Markkina- ja vastapuoliriski

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Markkina- ja vastapuoliriski"

Transkriptio

1 Markkina- ja vastapuoliriski Aktuaariyhdistys Kai Niemi 4/23/10 / 1

2 Yleistä Perustuu pitkälti CEIOPS:n antamiin ehdotuksiin komissiolle 2. tason ohjeistuksesta Riskien vaikutus lasketaan delta-nav-periaatteella Vastuuvelan kyky absorboida riskejä huomioidaan Brutto/nettotapa - tässä esityksessä ei käsitellä tätä Niiden varojen osalta, joissa vakuutuksenottaja kantaa riskin, jätetään huomioimatta riskimoduulissa Stressien haitalliset vaikutukset asiakkaiden käyttäytymiseen tulisi ottaa huomioon riskien laskennassa 4/23/10 / 2

3 Markkinariski 4/23/10 / 3

4 Markkinariski - rakenne Markkinariski Korkoriski Valuuttariski Osakeriski Kiinteistöriski Spread-riski Keskittymäriski Globaalit Muut 4/23/10 / 4

5 Osakeriski Kaksi kategoriaa osakkeille ja oma volatiliteettiosa Kehittyneet markkinat 45% (QIS4: 32%) Muut 55% (QIS4: 45%) Näiden välillä 0,75 korrelaatio Volatiliteetti +50%/-15% Korrelaatio tasomuutoksen ja volatiliteetin välillä 0,75 (vola ylös) ja 0 (vola alas) Symmetrinen suhdanne-korjaus ±10% (QIS4: 0%) Lasketaan suhteellisena poikkeama 12 kk liikkuvasta keskiarvosta Sama molemmille osakeriskikategorioille Direktiivi mahdollistaa myös vaihtoehtoisen osakeriskimallin (duration dampener) tietyin edellytyksin mm. ammatillista lisäeläketoimintaa IORP direktiivin 4 artiklan mukaan velkojen duraatio vähintään 12 vuotta jne. vaatii lisäksi että hyväksytty kansallisesti osakeriski 22% 4/23/10 / 5

6 4/23/10 / 6

7 Korkoriski Riskikerroin vaihtelee korkokäyrän suhteen ja on eri korkojen laskulle ja nousulle Viimeisimmässä ehdotuksessa annettu korkojen laskettu kuitenkin 1%-yksikön vähimmäislasku (ja tämän johdosta toisaalta asetettu minimi 0%) Solvenssi II suhteelliset korkoriskit käyrän mukaan 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % -20 % % -60 % -80 % -100 % QIS4: Lasku QIS4: Nousu CEIOPS: Lasku CEIOPS: Nousu 4/23/10 / 7

8 Korkoriski, Myös korkovolatiliteetin muutokset sisältyvät ehdotukseen henkiyhtiöillä voi olla merkitystä vastuuvelan lisäetuoption osalta, omaisuuspuolella swaptioiden yms. kautta Volan muutos +12%/-3%-yksikköä Syntyy neljä eri stressiä, joista rankin huomioidaan Tasomuutoksen ja volatiliteetin muutoksen vaikutukset yhdistetään 0-korrelaatiooletuksella Markkinariskeistä se, millä on eniten vaikutusta vastuuvelkaan Henkiyhtiöillä myös muut riskit vaikuttavat, mutta lähinnä lisäetuoptioiden kautta Korkoriski-käsitteenä muuttuu aiemmasta (turvasatama muuttuu käteisestä käyrälle) 4/23/10 / 8

9 Korkoriski,... Vastuuvelan diskonttokoron lopullisella määritelmällä voi olla paljon vaikutusta korkoriskin laskentaan ja kalibrointiin Mihin perus riskitön korko pohjautuu (swap vs. valtio)? mihin asti käytetään markkinakorkoa? mistä lähtien noudatetaan pitkän aikavälin tasapainokorkoa? miten ekstrapolointi suoritetaan? miten likviditeettipreemio huomioidaan? miten nämä kaikki vaikuttavat korkoriskin laskentamalliin (tai spread-riskiin)? miten korkoriskin ulkopuolelle jäävät erilaiset basis-riskit huomioidaan pilari I:ssä? 4/23/10 / 9

10 Valuuttariski Valuuttariskikerroin 25% (QIS4: 20%) Poikkeus ERM II maat, Tanska = 2,25%, Liettua ja Viro = 0%, Latvia = 1% Valuuttariski (ylös/alas) lasketaan CEIOPS:n ehdotuksen mukaan valuutoittain, QIS4:ssa ylös/alas skenaario vain kokonaisposition osalta Valuuttariski määräytyy sen valuutan mukaisesti, jolla yhtiö raportoi viranomaiselle Operatiivisten suojausstrategioiden huomioiminen? QIS4:ssa sai käytännössä ottaa huomioon, nyt erillisen ohjeistuksen mukaan ei sallittua 4/23/10 / 10

11 Kiinteistöriski Riskikerroin 25% (QIS4: 20%) Sekä suorat, että epäsuorat sijoitukset huomioidaan maat, rakennukset, siirtämättömät maa-oikeudet (metsät) suorat tai epäsuorat osakkuudet kiinteistöyhtiöissä omassa käytössä olevat kiinteistöt Osakesijoituksina tulee käsitellä kiinteistöjen huoltoyhtiöt kiinteistöjen kehitysprojektiyhtiöt tai vastaavat leveroidut kiinteistöyhtiöt, joissa lainat ryhmän ulkopuolelta 4/23/10 / 11

12 Korkomarginaaliriski (Spread-riski) Spead-riskin ja vastapuoliriskin välillä on syytä olla tarkkana, että riskit tulevat huomioiduksi, mutta vain jommassakummassa moduulissa Spread-riskiluokkaan kuuluvat mm. Bondit (OECD ja EEA-valtioiden bondeja ei huomioida) Yritysbondit: IG, HY, pääomalainat, hybridit Strukturoidut tuotteet Luottojohdannaiset: CDS, TRS, CLN jne. Luottoluokitusten migraatio tulee välillisesti huomioitua Spread-riskiparametreja neljälle eri luokalle "Bondit" ja suojaavat luottojohdannaiset Strukturoidut tuotteet Muut luottojohdannaiset Kiinteistölainat (ei MBS:t) 4/23/10 / 12

13 Spread-riski Riski määräytyy mm. luottoluokituksen, spread-duraation (eri usein kuin korkoduraatio), Recovery-raten (strukturoidut) ja markkina-arvon mukaan Ei-suojaavilla luottojohdannaisilla joko luottospreadin leventyminen 600% tai kapeneminen 75% Kaiken kaikkiaan melko kompleksilaskentatapa, jos verrataan esimerkiksi osakeriskiin lisäksi oman haasteensa tuo sijoitusten optionaalisuudet (vrt. esim. lainojen call-optiot, mihin asti tulisi spreadriski huomioida?) Diskonttokoron likviditeettipreemion käyttöönotto voi aiheuttaa muutoksia 4/23/10 / 13

14 Spread-riski Luottoluokitus Riskikerroin Duraatiolimiitit AAA 1,3% Min 1, max - AA 1,5% Min 1, max - A 1,8% Min 1, max - BBB 2,5% Min 1, max - BB 4,5% Min 1, max 8 B tai alempi 7,5% Min 1, max 6 Ei-reitatut 3,0% Min 1, max - Yllä on esitetty bondisijoitusten riskikertoimet riski = riskikerroin * duraatio summattuna yli kaikkien bondien 4/23/10 / 14

15 Keskittymäriski Samaan vastapuoleen liittyvät riskit kumuloidaan (laajasti ymmärrettynä eli samaan ryhmään kuuluvat luetaan yhdeksi) Valtion bondit poikkeus (OECD tai EEA ) Käteissijoitukset pankeissa huomioidaan osana vastapuoliriskiä UCITS rahastojen suhteen oma sääntö, milloin voidaan jättää huomioimatta Osakkuusyhtiöille oma ohjeistus Tulisi huomioida sekä suorat että epäsuorat "altistumat" Kaikki vastapuolia ei tarvitse huomioida, vain tietyn rajan ylittävät A-AAA: 3%, muut 1,5% Mortgage ja public sector covered bonds omat rajat Riskiin vaikuttavat Vastapuoleen liittyvä riskialtistuma konkurssin osalta Vastapuolen luottoluokitus (jos useita instrumentteja, painotettu keskiarvo) Kiinteistöille oma (vastaanlainen) menettely 4/23/10 / 15

16 Korrelaatiot Korko Osake Kiinteistö Spread Valuutta Keskittymä Korko 1 Osake 0,5/0 1 Kiinteistö 0,5/0 0,75 1 Spread 0,5/0 0,75 0,5 1 Valuutta 0,5 0,5 0,5 0,5 1 Keskittymä 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 Korkoriskin osalta kaksisuuntainen korrelaatio riippuen korkojen muutoksesta: nousu 0 tai lasku 0,5 QIS4 verrattuna korrelaatiot kasvaneet 4/23/10 / 16

17 Riskinvähentämistekniikat Suojausinstrumentien huomioimisesta annettu oma ohjeistus Taloudellinen tärkeämpää kuin juridinen muoto Juridinen pitävyys Likviditeetti ja arvon varmuus Vastapuolen "laatu" Suorat, explisiittiset, lopulliset ja ehdottomat ominaisuudet Lähtökohtaisesti johdannaiset huomioidaan ajalla painotettuna Rollausta ei saa huomioida Dynaamista suojausta ei saa huomioida (pilari I:n alla) Lisäetuoption joustot eivät lukeudu näihin Instrumentit, jotka eivät täytä ohjeistusta, tulee silti huomioida, jos ne lisäävät riskiä 4/23/10 / 17

18 Yksinkertaistukset Puitedirektiivin mukaisesti komissio voi antaa ohjeistusta, milloin standardikaavan riskejä laskettaessa voi käyttää yksinkertaistuksia Markkinariskien osalta ainoastaan spread-riskin osalta voidaan soveltaa tietyissä tapauksissa yksinkertaisempaa säännöstöä Melko usein kuitenkin lähes samalla vaivalla pystyy laskemaan tarkankin arvon 4/23/10 / 18

19 Vastapuoliriski 4/23/10 / 19

20 Vastapuoliriski Riskimoduuli sisältää riskia vähentävät sopimukset (jälleenvakuutus, arvopaperistamiset, johdannaiset) saamiset vakuutusedustajilta muut luottoriskit, joita ei jo huomioida spread-riskissä Esimerkiksi johdannaisten osalta syytä muistaa, että alla olevan kohteen arvonmuutosriski menee markkinariskeihin ja vastapuoliriski johdannaisen arvosta jää tänne Luottovakuutus-toiminta ei sisälly tähän moduuliin OECD ja EEA-valtioiden riskit eivät kuulu moduulin piiriin 4/23/10 / 20

21 Vastapuoliriski Sisältää kaksi riskiluokkaa Luokka 1: Riskit, jotka vaikeasti hajautettavissa ja joissa vastapuoli yleensä reitattu Jälleenvakuutus, arvopaperistamiset, käteisvarat pankissa jne Luokka 2: Riskit, jotka yleensä hajautettuja ja vastapuoli harvoin reitattu Saamiset vakuutusedustajilta, velat vakuutuksenottajilta jne Riskit lasketaan erikseen kummallekin luokalle ja korrelaatioksi oletetaan 0.75 Itse riskilaskentaan ohjeistusta ja kaavoja useita sivuja... 4/23/10 / 21

SOLVENSSI II -TYYPPISEN VAKAVARAISUUSSÄÄNNÖSTÖN VAIKUTUS TYÖELÄKEYHTIÖN SIJOITUSTOIMINTAAN

SOLVENSSI II -TYYPPISEN VAKAVARAISUUSSÄÄNNÖSTÖN VAIKUTUS TYÖELÄKEYHTIÖN SIJOITUSTOIMINTAAN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu SOLVENSSI II -TYYPPISEN VAKAVARAISUUSSÄÄNNÖSTÖN VAIKUTUS TYÖELÄKEYHTIÖN SIJOITUSTOIMINTAAN Taloustieteen pro gradu -tutkielma 4.7.2011 Laatinut: Ilari Puranen Ohjaaja:

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 105 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 105 Tienari, Matti Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2

Lisätiedot

Suomalaisten vakuutusyhtiöiden Solvenssi II -vaikuttavuustutkimus

Suomalaisten vakuutusyhtiöiden Solvenssi II -vaikuttavuustutkimus Muistio 1 (14) Suomalaisten vakuutusyhtiöiden Solvenssi II -vaikuttavuustutkimus Sisällys 1 Sääntelykehikko... 2 1.1 Solvenssi II -vakavaraisuussääntely... 2 1.2 Oma varallisuus... 3 1.3 Vakavaraisuuspääomavaatimus

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 102 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN 0781-4410 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 102 Saraste, Lauri Henkivakuutusyhtiön korkoriski, sen

Lisätiedot

Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi

Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi 28.1.2009 Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus luottolaitoksille Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset

Lisätiedot

Solvenssi II -valvottavatilaisuus

Solvenssi II -valvottavatilaisuus Solvenssi II -valvottavatilaisuus 2.12.2014 ja 9.12.2014 Välivaiheen raportointi, osa 1 Yleistä raportoinnista Johtava riskiasiantuntija Teija Korpiaho 2 Solvenssi II välivaiheen raportointi alkaa 1.1.2015

Lisätiedot

CESR:n ohjeet yhteissijoitusyritysten riskin mittaamisesta sekä kokonaisriskin ja vastapuoliriskin laskemisesta

CESR:n ohjeet yhteissijoitusyritysten riskin mittaamisesta sekä kokonaisriskin ja vastapuoliriskin laskemisesta 1 (50) Tämä on Finanssivalvonnan epävirallinen käännös, jonka tavoitteena on helpottaa uuden sääntelyn käyttöönottoa. Epäselvissä tai tulkinnanvaraisissa kohdissa Finanssivalvonta suosittelee käyttämään

Lisätiedot

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Aktuaariyhdistyksen kokous 13.12.2011 KEVA Pasi Laaksonen / Matti Tienari Vakuutusyhtiö vs. Pankki Vakuutusyhtiö Pankki Kiinteistöt Osakkeet

Lisätiedot

LUOTTORISKI JA CREDIT DEFAULT SWAP- SOPIMUS

LUOTTORISKI JA CREDIT DEFAULT SWAP- SOPIMUS LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO KAUPPATIETEIDEN OSASTO LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS RAHOITUS LUOTTORISKI JA CREDIT DEFAULT SWAP- SOPIMUS Rahoituksen kandidaatintutkielma Antti Nevalainen SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009

Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009 TAMPEREEN YLIOPISTO Taloustieteiden laitos Vakavaraisuussäädökset ja pankin luottoriskiteoria ennen ja jälkeen finanssikriisin 2007-2009 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu Kansantaloustiede Pro gradu

Lisätiedot

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet menetelmää käytettäessä 4.3f dnro 3/120/2007 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen

Lisätiedot

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND

SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND 124 SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS THE ACTUARIAL SOCIETY OF FINLAND WORKING PAPERS ISSN xxxx- xxxx SUOMEN AKTUAARIYHDISTYS The Actuarial Society of Finland 124 Punkkinen, Olli Koronvaihtosopimukset vastuuvelan

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2012

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Määräykset ja ohjeet 13/2012 Vakavaraisuus ja vastuuvelan sekä eläkevastuun kate: Dnro FIVA 10/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61 Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN 2(28) TEKIJÄ Oiva Myllyntaus 1. painos ISBN Suomen Kuntaliitto Kuntatalon paino Helsinki 2002 Myynti:

Lisätiedot

Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön syysseminaari 17.11.2004. Raoul Berglund Vakuutusvalvontavirasto

Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön syysseminaari 17.11.2004. Raoul Berglund Vakuutusvalvontavirasto Solvenssi II ja ALM Aktuaaritoiminnan kehittämissäätiön syysseminaari 17.11.2004 Raoul Berglund Vakuutusvalvontavirasto 1 2 Taustakuvio Kolmen pilarin systeemi I.Kvantitatiivisia taloudellisia vaatimuksia

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ YHTEENVETO RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat liikkeeseenlaskijan näkemyksen mukaan liikkeeseenlaskijaan ja sellaisiin joukkovelkakirjoihin ja sertifikaatteihin (yhdessä Arvopaperit ),

Lisätiedot

Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista *

Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista * Kansantaloudellinen aikakauskirja 107. vsk. 4/2011 Finanssialan sääntelyuudistusten taloudellisista vaikutuksista * Veli-Matti Mattila Pääekonomisti Finanssialan Keskusliitto 1. Johdanto Yhdysvaltain asuntorahoitusmarkkinoilta

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Sijoitusrahasto on sijoitusinstrumentti, joka sijoittaa varansa mm. osakkeisiin (osakerahasto), joukkolainoihin (korkorahasto), kiinteistöihin tai sekä osakkeisiin

Lisätiedot

Finanssikriisi ja finanssiyrityksien vakavaraisuuden- ja riskienhallinta

Finanssikriisi ja finanssiyrityksien vakavaraisuuden- ja riskienhallinta 12.4.2011 TEKNISTALOUDELLINEN TIEDEKUNTA TUOTANTOTALOUDEN OSASTO CS31A9001 Kandidaatintyö ja seminaari Finanssikriisi ja finanssiyrityksien vakavaraisuuden- ja riskienhallinta Financial crisis, risk and

Lisätiedot

Putnam World Trust. 17. huhtikuuta 2012. Yksinkertaistettu Rahastoesite

Putnam World Trust. 17. huhtikuuta 2012. Yksinkertaistettu Rahastoesite Putnam World Trust 17. huhtikuuta 2012 Yksinkertaistettu Rahastoesite Sateenvarjorakenteinen osuustrusti, joka on perustettu siirtokelpoisiin arvopapereihin sijoittavana yhteissijoitusyrityksenä European

Lisätiedot

STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA. Mika Vaihekoski 1

STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA. Mika Vaihekoski 1 STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA Mika Vaihekoski 1 Viime vuosina pankit ovat alkaneet tarjota yhä enemmän sijoittajille ns. strukturoituja lainoja. Yleisölle lainat ovat ehkä tutumpia pääomasuojattuina

Lisätiedot

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy

RAHASTOESITE. Nordea Funds Oy RAHASTOESITE Sijoitusrahasto... 3... 3 :n perustiedot... 3 :n ja Suomeen rekisteröityjen Nordea-rahastojen tilintarkastajat... 3 Rahastoyhtiön käyttämät asiamiehet... 3 Rahaston markkinointi muissa maissa...

Lisätiedot

YRITYSKOHTAISTEN TEKIJÖIDEN VAIKUTUKSET SUOMALAISTEN PÖRSSIYRITYSTEN SUOJAUSLASKENNAN RAPORTOIMISEN LAAJUUTEEN

YRITYSKOHTAISTEN TEKIJÖIDEN VAIKUTUKSET SUOMALAISTEN PÖRSSIYRITYSTEN SUOJAUSLASKENNAN RAPORTOIMISEN LAAJUUTEEN YRITYSKOHTAISTEN TEKIJÖIDEN VAIKUTUKSET SUOMALAISTEN PÖRSSIYRITYSTEN SUOJAUSLASKENNAN RAPORTOIMISEN LAAJUUTEEN Laskentatoimi Maisterin tutkinnon tutkielma Karoliina Kokko 2008 Laskentatoimen ja rahoituksen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ

TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ ARVOPAPEREITA KOSKEVISTA TIEDOISTA JA RISKITEKIJÖISTÄ TIIVISTELMÄ Tämä tiivistelmä antaa yleiskuvan siitä, mitkä ovat Liikkeeseenlaskijan ( Issuer ) näkemyksen mukaan Liikkeeseenlaskijaan ja Liikkeeseenlaskijan tämän Ohjelmaesitteen ( Base Prospectus ) mukaisesti

Lisätiedot

Joukkovelkakirjat ja riski

Joukkovelkakirjat ja riski Joukkovelkakirjat ja riski Kansantaloustiede Pro Gradu -tutkielma Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto 14.12.2010 Mikko Ristamäki TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos RISTAMÄKI,

Lisätiedot

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat I/II

Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat I/II TRUST. 21.1.2013 Vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat I/II Sääntelyn soveltamisala, poikkeukset ja toimilupavelvoite Mika J. Lehtimäki titutionaalisiin sijoittajiin, jotka sijoittavat Rahastoihin.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2014 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2014 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet: Vastuuvelan Best Estimaten laskeminen. Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 26.4.

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet: Vastuuvelan Best Estimaten laskeminen. Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 26.4. Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet: Vastuuvelan Best Estimaten laskeminen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 26.4.2007 Pasi Laaksonen Vastuuvelka Solvenssi II: kehikossa Vastuuvelka

Lisätiedot