Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin kaupungin kiinteistöviraston. Tilakeskus"

Transkriptio

1 Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus

2 Tilakeskuksen tehtävät Ammattimainen Helsingin kaupungin toimitilojen hallinta Tilojen osto, myynti ja kiinteistökehitys Vuokraus hallintokunnille ja ulkopuolisille Tilainvestoinnit Kiinteistöjen arvon ja korjausvastuun seuranta Isännöinti- ja ylläpitopalvelut

3 Edullinen vuokrataso viimeisen kymmenen vuoden aikana Vuodesta 1994 kaupungin omistamien tilojen vuokrat ovat nousseet 16 %, kun keskimääräinen vuokrien korotus on ollut % Jatkossakin maltillinen kustannuskehitys on tilakeskuksen johtavia periaatteita % Toimitilojen vuokrakehitys Helsingissä % Kaupungin tilojen vuokrakehitys Yleinen vuokrakehitys

4 Asiakaskeskeinen toimintatapa Tilakeskus toimii asiakaslähtöisesti ja hankkii asiakkailleen tarveselvityksen mukaiset palvelutilat Tilakeskus on nimennyt hallintokunnille vastuuhenkilöt

5 Vastuunjako Hallintokunnat vastaavat palvelutilatarpeensa määrittelystä Tilakeskus vastaa hankesuunnittelusta ja rakennuttamisesta sekä rahoituksesta Hallintokunnat maksavat tilainvestoinnin pääomavuokrana tilakeskukselle

6 Tarveselvityksessä voidaan vaikuttaa tulevaan vuokratasoon Hallintokunnat määrittelevät palvelutiloilta vaadittavat ominaisuudet Tarveselvitysvaiheessa arvioidaan eri ratkaisuvaihtoehtojen tarkoituksenmukaisuus ja edullisuus Selvityksen pohjalta määräytyy hallintokunnalle tulevan vuokran määrä käyttötalouden suunnittelua varten Viime kädessä hallintokunnan vaatimukset määrittävät vuokran määrän Hankkeesta syntyvät kustannukset ovat aina markkinahintaisia (rakentaminen, kunnossapito, energia...)

7 Sisäinen vuokra kattaa kaikki tilankäytön kustannukset Hallintokunnat maksavat sisäistä vuokraa, joka muodostuu pääomavuokrasta ja ylläpitovuokrasta Pääomavuokra määräytyy investointikustannusten perusteella (korko 3 %, poistot, tonttivuokrat) Ylläpitovuokra määräytyy tilatyypeittäin keskimääräisten ylläpitokustannusten mukaan Sisäinen vuokra Pääomavuokra Ylläpitovuokra

8 Vastuu toimitilan teknisen arvon säilymisestä Omistajalla on velvollisuus säilyttää kiinteistön arvo ja kunto, minkä vuoksi vuokraan sisältyy kustannukset tilojen teknisen arvon säilymisestä Tilakeskus huolehtii tilojen kunnosta ja käytettävyydestä vuokrasopimuksessa tarkemmin määritellyllä tavalla Korjausvastuu on keskeinen käsite kiinteistön teknisen arvon säilyttämisessä; se kuvaa rahamäärää, joka rakennuksiin tulisi panostaa, jotta ne säilyisivät käytön kannalta riittävän hyvässä kunnossa Toiminnassa otetaan huomioon elinkaaritaloudellisuus ja kestävän kehityksen periaatteet

9 Kiinteistön elinkaaritalouden hallinta Omistaja vastaa rakennuksen elinkaaritaloudesta ja rakennuksen arvon säilymisestä. Investoinnit jaetaan teknisiin korjauksiin, toiminnallisiin muutostöihin sekä perusparannuksiin. Korjaustoimenpiteillä säilytetään rakennuksen käyttöarvo korjaamalla ja uusimalla vaurioituneita ja kuluneita rakennusosia. Perusparannuksilla ja toiminnallisilla muutostöillä nostetaan rakennuksen käyttöarvoa.

10 Tilakeskuksen palvelut Neljä yksikköä: tilapalvelut, hankepalvelut, kiinteistöpalvelut, hallintopalvelut Päällikkö Hankepalvelut Tilapalvelut Hallintopalvelut Kiinteistöpalvelut

11 Tilapalvelut Tilojen vuokraus asiakkaille Tilojen osto ja myynti Kiinteistökehitys Halli- ja ulkomyyntiasiat Päällikkö Hallintopalvelut Hankepalvelut Tilapalvelut Kiinteistöpalvelut

12 Hankepalvelut Hankesuunnittelu Rakennuttamisen tilaaminen Pienten hankkeiden rakennuttaminen Päällikkö Tilapalvelut Hankepalvelut Kiinteistöpalvelut Hallintopalvelut

13 Kiinteistöpalvelut Tekninen isännöinti Vuosikorjausohjelmien laatiminen Tekniset ylläpitopalvelut Päällikkö Tilapalvelut Hankepalvelut Kiinteistöpalvelut Hallintopalvelut

14 Hallintopalvelut Tilakeskuksen yhteiset talous- ja hallintotehtävät Päällikkö Tilapalvelut Hankepalvelut Kiinteistöpalvelut Hallintopalvelut

15 Henkilöstö Vuonna 2005 tilakeskuksella on 174 työntekijää - tilapalvelu 30 - hankepalvelu 27 - kiinteistöpalvelu hallintopalvelu 14

16 Tilakustannusten taloussuunnittelun talousarviokello

17 Vuokran määräytymisen esimerkkejä Vuokraesimerkkejä erilaisista rakennuksista. Rakennuksen poistoaika kirjanpidossa on 30 vuotta eli poistoprosentti on 3,33 %.

18 Palvelutilojen sisäisen vuokran määritys Palvelutilojen vuokrat määritetään kustannusperusteisesti. Vuokra jakaantuu pääomavuokraan ja ylläpitovuokraan.

19 Pääomavuokra Pääomavuokra muodostuu rakennuksen kulumista vastaavasta poistosta, rakennukseen tehdyn kaupungin suoran investoinnin perusteella lasketusta korosta ja tontinvuokrasta. Poisto määritetään yleensä siten, että kuluvaksi osuudeksi arvioidaan 70 % rakennuksen uushankintahinnasta. Poistoaika on yleensä 30 vuotta. Korko lasketaan uudisrakennuksessa rakentamiskustannuksista, peruskorjauksen yhteydessä teknisestä arvosta ja korjauskustannuksista. Kaupunginhallitus määrittää käytettävän koron. Palvelutilojen osalta on nyt käytössä 3 % korko. Tontinvuokran määrittää kiinteistöviraston tonttiosasto yleisen tontin vuokrausperusteiden mukaan. ESIMERKKI: UUSI KOULU-PÄIVÄKOTIRAKENNUS pinta-ala 3000 htm 2 rakentamiskustannukset! 2500 euroa/m 2 eli 7,5 milj.euroa alv 0% PÄÄOMAVUOKRA euroa/m 2 /kk - poisto 3,33 % 5,25 M eurosta 4,81 - korko 3,00 % 7,50 M eurosta 6,25 - tonttivuokra 0,50 PÄÄOMAVUOKRA YHTEENSÄ 11,56

20 Ylläpitovuokra Ylläpitovuokra muodostuu rakennuksen käyttökelpoisena pitämiseksi tarvittavien tehtävien hoidosta ESIMERKKI: KOULU-PÄIVÄKOTI - hoito ja huolto 0,85 - kunnossapito 1,00 - lämmitys 0,79 - vesi ja jätevesi 0,16 - jätehuolto 0,10 - ulkoilualueiden hoito 0,15 - tekninen isännöinti 0,08 - yleiskulut (erittely alla) 0,41 euroa/m 2 /kk YLLÄPITOVUOKRA YHTEENSÄ 3,54 Käyttäjä vastaa yleensä käyttösähköstä, siivouksesta ja toimintaan liittyvistä järjestelmistä, kuten kulunvalvonta, henkilöturvajärjestelmät ja atk-järjestelmät.

21 Yleiskustannukset Vuokranantajalle syntyy lisäksi yleiskuluja, joilla katetaan keskitetyn vuokraustoiminnan hoitamisesta tilakeskukselle aiheutuvia kustannuksia. Yleiskustannusten erittely: euroa/m 2 /kk - tyhjistä ja vajaatuottoisista tiloista aih. kustannukset 0,23 - rakennusten purkukustannukset 0,04 - henkilöstö-, tila- ja hallintokustannukset 0,05 - vakuutusrahastomaksut 0,05 - markkinointi- ja kehittämiskulut 0,04 YLEISKUSTANNUKSET YHTEENSÄ 0,41 Tyhjien tilojen määrä laskentahetkellä m 2. Hallintokunnille on vuokrattu sisäisesti noin 1!880!000 m 2.

22 Tunnuslukuja 2005 Liikevaihto 249 M" Toimintakate 175 M" Poistot 77 M" Tulos 98 M" Rakennusomaisuuden kp-arvo M" Rakennusomaisuuden tekninen arvo M" Vuokrasopimukset kpl

23 Henkilöstömäärän kehitys linjoittain TILAPALVELUT HANKEPALVELUT KIINTEISTÖPALVELUT HALLINTOPALVELUT

24 Vuokrattuja tiloja yhteensä m 2 Vuokratut tilat käyttäjien mukaan (m 2 ) Opetustoimi 33% Sosiaalitoimi 15% Yksityissektori 19% Terveystoimi 9% Muut hallintokunnat 24% Yksityissektori: m! Kaupungin käytössä: m! Opetustoimi: m! Sosiaalitoimi: m! Terveystoimi: m! Muut hallintokunnat: m! Tori- ja autopaikat: 849 kpl

25 Toimitiloja yhteensä m 2 Tilat käyttötarkoituksen mukaan (m 2 ) Palvelutilat 78% Toimistotilat 7% Muut 5% Liiketilat 5% Tuotantotilat 5% Palvelutilat: m! Toimistotilat: m! Liiketilat: m! Tuotantotilat: m! Muut: m! Asunnot (03/2006): m! Auto-, tori- yms. paikat: 849 kpl

26 Asuntojen tilajakauma 03/2006 asuntoja yhteensä m 2 _ huoneistoa osake, pitkä korkotuki 58% osake, lyhyt korkotuki 15% osake, arava 2% osake, muut 3% kiinteistöt 17% osake, Hitas 5% pientaloissa olevat asunnot 9% muut kiinteistöissä olevat asunnot 8% Osaketilat: Hitas: m! 165 kpl arava: m! 45 kpl lyhyt korkotuki: m! 386 kpl pitkä korkotuki: m! kpl muut: m! 88 kpl Kiinteistöissä olevat asunnot: pientaloissa: m! 194 kpl muissa kiinteistöissä olevat asunnot: m! 142 kpl

27 KOy Helsingin Toimitilat Vaihtoehto talousarviorahoitukselle Erillisyhtiöiden fuusio tehostanut hallintoa ja omistajaohjausta Osakeyhtiömuodossa hyvä läpinäkyvyys Keskinäisessä kiinteistöyhtiössä vuokrausperusteet saadaan samaan systeemiin suorassa omistuksessa olevien kanssa Vertailtavuus suorassa omistuksessa olevan kannan kanssa Erilaisten toimintamallien kehittäminen Ostopalvelujen menettelyjen kehittäminen rajatussa ympäristössä

28 Helsingin kaupungin kiinteistöviraston Tilakeskus

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI kv 17.10.2005 Omistajapoliittinen ohjelmatyöryhmä/ph JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. JOHDANTO 1 2. Omistajapolitiikan perusteet 1 2.1. Miksi

Lisätiedot

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto

TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila. 1. painos ISBN 952-213-112-1. Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2006. Suomen Kuntaliitto Eero Nippala, Terttu Vainio, Harri Nuuttila Rakennustyyppikohtainen peruskorjaustarpeen arviointi kuntien rakennuksissa ISBN 952-213-112-1 26 TEKIJÄT Eero Nippala Terttu Vainio Harri Nuuttila 1. painos

Lisätiedot

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011

Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista vuodelta 2011 Helsingin kaupungin aravavuokra-asuntoja Alppikylässä Kuva:Helsingin kaupungin asunnot Oy SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 5-10 Kiinteistöyhtiöiden

Lisätiedot

TILATEHO- HANKKEEN LOPPURAPORTTI N:o 1 KAUPUNGIT

TILATEHO- HANKKEEN LOPPURAPORTTI N:o 1 KAUPUNGIT TILATEHO- HANKKEEN LOPPURAPORTTI N:o 1 KAUPUNGIT Täydennetty 17.2.2006 2 ALKUSANAT Tilateho- tutkimushankkeesta on laadittu kaksi erillistä julkista loppuraporttia. Tähän kaupunkien väliseen vertailuraporttiin

Lisätiedot

Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004.

Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004. TOIMITILASTRATEGIA 2006 2010 1 Kansikuva: Lääketieteellisen tiedekunnan päärakennus. Rakennus valmistui vuodenvaihteessa 2003-2004. 2 SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT...3 TIIVISTELMÄ...4 1 TOIMITILASTRATEGIAN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013

Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Kaupunginhallitus Kaj 3.6.2013 Helsingin kaupunki Esityslista 1 (17) Yhtiön perustaminen Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräysjärjestelmän toteuttamista varten HEL 2013-000046 T 00 00 00 Päätösehdotus A B päättänee, että Kruunuvuorenrannan

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat

Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering och Analys Pekka Lith Pekka Lith Kiinteistöpalvelut Suomessa - yritystoiminta, markkinat ja keskeiset kehityslinjat Tutkimuksia ja raportteja 1/2006

Lisätiedot

5 2013 17.12.2013. Talousarvio-ohje vuodelle 2014 Jäsentiedotteen liitteenä julkaistaan vuoden 2014 maksuja, tariffeja ja talousnäkymiä

5 2013 17.12.2013. Talousarvio-ohje vuodelle 2014 Jäsentiedotteen liitteenä julkaistaan vuoden 2014 maksuja, tariffeja ja talousnäkymiä 5 2013 17.12.2013 Talousarvio-ohje vuodelle 2014 Jäsentiedotteen liitteenä julkaistaan vuoden 2014 maksuja, tariffeja ja talousnäkymiä käsittelevä talousarvioohje. Isännöintipalveluiden osto-opas päivitetty

Lisätiedot

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI ISONKYRÖN,KASKISTEN,KORSNÄSIN,KRISTIINANKAUPUNGIN, LAIHIAN,MAALAHDEN, MUSTASAAREN, NÄRPIÖN, VAASAN JA VÖYRIN KUNTAJAKOSELVITYS TEKNISEN TOIMEN TYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI 30.11.2014 Sisällysluettelo sivu 1.Työryhmän

Lisätiedot

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla

VANTAA. Elämänmakuista asumista Vantaalla VANTAA Elämänmakuista asumista Vantaalla Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 2 Vantaan asunto-ohjelma 2009-2017 Sisältö 1. Strategiset lähtökohdat ja linjaukset s. 4 1.1 Asunto-ohjelman strategiset painopisteet

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI

VUOSIKERTOMUS YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI VUOSIKERTOMUS 2013 YHTEISKUNTAVASTUURAPORTTI 2 SISÄLLYSLUETTELO Yhtiön perustietoja 3 Toimintamme perustat 4 Yhteiskuntavastuu ja sen merkitys 5 Toimitusjohtajan katsaus 6 Innovaatioympäristö yhtiön menestyksen

Lisätiedot

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022

LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN KÄYTTÖ JA TULEVAT PERUSKORJAUKSET 2013-2022 3.10.2013 HELSINGIN JA UUDENMAAN RAPORTTI SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAALAN TILOJEN

Lisätiedot

Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet

Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 26.2.2014 Svenska rum -lautakunta 27.2.2014 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 24.3.2014 Espoon kaupungin päiväkotien sekä koulujen ja lukioiden väistötilaperiaatteet

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

0.73 KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

0.73 KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET KAJAANIN KAUPUNGIN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.11.2007 Sisältö 1. Peruslähtökohdat 1 2. Omistuksen organisointimuodot 2 2.1 Peruskaupungin suora omistus 2 2.2 Nettobudjetoitu

Lisätiedot

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011

VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 VARKAUDEN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2008 TALOUSSUUNNITELMA 2008-2011 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 10.12.2007 1 SISÄLLYSLUETTELO Sivut KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS 2 TALOUSSUUNNITELMAKAUDEN 2008-2011 STRATEGIAT

Lisätiedot

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö

PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ. Diplomityö PAAVO KERO KOSTEUS- JA HOMEVAURIOKORJAUSPROSESSIN ARVIOINTI KUNTIEN KIINTEISTÖISSÄ Diplomityö Tarkastaja: tutkimusjohtaja Juha Vinha Tarkastaja ja aihe hyväksytty Rakennetun ympäristön tiedekuntaneuvoston

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014

Kuopion kaupunki Omistajapoliittiset linjaukset 11.8.2014 1 (15) Kuopion kaupunkikonsernin omistajapolitiikka 1 Johdanto Kuopion kaupunginvaltuuston 28.6.2010 hyväksymässä strategiassa vuoteen 2020 todetaan omistajaohjauksesta seuraavaa: Kuopion kaupunki on konserni,

Lisätiedot

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho

Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin. Jussi Rönty Satu Paiho S VISIONS SCIENCE TECHNOLOGY RESEARCH HIGHLIGHT 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten perusparannuksiin ja energiakorjauksiin Jussi Rönty Satu Paiho VTT TECHNOLOGY 42 Rahoitusratkaisuja asuinrakennusten

Lisätiedot

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM.

J.Siikavuo Ky. Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com. Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM. Juha Siikavuo J.Siikavuo Ky Täyden palvelun tilitoimisto jo vuodesta 1984. www.siikavuo.com Helsingissä 14.1.2012 Juha Siikavuo HTM, KTM 1 SISÄLLYSLUETTELO Alkusanat... 3 Firmani ja minä, tmi, ay, ky ja

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus.

YLIVIESKAN KAUPUNKI VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET. Kaupunginhallitus. 1 Hallintokunnille VUODEN 2006 TALOUSARVION JA VUOSIEN 2006 2008 TALOUSSUUNNITELMAN LAADINTAOHJEET 1. YLEISET LAADINTAPERUSTEET Kuntalain 65 : Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle

Lisätiedot

ANALYYSI HARJOITUSJÄÄHALLIN RAKENTAMISESTA JA JÄÄHALLIYHTIÖSTÄ KAUPUNGILLE AIHEUTUVISTA TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ

ANALYYSI HARJOITUSJÄÄHALLIN RAKENTAMISESTA JA JÄÄHALLIYHTIÖSTÄ KAUPUNGILLE AIHEUTUVISTA TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ ANALYYSI HARJOITUSJÄÄHALLIN RAKENTAMISESTA JA JÄÄHALLIYHTIÖSTÄ KAUPUNGILLE AIHEUTUVISTA TALOUDELLISISTA RISKEISTÄ Päivitetty kaupunginjohtajan esityksen pohjalta 10.2.2014 10.2.2014 Lähtökohta eli suunniteltu

Lisätiedot

vuosikertomus 2011 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa

vuosikertomus 2011 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa vuosikertomus 211 hyvää asumista yhdessä kumppanien kanssa 1 SATO on Suomen johtavia asuntosijoitusyhtiöitä. SATO omistaa noin 23 vuokrattavaa asuntoa Suomen suurimmissa kasvukeskuksissa ja Pietarissa.

Lisätiedot

ESITYS KUOPION VEDEN TOIMITILOISTA

ESITYS KUOPION VEDEN TOIMITILOISTA 1/6 ESITYS KUOPION VEDEN TOIMITILOISTA Tiivistelmä Kuopion Vedellä on ollut jo useiden vuosien ajan tarve keskittää toimintojaan. Keskittäminen parantaa liikelaitoksen toiminnallisuutta merkittävästi ja

Lisätiedot

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus

Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Tilahankkeiden suunnittelu ja toteutus Case Sodankylän kunta Rakennuttajakoulutus RAPS-36 Tutkielma Pekka Rouhiainen Sodankylän kunta Sodankylässä 10.10.2014 Aalto University Professional Development Aalto

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä.

TILINPÄÄTÖS 2007. Kuva Ilmari Mattila. Valometsä yöllä. TILINPÄÄTÖS 2007 Kuva Ilmari Mattila Valometsä yöllä. Sisällyslyettelo 1 Kaupunginjohtajan katsaus... 2 1. Kaupungin hallinto... 3 Yleistietoja Kankaanpään kaupungista... 3 Toimielinorganisaatio... 3 2.

Lisätiedot

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto

Vuosikertomuksen toteutus: Arja Tuura Kuvat: Niiralan Kulman arkisto Vuosikertomus 2013 SISÄLLYSLUETTELO Toimitusjohtajan tervehdys 3 Toimintakertomus 4 Olennaiset tapahtumat tilikaudella 4 Asukaspalvelu ja asukasdemokratia 4 Rakennuttaminen 5 Vuosikorjaukset, siivous ja

Lisätiedot

Aluekokousten kysymykset ja vastaukset

Aluekokousten kysymykset ja vastaukset Aluekokousten kysymykset ja vastaukset Nämä ovat kysymyksiä, joita asukkaat ovat esittäneet syyskuun aikana pidetyissä kahdeksassa aluekokouksessa. Kysymykset pohjautuvat kokouksissa esitettyihin materiaaleihin.

Lisätiedot

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki

Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki Hallitus 24.3.2014, LIITE 1 2014-03-18 Luonnos SAIRAALA- ALUEEN MÄÄRÄALAN MAANVUOKRASOPIMUS Uusi Lastensairaala Osoite Stenbäckinkatu 9 Helsinki VUOKRA-ALUEEN KÄYTTÖTARKOITUS VUOKRANANTAJA Julkisen terveydenhuollon

Lisätiedot