Standardi RA4.9. Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Standardi RA4.9. Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet"

Transkriptio

1 Standardi RA4.9 Suurimpien vastapuolten ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet

2 dnro 8/120/ (22) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen Kohderyhmä 4 2 Tavoitteet 5 3 Normiperusta 6 4 Ilmoituksen laatiminen ja toimittaminen Rahoitustarkastukselle_ Ilmoituksen sisältö Ilmoitusvelvollisuus ja käytettävä tiedonantajataso Lupa poiketa ilmoitusvelvollisuudesta Ilmoituksen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Tietojen oikeellisuuden varmentaminen 9 5 Lomakkeet V01 täyttöohjeet Lomakkeella ilmoitettavat vastapuolet Vakuudettomat ja vakuudelliset erät Erien nettouttaminen Lomakkeella ilmoitettavat tiedot V02 täyttöohjeet Lomakkeella ilmoitettavat vastapuolet Lomakkeella ilmoitettavat tiedot 20

3 dnro 8/120/ (22) 6 Lisätiedot 21 7 Kumotut ohjeet ja määräykset 22

4 dnro 8/120/ (22) 1 SOVELTAMINEN 1.1 Kohderyhmä (1) Ilmoitusvelvollisuus koskee talletuspankkeja. Ilmoitusvelvollisesta käytetään jatkossa nimitystä valvottava. (2) Ilmoitusvelvollisia ovat kuitenkin vain ne talletuspankit, joiden: taseen loppusumma on suurempi tai yhtä suuri kuin 1 mrd. euroa tai keskuspankkirahoitukseen oikeuttavien saamistodistusten määrä on suurempi tai yhtä suuri kuin 100 milj. euroa. (3) Rahoitustarkastus voi edellyttää ilmoitusvelvollisuutta myös valvottavalta, joka ei täytä yllä mainittuja ehtoja, mutta jonka se katsoo: olevan systeemisen riskin kannalta merkittävä, tai toimivan keskusrahalaitoksina muille pankeille, tai olevan mahdollinen ulkoisten shokkien tartuntakanava Suomen rahoitusmarkkinoille, tai olevan merkittävä vastapuoli muille valvottaville.

5 dnro 8/120/ (22) 2 TAVOITTEET (1) Vastapuoliriskien sääntely ja valvonta ovat tarpeen yhtäältä yleisön suojaamiseksi mm. takaisinmaksettavien varojen menettämisen riskiltä sekä toisaalta pankkijärjestelmän luotettavuuden ja vakauden turvaamiseksi. (2) Standardin tavoitteena on varmistaa, että Rahoitustarkastus saa tietoa valvottavan saamisista sen suurimmilta rahoituslaitos- ja yritysvastapuolilta. Näin kerätyn tiedon perusteella Rahoitustarkastus arvioi sekä valvottavan että Suomen rahoitusmarkkinoiden herkkyyttä markkinoilla tapahtuville mikro- ja makrotaloudellisille shokeille. (3) Koko pankkisektoria tarkasteltaessa keskitytään systeemiseen riskiin eli shokkien tarttuvuuteen valvottavien välillä sekä mahdollisten ulkomaisten tartuntakanavien arvioimiseen. (4) Valvottavan kohdalla pyritään arvioimaan yksittäisten vastapuolten konkurssien ja esim. merkittävimpien talouden toimialojen ongelmien heijastumista valvottavan taloudelliseen tilaan. (5) Kuvan saamiseksi siitä, miten erilaiset tekijät vaikuttavat yksittäiseen valvottavaan ja sitä kautta koko pankkisektoriin, käytetään tämän standardin perusteella saadun tiedon lisäksi myös muista raporteista ja markkinalähteistä saatua tietoa. (6) Keskeinen tavoite on muodostaa kokonaiskuva suurten shokkien seurauksista pankkisektorille. Yleisesti riskiraportoinneissa keskitytään pienten markkinamuutosten aiheuttamiin vaikutuksiin positioiden arvoissa. Tällainen herkkyystieto ei ole kokonaiskuvan muodostamiseksi riittävää. Suurten muutosten analysointi vaatii tarkempaa, paremmin näiden taloudellisten shokkien vaikutusta kuvaavaa tietoa valvottavien positioista ja saamisista. (7) Standardin avulla pyritään ohjeistamaan valvottavaa ilmoituksen täyttämisessä ja varmistamaan saatavan tiedon oikeellisuus, yhdenmukaisuus ja vertailukelpoisuus.

6 dnro 8/120/ (22) 3 NORMIPERUSTA (1) Rahoitustarkastuksen tiedonsaantioikeus ja oikeus määrätä tietojen säännöllisestä toimittamisesta perustuu Rahoitustarkastuksesta annetun lain (587/2003) 15 :ään.

7 dnro 8/120/ (22) 4 ILMOITUKSEN LAATIMINEN JA TOIMITTAMINEN RAHOITUSTARKASTUKSELLE 4.1 Ilmoituksen sisältö (1) Rahoitustarkastukselle toimitettava ilmoitus koostuu lomakkeista V01 ja V02. Lomakkeella V01 raportoidaan kymmenen suurinta rahoituslaitosvastapuolta (pankit) ja lomakkeella V02 kymmenen suurinta muuta kuin rahoituslaitosvastapuolta (yritykset ja yhteisöt). (2) Ilmoitettavat vastapuolet valitaan vakuudettomien saamisten määrän perusteella. Tarkempi ohje ilmoitettavien vastapuolten valinnasta löytyy luvusta (3) Vastapuolella tarkoitetaan tässä standardissa suurten asiakasriskien standardin RA4.1 mukaista asiakaskokonaisuutta. Myös muut tässä standardissa käytetyt termit ovat standardin RA4.1 mukaisia, ellei niitä ole erikseen määritelty. 4.2 Ilmoitusvelvollisuus ja käytettävä tiedonantajataso (4) Mikäli asetetut rajat ylittyvät viranomaisille toimitettavassa taseraportoinnissa, on valvottava ilmoitusvelvollinen. Asetettujen rajojen ylittymisestä on välittömästi otettava yhteyttä Rahoitustarkastukseen ilmoittamisessa tarvittavien valmisteluiden aloittamiseksi.

8 dnro 8/120/ (22) (5) Jo aloitettua raportointia ei saa keskeyttää ilman Rahoitustarkastuksen suostumusta, vaikka ilmoitusvelvollisuudelle asetetut rajat alittuisivat. (6) Valvottava ilmoittaa suurimmat vastapuolensa suurten asiakasriskien raportointistandardissa RA4.1 määriteltyinä asiakaskokonaisuuksina. (7) Ilmoituksen laatimisessa käytetään Virati -luokituksen mukaista tiedonantajatasoa 204. Talletuspankkien konserni. (8) Mikäli tiedon toimittaminen ennalta määrätyllä tiedonantajatasolla ei ole mahdollista, voidaan poikkeavasta tasosta sopia Rahoitustarkastuksen kanssa. Poikkeava tiedonantajataso voi sopimuksen mukaan olla voimassa joko määräajan tai erityistapauksissa pysyvästi. 4.3 Lupa poiketa ilmoitusvelvollisuudesta (9) Valvottava voi hakea lupaa poiketa tässä standardissa määrätystä ilmoitusvelvollisuudesta Rahoitustarkastukselta kirjallisesti. Jotta lupa poiketa ilmoitusvelvollisuudesta voidaan antaa, ei valvottavalla saa olla toimintaansa nähden merkittäviä saamisten keskittymiä, eli tartuntariski vastapuolista voidaan katsoa vähäiseksi. Mikäli Rahoitustarkastus katsoo valvottavan itsensä olevan tartuntariskin kannalta merkittävä vastapuoli muille valvottaville, tai valvottavan asema on jostain muusta syystä Suomen rahoitusmarkkinoilla oleellinen, ei lupaa poiketa ilmoitusvelvollisuudesta voida antaa. (10) Lupa poiketa tämän standardin määräämästä ilmoitusvelvollisuudesta on voimassa joko toistaiseksi tai erikseen luvassa määritetyn ajan. Rahoitustarkastus voi määrätä luvan saaneen valvottavan takaisin ilmoitusvelvollisuuden piiriin, mikäli katsoo sen joko koko markkinoiden tai valvottavan valvonnan kannalta tärkeäksi. (11) Valvottava on velvollinen ilmoittamaan, mikäli lupahakemuksessa esitetyt seikat muuttuvat tai se itse katsoo saamistensa tai merkityksensä markkinoilla kasvaneen.

9 dnro 8/120/ (22) 4.4 Ilmoituksen toimittaminen Rahoitustarkastukselle (12) Raportoinnin piiriin kuuluvat valvottavat ovat velvollisia toimittamaan suurimpia vastapuoliaan koskevat tiedot suoraan Rahoitustarkastukselle. Raportoinnin frekvenssi ja palautusviive määritellään raportoinnissa käytettävissä lomakkeissa. (13) Ensimmäinen ajankohta, josta ilmoitus on laadittava, on Tietojen oikeellisuuden varmentaminen Perustelu (14) Valvottavan on laadittava seloste raportoitujen tietojen oikeellisuudesta. Seloste päivätään ja sen allekirjoittavat sekä raportin laatija että tietojen oikeellisuuden varmentaja. Valvottavan on säilytettävä allekirjoitettu seloste ja esitettävä se pyydettäessä Rahoitustarkastukselle. Seloste on laadittava ensimmäisen ilmoituksen yhteydessä, ja sitä on päivitettävä aina, kun sen kuvaamassa prosessissa tapahtuu muutoksia. (15) Menettelyn tavoitteena on varmistaa, että valvottavan Rahoitustarkastukselle toimittamat tiedot ovat tarkistettuja ja oikeita. Perustelu (16) Jos valvottava jatkuvasti ilmoittaa Rahoitustarkastukselle virheellisiä tietoja, sille lähetetään kirjallinen selvityspyyntö. Valvottavan on vastauksessaan esitettävä toimenpidesuunnitelma virheellisen raportoinnin korjaamiseksi. Tämän standardin noudattamatta jättäminen voi johtaa hallinnollisiin tai muihin seuraamuksiin. (17) Rahoitustarkastuksen Internet-sivuilta () Sääntely-osiosta on saatavissa ohjeet lomakkeen täyttämisestä ja sen toimittamisesta konekielisesti Rahoitustarkastukselle.

10 dnro 8/120/ (22) 5 LOMAKKEET 5.1 V01 täyttöohjeet Lomakkeella ilmoitettavat vastapuolet (1) Lomakkeella V01 ilmoitetaan kymmenen rahoituslaitosvastapuolta, joilta valvottavalla on eniten vakuudettomia saamisia. Vastapuolet ilmoitetaan saamisten perusteella suuruusjärjestyksessä, suurimmasta pienimpään. Mikäli useammalla vastapuolella on yhtä paljon vakuudettomia saamisia, ratkaisee raportointijärjestyksen: a) kotimaiset vastapuolet ennen ulkomaisia b) vakuudellisten saamisten määrä. (2) Mikäli valvottavalla on alle kymmenen rahoituslaitosvastapuolta, jätetään ylimääräiset rivit tyhjiksi. (3) Vastapuolet raportoidaan asiakaskokonaisuuksina. Asiakaskokonaisuus on määritelty standardissa RA4.1 Suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien ilmoittaminen kappaleessa 4.2 Vastapuolen eli asiakkaan ja asiakaskokonaisuuden määritelmä.

11 dnro 8/120/ (22) (4) V01 lomakkeella ilmoitetaan Virati raportoinnin S -sektoriluokituksen mukaiset vastapuolet: Kotimaiset rahoituslaitokset: S122 Muut rahalaitokset, esim. talletuspankit S123 Muut rahoituslaitokset S124 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset Ulkomaiset rahoituslaitokset: S322 Muut rahalaitokset, esim. talletuspankit S323 Muut rahoituslaitokset S324 Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset. (5) Pörssejä ja clearing-vastapuolia ei raportoida, mikäli valvottavalla on vain settlement -saamisia vastapuolilta. Pörssi- ja clearing-vastapuolet raportoidaan kuitenkin, mikäli valvottavalla on myös muita kuin settlement -saamisia (esim. pörssille myönnetty laina) vastapuolelta Vakuudettomat ja vakuudelliset erät (6) Vakuudettomat ja vakuudelliset saamiset erotetaan toisistaan. Jaottelu Virati -raportoinnin H-luokituksen mukaisesti: H09 H01-H08 vakuudeton vakuudelliset. (7) Vakuudellisiksi ei lasketa seuraavia eriä: saamisella on valvottavan omaan määräysvaltayhteisöönsä liittyvän yrityksen myöntämä takaus saamisella on vastapuolen asiakaskokonaisuuteen kuuluvan yrityksen myöntämä takaus saamisella on vastapuolen asiakaskokonaisuuteen muuten kiinteästi liittyvä vakuus, esim. asiakaskokonaisuuden toisen yrityksen osake. (8) Mikäli jollain saamisella on vain osittain sen arvon kattava vakuus, voidaan ainoastaan vakuuden arvon verran saamisesta ilmoittaa vakuudellisissa saamisissa ja loput on ilmoitettava vakuudettomissa saamisissa.

12 dnro 8/120/ (22) Erien nettouttaminen (9) Ainoastaan saamiset vastapuolelta raportoidaan. Poikkeuksena ovat erät, joissa erikseen pyydetään raportoimaan myös riskiä pienentäviä eriä tai nettoeriä. (10) Vastapuolen kanssa tehtyjä vastakkaisia sopimuksia ei saa nettouttaa, ellei siitä erikseen kyseisen sarakkeen kohdalla mainita Lomakkeella ilmoitettavat tiedot Sarake: Vastapuolitunnuksen tyyppi (11) Vastapuolen yksilöivän tunnuksen tyyppi voi olla jokin kolmesta vaihtoehdosta: Swift Y-tunnus keinotekoinen tunnus. (12) Pankkivastapuolilla käytetään kuitenkin vain Swift -tunnuksia, eli lomakkeella V01 sarakkeen arvo on aina 9. Sarake: Vastapuolen tunnus Perustelu (13) Sarakkeessa ilmoitetaan vastapuolen yksilöivä tunnus, jonka tulee pysyä muuttumattomana. (14) Vastapuolen yksilöivää tunnusta käytetään analyyseissa saman vastapuolen tunnistamisessa eri raportointiajankohtina. Tämä helpottaa eri ajankohdista tehtyjen analyysien vertailua ja havaittujen muutosten selittämistä. (15) Pankkivastapuolet tunnistetaan aina Swift -koodin perusteella, jolloin tunnus myös pysyy muuttumattomana riippumatta raportointiajankohdasta. Mikäli useammalla pankilla on sama Swift, eli yksi pankki hoitaa useamman pankin maksuliikennettä, käytetään Swift koodin perässä kahden merkin pituista vastapuolen yksilöivää tunnistetta. (16) Y-tunnusta käytettäessä ilmoitetaan tunnus kahdeksalla numerolla.

13 dnro 8/120/ (22) (17) Mikäli vastapuolelle käytetään keinotekoista tunnusta, on tunnuksen oltava vähintään 4 ja enintään 11 merkkiä pitkä ja alfanumeerinen. Valvottavan on itse huolehdittava keinotekoisten tunnusten säilymisestä muuttumattomina riippumatta raportointiajankohdasta sekä tunnusten yksilöivyyden varmistamisesta (ei useampia vastapuolia samalla tunnuksella). Sarake: Vastapuolen nimi (18) Sarakkeessa ilmoitetaan vastapuolen yksilöivä nimi. Mikäli vastapuolella, esim. asiakaskokonaisuudella, ei ole virallista nimeä, käytetään vastapuolta parhaiten kuvaavaa nimeä. Vastapuolen on oltava nimestä helposti tunnistettavissa ja yksilöitävissä. Nimessä olevat mahdolliset tarkenteet (esim. oy) ilmoitetaan nimen lopussa tai mikäli sekaantumisen vaaraa ei ole, ne voidaan jättää ilmoittamatta. (19) Samasta vastapuolesta tulee käyttää samaa nimeä kaikkina raportointiajankohtina. Yksilöivää nimeä ei muuteta vastapuolen pienten rakenteellisten muutosten yhteydessä. Mikäli muutokset vastapuolen rakenteessa ovat kuitenkin huomattavia, voidaan myös nimeä muuttaa kokonaisuutta paremmin kuvaavaksi. (20) Valvottava vastaa itse käyttämiensä nimien yksilöivyydestä ja säilymisestä muuttumattomana. Sarake: Vastapuolen kotivaltio (21) Sarakkeessa ilmoitetaan asiakaskokonaisuuden tai sen emoyrityksen kotivaltio. Kotivaltion yksilöinnissä käytetään kaksikirjaimisia ISO 3166 tunnuksia. Työkirjaa käytettäessä tunnukset löytyvät kenttään liittyvästä valintalistasta. Sarake 05: PD % (22) Erä määritellään samoin kuin standardissa 4.3 d Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. (23) Pankit, jotka laskevat vastapuolille maksukyvyttömyyden todennäköisyyden (Probability of Default, PD), ilmoittavat käyttämänsä todennäköisyyden tässä sarakkeessa. (24) Pankit, jotka eivät laske vastapuolille maksukyvyttömyyden todennäköisyyttä, ilmoittavat sarakkeessa vastapuolen ulkoista luottoluokitusta vastaavan maksukyvyttömyyden todennäköisyyden.

14 dnro 8/120/ (22) (25) Mikäli yksittäisen vastapuolen raportoitavien saamisten maksukyvyttömyystodennäköisyydet poikkeavat toisistaan, raportoidaan suurimman todennäköisyyden mukainen PD prosentti. (26) Prosenttiluku ilmoitetaan sadasosina ja riittävällä määrällä desimaaleja. Esimerkiksi 1,765 % raportoidaan muodossa 1,765. Sarake 10: LGD % (27) Erä määritellään samoin kuin standardissa 4.3 d Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. (28) Pankit, jotka käyttävät omia tappio-osuuden (Loss Given Default, LGD) estimaattejaan, tai 4.3 a:n mukaisia standardi LGD estimaatteja, ilmoittavat sisäisesti käyttämänsä tappio-osuuden tässä sarakkeessa. (29) Ne valvottavat, jotka eivät käytä edellä mainittuja estimaatteja laskelmissaan, voivat jättää sarakkeen tyhjäksi. (30) Prosenttiluku ilmoitetaan sadasosina ja riittävällä määrällä desimaaleja. Esimerkiksi 1,765 % raportoidaan muodossa 1,765. Sarake 15: EAD (31) Erä määritellään samoin kuin standardissa 4.3 d Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. (32) Pankit, jotka laskevat vastapuolille sisäisesti vastuun maksukyvyttömyyshetkellä (Exposure at Default, EAD), ilmoittavat tässä sarakkeessa käyttämänsä vastapuolen EAD:n. (33) Ne valvottavat, jotka eivät käytä edellä mainittuja estimaatteja laskelmissaan, voivat jättää sarakkeen raportoimatta. VAKUUDETTOMAT SAAMISET Sarake 20: Vakuudettomat saamiset yhteensä (34) Summasarake. Työkirja laskee automaattisesti yhteen sarakkeet , , , , 2010, 2015, , ja (35) Kymmenen suurinta rahoituslaitosvastapuolta valitaan tämän sarakkeen lukujen perusteella ja raportoidaan laskettujen arvojen mukaan laskevassa järjestyksessä.

15 dnro 8/120/ (22) (36) Mikäli useammalta vastapuolelta on yhtä paljon vakuudettomia saamisia, laitetaan vastapuolet järjestykseen luvussa mainitun mukaisesti. Sarake 2005: Laina- ja takaussaamiset yhteensä (37) Summasarake. Työkirja laskee automaattisesti yhteen sarakkeet , , ja (38) Lainoilla tarkoitetaan tässä valvottavan vastapuolelle myönnettyjä lainoja tai vastapuoleen tehtyjä talletuksia sekä muita vastaavia saamisia. Vastapuolen kanssa ristikkäin tehtyjä talletuksia tai ristikkäin myönnettyjä lainoja ei saa nettouttaa. Sarake : Overnight (39) Sarakkeessa ilmoitetaan vastapuolelle myönnetyt yli yön lainat tai vastapuoleen tehdyt yli yön talletukset nimellisarvoonsa. Vastapuolen kanssa tehtyjä vastakkaisia sopimuksia ei saa nettouttaa, vaan ainoastaan saamiset vastapuolelta raportoidaan. Sarake : Vaadittaessa maksettavat (40) Sarakkeessa ilmoitetaan vastapuolen kanssa tehdyt vaadittaessa maksettavat sopimukset, joissa valvottavalla on saamisia vastapuolelta. Erä raportoidaan nimellisarvoonsa ja kertyneet korot huomioidaan. Sarake : Sijoitustodistukset (41) Sarakkeessa ilmoitetaan vastapuolen liikkeelle laskemat sijoitustodistukset ja yritystodistukset. Erät raportoidaan nimellisarvoonsa. Ristikkäisiä saamisia ei saa nettouttaa. Sarake : Muut (42) Sarakkeessa ilmoitetaan nimellisarvoonsa ne vakuudettomat antolainatyyppiset erät, joista valvottavalla on saamisia, ja joita ei ole raportoitu sarakkeissa , tai Tällaisia eriä ovat mm: vastapuolen liikkeelle laskemat joukkovelkakirjat vastapuolelle myönnetyt lainat ja vastapuoleen tehdyt talletukset (muut kuin yli yön ja vaadittaessa maksettavat) rahamarkkinalainat ja -talletukset vakuudellisten saamisten se osa, jota saatu vakuus ei kata. vastapuolen hyväksi annetut takaukset valvottavan vastapuolelle myöntämä luottovakuutus (tämän erän ni-

16 dnro 8/120/ (22) mellisarvolla tarkoitetaan sitä summaa, jolle vakuutus on myönnetty) muut vastaavat tuotteet ja erät. (43) Sarakkeessa ilmoitettavissa luvuissa huomioidaan myös tuotteiden raportointiajankohtaan mennessä kertyneet korot. Sarake 2010: Settlement saamiset (44) Sarakkeessa ilmoitetaan kaikki settlement saamiset, riippumatta mistä tuotteesta tai minkä tyyppisestä kaupankäynnistä on ollut kyse. (45) Ne osakekauppaan liittyvät saamiset, joissa vakuutena ovat muut kuin vastapuolen osakkeet, raportoidaan erässä 3515 Muut vakuudelliset saamiset. Sarake 2015: Osakkeet (46) Sarake sisältää pankin omistamien vastapuolen osakkeiden markkinaarvon. Mikäli osakkeet eivät ole julkisesti noteerattuja, raportoidaan ne kirjanpitoarvoon. (47) Erä sisältää myös pääomalainat nimellisarvoonsa arvostettuna. Sarake 2020: Johdannaisten yhteenlaskettu negatiivinen vaikutus (48) Summasarake. Työkirja laskee automaattisesti yhteen sarakkeet ja Sarake : Sarake : Vastapuoli kohde-etuutena, negat. vaikutus Vastapuoli kohde-etuutena, posit. vaikutus Perustelu (49) Sarakkeissa ilmoitetaan niiden kolmannen osapuolen kanssa solmittujen vakioitujen tai vakioimattomien johdannaisten, joissa raportoitavan vastapuolen arvopaperi on kohde-etuutena, yhteenlaskettu vaikutus raportoitavan vastapuolen konkurssitapauksessa. (50) Vaikutus saadaan laskemalla position arvo, kun kohde-etuuden arvo oletetaan nollaksi, ja vähentämällä tästä position nykyarvo. (51) Käytännössä, kun kohde-etuuden arvo oletetaan konkurssitapauksessa nollaksi, osto-optioiden arvo voidaan olettaa nollaksi. Vastaavasti myyntioptioiden arvoksi voidaan olettaa optioiden strike (ostetulla myyntioptiolla positiivinen strike -hinta ja myydyillä strike -hinta negatiivisena).

17 dnro 8/120/ (22) (52) Vain toinen sarakkeista ja täytetään, riippuen siitä, mikä johdannaisten nettovaikutus vastapuolen konkurssitapauksessa olisi. Vaikutus raportoidaan ilman etumerkkiä. (53) Mikäli lopullinen tulema vastapuolen konkurssitilanteessa on positiivinen (esim. omistetaan ostettuja vastapuolen osakkeiden myyntioptioita), raportoidaan erä sarakkeeseen eli positiiviset vaikutukset. (54) Mikäli yhteenlaskettu tulema vastapuolen konkurssitilanteessa on negatiivinen (esim. omistetaan ostettuja vastapuolen osakkeiden osto-optioita tai valvottava on asettanut myyntioptioita), raportoidaan erä itseisarvonaan sarakkeeseen eli negatiiviset vaikutukset. Sarake : Vastapuolen kanssa tehdyt OTC sopimukset (55) Sarakkeessa ilmoitetaan kaikki ne raportoitavan vastapuolen kanssa tehdyt vakioimattomat (OTC) johdannaiset markkina-arvoonsa, joista pankilla on todellisia tai laskennallisia saamisia. Myös mahdolliset kertyneet korot huomioidaan. (56) Saman vastapuolen kanssa tehdyt sopimukset voidaan nettouttaa standardissa 4.3 k Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus määritellyin ehdoin ja standardissa esitetyllä tavalla. (57) Erässä raportoitavia tuotteita ovat: ostetut osto- ja myyntioptiot futuuri- ja termiinisopimukset, joilla on pankin kannalta positiivista arvoa swap sopimukset, joiden markkina-arvo on positiivinen kolmatta osapuolta koskevat luottojohdannaiset muut vastaavat tuotteet (58) Swap -sopimukset saa arvostaa kokonaisina, eli saman sopimuksen tulevat ja lähtevät rahavirrat saa nettouttaa. Myös kertyneet korot huomioidaan sopimuksen arvoa laskettaessa. (59) Sarakkeessa ilmoitetaan markkinahintaansa myös ne strukturoidut tuotteet (esim. indeksiehtoja sisältävät joukkovelkakirjat), joiden pilkkominen ja paloina arvostaminen on valvottavan kannalta kohtuuttoman vaikeaa. Mikäli strukturoidut sopimukset sisältävät upotettuja johdannaisia, jotka on helppo irrottaa kokonaisuudesta ja arvostaa erikseen, sopimukset pilkotaan ja ilmoitetaan erikseen niille kuuluvissa sarakkeissa.

18 dnro 8/120/ (22) Sarake 2025: Muut vakuudettomat saamiset (60) Sarakkeessa ilmoitetaan muut saamiset ja vastapuolen konkurssin aiheuttamat suorat tappiot, joita ei pystytä kohdentamaan lomakkeen muihin sarakkeisiin. Sarake 25: Sarake 30: Luottojohdannaisten negatiivinen vaikutus Luottojohdannaisten positiivinen vaikutus (61) Sarakkeissa ilmoitetaan kaikkien niiden luottojohdannaisten yhteisvaikutus, joissa ilmoitettava vastapuoli tai sen liikkeelle laskema velkakirja, on kohde-etuutena, tilanteessa, jossa vastapuolen oletetaan menneen konkurssiin. (62) Mikäli luottojohdannaisten nettovaikutus on valvottavan kannalta positiivinen, raportoidaan se sarakkeeseen 30. Mikäli vastapuolen konkurssi aiheuttaa luottojohdannaisten nettovaikutuksen kautta tappioita valvottavalle, raportoidaan vaikutuksen itseisarvo sarakkeeseen 25. (63) Mikäli luottojohdannainen perustuu luottokoriin, on valvottavan arvioitava vastapuolen konkurssin vaikutuksia luottojohdannaisien kautta parhaan kykynsä mukaan (best effort basis). VAKUUDELLISET SAAMISET Sarake 35: Vakuudelliset saamiset yhteensä (64) Summasarake. Työkirja laskee automaattisesti yhteen sarakkeet 3505 ja Sarake 3505: Repo-sopimukset markkina-arvoon (65) Sarakkeessa ilmoitetaan vastapuolen kanssa tehdyt repo ja reverse-repo -sopimukset sekä muut samanluonteiset sopimukset. Sopimukset ilmoitetaan vakuuden ja lainan nykyarvojen väliseen nettoarvoon. Vain ne sopimukset ilmoitetaan, joista valvottavalla on saamisia. Sarake 3510: Repo-sopimukset nimellisarvoon (66) Sarakkeessa ilmoitetaan vastapuolen kanssa tehdyt repo ja reverse-repo -sopimukset sekä muut samanluonteiset sopimukset nimellisarvoonsa. Vain ne sopimukset ilmoitetaan, joista on saamisia.

19 dnro 8/120/ (22) Sarake 3515: Muut vakuudelliset saamiset (67) Sarake sisältää kaikki muut vakuudelliset saamiset vastapuolelta. Sarakkeeseen raportoidaan mm. vastapuolen asiakaskokonaisuuteen kuulumattoman kolmannen osapuolen takaamat vastapuolelle myönnetyt lainat. Annetut lainat ja vastapuoleen tehdyt talletukset raportoidaan nimellisarvoonsa. (68) Vakuudellisiin saamisiin lasketaan myös vastapuolen lukuun käydyt osakekaupat, joista on settlement saamisia ja joiden vakuutena toimivat kaupankäynnin kohteena olevat osakkeet. Mikäli vakuutena ovat vastapuolen omat osakkeet, tulkitaan kauppa vakuudettomaksi, ja raportoidaan sarakkeessa (69) Mikäli vakuus kattaa vain osan saamisesta, raportoidaan vakuuden arvon ylittävä osuus vakuudettomissa saamisissa. 5.2 V02 täyttöohjeet Lomakkeella ilmoitettavat vastapuolet (70) Lomakkeella V02 ilmoitetaan kymmenen muuta kuin rahoituslaitosvastapuolta (yritykset ja yhteisöt), joilta valvottavalla on eniten vakuudettomia saamisia. Vastapuolet ilmoitetaan saamisten perusteella laskevassa järjestyksessä. Mikäli useammalla vastapuolella on yhtä paljon vakuudettomia saamisia, ratkaisee raportointijärjestyksen: a) kotimaiset vastapuolet ennen ulkomaisia b) vakuudellisten saamisten määrä. (71) Mikäli valvottavalla ei ole kymmentä lomakkeelle kuuluvaa vastapuolta, jätetään ylimääräiset rivit tyhjiksi. (72) Vastapuolet raportoidaan asiakaskokonaisuuksina. Asiakaskokonaisuus on määritelty standardissa RA4.1 Suurten asiakasriskien ja riskikeskittymien ilmoittaminen kappaleessa 4.2 Vastapuolen eli asiakkaan ja asiakaskokonaisuuden määritelmä. (73) V02 lomakkeella ilmoitetaan Virati raportoinnin S -sektoriluokituksen mukaiset vastapuolet: Kotimaiset yritykset: S11 Yritykset ja asuntoyhteisöt, ei kuitenkaan

20 dnro 8/120/ (22) S125 S14 S15 Ulkomaiset yritykset: S31 S325 S34 S35 S1111 Julkiset yritykset Vakuutuslaitokset Kotitaloudet Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt, ei kuitenkaan S151 Valtionkirkot Yritykset ja asuntoyhteisöt Vakuutuslaitokset Kotitaloudet Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (74) V02 lomakkeelle pätevät muuten kaikki samat raportointi- ja laskentasäännöt, kuin lomakkeelle V Lomakkeella ilmoitettavat tiedot (75) Lomakkeen V02 sarakkeet ovat yhteneväisiä lomakkeen V01 kanssa, eivätkä niiden täyttöohjeet poikkea toisistaan.

21 dnro 8/120/ (22) 6 LISÄTIEDOT Standardista vastaavan henkilön yhteystiedot ovat Rahoitustarkastuksen Internet-sivuston Standardien vastuuhenkilöt -luettelossa. Lisätietoja antaa myös:

22 dnro 8/120/ (22) 7 KUMOTUT OHJEET JA MÄÄRÄYKSET (1) Standardiin ei liity aiemmin annettuja ohjeita tai määräyksiä.

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.5. Korkoriskin ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.5 Korkoriskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla

Lisätiedot

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2

Standardi RA4.4. Maariskin ilmoittaminen. Nimi ja nro 2 Standardi RA4.4 Maariskin ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 dnro 1/120/2005 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2014

Määräykset ja ohjeet 1/2014 Määräykset ja ohjeet 1/2014 Luottolaitosten riskitiedonkeruu LUONNOS Dnro FIVA 2/02.07.04/2016 Antopäivä xx.xx.2016 Voimaantulopäivä 1.1.2017 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Annettu Korvaa Voimassa. Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain)

Annettu Korvaa Voimassa. Saamistodistusten arvonmuutos; euro- ja muut kuin euromääräiset erät (valuutoittain) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu Korvaa Voimassa 4.10.2004 1.1.2001 31.12.2007 alkaen KORKORISKI R Frekvenssi: Vastaustarkkuus: Palautusviive: Määrittelyistä

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA

RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA 1 (7) RAHOITUSTARKASTUKSELLE TOIMITETTAVA NYKYARVOMENETELMÄN MUKAINEN KORKORISKILASKELMA 1 Nykyarvomenetelmän mukainen korkoriski 1.1 Standardimenetelmä Rahoitustarkastuksen standardiin RA4.5 liittyvään

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Sijoitusrahasto/kuukausiraportti

Sijoitusrahasto/kuukausiraportti W03 Sijoituksien perustiedot Osuus Riski- Arvo rahaston luku, arvosta, % % 05 10 15 Rivino Tno 03 5 Sijoitusrahaston arvo 12 6 Osuudenomistajien lukumäärä 14 8 SRL:n 69 ja 71 :ssä tarkoitetut arvopaperit

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2011

Määräykset ja ohjeet X/2011 Määräykset ja ohjeet X/2011 Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva raportointi Dnro 8/01.00/2011 Antopäivä 31.1.2012 Voimaantulopäivä 1.6.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Muutokset alleviivattu 1(5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Rahoituspainotteisen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän emoyritykselle MÄÄRÄYS OSAKKEEN- JA KIINTEISTÖOMISTUKSEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleistä 1 (7) Maariskitiedonkeruussa (N-taulukot) analysoidaan raportoivan luottolaitoksen ilman ulkomaisia sivukonttoreita, luottolaitoksen ulkomaisten sivukonttoreiden, luottolaitoksen

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA 1 (14) MÄÄRÄYS MARKKINARISKIN KATTAMISEKSI VAADITTAVIEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLI- DOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISESTA Tietojen ilmoittamiseen liittyvät teknisluonteiset säännöt, ohjeet ja kuvaukset

Lisätiedot

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.2. Operatiivisiin riskeihin liittyvien tapahtumien ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.2 ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle RA4.2 dnro 4/120/2004 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 1.1 Kohderyhmä 3 2 Tavoitteet

Lisätiedot

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.10. Lähipiiriluottojen ja -sijoitusten ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.10 Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Rahoitustarkastukselle RA4.10 dnro 14/120/2006 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Kansainvälinen viitekehys 5 4 Normiperusta

Lisätiedot

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.2. Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta. Määräykset ja ohjeet Standardi Määräysvallan hankkiminen Euroopan talousalueen ulkopuolisessa maassa sijaitsevasta yrityksestä Määräykset ja ohjeet dnro 5/120/2006 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Standardin tavoite

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 7/2012

Määräykset ja ohjeet 7/2012 Määräykset ja ohjeet 7/2012 Kiinnitysluottopankkitoimintaa koskeva Dnro 8/01.00/2011 Antopäivä 26.7.2012 Voimaantulopäivä 31.12.2012 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA 1 (8) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle MÄÄRÄYS OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan ja osuuspankkilain

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus)

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) PANKKIJÄRJESTELMÄN TILA Annettu Korvaa Voimassa Tunniste 11.11.28 18.1.24 1.1.29 - S S_s.XLS Vastaustarkkuus: 1 euroa Määrittelyistä

Lisätiedot

S t a n d a r d i R A 4. 2

S t a n d a r d i R A 4. 2 S t a n d a r d i R A 4. 2 O p e r a t i i v i s i i n r i s k e i h i n l i i t t y v i e n t a p a h- t u m i e n i l m o i t t a m i n e n R a h o i t u s t a r k a s- t u k s e l le Määräykset ja ohjeet

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 24.05.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.201431.12.2015 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 20/2013

Määräykset ja ohjeet 20/2013 Määräykset ja ohjeet 20/2013 Taloudellisen informaation raportointi Dnro FIVA 28/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1). Sampo Asuntoluottopankki Oyj 7.8.2007 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2008 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2008 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto laski 4,7 miljoonaan euroon (5,1).

Lisätiedot

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46.

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46. 1.6.2016 FI L 144/99 PÄÄTÖKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/868, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan

Lisätiedot

B03 VIRANOMAISTASE , B12 SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA 90 B13 LEASINGKOHTEET 90 B14 JOHDANNAISSOPIMUKSET 90

B03 VIRANOMAISTASE , B12 SAAMISET LUOTTOLAITOKSILTA 90 B13 LEASINGKOHTEET 90 B14 JOHDANNAISSOPIMUKSET 90 VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ nnettu 19.7.2007 1.9.2007 Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) 201, 202, 203, 210, 211, 212 Kotimaiset luottolaitokset 221, 222 Ulkomaiset luottolaitokset Suomessa Liite 1, 2,

Lisätiedot

EBA/GL/2016/01 29/02/2016. Lopulliset ohjeet

EBA/GL/2016/01 29/02/2016. Lopulliset ohjeet EBA/GL/2016/01 29/02/2016 Lopulliset ohjeet Tarkistetut ohjeet maailmanlaajuisen järjestelmällisen merkittävyyden määrittämiseen käytettävien indikaattorien täsmentämisestä ja julkistamisesta Näiden ohjeiden

Lisätiedot

Tietoa hyödykeoptioista

Tietoa hyödykeoptioista Tietoa hyödykeoptioista Tämä esite sisältää tietoa Danske Bankin kautta tehtävistä hyödykeoptiosopimuksista. Hyödykkeet ovat jalostamattomia tuotteita tai puolijalosteita, joita tarvitaan lopputuotteiden

Lisätiedot

Vastuut sektoreittain ja toimialoittain

Vastuut sektoreittain ja toimialoittain Luotonanto Pankkitakaukset Erääntyneet saamiset 3090 p saamiset 90>180 0-korkoiset konsernin ulkopuoliset saamiset (S06) J0002 (03) 95 05 C 01 ; Kr02 M010201 M010202 M 01 05 02 : C3 C3

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS Sampo Asuntoluottopankki Oyj 11.8.2009 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2009 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ TAMMI-KESÄKUUSSA 2009 Sampo Asuntoluottopankin katsauskauden voitto nousi 10,1 miljoonaan euroon (4,7).

Lisätiedot

Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä. OSK -osuuskunta, yhteenliittymä. OSK -osuuskunta, keskusyhteisön konserni

Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä. OSK -osuuskunta, yhteenliittymä. OSK -osuuskunta, keskusyhteisön konserni VIRTI VIRNOMISYHTEISTYÖRYHMÄ nnettu 19.7.2007 1.9.2007 Tiedonantajatasot: (vrt. Liite 6) 204/205, 213/214 236 Luottolaitoksen konserni/konsolidointiryhmä Omistusyhteisöt Liite 3a, 3 d B_L3aL3d_s.XLS 1

Lisätiedot

Standardiluonnos RA6.1. Maksupalvelun tarjoaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA6.1. Maksupalvelun tarjoaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA6.1 Maksupalvelun tarjoaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä lukien toistaiseksi 1 (6) Arvopaperipörsseille, julkisen kaupankäynnin järjestäjille, optioyhteisöille, arvopaperinvälittäjille, liikkeeseenlaskijoille, arvopaperikeskuksille sekä selvitysosapuolille Määräys

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2011

Määräykset ja ohjeet 1/2011 Määräykset ja ohjeet 1/2011 Vakuutusmarkkinoilla toimivan yhteisön konekielisten valvontatietojen toimittaminen Finanssivalvonnalle Dnro 5/101/2011 Antopäivä 21.3.2011 Voimaantulopäivä 1.4.2011 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A152/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS VÄLITETYISTÄ ULKOMAISISTA OSINGOISTA (VSULKOSE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat

Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Luottoriskin kattamiseksi vaadittavat omat varat Y01 Raportoitava ajankohta / Tasearvo/ Luottovasta- Riskipaino Riskipainotettu Vakavaraisuussuhdetta koskeva laskelma Nimellisarvo arvokerroin, % % arvo

Lisätiedot

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen

Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS Eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskeminen ja sijoitusten hajauttaminen VS-tiedonkeruussa kerätään vuosineljänneksittäin tietoa eläkelaitosten vakavaraisuusrajan laskemisesta ja sijoitusten hajauttamisesta.

Lisätiedot

MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA

MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA lukien toistaiseksi 1 (17) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain

Lisätiedot

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT

1993 vp - HE 284 YLEISPERUSTELUT 1993 vp - HE 284 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräille omaisuudenhoitoyhtiöille myönnettävistä veronhuojennuksista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Osoite ja postinumero, kotipaikka

Osoite ja postinumero, kotipaikka Dnro 4/120/2005 Sivu 1 (5) PERUSILMOITUS MUUTOSILMOITUS (Täytetään vain kohdat 1, 2, 6 sekä muuttuvat kohdat) Rahoitustarkastuksen sisäpiiristandardista 5.3 löytyvät taustaohjeet * -merkittyihin kohtiin.

Lisätiedot

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen

EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR ja johdannaissopimusten ilmoittaminen EMIR asetus (European Market Infrastucture Regulation) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:0 648/2012 OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä

Lisätiedot

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki

Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki Tilastonlaadinta Suomen Pankissa Anna-Kaisa Riekkola Suomen Pankki 11.12.2014 Julkinen 1 Arvopapereiden tilastoraportointi Viisi tiedonkeruuta useille eri sektoreille Valtio Yritykset Rahoitus- ja vakuutuslaitokset

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti L 57/34 27.2.2002 OIKAISUJA Oikaistaan Euroopan keskuspankin asetus (EY) N:o 2423/2001, annettu 22 päivänä marraskuuta 2001, rahalaitossektorin konsolidoidusta taseesta (EKP/2001/13) ( L 333, 17. joulukuuta

Lisätiedot

ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus

ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus De minimis ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus Mitä on de minimis-tuki? De minimis -tuella tarkoitetaan vähämerkityksistä julkista tukea, jonka määrä on maksimissaan 200 000 euroa per yritys nykyisen ja kahden

Lisätiedot

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti.

1.2 Lainatulle pääomalle maksetaan vuosittainen kiinteä korko kohdassa 9 esitetyn mukaisesti. Tiedot lainasta 1.1 Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Finnoonportti (Y-tunnus 2611697-6) (jäljempänä Projektikumppani ) tarjoaa Joukon Voima Oy:n (jäljempänä Lainanjärjestäjä ) palvelussa rahoittajille

Lisätiedot

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta

Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Ohje Rahoitustarkastuksen harjoittamasta luottolaitosten omistajamuutosten valvonnasta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

Määräys sisäpiirirekistereistä

Määräys sisäpiirirekistereistä Muutokset alleviivattu 1 (5) Rahastoyhtiöille Määräys sisäpiirirekistereistä Rahoitustarkastus antaa sijoitusrahastolain (SRL) 101 :n 1 momentin nojalla määräyksen SRL 100 :ssä tarkoitetusta sisäpiirin

Lisätiedot

Suomalaisten pankkien jälleenrahoitukselle myönnettävät väliaikaiset valtiontakaukset. Tiedotustilaisuus 12.2.2009, klo 16 Säätytalo

Suomalaisten pankkien jälleenrahoitukselle myönnettävät väliaikaiset valtiontakaukset. Tiedotustilaisuus 12.2.2009, klo 16 Säätytalo Suomalaisten pankkien jälleenrahoitukselle myönnettävät väliaikaiset valtiontakaukset Tiedotustilaisuus 12.2.2009, klo 16 Säätytalo Tilaisuuden agenda > Tilaisuuden avaus toimialajohtaja Teppo Koivisto

Lisätiedot

Standardi RA1.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA1.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA1.1 Sisäisten liiketoimien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3 2 Tavoitteet 4 3 Normiperusta 5 4 Raportointi Rahoitustarkastukselle

Lisätiedot

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta

Laki. verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 14 b ja 17 b :n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 14 b laissa

Lisätiedot

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain

Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain Julkinen talous 2016 Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain 2016, 1. vuosineljännes Julkisyhteisöjen velka kasvoi 2,8 miljardia euroa vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä Julkisyhteisöjen EDP-velka

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus stan Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella.

1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta löytyvällä sähköisellä lomakkeella. Maksurengasjärjestelmää 2016-2017 koskevat ohjeet seuroille Maksurengas (MR)- jäsenseuran 10 tärkeintä toimenpidettä 1) Seura ilmoittautuu MR-jäsenseuraksi netissä Lempäälän Kisan (LeKi) nettisivuilta

Lisätiedot

Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet

Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet Täyttöohje: valvontamaksutekijöitä koskevien tietojen keräämisessä käytettävät kokonaisvarojen ja kokonaisriskin raportointilomakkeet Helmikuu 2015 1 Yleisohjeet Kentät Nimi, Rahalaitoskoodi ja LEI-koodi

Lisätiedot

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp

Luottotappioiden kotvaamista koskevan sitoumuksen piirissä olevien luottojen enimmäismäärä. Yleistä. HE 200/1997 vp HE 200/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Kera Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Kera Oy -nimisestä

Lisätiedot

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3.

Kotimaisten sijoituspalveluyritysten konsernit, konsolidointiryhmät. Frekvenssi 90 > 20 pankkipäivää; Frekvenssi 365 > 1.3. VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (vrt. Liite 6) Annettu Tunniste Systeemitunnus 19.7.2007 1.9.2007 2.1.2., 2.2.2. A_L3b_s.XLS A 1 = Suomi 2 = English 3 = Svenska 243, 244 Kotimaisten sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu 6.10.2004

VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu 6.10.2004 VIRATI VIRANOMAISYHTEISTYÖRYHMÄ (Rahoitustarkastus/Suomen Pankki/Tilastokeskus) Annettu 6.10.2004 Korvaa 10.6.2000 Voimassa 31.3.2005 alkaen P TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET Tiedonantajatasot: 203, 221,

Lisätiedot

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle

Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle lukien toistaiseksi 1 (5) Luottolaitoksille Ohje luottolaitosten merkittävien sijoitusten ilmoittamisesta Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain (SK:503/1993) 4 :n 2 -kohdan

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS)

VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS) VEROHALLINTO 1.1.2017 A143/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS PITKÄAIKAISSÄÄSTÄMISVARALLISUUTEEN KUULUVIEN ARVOPAPEREIDEN JA JOHDANNAISTEN OSTO- JA MYYNTIERITTELYT (VSAPPSPS) SISÄLTÖ TIETUEKUVAUS 2017 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90

Rahoituksen rahavirta *Lyhytaik.lainojen lisäys/vähenn 0,7 0,0 *Lainojen takaisinmaksut -90,0-90,0 *Omien osakkeiden hankinta 0,0-89,3 0,0-90 RAHOITUSLASKELMA (1000 euroa) VUODELTA 2016 Liiketoiminnan rahavirta *Myynnistä ja muista liiketoim. tuotoista saadut maksut 957,8 989,4 *Maksut liiketoiminnan kuluista -865,2-844,3 *Saadut korot 0,5 0,8

Lisätiedot

SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. Sisällys Sivu

SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. Sisällys Sivu 1 (17) TÄYTTÖOHJEET SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Sisällys Sivu I II KOKONAAN ILMOITTAMISVELVOLLISUUDEN ULKOPUOLELLA OLEVAT VASTUUT...

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006

SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 SAMPO PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 13.2.2007 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2006 Tilikauden voitto oli 8,8 miljoonaa euroa Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 1,4 miljardin euron

Lisätiedot

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat)

Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Valtion ylimpiä virkamiehiä koskeva ilmoitus sidonnaisuuksista (Valtion virkamieslain 26 :n 1-4 kohdissa tarkoitetut virat) Sidonnaisuuksien ilmoittaminen sidonnaisuuslomakkeella Valtion ylimmän virkamiesjohdon

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 1 Äänestys- ja vaalijärjestys 1 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 2 Hallitus määrää joka kolmas

Lisätiedot

Liikennevakuutuksen maksututkimus

Liikennevakuutuksen maksututkimus Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 1.1.2016 VN Liikennevakuutuksen maksututkimus VN-tiedonkeruussa kerätään tietoa vahinkovakuutusyhtiön liikennevakuutuksesta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan suorittamaan

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2016

Luottokantatietojen raportointiohjeet 2016 1(9) Luottokantatietojen raportointiohjeet 2016 2(9) SISÄLLYS 1 RAPORTOINTIOHJEET... 3 Tietojen toimitus... 3 Muutokset toiminnassa... 3 Lomaketietojen täyttö... 3 Muuttujakohtaiset ohjeet... 4 Yhteystiedot

Lisätiedot

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT

OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT OKON KORKO 12 VI/2004 LAINAKOHTAISET EHDOT Nämä lainakohtaiset ehdot muodostavat yhdessä Op-joukkovelkakirjaohjelman 6.5.2004 listalleottoesitteen yleisten ehtojen kanssa tämän lainan ehdot. Yleisiä ehtoja

Lisätiedot

MBS2010 raportoijien kyselytunti 3

MBS2010 raportoijien kyselytunti 3 MBS2010 raportoijien kyselytunti 3 Suomen Pankki 1 TERVETULOA! 2008 2007 2006 2005 2009 3 500 Milj. EUR 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Lähde: Suomen Pankki. 2 Käsiteltäviä

Lisätiedot

PUOLIVUOSIKATSAUS

PUOLIVUOSIKATSAUS PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. 30.6.2016 Avainluvut 4-6/2016 4-6/2015 Muutos% 1-6/2016 1-6/2015 Muutos% 1-12/2015 Liikevaihto, MEUR 192,4 182,5 5,4% 350,6 335,8 4,4% 755,3 Vertailukelpoisten myymälöiden 2,5 1,5-0,6

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto

Tuhatta euroa Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 - Q4. Liikevaihto 1 (6) Asiakastieto Group Oyj, pörssitiedotteen liite 5.5.2015 klo 16.00 HISTORIALLISET TALOUDELLISET TIEDOT 1.1. - 31.12.2014 Tässä liitteessä esitetyt Asiakastieto Group Oyj:n ( Yhtiö ) historialliset

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A148/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki.

Yhtiön kotipaikka on Keravan kaupunki. YHTIÖJÄRJESTYS 1 (5) Luonnos Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy:n yhtiöjärjestys 1 Yhtiön toiminimi 2 Yhtiön kotipaikka 3 Yhtiön toimiala 4 Yhtiön omistajuus 5 Tilikausi 6 Osakepääoma Yhtiön toiminimi

Lisätiedot

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus

Elite Varainhoito Oyj Liite puolivuotiskatsaus Liite puolivuotiskatsaus 1.1. 3.6.216 KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, 1 EUR 1 6/216 1 6/215 1 12/215 Liikevaihto, tuhatta euroa Liikevoitto, tuhatta euroa 9 25 8 482 15 36 4 1 14 1 172 Liikevoitto, %

Lisätiedot

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt

Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt 1 Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+:n rahastokohtaiset säännöt Rahoitustarkastuksen 2.2.2007 hyväksymät säännöt. 1 Sijoitusrahasto Sijoitusrahaston nimi on Sijoitusrahasto Aktia Inflation Bond+, ruotsiksi

Lisätiedot

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti:

Lainan nro: LAINAHAKEMUS. Saap...2016. A. R. Winterin rahaston lainahakemus. Lainan hakijat. Nimi: Henk.tunnus: S-posti: LAINAHAKEMUS Saap...2016 Lainan nro: A. R. Winterin rahaston lainahakemus Lainan hakijat Tiedot hakijasta: Tilan tai toimipaikan nimi: RNo tai y-tunnus: Toiminnan laatu: Lainan tarkoitus (käytä tarvittaessa

Lisätiedot

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi 4.3c Liite 1 versio 3

Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi 4.3c Liite 1 versio 3 Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardi- menetelmää käytettäessä Standardi.c Liite versio Luettelo hyväksytyistä luottoluokituslaitoksista sekä kuvaukset niiden laatimien luokitusten ja vakavaraisuuslaskennan

Lisätiedot

OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET 1 (11) TÄYTTÖOHJEET OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN SUURTEN ASIAKAS- RISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET I KOKONAAN ILMOITTAMISVELVOLLISUUDEN ULKOPUOLEL- LA OLEVAT VASTUUT Tämän määräyksen mukainen

Lisätiedot

TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUSRAHASTOILLE (SIRA)

TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUSRAHASTOILLE (SIRA) TIETUEMUOTO - KYSELY SIJOITUSRAHASTOILLE (SIRA) Versio 1.6 Voimassa: Tammikuu 2014 - Minkä raportointijakson tietoja tietuemuoto koskee Julkaistu: 5.6.2013 (päivitetty 17.1.2014) Käytössä: 1.2.2014 Tietuemuodon

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1601 VM/2931/00.00.00/2015 Valtiovarainministeriön määräys valtion tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö on

Lisätiedot

Finanssivalvonnan palaute saaduista lausunnoista

Finanssivalvonnan palaute saaduista lausunnoista Muistio 1 (5) Finanssivalvonnan palaute saaduista lausunnoista Kansallisen rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien luottolaitosten määrittäminen FK pitää yhdenmukaisen ja läpinäkyvyyden kannalta kannatettavana,

Lisätiedot

Korkokauluri X -sijoituskori

Korkokauluri X -sijoituskori Korkokauluri X -sijoituskori Sijoituskorin säännöt Korkokauluri X -sijoituskori Keskeiset ehdot Sijoituskorin hoitaja: Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö Myyntiaika: 18.4. 7.6.2012 Kohde-etuus: Sampo Pankki

Lisätiedot

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE

FOURTON OY MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Fourton Rahastoyhtiön rahastoja voitte merkitä kaksi kertaa kuukaudessa. Merkintäpäivät ovat jokaisen kuukauden 15. päivä ja viimeinen pankkipäivä. Jos 15. päivä ei ole pankkipäivä, merkintäpäivä

Lisätiedot

Vakuutusyhtiön toiminta ulkomailla

Vakuutusyhtiön toiminta ulkomailla Ohje 1 (5) Viimeisin muutos 11.11.2011 VH Vakuutusyhtiön toiminta ulkomailla VH-tiedonkeruussa kerätään vuosittaisia tietoja henki- ja vahinkovakuutusyhtiöiden ulkomaisista rahavirroista. Tiedot kerätään

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013

DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Danske Bank Oyj, www.danskebank.fi DANSKE BANK OYJ:N OSAKETALLETUS 6/2013 Tietoa Osaketalletuksesta: Talletuksen vastaanottaja: Danske Bank Oyj OSAKETALLETUS 6/2013 Osaketalletus 6/2013 kohde-etuudeksi

Lisätiedot

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen

Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola. luento 2 Termiini- ja futuurihintojen määräytyminen Rahoitusriskit ja johdannaiset Matti Estola luento 2 ermiini- ja futuurihintojen määräytyminen 1. ermiinien hinnoittelusta Esimerkki 1 Olkoon kullan spot -hinta $ 300 unssilta, riskitön korko 5 % vuodessa

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 7 12/2015 7 12/2014 1 12/2015 1 12/2014 Liikevaihto, 1000 EUR 10 223 9 751 27 442 20 427 Liikevoitto ( tappio), 1000 EUR 1 266 1 959 6 471 3 876 Liikevoitto, % liikevaihdosta

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005

OP-ryhmä. Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä Tammi-joulukuu 2005 OP-ryhmä 31.12.2005 238 jäsenosuuspankkia Osuuspankkikeskus Osk OKO Osuuspankkien Keskuspankki Oyj Tytäryritykset Osakkeenomistajia (A-osakkeet) noin 29 700 Asiakkaita 3,9

Lisätiedot

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka

Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja. Hannu Puhakka Yrityskaupan rahoitukseen on tarjolla ratkaisuja Hannu Puhakka 16.5.2016 2 [pvm] 3 [pvm] Pk-rahoituksen painopistealueet - yritysten yleisimmät muutostilanteet ja niihin liittyvät rahoitustarpeet Yrityksen

Lisätiedot

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto

Vuosi-ilmoitukset Ohjelmistotalopäivä Tarja Kivilaakso Verohallinto Vuosi-ilmoitukset 2015 Ohjelmistotalopäivä 28.11.2014 Tarja Kivilaakso Verohallinto Sisältö Vuosi-ilmoitusten palautuspäivät Tietovälineellä ilmoittaminen Vuosi-ilmoitus osuuskunnan ylijäämistä Vuosi-ilmoitus

Lisätiedot

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä

LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä LUOVUTUSKIRJA Sibelius-Akatemian, Yleisradio Oy:n ja Helsingin Kaupungin Sekä Helsingin Musiikkitalo Oy:n välillä 2 (8) Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan luovutuskirjan (jäljempänä

Lisätiedot