ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA"

Transkriptio

1 ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUN VASTINE EKSOTEN CHAINANALYTICS ROCELTA TILAAMAAN SELVITYKSEEN HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLEISTA Etelä-Karjalan hankintapalvelut on tutustunut Eksoten tilaamaan selvitykseen hankinnan, varastoinnin ja logistiikan toimintamalleista. Selvityksen toimeksiannossa Chainalalytics ROCE:lle annettiin tehtäväksi selvittää Eksotelle vaihtoehtoiset toimintamallit hankinta-, logistiikka- ja varastopalveluiden osalta ja vertailla niitä nykymalliin. jotta Eksoten tulevaisuutta varten valitsema toimintamalli mahdollistaisi parhaan palvelutason ja kustannustehokkaan hankinta- ja logistiikkatoiminnan. Hankintapalvelut näkemyksen mukaan raportissa vertaillaan hankintapalvelujen tuottamien palvelujen nykytilaa Eksoten ja HUS logistiikan tulevaisuuden visioihin. Raportissa ei sen sijaan tuoda esille, että myös nykyisessä toimintamallissa toimintoja voitaisiin kehittää yhdessä Eksoten kanssa. ROCE:n raportissa tuodaan esille haastatteluihin perustuvia mielipiteitä ja olettamuksia joiden perusteella on tehty pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Hankintapalvelut olisi toivonut selvityksen johtopäätösten perustuvan enemmän käytössä oleviin todellisiin kustannuksia ja toimintaa kuvaaviin tietoihin ja lukuihin. Hankintapalveluiden näkemys raportissa esille tuoduista asioista poikkeaa esitetystä monilta osin. Raporttiin sisältyy väittämiä ja vertailulukuja, jotka hankintapalvelujen näkemyksen mukaan ovat virheellisiä ja johtavat siten vääriin johtopäätöksiin. Hankintojen ja logistiikan osalta raportissa vertailtujen eri toimintamallien kustannukset eivät hankintapalvelujen näkemyksen mukaan ole vertailukelpoisia. Jos käytetyt luvut oikaistaan vertailukelpoisiksi, niin nykyinen toimintamalli on kustannuksiltaan edullisin vaihtoehto. Kokonaiskustannusvertailussa arvioidaan taloudellisen hyödyn lähtökohtana olevan HUS Logistiikan kilpailuttamat tarvikehankinnat niiden edullisimpien hintojen vuoksi. Tarvikehankintojen kilpailutus voidaan siirtää HUS Logistiikan hoidettavaksi riippumatta siitä missä organisaatioissa Eksoten muut hankinnat kilpailutetaan. Etelä-Karjalan hankintapalvelut Tullitie 7 D, Lappeenranta

2 Raportissa tuodaan esille puutteita Eksoten sisäisessä hankintojen suunnittelussa ja koordinoinnissa. Myös hankintapalvelujen näkemyksen mukaan Eksoten hankintojen suunnittelu ja koordinointi tarvitsee lisäresursointia ja ohjausta Eksoten oman organisaation sisällä. Tämä parantaisi hankintaprosessien sujuvuutta ja suunnitelmallisuutta nykyisessä toimintamallissa Eksoten ja hankintapalveluiden välillä. Aki Fihlman hankintajohtaja Etelä-Karjalan hankintapalvelut Tullitie 7 D, Lappeenranta

3 HANKINNAN, VARASTOINNIN JA LOGISTIIKAN TOIMINTAMALLIEN VERTAILU Poimintoina ROCE:n raportissa havaittuja asioita joista hankintapalveluilla on poikkeava käsitys alla mainituilla perusteilla: 1. Hankintatoimen vastuulla olisi ylläpitää strategista suunnitelmaa hankinnoista ja valvoa / toteuttaa suunnitelmaa operatiivisesti. Näin ollen hankintatoimi muuttuisi enemmän suunnitelluksi ja ad-hoc tyyppinen hankinta vähenisi säästäen kustannuksia. Samalla substanssiosaajien aikaa vapautuisi potilas- / asiakastyölle. Myös hankintapalvelujen näkemyksen mukaan Eksoten hankintojen suunnittelu ja koordinointi tarvitsee lisäresursointia ja ohjausta Eksoten oman organisaation sisällä. Tämä parantaisi hankintaprosessien sujuvuutta ja suunnitelmallisuutta nykyisessä toimintamallissa Eksoten ja hankintapalveluiden välillä. Hankintaprossissa Eksoten substanssiosaajien osaaminen ja työpanos tarvitaan aina hankintojen valmistelussa ja tarjousten laatuvertailuissa, jotta saadaan mahdollisimman hyvä lopputulos. Hankintahenkilöstöllä, riippumatta mihin organisaatioon henkilöstö kuuluu, ei voida olettaa olevan kaikkien Eksoten organisaation eri osa-alueiden substanssiosaamista.. 2. Raportissa esitetyt toimintamallien vaihtoehdot hankinnoissa: 3.1Nykyinen toimintamalli hankintojen ja niiden kilpailutuksen osalta. Mallissa EKSOTE:n henkilöstö valmistelee hankinnan, EKHP tekee teknisen kilpailutuksen ja EKSOTE:n henkilöstö hoitaa sopimusjuridiikan sekä mahdolliset reklamaatiot 3.2 Vaihtoehtoisessa toimintamallissa hankintojen ja niiden kilpailutuksen osalta EKSOTE:n oma henkilöstö veisi koko hankintaprosessin läpi laitteistoille ja palveluille, ja tämä yksinkertaistaisi hankintojen suunnittelua ja toisi niihin läpinäkyvyyttä. Nykyisessä vaihtoehdossa EKHP:n henkilöstö osallistuu esitetystä mallista poiketen hankinnan valmisteluun myös ennen tarjouspyynnön laadintaa (mm. markkinakartoitus, hankinnan määrittely, hankintamenettelyn valinta). Hankintaprosessissa tehdään tietyt työvaiheet riippumatta siitä kenen organisaatioon hankintahenkilöstö kuuluu. Hankintahenkilöstöllä on hankintaosaaminen ja substanssiosaajien tietämystä ei voida korvata muulla henkilöstöllä. Puutteellinen suunnittelu ja koordinointi Eksoten sisällä ei muutu pelkästään omalla hankintahenkilöstöllä vaan prosessien kehittämisellä, joka voidaan tehdä myös nykyisessä toimintamallissa.

4 3. Kustannukset Hankintojen siirtäminen EKSOTE:n hallintaan lisää hetkellisesti hankinnan kustannuksia. Tietojärjestelmän investointi on kertaluontoinen kustannus ja jos EKSOTE siirtyy HUS logistiikan asiakkaaksi varastointi- ja logistiikkapalveluluiden osalta, tällöin kilpailutuksen kertaerä (4000 ) jää kokonaan pois. Tällöin vaihtoehtoisen toimintamallin vuosikustannus on täsmälleen sama kuin nykymallissa ja silloin elinkaaren hallinta olisi EKSOTE:n omissa käsissä. Raportissa esille tuodut kustannukset hankintaorganisaation osalta: Hankinta-, logistiikka ja varastopalvelut tuottava organisaatio EKHP HUS Hankinnan kokonaiskustannus Jos tarvikehankintojen kilpailutus siirtyy kokonaan HUS:in hoidettavaksi, niin raportissa todetaan sen voivan alentaa Eksoten oman kilpailutuksen kuluja. Samalla tavalla se voi alentaa vastaavasti myös EKHP:n kustannuksia (mikäli tarvikehankintoja kilpailuttavaa henkilöä ei tarvita). Vertailussa käytetään vain EKHP:n nykyistä henkilöstömäärää. Hankintatoimen kustannusvertailussa todettuihin EKHP:n nykyisiin kustannuksiin sisältyy Eksoten omien tarvike- ja palveluhankintojen kilpailuttamisen lisäksi Eksoten osuus maakunnallisten yhteishankintojen kilpailuttamisesta. Eksote osallistuu tällä hetkellä 36 maakunnalliseen tavaroiden tai palvelujen yhteishankintaan ja Eksote joutuu jatkossakin maksamaan kyseisistä palveluista. Tämä kustannus tulee kustannusvertailussa lisätä Eksoten osalta hankintatoimen kustannuksiin siinä vaihtoehdossa jossa muu hankintatoiminta siirtyy Eksotelle. Mahdollinen oman tietojärjestelmän investointi ei ole pelkästään kertaluonteinen kustannus vaan siihen liittyy vuosittaisia ylläpitokuluja. Edellä mainittuja asioita ei ole huomioitu yllä olevassa kustannusvertailussa hankintojen osalta. 4. MUITA HUOMIOITA 4.1 EKSOTE:n nykyiset nimikkeet ja niiden rakenne (tuoterakenne) ovat erilaiset kuin HUS:n vastaavat. Siten vertailu koko rakenteen suhteen on hankalaa ja hyvin aikavievää. Hankintapalveluiden näkemys

5 Onko tarvikkeiden hintavertailussa riittävästi huomioitu erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhoidon erilaiset tarpeet? Nykykäytännössä HUS kilpailuttaa merkittävästi kapeamman tuotevalikoiman kuin mitä Eksote käyttää. Jos suuri osa Eksoten käyttämistä tuotteista jää kilpailuttamatta HUS-logistiikan toimintamallissa, niin miten listahinnalla ostettavien tuotteiden vaikutus on huomioitu hintavertailuun kokonaisuudessa? 4.2 Kokonaiskustannukset ja niiden perusteella tehtävät johtopäätökset Kokonaiskustannusten vertailussa säästöjen nähdään tulevan lähes pelkästään HUS:in kilpailuttamien tarvikehankintojen väitettyjen edullisempien hintojen vuoksi. Ensisijaisena toimenpiteenä Eksote on kuitenkin Eksoten hallituksen päätöksen perusteella luomassa omaa hankintaorganisaatiota, joka kustannusten vertailussakin on nykyistä toimintamallia kalliimpi vaihtoehto. Ero korostuu kun huomioidaan kohdassa 3 esille tuodut hankintatoimen kustannusten vertailuun liittyvät virheet. 5. Toimintamallien vertailu Toimintamallien vertailussa on vertailtu ja pisteytetty EKHP:n nykyinen malli sekä kaksi vaihtoehtoista toimintamallia periaatteella, että parempi vaihtoehto saa yhden pisteen ja huonompi nolla pistettä. Toimintamallien vertailussa ei ole annettu EKHP:lle mahdollisuutta kehittää toimintaa vaan vertaillaan nykytilaa Toimintamalleihin 1 ja 2 jotka ovat saaneet pisteitä oletettavasta toiminnasta (sopimuksen mukaan). 6. Kilpailukyky Logistiikkapalvelujen kustannusten nousuksi raportissa mainitaan että vuodelta 2012 vuoteen 2013 olevan 31 %. EKHP:n laskuttamien kuljetuksien arvo vuodelta on noussut 4.8 %. Esitetyssä 31 % kustannusnousussa käytettyjä osatekijöitä ei ole yksilöity raportissa. Esitetty luku ei voi perustua EKHP:n laskuttamiin logistiikkakustannuksiin. 7. Logistiikka- ja varastopalveluvaihtoehtojen vertailu Logistiikka- ja varastopalveluvaihtoehtojen vertailussa on verrattu varastoinnin, logistiikan ja maakunnan sisäinen jakelun kustannuksia.

6 Logistiikka- ja varastopalveluvaihtoehtojen kustannusvertailussa vertailulukuna käytetään EKHP:n Eksotelta v laskuttamia logistiikan kokoiskustannuksia. Sen sijaan muissa vaihtoehdoissa kuljetusten osalta huomioidaan vain hoitotarvikeja näytekuljetukset, vaikka EKHP:n lukuihin sisältyy myös välinehuollon, apuvälineiden, verisalkkujen, äidinmaitojen yms. kuljetukset. Jos EKHP:n osalta vertailulukuun otetaan vastaavasti vain tarvike- ja näytekuljetukset, niin logistiikan kustannukset olisivat , eikä kuten raportissa on vertailtu. Lopputuloksena on, että EKHP:n tuottama logistiikka- ja varastointipalvelujen kokonaiskustannukset ovat ja vertailussa seuraavaksi edullisin vaihtoehto on , eli EKHP:n tuottama palvelu on oikeilla vertailuluvuilla edullisempi kuin seuraavaksi edullisin vaihtoehto.

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

HANKINTATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI

HANKINTATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI Helsinki Espoo Vantaa Kauniainen PKS-SOPIMUKSEN YHTEISHANKKEET Työryhmä 12 12.12.2006 HANKINTATYÖRYHMÄN LOPPURAPORTTI HANKEKORTTI Työryhmä 12. HANKINTATYÖRYHMÄ Toimeksianto Työryhmän tehtävänä on laatia

Lisätiedot

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto

Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti. Hallinto Hankintatoimen kehittämishankkeen loppuraportti Hallinto SISÄASIAINMINISTERIÖN JULKAISUJA 36/2006 SISÄASIAINMINISTERIÖ KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä 31.5.2006 Tekijät (toimielimestä, toimielimen nimi,

Lisätiedot

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN APUVÄLINEORGANISAATION liiketoimintasuunnitelma Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HELSINGIN JA UUDENMAAN i Tiivistelmä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) hallitus

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki

Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki 5.11.2013 Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT tuki Sopimukset ja hankinnat ohje V 1.0 5.11.2013 Valtiovarainministeriö Snellmaninkatu 1 A, Helsinki PL 28, 00023 Valtioneuvosto Puh 09 160 01 tai 09 578

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu HANKINTALAKI KILPAILUTTAMISEN KARIKOT HANKINTAYKSIKÖN NÄKÖKULMASTA

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu HANKINTALAKI KILPAILUTTAMISEN KARIKOT HANKINTAYKSIKÖN NÄKÖKULMASTA JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu HANKINTALAKI KILPAILUTTAMISEN KARIKOT HANKINTAYKSIKÖN NÄKÖKULMASTA Pro gradu Laskentatoimi Marraskuu 2010 Laatija: Soili Siiriäinen Ohjaaja: Marko Järvenpää JYVÄSKYLÄN

Lisätiedot

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille

ESCO. Hankinnat. Säästöt. Energiatehokkuus. ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille ESCO Hankinnat Säästöt Energiatehokkuus ESCO-hankinta Ohjeita julkisten ESCO-hankintojen tilaajille 11/2012 Esipuhe Tässä raportissa käsitellään ESCO-hankinnan erityispiirteitä laajoissa, useita rakennuskohteita

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN YLEISET HANKINTAOHJEET

VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN YLEISET HANKINTAOHJEET Hallitus 25.5.2010 liite 1 82.5.2010/ OK, LT VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN YLEISET HANKINTAOHJEET SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleiset hankintaohjeet ja niiden soveltaminen...2 2. Sairaanhoitopiirin hankintojen

Lisätiedot

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa

Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Kajaanin kaupungin hankintojen ohjeet kansalliset kynnysarvot alittavissa pienhankinnoissa Hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 23.11.2010 (päivitetty 26.08.2013) Sisältö 1. Yleistä 3 2. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

TYÖHALLINNON HANKINTASTRATEGIA (osa I) JA HANKINTAOHJE (osa II)

TYÖHALLINNON HANKINTASTRATEGIA (osa I) JA HANKINTAOHJE (osa II) TYÖHALLINNON HANKINTASTRATEGIA (osa I) JA HANKINTAOHJE (osa II) 2 (36) SISÄLLYSLUETTELO OSA I TYÖHALLINNON HANKINTASTRATEGIA... 4 1. YLEISTÄ JA HANKINTOJEN SÄÄDÖSPOHJA... 4 2. SOVELTAMISALA... 4 3. HANKINTATOIMINNAN

Lisätiedot

LOPPURAPORTTI SELVITYS PUOLUSTUSVOIMIEN RUOKAHUOLLON KEHITTÄMISVAIHTOEHDOISTA. PLM:n selvitys puolustusvoimien ruokahuollon kehittämisvaihtoehdoista

LOPPURAPORTTI SELVITYS PUOLUSTUSVOIMIEN RUOKAHUOLLON KEHITTÄMISVAIHTOEHDOISTA. PLM:n selvitys puolustusvoimien ruokahuollon kehittämisvaihtoehdoista SELVITYS PUOLUSTUSVOIMIEN RUOKAHUOLLON KEHITTÄMISVAIHTOEHDOISTA LOPPURAPORTTI 4.2.2009 FI.PLM. 2009-404 94/40.07.01/2009 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO MÄÄRITELMÄT JA LYHENTEET 1 YHTEENVETO... 6 1.1 Selvitystyön

Lisätiedot

Päijät-Hämeen laboratorio- ja kuvantamistoiminnan kustannuslaskenta - Loppuraportti, versio 6

Päijät-Hämeen laboratorio- ja kuvantamistoiminnan kustannuslaskenta - Loppuraportti, versio 6 Päijät-Hämeen laboratorio- ja kuvantamistoiminnan kustannuslaskenta - Loppuraportti, versio 6 Sini Heino Tom Roos Anna-Kaisa Ruonala Esa-Matti Tolppanen Datawell Oy Sisällysluettelo 2 1 Johdon yhteenveto

Lisätiedot

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle

Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Opas kuntapalveluita tuottavalle yrittäjälle Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP-toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä Hankkeen toteuttajat: Yhteistyössä mukana: 2 Sanna Huovinen

Lisätiedot

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA

ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Teknisen palvelukeskuksen rakentamisyksikön tulevaisuutta selvittäneen työryhmän loppuraportti 5.5.2015 ESITYS TEKNISEN PALVELUKESKUKSEN RAKENTAMISYKSIKÖN TULEVAISUUDESTA Sisällys 1 Toimeksianto ja työryhmän

Lisätiedot

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu

KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva. Teknillinen korkeakoulu 1 KIINTEISTÖPALVELUIDEN YHTENÄISET SOPIMUSKÄYTÄNNÖT (YPA2) Juha-Matti Junnonen Antti Tieva Teknillinen korkeakoulu 2 Sisältö 1. Johdanto... 4 OSA I Operatiivisen kiinteistöjohtamisen hankintaprosessi...

Lisätiedot

Ostopalvelun laadun mittaaminen: Case: Vaate- ja jätehuolto elintarviketeollisuudessa

Ostopalvelun laadun mittaaminen: Case: Vaate- ja jätehuolto elintarviketeollisuudessa Kauppatieteiden osasto Hankintojen johtaminen 18.4.2006 Kauppatieteiden kandidaatin tutkielmaseminaari Ostopalvelun laadun mittaaminen: Case: Vaate- ja jätehuolto elintarviketeollisuudessa Minna Tiikkainen

Lisätiedot

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014

Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 Talousarvion käyttösuunnitelma täytäntöönpano-ohj e 2014 PERUSPALVELULIIKELAITOS Sisällysluettelo TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2012 1 1. TALOUSARVIO ON SITOVA 3 2. TOIMINTA JA TALOUS 3 2.1. Toiminnalliset

Lisätiedot

Legal Update. Lakiehdotus hankintalainsäädännön uudistamiseksi. Johdanto. Kansalliset kynnysarvot. Sidosyksikköhankinnat

Legal Update. Lakiehdotus hankintalainsäädännön uudistamiseksi. Johdanto. Kansalliset kynnysarvot. Sidosyksikköhankinnat Legal Update Lakiehdotus hankintalainsäädännön uudistamiseksi Johdanto Työ- ja elinkeinoministeriön asettama valmisteluryhmä luovutti ehdotuksensa hankintalain uudistamiseksi työministeri Lauri Ihalaiselle

Lisätiedot

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe

2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa. Esipuhe 2003 Julkisten palvelujen rakenne Suomen suurimmissa kaupungeissa Esipuhe Keskustelunavauksen tarkoituksena on kartoittaa, analysoida ja kommentoida Suomen 10 suurimman kaupungin otetta julkisten palveluiden

Lisätiedot

Valtion hankintakäsikirja

Valtion hankintakäsikirja VALTIOVARAINMINISTERIÖ VM 42/01/2006 Valtion hankintakäsikirja Valtiovarainministeriö Valtiovarainministeriö ja HAUS kehittämiskeskus Oy 1.2, 30.5.2007 2 Saate Valtion hankintakäsikirjan tavoitteena on

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Joensuun seudun hankintatoimi. Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Joensuun seudun hankintatoimi Pienhankinnat Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Miksi kansalliset kynnysarvot...3 3. Mikä on pienhankinta...5 4. Puitesopimus

Lisätiedot

ICT -järjestelmän hankintamalli

ICT -järjestelmän hankintamalli Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 ICT -järjestelmän hankintamalli Juhani Rajala Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Liiketalouden koulutusohjelma 17.5.2013 Tekijä tai tekijät Juhani Rajala

Lisätiedot

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys

Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 1 Loppuraportti 22.9.2014 Forssan seudun 4 kunnan kuntaliitosselvitys ICT selvitys 2 Sisällysluettelo JOHDANTO... 3 TIETOHALLINNON NYKYTILA... 4 Kuntien ICT henkilöstö ja kustannukset... 4 Tietohallinnon

Lisätiedot

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET

HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Lappeenrannan teknillinen yliopisto School of Business Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon tutkielma Yritysjuridiikka HANKINTALAINSÄÄDÄNNÖN KESKEISIMMÄT UUDISTUKSET Tekijä: Anni Vanonen Ohjaaja: Pia

Lisätiedot

Tuomas Kuhmonen, Ira Ahokas ja Juho Ruotsalainen HANKINNAT OSANA KUNTIEN ELINVOIMAN JOHTAMISTA

Tuomas Kuhmonen, Ira Ahokas ja Juho Ruotsalainen HANKINNAT OSANA KUNTIEN ELINVOIMAN JOHTAMISTA Tuomas Kuhmonen, Ira Ahokas ja Juho Ruotsalainen HANKINNAT OSANA KUNTIEN ELINVOIMAN JOHTAMISTA TULEVAISUUDEN TUTKIMUSKESKUS Tutu e-julkaisuja 6/2013 Tuomas Kuhmonen Tutkimusjohtaja, KTT, MMM tuomas.kuhmonen(a)utu.fi

Lisätiedot

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA

PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA 1 OULAISTEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PERUSTURVAKESKUS 11.6.2015 OULAISTEN KAUPUNGIN KOTIHOIDON AVOPALVELUIDEN PALVELUJEN HANKINTA JOHDANTO Oulaisten kaupunki pyytää tällä tarjouspyynnöllä tarjouksia Oulaisten

Lisätiedot

Espoon kaupungin lausunto (luonnos) hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Johdanto, Tausta, Tavoitteet

Espoon kaupungin lausunto (luonnos) hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Johdanto, Tausta, Tavoitteet Espoon kaupungin lausunto (luonnos) hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnöstä Johdanto, Tausta, Tavoitteet Johdanto Hankintalain kokonaisuudistuksen valmisteluryhmän mietinnössä ehdotetaan

Lisätiedot

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa

Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen. Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Suuntaviivoja pienhankintojen suunnitteluun ja ohjeistamiseen Kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat osana hankintaohjeiden laadintaa Helsinki 2007 2006 Sisällysluettelo 1 Johdanto 3 2 Miksi kansalliset

Lisätiedot