Standardi RA4.9. Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Standardi RA4.9. Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet"

Transkriptio

1 Standardi RA4.9 Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet

2 dnro 8/120/ (22) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen Kohderyhmä 4 2 Tavoitteet 5 3 Normiperusta 6 4 Ilmoituksen laatiminen ja toimittaminen Rahoitustarkastukselle_ Ilmoituksen sisältö Ilmoitusvelvollisuus ja käytettävä tiedonantajataso Lupa poiketa ilmoitusvelvollisuudesta Ilmoituksen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Tietojen oikeellisuuden varmentaminen 9 5 Lomakkeet V01 täyttöohjeet Lomakkeella ilmoitettavat vastapuolet Vakuudettomat ja vakuudelliset erät Erien nettouttaminen Lomakkeella ilmoitettavat tiedot V02 täyttöohjeet Lomakkeella ilmoitettavat vastapuolet Lomakkeella ilmoitettavat tiedot 20

3 dnro 8/120/ (22) 6 Lisätiedot 21 7 Kumotut ohjeet ja määräykset 22

4 dnro 8/120/ (22) 1 SOVELTAMINEN 1.1 Kohderyhmä (1) Ilmoitusvelvollisuus koskee talletuspankkeja. Ilmoitusvelvollisesta käytetään jatkossa nimitystä valvottava. (2) Ilmoitusvelvollisia ovat kuitenkin vain ne talletuspankit, joiden: taseen loppusumma on suurempi tai yhtä suuri kuin 1 mrd. euroa tai keskuspankkirahoitukseen oikeuttavien saamistodistusten määrä on suurempi tai yhtä suuri kuin 100 milj. euroa. (3) Rahoitustarkastus voi edellyttää ilmoitusvelvollisuutta myös valvottavalta, joka ei täytä yllä mainittuja ehtoja, mutta jonka se katsoo: olevan systeemisen riskin kannalta merkittävä, tai toimivan keskusrahalaitoksina muille pankeille, tai olevan mahdollinen ulkoisten shokkien tartuntakanava Suomen rahoitusmarkkinoille, tai olevan merkittävä vastapuoli muille valvottaville.

5 dnro 8/120/ (22) 2 TAVOITTEET (1) Vastapuoliriskien sääntely ja valvonta ovat tarpeen yhtäältä yleisön suojaamiseksi mm. takaisinmaksettavien varojen menettämisen riskiltä sekä toisaalta pankkijärjestelmän luotettavuuden ja vakauden turvaamiseksi. (2) Standardin tavoitteena on varmistaa, että Rahoitustarkastus saa tietoa valvottavan saamisista sen suurimmilta rahoituslaitos- ja yritysvastapuolilta. Näin kerätyn tiedon perusteella Rahoitustarkastus arvioi sekä valvottavan että Suomen rahoitusmarkkinoiden herkkyyttä markkinoilla tapahtuville mikro- ja makrotaloudellisille shokeille. (3) Koko pankkisektoria tarkasteltaessa keskitytään systeemiseen riskiin eli shokkien tarttuvuuteen valvottavien välillä sekä mahdollisten ulkomaisten tartuntakanavien arvioimiseen. (4) Valvottavan kohdalla pyritään arvioimaan yksittäisten vastapuolten konkurssien ja esim. merkittävimpien talouden toimialojen ongelmien heijastumista valvottavan taloudelliseen tilaan. (5) Kuvan saamiseksi siitä, miten erilaiset tekijät vaikuttavat yksittäiseen valvottavaan ja sitä kautta koko pankkisektoriin, käytetään tämän standardin perusteella saadun tiedon lisäksi myös muista raporteista ja markkinalähteistä saatua tietoa. (6) Keskeinen tavoite on muodostaa kokonaiskuva suurten shokkien seurauksista pankkisektorille. Yleisesti riskiraportoinneissa keskitytään pienten markkinamuutosten aiheuttamiin vaikutuksiin positioiden arvoissa. Tällainen herkkyystieto ei ole kokonaiskuvan muodostamiseksi riittävää. Suurten muutosten analysointi vaatii tarkempaa, paremmin näiden taloudellisten shokkien vaikutusta kuvaavaa tietoa valvottavien positioista ja saamisista. (7) Standardin avulla pyritään ohjeistamaan valvottavaa ilmoituksen täyttämisessä ja varmistamaan saatavan tiedon oikeellisuus, yhdenmukaisuus ja vertailukelpoisuus.

6 dnro 8/120/ (22) 3 NORMIPERUSTA (1) Rahoitustarkastuksen tiedonsaantioikeus ja oikeus määrätä tietojen säännöllisestä toimittamisesta perustuu Rahoitustarkastuksesta annetun lain (587/2003) 15 :ään.

7 dnro 8/120/ (22) 4 ILMOITUKSEN LAATIMINEN JA TOIMITTAMINEN RAHOITUSTARKASTUKSELLE 4.1 Ilmoituksen sisältö (1) Rahoitustarkastukselle toimitettava ilmoitus koostuu lomakkeista V01 ja V02. Lomakkeella V01 raportoidaan kymmenen suurinta rahoituslaitosvastapuolta (pankit) ja lomakkeella V02 kymmenen suurinta muuta kuin rahoituslaitosvastapuolta (yritykset ja yhteisöt). (2) Ilmoitettavat vastapuolet valitaan vakuudettomien saamisten määrän perusteella. Tarkempi ohje ilmoitettavien vastapuolten valinnasta löytyy luvusta (3) Vastapuolella tarkoitetaan tässä standardissa suurten asiakasriskien standardin RA4.1 mukaista asiakaskokonaisuutta. Myös muut tässä standardissa käytetyt termit ovat standardin RA4.1 mukaisia, ellei niitä ole erikseen määritelty. 4.2 Ilmoitusvelvollisuus ja käytettävä tiedonantajataso (4) Mikäli asetetut rajat ylittyvät viranomaisille toimitettavassa taseraportoinnissa, on valvottava ilmoitusvelvollinen. Asetettujen rajojen ylittymisestä on välittömästi otettava yhteyttä Rahoitustarkastukseen ilmoittamisessa tarvittavien valmisteluiden aloittamiseksi.

8 dnro 8/120/ (22) (5) Jo aloitettua raportointia ei saa keskeyttää ilman Rahoitustarkastuksen suostumusta, vaikka ilmoitusvelvollisuudelle asetetut rajat alittuisivat. (6) Valvottava ilmoittaa suurimmat vastapuolensa suurten asiakasriskien raportointistandardissa RA4.1 määriteltyinä asiakaskokonaisuuksina. (7) Ilmoituksen laatimisessa käytetään Virati -luokituksen mukaista tiedonantajatasoa 204. Talletuspankkien konserni. (8) Mikäli tiedon toimittaminen ennalta määrätyllä tiedonantajatasolla ei ole mahdollista, voidaan poikkeavasta tasosta sopia Rahoitustarkastuksen kanssa. Poikkeava tiedonantajataso voi sopimuksen mukaan olla voimassa joko määräajan tai erityistapauksissa pysyvästi. 4.3 Lupa poiketa ilmoitusvelvollisuudesta (9) Valvottava voi hakea lupaa poiketa tässä standardissa määrätystä ilmoitusvelvollisuudesta Rahoitustarkastukselta kirjallisesti. Jotta lupa poiketa ilmoitusvelvollisuudesta voidaan antaa, ei valvottavalla saa olla toimintaansa nähden merkittäviä saamisten keskittymiä, eli tartuntariski vastapuolista voidaan katsoa vähäiseksi. Mikäli Rahoitustarkastus katsoo valvottavan itsensä olevan tartuntariskin kannalta merkittävä vastapuoli muille valvottaville, tai valvottavan asema on jostain muusta syystä Suomen rahoitusmarkkinoilla oleellinen, ei lupaa poiketa ilmoitusvelvollisuudesta voida antaa. (10) Lupa poiketa tämän standardin määräämästä ilmoitusvelvollisuudesta on voimassa joko toistaiseksi tai erikseen luvassa määritetyn ajan. Rahoitustarkastus voi määrätä luvan saaneen valvottavan takaisin ilmoitusvelvollisuuden piiriin, mikäli katsoo sen joko koko markkinoiden tai valvottavan valvonnan kannalta tärkeäksi. (11) Valvottava on velvollinen ilmoittamaan, mikäli lupahakemuksessa esitetyt seikat muuttuvat tai se itse katsoo saamistensa tai merkityksensä markkinoilla kasvaneen.

9 dnro 8/120/ (22) 4.4 Ilmoituksen toimittaminen Rahoitustarkastukselle (12) Raportoinnin piiriin kuuluvat valvottavat ovat velvollisia toimittamaan suurimpia vastapuoliaan koskevat tiedot suoraan Rahoitustarkastukselle. Raportoinnin frekvenssi ja palautusviive määritellään raportoinnissa käytettävissä lomakkeissa. (13) Ensimmäinen ajankohta, josta ilmoitus on laadittava, on Tietojen oikeellisuuden varmentaminen Perustelu (14) Valvottavan on laadittava seloste raportoitujen tietojen oikeellisuudesta. Seloste päivätään ja sen allekirjoittavat sekä raportin laatija että tietojen oikeellisuuden varmentaja. Valvottavan on säilytettävä allekirjoitettu seloste ja esitettävä se pyydettäessä Rahoitustarkastukselle. Seloste on laadittava ensimmäisen ilmoituksen yhteydessä, ja sitä on päivitettävä aina, kun sen kuvaamassa prosessissa tapahtuu muutoksia. (15) Menettelyn tavoitteena on varmistaa, että valvottavan Rahoitustarkastukselle toimittamat tiedot ovat tarkistettuja ja oikeita. Perustelu (16) Jos valvottava jatkuvasti ilmoittaa Rahoitustarkastukselle virheellisiä tietoja, sille lähetetään kirjallinen selvityspyyntö. Valvottavan on vastauksessaan esitettävä toimenpidesuunnitelma virheellisen raportoinnin korjaamiseksi. Tämän standardin noudattamatta jättäminen voi johtaa hallinnollisiin tai muihin seuraamuksiin. (17) Rahoitustarkastuksen Internet-sivuilta () Sääntely-osiosta on saatavissa ohjeet lomakkeen täyttämisestä ja sen toimittamisesta konekielisesti Rahoitustarkastukselle.

10 dnro 8/120/ (22) 5 LOMAKKEET 5.1 V01 täyttöohjeet Lomakkeella ilmoitettavat vastapuolet (1) Lomakkeella V01 ilmoitetaan kymmenen rahoituslaitosvastapuolta, joilta valvottavalla on eniten vakuudettomia saamisia. Vastapuolet ilmoitetaan saamisten perusteella suuruusjärjestyksessä, suurimmasta pienimpään. Mikäli useammalla vastapuolella on yhtä paljon vakuudettomia saamisia, ratkaisee raportointijärjestyksen: a) kotimaiset vastapuolet ennen ulkomaisia b) vakuudellisten saamisten määrä. (2) Mikäli valvottavalla on alle kymmenen rahoituslaitosvastapuolta, jätetään ylimääräiset rivit tyhjiksi. (3) Vastapuolet raportoidaan asiakaskokonaisuuksina. Asiakaskokonaisuus on määritelty standardissa RA4.1 Suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien ilmoittaminen kappaleessa 4.2 Vastapuolen eli asiakkaan ja asiakaskokonaisuuden määritelmä.

11 dnro 8/120/ (22) (4) V01 lomakkeella ilmoitetaan Virati raportoinnin S -sektoriluokituksen mukaiset vastapuolet: Kotimaiset rahoituslaitokset: S122 Muut rahalaitokset, esim. talletuspankit S123 Muut rahoituslaitokset S124 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset Ulkomaiset rahoituslaitokset: S322 Muut rahalaitokset, esim. talletuspankit S323 Muut rahoituslaitokset S324 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset. (5) Pörssejä ja clearing-vastapuolia ei raportoida, mikäli valvottavalla on vain settlement -saamisia vastapuolilta. Pörssi- ja clearing-vastapuolet raportoidaan kuitenkin, mikäli valvottavalla on myös muita kuin settlement -saamisia (esim. pörssille myönnetty laina) vastapuolelta Vakuudettomat ja vakuudelliset erät (6) Vakuudettomat ja vakuudelliset saamiset erotetaan toisistaan. Jaottelu Virati -raportoinnin H-luokituksen mukaisesti: H09 H01-H08 vakuudeton vakuudelliset. (7) Vakuudellisiksi ei lasketa seuraavia eriä: saamisella on valvottavan omaan määräysvaltayhteisöönsä liittyvän yrityksen myöntämä takaus saamisella on vastapuolen asiakaskokonaisuuteen kuuluvan yrityksen myöntämä takaus saamisella on vastapuolen asiakaskokonaisuuteen muuten kiinteästi liittyvä vakuus, esim. asiakaskokonaisuuden toisen yrityksen osake. (8) Mikäli jollain saamisella on vain osittain sen arvon kattava vakuus, voidaan ainoastaan vakuuden arvon verran saamisesta ilmoittaa vakuudellisissa saamisissa ja loput on ilmoitettava vakuudettomissa saamisissa.

12 dnro 8/120/ (22) Erien nettouttaminen (9) Ainoastaan saamiset vastapuolelta raportoidaan. Poikkeuksena ovat erät, joissa erikseen pyydetään raportoimaan myös riskiä pienentäviä eriä tai nettoeriä. (10) Vastapuolen kanssa tehtyjä vastakkaisia sopimuksia ei saa nettouttaa, ellei siitä erikseen kyseisen sarakkeen kohdalla mainita Lomakkeella ilmoitettavat tiedot Sarake: Vastapuolitunnuksen tyyppi (11) Vastapuolen yksilöivän tunnuksen tyyppi voi olla jokin kolmesta vaihtoehdosta: Swift Y-tunnus keinotekoinen tunnus. (12) Pankkivastapuolilla käytetään kuitenkin vain Swift -tunnuksia, eli lomakkeella V01 sarakkeen arvo on aina 9. Sarake: Vastapuolen tunnus Perustelu (13) Sarakkeessa ilmoitetaan vastapuolen yksilöivä tunnus, jonka tulee pysyä muuttumattomana. (14) Vastapuolen yksilöivää tunnusta käytetään analyyseissa saman vastapuolen tunnistamisessa eri raportointiajankohtina. Tämä helpottaa eri ajankohdista tehtyjen analyysien vertailua ja havaittujen muutosten selittämistä. (15) Pankkivastapuolet tunnistetaan aina Swift -koodin perusteella, jolloin tunnus myös pysyy muuttumattomana riippumatta raportointiajankohdasta. Mikäli useammalla pankilla on sama Swift, eli yksi pankki hoitaa useamman pankin maksuliikennettä, käytetään Swift koodin perässä kahden merkin pituista vastapuolen yksilöivää tunnistetta. (16) Y-tunnusta käytettäessä ilmoitetaan tunnus kahdeksalla numerolla.

13 dnro 8/120/ (22) (17) Mikäli vastapuolelle käytetään keinotekoista tunnusta, on tunnuksen oltava vähintään 4 ja enintään 11 merkkiä pitkä ja alfanumeerinen. Valvottavan on itse huolehdittava keinotekoisten tunnusten säilymisestä muuttumattomina riippumatta raportointiajankohdasta sekä tunnusten yksilöivyyden varmistamisesta (ei useampia vastapuolia samalla tunnuksella). Sarake: Vastapuolen nimi (18) Sarakkeessa ilmoitetaan vastapuolen yksilöivä nimi. Mikäli vastapuolella, esim. asiakaskokonaisuudella, ei ole virallista nimeä, käytetään vastapuolta parhaiten kuvaavaa nimeä. Vastapuolen on oltava nimestä helposti tunnistettavissa ja yksilöitävissä. Nimessä olevat mahdolliset tarkenteet (esim. oy) ilmoitetaan nimen lopussa tai mikäli sekaantumisen vaaraa ei ole, ne voidaan jättää ilmoittamatta. (19) Samasta vastapuolesta tulee käyttää samaa nimeä kaikkina raportointiajankohtina. Yksilöivää nimeä ei muuteta vastapuolen pienten rakenteellisten muutosten yhteydessä. Mikäli muutokset vastapuolen rakenteessa ovat kuitenkin huomattavia, voidaan myös nimeä muuttaa kokonaisuutta paremmin kuvaavaksi. (20) Valvottava vastaa itse käyttämiensä nimien yksilöivyydestä ja säilymisestä muuttumattomana. Sarake: Vastapuolen kotivaltio (21) Sarakkeessa ilmoitetaan asiakaskokonaisuuden tai sen emoyrityksen kotivaltio. Kotivaltion yksilöinnissä käytetään kaksikirjaimisia ISO 3166 tunnuksia. Työkirjaa käytettäessä tunnukset löytyvät kenttään liittyvästä valintalistasta. Sarake 05: PD % (22) Erä määritellään samoin kuin standardissa 4.3 d Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. (23) Pankit, jotka laskevat vastapuolille maksukyvyttömyyden todennäköisyyden (Probability of Default, PD), ilmoittavat käyttämänsä todennäköisyyden tässä sarakkeessa. (24) Pankit, jotka eivät laske vastapuolille maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä, ilmoittavat sarakkeessa vastapuolen ulkoista luottoluokitusta vastaavan maksukyvyttömyyden todennäköisyyden.

14 dnro 8/120/ (22) (25) Mikäli yksittäisen vastapuolen raportoitavien saamisten maksukyvyttömyystodennäköisyydet poikkeavat toisistaan, raportoidaan suurimman todennäköisyyden mukainen PD prosentti. (26) Prosenttiluku ilmoitetaan sadasosina ja riittävällä määrällä desimaaleja. Esimerkiksi 1,765 % raportoidaan muodossa 1,765. Sarake 10: LGD % (27) Erä määritellään samoin kuin standardissa 4.3 d Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. (28) Pankit, jotka käyttävät omia tappio-osuuden (Loss Given Default, LGD) estimaattejaan, tai 4.3 a:n mukaisia standardi LGD estimaatteja, ilmoittavat sisäisesti käyttämänsä tappio-osuuden tässä sarakkeessa. (29) Ne valvottavat, jotka eivät käytä edellä mainittuja estimaatteja laskelmissaan, voivat jättää sarakkeen tyhjäksi. (30) Prosenttiluku ilmoitetaan sadasosina ja riittävällä määrällä desimaaleja. Esimerkiksi 1,765 % raportoidaan muodossa 1,765. Sarake 15: EAD (31) Erä määritellään samoin kuin standardissa 4.3 d Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. (32) Pankit, jotka laskevat vastapuolille sisäisesti vastuun maksukyvyttömyyshetkellä (Exposure at Default, EAD), ilmoittavat tässä sarakkeessa käyttämänsä vastapuolen EAD:n. (33) Ne valvottavat, jotka eivät käytä edellä mainittuja estimaatteja laskelmissaan, voivat jättää sarakkeen raportoimatta. VAKUUDETTOMAT SAAMISET Sarake 20: Vakuudettomat saamiset yhteensä (34) Summasarake. Työkirja laskee automaattisesti yhteen sarakkeet , , , , 2010, 2015, , ja (35) Kymmenen suurinta rahoituslaitosvastapuolta valitaan tämän sarakkeen lukujen perusteella ja raportoidaan laskettujen arvojen mukaan laskevassa järjestyksessä.

15 dnro 8/120/ (22) (36) Mikäli useammalta vastapuolelta on yhtä paljon vakuudettomia saamisia, laitetaan vastapuolet järjestykseen luvussa mainitun mukaisesti. Sarake 2005: Laina- ja takaussaamiset yhteensä (37) Summasarake. Työkirja laskee automaattisesti yhteen sarakkeet , , ja (38) Lainoilla tarkoitetaan tässä valvottavan vastapuolelle myönnettyjä lainoja tai vastapuoleen tehtyjä talletuksia sekä muita vastaavia saamisia. Vastapuolen kanssa ristikkäin tehtyjä talletuksia tai ristikkäin myönnettyjä lainoja ei saa nettouttaa. Sarake : Overnight (39) Sarakkeessa ilmoitetaan vastapuolelle myönnetyt yli yön lainat tai vastapuoleen tehdyt yli yön talletukset nimellisarvoonsa. Vastapuolen kanssa tehtyjä vastakkaisia sopimuksia ei saa nettouttaa, vaan ainoastaan saamiset vastapuolelta raportoidaan. Sarake : Vaadittaessa maksettavat (40) Sarakkeessa ilmoitetaan vastapuolen kanssa tehdyt vaadittaessa maksettavat sopimukset, joissa valvottavalla on saamisia vastapuolelta. Erä raportoidaan nimellisarvoonsa ja kertyneet korot huomioidaan. Sarake : Sijoitustodistukset (41) Sarakkeessa ilmoitetaan vastapuolen liikkeelle laskemat sijoitustodistukset ja yritystodistukset. Erät raportoidaan nimellisarvoonsa. Ristikkäisiä saamisia ei saa nettouttaa. Sarake : Muut (42) Sarakkeessa ilmoitetaan nimellisarvoonsa ne vakuudettomat antolainatyyppiset erät, joista valvottavalla on saamisia, ja joita ei ole raportoitu sarakkeissa , tai Tällaisia eriä ovat mm: vastapuolen liikkeelle laskemat joukkovelkakirjat vastapuolelle myönnetyt lainat ja vastapuoleen tehdyt talletukset (muut kuin yli yön ja vaadittaessa maksettavat) rahamarkkinalainat ja -talletukset vakuudellisten saamisten se osa, jota saatu vakuus ei kata. vastapuolen hyväksi annetut takaukset valvottavan vastapuolelle myöntämä luottovakuutus (tämän erän ni-

16 dnro 8/120/ (22) mellisarvolla tarkoitetaan sitä summaa, jolle vakuutus on myönnetty) muut vastaavat tuotteet ja erät. (43) Sarakkeessa ilmoitettavissa luvuissa huomioidaan myös tuotteiden raportointiajankohtaan mennessä kertyneet korot. Sarake 2010: Settlement saamiset (44) Sarakkeessa ilmoitetaan kaikki settlement saamiset, riippumatta mistä tuotteesta tai minkä tyyppisestä kaupankäynnistä on ollut kyse. (45) Ne osakekauppaan liittyvät saamiset, joissa vakuutena ovat muut kuin vastapuolen osakkeet, raportoidaan erässä 3515 Muut vakuudelliset saamiset. Sarake 2015: Osakkeet (46) Sarake sisältää pankin omistamien vastapuolen osakkeiden markkinaarvon. Mikäli osakkeet eivät ole julkisesti noteerattuja, raportoidaan ne kirjanpitoarvoon. (47) Erä sisältää myös pääomalainat nimellisarvoonsa arvostettuna. Sarake 2020: Johdannaisten yhteenlaskettu negatiivinen vaikutus (48) Summasarake. Työkirja laskee automaattisesti yhteen sarakkeet ja Sarake : Sarake : Vastapuoli kohde-etuutena, negat. vaikutus Vastapuoli kohde-etuutena, posit. vaikutus Perustelu (49) Sarakkeissa ilmoitetaan niiden kolmannen osapuolen kanssa solmittujen vakioitujen tai vakioimattomien johdannaisten, joissa raportoitavan vastapuolen arvopaperi on kohde-etuutena, yhteenlaskettu vaikutus raportoitavan vastapuolen konkurssitapauksessa. (50) Vaikutus saadaan laskemalla position arvo, kun kohde-etuuden arvo oletetaan nollaksi, ja vähentämällä tästä position nykyarvo. (51) Käytännössä, kun kohde-etuuden arvo oletetaan konkurssitapauksessa nollaksi, osto-optioiden arvo voidaan olettaa nollaksi. Vastaavasti myyntioptioiden arvoksi voidaan olettaa optioiden strike (ostetulla myyntioptiolla positiivinen strike -hinta ja myydyillä strike -hinta negatiivisena).

17 dnro 8/120/ (22) (52) Vain toinen sarakkeista ja täytetään, riippuen siitä, mikä johdannaisten nettovaikutus vastapuolen konkurssitapauksessa olisi. Vaikutus raportoidaan ilman etumerkkiä. (53) Mikäli lopullinen tulema vastapuolen konkurssitilanteessa on positiivinen (esim. omistetaan ostettuja vastapuolen osakkeiden myyntioptioita), raportoidaan erä sarakkeeseen eli positiiviset vaikutukset. (54) Mikäli yhteenlaskettu tulema vastapuolen konkurssitilanteessa on negatiivinen (esim. omistetaan ostettuja vastapuolen osakkeiden osto-optioita tai valvottava on asettanut myyntioptioita), raportoidaan erä itseisarvonaan sarakkeeseen eli negatiiviset vaikutukset. Sarake : Vastapuolen kanssa tehdyt OTC sopimukset (55) Sarakkeessa ilmoitetaan kaikki ne raportoitavan vastapuolen kanssa tehdyt vakioimattomat (OTC) johdannaiset markkina-arvoonsa, joista pankilla on todellisia tai laskennallisia saamisia. Myös mahdolliset kertyneet korot huomioidaan. (56) Saman vastapuolen kanssa tehdyt sopimukset voidaan nettouttaa standardissa 4.3 k Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus määritellyin ehdoin ja standardissa esitetyllä tavalla. (57) Erässä raportoitavia tuotteita ovat: ostetut osto- ja myyntioptiot futuuri- ja termiinisopimukset, joilla on pankin kannalta positiivista arvoa swap sopimukset, joiden markkina-arvo on positiivinen kolmatta osapuolta koskevat luottojohdannaiset muut vastaavat tuotteet (58) Swap -sopimukset saa arvostaa kokonaisina, eli saman sopimuksen tulevat ja lähtevät rahavirrat saa nettouttaa. Myös kertyneet korot huomioidaan sopimuksen arvoa laskettaessa. (59) Sarakkeessa ilmoitetaan markkinahintaansa myös ne strukturoidut tuotteet (esim. indeksiehtoja sisältävät joukkovelkakirjat), joiden pilkkominen ja paloina arvostaminen on valvottavan kannalta kohtuuttoman vaikeaa. Mikäli strukturoidut sopimukset sisältävät upotettuja johdannaisia, jotka on helppo irrottaa kokonaisuudesta ja arvostaa erikseen, sopimukset pilkotaan ja ilmoitetaan erikseen niille kuuluvissa sarakkeissa.

18 dnro 8/120/ (22) Sarake 2025: Muut vakuudettomat saamiset (60) Sarakkeessa ilmoitetaan muut saamiset ja vastapuolen konkurssin aiheuttamat suorat tappiot, joita ei pystytä kohdentamaan lomakkeen muihin sarakkeisiin. Sarake 25: Sarake 30: Luottojohdannaisten negatiivinen vaikutus Luottojohdannaisten positiivinen vaikutus (61) Sarakkeissa ilmoitetaan kaikkien niiden luottojohdannaisten yhteisvaikutus, joissa ilmoitettava vastapuoli tai sen liikkeelle laskema velkakirja, on kohde-etuutena, tilanteessa, jossa vastapuolen oletetaan menneen konkurssiin. (62) Mikäli luottojohdannaisten nettovaikutus on valvottavan kannalta positiivinen, raportoidaan se sarakkeeseen 30. Mikäli vastapuolen konkurssi aiheuttaa luottojohdannaisten nettovaikutuksen kautta tappioita valvottavalle, raportoidaan vaikutuksen itseisarvo sarakkeeseen 25. (63) Mikäli luottojohdannainen perustuu luottokoriin, on valvottavan arvioitava vastapuolen konkurssin vaikutuksia luottojohdannaisien kautta parhaan kykynsä mukaan (best effort basis). VAKUUDELLISET SAAMISET Sarake 35: Vakuudelliset saamiset yhteensä (64) Summasarake. Työkirja laskee automaattisesti yhteen sarakkeet 3505 ja Sarake 3505: Repo-sopimukset markkina-arvoon (65) Sarakkeessa ilmoitetaan vastapuolen kanssa tehdyt repo ja reverse-repo -sopimukset sekä muut samanluonteiset sopimukset. Sopimukset ilmoitetaan vakuuden ja lainan nykyarvojen väliseen nettoarvoon. Vain ne sopimukset ilmoitetaan, joista valvottavalla on saamisia. Sarake 3510: Repo-sopimukset nimellisarvoon (66) Sarakkeessa ilmoitetaan vastapuolen kanssa tehdyt repo ja reverse-repo -sopimukset sekä muut samanluonteiset sopimukset nimellisarvoonsa. Vain ne sopimukset ilmoitetaan, joista on saamisia.

19 dnro 8/120/ (22) Sarake 3515: Muut vakuudelliset saamiset (67) Sarake sisältää kaikki muut vakuudelliset saamiset vastapuolelta. Sarakkeeseen raportoidaan mm. vastapuolen asiakaskokonaisuuteen kuulumattoman kolmannen osapuolen takaamat vastapuolelle myönnetyt lainat. Annetut lainat ja vastapuoleen tehdyt talletukset raportoidaan nimellisarvoonsa. (68) Vakuudellisiin saamisiin lasketaan myös vastapuolen lukuun käydyt osakekaupat, joista on settlement saamisia ja joiden vakuutena toimivat kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet. Mikäli vakuutena ovat vastapuolen omat osakkeet, tulkitaan kauppa vakuudettomaksi, ja raportoidaan sarakkeessa (69) Mikäli vakuus kattaa vain osan saamisesta, raportoidaan vakuuden arvon ylittävä osuus vakuudettomissa saamisissa. 5.2 V02 täyttöohjeet Lomakkeella ilmoitettavat vastapuolet (70) Lomakkeella V02 ilmoitetaan kymmenen muuta kuin rahoituslaitosvastapuolta (yritykset ja yhteisöt), joilta valvottavalla on eniten vakuudettomia saamisia. Vastapuolet ilmoitetaan saamisten perusteella laskevassa järjestyksessä. Mikäli useammalla vastapuolella on yhtä paljon vakuudettomia saamisia, ratkaisee raportointijärjestyksen: a) kotimaiset vastapuolet ennen ulkomaisia b) vakuudellisten saamisten määrä. (71) Mikäli valvottavalla ei ole kymmentä lomakkeelle kuuluvaa vastapuolta, jätetään ylimääräiset rivit tyhjiksi. (72) Vastapuolet raportoidaan asiakaskokonaisuuksina. Asiakaskokonaisuus on määritelty standardissa RA4.1 Suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien ilmoittaminen kappaleessa 4.2 Vastapuolen eli asiakkaan ja asiakaskokonaisuuden määritelmä. (73) V02 lomakkeella ilmoitetaan Virati raportoinnin S -sektoriluokituksen mukaiset vastapuolet: Kotimaiset yritykset: S11 Yritykset ja asuntoyhteisöt, ei kuitenkaan

20 dnro 8/120/ (22) S125 S14 S15 Ulkomaiset yritykset: S31 S325 S34 S35 S1111 Julkiset yritykset Vakuutuslaitokset Kotitaloudet Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, ei kuitenkaan S151 Valtionkirkot Yritykset ja asuntoyhteisöt Vakuutuslaitokset Kotitaloudet Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (74) V02 lomakkeelle pätevät muuten kaikki samat raportointi- ja laskentasäännöt, kuin lomakkeelle V Lomakkeella ilmoitettavat tiedot (75) Lomakkeen V02 sarakkeet ovat yhteneväisiä lomakkeen V01 kanssa, eivätkä niiden täyttöohjeet poikkea toisistaan.

21 dnro 8/120/ (22) 6 LISÄTIEDOT Standardista vastaavan henkilön yhteystiedot ovat Rahoitustarkastuksen Internet-sivuston Standardien vastuuhenkilöt -luettelossa. Lisätietoja antaa myös:

22 dnro 8/120/ (22) 7 KUMOTUT OHJEET JA MÄÄRÄYKSET (1) Standardiin ei liity aiemmin annettuja ohjeita tai määräyksiä.

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS

Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Määräykset ja ohjeet 1/2014 LUONNOS Luottolaitosten riskitiedonkeruu Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä x.2.2014 Voimaantulopäivä 31.3.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 7/120/2007 2 (121) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN

SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN SIRA-KYSELYN OHJE 1(44) SISÄLTÖOHJE SIJOITUSRAHASTOT - KYSELYN RAPORTOINTIA VARTEN Versio 1.5 Voimassa alkaen 1.1.2014 SIRA-KYSELYN OHJE 2(44) Sisällys 1 RAPORTOINTI KÄYTÄNNÖSSÄ... 5 2 PERUSKÄSITTEITÄ...

Lisätiedot

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.12. Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.12 Rahoitus- ja vakuutusryhmittymien vakavaraisuuden raportointi Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa

Lisätiedot

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Standardi RA4.20 Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet menetelmää käytettäessä 4.3f dnro 3/120/2007 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet käytettäessä 4.3c dnro 12/120/2006 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT)

SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) KYSELYN OHJE 1 (107) SISÄLTÖOHJE RAHALAITOSTEN TILAS- TORAPORTOINTIA VARTEN (RATI- JA KOTI-RAPORTIT) Versio 1.10 () Voimassa 1.1.2014 alkaen Tämän ohjeen mukainen raportointi alkaa tammikuun 2014 tiedoista.

Lisätiedot

Standardi 4.3e. Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3e. Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3e standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/2007 2 (80) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 Siirtymäsäännös 8 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Standardiluonnos 4.3d. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos 4.3d. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos 4.3d Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus siisten luottoluokitusten menetelmää käytettäes Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet

S t a n d a r d i 4. 4 a. L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a. Määräykset ja ohjeet S t a n d a r d i 4. 4 a L u o t t o r i s k i e n h a l l i n t a Määräykset ja ohjeet dnro 1/120/2004 2 (26) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 6 3 Kansainvälinen viitekehys 7 4 Normiperusta

Lisätiedot

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Muutokset merkitty alleviivattuna 1(16) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 25/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, rahalaitossektorin taseesta (uudelleen laadittu toisinto)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 25/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, rahalaitossektorin taseesta (uudelleen laadittu toisinto) L 15/14 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.1.2009 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 25/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, rahalaitossektorin taseesta (uudelleen laadittu toisinto) (EKP/2008/32)

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa 1.1.2014 alkaen

SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa 1.1.2014 alkaen SISÄLTÖOHJE MAKSUTASEEN KUUKAUSIKYSELY ULKOMAISISTA RAHOITUSSAAMISISTA JA -VELOISTA (BOPM) Versio 1.1 Voimassa alkaen 2 (31) Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset 1.0 1.1. 1.1.2013 1.1.-31.12.2013 -

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2006 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2006 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordea on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni. Teemme sen mahdolliseksi - autamme asiakkaitamme

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 25/2013

Määräykset ja ohjeet 25/2013 Määräykset ja ohjeet 25/2013 Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta 1 (11) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista

Lisätiedot

Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009

Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009 TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kansantaloustiede Pro gradu

Lisätiedot

SISÄLTÖOHJE - KYSELY ULKOMAISISTA SAAMISISTA JA VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SV) Versio 1.

SISÄLTÖOHJE - KYSELY ULKOMAISISTA SAAMISISTA JA VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SV) Versio 1. SISÄLTÖOHJE - KYSELY ULKOMAISISTA SAAMISISTA JA VELOISTA YRITYKSILLE, RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILLE SEKÄ VALTIOLLE (SV) Versio 1.2 Voimassa alkaen 2 (37) Versio Päivämäärä Voimassaolo Muutokset 1.1

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Dnro 21/341/2003 1 (15) TÄYTTÖOHJEET OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan ensisijaisiin ja toissijaisiin

Lisätiedot

CARNEGIE INVESTMENT BANK AB, FINLAND BRANCH MiFID-INFORMAATIO

CARNEGIE INVESTMENT BANK AB, FINLAND BRANCH MiFID-INFORMAATIO CARNEGIE INVESTMENT BANK AB, FINLAND BRANCH MiFID-INFORMAATIO TIETOA PALVELUNTARJOAJASTA Carnegie Investment Bank AB, Finland Branch on ruotsalaisen Carnegie Investment Bank AB:n sivukonttori Suomessa.

Lisätiedot

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta

Tiedot Rahastoyhtiöstä ja sen valvojasta TIETOA QUORUMIN TOIMINTAPERIAATTEISTA Sijoitus- ja oheispalvelujen tarjoajien on annettava asiakkaalle ennen rahoitusvälinettä ja sijoitus- tai oheispalvelua koskevan sopimuksen tekemistä riittävät tiedot

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) 8.4.2009 Euroopan unionin virallinen lehti L 94/75 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 290/2009, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2009, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien

Lisätiedot

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista

Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista Tietoja palveluntarjoajasta ja tarjottavista sijoitus- ja oheispalveluista 1. YLEISTÄ Tähän tiedotteeseen on koottu sijoituspalvelulain mukaiset tiedot Finlandia Group Oyj:stä, tarjottavista sijoituspalveluista

Lisätiedot

Näiden ohjeiden status

Näiden ohjeiden status Euroopan pankkiviranomaisen ohjeet maksukyvyttömyysriskin ja luottoluokan siirtymäriskin kasvun kattamiseksi vaadittavasta pääomasta (Incremental Risk Charge, IRC) EBA/GL/2012/3 Lontoo, 16.5.2012 1 Näiden

Lisätiedot

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 224/2004 Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 7

Lisätiedot