Omat varat ja vakavaraisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omat varat ja vakavaraisuus"

Transkriptio

1 1 (20) CA t-ca Omat varat ja vakavaraisuus Rivino 01 OMAT VARAT YHTEENSÄ ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ Oma pääoma Maksettu oma pääoma 10 (-) Omat osakkeet ja osuudet 15 Ylikurssirahasto 20 Muut oman pääoman erät 10 Rahastot yhteensä 10 Rahastot 1010 Vähemmistöosuus (vain konsolidointiryhmä) 1015 Tilikauden voitto 1015 Kirjanpidon mukainen tilikauden voitto Tilikauden voittoon sisältyvät realisoitumattomat voitot, joita ei lueta ensisijaisiin omiin varoihin 1020 Tilintarkastamaton tilikauden tulos 1020 Kirjanpidon mukainen tilintarkastamaton tilikauden tulos Tilintarkastamattomaan tilikauden tulokseen sisältyvät realisoitumattomat voitot, joita ei lueta ensisijaisiin omiin varoihin 1025 (-) Tilikauden tappio 1025 (-) Kirjanpidon mukainen tilikauden tappio Tilikauden tappioon sisältyvät realisoitumattomat voitot, joita ei lueta ensisijaisiin omiin varoihin 1030 (-) Arvopaperistettujen saamisten tuotot (alullepanija) 1035 Omaan pääomaan kirjatut realisoitumattomat voitot ja tappiot sekä niiden oikaisut ensisijaisista omista varoista 1035 Myytävissä olevien oman pääoman ehtoisten rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset Oikaisu myytävissä olevien oman pääoman ehtoisten rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksiin Myytävissä olevien laina- ja muiden saamisten käyvän arvon muutokset Oikaisu myytävissä olevien laina- ja muiden saamisten käyvän arvon muutoksiin Muiden myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset Oikaisu muiden myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksiin Omien rahoitusvelkojen käyvän arvon muutokset Oikaisu omien rahoitusvelkojen käyvän arvon muutoksiin Rahavirran suojauksesta aiheutuvat käyvän arvon muutokset (pl. myytävissä oleviin rahoitusvaroihin liittyvät) Oikaisu rahavirran suojauksesta aiheutuviin käyvän arvon muutoksiin (pl. myytävissä oleviin rahoitusvaroihin liittyvät) Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset Oikaisu sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksiin Omassa käytössä olevien kiinteistöjen uudelleenarvostuksesta aiheutuvat käyvän arvon muutokset Oikaisu omassa käytössä olevien kiinteistöjen uudelleenarvostuksesta aiheutuviin käyvän arvon muutoksiin Muut käyvän arvon muutokset Oikaisu muihin käyvän arvon muutoksiin 15 Rajoituksenalaiset ensisijaisiin omiin varoihin luettavat erät 15 Ei-innovatiiviset rahoitusinstrumentit 1510 Innovatiiviset rahoitusinstrumentit 20 (-) Vähennykset ensisijaisista omista varoista 20 (-) Aineettomat hyödykkeet 2010 (-) Ei-innovatiivisten rahoitusinstrumenttien ylijäämä 2015 (-) Innovatiivisten rahoitusinstrumenttien ylijäämä 2020 (-) Muut vähennykset 2020 (-) IFRS-standardien käyttöönoton vaikutus (IFRS 1)

2 2 (20) 10 TOISSIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ 10 Ylemmät toissijaiset omat varat 10 Toissijaisiin omiin varoihin luettavat käyvän arvon muutokset 10 Myytävissä olevien oman pääoman ehtoisten rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset 1010 Muiden myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset 1015 Uudelleenarvostusrahasto 1010 Arvonkorotusrahasto 1015 Muut ylempiin toissijaisiin omiin varoihin luettavat erät 1020 Ylijäämä arvonalennusten ja odotettujen tappioiden erotuksesta (IRB) 1010 Alemmat toissijaiset omat varat 1010 Debentuurilainat (-) Alempien toissijaisten omien varojen ylijäämä 1015 (-) Vähennykset toissijaisista omista varoista 1015 (-) Toissijaisten omien varojen ylijäämä 15 (-) VÄHENNYKSET ENSI- JA TOISSIJAISISTA OMISTA VAROISTA 1502 Josta: (-) Vähennykset ensisijaisista omista varoista 1503 Josta: (-) Vähennykset toissijaisista omista varoista 15 (-) Yli 10 %:n omistukset ja sijoitukset toisiin rahoitusalan yrityksiin 1510 (-) Muut omistukset ja sijoitukset toisiin rahoitusalan yrityksiin, joiden yhteismäärä ylittää 10 % valvottavan omista varoista 1515 (-) Yli 10 %:n omistukset ja sijoitukset toisiin vakuutusalan yrityksiin 15LE Lisätieto: Rahoitustoiminnan asiakasriskejä kattava omien varojen määrä 1520 Sijoitukset arvopaperistettuihin saamisiin (sijoittaja) 1525 (-) Alijäämä arvonalennusten ja odotettujen tappioiden erotuksesta (IRB) 1530 (-) Sijoitukset muihin yrityksiin 1535 (-) Arvopaperikauppaan liittyvä luottokauppa 20 ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ VAKAVARAISUUDEN LASKEMISEKSI 25 TOISSIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ VAKAVARAISUUDEN LASKEMISEKSI 30 MUUT OMAT VARAT 30 Muihin omiin varoihin siirretty toissijaisten omien varojen ylijäämä 3010 Lyhytaikaiset debentuurilainat 3015 (-) Muiden omien varojen ylijäämä 30LE Lisätieto: Koko toiminnan asiakasriskejä kattava omien varojen määrä 3020 (-) Muihin omiin varoihin luettavista eristä käyttämättä jäävä osa 35 Lisätiedot: 35 Debentuurilainat (brutto) 3510 ehdoton vähimmäismäärä

3 3 (20) 40 OMIEN VAROJEN VÄHIMMÄISVAATIMUS YHTEENSÄ 40 LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKIN OMIEN VAROJEN VAATIMUS 40 Standardimenetelmä (SA) 40 SA Standardimenetelmän vastuuryhmät (poislukien arvopaperistetut erät) 40 Saamiset valtiolta ja keskuspankeilta 4010 Saamiset aluehallinnolta ja paikallisviranomaisilta 4015 Saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta 4020 Saamiset kansainvälisiltä kehityspankeilta 4025 Saamiset kansainvälisiltä organisaatioilta 4030 Saamiset luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä 4035 Saamiset yrityksiltä 4040 Vähittäissaamiset 4045 Kiinteistövakuudelliset saamiset 4050 Erääntyneet saamiset 4055 Erät, jotka viranomaisten määrityksen mukaan sisältävät korkean riskin 4060 Katetut joukkolainat 4065 Lyhytaikaiset saamiset yrityksiltä 4070 Sijoitusrahastosijoitukset 4075 Muut erät 4010 SA Sisäisten luottoluokitusten menetelmän vastuuryhmät (poislukien arvopaperistetut erät) 4010 Valtio- ja keskuspankkivastuut Luottolaitos- ja sijoituspalveluyritysvastuut Yritysvastuut Vähittäisvastuut Oman pääoman ehtoiset sijoitukset Muut erät 4015 SA Arvopaperistetut erät 4010 IRB Sisäisten luottoluokitusten menetelmä 4010 Vastuu, joihin ei sovelleta omia LGD eikä CF -estimaatteja (FIRB) 4010 Valtio- ja keskuspankkivastuut Luottolaitos- ja sijoituspalveluyritysvastuut Yritysvastuut Vastuut, joihin sovelletaan omia LGD ja/tai CF -estimaatteja (AIRB, vähittäisvastuut) Valtio- ja keskuspankkivastuut Luottolaitos- ja sijoituspalveluyritysvastuut Yritysvastuut Vähittäisvastuut IRB Oman pääoman ehtoiset sijoitukset IRB Arvopaperistetut erät Muut erät 4010 KAUPANKÄYNTIVARASTON SELVITYSRISKI 4015 KORKOSOPIMUSTEN JA OSAKKEIDEN POSITIORISKIN, VALUUTTAKURSSIRISKIN JA HYÖDYKERISKIN OMIEN VAROJEN VAATIMUS YHTEENSÄ 4015 Positio-, valuuttakurssi- ja hyödykeriski; standardimenetelmä (SA) 4015 Korkosopimusten positioriski Osakkeiden positioriski Valuuttakurssiriski Hyödykeriski Positio-, valuuttakurssi- ja hyödykeriski; sisäinen malli (IM) 4020 OPERATIIVISEN RISKIN OMIEN VAROJEN VAATIMUS 4020 Perusmenetelmä Standardimenetelmä / Vaihtoehtoinen standardimenetelmä Kehittynyt menetelmä 4025 MUUT OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET 4025 Kehittyneiden menetelmien siirtymäkauden omien varojen 45 VAKAVARAISUUS 45 ylijäämä (+) / alijäämä (-) 4510 Vakavaraisuussuhdeluku (%)

4 4 (20) CR SA LUOTTORISKIN STANDARDIMENETELMÄ t-cs SA vastuuryhmä/ IRB vastuuryhmä: Sopimuksen mukainen vastuu Substituutioperiaatteella käsiteltävät CRM:t Rahoitusvakuudet: kattava menetelmä Oikaistu vastuun määrä luottovasta-arvokertointen mukaan jaoteltuna (-) Josta Arvonalentumistap vastapuoliriskistä piot syntyvät vastuut Nettovastuu Takauksen luonteinen luottosuoja Vastikkeellinen luottosuoja Rahoitusvakuudet: Muu Takaukset Luottojohdannaiset yksinkertainen vastikkeellinen menetelmä luottosuoja CRM:stä johtuva substituutio (-) Ulosvirtaus Sisäänvirtaus yhteensä yhteensä Vastuun määrä substituution jälkeen Vastuun volatiliteettikorjaus (he) (-) Vakuuden oikaistu arvo (Cvam) Oikaistu vastuun määrä (E*) Volatiliteetti- ja maturiteettikorjauk set 0 % 20 % 50 % 100 % Vastuuarvo Riskipainotetut erät Rivino VASTUUT YHTEENSÄ VASTUIDEN JAKO VASTUULAJEITTAIN: Taseen erät Taseen ulkopuoliset sitoumukset Arvopaperivakuudelliseen rahoitustoimintaan liittyvät ja 1015 pitkän selvitysajan transaktiot Johdannaiset Tuotteiden ristikkäisnettoutus VASTUIDEN JAKO RISKIPAINOITTAIN: 0 % % % % % 1525 Josta: erääntyneet ilman nimetyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen luokitusta liikekiinteistövakuudelliset % % 1535 josta: erääntyneet ilman nimetyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen luokitusta liikekiinteistövakuudelliset % 1540 Josta: erääntyneet % 1550 Muut riskipainot

5 5 (20) CR IRB t-ci LUOTTORISKIN SISÄISTEN LUOTTOLUOKITUSTEN MENETELMÄ IRB vastuuryhmä: Omat LGD ja/tai CF-estimaatit: Sisäinen luottoluokitusmene Sopimuksen mukainen vastuu Substituutioperiaatteella käsiteltävät CRM:t LGD-estimaattiin vaikuttavat CRM:t Päällekkäinen maksukyvyttömyys Muistierät telmä Maksukykyluokan tai sammion PD (%) josta vastapuoliriskistä syntyvät vastuut Takauksen luonteinen luottosuoja Muu vastikkeellinen Luottojohdannaise luottosuoja Takaukset t CRM:stä johtuva substituutio (-) Ulosvirtaus Sisäänvirtaus yhteensä yhteensä Vastuun määrä substituution jälkeen josta taseen ulkopuolisten sitoumusten osuus Vastuuarvo josta taseen ulkopuolisten sitoumusten osuus Takauksen luonteinen luottosuoja Vastikkeellinen luottosuoja Muut vakuudet Luottojohdannaise Muu vastikkeellinen Takaukset Rahoitusvakuudet t luottosuoja Muut fyysiset Kiinteistöt vakuudet Saamiset Takauksen luonteinen luottosuoja EAD:lla painotettu EAD:lla painotettu keskimääräinen Riskipainotetut keskimääräinen maturiteetti erät LGD (%) (päivinä) (-) Odotettujen Arvonalentumistap tappioiden määrä piot Vastapuolten lukumäärä Rivino VASTUUT YHTEENSÄ VASTUIDEN JAKO VASTUULAJEITTAIN: 10 Taseen erät 1010 Taseen ulkopuoliset sitoumukset Arvopaperivakuudelliseen rahoitustoimintaan liittyvät ja 1015 pitkän selvitysajan transaktiot 1020 Johdannaiset 1025 Tuotteiden ristikkäisnettoutus VASTUUT YHTEENSÄ (MAKSUKYKYLUOKAT- 15 /SAMMIOT) VASTUUT JAOTELTUINA MAKSUKYKYLUOKKIIN TAI SAMMIOIHIN: 15 1 ERITYISRAHOITUSVASTUUT - 20 TAULUKKOPOHJAINEN MENETELMÄ; VASTUUT YHTEENSÄ ERITYISRAHOITUSVASTUIDEN JAKO TAULUKKOPOHJAISEN MENETELMÄN RISKIPAINOITTAIN: 20 0 % % % 2015 josta: kategoriassa % % % 25 LUOTTOKAUPASTA JOHTUVAT VASTUUT 30 LAIMENTUMISRISKI: OSTETUT SAAMISET

6 6 (20) CR EQU IRB t-ce OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET Sisäinen luottoluokitusmenete lmä Sopimuksen mukainen vastuu Maksukykyluokan tai sammion PD (%) Substituutioperiaatteella käsiteltävät CRM:t Takauksen luonteinen luottosuoja Takaukset Luottojohdannaiset CRM:stä johtuva substituutio (-) Ulosvirtaus yhteensä Sisäänvirtaus yhteensä Vastuun määrä substituution jälkeen josta taseen ulkopuoliset erät Vastuuarvo josta taseen ulkopuoliset erät EAD:lla painotettu keskimääräinen LGD (%) Riskipainotetut erät Muistierät (-) Odotettujen Arvonalentumistap tappioiden määrä piot Rivino VASTUUT YHTEENSÄ PD/LGD -MENETELMÄ: YHTEENSÄ VASTUUT JAOTELTUINA MAKSUKYKYLUOKKIIN TAI SAMMIOIHIN: (3 100) YKSINKERTAINEN MENETELMÄ: VASTUUT YHTEENSÄ VASTUUT JAOTELTUINA RISKIPAINOJEN MUKAAN: % % % 15 SISÄISEN MALLIN MENETELMÄ

7 7 (20) CR SEC SA t-ss LUOTTORISKIN STANDARDIMENETELMÄ: ARVOPAPERISTAMINEN Arvopaperistamismuoto: Synteettinen arvopaperistaminen: luottosuoja arvopaperistetuille Arvopaperistamisp vastuille ositiot Substituutioperiaatteella käsiteltävät CRM:t Oikaistu vastuun määrä luottovasta-arvokertointen mukaan jaoteltuna Vastuut jaoteltuna riskipainoluokkiin Arvopaperistettujen vastuiden määrä yhteensä (-) Ulosvirtaus yhteensä (-) Hallussa pidetyn tai Arvonalentumistappiot (-) Vastikkeellinen Takauksen takaisinostetun Sopimuksen luottosuoja (Cva) luonteinen luottosuojan mukainen vastuu luottosuoja: oikaistu nimellismäärä määrä (G*) Nettovastuu Takauksen luonteinen luottosuoja: oikaistu määrä (Ga) Vastikkeellinen luottosuoja CRM:stä johtuva substituutio (-) Ulosvirtaus Sisäänvirtaus yhteensä yhteensä Vastuun nettomäärä substituution jälkeen (-) Oikaistu vastuun Rahoitusvakuudet määrä (E*) (Cvam) 0 % >0 % ja <=20 % >20 % ja <=50 % >50 % ja <=100 % Vastuuarvo (-) Vähennys Riskipainotettavan omista varoista vastuun määrä Luokitellut 1250 % (luottoluokat 1-4) 20 % 50 % 100 % 350 % Luokitellut Luokittelemattomat Look-through ABCP: Muu kuin suuririskisin etuoikeusluokka Riskipainotettujen Riskipainotetut erät erien mukainen omien varojen Muistierä: ulosvirtaus Rivino VASTUUT YHTEENSÄ ALULLEPANIJA: VASTUUT YHTEENSÄ Taseen erät Ylin etuoikeusluokka 10 Mezzanine etuoikeusluokat 15 Suuririskisin etuoikeusluokka 10 Taseen ulkopuoliset sitoumukset ja johdannaiset 15 Ennenaikaisen kuoletuksen ehdot 10 SIJOITTAJA: VASTUUT YHTEENSÄ 10 Taseen erät 10 Ylin etuoikeusluokka 1010 Mezzanine etuoikeusluokat 1015 Suuririskisin etuoikeusluokka 1010 Taseen ulkopuoliset sitoumukset ja johdannaiset 15 JÄRJESTÄJÄ: VASTUUT YHTEENSÄ 15 Taseen erät 1510 Taseen ulkopuoliset sitoumukset ja johdannaiset

8 8 (20) CR SEC Details t-sd ARVOPAPERISTAMINEN; LISÄTIEDOT Arvopaperistamist ransaktioiden lkm Muut kuin ABCP-ohjelmat Arvopaperistetut vastuut Arvopaperistamisen raken Arvopaperistamispositiot (sopimuksen mukainen vastuu) Sisäinen tunnus Arvopaperistamistransakt ion nimi Arvopaperistamismuoto Raportoijan rooli Alullepanokuukausi Arvopaperistettujen vastuiden määrä alullepanohetkellä Määrä yhteensä Raportoijan osuus (%) Tyyppi Sovellettu menetelmä Vastuiden lukumäärä ELGD (%) (-) Arvonalentumistappiot ennen arvopaperistamista (%) Suuririskisin etuoikeusluokka Taseen erät Ylin etuoikeusluokka Mezzanine etuoikeusluokat Suuririskisin etuoikeusluokka Luokitellut Luokittelemattomat Luokitellut Luokittelemattomat Luokitellut Luokittelemattomat Taseen ulkopuoliset sitoumukset ja johdannaiset Hyväksyttävät Suorat luoton vastineet Muut likviditeettisopimukset Ennenaikaisen kuoletuksen ehdot Sovellettu luottovastaarvokerroin Hallittu? Riskipainotettujen erien (-) Vähennys omista mukainen omien varojen varoista Rivino

9 9 (20) CR SEC IRB t-si LUOTTORISKIN SISÄISTEN LUOTTOLUOKITUSTEN MENETELMÄ: ARVOPAPERISTAMINEN Arvopaperistamismuoto: Synteettinen arvopaperistaminen: luottosuoja arvopaperistetuille Arvopaperistamispositiot vastuille Substituutioperiaatteella käsiteltävät CRM:t Oikaistu vastuun määrä luottovasta-arvokertointen mukaan jaoteltuna Vastuut jaoteltuna riskipainoluokkiin Arvopaperistettujen vastuiden määrä yhteensä (-) Vastikkeellinen luottosuoja (Cva) (-) Ulosvirtaus yhteensä Takauksen Hallussa pidetyn tai Takauksen luonteinen takaisinostetun Sopimuksen mukainen luonteinen luottosuoja: luottosuojan vastuu luottosuoja: oikaistu määrä nimellismäärä oikaistu määrä (Ga) (G*) Vastikkeellinen luottosuoja CRM:stä johtuva substituutio (-) Ulosvirtaus Sisäänvirtaus yhteensä yhteensä Vastuun määrä (-) Oikaistu vastuun substituution Rahoitusvakuudet määrä (E*) jälkeen (Cvam) 0 % >0 % ja <=20 % >20 % ja <=50 % >50 % ja <=100 % Vastuuarvo Luottoluokitukseen perustuva arviointimalli 1250 % (-) Vähennys Riskipainotettavan omista varoista vastuun määrä 6-10 % % % % 100 % 250 % 425 % 650 % Luokitellut Luokittelemattomat Valvontaviranomaisen kehittämä arviointimalli Keskimääräinen riskipaino (%) Look-through Sisäisen arvioinnin lähestymistapa Riskipainotettujen (-) Riskipainotetut erät erien mukainen omien Arvonalentumistappiot varojen Keskimääräinen riskipaino (%) Muistierä: ulosvirtaus Rivino VASTUUT YHTEENSÄ ALULLEPANIJA: VASTUUT YHTEENSÄ Taseen erät Ylin etuoikeusluokka 10 Mezzanine etuoikeusluokat 15 Suuririskisin etuoikeusluokka 10 Taseen ulkopuoliset sitoumukset ja johdannaiset 15 Ennenaikaisen kuoletuksen ehdot 10 SIJOITTAJA: VASTUUT YHTEENSÄ 10 Taseen erät 10 Ylin etuoikeusluokka 1010 Mezzanine etuoikeusluokat 1015 Suuririskisin etuoikeusluokka 1010 Taseen ulkopuoliset sitoumukset ja johdannaiset 15 JÄRJESTÄJÄ: VASTUUT YHTEENSÄ 15 Taseen erät 1510 Taseen ulkopuoliset sitoumukset ja johdannaiset

10 10 (20) CR TB SETT t-ct KAUPANKÄYNTIVARASTON SELVITYSRISKI Selvittämättä olevien kauppojen yhteismäärä Selvittämättä olevien kauppojen hintaero Rivino KAUPANKÄYNTIVARASTON SELVITTÄMÄTTÄ OLEVAT KAUPAT YHTEENSÄ Enintään 4 pankkipäivää selvittämättä olevat kaupat pankkipäivää selvittämättä olevat kaupat pankkipäivää selvittämättä olevat kaupat pankkipäivää selvittämättä olevat kaupat pankkipäivää tai sitä kauemmin selvittämättä olevat kaupat

11 11 (20) MKR SA TDI t-mt KORKOSOPIMUSTEN POSITIORISKI, STANDARDIMENETELMÄ Valuutta: Positiot (-) Kaupankäyntivaraston Kaikki positiot Nettopositiot Merkintäsitoumust luottojohdannaisten suojausvaikutus vaatimuksen kerroin (%) en alaiset vähennysvaikutus Lyhyisiin nettopositiot Pitkät Lyhyet Pitkät Lyhyet Pitkiin positioihin positioihin Rivino KAUPANKÄYNTIVARASTON KORKOSOPIMUKSET Yleisriski. Maturiteettipohjainen laskentatapa Alue kuukautta > 1 3 kuukautta > 3 6 kuukautta > 6 12 kuukautta Alue 2 > 1 2 (1,9 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta > 2 3 (> 1,9 2,8 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta > 3 4 (> 2,8 3,6 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta Alue 3 > 4 5 (> 3,6 4,3 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta > 5 7 (> 4,3 5,7 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta > 7 10 (> 5,7 7,3 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta > (> 7,3 9,3 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta > (> 9,3 10,6 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta > 20 (> 10,6 12,0 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta (> 12,0 20,0 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta (> 20 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta Maturiteettiluokittain nettoutetut painotetut positiot yhteensä % Alueen 1 nettoutetut painotetut positiot % Alueen 2 nettoutetut painotetut positiot % Alueen 3 nettoutetut painotetut positiot % Alueiden 1 ja 2 välillä nettoutetut painotetut positiot % Alueiden 2 ja 3 välillä nettoutetut painotetut positiot % Alueiden 1 ja 3 välillä nettoutetut painotetut positiot % Nettouttamatta jääneet painotetut positiot % Yleisriski. Duraatiopohjainen laskentatapa Alue 1 Alue 2 Alue 3 Alueen sisällä nettoutetut painotetut positiot yhteensä 2.00 % Alueiden 1 ja 2 välillä nettoutetut painotetut positiot % Alueiden 2 ja 3 välillä nettoutetut painotetut positiot % Alueiden 1 ja 3 välillä nettoutetut painotetut positiot % Nettouttamatta jääneet painotetut positiot % Erityisriski Korkosopimukset, jotka saavat 0% riskipainon 0.00 % Alhaisen riskin korkosopimukset Jäljellä oleva juoksuaika 6 kuukautta 0.25 % Jäljellä oleva juoksuaika > 6 kuukautta ja 24 kuukautta 1.00 % Jäljellä oleva juoksuaika > 24 kuukautta 1.60 % Korkosopimukset, jotka saavat 8% riskipainon 8.00 % Korkosopimukset, jotka saavat 12% riskipainon % Korkeimman riskipainon arvopaperistetut vastuut ja luokittelemattomat likviditeettisopimukset Sijoitusrahastojen positioriski % Vakuusvaatimukseen perustuva menetelmä vakioiduille futuureille ja optioille Vakuusvaatimukseen perustuva menetelmä vakioimattomille futuureille ja optioille Optioiden muut kuin deltariskit

12 12 (20) MKR SA EQU t-me OSAKKEIDEN POSITIORISKI, STANDARDIMENETELMÄ Kansallinen markkina Positiot Kaikki positiot (-) Nettopositiot kerroin Merkintäsitoumust vaatimuksen (%) en alaiset Pitkät Lyhyet vähennysvaikutus Pitkät Lyhyet nettopositiot Rivino KAUPANKÄYNTIVARASTON OSAKKEET JA OSUUDET Yleisriski 8.00 % Laajasti hajautettuun osakeindeksiin perustuvat vakioidut termiinit ja optiot Muut osakepositiot Erityisriski Likvidit, laajasti hajautettuihin indekseihin kuuluvat osakkeet 2.00 % Muut osakepositiot 4.00 % Sijoitusrahastojen positioriski % Vakuusvaatimukseen perustuva menetelmä vakioiduille futuureille ja optioille Vakuusvaatimukseen perustuva menetelmä vakioimattomille futuureille ja optioille Optioiden muut kuin deltariskit

13 13 (20) MKR SA FX t-mf VALUUTTAKURSSI- JA KULTARISKI, STANDARDIMENETELMÄ Pitkät Lyhyet Kaikki positiot Lisätiedot: Rakennepositiot Nettopositiot ten alaiset positiot (Sisältää nettouttamatta jääneet positiot valuuttojen osalta, joille eri laskentatapa nettoutetuille positioille) kerroin (%) Pitkät Lyhyet Pitkät Lyhyet Pitkät Lyhyet Nettoutetut Pitkät Lyhyet Nettoutetut Rivino % omien varojen yhteismäärästä VALUUTTAPOSITIOT YHTEENSÄ EMUn toisessa vaiheessa olevat valuutat 1.60 % 1010 Hallitusten välisillä sopimuksilla kiinnitetyt valuutat Korkeasti korreloivat valuutat 4.00 % Muut valuutat (sis. omana valuuttana käsitellyt sijoitusrahasto-osuudet) 8.00 % 8.00 % Kulta 8.00 % 8.00 % Valuuttaoptioiden muut kuin deltariskit Lisätiedot: Valuuttapositiot Euro ERM II kuuluvat valuutat DKK EEK LTL SIT CYP LVL MTL SKK GBP SEK CHF Muut ETA-maiden valuutat USD CAD AUD JPY Muut ETA-alueen ulkopuolisten maiden valuutat Omana valuuttana käsiteltävät sijoitusrahasto-osuudet

14 14 (20) MKR SA FXa t-ma VALUUTTA- JA KULTAPOSITIOT, STANDARDIMENETELMÄ Valuutta: Pitkät positiot (-) Lyhyet positiot Nettopositiot Rivino Valuutoittainen nettopositio Avistapositio Termiinipositio Futuuripositio Rakennepositio Delta-painotetut valuuttaoptiosopimukset Pitkät positiot (-) Lyhyet positiot Nettopositiot Rivino Valuutoittainen nettopositio Avistapositio Termiinipositio Futuuripositio Rakennepositio Delta-painotetut valuuttaoptiosopimukset

15 15 (20) MKR SA COM t-mc HYÖDYKERISKI, STANDARDIMENETELMÄ Hyödyke: Pitkät Lyhyet Kaikki positiot Lisätiedot: Varaston terminointi Pitkät Lyhyet Pitkät Lyhyet Rivino KOKONAISPOSITIO HYÖDYKKEISSÄ 10 Maturiteettipohjainen laskentatapa 10 Maturitteettiluokat 1 vuosi kuukautta 1010 > 1 3 kuukautta 1015 > 3 6 kuukautta 1020 > 6 12 kuukautta 1010 Maturitteettiluokat > 1 vuosi ja 3 vuotta 1010 > 1 2 vuotta > 2 3 vuotta 1015 Maturitteettiluokka > 3 vuotta 1020 Maturiteettiluokittain nettoutetut positiot yhteensä 1.50 % 1025 Maturiteettiluokkien välillä nettoutetut positiot yhteensä 0.60 % 1030 Nettouttamatta jääneet positiot % 15 Laajennettu maturiteettipohjainen laskentatapa 15 Maturitteettiluokat 1 vuosi kuukautta 1510 > 1 3 kuukautta 1515 > 3 6 kuukautta 1520 > 6 12 kuukautta 1510 Maturitteettiluokat > 1 vuosi ja 3 vuotta 1510 > 1 2 vuotta > 2 3 vuotta 1520 Maturitteettiluokka > 3 vuotta 1525 Maturiteettiluokittain nettoutetut positiot yhteensä 1530 Maturiteettiluokkien välillä nettoutetut positiot yhteensä 1535 Nettouttamatta jääneet positiot Nettopositiot vaatimuksen alaiset nettopositiot kerroin (%) 20 Yksinkertaistettu laskenta: kaikki positiot 20 Nettopositiot % 2010 Bruttopositiot 3.00 % Vakuusvaatimukseen perustuva menetelmä vakioiduille futuureille ja optioille Vakuusvaatimukseen perustuva menetelmä vakioimattomille futuureille ja optioille Hyödykeoptioiden muut kuin deltariskit Maksuvalmiusriski

16 16 (20) MKR IM t-mi MARKKINARISKIN SISÄINEN MALLI Toteumatestaukse n ylitysten määrä edelliseltä 250 pankkipäivältä Rivino YHTEENSÄ Lisätiedot: riskialueittainen jaottelu Korkosopimukset Korkosopimusten yleisriski Korkosopimusten erityisriski Osakkeet Osakkeiden yleisriski Osakkeiden erityisriski Valuuttakurssiriski Hyödykeriski Yleisriski yhteensä Erityisriski yhteensä Kerroin x edellisen 60 pankkipäivän VaR-lukujen keskiarvo Edellisen päivän VaR-luku Erityisriskin Erityisriskin lisäpääomavaade Lisätiedot: Kerroin

17 17 (20) MKR IM Details t-md MARKKINARISKIN SISÄINEN MALLI; LISÄTIEDOT Katetut riskialueet Viranomais VaR-laskenta Erityisriskilaskenn an kattavuus osakkeet Erityisriskilaskenn an kattavuus korkosopimukset Perustiedot Toteumatestausta pa Sisäinen VaR-laskenta Sisäisessä VaRlaskennassa käytetty luottamusväli Sisäisessä VaRlaskennassa käytetty pitoaika Päivä Päivien lkm (1 92) Viranomais-VaR Toteumatestauksen tulokset Luottamusväli = 99 % Sisäisen VaRluvun limiitti Sisäinen VaR Erityisriskin Erityisriskin lisäpääomavaade VaR (T=10) VaR (T=1) Hypoteettinen Todellinen

18 18 (20) OPR t-op OPERATIIVINEN RISKI Liiketoiminta Bruttotuotot Luotot ja luottolimiitit (Vaihtoehtoinen standardimenetelmä) Vuosi - 3 Vuosi - 2 Viime vuosi Vuosi - 3 Vuosi - 2 Viime vuosi Allokaatiosta johtuva pääoma Pääoma ennen odotettujen tappioiden ja riskin siirtomekanismien vähennyseriä Odotetuista tappioista johtuva vähennyserä Kehittyneen menetelmän liitetiedot Riskin siirtomekanismeista johtuva pääomavaatimuksen vähennyserä josta johtuu vakuutuksista Riskinsiirtomekanismien vähennyserän enimmäismäärän ylittävä osa Rivino LIIKETOIMINTA PERUSMENETELMÄN MUKAAN 10 LIIKETOIMINTA STANDARDIMENETELMÄN/ VAIHTOEHTOISEN STANDARDIMENETELMÄN MUKAAN 10 josta standardimenetelmä 10 Investointipankkitoiminta 1010 Kaupankäyntitoiminta 1015 Vähittäisvälitystoiminta 1020 Yritysrahoitus 1025 Vähittäispankkitoiminta 1030 Asiakkaiden maksu- ja selvityspalvelut 1035 Säilytyspalvelut ja muu toiminta 1040 Omaisuuden hoito 1010 josta vaihtoehtoinen standardimenetelmä 1010 Yritysrahoitus Vähittäispankkitoiminta 15 LIIKETOIMINTA KEHITTYNEEN MENETELMÄN MUKAAN

19 19 (20) OPR Details t-od OPERATIIVISEN RISKIN TAPPIOMATRIISI Liiketoiminta-alue: Tappiotyyppi Tappiotapahtumien lukumäärä Kokonaistappio Suurin yksittäinen tappio Tiedonkeruussa sovellettava minimimäärä Alhaisin Korkein Rivino YHTEENSÄ Sisäinen väärinkäytös Ulkopuolisen aiheuttama vahinko Työolot, työ-turvallisuus Menettelytavoista aiheutuvat tappiot Omaisuusvahingot Tietojärjestelmiin liittyvät ongelmat ja keskeytysvahingot Prosesseihin liittyvät ongelmat

20 20 (20) OPR LOSS Details t-ol OPERATIIVISEN RISKIN SUURET TAPPIOT Tappiotapahtuman tunnus Tappiotapahtuman nimi Bruttotappio Onko tappion lopullinen määrä josta realisoitumaton selvillä? osa Tappiosta takaisin saatu määrä omien toimien kautta Tappiosta mahdollisesti Tappiosta takaisin saatu vielä saatavana takaisin Liittyy luotto- tai riskinsiirtomekanismien suoraan tai markkinariskiin? kautta riskinsiirtomekanismien kautta Tappion jakautuminen (%) liiketoiminta-alueittain Investointipankkit Kaupankäyntitoim Vähittäisvälitystoi Yritysrahoitus Vähittäispankkit Asiakkaiden maksu- ja oiminta inta minta oiminta selvityspalvelut Säilytyspalvelut ja muu toiminta Omaisuuden hoito Tappiotyypin nro Tappion tapahtumispvm Tappioon liittyviä ajankohtia 1. korvaus Viimeisin korvaus Tappion riskinsiirtomekanisme riskinsiirtomekanisme havaitsemispvm ista ista Rivino

Omat varat ja vakavaraisuus

Omat varat ja vakavaraisuus 1 (20) CA t-ca Omat varat ja vakavaraisuus Rivino CEBS rivino 01 1 OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1 ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1.1 Oma pääoma 0 01 1.1.1*** Josta: instrumentit, jotka ovat tasavertaisia

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 7/120/2007 2 (121) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Legal References & Comments (a) 1 TOTAL OWN FUNDS FOR SOLVENCY PURPOSES. Varav: instrument som är jämställda med stamaktier eller andelar

Legal References & Comments (a) 1 TOTAL OWN FUNDS FOR SOLVENCY PURPOSES. Varav: instrument som är jämställda med stamaktier eller andelar Finanssivalvonta Liite 4 Finansinspektionen Bilaga 4 1.3.2011 COREP CA-taulukko alkuperäisenä sekä Fivan rivinumerot ja rivit suomeksi ja ruotsiksi COREP CA-tabell i original samt FI:s radnummer och rader

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet käytettäessä 4.3c dnro 12/120/2006 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Standardiluonnos 4.3d. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos 4.3d. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos 4.3d Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus siisten luottoluokitusten menetelmää käytettäes Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet menetelmää käytettäessä 4.3f dnro 3/120/2007 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2006 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2006 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2006 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordea on Pohjoismaiden ja Itämeren alueen johtava finanssipalvelukonserni. Teemme sen mahdolliseksi - autamme asiakkaitamme

Lisätiedot

Vuosikertomus 2007 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2007 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2007 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla johtava pohjoismainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

Standardi 4.3e. Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3e. Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3e standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/2007 2 (80) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 Siirtymäsäännös 8 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 :n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2013 1 Toimintaympäristö 4 Konsernin tulosanalyysi 6 Riskienhallinta 8 Konsernin riskiasema

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS 26.5.2004 1 (7) Miten vastuullisesti johto on hoitanut. Varojen ryhmä/varojen ryhmittely

RAHOITUSTARKASTUS 26.5.2004 1 (7) Miten vastuullisesti johto on hoitanut. Varojen ryhmä/varojen ryhmittely RAHOITUSTARKASTUS 26.5.2004 1 (7) VAKAVARAISUUSUUDISTUKSESSA KÄYTETTÄVIEN TERMIEN SUOMENKIELISET KÄÄNNÖKSET Englanti Käännös Accountability Miten vastuullisesti johto on hoitanut Advanced Approach (AIRB)

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014. Nordea Pankki Suomi Oyj

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014. Nordea Pankki Suomi Oyj Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2014 Nordea Pankki Suomi Oyj Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja joka on tunnettu osaavasta henkilöstöstään.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2011 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2011 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ LOPPUTILITYS 31.12.2011 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS...1 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT...6 TULOSLASKELMA...7 TASE...8

Lisätiedot

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3a Omat varat ja niiden vähimmäismäärä Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Vuosikertomus 2009 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2009 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2009 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A 31.12.2013 T A S E K I R J A 01.01.2013 31.12.2013 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS United Bankers -konserni Markkinakehitys Vuosi 2013 alkoi pääomamarkkinoilla epävarmoissa merkeissä.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2008 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2008 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2008 Nordea Pankki Suomi Sisältö Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla johtava pohjoismainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen

Lisätiedot

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2014 25.7.2014

Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 2014 25.7.2014 Osavuosikatsaus kaudelta tammikuu kesäkuu 25.7. Tammikuu kesäkuu verrattuna tammikuu-kesäkuuhun 2013 Liiketulos parani 79 prosenttia 8,7 miljoonaan euroon (4,9). Osakkeenomistajille kuuluva kauden tulos

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2014 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2014 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Aktuaariyhdistyksen kokous 13.12.2011 KEVA Pasi Laaksonen / Matti Tienari Vakuutusyhtiö vs. Pankki Vakuutusyhtiö Pankki Kiinteistöt Osakkeet

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014...1 Toimintaympäristö Konsernin tulosanalyysi Riskienhallinta Konsernin riskiasema Operatiiviset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015. Huomisen tekijä.

Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015. Huomisen tekijä. Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015 Huomisen tekijä. Toimitusjohtajan katsaus Suomen talouden kasvunäkymät ovat heikentyneet edelleen kuluvan vuoden aikana. Uudella hallituksella on edessään iso haaste,

Lisätiedot

PANKKIEN NYKYSÄÄNTELYN VAIKUTUKSET PK-YRITYSTEN RAHOITUKSEEN

PANKKIEN NYKYSÄÄNTELYN VAIKUTUKSET PK-YRITYSTEN RAHOITUKSEEN PANKKIEN NYKYSÄÄNTELYN VAIKUTUKSET PK-YRITYSTEN RAHOITUKSEEN Empiirinen tutkimus konkurssiriskin ja vakuuden vaikutuksista luotonantopäätökseen Liiketaloustiede, laskentatoimen ja rahoituksen pro gradu

Lisätiedot

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010

SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010 SAMPO PANKKI OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 31.12.2010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sampo Pankki Oyj on suomalainen pankki,

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014: Vakaa tuloskehitys jatkui

EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014: Vakaa tuloskehitys jatkui 1 (21) EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2014: Vakaa tuloskehitys jatkui Konsernin nettopalkkiotuotot kasvoivat tarkastelujaksolla 8 prosenttia ja olivat 26,0 miljoonaa euroa (1-6/2013: 24,1 milj. euroa).

Lisätiedot