FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)"

Transkriptio

1 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan mukaisen maksuvalmiusvaatimuksen noudattamisen valvonnassa tarvittavat varoja koskevat tiedot. Kohdat, joita laitosten ei tarvitse täyttää, on merkitty harmaalla taustavärillä. 2. Varat on ilmoitettava tämän taulukon seuraavissa kuudessa osiossa: 3. Asetuksen (EU) N:o 575/ ja 417 artiklan vaatimukset täyttävät varat: asetuksen (EU) N:o 575/2013 edellyttämää raportointia varten likvideiksi määritellyt varat, jotka täyttävät likvidejä varoja koskevat operatiiviset vaatimukset. 4. Varat, jotka täyttävät asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan b ja d alakohdan vaatimukset mutta eivät täytä 417 artiklan b ja c alakohdan vaatimuksia. 5. Likvidien varojen erät, joihin sovelletaan lisäraportointia asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteen III mukaisesti. 6. Varat, jotka eivät täytä asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan vaatimuksia mutta täyttävät 417 artiklan b ja c alakohdan vaatimukset. 7. Kohtelu, jota sovelletaan lainkäyttöalueisiin, joiden likvidit varat eivät ole riittävät. 8. Sharia-lain mukaisten varojen ilmoittaminen vaihtoehtoisiksi varoiksi 509 artiklan 2 kohdan i alakohdan nojalla Erityiset huomautukset 9. Kohtien osalta laitosten on ilmoitettava asiaankuuluvat summat sarakkeessa Kohtien osalta laitosten on ilmoitettava varojen markkina-arvo sarakkeessa 010 ja 418 artiklan mukainen arvo sarakkeessa 020 kunkin omaisuuseräluokan osalta erikseen. 11. Kohdan 1.5 osalta laitosten on ilmoitettava asiaankuuluvat nostettavissa olevat summat sarakkeessa Kohdan 1.6.1/1.6.2 osalta laitosten on ilmoitettava asiaankuuluvat summat sarakkeessa 030/ Kohtien osalta asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan viimeisen alakohdan mukaisesti siihen asti, kun korkealle ja erittäin korkealle likvidiydelle ja luottoluokalle on annettu 460 artiklan mukaisesti yhtenäinen määritelmä, laitosten on itse määritettävä kussakin

2 valuutassa siirtokelpoiset varat, joiden likvidiys ja luottoluokka on korkea tai erittäin korkea, ja ilmoitettava kyseisten varojen markkina-arvo sarakkeissa 010 ja 030 ja 418 artiklan mukainen arvo sarakkeissa 020 ja Kohtien ja osalta laitosten on ilmoitettava vain varat, jotka täyttävät kaikki asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan operatiiviset vaatimukset. 15. Kohtien osalta laitosten on ilmoitettava varat, jotka muutoin ilmoitettaisiin kohdissa mutta jotka eivät täytä asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan b ja c alakohdan operatiivisia vaatimuksia. 16. Kohtien osalta, lukuun ottamatta kohtaa 1.5, laitosten on ilmoitettava vain varat, jotka täyttävät kaikki asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan vaatimukset. 17. Kohtien osalta laitosten on ilmoitettava vain varat, joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteen III mukaista likvidejä varoja koskevaa lisäraportointia. Lukuun ottamatta kohdissa 3.1, 3.3 ja 3.9 tarkoitettuja varoja, kaikkien varojen on täytettävä kyseisen liitteen viimeisen kohdan edellytykset. 18. Kohtien osalta laitosten on ilmoitettava vain sellaiset varat, jotka eivät täytä asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan vaatimuksia mutta täyttävät 417 artiklan b ja c alakohdan vaatimukset. 19. Kohtien osalta laitosten on ilmoitettava vain sellaiset erät, joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan poikkeuksia, jotka koskevat valuuttoja, joiden likvidien varojen saatavuuteen liittyy rajoituksia. 20. Kohdissa vain Sharia-lain mukaisten pankkien on ilmoitettava Sharia-lain mukaisia rahoitustuotteita koskevat erät, joita voidaan pitää vaihtoehtona asetuksen (EU) N:o 575/ artiklassa tarkoitetuille likvideille varoille. 21. Taulukon kaikkien kohtien osalta, lukuun ottamatta kohtia , , , ja 5.2, ilmoitettavan likvidien varojen arvon on oltava markkina-arvo tai asianmukaisten arvonleikkausten soveltamisen jälkeinen arvo. Kohdissa , , , 3.10 ja 5.2 on ilmoitettava kyseisessä kohdassa edellytetty summa. Kohdissa 1.5 ja 3.9 on ilmoitettava asianomainen nostettavissa oleva summa. Likvidien varojen raportointimalli Tiettyjä rivejä koskevat ohjeet Rivi Viittaukset lainsäädäntöön ja ohjeet 1. VARAT, JOTKA TÄYTTÄVÄT ASETUKSEN (EU) N:O 575/ JA 417 ARTIKLAN VAATIMUKSET Tässä kohdassa ilmoitetaan varat, joiden likvidiys ja luottoluokka on määritetty potentiaalisesti korkeaksi tai erittäin korkeaksi (asetus (EU) N:o 575/2013). 2

3 1.1 Käteisvarat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan a alakohta 010 Käteisvarat yhteensä, mukaan luettuina kolikot ja setelit. Tässä ei ilmoiteta muihin laitoksiin talletettuja käteisvaroja. Nämä ilmoitetaan raportointimallin 1.3 Sisäänvirtaukset vakuuksia koskevassa kohdassa, jos ne hyväksytään 30 päivän sisällä saapuviksi maksuiksi. 1.2 Keskuspankeilta olevat saamiset 020 Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan a alakohta Keskuspankeilta olevien saamisten yhteismäärä Vastuut, jotka voidaan nostaa stressikausina 030 Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan a alakohta Muut siirtokelpoiset varat, jotka muodostuvat saamisista seuraavilta tai ovat seuraavien takaamia saamisia Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan c alakohta siirtokelpoiset varat, jotka muodostuvat saamisista seuraavilta tai ovat seuraavien takaamia saamisia: jäsenvaltion, sellaisen alueen, jolla on itsenäinen veronkantooikeus, tai kolmannen maan keskushallinto; varat keskushallinnon tai aluehallinnon kotimaan valuutan määräisinä, jos laitoksella on kyseisessä jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa maksuvalmiusriski, jonka se kattaa kyseisillä likvideillä varoilla Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohta muodostuvat saamisista seuraavilta 040 Kohdan mukaiset varat, jotka muodostuva saamisista edellä luetelluilta, 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdan mukaisilta vastapuolilta ovat seuraavien takaamia saamisia 050 Kohdan mukaiset varat, jotka ovat edellä lueteltujen, 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan i alakohdan mukaisten vastapuolten takaamia saamisia siirtokelpoiset varat, jotka muodostuvat saamisista seuraavilta tai ovat seuraavien takaamia saamisia: keskuspankit ja muun kuin keskushallinnon julkisyhteisöt tai julkisoikeudelliset laitokset; varat keskuspankin ja julkisyhteisön kotimaan valuutan määräisinä 3

4 Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohta muodostuvat saamisista seuraavilta 060 Kohdan mukaiset varat, jotka muodostuva saamisista edellä luetelluilta, 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdan mukaisilta vastapuolilta ovat seuraavien takaamia saamisia Kohdan mukaiset varat, jotka ovat edellä lueteltujen, 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan ii alakohdan mukaisten vastapuolten takaamia saamisia siirtokelpoiset varat, jotka muodostuvat saamisista seuraavilta tai ovat seuraavien takaamia saamisia: Kansainvälinen järjestelypankki (BIS), Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF), komissio ja kansainväliset kehityspankit Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan c alakohdan iii alakohta muodostuvat saamisista seuraavilta 080 Kohdan mukaiset varat, jotka muodostuva saamisista edellä luetelluilta, 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan iii alakohdan mukaisilta vastapuolilta ovat seuraavien takaamia saamisia 090 Kohdan mukaiset varat, jotka ovat edellä lueteltujen, 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan iii alakohdan mukaisten vastapuolten takaamia saamisia siirtokelpoiset varat, jotka muodostuvat saamisista seuraavilta tai ovat seuraavien takaamia saamisia: Euroopan rahoitusvakausväline ja Euroopan vakausmekanismi Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan c alakohdan iv alakohta muodostuvat saamisista seuraavilta 100 Kohdan mukaiset varat, jotka muodostuva saamisista edellä luetelluilta, 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan iv alakohdan mukaisilta vastapuolilta 4

5 ovat seuraavien takaamia saamisia 110 Kohdan mukaiset varat, jotka ovat edellä lueteltujen, 416 artiklan 1 kohdan c alakohdan iv alakohdan mukaisten vastapuolten takaamia saamisia yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavan yrityksen (CIU) osakkeita tai osuuksia koskevat 416 artiklan 1 kohdan mukaiset omaisuuserät Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 6 kohta artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaiset omaisuuserät artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaiset omaisuuserät artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaiset omaisuuserät rahapolitiikan soveltamisalaan kuuluvat keskuspankkien takaamat valmiusluottojärjestelyt, siinä määrin kuin näiden järjestelyjen vakuutena eivät ole likvidit varat, ja kun hätätilanteisiin liittyvä maksuvalmiusapu suljetaan pois Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan e alakohta talletukset keskusluottolaitoksessa ja muu sääntömääräisesti tai sopimuksen perusteella saatavissa oleva keskusluottolaitoksen, asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 7 kohdassa tarkoitetun ryhmän jäseninä olevien laitosten tai mainitun asetuksen 10 artiklan mukaisen vapautuksen ehdot täyttävien laitosten likvidi rahoitus, siinä määrin kuin tämän rahoituksen vakuutena eivät ole likvidit varat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan f alakohta jos luottolaitos kuuluu säädännäisellä perusteella johonkin ryhmään, säädännäisperusteiset vähimmäistalletukset keskusluottolaitoksessa ja muu sääntömääräisesti tai sopimuksen perusteella saatavissa oleva keskusluottolaitoksen likvidi rahoitus talletukset sopimuksen perusteella saatavissa oleva rahoitus 1.7 varat, jotka ovat jäsenvaltion keskus- tai aluehallinnon perustaman luottolaitoksen liikkeeseen laskemia 5

6 Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohta 1.8 rahoitusalan ulkopuoliset yrityslainat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan b tai c alakohta Rahoitusalan ulkopuoliset yrityslainat on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan mukaisten luottoluokkien perusteella luottoluokka luottoluokka luottoluokka luottolaitoksen liikkeeseen laskemat joukkolainat, joihin voidaan soveltaa 129 artiklan 4 tai 5 kohdassa säädettyä käsittelyä Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta Joukkolainat, joihin voidaan soveltaa 129 artiklan 4 tai 5 kohdassa säädettyä käsittelyä, on ilmoitettava 129 artiklan 4 tai 5 kohdan mukaisten luottoluokkien perusteella luottoluokka luottoluokka luottoluokka omaisuusvakuudelliset välineet, joilla on EPV:n 509 artiklan 3, 4 ja 5 kohdan kriteerien mukaisesti vahvistama korkein luottoluokka Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta Kyseiset erät on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 575/2013 II osaston 5 luvun ja artiklan mukaisten luottoluokkien perusteella luottoluokka luottoluokka luottoluokka Asuinkiinteistövakuudelliset välineet kohdissa , ja ilmoitetuista välineistä Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta 6

7 Kyseiset erät on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 575/2013 II osaston 5 luvun ja 123, 124, 125 ja 126 artiklan mukaisten luottoluokkien perusteella luottoluokka luottoluokka luottoluokka direktiivin 2009/65/EY 52 artiklan 4 kohdan mukaiset joukkolainat, joita ei ole ilmoitettu kohdassa Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta Kyseiset erät on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 4 tai 5 kohdan mukaisten luottoluokkien perusteella luottoluokka luottoluokka luottoluokka Muut siirtokelpoiset varat, joiden likvidiys ja luottoluokka ovat erittäin korkeat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan b alakohta Kyseiset erät on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 575/2013 III osan II osastossa olevan 2 luvun mukaisten luottoluokkien perusteella Tässä ilmoitetaan vain sellaiset erät, joita ei ole ilmoitettu edellä olevilla riveillä luottoluokka luottoluokka luottoluokka Muut siirtokelpoiset varat, joiden likvidiys ja luottoluokka ovat korkeat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan d alakohta Kyseiset erät on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 575/2013 III osan II osastossa olevan 2 luvun mukaisten luottoluokkien perusteella 7

8 Tässä ilmoitetaan vain sellaiset erät, joita ei ole ilmoitettu edellä olevilla riveillä luottoluokka luottoluokka luottoluokka 3 2. VARAT, JOTKA TÄYTTÄVÄT ASETUKSEN (EU) N:O 575/ ARTIKLAN 1 KOHDAN b JA d ALAKOHDAN VAATIMUKSET MUTTA EIVÄT TÄYTÄ 417 ARTIKLAN b JA c ALAKOHTIA Erät ilmoitetaan vain yhdessä alaluokassa myös tapauksissa, joissa kumpikaan säännös ei täyty. 2.1 Varat, jotka eivät ole maksuvalmiuden hallintatoiminnon valvonnassa Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan c alakohta 2.2 varat, jotka eivät ole laillisesti ja käytännössä milloin tahansa seuraavien 30 päivän aikana helposti saatavilla ja realisoitavissa suoralla myynnillä tai pelkällä takaisinostosopimuksella hyväksytyillä takaisinostomarkkinoilla Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan b alakohta 3. Likvidien varojen erät, joihin sovelletaan lisäraportointia Laitosten on ilmoitettava vain varat, joihin sovelletaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteen III mukaista lisäraportointia. Lukuun ottamatta kohtia 3.1, 3.2 ja 3.9, kaikkien varojen on täytettävä kyseisen liitteen viimeisen kohdan edellytykset. 3.1 Käteisvarat Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 1 kohta 420 Käteisvarat yhteensä, mukaan luettuina kolikot ja setelit. Tässä ilmoitetaan vain sellaiset käteisvarat, jotka eivät täytä jotakin 416 artiklan 3 kohdan c, d ja e alakohdan ehdoista ja joita ei siten voi ilmoittaa kohdassa 1.1. Tässä ei ilmoiteta muihin laitoksiin talletettuja käteisvaroja. Nämä ilmoitetaan raportointimallin 1.3 Sisäänvirtaukset vakuuksia koskevassa kohdassa, jos ne hyväksytään 30 päivän sisällä saapuviksi maksuiksi. 8

9 3.2 Keskuspankkisaamiset siinä määrin kuin saamiset voidaan nostaa stressikausien aikana 430 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 2 kohta Keskuspankeilta olevat saamiset yhteensä siinä määrin kuin saamiset voidaan nostaa stressikausien aikana. Tässä ilmoitetaan vain sellaiset vastuut, jotka eivät täytä jotakin c, d ja e alakohdan ehdoista ja joita ei siten voi ilmoittaa kohdassa siirtokelpoiset arvopaperit, joiden riskipaino on 0 % ja jotka eivät ole laitoksen tai minkään siihen sidoksissa olevan yhteisön velkoja Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 3 kohta Arvopaperit, joiden riskipaino on 0 % ja jotka muodostuvat saamisista jäsenvaltion tai kolmannen maan keskushallinnolta tai ovat näiden takaamia liitteessä III olevan 5 kohdan mukaisesti. Josta: saatavat valtioilta Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 3 kohta valtioiden takaamat saatavat Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 3 kohta saatavat keskuspankeilta tai niiden takaamat saatavat Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 3 kohta saatavat muun kuin keskushallinnon julkisyhteisöiltä tai julkisoikeudellisilta laitoksilta, alueilta, joilla on itsenäinen veronkanto-oikeus, ja paikallisviranomaisilta tai näiden takaamat saatavat Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 3 kohta saatavat Kansainväliseltä järjestelypankilta (BIS), Kansainvälisen valuuttarahastolta (IMF), Euroopan unionilta, Euroopan rahoitusvakausvälineeltä, Euroopan vakausmekanismilta, tai kansainvälisiltä kehityspankeilta ja näiden takaamat saatavat Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 3 kohta muut kuin 3.3 kohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, joissa on kyse valtion tai keskuspankin kotimaisissa valuutoissa liikkeeseen laskemista saatavista valtioilta tai keskuspankeilta tai niiden takaamista saatavista, valuutassa ja maassa, jossa likviditeettiriski on otettu, tai ulkomaanvaluutassa, siinä määrin kuin tällainen velka vastaa pankin toimintaan liittyviä likviditeettitarpeita kyseisessä kolmannessa maassa Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 4 kohta 9

10 3.5 siirtokelpoiset arvopaperit, joiden riskipaino on 20 % ja jotka eivät ole laitoksen tai minkään siihen sidoksissa olevan yhteisön velkoja Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 5 kohta Arvopaperit, joiden riskipaino on 20 % ja jotka muodostuvat saamisista jäsenvaltion tai kolmannen maan keskushallinnolta tai ovat näiden takaamia liitteessä III olevan 5 kohdan mukaisesti. Josta: saatavat valtioilta Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 5 kohta valtioiden takaamat saatavat Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 5 kohta saatavat keskuspankeilta tai näiden takaamat saatavat Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 5 kohta saatavat muun kuin keskushallinnon julkisyhteisöiltä tai julkisoikeudellisilta laitoksilta, alueilta, joilla on itsenäinen veronkanto-oikeus, ja paikallisviranomaisilta ja näiden takaamat saatavat Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 5 kohta saatavat Kansainväliseltä järjestelypankilta (BIS), Kansainvälisen valuuttarahastolta (IMF), Euroopan unionilta, Euroopan rahoitusvakausvälineeltä, Euroopan vakausmekanismilta, tai kansainvälisiltä kehityspankeilta ja näiden takaamat saatavat Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 5 kohta muut kuin kohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, joihin asetuksen (EU) N:o 575/2013 III osan II osaston 2 luvun nojalla sovelletaan 20 prosentin tai sitä parempaa riskipainoa tai jotka sisäisen luokituksen mukaan sijoitetaan vastaavaan luottoluokkaan ja jotka täyttävät jonkin liitteessä III olevan 6 kohdan edellytyksistä Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 6 kohta muut kuin kohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, joihin III osan II osaston 2 luvun nojalla sovelletaan 50 prosentin tai sitä parempaa riskipainoa tai jotka sisäisen luokituksen mukaan sijoitetaan vastaavaan luottoluokkaan ja joissa ei ole kyse saatavasta arvopaperistamista varten perustetulta erillisyhtiöltä (SSPE), laitokselta tai siihen sidoksissa olevilta yhteisöiltä 10

11 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 7 kohta muut kuin kohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit, joiden vakuutena ovat varat joihin III osan II osaston 2 luvun nojalla sovelletaan 35 prosentin tai sitä parempaa riskipainoa tai jotka sisäisen luokituksen mukaan sijoitetaan vastaavaan luottoluokkaan ja joiden täytenä vakuutena on asuinkiinteistö 125 artiklan mukaisesti Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 8 kohta 3.9 rahapolitiikan soveltamisalaan kuuluvat keskuspankkien takaamat valmiusluottojärjestelyt, siinä määrin kuin näiden järjestelyjen vakuutena eivät ole likvidit varat, ja kun hätätilanteisiin liittyvä maksuvalmiusapu suljetaan pois 580 Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 9 kohta Tämä kohta täytetään vain siinä tapauksessa, että asianomaisia tietoja ei ole ilmoitettu kohdassa Lakisääteiset tai sääntömääräiset vähimmäistalletukset keskusluottolaitoksessa ja muu sääntömääräisesti tai sopimuksen perusteella saatavissa oleva keskusluottolaitoksen tai 113 artiklan 7 kohdassa tarkoitetun ryhmän jäseninä olevien laitosten tai 10 artiklan mukaisen vapautuksen ehdot täyttävien laitosten likvidi rahoitus, siinä määrin kuin tämän rahoituksen vakuutena eivät ole likvidit varat, jos luottolaitos kuuluu säädösperusteisesti johonkin ryhmään Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 10 kohta Tämä kohta täytetään vain siinä tapauksessa, että asianomaisia tietoja ei ole ilmoitettu kohdassa pörssilistattuihin keskusvastapuolessa määritetyt oman pääoman ehtoiset osakkeet, jotka ovat osa keskeistä osakeindeksiä, jotka on ilmoitettu jäsenvaltion kotimaan valuutan määräisinä ja joita laitos tai jokin siihen sidoksissa oleva yhteisö ei ole laskenut liikkeeseen Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 11 kohta virallisesti hyväksytyssä pörssissä kaupankäynnin kohteena oleva allokoitu kulta Asetuksen (EU) N:o 575/2013 liitteessä III oleva 12 kohta VARAT, JOTKA EIVÄT TÄYTÄ ASETUKSEN (EU) N:o 575/

12 ARTIKLAN VAATIMUKSIA mutta täyttävät 417 artiklan b ja c alakohdan vaatimukset 4.1 Rahoitusalan yhtiöiden liikkeeseen laskemat yrityslainat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohta Sijoituspalveluyrityksen, vahinkovakuutusyrityksen, rahoitusalan holdingyhtiön, rahoitusalan sekaholdingyhtiön tai muun direktiivin 2013/36/EU liitteessä I lueteltuja toimia suorittavan yhtiön liikkeeseen laskemat joukkolainat. Kyseiset erät on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan mukaisten luottoluokkien perusteella luottoluokka luottoluokka luottoluokka omat liikkeeseenlaskut Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan b alakohta Kyseiset erät on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan mukaisten luottoluokkien perusteella luottoluokka luottoluokka luottoluokka vakuudettomat luottolaitosten liikkeeseenlaskut Asetus (EU) N:o 575/2013 Kyseiset erät on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 1 kohdan mukaisten luottoluokkien perusteella luottoluokka luottoluokka luottoluokka omaisuusvakuudelliset arvopaperit, joita ei ole ilmoitettu kohdissa Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 4 kohdan b alakohta Kyseiset erät on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 575/2013 III osan II osastossa olevan 5 luvun ja 125 artiklan mukaisten luottoluokkien perusteella 12

13 luottoluokka luottoluokka luottoluokka asuinkiinteistövakuudelliset arvopaperit, joita ei ole ilmoitettu kohdissa Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan a alakohta Kyseiset erät on ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 575/2013 III osan II osastossa olevan 5 luvun ja 125 artiklan mukaisten luottoluokkien perusteella luottoluokka luottoluokka luottoluokka virallisesti hyväksytyssä pörssissä kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet ja merkittäviin indekseihin sisältyvät oman pääoman ehtoiset rahoitusvälineet, joita laitos ei ole itse laskenut liikkeeseen tai jotka finanssialan yhtiö on laskenut liikkeeseen Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 4 kohdan a alakohta ja 509 artiklan 3 kohdan c alakohta 4.7 kulta, jota ei ole ilmoitettu kohdassa Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 4 kohdan a alakohta ja 509 artiklan 3 kohdan c alakohta 4.8 taatut joukkovelkakirjalainat, joita ei ole ilmoitettu edellä Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan c alakohta 4.9 katetut joukkovelkakirjalainat, joita ei ole ilmoitettu edellä Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan c alakohta 4.10 yrityslainat, joita ei ole ilmoitettu edellä Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan c alakohta 4.11 kohdissa ilmoitettuihin varoihin perustuvat varat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan c alakohta 4.12 muut keskuspankkikelpoiset arvopaperit tai lainat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan b alakohta 13

14 paikallisviranomaisten joukkolainat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan b alakohta yritystodistukset Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 3 kohdan b alakohta luottosaatavat Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 4 kohdan c alakohta 5 Kohtelu, jota sovelletaan lainkäyttöalueisiin, joiden laadukkaat likvidit varat eivät ole riittävät Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohta 5.1 Poikkeuksen A soveltaminen (ulkomaanvaluutta) Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan a alakohta Poikkeuksen A nojalla hallussa olevien varojen yhteismäärä. 5.2 Poikkeuksen B soveltaminen (luotto asiaankuuluvalta keskuspankilta) 870 Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan b alakohta Poikkeuksen B nojalla nostettavissa oleva luotto yhteensä Sharia-lain mukaisten varojen ilmoittaminen vaihtoehtoisiksi varoiksi 509 artiklan 2 kohdan i alakohdan nojalla Asetuksen (EU) N:o 575/ artiklan 2 kohdan i alakohta 6.1 luottoluokka luottoluokka luottoluokka 3 14

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, L 14/30 21.1.2016 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Finanssivalvonnan 13.5.2015 vahvistamat säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Government Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

EBA/GL/2016/01 29/02/2016. Lopulliset ohjeet

EBA/GL/2016/01 29/02/2016. Lopulliset ohjeet EBA/GL/2016/01 29/02/2016 Lopulliset ohjeet Tarkistetut ohjeet maailmanlaajuisen järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta Näiden ohjeiden

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus stan Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 17.12.2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY täydentämisestä tietyillä huomattavia

Lisätiedot

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014

Ohjeet. jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita EBA/GL/2014/06. 18. heinäkuuta 2014 EBA/GL/2014/06 18. heinäkuuta 2014 Ohjeet jotka koskevat elvytyssuunnitelmiin sisällytettäviä eri skenaarioita 1 EPV:n ohjeet elvytyssuunnitelmiin sisällytettävistä eri skenaarioista Ohjeiden soveltaminen

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

1.2 Säännöt rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä. 1.2.5.4 Seuraamukset vastapuolen sääntövelvoitteiden rikkomisesta

1.2 Säännöt rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä. 1.2.5.4 Seuraamukset vastapuolen sääntövelvoitteiden rikkomisesta 1 Rahapolitiikka 1.1 Rahapolitiikan välineisiin liittyviä sopimuksia 1.1.1 Vastapuolisopimus 1.1.2 Yleissopimus valuuttaswapeista 1.1.3 Yleissopimus takaisinostosopimuksista 1.1.4 Varantotilisopimus 1.2

Lisätiedot

option käyttöön otto

option käyttöön otto CRR 6(4) Likviditeettiriski CRR 11(3) Likviditeettiriski CRR 8 Likviditeettiriski Option kuvaus Optio olla soveltamatta asetuksen kuudennen osan (maksuvalmius) velvoittta sijoituspalveluyrityksiin Optio

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan, L 366/36 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) N:o 1374/2014, annettu 28 päivänä marraskuuta 2014, tilastointiin liittyvistä vakuutuslaitosten tiedonantovaatimuksista (EKP/2014/50) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 24.9.2015 L 248/45 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EU) 2015/1599, annettu 10 päivänä syyskuuta 2015, rahamarkkinatilastoista annetun asetuksen (EU) N:o 1333/2014 muuttamisesta (EKP/2015/30) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2012O0018 FI 09.11.2012 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 2 päivänä elokuuta 2012,

Lisätiedot

KOMISSIO (98/C 280/08) KOM(1998) 449 lopull. 98/0243(COD) 3) tämän direktiivin arvopaperien ja rahamarkkinavälineiden

KOMISSIO (98/C 280/08) KOM(1998) 449 lopull. 98/0243(COD) 3) tämän direktiivin arvopaperien ja rahamarkkinavälineiden C 280/6 FI II (Valmistavat säädökset) KOMISSIO Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset)

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.2015 COM(2015) 117 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Jäsenvaltioiden myöntämät rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista

Lisätiedot

TARGET2- Suomen Pankki Järjestelmän säännöt

TARGET2- Suomen Pankki Järjestelmän säännöt AUTOMAATTISIA VAKUUSTOIMINTOJA KOSKEVAT SÄÄNNÖT Määritelmät Näissä säännöissä tarkoitetaan 1. automaattisella vakuustoiminnolla (auto-collateralisation) euroalueen kansallisen keskuspankin keskuspankkirahassa

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013,

KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.10.2013 C(2013) 6835 final KOMISSION DELEGOITU DIREKTIIVI / /EU, annettu 18.10.2013, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU liitteen IV muuttamisesta sen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel (LUONNOS) 6.2.2006 [Toimielinten välinen viite] Luonnos: KOMISSION ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY täytäntöönpanosta tietojen

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleistä 1 (7) Maariskitiedonkeruussa (N-taulukot) analysoidaan raportoivan luottolaitoksen ilman ulkomaisia sivukonttoreita, luottolaitoksen ulkomaisten sivukonttoreiden, luottolaitoksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS. unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.12.2012 COM(2012) 792 final 2012/0367 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) L 193/134 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/1196, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2015, Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2010/21 muuttamisesta (EKP/2015/26) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], FI 10830 rev. 3 EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel KOM(2003) Ehdotus: KOMISSION ASETUS, annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY täytäntöönpanosta takaisinosto-ohjelmille

Lisätiedot

1 artikla. Kohde ja soveltamisala

1 artikla. Kohde ja soveltamisala L 107/76 25.4.2015 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/656, annettu 4 päivänä helmikuuta 2015, ehdoista, joiden täyttyessä luottolaitoksilla on lupa sisällyttää kesken tilikauden ja tilikauden päätteeksi

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 1745/2003, annettu 12 päivänä syyskuuta 2003, vähimmäisvarantojen soveltamisesta (EKP/2003/9)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 1745/2003, annettu 12 päivänä syyskuuta 2003, vähimmäisvarantojen soveltamisesta (EKP/2003/9) L 250/10 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 1745/2003, annettu 12 päivänä syyskuuta 2003, vähimmäisvarantojen soveltamisesta (EKP/2003/9) EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Luottolaitosten riskitiedonkeruu Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.2.2014 Voimaantulopäivä 31.3.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

FI LIITE XI VELKAANTUNEISUUSRAPORTOINTI

FI LIITE XI VELKAANTUNEISUUSRAPORTOINTI VELKAANTUNEISUUSRAPORTOINTI I OSA: YLEISET OHJEET 1 1. RAPORTOINTIMALLIEN MERKINTÄ JA MUUT KÄYTÄNNÖT... 1 1.1. RAPORTOINTIMALLIEN MERKINTÄ... 1 1.2. NUMEROINTIKÄYTÄNTÖ... 1 1.3. ETUMERKKIÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNÖT...

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, L 121/20 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/774, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2015, julkisen sektorin omaisuuserien osto-ohjelmasta jälkimarkkinoilla (EKP/2015/10) EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO,

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia. 27.2.

Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia. 27.2. Rahoitusmarkkinat; markkinoiden ja sääntelyn tasapainosta Pääjohtaja Erkki Liikanen Helsingin yliopisto: Studia Collegialia 27.2.2014 1 Johdanto Kriisin mahdollisuuteen kansainvälisen rahoitusjärjestelmän

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet käytettäessä 4.3c dnro 12/120/2006 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan

Ia on Euroopan unionin neuvoston antama päätöslauselma rahanväärennyksen estämiseksi annettavan rikosoikeudellisen suojan HE 154/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 37 luvun 12 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että rikoslain rahan määritelmä laajennetaan koskemaan

Lisätiedot

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. L 104/20 Euroopan unionin virallinen lehti 24.4.2010 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 347/2010, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2010, asetuksen (EY) N:o 245/2009 muuttamisesta loistelamppujen, joissa ei ole sisäistä

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0041/1999 19/07/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: NEUVOSTON 23 PÄIVÄNÄ HELMIKUUTA 1999 VAHVISTAMA YHTEINEN KANTA (EY) N:o.../99 EUROOPAN PARLAMENTIN JA

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.2.2015 C(2015) 857 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, paikallisen rautatieinfrastruktuurin strategisesta merkityksestä direktiivin 2012/34/EU 2 artiklan

Lisätiedot

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä.

Yksityiskohtainen luettelo luokittelukriteereistä on liitteenä. LISÄTIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA SEN VAIKUTUKSISTA: 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalvelun tarjoajan, kuten esimerkiksi pankin tai sijoituspalveluyrityksen,

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA 1 (14) MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA Tietojen ilmoittamiseen liittyvät teknisluonteiset säännöt, ohjeet ja kuvaukset

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.12. COM() 597 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE Euroopan unionin virkamiesten ja muun henkilöstön palkkojen ja eläkkeiden sekä näihin palkkoihin

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015. 7/2015 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä tammikuuta 2015 7/2015 Valtioneuvoston asetus täydentävien ehtojen lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä niiden ja hyvän maatalouden ja ympäristön

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 26,2 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 26,2 artiklan, L 68/54 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2015/425, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, Euroopan keskuspankin tilinpäätöksestä tehdyn päätöksen EKP/2010/21 muuttamisesta (EKP/2014/55) EUROOPAN KESKUSPANKIN

Lisätiedot

Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet

Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet EIOPABoS14/171 FI Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja 26.

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja 26. 21.7.2015 L 193/147 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2015/1197, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2015, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan

Lisätiedot

YHTEINEN RAHAPOLITIIKKA KOLMANNESSA VAIHEESSA Yleisasiakirja EKPJ:n rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä

YHTEINEN RAHAPOLITIIKKA KOLMANNESSA VAIHEESSA Yleisasiakirja EKPJ:n rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä EUROOPAN KESKUSPANKKI MONETARY POLICY SUB-COMMITTEE YHTEINEN RAHAPOLITIIKKA KOLMANNESSA VAIHEESSA Yleisasiakirja EKPJ:n rahapolitiikan välineistä ja menettelyistä Syyskuu 1998 Euroopan keskuspankki, 1998

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Voimaan 1.1.2013. Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT Voimaan 1.1.2013. Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2011D0008 FI 16.05.2012 001.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2011, eurosetelien

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 2004 2009 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 2008/0194(COD) 17.12.2008 TARKISTUKSET 9-33 Mietintöluonnos (PE415.203v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKKI

EUROOPAN KESKUSPANKKI 2.5.2005 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 111/1 II (Säädökset, joita ei tarvitse julkaista) EUROOPAN KESKUSPANKKI EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 3 päivänä helmikuuta 2005, eurojärjestelmän

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 10.10.2014, asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 10.10.2014, asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 C(2014) 7232 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 10.10.2014, asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen

Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Pankkikriisit ja niiden ehkäiseminen Matti Estola Itä-Suomen yliopisto, oensuun kampus uento 1 Kirjallisuus Mishkin, The Economics of Money, Banking, and Financial Markets Ruuskanen, Osmo: Pankkikriisi

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, 5.4.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 95/23 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2013, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen

Lisätiedot

Ohjeet ja suositukset

Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset Ohjeet ja suositukset keskusvastapuolten kollegioiden jäsenten välisistä kirjallisista sopimuksista ESMA CS 60747 103 rue de Grenelle 75345 Paris Cedex 07 France Puh. +33 (0) 1 58

Lisätiedot

JC/GL/2014/01. 22. joulukuuta 2014. Yhteiset ohjeet

JC/GL/2014/01. 22. joulukuuta 2014. Yhteiset ohjeet JC/GL/2014/01 22. joulukuuta 2014 Yhteiset ohjeet rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnan koordinointijärjestelyjen yhdenmukaistamiseen liittyvästä valvontakäytäntöjen lähentämisestä 1 Sisältö Yhteiset

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 812/2015 Laki. rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta.

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 812/2015 Laki. rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015 812/2015 Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rahoitusvakausviranomaisesta

Lisätiedot

SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. Sisällys Sivu

SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. Sisällys Sivu 1 (14) TÄYTTÖOHJEET SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Sisällys Sivu I KOKONAAN ILMOITTAMISVELVOLLISUUDEN ULKOPUOLELLA OLEVAT VASTUUT...

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Onko finanssikriisistä opittu? Riittävätkö reformit? Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 26.4.2014. Julkinen

Onko finanssikriisistä opittu? Riittävätkö reformit? Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 26.4.2014. Julkinen Onko finanssikriisistä opittu? Riittävätkö reformit? Pääjohtaja Erkki Liikanen Suomen sosiaalifoorumi Helsinki 26.4.2014 1 Johdanto Kriisin mahdollisuuteen kansainvälisen rahoitusjärjestelmän ytimessä

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7)

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) 20.1.2012 Finanssivalvonnalle KIINNITYSLUOTTOPANKKITOIMINTAA KOSKEVA LUPAMENETTELY JA RISKIENHALLINTA SEKÄ RAPORTOINTI Finanssivalvonta on 18.11.2011 pyytänyt lausuntoamme

Lisätiedot

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Aktuaariyhdistyksen kokous 13.12.2011 KEVA Pasi Laaksonen / Matti Tienari Vakuutusyhtiö vs. Pankki Vakuutusyhtiö Pankki Kiinteistöt Osakkeet

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja 26.

SUUNTAVIIVAT. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 12.1, 14.3 ja 26. 13.3.2015 L 68/69 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2015/426, annettu 15 päivänä joulukuuta 2014, kirjanpitoa ja tilinpäätöstietojen antamista koskevista oikeussäännöistä Euroopan keskuspankkijärjestelmässä

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 20.6.2001 KOM(2001) 332 lopullinen 2001/0132 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 muuttamisesta

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.6.2013 COM(2013) 418 final 2013/0192 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI tiettyjen ympäristö-, maatalous- ja sosiaalipolitiikkaan sekä kansanterveyteen

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka KT34 Makroteoria I. Juha Tervala

Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka KT34 Makroteoria I. Juha Tervala Kappale 9: Raha ja rahapolitiikka KT34 Makroteoria I Juha Tervala Raha Raha on varallisuusesine, joka on yleisesti hyväksytty maksuväline 1. Hyödykeraha Luonnollinen arvo Esim.: kulta, oravanahkat, savukkeet

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät

Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät Rahoitusmarkkinoiden tila ja yritysrahoituksen näkymät EK:n Yrittäjävaltuuskunnan kokous 9.5.212 Pentti Hakkarainen johtokunnan varapuheenjohtaja Suomen Pankki 1 Rahoitusmarkkinoiden tila 2 Euroopan valtioiden

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY

EUROOPAN KOMISSIO. Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus. Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, 25.IX.2007 K(2007) 4297 lopull. Asia: Valtiontuki N 715/2006 - Suomi. Finnvera Oyj:n verovapaus Arvoisa ulkoministeri 1. MENETTELY 1. Suomen viranomaiset ilmoittivat komissiolle

Lisätiedot

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden viennistä (kodifioitu toisinto)

SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden viennistä (kodifioitu toisinto) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. joulukuuta 2008 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2006/0171 (CNS) 8714/1/08 REV 1 CODIF 44 UD 67 CULT 53 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON ASETUS kulttuuriesineiden

Lisätiedot

Nordea Pankki Suomi Oyj

Nordea Pankki Suomi Oyj Nordea Pankki Suomi Oyj 21/2003 Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea Pankki Suomi Oyj:n 4.3.2003 päivätyn joukkovelkakirjaohjelman

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 10.12.2010 2010/0251(COD) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta Euroopan

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 25.6.2015 L 159/27 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/983, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2015, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY mukaisista eurooppalaisen ammattikortin myöntämismenettelystä

Lisätiedot

SUUNTAVIIVAT (2014/528/EU)

SUUNTAVIIVAT (2014/528/EU) L 240/28 SUUNTAVIIVAT EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2014, eurojärjestelmän rahoitusoperaatioihin sekä vakuuskelpoisuuteen liittyvistä väliaikaisista lisätoimenpiteistä

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus)

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Finanssivalvonta/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 30.9.2004 10.6.2000 30.9.2011 M RAHOITUSRISKI Frekvenssi: Neljännesvuosittain Palautusviive: 20 pankkipäivää

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes

Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes Julkinen talous 2009 Julkisyhteisöjen EMU-velka 2008, 4. vuosineljännes Julkisyhteisöjen EMU-velka nousi vuoden 2008 viimeisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen nimellishintainen EMU-velka kasvoi vuoden

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Komission delegoitu asetus,

LIITTEET. asiakirjaan. Komission delegoitu asetus, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.3.201 C(201) 10 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakiran Komission delegoitu asetus, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) tuesta maaseudun kehittämiseen

Lisätiedot

Komission tiedonanto. annettu 25.9.2015, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission tiedonanto. annettu 25.9.2015, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.9.2015 C(2015) 6477 final Komission tiedonanto annettu 25.9.2015, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet asetuksen

Lisätiedot

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 2008/0255(COD) 3.2.2010 TARKISTUKSET 4-9 Lausuntoluonnos Jorgo Chatzimarkakis (PE430.863v01-00) ihmisille ja eläimille tarkoitettuja

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 25/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, rahalaitossektorin taseesta (uudelleen laadittu toisinto)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 25/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, rahalaitossektorin taseesta (uudelleen laadittu toisinto) L 15/14 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.1.2009 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 25/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, rahalaitossektorin taseesta (uudelleen laadittu toisinto) (EKP/2008/32)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta

EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019. Budjettivaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Budjettivaliokunta 16.2.2015 2015/2017(BUD) TARKISTUKSET 1-14 Mietintöluonnos Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta (hakemus

Lisätiedot

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö

sama kuin liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla Nordea Pankki Suomi Oyj:n Structured Products -yksikkö Lainakohtaiset ehdot Nordea Pankki Suomi Oyj 11/2003 Erillisjoukkovelkakirjalaina Nordea Pankki Suomi Oyj:n joukkovelkakirjaohjelman lainakohtaiset ehdot Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Nordea

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä

Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä I. Yleiset kysymykset (1 ja 2 artikla) I.2. Lähettävää yritystä koskevat kysymykset 1. 1. 1 Lähetetyt työntekijät Kysymyksiä lähettävästä yrityksestä Miten maanne lainsäädännössä määritellään työntekijä

Lisätiedot

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO?

KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? KUINKA KESKUSPANKIT TOIMIVAT RAHOITUSMARKKINOILLA? MIKSI KESKUSPANKEILLA ON VALUUTTAVARANTO? Pentti Pikkarainen Pankkitoimintaosasto 12.4.2005 PANKKITOIMINTAOSASTO Pankkitoimintaosasto vastaa seuraavista

Lisätiedot

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA

VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI- MINTAKERTOMUKSESTA VALTIOVARAINMINISTERIÖ Muistioluonnos 1(5) Rahoitusmarkkinaosasto 24.9.2015 VALTIOVARAINMINISTERIÖN ASETUS LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVE- LUYRITYKSEN TILINPÄÄTÖKSESTÄ, KONSERNITILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOI-

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Muutos korkopistettä -200-100 -50 50 100 200 Rivino Tno 100 110 120 130 140 150. Valvottavan omalla menetelmällä laskettu tuloriski

Muutos korkopistettä -200-100 -50 50 100 200 Rivino Tno 100 110 120 130 140 150. Valvottavan omalla menetelmällä laskettu tuloriski Tuloriski Frekvenssi: Neljännesvuosittain Vastaustarkkuus: 1 000 euroa R01 Palautusviive: 20 pankkipäivää Määrittelyistä vastaa: Finanssivalvonta Tiedot toimitetaan: Finanssivalvonta Tiedonantajatasot:

Lisätiedot