Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys"

Transkriptio

1 Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys EKSOTE, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri LUONNOS

2 Yhteenveto 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) tilat ovat merkittävien perusparannusinvestointien edessä. Eksote on arvioinut, että seuraavan viiden vuoden aikana peruskorjausinvestoinnit olisivat ainakin 50 MEUR Etelä-Karjalan keskussairaalassa (EKKS) ja Armilan sairaalassa Lappeenrannassa sekä useilla terveysasemilla ja ensihoidon tiloissa Eksoten toiminta-alueella. Mietittäessä uudelleen palveluverkkovaihtoehtoja, Eksotessa on alettu selvittämään olisiko peruskorjausinvestointien (ns. 0-vaihtoehto) sijaan kustannustehokkaampaa keskittää toimintaa joko osittain (1-vaihtoehto) tai edetä kohti yhden keskussairaalan mallia (2-vaihtoehto). Keskittämisvaihtoehdoissa pyritään löytämään tasapaino kustannustehokkuudelle sekä palveluiden laadulle Eksoten toiminta-alueella. 2. Investointien vaihtoehtoisilla toteutusmalleilla haetaan toiminnallisia säästöjä Eksoten toimintaan. Investointikustannukseltaan keskittämisvaihtoehdot ovat kalliimpia kuin peruskorjausvaihtoehto, sillä ne vaativat merkittäviä uudisinvestointeja vanhojen tilojen peruskorjauksien lisäksi. Toimintaa uudelleen organisoimalla Eksoten johto on kuitenkin arvioinut, että keskittämisellä pystytään saavuttamaan merkittäviä vuotuisia säästöjä tulevaisuudessa. 3. Toteutusmallien kannattavuusvertailussa on oleellista tarkastella, kuinka paljon toiminnan tulisi tehostua, jotta keskittäminen kannattaisi. Mikäli vain peruskorjausinvestoinnit toteutetaan, toiminnallisia säästöjä ei odoteta syntyvän. Mikäli tarvittavat investoinnit keskittämistä varten tehtäisiin, tulee tarkastella, kuinka suuret niiden myötä toteutuvien toiminnallisten säästöjen tulisi olla, jotta vaihtoehtoiset toteutusmallit olisivat kannattavampia kuin peruskorjausvaihtoehto. 4. Kannattavuusvertailuun vaikuttaa lisäksi, onko näkökulma pelkästään Eksoten vai laajemmin omistajakuntien. Pelkästään Eksoten näkökulmasta keskittäminen tuo pitkällä tähtäimellä hyvinkin merkittäviä säästöjä vapautuvien tilojen vuokrakulujen muodossa. Kuntien näkökulmasta nämä tilat tulee saada jälleenvuokrattua, jotta tuotonmenetyksiä ei kerry

3 Johtopäätökset 1. Toteuttamalla vain peruskorjausinvestoinnin (VE0), Eksote ei pysty tehostamaan toimintaansa ja näin saavuttamaan säästöjä. Vaihtoehto 0:n ei odoteta kerryttävän säästöjä tulevaisuudessa. Pikemminkin kustannusten odotetaan kasvavan, sillä toteuttamalla vain peruskorjausinvestoinnit toimintaa ei pystytä tehostamaan. Mikäli Eksote päättää toteuttaa peruskorjausinvestoinnit terveysasemilla ja Armilassa, tulee toimintaa jatkaa näissä yksiköissä seuraavien vuosikymmenien aikana. Vaihtoehto 0:n nettonykyarvo (joka huomioi inflaation ja rahan aika-arvon) on 94 MEUR negatiivinen. 2. Investoinnin nettonykyarvon perusteella 2-vaihtoehto (yhden keskussairaalan malli) on selkeästi kannattavin vaihtoehto. Vaihtoehtojen 1 ja 2 kautta kertyvät säästöt ylittävät investointien myötä toteutuvat pääoma-, kiinteistön ylläpito- ja toiminnalliset kustannukset käyttöjaksolla (30 vuotta). VE1:n nettonykyarvo on lievästi negatiivinen 31 MEUR ja VE2:n nettonykyarvo on positiivinen 19 MEUR. Molemmat vaihtoehdot ovat joka tapauksessa selkeästi kannattavampia kuin VE vaihtoehdon kannattavuus on 1-vaihtoehtoa herkempi säästöpotentiaalin toteutumiselle. VE2:n arvioiduista vuosittaisista toiminnallisista säästöistä tulisi toteutua vähintään 48 %, jotta investointi olisi yhtä kannattava kuin VE0. VE1:n vastaavista säästöistä tulisi toteutua minimissään 42 %. Investointipäätöksen tulisi perustua suhteelliseen kannattavuuteen verrattuna siihen, että toteutetaan vain välttämättömimmät (VE0). Sekä VE1 että VE2 tuottavat huomattavasti paremman kannattavuuden kuin VE0. 4. Päätös toteutusmallista tulisi tehdä ripeällä aikataululla, jotta vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä peruskorjausinvestointien toteutuksessa. 2-vaihtoehdossa osa nykyisistä tiloista terveysasemilla ja Armilan sairaalassa jäisivät muuhun käyttöön, jolloin niihin 0-vaihtoehdossa suunniteltuja peruskorjaustarpeita ei tarvitsisi sellaisenaan toteuttaa. Mikäli päätöksenteko toteutusmallin valinnasta pitkittyy, joudutaan peruskorjausinvestoinnit kuitenkin todennäköisesti aloittamaan tilojen heikon kunnon vuoksi. Tällöin joidenkin tilojen käyttöä joudutaan miettiä uudestaan, mikäli lopulta päädyttäisiin keskittämisvaihtoehtoon. Tästä voi syntyä lisäkustannuksia, mikäli tilojen käyttötarkoitus muuttuu

4 Yhteenveto: Kannattavuuslaskelmien tulokset VE0: Välttämättömät peruskorjausinvestoinnit Investoinnin aiheuttamat kustannukset tarkastelujaksolla -225 MEUR Investoinnin mahdollistamat säästöt tarkastelujaksolla 0 MEUR Nettokassavirta koko tarkastelujaksolta -225 MEUR Investoinnin nettonykyarvo - 94 MEUR Eksoten sairaalainvestointi VE1: Osittainen keskittäminen Investoinnin aiheuttamat kustannukset tarkastelujaksolla -337 MEUR Investoinnin mahdollistamat säästöt tarkastelujaksolla 291 MEUR Nettokassavirta koko tarkastelujaksolta - 46 MEUR Investoinnin nettonykyarvo - 32 MEUR Vuotuisista toiminnallisista säästöistä tulisi toteutua vähintään 42 %, jotta VE1 = VE0 * VE2: Yhden keskussairaalan malli Investoinnin aiheuttamat kustannukset tarkastelujaksolla -498 MEUR Investoinnin mahdollistamat säästöt tarkastelujaksolla 614 MEUR Nettokassavirta koko tarkastelujaksolta 115 MEUR Investoinnin nettonykyarvo 19 MEUR Vuotuisista toiminnallisista säästöistä tulisi toteutua vähintään 48 %, jotta VE2 = VE0 * Tarkastelujaksolla tarkoitetaan investointijaksoa (5-6 vuotta) + käyttöjaksoa (30 vuotta investointijakson päättymisestä). Investoinnin aiheuttamat kustannukset pitävät sisällään pääomakustannukset, kiinteistön ylläpitokustannukset lisäneliöistä sekä Eksoten johdon määrittelemät lisäkustannukset vaihtoehdon toteuttamisesta. Toiminnalliset säästöt perustuvat Eksoten johdon arvioon. * Osuus vuotuisista toiminnallisista säästöistä, jolla investoinnin nettonykyarvo olisi yhtä suuri kuin VE0:n nettonykyarvo (-94 MEUR)

5 Yhteenveto: Toiminnallisten säästöjen herkkyystarkastelu Toiminnallisten säästöjen realisoitumis-%, jolla vaihtoehdon nettonykyarvo on yhtä suuri kuin VE0:n nettonykyarvo TEUR 0-vaihtoehto 1-vaihtoehto 2-vaihtoehto Perusskenaario Pääomakustannukset (-) Lisäkustannus (-) kiinteistön ylläpidossa Toiminnalliset säästöt Toiminnalliset lisäkustannukset (-) Investoinnin nettonykyarvo, perusskenaario Herkkyystarkastelu Toiminnallisten säästöjen realisoitumis-%, jolla vaihtoehdon nettonykyarvo on yhtä suuri kuin VE0:n nettonykyarvo 42 % 48 % Pääomakustannukset (-) Lisäkustannus (-) kiinteistön ylläpidossa Realisoitumis-%:ia vastaavat säästöt Toiminnalliset lisäkustannukset (-) Investoinnin nettonykyarvo, herkkyystarkastelu Herkkyystarkastelussa on laskettu, kuinka monta prosenttia vuotuisista toiminnallisista säästöistä tulisi toteutua, jotta vaihtoehdon nettonykyarvo olisi yhtä suuri kuin 0-vaihtoehdon nettonykyarvon. 1-vaihtoehdossa vuotuisista toiminnallisista säästöistä pitäisi toteutua 42 %, jotta investointi olisi yhtä kannattava kuin 0-vaihtoehto. 2-vaihtoehdossa vuotuisista toiminnallisista säästöistä pitäisi toteutua 48 %, jotta investointi olisi yhtä kannattava kuin 0-vaihtoehto. 2-vaihtoehdon toteuttaminen VE0:aa kannattavammin edellyttää hieman suuremman osuuden toteutumista säästöpotentiaalista kuin VE1. Tämä johtuu suuremmasta investointikustannuksesta verrattuna VE1:seen

6 Sisältö Selvityksen sisältö Sivu Toimeksiannon tausta ja työn tarkoitus 7 Investointitarpeen ja -vaihtoehtojen kuvaus 9 Kannattavuuslaskelmien toteutustapa 18 Kannattavuuslaskelmien oletukset 21 Kannattavuuslaskelmien alustavat tulokset 33 Herkkyystarkastelu 38 Liitteet

7 TOIMEKSIANNON TAUSTA JA TYÖN TARKOITUS

8 Toimeksiannon tausta ja työn tarkoitus Inspira avustaa Eksotea sairaalainvestoinnin vaihtoehtoisten toteutusmallien vertailussa. Toimeksiannon tavoitteena on: Luoda selkeä kuva eri investointivaihtoehdoista ja niiden keskinäisistä eroista Esittää eri vaihtoehdoista syntyvät toiminnalliset säästöt ja lisäkustannukset selkeästi ja johdonmukaisesti Laatia kannattavuuslaskelmat eri vaihtoehdoista ottaen huomioon pääomakustannukset, toiminnalliset säästöt ja lisäkustannukset sekä muutokset kiinteistön ylläpitokustannuksissa Arvioida eri vaihtoehtojen keskinäistä kannattavuutta nimellisten nettokassavirtojen sekä nettonykyarvolaskennan perusteella Tarkastelussa on pyritty huomioimaan vain ne, erät jotka aiheutuisivat siitä että investointivaihtoehto toteutetaan. Säästöjä ja/tai lisäkustannuksia, jotka syntyisivät joka tapauksessa, ei ole huomioitu kannattavuuslaskennassa. Toimeksiannon toteutus koostuu seuraavista vaiheista: Lähtötietojen kerääminen ja niihin tutustuminen Investoinnin vaihtoehtojen kuvaaminen Investoinnin vaihtoehtoihin (3 kpl) liittyvien kustannusten sekä säästöjen tunnistaminen ja kuvaaminen Investoinnin vaihtoehtoisten kannattavuuslaskelmien laatiminen Esitysraportin laatiminen Esitysraporttiluonnoksen läpikäyntipalaveri Lappeenrannassa (tai puhelimitse) Valmiin esitysraportin esittely luottamushenkilöille Lappeenrannassa

9 INVESTOINTITARPEEN JA -VAIHTOEHTOJEN KUVAUS

10 Eksoten toiminta-alue Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on kuntayhtymä, johon kuuluu yhdeksän kuntaa: Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Imatra on mukana Eksotessa erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten erityishuollon osalta. Asukkaita Eksoten alueella on noin Eksote sisältää Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin ja Etelä-Karjalan erityishuoltopiirin. Eksoten palveluihin kuuluvat avoterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, laboratorio- ja kuvantamispalvelut, lääkehuolto, kuntoutuskeskus, sairaalapalvelut, perhepalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut ja vammaispalvelut sekä väestön palvelutarpeeseen ja ikärakenteeseen mukautuvat vanhustenpalvelut. Lähde: Eksoteen kuuluu Etelä-Karjalan keskussairaala (EKKS) ja Armilan sairaala Lappeenrannassa, Parikkalan sairaala sekä kunnalliset terveyskeskukset Eksoten alueella

11 Investointitarpeen kuvaus Eksoten tilat sen toiminta-alueella ovat merkittävien perusparannustarpeiden edessä. Eksote on toteuttanut aikaisemmin laajaa selvitystä tulevaisuuden palveluverkkovaihtoehtoista terveydenhuollossa. Näihin selvityksiin on ollut luonnollista liittää tarkastelu tulevien investointien suunnittelusta, ottaen huomioon peruskorjaustarpeet ja palveluverkkovaihtoehtojen tuomat tarpeet sairaalan modernisoinnille. Riippumatta siitä, kuinka toiminta jatkossa organisoidaan, Eksoten tilat ovat merkittävien perusparannustarpeiden edessä. Tässä selvityksessä on oletettu, että Eksote joko: Vaihtoehto 0: Jatkaa toimintaansa kuten tähänkin asti ja toteuttaa vain välttämättömimmät peruskorjausinvestoinnit Vaihtoehto 1: Keskittää päivystyksen EKKS:aan ja vastaanottotoiminnan Armilaan Vaihtoehto 2: Keskittää päivystyksen, osastonhoidon ja vastaanottotoiminnan EKKS:aan Keskittämisvaihtoehdoissa pyritään löytämään tasapaino kustannustehokkuudelle sekä palveluiden laadulle Eksoten toiminta-alueella. Vaihtoehto 0 tarkoittaa käytännössä sitä, että uusia palveluratkaisuja ja toiminnan tehostamispyrkimyksiä ei lähdetä hakemaan. Keskittämisvaihtoehtoehdot ovat investointikustannuksellaan kalliimpia, sillä ne vaativat merkittäviä uudisinvestointeja EKKS:an yhteyteen. Toisaalta ne toteuttamalla odotetaan merkittäviä toiminnallisia säästöjä tulevaisuudessa toimintoja uudelleen organisoimalla. Tässä selvityksessä on otettu huomioon kunkin vaihtoehdon investointikustannus, odotettavat toiminnalliset säästöt ja lisäkustannukset sekä muutokset kiinteistön ylläpitokustannuksissa kiinteistöjen pinta-alan myötä. Säästöjä tai lisäkustannuksia, jotka toteutuisivat joka tapauksessa, ei ole huomioitu

12 Investointivaihtoehtojen kuvaus Osien kuvaus tiivistettynä Vaihtoehto 0: Välttämättömimmät peruskorjausinvestoinnit Nykyisen vuodeosaston peruskorjaus EKKS:ssa Armilan sairaalan (Lappeenranta) peruskorjaus Kuntien terveysasemien peruskorjaus Ensihoidon tilojen peruskorjaus (kaksi pistettä Lappeenrannassa: Armilan paloasema ja Lepolankatu 11) Nykyisen vuodeosaston laajennus EKKS:ssa Nykyisen vuodeosaston paikkamäärä vähentyisi peruskorjauksen myötä. Jos paikkamäärä halutaan pitää samana, joudutaan rakentamaan kaksi uutta 30-paikkaista osastoa. EKKS:n peruskorjausinvestoinnit E- ja D-siipeen sekä muut peruskorjausinvestoinnit Vaihtoehto 1: Osittainen keskittäminen Lisäinvestoinnit suhteessa VE0:aan: Uusi päivystysrakennus EKKS:aan Päivystys ja hammashoito keskitetään terveyskeskuksista keskussairaalaan Materiaalinhallinnon ja logistiikan keskittämiseen liittyvät investoinnit VE0:sta eivät toteudu: Kuntien terveysasemien peruskorjaus Terveyskeskukset jäävät lähes tyhjilleen keskittämisen myötä Ensihoidon tilojen peruskorjaus Ensihoito järjestetään uuden päivystysrakennuksen yhteyteen ja vanhat tilat jäävät tyhjiksi Ajanvarausvastaanotto keskitetään VE1:ssä terveyskeskuksista Armilan sairaalaan. Tästä ei ole arvioitu synnyttävän lisäinvestointitarvetta. Vaihtoehto 2: Yhden keskussairaalan malli Lisäinvestoinnit suhteessa VE0:aan: Uusi päivystysrakennus EKKS:aan Päivystys (terveyskeskukset ja Honkaharjun sairaala) ja hammashoito (terveyskeskukset) keskitetään terveyskeskuksista keskussairaalaan 9-kerroksinen vuodeosasto EKKS:aan Osastonhoito keskitetään Armilasta ja Honkaharjulta sekä uudelleen organisoidaan keskussairaalaan Vastaanottotoiminnan keskittäminen EKKS:aan (vanhojen tilojen hyödyntäminen ja uudisrakennus) Avoterveydenhuollon vastaanottotoiminta keskitetään Armilasta ja Honkaharjulta keskussairaalaan Materiaalinhallinnon ja logistiikan keskittämiseen liittyvät investoinnit Tietojärjestelmäinvestointi VE0:sta eivät toteudu: Nykyinen vuodeosasto, Armilan sairaala, kuntien terveysasemat sekä ensihoidon tilat jäävät tyhjilleen. Vanhoja tiloja (poliklinikka jne. remontoidaan) EKKS:n peruskorjausinvestoinnit E- ja D-siipeen sekä muut peruskorjausinvestoinnit

13 Investointivaihtoehtojen kuvaus Investoinnin laajuus (TEUR ja EUR/m2) 0-vaihtoehto 1-vaihtoehto 2-vaihtoehto Investoinnin laajuus investointijakson aikana (TEUR) Tyyppi Investointijakso Investointijakso Investointijakso Peruskorjausinvestointi EKKS:ssa Peruskorjaus Armilan sairaalan peruskorjaus Peruskorjaus Kuntien terveysasemien peruskorjaus Peruskorjaus Ensihoidon tilojen peruskorjaus TEUR 07/2013 Peruskorjaus Nykyisen vuodeosaston laajennus hintataso, Uudisrak Uusi päivystysrakennus Uudisrak Osastohoidon keskittäminen Uudisrak Avoterveydenhuollon vastaanottotoiminnan keskittäminen Uudisrak Keskussairaalan vanhojen osien remontointi Peruskorjaus Rakennusinvestointi yhteensä Tietojärjestelmäinvestointi TEUR 07/ Materiaalihallinnon ja logistiikan keskittäminen hintataso, A-C -talojen sekä rivitalojen myyntituotot Investointikustannus yhteensä Peruskorjausinvestointien laajuus käyttöjakson aikana (TEUR) Peruskorjaukset E-siipi (Vuosina , sisältää leikkausosastot, kuvantaminen, syöpäpolit ja apuvälinehuolto) Peruskorjaukset D-siipi (Vuosina , sisältää ensiapupäivystys, nova, uro-, korva-, silmä-, kipu-, kirra- ja päivystyspolit, teho ja mielenterveyssiipi) 0-vaihtoehto 1-vaihtoehto 2-vaihtoehto Käyttöjakso Käyttöjakso Käyttöjakso Peruskorjaus Peruskorjaus Muut peruskorjaustarpeet (vuosina ) Peruskorjaus Investointikustannus yhteensä Investointikustannus yhteensä (investointijakso + käyttöjakso) TEUR 07/2013 hintataso, Avoterveydenhuollon vastaanottotoiminnan keskittäminen VE2:ssa on käsitelty kokonaan uudisinvestointina neliökohtaisen investointikustannuksen laskennassa, vaikka myös vanhoja tiloja on tarkoitus hyödyntää. Arvio kiinteistöjen myyntituotosta perustuu kiinteistönvälittäjän arviokirjaan v. 2010, eikä siihen ole tehty indeksikorotusta. Mallinnuksessa on oletettu, että myyntituotto käytetään investoinnin rahoittamiseen siten, että lainaa nostetaan käytännössä myyntituoton verran vähemmän. Tyyppi

14 Investointivaihtoehtojen kuvaus Investoinnin laajuus (m2) Investoinnin laajuus (m2) Vaihtoehto 0-vaihtoehto 1-vaihtoehto 2-vaihtoehto Peruskorjattavat alat EKKS:ssa VE0+VE1+VE Armilan sairaala VE0+VE m2 Terveyskeskuksien vastaanottotoiminnan tilat VE Ensihoidon tilat VE Peruskorjattava ala Kaksi 30-paikkaista vuodeosastoa VE kerroksinen päivystysrakennus VE1+VE m2 9-kerroksinen vuodeosasto VE Uusi vastaanotto-osa EKKS:aan VE Lisäpinta-ala Terveyskeskuksien vastaanottotoiminnan tilat VE1+VE Armilan sairaala m2 VE Honkaharjun sairaala VE Käytöstä poistuva pinta-ala Avoterveydenhuollon vastaanottotoiminnan keskittäminen VE2:ssa on käsitelty kokonaan uudisinvestointina neliökohtaisen investointikustannuksen laskennassa, vaikka myös vanhoja tiloja on tarkoitus hyödyntää. Jaottelua vanhan ja uuden osan investointikustannuksesta ja neliömäärästä ei toistaiseksi ole Neliökohtainen pinta-ala on suuntaa antava ja perustuu arvioituihin neliömääriin. Peruskorjattavien ja uudisrakennusten alat ovat melko karkeita arvioita ja niissä voi esiintyä epätarkkuuksia. Peruskorjattavat alat EKKS:ssa pitää sisällään huone-alat seuraavista: A-torni (7 kerrosta), C-siipi (3 kerrosta), B-siipi (4 kerrosta), F1, D- ja E-siivet (sis. vanha päivystysosa), sekä 2D:en (2 kerrosta + kellari)

15 Miljoonaa euroa Miljoonaa euroa Investointivaihtoehtojen kuvaus Investoinnin alustava aikataulu Alustava aikataulu 0-vaihtoehto 1-vaihtoehto 2-vaihtoehto Investointijakson aloitus 1/2014 1/2014 1/2014 Investointijakson lopetus 12/ / /2019 Käyttöjakson aloitus 1/2019 1/2019 1/2020 Käyttöjakson pituus koko investoinnille oletus 30 vuotta viimeisen kokonaisuuden käyttöönotosta Käyttöjakson pituus Käyttöjakson päättyminen 1/2049 1/2049 1/2050 Käyttöjaksoksi on arvioitu 30 vuotta Eksoten johdon näkemyksen mukaisesti. Se on pääasiallisesti linjassa vastaavissa hankkeissa käytettyjen käyttöjaksojen pituuksien kanssa. Huom! Osa vaihtoehtojen investoinneista sijoittuu käyttöjaksolle Kumulatiivinen investointikustannus 100 Investointikustannuksen ajoittuminen mallinnuksessa vaihtoehto 1-vaihtoehto 2-vaihtoehto vaihtoehto 1-vaihtoehto 2-vaihtoehto

16 Investointivaihtoehtojen kuvaus Arvio investoinnin aikataulusta Vaihtoehto 0 Käyttöjakso 2019 Peruskorjausinvestointi Peruskorjausinvestoinnit käyttöjakson aikana (E-siipi vuosina D-siipi vuosina , muut investoinnit Vaihtoehto 1 Käyttöjakso 2019 Peruskorjausinvestointi , materiaalihallinnon ja logistiikan investoinnit 2014 Päivystysrakennus suunnittelu ja kilpailutus 2014, rakennus 2015 Peruskorjausinvestoinnit käyttöjakson aikana (E-siipi vuosina D-siipi vuosina , muut investoinnit Vaihtoehto 2 Päivystysrakennus suunnittelu ja kilpailutus 2014, rakennus 2015 Uuden vuodeosaston suunnittelu ja kilpailutus 2017, rakennus , avoterveydenhuollon vastaanottotoiminnan keskittäminen (arvio) Käyttöjakso 2020 Vanhojen osien peruskorjaus (2014 alkaen), materiaalihallinnon ja logistiikan investoinnit 2014, tietojärjestelmien keskittäminen

17 Alustava kuvaus vaihtoehtojen mahdollisesta sijoittumisesta EKKS:aan Parkkihalli (suunnitteilla v. 2011, nyt valmiina) Uusi päivystysrakennus (VE1-2) * Nykyinen vuodeosasto (VE0) Vanhojen osion peruskorjaus (VE2) Tkajanvarausvastaanoton keskittäminen (VE2) Uusi päivystysrakennus (VE1-2) * Uusi vuodeosasto (VE2) * Uudelle päivystysrakennukselle (VE1-2) on kaksi vaihtoehtoista sijoituspaikkaa. Nykyinen päivystysrakennus sijaitsee oikealla oheisessa kuvassa, jolloin uudisrakennus tulisi sen laajennusosaksi

18 KANNATTAVUUSLASKELMIEN TOTEUTUSTAPA

19 Investointien kannattavuuslaskenta Olemme toteuttaneet kannattavuuslaskennan kullekin investointivaihtoehdolle erikseen. Mallinnus jakautuu investointijaksoon ja käyttöjaksoon. Investointijakso Investointijakso on vaihtoehdoille sama lukuun ottamatta VE2:sta, jossa investointivaihe on oletettu vuoden pidemmäksi laajamittaisemman keskittämisen aiheuttaman investointitarpeen vuoksi. Investointijaksolla on oletettu, että rakentaminen rahoitetaan 100 %:sesti vieraalla pääomalla ja rahoitus nostetaan tasaisesti kuukausittain investointi- eli rakennusvaiheen aikana. Mallinnuksessa on huomioitu 2 % vuotuinen inflaatio-oletus, joka vastaa Euroopan keskuspankin inflaatiotavoitetta. Inflaatio vaikuttaa pääomakustannuksiin ainoastaan investointikustannusten kustannustason nousun osalta. Pääomakustannuksiin vaikuttavaa korko, jonka on oletettu pysyvän samana koko 30 vuoden jakson ajan. Koroksi on mallinnuksessa oletettu 5 % ja rakentamisen aikainen korko on pääomitettu lainapääomaan. Käyttöjakso Investointijakson päätyttyä alkaa käyttöjakso, jonka on mallinnuksessa oletettu kestävän 30 vuotta. Käyttöjakson aikana investointijakson aikaisen investoinnin rahoittamiseksi laina lyhennetään korkoineen pois (tasalyhenteinen laina). Käyttöjakson aikana vaihtoehdoissa toteutuvat peruskorjausinvestoinnit oletetaan rahoitettavan lainalla (huomioiden investointikustannuksissa inflaation ja rakentamisen aikaisen koron vaikutus), jonka lyhentäminen aloitetaan tasalyhenteisesti investointien toteutuksen jälkeen 30 vuoden aikana. Käyttöjakson aikaisten lainojen korkojen ja lyhennysten yhteissummaa kutsutaan tarkastelussa pääomakustannuksiksi. Käyttöjakson aikana odotetaan realisoituvan Eksoten johdon arvioimat toiminnalliset säästöt ja toiminnalliset lisäkustannukset. Nämä on käsitelty yksityiskohtaisesti Kannattavuuslaskelmien oletukset osiossa tässä selvityksessä. Lisäksi käyttöjaksolla on oletettu vaihtoehdosta riippuen realisoituvan lisäkustannusta kiinteistön ylläpitokustannuksissa johtuen Eksoten pinta-alan kasvusta/laskusta nettomääräisesti eri vaihtoehdoissa. Käyttöjaksolla kertyviin investoinnista aiheutuviin toiminnallisiin säästöihin ja lisäkustannuksiin sekä kiinteistön ylläpitokustannuksiin on huomioitu vuotuinen 2 % inflaatio. Pääomakustannuksiin vaikuttaa inflaatio vain rakennuskustannuksen osalta, lisäksi pääomakustannuksiin vaikuttaa 5 % laskennallinen korko. Edellä kuvattujen erien (pääomakustannukset, toiminnalliset säästöt, toiminnalliset lisäkustannukset sekä lisäkustannukset kiinteistön ylläpidosta) nettovaikutus on investoinnin nimellinen nettokassavirta koko käyttöjaksolta. Nimellisen kannattavuuden lisäksi on laskettu investoinnin nettonykyarvo, joka huomioi rahan aika-arvon. Nykyarvolaskennan avulla pyritään esittämään tulevaisuudessa tapahtuvat rahavirrat nykypäivän rahan arvossa käyttämällä diskonttauskorkoa, eli pääoman kustannusta. Nykyarvolaskennassa huomioidaan myös tulevaisuudessa tapahtuvan kustannustason nousun eli inflaation vaikutus. Tässä selvityksessä on käytetty 5 % vuotuista diskonttauskorkoa, joka on yleinen julkisen sektorin hankkeissa käytettävä diskonttauskorko. Investoinnin nettonykyarvo on laskettu tarkastelussa elokuuhun Vaihtoehtojen vertailu Investointivaihtoehtojen vertailu toteutetaan vertailemalla eri vaihtoehtojen nimellistä nettokassavirtaa tai investoinnin nettonykyarvoa

20 Kannattavuuslaskelmien yleiset rajoitukset Kuten normaalisti kannattavuuslaskelmia tehdessään, Inspira on luottanut Eksotelta tai sen edustajilta tai julkisista lähteistä saamansa tiedon oikeellisuuteen ja täydellisyyteen, eikä ole vastuussa minkään julkisesti tiedossa olevien tai sille annettujen tietojen itsenäisestä tarkastamisesta, eikä ole tietoja itsenäisesti tarkastanut. Inspira on kannattavuuslaskelmia varten olettanut ja luottanut siihen, että kaikki kyseessä olevat tiedot ovat paikkansa pitäviä ja riittäviä. Kannattavuuslaskenta perustuu raportin päivämääränä vallitsevaan markkinatilanteeseen, taloudellisiin, rahoituksellisiin ja muihin olosuhteisiin sekä Inspiralle raportin päivämäärään mennessä toimitettuihin tietoihin. Muutokset edellä mainituissa olosuhteissa tai materiaalissa edellyttävät kannattavuuslaskelmien päivitystä. Näin ollen raportin ja sen johtopäätösten voidaan arvioida perustuvan ajankohtaiseen lähtötietoon noin kolmen kuukauden ajan raportin valmistumisesta. Siitä eteenpäin lähtötiedoissa tapahtuneet muutokset voivat edellyttää raportin päivitystä. Selvitystä ei tule käyttää muuhun tarkoitukseen kuin, mitä toimeksiantosopimuksessa osapuolten välillä on sovittu. Erityisesti haluamme korostaa, että olemme luottaneet kohteen johdon esittämään aineistoon erityisesti arvioidun säästöpotentiaalin sekä investointikustannusten osalta investoinnin eri toteutusvaihtoehdoissa

21 KANNATTAVUUSLASKELMIEN OLETUKSET

22 Vaihtoehto 0: Välttämättömimmät peruskorjausinvestoinnit Investointikustannuksen kuvaus Investoinnin laajuus investointijakson aikana (TEUR) Tyyppi 0-vaihtoehto Peruskorjausinvestointi EKKS:ssa Peruskorjaus Armilan sairaalan peruskorjaus Peruskorjaus Kuntien terveysasemien peruskorjaus Peruskorjaus Ensihoidon tilojen peruskorjaus TEUR 07/2013 Peruskorjaus Nykyisen vuodeosaston laajennus hintataso, Uudisrak Uusi päivystysrakennus Uudisrak. 0 Osastohoidon keskittäminen Uudisrak. 0 Avoterveydenhuollon vastaanottotoiminnan keskittäminen Uudisrak. 0 Keskussairaalan vanhojen osien remontointi Peruskorjaus 0 Rakennusinvestointi yhteensä Tietojärjestelmäinvestointi TEUR 07/ Materiaalihallinnon ja logistiikan keskittäminen hintataso, 0 14 A-C -talojen sekä rivitalojen myyntituotot Investointikustannus yhteensä Peruskorjausinvestointien laajuus käyttöjakson aikana (TEUR) Peruskorjaukset E-siipi (Vuosina , sisältää leikkausosastot, kuvantaminen, syöpäpolit ja apuvälinehuolto) Peruskorjaukset D-siipi (Vuosina , sisältää ensiapupäivystys, nova, uro-, korva-, silmä-, kipu-, kirra- ja päivystyspolit, teho ja mielenterveyssiipi) TEUR 07/2013 hintataso, Tyyppi 0-vaihtoehto Peruskorjaus Peruskorjaus Muut peruskorjaustarpeet (vuosina ) Peruskorjaus Investointikustannus yhteensä Investoinnin kuvaus Investointijakso VE0:ssa toteutuisivat seuraavat välttämättömimmät peruskorjausinvestoinnit: Keskussairaalan nykyisen vuodeosaston peruskorjaus 29,5 MEUR Käsittää 8:n osaston peruskorjauksen, jossa pääasiassa 25- paikkaiset osastot muutettaisiin enintään 14-paikkaisiksi Aiheutuu tarpeesta muuttaa osastonhoito enemmän liikkumista ja kuntouttamista suosivaan hoitomuotoon Jotta paikkamäärä pysyisi samana, aiheuttaa lisäinvestointitarpeen (kuvattu alla) Armilan sairaalan peruskorjaus 10 MEUR Keittiön siipi sekä julkisivu- ja osastoremontit Peruskorjaukset kuntien terveysasemilla 7 MEUR Ensihoidon (2 erillistä pistettä Lappeenrannassa) tilojen peruskorjaus 4 MEUR Kaksi uutta 30-paikkaista vuodeosastoa (1 500 m2/osasto), investoinnin kustannusarvio 10 MEUR Joudutaan rakentamaan, jotta osastonhoidon kokonaispaikkamäärä pysyisi samana Investoinnin kuvaus Käyttöjakso VE0:ssä toteutuisivat seuraavat peruskorjausinvestoinnit käyttöjakson aikana E-siiven peruskorjaus vuosina ,15 MEUR yhteensä D-siiven peruskorjaus vuosina , 14 MEUR yhteensä Muut vuotuiset peruskorjaukset vuosina , 8 MEUR yhteensä Alustava aikataulu: Peruskorjaustarpeet on arvioitutoteutuvaksi noin seuraavan viiden vuoden aikana ( ) Vaihtoehto 0:n valitseminen tarkoittaa käytännössä sitä, että Eksote sitoutuu koko tarkastelujaksolle ( vuotta) nykyiseen hajautettuun malliin, jossa toiminta jatkuu ennallaan EKKS:ssa, Armilassa ja kuntien terveysasemilla. Honkaharjun sairaala säilyy erillään Eksotesta

23 Vaihtoehto 0: Välttämättömimmät peruskorjausinvestoinnit Investoinnin aiheuttaman säästöpotentiaalin ja kustannusten kuvaus Toiminnalliset säästöt (TEUR/vuosi) Vaihtoehto 0-vaihtoehto Yhden vuodeosaston sulkeminen päivystysrakennuksen myötä VE1+VE2 0 Suljettavien terveysasemien vuokrasäästö VE1+VE2 0 Säästö siivouskuluissa suljettavilla terveysasemilla 0 Avoterveydenhuollon henkilöstövähennys VE1+VE2 0 Lääkärien ostopalveluiden väheneminen VE1+VE2 0 07/2013 hintataso, Päivystysosaston/Novan integrointi VE1+VE2 0 Laboratorion/röntgenin keskittäminen VE1+VE2 0 Materiaalihallinnon ja logistiikan keskittäminen VE1+VE2 0 Toimistopalvelujen tehostuminen VE1+VE2 0 Yhteiset tietojärjestelmät Imatran kanssa VE2 0 Armilan sairaalan siirron tuoma tehokkuussäästö VE2 0 Honkaharjun sairaalan tuoma tehokkuussäästö VE2 0 Vaihtoehdolla saavutettavat toiminnalliset säästöt käyttöjaksolla 0 Toiminnalliset lisäkustannukset (TEUR/vuosi) Vaihtoehto 0-vaihtoehto Henkilöstökulujen nousu vanhan vuodeosaston VE0+VE /2013 hintataso, Liikkuvat palvelut (Mallu-auto) VE1+VE2 0 Materiaalihallinnon ja logistiikan keskittäminen VE1+VE2 0 Vaihtoehdon myötä toteutuvat toiminnalliset -300 lisäkustannukset käyttöjaksolla Lisäkustannus (-) kiinteistön ylläpidossa (TEUR/vuosi) * 07/2013 hintataso, -365 Toiminnalliset säästöt Mikäli toimintaa jatketaan nykyisessä toimintamallissaan ja suoritetaan vain välttämättömimmät peruskorjausinvestoinnit, toiminnan ei odoteta tehostuvan eikä VE0:n toteutumiselta odoteta säästöjä tarkasteluperiodilla. Terveysasemien ja Armilan peruskorjaaminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että toimintaa niissä jatketaan ja tehokkuushyötyjä ei lähdetä keskittämällä hakemaan seuraavan 35 vuoden aikana. Toiminnalliset lisäkustannukset Kahden uuden 30-paikkaisen osaston rakentaminen nostaisi henkilöstökustannuksia noin 300 TEUR/vuosi (noin 7 sairaanhoitajan työpanos). Liikkuvien palveluiden lisääminen ja materiaalihallinnon ja logistiikan keskittäminen liittyvät VE1:seen ja VE2:seen. Pääomakustannukset (keskimäärin 5 % korkotasolla, TEUR/vuosi) keskiarvo tarkastelujaksolla sis. inflaation, Lisäkustannus kiinteistön ylläpitokustannuksissa VE0:ssa pinta-ala kasvaisi kahden vuodeosaston verran (yht m2). Tästä arvioitu lisäkustannus kiinteistön ylläpidolla käyttöjaksolla olisi vajaa 400 TEUR/vuosi. Oletukset laskennan pohjana: Sairaanhoitajan vuosipalkka sivukuluineen keskimäärin 43 TEUR Terveyskeskuslääkärin vuosipalkka sivukuluineen keskimäärin 95 TEUR Oletus kiinteistön ylläpidon kustannuksista/brm2 esitetty liite1:ssä Pääomakustannukset VE0:n pääomakustannukset (lainanlyhennykset ja korot) olisivat noin 6,5 MEUR keskimäärin vuositasolla käyttöjaksolla

TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset

TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset 1.9.2015 Talousjohtaja Tommi Talasterä tommi.talastera@ylasavonsote.fi 040 712 6970 Sisältö Yhteenveto ja johtopäätökset Taloudellisten vaikutusten selvityksen

Lisätiedot

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015

Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu. Hallitus 14.1.2015 Vuodeosasto- ja päivystysinvestointi Armilan toimintojen siirtyminen keskussairaalan huomioitu Hallitus 14.1.2015 Yhteenveto Armilan ja keskussairaalan toiminnan yhdistäminen näyttää kannattavalta sekä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen 2014 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen 2014 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen 2014 2018 Tiivistelmä Eksote on yhdessä kuntien kanssa linjannut taloussuunnitelman

Lisätiedot

KoTePa-hankkeen laskenta - loppuraportti. 26.4.2011 Oy Audiapro Ab Atte Niittylä ja Tuomas Hanhela

KoTePa-hankkeen laskenta - loppuraportti. 26.4.2011 Oy Audiapro Ab Atte Niittylä ja Tuomas Hanhela KoTePa-hankkeen laskenta - loppuraportti 26.4.2011 Oy Audiapro Ab Atte Niittylä ja Tuomas Hanhela Hankkeen läpivienti Aloituspalaveri 8.3. Kouvolassa Sovittiin laskennan perusteet 1. Korjataan vanhat tilat,

Lisätiedot

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1

RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 RAHOITUSSUUNNITELMA JA TOTEUTETTAVUUS Tuukka Forsell, Jyrki Harjula, Annikki Niiranen ja Inspira 5/16/2013 1 Rahoitus- ja toteutusmallien arviointi 1. Hankeen lähtökohtien määrittely 2. Vaihtoehtoiset

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen 2014 2018

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen 2014 2018 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen 2014 2018 Tiivistelmä Eksote on yhdessä kuntien kanssa linjannut taloussuunnitelman

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013

Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 18.9.2013 Investointien rahoitus v. 2015-2025 Tulevien vuosien välttämättömien investointien aiheuttamaan rahankäyttöön voidaan varautua kassan riittävyyden osalta ottamalla

Lisätiedot

Hämeenlinnan keskustan pysäköintivaihtoehtojen taloudellinen mallinnus

Hämeenlinnan keskustan pysäköintivaihtoehtojen taloudellinen mallinnus Hämeenlinnan keskustan pysäköintivaihtoehtojen taloudellinen mallinnus Hämeenlinnan kaupunki 4.5.2015 LUOTTAMUKSELLINEN Johtopäätökset 1. Annetuilla lähtöoletuksilla molemmat mallinnetuista vaihtoehdoista

Lisätiedot

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008 Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla Raportti 10.12.2008 Sisällysluettelo 1.Johdanto 2.Yhteenveto 3.Tunnelivaihtoehdon kuvaus 4.Siltavaihtoehdon kuvaus 5.Lauttavaihtoehdon

Lisätiedot

Rahoitus- ja toimintamallit sairaalatilojen rakentamisessa. Informaatio- ja keskustelutilaisuus talousjohtaja Matti Häyrynen

Rahoitus- ja toimintamallit sairaalatilojen rakentamisessa. Informaatio- ja keskustelutilaisuus talousjohtaja Matti Häyrynen Rahoitus- ja toimintamallit sairaalatilojen rakentamisessa Informaatio- ja keskustelutilaisuus 1.9.2011 talousjohtaja Matti Häyrynen Matti Häyrynen 010911 Investointien rahoituksen arviointi Tulorahoitus

Lisätiedot

Keskussairaalan päivystys- ja vuodeosastorakennuksen arkkitehtisuunnittelun kilpailutus

Keskussairaalan päivystys- ja vuodeosastorakennuksen arkkitehtisuunnittelun kilpailutus Hallitus 77 19.03.2014 Keskussairaalan päivystys- ja vuodeosastorakennuksen arkkitehtisuunnittelun kilpailutus 265/02.08.00.04.01.01.00/2014 EKSTPHAL 77 265/02.08.00.04.01.01.00/2014 EKSTPHAL 248 Kysymyksessä

Lisätiedot

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta

Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Tilakustannukset osana palvelun kustannusrakennetta Investointien ja toiminnan muutosten vaikutukset palvelujen kustannuksiin Keskeiset periaatteet Kuntayhtymä vuokraa tilat pääsääntöisesti jäsenkunnilta

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk

Terveyspalvelut. Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Terveyspalvelut Yhteiskunnalliset l uennot Momentti /sk Sisältö 1. Suomen terveydenhuolto 2. Terveys 3. Terveyskeskus 4. Keskussairaala 5. Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri) 6. Hoitoon hakeutuminen

Lisätiedot

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin.

Raahen kaupunginhallitus teki 16.2.2015 äänestyspäätöksen myötä esityksen siitä, että lukion lisäsiipi rakennettaisiin. Arvoisa kaupunginvaltuutettu, kun tarkastellaan kassamaksuja, investointikustannuksia sekä nykyarvomenettelyä on edullisin ratkaisu katettuputki sekä vuokraus. Merikadun hidasteet tai tienkatkaisu häviävät

Lisätiedot

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS Liite 2 4.5.212 1 SISÄLTÖ 1. Talousmallinnuksen tavoite 2. Laskentaoletukset ja periaatteet Toiminnan volyymin kehitys Menojen kehitys Tulojen kehitys Investoinnit

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto

KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA. 1. Johdanto 1 KEMIJÄRVEN TILALIIKELAITOS TOIMINTASUUNNITELMA 1. Johdanto Liikelaitoksen tehtävänä on vastata kaupungin omistuksessa tai hallinnassa olevista toimitiloista ja yritystiloista ja niihin välittömästi liittyvistä

Lisätiedot

Taloudelliset laskelmat

Taloudelliset laskelmat Taloudelliset laskelmat Pielisen Tietoverkko Juuka 31.3.214 LUONNOS LASKENTAOLETUKSET 31.3.214 2 Laskentaoletukset Investoinnit Ominaisuus Kuvaus Rakentamisaikataulu Runkoverkon rakentaminen tapahtuu vuonna

Lisätiedot

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys

Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Raitiotiehankkeen toteutusmalliesiselvitys Tampereen kaupunki Kaupunginvaltuuston iltakoulu raitiotiehankkeeseen liittyen 24.4.2014 Toteutusmallin valinta Toteutusmallitarkastelu käynnistettiin kesällä

Lisätiedot

Kouvola Ratamokeskuksen toiminnallisten hyötyjen arviointi tuottavuustavoitteiden näkökulmasta

Kouvola Ratamokeskuksen toiminnallisten hyötyjen arviointi tuottavuustavoitteiden näkökulmasta Kouvola Ratamokeskuksen toiminnallisten hyötyjen arviointi tuottavuustavoitteiden näkökulmasta Raportin tiivistelmä 25.8.2014 Sisällys 1 Johdanto ja tiivistelmä 2 Säästötavoitteen konkretisointi 3 Liitteet

Lisätiedot

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 Liite 1 SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA 1. Sopimuksen osapuolet Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Sairaanhoitopiiri) L Mikkelin kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi

Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011. Virpi Kölhi Itä-Suomen huippukokous 30.8.2011 Virpi Kölhi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) järjestää jäsenkuntien puolesta erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon, perusterveydenhuollon

Lisätiedot

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030

Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 2012-2030 Juuan kunta Vesihuoltolaitos JUUAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN LIIKETALOUDELLINEN ENNUSTE 212-23 Juuan kunnan vesihuoltolaitokselle on laadittu liiketaloudellinen analyysi ja kehitysennuste vuoteen 23 saakka.

Lisätiedot

Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%)

Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%) Sisäisen korkokannan menetelmä Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%) Sisäinen korkokanta määritellään

Lisätiedot

YHTEISTOIMINTASELVITYS TERVA-JUNKO-KEILA

YHTEISTOIMINTASELVITYS TERVA-JUNKO-KEILA YHTEISTOIMINTASELVITYS TERVA-JUNKO-KEILA 1. YLEISTÄ Laskelmat on tehty kassavirtalaskelma perusteisesti. Tarkoituksena selvittää onko mahdollisella yhtiöllä edellytyksiä selvitä investoinneista ja nykyisistä

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015

Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015. Valtuustoseminaari 25.5.2015 Jyväskylän kaupungin terveyspalveluverkon kehittäminen Selvitystyön raportti 8.5.2015 Valtuustoseminaari 25.5.2015 Kati Kallimo, Perusturva Esko Eriksson, Jyväskylän Tilapalvelu Raili Kuosmanen, Haahtela

Lisätiedot

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset 2.11.2015 ESKO KORHONEN & RAILA OKSANEN FCG KONSULTOINTI OY Toimeksianto Toimeksianto Etenemissuunnitelma Aloituspalaveri ja tehtävän tarkentaminen

Lisätiedot

Investointilaskentamenetelmiä

Investointilaskentamenetelmiä Investointilaskentamenetelmiä Laskentakorkokannan käyttöön perustuvat menetelmät (netto)nykyarvomenetelmä suhteellisen nykyarvon menetelmä eli nykyarvoindeksi annuiteettimenetelmä likimääräinen annuiteettimenetelmä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen 2014 2025 Hallituksen esitys 28.1.2015 (luonnos) Tiivistelmä Keskussairaala

Lisätiedot

Esiselvitys toimitilainvestointien toteutusmalleista -Yhteenveto

Esiselvitys toimitilainvestointien toteutusmalleista -Yhteenveto Esiselvitys toimitilainvestointien toteutusmalleista -Yhteenveto Porvoon kaupunki Toukokuu 2014 Hankkeen taustat ja lähtökohdat Investointikokonaisuus ja kohteiden sijainnit Porvoon kaupunki on viiden

Lisätiedot

Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri

Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri Case Eksote: Tiedolla johtaminen & sosiaalija terveyspiiri Affecton julkishallinnon forum 14.2.2013 Projektipäällikkö Katja Klemola Eksote Vastaamme alueemme sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta

Lisätiedot

Talouden kokonaistarkastelu 2013-2040 sisältää Uusi sairaala-investoinnin ja vanhan sairaalan realisoinnin. Ksshp Talousosasto 15.1.

Talouden kokonaistarkastelu 2013-2040 sisältää Uusi sairaala-investoinnin ja vanhan sairaalan realisoinnin. Ksshp Talousosasto 15.1. Talouden kokonaistarkastelu 2013-2040 sisältää Uusi sairaala-investoinnin ja vanhan sairaalan realisoinnin Ksshp Talousosasto 15.1.2014 Tarkastelun tavoite Tarkastelussa on huomioitu pelkistettynä kaikki

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Tilinpäätös 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille kuntalaisille ja kiireellinen

Lisätiedot

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa Ennakkoarvioinnin käyttöönotto kunnissa: ESTER-hankkeen tuki toteuttamiselle

Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa Ennakkoarvioinnin käyttöönotto kunnissa: ESTER-hankkeen tuki toteuttamiselle Vaikutusten ennakkoarviointi kunnallisessa päätöksenteossa Ennakkoarvioinnin käyttöönotto kunnissa: ESTER-hankkeen tuki toteuttamiselle Seinäjoen Areena 29.11.2011 Tuula Partanen Hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen

Lisätiedot

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote- uudistus ja Eksote Perustetaan erillisellä lailla 18 maakuntaa, joille kuuluu soten järjestäminen; Etelä-Karjalassa vapaaehtoinen perustaminen ja toiminnan käynnistyminen

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta

BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta BL20A1200 Tuuli- ja aurinkoenergiateknologia ja liiketoiminta Tuulipuiston investointi ja rahoitus Tuulipuistoinvestoinnin tavoitteet ja perusteet Pitoajalta lasketun kassavirran pitää antaa sijoittajalle

Lisätiedot

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS

KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS 2.2.2015 Sivu 1/4 JA Tilaaja: PL 11 20101 Turku Hanke: Katedralskolan, peruskorjaus Osoite: Itäinen Rantakatu 2 / Vanha Suurtori 1, 20100 Turku KATEDRALSKOLAN, PERUSKORJAUS Suurtorin rakennuksiin kuuluvan

Lisätiedot

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa

Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Uusi asumisyksikkö Naantalin kaupungin sote:n talousarviossa Tulot asukkaita/hpv /as/hpv yht. /kk Asukkailta perittävät vuokrat 15 550 8 250 KELA:n enimmäisvuokra Asukkaiden sähkömaksut 15 20 300 voidaan

Lisätiedot

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö

Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset. DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö Rakennusten terveys- ja talousvaikutukset DI Olavi Holmijoki Rakennusfoorumi 2.6.2015 Rakennustietosäätiö YM:n, STM:n ja Suomen Kuntaliiton rahoittama projekti Rakennusten ylläpidon ja korjausten terveysja

Lisätiedot

Käytännön kumppanuusmallit hankeohjelman tuloksia

Käytännön kumppanuusmallit hankeohjelman tuloksia Käytännön kumppanuusmallit hankeohjelman tuloksia Tuotanto ja operointi-innovaatiot: Julkinen - yksityinen yhteistyö Seminaari 7.10.2010 Inspira Oy Inspira Oy avustaa asiakkaitaan julkisen sektorin rahoitusjärjestelyissä.

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit

Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Elinkaarimallit ja -palvelut tulosseminaari Elinkaarimallien taloudelliset arviointiperusteet ja analyysit Hanna Kaleva KTI Kiinteistötieto Oy 26.9.2006 ELINKAARIMALLIT kehityshanke: KTI:n osaprojekti:

Lisätiedot

KAUNIAISTEN JÄÄHALLI OY:N HARJOITUSJÄÄHALLIHANKE TARVE JA PERUSTEET

KAUNIAISTEN JÄÄHALLI OY:N HARJOITUSJÄÄHALLIHANKE TARVE JA PERUSTEET KAUNIAISTEN JÄÄHALLI OY:N HARJOITUSJÄÄHALLIHANKE TARVE JA PERUSTEET Perustiedot Kauniaisten kaupungin omistaman jäähallin käyttö käyttöaste on 100 % ja halli on avoinna lähes 11 kk vuodessa klo 7.00 23.00,

Lisätiedot

Investointipäätöksenteko

Investointipäätöksenteko Investointipäätöksenteko Ekstralaskuesimerkkejä Laskentatoimen Perusteet, Syksy 2015 Katja Kolehmainen KTT, Apulaisprofessori Neppi Oy valmistaa neppejä ja nappeja. Käsityöpiireissä se on tunnettu laadukkaista

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

Osakas A-osakkeet B-osakkeet

Osakas A-osakkeet B-osakkeet 1 (5) LISÄSOPIMUS 28.2.2013 PÄIVÄTTYYN TAPIOLAN KESKUSPYSÄKÖINTI OY:N OSAKASSOPIMUKSEEN A-lisäosakkeet / VSS-tila 1. OSAPUOLET Osakas A-osakkeet B-osakkeet Finprop Tapiola Oy (Y-tunnus: 1749679-4) 460

Lisätiedot

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008)

YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) YHDYSKUNTARAKENTEELLISEN TARKASTELUN TÄYDENNYS (maaliskuu 2008) Kustannustarkastelua Ramboll Finland Oy on arvioinut eri vaihtoehdoissa ne investoinnit, jotka tiehallinto joutuu tekemään uuden jätteenkäsittelykeskuksen

Lisätiedot

10 Liiketaloudellisia algoritmeja

10 Liiketaloudellisia algoritmeja 218 Liiketaloudellisia algoritmeja 10 Liiketaloudellisia algoritmeja Tämä luku sisältää liiketaloudellisia laskelmia. Aiheita voi hyödyntää vaikkapa liiketalouden opetuksessa. 10.1 Investointien kannattavuuden

Lisätiedot

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020. 18.9.2013 T Kallio

INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020. 18.9.2013 T Kallio INVESTOINTISUUNNITELMA VUOTEEN 2018 SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALA 2020 18.9.2013 T Kallio Heikki Punnosen raportti sairaanhoitopiirien investoinneista 2000-2012 ja tulossa olevista suurista rakennushankkeista

Lisätiedot

Selvitys kuntien kiinteistöriskistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa

Selvitys kuntien kiinteistöriskistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa Selvitys kuntien kiinteistöriskistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa Tiivistelmä Nordic Healthcare Group 2.9.2016 16.9.2016 1 Selvityksen tausta, tavoitteet ja toteutus Hallituksen linjaukset

Lisätiedot

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi

Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Keski-Suomen tulevaisuusfoorumi Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Vastaa alueen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudesta. Väestö 132.000 Budjetti 410 M Työntekijöitä 4200 Helsinki tai Pietari

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala 2030. Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014

Tulevaisuuden sairaala 2030. Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014 Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Ecosystem meeting 19.2.2014 Esityksen sisältö Taustaa Tavoitteet Osahankkeiden toteuttaminen ja aikataulu

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka Lähtötilanne 2008 Kiinteistökanta suurelta osin rakennettu 70- luvulla, jota vaivaavat ajalle tyypilliset virheelliset

Lisätiedot

Vaasan Ekonomien hallituksen ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle selvitystyön aloittamiseksi oman mökin tai lomaasunnon 26.11.2010

Vaasan Ekonomien hallituksen ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle selvitystyön aloittamiseksi oman mökin tai lomaasunnon 26.11.2010 » Vaasan Ekonomien hallituksen ehdotus yhdistyksen syyskokoukselle selvitystyön aloittamiseksi oman mökin tai lomaasunnon hankkimiseksi 26.11.2010 Lähtökohdat selvitystyölle 1/3 2 Hallitus esittää yhdistyksen

Lisätiedot

Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelma 2020

Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelma 2020 Tampereen yliopistollisen sairaalan uudistamisohjelma 2020 Isto Nordback LT, Kir. Dos., M.B.A. Kehitysjohtaja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 2 1 3 4 2 Tausta tiloista toimintaan Aiemmat tilaratkaisut pääsääntöisesti

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kustannukset vertailukelpoisiksi. 14.11.2012 Sami Rantanen

Perusterveydenhuollon kustannukset vertailukelpoisiksi. 14.11.2012 Sami Rantanen Perusterveydenhuollon vertailukelpoisiksi 14.11.2012 Sami Rantanen Kustannuskohdistuksen malli Kaikki Käynnin suorat Käynnin suora työaika Vyörytetyt henkilöstökulut Muut kulut Käyntikohtaiset Sami Rantanen

Lisätiedot

Taloyhtiö 2015-15.4.2015. Taloyhtiön rahoitusratkaisut

Taloyhtiö 2015-15.4.2015. Taloyhtiön rahoitusratkaisut Taloyhtiö 2015-15.4.2015 Taloyhtiön rahoitusratkaisut Tom Lönnroth 13.4.2015 Sisältö Hypo - Asuntorahoittamisen erikoisliike Suuret korjaushankkeet ja niiden taloudelliset vaikutukset Remonttirahoituksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus

Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Tulevaisuuden sairaala OYS 2030 ohjelmakokonaisuuden rahoitus talousjohtaja Jarkko Raatikainen Strategian mukainen toteutus- ja rahoitusmalli Tulevaisuuden sairaala

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA

ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA 28.4.2014 ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA Etelä-Karjalan hankintapalvelut on tutustunut

Lisätiedot

Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.2015

Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.2015 Yhteenveto kaukolämmön ja maalämmön lämmitysjärjestelmävertailusta ONE1 Oy 6.5.215 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tyyppirakennukset... 1 3. Laskenta... 2 4.1 Uusi pientalo... 3 4.2 Vanha pientalo... 4 4.3

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä HYVÄ POTKU LOPPURAPORTTI LUUMÄEN TERVEYSASEMALLA 2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Luumäen terveysasemasta 2. Mukaan Hyvä Potku hankkeeseen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

JA n. Investointi kannattaa, jos annuiteetti < investoinnin synnyttämät vuotuiset nettotuotot (S t )

JA n. Investointi kannattaa, jos annuiteetti < investoinnin synnyttämät vuotuiset nettotuotot (S t ) Annuiteettimenetelmä Investoinnin hankintahinnan ja jäännösarvon erotus jaetaan pitoaikaa vastaaville vuosille yhtä suuriksi pääomakustannuksiksi eli annuiteeteiksi, jotka sisältävät poistot ja käytettävän

Lisätiedot

Uusi sairaala hanke Keski-Suomen toimintamallit rakentamisen pohjana P R O J E K T I J O H T A J A J O R M A T E I T T I N E N

Uusi sairaala hanke Keski-Suomen toimintamallit rakentamisen pohjana P R O J E K T I J O H T A J A J O R M A T E I T T I N E N Uusi sairaala hanke Keski-Suomen toimintamallit rakentamisen pohjana P R O J E K T I J O H T A J A J O R M A T E I T T I N E N 2 9. 3. 2 0 1 1 Miksi uusi sairaala tarvitaan? ongelmat sairaalakiinteistöissä

Lisätiedot

Elina Anttila, Juhani Grönlund, Marja Lehtonen, Sirpa Hämäläinen, Antti Kemi ja Mikko Ahlfors

Elina Anttila, Juhani Grönlund, Marja Lehtonen, Sirpa Hämäläinen, Antti Kemi ja Mikko Ahlfors AKAAN HYVINVOINTIKESKUS HANKESUUNNITELMA 12.10.2015 Laatijat: Elina Anttila, Juhani Grönlund, Marja Lehtonen, Sirpa Hämäläinen, Antti Kemi ja Mikko Ahlfors Hankkeen perustelu Akaan kaupungin vastuukunta-alueella

Lisätiedot

ALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN

ALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN ALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN KÄYTÖN TEHOSTAMINEN 13.5.2015 ESKO KORHONEN JOHTAVA KONSULTTI (FT, RI, RTA) FCG KONSULTOINTI OY esko.korhonen@fcg.fi 050 361 1781 4,0 3,5 3,0 Kuntien ja kuntayhtymien vuosikate,

Lisätiedot

Sote-uudistuksen säästömekanismit

Sote-uudistuksen säästömekanismit Sote-uudistuksen säästömekanismit Alustavia arviointeja Hallitusohjelma Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta Hallitus vahvistaa

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE

NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE NAKKILAN KUNTA TILAHANKKEIDEN JA TOIMINNALLISTEN HANKKEIDEN YLEISSUUNNITTELUOHJE Hyväksytty kunnanhallituksessa 20.10.1997/496 Voimaantulo 6.11.1997 Tarkistettu kunnanhallituksessa 16.8.1999/271 Voimaantulo

Lisätiedot

Jätehuollon talousmalli 2015-2024

Jätehuollon talousmalli 2015-2024 Jätehuollon talousmalli 215-224 Jätehuollon talousmallinnuksen lähtökohdat 1/2 Lähtökohtana TTS -vuosi 216 Vantaan jätevoimalan vaikutukset mukana TTS:ssä Tulossa olevat toiminnalliset muutokset mukana

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015

LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 LAPIN LIITTO Hallitus 25.8.2015 Liite Vuoden 2016 talousarvion ja vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman laadintaohjeet Lapin liiton hallinnossa ja taloudenhoidossa noudatetaan kuntalain säännöksiä. Kuntalain

Lisätiedot

Investoinnin takaisinmaksuaika

Investoinnin takaisinmaksuaika Investoinnin takaisinmaksuaika Takaisinmaksuaika on aika, jona investointi maksaa hintansa takaisin eli nettotuottoja kertyy perushankintamenon verran Investointi voidaan tehdä, jos takaisinmaksuaika

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö

Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan keskussairaala Syöpähoitoyksikkö www.eksote.fi Syöpähoitoyksikkö Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri eli Eksote yhdistää koko alueen erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, vanhustenpalvelut

Lisätiedot

Lahden Golf 3.0 Mestari ja Kisälli 27-reikäinen golfkeskus

Lahden Golf 3.0 Mestari ja Kisälli 27-reikäinen golfkeskus Lahden Golf 3.0 Mestari ja Kisälli 27-reikäinen golfkeskus Yhtiökokous 14.11.2012: Kokonaissuunnitelma ja Vaiheen 1 ehdotus HL / 14.11.2012 Lahden Golf 3.0 1 Lahden Golf 3.0 Kokonaissuunnitelma ja taustatietoja

Lisätiedot

Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen 26-1 870 000

Palvelujen ja osaamisen alihankinta. Nopea teknologinen kehitys ja kansainvälistyminen 26-1 870 000 1 9 TYTÄRYHTIÖT Kajaanin Teknologiakeskus Oy Osakeyhtiö Palvelun perustelut: - lakisääteisyys - viranomaistehtävät - hyöty tai arvo kuntalaisille Palvelujen tuottamistapa Hyöty tai arvo: Toiminnan tarkoituksena

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja

LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA. Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja LIIKETOIMINNAN JOHTOKUNTA Vastuuhenkilö: Teknisen keskuksen johtaja Teknisen keskuksen tavoitteena on tuottaa kaupungin sisäiset tuki- ja muut palvelut laadukkaasti, tehokkaasti ja kilpailukykyisesti.

Lisätiedot

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå ELINKAARISOPIMUKSEN RAHOITUSMALLIT 23.2.2015 ELINKAARIHANKKEEN PERUSTIEDOT Tolkis skola, Tolkkisten päiväkoti, Gammelbackan päiväkoti, Toukovuoren päiväkoti, Peippolan

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo 28.10.2014 Master Plan Johdanto Sisältö Toteutustapa ja aikataulu Vaihtoehtojen vertailu

Lisätiedot

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta

Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta LIITEOSA (liite 16) Kuntatalouden ennakointi 2014 tilinpäätöstietojen pohjalta Selvitysalue, Keuruu, Multia ja Mänttä-Vilppula Lähde: Miettinen/FCG 5/2015 Lähtötiedot Kuntatalouden trendiennusteen lähtötiedot

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

Terveys-/hyvinvointikeskushankkeen toiminnallista tarkastelua eri

Terveys-/hyvinvointikeskushankkeen toiminnallista tarkastelua eri Terveys-/hyvinvointikeskushankkeen toiminnallista tarkastelua eri Tähän tarvittaessa otsikko vaihtoehtojen pohjalta Kunnanvaltuuston kokous 9.2.2015 Liite Perusturvajohtaja Liisa Ståhle Eri vaihtoehtojen

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16

Espoon kaupunki Pöytäkirja 16 25.02.2015 Sivu 1 / 1 738/00.04.01/2015 16 Espoon uuden sairaalan aula- ja turvallisuuspalvelujen organisointi HUS -Servis liikelaitoksen ja HUS -Kiinteistö Oy:n Turvapalvelujen hoidettavaksi (Kh/Kv) Valmistelijat

Lisätiedot

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA

AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET KAUKOLÄMMÖN YHTEYDESSÄ SUOMESSA KAUKOLÄMPÖPÄIVÄT 28-29.8.2013 KUOPIO PERTTU LAHTINEN AURINKOLÄMMÖN LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUDET SUOMESSA SELVITYS (10/2012-05/2013)

Lisätiedot

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1.

Arvo EUR 1.000 2004/2005 Syyskuu 968 702 42.398 35.430 Varastomyynti 10 9 217 193 Yhteensä 978 711 42.616 35.624. 1. TURKISTUOTTAJAT OYJ OSAVUOSIKATSAUS KAUDELTA 1.9.2005-30.11.2005 Konsernin kehitys Turkistuottajat-konsernin tilikauden ensimmäinen neljännes on kulupainotteista joulukuussa käynnistyvän myyntikauden valmistelua.

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT Julkisuudessa on ollut esillä Kemijärven sellutehtaan muuttamiseksi biojalostamoksi. Tarkasteluissa täytyy muistaa, että tunnettujenkin tekniikkojen soveltaminen

Lisätiedot

Selvityksen tausta ja toteutus (1/2)

Selvityksen tausta ja toteutus (1/2) Lämpöyrittäjyyden alue- ja kansantaloudellinen tarkastelu Yhteenveto 2014 Selvityksen tausta ja toteutus (1/2) Energiaratkaisujen kannattavuutta arvioidaan perinteisesti laskelmilla, joilla määritetään

Lisätiedot

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri KHSHP Fimlab laboratorioiden yhteistyöhanke Markku Järvinen, johtajaylilääkäri, KHSHP

Lisätiedot

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,,

Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, XXVII, Kaupunginjohtajan,, Vuoden,2015,, talousarvioesitys,..., Kaupunginjohtaja,Markku,Andersson, Media,,KH,,KV,,27.10.2014,, Talouden)tasapainotus)etenee)oikeassa)suunnassa!) ) TA2015)toiminnallinen)mo6o:))

Lisätiedot

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta

Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025. Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Perusturvan palveluverkkosuunnitelma vuoteen 2025 Veikkolan kyläyhdistyksen tilaisuus 12.1.2011 Liisa Ståhle perusturvajohtaja Kirkkonummen kunta Miten haasteet otetaan haltuun? lapsiperheiden %-osuus

Lisätiedot

Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen

Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen Seudullisen ympäristötoimen muodostaminen Ympäristöterveydenhuolto ja Ympäristönsuojelu Lappeenranta, Joutseno, Taipalsaari, Savitaipale, Suomenniemi, Lemi, Luumäki, Ylämaa Alue Lappeenranta, Joutseno,

Lisätiedot

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM

Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM 17.5.2011 1(6) Investointien rahoituksen vaihtoehdot ja valinta / PM Kuntayhtymän talousarviossa ja suunnitelmassa investointien määrä on pyritty pitämään poistojen suuruusluokassa. Suuret rakennusinvestoinnit

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa. Ermo Haavisto

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa. Ermo Haavisto Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa Ermo Haavisto johtajaylilääkäri, emba Järjestämisvastuista lainsäädännössä - Terveydenhuoltolaki 1. - Lakia sovelletaan kunnan järjestämisvastuuseen

Lisätiedot

Lausunto Etelä-Karjalan maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallisen palvelusuunnitelman palveluverkon vaihtoehdoista

Lausunto Etelä-Karjalan maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallisen palvelusuunnitelman palveluverkon vaihtoehdoista RAUTJÄRVEN KUNTA 1 (5) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Yhtymähallitus Lausunto Etelä-Karjalan maakunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon maakunnallisen palvelusuunnitelman palveluverkon vaihtoehdoista

Lisätiedot

Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema

Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema Mallu kylillä ja rajalla Mallu liikkuva hyvinvointiasema 6.2.14 Satu Simolin Palvelupäällikkö Etelä-Karjalan sosiaali-ja terveyspiiri, terveysasemien vastaanotot Me olemme Eksote! Vastaamme alueemme sosiaali-

Lisätiedot

OMAN PALVELUASUMISTUOTANNON LISÄÄMINEN SAVONLINNAN KAUPUNGISSA

OMAN PALVELUASUMISTUOTANNON LISÄÄMINEN SAVONLINNAN KAUPUNGISSA OMAN PALVELUASUMISTUOTANNON LISÄÄMINEN SAVONLINNAN KAUPUNGISSA 1. Tausta ja selvityksen toteutus Savonlinnan kaupunginvaltuusto päätti talousarviossaan vuodelle 2014, että vuonna 2014 selvitetään kaupungin

Lisätiedot