PARAISTEN KAUPUNKI SISÄISTEN VUOKRIEN MÄÄRITYS V. 2013

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARAISTEN KAUPUNKI SISÄISTEN VUOKRIEN MÄÄRITYS V. 2013"

Transkriptio

1 PARAISTEN KAUPUNKI SISÄISTEN VUOKRIEN MÄÄRITYS V TkL VTM Harri Isoniemi

2 Sisällys 1. JOHDANTO SELVITYKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ SISÄINEN VUOKRA KUNNASSA TILAKUSTANNUSTEN KOMPONENTIT JA SISÄINEN VUOKRA PÄÄOMAKUSTANNUKSET Tilojen arvostus YLLÄPITO- KÄYTTÖ- JA KÄYTTÄJÄPALVELUKUSTANNUKSET SISÄISEN VUOKRAN SISÄLTÖ PARAISTEN KAUPUNGIN SISÄISTEN VUOKRIEN MÄÄRITYS OMISTAJAKUSTANNUKSET/PÄÄOMAVUOKRA Korkokustannus (korkotuottovaatimus) Korjausvastike (korjausvastuu) YLLÄPITOVUOKRA BRUTTOVUOKRA YHTEENVETO

3 1. JOHDANTO 1.1 SELVITYKSEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ Tässä selvityksessä tarkastellaan vuoden 2013 Paraisten kaupungin sisäisten vuokrien määritystä vuodelle Tarkastelun kohteena ovat erityisesti sisäisen vuokran eri tekijöiden tarkastelu sekä vuokrista laskettujen tunnusluvut ja niiden läpikäynti. Selvityksen tavoitteena on tarkastella täyttääkö Paraisten kaupungin vuokranmääritysperiaatteet pitkäjänteiseltä ja koko uutta kuntaa palvelevalta kiinteistönpidolta vaadittavat ominaisuudet. Vuokrajärjestelmällä on kaikkiaan neljä keskeistä tavoitetta: 1) Tuottaa konsernitasolle tilojen käytön tehokkuuteen ohjaavan välineen 2) Tuottaa oikeudenmukaisen ja läpinäkyvän tilakustannuksen kunnan palvelutuotannon käytössä oleville tiloille 3) Tuottaa kiinteistönpitoon riittävän tulorahoituksen kiinteistöjohtamisen toteuttamiseen kunnan sisällä 4) Mahdollistaa tarkoituksenmukaiset ja toimivat tilaresurssit kunnan palvelutoimintaan. Vuokratarkastelun lisäksi tämän selvityksen toisessa luvussa tarkastellaan yleisemmin tilakustannusten tekijöitä sekä niiden määritystä. Kolmannessa luvussa käydään varsinaisesti läpi vuoden 2013 Paraisten kaupungin sisäisten vuokrien määritysperiaatteet. Luvussa neljä on yhteenveto keskeisimmistä havainnoista. Selvityksen on tuottanut TkL VTM Harri Isoniemi Trellum Consulting Oy:stä. 3

4 1.2 SISÄINEN VUOKRA KUNNASSA Sisäinen vuokra muodostaa kunnan sisällä osajohtamisjärjestelmän, jonka avulla kunnan omistamat ja käyttämät toimitilat kytketään osaksi kunnan vuosittaista talousarviota sekä toimintaa. Sisäisen vuokran osapuolet ovat 1) kunnan ylin johto, joka määrittelee tavoitteet, 2) tilojen hallintaa toteuttava yksikkö, joka määrittelee ja perii vuokrat ja tuottaa sovitut palvelut sekä 3) varsinaiset hallintokunnat/osastot, jotka tuottavat kunnan lakisääteiset tai muut kunnan tuottamat palvelut. Kuvio 1.1: Sisäinen vuokrajärjestelmä kuntakonsernissa 1. Toiminnan tavoitteiden määrittely Tilahallinta KUNNAN YLIN JOHTO (kv, kh ja virkamiesjohto) 3. Sisäisten vuokrien käsittely osana toimintamenoja TA ja TP Sisäisen vuokran pelisäännöt 2. Sisäisten vuokrien määrittely, veloitus ja tarvittavien tilojen ja palveluiden tuotanto Liiketoiminta Hallintokunnat/ osastot Yleisesti sisäinen vuokra muodostuu toimitilojen käytön aiheuttamista kustannuksista, jotka edelleen jaetaan pääoma-, ylläpito-, käyttö- ja käyttäjäpalvelukustannuksiin. Tilahallintaa toteuttava yksikkö muodostaa vuokrat näistä kustannuksista annetun tavoitteen sekä vastuullaan olevien palveluiden tuottamiseksi. Palveluita tuottavat hallintokunnat eli ydintoiminnan yksiköt maksavat sisäisen vuokran, joka huomioidaan annetuissa määrärahoissa osana koko palvelutoiminnan kustannuksia. Maksamallaan vuokralla ydintoiminnan yksiköt saavat tarvitsemansa tilaan liittyvät tukipalvelut sekä asianmukaiset toimitilat. Varsinaiset sisäiset vuokrat muodostuvat siis tilahallinalle tiloista aiheutuvista kustannuksista, joista siis muodostetaan varsinaiset perittävät pääoma- ja ylläpitovuokrat. Pääomavuokra jaetaan edelleen korkokustannukseen, poisto/korjausvastikkeeseen sekä mahdolliseen maanvuokraan. Pääomavuokran korkokustannus muodostuu konsernijohdon asettamasta korkotuottovaatimuksesta, jonka tilayksikkö perii käyttäjiltä ja tulouttaa 4

5 konsernijohdolle. Korjausvastuun ja muiden sisäisenä vuokrana saatujen kassavirtojen tehtävänä on toteuttaa ne toimenpiteet, peruskorjauksina ja muina palvelutoimintoina, joilla rakennuskanta pidetään sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä käytön edellyttämässä kunnossa. Tässä selvityksessä tarkastellaan täyttääkö Paraisten kaupungin nyt määritelty vuokra sisäiseltä vuokralta vaadittavat ominaisuudet niin konsernijohdon, tilayksikön kuin käyttäjänkin näkökulmasta. 2. TILAKUSTANNUSTEN KOMPONENTIT JA SISÄINEN VUOKRA Toimitiloilla on hinta samoin kuin muillakin tuotannontekijöillä. Käyttäjän näkökulmasta tämä on tilakustannus, mikä tavallisesti maksetaan vuokrana. Tilan omistajan näkökulmasta tiloista maksettavan vuokran tulee kattaa kaikki sille tilasta aiheutuvat kustannukset. Tiloista aiheutuvat kustannukset ja tätä kautta syntyvät vuokran osat voidaan jakaa kahteen erään: Pääomakustannukset Ylläpito- käyttö, ja käyttäjäpalvelukustannukset 2.1 PÄÄOMAKUSTANNUKSET Kuntien omistamat toimitilat ja rakennukset ovat käyttöomaisuutta. Käyttöomaisuudella tarkoitetaan omaisuutta, joka toimii kunnan tuotantoresurssina sen tuottaessa palveluita kuntalaisille. Toinen merkittävä käyttöomaisuuden erä ovat maa- ja vesialueet. Käyttöomaisuudesta aiheutuu pääomakustannuksia: Käyttöomaisuus kuluu ja käyttöomaisuuteen sidotulle pääomalle halutaan saada tuotto. Tuotto on korvausta verorahojen käytöstä investointeihin tai vastaavasti sillä voidaan maksaa investointiin käytetyn vieraanpääoman koron ja mahdollisesti lyhennyksen kustannukset. Sisäiseen vuokraan sisällytettävät pääomakustannusten erät muodostuvat tavallisesti kolmesta tekijästä: korjausvastike (korjausvastuu, poisto) korkokustannus maanvuokra Korjausvastuu kuvaa käyttöomaisuuden kulumisen kustannuksia. Rakennukset kuluvat ja rappeutuvat, jolloin rakennusomaisuutta täytyy peruskorjata, jotta sitä 5

6 voidaan edelleen käyttää. Korjausvastikkeen suuruisella rahamäärällä on tarkoitus korvata tai uusia rakennusta ja näin säilyttää sen käyttökelpoisuus pitkällä aikavälillä kunnan varsinaiseen palvelutoimintaan. Korko on oleellinen osa aitoa tilakustannusta, vaikka kunnissa omistaminen perustuu aina palvelutuotantoon eikä kiinteistösijoittamiseen. Korkokustannus on omistajan määrittelemä korkotuottotuottovaatimus rakennusomaisuudelle. Julkisella sektorilla omistajan ja päätöksentekijän roolissa toimivat vaaleilla valitut luottamusmiehet: valtuusto ja hallitus. Ne yleensä päättävät siitä, kuinka paljon rakennusvarallisuuden tulee tuottaa rahaa organisaation kassaan. Korkokustannus on siis palvelutoimelle kohdistettava tilakustannuserä, mutta samalla se on myös uusi varallisuudesta saatava tulo. Mikäli palvelutoiminnan tarvitsemat kiinteistöinvestoinnit on rahoitettu konsernin omalla pääomalla, voidaan korko käsitteellistää ns. vaihtoehtoiskustannuksen tai tuoton kautta. Vertailuksi voidaan ajatella, että mikäli kiinteistöjen arvoa vastaava rahamäärä olisi sijoitettu muuhun kohteeseen, esim. pankkitalletuksiin, saataisiin sille jonkinlainen tuotto. Tämä tuotto on sijoitetun rahan vaihtoehtoistuotto. Tilan omistajan näkökulmasta tilan tulisi siis tuottaa sen suuruinen ja kilpailukykyinen tuotto, että sijoitus näyttää järkevältä. Kuntasektorilla tämä voidaan ajatella siten, että toinen vaihtoehto kiinteistön hankinnalle olisi vuokrata tai rakennuttaa vastaavat tilat markkinoilta. Tällöin kaupunki voi miettiä omaa verotustarvettaan siten, että kunnan tulorahoitus kattaa investoinnin käytön aiheuttamat kustannukset eikä suurehkoa investoinnin hankintakustannusta. Tällöin kunnan omien investointien korkotuottovaatimuksen muodostamiseen voi vaikuttaa se, että millä hinnalla (koron/tuottovaatimuksen tasolla) markkinat olisivat valmiita tuottamaan/rakennuttamaan kaupungin tarvitsemaa toimitilaresurssia. Tässä mielessä sisäisen vuokran asettaminen on aina jossain määrin sidoksissa markkinoihin ja sieltä saataviin tuottoihin. Maanvuokra on korvaus maahan sitoutuneen pääoman käytöstä. Maanvuokra tuo tilan sijainnin vaikutuksen sisäiseen vuokraan. Maanvuokra on kytköksissä alueen kiinteistömarkkinoihin, joilla sijainti vaikuttaa merkittävästi hintoihin ja vuokriin. Osa kaupungeista perii siis maanvuokran erän osana sisäistä vuokraa, mutta valtaosissa kaupunkeja ko. erää ei peritä. Pääomakustannukset muodostuvat siitä, että rakennus on olemassa eli se on investoinnin kautta nykyiselle sijainnille tuotettu. Tähän investointiin liittyy siis kustannuksia eli, investointiin/rakennukseen sidotun pääoman eli rahan kustannukset sekä investoinnin kuluminen eli sen jaksottaminen taloudelliselle pitoiälle (poisto) tai rakennuksen tulevien korjausinvestointien rahoitus, jotta sitä voidaan pitkällä aikavälillä edelleen käyttää. 6

7 2.1.1 Tilojen arvostus Oleellinen tekijä rakennusomaisuuden korkotuottovaatimusta ja korjausvastiketta määritettäessä on tilojen arvot, eli mistä arvosta tilojen pääomakustannukset lasketaan. Yleisesti kuntien palvelutoimen tarvitsemia rakennuksia ei löydy vuokramarkkinoilta, jolloin sisäisten vuokrien määritys tapahtuu kustannuksiin pohjautuvina vuokrina. Kun markkinavuokraa ei siis ole olemassa, vuokrat määritetään summaamalla kaikki omistajalle tiloista aiheutuvat kustannukset käyttäjälle maksettaviksi vuokriksi. Tällöin pääomakustannukset määritellään yleisesti kustannuksittain (prosenttitasoina) valitusta arvopohjista. Tällöin eri menetelmin tuotetut arvot saattavat johtaa hyvinkin erilaisiin pääomakustannuksiin ja siksi on tärkeää mitoittaa vaaditut pääomakustannusten prosentit (korkotuottovaatimus- ja korjausvastike prosentit) tarkoituksenmukaiselle tasolle. Tilat tai rakennukset voidaan arvostaa kolmella eri tavalla. Ne ovat hankintahintainen arvo, päivänarvo eli tekninen arvo tai jälleenhankintahintainen arvo. Hankintahintainen arvo pohjautuu tilojen todelliseen hankintahintaan, josta on vuosittain vähennetty suunnitelman mukaiset poistot. Tämä arvo toimii yleisesti kirjanpitoarvon pohjana. Jälleenhankinta-arvo/uushinta puolestaan kuvaa samanlaisen rakennuksen rakentamisesta aiheutuvia kustannuksia. Tekninen arvo kuvaa jälleenhankinta-arvoa vähennettynä iän, käytön, käyttökelpoisuuden tai muun syyn johdosta tapahtuneella rakennuksen arvon alenemisella. Paras arvo korjausvastikkeen määrittämiselle on jälleenhankinta-arvo ja korkokustannuksen määrittelyyn paras arvopohja on tekninen nykyarvo. Korkoa maksetaan siitä, missä toiminnallisessa ja teknisessä kunnossa rakennus on ja korjausvastiketta siitä, että rakennus voidaan teknisesti pitää käytettävässä kunnossa. 7

8 2.2 YLLÄPITO- KÄYTTÖ- JA KÄYTTÄJÄPALVELUKUSTANNUKSET Kunnan rakennusten päivittäisestä käytöstä aiheutuu erilaisia menoja. Varsin yleinen käytäntö on, että kunnan sisäiset tilahallintaa toteuttava yksikön huolehtivat varsin laajasti ylläpitotehtävistä ja niiden kustannuksista. Paraisilla palveluiden tuotannosta vastaa konsernipalveluiden Palvelutoiminnon yksikkö, joka huolehtii ja järjestää käyttäjien tarvitsemat ylläpito-, käyttö ja käyttäjäpalvelut ja perii niiden kustannukset sisäisenä vuokrana. Ylläpitokustannukset voivat koostua seuraavista eristä: 1. Hallintokustannukset 2. Käyttö- ja huoltokustannukset 3. Ulkoalueiden hoitokustannukset 4. Lämmityskustannukset 5. Jätehuoltokustannukset 6. Vahinkovakuutukset 7. Muut hoitokulut 8. Korjaukset ja kunnossapito Em. ylläpitokustannusten ohella tiloista aiheutuu käyttökustannuksia. Käyttökustannukset muodostuvat käyttäjän tilojen käytöstä aiheutuvista muuttuvista kustannuksista. Käyttökustannuksia ovat esim. sähkön, veden ja jäteveden kulutus. Tilojen käyttäjäpalvelukustannukset puolestaan koostuvat niistä tiloihin liittyvistä palveluista, joita ei lueta ylläpito- ja käyttöpalveluihin. 8

9 Käyttäjäpalveluita ovat mm. - siivous - turvapalvelut - ruokailu- ja ravintolapalvelut - viherkasvien hankinta ja hoito - aulapalvelut, lähetti- ja toimistopalvelut yms. - tietoverkkopalvelut - pitopalvelut - sisustus- kalustus ja hankintapalvelut - muuttopalvelut yms. Kuvio 2.1 Tilakustannusten (tilojen käyttökustannusten) muodostuminen Käyttäjäpalvelut Ylläpitokustannukset Käyttöpalvelut Ylläpitopalvelut Pääomakustannukset Korjausvastike/poisto Korko Pääomakustannuksia maksettiin siitä, että rakennus on olemassa ja ylläpitokustannukset aiheutuvat siitä, että rakennus on päivittäisen käytön edellyttämässä kunnossa. Yleisesti ylläpitokustannukset on helppo tunnistaa osana rakennusten menoja, mutta pääomakustannusten ja varsinkin korkoa ei aina välttämättä tunnisteta osaksi rakennuksen kustannuksia. Yleinen harha pääomakustannuksissa on, että kunnan investointeihin käytetyn rahan hintaa ei huomioida osana pääomakustannuksia, jolloin rakennusten kustannuksista puuttuu merkittävä kustannuserä kokonaan. 9

10 2.3 SISÄISEN VUOKRAN SISÄLTÖ Sisäinen vuokra muodostetaan tilakustannuksista ja yleisesti sisäisen vuokran sisältö on seuraava. Kuvio 2.2 Sisäisen vuokran sisältö Pääomavuokra Ylläpitovuokra korko (tuottov.) korjausvastike (maanvkr). kunnossapito yleishoito ulkoalueiden hoito laitteiden huolto jätehuolto käyttö palvelut lämmitys sähkö vesi ja jätevesi ylläpitopalvelut hallinto/isännöinti käyttäjäpalvelut muut palvelut (siivous) Sisäinen vuokra koostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta. Näillä vuokraerillä rahoitetaan rakennuksen varsinaiselle omistajalle tai haltijalle niistä aiheutuvat pääoma- ja ylläpitokustannukset. Vuokralla tilojen käyttäjät eli hallintokunnat/osastot saavat asianmukaiset toimitilat ja palvelut, joilla turvataan rakennusten palvelukyky varsinaisessa palvelutoiminnassa sekä omaisuuden arvon säilyminen. Sisäinen vuokra tuo konsernijohtamiseen välineen tilojen tehokkaan käytön edistämiseen sekä luo kiinteistöjohtamiseen rahavirran, jonka avulla rakennukset voidaan pitää kunnossa. 10

11 3. PARAISTEN KAUPUNGIN SISÄISTEN VUOKRIEN MÄÄRITYS Kaupungin tilahallinnasta ja palvelutuotannosta vastaa Paraisten kaupungin konsernipalveluiden Palvelutoiminnot osasto. Tilahallinto keskitettiin Paraisilla vuonna 2003 Kiinteistölaitos nimiseen liikelaitokseen, joka vastasi tilahallinnosta. Liikelaitoksesta luovuttiin kuntaliitoksen yhteydessä vuonna 2009 ja nykyinen palvelutoiminnot puolestaan on jaettu kolmeen eri yksikköön, jotka ovat o kiinteistöt o kaupungin ruokapalvelu ja o siivousyksikkö Kiinteistöt -yksikkö vastaa kaupungin omistamien kiinteistöjen hallinnosta, yllä- ja kunnossapidosta sekä kaupungin omien vuokra-asuntojen vuokraamisesta ja isännöinnistä. Lisäksi yksikkö vastaa rakennuttamisesta, johon kuuluu uudisrakentaminen sekä olemassa olevien rakennusten peruskorjaaminen. Kaupungin ruokapalvelu eli Parasmat hoitaa kaupungin päiväkotien, koulujen ja eri laitosten ruokahuollon. Lisäksi ruokapalvelut tarjoaa tilauspalveluita kaupungintalossa kokoustaan pitäville yrityksille ja yhteisöille ja siivousyksikkö puolestaan vastaa kaupungin kiinteistöjen siivouksesta. Palvelutoiminnot osastolla on hallinnassaan rakennuksia noin m2 ja siellä työskentelee noin reilut 70 henkeä. Sisäisten vuokrien sisältö vuodelle on kuvattu seuraavassa kuvassa. Kuvio 3.1 Sisäisen vuokran sisältö Omistajakustannukset rakennuksen korjausvastike ylläpitovuokra Hallinto, kp energia ja V ja JV hallinto kunnossapito lämmitys sähkö vesi- ja jätevesi Kh, vartiointi ja muut kust. yleishoito jätehuolto laitehuolto ulkoalueiden hoito vartiointi muut kustannukset 11

12 Seuraavassa on kuvattu Palvelutoimintojen Kiinteistöyksikön perimien sisäisten vuokrien keskimääräiset neliöhinnat vuosien 2010 ja 2011 tilinpäätöksen sekä vuosien 2012 ja 2013 talousarvioiden pohjalta. Taulukko 3.1 Sisäisten vuokrien kehittyminen v TP 2010 TP 2011 TA 2012 TA 2013 m Povkr /m2/kk 0,64 0,48 0,42 0,53 Ypvkr /m2/kk 3,55 3,88 3,65 3,91 Brkvr /m2/kk 4,19 4,36 4,07 4,44 Brvkr /v Pääomavuokra on vaihdellut vuoden 2012 talousarvion 0,42 /m2/kk ja 2010 tilinpäätöksen 0,64 /m2/kk välillä. Vuodelle 2013 määritellyt Palvelutoimintojen kiinteistöyksikön menot vuodelle 2013 on kuvattu seuraavassa taulukossa. Taulukko 3.2 Palvelutoimintojen kiinteistöt yksikön vuoden 2013 talousarvio menot TA 2013 /v Henkilöstökulut Palveluiden ostot Materiaalit ja tarvikkeet Muut kulut Toimintakulut yht Perityt sisäiset bruttovuokrat vastaavat kohtuullisen hyvin nyt vuodelle 2013 arvioituja menoja, jolloin sisäisten vuokrien ja Palvelutoimintojen Kiinteistöt yksikön tulorahoituksen pohjan muodostavat perityt sisäiset vuokrat. Tämän lisäksi Talousarviossa 2013 tuloiksi on myös luettu noin euron myyntituotot, jolloin koko toiminnan tulos on arvioitu jonkin verran ylijäämäiseksi. Seuraavissa luvuissa on vuokrien määrittelystä hieman tarkemmin. 12

13 3.1 OMISTAJAKUSTANNUKSET/PÄÄOMAVUOKRA Korkokustannus (korkotuottovaatimus) Paraisten kaupungin sisäinen vuokra ei sisällä rakennuksen korkokustannusta ollenkaan. Paraisten kaupungissa korkokustannus poistettiin siinä vaiheessa, kun aiemmin liikelaitoksena toimivalle Kiinteistölaitokselle kirjanpitoarvolle asetettua 6 % tuottovaatimuksen mukaista korkokustannusta ei kaupunginhallituksen päätöksen mukaan saanut periä. Kustannukset tuolloin jätettiin Kiinteistölaitokselle, mutta kustannuksia vastaavaa vuokraa ei kuitenkaan saanut periä. Tässä päätöksenteossa ei aikanaan huomioitu, että vastaava korkokustannus olisi kaupungille myös tulo, jolla voidaan rahoittaa vuokrien noston kautta kasvaneet palvelutoiminnan kustannukset. Korkokustannuksen määrittelyllä kiinteistöpääoma ja investoinnit saadaan kytkettyä kaupungin käyttötalouteen aiempaa paremmin ja tuloksena talousarvioluvut sekä tulojen ja menojen osalta lähtötilanteessa nousevat. Vuonna Paraisten kaupunki luopui korkokustannuksesta ja vuoden 2009 kuntaliitoksen yhteydessä myös liikelaitos toimintamuodosta luovuttiin. Nyt Paraisten konsernipalveluiden Palvelutoiminnot yksikön sisäisestä vuokrasta puuttuu korkokustannus tehden pääomavuokrasta myös huomattavan alhaisen. Kuntaliitto suosittaa vuona 2009 julkaistussa sisäisen vuokran kirjassaan korkokustannuksen määrittelyä edellä kuvatun mukaisesti. 1 Korkokustannus määritellään yleensä rakennuksen tekniselle arvolla ja nyt korkokustannusten puuttumisen lisäksi myös tämä rakennusten tekninen arvon määrittely puutuu. Korkokustannuksen määrittäminen on puhtaasti kaupungin omistajapolitiikkaan pohjautuva asia. Nyt korkokustannusta ei ole määritelty ja näin tulevan yhdistyvien saaristokuntien kiinteistövarallisuuteen sidottu raha on ilmaista. Kaikella varallisuudella on olemassa korkokustannus, joka minimissään noudattelee vieraan pääoman korkokustannusta. Nyt toimitilakustannukset ja toimitilakustannusten tasosta tehtävät johtopäätökset ovat osin virheellisiä, koska eräs merkittävä kustannuserä niistä puuttuu. Korkokustannus nostaa aina käyttäjien maksamaa toimitilakustannusta, mutta samalla tämä on myös kaupungille uusi tuloerä, joka voidaan kohdentaa määrärahoina takaisin palvelutuotantoon. Tällä tulo-kustannus toimenpiteellä saadaan paljon rahaa sitova kiinteistöpääoma mukaan kunnan talousarvioon entistä kiinteämmin. Nyt kiinteistöpääoman tulovaikutusta osana talousarviotarkastelua ei ole tunnettu, jonka vuoksi sitä ei ole otettu käyttöön. Lisäksi korkokustannuksen pohjana käytettävä teknisen arvon määrittely koko omaisuudesta puutuu. 1 Tämän selvityksen kirjoittaja on kirjoittanut kuntaliitolle kirjan vuonna 2009 Sisäinen vuokra kunnissa ja kuntayhtymissä, jossa otettiin kantaa sisäisten vuokrien määrittelyihin kunnissa ja kuntayhtymissä. Julkaistussa kirjassa suositellaan korkokustannuksen määrittämistä ja käyttöönottoa sisäisen vuokran laskennassa. 13

14 3.1.2 Korjausvastike (korjausvastuu) Vuonna 2013 sisäiseen vuokraan kuuluva korjausvastike on laskettu rakennuksittain jälleenhankinta-arvon pohjalta. Nyt korjausvastikkeen keskimääräinen neliöhintahinta on 0,53 /m2/kk, mikä on huomattavan matala. Yleisesti jälleenhankinta-arvo kuvaa samanlaisen rakennuksen rakentamisesta aiheutuneita kustannuksia samalle tontilla ja seuraavassa on kunnittain tarkasteltu korjausvastikkeen pohjaksi määriteltyjä jälleenhankinta-arvoja ja sen neliöhintoja. Taulukko 3.3: Jälleenhankinta-arvot kunnittain (m2, ja /m2) Kunta m2 /m2 Jha Parainen Nauvo Korppoo Houtskär Iniö Yhteensä/keskim Yhteenlaskettu kiinteistöomaisuuden määrä on noin m2 (v tilanne) ja jälleenhankinta-arvo on noin 158,8 miljoonaa euroa. Omaisuuden keskimääräinen neliöhinnaksi saadaan noin /m2 ja tarkastelussa on mukana kaikki ne rakennukset, joille jälleenhankinta-arvot oli vuonna 2009 määritelty. Seuraavassa tarkastellaan omaisuuden neliöhintoja kunnittain. Kuva 3.2: Rakennusten jälleenhankinta-arvojen neliöhinnat kunnittain ( /m2) Parainen Nauvo Korppoo Houtskär Iniö /m2 Rakennusten jälleenhankinta-arvon neliöhinta vaihtelee Korppoon reilusta eurosta Nauvon vajaaseen euroon. Omaisuuden keskimääräiseen neliöhintaan vaikuttaa omaisuuden rakenne, eli miten omaisuus on painottunut. Neliöhinnaltaan kalleimmat ovat yleensä päiväkodit ja terveydenhuollon rakennukset (karkeasti noin /m2) tämän jälkeen ovat asuin, koulu ja 2 Jälleenhankinta-arvon hinnat pohjautuvat v hintatasoon eikä niitä ole sen jälkeen päivitetty. 14

15 hallintorakennukset (karkeasti noin /m2) ja neliöhinnaltaan halvimmat puolestaan ovat varastot ( /m2). Omaisuuden keskimääräiseen jälleenhankinta-arvon neliöhintaan vaikuttaa siis minkä hintaisista rakennuksista omaisuus koostuu. Nyt Paraisten kaupungin rakennuksille määritellyt arvot näyttävät järkeviltä rakennuksen käyttötarkoituksiin nähden ja tuottavat myös riittävän hyvän arvopohjan korjausvastikkeen laskemiseen. Tosin hinnoittelu pohjautuu nyt vuoden 2009 hintatasoon, jolloin on tarkoituksenmukaista päivittää jälleenhankinta-arvon hintataso vastamaan v hintatasoa. Korjausvastike on se rahamäärä, jolla rakennukset voidaan pitää käyttökelpoisessa kunnossa pitkällä aikavälillä. Korjausvastiketekijä määritellään haluttuna prosenttina valitusta arvopohjasta ja sen tulisi siis mahdollistaa riittävien peruskorjausinvestointien toteuttaminen. Jälleenhankinta-arvoon määritellyt korjausvastiketekijät vaihtelevat yleensä noin 1,75 2,5 % välillä, riippuen omaisuuden kunnosta. Nyt määritelty korjausvastiketekijä on 2 % jälleenhankinta-arvosta, jolloin se on tasoltaan keskimääräistä luokkaa. Seuraavassa on verrattu TA 2013 laskettua korjausvastiketta reaaliarvosta laskettuun ja todelliseen kulumiseen pohjautuvaan korjausvastikkeeseen. Taulukko 3.4: Vuoden TA 2013 korjausvastikkeen vertailu laskennalliseen korjausvastikkeeseen (m2, /v, /m2/kk) m Kvastike /m2/kk /v TA , Laskennal , Nyt määritelty keskimääräinen korjausvastikkeen neliöhinta on vuoden 2009 rakennusten jälleenhankinta-arvon hintatasolla 2,67 /m2/kk ja yhteenlaskettu korjausvastikkeen määrä puolestaan on noin 3,2 miljoonaa euroa vuodessa koko omaisuudessa. Korjausvastikkeen neliöhintaan siis vaikuttaa jälleenhankinta-arvo eli mitä kalliimmat rakennukset sitä korkeampi korjausvastike. Paraisten kaupungin nyt vuodelle 2013 laskema korjausvastike on siis 0,53 /m2/kk ja laskennallinen korjausvastike tarve on siis 2,67 /m2/kk. Korjausvastike on rakennusten elinkaaritalouden kannalta keskeisin sisäisessä vuokrissa määriteltävä tekijä. Korjausvastikkeen arvopohjaksi nyt määritelty jälleenhankinta-arvo on teoreettisesti oikea ja lisäksi korjausvastikkeen hinnoittelu on tasoltaan riittävä. Mikäli kuitenkin päätetty Palvelutoimintojen investointitaso on nyt määritellyn alle, tulee korjausvastiketekijä sopeuttaa päätetyn investointitason mukaiseksi. Näin korjausvastike ei tasoltaan välttämättä vastaa rakennusten investointitarpeita, mutta rakennusten käyttäjille vuokrat on sitten määritelty oikeudenmukaisesti. 15

16 3.2 YLLÄPITOVUOKRA Rakennusten ylläpitovuokra Paraisten kaupungissa pohjautuu kahteen eri osaan eli 1) hallinto, kunnossapito, energia sekä vesi- ja jätevesi sekä 2) kiinteistönhoito, vartiointi sekä muut kustannukset. Vuokrien hinnoittelu pohjautuu osin rakennusten toteutuneisiin kustannuksiin, ja vuodelle 2013 budjetoituihin kustannuksiin. Osasta kuntia ei vuokrien muodostusvaiheessa ollut saatavissa toteutuneita kustannustietoja, jolloin ne arvioitiin käyttötarkoituksiltaan vastaavien rakennusten kautta. Näihin arvoihin lisättiin vielä kustannusnousut vuodelle 2009, siten että energian hinnan nousuksi arvioitiin 10 % (sähkö ja lämpö) ja muille erille, jotka ovat pääsääntöisesti palkkakustannuksia, 4 %. Hallinto eli isännöinti tasattiin kaikille rakennuksille tasaisesti 0,30 /m2/kk vuokra-erällä. Seuraavassa on yhteenvetona nyt määritellyt ylläpitovuokrat edellä kuvatun rakenteen mukaan kunnittain. Taulukko 3.5: Ylläpitovuokra vuonna 2013 m Ylläpitovuokra /m2/kk /v TA , Koko ylläpitovuokra on yhteensä vajaat 4,7 miljoonaa euroa ja keskimäärin neliöhinta on 3,91 /m2/kk. Nyt vuokrat on määritelty rakennuskohtaisen toteutuman ja lisäksi siihen on huomioitu vuodelle 2013 tapahtuva kustannustason nousu. Sinänsä ylläpitovuokrat on määritelty oikein, ja rakennuskohtaiset vuokrat ovat vielä yhteyksissä vuoden 2013 Palvelutoiminnot kiinteistöt yksikön budjettiin. Ylläpitovuokran oikea mitoitus onko Palvelutoiminnot osaston toiminnan kriittisin tekijä, sillä sen tulee nettobudjettiperiaatteen mukaisesti riittää ylläpitopalveluiden tuotantokustannuksiin. Palvelutoimintojen kiinteistöyksikön ylläpitovuokramäärittely on erittäin keskeinen osa toimintaa. Palvelutoimintojen tulee pystyä rahoittamaan toimintansa saaduilla tuloilla ja hallintokunnille tarjottavalle kiinteistöyksikön palvelutuotteen hinta muodostetaan ylläpitovuokran kautta. Nyt ylläpitovuokran hinnoittelu on oikeudenmukainen ja se näyttää asettuvan kohtuulliselle ja oikeudenmukaiselle tasolle sekä kiinteistöpidon että käyttäjienkin näkökulmista. 16

17 3.3 BRUTTOVUOKRA Määritelty sisäisen vuokran bruttovuokra koostuu siis omistajan kustannuksista sekä ylläpitovuokrasta. Seuraavassa on vielä yhteenveto sisäisen vuokran sisällöstä ja vuokrahinnoista. Taulukko 3.6. TA 2013 bruttovuokra yhteensä ja keskimäärin 3 ( /v, /m2/kk) m Bruttovuokra 2013 /m2/kk /v Povkr TA , Ypvkr TA , Brvkr , Bruttovuokra vuodelle 2013 on siis noin 5,33 miljoonaa euroa ollen keskimäärin 4,44 /m2/kk. Mikäli nyt määritelty pääomavuokra korvataan reaaliarvoista lasketulla korjausvastikkeella, niin vuoden 2013 laskennallinen bruttovuokra on kuvattu seuraavassa taulussa. Taulukko 3.7. Laskennallinen vuokra v ( /v, /m2/kk) m Bruttovuokra 2013 /m2/kk /v Povkr lask. 2, Ypvkr TA , Brvkr , Nyt bruttovuokra nousisi pääomavuokran nousun verran eli noin 2,5 miljoonaa euroa ja bruttovuokran neliöhinta olisi 6,58 /m2/kk. Seuraavassa on vertailtu Paraisten kaupungin perimää vuoden 2013 todellista bruttovuokraa eri kaupunkien määrittelemiin vuoden 2010 ja 2013 sisäisiin bruttovuokriin. 3 Neliöhinnat ovat keskimääräisiä kuluja ja ne laskettu suhteessa koko pinta-alaan. 17

18 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 Kuva 3.3: Vuokravertailu Parainen vs. eri kaupungit 4 Brvkr kaupungeittain v ja 2013* /m2/kk 8,00 6,00 Ypvkr Povkr 4,00 2,00 0,00 Muilla kaupungeilla kuin Hämeenlinnalla ja Paraisilla rakennusten pääomavuokrien määrittely pohjautuu rakennusten reaaliarvoihin ja pääomavuokraan kuuluu sekä korko että korjausvastike. Keskimääräinen pääomavuokran neliöhinta on eri kaupungeissa noin 6 8 /m2/kk ja ylläpitovuokra sisällöstä riippuen noin 3,00 6,00 /m2/kk. Bruttovuokrien neliövuokra vaihtelee pääoma- ja ylläpitovuokrien sisällöstä ja määrittelystä johtuen noin 6,00-16 /m2/kk välillä. Paraisten vuoden 2013 sisäisten vuokrien bruttovuokran neliöhinta ovat selvästi koko vertailuryhmän alhaisin ja edelleenkin, mikäli pääomavuokra muodostuisi laskennallisesta korjausvastikkeesta (6,58 /m2/kk), olisi vertailuryhmän toiseksi edullisin Vaasan jälkeen. Vaasan bruttovuokran neliöhinta on nyt vuoden 2010 hintatasossa, joten sielläkin relevantti bruttovuokrataso on noin 7-8 /m2/kk v Trellum on ollut määrittelemässä sisäisiä vuokria Espoossa, Lahdessa, Joensuussa, Porvoossa, Järvenpäässä, Muuramessa, Kemissä, Sipoossa ja Tuusulassa. Tämän lisäksi Trellum on päivittänyt sisäisiä vuokria aina vuosittain Porvoossa, Järvenpäässä, Muuramessa ja Sipoossa. 18

19 4. YHTEENVETO Paraisten kaupungin sisäisen vuokran määrittelyt ja laskennat vastaavat pääosin pitkäjänteiselle kiinteistöpidolle asettavat tavoitteet. Vuokranmäärittelyperiaatteet ja bruttovuokrien laskenta on teoreettisesti oikein nykyisten tekijöiden osalta, mutta eräs keskeinen kustannuserä vuokrista siis vielä puuttuu eli korkokustannus ja edelleen korjausvastike ei mahdollista riittäviä peruskorjausinvestointeja nykyiseen kiinteistökantaan Vuokrat ovat määritelty oikein lähtien rakennusten arvoista ja ylläpitokustannuksista, mutta korkokustannuksen määrittely puuttuu. Lisäksi nyt pääomavuokraan laskettu korjausvastike on talousarvioon nähden oikealla tasolla, mutta Paraisten kaupungissa korjausvastike on aina sopeutettu Kiinteistölaitokselle päätettyyn investointitasoon, joka ei sinänsä ole vastannut rakennusten todellista tarvetta. Keskimäärin Trellum Consulting Oy:n toteuttamissa vuokraprojekteissa aidot sisäiset vuokrat ovat kaupungeissa ja kunnissa koosta riippumatta olleet noin 8 16 /m2/kk 5, joten nyt Paraisten kaupungin vuokrat ovat selvästi alle tämän keskimääräisen tason. Vuokra nykyisellään siis toimii tilakustannusten laskentavälineenä, mutta vuokrajärjestelmän toimivuus varsinkin koko konsernitasolla kaipaa vielä kehittämistä. Littoisissa TkL, VTM Harri Isoniemi Tässä selvityksessä käytetty materiaali: - Paraisten kaupungin Kiinteistölaitoksen vuokrien määrittelyaineisto vuodelta Paraisten kaupungin päätökset kiinteistölaitoksen perustamisesta - Paraisten kaupungin päätökset toiminnan muutoksesta - Paraisten kaupungin talousarvio v Trellum Consulting Oy:n materiaali vuokrienmääritys projekteista 5 Trellum Consulting Oy:n on toimintavuosiensa aikana ollut toteuttamassa noin suuren ja keskikokoisen kaupungin vuokrien määritystä sekä päivittänyt noin 5-10 kaupungin sisäiset vuokrat aina vuosittain. 19

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä

Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä Sisäinen vuokra kunnassa ja kuntayhtymässä TEKIJÄ Harri Isoniemi ISBN 978-952-293-203-7 (pdf) ISBN 978-952-213-086-0 (nid.) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2009 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14 PL 200 00101

Lisätiedot

RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007. Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat

RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007. Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat RAPORTTI Nro VTT-R-08117-07 20.9.2007 Valtion vuokrajärjestelmän kehittäminen - yliopistot - vankilat Pekka Pajakkala Paula Ala-Kotila Syyskuu 2007 1 Esipuhe Valtiovarainministeriö kutsui 27.2.2007 selvitysmiehen,

Lisätiedot

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä

Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Ympäristöministeriön raportteja 5 2013 Vuokrataloyhteisöjen toimintatavat ARA-asuntojen omakustannusvuokrien määrityksessä Hanna Kaleva, Jessica Niemi, Jari Ylönen ja Mikko Hietala YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo

Elinkaarimallien. taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit. KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy 2006 Hanna Kaleva Kaisa Leiwo Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit KTI Kiinteistötieto Oy

Lisätiedot

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti

Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Väliraportti Kuntatalous, konsernihallinto ja tukipalvelut Teemaryhmä 5 Nykytilan kuvaus Kuntatalous 2 (29) Sisällysluettelo 1. Toimeksianto... 2 2. Tehtävän rajaus... 4 3. Nykytilan kuvaus... 4 4. Kaupunkien mahdollisen

Lisätiedot

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin

KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin KUNNAT JA OMISTAMINEN Johdatus kaupunkien omistajuusproblematiikkaan ja omistajuusinnovaatioihin Pentti Siitonen & Ari-Veikko Anttiroiko & Olavi Kallio Tampereen yliopisto Tampere 2010 2 SISÄLTÖ Alkusanat...3

Lisätiedot

TEKIJÄT Terttu Vainio Eero Nippala. 1. painos ISBN 952-213-108-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Terttu Vainio Eero Nippala. 1. painos ISBN 952-213-108-3. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Terttu Vainio, Eero Nippala Kuntien rakennusten hallinta, ylläpito ja peruskorjaaminen Ruotsissa ja Norjassa ISBN 952-213-108-3 2006 TEKIJÄT Terttu Vainio Eero Nippala 1. painos ISBN 952-213-108-3 Suomen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2012 Linnan Tilapalvelut -liikelaitoksen johtokunta 13.3.2013 Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2012... - 1 - Johtokunta... - 3 - Liikelaitoksen organisaatio...

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering och Analys Pekka Lith Pekka Lith Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Tutkimuksia ja raportteja 1/2006

Lisätiedot

PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI TASEANALYYSI. 12.5.2010 Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys

PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI TASEANALYYSI. 12.5.2010 Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys PAKETTI - KUNTIEN PALVELURAKENTEIDEN KEHITTÄMISPROJEKTI TASEANALYYSI 12.5.21 Päijät-Hämeen kuntajakoselvitys 1 Tiivistelmä ja johtopäätökset Kuntien tase-erissä ja tasearvoissa on eroja. Taseen loppusummalla

Lisätiedot

Kemin konsernirakenneselvitys

Kemin konsernirakenneselvitys Kemin konsernirakenneselvitys Kemin kaupunki 9.6.2015 LUOTTAMUKSELLINEN Sisällysluettelo Sisällysluettelo 2 Yhteenveto 3 Toimeksiannon tausta ja tavoitteet 5 Yhtiöiden taloudellisen aseman ja näkymien

Lisätiedot

Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN

Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN TALOUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Olavi Sariola SEURAKUNNAN INVESTOINTIEDELLYTYKSET VERRATTUNA SEURAKUNTAYHTYMÄÄN Pro gradu -tutkielma Laskentatoimi Lokakuu 2012 OULUN YLIOPISTO Taloustieteiden tiedekunta TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN MARKKINAT SUOMESSA

KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN MARKKINAT SUOMESSA Teknillisen korkeakoulun rakentamistalouden laboratorion selvityksiä 35 Helsinki University of Technology Construction Economics and Management Papers 35 Espoo 2001 TKK-RTA-S35 KIINTEISTÖJOHTAMISPALVELUJEN

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus

Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Teknisten palvelujen tuotteistaminen Kuopion, Hämeenlinnan ja Kouvolan tuotteistamisprosessien alkuvaiheen kartoitus Olavi Kallio Tampereen yliopisto Yhdyskuntatieteiden laitos Tampere 2010 2 Alkusanat

Lisätiedot

Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi. Pääotsikko - Elinkaarisuunnittelu Alaotsikko Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi

Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi. Pääotsikko - Elinkaarisuunnittelu Alaotsikko Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi ETELÄ-SUOMI-VIRO INTERREG III A hanke KIINTEISTÖALAN SUOMALAIS-VIROLAINEN KEHITYS- JA KOULUTUSHANKE Ylläpitokustannusten vertailu ja tilastointi Raportti on valmistunut osana Kiinteistöalan Koulutussäätiön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006

Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Oulun kaupungin tilinpäätösanalyysi 2006 Versio : 3.12.2007 B&MANs - 1 - Sisältö Tausta ja tavoitteet Oulun kaupunki 2002-2006 Oulun kaupunkikonserni 2006 Oulun kaupunkikonserni - yhteenveto 30.11.2007

Lisätiedot

Tampereen kaupunkikonsernianalyysi

Tampereen kaupunkikonsernianalyysi Tampereen kaupunkikonsernianalyysi Versio : 6.3.2006 B&MANs -1- Sisältö Tausta ja tavoitteet Toimintaympäristön muutokset Tampereen kaupunki 2001-2004 Tampereen kaupunkikonserni - yhteenveto 6.3.2006 2-2-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 108/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Senaatti-kiinteistöistä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi Senaatti-kiinteistöjä koskeva laitoskohtainen laki.

Lisätiedot

Loviisan Vesi- ja viemärilaitos

Loviisan Vesi- ja viemärilaitos Loviisan Vesi- ja viemärilaitos Taloudellisen aseman analyysi 27.10.2011 Sisältö Selvityksen sisältö Sivu Tiivistelmä 3 Selvitystyön lähtökohdat 5 Vesi- ja viemärilaitoksen talouteen vaikuttavat tekijät

Lisätiedot

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010

Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi -liikelaitos VUOSIKERTOMUS 2010 Vaasan Talotoimi liikelaitos lyhyesti Vaasan kaupungin rakennus- ja toimitilaomaisuuden hoito ja hallinta on keskitetty Vaasan Talotoimelle. Vaasan Talotoimen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOISTA

VESIHUOLTOLAITOKSEN TAKSOISTA Vammalan kaupunki Mouhijärven, Punkalaitumen ja Äetsän kunnat SELVITYS YHDISTETYN VESIHUOLTOLAITOKSEN KUSTANNUKSISTA JA TAKSOISTA Tiivistelmä & 2007 # 391 TOIMEKSIANTO Vammalan kaupunki sekä Punkalaitumen,

Lisätiedot

361 ASUMISKUSTANNUKSET SUURISSA ALUEKESKUKSISSA

361 ASUMISKUSTANNUKSET SUURISSA ALUEKESKUKSISSA VATT-KESKUSTELUALOITTEITA VATT DISCUSSION PAPERS 361 ASUMISKUSTANNUKSET SUURISSA ALUEKESKUKSISSA Teemu Lyytikäinen Henrik Lönnqvist Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic

Lisätiedot

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015

KYYJÄRVEN KUNTA. Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 KYYJÄRVEN KUNTA Kyyjärvellä on hyvä, mutta me pyrimme parempaan! TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016-2018 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 4 2 KYYJÄRVEN KUNNAN PERUSAJATUS... 5 2.1 VISIO... 5 2.2

Lisätiedot

KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1

KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1 Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA / Kunnat ja markkinat -hanke Bo Erik Ekström, Mika Pohjonen ja Ilkka Haavisto Muistio: KILPAILUNEUTRALITEETTI KUNTAPALVELUJEN TUOTANNOSSA 1 1 Muistio on koostettu loppuvuodesta

Lisätiedot

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys

Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys EKSOTE, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri LUONNOS 15.8.2013 Yhteenveto 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) tilat

Lisätiedot