O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi"

Transkriptio

1 F = O V F IS K A R S A B Toimintakertomus 1973 yhtiön 90. toimintavuosi

2 Toimintakertomus 1973 YLEISTALOUDELLINEN KATSAUS Maamme taloudellisen kehityksen merkittävimmät p iirteet olivat voimakas inflaatio, nopea taloudellinen kasvu, Etelä-Suomen työvoim apula sekä lisääntynyt maksutaseen vajaus. Taloudellinen kasvu oli vuonna 1973 hyvä, bruttokansantuotteen volyymi lisääntyi runsaat 5 %. Hintojen nousu oli sekä meillä että useimmissa muissa maissa ennätyksellistä. Kuluttajahinnat nousivat Suomessa yli 1 5% vastaavan hintojen nousun ollessa muissa Länsi-Euroopan maissa 8 10 %. Palkkataso nousi kuitenkin koko teollisuudessa enemmän kuin hinnat, joten reaaliansiot kasvoivat jatkuvasta inflaatiosta huolimatta. Metalliteollisuudessa palkkakustannukset palkkasivukustannuksineen nousivat arviolta 22 %. Maailman valuuttam arkkinat olivat koko vuoden levottomat ja epävarmat sen jälkeen kun dollari oli devalvoitu helmikuussa ja maailman valuuttajärjestelmän dollarisidonnaisuus lakannut. Maamme talouspolitiikan tärkein päätös oli EEC-vapaakauppasopimuksen hyväksyminen syksyllä 1973 siihen liittyvine suojalakeineen. Myös neuvottelut ns. "p ienten" SEV-maiden kanssa käytävästä laajennetusta vapaakaupasta etenivät pitkälle. Näiden kahden tullittomuuteen tähtäävän sopimuksen vaikutusta Fiskars-yhtiön tulevaisuuteen on ennenaikaista arvioida, mutta tosiasia on, että yhtiömme arimmille tuotteille, lähinnä m etallituotteille, ei EEC-sopimukseen ole saatu kohtuullista ylim enoaikaa eikä myöskään yllä mainituissa SEV-neuvotteluissa ole toistaiseksi saatu aikaan riittäviä suojalausekkeita. YHTIÖN TOIM INTA Vuodenvaihteessa alkanut kysynnän lisääntyminen oli alkuun vientisuhdanteista johtuvaa. Yhtiön tuotteiden kotimaan markkinat vilkastuivat vasta vuoden 1973 viimeisellä kolmanneksella. Edellisten vuosien tapaan monet yhtiön kotim arkkinatuotteista olivat luonteeltaan selvästi "jälkikon ju n ktu u ritu otte ita ja kokonaisuutena ottaen varsin suhdanneherkkiä. Edellä selostettua tilannetta kuvaa myös tilauskannan kaksinkertaistuminen. Tehtaiden valmistuskapasiteetti myytiin loppuun, varsinkin sellaisten tuotteiden osalta, joista suurin osa menee vientiin. Hyvän viimeisen vuosikolmanneksen ansiosta oman teollisuuden tulos muodostui selvästi edellisen vuoden tulosta paremmaksi. Teräksen voimakas noususuhdanne vaikutti myönteisesti OVAKO Oy:n tulokseen ja siten myös ns. Äminnefors-sopimuksiin. Raaka-aineiden hintojen odottamaton nousu ja loppusyksyn öljykriisi saattoivat yhtiön ennalta arvaamattomiin tilanteisiin vuodenvaihteen tienoilla. Yhtiön henkilöstöpolitiikan aktivointiin tähtäävistä vilpittöm istä ponnisteluista huolimatta on lisäksi toim intaa haittaavana tekijänä ollut se juurettomuus, joka vallitsee etenkin vasta palvelukseen tulleiden keskuudessa. Tämä aiheuttaa noususuhdanteen aikana epätavallisen paljon poissaoloja ja suurta henkilöstön vaihtuvuutta, mikä vuorostaan voi pienentää muiden saavuttamaa ansiotasoa. Tämä ilmiö valitettavan yleinen m etalliteollisuudessa on myös yksi syy siihen, että tehtaiden valmistuskapasiteettia ei pystytä venyttämään riittävästi hyvien suhdanteiden aikana. 1

3 LIIKEVAIHTO (1 000 mk) yhteensä vienti yhteensä vienti Metallituotesektori Konepajasektori Muut yksiköt Vuonna 1973 fuusioidut yksiköt Bruttomyynti Raaka-aineiden myynti./. vuosi- ym. alennukset Liikevaihto muutos edellisestä vuodesta + 29 % + 32 % + 1 6% + 32 % Yhtiön maksuvalmius heikkeni vuoden viim eisellä kolmanneksella. Liikepankkien luotonantomahdollisuudet olivat erittäin rajoitetut, kun taas yhtiön liikevaihdon voimakas kasvu ja raaka-aineiden hintojen noususta johtunut varastoarvojen lisäys sitoivat toimintaan entistä enemmän pääomaa. Tytäryhtiöt Salon Sähkö- ja Konetehdas Oy, Turun Veneveistämö Oy ja Kiinteistöosakeyhtiö BMV fuusioitiin emäyhtiöön. Joulukuun 15 päivänä yhtiö myi Tammisaaren saaristossa sijaitsevat n hehtaarin laajuiset maa- ja vesialueensa Oy Predium Ab -nimiselle kokonaan omistamalleen tytäryhtiölle, jonka tarkoituksena on käyttää alueita yhteistoiminnassa valtiollisten ja kunnallisten elinten kanssa valm isteilla olevan yksityiskohtaisen suunnitelman mukaan. Elokuun 1 päivästä 1973 alkaen toteutettiin organisaation muutoksia siten, että yhtiön metalliteollisuus jaettiin kahteen sektoriin, metallituote- ja konepajasektoriin, joiden osuus vuosivaihdosta on 4 8 % ja 19%, ja kiinteistöhallinnon ja muun teollisuuden, joita kaikkia yhdessä kutsutaan muiksi yksiköiksi, osuus on 33 %. Vastaperustettu yrityssuunnittelufunktio ja yhteiset osastot toim ivat koko yhtiön esikuntina. Organisaatio on esitetty sivuilla Hallitus ja toimitusjohtaja esittävät yhtiön henkilöstölle kiitoksensa päättyneen vuoden aikana hyvin suoritetusta työstä. MYYNTI JA TILAUSKANTA Yhtiön myynti nousi 214 mmk:aan edellisen vuoden 149 mmk:sta. Kun otetaan huomioon vuonna 1973 fuusioitujen yksiköiden osuus, liikevaihto lisääntyi 2 9%. Viennin 3 2% :n lisäys ylittää selvästi maan keskitason, 21 %. Yhtiön kotimaan myynnin lisäys oli 28%. On muistettava, että yllä esitettyihin lukuihin sisältyy hinnankorotuksia. Oy Fiskars Ab:n Tanskassa toimivan tytäryhtiön myynti kasvoi 75 % ; myynti käsitti etupäässä veneveistämön tuotteita. Yhtiölle saapuneet tilaukset lisääntyivät huomattavasti viimeisellä vuosikolmanneksella ja vuodenvaihteen tilauskanta vastasi puolen vuoden myyntiä. MYYNNIN JAKAUTUMINEN M etallituotteet, valm iit osat teollisuudelle 2 3 % 23 % kulutukseen 15% 1 5% koneet ja työkalut maa ja metsätaloudelle 15% 1 3% rakennusteollisuudelle 1 2% 11 % koneet ja laitteet 2 % 2 % Maatalous- ja metsätaloustuotteet sekä sahatavara 9 % 14% Muu myynti 2 4 % 2 2 % VIENNIN JAKAUTUMINEN % 100 % Vuonna 1969 ryhdyttiin yhtiön taloudellisen aseman vakauttamiseen tähtääviin toimiin ja niitä jatkettiin mm. myymällä lakkautetuille toim ialoille kuulunutta käyttöomaisuutta. Näiden toimenpiteiden tuloksena rakennusten ja koneiden koko kirjanpitoarvo alittaa nyt 5 viimeisen vuoden bruttoinvestointien määrän. USA 16% Mm» m EFTA EEC 41% (Englanti) 12% 2 3

4 K ierrejousien valm istusta Jousitehtaalla Salon Konepajan valm istam a pukkinosturi METALLITUOTESEKTORI M a a ta lo u s - ja m e ts ä ty ö k a lu je n k y s y n tä v ilk a s tu i h u o m a tta v a s ti, ja F is k a rs is s a p y s ty ttiin y llä p itä m ä ä n a u ro je n v a lm is tu s ta ja B illn ä s is s ä e rila is te n k ä s ity ö k a lu je n v a lm is tu s ta tä y d e llä te h o lla. N ä id e n tu o tte id e n k a n n a t ta v u u tta h e ik e n s i k u ite n k in se, e ttä m y y n tih in to ja ei h in n a n s ä ä n n ö s te ly n v u o k s i v o itu n o s ta a v o im a k a s ta k u s ta n n u s te n n o u s u a v a s ta a v a s ti. B illn ä s is s ä to im iv a u u si s a k s ite h d a s, jo s s a o n m 2 te h d a s tila a ja tä y s in a ja n m u k a is e t la itte e t, o te ttiin k ä y ttö ö n k e s ä llä S a m a lla s in n e s iirre ttiin k o k o s a k s itu o ta n to H ie n o ta e te h ta a lta, jo k a n y k y ä ä n v a lm is ta a e tu p ä ä s s ä k e ittiö v ä lin e itä ja p u u k k o ja. N ä id e n tu o te ry h m ie n k y s y n tä ja tk u u v ilk k a a n a, v a ik k a k in is o t ja p ie n e t v a lm is ta ja t k a ik k ia lla m a a ilm a s s a jä ljitte le v ä t n y tte m m in F is k a rs -s a k s ia ja n iid e n m u llis ta v a a id e a a. B illn ä s in ty ö k a lu te h d a s p a lv e li lä h in n ä s a k s i- ja v e its itu o ta n n o n k e h itte ly n ja M u o v ite h ta a n u u d e n k e h ity s v a ih e e n lu o m ia ta rp e ita. B illn ä s is s ä s ija its e v a J o u s ite h d a s p y s ty i k ä y ttä m ä ä n k o k o k a p a s ite e ttin s a. T e rä s m a n u fa k tu u rite h ta id e n o s a lta k y s y n tä o li s y y s - k u u k a u s in a v ilk a s ta. N e to im iv a t tä y d e llä te h o lla ja t i la u s k a n ta k a s v o i n o p e a s ti. L a n k a tu o tte id e n o s a lta (J o k io is te n te h ta a t) v o itiin h a v a ita m e rk k e jä te rä s s u h - d a n te id e n y lik u u m e n e m is e s ta. T e rä s m a n u fa k tu u rite h ta id e n ja v a rs in k in J o k io is te n tu lo s p a ra n i h u o m a tta v a s ti. M e ta llitu o te s e k to rin m y y n tio rg a n is a a tio o n liite ttiin a ja n m u k a in e n A T K :h o n p e ru s tu v a tila u s te n v a s ta a n o tto - s e k ä to im itu s te n v a lv o n ta - ja ja k e lu jä rje s te lm ä. B illn ä s is s ä o te ttiin v u o d e n a ik a n a k ä y ttö ö n ja k e lu v a ra s to s u u n n ite lm ie n m u k a is e s ti. Y h tiö n to im itu s v a l- m iu s on p a ra n tu n u t h u o m a tta v a s ti. KONEPAJASEKTORI S a lo n K o n e p a ja n v a lim o ei p y s ty n y t to im im a a n tä y d e llä te h o lla, k o s k a k o k illitila u k s is ta o li p u la a e ik ä e rik o is v a lu je n te k e m is e e n o llu t ta rp e e k s i tila a. V a lim o n la a je n n u s o te ta a n k ä y ttö ö n v u o d e n 1974 a lu s s a. M u i d e n k o n e p a ja tu o tte id e n tu k k ik u rk ie n, s ilta n o s tu re i- d e n ja tila u s tö id e n k y s y n tä k a s v o i v u o d e n lo p u lla. S a lo n K o n e p a ja n tu lo s ta h e ik e n s i o s a k s i se, e ttä k u s ta n n u s te n n o u s u a ei v o itu k o rv a ta v a s ta a v illa h in n a n k o ro tu k s illa. K e llo k o s k e n te h ta illa v a llits i tä y s ty ö llis y y s, ja o h u tle v y - tu o tte id e n v a lm is tu s lis ä ä n ty i. K u te n to is a a lla o n m a i n ittu, s a ra n o id e n ja e rä id e n o h u tle v y tu o tte id e n v a l m is tu s s iirre tä ä n u u s iin tilo ih in In h a a n T ä te n v o i d a a n lu o p u a K e llo k o s k e n v a n h im m is ta te h d a s tilo is ta, jo tk a o v a t s e k ä n y k y is e n v a lm is tu k s e n e ttä v a rs in k in ty ö o lo s u h te id e n k a n n a lta s o p im a tto m ia, ö ljy ty n n y r e i d e n tu o ta n to jä ä K e llo k o s k e lle. In h a n te h ta id e n e n s im m ä in e n la a je n n u s v a ih e o te ttiin k ä y ttö ö n k e s ä llä 1973, ja h e n k ilö s tö n m ä ä rä k a s v o i v u o d e n lo p p u u n m e n n e s s ä n. 5 0 :llä. T e h ta illa o li tä y s ty ö llis y y s ja tila u s k a n ta o li ty y d y ttä v ä. M a rra s k u u s s a 1973 te h tiin p ä ä tö s s iitä, e ttä Ä h tä rin k u n ta ra k e n ta a In h a a n m 2 te h d a s tila a, jo n k a y h tiö lu n a s ta a 10 v u o d e n k u lu e s s a. 6

5 Finnrose 45 Vuoden 1973 kyntöm estari vauhdissa MUU TEOLLISUUS Kehyslistatehdas V o ly y m in lis ä y s jä i s u u n n ite ltu a p ie n e m m ä k s i, k o s k a tu o ta n n o s s a jo u d u ttiin te k e m ä ä n o d o tta m a tto m a n a i- k a a v ie p iä u u d e lle e n jä rje s te ly jä. M y y n ti k a s v o i, m u tta tu lo s h u o n o n i k u s ta n n u s p a in e e n ja d o lla rin e p ä e d u l lis te n v a ih to k u rs s ie n v u o k s i. Muovitehdas O m ie n e rik o is tu o tte id e n m y y n ti lis ä ä n ty i e d e lle e n k in h u o m a tta v a s ti, ja ja tk u v is ta in v e s to in n e is ta h u o lim a tta te h ta a lla o li p u u te tta k a p a s ite e tis ta. P ä ä te ty t u u s in v e s to in n it o v a t p a rh a illa a n v a lm is tu m a s s a. T u lo s k e h i ty s o n o llu t s u o tu is a a, v a ik k a v a ro ja o n k ä y te tty la a ja a n tu o te k e h itte ly o h je lm a a n, jo s ta o d o te ta a n tu lo k s ia v a s ta Elektroniikka L iik e n n e v a lo je n k e h ittä m is e e n u h ra ttiin v u o d e n a ik a n a h u o m a tta v a p a n o s. S e k ä k o tim a a s ta e ttä N e u v o s to liito s ta s a a tiin m e rk ittä v iä re fe re n s s itila u k s ia, jo id e n to i m itu s ta p a h tu u v a s ta v u o s in a T e h o e le k tro - n iik k a p u o le lla on e s iin ty n y t to im itu s te n ja la s k u tu s te n v iiv ä s ty m is iä. Y llä o le v a t s e ik a t o v a t jo h ta n e e t s iih e n, e tte i a s e te ttu ja tu lo s ta v o itte ita s a a v u te ttu. KIINTEISTÖHALLINTO F is k a rs in s ä h k ö o s a s to to im itti s ä h k ö ä M W h e d e llis e n v u o d e n to im itu s te n o ltu a M W h, m i h in s is ä lty i S a lo n k a u p u n g in s ä h k ö n ja k e lu. O m a tu o ta n to o li (9 949) M W h. M a a ta lo u d e s s a k u iv u u s a ih e u tti m ilte i k a to v u o d e n, sa d o n a rv o la s k i 2 2 % ja tu lo s o li ta p p io llin e n. P u u ta v a ra a h a k a ttiin o m is ta m e ts is tä k -m 3, m ik ä o li 3 8 % v ä h e m m ä n k u in e d e llis e n ä v u o n n a. V a s ta a v a m ä ä rä e n e m m ä n jo u d u ttiin h a n k k im a a n S k o g b y n sa han ta rp e is iin u lk o p u o le lta. M e ts ä n p a ra n n u s to im e n p ite is iin k ä y te ttiin n. 38 m k h e h ta a ria k o h ti. Skogbyn saha S a h a ta v a ra n tu o ta n to n o u s i m 3:iin. S y k s y s tä 1972 lä h tie n on s o lm ittu e d u llis ia s o p im u k s ia, jo tk a o v a t jo h ta n e e t ta s a is e e n k y s y n tä ä n ja h y v ä ä n h in ta ta s o o n, m in k ä a n s io s ta s a a v u te ttiin h yvä tu lo s. S a h a n k a p a s ite e tin k a k s in k e rta is ta m is ta s u u n n ite lla a n. Turun Veneveistämö V e is tä m ö n v o im a k a s ka svu ja tk u i ja m y y n ti lis ä ä n ty i n. 5 0 %. V a ik e a n o n g e lm a n m u o d o s ti k a p a s ite e ttip u la, jo n k a p o is ta m is e k s i ra k e n n e ta a n p a rh a illa a n y li m 2 te h d a s tilo ja. E p ä e d u llis e t v a lu u tta k u rs s it ja u u s ie n v e n e ty y p p ie n a ih e u tta m a t k u s ta n n u k s e t h e ik e n s iv ä t m u u te n s u o tu is a a tu lo s k e h ity s tä. Skogbyn saha 8 9

6 I O M A IS U U S T A S E VASTAAVAA Rahoitusomaisuus Rahat ja pankkisaatavat Saamavekselit Ti li saatavat Myönnetyt lainat Vaihto-omaisuus Valmisteet Raaka- ja tarveaineet Käyttöomaisuus Maa-alueet Lisäys fuusioista Lisäys Vähennys Arvonkorotus Rakennukset Lisäys fuusioista Lisäys Vähennys Poisto Koneet, kalustot ja kuljetusvälineet Lisäys fuusioista Lisäys Vähennys Poisto Indeksikorotukset ja kurssitappiot Lisäys fuusioista Lisäys Poisto Arvopaperit Lisäys fuusioista Lisäys Vähennys , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,59 Käyttöomaisuus yhteensä , ,59 Siirtyvät erät , ,32 mk ,44 mk ,84 VASTATTAVAA Vieras pääoma Lyhytaikainen Luotollinen shekkitili Rahoitusvekselit Tavaravekselit Tilivelat Pitkäaik. lainojen lyhennykset Lyhytaikaiset lainat Pitkäaikainen Kiinnelainat Obligaatiolainat Debentuurilainat Muut pitkäaikaiset lainat , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,28 Vieras pääoma yhteensä , ,49 Siirtyvät erät , ,87 Oma pääoma Osakepääoma Vararahasto Muut rahastot Voitto Edellisiltä vuosilta Tilivuoden voitto , , , , , , , , , , , , , ,06 Oma pääoma yhteensä , ,48 * mk ,44 mk ,84 Vastuusitoumukset ja asetetut pantit mk ,00 mk ,

7 U udet keittiösakset TULOSTASE KULUT Varsinaiset kulut Palkat Palkkasivukustannukset Vuokrat Korkokulut Verot ,25 rahastosta./ ,19 Poistot Muut varsinaiset kulut Ylimääräiset kulut , , , , , , , , , , , , , , ,75 Tilivuoden voitto , ,79 TUOTOT Varsinaiset tuotot Tuotot liikkeen harjoittamisesta Korkotuotot Muut varsinaiset tuotot Ylimääräiset tuotot Tuotto myydystä käyttöomaisuudesta mk ,64 mk , , , , , , , , ,33 mk ,64 mk ,39 Vuosivaihto mk ,00 mk ,00 TILINPÄÄTÖS Tilinpäätös osoittaa ,34 mk:n voittoa. Tulostaseeseen sisältyy Predium-tytäryhtiölle myydyistä maa-alueista saadut sekä muut vastaavat myyntivoitot, yhteensä 3,7 mmk. Varastovaraukset ovat kasvaneet sekä prosentuaalisesti että markkamääräisesti. Vuoden loppuun asti kertyneistä lomakorvauksista on tehty täysi varaus. Aikaisempiin vuosiin kohdistuneet verot 0,5 mmk on maksettu käytettävissä olevista rahastoista. Suoritetut poistot mk ,18 (edellisenä vuonna 6,1 mmk) vastaavat suunnilleen kolmea neljättäosaa verotuksessa sallituista enimmäispoistoista. Rahoitus- ja vaihto-omaisuuden kirjanpitoarvo on 25 mmk korkeampi kuin edellisenä vuonna. Lyhytaikaiset velat ovat lisääntyneet 32 mmk, pitkäaikaisten velkojen kuoletuserät ovat kasvaneet 2 mmk, kun taas pitkäaikainen velka on pysynyt lähes muuttumattomana. On muistettava, että vuoden 1973 lukuihin sisältyvät fuusioidut yhtiöt, mutta vertailuvuosi 1972 käsittää vain silloisen emäyhtiön. Jotta yhtiön omistamien n hehtaarin laajuisten maa-alueiden arvo vastaisi paremmin huonontunutta rahanarvoa, sitä on korotettu tilinpäätöksessä mk hehtaarilta suorittam alla ,00 mk:n arvonkorotus. Tämä määrä on siirretty arvonjärjestelytilin kautta Käyttörahasto ll:een. YHTIÖN JOHTO Hallituksen kokoonpano on seuraava (sulkeissa mainittu, minkä vuoden yhtiökokoukseen asti valittu): vuorineuvos Jacob von Julin puheenjohtaja 1974) professori Jarl Gripenberg varapuheenjohtaja 1974) lääket. ja kir. tri T. Gunnar Nyström jäsen 1975) johtaja Klaus Ahola jäsen 1974) kauppat.lis. Robert G. Ehrnrooth jäsen 1975) lääket. ja kir. tri Thomas Tallberg jäsen 1976) insinööri Johan L. von Julin jäsen 1976) pankinjohtaja Lauri Kalima jäsen 1975) Yhtiön toimitusjohtaja on diplom iekonom i Göran J. Ehrnrooth

8 VOITTOVAROJEN KÄYTTÖ Tilivuoden voitto on mk ,34. Yhtiöjärjestyksen mukaan voitosta jaetaan osakkeenomistajille 4 % :n korko eli 20 mk osaketta kohden. 10 % voitosta siirretään vararahastoon. Tilivuoden voitto mk ,34 maksetaan 4 % :n korko mk ,00 siirretään vararahastoon mk ,73 tilivuoden voitosta jää mk ,61 ja kun siihen lisätään käyttämättömät voittovarat edelliseltä vuodelta mk ,48 jää yhtiökokouksen käytettäväksi mk ,09 Hallitus ehdottaa että osakkeenomistajille maksetaan edellisen lisäksi 4 % eli 20 mk osaketta kohden mk ,00 että käyttämättömien voittovarojen tilille jätetään mk ,09 Helsingissä maaliskuun 11 päivänä 1974 Jarl Gripenberg Klaus Ahola Thomas Tallberg Lauri Kalima HALLITUS Jacob von Julin T. Gunnar Nyström Robert G. Ehrnrooth Johan L. von Julin./. Göran J. Ehrnrooth TILINTARKASTUSKERTOMUS Oy Fiskars Ab:n 25 päivänä huhtikuuta 1973 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen valitsemina tilintarkastajina olemme suorittaneet yhtiön hallinnon ja tilien tarkastuksen vuodelta 1973 ja esitämme siitä seuraavan kertomuksen. Olemme tarkastaneet tilinpäätöksen, lukeneet hallituksen toimintakertomuksen, yhtiökokousten ja hallituksen kokousten pöytäkirjat sekä tutustuneet muihin yhtiön hallintoa ja sen taloutta valaiseviin asiakirjoihin sekä suorittaneet muut tarpeellisiksi katsomamme tarkastustoimenpiteet. Kirjanpidon jatkuvan tarkastuksen on yhtiön hallituksen toimeksiannosta suorittanut KHT-tilintarkastaja Henry Lind yhtiön sisäisen tilintarkastajan avustamana. Erillisissä kertomuksissa ja 22 päivänä maaliskuuta 1974 päivätyssä yhteisselostuksessa on yhtiön jo h don tietoon saatettu suoritettujen tarkastusten laajuus ja niiden aikana tehdyt havainnot. Olemme tutustuneet mainittuihin asiakirjoihin ja saaneet täydentäviä suullisia selvityksiä. Tarkastuksessamme olemme todenneet, että hallituksen toimintakertomuksessa esitetyt tiedot yhtiön to i minnasta sekä tehdyistä tilinpäätössiirroista ovat yhtäpitävät tarkastamamme kirjanpidon kanssa. Tilinpäätös, joka osoittaa voittoa ,34 markkaa, on oikein laadittu yleisten kirjanpidon periaatteiden ja hyvän kauppiastavan mukaisesti. Kuten tilinpäätösasiakirjoista käy ilmi, sisältyy , markan suuruinen käyttöomaisuuden myyntivoitto tilivuoden tulostaseeseen. Tilivuoden tuottoihin liikkeen harjoittam isesta sisältyvät edellisen vuoden tapaan ns. Äminneforsin sopimusten perusteella saadut tuotot. Tilivuoden aikana yhtiöön sulautettujen tytäryhtiöiden toiminnan tulokset sulautumisvuodelta sisältyvät yhtiön tulokseen vuodelta Tilinpäätöksessä on yhtiön maa- ja metsäomaisuuden kirjanpitoarvoja korotettu , markalla, mikä määrä arvonjärjestelytilin kautta on siirretty käyttötarkoituksensa osalta sidottuun rahastoon omassa pääomassa. Yhtiön palovaaralle altis käyttöomaisuus on vakuutettu pääosaltaan jälleenhankinta-arvoperiaatteen mukaan. Edellä esitettyyn viitaten ja koska olemme todenneet, että yhtiön asioita tilivuoden aikana on hoidettu huolellisesti, ehdotamme yhtiökokoukselle että tilinpäätös vuodelta 1973 vahvistetaan, että hallitukselle ja toim itusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus vuoden 1973 hallinnosta ja että yhtiökokouksen käytettävänä olevat voittovarat käytetään hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Helsinki 27 päivänä maaliskuuta 1974 Tor Haglund Claes-Johan Hisinger-Jägerskiöld Eric Haglund Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja 14

9 LIIKEVAIHDON KEHITYS , mmk (sisältää 1973 fuusioidut yksiköt) Metallituotesektori Konepajasektori Muut yksiköt Muut erät lakkautetut toiminnanhaarat Liikevaihto josta vientiä RAHOITUSANALYYSI, mmk Käytettävissä olleet varat Tulos ennen korkoja ja veroja 11,5 Poistot 10,0 Saatu varsinaisesta toiminnasta 21,5 Lyhytaikaisten velkojen lisäys 16,6 Pitkäaikaisten velkojen lisäys 17,9 Saatu lainojen lisäyksenä 34,5 Saadut lainanlyhennykset 5,8 Maa-alueiden ja käyttöomaisuuden myynti 11,9 Käytettävissä olleet varat yhteensä 73,7 Käytetyt varat Investoinnit ja sijoitukset 24,4 Käyttöomaisuus fuusioinneista 6,2 Lyhytaikaisten saatavien lisäys 15,9 Vaihto-omaisuuden lisäys 15,7 Omaan käyttöön 62,2 Verot 1,5 Netto korot 9,4 Osingot 0,6 Käytetyt varat yhteensä 73,7 TUOTERYHMÄT METALLITUOTESEKTORI FISKARSIN KONEPAJA traktoriauroja ja muita maanmuokkauskoneita HIENOTAETEHDAS, Fiskars keittiövälineitä, puukkoja ja ruokailuvälineitä muovisia lipputankoja SAKSITEHDAS, Billnäs muovisilmäsaksia JOUSITEHDAS, Billnäs lehtijousia kierrejousia BILLNÄSIN TEHTAAT työkaluja, metsätyövälineitä, lapioita, talikoita, hankoja ym. tilaustakeita TYÖKALUTEHDAS, Billnäs takomo-, puristus-, muovi- ym. työkaluja JOKIOISTEN TEHTAAT kauppa-, paalaus-, teräs- ja puhelinlankoja nauloja betoniverkkoja ja sidelankoja, aitaverkkoja ja piikkilankoja oikaistuja ja katkaistuja lankoja, niittejä LOIMAAN TEHTAAT lyhyt-, puolipitkä- ja pitkähahlokettinkejä puutavaran käsittelykettinkejä solmu- ja nostokettinkejä lum iketjuja ajoneuvoihin seulaverkkoja PULTTITEHDAS, Turku kylmä- ja kuumatyssättyjä pultti- ja ruuvituotteita erikoisvalm isteita RUUVITEHDAS, Tammisaari kylmätyssättyjä ruuvituotteita KONEPAJASEKTORI K E L L O K O S K E N T E H T A A T s a ra n o ita l:n ty n n y re itä jä te s ä k k ite lin e itä a lu m iin iv e n e itä o h u tle v y tu o tte ita IN H A N T E H T A A T lin ja ta k e ita maatalouskoneiden osia kiskonkiinnitystarvikkeita lämpöpattereita ja putken kannattimia LVI-tarkoituksiin v a a te k a a p p e ja S A L O N K O N E P A J A s ilta n o s tu re ita puutavarakuormaimia h its a ttu ja te rä s ra k e n te ita h a m m a s p y ö riä n itra u s ta ra u ta - ja te rä s v a lu a, k a p p a le k o k o kg k o k illiv a lu ja MUU TEOLLISUUS K E H Y S L IS T A T E H D A S, P o rv o o k e h y s lis to ja k e h y k s iä työkalun varsia E L E K T R O N IIK K A, H e ls in k i liik e n n e -e le k tro n iik k a a te o llis u u s - ja e rik o is e le k tr o n iik k a a te h o e le k tro n iik k a a M U O V IT E H D A S, T a m m is a a ri ja k o k e s k u s k o te lo ita s ä h k ö a s e n n u k s iin k u lje tu s - ja p u llo la a tik o ita k a u k o lä m m ity s jä rje s te lm ie n p u tk ie ris ty s e le m e n tte jä T U R U N V E N E V E IS T Ä M Ö s a rja v a lm is te is ia m o o tto rip u rs ia ; ja lk a a a m m a tti- ja h u o lto v e n e itä a lu s te n ru n k o ja SKOGBYN SAHA sahatavaraa kyllästettyjä pylväitä höylättyä puutavaraa ja rakennuslistoja 16 17

10 OY FISKARS AB ORGANISAATIOKAAVA F= Pohjan laskentajaosto 18 19

11

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS

TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO KONSERNI LYHYESTI YHTIÖKOKOUS VUOSIKERTOMUS 1996 TÄMÄ ON TAMFELT SISÄLLYSLUETTELO Tämä on Tamfelt 2 Konserni lyhyesti 2 Yhtiökokous 2 Toimitusjohtajan katsaus 3 Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan haastattelu 4 Verkatehtaan

Lisätiedot

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001

OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 1 (27) OY SINEBRYCHOFF AB T A S E K I R J A 1.1-31.12.2001 sivu Toimintakertomus 2-3 tuloslaskelma 4 tase 5 n rahoituslaskelma 6 n tuloslaskelma 7 n tase 8 n rahoituslaskelma 9 Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet

Lisätiedot

MYLLYN PARAS -KONSERNI

MYLLYN PARAS -KONSERNI TASEKIRJA 30.6.2012 Osoite: Verkatehtaankatu 6, Hyvinkää Kotipaikka: Hyvinkää Y-tunnus: 0213815-0 Säilytettävä: 30.6.2021 asti Tilinpäätös ja toimintakertomus tilikaudelta 1.7.2011-30.6.2012 Sisällys Sivu

Lisätiedot

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015

Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko. Osavuosikatsaus Tammi maaliskuu 2015 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko Q1 2 Saatujen tilausten määrä vahva, Kunnossapidon tulos jatkoi paranemistaan, Laitteiden tulos heikko

Lisätiedot

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus

Huhtamäki 2014. Tilinpäätös ja toimintakertomus Huhtamäki 2014 Sisällys Huhtamäki 2014 lukuina 1 Toimitusjohtajan katsaus 2014 2 2014 4 Hallituksen toimintakertomus 4 Konsernitilinpäätös 2014 10 Konsernin tuloslaskelma (IFRS) 10 Konsernin laaja tuloslaskelma

Lisätiedot

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy

Miten luen tuloslaskelmaa? 2. Miten tulkitsen tasetta? 5. Taloustieteen tohtori Pekka Aho SBB-Solutions for Business and Brains Oy Miten luen tuloslaskelmaa? 2 Miten tulkitsen tasetta? 5 SBB - Solutions for Business and Brains Oy Gsm 050-3570 857 Kylänvanhimmankuja 7 00640 Helsinki Email pekka.aho@sbb.fi www.sbb.fi 1 Miten luen tuloslaskelmaa?

Lisätiedot

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t

Haus au järv j en e ku n n ku t n a t Ti T l i i l n i p n ää p tö t s v s uo u de d l e t l a 2014 t Hausjärven kunta Tilinpäätös vuodelta 2014 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kunnanjohtajan katsaus... 1 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet

Lisätiedot

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa

Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa CARGOTEC OYJ OSAVUOSIKATSAUS 29.4.2014 KLO 12 Cargotecin tammi maaliskuun 2014 osavuosikatsaus: liikevoitto parani tehostamistoimenpiteiden myötä sekä Kalmarissa että Hiabissa Tammi maaliskuu 2014 lyhyesti

Lisätiedot

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13)

EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5.2015 klo 16.30 1 (13) EXEL COMPOSITES OYJ OSAVUOSIKATSAUS 5.5. klo 16.30 1 (13) Exel Composites Oyj:n osavuosikatsaus Q1 lyhyesti - Liikevaihto oli 21,5 miljoonaa euroa, kasvua 20,7 prosenttia edellisvuodesta (Q1/: 17,8 miljoonaa

Lisätiedot

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012

Suluissa olevat luvut viittaavat vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ole mainittu. Ekokem-konserni IFRS 2014 IFRS 2013 FAS 2012 EKOKEM-KONSERNIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2014 Konsernin vuoden 2014 tulos Ekokem-konsernin liikevaihto oli 200,8 miljoonaa euroa (195,2 milj. e). Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 2,9 prosenttia. Liikevaihdon

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA

TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA TIETOLIIKENNETTÄ 120 VUOTTA Etelä-Satakunnan Puhelin Oy Vuosikertomus 2013 ESP:n 120 v. juhlatilaisuuksia Sylvään koululla, Vexve Areenalla ja Myllymaan urheilutalolla syksyllä 2013 Toimitusjohtajan katsaus

Lisätiedot

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00

Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 Afarak Group Oyj ( Afarak tai Yhtiö ) (LSE: AFRK, OMX: AFAGR) tilinpäätöstiedote 16.2.2015 klo 09:00 AFARAK GROUP OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.1. 31.12.2014 Tammi joulukuu 2014: - Liikevaihto kasvoi 27,4

Lisätiedot

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013

SATO OYJ 0201470-5 TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ 0201470-5 SATO OYJ TASEKIRJA 1.1.2013-31.12.2013 SATO OYJ SISÄLTö HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTOS Konsernituloslaskelma, IFRS Konsernltase, IFRS Rahavlrtalaskelma, IFRS Laskelma oman

Lisätiedot

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ

Metsä Group osavuosikatsaus 1.1. 31.3.2015 7.5.2015 klo 12 Sivu 1/26 METSÄ Sivu 1/26 METSÄ GROUP OSAVUOSIKATSAUSS TAMMI MAALISKUU Metsä Group osavuosikatsaus 1. 1. 31.3..00 Sivu 2/26 METSÄ GROUPIN TAMMI MAALISKUUN LIIKETULOS ILMAN KERTALUONTEISIA ERIÄ 129 MILJOONAA EUROA TAMMI

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014

Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Tilinpäätös 2013 Kh 14.4.2014 Val 9.6.2014 Sisällys 1 KEHITYSKATSAUS JA OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 1 1.1 Kunnanjohtajan puheenvuoro... 2 1.2 Kangasalan kunnan hallinto vuonna 2013...

Lisätiedot

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä:

HKScanin toimitusjohtaja Hannu Kottonen kommentoi vuoden 2014 ensimmäistä neljännestä: HKScan-konsernin osavuosikatsaus Q1/2014, 7.5.2014, klo 8.00-1- HKScan-konsernin osavuosikatsaus 1.1. - 31.3.2014: Rakennemuutos etenee vuosineljänneksen tulos oli pettymys * Liikevaihto oli 465,4 (507,1)

Lisätiedot

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa

Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 Muutos käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Stora Enson viimeisen neljänneksen ja koko vuoden tulos 2014 käynnissä, selvästi parempi tulos, osinkoehdotus ennallaan 0,30 euroa Vuoden 2014 viimeinen neljännes (verrattuna vuoden 2013 viimeiseen neljännekseen)*

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Sisällysluettelosluettelo

Sisällysluettelosluettelo SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelosluettelo Liiketoiminta 5 Tietoa osakkeenomistajille 5 Elisa lyhyesti 7 Toimitusjohtajan katsaus 8 Henkilöasiakkaat 10 Yritysasiakkaat 12 Tilinpäätös 14 Hallituksen toimintakertomus

Lisätiedot

Suomen Autovakuus Oy. Uudistuva ja innovatiivinen rahoitusyhtiö

Suomen Autovakuus Oy. Uudistuva ja innovatiivinen rahoitusyhtiö Suomen Autovakuus Oy Uudistuva ja innovatiivinen rahoitusyhtiö Yhtiöesite First North 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO Disclaimer 3 Kaupankäynnin kohteeksi hakeutumisen tavoitteet 3 Hallituksen vastuulausunto 3

Lisätiedot

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008

CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 CORRECTION: IXONOS OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE AJALTA 1.1.-31.12.2008 KORJAUKSET IXONOSIN TILINPÄÄTÖSTIEDOTTEESEEN 11.2.2009: KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, rivit Lyhytaikaisten lainojen nosto ja Lyhytaikaisten

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS?

MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Olli Savela Yliaktuaari, Tilastokeskus MINKÄ KOKOINEN ON JULKINEN TALOUS? Suomen julkinen sektori on EU-maiden suurimpia, pohjoismaista tasoa. Perinteisesti pohjoismaisessa mallissa julkinen sektori on

Lisätiedot

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake.

Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (2013: 0,01 euroa) per osake. COMPTEL OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA Pörssitiedote 6.2.2015 klo 8.00 Comptelin kasvu voimistui loppuvuodesta. Vuoden nettotulos yli kaksinkertaistui. Osinkoehdotus 0,02 euroa (: 0,01 euroa) per osake.

Lisätiedot

V U O S I K E R T O M U S

V U O S I K E R T O M U S V U O S I K E R T O M U S 9 7 V U O S I K E R T O M U S 1 9 9 7 S I S Ä L T Ö TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 2-3 TIIMIORGANISAATION PALVELUTOIMINNOT 4 HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 5-6 HENKILÖSTÖ JA SUOJELUTOIMINTA

Lisätiedot

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa

Salcomp Oyj. Osakeanti ja -myynti. Enintään 17 000 000 osaketta. Alustava hintaväli 3,20-4,00 euroa LISTALLEOTTOESITE 27.2.2006 Osakkeiden lopullisesta merkintä- ja myyntihinnasta, Osakkeiden kokonaislukumäärästä ja eri sijoittajaryhmille myytävien Osakkeiden lukumäärästä päätetään lopullisesti institutionaalisille

Lisätiedot

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22.

Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle. Merkintäjakso: 7 22. Tule merkitsemään talletustodistuksia Oyj Ahola Transport Abp:n listautumisannissa AktieTorgetmarkkinapaikalle Merkintäjakso: 7 22. toukokuuta 2015 Tärkeää tietoa HUOM! Tämä esite on epävirallinen käännös,

Lisätiedot

KHT-TUTKINTO 3.9.2011

KHT-TUTKINTO 3.9.2011 1 (23) KESKUSKAUPPAKAMARI Tilintarkastuslautakunta KHT-TUTKINTO 3.9.2011 1-OSA: TÄYDENNYSOSA HYVÄ TILINTARKASTUSTAPA JA HYVÄ KIRJANPITOTAPA (4 tuntia), 40 pistettä Täydennysosa koostuu kahdesta tehtävästä.

Lisätiedot

Tilinpäätöstiedote 1-12/2014

Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 1 (17) Tulikivi Oyj Tilinpäätöstiedote 1-12/2014 6.2.2015 klo 10.00 - Tulikivi-konsernin liikevaihto neljännellä vuosineljänneksellä oli 10,7 Me (11,8 Me 10-12/2013), liiketulos

Lisätiedot