Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa"

Transkriptio

1 Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Aktuaariyhdistyksen kokous KEVA Pasi Laaksonen / Matti Tienari

2 Vakuutusyhtiö vs. Pankki Vakuutusyhtiö Pankki Kiinteistöt Osakkeet Oma pääoma Joukkovelkakirjalainat Oma pääoma Vastuuvelka Joukkovelkakirjalainat Liiketoiminta Annetut luotot asiakkaille Talletukset Muu pitkä rahoitus

3 Johdanto 1. Yleistä & terminologiaa 2. Viranomaissääntely 3. Pääomavaateiden vertailu 4. Portfoliomallit 5. Yhteenveto

4 Luotto- ja vastapuoliriski Luotto- ja vastapuoliriskiä sisältävät mm. luotot ja takaukset joukkovelkakirjat paketoidut luottotuotteet johdannaiset jälleenvakuutussopimukset Riski toteutuu, mikäli sopimuksen vastapuoli ei suoriudu sovitusti maksuvelvoitteestaan Riski voi toteutua myös spread-riskin muodossa, mikäli vastapuoleen liittyvä riskipreemio kasvaa markkinoilla Solvenssi 2 -direktiivi, artikla 13: Luottoriskillä tarkoitetaan tappioriskiä tai taloudellisen aseman epäedullista muutosta, joka johtuu arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden, vastapuolten tai velallisten luottokelpoisuuden heilahteluista ja joka kohdistuu vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksiin vastapuoliriskin, korkomarginaaliriskin tai markkinariskikeskittymien muodossa

5 Vastapuoliriskin terminologiaa Maksukyvyttömyystodennäköisyys (probability of default, PD) Luottokelpoisuus (rating) Vastuun määrä maksukyvyttömyyshetkellä (exposure at default, EAD) Tappio-osuus (loss given default, LGD) Korrelaatiot sekä keskittymät vaikuttavat olennaisesti riskiin

6 Rating-firmat Luottokelpoisuuden arvioimiseksi markkinoilla toimii useita luottoluokittelijoita, joista tunnetuimmat ovat Moody s, Standard&Poor s ja Fitch Ulkoinen ratingin perusteella voidaan vastapuolet järjestää luottokelpoisuuden mukaan Lisäksi voidaan arvioida maksukyvyttömyystodennäköisyyksiä historiallisiin toteumiin perustuen Standard & Poor s Global Default Study 2009 S&P Rating Default Rate% AAA 0,00 AA 0,02 INVESTMENT GRADE SPECULATIVE GRADE A 0,08 BBB 0,26 BB 0,97 B 4,93 CCC 27,98

7 Viranomaisvalvonta Basel 2 Pilari 1: Vähimmäispääomavaatimus Pilari 2: Omien varojen riittävyyden arviointi Pilari 3: Julkistamisvaatimukset Solvenssi 2 Pilari 1: Kvantitatiiviset vaatimukset Pilari 2: Kvalitatiiviset vaatimukset ja valvonta Pilari 3: Valvontaraportointi ja tietojen julkistaminen

8 Pilari 1 pääomavaade Kaupankäyntivaraston vakavaraisuussääntelyn eriyttämisen taustalla on sen sisältämien sopimusten tyypillisesti lyhyempi pitoaika sekä päivittäinen markkina-arvoistaminen. Muu rahoitustase sisältää tyypillisesti useiden vuosien mittaisia velkasitoumuksia, jotka kirjanpidossa arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon. Tällöin mahdolliset käyvän arvon muutokset johtuen esimerkiksi velallisen luottokelpoisuuden heikkenemisestä eivät välttämättä näy taseessa. Solvenssi 2 perustuu lähtökohtaisesti markkinaehtoiseen arvostukseen, joten kirjanpidolliset käsittelyt eivät suoraan vaikuta käsittelyyn.

9 Luottoriskin osuus QIS5:n mukaan vakuutusyhtiöiden vastapuoliriskin osuus noin 5% koko pääomavaateesta spreadriskin osuus noin 15% koko pääomavaateesta Vakuutusyhtiöiden vastapuoliriskin osuus tulee todennäköisesti kasvamaan, kun erityisesti vastuuvelan korkoriskiä suojataan tulevaisuudessa Pankeilla luotto- ja vastapuoliriski muodostaa yli 80% pääomavaateesta operatiivinen 5-10% markkinariski 0-10%

10 Basel 2 vastuuryhmät standardimenetelmä 1. saamiset valtioilta ja keskuspankeilta 2. saamiset aluehallinnolta ja paikallisviranomaisilta 3. saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta 4. saamiset kansainvälisiltä kehityspankeilta 5. saamiset kansainvälisiltä organisaatioilta 6. saamiset luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä 7. saamiset yrityksiltä 8. vähittäissaamiset 9. kiinteistövakuudelliset saamiset 10. erääntyneet saamiset 11. erät, jotka viranomaisen määrityksen mukaan sisältävät korkean riskin 12. katetut joukkolainat 13. arvopaperistetut erät 14. lyhytaikaiset saamiset yrityksiltä 15. sijoitusrahastosijoitukset 16. muut erät

11 Viranomaisvalvonta Basel 2: vastapuoliriskiä sisältävän sopimuksen käsittelyyn vaikuttavat sopimustyyppi vastuuryhmä luottoriskimenetelmä kaupankäyntivarasto vai muu rahoitustase Solvenssi 2: käsittelyyn vaikuttaa sopimustyyppi Sopimustyyppi Solvenssi 2 Basel 2 Joukkovelkakirjat spreadriski luottoriski Paketoidut luottotuotteet spreadriski luottoriski Johdannaiset vastapuoliriski vastapuoliriski Jälleenvakuutussopimukset vastapuoliriski -

12 Riskin vähentäminen Luotto- ja vastapuoliriskiä voi vähentää vakuuksilla, takauksilla sekä luottovakuutuksilla Takaukset ja luottovakuutukset huomioidaan riskinsiirtona: vastapuolen tilalla ajatellaan olevan takaaja tai luottovakuutuksen myyjä Vakuudet vähentävät sopimukset tappio-osuutta (LGD)

13 Hajautushyödyt Basel 2 ei huomioi riskilajien välisiä hajautushyötyjä kun taas Solvenssi 2 huomioi sekä riskilajin sisällä (esim. markkinariskit) että riskilajien välillä QIS5 hajautushyödyt: Hajautushyödyt (sekä riskilajien sisäiset että niiden väliset) yhteensä noin 35% Markkinariskin sisäiset hajautushyödyt 36%-40% Basel 2 ja Solvenssi 2 pääomavaateiden vertailu tämän vuoksi haastavaa

14 Pääomavaatimusten vertailu: joukkovelkakirjat Pääomavaateeseen vaikuttavat luottoluokitus ja sektori Lisäksi Solvenssi 2 -kehikossa duraatio vaikuttaa lineaarisesti pääomavaateeseen ETA-valtion joukkovelkakirjoille: Solvenssi 2 pääomavaade on nolla Basel 2 pääomavaade on standardimenetelmässä nolla (mikäli paikallisessa valuutassa ja myös rahoitettu tällä valuutalla)

15 Valtion lainat Basel 2:ssa Basel Committee on Banking Supervision: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework Comprehensive Version, June 2006: At national discretion, a lower risk weight may be applied to banks exposures to their sovereign (or central bank) of incorporation denominated in domestic currency and funded in that currency. Where this discretion is exercised, other national supervisory authorities may also permit their banks to apply the same risk weight to domestic currency exposures to this sovereign (or central bank) funded in that currency. Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the council, June 2006: Exposures to Member States' central governments and central banks denominated and funded in the domestic currency of that central government and central bank shall be assigned a risk weight of 0 % FIVA standardi 4.3c: Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä Vastuut, jotka ovat paikallisen valuutan määräisiä ja rahoitettu paikallisella valuutalla Euroopan Talousalueeseen kuuluvalta valtiolta ja sen keskuspankilta saavat riskipainon 0 %

16 Pääomavaatimusten vertailu: joukkovelkakirjat/duraation vaikutus Solvenssi 2: duraatio vaikuttaa lineaarisesti pääomavaateeseen Basel 2 STD: duraatio ei vaikuta Suuri ero pääomavaateessa pitkän juoksuajan joukkovelkakirjoilla

17 Pääomavaatimusten vertailu: paketoidut luottotuotteet * Pääomavaateeseen vaikuttaa tuotteen luottoluokitus Lisäksi Solvenssi 2 -kehikossa allaolevien lainojen luottoluokitus sekä maturiteetti vaikuttaa lineaarisesti pääomavaateeseen Suuri ero pääomavaateessa hyvin luottoluokitellulle tuotteelle, mikäli allaolevien lainojen luottoluokitus on huono ja maturiteetti pitkä *) Solvency 2: Basel 2: structured credit product securitization position

18 Pääomavaatimusten vertailu: johdannaiset Vastuuarvon määräämisen ongelma: kuinka arvioida tulevaisuuden markkinamuutosten vaikutus vastuuseen maksukyvyttömyyshetkellä? Basel 2: neljä eri menetelmää käyvän arvon menetelmässä: vastuuarvo = markkina-arvo + nimellisarvo*kerroin tuotetyyppi,maturiteetti Solvenssi 2: vastuuarvo = markkina-arvo + riskinpienennysvaikutus riskinpienennysvaikutus = SCR ilman johdannaista SCRjohdannaisen kanssa

19 Pääomavaatimusten vertailu: jälleenvakuuttajat vastuuarvo = saatavat jälleenvakuuttajilta + riskinpienennysvaikutus Solvenssi 2: tappio-osuusparametri jälleenvakuutussopimuksilla 50% johdannaisilla 90%

20 Keskittymäriskit Basel 2 Pilari 1-minimipääomavaateen laskentakaavat eivät huomioi keskittymäriskiä: pääomavaade kasvaa lineaarisesti vastapuolen vastuun kasvaessa. Pilari 2 -määräyksiin liittyy suurten asiakasriskien raportointi ja seuranta, joka pyrkii paikkaamaan tätä aukkoa. Myös Solvenssi 2 kehikon spreadriski kasvaa vain lineaarisesti vastuun kasvaessa Solvenssi 2 -keskittymäriski lasketaan erikseen kiinteistö-, osake- ja spreadriskin piirissä oleville sopimuksille. Keskittymäriski lisää pääomavaadetta, mikäli nimikeskittymät ylittävät tietyn luottoluokasta riippuvan rajan suhteessa koko salkkuun

21 Portfoliomallit Molemmissa kehikoissa on luotto- ja vastapuoliriskin taustalla portfoliomalli, jossa vastapuolten välinen korrelaatio on seurausta kaikille vastapuolille yhteisestä suhdannefaktorista (systemaattinen riski): Ero mallien välillä seuraa sekä mallista, että niiden kalibroinnista:

22 Vastapuoliriskin pääomavaade määräytyy koko portfolion tappiojakauman hännästä valitulla riskitasolla Basel 2: riskitaso 99,9% Portfoliomallit Solvenssi 2: riskitaso 99,5% Jakauman hännän pituuteen vaikuttavat vastapuolten väliset korrelaatiot Vastapuolten väliset korrelaatiot ovat seurausta kaikille vastapuolille yhteisestä suhdannefaktorista (systemaattinen riski)

23 Yhteenveto Solvenssi 2 vs Basel 2 Solvenssi 2 aiheuttaa merkittävästi suuremman pääomavaateen pitkän duraation yritysjoukkovelkakirjoille Solvenssi 2 pääomavaade ETA-valtion joukkovelkakirjoille on nolla; vastaava Basel 2 pääomavaade on standardimenetelmässä nolla (mikäli paikallisessa valuutassa ja rahoitettu tällä valuutalla) Solvenssi 2 aiheuttaa merkittävästi suuremman pääomavaateen hyvin luottoluokitetulle paketoidulle luottotuotteelle, mikäli allaolevien lainojen luottoluokitus on huono ja maturiteetti pitkä Jälleenvakuuttajien ja johdannaisten Solvenssi 2 -vastapuoliriskimodulin asettama pääomavaade on selkeästi korkeampi huonon luottoluokituksen saaneille vastapuolille kuin vastaava pääomavaade Basel 2 -kehikossa Solvenssi 2 -kehikon hajautushyödyt pienentävät erojen vaikutusta Solvenssi 2 -määräykset astuvat voimaan aikaisintaan vuonna Lisäksi Basel 2 - kehikossa on käynnissä laaja päivitys (Basel 3), joka astuu vaiheittain voimaan 2013 alkaen.

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot

CRD IV/ CRR -sääntelyn osa-alueet

CRD IV/ CRR -sääntelyn osa-alueet FINANSSIVALVONTA Päivitetty 16.4.2015 (Tämä on epävirallinen dokumentti, eivätkä dokumentissa esitetyt tiedot ole välttämättä täydellisiä ja ajantasaisia. Linkit johtavat ulos Finanssivalvonnan sivustolta.

Lisätiedot

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ YLEISTÄ RAHOITUSVÄLINEISIIN MAHDOLLISESTI LIIT- TYVISTÄ RISKEISTÄ Sijoitustoimintaan liittyy aina taloudellinen riski. Tuotto voi jäädä saamatta

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen.

VUOSIKERTOMUS 2010. Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. VUOSIKERTOMUS 2010 Näkee jokaisessa asiakkaassaan ihmisen. Aktia lyhyesti Aktia on suomalaisessa omistuksessa oleva finanssikonserni. Konserni tarjoaa asiakkailleen yksilöllisiä ratkaisuja laajasta pankki-,

Lisätiedot

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA

TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN VALVOJASTA SIJOITUSPALVELULAIN MUKAISET TIEDOT HEAD ASSET MANAGEMENT OY:STÄ JA SEN TARJOAMISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA, RAHOITUSPALVELUIDEN ETÄMYYNNIN ENNAKKOTIEDOT SEKÄ TIETOA RAHOITUSVÄLINELAJIEN LUONTEESTA

Lisätiedot

TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN

TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN 1 SISÄLLYSLUETTELO TERVE LUOTTORISKIN ARVIOINTI JA LAINOJEN ARVOSTAMINEN Suosituksen perustana olevat periaatteet 2 Tavoite ja yhteenveto 3 Pankkivalvonnan tervettä luottoriskin arviointia ja lainojen

Lisätiedot

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014

Sampo-konsernin tulos vuodelta 2014 Sisältö 3 Yhteenveto 5 Vuoden 2014 viimeinen neljännes lyhyesti 6 Liiketoiminta-alueet 6 Vahinkovakuutus 9 Osakkuusyhtiö Nordea Bank AB 11 Henkivakuutus 14 Omistusyhteisö 15 Muut tapahtumat 15 Henkilöstö

Lisätiedot

Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla

Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla Rahoitusinnovaatiot kuntien teknisellä sektorilla Oma ja vieras pääoma infrastruktuuri-investoinneissa 12.5.2010 Tampereen yliopisto Jari Kankaanpää 6/4/2010 Jari Kankaanpää 1 Mitä tiedetään investoinnin

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009

OP-POHJOLA-RYHMÄN (OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN) IFRS-TILINPÄÄTÖS 2009 OP-Pohjola-ryhmä I Toimintakertomus ja tilinpäätös 2009 SISÄLTÖ OP-POHJOLA-RYHMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2009 Vuosi 2009 tiivistetysti 2 OP-Pohjola-ryhmän avainlukuja 3 Toimintaympäristö 4 OP-Pohjola-ryhmän

Lisätiedot

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010

Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 Toimintakertomus ja Tilinpäätös 2010 sisältö toimintakertomus 3 2010 Konsernin laaja tuloslaskelma 9 Konsernitase 11 Laskelma konsernin oman pääoman muutoksista 12 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Konsernitilinpäätöksen

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5)

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5) 1 (5) Kotimaisille sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvien yritysten keskinäisten liiketoimien

Lisätiedot

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa.

RVM Investium Oy:n asiakaspalvelua tarjotaan yhtiön toimipaikoissa sekä asiakkaan halutessa myös muualla, kuten esimerkiksi asiakkaan omissa tiloissa. TIETOJA PALVELUTARJOAJASTA JA TARJOT- TAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ TIETOJA RAHOITUSVÄLINEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain

Lisätiedot

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi.

sidonnaisasiamiehet Finanssivalvonnalle. Sidonnaisasiamiesten rekisteröintivaltion on Suomi. TIETOJA PALVELUNTARJOAJASTA JA TARJOTTAVISTA SIJOITUS- JA OHEISPALVELUISTA SEKÄ YLEISIMMISTÄ RAHOITUSVÄLINETYYPEISTÄ JA NIIHIN LIITTYVISTÄ TYYPILLISISTÄ RISKEISTÄ 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinaraportti

Rahoitusmarkkinaraportti Rahoitusmarkkinaraportti 1 2008 Luottamuspula jatkuu globaaleilla rahoitusmarkkinoilla Pankkien tulokset heikentyivät loppuvuonna 2007 Joukkolainojen takaajien luottokelpoisuus tarkkailtavana ja riskipreemiot

Lisätiedot

CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta

CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta FINVA-seminaari 27.10.2011: Basel III ja pankkien vakavaraisuus Jukka Vesala, apulaisjohtaja Agenda Mitä uutta valvonnan kannalta?

Lisätiedot

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso

Paperiteollisuus 10. Tarjousaika päättyy 28.3.2013. Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina. Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tarjousaika päättyy 28.3.2013 Paperiteollisuus 10 Luottoriskisidonnainen joukkovelkakirjalaina Viiteyhtiöt UPM-Kymmene ja Stora Enso Tuotto vuosittain, alustavasti 5,0 % p.a. Sijoitusaika noin 5 vuotta

Lisätiedot

Kansikuvan laite on Nokia 6233.

Kansikuvan laite on Nokia 6233. Nokia vuonna 2005 Kansikuvan laite on Nokia 6233. Hallituksen toimintakertomus ja Nokian tilinpäätös 2005 Tunnuslukuja 2005... 2 Hallituksen toimintakertomus... 3 Tilinpäätös 2005 Konsernin tuloslaskelma,

Lisätiedot

VIPUWARRANTTI EUROOPPA.

VIPUWARRANTTI EUROOPPA. VIPUWARRANTTI EUROOPPA. Hajautettu sijoitus euroalueen osakemarkkinoille Korkea tuottopotentiaali pienellä sijoitetulla pääomalla Sijoitus ei ole pääomaturvattu; sijoitetun pääoman voi menettää osittain

Lisätiedot

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu Suomalaisten pörssilistattujen perheyritysten raportointi rahoitusriskeistä ja niiden hallinnasta - Näkökulma kolmesta kone- ja metallituoteteollisuudessa toimivasta

Lisätiedot

Laina 5088. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 2-3. Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088. Tiedot kohde-etuudesta. Tarjouksen ehdot 5-6

Laina 5088. Sivu Lopulliset Ehdot 2-6 2-3. Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088. Tiedot kohde-etuudesta. Tarjouksen ehdot 5-6 Laina 5088 Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088 Sivu Lopulliset Ehdot Sijoituskohtaiset ehdot Osakeindeksiobligaatio Globaalit yhtiöt 5088 Tiedot kohde-etuudesta Tarjouksen ehdot Kaupankäynnin

Lisätiedot

Oma varallisuus Solvenssi II kehikossa. Solvenssi II seminaari Tapiola 14.4.2010 Pasi Laaksonen

Oma varallisuus Solvenssi II kehikossa. Solvenssi II seminaari Tapiola 14.4.2010 Pasi Laaksonen Oma varallisuus Solvenssi II kehikossa Solvenssi II seminaari Tapiola 14.4.2010 Pasi Laaksonen 2 Oma varallisuus Rakenne ja arvostaminen Laadulliset vaatimukset ja luokittelu Erityisiä asioita Tasoitusmäärä

Lisätiedot

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ

YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ YHTIÖÖN LIITTYVIÄ RISKEJÄ Yleistä Yhtiö on samannimisen konsernin emoyhtiö, omistaen tytäryhtiöistään 100% osuuden. Lisätiedot konsernin ja yhtiöiden toiminnasta on kuvattu yhtiön verkkosivuilla sekä tässä

Lisätiedot

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ

TIETOA RAHOITUSVÄLINEIDEN OMINAISUUKSISTA SEKÄ NIIHIN LIITTYVISTÄ RISKEISTÄ Jäljempänä kuvataan eräiden Rahoitusvälineiden keskeisiä ominaisuuksia ja kaupankäyntiä ja niihin liittyvät riskit. Kuvaus ei ole miltään osin tyhjentävä. SIJOITUSRAHASTO-OSUUDET Sijoitusrahasto-osuudet

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmän osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 OP-Pohjola-ryhmä Pörssitiedote 24.10.2014 klo 9.00 Osavuosikatsaus OP-Pohjola-ryhmän tulos jatkaa vahvalla kasvu-uralla Ryhmän tammi syyskuun tulos ennen

Lisätiedot

IAS 17 VUOKRASOPIMUKSET: STANDARDIMUUTOKSEN VAIKU- TUKSET VUOKRALLE OTTAJIEN NÄKÖKULMASTA

IAS 17 VUOKRASOPIMUKSET: STANDARDIMUUTOKSEN VAIKU- TUKSET VUOKRALLE OTTAJIEN NÄKÖKULMASTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Laskentatoimi Teemu Sormunen IAS 17 VUOKRASOPIMUKSET: STANDARDIMUUTOKSEN VAIKU- TUKSET VUOKRALLE OTTAJIEN NÄKÖKULMASTA Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Luonnos 3.7.2009 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit. Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Valmisteluraportit 18 Kehysriihessä ehdotettujen osinkoveromuutosten arviointia Sami Grönberg Seppo Kari Olli Ropponen Valmisteluraportit 18 elokuu 2013 VATT VALMISTELURAPORTIT

Lisätiedot