O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi"

Transkriptio

1 F = O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi

2 Toimintakertomus 1973 YLEISTALOUDELLINEN KATSAUS Maamme taloudellisen kehityksen merkittävimmät p iirteet olivat voimakas inflaatio, nopea taloudellinen kasvu, Etelä-Suomen työvoim apula sekä lisääntynyt maksutaseen vajaus. Taloudellinen kasvu oli vuonna 1973 hyvä, bruttokansantuotteen volyymi lisääntyi runsaat 5 %. Hintojen nousu oli sekä meillä että useimmissa muissa maissa ennätyksellistä. Kuluttajahinnat nousivat Suomessa yli 1 5% vastaavan hintojen nousun ollessa muissa Länsi-Euroopan maissa 8 10 %. Palkkataso nousi kuitenkin koko teollisuudessa enemmän kuin hinnat, joten reaaliansiot kasvoivat jatkuvasta inflaatiosta huolimatta. Metalliteollisuudessa palkkakustannukset palkkasivukustannuksineen nousivat arviolta 22 %. Maailman valuuttam arkkinat olivat koko vuoden levottomat ja epävarmat sen jälkeen kun dollari oli devalvoitu helmikuussa ja maailman valuuttajärjestelmän dollarisidonnaisuus lakannut. Maamme talouspolitiikan tärkein päätös oli EEC-vapaakauppasopimuksen hyväksyminen syksyllä 1973 siihen liittyvine suojalakeineen. Myös neuvottelut ns. "p ienten" SEV-maiden kanssa käytävästä laajennetusta vapaakaupasta etenivät pitkälle. Näiden kahden tullittomuuteen tähtäävän sopimuksen vaikutusta Fiskars-yhtiön tulevaisuuteen on ennenaikaista arvioida, mutta tosiasia on, että yhtiömme arimmille tuotteille, lähinnä m etallituotteille, ei EEC-sopimukseen ole saatu kohtuullista ylim enoaikaa eikä myöskään yllä mainituissa SEV-neuvotteluissa ole toistaiseksi saatu aikaan riittäviä suojalausekkeita. YHTIÖN TOIM INTA Vuodenvaihteessa alkanut kysynnän lisääntyminen oli alkuun vientisuhdanteista johtuvaa. Yhtiön tuotteiden kotimaan markkinat vilkastuivat vasta vuoden 1973 viimeisellä kolmanneksella. Edellisten vuosien tapaan monet yhtiön kotim arkkinatuotteista olivat luonteeltaan selvästi "jälkikon ju n ktu u ritu otte ita ja kokonaisuutena ottaen varsin suhdanneherkkiä. Edellä selostettua tilannetta kuvaa myös tilauskannan kaksinkertaistuminen. Tehtaiden valmistuskapasiteetti myytiin loppuun, varsinkin sellaisten tuotteiden osalta, joista suurin osa menee vientiin. Hyvän viimeisen vuosikolmanneksen ansiosta oman teollisuuden tulos muodostui selvästi edellisen vuoden tulosta paremmaksi. Teräksen voimakas noususuhdanne vaikutti myönteisesti OVAKO Oy:n tulokseen ja siten myös ns. Äminnefors-sopimuksiin. Raaka-aineiden hintojen odottamaton nousu ja loppusyksyn öljykriisi saattoivat yhtiön ennalta arvaamattomiin tilanteisiin vuodenvaihteen tienoilla. Yhtiön henkilöstöpolitiikan aktivointiin tähtäävistä vilpittöm istä ponnisteluista huolimatta on lisäksi toim intaa haittaavana tekijänä ollut se juurettomuus, joka vallitsee etenkin vasta palvelukseen tulleiden keskuudessa. Tämä aiheuttaa noususuhdanteen aikana epätavallisen paljon poissaoloja ja suurta henkilöstön vaihtuvuutta, mikä vuorostaan voi pienentää muiden saavuttamaa ansiotasoa. Tämä ilmiö valitettavan yleinen m etalliteollisuudessa on myös yksi syy siihen, että tehtaiden valmistuskapasiteettia ei pystytä venyttämään riittävästi hyvien suhdanteiden aikana. 1

3 LIIKEVAIHTO (1 000 mk) yhteensä vienti yhteensä vienti Metallituotesektori Konepajasektori Muut yksiköt Vuonna 1973 fuusioidut yksiköt Bruttomyynti Raaka-aineiden myynti./. vuosi- ym. alennukset Liikevaihto muutos edellisestä vuodesta + 29 % + 32 % + 1 6% + 32 % Yhtiön maksuvalmius heikkeni vuoden viim eisellä kolmanneksella. Liikepankkien luotonantomahdollisuudet olivat erittäin rajoitetut, kun taas yhtiön liikevaihdon voimakas kasvu ja raaka-aineiden hintojen noususta johtunut varastoarvojen lisäys sitoivat toimintaan entistä enemmän pääomaa. Tytäryhtiöt Salon Sähkö- ja Konetehdas Oy, Turun Veneveistämö Oy ja Kiinteistöosakeyhtiö BMV fuusioitiin emäyhtiöön. Joulukuun 15 päivänä yhtiö myi Tammisaaren saaristossa sijaitsevat n hehtaarin laajuiset maa- ja vesialueensa Oy Predium Ab -nimiselle kokonaan omistamalleen tytäryhtiölle, jonka tarkoituksena on käyttää alueita yhteistoiminnassa valtiollisten ja kunnallisten elinten kanssa valm isteilla olevan yksityiskohtaisen suunnitelman mukaan. Elokuun 1 päivästä 1973 alkaen toteutettiin organisaation muutoksia siten, että yhtiön metalliteollisuus jaettiin kahteen sektoriin, metallituote- ja konepajasektoriin, joiden osuus vuosivaihdosta on 4 8 % ja 19%, ja kiinteistöhallinnon ja muun teollisuuden, joita kaikkia yhdessä kutsutaan muiksi yksiköiksi, osuus on 33 %. Vastaperustettu yrityssuunnittelufunktio ja yhteiset osastot toim ivat koko yhtiön esikuntina. Organisaatio on esitetty sivuilla Hallitus ja toimitusjohtaja esittävät yhtiön henkilöstölle kiitoksensa päättyneen vuoden aikana hyvin suoritetusta työstä. MYYNTI JA TILAUSKANTA Yhtiön myynti nousi 214 mmk:aan edellisen vuoden 149 mmk:sta. Kun otetaan huomioon vuonna 1973 fuusioitujen yksiköiden osuus, liikevaihto lisääntyi 2 9%. Viennin 3 2% :n lisäys ylittää selvästi maan keskitason, 21 %. Yhtiön kotimaan myynnin lisäys oli 28%. On muistettava, että yllä esitettyihin lukuihin sisältyy hinnankorotuksia. Oy Fiskars Ab:n Tanskassa toimivan tytäryhtiön myynti kasvoi 75 % ; myynti käsitti etupäässä veneveistämön tuotteita. Yhtiölle saapuneet tilaukset lisääntyivät huomattavasti viimeisellä vuosikolmanneksella ja vuodenvaihteen tilauskanta vastasi puolen vuoden myyntiä. MYYNNIN JAKAUTUMINEN M etallituotteet, valm iit osat teollisuudelle 2 3 % 23 % kulutukseen 15% 1 5% koneet ja työkalut maa ja metsätaloudelle 15% 1 3% rakennusteollisuudelle 1 2% 11 % koneet ja laitteet 2 % 2 % Maatalous- ja metsätaloustuotteet sekä sahatavara 9 % 14% Muu myynti 2 4 % 2 2 % VIENNIN JAKAUTUMINEN % 100 % Vuonna 1969 ryhdyttiin yhtiön taloudellisen aseman vakauttamiseen tähtääviin toimiin ja niitä jatkettiin mm. myymällä lakkautetuille toim ialoille kuulunutta käyttöomaisuutta. Näiden toimenpiteiden tuloksena rakennusten ja koneiden koko kirjanpitoarvo alittaa nyt 5 viimeisen vuoden bruttoinvestointien määrän. USA 16% Mm» m EFTA EEC 41% (Englanti) 12% 2 3

4 K ierrejousien valm istusta Jousitehtaalla Salon Konepajan valm istam a pukkinosturi METALLITUOTESEKTORI M a a ta lo u s - ja m e ts ä ty ö k a lu je n k y s y n tä v ilk a s tu i h u o m a tta v a s ti, ja F is k a rs is s a p y s ty ttiin y llä p itä m ä ä n a u ro je n v a lm is tu s ta ja B illn ä s is s ä e rila is te n k ä s ity ö k a lu je n v a lm is tu s ta tä y d e llä te h o lla. N ä id e n tu o tte id e n k a n n a t ta v u u tta h e ik e n s i k u ite n k in se, e ttä m y y n tih in to ja ei h in n a n s ä ä n n ö s te ly n v u o k s i v o itu n o s ta a v o im a k a s ta k u s ta n n u s te n n o u s u a v a s ta a v a s ti. B illn ä s is s ä to im iv a u u si s a k s ite h d a s, jo s s a o n m 2 te h d a s tila a ja tä y s in a ja n m u k a is e t la itte e t, o te ttiin k ä y ttö ö n k e s ä llä S a m a lla s in n e s iirre ttiin k o k o s a k s itu o ta n to H ie n o ta e te h ta a lta, jo k a n y k y ä ä n v a lm is ta a e tu p ä ä s s ä k e ittiö v ä lin e itä ja p u u k k o ja. N ä id e n tu o te ry h m ie n k y s y n tä ja tk u u v ilk k a a n a, v a ik k a k in is o t ja p ie n e t v a lm is ta ja t k a ik k ia lla m a a ilm a s s a jä ljitte le v ä t n y tte m m in F is k a rs -s a k s ia ja n iid e n m u llis ta v a a id e a a. B illn ä s in ty ö k a lu te h d a s p a lv e li lä h in n ä s a k s i- ja v e its itu o ta n n o n k e h itte ly n ja M u o v ite h ta a n u u d e n k e h ity s v a ih e e n lu o m ia ta rp e ita. B illn ä s is s ä s ija its e v a J o u s ite h d a s p y s ty i k ä y ttä m ä ä n k o k o k a p a s ite e ttin s a. T e rä s m a n u fa k tu u rite h ta id e n o s a lta k y s y n tä o li s y y s - k u u k a u s in a v ilk a s ta. N e to im iv a t tä y d e llä te h o lla ja t i la u s k a n ta k a s v o i n o p e a s ti. L a n k a tu o tte id e n o s a lta (J o k io is te n te h ta a t) v o itiin h a v a ita m e rk k e jä te rä s s u h - d a n te id e n y lik u u m e n e m is e s ta. T e rä s m a n u fa k tu u rite h ta id e n ja v a rs in k in J o k io is te n tu lo s p a ra n i h u o m a tta v a s ti. M e ta llitu o te s e k to rin m y y n tio rg a n is a a tio o n liite ttiin a ja n m u k a in e n A T K :h o n p e ru s tu v a tila u s te n v a s ta a n o tto - s e k ä to im itu s te n v a lv o n ta - ja ja k e lu jä rje s te lm ä. B illn ä s is s ä o te ttiin v u o d e n a ik a n a k ä y ttö ö n ja k e lu v a ra s to s u u n n ite lm ie n m u k a is e s ti. Y h tiö n to im itu s v a l- m iu s on p a ra n tu n u t h u o m a tta v a s ti. KONEPAJASEKTORI S a lo n K o n e p a ja n v a lim o ei p y s ty n y t to im im a a n tä y d e llä te h o lla, k o s k a k o k illitila u k s is ta o li p u la a e ik ä e rik o is v a lu je n te k e m is e e n o llu t ta rp e e k s i tila a. V a lim o n la a je n n u s o te ta a n k ä y ttö ö n v u o d e n 1974 a lu s s a. M u i d e n k o n e p a ja tu o tte id e n tu k k ik u rk ie n, s ilta n o s tu re i- d e n ja tila u s tö id e n k y s y n tä k a s v o i v u o d e n lo p u lla. S a lo n K o n e p a ja n tu lo s ta h e ik e n s i o s a k s i se, e ttä k u s ta n n u s te n n o u s u a ei v o itu k o rv a ta v a s ta a v illa h in n a n k o ro tu k s illa. K e llo k o s k e n te h ta illa v a llits i tä y s ty ö llis y y s, ja o h u tle v y - tu o tte id e n v a lm is tu s lis ä ä n ty i. K u te n to is a a lla o n m a i n ittu, s a ra n o id e n ja e rä id e n o h u tle v y tu o tte id e n v a l m is tu s s iirre tä ä n u u s iin tilo ih in In h a a n T ä te n v o i d a a n lu o p u a K e llo k o s k e n v a n h im m is ta te h d a s tilo is ta, jo tk a o v a t s e k ä n y k y is e n v a lm is tu k s e n e ttä v a rs in k in ty ö o lo s u h te id e n k a n n a lta s o p im a tto m ia, ö ljy ty n n y r e i d e n tu o ta n to jä ä K e llo k o s k e lle. In h a n te h ta id e n e n s im m ä in e n la a je n n u s v a ih e o te ttiin k ä y ttö ö n k e s ä llä 1973, ja h e n k ilö s tö n m ä ä rä k a s v o i v u o d e n lo p p u u n m e n n e s s ä n. 5 0 :llä. T e h ta illa o li tä y s ty ö llis y y s ja tila u s k a n ta o li ty y d y ttä v ä. M a rra s k u u s s a 1973 te h tiin p ä ä tö s s iitä, e ttä Ä h tä rin k u n ta ra k e n ta a In h a a n m 2 te h d a s tila a, jo n k a y h tiö lu n a s ta a 10 v u o d e n k u lu e s s a. 6

5 Finnrose 45 Vuoden 1973 kyntöm estari vauhdissa MUU TEOLLISUUS Kehyslistatehdas V o ly y m in lis ä y s jä i s u u n n ite ltu a p ie n e m m ä k s i, k o s k a tu o ta n n o s s a jo u d u ttiin te k e m ä ä n o d o tta m a tto m a n a i- k a a v ie p iä u u d e lle e n jä rje s te ly jä. M y y n ti k a s v o i, m u tta tu lo s h u o n o n i k u s ta n n u s p a in e e n ja d o lla rin e p ä e d u l lis te n v a ih to k u rs s ie n v u o k s i. Muovitehdas O m ie n e rik o is tu o tte id e n m y y n ti lis ä ä n ty i e d e lle e n k in h u o m a tta v a s ti, ja ja tk u v is ta in v e s to in n e is ta h u o lim a tta te h ta a lla o li p u u te tta k a p a s ite e tis ta. P ä ä te ty t u u s in v e s to in n it o v a t p a rh a illa a n v a lm is tu m a s s a. T u lo s k e h i ty s o n o llu t s u o tu is a a, v a ik k a v a ro ja o n k ä y te tty la a ja a n tu o te k e h itte ly o h je lm a a n, jo s ta o d o te ta a n tu lo k s ia v a s ta Elektroniikka L iik e n n e v a lo je n k e h ittä m is e e n u h ra ttiin v u o d e n a ik a n a h u o m a tta v a p a n o s. S e k ä k o tim a a s ta e ttä N e u v o s to liito s ta s a a tiin m e rk ittä v iä re fe re n s s itila u k s ia, jo id e n to i m itu s ta p a h tu u v a s ta v u o s in a T e h o e le k tro - n iik k a p u o le lla on e s iin ty n y t to im itu s te n ja la s k u tu s te n v iiv ä s ty m is iä. Y llä o le v a t s e ik a t o v a t jo h ta n e e t s iih e n, e tte i a s e te ttu ja tu lo s ta v o itte ita s a a v u te ttu. KIINTEISTÖHALLINTO F is k a rs in s ä h k ö o s a s to to im itti s ä h k ö ä M W h e d e llis e n v u o d e n to im itu s te n o ltu a M W h, m i h in s is ä lty i S a lo n k a u p u n g in s ä h k ö n ja k e lu. O m a tu o ta n to o li (9 949) M W h. M a a ta lo u d e s s a k u iv u u s a ih e u tti m ilte i k a to v u o d e n, sa d o n a rv o la s k i 2 2 % ja tu lo s o li ta p p io llin e n. P u u ta v a ra a h a k a ttiin o m is ta m e ts is tä k -m 3, m ik ä o li 3 8 % v ä h e m m ä n k u in e d e llis e n ä v u o n n a. V a s ta a v a m ä ä rä e n e m m ä n jo u d u ttiin h a n k k im a a n S k o g b y n sa han ta rp e is iin u lk o p u o le lta. M e ts ä n p a ra n n u s to im e n p ite is iin k ä y te ttiin n. 38 m k h e h ta a ria k o h ti. Skogbyn saha S a h a ta v a ra n tu o ta n to n o u s i m 3:iin. S y k s y s tä 1972 lä h tie n on s o lm ittu e d u llis ia s o p im u k s ia, jo tk a o v a t jo h ta n e e t ta s a is e e n k y s y n tä ä n ja h y v ä ä n h in ta ta s o o n, m in k ä a n s io s ta s a a v u te ttiin h yvä tu lo s. S a h a n k a p a s ite e tin k a k s in k e rta is ta m is ta s u u n n ite lla a n. Turun Veneveistämö V e is tä m ö n v o im a k a s ka svu ja tk u i ja m y y n ti lis ä ä n ty i n. 5 0 %. V a ik e a n o n g e lm a n m u o d o s ti k a p a s ite e ttip u la, jo n k a p o is ta m is e k s i ra k e n n e ta a n p a rh a illa a n y li m 2 te h d a s tilo ja. E p ä e d u llis e t v a lu u tta k u rs s it ja u u s ie n v e n e ty y p p ie n a ih e u tta m a t k u s ta n n u k s e t h e ik e n s iv ä t m u u te n s u o tu is a a tu lo s k e h ity s tä. Skogbyn saha 8 9

6 I O M A IS U U S T A S E VASTAAVAA Rahoitusomaisuus Rahat ja pankkisaatavat Saamavekselit Ti li saatavat Myönnetyt lainat Vaihto-omaisuus Valmisteet Raaka- ja tarveaineet Käyttöomaisuus Maa-alueet Lisäys fuusioista Lisäys Vähennys Arvonkorotus Rakennukset Lisäys fuusioista Lisäys Vähennys Poisto Koneet, kalustot ja kuljetusvälineet Lisäys fuusioista Lisäys Vähennys Poisto Indeksikorotukset ja kurssitappiot Lisäys fuusioista Lisäys Poisto Arvopaperit Lisäys fuusioista Lisäys Vähennys , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 Käyttöomaisuus yhteensä , ,59 Siirtyvät erät , ,32 mk ,44 mk ,84 VASTATTAVAA Vieras pääoma Lyhytaikainen Luotollinen shekkitili Rahoitusvekselit Tavaravekselit Tilivelat Pitkäaik. lainojen lyhennykset Lyhytaikaiset lainat Pitkäaikainen Kiinnelainat Obligaatiolainat Debentuurilainat Muut pitkäaikaiset lainat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 Vieras pääoma yhteensä , ,49 Siirtyvät erät , ,87 Oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Muut rahastot Voitto Edellisiltä vuosilta Tilivuoden voitto , , , , , , , , , , , , , ,06 Oma pääoma yhteensä , ,48 * mk ,44 mk ,84 Vastuusitoumukset ja asetetut pantit mk ,00 mk ,

7 U udet keittiösakset TULOSTASE KULUT Varsinaiset kulut Palkat Palkkasivukustannukset Vuokrat Korkokulut Verot ,25 rahastosta./ ,19 Poistot Muut varsinaiset kulut Ylimääräiset kulut , , , , , , , , , , , , , , ,75 Tilivuoden voitto , ,79 TUOTOT Varsinaiset tuotot Tuotot liikkeen harjoittamisesta Korkotuotot Muut varsinaiset tuotot Ylimääräiset tuotot Tuotto myydystä käyttöomaisuudesta mk ,64 mk , , , , , , , , ,33 mk ,64 mk ,39 Vuosivaihto mk ,00 mk ,00 TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös osoittaa ,34 mk:n voittoa. Tulostaseeseen sisältyy Predium-tytäryhtiölle myydyistä maa-alueista saadut sekä muut vastaavat myyntivoitot, yhteensä 3,7 mmk. Varastovaraukset ovat kasvaneet sekä prosentuaalisesti että markkamääräisesti. Vuoden loppuun asti kertyneistä lomakorvauksista on tehty täysi varaus. Aikaisempiin vuosiin kohdistuneet verot 0,5 mmk on maksettu käytettävissä olevista rahastoista. Suoritetut poistot mk ,18 (edellisenä vuonna 6,1 mmk) vastaavat suunnilleen kolmea neljättäosaa verotuksessa sallituista enimmäispoistoista. Rahoitus- ja vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvo on 25 mmk korkeampi kuin edellisenä vuonna. Lyhytaikaiset velat ovat lisääntyneet 32 mmk, pitkäaikaisten velkojen kuoletuserät ovat kasvaneet 2 mmk, kun taas pitkäaikainen velka on pysynyt lähes muuttumattomana. On muistettava, että vuoden 1973 lukuihin sisältyvät fuusioidut yhtiöt, mutta vertailuvuosi 1972 käsittää vain silloisen emäyhtiön. Jotta yhtiön omistamien n hehtaarin laajuisten maa-alueiden arvo vastaisi paremmin huonontunutta rahanarvoa, sitä on korotettu tilinpäätöksessä mk hehtaarilta suorittam alla ,00 mk:n arvonkorotus. Tämä määrä on siirretty arvonjärjestelytilin kautta Käyttörahasto ll:een. YHTIÖN JOHTO Hallituksen kokoonpano on seuraava (sulkeissa mainittu, minkä vuoden yhtiökokoukseen asti valittu): vuorineuvos Jacob von Julin puheenjohtaja 1974) professori Jarl Gripenberg varapuheenjohtaja 1974) lääket. ja kir. tri T. Gunnar Nyström jäsen 1975) johtaja Klaus Ahola jäsen 1974) kauppat.lis. Robert G. Ehrnrooth jäsen 1975) lääket. ja kir. tri Thomas Tallberg jäsen 1976) insinööri Johan L. von Julin jäsen 1976) pankinjohtaja Lauri Kalima jäsen 1975) Yhtiön toimitusjohtaja on diplom iekonom i Göran J. Ehrnrooth

8 VOITTOVAROJEN KÄYTTÖ Tilivuoden voitto on mk ,34. Yhtiöjärjestyksen mukaan voitosta jaetaan osakkeenomistajille 4 % :n korko eli 20 mk osaketta kohden. 10 % voitosta siirretään vararahastoon. Tilivuoden voitto mk ,34 maksetaan 4 % :n korko mk ,00 siirretään vararahastoon mk ,73 tilivuoden voitosta jää mk ,61 ja kun siihen lisätään käyttämättömät voittovarat edelliseltä vuodelta mk ,48 jää yhtiökokouksen käytettäväksi mk ,09 Hallitus ehdottaa että osakkeenomistajille maksetaan edellisen lisäksi 4 % eli 20 mk osaketta kohden mk ,00 että käyttämättömien voittovarojen tilille jätetään mk ,09 Helsingissä maaliskuun 11 päivänä 1974 Jarl Gripenberg Klaus Ahola Thomas Tallberg Lauri Kalima HALLITUS Jacob von Julin T. Gunnar Nyström Robert G. Ehrnrooth Johan L. von Julin./. Göran J. Ehrnrooth TILINTARKASTUSKERTOMUS Oy Fiskars Ab:n 25 päivänä huhtikuuta 1973 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina tilintarkastajina olemme suorittaneet yhtiön hallinnon ja tilien tarkastuksen vuodelta 1973 ja esitämme siitä seuraavan kertomuksen. Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen, lukeneet hallituksen toimintakertomuksen, yhtiökokousten ja hallituksen kokousten pöytäkirjat sekä tutustuneet muihin yhtiön hallintoa ja sen taloutta valaiseviin asiakirjoihin sekä suorittaneet muut tarpeellisiksi katsomamme tarkastustoimenpiteet. Kirjanpidon jatkuvan tarkastuksen on yhtiön hallituksen toimeksiannosta suorittanut KHT-tilintarkastaja Henry Lind yhtiön sisäisen tilintarkastajan avustamana. Erillisissä kertomuksissa ja 22 päivänä maaliskuuta 1974 päivätyssä yhteisselostuksessa on yhtiön jo h don tietoon saatettu suoritettujen tarkastusten laajuus ja niiden aikana tehdyt havainnot. Olemme tutustuneet mainittuihin asiakirjoihin ja saaneet täydentäviä suullisia selvityksiä. Tarkastuksessamme olemme todenneet, että hallituksen toimintakertomuksessa esitetyt tiedot yhtiön to i minnasta sekä tehdyistä tilinpäätössiirroista ovat yhtäpitävät tarkastamamme kirjanpidon kanssa. Tilinpäätös, joka osoittaa voittoa ,34 markkaa, on oikein laadittu yleisten kirjanpidon periaatteiden ja hyvän kauppiastavan mukaisesti. Kuten tilinpäätösasiakirjoista käy ilmi, sisältyy , markan suuruinen käyttöomaisuuden myyntivoitto tilivuoden tulostaseeseen. Tilivuoden tuottoihin liikkeen harjoittam isesta sisältyvät edellisen vuoden tapaan ns. Äminneforsin sopimusten perusteella saadut tuotot. Tilivuoden aikana yhtiöön sulautettujen tytäryhtiöiden toiminnan tulokset sulautumisvuodelta sisältyvät yhtiön tulokseen vuodelta Tilinpäätöksessä on yhtiön maa- ja metsäomaisuuden kirjanpitoarvoja korotettu , markalla, mikä määrä arvonjärjestelytilin kautta on siirretty käyttötarkoituksensa osalta sidottuun rahastoon omassa pääomassa. Yhtiön palovaaralle altis käyttöomaisuus on vakuutettu pääosaltaan jälleenhankinta-arvoperiaatteen mukaan. Edellä esitettyyn viitaten ja koska olemme todenneet, että yhtiön asioita tilivuoden aikana on hoidettu huolellisesti, ehdotamme yhtiökokoukselle että tilinpäätös vuodelta 1973 vahvistetaan, että hallitukselle ja toim itusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus vuoden 1973 hallinnosta ja että yhtiökokouksen käytettävänä olevat voittovarat käytetään hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Helsinki 27 päivänä maaliskuuta 1974 Tor Haglund Claes-Johan Hisinger-Jägerskiöld Eric Haglund Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja 14

9 LIIKEVAIHDON KEHITYS , mmk (sisältää 1973 fuusioidut yksiköt) Metallituotesektori Konepajasektori Muut yksiköt Muut erät lakkautetut toiminnanhaarat Liikevaihto josta vientiä RAHOITUSANALYYSI, mmk Käytettävissä olleet varat Tulos ennen korkoja ja veroja 11,5 Poistot 10,0 Saatu varsinaisesta toiminnasta 21,5 Lyhytaikaisten velkojen lisäys 16,6 Pitkäaikaisten velkojen lisäys 17,9 Saatu lainojen lisäyksenä 34,5 Saadut lainanlyhennykset 5,8 Maa-alueiden ja käyttöomaisuuden myynti 11,9 Käytettävissä olleet varat yhteensä 73,7 Käytetyt varat Investoinnit ja sijoitukset 24,4 Käyttöomaisuus fuusioinneista 6,2 Lyhytaikaisten saatavien lisäys 15,9 Vaihto-omaisuuden lisäys 15,7 Omaan käyttöön 62,2 Verot 1,5 Netto korot 9,4 Osingot 0,6 Käytetyt varat yhteensä 73,7 TUOTERYHMÄT METALLITUOTESEKTORI FISKARSIN KONEPAJA traktoriauroja ja muita maanmuokkauskoneita HIENOTAETEHDAS, Fiskars keittiövälineitä, puukkoja ja ruokailuvälineitä muovisia lipputankoja SAKSITEHDAS, Billnäs muovisilmäsaksia JOUSITEHDAS, Billnäs lehtijousia kierrejousia BILLNÄSIN TEHTAAT työkaluja, metsätyövälineitä, lapioita, talikoita, hankoja ym. tilaustakeita TYÖKALUTEHDAS, Billnäs takomo-, puristus-, muovi- ym. työkaluja JOKIOISTEN TEHTAAT kauppa-, paalaus-, teräs- ja puhelinlankoja nauloja betoniverkkoja ja sidelankoja, aitaverkkoja ja piikkilankoja oikaistuja ja katkaistuja lankoja, niittejä LOIMAAN TEHTAAT lyhyt-, puolipitkä- ja pitkähahlokettinkejä puutavaran käsittelykettinkejä solmu- ja nostokettinkejä lum iketjuja ajoneuvoihin seulaverkkoja PULTTITEHDAS, Turku kylmä- ja kuumatyssättyjä pultti- ja ruuvituotteita erikoisvalm isteita RUUVITEHDAS, Tammisaari kylmätyssättyjä ruuvituotteita KONEPAJASEKTORI K E L L O K O S K E N T E H T A A T s a ra n o ita l:n ty n n y re itä jä te s ä k k ite lin e itä a lu m iin iv e n e itä o h u tle v y tu o tte ita IN H A N T E H T A A T lin ja ta k e ita maatalouskoneiden osia kiskonkiinnitystarvikkeita lämpöpattereita ja putken kannattimia LVI-tarkoituksiin v a a te k a a p p e ja S A L O N K O N E P A J A s ilta n o s tu re ita puutavarakuormaimia h its a ttu ja te rä s ra k e n te ita h a m m a s p y ö riä n itra u s ta ra u ta - ja te rä s v a lu a, k a p p a le k o k o kg k o k illiv a lu ja MUU TEOLLISUUS K E H Y S L IS T A T E H D A S, P o rv o o k e h y s lis to ja k e h y k s iä työkalun varsia E L E K T R O N IIK K A, H e ls in k i liik e n n e -e le k tro n iik k a a te o llis u u s - ja e rik o is e le k tr o n iik k a a te h o e le k tro n iik k a a M U O V IT E H D A S, T a m m is a a ri ja k o k e s k u s k o te lo ita s ä h k ö a s e n n u k s iin k u lje tu s - ja p u llo la a tik o ita k a u k o lä m m ity s jä rje s te lm ie n p u tk ie ris ty s e le m e n tte jä T U R U N V E N E V E IS T Ä M Ö s a rja v a lm is te is ia m o o tto rip u rs ia ; ja lk a a a m m a tti- ja h u o lto v e n e itä a lu s te n ru n k o ja SKOGBYN SAHA sahatavaraa kyllästettyjä pylväitä höylättyä puutavaraa ja rakennuslistoja 16 17

10 OY FISKARS AB ORGANISAATIOKAAVA F= Pohjan laskentajaosto 18 19

11

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS

METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS Suomen Metsänhoitoyhdistys Tapion Käsikirjasia N:o 15. METSÄN KYLVÖ JA ISTUTUS ESITTÄNYT ARVID BORG. TAPIO Metsänomistaja, jolla ei ole TAPIO-lehteä, on ajastaan aivan takapajulla. Jos haluat tietoja metsäsi

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1974 yhtiön 91. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1974 yhtiön 91. toimintavuosi * * * * * P O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1974 yhtiön 91. toimintavuosi O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1974 yhtiön 91. toim intavuosi Toimintakertomus 1974 TALOUDELLINEN YLEISKATSAUS M a

Lisätiedot

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi

O Y F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1978 yhtiön 95. toimintavuosi SISÄLTÖ: Sivu Sisällysluettelo 1 Henkilöstöhallinto 22 Hallitus

Lisätiedot

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1

J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 M IT E N O S A A M IS T A V O I J O H T A A? jo ita k in a ja tu k s ia J u s s i N ie m i-p y n ttä ri, y lilä ä k ä ri, M a lm in p s y k ia tria n p o lik lin ik k a T o rs ta i 1.1 2.2 0 1 1 E s ity

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

OY FISKARS AB. Fair Lady Cabin on lasikuituvahvisteisesta polyesterimuovista rakennettu tyylikäs perhevene. Valmistaja: Turun Veneveistämö Oy

OY FISKARS AB. Fair Lady Cabin on lasikuituvahvisteisesta polyesterimuovista rakennettu tyylikäs perhevene. Valmistaja: Turun Veneveistämö Oy OY FISKARS AB 1968 Fair Lady Cabin on lasikuituvahvisteisesta polyesterimuovista rakennettu tyylikäs perhevene. Valmistaja: Turun Veneveistämö Oy OV FISKARS AB Hallituksen toimintakertomus vuodelta 1968,

Lisätiedot

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi

O V F IS K A R S A B. Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O V F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi F= O Y F IS K A R S A B Kertomus vuodelta 1979 yhtiön 96. toimintavuosi I SISÄLTÖ : Sivu S isällysluettelo 1 H allitus tilintarka

Lisätiedot

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/

V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/ V a a liv o itto. H a a s ta tte lu Suomen S o sia lid e m o k ra a tissa 18/7 1933. PUOLUE Et'. MI VAALIVOITTO YLITTI ROHKEE i MATKIN ODOTUKSET. Jos v a a lit o l i s i to im ite ttu vuosi s i t t e n,

Lisätiedot

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS)

Emoyhtiön tilinpäätöksen liitetiedot (FAS) 1 1 000 euroa 1.1. - 31.12.2006 1.1. - 31.12.2005 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 266 897 260 025 Rakennusmateriaaliryhmä

Lisätiedot

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO

1 000 euroa TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Emoyhtiön tilinpäätöksen 1 1 000 euroa 1.1. 31.12.2007 1.1. 31.12.2006 1 TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT 1.1 LIIKEVAIHTO JA LIIKEVOITTO/-TAPPIO Liikevaihto toimialoittain Päällystys- ja kiviainesryhmä 301 560

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1997 31.10.1998 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 1998 1997 150 100 50 0 Voitto ennen veroja Voitto Liikevaihto mmk 2 227 1 687 Liikevaihdon muutos % +31.9 +28.0 Käyttökate

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS

Hewlett-Packard Oy VUOSIKERTOMUS VUOSIKERTOMUS 1.11.1996 31.10.1997 TOIMINTA LYHYESTI Toiminnan tulos milj. mk 80 60 40 20 0 Voitto ennen veroja Voitto 1996 1997 Liikevaihto mmk 1318 1687 Liikevaihdon muutos % +22.0 +28.0 86 88 90 92

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015

Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 Julkaistu: 2015-09-10 14:10:49 CEST Yhtiötiedote Tilinpäätöstiedote 1.7.2014-30.6.2015 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2014 30.6.2015 (tilintarkastamaton) Keskeiset tilinpäätös tunnusluvut (t ): Liikevaihto 2 329

Lisätiedot

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011

KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO. Y-tunnus Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 KIINTEISTÖ OY H-SEITSIKKO Y-tunnus 1086342-4 Omistusosuudet: Keski-Pohjanmaan erikoisssairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä 100 % TILINPÄÄTÖS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2

Lisätiedot

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös

ELENIA PALVELUT OY Tilinpäätös ELENIA PALVELUT OY 1.1.2016-31.12.2016 ELENIA PALVELUT OY Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1 Tase 2-3 Rahoituslaskelma 4 Tilinpäätöksen liitetiedot 5-8 Allekirjoitukset 9 1 ELENIA PALVELUT OY Tuloslaskelma

Lisätiedot

Haminan Energian vuosi 2016

Haminan Energian vuosi 2016 VUOSIKERTOMUS Haminan Energian vuosi 2016 Tilinpäätös 2016 30 772t 1 148t 3,7% LIIKEVAIHTO LIIKEVOITTO LIIKEVOITTO-%/lvv TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2016 01.01.-31.12.2015 LIIKEVAIHTO 30 772 043,64 30 229

Lisätiedot

Hyvät p u o lu e to v e r it

Hyvät p u o lu e to v e r it L y y li A a lto : A v io liitto la k ik o m ite a n m ie tin n ö s tä E t. H:n sos.dem. N a i s p i i r i n s y y s n e u v o tte lu p ä iv illä V iia la s s a 2 5.8.7 3 Hyvät p u o lu e to v e r it Kun

Lisätiedot

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011

Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 Sivu1 (13) Demoyritys Oy Oikotie 8 00200 HELSINKI Y-tunnus: 0000000-0 Demoyritys Oy TASEKIRJA 1.1.2011-31.12.2011 . 2 Sisällysluettelo Sivu Hallituksen toimintakertomus 3 Tuloslaskelma 4 Tase (vastaavaa)

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 31.03.2017 SISÄLLYS Toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Toimintakertomustiedot (OYL) Kirjanpitokirjat Tositelajit ja säilyttämistapa

Lisätiedot

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013

TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TARINAHARJUN GOLF OY TILIKAUSI 1.1.2013-31.12.2013 TOIMINTAKERTOMUS Yleistä Tarinaharjun Golf Oy:n kahdeskymmeneskuudes toimikausi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti. Pelikausi oli vilkas. Tarinan kentillä

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010

TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 TILINPÄÄTÖSTIETOJA KALENTERIVUODELTA 2010 Viking Line -konserni, jonka edellinen tilikausi käsitti ajan 1. marraskuuta 2009 31. joulukuuta 2010, on siirtynyt 1. tammikuuta 2011 alkaen kalenterivuotta vastaavaan

Lisätiedot

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9

Kullo Golf Oy TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010. Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 Kullo Golf Oy Golftie 119 06830 KULLOONKYLÄ Kotipaikka: PORVOO Y-tunnus: 1761478-9 TASEKIRJA 1.1.2010-31.12.2010 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2020 asti Tilinpäätöksen laatija: Tilisampo Oy 1 TILINPÄÄTÖS

Lisätiedot

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa.

Yleiselektroniikka-konsernin kuuden kuukauden liikevaihto oli 14,9 milj. euroa eli on parantunut edelliseen vuoteen verrattuna 2,1 milj. euroa. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 13.8.2007 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2007 - Liikevaihto 14,9 milj. euroa (12,8 milj. euroa) - Liikevoitto 494 tuhatta euroa

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,9 30,7 *Lainojen takaisinmaksut -29,7 0,0 *Omien osakkeiden hankinta -376,2-405,0 0,0 30,7 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2014 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 1010,4 1044,3 *Maksut liiketoiminnan kuluista -839,9-860,6 *Saadut korot 3,8

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 9:15 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2012 PÖRSSITIEDOTE 2.11.2012 KLO 9:15 - Liikevaihto 31,7 miljoonaa euroa (28,6 milj. euroa) - Liikevoitto 1,2 miljoona euroa (1,2 miljoonaa euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13)

KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) KULULAJIPOHJAISEN TULOSLASKELMAN KAAVA LIITE 1 (Yritystutkimus ry 2011, 12-13) Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 6 693 9 897 Muut EU-maat 18 241 20 948 USA 194 9 800 Muut maat 8 386 10 290 Yhteensä 33 515 50 935 Liiketoiminnan muut tuotot

Lisätiedot

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR

EMOYHTIÖN TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT, FAS 1 000 EUR n tilinpäätös, FAS Efore Oyj vuosikertomus 2008 1. Liikevaihto markkina-alueittain Asiakkaiden mukaan Suomi 2008 10 544 2007 6 693 Muut EU-maat 25 996 18 241 USA 1 229 194 Muut maat 6 775 8 386 Yhteensä

Lisätiedot

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA

KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Tilikausi Edellinen tilikausi Kiinteistön tuotot Vastikkeet Hoitovastikkeet 0,00 0,00 Hankeosuussuoritukset 0,00 0,00 Kulutusperusteiset vastikkeet 0,00 0,00 Erityisvastikkeet

Lisätiedot

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93

1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013. Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 Kiint.Oy Peiponaho T U L O S L A S K E L M A Sivu 1 Y-tunnus 9017024-8 1.1.2014 1.1.2013 Rahayksikkö EURO - 30.9.2014-31.12.2013 Vuokrat 1 874 250,38 2 434 565,63 Käyttökorvaukset 55 997,71 76 803,93 LIIKEVAIHTO

Lisätiedot

Ravintola Gumböle Oy

Ravintola Gumböle Oy Ravintola Gumböle Oy Gumbölentie 20 02770 Espoo Kotipaikka: Espoo Y-tunnus: 2463691-9 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2023 asti Tilinpäätöksen toteutti: Gumböle Golf

Lisätiedot

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus

EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA V-tunnus EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY TASEKIRJA 01.01.2013-31.12.2013 EUFEX YHTEISÖPALVELUT OY 1 TILINPÄÄTÖS 31.12.2013 Tase Tuloslaskelma Liitetiedot Luettelo käytetyistä kirjanpitokirjoista Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Lisätiedot

E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S. Tuotantoa. Myyntija markkinointi. Yhteisyritykset Intiassaja Puolassa M

E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S. Tuotantoa. Myyntija markkinointi. Yhteisyritykset Intiassaja Puolassa M F I S K A R S E U R O O P A S S A V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 3 S is ä lly s Tuotantoa *, ' T ie to ja o s a k k e e n o m is ta jille... 2 Y h tiö k o k o u s... 2 K o n s e rn in a v a in lu k u

Lisätiedot

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009

Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Asunto Oy Nelospesä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2009 Sisältö: Toimintakertomus ja Iiitetiedot 1-2 Tase 3 Tuloslaskelma 4 Käytetyt kirjanpitokirjat 5 TOIMINTAKERTOMUS ASOYNELOSPESA Tilikausi 01.01.2009-31.12.2009

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014

TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan energia Oy VuOsikertOmus 2014 TULOSTIEDOT 24 Lappeenrannan Energia Oy Vuosikertomus 2014 Konserni Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2014 1.1. 31.12.2013 LIIKEVAIHTO 128 967 121 379 Valmistus omaan käyttöön 4 869 4 273 Liiketoiminnan

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi VI KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi VI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 16.30 Tampereen

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi I KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi I -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 28.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1

Hyvigolf Oy TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014. Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 Hyvigolf Oy Golftie 63 05880 Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0677032-1 TASEKIRJA 1.1.2014-31.12.2014 Tämä tasekirja on säilytettävä 31.12.2024 asti Tilinpäätöksen toteutti: Visma Services Oy Helsinki

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Kiinteistö Oy Lapinniemi II KUTSU 8.6.2017 Kiinteistö Oy Lapinniemi II -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 13.30 Tampereen

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg

AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg TASE Vastaavaa (varat) EEK EEK EUR EUR Vaihtuvat vastaavat Rahat ja pankkisaamiset 64572455 85528124 4126932 5466243 Lyhytaikaiset rahoitusinvestoinnit Saamiset ja ennakkomaksut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA

TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 1.1. - 30.09.2016 SISÄLLYS SIVU Toimintakertomus 2 Tuloslaskelma 3 Tase 4 Rahoituslaskelma 5 Tilinpäätöksen liitetiedot 6 Toimintakertomustiedot (OYL) 7 Kirjanpitokirjat 7 Tositelajit

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVI KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVI -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014

Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy T A S E K I R J A 31.12.2014 Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus Oy Y-tunnus: 0582075-3 Kotipaikka: Joensuu Säilytä 31.12.2024 asti Pohjois-Karjalan Tietotekniikkakeskus

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.6.2012 10.8.2012 KLO 09:15 Yleiselektroniikka Oyj - Osavuosikatsaus YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-3.6.212 1.8.212 KLO 9:15 - Liikevaihto 2,6 miljoonaa euroa (18,8

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9. Julkaistu: 2003-11-12 08:00:20 CET Wulff - neljännesvuosikatsaus BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 12.11.2003, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1.

Lisätiedot

Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIX KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIX -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 27.06.2017 alkaen klo 11.00 Tampereen

Lisätiedot

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

2. HENKILÖSTÖÄ JA TOIMIELINTEN JÄSENIÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT 1. LIIKEVAIHTO M 2014 % 2013 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 220,6 42,2 217,0 41,5 Teollisuuspalvelut 72,8 13,9 70,7 13,5 Kiinteistöpalvelut 229,1 43,9 235,4 45,0 Yhteensä 522,5 100,0 523,1

Lisätiedot

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY

TASEKIRJA VIRPINIEMI GOLF OY TASEKIRJA 31.12.2015 VIRPINIEMI GOLF OY Virpiniemi Golf Oy Y-tunnus 1892969-4 kotipaikka OULU TILINPÄÄTÖS TILIKAUDELTA 01.01.2015 31.12.2015 Sisällys: Sivu Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma 2 Tase 3-4 Liitetiedot

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland VI C:106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XV Del XV Volume

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XVII KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XVII -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet.

Venäjän (ZAO YEInternational) ja Liettuan (UAB YEInternational) liiketoiminta kuluneella katsauskaudella ylitti lievästi asetetut tavoitteet. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ Pörssitiedote 14.8.2006 klo 11.00 YLEISELEKTRONIIKKA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2006 - Liikevaihto 12,8 milj. euroa (11,2 milj. euroa) - Liikevoitto 446 tuhatta euroa

Lisätiedot

TULOSLASKELMAN RAKENNE

TULOSLASKELMAN RAKENNE TULOSLASKELMAN RAKENNE Liiketoiminnan tuotot Toiminnan kulut Liikevoitto VÄHENNETÄÄN Liikevaihdon ansaintaan liittyvät kulut Rahoituserät Satunnaiset erät Tilinpäätösjärjestelyt Tilikauden voitto Verot

Lisätiedot

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy

Imatran Golf Oy, Tilinpäätös Imatran Golf Oy Imatran Golf Oy Pien- ja mikroyritysasetuksen mukainen tilinpäätös ajalta 1.1. - 31.12.2016 Arkistoviite: 2016-002 1 IMATRAN GOLF OY Golftie 11 55800 Imatra Kotipaikka Imatra Y-tunnus 2209820-5 Sisällys

Lisätiedot

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista.

Emoyhtiön. Liiketoiminnan muut tuotot muodostuu tilikaudella 2012 tutkimushankkeisiin saaduista avustuksista. Emoyhtiön LIITETIEDOT Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot: 1.1. 31.12.2013 1.1. 31.12.2012 1) Liikevaihto Vuokrat 136 700 145,50 132 775 734,25 Käyttökorvaukset 205 697,92 128 612,96 Muut kiinteistön tuotot

Lisätiedot

Ammattiluokitus Classification of occupations

Ammattiluokitus Classification of occupations K äsikirjoja H andböcker H andbooks N ro 14 Uusittu laitos Revised edition Ammattiluokitus Classification of occupations 1987 HELSIN KI 1987 Tilastokeskus Statistikcentralen Central Statistical Office

Lisätiedot

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja.

Venäjällä presidentin vaalit hidastanevat valtion rahoittamien hankkeiden investointeja. OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.09.2011 3.11.2011 KLO 10:00 -Liikevaihto 28,6 miljoonaa euroa (22,8 milj. euroa) -Liikevoitto 1,2 milj. kaksinkertaistui edellisestä vuodesta (0,6 milj. euroa) -Osakekohtainen voitto

Lisätiedot

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS

FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS FINAVIA KONSERNI TASEKIRJA VÄLITILINPÄÄTÖS 30.9.2010 Tulos ja tase, FAS (Toteuma) Finavia konserni TULOSLASKELMA, FAS EUR 1.1.-30.9.2010 1.1.-30.9.2009 LIIKEVAIHTO 231 834 836,24 241 094 465,00 Valmiiden

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2

Emoyhtiön osakkeenomistajien oman pääoman osuus 846,3 807,9 850,2 Vähemmistöosuus 0,0 0,0 0,0 OMA PÄÄOMA 846,3 807,9 850,2 Tase, konserni, milj. euroa 30.9.2010 30.9.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 116,5 109,7 108,3 Liikearvo 768,6 686,8 685,4 Aineelliset hyödykkeet 688,5 577,8 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO

Oletus. Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO Oletus 1, 8, 6, 4, 2,, Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Kuluva vuosi - LIIKEVAIHTO Edellinen vuosi - LIIKEVAIHTO 913 KUM TOT. 912 KUM TOT. Ero ed. vuoteen 1212 KUM TOT. Ennuste ed. vuoden

Lisätiedot

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu)

2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) 2003-05-09 14:00 Pörssitiedote FISKARS KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS, TAMMI - MAALISKUU 2003 (Tietoja ei ole tilintarkastettu) FISKARSIN LIIKEVAIHTO LASKI JA LIIKEVOITTO PARANI - konsernin liikevaihto 173,6

Lisätiedot

Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille?

Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille? 2 2004 Herkullisia makuja. Persoonallisia tuotteita. Maakuntien erikoisuuksia. Haluatko kertoa tuotteistasi ammattikeittiöille? Ruokakori.fi -tilausjärjestelmä tarjoaa elintarvikeyritykselle nopean ja

Lisätiedot

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta

1.1 Tulos ja tase. Oy Yritys Ab Syyskuu Tilikauden alusta 1.1 Tulos ja tase KUMULATIIVINEN MYYNTI Current Ratio koko yritys 12 1 8 6 4 2 215 KUM TOT. 115 KUM TOT. 415 KUM TOT. 315 KUM TOT. 715 KUM TOT. 615 KUM TOT. 515 KUM TOT. 915 KUM TOT. 815 KUM TOT. 1,77

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI 8 Myllyn Paras -nimisen konsernin emoyhtiö on Myllyn Paras Oy Hallinto, kotipaikka Hyvinkää. Edellä mainitun konsernin konsernitilinpäätöksen jäljennökset ovat saatavissa osoitteesta: Verkatehtaankatu

Lisätiedot

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja.

Konsernin katsauskauden investoinnit olivat yhteensä 13 tuhatta euroa (518 tuhatta euroa). Investoinnit ovat käyttöomaisuuden korvausinvestointeja. YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2014 PÖRSSITIEDOTE 6.5.2014 KLO 8:45 - Liikevaihto 9,9 miljoonaa euroa (9,8 milj. euroa) - Liikevoitto 223 tuhatta euroa (76 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi määrätyt asiat. Osakeyhtiö Lapinniemi XIV KUTSU 8.6.2017 Osakeyhtiö Lapinniemi XIV -nimisen yhtiön osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 29.6.2017 alkaen klo 10.00 Tampereen

Lisätiedot

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016

TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 VUOSIKERTOMUS 2016 TULOSTIEDOT 2 LAPPEENRANNAN ENERGIA OY VUOSIKERTOMUS 2016 KONSERNI Tuloslaskelma (1 000 ) 1.1. 31.12.2016 1.1. 31.12.2015 LIIKEVAIHTO 124 180 124 532 Valmistus omaan käyttöön 673 4 647

Lisätiedot

Tase, konserni, milj. euroa

Tase, konserni, milj. euroa Tase, konserni, milj. euroa 30.6.2010 30.6.2009 31.12.2009 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 112,5 105,4 108,3 Liikearvo 737,7 649,9 685,4 Aineelliset hyödykkeet 668,2 618,2 619,5 Pitkäaikaiset

Lisätiedot

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00

YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 YLEISELEKTRONIIKKA OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2012 PÖRSSITIEDOTE 4.5.2012 KLO10:00 - Liikevaihto 10,7 miljoonaa euroa (9,4 milj. euroa) - Liikevoitto 592 tuhatta euroa (444 tuhatta euroa) - Osakekohtainen

Lisätiedot

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014

Joensuun Ravirata Oy. Taseki rja 31.12.2014 JOENSUUN RAVIRATA OY Joensuun Ravirata Oy Taseki rja 31.12.2014 Y-tunnus 0365190-9 Ravirata Joensuu Joensuun Ravirata Oy Tasekirja 31.12.2014 Sisällysluettelo: 1(8) Tuloslask&ma sivu 2 Tase sivu 3-4 Tilinpäätöksen

Lisätiedot

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO

T U L O S L A S K E L M A Rahayksikkö EURO Eestinmäen Palvelukeskus Oy T U L O S L A S K E L M A Y-tunnus 0315218-1 1.1.2016 1.1.2015 Rahayksikkö EURO - 31.3.2016-31.3.2015 Vastikkeet 13 621,92 13 621,92 Kiinteistön tuotoista suoritettava arvonlisävero

Lisätiedot

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010

KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 KONSERNIN TILINPÄÄTÖS 2010 TOIMINTAKERTOMUS Sivu 1 Yhtiö on Jyväskylän kaupungin tytäryhteisö ja kuuluu Jyväskylän kaupunkikonserniin sen alakonsernina. Yhtiön osakepääoma Jakautuu 864 osakkeeseen. Kaikilla

Lisätiedot

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15

3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(3) + liitteet 1-2 3154 TaINPMTOSSUUNNITfELU Tent ti 4.10.2000 klo 16.15-19.15 (Tentissii ei saa olla mukana kirjallisuutta) Tehtava 1 Oheisena on annettu SyysTek Oy:n

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös

VESIOSUUSKUNTA UHKOILA. Y-tunnus 2009335-5 TASEKIRJA 31.12.2009. Toimintakertomus. Tilinpäätös Y-tunnus 2009335-5 Tilinpäätös Toimintakertomus TASEKIRJA 31.12.2009 VESIOSUUSKUNTA UHKOILA VESIOSUUSKUNTA UHKOILA TOIMINTAKERTOMUS Sisällysluettelo: Toimintakertomus 1-2 Vesiosuuskunta Uhkoilan perustamiskokous

Lisätiedot

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15

Global Reports LLC. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE , klo 9.15 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 14.8.2003, klo 9.15 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2003 Beltton konserni kasvatti sekä liikevaihtoaan että liikevoittoaan. Konsernin liikevaihto kasvoi

Lisätiedot

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013

TALOUDELLINEN YHTEENVETO 2013 TALOUDELLINEN YHTEENVETO 213 Taloudellinen yhteenveto 213 Sisältö Oulun Energia konserni... 3 Oulun Energia... 4 Oulun Sähkönmyynti Oy... 6 Oulun Energia Siirto ja Jakelu Oy... 8 Oulun Energia Urakointi

Lisätiedot

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS

FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS FINGRID Datahub 8.2.2017 Y-tunnus 2745543-5 FINGRID DATAHUB OY TILINPÄÄTÖS 16.02.2016-31.12.2016 FINGRID DATAHUB OY SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma Tase Rahoituslaskelma Tilinpäätöksen liitetiedot Hallituksen

Lisätiedot

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu

Konsernin laaja tuloslaskelma (IFRS) Oikaistu Konsernin tuloslaskelma (IFRS) milj. euroa Q1-Q4 Q1-Q3 Q1-Q2 Q1 Liikevaihto 2 321,2 1 745,6 1 161,3 546,8 Hankinnan ja valmistuksen kulut -1 949,2-1 462,6-972,9-462,8 Bruttokate 372,0 283,0 188,4 84,0

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

AM 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AM 2013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 AM 2013 T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet 1020 Aineettomat oikeudet Aineettomat hyödykkeet yhteensä Aineelliset hyödykkeet 1100 Maa- ja vesialueet 1110 Rakennukset ja rakennelmat

Lisätiedot

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364

Henkilökunta vuoden lopussa 378 Henkilökunnan muutos % 10,2 Henkilökunta keskimäärin 364 TOIMINTA LYHYESTI 1999-2000 Liikevaihto mmk 2682 Liikevoitto mmk 86 % / Liikevaihto % 3,2 Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja mmk 124 % / Liikevaihto % 4,6 Tilikauden voitto mmk 86 % / Liikevaihto

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00

OSAVUOSIKATSAUS PÖRSSITIEDOTE KLO 10:00 OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.06.2011 PÖRSSITIEDOTE 11.8.2011 KLO 10:00 - Liikevaihto 18,8 miljoonaa euroa (14,6 milj. euroa) - Liikevoitto 756 tuhatta euroa (244 tuhatta euroa) - Osakekohtainen tulos 0,22 euroa

Lisätiedot

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015

ELITE VARAINHOITO OYJ LIITE TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 2015 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1000 EUR 7-12/2015 7-12/2014 1-12/2015 1-12/2014 Liikevaihto, tuhatta euroa 6 554 5 963 15 036 9 918 Liikevoitto, tuhatta euroa 69 614 1 172 485 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0

M 2015 % 2014 % Liikevaihto markkina-alueittain Suomi 531,0 98,5 510,1 97,6 Muut maat 8,3 1,5 12,5 2,4 Yhteensä 539,3 100,0 522,5 100,0 1. Liikevaihto M 2015 % 2014 % Liikevaihto toimialoittain Ympäristöpalvelut 226,8 42,1 220,6 42,2 Teollisuuspalvelut 73,6 13,6 72,8 13,9 Kiinteistöpalvelut 238,9 44,4 229,1 43,9 Yhteensä 539,3 100,0 522,5

Lisätiedot

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census

Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census Suomen virallinen tilasto Finlands officiella Statistik Official Statistics of Finland V IC: 106 Väestö- ja asuntolaskenta Folk- och bostadsräkningen Population and Housing Census 1980 Osa XVIII Del XVIII

Lisätiedot

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010

Toimitusjohtajan katsaus. Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Toimitusjohtajan katsaus Varsinainen yhtiökokous 27.1.2010 Tilinpäätös 11/2008 10/2009 tiivistelmä 1/2 Liikevaihto 15,41 milj. euroa (18,40 milj. euroa), laskua 16 % Liikevoitto -0,41 milj. euroa (0,74

Lisätiedot

5/ JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Yhtiön seitsemästoista täysi toimintavuosi.

5/ JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ OSAVUOSIKATSAUS Yhtiön seitsemästoista täysi toimintavuosi. 5/2004 10.05.2004 JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OSAVUOSIKATS JULIUS TALLBERG-KIINTEISTÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.5.2004 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2004 Yhtiön seitsemästoista täysi toimintavuosi. KATSAUSKAUSI

Lisätiedot

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t

muutos. Liikevaihto ,7 % Liikevoitto t. Voitto ennen veroja t TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.7.2007 30.6.2008 (tilintarkastamaton) saavutti ennakoitua paremman tuloksen Tilikausi lyhyesti: Liikevaihto kasvoi 337 tuhatta euroa eli 2,7 %. Liikevaihdoksi kirjattiin 12 576 tuhatta

Lisätiedot

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös

NIVOS VESI OY. Tilinpäätös NIVOS VESI OY Tilinpäätös 1.1.2016-31.12.2016 Porvoontie 23 04600 Mäntsälä Sisältö Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Allekirjoitukset Tilinpäätösmerkintä sivu 1 2-3 4-5 6 6 1 TULOSLASKELMA 1.1.2016 31.12.2016

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11)

Ammatinharjoittaja - Asteri mallitilikartta (am11) T A S E Vastaavaa PYSYVÄT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset VAIHTUVAT VASTAAVAT Vaihto-omaisuus Pitkäaikaiset Myyntisaamiset pitkäaik. Muut pitkäaikaiset saamiset Lyhytaikaiset

Lisätiedot

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006)

Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006. Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Reijo Mäihäniemi toimitusjohtaja 13.12.2006 Tilinpäätösjulkistus (1.11.2005 31.10.2006) Sisältö Yhteenveto liiketoiminnan kehityksestä Liiketoiminnan kehitys 4. neljänneksellä Tilinpäätös 1.11.2005 31.10.2006

Lisätiedot

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA

AHJOS & KUMPPANIT OY (6) TASEKIRJA AHJOS & KUMPPANIT OY 31.12.2011 1 (6) TASEKIRJA Sisältö: Sivu: Tuloslaskelma 2 Tase 3 Liitetiedot 4 Kirjanpitoasiakirjat 6 Voiton käyttöä koskeva esitys 6 Allekirjoitus 6 Liitteet: - Tase-erittelyt - Tilintarkastuskertomus

Lisätiedot

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat.

Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 17. :ssä mainitut asiat. Katinkullan Pallohalli Oy Co / Holiday Club Isännöinti Katinkulta, 88610 Vuokatti puh. 0306 870 200 www.holidayclub.fi/isannointi YHTIÖKOKOUSKUTSU Katinkullan Pallohalli Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan

Lisätiedot

tilintarkastaja. suorita seuraavat

tilintarkastaja. suorita seuraavat LTKK/TUTA Lehtori Osmo Hauta-aho 1(6) 3156 T I L I N T A R K A S T U S I Tent ti 29.1.2001 klo 16.15-19.15 Tehtiivii l/tilintarkastuskertomus & Tilintarkastustekn (max. 70 pistettii) Olet Oilpoint Oy:n

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli

Yhdistys ry Asteri kirjanpito-ohjelman tulostusmalli TULOSLASKELMA Varsinainen toiminta Henkilöstökulut Poistot Muut kulut Varainhankinta Sijoitus- ja rahoitustoiminta Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut Yleisavustukset Tilikauden tulos

Lisätiedot