Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys"

Transkriptio

1 Sairaalainvestoinnin toteutusvaihtoehtojen kannattavuuden selvitys EKSOTE, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri LUONNOS

2 Yhteenveto 1. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksoten) tilat ovat merkittävien perusparannusinvestointien edessä. Eksote on arvioinut, että seuraavan viiden vuoden aikana peruskorjausinvestoinnit olisivat ainakin 50 MEUR Etelä-Karjalan keskussairaalassa (EKKS) ja Armilan sairaalassa Lappeenrannassa sekä useilla terveysasemilla ja ensihoidon tiloissa Eksoten toiminta-alueella. Mietittäessä uudelleen palveluverkkovaihtoehtoja, Eksotessa on alettu selvittämään olisiko peruskorjausinvestointien (ns. 0-vaihtoehto) sijaan kustannustehokkaampaa keskittää toimintaa joko osittain (1-vaihtoehto) tai edetä kohti yhden keskussairaalan mallia (2-vaihtoehto). Keskittämisvaihtoehdoissa pyritään löytämään tasapaino kustannustehokkuudelle sekä palveluiden laadulle Eksoten toiminta-alueella. 2. Investointien vaihtoehtoisilla toteutusmalleilla haetaan toiminnallisia säästöjä Eksoten toimintaan. Investointikustannukseltaan keskittämisvaihtoehdot ovat kalliimpia kuin peruskorjausvaihtoehto, sillä ne vaativat merkittäviä uudisinvestointeja vanhojen tilojen peruskorjauksien lisäksi. Toimintaa uudelleen organisoimalla Eksoten johto on kuitenkin arvioinut, että keskittämisellä pystytään saavuttamaan merkittäviä vuotuisia säästöjä tulevaisuudessa. 3. Toteutusmallien kannattavuusvertailussa on oleellista tarkastella, kuinka paljon toiminnan tulisi tehostua, jotta keskittäminen kannattaisi. Mikäli vain peruskorjausinvestoinnit toteutetaan, toiminnallisia säästöjä ei odoteta syntyvän. Mikäli tarvittavat investoinnit keskittämistä varten tehtäisiin, tulee tarkastella, kuinka suuret niiden myötä toteutuvien toiminnallisten säästöjen tulisi olla, jotta vaihtoehtoiset toteutusmallit olisivat kannattavampia kuin peruskorjausvaihtoehto. 4. Kannattavuusvertailuun vaikuttaa lisäksi, onko näkökulma pelkästään Eksoten vai laajemmin omistajakuntien. Pelkästään Eksoten näkökulmasta keskittäminen tuo pitkällä tähtäimellä hyvinkin merkittäviä säästöjä vapautuvien tilojen vuokrakulujen muodossa. Kuntien näkökulmasta nämä tilat tulee saada jälleenvuokrattua, jotta tuotonmenetyksiä ei kerry

3 Johtopäätökset 1. Toteuttamalla vain peruskorjausinvestoinnin (VE0), Eksote ei pysty tehostamaan toimintaansa ja näin saavuttamaan säästöjä. Vaihtoehto 0:n ei odoteta kerryttävän säästöjä tulevaisuudessa. Pikemminkin kustannusten odotetaan kasvavan, sillä toteuttamalla vain peruskorjausinvestoinnit toimintaa ei pystytä tehostamaan. Mikäli Eksote päättää toteuttaa peruskorjausinvestoinnit terveysasemilla ja Armilassa, tulee toimintaa jatkaa näissä yksiköissä seuraavien vuosikymmenien aikana. Vaihtoehto 0:n nettonykyarvo (joka huomioi inflaation ja rahan aika-arvon) on 94 MEUR negatiivinen. 2. Investoinnin nettonykyarvon perusteella 2-vaihtoehto (yhden keskussairaalan malli) on selkeästi kannattavin vaihtoehto. Vaihtoehtojen 1 ja 2 kautta kertyvät säästöt ylittävät investointien myötä toteutuvat pääoma-, kiinteistön ylläpito- ja toiminnalliset kustannukset käyttöjaksolla (30 vuotta). VE1:n nettonykyarvo on lievästi negatiivinen 31 MEUR ja VE2:n nettonykyarvo on positiivinen 19 MEUR. Molemmat vaihtoehdot ovat joka tapauksessa selkeästi kannattavampia kuin VE vaihtoehdon kannattavuus on 1-vaihtoehtoa herkempi säästöpotentiaalin toteutumiselle. VE2:n arvioiduista vuosittaisista toiminnallisista säästöistä tulisi toteutua vähintään 48 %, jotta investointi olisi yhtä kannattava kuin VE0. VE1:n vastaavista säästöistä tulisi toteutua minimissään 42 %. Investointipäätöksen tulisi perustua suhteelliseen kannattavuuteen verrattuna siihen, että toteutetaan vain välttämättömimmät (VE0). Sekä VE1 että VE2 tuottavat huomattavasti paremman kannattavuuden kuin VE0. 4. Päätös toteutusmallista tulisi tehdä ripeällä aikataululla, jotta vältyttäisiin päällekkäisyyksiltä peruskorjausinvestointien toteutuksessa. 2-vaihtoehdossa osa nykyisistä tiloista terveysasemilla ja Armilan sairaalassa jäisivät muuhun käyttöön, jolloin niihin 0-vaihtoehdossa suunniteltuja peruskorjaustarpeita ei tarvitsisi sellaisenaan toteuttaa. Mikäli päätöksenteko toteutusmallin valinnasta pitkittyy, joudutaan peruskorjausinvestoinnit kuitenkin todennäköisesti aloittamaan tilojen heikon kunnon vuoksi. Tällöin joidenkin tilojen käyttöä joudutaan miettiä uudestaan, mikäli lopulta päädyttäisiin keskittämisvaihtoehtoon. Tästä voi syntyä lisäkustannuksia, mikäli tilojen käyttötarkoitus muuttuu

4 Yhteenveto: Kannattavuuslaskelmien tulokset VE0: Välttämättömät peruskorjausinvestoinnit Investoinnin aiheuttamat kustannukset tarkastelujaksolla -225 MEUR Investoinnin mahdollistamat säästöt tarkastelujaksolla 0 MEUR Nettokassavirta koko tarkastelujaksolta -225 MEUR Investoinnin nettonykyarvo - 94 MEUR Eksoten sairaalainvestointi VE1: Osittainen keskittäminen Investoinnin aiheuttamat kustannukset tarkastelujaksolla -337 MEUR Investoinnin mahdollistamat säästöt tarkastelujaksolla 291 MEUR Nettokassavirta koko tarkastelujaksolta - 46 MEUR Investoinnin nettonykyarvo - 32 MEUR Vuotuisista toiminnallisista säästöistä tulisi toteutua vähintään 42 %, jotta VE1 = VE0 * VE2: Yhden keskussairaalan malli Investoinnin aiheuttamat kustannukset tarkastelujaksolla -498 MEUR Investoinnin mahdollistamat säästöt tarkastelujaksolla 614 MEUR Nettokassavirta koko tarkastelujaksolta 115 MEUR Investoinnin nettonykyarvo 19 MEUR Vuotuisista toiminnallisista säästöistä tulisi toteutua vähintään 48 %, jotta VE2 = VE0 * Tarkastelujaksolla tarkoitetaan investointijaksoa (5-6 vuotta) + käyttöjaksoa (30 vuotta investointijakson päättymisestä). Investoinnin aiheuttamat kustannukset pitävät sisällään pääomakustannukset, kiinteistön ylläpitokustannukset lisäneliöistä sekä Eksoten johdon määrittelemät lisäkustannukset vaihtoehdon toteuttamisesta. Toiminnalliset säästöt perustuvat Eksoten johdon arvioon. * Osuus vuotuisista toiminnallisista säästöistä, jolla investoinnin nettonykyarvo olisi yhtä suuri kuin VE0:n nettonykyarvo (-94 MEUR)

5 Yhteenveto: Toiminnallisten säästöjen herkkyystarkastelu Toiminnallisten säästöjen realisoitumis-%, jolla vaihtoehdon nettonykyarvo on yhtä suuri kuin VE0:n nettonykyarvo TEUR 0-vaihtoehto 1-vaihtoehto 2-vaihtoehto Perusskenaario Pääomakustannukset (-) Lisäkustannus (-) kiinteistön ylläpidossa Toiminnalliset säästöt Toiminnalliset lisäkustannukset (-) Investoinnin nettonykyarvo, perusskenaario Herkkyystarkastelu Toiminnallisten säästöjen realisoitumis-%, jolla vaihtoehdon nettonykyarvo on yhtä suuri kuin VE0:n nettonykyarvo 42 % 48 % Pääomakustannukset (-) Lisäkustannus (-) kiinteistön ylläpidossa Realisoitumis-%:ia vastaavat säästöt Toiminnalliset lisäkustannukset (-) Investoinnin nettonykyarvo, herkkyystarkastelu Herkkyystarkastelussa on laskettu, kuinka monta prosenttia vuotuisista toiminnallisista säästöistä tulisi toteutua, jotta vaihtoehdon nettonykyarvo olisi yhtä suuri kuin 0-vaihtoehdon nettonykyarvon. 1-vaihtoehdossa vuotuisista toiminnallisista säästöistä pitäisi toteutua 42 %, jotta investointi olisi yhtä kannattava kuin 0-vaihtoehto. 2-vaihtoehdossa vuotuisista toiminnallisista säästöistä pitäisi toteutua 48 %, jotta investointi olisi yhtä kannattava kuin 0-vaihtoehto. 2-vaihtoehdon toteuttaminen VE0:aa kannattavammin edellyttää hieman suuremman osuuden toteutumista säästöpotentiaalista kuin VE1. Tämä johtuu suuremmasta investointikustannuksesta verrattuna VE1:seen

6 Sisältö Selvityksen sisältö Sivu Toimeksiannon tausta ja työn tarkoitus 7 Investointitarpeen ja -vaihtoehtojen kuvaus 9 Kannattavuuslaskelmien toteutustapa 18 Kannattavuuslaskelmien oletukset 21 Kannattavuuslaskelmien alustavat tulokset 33 Herkkyystarkastelu 38 Liitteet

7 TOIMEKSIANNON TAUSTA JA TYÖN TARKOITUS

8 Toimeksiannon tausta ja työn tarkoitus Inspira avustaa Eksotea sairaalainvestoinnin vaihtoehtoisten toteutusmallien vertailussa. Toimeksiannon tavoitteena on: Luoda selkeä kuva eri investointivaihtoehdoista ja niiden keskinäisistä eroista Esittää eri vaihtoehdoista syntyvät toiminnalliset säästöt ja lisäkustannukset selkeästi ja johdonmukaisesti Laatia kannattavuuslaskelmat eri vaihtoehdoista ottaen huomioon pääomakustannukset, toiminnalliset säästöt ja lisäkustannukset sekä muutokset kiinteistön ylläpitokustannuksissa Arvioida eri vaihtoehtojen keskinäistä kannattavuutta nimellisten nettokassavirtojen sekä nettonykyarvolaskennan perusteella Tarkastelussa on pyritty huomioimaan vain ne, erät jotka aiheutuisivat siitä että investointivaihtoehto toteutetaan. Säästöjä ja/tai lisäkustannuksia, jotka syntyisivät joka tapauksessa, ei ole huomioitu kannattavuuslaskennassa. Toimeksiannon toteutus koostuu seuraavista vaiheista: Lähtötietojen kerääminen ja niihin tutustuminen Investoinnin vaihtoehtojen kuvaaminen Investoinnin vaihtoehtoihin (3 kpl) liittyvien kustannusten sekä säästöjen tunnistaminen ja kuvaaminen Investoinnin vaihtoehtoisten kannattavuuslaskelmien laatiminen Esitysraportin laatiminen Esitysraporttiluonnoksen läpikäyntipalaveri Lappeenrannassa (tai puhelimitse) Valmiin esitysraportin esittely luottamushenkilöille Lappeenrannassa

9 INVESTOINTITARPEEN JA -VAIHTOEHTOJEN KUVAUS

10 Eksoten toiminta-alue Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) on kuntayhtymä, johon kuuluu yhdeksän kuntaa: Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Imatra, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari. Imatra on mukana Eksotessa erikoissairaanhoidon ja kehitysvammaisten erityishuollon osalta. Asukkaita Eksoten alueella on noin Eksote sisältää Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin ja Etelä-Karjalan erityishuoltopiirin. Eksoten palveluihin kuuluvat avoterveydenhuolto, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, laboratorio- ja kuvantamispalvelut, lääkehuolto, kuntoutuskeskus, sairaalapalvelut, perhepalvelut, aikuisten sosiaalipalvelut ja vammaispalvelut sekä väestön palvelutarpeeseen ja ikärakenteeseen mukautuvat vanhustenpalvelut. Lähde: Eksoteen kuuluu Etelä-Karjalan keskussairaala (EKKS) ja Armilan sairaala Lappeenrannassa, Parikkalan sairaala sekä kunnalliset terveyskeskukset Eksoten alueella

11 Investointitarpeen kuvaus Eksoten tilat sen toiminta-alueella ovat merkittävien perusparannustarpeiden edessä. Eksote on toteuttanut aikaisemmin laajaa selvitystä tulevaisuuden palveluverkkovaihtoehtoista terveydenhuollossa. Näihin selvityksiin on ollut luonnollista liittää tarkastelu tulevien investointien suunnittelusta, ottaen huomioon peruskorjaustarpeet ja palveluverkkovaihtoehtojen tuomat tarpeet sairaalan modernisoinnille. Riippumatta siitä, kuinka toiminta jatkossa organisoidaan, Eksoten tilat ovat merkittävien perusparannustarpeiden edessä. Tässä selvityksessä on oletettu, että Eksote joko: Vaihtoehto 0: Jatkaa toimintaansa kuten tähänkin asti ja toteuttaa vain välttämättömimmät peruskorjausinvestoinnit Vaihtoehto 1: Keskittää päivystyksen EKKS:aan ja vastaanottotoiminnan Armilaan Vaihtoehto 2: Keskittää päivystyksen, osastonhoidon ja vastaanottotoiminnan EKKS:aan Keskittämisvaihtoehdoissa pyritään löytämään tasapaino kustannustehokkuudelle sekä palveluiden laadulle Eksoten toiminta-alueella. Vaihtoehto 0 tarkoittaa käytännössä sitä, että uusia palveluratkaisuja ja toiminnan tehostamispyrkimyksiä ei lähdetä hakemaan. Keskittämisvaihtoehtoehdot ovat investointikustannuksellaan kalliimpia, sillä ne vaativat merkittäviä uudisinvestointeja EKKS:an yhteyteen. Toisaalta ne toteuttamalla odotetaan merkittäviä toiminnallisia säästöjä tulevaisuudessa toimintoja uudelleen organisoimalla. Tässä selvityksessä on otettu huomioon kunkin vaihtoehdon investointikustannus, odotettavat toiminnalliset säästöt ja lisäkustannukset sekä muutokset kiinteistön ylläpitokustannuksissa kiinteistöjen pinta-alan myötä. Säästöjä tai lisäkustannuksia, jotka toteutuisivat joka tapauksessa, ei ole huomioitu

12 Investointivaihtoehtojen kuvaus Osien kuvaus tiivistettynä Vaihtoehto 0: Välttämättömimmät peruskorjausinvestoinnit Nykyisen vuodeosaston peruskorjaus EKKS:ssa Armilan sairaalan (Lappeenranta) peruskorjaus Kuntien terveysasemien peruskorjaus Ensihoidon tilojen peruskorjaus (kaksi pistettä Lappeenrannassa: Armilan paloasema ja Lepolankatu 11) Nykyisen vuodeosaston laajennus EKKS:ssa Nykyisen vuodeosaston paikkamäärä vähentyisi peruskorjauksen myötä. Jos paikkamäärä halutaan pitää samana, joudutaan rakentamaan kaksi uutta 30-paikkaista osastoa. EKKS:n peruskorjausinvestoinnit E- ja D-siipeen sekä muut peruskorjausinvestoinnit Vaihtoehto 1: Osittainen keskittäminen Lisäinvestoinnit suhteessa VE0:aan: Uusi päivystysrakennus EKKS:aan Päivystys ja hammashoito keskitetään terveyskeskuksista keskussairaalaan Materiaalinhallinnon ja logistiikan keskittämiseen liittyvät investoinnit VE0:sta eivät toteudu: Kuntien terveysasemien peruskorjaus Terveyskeskukset jäävät lähes tyhjilleen keskittämisen myötä Ensihoidon tilojen peruskorjaus Ensihoito järjestetään uuden päivystysrakennuksen yhteyteen ja vanhat tilat jäävät tyhjiksi Ajanvarausvastaanotto keskitetään VE1:ssä terveyskeskuksista Armilan sairaalaan. Tästä ei ole arvioitu synnyttävän lisäinvestointitarvetta. Vaihtoehto 2: Yhden keskussairaalan malli Lisäinvestoinnit suhteessa VE0:aan: Uusi päivystysrakennus EKKS:aan Päivystys (terveyskeskukset ja Honkaharjun sairaala) ja hammashoito (terveyskeskukset) keskitetään terveyskeskuksista keskussairaalaan 9-kerroksinen vuodeosasto EKKS:aan Osastonhoito keskitetään Armilasta ja Honkaharjulta sekä uudelleen organisoidaan keskussairaalaan Vastaanottotoiminnan keskittäminen EKKS:aan (vanhojen tilojen hyödyntäminen ja uudisrakennus) Avoterveydenhuollon vastaanottotoiminta keskitetään Armilasta ja Honkaharjulta keskussairaalaan Materiaalinhallinnon ja logistiikan keskittämiseen liittyvät investoinnit Tietojärjestelmäinvestointi VE0:sta eivät toteudu: Nykyinen vuodeosasto, Armilan sairaala, kuntien terveysasemat sekä ensihoidon tilat jäävät tyhjilleen. Vanhoja tiloja (poliklinikka jne. remontoidaan) EKKS:n peruskorjausinvestoinnit E- ja D-siipeen sekä muut peruskorjausinvestoinnit

13 Investointivaihtoehtojen kuvaus Investoinnin laajuus (TEUR ja EUR/m2) 0-vaihtoehto 1-vaihtoehto 2-vaihtoehto Investoinnin laajuus investointijakson aikana (TEUR) Tyyppi Investointijakso Investointijakso Investointijakso Peruskorjausinvestointi EKKS:ssa Peruskorjaus Armilan sairaalan peruskorjaus Peruskorjaus Kuntien terveysasemien peruskorjaus Peruskorjaus Ensihoidon tilojen peruskorjaus TEUR 07/2013 Peruskorjaus Nykyisen vuodeosaston laajennus hintataso, Uudisrak Uusi päivystysrakennus Uudisrak Osastohoidon keskittäminen Uudisrak Avoterveydenhuollon vastaanottotoiminnan keskittäminen Uudisrak Keskussairaalan vanhojen osien remontointi Peruskorjaus Rakennusinvestointi yhteensä Tietojärjestelmäinvestointi TEUR 07/ Materiaalihallinnon ja logistiikan keskittäminen hintataso, A-C -talojen sekä rivitalojen myyntituotot Investointikustannus yhteensä Peruskorjausinvestointien laajuus käyttöjakson aikana (TEUR) Peruskorjaukset E-siipi (Vuosina , sisältää leikkausosastot, kuvantaminen, syöpäpolit ja apuvälinehuolto) Peruskorjaukset D-siipi (Vuosina , sisältää ensiapupäivystys, nova, uro-, korva-, silmä-, kipu-, kirra- ja päivystyspolit, teho ja mielenterveyssiipi) 0-vaihtoehto 1-vaihtoehto 2-vaihtoehto Käyttöjakso Käyttöjakso Käyttöjakso Peruskorjaus Peruskorjaus Muut peruskorjaustarpeet (vuosina ) Peruskorjaus Investointikustannus yhteensä Investointikustannus yhteensä (investointijakso + käyttöjakso) TEUR 07/2013 hintataso, Avoterveydenhuollon vastaanottotoiminnan keskittäminen VE2:ssa on käsitelty kokonaan uudisinvestointina neliökohtaisen investointikustannuksen laskennassa, vaikka myös vanhoja tiloja on tarkoitus hyödyntää. Arvio kiinteistöjen myyntituotosta perustuu kiinteistönvälittäjän arviokirjaan v. 2010, eikä siihen ole tehty indeksikorotusta. Mallinnuksessa on oletettu, että myyntituotto käytetään investoinnin rahoittamiseen siten, että lainaa nostetaan käytännössä myyntituoton verran vähemmän. Tyyppi

14 Investointivaihtoehtojen kuvaus Investoinnin laajuus (m2) Investoinnin laajuus (m2) Vaihtoehto 0-vaihtoehto 1-vaihtoehto 2-vaihtoehto Peruskorjattavat alat EKKS:ssa VE0+VE1+VE Armilan sairaala VE0+VE m2 Terveyskeskuksien vastaanottotoiminnan tilat VE Ensihoidon tilat VE Peruskorjattava ala Kaksi 30-paikkaista vuodeosastoa VE kerroksinen päivystysrakennus VE1+VE m2 9-kerroksinen vuodeosasto VE Uusi vastaanotto-osa EKKS:aan VE Lisäpinta-ala Terveyskeskuksien vastaanottotoiminnan tilat VE1+VE Armilan sairaala m2 VE Honkaharjun sairaala VE Käytöstä poistuva pinta-ala Avoterveydenhuollon vastaanottotoiminnan keskittäminen VE2:ssa on käsitelty kokonaan uudisinvestointina neliökohtaisen investointikustannuksen laskennassa, vaikka myös vanhoja tiloja on tarkoitus hyödyntää. Jaottelua vanhan ja uuden osan investointikustannuksesta ja neliömäärästä ei toistaiseksi ole Neliökohtainen pinta-ala on suuntaa antava ja perustuu arvioituihin neliömääriin. Peruskorjattavien ja uudisrakennusten alat ovat melko karkeita arvioita ja niissä voi esiintyä epätarkkuuksia. Peruskorjattavat alat EKKS:ssa pitää sisällään huone-alat seuraavista: A-torni (7 kerrosta), C-siipi (3 kerrosta), B-siipi (4 kerrosta), F1, D- ja E-siivet (sis. vanha päivystysosa), sekä 2D:en (2 kerrosta + kellari)

15 Miljoonaa euroa Miljoonaa euroa Investointivaihtoehtojen kuvaus Investoinnin alustava aikataulu Alustava aikataulu 0-vaihtoehto 1-vaihtoehto 2-vaihtoehto Investointijakson aloitus 1/2014 1/2014 1/2014 Investointijakson lopetus 12/ / /2019 Käyttöjakson aloitus 1/2019 1/2019 1/2020 Käyttöjakson pituus koko investoinnille oletus 30 vuotta viimeisen kokonaisuuden käyttöönotosta Käyttöjakson pituus Käyttöjakson päättyminen 1/2049 1/2049 1/2050 Käyttöjaksoksi on arvioitu 30 vuotta Eksoten johdon näkemyksen mukaisesti. Se on pääasiallisesti linjassa vastaavissa hankkeissa käytettyjen käyttöjaksojen pituuksien kanssa. Huom! Osa vaihtoehtojen investoinneista sijoittuu käyttöjaksolle Kumulatiivinen investointikustannus 100 Investointikustannuksen ajoittuminen mallinnuksessa vaihtoehto 1-vaihtoehto 2-vaihtoehto vaihtoehto 1-vaihtoehto 2-vaihtoehto

16 Investointivaihtoehtojen kuvaus Arvio investoinnin aikataulusta Vaihtoehto 0 Käyttöjakso 2019 Peruskorjausinvestointi Peruskorjausinvestoinnit käyttöjakson aikana (E-siipi vuosina D-siipi vuosina , muut investoinnit Vaihtoehto 1 Käyttöjakso 2019 Peruskorjausinvestointi , materiaalihallinnon ja logistiikan investoinnit 2014 Päivystysrakennus suunnittelu ja kilpailutus 2014, rakennus 2015 Peruskorjausinvestoinnit käyttöjakson aikana (E-siipi vuosina D-siipi vuosina , muut investoinnit Vaihtoehto 2 Päivystysrakennus suunnittelu ja kilpailutus 2014, rakennus 2015 Uuden vuodeosaston suunnittelu ja kilpailutus 2017, rakennus , avoterveydenhuollon vastaanottotoiminnan keskittäminen (arvio) Käyttöjakso 2020 Vanhojen osien peruskorjaus (2014 alkaen), materiaalihallinnon ja logistiikan investoinnit 2014, tietojärjestelmien keskittäminen

17 Alustava kuvaus vaihtoehtojen mahdollisesta sijoittumisesta EKKS:aan Parkkihalli (suunnitteilla v. 2011, nyt valmiina) Uusi päivystysrakennus (VE1-2) * Nykyinen vuodeosasto (VE0) Vanhojen osion peruskorjaus (VE2) Tkajanvarausvastaanoton keskittäminen (VE2) Uusi päivystysrakennus (VE1-2) * Uusi vuodeosasto (VE2) * Uudelle päivystysrakennukselle (VE1-2) on kaksi vaihtoehtoista sijoituspaikkaa. Nykyinen päivystysrakennus sijaitsee oikealla oheisessa kuvassa, jolloin uudisrakennus tulisi sen laajennusosaksi

18 KANNATTAVUUSLASKELMIEN TOTEUTUSTAPA

19 Investointien kannattavuuslaskenta Olemme toteuttaneet kannattavuuslaskennan kullekin investointivaihtoehdolle erikseen. Mallinnus jakautuu investointijaksoon ja käyttöjaksoon. Investointijakso Investointijakso on vaihtoehdoille sama lukuun ottamatta VE2:sta, jossa investointivaihe on oletettu vuoden pidemmäksi laajamittaisemman keskittämisen aiheuttaman investointitarpeen vuoksi. Investointijaksolla on oletettu, että rakentaminen rahoitetaan 100 %:sesti vieraalla pääomalla ja rahoitus nostetaan tasaisesti kuukausittain investointi- eli rakennusvaiheen aikana. Mallinnuksessa on huomioitu 2 % vuotuinen inflaatio-oletus, joka vastaa Euroopan keskuspankin inflaatiotavoitetta. Inflaatio vaikuttaa pääomakustannuksiin ainoastaan investointikustannusten kustannustason nousun osalta. Pääomakustannuksiin vaikuttavaa korko, jonka on oletettu pysyvän samana koko 30 vuoden jakson ajan. Koroksi on mallinnuksessa oletettu 5 % ja rakentamisen aikainen korko on pääomitettu lainapääomaan. Käyttöjakso Investointijakson päätyttyä alkaa käyttöjakso, jonka on mallinnuksessa oletettu kestävän 30 vuotta. Käyttöjakson aikana investointijakson aikaisen investoinnin rahoittamiseksi laina lyhennetään korkoineen pois (tasalyhenteinen laina). Käyttöjakson aikana vaihtoehdoissa toteutuvat peruskorjausinvestoinnit oletetaan rahoitettavan lainalla (huomioiden investointikustannuksissa inflaation ja rakentamisen aikaisen koron vaikutus), jonka lyhentäminen aloitetaan tasalyhenteisesti investointien toteutuksen jälkeen 30 vuoden aikana. Käyttöjakson aikaisten lainojen korkojen ja lyhennysten yhteissummaa kutsutaan tarkastelussa pääomakustannuksiksi. Käyttöjakson aikana odotetaan realisoituvan Eksoten johdon arvioimat toiminnalliset säästöt ja toiminnalliset lisäkustannukset. Nämä on käsitelty yksityiskohtaisesti Kannattavuuslaskelmien oletukset osiossa tässä selvityksessä. Lisäksi käyttöjaksolla on oletettu vaihtoehdosta riippuen realisoituvan lisäkustannusta kiinteistön ylläpitokustannuksissa johtuen Eksoten pinta-alan kasvusta/laskusta nettomääräisesti eri vaihtoehdoissa. Käyttöjaksolla kertyviin investoinnista aiheutuviin toiminnallisiin säästöihin ja lisäkustannuksiin sekä kiinteistön ylläpitokustannuksiin on huomioitu vuotuinen 2 % inflaatio. Pääomakustannuksiin vaikuttaa inflaatio vain rakennuskustannuksen osalta, lisäksi pääomakustannuksiin vaikuttaa 5 % laskennallinen korko. Edellä kuvattujen erien (pääomakustannukset, toiminnalliset säästöt, toiminnalliset lisäkustannukset sekä lisäkustannukset kiinteistön ylläpidosta) nettovaikutus on investoinnin nimellinen nettokassavirta koko käyttöjaksolta. Nimellisen kannattavuuden lisäksi on laskettu investoinnin nettonykyarvo, joka huomioi rahan aika-arvon. Nykyarvolaskennan avulla pyritään esittämään tulevaisuudessa tapahtuvat rahavirrat nykypäivän rahan arvossa käyttämällä diskonttauskorkoa, eli pääoman kustannusta. Nykyarvolaskennassa huomioidaan myös tulevaisuudessa tapahtuvan kustannustason nousun eli inflaation vaikutus. Tässä selvityksessä on käytetty 5 % vuotuista diskonttauskorkoa, joka on yleinen julkisen sektorin hankkeissa käytettävä diskonttauskorko. Investoinnin nettonykyarvo on laskettu tarkastelussa elokuuhun Vaihtoehtojen vertailu Investointivaihtoehtojen vertailu toteutetaan vertailemalla eri vaihtoehtojen nimellistä nettokassavirtaa tai investoinnin nettonykyarvoa

20 Kannattavuuslaskelmien yleiset rajoitukset Kuten normaalisti kannattavuuslaskelmia tehdessään, Inspira on luottanut Eksotelta tai sen edustajilta tai julkisista lähteistä saamansa tiedon oikeellisuuteen ja täydellisyyteen, eikä ole vastuussa minkään julkisesti tiedossa olevien tai sille annettujen tietojen itsenäisestä tarkastamisesta, eikä ole tietoja itsenäisesti tarkastanut. Inspira on kannattavuuslaskelmia varten olettanut ja luottanut siihen, että kaikki kyseessä olevat tiedot ovat paikkansa pitäviä ja riittäviä. Kannattavuuslaskenta perustuu raportin päivämääränä vallitsevaan markkinatilanteeseen, taloudellisiin, rahoituksellisiin ja muihin olosuhteisiin sekä Inspiralle raportin päivämäärään mennessä toimitettuihin tietoihin. Muutokset edellä mainituissa olosuhteissa tai materiaalissa edellyttävät kannattavuuslaskelmien päivitystä. Näin ollen raportin ja sen johtopäätösten voidaan arvioida perustuvan ajankohtaiseen lähtötietoon noin kolmen kuukauden ajan raportin valmistumisesta. Siitä eteenpäin lähtötiedoissa tapahtuneet muutokset voivat edellyttää raportin päivitystä. Selvitystä ei tule käyttää muuhun tarkoitukseen kuin, mitä toimeksiantosopimuksessa osapuolten välillä on sovittu. Erityisesti haluamme korostaa, että olemme luottaneet kohteen johdon esittämään aineistoon erityisesti arvioidun säästöpotentiaalin sekä investointikustannusten osalta investoinnin eri toteutusvaihtoehdoissa

21 KANNATTAVUUSLASKELMIEN OLETUKSET

22 Vaihtoehto 0: Välttämättömimmät peruskorjausinvestoinnit Investointikustannuksen kuvaus Investoinnin laajuus investointijakson aikana (TEUR) Tyyppi 0-vaihtoehto Peruskorjausinvestointi EKKS:ssa Peruskorjaus Armilan sairaalan peruskorjaus Peruskorjaus Kuntien terveysasemien peruskorjaus Peruskorjaus Ensihoidon tilojen peruskorjaus TEUR 07/2013 Peruskorjaus Nykyisen vuodeosaston laajennus hintataso, Uudisrak Uusi päivystysrakennus Uudisrak. 0 Osastohoidon keskittäminen Uudisrak. 0 Avoterveydenhuollon vastaanottotoiminnan keskittäminen Uudisrak. 0 Keskussairaalan vanhojen osien remontointi Peruskorjaus 0 Rakennusinvestointi yhteensä Tietojärjestelmäinvestointi TEUR 07/ Materiaalihallinnon ja logistiikan keskittäminen hintataso, 0 14 A-C -talojen sekä rivitalojen myyntituotot Investointikustannus yhteensä Peruskorjausinvestointien laajuus käyttöjakson aikana (TEUR) Peruskorjaukset E-siipi (Vuosina , sisältää leikkausosastot, kuvantaminen, syöpäpolit ja apuvälinehuolto) Peruskorjaukset D-siipi (Vuosina , sisältää ensiapupäivystys, nova, uro-, korva-, silmä-, kipu-, kirra- ja päivystyspolit, teho ja mielenterveyssiipi) TEUR 07/2013 hintataso, Tyyppi 0-vaihtoehto Peruskorjaus Peruskorjaus Muut peruskorjaustarpeet (vuosina ) Peruskorjaus Investointikustannus yhteensä Investoinnin kuvaus Investointijakso VE0:ssa toteutuisivat seuraavat välttämättömimmät peruskorjausinvestoinnit: Keskussairaalan nykyisen vuodeosaston peruskorjaus 29,5 MEUR Käsittää 8:n osaston peruskorjauksen, jossa pääasiassa 25- paikkaiset osastot muutettaisiin enintään 14-paikkaisiksi Aiheutuu tarpeesta muuttaa osastonhoito enemmän liikkumista ja kuntouttamista suosivaan hoitomuotoon Jotta paikkamäärä pysyisi samana, aiheuttaa lisäinvestointitarpeen (kuvattu alla) Armilan sairaalan peruskorjaus 10 MEUR Keittiön siipi sekä julkisivu- ja osastoremontit Peruskorjaukset kuntien terveysasemilla 7 MEUR Ensihoidon (2 erillistä pistettä Lappeenrannassa) tilojen peruskorjaus 4 MEUR Kaksi uutta 30-paikkaista vuodeosastoa (1 500 m2/osasto), investoinnin kustannusarvio 10 MEUR Joudutaan rakentamaan, jotta osastonhoidon kokonaispaikkamäärä pysyisi samana Investoinnin kuvaus Käyttöjakso VE0:ssä toteutuisivat seuraavat peruskorjausinvestoinnit käyttöjakson aikana E-siiven peruskorjaus vuosina ,15 MEUR yhteensä D-siiven peruskorjaus vuosina , 14 MEUR yhteensä Muut vuotuiset peruskorjaukset vuosina , 8 MEUR yhteensä Alustava aikataulu: Peruskorjaustarpeet on arvioitutoteutuvaksi noin seuraavan viiden vuoden aikana ( ) Vaihtoehto 0:n valitseminen tarkoittaa käytännössä sitä, että Eksote sitoutuu koko tarkastelujaksolle ( vuotta) nykyiseen hajautettuun malliin, jossa toiminta jatkuu ennallaan EKKS:ssa, Armilassa ja kuntien terveysasemilla. Honkaharjun sairaala säilyy erillään Eksotesta

23 Vaihtoehto 0: Välttämättömimmät peruskorjausinvestoinnit Investoinnin aiheuttaman säästöpotentiaalin ja kustannusten kuvaus Toiminnalliset säästöt (TEUR/vuosi) Vaihtoehto 0-vaihtoehto Yhden vuodeosaston sulkeminen päivystysrakennuksen myötä VE1+VE2 0 Suljettavien terveysasemien vuokrasäästö VE1+VE2 0 Säästö siivouskuluissa suljettavilla terveysasemilla 0 Avoterveydenhuollon henkilöstövähennys VE1+VE2 0 Lääkärien ostopalveluiden väheneminen VE1+VE2 0 07/2013 hintataso, Päivystysosaston/Novan integrointi VE1+VE2 0 Laboratorion/röntgenin keskittäminen VE1+VE2 0 Materiaalihallinnon ja logistiikan keskittäminen VE1+VE2 0 Toimistopalvelujen tehostuminen VE1+VE2 0 Yhteiset tietojärjestelmät Imatran kanssa VE2 0 Armilan sairaalan siirron tuoma tehokkuussäästö VE2 0 Honkaharjun sairaalan tuoma tehokkuussäästö VE2 0 Vaihtoehdolla saavutettavat toiminnalliset säästöt käyttöjaksolla 0 Toiminnalliset lisäkustannukset (TEUR/vuosi) Vaihtoehto 0-vaihtoehto Henkilöstökulujen nousu vanhan vuodeosaston VE0+VE /2013 hintataso, Liikkuvat palvelut (Mallu-auto) VE1+VE2 0 Materiaalihallinnon ja logistiikan keskittäminen VE1+VE2 0 Vaihtoehdon myötä toteutuvat toiminnalliset -300 lisäkustannukset käyttöjaksolla Lisäkustannus (-) kiinteistön ylläpidossa (TEUR/vuosi) * 07/2013 hintataso, -365 Toiminnalliset säästöt Mikäli toimintaa jatketaan nykyisessä toimintamallissaan ja suoritetaan vain välttämättömimmät peruskorjausinvestoinnit, toiminnan ei odoteta tehostuvan eikä VE0:n toteutumiselta odoteta säästöjä tarkasteluperiodilla. Terveysasemien ja Armilan peruskorjaaminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että toimintaa niissä jatketaan ja tehokkuushyötyjä ei lähdetä keskittämällä hakemaan seuraavan 35 vuoden aikana. Toiminnalliset lisäkustannukset Kahden uuden 30-paikkaisen osaston rakentaminen nostaisi henkilöstökustannuksia noin 300 TEUR/vuosi (noin 7 sairaanhoitajan työpanos). Liikkuvien palveluiden lisääminen ja materiaalihallinnon ja logistiikan keskittäminen liittyvät VE1:seen ja VE2:seen. Pääomakustannukset (keskimäärin 5 % korkotasolla, TEUR/vuosi) keskiarvo tarkastelujaksolla sis. inflaation, Lisäkustannus kiinteistön ylläpitokustannuksissa VE0:ssa pinta-ala kasvaisi kahden vuodeosaston verran (yht m2). Tästä arvioitu lisäkustannus kiinteistön ylläpidolla käyttöjaksolla olisi vajaa 400 TEUR/vuosi. Oletukset laskennan pohjana: Sairaanhoitajan vuosipalkka sivukuluineen keskimäärin 43 TEUR Terveyskeskuslääkärin vuosipalkka sivukuluineen keskimäärin 95 TEUR Oletus kiinteistön ylläpidon kustannuksista/brm2 esitetty liite1:ssä Pääomakustannukset VE0:n pääomakustannukset (lainanlyhennykset ja korot) olisivat noin 6,5 MEUR keskimäärin vuositasolla käyttöjaksolla

TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset

TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset 1.9.2015 Talousjohtaja Tommi Talasterä tommi.talastera@ylasavonsote.fi 040 712 6970 Sisältö Yhteenveto ja johtopäätökset Taloudellisten vaikutusten selvityksen

Lisätiedot

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen

Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Porvoon sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen Keskinäisten kiinteistöyhtiöiden taloudellinen mallinnus 2.3.2016 Johdanto Rahoituksen neuvontapalvelut Inspira Oy ( Inspira ) on tehnyt Porvoon kaupungin toimeksiannosta

Lisätiedot

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008

Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla. Raportti 10.12.2008 Tiehallinto Parainen - Nauvo yhteysvälin kannattavuus eri vaihtoehdoilla Raportti 10.12.2008 Sisällysluettelo 1.Johdanto 2.Yhteenveto 3.Tunnelivaihtoehdon kuvaus 4.Siltavaihtoehdon kuvaus 5.Lauttavaihtoehdon

Lisätiedot

TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset

TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset TerveysKampus-hankkeen taloudelliset vaikutukset 25.9.2015 Talousjohtaja Tommi Talasterä tommi.talastera@ylasavonsote.fi 040 712 6970 Sisältö Yhteenveto ja johtopäätökset Taloudellisten vaikutusten selvityksen

Lisätiedot

Rahoitus- ja toimintamallit sairaalatilojen rakentamisessa. Informaatio- ja keskustelutilaisuus talousjohtaja Matti Häyrynen

Rahoitus- ja toimintamallit sairaalatilojen rakentamisessa. Informaatio- ja keskustelutilaisuus talousjohtaja Matti Häyrynen Rahoitus- ja toimintamallit sairaalatilojen rakentamisessa Informaatio- ja keskustelutilaisuus 1.9.2011 talousjohtaja Matti Häyrynen Matti Häyrynen 010911 Investointien rahoituksen arviointi Tulorahoitus

Lisätiedot

Keskussairaalan päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin toteuttaminen

Keskussairaalan päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin toteuttaminen 253 03.12.2014 268 17.12.2014 6 14.01.2015 11 28.01.2015 Valtuusto 5 12.02.2015 Keskussairaalan päivystys- ja vuodeosastoinvestoinnin toteuttaminen 1221/10.03.02.01.00.01/2013 EKSTPHAL 253 Investointiesityksen

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS

VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS VESIHUOLTOTOIMINNNAN TALOUSMALLINNUS Liite 2 4.5.212 1 SISÄLTÖ 1. Talousmallinnuksen tavoite 2. Laskentaoletukset ja periaatteet Toiminnan volyymin kehitys Menojen kehitys Tulojen kehitys Investoinnit

Lisätiedot

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA

SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA Kaupunginvaltuusto 7.12.2015 Liite 1 SOPIMUS ESPER-HANKKEEN RAHOITUKSESTA 1. Sopimuksen osapuolet Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (jäljempänä Sairaanhoitopiiri) L Mikkelin kaupunki (jäljempänä

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ. Esiselvitys Merimatin koulun ja Matinkylän uimahallin rakennus- ja rahoitusratkaisuista (Espoon kaupunki/inspira Oy

TIIVISTELMÄ. Esiselvitys Merimatin koulun ja Matinkylän uimahallin rakennus- ja rahoitusratkaisuista (Espoon kaupunki/inspira Oy TIIVISTELMÄ Esiselvitys Merimatin koulun ja Matinkylän uimahallin rakennus- ja rahoitusratkaisuista (Espoon kaupunki/inspira Oy Hankkeen tausta Matinkylän alueelle kauppakeskus Iso-Omenan läheisyyteen

Lisätiedot

Kouvola Ratamokeskuksen toiminnallisten hyötyjen arviointi tuottavuustavoitteiden näkökulmasta

Kouvola Ratamokeskuksen toiminnallisten hyötyjen arviointi tuottavuustavoitteiden näkökulmasta Kouvola Ratamokeskuksen toiminnallisten hyötyjen arviointi tuottavuustavoitteiden näkökulmasta Raportin tiivistelmä 25.8.2014 Sisällys 1 Johdanto ja tiivistelmä 2 Säästötavoitteen konkretisointi 3 Liitteet

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-syyskuu 2014 Raportointi jäsenkunnille Tammi-syyskuu 2014 Eksoten tulos Tammi-syyskuu 2014 Muutos 2014 Tammi-syyskuu 2014 Koko vuosi TP 2013 EKSOTE YHTEENSÄ 1000 EUR E2014 vs. TP 2013 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste

Lisätiedot

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset

FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset FORSSAN PALVELUVERKKOSELVITYS - vaihtoehtoluonnokset 2.11.2015 ESKO KORHONEN & RAILA OKSANEN FCG KONSULTOINTI OY Toimeksianto Toimeksianto Etenemissuunnitelma Aloituspalaveri ja tehtävän tarkentaminen

Lisätiedot

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille

Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille Mitä sairaalan laajennus maksaa ja miten se rahoitetaan? Seminaaripäivä kuntapäättäjille 27.3.2014 Talousjohtaja Elisa Kusmin Perustamiskustannukset Laajennusosan kustannukset Investoinnin suunnittelukustannukset

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE)

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) 1 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (ESSOTE) 19.5.2016/täydennys7.6.2016 ASIA: ESSOTE:n kannanotto hallituksen esitykseen laiksi kuntien ja kuntayhtymien eräiden oikeustoimien väliaikaisesta

Lisätiedot

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen

Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote ja ikääntyneet Pentti Itkonen Sote- uudistus ja Eksote Perustetaan erillisellä lailla 18 maakuntaa, joille kuuluu soten järjestäminen; Etelä-Karjalassa vapaaehtoinen perustaminen ja toiminnan käynnistyminen

Lisätiedot

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja

JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI Kunnanhallitus Jari Lämsä, tekninen johtaja JOUTSAN TERVEYSKESKUS VALTUUSTOSEMINAARI 30.1.2017 Kunnanhallitus 6.2.2017 - Jari Lämsä, tekninen johtaja Valmisteluvaiheet - Valtuustoseminaari 30.1.2017 (Terveyskeskus) - Valtuusto 19.12.2016, TA2017,

Lisätiedot

Sote-uudistuksen säästömekanismit

Sote-uudistuksen säästömekanismit Sote-uudistuksen säästömekanismit Alustavia arviointeja Hallitusohjelma Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja kustannusten hallinta Hallitus vahvistaa

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 2.6.215] KUUKAUSIRAPORTTI HUHTIKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Huhtikuu 215 HUHTIKUU PÄHKINÄNKUORESSA Huhtikuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: lastensuojelun

Lisätiedot

Selvitys kuntien kiinteistöriskistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa

Selvitys kuntien kiinteistöriskistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa Selvitys kuntien kiinteistöriskistä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa Tiivistelmä Nordic Healthcare Group 2.9.2016 16.9.2016 1 Selvityksen tausta, tavoitteet ja toteutus Hallituksen linjaukset

Lisätiedot

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen

Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 6 Kerimäen kuntapalvelujen keskittäminen Tasapainottamisohjelman yhteydessä kaupungin valtuusto on päättänyt Kerimäen yhteispalvelupiste ja muut kunnanvirastolla olevat palvelut

Lisätiedot

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle

Mitä sote-uudistus tarkoittaa minulle Mitä soteuudistus tarkoittaa minulle Sosiaali ja terveyspalvelut vuonna 2019 hallituksen esitysluonnoksen mukaisesti 11/2016 1 18.11.2016 Tämä on soteuudistus Soteuudistuksessa koko julkinen sosiaali ja

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka

TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka TALOUS- JA TOIMITILASEMINAARI 2015 Tilaomaisuuden määrä, salkutus, kunto ja korjausvelka Lähtötilanne 2008 Kiinteistökanta suurelta osin rakennettu 70- luvulla, jota vaivaavat ajalle tyypilliset virheelliset

Lisätiedot

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET

ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET JOHDANTO ASUKASKOHTAISET KOKONAISKUSTANNUKSET Asukaskohtaiset kokonaiskustannukset ovat kasvaneet Joensuussa 7,7% ja Kontiolahdella 6,9% vuodesta 2011 Tarkastelu on suuntaa antava. Tarkastelu ei huomioi

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT

KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT KEMIJÄRVEN SELLUTEHTAAN BIOJALOSTAMOVAIHTOEHDOT Julkisuudessa on ollut esillä Kemijärven sellutehtaan muuttamiseksi biojalostamoksi. Tarkasteluissa täytyy muistaa, että tunnettujenkin tekniikkojen soveltaminen

Lisätiedot

Lahden Golf 3.0 Mestari ja Kisälli 27-reikäinen golfkeskus

Lahden Golf 3.0 Mestari ja Kisälli 27-reikäinen golfkeskus Lahden Golf 3.0 Mestari ja Kisälli 27-reikäinen golfkeskus Yhtiökokous 14.11.2012: Kokonaissuunnitelma ja Vaiheen 1 ehdotus HL / 14.11.2012 Lahden Golf 3.0 1 Lahden Golf 3.0 Kokonaissuunnitelma ja taustatietoja

Lisätiedot

Uusi sairaala hanke Keski-Suomen toimintamallit rakentamisen pohjana P R O J E K T I J O H T A J A J O R M A T E I T T I N E N

Uusi sairaala hanke Keski-Suomen toimintamallit rakentamisen pohjana P R O J E K T I J O H T A J A J O R M A T E I T T I N E N Uusi sairaala hanke Keski-Suomen toimintamallit rakentamisen pohjana P R O J E K T I J O H T A J A J O R M A T E I T T I N E N 2 9. 3. 2 0 1 1 Miksi uusi sairaala tarvitaan? ongelmat sairaalakiinteistöissä

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo

Tulevaisuuden sairaala Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo Tulevaisuuden sairaala 2030 Kari-Pekka Tampio Ohjelmajohtaja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Valtuustoinfo 28.10.2014 Master Plan Johdanto Sisältö Toteutustapa ja aikataulu Vaihtoehtojen vertailu

Lisätiedot

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus

Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus Toivakan vesihuollon yhtiöittäminen taloudellinen mallinnus 2.10.2015 2.10.2015 Page 1 Oman vesihuollon yhtiöittäminen 2.10.2015 Page 2 Taustatiedot Vesihuollon tuloslaskelma TP 2014 ja TA 2015, tase TP

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Päivystys- ja vuodeosastorakennusinvestointi ja sairaalan peruskorjaaminen 2014 2025 Hallituksen esitys 28.1.2015 (luonnos) Tiivistelmä Keskussairaala

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon kustannukset vertailukelpoisiksi. 14.11.2012 Sami Rantanen

Perusterveydenhuollon kustannukset vertailukelpoisiksi. 14.11.2012 Sami Rantanen Perusterveydenhuollon vertailukelpoisiksi 14.11.2012 Sami Rantanen Kustannuskohdistuksen malli Kaikki Käynnin suorat Käynnin suora työaika Vyörytetyt henkilöstökulut Muut kulut Käyntikohtaiset Sami Rantanen

Lisätiedot

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017

TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI. Tehtäväalueet TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TOIMIALA YHTEENSÄ TP 2015 TA 2016 Kj TAe2017 TS 2018 TS 2019 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Toimintatuotot 18 061 797 18 489 000 17 599 200 17 049 200 17 049 200 Myyntituotot 5 896 589 6 763 900 6 379 100 6

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä HYVÄ POTKU LOPPURAPORTTI LUUMÄEN TERVEYSASEMALLA 2015 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä Luumäen terveysasemasta 2. Mukaan Hyvä Potku hankkeeseen

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. 18

Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat , mrd. 18 Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta sekä rahavarat 1991-215, mrd. 18 18 16 14 Lainakanta Rahavarat 16 14 12 12 1 1 8 8 6 6 4 4 2 2 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15* 8.6.216/hp

Lisätiedot

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA

Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA Stadin ammattiopisto Nilsiänkatu 3, Taucher-talo julkisivukorjaus JULKISIVUJEN PERUSKORJAUKSEN HANKESUUNNITELMA 4.4.2016 HELSINGIN KAUPUNKI TILAKESKUS Tekninen peruskorjaus, Nilsiänkatu 3, Taucher-talo,

Lisätiedot

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri

Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet. Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri Kanta-Hämeen keskussairaalan ja TAYS:n yhteistyöhankkeet Sairaalapäivät 20.11.2012 Markku Järvinen Johtajaylilääkäri KHSHP Fimlab laboratorioiden yhteistyöhanke Markku Järvinen, johtajaylilääkäri, KHSHP

Lisätiedot

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen esitys työssäoppimisesta maksettavista korvauksista luopumisesta

Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen esitys työssäoppimisesta maksettavista korvauksista luopumisesta Hallitus 81 20.04.2016 Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallituksen esitys työssäoppimisesta maksettavista korvauksista luopumisesta 366/00.04.01.03.01/2016 EKSTPHAL 81 Voimassaoleva sopimus Eksotella

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu

Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Kehittämishankkeet vuodelle 2015, Joensuu Palveluohjelma: Työikäisten palvelut Avopalvelujen vahvistaminen Kehittämishanke: Avopalvelujen vahvistaminen mielenterveystyö ja vastaanottotoiminta Tuotantopuolen

Lisätiedot

PortNetin vaikuttavuuden arviointi

PortNetin vaikuttavuuden arviointi PortNetin vaikuttavuuden arviointi FITS-kevättapaaminen 10.4.2003 Raine Hautala & Pekka Leviäkangas 10.4.2003 PortNet > Kansallinen merenkulun tavaraliikenteen eri osapuolia palveleva sovellus > PortNet-palvelulla

Lisätiedot

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK

Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Siun sote tapa ajatella, lupa kehittää Anu Niemi, ylilääkäri, perusterveydenhuollon yksikkö, PKSSK Pohjois-Karjalan sote-hanke tekee suunnitelman kuntien päätöksentekoa varten siitä, miten alueen sosiaali-

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa. Ermo Haavisto

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa. Ermo Haavisto Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuut Kymenlaaksossa Ermo Haavisto johtajaylilääkäri, emba Järjestämisvastuista lainsäädännössä - Terveydenhuoltolaki 1. - Lakia sovelletaan kunnan järjestämisvastuuseen

Lisätiedot

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011

Perusterveydenhuollon suunta 2011 kyselytutkimuksen tulokset. Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto 1.4.2011 Perusterveydenhuollon suunta 0 kyselytutkimuksen tulokset Nordic Healthcare Group Oy Suomen Lääkäriliitto..0 Johdanto Perusterveysbarometri 0 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet

Lisätiedot

TerveysKampus. esittelyaineisto

TerveysKampus. esittelyaineisto TerveysKampus esittelyaineisto 25.9.2015 Esityksen sisältö: Sote-uudistuksen vaikutukset Palvelujen sijoittuminen Taloudelliset vaikutukset Esityksen sisältö: Sote-uudistuksen vaikutukset Palvelujen sijoittuminen

Lisätiedot

Hallitus Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma / /2016 EKSTPHAL 189

Hallitus Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma / /2016 EKSTPHAL 189 Hallitus 189 09.11.2016 Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2017-2019 298/02.02.00.00/2016 EKSTPHAL 189 Hallintosäännön 36 :n mukaan valtuusto hyväksyy kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvion.

Lisätiedot

Terveys-/hyvinvointikeskushankkeen toiminnallista tarkastelua eri

Terveys-/hyvinvointikeskushankkeen toiminnallista tarkastelua eri Terveys-/hyvinvointikeskushankkeen toiminnallista tarkastelua eri Tähän tarvittaessa otsikko vaihtoehtojen pohjalta Kunnanvaltuuston kokous 9.2.2015 Liite Perusturvajohtaja Liisa Ståhle Eri vaihtoehtojen

Lisätiedot

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ

YLA HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ YLA 10.1.2017 HÄMEENKADUN SULATUSJÄRJESTELMÄSTÄ 4.1.2017 SULATUSJÄRJESTELMÄN TOTEUTTAMINEN SULATUKSEN HYÖDYT Lisää katuympäristön viihtyisyyttä ja parantaa kadun käytettävyyttä ja esteettömyyttä talviaikaan

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa

Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kuntien taloudellisen aseman muutoksia Sote uudistuksessa Kymenlaakson kunnat Luonnos 5.4.2016 Heikki Miettinen 2014tp_2014ktal_2015 väestöenn_v52 Lähtökohdat Lähtökohdat Tavoitteena arvioida kuntien jäljelle

Lisätiedot

Päivystys- ja vuodeosastoinvestointihanke Kustannukset Hallitus

Päivystys- ja vuodeosastoinvestointihanke Kustannukset Hallitus Päivystys- ja vuodeosastoinvestointihanke Kustannukset Hallitus 18.11.2014 Tausta Keskussairaalan päivystys- ja vuodeosastoinvestointia käsiteltiin hallituksessa Eksoten palveluverkkosuunnitelman yhteydessä

Lisätiedot

Kannattavuus tasaikäis- ja eriikäismetsätaloudessa

Kannattavuus tasaikäis- ja eriikäismetsätaloudessa Kannattavuus tasaikäis- ja eriikäismetsätaloudessa Paula Horne ja Jyri Hietala Pellervon taloustutkimus PTT Metsäpäivät 2015 5.11.2015 Metsänomistajien tyytyväisyys hakkuu- ja hoitotapoihin Uudessa metsälaissa

Lisätiedot

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta

Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Kuluttajille tarjottavan SIP-sovelluksen kannattavuus operaattorin kannalta Diplomityöseminaari 6.6.2005 Tekijä: Sanna Zitting Valvoja: Heikki Hämmäinen Ohjaaja: Jari Hakalin Sisältö Taustaa Ongelmanasettelu

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI

Yhtymähallitus Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI Yhtymähallitus 22.5.2012 63 Liite 4 KUUKAUSIRAPORTTI MAALISKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/35 MAALISKUU PÄHKINÄNKUORESSA Maaliskuun yhteenveto löytyy maaliskuun osavuosikatsauksesta. KUUKAUSIRAPORTTI

Lisätiedot

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista

Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien taloussuunnitelman valmisteluperusteista Kunnanhallitus 127 15.06.2015 Lausunto Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän vuoden 2016 ja talousarvion vuosien 2017-2018 taloussuunnitelman valmisteluperusteista 201/00.04.01/2015 Kunnanhallitus 15.06.2015 127

Lisätiedot

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012

UUSI SAIRAALA. Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat. Matti Häyrynen 14.12.2012 UUSI SAIRAALA Toiminta- ja rahoitusmallityöryhmä Investointilaskelmat Matti Häyrynen 14.12.2012 Tehtäväksianto työryhmälle Ryhmä tarkastelee elinkaarimallin eri vaihtoehtoja ja niiden rahoituksen vaihtoehtoja

Lisätiedot

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA

RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN SAIRAANHOITAJA- LÄÄKÄRIVASTAANOTTOJEN KESKITTÄMISSUUNNITELMA Perusturvalautakunta 25.11.2014 ( 111): Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymä on käsitellyt Riihimäen

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1.1.2005 - ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ P E R U S S O P I M U S 1. Luku SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ 1 Nimi ja kotipaikka Kuntayhtymän nimi on Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö

Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Terveydenhuoltolain 35 Perusterveydenhuollon yksikkö Sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä on oltava perusterveydenhuollon yksikkö, jossa on moniammatillinen terveysalan asiantuntemus ja joka tukee alueen

Lisätiedot

Keskustelu- ja neuvottelutilaisuus. Uusi sairaala hanke Jari Ilves Projektipäällikkö, rakentaminen

Keskustelu- ja neuvottelutilaisuus. Uusi sairaala hanke Jari Ilves Projektipäällikkö, rakentaminen Keskustelu- ja neuvottelutilaisuus Uusi sairaala hanke Jari Ilves Projektipäällikkö, rakentaminen Kustannusarvio Kustannustaso 12/2013 Kustannustaso 11/2012 VE1 VE3 VE1+ Hankesuunnitelma SAIRAALAN KOKONAISKUSTANNUKSET

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille

Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille Kaupunginhallitus 241 20.06.2016 Vuoden 2017 talousarvion ja vuosien 2017-2019 taloussuunnitelman suunnittelukehykset ja ohjeet liikelaitoksille 2247/02.02.00/2016 KHALL 20.06.2016 241 Talouden tasapaino

Lisätiedot

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna.

Konsernin liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa - lähes 6,0 miljoonaa euroa (9,7%) pienempi kuin vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna. EVOX RIFA GROUP OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.11.2001, klo 10:00 EVOX RIFA GROUP OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.9.2001 Vuoden 2001 kolmen ensimmäisen neljänneksen liikevaihto oli 55,4 miljoonaa euroa (61,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS

HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS HKL-Raitioliikenne OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2012 HKLjk 23.8.2012 Osavuosikatsaus 1 (11) Yhteisön nimi: HKL-Raitioliikenne Ajalta: Toimintaympäristö ja toiminta Liikenteen toteutuminen: tammi-kesäkuussa

Lisätiedot

Ajankohtaista soteuudistuksesta. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5.

Ajankohtaista soteuudistuksesta. Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5. Ajankohtaista soteuudistuksesta Tarja Myllärinen Johtaja, sosiaali ja terveys Etelä-Karjalan maakuntatilaisuus Lappeenranta 3.5.2016 Sote-uudistuksen tavoitteet ja keinot - Tavoitteena kaventaa hyvinvointi-

Lisätiedot

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012

Yhtymähallitus Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 Yhtymähallitus 24.4.2012 52 Liite 3 KUUKAUSIRAPORTTI HELMIKUU 2012 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/34 TIIVISTELMÄ + Karviaisen nettomenot ovat talousarvion mukaiset. Kunnittain; Vihti yli, Karkkila ja Nummi-Pusula

Lisätiedot

Kulosaaren Ostoskeskus Oy

Kulosaaren Ostoskeskus Oy Kulosaaren Ostoskeskus Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Esittely- ja keskustelutilaisuus 02.11.2015 HENKILÖESITTELY Hankkeen projektipäällikkö rkm. Toimi Niesniemi o edustaa hankkeessa Kulosaaren

Lisätiedot

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014

Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014 NÄKYMIÄ ELOKUU 2014 Elokuun työllisyyskatsaus 8/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 23.9.2014 klo 9.00 Kaakkois-Suomen työllisyyskatsaus elokuu 2014 Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi elokuussa edelleen,

Lisätiedot

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015

Metsä Board Financial 2015 Tilinpäätöstiedote 2015 Metsä Board Financial 215 Tilinpäätöstiedote statements review 215 Vuoden 215 kohokohdat Kartonkien toimitusmäärät kasvoivat 12 % verrattuna vuoteen 214 Liikevoitto parani 32 % Vahva liiketoiminnan kassavirta

Lisätiedot

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus

Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus Tammi-elokuun tulos ja ennuste Hallitus 23.9. Eksote yhteensä tammi-elokuu EKSOTE 1000 EUR Muutos Tammi-elokuu Koko vuosi TP 2014 E vs. TP 2014 Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Toteuma EUR

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta.

Espoon kaupunki Pöytäkirja Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien investointiohjelmasta. 18.09.2013 Sivu 1 / 1 3929/02.02.00/2013 90 Lausunto kaupunginhallitukselle sosiaali- ja terveystoimen vuosien 2014-2018 investointiohjelmasta. Valmistelijat / lisätiedot: Riikka Nikulainen, puh. (09)

Lisätiedot

terveyspalveluyritysten rahoittajana Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj

terveyspalveluyritysten rahoittajana Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj Finnvera sosiaali- ja terveyspalveluyritysten rahoittajana 2.2.20112 2011 Hanna Koponen Rahoituspäällikkö Finnvera Oyj Finnveran rooli sosiaalipalvelualan rahoittajana 2 Vahva rooli alusta saakka 90-luvun

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 2.12.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Tammi-huhtikuun tulos 2016

Tammi-huhtikuun tulos 2016 Tammi-huhtikuun tulos 2016 Eksote Tammi-huhtikuun tulos ja ennuste 2016 EKSOTE 2016 Tammi-huhtikuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 150,1 150,3-0,1

Lisätiedot

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain.

Nykyisten tilojen muutos, oma toiminta. Kiikan vanhainkoti (+ Niittyvilla) saneerataan 30- paikkaiseksi asumispalveluyksiköksi vaiheittain. VAIKUTUSTEN ARVIOINTI / VAIHTOEHTOJEN VERTAILU: ARVIOINNIN KOHDE JA AIKA: Kiikan - Keikyän alueen asumispalvelut NÄKÖKULMA VAIKUTUSTEN ARVIOINNILLE MITTAREIDEN TIETOA VAIHTOEHTO 0 = NYKYTILA VAIHTOEHTO

Lisätiedot

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 www.eksote.fi Vaikeavammaisten kuljetuspalveluesite 2016 Asiointi- ja virkistysmatkat Hakeminen Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua voi hakea henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka

Lisätiedot

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen

Kuntatalouden trendi. Oulun selvitysalue Heikki Miettinen Kuntatalouden trendi Oulun selvitysalue 7.5.2014 Heikki Miettinen Miten kuntalaisten palvelutarpeet muuttuvat? Väestökehityksen vaikutukset voidaan karkeasti laskea: pohjana ikäluokittaiset palvelujen

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 23.05.2016 HELSINGIN YLIOPISTOKIINTEISTÖT OY SIBELIUS-AKATEMIA, HANKESUUNNITELMA RAKENNUSOSAKUSTANNUSARVIO DI Ari Joro, mobile 050 3806673, ari.joro@rapal.fi Rapal Oy, Panorama Tower,

Lisätiedot

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa:

Työryhmä on pitänyt nyt yhteensä 5 kokousta. Näiden kokousten perusteella raportoidaan seuraavaa: 1 Väliraportti (Luonnos) Karkkilan vuoden 2012 talousarvion sopeuttaminen Karkkilan kaupunginhallitus nimesi 7.11.2011 pitämässään kokouksessa työryhmän valmistelemaan esitystä PTKY Karviaisen toiminnan

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA

TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA TYÖRYHMÄN ESITYS A-KLINIKAN JA TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN MIELENTERVEYSPALVELUJEN YHDISTYMISEN TOISESTA VAIHEESTA Perusturvalautakunta 28.4.2015 ( 39): Riihimäen seudun terveyskeskuksen yhtymähallitus

Lisätiedot

Taloudelliset hyödyt. Hyöty 1 Hyödyn tarkempi kuvaus - miten hyöty syntyy - kenelle kohdistuu. Vaikutus ( /vuosi)

Taloudelliset hyödyt. Hyöty 1 Hyödyn tarkempi kuvaus - miten hyöty syntyy - kenelle kohdistuu. Vaikutus ( /vuosi) Valtiokonttori, Digistartti: hankeaihioiden arviointi 31.3.2016 Liite 9: Kustannushyötylaskelma: Yrityksen perustaminen ja yhteinen vuorovaikutteinen palvelualusta Taloudelliset hyödyt - Mahdolliset uudet

Lisätiedot

KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT

KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT KUNKUNPARKIN VAIHEISTUS VAIHEEN 1 VAIHTOEHTOISET TOTEUTUSMALLIT 2470 piir. 14 2.5.2014 SISÄLLYS 1. JOHDANTO... 3 2. VE 1: KUNINKAANKATU TAMMERKOSKI (L-MALLI, LEVEÄ VAIHTOEHTO)... 4 3. VE 2: KUNINKAANKATU

Lisätiedot

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU

ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU ESIMERKKI PÄIVÄKOTI ECost ELINKAARIKUSTANNUSVERTAILU Projektipalvelu Prodeco Oy Terminaalitie 6 90400 Oulu Puh. 010 422 1350 Fax. (08) 376 681 www.prodeco.fi RAPORTTI 1 (5) Tilaaja: xxxxxx Hanke: Esimerkki

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Akseli. Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh

Perusturvakuntayhtymä Akseli.  Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh www.soteakseli.fi Vuodeosastotoiminnan keskittäminen yhteen toimipisteeseen, Yh 26.8.2015 118 Vuodeosastojen hoitopäivät TP-11 TP-12 TP-13 TP-14 TA-15 Maskun vuodeosasto Hoitopäivä 9322 8704 8439 6332

Lisätiedot

Hallitus 214 16.12.2015. Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214

Hallitus 214 16.12.2015. Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214 Hallitus 214 16.12.2015 Asiakasmaksut 2016 927/02.05.00.00.00/2015 EKSTPHAL 214 Hallintosäännön 5 :n 5 kohdan mukaan hallitus päättää kuntayhtymän toiminnasta perittävistä maksuista. Suurin osa sosiaali-

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan

Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan Palvelut ja rakenne mutta mihin suuntaan Taina Jaako Eksote, hoivajohtaja 29.8.2016 Valvanne Symposium IV Eksote kartalla Etäisyyksiä Lappeenrannasta: Helsinkiin 220 km Pietariin 230 km Venäjän rajalle

Lisätiedot

Muistio ja laskelmat

Muistio ja laskelmat Muistio ja laskelmat 20.08.2012 KAUNIAISTEN KAUPUNKI SVENSKA SKOLCENTRUM MEDIATEEKKI ALUSTAVA TAVOITEHINTAKUSTANNUSARVIO DI, gsm 050 3806673, ari.joro@rapal.fi, Panorama Tower, PL 23, 02601 Espoo MEDIATEEKKI

Lisätiedot

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa

Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Päätösten ennakkovaikutusten arviointi EVA: Ratamoverkko-pilotti Ympäristövaikutukset Ratamopalveluverkon vaihtoehdoissa Ve0: Nykytilanne Ve1: Ratamopalveluverkko 2012 Ve2: Ratamopalveluverkko 2015 1.

Lisätiedot

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana

Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Selvitys 1 (5) Sosiaali- ja terveyskeskus Kuntoutujien ryhmä-/ päivätoiminta kaupungin omana toimintana Toiminnan taustaa ja käsitteen määrittelyä: Mielenterveyskuntoutuja tarkoittaa

Lisätiedot

Hannus- Kurkela- Palokangas. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä

Hannus- Kurkela- Palokangas. Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä Hannus- Kurkela- Palokangas Paljon palveluita käyttävät asiakkaat Oulun yhteispäivystyksessä Taustaa: - Tarkoituksena on selvittää millaisia ovat Oulun yhteispäivystyksen paljon palveluita käyttävät oululaiset

Lisätiedot

Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen

Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen SAVONLINNAN KAUPUNKI Sivu 1 / 5 Savonrannan kunnantalon tilojen sijoittaminen Tasapainottamisohjelmassa on päätetty mm Savonrannan yhteispalvelupiste sekä muut kunnanvirastolla olevat palvelut siirrettään

Lisätiedot

Opiskelijanumero ja nimi:

Opiskelijanumero ja nimi: 1 LUT School of Business and Management Yliopisto-opettaja, Tiina Sinkkonen Opiskelijanumero ja nimi: CS31A0101 KUSTANNUSJOHTAMISEN PERUSKURSSI Tentti 22.10.2015 Tentissä saa olla mukana vain muistiinpanovälineet

Lisätiedot

Tammi-syyskuun tulos 2016

Tammi-syyskuun tulos 2016 Tammi-syyskuun tulos Eksote Tammi-syyskuun tulos ja ennuste EKSOTE Tammi-syyskuu Koko vuosi milj. EUR Toteuma Budjetti Erotus Ennuste Budjetti Erotus Jäsenkuntatuotot 338,4 338,1 0,2 451,1 450,8 0,3 Nettotoimintamenot

Lisätiedot

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto

Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Perusterveysbarometri Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto Johdanto ja keskeiset tulokset Perusterveysbarometri 2 Nordic Healthcare Group Oy ja Suomen Lääkäriliitto ovat toteuttaneet yhteistyössä

Lisätiedot

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset

Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Palveluverkkotyöryhmän keskeiset ehdotukset ja niiden vaikutukset Kaupunginhallitus 7.5.2015 1 Miksi selvitystyöhön ryhdyttiin? Kaupungin talous ei kestä nykyisellä mallilla jatkamista enää pitkään Kuntaliitosten

Lisätiedot

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani

Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus. Liikevoittomarginaali parani Cargotecin tammi syyskuun 2016 osavuosikatsaus Liikevoittomarginaali parani Mika Vehviläinen, toimitusjohtaja Mikko Puolakka, talous- ja rahoitusjohtaja 25. lokakuuta 2016 Keskeistä kolmannella vuosineljänneksellä

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 12. Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 Valtuusto 26.01.2015 Sivu 1 / 1 5118/02.05.06/2014 Kaupunginhallitus 348 15.12.2014 12 Kaupungin omavelkaisen takauksen myöntäminen Kiinteistö Oy Jousenpuiston pysäköinnin lainalle Valmistelijat / lisätiedot:

Lisätiedot

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4

Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 Kaupunginvaltuusto 25.5.20015 Liite 1 56 Puhdistamohankeen rahoituksen lähtökohta 2008 ja kehitys 1/4 - Puhdistamohankkeen rahoituksesta on sovittu seuraavaa 2009. Veden käyttömaksuja korotetaan etukäteen

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen

Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys. Sopimusohjauksen kehysseminaari Talousjohtaja Aija Suntioinen Toiminta- ja taloussuunnitelman lähtökohdat, perusteet ja kehys Sopimusohjauksen kehysseminaari 29.4.2015 Näkökulmat Katsaus talouden kehitykseen viime vuosina Toiminnan ja talouden kehys ja kehykseen

Lisätiedot

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030

NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 SEINÄJOEN KAUPUNKI NURMON KESKUSTAN OYK TARKISTUS JA LAAJENNUS 2030 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25797 1 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 1.1 Työn lähtökohdat ja tavoitteet... 1 2.1 Tarkastelualueen

Lisätiedot