Pysyvien vastaavien hankintamenon vähennykseksi luetaan hankintaan saadut valtionosuudet, investointiavustus ja muut rahoitusosuudet.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pysyvien vastaavien hankintamenon vähennykseksi luetaan hankintaan saadut valtionosuudet, investointiavustus ja muut rahoitusosuudet."

Transkriptio

1 KOKKOLAN KAUPUNGIN PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTO- JA LASKENTAOHJEET 1 POISTO- JA LASKENTAOHJEIDEN TARKOITUS 1 Pysyvien vastaavien laskentaohjeen tarkoituksena on antaa tarkentavat ohjeet kirjanpitolainsäädännön sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden soveltamisesta kaupungin kirjanpitoon siltä osin kuin ne koskevat pysyvien vastaavien erien käsittelyä ja suunnitelman mukaisia poistoja. Kunnilla on velvollisuus noudattaa em. säädöksiä ja ohjeita, eikä niitä sellaisenaan ole toistettu tässä poisto- ja laskentaohjeessa. 2 PYSYVIEN VASTAAVIEN KÄSITE JA RYHMITTELY 2 Kaupungin taseessa arvostettavia pysyviä vastaavia ovat aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, jotka vaikuttavat jatkuvasti tuotannontekijöinä useana tilikautena, sekä toimialasijoittamisen osakkeet ja osuudet ja muut sijoitukset, joiden hankinta-arvo ylittää pienhankintarajan ja jotka on hankittu investointiosan määrärahoilla. 3 Kaupungin omaisuuslajit ja omaisuuslajien poistovälykset sisältävät poistosuunnitelman perusteet ovat tämän ohjeen liitteenä nro 1. Pysyvien vastaavien hyödykkeet ryhmitellään kirjanpidossa suunnitelman mukaisiin omaisuuslajeihin ja tarvittaessa niiden alalajeihin kaupunginhallituksen päättämällä tavalla. 4 Rakenteilla ja valmisteilla olevat pysyvien vastaavien hyödykkeet sisällytetään omaisuuslajiin aktivoidut keskeneräiset pysyvien vastaavien hyödykkeet. Valmistuneet pysyvien vastaavien hyödykkeet ja vuosierät on siirrettävä asianomaisiin omaisuuslajeihin. 3 HYÖDYKKEIDEN MERKITSEMINEN PYSYVIEN VASTAAVIEN KIRJANPITOON 5 Hyödykkeet merkitään pysyvien vastaavien kirjanpitoon hankinta-arvoon ja itse valmistettu hyödyke valmistusarvoon. Hankintamenon aktivoinnin tulee perustua kirjanpitoon tai kustannuslaskentaan. Pysyvien vastaavien hankintamenon vähennykseksi luetaan hankintaan saadut valtionosuudet, investointiavustus ja muut rahoitusosuudet. 6 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden hankintaa, valmistamista ja perusparannuksia varten osoitettujen investointimäärärahojen käyttö kirjataan pysyvien vastaavien arvon lisäykseksi todellisen käytön mukaan. Keskeneräiset valmistumattomat suunnittelumenot ja muut vastaavat menot poistetaan pysyvien vastaavien kirjanpidosta sen jälkeen, kun hankkeen toteuttamisesta on luovuttu ja ne kirjataan tällöin tilinpäätöksessä kuluksi. 7 Kaupungin saadessa tai luovuttaessa vaihdon yhteydessä pysyvien vastaavien hyödykkeitä merkitään pysyvien vastaavien kirjanpitoon vaihtoon liittyvistä asiakirjoista ilmenevät arvot. Ellei asiakirjoista muuta ilmene, katsotaan luovutetun pysyvien vastaavien hyödykkeen arvoksi saadun omaisuuden vaihtoarvo silloin, kun välirahaa ei saada eikä makseta. Mikäli vaihdossa käytetään välirahaa, katsotaan luovutetun pysyvien vastaavien hyödykkeen arvoksi saadun omaisuuden vaihtoarvo lisättynä saadulla tai vähennettynä maksetulla välirahalla. 8 Kaupungin saadessa vastikkeetta pysyvien vastaavien hyödykkeen, merkitään tällaisen hyödykkeen hankinta-arvo nollaksi käyttöomaisuuskirjanpidossa.

2 9 Pysyvien vastaavien hyödykkeen hallintaoikeuden siirtyessä kaupungin toimintayksiköltä toiselle kirjataan siirto kirjanpitoarvoon. Siirretyn pysyvien vastaavien hyödykkeen suunnitelman mukaista poistoista vastaa siirron saanut toimintayksikkö siirtoajankohdasta lähtien. 4 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT JA POISTOSUUNNITELMA 10 Kaupungin pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpitoarvoa alennetaan vuosittain omaisuuslajikohtaisesti suunnitelman mukaisin poistoin. Kaupunginhallitus päättää hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaisen poistoajan omaisuuslajille annetun poistovälyksen sisällä taloudellisen pitoaikaan tai palvelutuotantokykyyn perustuen ja varovaisuuden periaatetta noudattaen. 11 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden poistomenetelminä tulevat kyseeseen tasapoisto ja käytön mukainen poisto. Tämän ohjeen liitteestä ilmenevät eri omaisuuslajeille sallitut poistomenetelmät. LIITE Pysyvien vastaavien hyödykkeen suunnitelman mukaiset poistot aloitetaan pääsääntöisesti käyttöönottokuukautta seuraavan kuukauden alusta. 5 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN ARVONKOROTUKSET 13 Arvonkorotus voidaan tehdä pysyviin vastattaviin kuuluviin maa- ja vesialueisiin tai arvopapereihin, jotka ovat muita kuin rahoitusvälineitä, jos arvonkorotuskohteen todennäköinen luovutushinta on tilinpäätöspäivänä pysyvästi alkuperäistä hankintamenoa olennaisesti suurempi. 14 Arvonkorotuksesta ei tehdä poistoja. Arvonkorotusta vastaava määrä kirjataan taseen Vastaavaa-puolella arvonkorotuskohteen arvon lisäykseksi. Taseen Vastattavaa-puolella arvonkorotus kirjataan omaan pääomaan sisältyvää arvonkorotusrahastoon. Arvonkorotus tulee peruuttaa, jos sen edellytykset lakkaavat taikka hyödyke luovutetaan tai menetetään. 6 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN ARVON MUUTOKSET JA TARKISTUKSET 15 Milloin pysyvien vastaavien hyödyke puretaan tai se tuhoutuu, vahingoittuu, turmeltuu tai katoaa tai pysyvien vastaavien hyödykkeen reaaliarvo muuten olennaisesti ja pysyvästi alenee, kirjataan omaisuuden kirjanpitoarvo tai sen alentunut osa tilinpäätöksessä kuluksi kertaluonteisena poistona. Sama menettely koskee myös pysyvien vastaavien hyödykkeiden käyttöomaisuutta, jota ei enää käytetä kunnalliseen palvelutoimintaan tai liiketoimintaan tai jonka palvelujen tuottamiskyky on muuten olennaisesti ja pysyvästi alentunut. 16 Myytäessä pysyvien vastaavien hyödyke kaupungin ulkopuolelle lasketaan pysyvien vastaavien hyödykkeen myyntivoitto tai tappio hyödykekohtaisesti vähentämällä myyntitulosta suunnitelman mukainen jäännösarvo. Myyntitilikaudella tehdään pysyvien vastaavien hyödykkeen hankintamenosta suunnitelman mukainen poisto luovutusajankohtaan asti. Merkitykseltään vähäinen myyntitilikauden poisto voidaan kuitenkin jättää tekemättä. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden myyntivoitot esitetään tuloslaskelmassa pääsääntöisesti toiminnan muina tuottoina ja myyntitappiot toiminnan muina kuluina tai kertaluonteisina poistoina. Merkittävät pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot esitetään tuloslaskelmassa satunnaisina tuottoina ja kuluina.

3 Arvoltaan epäolennaisen hyödykkeen myyntihinta voidaan suoraan vähentää saman omaisuuslajin hyödykkeiden hankintamenoista. 7 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN PERUSPARANNUSMENO 17 Perusparannuksella tarkoitetaan pysyvien vastaavien hyödykkeiden uusimis- ja lisätyötä tai sellaista hankintaa, joka lisää käyttöomaisuuden arvoa tai lisää hyödykkeen palveluntuottamiskykyä alkuperäistä suuremmaksi. Perusparannukset tehdään investointiosan määrärahoilla. Vuosikorjaukset ja muut niihin verrattavat korjausmenot tehdään käyttötalousosan määrärahoilla. Pysyvien vastaavien hyödykkeen perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. Mikäli perusparannus pidentää olennaisesti alkuperäisen investoinnin taloudellista pitoaikaa määritellään perusparannusmenolle ja myös alkuperäiselle investoinnille uusi poistoaika. Mikäli perusparannus kohdistuu vuokrahuoneistoon, tulee aktivointiedellytyksiä arvioida perusparannuksen taloudellisen pitoajan kautta. Tällöin investointi kirjataan aineettomien hyödykkeiden muihin pitkävaikutteisiin menoihin. Vuokrahuoneistoon kohdistuvan perusparannusmenon poistoaika ei saa ylittää vuokra-aikaa. 8 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LASKENNALLINEN KORKO 18 Kaupungin toimintayksiköt maksavat pysyvien vastaavien rakennusten ja rakennelmien sekä niiden tonttien pääoma-arvosta korkoa kaupungille. 9 POISTOJEN JA LASKENNALLISTEN KORKOJEN MERKITSEMINEN TALOUSARVIOON 19 Talousarvion tuloslaskelma- ja käyttötalousosiin suunnitelman mukaiset poistot merkitään omana eränään. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden laskennalliset korot merkitään käyttötalousosaan samoin omana eränään kohtaan laskennalliset erät. Pysyvien vastaavien hyödykkeiden laskennalliset korot eivät ole määrärahoja. 10 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN KIRJANPITO 20 Jokainen toimintayksikkö on vastuussa 2 :ssä tarkoitetun hyödykkeen ottamisesta pysyvien vastaavien kirjanpitoon sekä omaisuuslajin ja poistojen aloittamisajankohdan määrittelystä oman yksikkönsä osalta. 21 Jokainen vastuualue, palvelualue ja liikelaitos on vastuussa pysyvien vastaavien hyödykkeen purkamiseen, tuhoutumiseen, vahingoittamiseen, turmeltumiseen ja katoamiseen sekä käyttöomaisuuden reaaliarvon olennaisiin muutoksiin liittyvistä toimenpiteistä oman yksikkönsä osalta. 22 Kaupunginhallituksen päätöksellä pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpito ja laskenta voidaan myös hoitaa kaupungin tai jonkin muun toimintayksikön toimesta. 23 Kaupungin pysyvien vastaavien hyödykkeiden kirjanpito ja laskenta hoidetaan erillisellä tätä tarkoitusta varten hankitulla tietojärjestelmällä, josta on yhteys kaupungin laskentajärjestelmään. 11 ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 24 Kaupunginhallitus voi erityisen syyn vuoksi päättää poiketa tämän ohjeen määräyksistä kuntalain, kirjanpitolain ja -asetuksen määräysten sekä kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeiden ja suositusten puitteissa.

4 25 Tämä ohje liitteineen tulee voimaan lukien ja sitä sovelletaan tuosta ajankohdasta lukien hankittavien pysyvien vastaavien hyödykkeiden poistamiseen. Ennen voimaantuloajankohtaa hankitut ja aktivoidut pysyvien vastaavien hyödykkeet poistetaan aiemmin määritellyn hyödykekohtaisen poistoajan mukaisesti.

5

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 2

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 2 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 2 PYSYVIEN VASTAAVIEN LASKENTAOHJEET (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 17.12.2012) 1 OHJEIDEN TARKOITUS 1 Pysyvien vastaavien laskentaohjeiden tarkoituksena on

Lisätiedot

4 Poistonalaisen omaisuuden myynti, siirto tai käytöstä poisto 4.1 Omaisuuden myynti 4.2 Omaisuuden siirto 4.3 Omaisuuden romutus

4 Poistonalaisen omaisuuden myynti, siirto tai käytöstä poisto 4.1 Omaisuuden myynti 4.2 Omaisuuden siirto 4.3 Omaisuuden romutus ESPOON KAUPUNGIN PYSYVIEN VASTAAVIEN KIRJANPITO-OHJE Sisällysluettelo 1 Yleiset periaatteet ja käsitteet 1.1 Pysyvät vastaavat 1.2 Pienhankinnat ja vuosikulut 1.3 Perusparannus 1.4 Taloudellinen pitoaika

Lisätiedot

POISTOSUUNNITELMA 1.1.2013. 1. Yleiset periaatteet. 1.1. Pysyvät vastaavat. 1.2. Pienhankinnat. 1.3. Pysyvien vastaavien ryhmät. 1.4.

POISTOSUUNNITELMA 1.1.2013. 1. Yleiset periaatteet. 1.1. Pysyvät vastaavat. 1.2. Pienhankinnat. 1.3. Pysyvien vastaavien ryhmät. 1.4. 1 POISTOSUUNNITELMA 1.1.2013 Karkkilan kaupungin pysyvien vastaavien kirjanpidossa ja poistolaskennassa noudatetaan kirjanpitolakia, kirjanpitolautakunnan ja sen kuntajaoston yleisohjeita (15.11.2011)

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN SUUNNITELMAN MUKAISISTA POISTOISTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-842-2 (nid.) ISBN 978-952-213-843-9 (pdf)

Lisätiedot

Hallitus 7.12.2009, LIITE 12 HELSINGIN JA UUDENMAAN 01.12.2009 SAIRAANHOITOPIIRI

Hallitus 7.12.2009, LIITE 12 HELSINGIN JA UUDENMAAN 01.12.2009 SAIRAANHOITOPIIRI Hallitus 7.12.2009, LIITE 12 HELSINGIN JA UUDENMAAN 01.12.2009 SAIRAANHOITOPIIRI SUUNNITELMAN MUKAISTEN POISTOJEN PERUSTEET 1.1.2010 ALKAEN 1. Soveltamisalue, käsitteet Taseen vastaavien erät jaetaan pysyviin

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TASEEN LAATIMISESTA Helsinki 2010 ISBN 978-952-213-697-8 (nid.) ISBN 978-952-213-698-5 (pdf) ISBN 978-952-213-697-8

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista xx.xx.2007

Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista xx.xx.2007 Yleisohje suunnitelman mukaisista poistoista xx.xx.2007 Liite 1 Esimerkki pysyvien vastaavien hankintamenon määrittämisestä Esimerkki 1 Tietokone 2 100,00 Lisämuisti 420,00 Yhteensä 2 520,00 - alennus

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Kirjanpitovelvollisen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa, ellei jäljempänä tässälaissa ole toisin säädetty.

Kirjanpitovelvollisen on pidettävä kahdenkertaista kirjanpitoa, ellei jäljempänä tässälaissa ole toisin säädetty. Annettu Helsingissä 10. päivänä elokuuta 1973 Kirjanpitolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset. 1 Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNALLISEN LIIKELAITOKSEN KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ Helsinki 2007 Painetun julkaisun ISBN 978-952-213-224-6 Verkkojulkaisun

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339. Kirjanpitolaki. N:o 1336

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339. Kirjanpitolaki. N:o 1336 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 1997 N:o 1336 1339 SISÄLLYS N:o Sivu 1336 Kirjanpitolaki... 4515 1337 Laki osakeyhtiölain muuttamisesta... 4534 1338 Laki osuuskuntalain

Lisätiedot

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina:

Jokainen, joka harjoittaa liike- tai ammattitoimintaa, on tästä toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Kirjanpitovelvollisia ovat kuitenkin aina: 1 of 26 19.6.2008 14:06 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 30.12.1997/1336 30.12.1997/1336 Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Seurattu SDK 391/2008 saakka. Kirjanpitolaki

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava.

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava. MÄÄRÄYS/OHJE 19.12.2006 Dnro 13/002/2006 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 96, 97 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta (1114/2006)

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN KONSERNITILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISESTA Helsinki 2011 ISBN 978-952-213-846-0 (nid.) ISBN 978-952-213-847-7 (pdf)

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

1304/2004. Laki kirjanpitolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004

1304/2004. Laki kirjanpitolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 1304/2004 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2004 Laki kirjanpitolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1336/1997) 4 luvun

Lisätiedot

ja oikaisumenettely Saamiset kirjataan taseeseen nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon.

ja oikaisumenettely Saamiset kirjataan taseeseen nimellisarvoon, kuitenkin enintään todennäköiseen arvoon. 1 JHTT-TUTKINTO 2010 OSA II MALLIRATKAISU TEHTÄVÄ 1 (6 PISTETTÄ) nro Tarkastuskohde Tarkastushavainto, arviointi ja oikaisumenettely Raportin sisältö, virhettä puutetta oikaista jos tai ei Missä raportissa

Lisätiedot

YRITYSTUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA RY Analyysityöryhmä 17.12.2007

YRITYSTUTKIMUSNEUVOTTELUKUNTA RY Analyysityöryhmä 17.12.2007 RAHOITUSLASKELMAN LAATIMINEN Kirjanpitolautakunta (KILA) antoi 30.1.2007 yleisohjeen rahoituslaskelman laatimisesta. Yleisohje ohjaa kirjanpitolain (1336/1997), viimeksi muutettuna L:lla 1312/2004 ja kirjanpitoasetuksen

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN RAHOITUSLASKELMAN LAATIMISESTA Helsinki 2006 Painetun julkaisun ISBN 952-213-163-6 Verkkojulkaisun ISBN

Lisätiedot

YLEISOHJE YMPÄRISTÖASIOIDEN KIRJAAMISESTA JA ESITTÄMISESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSESSÄ

YLEISOHJE YMPÄRISTÖASIOIDEN KIRJAAMISESTA JA ESITTÄMISESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSESSÄ KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Työ- ja elinkeinoministeriö YLEISOHJE YMPÄRISTÖASIOIDEN KIRJAAMISESTA JA ESITTÄMISESTÄ KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖKSESSÄ Helsinki 2009 ISBN 978-952-213-461-5 (pain.)

Lisätiedot

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä

Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta ja esittämisestä tilinpäätöksessä 24.10.2006 1 Kirjanpitolautakunnan yleisohje ympäristöasioiden kirjaamisesta, laskennasta

Lisätiedot

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Suositus TOIMITTAJA Anneli Heinonen 6. korjattu painos ISBN 978-952-213-913-9 (nid.) ISBN 978-952-213-914-6 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Painopaikka:

Lisätiedot

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op

Kansainväliset tilinpäätösstandardit. konsernilaskenta, 6 op Kansainväliset tilinpäätösstandardit ja konsernilaskenta, 6 op OSA 1, konsernilaskenta Timo Alho Kauppatieteellinen tiedekunta Syksy 2014 Luennot Konserni 1. periodi Maanantaisin 9-11 Sali 4301+4302 IFRS

Lisätiedot

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1

Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Soprano Oyj konserni Tilinpäätös 2007 1 Tilinpäätös 1.1. - 31.12.2007 Sisältö Konsernin tuloslaskelma 3 Konsernitase 4 Konsernin rahavirtalaskelma 5 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 6 Liitetiedot

Lisätiedot

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin

1-2008. Pääkirjoitus. KILA:n yleisohje 16.10.2007 suunnitelman mukaisista poistoista 2. Hawcon City - viihtyisä ympäristö työskentelyyn ja asiointiin Pääkirjoitus Viime vuonna astui voimaan uusi tilintarkastuslaki, joka vei kansallista tilintarkastusta jälleen askeleen kohti kansainvälistä käytäntöä. Lain tuomat merkittävimmät muutokset olivat maallikkotilintarkastuksesta

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernitilinpäätöksen liitetiedot Konsernin perustiedot Vaisala on maailman johtava ympäristön ja teollisuuden mittausratkaisuja tarjoava yritys. Yli 75-vuotisen kokemuksensa avulla Vaisala mahdollistaa

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013

Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 Ammattikorkeakoulujen taloushallinnon koodisto OKM/8/500/2013 30.12.2014 1 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TALOUSHALLINNON KOODISTO... 3 2 AMMATTIKORKEAKOULUJEN TILINPÄÄTÖSRAPORTOINTI... 4 3 AMMATTIKORKEAKOULUJEN

Lisätiedot