MAKSUKYKY, MAKSUKYVYTTÖMYYS Ilpo Kähkönen YTM,KTT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAKSUKYKY, MAKSUKYVYTTÖMYYS 08.05.2009 Ilpo Kähkönen YTM,KTT"

Transkriptio

1 MAKSUKYKY, MAKSUKYVYTTÖMYYS Ilpo Kähkönen YTM,KTT

2 KÄSITTEEN MITTAAMINEN 1. KÄSITTEEN MÄÄRITTELY 2. KÄSITTEEN KVANTIFIOINTI 3. SUORITETAAN MITTAUS Puhtaalla mittaamisella on kvantitatiivinen luonne, ei riipu tulevaisuudesta ja se vaatii empiirisen havainnon. Läheiset käsitteet ALLOKAATIO ENNUSTE

3 t Nykyinen ajanhetki

4 Vastaavaa t Vastattavaa vastuut Poikkileikkaushetki varantosuure esim. kirjanpidossa tase

5 tulot t-1 t menot Virtasuure tietyllä aikavälillä esim. tuloslaskelma historiallinen

6 Maksukyvyn määritelmä Tarkasteltaessa paljonko rahaa yritys tarvitsee voidakseen jollakin tarkasteluperiodilla hoitaa maksunsa, tarkastelu ei ole pelkästään ajanhetkistä poikkileikkaustarkastelua (staattinen likviditeetti) vaan se käsittää myös pitkittäistarkastelua (dynaaminen likviditeetti). Tällöin tarkastelun lähtökohdaksi otetaan aikaisemmin mainittu varanto - virtasuure - systematiikka, jolloin laskentamallin yhtälö voidaan määrittää erikseen yrityksessä olevan ja siihen tulevan rahamäärän osalta sekä yrityksen tarvitseman rahamäärän osalta.

7 tulevat tulot t t+a tulevat menot ENNUSTE!!

8 Maksukyky on erotus, joka muodostuu kohdistettaessa velallisen maksuun käytettävissä olevat varat ja kassatulot tiettynä ajanjaksona samana ajanjaksona erääntyviin maksuvelvoitteisiin, joita ovat tarkasteluajanjakson kassamenot ja kyseisenä tarkasteluaikana erääntyvät velat ja vastuut.

9 Ennusteen luontoinen käsite maksukyky on siinä mielessä, että se kohdistuu osittain yrityksen tulevaisuuteen. Tämä johtuu siitä, että pitkittäistarkastelu kohdistuu tulevaisuuteen, jolloin maksukyvyllä on ennusteen luonne virtasuureen osalta. Ennusteen luonne maksukyvyllä on myös varannon osalta, mikäli käytetään varannon markkina-arvoa (riippuen siitä, mitä varantosuure sisältää). Tähän vaikuttaa aikaperiodin pituuden valinta. Yritykseen tulleesta rahoituksesta suuri osa on sitoutunut käyttöpääomaan ja käyttöomaisuuteen. Tällöin maksukyvyn määrittelyssä on myös ratkaistava sen suhtautuminen investointikäsitteeseen.

10 K ä s itte e n k o m p o n e n tit M a k s u k y k y k ä s itte e n m ä ä r itte ly n tu lo s K ä s itte e n s y s te m a tiik k a T a lo u d e llis e t la in a la is u u d e t M a k s u k y v y ttö m y y s e ri s ä ä n n ö k s is s ä V e la t (-) V a ra t (+ ) V a s tu u t (-) T u lo v irta (+ ) M e n o v irta (-) E n n u s te lu o n n e A ik a v ä lin v a lin ta A rv o s tu k s e n p e ru s te e t M u k a a n o to n p e ru s te e t V a ra n to s u u re V irta s u u re M a k s u k y k y

11 Staattinen Ennuste Dynaaminen Käsite Maksukyky potentiaali ulottuvuus Varanto t Virta t-->t+a summa allokaatio Maksukyky tarve ulottuvuus Varanto t Virta t-->t+a summa

12 MK abs = (maksuvarat - erääntyvät velat ja vastuut) + (tuleva kassavirtaennuste - lähtevä kassavirtaennuste). **päällekkäisyys tulee eliminoida pois nollakohta on nolla, maksukyvytön jos MK<0 MK suht = (Maksuvarat + tuleva kassavirtaennuste) / (erääntyvät velat ja vastuut + lähtevä kassavirtaennuste). **päällekkäisyys tulee eliminoida pois nollakohta on yksi, maksukyvytön 0<MK<1

13 Taulukko 11. Yritys AOy:n oikaistu tilanne teon jälkeen. Tilinpäätösaika Tilikausi kuukautta Sijoitetun pääoman tuotto-% Koko pääoman tuotto-% Quick ratio Current ratio Omavaraisuusaste-% Velkaantumisaste Kriisitunnusluku Absoluuttinen varanto-osa Absoluuttinen virtaosa Absoluuttinen MK-Malli Suhteellinen MK-Malli Suhteellisen käänteisarvo

14 Jos maksukyvyttömyyden aikaulottuvuus muutetaan hyvin pitkäksi, virta-osan vaikutus voimistuu ja tällöin varanto-osan suhteellinen vaikutus pienenee. Seurauksena on, että maksukyvyttömyys -käsitteellä on dimensio yrityksen kannattavuus -käsitteen suuntaan ja maksukyvyttömyys käsitteenä lähestyy kannattavuuden käsitettä.

15 Angloamerikkalaisessa maailmassa termillä insolvency voidaan tarkoittaa varsinaista maksukyvyttömyyttä tai ylivelkaisuutta, minkä johdosta konkurssit on yleensä jaettu soliditeettikonkursseihin ja likviditeettikonkursseihin. USA:ssa lakisääteinen maksukyvyttömyys on tapaus, jossa velat ylittävät varat. Käytännössä tämä kuitenkin tarkoittaa ylivelkaisuutta.

16 Ylivelkaisuuskäsite liittyy edellä määritettyyn maksukyvyn laskentamalliin siten, että mikäli laskentamallin ennusteenluontoisen virtaosan aikaulottuvuus lyhennetään nollaan, eli yritys likvidoidaan, tällöin ylivelkaisuus ja maksukyky ovat yksi ja sama asia (eli maksukyky yhtyy ylivelkaisuuteen toiminnan loppuessa). Tämä johtuu siitä, että käyttöomaisuus ei enää tällöin tuota tuloa tulevaisuudessa vaan se realisoidaan. Myös pitkäaikaiset lainat maksetaan pois likvidoitaessa, jolloin käsitteet ovat yhtenevät, koska kaikki laskenta tapahtuu varantokomponentin sisällä.

Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta

Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Yritysjuridiikka Kassavirta-analyysi velkarahoittajan näkökulmasta Tarkastajat: professori Matti I. Niemi professori Seppo Villa Helsingissä

Lisätiedot

Sahayrityksen laajentamisen kannattavuus

Sahayrityksen laajentamisen kannattavuus LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto Sahayrityksen laajentamisen kannattavuus Diplomityön aihe on hyväksytty Tuotantotalouden osaston osastoneuvostossa 10.5.2006 Työn ohjaaja ja

Lisätiedot

Tahallisuus ja sen ajallinen ulottuvuus velallisen epärehellisyydessä maksukyvyttömyystunnusmerkin kannalta

Tahallisuus ja sen ajallinen ulottuvuus velallisen epärehellisyydessä maksukyvyttömyystunnusmerkin kannalta Marita Vilkko Tahallisuus ja sen ajallinen ulottuvuus velallisen epärehellisyydessä maksukyvyttömyystunnusmerkin kannalta 1. Tutkimuksen lähtökohdista Velallisen epärehellisyyden tunnusmerkistön kannalta

Lisätiedot

MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN

MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN TIEDONANTOJA 198 1994 MAATILAYRITYSTEN TULOSLASKENTA JA TILINPÄÄTÖSANALYYSI LIIKETALOUSTIETEEN MENETELMIN TIINA VIHTONEN MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle

Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle Tilinpäätösanalyysi Yritys X Oy:lle Matilda Blomqvist Opinnäytetyö Utbildningsprogrammet i företagsekonomi 2014 Tiivistelmä Koulutusohjelma Tekijä tai tekijät Matilda Blomqvist Raportin nimi Tilinpäätösanalyysi

Lisätiedot

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Arvo... 4 Arvonmääritysmalli... 6 Edellytykset... 6 Laskelmat...6 Selitykset...7 Toimialavertailu...8 Ennustetut tuotot...14 Lähtöarvot...15

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖJEN EROJEN VAIKUTUKSET TUNNUSLUKUANALYYSIIN FAS ja IFRS

TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖJEN EROJEN VAIKUTUKSET TUNNUSLUKUANALYYSIIN FAS ja IFRS TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TILINPÄÄTÖSKÄYTÄNTÖJEN EROJEN VAIKUTUKSET TUNNUSLUKUANALYYSIIN FAS ja IFRS Yrityksen laskentatoimi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Ohjaaja: Petri Vehmanen Anna-Mari

Lisätiedot

Tunnuslukujen monimuotoisuus: ROI, RI ja EVA

Tunnuslukujen monimuotoisuus: ROI, RI ja EVA 15.4.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS90A0050 Kandidaatintyö ja seminaari Tunnuslukujen monimuotoisuus: ROI, RI ja EVA The Diversity of Financial Measures of Performance: ROI,

Lisätiedot

MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT MAKSUVALMIUDEN HALLINTA SUOMALAISISSA PIENISSÄ JA KESKISUURISSA YRITYKSISSÄ NYKYTILANNE JA LÄHITULEVAISUUDEN NÄKYMÄT JOENSUUN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Laskentatoimi Pro Gradu -tutkielma 27.5.2008

Lisätiedot

Markus Nieminen ERÄÄN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS LISÄARVOMALLIN AVULLA

Markus Nieminen ERÄÄN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS LISÄARVOMALLIN AVULLA Markus Nieminen ERÄÄN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS LISÄARVOMALLIN AVULLA Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Elokuu 2011 Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Erään pk-yrityksen arvonmääritys

Lisätiedot

Käyttöpääoman tarkastelu eri näkökulmista

Käyttöpääoman tarkastelu eri näkökulmista 13.4.2010 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN LAITOS CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari - Kustannusjohtaminen Käyttöpääoman tarkastelu eri näkökulmista Working capital from different points

Lisätiedot

Erkki K. Laitinen, professori, tutkimusjohtaja MAKSUKYKY LASKENTATOIMEN NÄKÖKULMASTA

Erkki K. Laitinen, professori, tutkimusjohtaja MAKSUKYKY LASKENTATOIMEN NÄKÖKULMASTA 1 Erkki K. Laitinen, professori, tutkimusjohtaja Vaasan yliopisto Yrityksen maksukyky & strateginen johtaminen - hanke MAKSUKYKY LASKENTATOIMEN NÄKÖKULMASTA Sisältö: 1. Käsite 2. Teoria 3. Mittaus 4. Ennustaminen

Lisätiedot

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta

Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta Selvitys tarjoajan / yritysyhteenliittymän taloudellisesta asemasta TILINPÄÄTÖKSEN SISÄLTÖ JA ANALYSOINTI Tulos, tase ja tunnusluvut SISÄLTÖ Tuloslaskelman ja taseen sisältö Yrityksen tilan ja kehityksen

Lisätiedot

Anu Kataja. Tilinpäätösanalyysitaulukko luottopäätösten apuna

Anu Kataja. Tilinpäätösanalyysitaulukko luottopäätösten apuna Anu Kataja Tilinpäätösanalyysitaulukko luottopäätösten apuna Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketalouden ja Kulttuurin yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön tiivistelmä

Lisätiedot

PÄÄOMAPANOS TUOTANNONTEKIJÄNÄ

PÄÄOMAPANOS TUOTANNONTEKIJÄNÄ PÄÄOMAPANOS TUOTANNONTEKIJÄNÄ Matti Estola 3. marraskuuta 203 Sisältö Johdanto 2 2 Pääomapanosten vuokraaminen 2 2. *Newtonilainen teoria pääomapanosten vuokraamisesta.... 4 3 Pääomahyödykkeiden hankinta

Lisätiedot

Yrityksen kassavarojen sijoitussuunnitelma

Yrityksen kassavarojen sijoitussuunnitelma Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Eetu Peuhkuri Yrityksen kassavarojen sijoitussuunnitelma Opinnäytetyö 2014 Tiivistelmä Eetu Peuhkuri Yrityksen

Lisätiedot

VERTAILEVA TUTKIMUS SUOMALAISTEN PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN ALAN YRITYSTEN LIKVIDITEETIN HALLINNASTA VUOSINA 2009-2013

VERTAILEVA TUTKIMUS SUOMALAISTEN PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN ALAN YRITYSTEN LIKVIDITEETIN HALLINNASTA VUOSINA 2009-2013 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppatieteellinen tiedekunta Laskentatoimi Tuomas Metiäinen VERTAILEVA TUTKIMUS SUOMALAISTEN PÄIVITTÄISTAVARAKAUPAN ALAN YRITYSTEN LIKVIDITEETIN HALLINNASTA VUOSINA

Lisätiedot

VÄHITTÄISKAUPAN KANNATTAVUUSKEHITYS VUOSINA 2003-2013

VÄHITTÄISKAUPAN KANNATTAVUUSKEHITYS VUOSINA 2003-2013 VILLE VALKEALAHTI VÄHITTÄISKAUPAN KANNATTAVUUSKEHITYS VUOSINA 2003-2013 Diplomityö Tarkastajat: professori Petri Suomala ja yliopistotutkija Teemu Laine Tarkastaja ja aihe hyväksytty rakentamisen ja talouden

Lisätiedot

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy

Berg Paula. Tilinpäätösanalyysi. Case Metalli Oy 1 Berg Paula Tilinpäätösanalyysi Case Metalli Oy Opinnäytetyö Kevät 2010 Liiketalouden, yrittäjyyden ja ravitsemusalan yksikkö Liiketalouden koulutusohjelma 2 SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU Opinnäytetyön

Lisätiedot

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS

Talouskoulu TILINPÄÄTÖS OSA 1: MIKÄ ON TILINPÄÄTÖS? OSA 2: TULOSLASKELMA JA TASE OSA 3: YRITYKSEN TOIMINNAN LAAJUUS JA KANNATTAVUUS OSA 4: VAKAVARAISUUS OSA 5: MAKSUVALMIUS JA TEHOKKUUS OSA 6: KERTAUS JA YHTEENVETO Mikä on tilinpäätös?

Lisätiedot

PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA

PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma / taloushallinto Karita Ahvonen LT064 PK-YRITYKSEN TALOUDEN SEURANTA TUNNUSLUKUJEN AVULLA Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset - Tilinpäätöspohjaisista tunnusluvuista

Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset - Tilinpäätöspohjaisista tunnusluvuista Ammattikorkeakoulujen toimilupahakemukset - Tilinpäätöspohjaisista tunnusluvuista Sinikka Jänkälä Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon seminaari 11.2.2013 1 Toimilupaa haettaessa liitettävä selvitys vakavaraisuudesta

Lisätiedot

Tilinpäätösanalyysi - Case-Yritys Oy

Tilinpäätösanalyysi - Case-Yritys Oy Tilinpäätösanalyysi - Case-Yritys Oy Vlassova, Irina 2013 Laurea Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Tilinpäätösanalyysi Case-Yritys Oy Vlassova Irina Liiketalouden Koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA

TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA. Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Hanna Halonen LISTAAMATTOMAN PK-YRITYKSEN ARVONMÄÄRITYS VAPAAN KASSAVIRRAN MALLIN JA LISÄARVOMALLIN AVULLA Pro gradu -tutkielma Rahoitus Toukokuu 2013 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden

Lisätiedot

L I I K E T A L O U S PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUKUJA

L I I K E T A L O U S PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUKUJA T A M P E R E E N A M M A T T I K O R K E A K O U L U L I I K E T A L O U S OPINNÄYTETYÖRAPORTTI PK-YRITYKSEN TILINPÄÄTÖS JA SEN TUNNUSLUKUJA Jaana Järvinen Liiketalouden koulutusohjelma tammikuu 2008

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys. Ville Vatanen

Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys. Ville Vatanen Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys Ville Vatanen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä Ville Vatanen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyön

Lisätiedot

Tiivistelmä. Tekijä Otsikko. Jukka Osanen Turvallinen lyhytaikainen sijoittaminen. Sivumäärä Aika. 56 sivua Marraskuu 2012

Tiivistelmä. Tekijä Otsikko. Jukka Osanen Turvallinen lyhytaikainen sijoittaminen. Sivumäärä Aika. 56 sivua Marraskuu 2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Jukka Osanen Turvallinen lyhytaikainen sijoittaminen 56 sivua Marraskuu 2012 Tutkinto Tradenomi Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Finnvera Oyj:n asiakasyritysten yrityssaneerausten onnistuminen ja syyt saneerausohjelman epäonnistumiselle. Antto-Iiro Suhonen

Finnvera Oyj:n asiakasyritysten yrityssaneerausten onnistuminen ja syyt saneerausohjelman epäonnistumiselle. Antto-Iiro Suhonen Finnvera Oyj:n asiakasyritysten yrityssaneerausten onnistuminen ja syyt saneerausohjelman epäonnistumiselle Antto-Iiro Suhonen Opinnäytetyö liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Päiväys 11.2.2015

Lisätiedot

OSAKEYHTIÖN VAROJENJAKO TILINTARKASTAJAN NÄKÖKULMASTA

OSAKEYHTIÖN VAROJENJAKO TILINTARKASTAJAN NÄKÖKULMASTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Kauppatieteiden kandidaatin tutkielma Laskentatoimi OSAKEYHTIÖN VAROJENJAKO TILINTARKASTAJAN NÄKÖKULMASTA 12.1.2009 Tekijä: Emilia Pöysä

Lisätiedot