45 (111) (210) T (220) KANSALAISLUOTTAMUS (730) ÖSTERMAN, BJÖRN MIKAEL ALEXANDER, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 32, 33

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) OY LARS GREEN AB, Porvoo, Borgå, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 18 (111) (210) T (220) Träppi (730) PURE GROUP OY, Muurame, Muurame, FI (511) 9 (111) (210) T (220) FLYCAM (730) FLYCAM OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 35, 42, 45 (111) (210) T (220)

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN TERVEYSRAVINNE OY, Sotkamo, Sotkamo, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, vihreä ja tummansininen. - Märket utförs i vitt, grönt och mörkblått. (511) 1, 29, 30, 31 (111) (210) T (220) NEXT DECK (730) NEXT DECK OY, Hanko, Hangö, FI (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MEIRA OY (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat vihreä ja musta. - Märket utförs i grönt och svart. (511) 16, 29, 30, 31, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) MEIRA OY (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 16, 29, 30, 31, 41, 43 (111) (210) T (220) LINNA (730) FARMOS OY (2), Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5 (111) (210) T (220)

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI ERIOIL (730) FARMOS OY (2), Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5 (111) (210) T (220) SAARIOISTEN PAISTIKANANPOIKA (730) SAARIOINEN OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 29, 30 (111) (210) T (220) SAARIOISTEN KANANPOIKA (730) SAARIOINEN OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 29, 30 (111) (210) T (220) Kotipesä kuntoon! (730) SUOMEN MATKAILUKONSULTIT OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 41

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Maailmalle! (730) SUOMEN MATKAILUKONSULTIT OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) HELMIVISIO OY, Pyhtää, Pyttis, FI (591) Merkin värit ovat tummansininen, vaaleansininen, turkoosi, merensininen, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i mörkblått, ljusblått, turkos, marinblått, vitt och grått. (511) 45 (111) (210) T (220) iturva (730) LOKKIT OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 38, 42, 45 (111) (210) T (220)

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 13.2.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 2 15.2.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2015

Nro/Nr 10 15.10.2015 Nro/Nr 10 15.10.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 13.1.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN 1795-4949 (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 4 15.4.2015 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 3 15.03.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 15.6.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 8 13.8.2010 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 8 29.04.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 8 29.04.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 3 15.3.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr 11 14.11.2014

Nro/Nr 11 14.11.2014 Nro/Nr 11 14.11.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

Mallioikeuslehti KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 1 15.1.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 3 14.3.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr 11 15.11.2012

Nro/Nr 11 15.11.2012 Nro/Nr 11 15.11.2012 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN

ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Liitteessä mainitut PÄÄTÖS 17.12.2014 Dnro 842/520/2014 ERITYISAVUSTUS KOULUTUKSELLISTA TASA-ARVOA EDISTÄVIIN TOIMENPITEISIIN Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt myöntää valtion erityisavustusta

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2009 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 12 30.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 11 15.06.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 11 15.06.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit 12/2011 2.1.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT JOULUKUU 2011 Ensirekisteröinnit ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 12/2011 12/2010 (%) (%) 1-12/2011 1-12/2010 (%) Henkilöautot yhteensä

Lisätiedot

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka

KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka KUNTA- JA SOTE-UUDISTUS Ka ut4 OCH SOCIAL- 0 C14, HÄLSOVÄRD RE F.ly Kunnan ilmoitus valtiovarainministeriölle kuntarakenneuudistukseen li ittyvästä selvitysalueesta Kuntarakennelain (1698/2009) 4 b :n

Lisätiedot

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA

DHL Freight (Finland) Oy. Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA DHL Freight (Finland) Oy Valtakunnallinen asiakaspalvelunumero 020 345 345 VIITTEELLINEN KULJETUSAIKATAULU EUROCONNECT, KAPPALETAVARA TUONTI AT Wels ti pe DHL Global Forwarding (Austria) GmbH Wels pe ma

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 7 15.07.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry

651 523 Loviisanseudun Jyty ry, Lovisanejdens Jyty rf 1,26% 651 524 JYTY Naantalin seutu ry 1,35% 651 525 Jyty Nurmes ry 1,2% 651 526 Jyty Sakky ry Liittotunnus yhdistysnumero Yhdistyksen nimi prosentti 2016 374 021 Jyty Espoo ry, Jyty Esbo rf 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 374 066 Jyty Hämeenlinna ry

Lisätiedot

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi

Liittotunnus. yhdistysnumero yhdistyksen nimi Liittotunnus yhdistysnumero yhdistyksen nimi prosentti 2015 374 021 Jyty Espoo - Jyty Esbo ry 1,26% 374 022 Jyty Etelä-Pirkanmaa ry 1,19% 374 036 Jyty Hangö Hanko rf 1,3% 313 054 Jyty Helsinki ry 1,3%

Lisätiedot

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus. ; = myönnetty taajuuskokonaisuus 1 9DOWDNXQQDOOLQHQMDVLLKHQULQQDVWHWWDYDWRLPLQWDKDNLMDWMDSllW VHKGRWXV Merkkien selitykset: X = ensisijaisesti haettu taajuuskokonaisuus (X) = vaihtoehtoisesti haettu taajuuskokonaisuus ; = myönnetty taajuuskokonaisuus

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 6 13.6.2014 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007-2011 Erasmus-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Country 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 AT - Austria 239 242 230 264 BE - Belgium 88 102 109 124 BG - Bulgaria 8 15

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 12 15.12.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr2 15.02.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / 2(13) AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 279 2097 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 157 1020 BG

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina

Auranmaan sää 13 (-0) 11 (10) 11 (+6) 12 (+5) 10 (11) Tänään. Lauantaina Auranmaan sää Tänään Yläne Oripää Lämpötilat iltapäivällä ja suluissa edellisen yön alin lukema 2 metrin korkeudella Lauantaina Sunnuntaina () 3 (+6) 6 Pöytyä Aura Kyrö (-0) Mellilä Koski Maanantaina 6

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset)

ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) ULOSOTTOPIIRIEN TULOSTAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN VUONNA 2005 (numeeriset) 15.2.2005/MK Lääni, Saapuneet asiat, kpl Käsitellyt asiat,kpl Käsitellyt tiedoksiantoasiat, kpl Avoinna ulosottoasioita kpl Henkilökunta,

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat

Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat 1 (5) Vuonna 2015 valvontalautakunnan myöntämät ja peruuttamat apteekkiluvat Myönnetyt luvat 18.12.2015 Lappeenrannan 5. apteekki apteekkari, farmasian tohtori Hannu Tapani Taipale Loviisan apteekki apteekkari,

Lisätiedot

Erasmus-liikkuvuus Suomesta

Erasmus-liikkuvuus Suomesta Erasmus-liikkuvuus Suomesta 2007 2(13) ERASMUS-opiskelijaliikkuvuus Suomesta maittain Kohdemaa / / / / AT - Itävalta 239 242 230 264 294 271 278 1818 BE - Belgia 88 102 109 124 134 139 167 863 BG - Bulgaria

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 24 31.12.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 24 31.12.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw)

N:o 434 1269. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu C (kw) N:o 434 1269 Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.3 Digitaalinen televisiotoiminta Aseman nimi Kanava MAX ERP Nippu A Nippu B Nippu

Lisätiedot

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9

Espoo IKÄVAKIOIDUT. Yhteensä 0,0. Ikäluokittain. IKÄVAKIOIMATTOMAT Yhteensä -100-50 0 50 100 1,8 0,6 8,3 2,9 Espoo % -00-0 0 0 00 0 -, -,, 0,,,,0, -, -, -0, -, -, -,, - v. -, -0,,,, -, Espoo -00-0 -0-0 - 0 Miljoonaa euroa 0 -, -, -, -,0 -, -,0 -, -,, 0,, 0,,, 0, - v. -, -0,,, 0, -, Helsinki % -00-0 0 0 00 0,

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1355/2001 vp Ulkomaaneläkkeiden sairausvakuutusmaksut Eduskunnan puhemiehelle EU:n tuomioistuimen päätös pakottaa Suomen muuttamaan niiden eläkeläisten verotusta, jotka saavat eläkettä

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO ( 21) Koko maa 12 / S 0.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 2 61 9 104 9 1 6 3 99

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 29.01.2016. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 2 15.02.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen

Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset. Ville Nieminen Käynnissä olevat kuntajakoselvitykset Ville Nieminen Käynnistyneet kuntajakoselvitykset 33 selvitystä, joissa yhteensä 169 kuntaa mukana» n. 5 kuntaa selvitystä kohden 136 eri kuntaa 8 erityisselvitystä»

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 10 15.10.2013 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012

Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Toiminta ja hallinto Verksamhet och förvaltning 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 21/2013 Tuomioistuinten työtilastoja vuodelta 2012 Oikeusministeriö, Helsinki 2013 18.4.2013 Julkaisun

Lisätiedot

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd

Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd 1 (10) Uppföljning av behandlingstiderna för utkomststöd Akaa (020) 563 457 573 Alajärvi (005) 206 181 203 Alavieska (009) 25 47 23 Alavus (010) 261 274

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 10 31.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Mallioikeuslehti

Mallioikeuslehti Nro/Nr 7 15.7.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen). Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus ja päiväkirja 1 Mallin rekisteröintiä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Nro/Nr

Nro/Nr Nro/Nr 11 15.11.2011 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 9 13.05.2016 Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen

Hinnasto. Sonera Ethernet. Julkinen 1.1.2017 1 (6) Sonera Ethernet Yleistä Tämä hinnasto sisältää Sonera Ethernet Operator ja Sonera Ethernet Capacity -tuotteet. Ethernet Operator - tuote koostuu nieluliittymästä (MEOD) ja siihen kytkettävistä

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 09.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 09.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 44 47 3 64 10 108 85

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 14.02.2012 1( 21) Koko maa 12 / S 14.02.12 1( 21) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology 73 63 3 91 43 15 164

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1

Juankosken kaupunki 27 700,00 Juuan kunta 18 000,00 Juvan kunta 27 700,00 Jyväskyläm kristillisen koulun yhdistys ry 17 000,00 Jyväskylän kaupunki 1 Saajat 2013 Akaan kaupunki 253 300,00 Alajärven kaupunki 72 000,00 Alavieskan kunta 55 100,00 Alavuden kaupunki 17 000,00 Asikkalan kunta 51 000,00 Auran kunta 54 700,00 Aurinkorannikon suomalaisen koulun

Lisätiedot

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG MUSEOVIRASTO PL 913 00101 HELSINKI p. 0295 33 6999 www.nba.fi MUSEIVERKET PB 913 00101 HELSINGFORS tel. 0295 33 6999 AVUSTUSHAKEMUS MUINAISJÄÄNNÖSALUEIDEN HOITOON ANSÖKAN OM FORNLÄMNINGSOMRÅDETS VÅRDBIDRAG

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 440/2012 vp Taksiautoilijoiden ajoluvan ikäraja Eduskunnan puhemiehelle Taksiautoilijat sekä linja- ja kuorma-auton kuljettajat ovat olennainen osa tieliikennettämme, ja heidän kykynsä

Lisätiedot

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30-

Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen. Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Asuminen ja rakentaminen - suhdanteet muuttuvat? Pendelöinti ja asuminen Pekka Myrskylä torstaina 29.5.-08 klo 13.30- Pendelöivien osuus työllisistä 1960-2005* 1960 1970 1975 1980 1985 10,3 17,9 19,8 23,2

Lisätiedot

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja:

ISSN (verkkojulkaisu) Mallioikeuslehden kannessa on käytetty seuraavia rekisteröityjä malleja: Nro/Nr 1 15.1.2016 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INID-koodit) tarkoittavat: Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter om kungjorda mönsteransökningar

Lisätiedot

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014

ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 ORIMATTILAN KASVIHUONEKAASUPÄÄSTÖT 2008 2013 ENNAKKOTIETO VUODELTA 2014 Päästölaskennan sektorit Rakennusten lämmitys (kaukolämpö, erillislämmitys, sähkölämmitys, maalämpö) Kuluttajien sähkönkulutus Tieliikenne

Lisätiedot

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN

OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN OHJE EHDOKASLISTOJEN TEKEMISEEN VUODEN 2016 EDUSTAJISTON VAALIA VARTEN Joka neljäs vuosi pidettävissä edustajiston vaaleissa valitaan osuuskaupan edustajistoon 50 edustajaa. Edustajisto toimii osuuskaupan

Lisätiedot

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900.

Bihang C. till. Poststyrelsens cirkulär för år 1900. 1900. N:o 7. Bihang C till Poststyrelsens cirkulär för år 1900. (Förändringar i postgången. Vidfästes postanstalternas landsväga-postgångstidtabell. Åberopad nummer hänvisar till nämnde tabell.) Å. Angående

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta Mallioikeusasetus

Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta Mallioikeusasetus Annettu Helsingissä 2. päivänä huhtikuuta 1971 Mallioikeusasetus Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus

Lisätiedot

Vastaanottokeskusten yhteystietoja 2.11.2015

Vastaanottokeskusten yhteystietoja 2.11.2015 Vastaanottokeskusten yhteystietoja 2.11.2015 Espoo Espoo, Nihtisilta 050 467 2631 Espoo, Otaniemen pelastusopisto 050 4665 180 espoo.keskus@luona.fi Espoo, Siikajärvi 050 467 1862 vok.siikajarvi@luona.fi

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 01.02.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku / S 01.0. 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics Technology

Lisätiedot

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa

VKYH Ammattikorkeakoulujen vieraskielisten yhteishaku HAKIJA- JA ALOITUSPAIKKATILASTO 30.01.2012 1( 21) Koko maa VKYH jen vieraskielisten yhteishaku 1 / S.01.1 1( 1) Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola Arcada - Nylands svenska yrkeshögskola, Helsingfors Degree Programme in Nursing Degree Programme in Plastics

Lisätiedot

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012

AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ensirekisteröinnit 2/2012 1.3.2012 AUTOJEN ENSIREKISTERÖINNIT HELMIKUU 2012 Ajoneuvolajeittain Muutos Osuus Muutos 02/2012 02/2011 (%) (%) 1-02/2012 1-02/2011 (%) Henkilöautot yhteensä 10 616 9 304 14,1

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet.

Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. ÉitinUt. 1900. Från Poststyrelsen i Finland. N:o XI. 1 8. Angående särskilda anordningar beträffande postbefordringen ä jernvägarne i landet. Från och med den 14 innevarande Oktober tillsvidare komma löljande

Lisätiedot

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING

MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Päätoimittaja/Huvudredaktör Mari Komulainen Suomi - Finland MALLIOIKEUSLEHTI MÖNSTERRÄTTSTIDNING Nro/Nr 12 Mallihakemuksia ja rekisteröityjä malleja Sifferkoderna (INID-koderna) framför uppgifter koskevien

Lisätiedot

2 1-2 15.O3.1999 150.000,00 e 16,00. 2 3-4 1 5.03.1 999 10O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija. 1 5 1 5.03.1 999 1O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija

2 1-2 15.O3.1999 150.000,00 e 16,00. 2 3-4 1 5.03.1 999 10O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija. 1 5 1 5.03.1 999 1O.O00,00 e 1 6,00 900,00 e Haltija O 1 67 45 41 Yrityskiinnitysmerkinnat.txt https ://tietopalvel ut. kauppalehti.f i/ 1 /yritykset/yrityshaku/'.. YRITYSKI I N N ITYSM ERKI N NAT Yritys- ja yhteisötunnus: 0167454-1 Kaupparekisterinumero:

Lisätiedot

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN

AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT LÄHTIEN 14.2.2017 1(7) AJONEUVOJEN YKSITTÄISHYVÄKSYNTÖJEN MYÖNTÄJÄT 1.1.2015 LÄHTIEN Yksittäishyväksyntöjä myöntävät A-Katsastus Oy:n, E. Valjakka Oy:n, K1 Katsastajat Oy:n, Oy Testmill Ltd:n, Suomen Yksittäishyväksyntä

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 399/2007 vp Kansainvälisen adoption rajoitukset Eduskunnan puhemiehelle Lapseksiottamisesta annettua lakia (153/1985) muutettiin vuonna 1996, jotta Suomessa voitiin saattaa voimaan

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 857/2005 vp Vakuutusmeklaritutkinto Eduskunnan puhemiehelle 1.9.2005 tuli voimaan laki vakuutusedustuksesta (570/2005). Lain 49 :n mukaan siirtymäsäännöksistä säädetään seuraavasti:

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot