Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland"

Transkriptio

1 Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

2 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna före uppgifterna rörande kungjorda varumärkesansökningar och registrerade varumärken (INIDkoder) betyder: (111) rekisteröintinumero (151) rekisteröintipäivä (210) hakemusnumero (220) hakemispäivä (310) etuoikeus: hakemusnumero (320) etuoikeus: hakemispäivä (330) etuoikeus: maa (340) osaetuoikeus (442) hakemus kuulutettu (511) tavara-ja/tai palveluluokka NCL( ) luokitus; Kansainvälinen tavaroiden ja palvelujen luokitus (Nizzan sopimus), luokitus suluissa mainitun painoksen mukaan (526) erottamislausuma tavaramerkki (551) yhteismerkki (554) kolmiulotteinen merkki (556) äänimerkki (571) merkinselitys (591) väriselitys (641) tiedot muunnetuista/jaetuista hakemuksista (646) tiedot muunnetuista/jaetuista rekisteröinneistä (730) hakija/haltija (740) asiamies (791) käyttöluvan saaja (111) registreringsnummer (151) registreringsdatum (210) ansökningsnummer (220) ingivandedatum (310) prioritet: ansökningsnummer (320) prioritet: ansökningsdatum (330) prioritet: land (340) delprioritet (442) ansökningen kungjord (511) varu- och/eller tjänsteklass NCL( ) klassificering; Internationell klassificering av varor och tjänster (Niceöverenskommelsen), klassificering enligt utgåvan som angetts inom parentes (526) disclaimer varumärke (551) kollektivmärke (554) tredimensionellt märke (556) ljudmärke (571) märkesbeskrivning (591) färgbeskrivning (641) uppgifterna om omvandlade/delade ansökningar (646) uppgifterna om omvandlade/delade registreringar (730) sökande/innehavare (740) ombud (791) licenstagare Tämä lehti julkaistaan tavaramerkkilain ( /7) nojalla. Se sisältää tavaramerkkejä koskevat kuulutukset ja ilmestyy kaksi kertaa kuukaudessa. KANSIKUVASSA OLEVAT MERKIT OVAT REKISTERÖITYJÄ TAVARAMERKKEJÄ. Tidningen ges ut med stöd av varumärkeslagen ( /7). Den innehåller kungörelser om varumärken och utkommer två gånger i månaden. MÄRKENA PÅ OMSLAGSBILDEN ÄR REGISTRERADE VARUMÄRKEN. ISSN (Verkkolehti) ISSN (Online)

3 3 Sisällysluettelo Innehållsförteckning KANSALLISIA REKISTERÖINTEJÄ JA HAKEMUKSIA KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE NATIONELLA REGISTRERINGAR OCH ANSÖKNINGAR Kuulutetut rekisteröinnit Kungjorda registreringar...4 Tavaramerkkien siirtymiset Överförda varumärken...66 Tavaramerkkien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i varumärkens skyddsomfång...69 Kansallisen rekisteröinnin korvaaminen kansainvälisellä Ersättning av en inhemsk registrering med en internationell registrering...69 Rekisteristä poistettuja tavaramerkkejä Ur registret avförda varumärken...70 KANSAINVÄLISIÄ REKISTERÖINTEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE INTERNATIONELLA REGISTRERINGAR Kuulutetut kansainväliset rekisteröinnit Kungjorda internationella registreringar...72 Kansainvälisten rekisteröintien siirtymiset Överförda internationella registreringar...84 Kansainvälisten rekisteröintien suoja-alojen supistukset Inskränkningar i internationella registreringars skyddsomfång...85 Kansainväliset rekisteröinnit, jotka eivät enää voimassa Suomessa Internationella registreringar som inte längre gäller i Finland...86 Oikaisuja Rättelser...87 LAAJALTI TUNNETTUJA TAVARAMERKKEJÄ KOSKEVAT KUULUTUKSET KUNGÖRELSER ANGÅENDE VÄL KÄNDA VARUMÄRKEN Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luetteloon hyväksytyt tavaramerkit Varumärken som har tagits upp i förteckningen över väl kända varumärken...88 TIEDONANTOJA MEDDELANDEN...90

4 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Kuulutetut rekisteröinnit: Patentti- ja rekisterihallitus on tavaramerkkilain ( /1715) 20 :n nojalla rekisteröinyt seuraavat tavaramerkit. Väite rekisteröintiä vastaan on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava rekisterinumero ja se on liitteineen kaksin kappalein toimitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle 2 kuukauden kuluessa tämän lehden julkaisupäivästä lukien. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. Väitettä tehtäessä on suoritettava Työ- ja elinkeinoministeriön asetuksessa ( /744) säädetty maksu 215i. Kungjorda registreringar: Patent- och registerstyrelsen har med stöd av 20 varumärkeslagen ( /1715) registrerat följande varumärken: Invändning mot registrering bör göras skriftligen. Invändning bör angiva registreringens nummer och bör jämte bilagor inlämnas i två exemplar till Patent- och registerstyrelsen inom 2 månader räknat från denna tidnings utgivningsdag. Invändningen skall motiveras och i den skall speciferas vilka varor eller tjänster den gäller. En avgift på 215 euro, som bestäms i arbets- och näringsministeriets förordning nr 744/2008 av den 27 november 2008, ska betalas när en invändning ges in. (111) (210) T (220) JC (730) JC AKTIEBOLAG, Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 35 NCL(8) (111) (210) T (220)

5 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) CYFLO OY, Turku, Åbo, FI (740) Papula Oy (591) Merkin värit ovat musta, vihreä ja valkoinen. - Märket utförs i svart, grönt och vitt. (511) 5, 44 (111) (210) T (220) Poliittisen historian klubi (730) KIPPOLA, RISTO, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41 (111) (210) T (220) drama (730) IDEANA OURILA OY, Petäjävesi, Petäjävesi, FI (740) Adbon Oy (511) 14, 18 (111) (210) T (220) AE (730) RETAIL ROYALTY COMPANY, Nevada, Nevada, US (740) Kolster Oy Ab (511) 18, 25 NCL(8) (641) Perustuu yhteisön tavaramerkkihakemukseen nro baserar sig på ansökan om gemenskapsvarumärke nr

6 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) A LA CARTE (730) NOVART OY (2), Nastola, Nastola, FI (740) Seppo Laine Oy (511) 7, 11, 20 (111) (210) T (220) VINTAGE (730) RAUTARUUKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Benjon Oy (511) 37 (111) (210) T (220) DR. BRANDT (730) COSMETIC DERMATOLOGY, INC., Florida, Florida, US (740) Kespat Oy (511) 3 (111) (210) T (220)

7 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TOKMANNI OY, Mäntsälä, Mäntsälä, FI (591) Merkin värit ovat musta, keltainen ja valkoinen. - Märket utförs i svart, gult och vitt. (511) 9, 11 (111) (210) T (220) REISKA (730) REINO & AINO KOTIKENKÄ OY, Lieksa, Lieksa, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 25, 28, 35 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN LASINJALOSTUS OY, Tampere, Tammerfors, FI (591) Merkin värit ovat vihreä ja harmaa. - Märket utförs i grönt och grått. (511) 19, 21, 37, 42 (111) (210) T (220) Coffeehall (730) MARE NOSTRA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 32, 43

8 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) DETOXIA (730) HANKINTATUKKU ARNO LATVUS OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5 (111) (210) T (220) Puuvilla (730) RENOR OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 36, 37, 41, 43, 45 (111) (210) T (220) (730) RENOR OY, Lahti, Lahtis, FI (511) 36, 37, 41, 43, 45 (111) (210) T (220) Hanko GP

9 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SPEEDMAKER OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 37, 39 (111) (210) T (220) (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) (730) NATUR CARE INTERNATIONAL IN GOTHENBURG AB, Göteborg, Göteborg, SE (740) Procopé & Hornborg Asianajotoimisto Oy (3) (511) 3, 5 (111) (210) T (220)

10 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI FIIBERI (730) KYMP OY, Kotka, Kotka, FI (511) 9, 35, 37, 38, 45 (111) (210) T (220) KARNEVAALI (730) RAHA-AUTOMAATTIYHDISTYS, Espoo, Esbo, FI (511) 9, 28, 41 (111) (210) T (220) (730) CE RENTAL OY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat punainen ja sininen. - Märket utförs i rött och blått. (511) 7, 35 (111) (210) T (220) Aarrearkku

11 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) EVANKELINEN LÄHETYSYHDISTYS - ELY RY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 16, 41 (111) (210) T (220) (730) KYMP OY, Kotka, Kotka, FI (511) 9, 35, 37, 38, 42, 45 (111) (210) T (220) Iso Karhu (730) AHOLA, MARJUT KRISTIINA, TOIMINIMEN LOMATALO ISO KARHU HALTIJANA, Koski Tl., Koskis, FI (511) 16, 20, 43 (111) (210) T (220) Finpages

12 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MAASEL FIN OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 35, 41 (111) (210) T (220) KOHTI HYVÄÄ OLOA (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220) (730) SUOMINEN, OLLI-PEKKA, TOIMINIMEN RUNNING KOALA HALTIJANA, Naantali, Nådendal, FI (511) 24, 25, 35 (111) (210) T (220) Beyond the Scenes (730) MUIKKU, MIKKO, Salla, Salla, FI (511) 35, 39, 41

13 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Vapaat setelit (730) RAHKAMA, RIITTA ANITA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 41, 44, 45 (111) (210) T (220) Mestarit sen tekevät -laatupaja (730) RAHKAMA, RIITTA ANITA, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 37, 45 (111) (210) T (220) PICCOLO (730) SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A., Vevey, Vevey, CH (740) Berggren Oy Ab (511) 11 (111) (210) T (220) MULTAPANKKI

14 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) HORISONT ENTERPRISES LTD. OY (2), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Lammi & Partners Oy (511) 6, 8, 20 (111) (210) T (220) ÄRRÄ (730) RAUTAKIRJA OY (2), Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 16, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 41, 43 (111) (210) T (220) TULOS (730) TULOS TRADING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 12, 25 (111) (210) T (220) (730) RAUTAKIRJA OY (2), Vantaa, Vanda, FI (511) 9, 16, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 41, 43

15 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) It's about Realtime (730) PANCOMP INTERNATIONAL OY, Oulu, Uleåborg, FI (511) 35, 42, 45 (111) (210) T (220) (730) VIIPALEMEDIAT OY, Vaasa, Vasa, FI (526) Rekisteröinti ei tuota yksinoikeutta merkin tekstiin. - Registrering medför inte ensamrätt till texten i märket. (511) 16, 35, 38 (111) (210) T (220) Visix (730) EAGLE DATA KY, Kotka, Kotka, FI (511) 9 (111) (210) T (220)

16 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FREMANTLEMEDIA FINLAND OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 14, 18, 32 (111) (210) T (220) (730) AGROLINK AB, Mustasaari, Korsholm, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja punainen. - Märket utförs i blått och rött. (511) 35, 38, 42 (111) (210) T (220) (730) J. KÄRKKÄINEN OY, Ylivieska, Ylivieska, FI (591) Merkin väri on sininen. - Märket utförs i blått. (511) 28, 35

17 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) SANOMA TELEVISION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 9, 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) SANOMA TELEVISION OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Kirsi Vainio (511) 9, 16, 35, 38, 41 (111) (210) T (220) Aito Ahtaaja, Real Docker (730) BOEHM, PASI MATTI, Tuusula, Tusby, FI (511) 25

18 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) MQ RETAIL AB, Göteborg, Göteborg, SE (740) Benjon Oy (511) 3, 14, 18, 25 (111) (210) T (220) STOCKH LM (730) MQ RETAIL AB, Göteborg, Göteborg, SE (740) Benjon Oy (511) 14, 18, 25 (111) (210) T (220) STH LM (730) MQ RETAIL AB, Göteborg, Göteborg, SE (740) Benjon Oy (511) 3, 14, 18, 25

19 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) HILTUNEN, AIMO TAPANI, Kuusamo, Kuusamo, FI (591) Merkin värit ovat keltainen, punainen ja musta. - Märket utförs i gult, rött och svart. (511) 30, 39, 43 (111) (210) T (220) Pohjola Terveys (730) POHJOLA PANKKI OYJ, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 5, 10, 36, 44, 45 (111) (210) T (220) FLAGHUNT (730) TEAM ACTION ZONE OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 28, 41

20 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) LOPONEN, AKI, Lahti, Lahtis, FI (511) 21, 29, 32 (111) (210) T (220) Plug&Dose (730) JAUHETEKNIIKKA OY KOTKA, Kotka, Kotka, FI (511) 7 (111) (210) T (220) SAJOS (730) SAAMELAISKÄRÄJÄT, Inari, Enare, FI (511) 41, 43, 45

21 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) ANNCOURT OY, Järvenpää, Träskända, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 5, 16, 31, 44 (111) (210) T (220) KARINIEMEN KANANPOIKA (730) HK RUOKATALO OY (2), Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30 (111) (210) T (220) KARINIEMEN KANANPOJAN GRILLIBOXI (730) HK RUOKATALO OY (2), Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30 (111) (210) T (220)

22 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI Lämmin M-Plast eriste (730) M-PLAST OY, Kaavi, Kaavi, FI (511) 17, 19, 37 (111) (210) T (220) (730) TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42, 44, 45 (111) (210) T (220) (730) TERVEYDEN JA HYVINVOINNIN LAITOS, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 41, 42, 44, 45 (111) (210) T (220) OLYNTH

23 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) JOHNSON & JOHNSON, New Jersey, New Jersey, US (740) Berggren Oy Ab (511) 5 (111) (210) T (220) SIIVOUSSISSIT (730) PELKOSEN PÖRSSI OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 43, 44, 45 (111) (210) T (220) Xylicort (730) BITELAB OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 3, 5 (111) (210) T (220) DOPS (730) CHIPS AB, Maarianhamina, Mariehamn, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 29, 30, 31 (111) (210) T (220)

24 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN MESSULOGISTIIKKA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 39, 41 (111) (210) T (220) (730) OTOMETRI OY, Kempele, Kempele, FI (511) 10, 42, 44 (111) (210) T (220) X-VIEWER (730) AVAIN TECHNOLOGIES OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220)

25 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) BELTTIE OY, Turku, Åbo, FI (511) 25 (111) (210) T (220) LINGONWERRY (730) KIANTAMA OY, Suomussalmi, Suomussalmi, FI (511) 1, 5, 29, 30, 31, 32, 33 (111) (210) T (220) (730) FENET OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (591) Merkin värit ovat keltainen, musta ja valkoinen. - Märket utförs i gult, svart och vitt. (511) 8, 22, 25 (111) (210) T (220)

26 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) FENET OY, Hyvinkää, Hyvinge, FI (591) Merkin värit ovat musta ja vaaleanpunainen. - Märket utförs i svart och ljusrött. (511) 25 (111) (210) T (220) 'TAYS Silmäkeskus Lumina' ('TUH Eye Centre Lumina') (730) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ, Tampere, Tammerfors, FI (511) 44 (111) (210) T (220)

27 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MEIRA OY (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat ruskea, vaaleanruskea, valkoinen, beige ja keltainen. - Märket utförs i brunt, ljusbrunt, vitt, beige och gult. (511) 30 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN LIIKE- JA VIRKANAISTEN LIITTO - FINLANDS YRKESKVINNORS FÖRBUND RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 24, 41 (111) (210) T (220) JORMA (730) PAKKAUSPÖRSSI OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 17, 19 (111) (210) T (220) YRITYS HYVÄ 10 (730) WRITER'S BLOCK OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 37, 41

28 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) KUJALA, ROBIN, TOIMINIMEN ENEMI CLOTHING HALTIJANA, Hyvinkää, Hyvinge, FI (511) 18, 25, 28 (111) (210) T (220) (730) KUJALA, ROBIN, TOIMINIMEN ENEMI CLOTHING HALTIJANA, Hyvinkää, Hyvinge, FI (511) 18, 25, 28 (111) (210) T (220) FLUKOMAX (730) ORION OYJ (ORION CORPORATION) (2), Espoo, Esbo, FI (511) 5

29 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) EKOSATA OY, Loimaa, Loimaa, FI (511) 4 (111) (210) T (220) HUOMENTA (730) RYNKEBY FOODS HANDELSBOLAG, Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 32 (111) (210) T (220)

30 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin väri on punainen. - Märket utförs i rött. (511) 9, 16, 38, 41 (111) (210) T (220) (730) KUSTANNUSOSAKEYHTIÖ OTAVA (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (511) 9, 16, 38, 41 (111) (210) T (220)

31 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) RYNKEBY FOODS HANDELSBOLAG, Tukholma, Stockholm, SE (740) Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy (591) Merkin värit ovat musta, valkoinen, keltainen ja vihreä. - Märket utförs i svart, vitt, gult och grönt. (511) 32 (111) (210) T (220) (730) KEHITYSVAMMALIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (591) Merkin värit ovat keltainen, oranssi, musta ja valkoinen. - Märket utförs i gult, orange, svart och vitt. (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220) Kielellinen Taivutin

32 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KEHITYSVAMMALIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220) TAIKE-taulusto (730) KEHITYSVAMMALIITTO RY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 41, 42, 44 (111) (210) T (220) (730) LUMIMANTELI OY, Kiiminki, Kiminge, FI (511) 24, 25, 28 (111) (210) T (220) JuTa (730) PORIN AKVAARIOKESKUS OY, Pori, Björneborg, FI (511) 11, 21 (111) (210) T (220)

33 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) HYTTINEN, ANNE-MAARIT, Kitee, Kitee, FI (511) 16, 41, 44 (111) (210) T (220) Cinepost (730) FINNVOX STUDIOT OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) SteerIT (730) IT GOVERNANCE PARTNERS IGP OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220)

34 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) PT LIIKKUJA PALVELUT OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 16, 41, 44 (111) (210) T (220) (730) PT LIIKKUJA PALVELUT OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 16, 41, 44 (111) (210) T (220) PAAVO sähkökoneet (730) TUKKUMARKET OY - WHOLESALE MARKET LTD, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 6, 7, 8 (111) (210) T (220) ÄITIMUORIN (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 31

35 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) MESHWORKS WIRELESS OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 35, 38, 40, 41 (111) (210) T (220) (730) MESHWORKS WIRELESS OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 37, 38, 39 (111) (210) T (220)

36 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MESHWORKS WIRELESS OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 11, 35, 38 (111) (210) T (220) (730) DIAGEO SCOTLAND LIMITED, Edinburgh, Edinburgh, GB (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, keltainen, valkoinen, sininen, ruskea, musta, harmaa ja beige. - Märket utförs i rött, gult, vitt, blått, brunt, svart, grått och beige. (511) 33 (111) (210) T (220)

37 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) DIAGEO SCOTLAND LIMITED, Edinburgh, Edinburgh, GB (740) Berggren Oy Ab (511) 33 (111) (210) T (220) (730) DIAGEO SCOTLAND LIMITED, Edinburgh, Edinburgh, GB (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat punainen, keltainen, valkoinen, sininen, ruskea, musta, harmaa ja beige. - Märket utförs i rött, gult, vitt, blått, brunt, svart, grått och beige. (511) 33 (111) (210) T (220) MIELENOLO (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 41, 43, 44

38 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) LIIKEOLO (730) VALIO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 35, 41, 43, 44 (111) (210) T (220) Stickmansoft (730) RAHIKAINEN, MARKKU TAPANI, Oulu, Uleåborg, FI (511) 16, 38, 42 (111) (210) T (220) hakkotsu (730) SKANDINAVIAN YHTYNEET METALLINTUOJAT OY, Kirkkonummi, Kyrkslätt, FI (511) 13, 25, 28 (111) (210) T (220)

39 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) SUOMEN VILLA PALVELUT OY, Ikaalinen, Ikalis, FI (740) Contium Oy (561) Merkissä olevan kyrillisen tekstin translitteraatio on okna i dveri. - Translitteration av det kyrilliska texten i märket är okna i dveri. (591) Merkin värit ovat musta ja vaaleanruskea. - Märket utförs i svart och ljusbrunt. (511) 19, 20, 37 (111) (210) T (220) Marjoga (730) RAUTAOJA, MARJO, TOIMINIMEN MARJOGA HALTIJANA, Ylivieska, Ylivieska, FI (511) 9, 25, 41 (111) (210) T (220) HALTSAA TALOUTESI (730) SETLEMENTTINUORTEN LIITTO R.Y., Helsinki, Helsingfors, FI (511) 36, 41, 45 (111) (210) T (220) JOTKUT ASIAT VAIN TUNTEE OMAKSEEN - REAL (730) OY KARL FAZER AB, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 29, 30, 31

40 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) OY FINNFLAME AB, Espoo, Esbo, FI (740) Ulrika Sjöholm (511) 7, 11, 21 (111) (210) T (220) POLED (730) OKAPI SYSTEMS OY, Järvenpää, Träskända, FI (740) IPR Partners Oy (511) 9, 11, 42 (111) (210) T (220) Smell Me Aroma-lock Technology (730) KA AROMA MARKETING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 24, 40, 45 (111) (210) T (220)

41 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning Smell Me (730) KA AROMA MARKETING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 24, 40, 45 (111) (210) T (220) Kalkkunakki (730) MAATILAN LIHAKAUPPA MAKULIHA OY, Tammela, Tammela, FI (511) 29 (111) (210) T (220) G-Energy (730) GEBWELL OY, Leppävirta, Leppävirta, FI (511) 11, 37, 42 (111) (210) T (220) (730) AHOLA, LASSE OLAVI, Kouvola, Kouvola, FI (511) 12, 16, 25

42 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) miniä (730) NISSILÄ, MINNA JOHANNA, Ikaalinen, Ikalis, FI (511) 11, 14, 16, 20, 25, 27, 35 (111) (210) T (220) (730) SUOMEN SEURATANSSILIITTO SUSEL RY, Vantaa, Vanda, FI (511) 41 (111) (210) T (220) MANCURA (730) VINA MORANDE S.A., Santiago, Santiago, CL (740) Leitzinger Oy (511) 33 (111) (210) T (220) Arge2Us

43 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) TREESTEP OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 10 (111) (210) T (220) (730) PANNUKAKKUTALO RENESANS OY, Oulu, Uleåborg, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, musta, punainen, ruskea, sininen ja keltainen. - Märket utförs i vitt, svart, rött, brunt, blått och gult. (511) 30, 43 (111) (210) T (220) (730) RUOTSALAINEN, JUHANI, Vantaa, Vanda, FI, ILONEN, TERO, Vantaa, Vanda, FI (511) 4, 11, 31 (111) (210) T (220)

44 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) KA AROMA MARKETING OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 16, 24, 40, 45 (111) (210) T (220) Vivago Etähoitaja (730) VIVAGO OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 42 (111) (210) T (220) (730) KITEEN FOTO-PISTE KY, Kuopio, Kuopio, FI (591) Merkin värit ovat sininen ja punainen. - Märket utförs i blått och rött. (511) 9, 41, 42

45 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) GARDERUM OY, Vantaa, Vanda, FI (511) 6, 19, 20 (111) (210) T (220) (730) OY SOYA AB, Raasepori, Raseborg, FI (511) 16, 29, 35 (111) (210) T (220) MEIRAATTORI

46 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) MEIRA OY (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 16, 29, 30, 31, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) MEIRA OY (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat ruskea ja musta. - Märket utförs i brunt och svart. (511) 16, 29, 30, 31, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) MEIRA OY (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 16, 29, 30, 31, 41, 43

47 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) MEIRA OY (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 16, 29, 30, 31, 41, 43 (111) (210) T (220) INNOVAATIOAGENTTI - Valmentavan innovaatiokulttuurin rakentaminen (730) ALTONOVA OY, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 41, 42 (111) (210) T (220) (730) ELÄMYSAPTEEKKI OY, Turku, Åbo, FI (511) 3, 5, 10, 41, 44

48 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (111) (210) T (220) (730) LAVATANSSIKERHO SEKAHAKU RY, Turku, Åbo, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) SERVICE RESTAURANTS OY OULU, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 35, 43, 45 (111) (210) T (220) KANSALAISLUOTTAMUS (730) ÖSTERMAN, BJÖRN MIKAEL ALEXANDER, Helsinki, Helsingfors, FI (511) 25, 32, 33

49 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) (730) OY LARS GREEN AB, Porvoo, Borgå, FI (740) Kolster Oy Ab (511) 18 (111) (210) T (220) Träppi (730) PURE GROUP OY, Muurame, Muurame, FI (511) 9 (111) (210) T (220) FLYCAM (730) FLYCAM OY, Tampere, Tammerfors, FI (511) 9, 35, 42, 45 (111) (210) T (220)

50 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI (730) SUOMEN TERVEYSRAVINNE OY, Sotkamo, Sotkamo, FI (591) Merkin värit ovat valkoinen, vihreä ja tummansininen. - Märket utförs i vitt, grönt och mörkblått. (511) 1, 29, 30, 31 (111) (210) T (220) NEXT DECK (730) NEXT DECK OY, Hanko, Hangö, FI (511) 6, 19, 37 (111) (210) T (220)

51 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (730) MEIRA OY (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (591) Merkin värit ovat vihreä ja musta. - Märket utförs i grönt och svart. (511) 16, 29, 30, 31, 41, 43 (111) (210) T (220) (730) MEIRA OY (3), Helsinki, Helsingfors, FI (740) Berggren Oy Ab (511) 16, 29, 30, 31, 41, 43 (111) (210) T (220) LINNA (730) FARMOS OY (2), Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5 (111) (210) T (220)

52 Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (190) FI ERIOIL (730) FARMOS OY (2), Turku, Åbo, FI (740) Asianajotoimisto Borenius & Kemppinen Oy (511) 3, 5 (111) (210) T (220) SAARIOISTEN PAISTIKANANPOIKA (730) SAARIOINEN OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 29, 30 (111) (210) T (220) SAARIOISTEN KANANPOIKA (730) SAARIOINEN OY, Tampere, Tammerfors, FI (740) Oy Jalo Ant-Wuorinen Ab (511) 29, 30 (111) (210) T (220) Kotipesä kuntoon! (730) SUOMEN MATKAILUKONSULTIT OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 41

53 (190) FI Tavaramerkkilehti - Varumärkestidning (111) (210) T (220) Maailmalle! (730) SUOMEN MATKAILUKONSULTIT OY, Kuopio, Kuopio, FI (511) 41 (111) (210) T (220) (730) HELMIVISIO OY, Pyhtää, Pyttis, FI (591) Merkin värit ovat tummansininen, vaaleansininen, turkoosi, merensininen, valkoinen ja harmaa. - Märket utförs i mörkblått, ljusblått, turkos, marinblått, vitt och grått. (511) 45 (111) (210) T (220) iturva (730) LOKKIT OY, Mikkeli, S:t Michel, FI (511) 38, 42, 45 (111) (210) T (220)

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 4 27.02.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 4 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 5 13.03.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 5 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen

Suomi - Finland Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Nro / Nr 2 30.01.2015. Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING Nro / Nr 2 30.01.2015 Päätoimittaja/Huvudredaktör Päivi Raatikainen 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING. Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Päätoimittaja/Huvudredaktör Eija Nuorlahti-Solarmo Suomi - Finland Suomi - Finland PAMPERS SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien

Lisätiedot

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING

Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING PAMPERS Suomi - Finland SERLA TAVARAMERKKILEHTI VARUMÄRKESTIDNING 2 Tavaramerkkihakemuksia ja rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevien tietojen edessä olevat numerotunnukset (INIDkoodit) tarkoittavat: Sifferkoderna

Lisätiedot

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET:

KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Nro/Nr 4 15.4.2008 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr 12 15.12.2005

Nro/Nr 12 15.12.2005 Nro/Nr 12 15.12.2005 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Nro/Nr 10 15.10.2007

Nro/Nr 10 15.10.2007 Nro/Nr 10 15.10.2007 KUULUTETUT MALLIHAKEMUKSET: Patentti- ja rekisterihallitus on tänään hyväksynyt seuraavat mallihakemukset kuulutettavaksi mallioikeuslain 18 :n mukaisesti. Hakemukset sekä mahdollisesti

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Offical

Lisätiedot

Kiinteistöjen kauppahintatilasto

Kiinteistöjen kauppahintatilasto Kiinteistöjen kauppahintatilasto 2012 Köpeskillingsstatistik över fastigheter Maanmittauslaitos Lantmäteriverket National Land Survey of Finland SVT Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen kokoushuone

Kaupunginhallituksen kokoushuone -2, KH 18.11.2013 15:00 Kokousaika Maanantai 18.11.2013 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010

Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Sosiaaliturva 2011 Socialskydd Social Protection TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTICAL report Lastensuojelu 2010 Barnskydd 2010 Child welfare 2010 Tuula Kuoppala +358 20 610 7234 tuula.kuoppala@thl.fi

Lisätiedot

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007

Lastensuojelu 2006. http://www.stakes.fi/tilastot/lastensuojelu. Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Sosiaaliturva 2007 Socialskydd Social Protection Tilastotiedote Statistikmeddelande Statistical Summary 13/2007 Lastensuojelu 2006 27.8.2007 Barnskyddet 2006 Child welfare 2006 Tuula Kuoppala +358 9 3967

Lisätiedot

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000

Lapsen elatus ja huolto 1999 tiedonantajapalaute 5/2000 Stakes/StakesTieto 8.6.2000 Sosiaali- ja terveystilastot PL 220, 00531 Helsinki Puh. (09) 3967 2372 Anu Muuri Puh. (09) 3967 2369 Mirja Viianen Fax. (09) 3967 2459 e-mail: etunimi.sukunimi@stakes.fi Lapsen

Lisätiedot

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet

Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Jäsentietoa Medlemsinfo Hyödyllistä tietoa jäsenyydestä Nyttig information om medlemskapet Hyödyllistä tietoa, ota talteen! * * * Nyttig information, spara bilagan! Toimisto Kansli Hietalahdenranta 15

Lisätiedot

Mikael Silvennoinen johtaa Pohjola Pankkia s. 10

Mikael Silvennoinen johtaa Pohjola Pankkia s. 10 4/2008 Toukokuu Mikael Silvennoinen johtaa Pohjola Pankkia s. 10 Logistiikkaseminaareissa esillä väylät ja strategiat ss. 18 21 Yritysrahoitus ja vakuuttaminen SUOM EN KULJETUS JA LOGISTIIKKA numero 4

Lisätiedot

Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING. Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN

Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING. Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN Suomen JÄSENLEHTI MEDLEMSTIDNING Taideyhdistys FINSKA KONSTFÖRENINGEN 1 14 1 JÄSENEDUT Vapaa pääsy Suomen Taideyhdistyksen järjestämiin näyttelyihin kaikkialla Suomessa Alennushintainen sisäänpääsy Helsingin

Lisätiedot

Konserniverokeskus - Asiakasluettelo v. 2007

Konserniverokeskus - Asiakasluettelo v. 2007 viite: Verohallituksen päätös 1344/345/2006 Konserniverokeskuksessa verotettavista verovelvollisista, Annettu Helsingissä 18.9.2006 Verohallituksen päätös 1552/345/2006, Annettu Helsingissä 18.10.2006

Lisätiedot

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa

Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A:2 Mia Pakarinen Tavaramerkin oikeudellinen suoja-ala ja tavaramerkin käyttö verkkotunnuksessa IPR Series A ISSN 1458-9486 PL 4 (Yliopistonkatu 5) IPR Series A 00014 Helsingin yliopisto ISSN

Lisätiedot

ADR-säädöksiin täysremontti

ADR-säädöksiin täysremontti P U U N K U O R M A A JA M E S TA R U U S R e n g a s t e s tau s ta E U R O 6 MARKKINOILLE 3 11 ADR-säädöksiin täysremontti + Oblivion ravaa menestykseen Sivuvaunu-Uralilla yli Alppien SKAL-talvipäivät

Lisätiedot

31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL

31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL 31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL BEST CONNECTIONS TO ASIA 31.10.2004 26.3.2005 TIMETABLE AIKATAULU TIDTABELL FINNAIR OYJ www.finnair.com www.finnair.fi 3 Contents CONTENTS News 10 Business

Lisätiedot

KiVassa koulussa viihdytään ja voidaan hyvin I KiVa skolan trivs alla och mår bra

KiVassa koulussa viihdytään ja voidaan hyvin I KiVa skolan trivs alla och mår bra Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 10/7. 27.9.2010 Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla CHRISTINA JÄRVI Tunnelitie avataan liikenteelle

Lisätiedot

Kuka ostaisi asemarakennuksen?

Kuka ostaisi asemarakennuksen? Sisältää kaupungin virallisia tiedotteita Innehåller stadens officiella meddelanden No Nr 3/ Kauniaisten paikallislehti Lokaltidningen för Grankulla Thomas Romantschuk Kuka ostaisi asemarakennuksen? Bruno

Lisätiedot

2013 Kansainvälinen kauppakamari

2013 Kansainvälinen kauppakamari 2013 Kansainvälinen kauppakamari International Chamber of Commerce The world business organization MAKE TRADE SIMPLE ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen

Lisätiedot

Kansainvälinen kauppakamari

Kansainvälinen kauppakamari 2012 Kansainvälinen kauppakamari ICC PÄHKINÄNKUORESSA Yrityselämän globaali verkosto TOIMINTA Kansainvälinen vaikuttaminen Kaupan ja investointien toimivuus Yritysten toimintaedellytykset G20/G8, WTO,

Lisätiedot

FÖRETAGARBLADET YRITTÄJÄLEHTI. Maailmanennätys. Världsrekord. i att visa vänskap, respekt och kärlek ystävyydessä, arvostuksessa ja rakkaudessa

FÖRETAGARBLADET YRITTÄJÄLEHTI. Maailmanennätys. Världsrekord. i att visa vänskap, respekt och kärlek ystävyydessä, arvostuksessa ja rakkaudessa FÖRETAGARBLADET YRITTÄJÄLEHTI raseborgs företagares tidning raaseporin yrittäjien lehti 02/2014 16.-17.5.2014 KARIS KARJAA Raseborgsmässan Raaseporinmessut ETT LEVANDE RASEBORG ELÄVÄ RAASEPORI RAASEPORI-PÄIVÄ

Lisätiedot

JÄSENENÄ JYTYSSÄ Medlem i Jyty 2015

JÄSENENÄ JYTYSSÄ Medlem i Jyty 2015 JÄSENENÄ JYTYSSÄ Medlem i Jyty 2015 WWWJYTYLIITTOFI ME YHDESSÄ OLEMME LIITTO Me Jytyssä teemme monilla eri aloilla, monissa eri ammateissa, kaikille tärkeää ja arvokasta työtä. Me autamme ja tuemme toisiamme

Lisätiedot