Investointilaskentamenetelmiä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Investointilaskentamenetelmiä"

Transkriptio

1 Investointilaskentamenetelmiä Laskentakorkokannan käyttöön perustuvat menetelmät (netto)nykyarvomenetelmä suhteellisen nykyarvon menetelmä eli nykyarvoindeksi annuiteettimenetelmä likimääräinen annuiteettimenetelmä Investoinnin tuottoprosenttimenetelmät sisäisen korkokannan menetelmä ROI Takaisinmaksuajan menetelmä Metropolia Ammattikorkeakoulu 1

2 Yksi tutkimustulos menetelmien käytöstä suomalaisissa yrityksissä

3 Nykyarvomenetelmä Kaikki investoinnista aiheutuvat tuotot ja kustannukset diskontataan valitulla laskentakorkokannalla nykyhetkeen Nykyarvo n S t t 1 (1 i) JA (1 i n t ) n H missä S t = investoinnin synnyttämät nettotuotot vuonna t JA n = investoinnin jäännösarvo pitoajan n lopussa i = laskentakorkokanta n = investoinnin pitoaika H = perusinvestointi Investointi kannattaa, jos nykyarvo > 0 Vaihtoehtoisista investointikohteista on kannattavin se, jonka nykyarvo on suurin

4 Esimerkki 1 Investointi maksaa (H). Siitä arvioidaan saatavan 4. vuoden lopussa nettotuottoa (S 4 ) ja 5. vuoden lopussa (S 5 ). Vuosien 1-3 nettotuoton arvioidaan olevan +/- 0. Jäännösarvoa (JA) arvioidaan olevan 100. Pitoajaksi on arvioitu 5 vuotta. Jos laskentakorkokanta (i) on 10 %, nettotuottojen ja jäännösarvon nykyarvoksi saadaan: 0, ,6209 ( ) = Investoinnin nykyarvo on siis = +141 Investointi on kannattava, koska investoinnin nykyarvo >

5 Esimerkki 1 jatkuu Entä jos laskentakorkona olisi käytetty 12 %:a? Investoinnin nykyarvo = 0, ,5674 ( ) = -259 Investointi ei ole kannattava, koska nykyarvo < 0

6 Esimerkki 2 Laitteen hankintahinta on Sen on arvioitu kasvattavan yrityksen juoksevia tuottoja ja kustannuksia pitoaikanaan seuraavasti: Vuosi Tuotot Kustannukset Lisäksi laite kuluu käytössä ja sitä kunnostetaan ja osia uusitaan arviolta kahden ja neljän vuoden kuluttua hankinnasta :n arvosta. Kuuden vuoden kuluttua hankinnasta laitteesta jouduttaisiin kuitenkin jo luopumaan ja jäännösarvoa on tuolloin arviolta Tämän tyyppisille investoinneille yrityksessä käytetään 8 %:n laskentakorkoa. Selvitetään nykyarvomenetelmällä investoinnin kannattavuus.

7 Esimerkki 2 - Ratkaisu Vuosi Tuottojen nykyarvot Kustannusten NA Jäännösarvon NA 1 0, , = 4 629,5 = 1 851,8 2 0, , = 6 858,4 = 6 001,1 3 0, , = 9 525,6 = 1 587,6 4 0, , = ,0 = 5 145,0 5 0, , = ,0 = 1 361,2 6 0, , , = 5 041,6 = 1 260,4 = 5 041,6 Tuottojen nykyarvot yhteensä ,1 + Jäännösarvon nykyarvo ,6 - Kustannusten nykyarvot yhteensä ,1 - Investoinnin hinta ,0 = INVESTOINNIN NYKYARVO 2 954,6 Investointi on siis kannattava, koska nykyarvo on positiivinen

8 Harjoitustehtävä 1 Koneinvestointi maksaa asennuskuluineen Sen käyttöajaksi on arvioitu 4 vuotta, minkä jälkeen se voidaan myydä edelleen arviolta :lla. Investoinnin on arvioitu kasvattavan tuottoja ja kustannuksia vuosittain seuraavasti: Vuosi Tuotot Kustannukset Selvitä nykyarvomenetelmällä, onko investointi yritykselle kannattava käyttäen laskentakorkona a) 10 % b) 5 %

9 Nykyarvomenetelmä Jos investoinnin aikaansaamat vuotuiset nettotuotot ovat yhtä suuret eli S1 = S2 = S3 = = Sn = S, saadaan nykyarvolauseke yksinkertaistettua muotoon NA a ni S JAn (1 i) n H missä a ni = jaksollisten maksujen diskonttaustekijä (nykyarvotekijä) (1+i)n 1 i(1+i) n ja 1 = jäännösarvon diskonttaustekijä (1+i) n JA n = jäännösarvo i = laskentakorkokanta H = perusinvestointikustannus (hankintahinta) n = pitoaika

10 Esimerkki 3 Investointi maksaa , siitä saadaan vuosittain nettotuottoa , investoinnin pitoaika on 5 vuotta ja laskentakorkokanta 8 %. Jäännösarvoa ei ole. Nettotuottojen nykyarvoksi saadaan: 3, = Investoinnin nykyarvo on siis: = Investointi EI kannata, koska nykyarvo on negatiivinen Entä jos investoinnilla olisi arviolta :n suuruinen jäännösarvo, kannattaisiko investointi silloin?

11 Harjoitustehtävä 2 Yritys suunnittelee automatisoivansa yhden työvaiheen, joka vaatii nykyisin paljon käsityötä. Investoinnista on esitetty seuraavat arviot: Hankintakustannus (H) = Vuotuiset nettotuotot kolmena ensimmäisenä vuotena /vuosi Vuotuiset nettotuotot neljäntenä ja viidentenä vuotena /vuosi Nettotuotot koostuisivat pitkälti säästyvistä kustannuksista, koska automatisoituna ko. työvaihe vähentäisi selvästi työkustannuksia. Neljännelle ja viidennelle vuodelle on ennakoitu selvästi ensimmäisiä vuosia suuremmat korjaus- ja ylläpitokustannukset, joten nettotuotot ovat tuolloin todennäköisesti kolmea ensimmäistä vuotta pienemmät. Laskentakorkokanta (i) 8 % (määritetty WACC-periaatteella) Pitoaika (n) 5 vuotta Jäännösarvo (JA) Selvitä nykyarvomenetelmällä, kannattaako yrityksen automatisoida työvaihe vai jatkaa toimintaa ennallaan.

12 Suhteellisen nykyarvon menetelmä eli nykyarvoindeksi Suhteellinen nykyarvo = nettotulojen nykyarvon + jäännösarvon nykyarvon sekä perusinvestoinnin välinen suhde Investointi kannattaa, jos suhteellinen nykyarvo > 1 Suhteellinen nykyarvo = S n t n t n t (1 i) (1 i ) 1 H JA Johtaa samaan johtopäätökseen investoinnin kannattavuudesta kuin nykyarvomenetelmä

13 Esimerkki 4 Suhteellisen nykyarvon menetelmä Investointivaihtoehto 1 Investointivaihtoehto 2 H = H = Nettotuottojen nykyarvo = Nettotuottojen NA = Investoinnin nykyarvo = Investoinnin nykyarvo = = = Suhteellinen nykyarvo = Suhteellinen nykyarvo = = = KUMPI ON KANNATTAVAMPI?

14 Harjoitustehtävä 3 Yrityksessä pohditaan uuden koneen hankintaa ja tarkastelussa on kaksi vaihtoehtoa A ja B. Näistä A on halvempi, mutta sillä saadaan hieman pienemmät tuotot kuin kalliimmalla B:llä. Kyseessä ei ole välttämättömyysinvestointi ja investoinnille on asetettu 15 %:n vuotuinen tuottovaatimus. Koneen hankintahinta tullaan poistamaan tasapoistomenetelmällä viidessä vuodessa. Huomioidaan myös yhtiöverokannan 24,5 % mukaiset tuloverot ja poistojen verohyöty. Seuraavassa taulukossa on molemmista vaihtoehdoista arvioidut hankintahinnat sekä vuotuiset nettotuotot ennen poistoja ja veroja. Hinta Nettotuotto/vuosi (vuodet 1-8) A B Laske investointivaihtoehtojen tuottamien kassavirtojen (netto)nykyarvot sekä nykyarvoindeksit ja esitä suosituksesi siitä, kumpi koneista kannattaa hankkia.

15 Nykyarvomenetelmän ominaisuuksia Perustuu siihen, että tulevina vuosina toteutuvien tuottojen ja kustannusten arvo on pienempi nyt kuin tulevaisuudessa Jos tuotot olisi saatu aikaisemmin, rahat olisi voitu sijoittaa tuottavasti Jos kustannukset olisivat syntyneet nyt, yritys olisi tarvinnut niitä varten rahoituksen ja joutunut esim. maksamaan lainakorkoja sen vuoksi Pidetään luotettavimpana yksittäisen investoinnin kannattavuuden arviointimenetelmänä Sopii hyvin investoinnin kannattavuuden arviointiin silloinkin, kun vuosittaiset kassavirrat (ja niiden etumerkit) vaihtelevat

16 Nykyarvomenetelmä ja Excel Nykyarvofunktion lyhenne Excelissä on PV, mikäli halutaan selvittää jaksollisten maksujen nykyarvo Rate = korkokanta (sadasosina) Nper = maksukausien lukumäärä Pmt = kunkin kauden maksuerä (vakio) Fv = tuleva arvo, joka halutaan saavuttaa, kun viimeinen erä on maksettu. Esim. jos säännöllisellä säästämisellä halutaan kerätä kymmenessä vuodessa, tähän merkitään Type = maksun ajoitus: 1 = kauden alussa, 0 tai tyhjä = kauden lopussa Laskenta perustuu kaavaan: PV*(1+Rate) Nper + Pmt*(1+Rate*Type)* (1+Rate) Nper -1 Rate + fv = 0

17 Nykyarvomenetelmä ja Excel Nettonykyarvofunktion lyhenne Excelissä on NPV Tätä funktiota käytettäessä summat voivat vaihdella kausittain Oletuksena on, että maksut suoritetaan aina jakson lopussa Rate = korkokanta (sadasosina) Value 1; ;Value254 = investoinnista aiheutuvat maksut (tapahduttava tasavälein aina kauden lopussa) n i Laskenta perustuu kaavaan: NPV Values i (1 rate ) i 1

18 (Ostettavan) yrityksen arvon määritys nykyarvomenetelmällä Yrityksen substanssiarvo = Varojen arvo velkojen arvo Erien oikaisutarve Ei huomioi yrityksen tulevaa tuloksentekokykyä Yrityksen tuottoarvo = Yrityksen tulevien voittojen yhteinen nykyarvo Mikäli tulevien voittojen oletetaan jatkuvan ikuisesti, tuottoarvo = vuosivoitto/laskentakorko Esim /0,10 =

19 Esimerkki yrityksen substanssiarvolaskennasta Tase Oikaistu tase VASTAAVAA PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Maa- ja vesialueet (käypä arvo) Rakennukset ja rakennelmat (käypä arvo) Koneet ja kalusto (perustuen taloudelliseen VAIHTUVAT VASTAAVAT pitoaikaan) Vaihto-omaisuus Valmiit tuotteet (epäkurantit erät vähennetty) Saamiset Myyntisaamiset (epäkurantit erät vähennetty) Rahat ja pankkisaamiset YHTEENSÄ VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Osakepääoma Edellisten tilikausien voitto Tilikauden voitto TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ Vapaaehtoiset varaukset VIERAS PÄÄOMA Pitkäaikainen vpo Lyhytaikainen vpo YHTEENSÄ

20 Esimerkki yrityksen substanssiarvolaskennasta Vapaaehtoisiin varauksiin sisältyy verovelkaa yhtiöverokannan (24,5 %) mukaan eli 0, = Yrityksen substanssiarvo = Taseen varat Taseen velat Piilevä verovelka = Substanssiarvo

21 Esimerkki yrityksen tuottoarvolaskennasta Yrityksen tuotto-odotukset vuosille perustuen arvioituihin kassavirtoihin: Liikevaihto Liiketoiminnan kulut =LIIKETULOS Käyttöomaisuusinvestoinnit Käyttöpääoman lisäys Korollisten lainojen lyhennykset = Tuotto-odotus Tuotto-odotuksen nykyarvo =0,8696 =0,7561 =0,6575 =0, = = = = Tuotto-odotusten nykyarvot yhteensä (Laskennassa käytetty 15 %:n laskentakorkokantaa)

Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%)

Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%) Sisäisen korkokannan menetelmä Selvitetään korkokanta, jolla investoinnin nykyarvo on nolla eli tuottojen ja kustannusten nykyarvot ovat yhtä suuret (=investoinnin tuotto-%) Sisäinen korkokanta määritellään

Lisätiedot

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste

Metropolia Ammattikorkeakoulu. INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Metropolia Ammattikorkeakoulu INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Opetusmoniste Virpi Tevä-Helminen 28.8.2013 2 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 4 1.1 Investointilaskenta ja päätöksenteko kurssin esittely... 4

Lisätiedot

INVESTOINNIN LASKENTA

INVESTOINNIN LASKENTA YT22 INVESTOINNIN LASKENTA Yrityssalo Oy www.yrityssalo.fi Sivu 2 (8) INVESTOINNIN LASKENTA SISÄLTÖ SIVU 1. INVESTOINNIN SUUNNITTELU 3 1.1 Investointien rahoitus 3 1.2 Investointien luokittelu 4 2. INVESTOINTIKUSTANNUSTEN

Lisätiedot

LAITEINVESTOINNIN KANNATTAVUUSLASKELMA

LAITEINVESTOINNIN KANNATTAVUUSLASKELMA Opinnäytetyö (AMK) Liiketalouden koulutusohjelma Taloushallinto 2011 Sanni Tuumanen LAITEINVESTOINNIN KANNATTAVUUSLASKELMA Case: pakkauskone OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ Turun ammattikorkeakoulu Liiketalouden

Lisätiedot

INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO

INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO INVESTOINTILASKENTA JA PÄÄTÖKSENTEKO Investoinnin käsite Investointeina pidetään menoja, jotka ovat rahamäärältään suuria ja joissa tulon kertymisaika on pitkä (> 1 vuosi) Vaikutukset ulottuvat pitkälle

Lisätiedot

Ratkaisu: a) Koroton takaisinmaksuaika on 9000 = 7,5 vuotta. 1200 b) Kun vuosituotot pysyvät vakiona, korollinen takaisinmaksuaika määräytyy

Ratkaisu: a) Koroton takaisinmaksuaika on 9000 = 7,5 vuotta. 1200 b) Kun vuosituotot pysyvät vakiona, korollinen takaisinmaksuaika määräytyy Kotitehtävät 7. Aihepiirinä Investointi Ratkaisuehdotuksia 1. Investoinnin hankintameno on 9000 euroa ja siitä saadaan seuraavina vuosina vuosittain 1200 euron tulot. Määritä a) koroton takaisinmaksuaika

Lisätiedot

Palvelutoiminnan kustannuslaskenta, hinnoittelu ja edullisuusvertailut. Koulutustapahtuma Oulu, Radisson SAS Hotel, 18.2.2009

Palvelutoiminnan kustannuslaskenta, hinnoittelu ja edullisuusvertailut. Koulutustapahtuma Oulu, Radisson SAS Hotel, 18.2.2009 Palvelutoiminnan kustannuslaskenta, hinnoittelu ja edullisuusvertailut Koulutustapahtuma Oulu, Radisson SAS Hotel, 18.2.2009 Hallintokustannusten kohdistaminen - Hallintokustannukset hinnoittelussa, edullisuusvertailussa

Lisätiedot

Nykyarvo ja investoinnit, L7

Nykyarvo ja investoinnit, L7 Nykyarvo ja investoinnit, L7 netto netto 1 Tarkastellaan tulovirtaa, joka kestää n jakson ajana, ja jossa jakson j lopussa kassaan tulee tulo k j. k n k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6... 0 1 2 3 4 5 6... n j netto

Lisätiedot

Kaapelin eristyslinjalle tehdyn investoinnin kannattavuuden jälkilaskenta

Kaapelin eristyslinjalle tehdyn investoinnin kannattavuuden jälkilaskenta Kaapelin eristyslinjalle tehdyn investoinnin kannattavuuden jälkilaskenta Matti Hyppönen Tuotantotalouden koulutusohjelman opinnäytetyö Konetekniikka Insinööri (AMK) KEMI 2012 TIIVISTELMÄ KEMI-TORNION

Lisätiedot

10 Liiketaloudellisia algoritmeja

10 Liiketaloudellisia algoritmeja 218 Liiketaloudellisia algoritmeja 10 Liiketaloudellisia algoritmeja Tämä luku sisältää liiketaloudellisia laskelmia. Aiheita voi hyödyntää vaikkapa liiketalouden opetuksessa. 10.1 Investointien kannattavuuden

Lisätiedot

INVESTOINTIEN RAHOITUS

INVESTOINTIEN RAHOITUS INVESTOINTIEN RAHOITUS INVESTOINTIEN RAHOITUS Yritystoiminta perustuu investointeihin, jotka tuottavat enemmän kuin niiden rahoittamisesta aiheutuu kustannuksia Omistajille lisäarvoa Yritystoiminnan rahoituspäätökset

Lisätiedot

Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA

Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA Aki Taanila EXCELIN RAHOITUSFUNKTIOITA 4.12.2012 Sisällys Johdanto... 1 Aikaan liittyviä laskelmia... 1 Excelin rahoitusfunktioita... 2 Koronkorkolaskenta... 2 Jaksolliset suoritukset... 4 Luotot... 7

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Rahoitus ERI ASUMISMUOTOJEN TALOUDELLINEN VERTAILU

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Rahoitus ERI ASUMISMUOTOJEN TALOUDELLINEN VERTAILU LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteiden tiedekunta Rahoitus ERI ASUMISMUOTOJEN TALOUDELLINEN VERTAILU Kandidaatintutkielma Tomi Turunen 27.11.2008 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 1.1 Suomen asuntomarkkinoista

Lisätiedot

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys

Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos TAMPEREEN Y L I O P I S T O Kuntasektorin toiminnanohjausjärjestelmäinvestointien arvonmääritys Kansantaloustiede Pro gradu -tutkielma Syyskuu 2006 Ohjaaja: Markus

Lisätiedot

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21

Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Value Basic Oy FI00000000 2014-02-21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo Arvo... 4 Arvonmääritysmalli... 6 Edellytykset... 6 Laskelmat...6 Selitykset...7 Toimialavertailu...8 Ennustetut tuotot...14 Lähtöarvot...15

Lisätiedot

Valaistushankinnan vaihtoehtojen LCC-tarkastelu Case: Esimerkkilaskelma, Halli 1000 m 2

Valaistushankinnan vaihtoehtojen LCC-tarkastelu Case: Esimerkkilaskelma, Halli 1000 m 2 Maatilan energiahuolto -hanke 1 (18) /energiahuolto Valaistushankinnan vaihtoehtojen LCC-tarkastelu Case: Esimerkkilaskelma, Halli 1000 m 2 Case -kohteen kuvaus Tässä esimerkkilaskelmassa verrataan kahden

Lisätiedot

Nykyarvo ja investoinnit, L9

Nykyarvo ja investoinnit, L9 Nykyarvo ja investoinnit, L9 netto netto netto netto 1 Tarkastellaan tulovirtaa, joka kestää n jakson ajana, ja jossa jakson j lopussa kassaan tulee tulo k j. k 1 k 2 k 3 k 4 k 5 k 6... k n 0 1 2 3 4 5

Lisätiedot

Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys. Ville Vatanen

Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys. Ville Vatanen Pörssiyhtiöiden nykyarvoperusteinen arvonmääritys Ville Vatanen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2015 Tiivistelmä Tekijä Ville Vatanen Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyön

Lisätiedot

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT

LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LUENTOJEN TEHTÄVÄT 1. Yrityksen sidosryhmät 1. Mitä tarkoittaa yrityksen sidosryhmä? Luettele niin monta sidosryhmää kuin muistat. 2. Ketkä käyttävät ylintä päätösvaltaa osakeyhtiössä?

Lisätiedot

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA

Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Pekka Hirvikoski OMISTUSRAKENTEEN YHTEYS INVESTOINTIEN KASSAVIRTAHERKKYYTEEN SUOMALAISELLA AINEISTOLLA Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden tiedekunta Työn nimi: Omistusrakenteen yhteys investointien

Lisätiedot

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys Yrityksen arvonmääritys Perinteisesti yrityksen arvo lasketaan yrityskaupan, osakeannin tai vähemmistöosuuden lunastamisen yhteydessä. Ostajan kannalta arvon laskeminen on hyvin tärkeää, koska pitkällä

Lisätiedot

Hakijan nimi: Hakijanumero: 1. Mikä seuraavista strategiseen johtamiseen liittyvistä väittämistä pitää paikkansa?

Hakijan nimi: Hakijanumero: 1. Mikä seuraavista strategiseen johtamiseen liittyvistä väittämistä pitää paikkansa? Hakijan nimi: Hakijanumero: 1 Vanhala Laukkanen Koskinen: LIIKETOIMINTA JA JOHTAMINEN 1. Mikä seuraavista strategiseen johtamiseen liittyvistä väittämistä pitää paikkansa? 1. STEP-analyysin keskeinen ajatus

Lisätiedot

Innovaatio investointina

Innovaatio investointina Innovaatio investointina Osa 1 Rahoitusteoreettinen näkökulma Tekesin vaikuttavuuteen Mika Vaihekoski, Seppo Leminen, Joonas Pekkanen ja Jussi Tiilikka Teknologiakatsaus 142/2003 Innovaatio investointina

Lisätiedot

Sahayrityksen laajentamisen kannattavuus

Sahayrityksen laajentamisen kannattavuus LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tuotantotalouden osasto Sahayrityksen laajentamisen kannattavuus Diplomityön aihe on hyväksytty Tuotantotalouden osaston osastoneuvostossa 10.5.2006 Työn ohjaaja ja

Lisätiedot

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET

IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET IFRS-TILINPÄÄTÖKSEN KESKEISET PERIAATTEET Yritystutkimusneuvottelukunta ry. 2006 1 ESIPUHE Yritysten kansainvälistyminen ja rahoitustoiminnan laajentuminen yli rajojen on synnyttänyt tarpeen esittää yritysten

Lisätiedot

TURUN THERMOHUOLTO OY:N RAKENNUSINVESTOINNIN KANNATTAVUUS

TURUN THERMOHUOLTO OY:N RAKENNUSINVESTOINNIN KANNATTAVUUS Opinnäytetyö TURUN THERMOHUOLTO OY:N RAKENNUSINVESTOINNIN KANNATTAVUUS Tanja Jyränti Liiketalouden koulutusohjelma 2009 TURUN TIIVISTELMÄ AMMATTIKORKEAKOULU Koulutusohjelma: Liiketalous Tekijä: Tanja Jyränti

Lisätiedot

TULOSLASKELMA. Liikevaihto. En Oikein Väärin tiedä

TULOSLASKELMA. Liikevaihto. En Oikein Väärin tiedä Kirjanpitokysely 1 Vastatkaa laittamalla rasti kohtaan oikein, väärin tai en tiedä. Nimi Pisteytys: Oikea vastaus (1), väärä vastaus (-0,5) ja en tiedä (0). E-mail Ammatti Organisaatio Syntymävuosi Päiväys

Lisätiedot

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11

1 Prosenttilaskua 3. 2 Yksinkertainen korkolasku 4. 3 Diskonttaus 6. 4 Koronkorko 8. 5 Korkokannat 9. 6 Jatkuva korko 10. 7 Jaksolliset suoritukset 11 Sisältö Prosenttilaskua 3 2 Yksinkertainen korkolasku 4 3 Diskonttaus 6 4 Koronkorko 8 5 Korkokannat 9 6 Jatkuva korko 0 7 Jaksolliset suoritukset 8 Luotot ja korkolasku 2 8. Annuiteettiperiaate........................

Lisätiedot

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1

T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 T542103 3 OP 39 h 3.9.2014 OAMK/OTEK/RAK/ YSTAN 1 Opiskelija tietää mitä rakennusliikkeen budjettitoimella tarkoitetaan Opiskelija saa arvioida rakennusliikkeen toiminnan kannattavuutta eri tunnuslukujen

Lisätiedot

Sisäinen korkokanta ja investoinnin kannattavuuden mittareita, L10

Sisäinen korkokanta ja investoinnin kannattavuuden mittareita, L10 Sisäinen ja investoinnin, L10 1 Määritelmä: i sis on se laskentakorko, jolla nettonykyarvo on nolla. Jos projekti on normaali siinä mielessä, että alun negatiivisia nettoeriä seuraa lopun positiiviset

Lisätiedot