Standardi 4.3e. Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Standardi 4.3e. Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet"

Transkriptio

1 Standardi 4.3e standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet

2 standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/ (80) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 Siirtymäsäännös 8 2 Tavoitteet ja rakenne Tavoitteet Rakenne 11 3 Kansainvälinen viitekehys 12 4 Normiperusta 13 5 Standardin säännösten soveltaminen valvottavassa 15 6 Luottoriskin vähentämistekniikkoja koskevat pääperiaatteet Kaikkiin luottoriskinvähentämistekniikkoihin soveltuvat periaatteet Vastikkeelliseen luottosuojaan ja takauksen luonteiseen luottosuojaan liittyvät periaatteet Yhteenveto luottoriskin vähentämistekniikkojen käsittelystä vakavaraisuusvaatimuksen laskennassa 19 7 Takaukset ja luottojohdannaiset (takauksen luonteinen luottosuoja) Hyväksyttävät takauksen luonteisen luottosuojan tarjoajat Hyväksyttävät luottojohdannaiset Takauksille asetetut vähimmäisvaatimukset Luottojohdannaisille asetetut vähimmäisvaatimukset 25

3 standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/ (80) 7.5 Takauksen luonteisen luottosuojan huomioiminen vakavaraisuuslaskennassa Takauksen luonteisen luottosuojan arvon määrittäminen Täysi suojaus Osittainen suojaus Luottoriskin vaihtolainat (CLN) 30 8 Vastikkeellinen luottosuoja Yleistä vastikkeellisena luottosuojana käsiteltävistä vakuusmuodoista Vastuun vakuutena useita eri vakuuksia 32 9 Rahoitusvakuudet Hyväksyttävät rahoitusvakuudet Hyväksyttävät rahoitusvakuudet yksinkertaisessa menetelmässä ja kattavassa menetelmässä Hyväksyttävät rahoitusvakuudet vain kattavassa menetelmässä Vähimmäisvaatimukset yksinkertaisessa menetelmässä ja kattavassa menetelmässä Huomioiminen vakavaraisuuslaskennassa Rahoitusvakuuden yksinkertainen menetelmä Rahoitusvakuuden kattava menetelmä Päänettoutussopimukset Hyväksymisen edellytykset Vähimmäisvaatimukset Huomioiminen vakavaraisuuslaskennassa Laskennassa käytettävä vastuun määrä 54

4 standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/ (80) Riskipainotetun vastuun määrän laskeminen Laskenta käyttäen sisäisiä malleja Tase-erien nettoutus Hyväksymisen edellytykset Vähimmäisvaatimukset Huomioiminen vakavaraisuuslaskennassa Muuhun luottolaitokseen tehty talletus Hyväksymisen edellytykset Vähimmäisvaatimukset Huomioiminen vakavaraisuuslaskennassa Henkivakuutus Hyväksymisen edellytykset Vähimmäisvaatimukset Huomioiminen vakavaraisuuslaskennassa Vaadittaessa lunastettavat arvopaperit Hyväksymisen edellytykset Vähimmäisvaatimukset Huomioiminen vakavaraisuuslaskennassa Maturiteettierot Maturiteettieron ja maturiteetin määrittely Vastikkeellinen luottosuoja Takauksen luonteinen luottosuoja Korimuotoiset luottoriskin vähentämistekniikat 71

5 standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/ (80) 16.1 Korimuotoiset ensimmäisen tappion luottojohdannaiset Korimuotoiset n:nnen tappion luottojohdannaiset Raportointi Rahoitustarkastukselle Määritelmät Luettelo vakavaraisuuslaskentaan liittyvistä Rahoitustarkastuksen standardeista Määritelmät Lisätiedot Kumotut ohjeet ja määräykset 80

6 standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/ (80) 1 SOVELTAMINEN (1) Tämän standardin mukainen luottoriskin vakavaraisuusvaatimus koskee seuraavia Rahoitustarkastuksesta annetun lain (587/2003) 5 :n tarkoittamia valvottavia: luottolaitokset, lukuun ottamatta maksuliikeyhteisöjä sijoituspalveluyritykset rahastoyhtiöt, jotka harjoittavat sijoitusrahastolain (48/1999) 5 :n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa (omaisuudenhoitoa harjoittavat rahastoyhtiöt) osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain (1504/2001) tarkoittama yhteenliittymä. (2) Jäljempänä tässä standardissa käytetään yleisnimitystä valvottava kaikista standardin soveltamisalaan kuuluvista yhteisöistä. (3) Jäljempänä tässä standardissa nimikkeellä luottolaitos tarkoitetaan luottolaitoksia, pois lukien maksuliikeyhteisöt. (4) Jäljempänä tässä standardissa nimikkeellä rahastoyhtiö tarkoitetaan omaisuudenhoitoa harjoittavia rahastoyhtiöitä. (5) Sen estämättä, mitä edellä tässä standardissa todetaan, ei standardia sovelleta luottolaitoksen suomalaiseen tytärluottolaitokseen, jos Rahoitustarkastus on myöntänyt tytärluottolaitokselle luottolaitostoiminnasta annetun lain 56 :ssä tarkoitetun luvan. (6) Mitä kappaleessa (5) todetaan luottolaitoksen suomalaisesta tytärluottolaitoksesta, sovelletaan vastaavasti sijoituspalveluyrityksen suomalaiseen tytärsijoituspalveluyritykseen ja rahastoyhtiön suomalaiseen tytärrahastoyhtiöön. (7) Seuraavien luottolaitosten on laskettava tämän standardin mukainen luottoriskin vakavaraisuusvaatimus myös niiden konsolidoidun taloudellisen ase-

7 standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/ (80) man perusteella (konsolidoitu luottoriskin vakavaraisuusvaatimus): d) luottolaitoksen, joka on konsolidointiryhmän emoyritys e) luottolaitoksen, jonka emoyrityksenä olevan omistusyhteisön kotipaikka on Suomessa ja joka on taseen loppusummaltaan suurin tällaisen omistusyhteisön tytärluottolaitoksista f) luottolaitoksen, jonka emoyrityksenä olevan omistusyhteisön kotipaikka on toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (ETA-valtiossa) ja jonka osalta kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy: emoyrityksen kotivaltiossa ei ole konsolidointiryhmään kuuluvaa ulkomaista luottolaitosta luottolaitoksen taseen loppusumma on suurempi kuin emoyrityksen minkään muun sellaisen tytärluottolaitoksen tai ulkomaisen tytärluottolaitoksen taseen loppusumma, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa g) luottolaitoksen, jos Rahoitustarkastus on sopinut konsolidointiryhmään kuuluvien ulkomaisten luottolaitosten valvonnasta vastaavien toisten ETA-valtioiden viranomaisten kanssa siitä, että Rahoitustarkastus toimii ulkomaisen luottolaitoksen konsolidoidusta valvonnasta vastaavana valvontaviranomaisena ja että konsolidoituun valvontaan sovelletaan Suomen lakia. (8) Konsolidoitu luottoriskin vakavaraisuusvaatimus ei kuitenkaan koske luottolaitosta, joka on kappaleessa (7) tarkoitetun luottolaitoksen tytäryritys tai suomalaisen omistusyhteisön muu kuin kappaleessa (7) tarkoitettu tytäryritys. (9) Sen estämättä mitä kappaleessa (8) todetaan, konsolidoitu luottoriskin vakavaraisuusvaatimus koskee luottolaitosta, jonka tytär- tai omistusyhteysyrityksenä tai emoyrityksenä olevan omistusyhteisön tytär- tai omistusyhteysyrityksenä on vähintään yksi sellainen ulkomainen luottolaitos, sijoitusrahastolaissa tarkoitettuun rahastoyhtiöön rinnastettava ulkomainen yritys tai rahoituslaitos, joka sijaitsee Euroopan talousalueeseen kuulumattomassa valtiossa. (10) Konsolidoitu luottoriskin vakavaraisuusvaatimus ei koske luottolaitosta, jos Rahoitustarkastus on sopinut muiden konsolidointiryhmään kuuluvien ulkomaisten luottolaitosten valvonnasta vastaavien viranomaisten kanssa siitä, että toisen ETA-valtion toimivaltainen viranomainen vastaa luottolaitoksen konsolidoidusta valvonnasta.

8 standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/ (80) (11) Konsolidoitu luottoriskin vakavaraisuusvaatimus koskee sijoituspalveluyrityksiä ja rahastoyhtiöitä vastaavasti kuin mitä kappaleissa (7) - (10) todetaan luottolaitosten osalta. (12) Konsolidoitu luottoriskin vakavaraisuusvaatimus ei koske sijoituspalveluyritystä, jonka emoyritys on ETA-valtiossa toimiluvan saanut luottolaitos taikka tällaisessa valtiossa oleva omistusyhteisö, joka on samalla ETA-valtiossa toimiluvan saaneen luottolaitoksen emoyritys, edellyttäen, että luottolaitosta valvotaan sen konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella. (13) Mitä kappaleessa (12) todetaan sijoituspalveluyrityksestä, sovelletaan vastaavasti rahastoyhtiöön. (14) Sen estämättä, mitä edellä tässä standardissa todetaan, ei standardia sovelleta luottolaitokseen, jolle Rahoitustarkastus on myöntänyt luottolaitostoiminnasta annetun lain 94 :n 2 momentissa tarkoitetun luvan. (15) Mitä kappaleessa (14) todetaan luottolaitoksesta, sovelletaan vastaavasti sijoituspalveluyritykseen ja rahastoyhtiöön. Siirtymäsäännös (16) Mikäli luottolaitos käyttää luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 178 :n nojalla oikeuttaan laskea mainitun lain 55 :n 1 momentin kohdassa tarkoitetun omien varojen vähimmäismäärän mainitun lain voimaan tullessa sovellettujen säännösten mukaisesti vielä vuoden 2007 aikana, sovelletaan tätä standardia luottolaitokseen vasta alkaen. (17) Edellä kuvattua vastaavaa siirtymäsäännöstä sovelletaan sijoituspalveluyritykseen sijoituspalveluyrityslain (579/1996) muuttamista koskevan lain (135/2007) siirtymäsäännöksen nojalla. (18) Edellä kuvattua vastaavaa siirtymäsäännöstä sovelletaan rahastoyhtiöihin sijoitusrahastolain (48/1999) muuttamista koskevan lain (134/2007) siirtymäsäännöksen nojalla. (19) Edellä kuvattua vastaavaa siirtymäsäännöstä sovelletaan osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisöön osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain (1504/2001) muuttamista koskevan lain (124/2007) siirtymäsäännöksen nojalla. (20) Tätä standardia ei sovelleta ennen 1 päivänä tammikuuta 2011 sijoituspalveluyritykseen, joka toimiluvan ehtojen nojalla saa tarjota sijoituspalvelua

9 standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/ (80) yksinomaan hyödykemarkkinoihin liittyvillä johdannaissopimuksilla.

10 standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/ (80) 2 TAVOITTEET JA RAKENNE 2.1 Tavoitteet (1) Tämä standardi sisältyy Rahoitustarkastuksen määräyskokoelman pääjaksoon 4 Vakavaraisuus ja riskien hallinta. (2) Standardi sisältää säännökset niistä luottoriskin vähentämistekniikoista, joita valvottavalla on käytettävissään, kun se laskee vastuusta aiheutuvan luottoriskin vakavaraisuusvaatimusta luottoriskin standardimenetelmällä. Luottoriskin vähentämistekniikoilla tarkoitetaan keinoja, joilla valvottava suojautuu vastuisiin liittyviltä luottoriskeiltä. Tällaisia ovat erilaiset reaalivakuudet, takaukset ja luottojohdannaiset sekä nettoutussopimukset. (3) Tämän standardin tavoitteena on selvittää, mitkä luottoriskin vähentämistekniikat ovat hyväksyttävissä vakavaraisuusvaatimuksen pienentämiseen; mitä vähimmäisvaatimuksia hyväksyttyjen luottoriskin vähentämistekniikkojen on täytettävä; sekä kuinka luottoriskin vähentämistekniikka otetaan vakavaraisuusvaatimuksen laskennassa huomioon. (4) Tätä standardia on luettava yhdessä Rahoitustarkastuksen standardin 4.3c kanssa: Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä.

11 standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/ (80) 2.2 Rakenne (5) Standardin luvussa 5 kerrotaan standardin säännösten soveltamisesta valvottavassa. (6) Standardin luvusta 6 käyvät ilmi luottoriskin vähentämistekniikkoja koskevat pääperiaatteet. Pääperiaatteiden on täytyttävä, jotta luottoriskin vähentämistekniikkojen voidaan katsoa antavan niin tehokkaan suojan luottoriskin varalta, että ne voidaan hyväksyä pienentämään luottoriskin vakavaraisuusvaatimusta. (7) Luvuissa 7-14 käsitellään erikseen hyväksyttävät luottoriskin vähentämistekniikat. Kustakin vähentämistekniikasta käsitellään ensin hyväksyttävyyden edellytykset, sitten vähentämistekniikalle asetetut vähimmäisvaatimukset ja kolmanneksi luottoriskin vähentämistekniikan vaikutus vakavaraisuusvaatimukseen. (8) Luku 15 sisältää säännökset siitä, kuinka vakavaraisuuslaskennassa otetaan huomioon se, että luottosuojan maturiteetti on vastuun maturiteettia lyhempi. (9) Luku 16 koskee korimuotoisia luottoriskin vähentämistekniikkoja. (10) Luvuista käyvät ilmi raportointi Rahoitustarkastukselle, standardissa käytetyt määritelmät, lisätietojen antaja sekä kumotut ohjeet ja määräykset.

12 standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/ (80) 3 KANSAINVÄLINEN VIITEKEHYS (1) EU:n direktiivit vastaavat pääperiaatteiltaan Baselin pankkivalvontakomitean 11/2005 julkistamaa vakavaraisuuskehikkoa. (2) Baselin pankkivalvontakomitean suositus "International Convergence of Capital Measurement and Standards" on saatavilla komitean kotisivulla osoitteessa

13 standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/ (80) 4 NORMIPERUSTA (1) Vakavaraisuutta koskeva kansallinen sääntely perustuu seuraaviin EU:n direktiiveihin: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/48/EY luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (32006L0048); EUVL N:o L 177, , s. 1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/49/EY sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä (32006L0049); EUVL N:o L 177, , s. 201 (2) Yksityiskohtaiset määräykset luottoriskin vähentämistekniikoista sisältyvät direktiivin 2006/48/EY artiklaan ja VIII liitteeseen. (3) Direktiivit ovat saatavilla EU:n komission kotisivulla osoitteessa (4) Luottoriskin vähentämistekniikoista säännellään kansallisesti luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 60 :ssä (5) Luottoriskin vähentämistekniikoita koskevaa yksityiskohtaisempaa sääntelyä on lain ohella valtiovarainministeriön asetuksessa (149/2007) luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärän laskemisesta (myöhemmin VM:n asetus) 7 :ssä "Luottoriskin vähentämismenetelmien soveltaminen" sekä asetuksen liitteessä. (6) Rahoitustarkastuksen oikeus antaa standardin aihepiiriä koskevaa sitovaa sääntelyä perustuu seuraaviin säännöksiin: luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 93 sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (579/1996) 31 sijoitusrahastolain (48/1999) 6 :n 5 momentti osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista an-

14 standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/ (80) netun lain (1504/2001) 8 :n 5 momentti.

15 standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/ (80) 5 STANDARDIN SÄÄNNÖSTEN SOVELTAMINEN VALVOTTAVASSA (1) Valvottavan on noudatettava tämän standardin säännöksiä, kun se laskee vastuusta aiheutuvan luottoriskin vakavaraisuusvaatimusta luottoriskin standardimenetelmää käyttäen ja kun se haluaa käyttää luottoriskin vähentämistekniikkoja hyväkseen. (2) Valvottavan on sovellettava tämän standardin säännöksiä rahoitusvakuuksista (luku 9) ja päänettoutussopimuksen alaisista transaktioista (luku 10) myös silloin, kun se laskee vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimusta kaupankäyntivarastoon luettaville sopimuksille.

16 standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/ (80) 6 LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKKOJA KOSKEVAT PÄÄPERIAATTEET 6.1 Kaikkiin luottoriskinvähentämistekniikkoihin soveltuvat periaatteet (1) Valvottavalla on mahdollisuus käyttää erilaisia luottoriskin vähentämistekniikkoja luottoriskin vakavaraisuusvaatimuksen pienentämiseen seuraavien edellytysten täyttyessä: Valvottavalla on sellaiset luottoriskin hallintajärjestelmät, joilla se pystyy hallitsemaan riskit, joita luottoriskin vähentämistekniikkojen 1 käytöstä aiheutuu.0f Valvottavalla on määriteltynä periaatteet ja menettelytavat, joilla se pystyy varmistumaan siitä, että luottoriskiltä suojautuminen on tehokas ja että suojautumiseen liittyvät riskit on tunnistettu.1f2 Kaikkiin luottoriskin vähentämistekniikoihin liittyy aina muun muassa oikeudellisia riskejä. Ennen kuin valvottava käyttää luottoriskin vähentämistekniikkaa hyväkseen vakavaraisuuslaskennassa, sen on varmistuttava siitä, että luottoriskin vähentämistekniikkaan liittyvät sopimukset johtavat oikeudellisesti sitoviin ja täytäntöön pantavissa oleviin luottoriskiltä suojautumisiin kaikissa vastuun kannalta sopimuksen tekohetkellä merkityksellisissä 3 oikeusjärjestelmissä.2f Vaikka valvottava käyttäisi vastuusta aiheutuvan luottoriskin suojaa- 1 Direktiivin 2006/48/EY liitteen VIII, osa 2, kappale 1 2 Direktiivin 2006/48/EY artiklan kohta 3 Direktiivin 2006/48/EY artiklan kohta

17 standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/ (80) miseen luottoriskin vähentämistekniikkaa, on valvottavan silti seurattava päävastuuseen liittyvää luottoriskiä.3f4 Repotyyppisissä sopimuksissa4f5 päävastuuksi katsotaan tässä vastuun nettomäärä. Käytetyn luottoriskin vähentämistekniikan on aina täytettävä tämän standardin mukaiset hyväksyttävyyden edellytykset sekä asetetut vähimmäisvaatimukset. (2) Luottoriskin vähentämistekniikan käyttäminen ei saa johtaa korkeampaan riskipainotettujen vastuiden määrään kuin nämä määrät olisivat ilman luottoriskin vähentämistekniikan käyttämistä.5f6 Mikäli luottoriskin vähentämistekniikan käyttäminen johtaisi korkeampaan riskipainotettujen vastuiden määrään, ei luottoriskin vähentämistekniikkaa oteta vakavaraisuuslaskennassa huomioon. (3) Jos luottoriskiltä suojautuminen on jo otettu huomioon standardimenetelmällä lasketussa riskipainotettujen vastuiden määrässä, sitä ei saa ottaa 7 huomioon toistamiseen tämän standardin säännösten mukaisesti.6f 6.2 Vastikkeelliseen luottosuojaan ja takauksen luonteiseen luottosuojaan liittyvät periaatteet Perustelu (4) Luottoriskin vähentämistekniikat jaetaan takauksen luonteiseen luottosuojaan ja vastikkeelliseen luottosuojaan. Takauksen luonteiseen luottosuojaan kuuluvat takaukset ja sellaiset luottojohdannaiset, joiden vaikutus on takaukseen verrattava. Vastikkeelliseen luottosuojaan luetaan erilaiset reaalivakuudet sekä tietyt nettoutussopimukset. Jaottelulla on merkitystä siihen, millä tavalla luottoriskin vähentämistekniikka otetaan vakavaraisuuslaskennassa huomioon. (5) Vaikka kullekin vastikkeellisen luottosuojan muodolle on erikseen säädetty vähimmäisvaatimukset, tietyt vaatimukset koskevat kaikkia vastikkeellisen luottosuojan muotoja: Suojaukseen käytettävien varojen on oltava riittävän likvidejä, jotta 4 Direktiivin 2006/48/EY liitteen VIII, osa 2 kappale 2 5 Repotyyppinen sopimus on yhteisnimitysarvopapereiden takaisinosto- ja takaisinmyyntisopimuksille sekä arvopapereiden ja hyödykkeiden lainaksi ottamista ja lainaksi antamista koskeville sopimuksille 6 Direktiivin 2006/48/EY artiklan kohta 7 Direktiivin 2006/48/EY artiklan kohta

18 standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/ (80) asetetut hyväksymisen edellytykset täyttyvät, ja niiden arvon on oltava riittävän vakaa, jotta varmuus luottoriskiltä suojautumisen toteutumisesta saavutetaan. 8 7F Valvottavalla on oltava oikeus kohtuullisessa ajassa realisoida tai pidättää itsellään suojautumiseen käytettävät varat velallisen tai vakuuden haltijan maksukyvyttömyyden tai konkurssin (tai muutoin sopimuksessa määritellyn maksuvelvollisuuden laukaisevan tapahtuman) takia. Riippuvuus suojautumiseen käytettyjen varojen ja velallisen luottokelpoisuuden välillä ei saa olla merkittävä. 9 8F (6) Takauksen luonteisessa luottosuojassa suojan tarjoajan on oltava luottokelpoinen ja käytettävän sopimuksen oikeudellisesti sitova ja täytäntöön pantavissa kaikissa vastuun kannalta sopimuksen tekohetkellä merkityksellisissä oikeusjärjestelmissä, jotta riittävä varmuus luottoriskiltä suojautumisen toteutumisesta saavutetaan. 10 9F 8 Direktiivin 2006/48/EY artiklan kohta 9 Direktiivin 2006/48/EY artiklan kohta 10 Direktiivin 2006/48/EY artiklan kohta

19 standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/ (80) 6.3 Yhteenveto luottoriskin vähentämistekniikkojen käsittelystä vakavaraisuusvaatimuksen laskennassa Luottoriskin vähentämistekniikka (CRM-tekniikka) Huomioiminen vakavaraisuuslaskennassa Takauksen luonteisen luottosuojan mukainen käsittely Vastikkeellisen luottosuojan mukainen käsittely Takauksen luonteinen luottosuoja Takaukset Luottojohdannaiset Yksinkertainen menetelmä Takaajan riskipaino Luottosuojan myyjän riskipaino Vakuuden mukainen riskipaino Rahoitusvakuudet Kattava menetelmä Velallisen/vastapuolen mukainen riskipaino oikaistuun vastuuseen Muun luottolaitoksen riskipaino Vakuutuksen myöntäjän riskipaino Liikkeeseenlaskijan riskipaino Vastikkeellinen luottosuoja Päänettoutussopimukset Kattava menetelmä Velallisen/vastapuolen muk. riskipaino oikaistuun vastuuseen Tase-erien nettoutus Muuhun luottolaitokseen tehty talletus Henkivakuutukset Vaadittaessa lunastettavat arvopaperit Velallisen muk. riskipaino oikaistuun vastuuseen

20 standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/ (80) 7 TAKAUKSET JA LUOTTOJOHDANNAISET (TAKAUKSEN LUONTEINEN LUOTTOSUOJA) Perustelu Perustelu (1) Valvottava voi riskipainotettuja eriä laskiessaan antaa vastuulle takauksen luonteisen luottosuojan tarjoajan mukaisen riskipainon, kuten luvussa 7.5 sanotaan. Edellytyksenä kuitenkin on, että kyseessä on luvun 7.1 mukainen hyväksyttävä luottosuojan tarjoaja ja että luottosuoja (takaus tai luvun 7.2 mukainen luottojohdannainen) täyttää luvussa 7.3 tai 7.4 asetetut vähimmäisvaatimukset. (2) Takauksen luonteiseksi luottosuojaksi katsotaan kaikki sellaiset sitoumukset, jotka täyttävät tämän luvun mukaiset vähimmäisvaatimukset. Edellytykset voivat muun muassa täyttyä myös muiden kuin takauslaissa tarkoitettujen takausten osalta. 7.1 Hyväksyttävät takauksen luonteisen luottosuojan tarjoajat Perustelu (3) Hyväksyttäviä luottosuojan tarjoajia, joiden antama takauksen luonteinen luottosuoja voidaan ottaa huomioon luottoriskin vakavaraisuusvaatimusta laskettaessa ovat seuraavat: 11 a) valtiot ja keskuspankit; b) aluehallinto ja paikallisviranomaiset; c) kansainväliset kehityspankit; 11 Direktiivin 2006/48/EY liitteen VIII osa 1, kohta 26

21 standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/ (80) d) kansainväliset järjestöt, joilta olevat saamiset saavat 0 % riskipainon luottoriskin standardimenetelmässä; e) julkisyhteisöt ja julkisoikeudelliset laitokset, joilta olevat saamiset rinnastetaan saamisiin valtioilta tai luottolaitoksilta luottoriskin standardimenetelmässä; f) luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset; g) muut yritykset, joilla on luottoriskin standardimenetelmää koskevien säännösten mukainen, vähintään luottoluokan 2 mukainen ulkoinen luottoluokitus. Muu yritys voi olla valvottavan emo-, tytär- tai osakkuusyritys Se voi olla myös velallisen emo-, tytär- tai omistusyhteysyritys. Luottoluokat on määritelty luottoriskin standardimenetelmän vakavaraisuusvaatimuksen laskemisesta annetussa standardissa 4.3c liitteessä I. 7.2 Hyväksyttävät luottojohdannaiset (4) Hyväksyttäviä luottojohdannaisia ovat luottoriskinvaihtosopimukset (CDS) tuottojen vaihtosopimukset (TRS) luottoriskin vaihtolainat (CLN) sopimuksen perusteella saadun rahoituksen 12 osalta.1f (5) Jos valvottava ostaa luottosuojaa tuottojen vaihtosopimuksen avulla ja kirjaa saadut nettomaksut tulosvaikutteisesti, mutta ei kirjaa suojauksen kohteena olevan omaisuuserän kumoavaa arvonalennusta, luottosuojaa ei saa 13 ottaa vakavaraisuuslaskennassa huomioon.12f Sisäinen suojaus (6) Kun valvottava toteuttaa sisäisen suojauksen luottojohdannaisia käyttäen, eli suojaa muuhun rahoitustoimintaan liittyvää luottoriskiä kaupankäyntivarastoon kirjatulla luottojohdannaisella, kaupankäyntivarastoon siirretty luottoriski on siirrettävä valvottavan konsolidointiryhmän ulkopuolelle, jotta suojaus voitaisiin hyväksyä pienentämään vakavaraisuusvaatimusta. Kun luottoriskin siirto on toteutettu luottoriskin vähentämistekniikoille asetettujen vaatimusten mukaisesti, voidaan takauksen luonteinen luottosuoja ottaa huomioon tämän 12 Direktiivin 2006/48/EY liitteen VIII osa 1, kohta Direktiivin 2006/48/EY liitteen VIII osa 1, kohta 31

22 standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/ (80) 14 standardin luvun 7.5 mukaisesti.13f 7.3 Takauksille asetetut vähimmäisvaatimukset (7) Valvottavalla on oltava sellaiset luottoriskin hallintajärjestelmät, joilla se pystyy tunnistamaan ja hallitsemaan mahdolliset takauksista johtuvat riskikeskittymät. Takauksia koskevien toimintalinjausten on oltava sopusoinnussa 15 hyväksytyn luottoriskistrategian kanssa.14f (8) Jotta kohdan 7.1 mukaisesti hyväksyttäväksi takaajaksi luettavan takaajan antama takaus voidaan hyväksyä vakavaraisuusvaatimuksen alentamiseen, takauksen on täytettävä kappaleen (7) vaatimusten lisäksi seuraavat vähimmäisvaatimukset 15F16 : a) Vaade on voitava esittää suoraan takaajalle b) Takauksen on oltava selkeästi määritelty ja kiistaton. c) Takaussopimus ei saa sisältää sellaista sopimusehtoa, jonka täyttämiseen valvottava ei voi vaikuttaa ja joka: antaa takaajalle oikeuden yksipuolisesti perua takauksen; lisää takauksesta aiheutuvia todellisia kustannuksia siinä tapauksessa, että luoton laatu suojatuissa vastuissa heikkenee; voi vapauttaa takaajan velvoitteesta suorittaa kohtuullisessa ajassa päävelallisen laiminlyömät maksut; tai antaa takaajalle mahdollisuuden muuttaa yksipuolisesti takauksen maturiteettia. d) Takauksen on oltava oikeudellisesti pätevä ja täytäntöönpanokelpoinen kaikissa vastuun kannalta sopimuksen tekohetkellä merkityksellisissä oikeusjärjestelmissä. e) Valvottavalla on oltava oikeus vaatia suoritusta takaajalta kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun päävelalliselta ei ole saatu sopimuksen mukaista suoritusta maksukyvyttömyyden tai maksuhaluttomuuden seurauksena. Takaajan suoritusvelvollisuuden ehtona ei saa olla se, että suoritusta on ensin vaadittava päävelalliselta. f) Takauksen on oltava selvästi dokumentoitu velvoite, josta takaaja on ottanut vastatakseen. 14 Direktiivin 2000/12/EY liitteen VIII osa 1, kohta Direktiivin 2006/48/EY liitteen VIII osa 2, kohta Direktiivin 2006/48/EY liitteen VIII osa 2, kohdat 14 ja 18

23 standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/ (80) g) Takauksen on katettava kaikki ne maksut, joista päävelallinen olisi vastuussa. Mikäli tietyn tyyppiset maksut on rajattu takauksen ulkopuolelle, on takauksen arvo määriteltävä siten, että se vastaa osittaista suojausta. Takauksen tarjoama luottosuoja on katsottava osittaiseksi muun muassa siinä tapauksessa, että takaus kattaa vastuusta vain pääoman, mutta ei korkoa. (9) Kun kyseessä on asuntoluottoihin liittyvä takaus, kappaleen (8) kohdan e) ja kohdan c) kolmannen alakohdan vaatimusten on täytyttävä 24 kuukauden kuluessa.16f 17 (10) Kun kyse on kappaleessa (13) mainitun takaajan antamasta suorasta takauksesta tai samassa kappaleessa mainitusta takaussaamista koskevasta takauksesta, kappaleen (8) kohdan e) mukaisen vaatimuksen katsotaan täyttyneen, jos toinen seuraavista ehdoista täyttyy 17F18 : valvottavalla on oikeus saada takaajalta kohtuullisessa ajassa alustava maksu, joka perustuu realistiseen arvioon kokonaistappiosta mukaan lukien tappiot, jotka johtuvat korkojen ja muiden velallisen velvoitteisiin kuuluvien maksujen laiminlyönnistä ja jotka koituvat todennäköisesti luoton myöntäneen luottolaitoksen tappioksi; alustavan maksun on oltava suhteessa takauksen kattavuuteen; tai valvottava voi osoittaa, että takauksen tappiolta suojaava vaikutus on riittävä ja se kattaa myös maksamattomuudesta aiheutuvat korkomenetykset ja perintäkustannukset. Perustelu (11) Takauksia, jotka on myönnetty osana keskinäisiä takausjärjestelmiä, jotka toimivaltaiset viranomaiset ovat hyväksyneet tätä tarkoitusta varten, voidaan käsitellä kuten kappaleessa (10) mainittuja takauksia.18f19 Suomessa ei ole Rahoitustarkastuksen tätä tarkoitusta varten hyväksymiä keskinäisiä takausjärjestelmiä. (12) Takaus, jossa suoritusvelvollisuus syntyy vasta sitten, kun tietty ensisijainen vakuus on realisoitu, ei lähtökohtaisesti täytä kappaleen (8) kohdan e) vaatimusta. Vaatimusta on kuitenkin lievennetty kappaleissa (9) ja (10) kerrotun mukaisesti. Edellä mainittujen lievennysten johdosta Suomen valtion ja kuntien antamat asuntorahoitukseen liittyvät täytetakaukset voidaan hyväksyä otettavaksi huomioon vakavaraisuuslaskennassa. Edellytyksenä kuitenkin on se, että täytetakaukset täyttävät muut takauksille asetetut vähimmäisvaatimukset. Myös muut kuin asuntorahoitukseen liittyvät Suomen valtion ja kun- 17 Direktiivi 2006/48/EY, liite VIII, osa 2 kohta 18 a). 18 Direktiivi 2006/48/EY, liite VIII, osa 2 kohta Direktiivi 2006/48/EY, liite VIII, osa 2 kohta 19.

24 20F RAHOITUSTARKASTUS Antopäivä: standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/ (80) tien antamat täytetakaukset voidaan hyväksyä otettaviksi huomioon vakavaraisuuslaskennassa, jos valvottava voi kappaleen (10) mukaisesti osoittaa, että takauksen tappiolta suojaava vaikutus on riittävä ja se kattaa myös maksamattomuudesta aiheutuvat korkomenetykset ja perintäkustannukset. (13) Kun päävelan vakuutena on takaus (päätakaus) ja takaussaamisen vakuutena puolestaan on takaus valtiolta tai keskuspankilta, valtioon verrattavissa olevalta aluehallinnolta tai paikallisviranomaiselta, kansainväliseltä kehityspankilta, joka saa luottoriskin standardimenetelmän mukaan 0 % riskipainon, tai luottolaitoksiin tai valtioihin verrattavissa olevalta julkisyhteisöltä tai muulta julkisoikeudelliselta laitokselta, takaajaksi voidaan päätakaajan sijasta katsoa edellä mainittu takaussaamisen 20 takaaja tietyin edellytyksin:19f a) Takaussaamista koskeva takaus kattaa kaikki päävelkaan liittyvät saamiset; b) Sekä ensisijainen takaus että takaussaamista koskeva takaus täyttää takauksille asetetut vähimmäisvaatimukset. Viimeksi mainitun takauksen ei kuitenkaan tarvitse olla suora; ja c) Rahoitustarkastus on vakuuttunut siitä, että luottosuoja on pitävä eikä mikään historiatieto osoita, että takaussaamista koskeva takaus olisi tehottomampi suoja kuin kyseisen takaajan antama suora takaus. Perustelu (14) Edellä mainitussa takauksessa takaaja tulee päätakaajan tilalle tilanteessa, jossa päätakaajalta ei saada suoritusta; kyseessä on suomalaisen lainsäädännön mukainen jälkitakaus, jolla turvataan velkojan saatava päätakaajalta. (15) Edellä kappaleessa (13) esitetty pätee myös tilanteissa, joissa takaussaamisen vakuutena on takaus muulta kuin kappaleessa (13) mainitulta takaajalta, jos tällä takauksella on vakuutena puolestaan suora takaus kappaleessa (13) listatulta takaajalta ja tämä takaus täyttää kappaleen (13) ehdot. 21 Perustelu (16) Finnvera Oyj on erityisrahoituslaitos, jonka toimintaa sääntelee valtion erityisrahoitusyhtiöstä annettu laki (443/1998; muutos 992/2005) sekä valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annettu laki (445/1998; muutos 993/2005). Edellä mainituissa laeissa on säädetty, että valtion vastuu Finnvera Oyj:n sitoumuksista on omavelkaiseen takaukseen verrattavissa oleva suora vastuu, joten Finnvera Oyj:n antamaa takausta voidaan käsitellä 20 Direktiivin 2006/48/EY liitteen VIII osa 2, kohta Direktiivin 2006/48/EY liitteen VII osa 2, kohta 17

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet menetelmää käytettäessä 4.3f dnro 3/120/2007 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 7/120/2007 2 (121) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3a Omat varat ja niiden vähimmäismäärä Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymän

Lisätiedot

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Muutokset merkitty alleviivattuna 1(16) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus

Lisätiedot

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta 1 (11) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003

SISÄLLYS. N:o 69. Laki. luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 31 päivänä tammikuuta 2003 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2003 Julkaistu Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2003 N:o 69 79 SISÄLLYS N:o Sivu 69 Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta... 153 70 Laki sijoituspalveluyrityksistä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2012

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Määräykset ja ohjeet 13/2012 Vakavaraisuus ja vastuuvelan sekä eläkevastuun kate: Dnro FIVA 10/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 224/2004 Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 7

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2013

Määräykset ja ohjeet 1/2013 Määräykset ja ohjeet 1/2013 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus Dnro FIVA 9/01.00/2012 Antopäivä 10.1.2013 Voimaantulopäivä 1.2.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

3.2.1.3 Vakuuskelpoisuus: ei-jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät. 3.2.1.7 Luottokelpoisuus: ei-jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät

3.2.1.3 Vakuuskelpoisuus: ei-jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät. 3.2.1.7 Luottokelpoisuus: ei-jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät 3 3.1 Vakuuksiin liittyviä sopimuksia 3.1.1 Panttaussopimus 3.1.2 Lainasaamisten panttaussopimus 3.2 Suomen Pankin vakuushallinnan säännöt 3.2.1 Vakuuskelpoiset omaisuuserät 3.2.1.1 Vaatimus riittävistä

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

3.2.1.8 Julkista luottoluokitusta vailla olevat jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät

3.2.1.8 Julkista luottoluokitusta vailla olevat jälkimarkkinakelpoiset omaisuuserät 3 3.1 Vakuuksiin liittyviä sopimuksia 3.1.1 Panttaussopimus 3.1.2 Lainasaamisten panttaussopimus 3.2 Suomen Pankin vakuushallinnan säännöt 3.2.1 Vakuuskelpoiset omaisuuserät 3.2.1.1 Vaatimus riittävistä

Lisätiedot

PANKKIEN NYKYSÄÄNTELYN VAIKUTUKSET PK-YRITYSTEN RAHOITUKSEEN

PANKKIEN NYKYSÄÄNTELYN VAIKUTUKSET PK-YRITYSTEN RAHOITUKSEEN PANKKIEN NYKYSÄÄNTELYN VAIKUTUKSET PK-YRITYSTEN RAHOITUKSEEN Empiirinen tutkimus konkurssiriskin ja vakuuden vaikutuksista luotonantopäätökseen Liiketaloustiede, laskentatoimen ja rahoituksen pro gradu

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE-LUONNOS 11.10.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki

Lisätiedot

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ. Välimietinnön taustaselvitykset

PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ. Välimietinnön taustaselvitykset PANKKIPALVELUTYÖRYHMÄ Välimietinnön taustaselvitykset Valtiovarainministeriö 13.4.2000 Sisällysluettelo 1 TALLETUSTEN VASTAANOTTAMISTA KOSKEVA NYKYINEN SÄÄNTELY...1 1.1 EUROOPAN YHTEISÖJEN SÄÄNTELY...1

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki talletuspankkien

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki luottolaitostoiminnasta.

Lisätiedot

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004,

(Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan unionin virallinen lehti L 149/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) KOMISSION ASETUS (EY) N:o 809/2004, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY

Lisätiedot

Standardi 1.1. Toimiluvat ja notifikaatiot. Määräykset ja ohjeet

Standardi 1.1. Toimiluvat ja notifikaatiot. Määräykset ja ohjeet Standardi 1.1 Toimiluvat ja notifikaatiot Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (6) Jos jokin tämän direktiivin säännöksistä edellyttää yhteissijoitusyrityksen L 302/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.11.2009 DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2009/65/EY, annettu 13 päivänä heinäkuuta 2009, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 133/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle rahoitusvakuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki, joka koskee arvopapereiden ja tilirahan käyttöä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2013

Määräykset ja ohjeet 8/2013 Määräykset ja ohjeet 8/2013 Huomattavien omistus- ja ääniosuuksien ilmoittaminen Dnro FIVA 9/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 4. 4 a L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a Määräykset ja ohjeet dnro 1/120/2004 2 (26) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta

Lisätiedot

HE 42/2010 vp. Liikkeeseenlaskijan olisi pidettävä rekisteriä liikkeeseen laskemistaan katetuista joukkolainoista

HE 42/2010 vp. Liikkeeseenlaskijan olisi pidettävä rekisteriä liikkeeseen laskemistaan katetuista joukkolainoista HE 42/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kiinnitysluottopankkitoiminnasta ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta.

Lisätiedot

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat

HE 43/2007 vp. olisivat voimassa olevia yksityiskohtaisempia ja niiden soveltaminen riippuisi asiakkaan luokittelusta. Arvopaperinvälittäjän asiakkaat Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sijoituspalveluyrityksistä, laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄSIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi

Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi 28.1.2009 Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus luottolaitoksille Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset

Lisätiedot