Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä"

Transkriptio

1 Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

2 TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN (pdf) ISBN (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL Helsinki Puh. (09) 7711 Faksi (09)

3 Sisältö 1 Esipuhe 5 2 Toimitilat kuntien ja kuntayhtymien palvelutuotannossa Kuntien ja kuntayhtymien toiminta ja tavoitteet Kuntien ja kuntayhtymien kiinteistöomaisuus Toimitilakustannukset Pääomakustannukset Ylläpitokustannukset 15 3 Sisäinen vuokrajärjestelmä kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäisen vuokrajärjestelmän osapuolet Käyttäjä ja ylin johto Ylin johto ja tilakeskus Tilakeskus ja tilojen käyttäjät Sisäisen vuokrajärjestelmän hyödyt 24 4 Sisäisen vuokran määritys ja laskenta Sisäisen vuokran osat Omien rakennusten sisäisten vuokrien määritys Pääomavuokra Rakennusten arvot Korkotuottovaatimus Korjausvastike Korjausvastike ja korkotuottovaatimus = pääomavuokra Peruskorjausinvestointien sisällyttäminen pääomavuokraan Ylläpitovuokra Ylläpitovuokran määrittely ja sisältö Ylläpitovuokran laskenta Osake ja vuokratilojen sisäisten vuokrien määritys Rakennustasoinen sisäinen vuokra Sisäinen vuokra käyttäjittäin Sisäisen vuokran muut periaatteet Tiloista luopuminen 55 Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä 3

4 4.8.2 Sisäisen vuokran tarkistaminen 56 5 Sisäisen vuokrajärjestelmän toteuttaminen Sisäisten vuokrien käyttöönotto Toimiva tilayksikkö eli tilakeskus 63 6 Miksi sisäinen vuokra? 66 7 Lopuksi 68 Käsitteet 69 Lähteitä ja lisätietoa 76 4 Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

5 1 Esipuhe Sisäisen vuokran tarkoitus on kohdistaa kunnan tai kuntayhtymän sisällä kiinteistöjen käytöstä ja omistamisesta aiheutuneet kustannukset toimitilojen käyttäjille. Sisäinen vuokra kohdistaa tilakustannukset tilojen käytön perusteella oikeudenmukaisesti ja ohjaa samalla tilojen tehokkaaseen käyttöön. Sisäisen vuokran kautta voidaan myös entistä paremmin varautua tuleviin peruskorjauksiin. Sisäinen vuokra onkin oiva työkalu kiinteistöomaisuuden ja tilojen käytön johtamiseen. Erityisesti isommissa yli asukkaan kunnissa sisäiset vuokrat ovat olleet käytössä jo useita vuosia, mutta varsinkin viime aikoina ne ovat olleet ahkerasti keskustelun ja kritiikin kohteena. Sisäisten vuokrien olemassaolon kyseenalaistavat sekä tilojen käyttäjät että päätöksentekijät. Kritiikki johtuu usein siitä, että sisäistä vuokraa tarkastellaan hyvin kapeasti eikä sen sisältöä ymmärretä riittävästi. Yleinen harha on, että omat toimitilat eivät maksa niiden rakentamisen tai hankinnan jälkeen mitään. Tilakeskusta saatetaan syyttää mm. rahan keräämisestä hallintokunnilta epäoikeudenmukaisesti. Tällaiselta vältytään, kun kuntien hallintokunnat ja kuntayhtymien eri yksiköt ymmärtävät sisäisen vuokran periaatteet sekä vuokrien määrittelyn oikeudenmukaisuuden, mikä tietysti vaatii riittävää tiedottamista ja kouluttamista aiheesta. Tämä kirja pyrkii konkreettisesti kertomaan, mitä hyötyä kunnalle tai kuntayhtymälle ja tavalliselle veronmaksajalle on sisäisestä vuokrasta. Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä -kirja on perusteos sisäisen vuokran käytöstä. Kaikki toiminnat tarvitsevat tilan, josta aiheutuu tilakustannuksia. Tämän kirjan tavoitteena on hahmottaa mistä nämä tilakustannukset (pääoma- ja ylläpitokustannukset) muodostuvat sekä miksi ja miten näistä kustannuksista pitäisi muodostaa sisäinen vuokra. Tämän lisäksi kirjassa tarkastellaan sitä, miten määritelty sisäinen vuokra toimii koko kunnan tai kuntayhtymän tasolla. Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä on tarkoitettu kuntien/ kuntayhtymien tilakeskuksille, tilojen käyttäjille ja ylimmän johdon henkilöstölle sekä luottamusmiehille. Kirjassa on konkreettisia malleja, esimerkkejä ja vaihtoehtoja sisäisestä vuokrasta. Siinä on myös lyhyt ku vaus sisäisen vuokrajärjestelmän käyttöönotosta. Kirjan lopusta löytyy käsiteluettelo kirjassa käytetyistä käsitteistä sekä tietoa vuokrien määrittelystä kertovista julkaisuista. Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä 5

6 Kirjan on kirjoittanut tekniikan lisensiaatti, valtiotieteen maisteri Harri Isoniemi, joka toimii omistamassaan Trellum Consulting Oy:ssä kiinteistöhallinnon ja sisäisten vuokrien kehittämiseen keskittyneenä liikkeenjohdon konsulttina. Isoniemellä on kokemusta lukuisista sisäisen vuokran käyttöönottoprojekteista kunnissa, kuntayhtymissä ja aluepelastuslaitoksissa yli kymmenen vuoden ajalta. Työtä on ohjannut rakentamistalousinsinööri Jorma Ruokojoki Kuntaliitosta. 6 Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

7 2 Toimitilat kuntien ja kuntayhtymien palvelutuotannossa 2.1 Kuntien ja kuntayhtymien toiminta ja tavoitteet Kuntien ja kuntayhtymien tehtävänä on tuottaa kuntalaisille palveluja, jotka nämä itse rahoittavat pääosin verovaroin. Kuntalaisten tarvitsemista ja verovaroin tuotetuista palveluista päättävät kuntalaisten valitsemat luottamushenkilöt. Palveluiden tuottamista varten tarvitaan erilaisia resursseja, joita ovat mm. henkilökunta, koneet ja laitteet, toimitilat sekä muut palvelut ja materiaalit. Toimitilat palveluineen ovat keskeinen resurssi kaikkien kuntien ja kuntayhtymien palvelutuotannossa, sillä esimerkiksi kuntien koulutoimen menoista prosenttia on toimitilakustannuksia. KUNTALAISET Tarve ja rahoitus Valtuusto, hallitus ja lautakunnat Palvelut Talousarvio Seuranta Kuntien ja kuntayhtymien tuottamat palvelut Resurssit: 1) Henkilökunta 2) Koneet ja laitteet 3) Toimitilat palveluineen 4) Muut palvelut ja materiaalit Kuva 1. Kuntien ja kuntayhtymien toiminta Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä 7

8 Verovaroin tuotetaan hyvin erilaisia palveluja. Päiväkodit, koulut, terveydenhuolto ja kirjastot tarvitsevat kaikki omanlaisensa resurssiyhdistelmän. Myös palvelujen tuotannossa tarvittavien toimitilojen ominaisuudet poikkeavat niin tilojen kuin tarvittavien tilapalveluidenkin osalta huomattavasti. Esimerkiksi kaupungin päiväkotiverkoston avulla ei yleensä olisi mahdollista tuottaa terveydenhuollon- tai kirjastopalveluja. Kuntien ja kuntayhtymien tehtävä on tuottaa palveluita tehokkaasti ja taloudellisesti resursseina henkilöstö, koneet ja laitteet, toimitilat palveluineen sekä muut tukipalvelut. Kuntien ja kuntayhtymien johtamisessa puhutaan yhä enemmän konsernijohtamisesta. Tällöin mm. erilaisille palveluille pyritään asetta maan talousarviossa mitattavia tavoitteita, joita sitten poliittisessa päätöksenteossa seurataan. Lähtökohtana on käyttää palvelutoiminnan määrä rahoja mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti eli tuottaa mahdollisimman paljon palveluita vaaditulla/halutulla laatutasolla. Tämä tehokkuus toteutuu, kun palvelutuotannon resurssit osataan mitoittaa oikein. Tässä toimitilat ovat keskeinen tuotannontekijä, joka joko mahdollistaa tai luo esteitä tehokkaalle palvelutuotannolle. Toimitilat Varallisuus Resurssi Kuva 2. Rakennukset ja toimitilat = varallisuus ja resurssi Toimitilat sitovat runsaasti kuntien ja kuntayhtymien rahaa. Koska palveluissa tarvitaan tiloja, eivät kunnat mitenkään voi välttyä myöskään tilakustannuksilta. Niiden maksutapoja on kuitenkin erilaisia. Jos kunnat omistavat tilat itse puhutaan sekä investointirahoista että investointien käytön käyttötalousrahoista ja jos kunnat vuokraavat tai muulla tavoin hankkivat tilat ulkoa, kuluu niihin runsaasti ainoastaan käyttötalousrahaa. Toimitilat ovat myös tärkeä osa vuotuisia talousarvioita, koska suuri osa kaikista investoinneista suuntautuu toimitilojen toimintakyvyn ylläpitämiseen. Kuntien ja kuntayhtymien palveluissa tapahtuvat palvelukysyn- 8 Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

9 nän ja -tarpeen muutokset luovat nekin paineita erilaisille toimitilainvestoinneille, jotka nostavat palvelutuotannon käyttötalousmenoja. Kunnat ovat huomattavia kiinteistövarallisuuden omistajia sekä toimitilaresurssin käyttäjiä. Viime vuosikymmenen aikana kunnat ja kuntayhtymät ovat alkaneet paremmin tunnistaa roolinsa suuren rakennusvarallisuuden omistajana. Toimitilojen hallintaa varten on perustettu erillisiä tilakeskuksia huolehtimaan kiinteistövarallisuudesta sekä toimitilojen kelpoisuudesta palvelutuotantoon. Kunnan ja kuntayhtymän varsinaisesta toiminnasta eriytetty tilakeskus ja sisäinen vuokra ovat välineitä, joilla toimitilat sekä niihin liittyvät palvelut saadaan entistä paremmin hallintaan osana koko kunnan tai kuntayhtymän toimintaa. Tärkeä peruste erillisten yksiköiden perustamiseen on ollut myös pyrkimys turvata tarvittava peruskorjausrahoitus sisäisen vuokran kautta. 2.2 Kuntien ja kuntayhtymien kiinteistöomaisuus Peruskorjaus Suhteellisen suurena erillisenä hankkeena toteutettava korjausrakentaminen, korvaa rakennuksen kumulatiivista kulumista Kunnat ovat pääosin tyydyttäneet oman toimitilatarpeensa rakentamalla tai rakennuttamalla tarvittavat toimitilat omaan omistukseensa. Kunnissa rakennukset muodostavat noin 25 prosenttia ja kuntayhtymissä peräti 50 prosenttia taseen eli koko omaisuuden loppusummasta. 1 Kuntien toimitiloista huomattava osa on rakennettu luvuilla, jolloin pitkälti luotiin nykymuotoiset hyvinvointipalvelut. Rakennuttamalla tarvittavia toimitiloja luotiin samalla myös huomattava varallisuus, jonka hoidosta, kunnossapidosta sekä investoinneista on sen jälkeen tingitty. Toimitilat ovat olleet helppo vuosittainen säästökohde, koska säästötoimien vaikutukset eivät ole näkyneet heti. Pidemmällä aikavälillä tämä on kuitenkin johtanut siihen, että kuntien kiinteistöomaisuus on päässyt huonoon kuntoon ja peruskorjauksen tarpeessa olevien rakennusten määrä kasvaa jatkuvasti. Nyt useissa kunnissa ja kuntayhtymissä ollaan tilanteessa, jossa aiemmin tingittyjen toimitilojen peruskorjaukset on pakko tehdä, jotta toimitiloja voidaan ylipäänsä palvelutoiminnassa enää käyttää. 1 Tilastokeskus: Kuntien talous ja toiminta (2004), Tilastokeskus: Kuntayhtymien talous (2004) Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä 9

10 Julkisen sektorin tulevaisuuden haasteena on saada rakennuksiin tehtävien investointien taso riittäväksi, jotta rakennusten kunto voidaan turvata. Kuntien ja kuntayhtymien investoinneista valtaosa eli noin 40 prosenttia menee jo olemassa olevan toimitilaresurssin toimintakyvyn ylläpitämiseen ja uusien rakentamiseen. Kun rakennuksista yhä useampi tulee jatkossa peruskorjausikään, muodostaa tämä haasteen sekä kuntien että kuntayhtymien taloudelle. Tilastokeskuksen mukaan kuntien kaikista investoinneista meni vuonna 2004 noin 40 prosenttia talonrakennusinvestointeihin. Rakennusinvestointien yhteissumma oli noin miljardi euroa. Se jakaantui uusien toimitilojen rakentamiseen (noin %) ja perusparannuksiin eli olemassa olevan rakennuskannan kunnon ylläpitämiseen ja toiminnallisiin muutostöihin. Kuntien käytössä on toimitiloja noin milj. m², jolloin niiden karkeasti laskettu jälleenhankinta-arvo euron neliöhinnalla on noin miljardia euroa. Rakennukset kuluvat noin 1,0 2,5 prosentin vuosivauhdilla, jolloin reaalinen kuluminen on yli miljardi euroa vuodessa. Peruskorjauksiin ei kuitenkaan investoida niin paljon, joten tilojen rapistuminen kasvaa ja mm. homevaurioita ilmenee edelleen. Nykytilanteessa tuo miljardi euroa vuodessa menee sekä uusiin rakennuksiin, nykyisten rakennusten laajennuksiin ja toiminnallisiin muutoksiin että peruskorjauksiin. Näistä ainoastaan peruskorjaukset uusivat vanhoja rakennusosia. Jos nykyiset rakennukset halutaan edelleen pitää hyvässä ja turvallisessa kunnossa, näyttää nykyinen investointitaso karkeidenkin laskelmien kautta riittämättömältä. Kun rakennusten peruskorjauksia ei tehdä riittävästi, niin vuosittaista kulumista pienempi rakennusosien korjaus lisää korjausvelkaa ja johtaa suurempiin investointitarpeisiin lähitulevaisuudessa. Investointitarpeet kasvavat kulumisen lisäksi myös yleisen laatutason nousun ja rakennuskustannusten nousun myötä. Korjausvelka Se rahamäärä, mikä rakennuskantaan tulisi investoida, tai siitä on tingitty, jotta rakennuskanta olisi kohtuullisessa käytön edellyttämässä kunnossa Peruskorjauksista tinkiminen kasvattaa rakennusten korjausvelkaa. 10 Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

11 Kiinteistönhoito Kiinteistön ylläpitoon liittyvä säännöllinen toiminta, jolla pidetään kiinteistön fyysiset olosuhteet halutulla tasolla Jos rakennuksen ylläpidon vaatimia toimenpiteitä ja investointeja lykätään, heikkenee rakennusten kunto. Säännöllinen kiinteistönhoito, kunnossapito sekä oikeaan aikaan tehdyt peruskorjaukset pitävät korjausvelan määrän hallinnassa. Siten kuntien ja kuntayhtymien palveluilla on terveet ja turvalliset rakennukset käytössään. aika Kunnossapito Kiinteistön ylläpidon osa-alue, jossa rakennuksen ominaisuudet säilytetään uusimalla tai korjaamalla vialliset ja kuluneet osat ilman, että kohteen suhteellinen laatutaso olennaisesti muuttuu Perusparannus Korjausrakentamista, jossa rakennus saatetaan uuden käyttötarkoitukseltaan vastaavan rakennuksen mukaiseen kuntoon Kiinteistönhoito (jatkuvaa toimintaa) Peruskorjaus ja perusparannus vuoden sykleissä Kunnossapito 3 10 vuoden sykleissä Kuva 3. Rakennuksen kunnosta ja käytettävyydestä huolehtiminen Nykyiset sisäilmaongelmat johtuvat pääasiassa rakennusvirheistä ja virheellisistä suunnitelmista, mutta osaltaan tilanne on seurausta myös rakennusten kunnon heikkenemisestä peruskorjauksia odotellessa. Ainainen tinkiminen investoinneista sekä omaisuuden hoidon laiminlyönnit johtavat pahimmillaan siihen, että palvelutuotanto joudutaan keskeyttämään vaikka itse palvelutuotannon tarve ei ole hävinnyt mihinkään. Toimitilat saatetaan pahimmillaan määrätä käyttökieltoon, jolloin palvelutoimintaan syntyy turhia välillisiä kustannuksia esim. tilapäisten toimitilojen hankinnasta. Näin toimitiloihin liittyvät ongelmat heijastuvat itse kunnan ja kuntayhtymän tuottamiin palveluihin. Toimitilojen huonosta kunnosta aiheutuu huomattavia välillisiä kustannuksia kuntien ja kuntayhtymien palvelutoimintaan. Sisäisillä vuokrilla on mahdollista hoitaa omaisuuteen liittyvät velvoitteet sekä tuottaa peruskorjauksiin sellainen tulovirta, että rakennukset voidaan pitää kunnossa pitkällä tähtäimellä. Sisäinen vuokra on työkalu pitkäjännitteiseen toimitilavarallisuuden hallintaan. Sisäinen vuokra mahdollistaa rakennusten pitämisen palveluiden vaatimassa kunnossa. Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä 11

12 2.3 Toimitilakustannukset Kuntien ja kuntayhtymien käyttämien toimitilojen toimitilakustannukset voidaan jakaa seuraaviin tekijöihin: Ylläpitokustannukset Pääomakustannukset Kuva 4. Toimitilakustannusten muodostuminen Toimitilakustannukset sisältävät kaikki toimitiloista ja niiden käytöstä aiheutuneet kustannukset. Toimitilakustannukset muodostuvat pääoma- ja ylläpitokustannuksista Pääomakustannukset Kuntien ja kuntayhtymien omistamat toimitilat ja rakennukset ovat osa käyttöomaisuutta 2. Kuntien ja kuntayhtymien kiinteistöpääomasta aiheutuu huomattavia pääomakustannuksia, jotka ovat osa toimitilakustannuksia ja palveluiden kustannuksia. Käyttöomaisuus Kuluva omaisuus, jota tarvitaan palveluiden tuotannossa Pääomakustannukset muodostuvat tavallisesti kolmesta tekijästä, jotka ovat rakennuksen kuluminen eli korjausvastuu, korko ja maan korko/ vuokra. 2 Muita merkittäviä käyttöomaisuuden eriä ovat maa- ja vesialueet sekä erilaiset koneet ja laitteet. 12 Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

13 1) kuluminen/korjausvastuu vuosittain 2) Rakennuksen korkokustannus rakennukseen sitoutuneesta pääomasta 3) Maan korkokustannus maahan sitoutuneesta pääomasta Kuva 5. Pääomakustannusten muodostuminen Vuosittainen korjausvastuu Vuosittainen arvon aleneminen ( ), joka aiheutuu rakennuksen kulumisesta ja käyttökelpoisuuden alenemisesta. Rakennusten kulumisessa käytetään usein termiä poisto. Poisto on kirjanpidon termi, jonka tehtävänä on jaksottaa hankintameno hyödykkeen pitoajalle. Nykyinen kuntien ja kuntayhtymien kirjanpito lähtee olettamuksesta, että rakennuksille määritellään alkuperäinen hankintahinta, josta vähennetään valtionavut ja vuosittaiset poistot 3. Käytännössä rakennusten taloudellinen pitoaika vaihtelee rakennustyypistä riippuen vuoteen (tasapoisto) ja poiston määrä on siis nimellishintainen alkuperäisen hankintavuoden mukaan. Tällainen kirjanpitoarvon määrittely on johtanut tilanteeseen, jossa vanhemmissa rakennuksissa poisto on erittäin alhainen eikä kuvaa rakennuksen todellista kulumista. Todellisuudessa näiden vanhimpien rakennusten peruskorjaustarve on kuitenkin suurin eikä kerätty poistokertymä vastaa rakennuksissa olevaa investointitarvetta. Todellisen kulumisen ja peruskorjaustarpeen määrittämiseksi kunnissa ja kuntayhtymissä on kehitetty sisäistä laskentaa ja kiinteistöjohtamisessa otettu käyttöön termi korjausvastuu. Kunnissa ja kuntayhtymissä kirjanpidon poisto ei yleensä kerro todellista kulumista, vaan sitä arvioidaan korjausvastuulla. Rakennuksen korkokustannus on oleellinen osa toimitilakustannusta, vaikka julkisella sektorilla omistaminen perustuu aina palveluihin eikä kiinteistösijoittamiseen. Korkokustannus on omistajan määrittelemä korkotuottovaatimus rakennusomaisuudelle. Korkokustannus voidaan miettiä kahdesta eri näkökulmasta vaihtoehtoiskustannuksen tai -tuoton kautta seuraavasti. 3 Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto (KTM): Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista (2001). Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä 13

14 1) vaihtoehtoistuotto eli verorahojen sijoittaminen muihin sijoitusmuotoihin kuin kiinteistöön ja tästä saatava tuotto 2) vaihtoehtoiskustannus a. rahoituksen lainanhoitomenot b. ulkoa vuokrattavan tilan vuokrakustannus Mikäli palvelutoiminnan tarvitsemat kiinteistöinvestoinnit on rahoitettu konsernin omalla pääomalla (verorahoilla) voidaan ajatella, että jos kiinteistöjen arvoa vastaava rahamäärä olisi sijoitettu muuhun kohteeseen (esim. pankkitalletuksiin tai valtion obligaatioihin) saataisiin sille jonkinlainen tuotto. Tämä tuotto on sijoitetun rahan vaihtoehtoistuotto. Rakennuksen omistajan näkökulmasta rakennuksen tulisi tuottaa vähintään saman verran, jotta investointi näyttäisi järkevältä. Vaihtoehtoiskustannusta laskettaessa kunnassa tai kuntayhtymässä vaihtoehto kiinteistön hankkimiselle omalla pääomalla on ottaa lainaa markkinoilta ja rakennuttaa toimitilat lainarahalla. Tässä tapauksessa korkokustannus olisi tästä lainasta maksettu korko. Toinen vaihtoehtoiskustannuksen näkökulma on vuokrakustannus. Korkokustannus tulisi tässä vaihtoehdossa siitä, paljonko yksityiselle sijoittajalle pitäisi maksaa toimitilasta vuokraa, kun se vuokrataan kunnan tai kuntayhtymän käyttöön. Yksityisiltä markkinoilta ei yleensä löydy suoraan kuntien ja kuntayhtymien palvelutuotantoon sopivia toimitiloja. Nykyisin löytyy kuitenkin sijoittajia, jotka ovat valmiita rakennuttamaan sellaisia kunnan tai kuntayhtymän käyttöön. Näissä tiloissa korkokustannus määritellään siis sijoittajan tuottovaatimuksesta käsin 4. Rakennuksen korkotuottovaatimuksen asettaminen osana pääomakustannusta on aina jossain määrin sidoksissa markkinoihin ja sieltä saataviin tuottoihin/kustannuksiin. Korkokustannuksen tehtävänä on osoittaa aidosti, kuinka paljon pelkkä kiinteistövarallisuuteen sitoutunut rahamäärä kunnalle tai kuntayhtymälle vuosittain maksaa. Mikäli varallisuuden korkokustannusta ei ole huomioitu osana toimitilakustannuksia, puuttuu kustannuksista merkittävä kuluerä. Rakennuksissa on kiinni rahaa, mistä aiheutuu kustannuksia joko maksettuina korkomenoina tai saamatta jääneinä korkotuloina. Tuottovaatimus sisältää rakennuksen koron sekä poiston. Ilmoitetaan pääomavuokran suhteena määriteltyyn rakennuksen arvoon. 4 Markkinoiden tuottovaatimus sisältää yleensä myös poiston, jolloin täytyy erottaa kunnan päättämä korkokustannus sekä markkinoiden tuottovaatimus, jotka ovat sisällöltään erilaisia. Kunnan korkokustannus = korko, markkinoiden tuottovaatimus = korko + poisto 14 Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

15 Maankorko/maanvuokra on korvaus maahan sitoutuneen pääoman käytöstä. Maanvuokra tuo rakennuksen sijainnin osaksi toimitilakustannusta. Kaupungin keskustoissa maanarvo on korkeampi kuin reuna-alueilla, jolloin myös sijaintikysymyksissä vaihtoehtoistuotto/kustannusajattelu toteutuu. Mikäli esim. koulu sijaitsee kaupungin keskustassa, on sen maankäytön kustannus yleensä korkeampi kuin reuna-alueella (vaihtoehtoiskustannus). Korkeampi maankäytön hinta on perusteltu, sillä kaupunki myös menettää mahdollisesti muualta saatavan tulon keskustassa sijaitsevan maan käytöstä (vaihtoehtoistuotto). Maankoron/maanvuokran avulla sijaintiin liittyvät tekijät huomioidaan tarvittaessa osana toimitilakustannuksia. Maanvuokran käyttöön voi sisältyä riski, että palvelutiloja rakennetaan syrjäisemmille alueille, joissa palvelun tavoitettavuus huono. Jos maanvuokraa käytetään, on syytä varmistaa, ettei se ohjaa toimitilojen sijoittamista palveluiden kannalta väärin Ylläpitokustannukset Palvelurakennusten päivittäinen käyttö vaatii tuekseen erilaisia toimenpiteitä, jotta rakennusta voidaan käyttää. Tämä toimitilojen ylläpito ja siitä aiheutuvat menot voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: ylläpito kunnossapito kiinteistönhoito teknisten järj. huolto kiinteistönhuolto kiinteistön jätehuolto siivous ulkoalueiden hoito ohjaus tarkastus lumityöt liukk.torjunta valvonta kasvityöt puhtaanapito Kuva 6. Ylläpitotehtävät ja kustannukset 5 5 Rakli: Kiinteistöliiketoiminnan sanasto Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä 15

16 Ylläpito muodostuu kunnossapidosta ja kiinteistönhoidosta. Kiinteistönhoito jakautuu useisiin tehtäviin, joita ovat teknisten järjestelmien huolto, kiinteistönhuolto, jätehuolto ja siivous sekä ulkoalueiden hoito. Teknisten järjestelmien huolto jakaantuu vielä näihin liittyvien järjestelmien ohjaukseen, valvontaan sekä tarkastukseen. Ulkoalueiden hoitoon kuuluvat lumityöt, liukkauden torjunta, kasvityöt sekä ulkoalueiden puhtaanapito. Asianmukaisella ylläpidolla luodaan edellytykset kunnan ja kuntayhtymän palvelutuotannolle, mutta samalla myös edistetään kiinteistövarallisuuden arvon säilymistä. 16 Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

17 3 Sisäinen vuokrajärjestelmä kunnassa ja kuntayhtymässä Palveluiden todellisten kustannusten, johon kuuluvat myös tilakustannukset, tulee olla päätöksentekijöiden tiedossa. Sisäinen vuokra on järjestelmä, joka siirtää tilojen varsinaiselle käyttäjälle vuokrana omistajalle rakennuksista aiheutuneet toimitilakustannukset. Se on siis kunnan tai kuntayhtymän sisäinen hinnoittelujärjestelmä, joka osoittaa kuinka paljon toiminnassa tarvittavat toimitilat todellisuudessa maksavat. Sisäinen vuokra tuottaa informaatiota todellisista tilakustannuksista, antaa kannustimen käyttää toimitiloja tehokkaasti sekä tuottaa tilojen hallintaan keskittyneelle yksikölle (tilakeskukselle) aidon tulorahoituksen tiloista aiheutuvien menojen kattamiseen. Sisäinen vuokra antaa kuntien hallintokunnille ja kuntayhtymien eri yksiköille mahdollisuuden vaikuttaa omiin tilakustannuksiinsa nimenomaan tilojen tehokkaan käytön kautta. Kun tilojen määrä ja niiden laatu luovat tarkoituksenmukaiset edellytykset kuntalaisten kysymien palveluiden tuotannolle, on tilojen käyttö tehokasta. Tilat voidaan nähdä myös vaihtoehtona muiden resurssien käyttöön. Sisäinen vuokra antaa tilakeskukselle riittävän tulorahoituksen kiinteistöomaisuuden hoitamiseen ja varallisuuden arvon säilyttämiseen. Kuntien, kuntayhtymien sekä etenkin palveluita tarvitsevien kuntalaisten kannalta tärkeintä on kuitenkin, että palvelutoiminta toimii tehokkaasti ja taloudellisesti ja että palvelut tuotetaan turvallisissa ja terveellisissä toimitiloissa. Sisäinen vuokra on väline kustannustietoisuuden kasvattamiseen, tilojen käytön tehostamiseen sekä omaisuudesta huolehtimiseen. Sisäisen vuokrajärjestelmän perustan muodostavat kunnan ja kuntayhtymän omistuksessa olevat rakennukset. Kunnalla tai kuntayhtymällä saattaa olla hallussaan myös osake- tai vuokratiloja, joiden hallinta ja vuokrien määritys voidaan myös sisällyttää sisäiseen vuokrajärjestelmään. Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä 17

18 3.1 Sisäisen vuokrajärjestelmän osapuolet Parhaimmillaan sisäinen vuokrajärjestelmä on oikeudenmukainen tapa määrittää ja periä käytettyjen toimitilojen kustannukset. Toimiakseen sisäinen vuokra edellyttää konsernitason toimintaohjeistusta. Jos vuokrajärjestelmän konsernitason toimintaohjeita ei määritellä täsmällisesti, johtaa puutteellisesti rakennettu vuokrajärjestelmä pahimmillaan tilanteeseen, jossa rahaa siirretään kunnan tai kuntayhtymän sisällä taskusta toiseen vailla minkäänlaista ohjausvaikutusta tilojen käyttöön sekä hallintaan ja toimitilojen käyttäjät kokevat sisäisen vuokran epäoikeudenmukaiseksi. 1. Toiminnan tavoitteiden määrittely Tilakeskus/ Kiinteistöpalvelu Kunnan/ kuntayhtymän ylin johto 2. Sisäisten vuokrien määrittely, veloitus ja tarvittavien tilojen ja palveluiden tuotanto Kuva 7. Sisäisen vuokrajärjestelmän osapuolet 3. Sisäiset vuokrat osana käyttäjien toimintamenoja Toimitilojen käyttäjät Sisäinen vuokrajärjestelmä kehittää kuntien ja kuntayhtymien konsernijohtamista. Palvelutoiminnan päätökset eivät perustu vain tarvittavan toimitilan rakentamiseen ja sen vaatimaan investointiin vaan uudenlaiseen kokonaisvaltaiseen toimintamenojen tarkasteluun ja seurantaan. Kaikki toimintaan liittyvät menot, mukaan lukien toimitilakustannukset, huomioidaan osana kunnan ja kuntayhtymän talousarviokäsittelyä sekä toiminnan seurantaa. Sisäisen vuokran käyttöönotto kaikissa kunnan tai kuntayhtymän omistamissa ja käyttämissä tiloissa takaa tilakustannusten oikeudenmukaisen kohdistamisen läpinäkyvästi kaikille palveluille ja toimitilojen käyttäjille. Kaikki tietystä toimitilasta aiheutuvat kustannukset kohdistetaan juuri sen nimenomaisen tilan käyttäjälle. Näin sisäinen vuokra on kaikkia käyttäjiä tasapuolisesti kohteleva tapa määrittää käytettyjen toimitilojen kustannukset. Tilojen käyttäjien on voitava vakuuttua maksamansa vuok- Ylin johto Ylin virkamiessekä luottamusmiesjohto (valtuusto ja hallitus) Tilakeskus/ Kiinteistöpalvelu Rakennusten omistamiseen ja ylläpitopalveluiden tuotantoon keskittynyt yksikkö. Toimitilojen käyttäjät Kunnan ja kuntayhtymin lakisääteisiä ja muita palveluita tuottavat yksiköt lähimpine luottamusmieselimineen. (esim. kunnissa: hallintokunnat ja lautakunnat). 18 Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

19 ran oikeudenmukaisuudesta eli vuokran määrityksen on oltava eriteltävissä ja läpinäkyvää. Sisäisen vuokra on kokonaisvaltainen, oikeudenmukainen ja läpinäkyvä tapa hahmottaa tarvittavien ja käytettyjen toimitilojen kustannukset. Toimitilat ovat aito toiminnan menoerä, jolloin toimitilan sekä osin palveluiden määrän säätelyllä voidaan vaikuttaa myös omien määrärahojen riittävyyteen toiminnan toteuttamisessa. Sisäisen vuokran avulla käyttäjät voivat kiinnittää huomiota omiin vuokra- eli toimitilakustannuksiinsa. Kustannustietoisille käyttäjille sisäinen vuokra tarjoaa uuden välineen oman toiminnan kokonaisvaltaiseen suunnitteluun. Useissa kunnissa ja kuntayhtymissä on esitetty vaatimus tilakustannusten poistamisesta kokonaan toimitilojen käyttäjien menoista. Vaatimuksen esittäjät arvostelevat vuokran maksamista kunnan omistamista rakennuksista turhana rahan siirtelynä taskusta toiseen. Tilakustannuksia vastaavia tuloja ei kuitenkaan vastaavasti oltaisi valmiita poistamaan vaan kuvitellaan, että tilakustannuksiin varatut rahat olisivat silloin vapaasti käytössä muihin resursseihin. Mikäli tilakustannukset haluttaisiin poistaa hallintokuntien menoista, tulisi luonnollisesti myös tilakustannuksia vastaavat tulot poistaa. Näin oltaisiin takaisin perinteisessä talousarviokäsittelyssä. Rakennusten peruskorjauksiin ja ylläpitoon ei todennäköisesti panostettaisi tarpeeksi, mikä johtaisi tarvittavien toimitilojen kunnon heikkenemiseen. Tämä merkitsisi askelta taaksepäin myös tilojen käytön pohtimisen osalta tilanteeseen, jossa tiloja voidaan käyttää surutta pohtimatta lainkaan tilojen käytöstä aiheutuvia kustannusvaikutuksia. Aidot sisäiset vuokrat, jotka huomioidaan osana toimitilojen käyttäjien menoja, antavat kokonaisuuden kannalta parhaan lopputuloksen. Tilojen käyttöön kiinnitetään asianmukaisesti huomiota ja rakennukset pystytään pitämään kunnossa myös tulevaa käyttöä varten. Sisäinen vuokra takaa palveluita tarvitseville kuntalaisille terveellisen ja turvallisen palveluympäristön antaa tilakeskuksen/kiinteistöpalvelun toimintaan sellaisen tulovirran, jolla toimitilat saadaan pidettyä kunnossa turvaa kunnan ja kuntayhtymän omistamien rakennusten arvon säilymisen Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä 19

20 kannustaa toimitilojen käyttäjiä niiden tehokkaaseen käyttöön luo kunnan ja kuntayhtymän toiminnassa aidon linkin tilaan liittyvien investointien ja käyttötalouden välille. Sisäinen vuokrajärjestelmä on järkevä kokonaisuuden hallintaa helpottava ja selkeyttävä konsernijohtamisen työkalu. Jotta vuokrajärjestelmä toimisi, tulee kunnan ja kuntayhtymän eri osapuolten eli ylimmän johdon, tilakeskuksen/kiinteistöpalvelun sekä käyttäjien väliset toimintaohjeet sopia keskeisiltä osin selviksi Käyttäjä ja ylin johto Sisäinen vuokra on toimintatapana laajempi kuin pelkästään tilayksikön ja käyttäjän välillä sovittava korvaus tilojen käytöstä. Se täytyy ottaa kiinteäksi osaksi koko kunnan tai kuntayhtymän talousarviota ja toiminnan seurantaa. Tilakeskus/ Kiinteistöpalvelu Kunnan/ kuntayhtymän ylin johto toiminnan seuranta sisäinen vuokra talousarvio Toimitilojen käyttäjät palvelut K U N T A L A I S E T Kuva 8. Sisäisen vuokrajärjestelmän toiminta: toimitilojen käyttäjät - ylin johto. Kunnissa ja kuntayhtymissä kaikkien kustannusten tulee sisältyä annettuihin määrärahoihin jo talousarviossa, jossa määritellään usein myös palvelutuotannon tavoitteet. Toimitilojen käyttäjät eli kuntien hallintokunnat ja kuntayhtymien yksiköt, miettivät ja suunnittelevat yhdessä lähimpien luottamusmiesten kanssa talousarviossa annettujen rahojen käyttöä. Suunnittelu ja päätöksenteko ovat helpompia, kun eri resurssien kustannukset ovat paremmin tiedossa. Talousarviota ja toiminnan seurantaa varten toimitilojen käyttäjät raportoivat palveluiden tuotantoon ja resurssien käyttöön liittyvistä asioista 20 Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN

Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004

VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 VASTUULLISTA KOKONAISPALVELUA JA KESTÄVÄÄ KUMPPANUUTTA TIEDOTUSLEHTI / LOKAKUU 2004 PÄÄKIRJOITUS Julkisten palveluiden tuottavuutta on parannettava Pertti Valtonen Teollisuusneuvos Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Teemaryhmä 5 Nykytilan kuvaus Kuntatalous 2 (29) Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 2 2. Tehtävän rajaus... 4 3. Nykytilan kuvaus... 4 4. Kaupunkien mahdollisen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto

Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknillistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden osasto DIPLOMITYÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TEKNISTEN PALVELUIDEN TUOTTEISTAMINEN Työn tarkastajat: Työn ohjaajat:

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA

398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 398 ERI HANKINTA- MUODOT JULKISISSA INVESTOINNEISSA Ville Mälkönen Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki

Lisätiedot

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus

Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus 2012 2 Palveluverkon suunnittelu Tampereen kaupunkiseudun kunnissa nykytilan kartoitus Tampereen kaupunkiseutu 2012 Teksti:

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanvaltuusto 09.12.2013 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS. 3 YLEISPERUSTELUT. 4 KUNNAN TALOUDELLINEN TILANNE JA LÄHTÖKOHDAT SUUNNITTELUKAUDELLE 2014-2016.

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas).

Tämä julkaisu on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2014 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa (www.vn.fi/teas). Antti Moisio Kuntatalouden vakauttaminen ja makro-ohjaus Tammikuuu 2015 Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2/2015 ISSN PDF 2342-6799 ISBN PDF 978-952-287-140-4 Tämä julkaisu on

Lisätiedot

Pääkäyttäjätoiminnot. Rakentaminen. Käyttäjäpalvelut. Pertti Lahdenperä, Veijo Nykänen & Kai Rintala

Pääkäyttäjätoiminnot. Rakentaminen. Käyttäjäpalvelut. Pertti Lahdenperä, Veijo Nykänen & Kai Rintala ESPOO 2005 VTT TIEDOTTEITA 2315 Täydentävä käyttö Rakentaminen Rakennussuunnittelu Kiinteistöpalvelut Käyttäjäpalvelut Pääkäyttäjätoiminnot Rahoitus, Omistus Pertti Lahdenperä, Veijo Nykänen & Kai Rintala

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c.

Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c. JHTT-TUTKINTO 2014 Osa 1, tilintarkastustietous ja -tekniikka Kysymykset 4-6 Mikäli sinulla on joko KHT- tai HTM-tilintarkastajan auktorisointi, älä vastaa kysymyksen 5 kohtaan c. Olen KHT-/HTM-tilintarkastaja

Lisätiedot

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.

KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kauppakorkeakoulu Talousjohtaminen KASSANHALLINTA ALKUVAIHEEN MIKROYRITYKSISSÄ: CASE YRITYSSALO OY Cash management in new microenterprises: case Yrityssalo Oy 10.5.2015

Lisätiedot

Kemin konsernirakenneselvitys

Kemin konsernirakenneselvitys Kemin konsernirakenneselvitys Kemin kaupunki 9.6.2015 LUOTTAMUKSELLINEN Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Yhteenveto 3 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet 5 Yhtiöiden taloudellisen aseman ja näkymien

Lisätiedot

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys EKSOTE, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri LUONNOS 15.8.2013 Yhteenveto 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) tilat

Lisätiedot

KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN MARKKINAT SUOMESSA

KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN MARKKINAT SUOMESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 35 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 35 Espoo 2001 TKK-RTA-S35 KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS

YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS YT1 YRITYKSEN SUUNNITTELUOPAS businessoulu.com 2015 2 SISÄLTÖ SIVU 1. YRITTÄMISEN EDELLYTYKSET 3 1.1 Ammattitaito 3 1.2 Koulutus 3 1.3 Tuotteen tai palvelun kysyntä 3 1.4 Vaihtoehtona yrityksen ostaminen

Lisätiedot

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä

Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Johdon talousraportointi ja sen kehittäminen oikeusministeriössä Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Kaarina Patrikainen 2012 Laskentatoimen laitos Aalto-yliopisto Kauppakorkeakoulu Aalto-yliopiston

Lisätiedot

KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN. Diplomityö

KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN. Diplomityö KARIN LEPOLA VESIHUOLTOLAITOSTEN ARVONMÄÄRITYS VERKOSTOJEN JÄLLEENHANKINTA-ARVON MÄÄRITYS YHTENEVIN PERIAAT- TEIN Diplomityö Tarkastajat: professori Jukka Rintala ja dosentti Jarmo Hukka Tarkastajat ja

Lisätiedot

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus

Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja. Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Liikenneväylien korjausvelan vähentäminen ja uusien rahoitusmallien käyttö Parlamentaarisen työryhmän ehdotus Julkaisuja 35/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön visio Hyvinvointia ja kilpailukykyä hyvillä

Lisätiedot

TASEKIRJA VUODELTA 2010

TASEKIRJA VUODELTA 2010 OULAISTEN KAUPUNKI TASEKIRJA VUODELTA 2010 Toimintakertomus Talousarvion toteutuminen Tilinpäätöslaskelmat Tilinpäätöksen liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitus ja tilinpäätösmerkintä Luettelot

Lisätiedot

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola

Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma. Risto Peltola Kansantaloudellinen aikakauskirja 110. vsk. 3/2014 Maan arvo Helsingissä: kunnallistalouden näkökulma Risto Peltola Artikkelissa selvitetään, mitä mahdollisuuksia Helsingin kaupungilla olisi lisätä kiinteistöistä

Lisätiedot