FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)"

Transkriptio

1 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan mukaisen maksuvalmiusvaatimuksen noudattamisen valvonnassa tarvittavat varoja koskevat tiedot. Kohdat, joita laitosten ei tarvitse täyttää, on merkitty harmaalla taustavärillä. 2. Varat on ilmoitettava tämän taulukon seuraavissa kuudessa osiossa: 3. Asetuksen (EU) N:o 575/ ja 417 artiklan vaatimukset täyttävät varat: asetuksen (EU) N:o 575/2013 edellyttämää raportointia varten likvideiksi määritellyt varat, jotka täyttävät likvidejä varoja koskevat operatiiviset vaatimukset. 4. Varat, jotka täyttävät asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan b ja d alakohdan vaatimukset mutta eivät täytä 417 artiklan b ja c alakohdan vaatimuksia. 5. Likvidien varojen erät, joihin sovelletaan lisäraportointia asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteen III mukaisesti. 6. Varat, jotka eivät täytä asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan vaatimuksia mutta täyttävät 417 artiklan b ja c alakohdan vaatimukset. 7. Kohtelu, jota sovelletaan lainkäyttöalueisiin, joiden likvidit varat eivät ole riittävät. 8. Sharia-lain mukaisten varojen ilmoittaminen vaihtoehtoisiksi varoiksi 509 artiklan 2 kohdan i alakohdan nojalla Erityiset huomautukset 9. Kohtien osalta laitosten on ilmoitettava asiaankuuluvat summat sarakkeessa Kohtien osalta laitosten on ilmoitettava varojen markkina-arvo sarakkeessa 010 ja 418 artiklan mukainen arvo sarakkeessa 020 kunkin omaisuuseräluokan osalta erikseen. 11. Kohdan 1.5 osalta laitosten on ilmoitettava asiaankuuluvat nostettavissa olevat summat sarakkeessa Kohdan 1.6.1/1.6.2 osalta laitosten on ilmoitettava asiaankuuluvat summat sarakkeessa 030/ Kohtien osalta asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan viimeisen alakohdan mukaisesti siihen asti, kun korkealle ja erittäin korkealle likvidiydelle ja luottoluokalle on annettu 460 artiklan mukaisesti yhtenäinen määritelmä, laitosten on itse määritettävä kussakin

2 valuutassa siirtokelpoiset varat, joiden likvidiys ja luottoluokka on korkea tai erittäin korkea, ja ilmoitettava kyseisten varojen markkina-arvo sarakkeissa 010 ja 030 ja 418 artiklan mukainen arvo sarakkeissa 020 ja Kohtien ja osalta laitosten on ilmoitettava vain varat, jotka täyttävät kaikki asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan operatiiviset vaatimukset. 15. Kohtien osalta laitosten on ilmoitettava varat, jotka muutoin ilmoitettaisiin kohdissa mutta jotka eivät täytä asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan b ja c alakohdan operatiivisia vaatimuksia. 16. Kohtien osalta, lukuun ottamatta kohtaa 1.5, laitosten on ilmoitettava vain varat, jotka täyttävät kaikki asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan vaatimukset. 17. Kohtien osalta laitosten on ilmoitettava vain varat, joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteen III mukaista likvidejä varoja koskevaa lisäraportointia. Lukuun ottamatta kohdissa 3.1, 3.3 ja 3.9 tarkoitettuja varoja, kaikkien varojen on täytettävä kyseisen liitteen viimeisen kohdan edellytykset. 18. Kohtien osalta laitosten on ilmoitettava vain sellaiset varat, jotka eivät täytä asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan vaatimuksia mutta täyttävät 417 artiklan b ja c alakohdan vaatimukset. 19. Kohtien osalta laitosten on ilmoitettava vain sellaiset erät, joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan poikkeuksia, jotka koskevat valuuttoja, joiden likvidien varojen saatavuuteen liittyy rajoituksia. 20. Kohdissa vain Sharia-lain mukaisten pankkien on ilmoitettava Sharia-lain mukaisia rahoitustuotteita koskevat erät, joita voidaan pitää vaihtoehtona asetuksen (EU) N:o 575/ artiklassa tarkoitetuille likvideille varoille. 21. Taulukon kaikkien kohtien osalta, lukuun ottamatta kohtia , , , ja 5.2, ilmoitettavan likvidien varojen arvon on oltava markkina-arvo tai asianmukaisten arvonleikkausten soveltamisen jälkeinen arvo. Kohdissa , , , 3.10 ja 5.2 on ilmoitettava kyseisessä kohdassa edellytetty summa. Kohdissa 1.5 ja 3.9 on ilmoitettava asianomainen nostettavissa oleva summa. Likvidien varojen raportointimalli Tiettyjä rivejä koskevat ohjeet Rivi Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet 1. VARAT, JOTKA TÄYTTÄVÄT ASETUKSEN (EU) N:O 575/ JA 417 ARTIKLAN VAATIMUKSET Tässä kohdassa ilmoitetaan varat, joiden likvidiys ja luottoluokka on määritetty potentiaalisesti korkeaksi tai erittäin korkeaksi (asetus (EU) N:o 575/2013). 2

3 1.1 Käteisvarat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan a alakohta 010 Käteisvarat yhteensä, mukaan luettuina kolikot ja setelit. Tässä ei ilmoiteta muihin laitoksiin talletettuja käteisvaroja. Nämä ilmoitetaan raportointimallin 1.3 Sisäänvirtaukset vakuuksia koskevassa kohdassa, jos ne hyväksytään 30 päivän sisällä saapuviksi maksuiksi. 1.2 Keskuspankeilta olevat saamiset 020 Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan a alakohta Keskuspankeilta olevien saamisten yhteismäärä Vastuut, jotka voidaan nostaa stressikausina 030 Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan a alakohta Muut siirtokelpoiset varat, jotka muodostuvat saamisista seuraavilta tai ovat seuraavien takaamia saamisia Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan c alakohta siirtokelpoiset varat, jotka muodostuvat saamisista seuraavilta tai ovat seuraavien takaamia saamisia: jäsenvaltion, sellaisen alueen, jolla on itsenäinen veronkantooikeus, tai kolmannen maan keskushallinto; varat keskushallinnon tai aluehallinnon kotimaan valuutan määräisinä, jos laitoksella on kyseisessä jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa maksuvalmiusriski, jonka se kattaa kyseisillä likvideillä varoilla Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohta muodostuvat saamisista seuraavilta 040 Kohdan mukaiset varat, jotka muodostuva saamisista edellä luetelluilta, 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdan mukaisilta vastapuolilta ovat seuraavien takaamia saamisia 050 Kohdan mukaiset varat, jotka ovat edellä lueteltujen, 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdan mukaisten vastapuolten takaamia saamisia siirtokelpoiset varat, jotka muodostuvat saamisista seuraavilta tai ovat seuraavien takaamia saamisia: keskuspankit ja muun kuin keskushallinnon julkisyhteisöt tai julkisoikeudelliset laitokset; varat keskuspankin ja julkisyhteisön kotimaan valuutan määräisinä 3

4 Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohta muodostuvat saamisista seuraavilta 060 Kohdan mukaiset varat, jotka muodostuva saamisista edellä luetelluilta, 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdan mukaisilta vastapuolilta ovat seuraavien takaamia saamisia Kohdan mukaiset varat, jotka ovat edellä lueteltujen, 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdan mukaisten vastapuolten takaamia saamisia siirtokelpoiset varat, jotka muodostuvat saamisista seuraavilta tai ovat seuraavien takaamia saamisia: Kansainvälinen järjestelypankki (BIS), Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF), komissio ja kansainväliset kehityspankit Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan c alakohdan iii alakohta muodostuvat saamisista seuraavilta 080 Kohdan mukaiset varat, jotka muodostuva saamisista edellä luetelluilta, 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan iii alakohdan mukaisilta vastapuolilta ovat seuraavien takaamia saamisia 090 Kohdan mukaiset varat, jotka ovat edellä lueteltujen, 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan iii alakohdan mukaisten vastapuolten takaamia saamisia siirtokelpoiset varat, jotka muodostuvat saamisista seuraavilta tai ovat seuraavien takaamia saamisia: Euroopan rahoitusvakausväline ja Euroopan vakausmekanismi Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan c alakohdan iv alakohta muodostuvat saamisista seuraavilta 100 Kohdan mukaiset varat, jotka muodostuva saamisista edellä luetelluilta, 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan iv alakohdan mukaisilta vastapuolilta 4

5 ovat seuraavien takaamia saamisia 110 Kohdan mukaiset varat, jotka ovat edellä lueteltujen, 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan iv alakohdan mukaisten vastapuolten takaamia saamisia yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen (CIU) osakkeita tai osuuksia koskevat 416 artiklan 1 kohdan mukaiset omaisuuserät Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 6 kohta artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiset omaisuuserät artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaiset omaisuuserät artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaiset omaisuuserät rahapolitiikan soveltamisalaan kuuluvat keskuspankkien takaamat valmiusluottojärjestelyt, siinä määrin kuin näiden järjestelyjen vakuutena eivät ole likvidit varat, ja kun hätätilanteisiin liittyvä maksuvalmiusapu suljetaan pois Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan e alakohta talletukset keskusluottolaitoksessa ja muu sääntömääräisesti tai sopimuksen perusteella saatavissa oleva keskusluottolaitoksen, asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 7 kohdassa tarkoitetun ryhmän jäseninä olevien laitosten tai mainitun asetuksen 10 artiklan mukaisen vapautuksen ehdot täyttävien laitosten likvidi rahoitus, siinä määrin kuin tämän rahoituksen vakuutena eivät ole likvidit varat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan f alakohta jos luottolaitos kuuluu säädännäisellä perusteella johonkin ryhmään, säädännäisperusteiset vähimmäistalletukset keskusluottolaitoksessa ja muu sääntömääräisesti tai sopimuksen perusteella saatavissa oleva keskusluottolaitoksen likvidi rahoitus talletukset sopimuksen perusteella saatavissa oleva rahoitus 1.7 varat, jotka ovat jäsenvaltion keskus- tai aluehallinnon perustaman luottolaitoksen liikkeeseen laskemia 5

6 Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohta 1.8 rahoitusalan ulkopuoliset yrityslainat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan b tai c alakohta Rahoitusalan ulkopuoliset yrityslainat on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan mukaisten luottoluokkien perusteella luottoluokka luottoluokka luottoluokka luottolaitoksen liikkeeseen laskemat joukkolainat, joihin voidaan soveltaa 129 artiklan 4 tai 5 kohdassa säädettyä käsittelyä Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta Joukkolainat, joihin voidaan soveltaa 129 artiklan 4 tai 5 kohdassa säädettyä käsittelyä, on ilmoitettava 129 artiklan 4 tai 5 kohdan mukaisten luottoluokkien perusteella luottoluokka luottoluokka luottoluokka omaisuusvakuudelliset välineet, joilla on EPV:n 509 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan kriteerien mukaisesti vahvistama korkein luottoluokka Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta Kyseiset erät on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 575/2013 II osaston 5 luvun ja artiklan mukaisten luottoluokkien perusteella luottoluokka luottoluokka luottoluokka Asuinkiinteistövakuudelliset välineet kohdissa , ja ilmoitetuista välineistä Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta 6

7 Kyseiset erät on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 575/2013 II osaston 5 luvun ja 123, 124, 125 ja 126 artiklan mukaisten luottoluokkien perusteella luottoluokka luottoluokka luottoluokka direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdan mukaiset joukkolainat, joita ei ole ilmoitettu kohdassa Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta Kyseiset erät on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 4 tai 5 kohdan mukaisten luottoluokkien perusteella luottoluokka luottoluokka luottoluokka Muut siirtokelpoiset varat, joiden likvidiys ja luottoluokka ovat erittäin korkeat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan b alakohta Kyseiset erät on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 575/2013 III osan II osastossa olevan 2 luvun mukaisten luottoluokkien perusteella Tässä ilmoitetaan vain sellaiset erät, joita ei ole ilmoitettu edellä olevilla riveillä luottoluokka luottoluokka luottoluokka Muut siirtokelpoiset varat, joiden likvidiys ja luottoluokka ovat korkeat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan d alakohta Kyseiset erät on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 575/2013 III osan II osastossa olevan 2 luvun mukaisten luottoluokkien perusteella 7

8 Tässä ilmoitetaan vain sellaiset erät, joita ei ole ilmoitettu edellä olevilla riveillä luottoluokka luottoluokka luottoluokka 3 2. VARAT, JOTKA TÄYTTÄVÄT ASETUKSEN (EU) N:O 575/ ARTIKLAN 1 KOHDAN b JA d ALAKOHDAN VAATIMUKSET MUTTA EIVÄT TÄYTÄ 417 ARTIKLAN b JA c ALAKOHTIA Erät ilmoitetaan vain yhdessä alaluokassa myös tapauksissa, joissa kumpikaan säännös ei täyty. 2.1 Varat, jotka eivät ole maksuvalmiuden hallintatoiminnon valvonnassa Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan c alakohta 2.2 varat, jotka eivät ole laillisesti ja käytännössä milloin tahansa seuraavien 30 päivän aikana helposti saatavilla ja realisoitavissa suoralla myynnillä tai pelkällä takaisinostosopimuksella hyväksytyillä takaisinostomarkkinoilla Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan b alakohta 3. Likvidien varojen erät, joihin sovelletaan lisäraportointia Laitosten on ilmoitettava vain varat, joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteen III mukaista lisäraportointia. Lukuun ottamatta kohtia 3.1, 3.2 ja 3.9, kaikkien varojen on täytettävä kyseisen liitteen viimeisen kohdan edellytykset. 3.1 Käteisvarat Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 1 kohta 420 Käteisvarat yhteensä, mukaan luettuina kolikot ja setelit. Tässä ilmoitetaan vain sellaiset käteisvarat, jotka eivät täytä jotakin 416 artiklan 3 kohdan c, d ja e alakohdan ehdoista ja joita ei siten voi ilmoittaa kohdassa 1.1. Tässä ei ilmoiteta muihin laitoksiin talletettuja käteisvaroja. Nämä ilmoitetaan raportointimallin 1.3 Sisäänvirtaukset vakuuksia koskevassa kohdassa, jos ne hyväksytään 30 päivän sisällä saapuviksi maksuiksi. 8

9 3.2 Keskuspankkisaamiset siinä määrin kuin saamiset voidaan nostaa stressikausien aikana 430 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 2 kohta Keskuspankeilta olevat saamiset yhteensä siinä määrin kuin saamiset voidaan nostaa stressikausien aikana. Tässä ilmoitetaan vain sellaiset vastuut, jotka eivät täytä jotakin c, d ja e alakohdan ehdoista ja joita ei siten voi ilmoittaa kohdassa siirtokelpoiset arvopaperit, joiden riskipaino on 0 % ja jotka eivät ole laitoksen tai minkään siihen sidoksissa olevan yhteisön velkoja Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 3 kohta Arvopaperit, joiden riskipaino on 0 % ja jotka muodostuvat saamisista jäsenvaltion tai kolmannen maan keskushallinnolta tai ovat näiden takaamia liitteessä III olevan 5 kohdan mukaisesti. Josta: saatavat valtioilta Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 3 kohta valtioiden takaamat saatavat Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 3 kohta saatavat keskuspankeilta tai niiden takaamat saatavat Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 3 kohta saatavat muun kuin keskushallinnon julkisyhteisöiltä tai julkisoikeudellisilta laitoksilta, alueilta, joilla on itsenäinen veronkanto-oikeus, ja paikallisviranomaisilta tai näiden takaamat saatavat Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 3 kohta saatavat Kansainväliseltä järjestelypankilta (BIS), Kansainvälisen valuuttarahastolta (IMF), Euroopan unionilta, Euroopan rahoitusvakausvälineeltä, Euroopan vakausmekanismilta, tai kansainvälisiltä kehityspankeilta ja näiden takaamat saatavat Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 3 kohta muut kuin 3.3 kohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, joissa on kyse valtion tai keskuspankin kotimaisissa valuutoissa liikkeeseen laskemista saatavista valtioilta tai keskuspankeilta tai niiden takaamista saatavista, valuutassa ja maassa, jossa likviditeettiriski on otettu, tai ulkomaanvaluutassa, siinä määrin kuin tällainen velka vastaa pankin toimintaan liittyviä likviditeettitarpeita kyseisessä kolmannessa maassa Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 4 kohta 9

10 3.5 siirtokelpoiset arvopaperit, joiden riskipaino on 20 % ja jotka eivät ole laitoksen tai minkään siihen sidoksissa olevan yhteisön velkoja Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 5 kohta Arvopaperit, joiden riskipaino on 20 % ja jotka muodostuvat saamisista jäsenvaltion tai kolmannen maan keskushallinnolta tai ovat näiden takaamia liitteessä III olevan 5 kohdan mukaisesti. Josta: saatavat valtioilta Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 5 kohta valtioiden takaamat saatavat Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 5 kohta saatavat keskuspankeilta tai näiden takaamat saatavat Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 5 kohta saatavat muun kuin keskushallinnon julkisyhteisöiltä tai julkisoikeudellisilta laitoksilta, alueilta, joilla on itsenäinen veronkanto-oikeus, ja paikallisviranomaisilta ja näiden takaamat saatavat Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 5 kohta saatavat Kansainväliseltä järjestelypankilta (BIS), Kansainvälisen valuuttarahastolta (IMF), Euroopan unionilta, Euroopan rahoitusvakausvälineeltä, Euroopan vakausmekanismilta, tai kansainvälisiltä kehityspankeilta ja näiden takaamat saatavat Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 5 kohta muut kuin kohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, joihin asetuksen (EU) N:o 575/2013 III osan II osaston 2 luvun nojalla sovelletaan 20 prosentin tai sitä parempaa riskipainoa tai jotka sisäisen luokituksen mukaan sijoitetaan vastaavaan luottoluokkaan ja jotka täyttävät jonkin liitteessä III olevan 6 kohdan edellytyksistä Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 6 kohta muut kuin kohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, joihin III osan II osaston 2 luvun nojalla sovelletaan 50 prosentin tai sitä parempaa riskipainoa tai jotka sisäisen luokituksen mukaan sijoitetaan vastaavaan luottoluokkaan ja joissa ei ole kyse saatavasta arvopaperistamista varten perustetulta erillisyhtiöltä (SSPE), laitokselta tai siihen sidoksissa olevilta yhteisöiltä 10

11 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 7 kohta muut kuin kohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, joiden vakuutena ovat varat joihin III osan II osaston 2 luvun nojalla sovelletaan 35 prosentin tai sitä parempaa riskipainoa tai jotka sisäisen luokituksen mukaan sijoitetaan vastaavaan luottoluokkaan ja joiden täytenä vakuutena on asuinkiinteistö 125 artiklan mukaisesti Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 8 kohta 3.9 rahapolitiikan soveltamisalaan kuuluvat keskuspankkien takaamat valmiusluottojärjestelyt, siinä määrin kuin näiden järjestelyjen vakuutena eivät ole likvidit varat, ja kun hätätilanteisiin liittyvä maksuvalmiusapu suljetaan pois 580 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 9 kohta Tämä kohta täytetään vain siinä tapauksessa, että asianomaisia tietoja ei ole ilmoitettu kohdassa Lakisääteiset tai sääntömääräiset vähimmäistalletukset keskusluottolaitoksessa ja muu sääntömääräisesti tai sopimuksen perusteella saatavissa oleva keskusluottolaitoksen tai 113 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun ryhmän jäseninä olevien laitosten tai 10 artiklan mukaisen vapautuksen ehdot täyttävien laitosten likvidi rahoitus, siinä määrin kuin tämän rahoituksen vakuutena eivät ole likvidit varat, jos luottolaitos kuuluu säädösperusteisesti johonkin ryhmään Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 10 kohta Tämä kohta täytetään vain siinä tapauksessa, että asianomaisia tietoja ei ole ilmoitettu kohdassa pörssilistattuihin keskusvastapuolessa määritetyt oman pääoman ehtoiset osakkeet, jotka ovat osa keskeistä osakeindeksiä, jotka on ilmoitettu jäsenvaltion kotimaan valuutan määräisinä ja joita laitos tai jokin siihen sidoksissa oleva yhteisö ei ole laskenut liikkeeseen Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 11 kohta virallisesti hyväksytyssä pörssissä kaupankäynnin kohteena oleva allokoitu kulta Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 12 kohta VARAT, JOTKA EIVÄT TÄYTÄ ASETUKSEN (EU) N:o 575/

12 ARTIKLAN VAATIMUKSIA mutta täyttävät 417 artiklan b ja c alakohdan vaatimukset 4.1 Rahoitusalan yhtiöiden liikkeeseen laskemat yrityslainat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohta Sijoituspalveluyrityksen, vahinkovakuutusyrityksen, rahoitusalan holdingyhtiön, rahoitusalan sekaholdingyhtiön tai muun direktiivin 2013/36/EU liitteessä I lueteltuja toimia suorittavan yhtiön liikkeeseen laskemat joukkolainat. Kyseiset erät on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan mukaisten luottoluokkien perusteella luottoluokka luottoluokka luottoluokka omat liikkeeseenlaskut Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan b alakohta Kyseiset erät on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan mukaisten luottoluokkien perusteella luottoluokka luottoluokka luottoluokka vakuudettomat luottolaitosten liikkeeseenlaskut Asetus (EU) N:o 575/2013 Kyseiset erät on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan mukaisten luottoluokkien perusteella luottoluokka luottoluokka luottoluokka omaisuusvakuudelliset arvopaperit, joita ei ole ilmoitettu kohdissa Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 4 kohdan b alakohta Kyseiset erät on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 575/2013 III osan II osastossa olevan 5 luvun ja 125 artiklan mukaisten luottoluokkien perusteella 12

13 luottoluokka luottoluokka luottoluokka asuinkiinteistövakuudelliset arvopaperit, joita ei ole ilmoitettu kohdissa Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan a alakohta Kyseiset erät on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 575/2013 III osan II osastossa olevan 5 luvun ja 125 artiklan mukaisten luottoluokkien perusteella luottoluokka luottoluokka luottoluokka virallisesti hyväksytyssä pörssissä kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet ja merkittäviin indekseihin sisältyvät oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet, joita laitos ei ole itse laskenut liikkeeseen tai jotka finanssialan yhtiö on laskenut liikkeeseen Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 4 kohdan a alakohta ja 509 artiklan 3 kohdan c alakohta 4.7 kulta, jota ei ole ilmoitettu kohdassa Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 4 kohdan a alakohta ja 509 artiklan 3 kohdan c alakohta 4.8 taatut joukkovelkakirjalainat, joita ei ole ilmoitettu edellä Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan c alakohta 4.9 katetut joukkovelkakirjalainat, joita ei ole ilmoitettu edellä Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan c alakohta 4.10 yrityslainat, joita ei ole ilmoitettu edellä Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan c alakohta 4.11 kohdissa ilmoitettuihin varoihin perustuvat varat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan c alakohta 4.12 muut keskuspankkikelpoiset arvopaperit tai lainat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan b alakohta 13

14 paikallisviranomaisten joukkolainat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan b alakohta yritystodistukset Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan b alakohta luottosaatavat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 4 kohdan c alakohta 5 Kohtelu, jota sovelletaan lainkäyttöalueisiin, joiden laadukkaat likvidit varat eivät ole riittävät Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohta 5.1 Poikkeuksen A soveltaminen (ulkomaanvaluutta) Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan a alakohta Poikkeuksen A nojalla hallussa olevien varojen yhteismäärä. 5.2 Poikkeuksen B soveltaminen (luotto asiaankuuluvalta keskuspankilta) 870 Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan b alakohta Poikkeuksen B nojalla nostettavissa oleva luotto yhteensä Sharia-lain mukaisten varojen ilmoittaminen vaihtoehtoisiksi varoiksi 509 artiklan 2 kohdan i alakohdan nojalla Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan i alakohta 6.1 luottoluokka luottoluokka luottoluokka 3 14

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 3/5: SISÄÄNVIRTAUKSET) 2. Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan mukaisesti

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 3/5: SISÄÄNVIRTAUKSET) 2. Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan mukaisesti LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 3/5: SISÄÄNVIRTAUKSET) 1. Sisäänvirtaukset 1.1. Yleiset huomautukset 1. Tämä yhteenvetomalli sisältää tietoja likviditeetin sisäänvirtauksista, jotka on laskettu

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 5/5: PYSYVÄ VARAINHANKINTA)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 5/5: PYSYVÄ VARAINHANKINTA) LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 5/5: PYSYVÄ VARAINHANKINTA) 1. Pysyvän varainhankinnan erät 1.1. Yleiset huomautukset 1. Tämä on yhteenvetomalli, joka sisältää tietoa pysyvän varainhankinnan

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 2/5: ULOSVIRTAUKSET) Asetuksen (EU) N:o 575/ artikla.

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 2/5: ULOSVIRTAUKSET) Asetuksen (EU) N:o 575/ artikla. LIITE XIII MAKSUVALMIUDESTA RAPORTOINTI (OSA 2/5: ULOSVIRTAUKSET) 1. Ulosvirtaukset 1.1. Yleiset huomautukset 1. Tämä yhteenvetomalli sisältää tietoja likviditeetin ulosvirtauksista, jotka on laskettu

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, L 14/30 21.1.2016 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/[XX*], annettu [päivänä kuuta 2016],

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/[XX*], annettu [päivänä kuuta 2016], FI ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/[XX*], annettu [päivänä kuuta 2016], unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2016) 6329 final LIITTEET 1-4.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2016) 6329 final LIITTEET 1-4. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. lokakuuta 2016 (OR. en) 12914/16 ADD 1 EF 294 ECOFIN 872 DELACT 208 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 4. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

EBA/GL/2016/01 29/02/2016. Lopulliset ohjeet

EBA/GL/2016/01 29/02/2016. Lopulliset ohjeet EBA/GL/2016/01 29/02/2016 Lopulliset ohjeet Tarkistetut ohjeet maailmanlaajuisen järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta Näiden ohjeiden

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, 17.12.2016 L 344/117 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/2299, annettu 2 päivänä marraskuuta 2016, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. syyskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. syyskuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. syyskuuta 2017 (OR. en) 11912/17 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 4. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

OHJEET MAKSUVALMIUSVAATIMUKSEEN LIITTYVIEN TIETOJEN JULKISTAMISESTA EBA/GL/2017/01 21/06/2017. Ohjeet

OHJEET MAKSUVALMIUSVAATIMUKSEEN LIITTYVIEN TIETOJEN JULKISTAMISESTA EBA/GL/2017/01 21/06/2017. Ohjeet EBA/GL/2017/01 21/06/2017 Ohjeet maksuvalmiusvaatimukseen liittyvien tietojen julkistamisesta maksuvalmiusriskin hallintaa koskevan julkistamisen täydentämiseksi asetuksen (EU) N:o 575/2013 435 artiklan

Lisätiedot

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46.

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46. 1.6.2016 FI L 144/99 PÄÄTÖKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/868, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2017) 5959 final LIITTEET 1 ja 2.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja C(2017) 5959 final LIITTEET 1 ja 2. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 6. syyskuuta 2017 (OR. en) 11912/17 ADD 1 EF 182 ECOFIN 699 DELACT 151 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 4. syyskuuta 2017 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti

KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.3.2014 COM(2014) 140 final KOMISSION TIEDONANTO EUROOPAN PARLAMENTILLE Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 6 kohdan mukaisesti neuvoston ensimmäisessä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/06 18. heinäkuuta 2014 Ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita 1 EPV:n ohjeet elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä eri skenaarioista Ohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus stan Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

GL ON THE MINIMUM LIST OF SERVICES AND FACILIITES EBA/GL/2015/ Ohjeet

GL ON THE MINIMUM LIST OF SERVICES AND FACILIITES EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Ohjeet niiden tapausten määrittämisestä direktiivin 2014/59/EU 42 artiklan 14 kohdan nojalla, joissa tavanomaisen maksukyvyttömyysmenettelyn mukaisesta varojen tai velkojen likvidoimisesta

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 5/2014

Määräykset ja ohjeet 5/2014 Määräykset ja ohjeet 5/2014 Raportointi varojen vakuussidonnaisuudesta Dnro FIVA 13/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

3. Näissä ohjeissa määritetään yksityiskohtaisesti, mitä tietoja EKP edellyttää ilmoituksen sisältävän.

3. Näissä ohjeissa määritetään yksityiskohtaisesti, mitä tietoja EKP edellyttää ilmoituksen sisältävän. DANIÈLE NOUY Valvontaelimen puheenjohtaja ECB-PUBLIC Merkittävien laitosten johdolle Frankfurt am Mainissa 28.7.2017 Ohjeet järjestävän laitoksen tai alullepanevan laitoksen toteuttamaan liiketoimeen liittyvää

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

9480/17 mha/sj/mh DGG 1C

9480/17 mha/sj/mh DGG 1C Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 31. toukokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0360 (COD) 9480/17 EF 103 ECON 434 CCG 16 CODEC 873 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. toukokuuta 2015 (OR. en) 9406/15 ADD 2 ECOFIN 419 EF 95 DELACT 55 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 28. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin puolesta

Lisätiedot

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto.

Konsolidoitu TEKSTI CONSLEG: 2001O /10/2001. tuotettu CONSLEG-järjestelmällä. Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto. FI Konsolidoitu TEKSTI tuotettu CONSLEG-järjestelmällä Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimistossa CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Sivumäärä: 6 < Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2016 (OR. en) 5759/16 EF 16 ECOFIN 65 DELACT 11 SAATE Lähettäjä: Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Saapunut: 26. tammikuuta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

1.2 Säännöt rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä. 1.2.5.4 Seuraamukset vastapuolen sääntövelvoitteiden rikkomisesta

1.2 Säännöt rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä. 1.2.5.4 Seuraamukset vastapuolen sääntövelvoitteiden rikkomisesta 1 Rahapolitiikka 1.1 Rahapolitiikan välineisiin liittyviä sopimuksia 1.1.1 Vastapuolisopimus 1.1.2 Yleissopimus valuuttaswapeista 1.1.3 Yleissopimus takaisinostosopimuksista 1.1.4 Varantotilisopimus 1.2

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 17.9.2007 KOM(2007) 525 lopullinen 2007/0192 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS euron väärentämisen torjunnan edellyttämistä toimenpiteistä annetun asetuksen (EY) N:o 1338/2001

Lisätiedot

L 330/20 Euroopan unionin virallinen lehti

L 330/20 Euroopan unionin virallinen lehti L 330/20 Euroopan unionin virallinen lehti 15.12.2007 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 1489/2007, annettu 29 päivänä marraskuuta 2007, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta annetun asetuksen

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

option käyttöön otto

option käyttöön otto CRR 6(4) Likviditeettiriski CRR 11(3) Likviditeettiriski CRR 8 Likviditeettiriski Option kuvaus Optio olla soveltamatta asetuksen kuudennen osan (maksuvalmius) velvoittta sijoituspalveluyrityksiin Optio

Lisätiedot

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet

OHJEET VÄHIMMÄISPALVELUT JA -TOIMINNOT SISÄLTÄVÄSTÄ LUETTELOSTA EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/06 06.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 65 artiklan 5 kohdan nojalla laadittavasta luettelosta, joka sisältää vastaanottajalle siirrettävän liiketoiminnan harjoittamiseksi tarvittavat vähimmäispalvelut

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

OHJEET TUKITOIMENPITEISIIN MAHDOLLISESTI JOHTAVISTA TESTEISTÄ, TARKASTELUISTA JA MENETTELYISTÄ EBA/GL/2014/ syyskuuta 2014

OHJEET TUKITOIMENPITEISIIN MAHDOLLISESTI JOHTAVISTA TESTEISTÄ, TARKASTELUISTA JA MENETTELYISTÄ EBA/GL/2014/ syyskuuta 2014 EBA/GL/2014/09 22. syyskuuta 2014 Ohjeet, jotka koskevat luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä annetun direktiivin 32 artiklan 4 kohdan d alakohdan iii alakohdan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan, L 366/36 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 1374/2014, annettu 28 päivänä marraskuuta 2014, tilastointiin liittyvistä vakuutuslaitosten tiedonantovaatimuksista (EKP/2014/50) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) 9885/17 EF 114 ECOFIN 488 DELACT 90 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 31. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1,

ottaa huomioon komission ehdotuksen (KOM(2003) 560) 1, P5_TA(2004)0004 Uudet synteettiset ja muut huumausaineet * Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma ehdotuksesta neuvoston päätökseksi uusia synteettisiä ja muita huumausaineita koskevasta tietojenvaihdosta,

Lisätiedot

KOMISSIO (98/C 280/08) KOM(1998) 449 lopull. 98/0243(COD) 3) tämän direktiivin arvopaperien ja rahamarkkinavälineiden

KOMISSIO (98/C 280/08) KOM(1998) 449 lopull. 98/0243(COD) 3) tämän direktiivin arvopaperien ja rahamarkkinavälineiden C 280/6 FI II (Valmistavat säädökset) KOMISSIO Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset)

Lisätiedot

TARGET2- Suomen Pankki Järjestelmän säännöt

TARGET2- Suomen Pankki Järjestelmän säännöt AUTOMAATTISIA VAKUUSTOIMINTOJA KOSKEVAT SÄÄNNÖT Määritelmät Näissä säännöissä tarkoitetaan 1. automaattisella vakuustoiminnolla (auto-collateralisation) euroalueen kansallisen keskuspankin keskuspankkirahassa

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 24.9.2015 L 248/45 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2015/1599, annettu 10 päivänä syyskuuta 2015, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2015/30) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) L 193/134 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/1196, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2010/21 muuttamisesta (EKP/2015/26) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet. suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5

Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet. suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5 Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet suurituloisia koskevasta tietojen keruusta EBA/GL/2012/5 Lontoo 27.7.2012 Ohjeiden velvoittavuus 1. Tämän asiakirjan ohjeet on annettu Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.3.2015 COM(2015) 141 final 2015/0070 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS asetuksessa (EU) N:o 1306/2013 säädetyn suorien tukien mukautusasteen vahvistamisesta

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2012O0018 FI 09.11.2012 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 2 päivänä elokuuta 2012,

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleistä 1 (7) Maariskitiedonkeruussa (N-taulukot) analysoidaan raportoivan luottolaitoksen ilman ulkomaisia sivukonttoreita, luottolaitoksen ulkomaisten sivukonttoreiden, luottolaitoksen

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 2.6.2015 L 135/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2015/850, annettu 30 päivänä tammikuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, 21.1.2016 L 14/25 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/64, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanosta annettujen suuntaviivojen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.6.2006 KOM(2006) 320 lopullinen 2006/0109 (CNS) 2006/0110 (CNB) KOMISSION TIEDONANTOEUROOPAN PARLAMENTILLE, NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN KESKUSPANKILLE euroon ja Sloveniaan

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 COM(2012) 792 final 2012/0367 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU

Lisätiedot

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI

Ohjeet. keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA FI Ohjeet keskusvastapuolten ja kauppapaikkojen tapahtumasyötteiden antamisesta arvopaperikeskusten saataville 08/06/2017 ESMA70-151-298 FI Sisällysluettelo 1 Soveltamisala... 3 2 Määritelmät... 4 3 Tarkoitus...

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.7.2016 COM(2016) 466 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUKSEKSI vaatimuksista kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet

Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet EIOPABoS14/171 FI Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS,

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS, C 120/2 FI Euroopan unionin virallinen lehti 13.4.2017 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2017, yhteisistä eritelmistä, jotka koskevat unionin oikeuden sallimien tiettyjen vaihtoehtojen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rahoitus- ja vakuutusryhmittymän vakavaraisuuden laskemisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain (699/2004)

Lisätiedot

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2017,

ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2017, FI ECB-PUBLIC EUROOPAN KESKUSPANKIN SUOSITUS, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2017, yhteisistä eritelmistä, jotka koskevat unionin oikeuden sallimien tiettyjen vaihtoehtojen ja tietyn harkintavallan käyttöä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel (LUONNOS) 6.2.2006 [Toimielinten välinen viite] Luonnos: KOMISSION ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta tietojen

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 26/2013

Määräykset ja ohjeet 26/2013 Määräykset ja ohjeet 26/2013 Yhteiseurooppalainen raportointi (COREP) Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 29.6.2014 Muutospäivä: 7.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) L 101/156 13.4.2017 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2017/697, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2017, siitä, miten kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää unionin oikeuden

Lisätiedot

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. L 104/20 Euroopan unionin virallinen lehti 24.4.2010 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 347/2010, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 245/2009 muuttamisesta loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä

Lisätiedot

1 artikla. Kohde ja soveltamisala

1 artikla. Kohde ja soveltamisala L 107/76 25.4.2015 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/656, annettu 4 päivänä helmikuuta 2015, ehdoista, joiden täyttyessä luottolaitoksilla on lupa sisällyttää kesken tilikauden ja tilikauden päätteeksi

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 1745/2003, annettu 12 päivänä syyskuuta 2003, vähimmäisvarantojen soveltamisesta (EKP/2003/9)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 1745/2003, annettu 12 päivänä syyskuuta 2003, vähimmäisvarantojen soveltamisesta (EKP/2003/9) L 250/10 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 1745/2003, annettu 12 päivänä syyskuuta 2003, vähimmäisvarantojen soveltamisesta (EKP/2003/9) EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 13.7.2005. Luonnos KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2005, annettu [ ]päivänä [ ]kuuta [ ], yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta neuvoston asetuksen (EY) N:o 2494/95

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Luottolaitosten riskitiedonkeruu Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.2.2014 Voimaantulopäivä 31.3.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet käytettäessä 4.3c dnro 12/120/2006 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA 1 (14) MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA Tietojen ilmoittamiseen liittyvät teknisluonteiset säännöt, ohjeet ja kuvaukset

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. elokuuta 2016 (OR. en) 11749/16 EF 257 ECOFIN 764 DELACT 173 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 22. elokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

FI LIITE XI VELKAANTUNEISUUSRAPORTOINTI

FI LIITE XI VELKAANTUNEISUUSRAPORTOINTI VELKAANTUNEISUUSRAPORTOINTI I OSA: YLEISET OHJEET 1 1. RAPORTOINTIMALLIEN MERKINTÄ JA MUUT KÄYTÄNNÖT... 1 1.1. RAPORTOINTIMALLIEN MERKINTÄ... 1 1.2. NUMEROINTIKÄYTÄNTÖ... 1 1.3. ETUMERKKIÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNÖT...

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia. 27.2.

Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia. 27.2. Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia 27.2.2014 1 Johdanto Kriisin mahdollisuuteen kansainvälisen rahoitusjärjestelmän

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o / annettu [ ], jolla muutetaan komission asetusta (EY) N:o 2042/2003 lentokelpoisuuden ja ilmailutuotteiden, osien ja laitteiden

Lisätiedot

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi selvityksen lopullisuudesta ja vakuuksista /* KOM/96/0193 lopull.

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi selvityksen lopullisuudesta ja vakuuksista /* KOM/96/0193 lopull. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi selvityksen lopullisuudesta ja vakuuksista /* KOM/96/0193 lopull. - COD 96/0126 */ Virallinen lehti nro C 207, 18/07/1996 s. 0013 Ehdotus Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EBA/GL/2015/ Ohjeet

EBA/GL/2015/ Ohjeet EBA/GL/2015/04 07.08.2015 Ohjeet direktiivin 2014/59/EU 39 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuista konkreettisista olosuhteista, jotka muodostavat merkittävän uhan rahoitusvakaudelle, ja liiketoiminnan myynnin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

Ohjeet. varojen sidoinnaisuuden astetta (encumbered and unencumbered assets) koskevien tietojen julkistamisesta. 27. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/03

Ohjeet. varojen sidoinnaisuuden astetta (encumbered and unencumbered assets) koskevien tietojen julkistamisesta. 27. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/03 OHJEET VAROJEN SITOUTUMISASTETTA KOSKEVIEN TIETOJEN JULKISTAMISESTA 27. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/03 Ohjeet varojen sidoinnaisuuden astetta (encumbered and unencumbered assets) koskevien tietojen julkistamisesta

Lisätiedot

Lopulliset ohjeet EBA/GL/2017/02 11/07/2017

Lopulliset ohjeet EBA/GL/2017/02 11/07/2017 EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Lopulliset ohjeet pankkien elvytys- ja kriisinratkaisudirektiivin mukaisen alaskirjauksen ja muuntamisen järjestyksen ja vakavaraisuusasetuksen/vakavaraisuusdirektiivin keskinäisistä

Lisätiedot

Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat

Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Y01 Raportoitava ajankohta / Tasearvo/ Luottovasta- Riskipaino Riskipainotettu Vakavaraisuussuhdetta koskeva laskelma Nimellisarvo arvokerroin, % % arvo

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2011 (27.07) (OR. en) 13263/11 CONSOM 133 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2011 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Kom:n

Lisätiedot

19. kesäkuuta 2014 EBA/GL/2014/04. Ohjeet

19. kesäkuuta 2014 EBA/GL/2014/04. Ohjeet 19. kesäkuuta 2014 EBA/GL/2014/04 Ohjeet luottolaitosten varainhankintasuunnitelmien yhdenmukaisista määritelmistä ja raportointilomakkeista suosituksen EJRK/2012/02 suosituksen A kohdan 4 mukaisesti 1

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI. direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti Mayotten osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.8.2013 COM(2013) 577 final 2013/0280 (CNS) C7-0268/13 Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivien 2006/112/EY ja 2008/118/EY muuttamisesta Ranskan syrjäisempien alueiden ja erityisesti

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2017 COM(2017) 111 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETAsopimuksen liitteen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) L 306/32 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/1993, annettu 4 päivänä marraskuuta 2016, merkittäviä ja vähemmän merkittäviä laitoksia sisältävien laitosten suojajärjestelmien Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], FI 10830 rev. 3 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2003) Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot