Omat varat ja vakavaraisuus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Omat varat ja vakavaraisuus"

Transkriptio

1 1 (20) CA t-ca Omat varat ja vakavaraisuus Rivino CEBS rivino 01 1 OMAT VARAT YHTEENSÄ ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ Oma pääoma *** Josta: instrumentit, jotka ovat tasavertaisia tavallisten osakkeiden tai osuuksien kanssa **** Josta: instrumentit, jotka sisältävät ei-kumulatiivisen etuoikeuden osinkoon Maksettu oma pääoma (-) Omat osakkeet ja osuudet Ylikurssirahasto Muut oman pääoman erät Rahastot Rahastot Vähemmistöosuus (vain konsolidointiryhmä) Tilikauden voitto Kirjanpidon mukainen tilikauden voitto Tilikauden voittoon sisältyvät realisoitumattomat voitot, joita ei lueta ensisijaisiin omiin varoihin a Tilintarkastamaton tilikauden tulos a.01 Kirjanpidon mukainen tilintarkastamaton tilikauden tulos a.02 Tilintarkastamattomaan tilikauden tulokseen sisältyvät realisoitumattomat voitot, joita ei lueta ensisijaisiin omiin varoihin b (-) Tilikauden tappio b.01 (-) Kirjanpidon mukainen tilikauden tappio b.02 Tilikauden tappioon sisältyvät realisoitumattomat voitot, joita ei lueta ensisijaisiin omiin varoihin (-) Arvopaperistettujen saamisten tuotot (alullepanija) Omaan pääomaan kirjatut realisoitumattomat voitot ja tappiot sekä niiden oikaisut ensisijaisista omista varoista Myytävissä olevien oman pääoman ehtoisten rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset Oikaisu myytävissä olevien oman pääoman ehtoisten rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksiin Myytävissä olevien laina- ja muiden saamisten käyvän arvon muutokset Oikaisu myytävissä olevien laina- ja muiden saamisten käyvän arvon muutoksiin Muiden myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset Oikaisu muiden myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutoksiin Omien rahoitusvelkojen käyvän arvon muutokset Oikaisu omien rahoitusvelkojen käyvän arvon muutoksiin Rahavirran suojauksesta aiheutuvat käyvän arvon muutokset (pl. myytävissä oleviin rahoitusvaroihin liittyvät) Oikaisu rahavirran suojauksesta aiheutuviin käyvän arvon muutoksiin (pl. myytävissä oleviin rahoitusvaroihin liittyvät) Sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutokset Oikaisu sijoituskiinteistöjen käyvän arvon muutoksiin Omassa käytössä olevien kiinteistöjen uudelleenarvostuksesta aiheutuvat käyvän arvon muutokset Oikaisu omassa käytössä olevien kiinteistöjen uudelleenarvostuksesta aiheutuviin käyvän arvon muutoksiin Muut käyvän arvon muutokset Oikaisu muihin käyvän arvon muutoksiin Rajoituksenalaiset ensisijaisiin omiin varoihin luettavat erät (Hybridi-instrumentit) a.01 Hybridi-instrumentit, jotka on vaihdettava poikkeustilanteissa a.02 Hybridi-instrumentit (ilman eräpäivää tai kannustinta lunastamiseen) a.03 Hybridi-instrumentit (sisältäen eräpäivätyt tai kannustimen lunastamiseen) a.04 Hybridi-instrumentit, jotka eivät sisällä kannustinta lunastamiseen ja joihin sovelletaan siirtymäsäännöksiä a. Hybridi-instrumentit, jotka sisältävät kannustimen lunastamiseen ja joihin sovelletaan siirtymäsäännöksiä (-) Vähennykset ensisijaisista omista varoista (-) Aineettomat hyödykkeet a (-)Hybridi-instrumenttien ylijäämä a.01 (-) Hybridi-instrumentit, jotka on vaihdettava poikkeustilanteessa a.02 (-) Hybridi-instrumentit (ilman eräpäivää, ilman kannustinta lunastamiseen) a.03 (-) Hybridi-instrumentit (sisältäen eräpäivätyt tai kannustimen lunastamiseen) a.04 (-) Siirtymässäännöksen piirissä olevien instrumenttien ylijäämä (-) Muut vähennykset (-) IFRS-standardien käyttöönoton vaikutus (IFRS 1) (-) Suunniteltu osingonjako tai voitonjako TOISSIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ Ylemmät toissijaiset omat varat Toissijaisiin omiin varoihin luettavat käyvän arvon muutokset Myytävissä olevien oman pääoman ehtoisten rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset Muiden myytävissä olevien rahoitusvarojen käyvän arvon muutokset Uudelleenarvostusrahasto Arvonkorotusrahasto Muut ylempiin toissijaisiin omiin varoihin luettavat erät Ylijäämä arvonalennusten ja odotettujen tappioiden erotuksesta (IRB) Alemmat toissijaiset omat varat Debentuurilainat (-) Alempien toissijaisten omien varojen ylijäämä (-) Vähennykset toissijaisista omista varoista 0

2 2 (20) (-) Toissijaisten omien varojen ylijäämä (-) VÄHENNYKSET ENSI- JA TOISSIJAISISTA OMISTA VAROISTA T1* T2* Josta: (-) Vähennykset ensisijaisista omista varoista Josta: (-) Vähennykset toissijaisista omista varoista (-) Yli 10 %:n omistukset ja sijoitukset toisiin rahoitusalan yrityksiin (-) Muut omistukset ja sijoitukset toisiin rahoitusalan yrityksiin, joiden yhteismäärä ylittää 10 % valvottavan omista varoista (-) Yli 10 %:n omistukset ja sijoitukset toisiin vakuutusalan yrityksiin 15 LE 1.3.LE Lisätieto: Rahoitustoiminnan asiakasriskejä kattava omien varojen määrä (-) Sijoitukset arvopaperistettuihin saamisiin (sijoittaja) (-) Alijäämä arvonalennusten ja odotettujen tappioiden erotuksesta (IRB) (-) Sijoitukset muihin yrityksiin (-) Arvopaperikauppaan liittyvä luottokauppa ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ VAKAVARAISUUDEN LASKEMISEKSI TOISSIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ VAKAVARAISUUDEN LASKEMISEKSI MUUT OMAT VARAT Muihin omiin varoihin siirretty toissijaisten omien varojen ylijäämä Lyhytaikaiset debentuurilainat (-) Muiden omien varojen ylijäämä 30 LE 1.6.LE Lisätieto: Koko toiminnan asiakasriskejä kattava omien varojen määrä (-) Muihin omiin varoihin luettavista eristä käyttämättä jäävä osa Lisätiedot: Debentuurilainat (brutto) ehdoton vähimmäismäärä 40 2 OMIEN VAROJEN VÄHIMMÄISVAATIMUS YHTEENSÄ LUOTTO- JA VASTAPUOLIRISKIN OMIEN VAROJEN VAATIMUS Standardimenetelmä (SA) a SA Standardimenetelmän vastuuryhmät (poislukien arvopaperistetut erät) a.01 Saamiset valtiolta ja keskuspankeilta a.02 Saamiset aluehallinnolta ja paikallisviranomaisilta a.03 Saamiset julkisyhteisöiltä ja julkisoikeudellisilta laitoksilta a.04 Saamiset kansainvälisiltä kehityspankeilta a. Saamiset kansainvälisiltä organisaatioilta a.06 Saamiset luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä a.07 Saamiset yrityksiltä a.08 Vähittäissaamiset a.09 Kiinteistövakuudelliset saamiset a.10 Erääntyneet saamiset a.11 Erät, jotka viranomaisten määrityksen mukaan sisältävät korkean riskin a.12 Katetut joukkolainat a.13 Lyhytaikaiset saamiset yrityksiltä a.14 Sijoitusrahastosijoitukset a.15 Muut erät b SA Sisäisten luottoluokitusten menetelmän vastuuryhmät (poislukien arvopaperistetut erät) b.01 Valtio- ja keskuspankkivastuut b.02 Luottolaitos- ja sijoituspalveluyritysvastuut b.03 Yritysvastuut b.04 Vähittäisvastuut b. Oman pääoman ehtoiset sijoitukset b.06 Muut erät SA Arvopaperistetut erät IRB Sisäisten luottoluokitusten menetelmä Vastuut, joihin ei sovelleta omia LGD eikä CF -estimaatteja (FIRB) Valtio- ja keskuspankkivastuut Luottolaitos- ja sijoituspalveluyritysvastuut Yritysvastuut Vastuut, joihin sovelletaan omia LGD ja/tai CF -estimaatteja (AIRB, vähittäisvastuut) Valtio- ja keskuspankkivastuut Luottolaitos- ja sijoituspalveluyritysvastuut Yritysvastuut Vähittäisvastuut IRB Oman pääoman ehtoiset sijoitukset IRB Arvopaperistetut erät Muut erät KAUPANKÄYNTIVARASTON SELVITYSRISKI KORKOSOPIMUSTEN JA OSAKKEIDEN POSITIORISKIN, VALUUTTAKURSSIRISKIN JA HYÖDYKERISKIN OMIEN VAROJEN VAATIMUS YHTEENSÄ Positio-, valuuttakurssi- ja hyödykeriski; standardimenetelmä (SA) Korkosopimusten positioriski Osakkeiden positioriski Valuuttakurssiriski Hyödykeriski Positio-, valuuttakurssi- ja hyödykeriski; sisäinen malli (IM) OPERATIIVISEN RISKIN OMIEN VAROJEN VAATIMUS Perusmenetelmä Standardimenetelmä / Vaihtoehtoinen standardimenetelmä Kehittynyt menetelmä 0 0

3 3 (20) MUUT OMIEN VAROJEN VAATIMUKSET Kehittyneiden menetelmien siirtymäkauden omien varojen 45 3 VAKAVARAISUUS ylijäämä (+) / alijäämä (-) a Vakavaraisuussuhdeluku (%) 0.00

4 4 (20) CR SA t-cs LUOTTORISKIN STANDARDIMENETELMÄ SA vastuuryhmä/ IRB vastuuryhmä: 0 Rivino VASTUUT YHTEENSÄ VASTUIDEN JAKO VASTUULAJEITTAIN: 10 Taseen erät Taseen ulkopuoliset sitoumukset Arvopaperivakuudelliseen rahoitustoimintaan liittyvät ja pitkän selvitysajan transaktiot Johdannaiset Tuotteiden ristikkäisnettoutus VASTUIDEN JAKO RISKIPAINOITTAIN: 15 0 % % % % % Josta: erääntyneet ilman nimetyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen luokitusta liikekiinteistövakuudelliset % % Josta: erääntyneet ilman nimetyn ulkoisen luottoluokituslaitoksen luokitusta liikekiinteistövakuudelliset Sopimuksen mukainen vastuu Josta vastapuoliriskistä syntyvät vastuut (-) Arvonalentumistap piot Nettovastuu Takauksen luonteinen luottosuoja Takaukset Luottojohdannaise t Substituutioperiaatteella käsiteltävät CRM:t Vastikkeellinen luottosuoja Rahoitusvakuudet: yksinkertainen menetelmä Muu vastikkeellinen luottosuoja CRM:stä johtuva substituutio (-) Ulosvirtaus % Josta: erääntyneet % Muut riskipainot 0 0 Sisäänvirtaus Vastuun määrä substituution jälkeen Vastuun volatiliteettikorjaus (He) Rahoitusvakuudet: kattava menetelmä (-) Vakuuden oikaistu arvo (Cvam) Volatiliteetti- ja maturiteettikorjauk set Oikaistu vastuun määrä (E*) Oikaistu vastuun määrä luottovasta-arvokertointen mukaan jaoteltuna 0 % 20 % 50 % 100 % Vastuuarvo Riskipainotetut erät

5 5 (20) CR IRB t-ci LUOTTORISKIN SISÄISTEN LUOTTOLUOKITUSTEN MENETELMÄ IRB vastuuryhmä: 0 Omat LGD ja/tai CF-estimaatit: 0 Sisäinen luottoluokitusmenet elmä Maksukykyluokan tai sammion PD (%) Sopimuksen mukainen vastuu Josta vastapuoliriskistä syntyvät vastuut Takauksen luonteinen luottosuoja Takaukset Substituutioperiaatteella käsiteltävät CRM:t Luottojohdannaiset Muu vastikkeellinen luottosuoja CRM:stä johtuva substituutio (-) Ulosvirtaus Sisäänvirtaus Vastuun määrä substituution jälkeen josta taseen ulkopuolisten sitoumusten osuus Vastuuarvo josta taseen ulkopuolisten sitoumusten osuus Takauksen luonteinen luottosuoja Takaukset Luottojohdannaiset Muu vastikkeellinen luottosuoja LGD-estimaattiin vaikuttavat CRM:t Rahoitusvakuudet Vastikkeellinen luottosuoja Kiinteistöt Muut vakuudet Muut fyysiset vakuudet Saamiset Päällekkäinen maksukyvyttömyys Takauksen luonteinen luottosuoja EAD:lla painotettu keskimääräinen LGD (%) EAD:lla painotettu keskimääräinen maturiteetti (päivinä) Riskipainotetut erät Odotettujen tappioiden määrä Muistierät (-) Arvonalentumistap piot Vastapuolten lukumäärä Rivino VASTUUT YHTEENSÄ VASTUIDEN JAKO VASTUULAJEITTAIN: 10 Taseen erät Taseen ulkopuoliset sitoumukset Arvopaperivakuudelliseen rahoitustoimintaan liittyvät ja pitkän selvitysajan transaktiot Johdannaiset Tuotteiden ristikkäisnettoutus VASTUUT YHTEENSÄ (MAKSUKYKYLUOKAT- /SAMMIOT) VASTUUT JAOTELTUINA MAKSUKYKYLUOKKIIN TAI SAMMIOIHIN: ERITYISRAHOITUSVASTUUT - TAULUKKOPOHJAINEN MENETELMÄ; VASTUUT YHTEENSÄ ERITYISRAHOITUSVASTUIDEN JAKO TAULUKKOPOHJAISEN MENETELMÄN RISKIPAINOITTAIN: % % % josta: kategoriassa % % % 0 25 LUOTTOKAUPASTA JOHTUVAT VASTUUT LAIMENTUMISRISKI: OSTETUT SAAMISET 0 0 0

6 6 (20) CR EQU IRB t-ce OMAN PÄÄOMAN EHTOISET SIJOITUKSET Sisäinen luottoluokitusmenet elmä Maksukykyluokan tai sammion PD (%) Sopimuksen mukainen vastuu Substituutioperiaatteella käsiteltävät CRM:t Takauksen luonteinen luottosuoja Takaukset Luottojohdannaise t CRM:stä johtuva substituutio (-) Ulosvirtaus Sisäänvirtaus Vastuun määrä substituution jälkeen josta taseen ulkopuolisten sitoumusten osuus Vastuuarvo josta taseen ulkopuolisten sitoumusten osuus EAD:lla painotettu keskimääräinen LGD (%) Riskipainotetut erät Odotettujen tappioiden määrä Muistierät (-) Arvonalentumistap piot Rivino VASTUUT YHTEENSÄ PD/LGD -MENETELMÄ: YHTEENSÄ VASTUUT JAOTELTUINA MAKSUKYKYLUOKKIIN TAI SAMMIOIHIN: YKSINKERTAINEN MENETELMÄ: VASTUUT YHTEENSÄ VASTUUT JAOTELTUINA RISKIPAINOJEN MUKAAN: % % % 0 15 SISÄISEN MALLIN MENETELMÄ 0

7 7 (20) CR SEC SA t-ss LUOTTORISKIN STANDARDIMENETELMÄ: ARVOPAPERISTAMINEN Tiedonantajatasot: 201 Palautuspäivä: 28/29.2, 10.5, 10.8, Arvopaperistamismuoto: 0 (-) Ulosvirtaus Takauksen luonteinen luottosuoja: oikaistu määrä (G*) Arvopaperistamispos itiot CRM:stä johtuva substituutio (-) Ulosvirtaus Sisäänvirtaus 20 % 50 % 100 % 350 % Luokitellut Rivino VASTUUT YHTEENSÄ ALULLEPANIJA: VASTUUT YHTEENSÄ Taseen erät Ylin etuoikeusluokka Mezzanine etuoikeusluokat Suuririskisin etuoikeusluokka Taseen ulkopuoliset sitoumukset ja johdannaiset Ennenaikaisen kuoletuksen ehdot SIJOITTAJA: VASTUUT YHTEENSÄ Erät, joihin ei sovelleta Standardia 4.3h Arvopaperistettujen vastuiden määrä Synteettinen arvopaperistaminen: luottosuoja arvopaperistetuille vastuille (-) Vastikkeellinen luottosuoja (Cva) Hallussa pidetyn tai takaisinostetun luottosuojan nimellisarvo Sopimuksen mukainen vastuu (-) Arvonalentumistappio t Nettovastuu Takauksen luonteinen luottosuoja: oikaistu määrä (Ga) Substituutioperiaatteella käsiteltävät CRM:t Vastikkeellinen luottosuoja Vastuun nettomäärä substituution jälkeen (-) Rahoitusvakuudet (Cvam) 10 Taseen erät Ylin etuoikeusluokka Mezzanine etuoikeusluokat Suuririskisin etuoikeusluokka Taseen ulkopuoliset sitoumukset ja johdannaiset JÄRJESTÄJÄ: VASTUUT YHTEENSÄ Taseen erät Taseen ulkopuoliset sitoumukset ja johdannaiset Oikaistu vastuun määrä (E*) Oikaistu vastuun määrä luottovasta-arvokertointen mukaan jaoteltuna 0 % >0 % ja <=20 % >20 % ja <=50 % >50 % ja <=100 % Vastuuarvo (-) Vähennys omista varoista Riskipainotettavan vastuun määrä Luokitellut (luottoluokat 1-4) Vastuut jaoteltuna riskipainoluokkiin 1250 % Luokittelemattoma t Look-through ABCP: Muu kuin suuririskisin etuoikeusluokka Riskipainotetut erät Vaikutus ylimääräisten riskipainojen soveltamisesta Riskipainotettujen erien mukainen omien varojen Muistierä: ulosvirtaus

8 8 (20) CR SEC IRB t-si LUOTTORISKIN SISÄISTEN LUOTTOLUOKITUSTEN MENETELMÄ: ARVOPAPERISTAMINEN Tiedonantajatasot: 201 Palautuspäivä: 28/29.2, 10.5, 10.8, Arvopaperistamismuoto: 0 Arvopaperistettujen vastuiden määrä Synteettinen arvopaperistaminen: luottosuoja arvopaperistetuille vastuille (-) Vastikkeellinen luottosuoja (Cva) (-) Ulosvirtaus Takauksen luonteinen luottosuoja: oikaistu määrä (G*) Hallussa pidetyn tai takaisinostetun luottosuojan nimellisarvo Arvopaperistamispositiot Sopimuksen mukainen vastuu Takauksen luonteinen luottosuoja: oikaistu määrä (Ga) Substituutioperiaatteella käsiteltävät CRM:t Vastikkeellinen luottosuoja CRM:stä johtuva substituutio (-) Ulosvirtaus Sisäänvirtaus Vastuun määrä substituution jälkeen (-) Rahoitusvakuudet (Cvam) Oikaistu vastuun määrä (E*) Oikaistu vastuun määrä luottovasta-arvokertointen mukaan jaoteltuna 0 % >0 % ja <=20 % >20 % ja <=50 % >50 % ja <=100 % 6-10 % % % % 100 % 250 % 425 % 650 % Luokitellut Luokittelemattomat Rivino VASTUUT YHTEENSÄ ALULLEPANIJA: VASTUUT YHTEENSÄ Taseen erät Ylin etuoikeusluokka Mezzanine etuoikeusluokat Suuririskisin etuoikeusluokka Taseen ulkopuoliset sitoumukset ja johdannaiset Ennenaikaisen kuoletuksen ehdot SIJOITTAJA: VASTUUT YHTEENSÄ Vastuuarvo (-) Vähennys omista varoista Riskipainotettavan vastuun määrä Vastuut jaoteltuna riskipainoluokkiin Luottoluokitukseen perustuva arviointimalli 1250 % Valvontaviranomaisen kehittämä arviointimalli Keskimääräinen riskipaino (%) Look-through Sisäisen arvioinnin lähestymistapa Keskimääräinen riskipaino (%) (-) Arvonalentumistappiot Riskipainotetut erät Vaikutus ylimääräisten riskipainojen soveltamisesta Riskipainotettujen erien mukainen omien varojen Muistierä: ulosvirtaus Erät, joihin ei sovelleta Standardia 4.3h 10 Taseen erät Ylin etuoikeusluokka Mezzanine etuoikeusluokat Suuririskisin etuoikeusluokka Taseen ulkopuoliset sitoumukset ja johdannaiset JÄRJESTÄJÄ: VASTUUT YHTEENSÄ Taseen erät Taseen ulkopuoliset sitoumukset ja johdannaiset 0 0

9 9 (20) CR SEC Details t-sd ARVOPAPERISTAMINEN: LISÄTIEDOT Tiedonantajatasot: 201 Palautuspäivä: 28/29.2, 10.5, 10.8, Arvopaperistamistr ansaktioiden lkm Osuuden säilyttäminen Muut kuin ABCP-ohjelmat Arvopaperistetut vastuut Arvopaperistamisen rakenne Arvopaperistamispositiot (sopimuksen mukainen vastuu) 1 Sisäinen tunnus Arvopaperistamistransak tion nimi Arvopaperistamismuoto Säilyttämisen tyyppi (koodi) Säilytetty osuus (%) Raportoijan rooli Alullepanokuukausi (kk/vvvv) Arvopaperistettujen vastuiden määrä alullepanohetkellä Määrä Raportoijan osuus (%) Tyyppi Sovellettu menetelmä Vastuiden lukumäärä ELGD (%) (-) Arvonalentumistappiot ennen arvopaperistamista (%) Suuririskisin etuoikeusluokka Taseen erät Ylin etuoikeusluokka Mezzanine etuoikeusluokat Suuririskisin etuoikeusluokka Luokitellut Luokittelemattomat Luokitellut Luokittelemattomat Luokitellut Luokittelemattomat Suorat luoton vastineet Taseen ulkopuoliset sitoumukset ja johdannaiset Hyväksyttävät likviditeettisopimukset Muut Ennenaikaisen kuoletuksen ehdot Hallittu? Sovellettu luottovastaarvokerroin (-) Vähennys omista varoista Riskipainotettujen erien mukainen omien varojen Rivino

10 10 (20) CR TB SETT t-ct KAUPANKÄYNTIVARASTON SELVITYSRISKI Selvittämättä olevien kauppojen yhteismäärä Selvittämättä olevien kauppojen hintaero Rivino Kaupankäyntivaraston selvittämättä olevat kaupat Enintään 4 pankkipäivää selvittämättä olevat kaupat pankkipäivää selvittämättä olevat kaupat pankkipäivää selvittämättä olevat kaupat pankkipäivää selvittämättä olevat kaupat pankkipäivää tai sitä kauemmin selvittämättä olevat kaupat 0

11 11 (20) MKR SA TDI t-mt KORKOSOPIMUSTEN POSITIORISKI, STANDARDIMENETELMÄ Valuutta: 0 Rivino KAUPANKÄYNTIVARASTON KORKOSOPIMUKSET 0 10 Yleisriski. Maturiteettipohjainen laskentatapa Alue kuukautta > 1 3 kuukautta > 3 6 kuukautta > 6 12 kuukautta Alue > 1 2 (1,9 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta > 2 3 (> 1,9 2,8 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta > 3 4 (> 2,8 3,6 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta Alue > 4 5 (> 3,6 4,3 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta > 5 7 (> 4,3 5,7 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta > 7 10 (> 5,7 7,3 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta > (> 7,3 9,3 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta > (> 9,3 10,6 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta > 20 (> 10,6 12,0 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta (> 12,0 20,0 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta (> 20 kun korko vähemmän kuin 3%) vuotta Maturiteettiluokittain nettoutetut painotetut positiot % Alueen 1 nettoutetut painotetut positiot % Alueen 2 nettoutetut painotetut positiot % Alueen 3 nettoutetut painotetut positiot % Alueiden 1 ja 2 välillä nettoutetut painotetut positiot % Alueiden 2 ja 3 välillä nettoutetut painotetut positiot % Alueiden 1 ja 3 välillä nettoutetut painotetut positiot % Nettouttamatta jääneet painotetut positiot % 0 15 Yleisriski. Duraatiopohjainen laskentatapa Alue Alue Alue Alueen sisällä nettoutetut painotetut positiot % Alueiden 1 ja 2 välillä nettoutetut painotetut positiot % Alueiden 2 ja 3 välillä nettoutetut painotetut positiot % Alueiden 1 ja 3 välillä nettoutetut painotetut positiot % Nettouttamatta jääneet painotetut positiot % 0 20 Erityisriski Korkosopimukset, jotka saavat 0% riskipainon % Alhaisen riskin korkosopimukset Jäljellä oleva juoksuaika 6 kuukautta % Jäljellä oleva juoksuaika > 6 kuukautta ja 24 kuukautta % Jäljellä oleva juoksuaika > 24 kuukautta % Korkosopimukset, jotka saavat 8% riskipainon % Korkosopimukset, jotka saavat 12% riskipainon % Korkeimman riskipainon arvopaperistetut vastuut ja luokittelemattomat likviditeettisopimukset 25 Sijoitusrahastojen positioriski % Vakuusvaatimukseen perustuva menetelmä vakioiduille futuureille ja optioille Vakuusvaatimukseen perustuva menetelmä vakioimattomille futuureille ja optioille 40 Optioiden muut kuin deltariskit Positiot Kaikki positiot (-) Merkintäsitoumust Nettopositiot en Pitkät Lyhyet vähennysvaikutus Pitkät Lyhyet Pitkiin positioihin Kaupankäyntivaraston luottojohdannaisten suojausvaikutus Lyhyisiin positioihin vaatimuksen alaiset nettopositiot 0 kerroin (%)

12 12 (20) MKR SA EQU t-me OSAKKEIDEN POSITIORISKI, STANDARDIMENETELMÄ Kansallinen markkina: Positiot Kaikki positiot (-) Nettopositiot Merkintäsitoumuste Pitkät Lyhyet n vähennysvaikutus Pitkät Lyhyet vaatimuksen alaiset nettopositiot kerroin (%) Rivino KAUPANKÄYNTIVARASTON OSAKKEET JA OSUUDET Yleisriski % 0 10 Laajasti hajautettuun osakeindeksiin perustuvat vakioidut termiinit ja optiot Muut osakepositiot 15 Erityisriski Likvidit, laajasti hajautettuihin indekseihin kuuluvat osakkeet % Muut osakepositiot % 0 20 Sijoitusrahastojen positioriski % 0 25 Vakuusvaatimukseen perustuva menetelmä vakioiduille futuureille ja optioille 30 Vakuusvaatimukseen perustuva menetelmä vakioimattomille futuureille ja optioille 35 Optioiden muut kuin deltariskit

13 13 (20) MKR SA FX t-mf MARKKINARISKI: VALUUTTAKURSSI- JA KULTARISKI, STANDARDIMENETELMÄ Pitkät Lyhyet Pitkät Lyhyet Pitkät Lyhyet Nettoutetut Pitkät Lyhyet Nettoutetut Rivino % omien varojen yhteismäärästä 0 10 VALUUTTAPOSITIOT YHTEENSÄ EMUn toisessa vaiheessa olevat valuutat 1.60 % Hallitusten välisillä sopimuksilla kiinnitetyt valuutat Korkeasti korreloivat valuutat 4.00 % Muut valuutat (sis. omana valuuttana käsitellyt sijoitusrahasto-osuudet) % 8.00 % Kulta % 8.00 % 0 20 Valuuttaoptioiden muut kuin deltariskit 25 Lisätiedot: Valuuttapositiot 25 0 Euro ERM II kuuluvat valuutat DKK EEK LTL SIT CYP LVL MTL 25 0 SKK 25 5 GBP SEK CHF Muut ETA-maiden valuutat USD CAD AUD JPY Muut ETA-alueen ulkopuolisten maiden valuutat Omana valuuttana käsiteltävät sijoitusrahasto-osuudet Pitkät Lyhyet Kaikki positiot Lisätiedot: Rakennepositiot Nettopositiot ten alaiset positiot (Sisältää nettouttamatta jääneet positiot valuuttojen osalta, joille eri laskentatapa nettoutetuille positioille) kerroin (%)

14 14 (20) MKR SA FXa t-ma VALUUTTA- JA KULTAPOSITIOT, STANDARDIMENETELMÄ Valuutta: Pitkät positiot (-) Lyhyet positiot Nettopositiot Rivino Valuutoittainen nettopositio Avistapositio 0 10 Termiinipositio 0 15 Futuuripositio 0 20 Rakennepositio 0 25 Delta-painotetut valuuttaoptiosopimukset 0

15 15 (20) MKR SA COM t-mc HYÖDYKERISKI, STANDARDIMENETELMÄ Hyödyke: Pitkät Lyhyet Pitkät Lyhyet Rivino KOKONAISPOSITIO HYÖDYKKEISSÄ Maturiteettipohjainen laskentatapa Maturitteettiluokat 1 vuosi kuukautta > 1 3 kuukautta > 3 6 kuukautta > 6 12 kuukautta Maturitteettiluokat > 1 vuosi ja 3 vuotta > 1 2 vuotta > 2 3 vuotta Maturitteettiluokka > 3 vuotta Maturiteettiluokittain nettoutetut positiot % Maturiteettiluokkien välillä nettoutetut positiot % Nettouttamatta jääneet positiot % 0 15 Laajennettu maturiteettipohjainen laskentatapa 15 Maturitteettiluokat 1 vuosi kuukautta > 1 3 kuukautta > 3 6 kuukautta > 6 12 kuukautta Maturitteettiluokat > 1 vuosi ja 3 vuotta > 1 2 vuotta > 2 3 vuotta Maturitteettiluokka > 3 vuotta Maturiteettiluokittain nettoutetut positiot Maturiteettiluokkien välillä nettoutetut positiot Nettouttamatta jääneet positiot 20 Yksinkertaistettu laskenta: kaikki positiot Nettopositiot % Bruttopositiot % Vakuusvaatimukseen perustuva menetelmä vakioiduille futuureille ja optioille Vakuusvaatimukseen perustuva menetelmä vakioimattomille futuureille ja optioille 35 Hyödykeoptioiden muut kuin deltariskit 40 Maksuvalmiusriski Pitkät Lyhyet Kaikki positiot Lisätiedot: Varaston terminointi Nettopositiot vaatimuksen alaiset nettopositiot kerroin (%)

16 16 (20) MKR IM t-mi MARKKINARISKI SISÄINEN MALLI Lisätiedot: Kerroin x edellisen 60 pankkipäivän VaRlukujen keskiarvo Edellisen päivän VaR-luku Erityisriskin Erityisriskin lisäpääomavaade Toteumatestauksen ylitysten määrä edelliseltä 250 pankkipäivältä Kerroin Rivino YHTEENSÄ 0 10 Lisätiedot: riskialueittainen jaottelu 10 Korkosopimukset 10 Korkosopimusten yleisriski Korkosopimusten erityisriski Osakkeet Osakkeiden yleisriski Osakkeiden erityisriski Valuuttakurssiriski Hyödykeriski Yleisriski Erityisriski

17 17 (20) MKR IM Details t-md MARKKINARISKIN SISÄINEN MALLI, LISÄTIEDOT Katetut riskialueet Viranomais VaR-laskenta Erityisriskilaskenn an kattavuus osakkeet Erityisriskilaskenn an kattavuus korkosopimukset Perustiedot Toteumatestausta pa Sisäinen VaR-laskenta Sisäisessä VaRlaskennassa käytetty luottamusväli Sisäisessä VaRlaskennassa käytetty pitoaika Päivä Viranomais-VaR Päivien lkm Toteumatestauksen tulokset Luottamusväli = 99 % (1 92) Sisäisen VaRluvun limiitti Erityisriskin Erityisriskin Sisäinen VaR lisäpääomavaade 1 VaR (T=10) VaR (T=1) Hypoteettinen Todellinen Rivino

18 18 (20) OPR t-op OPERATIIVINEN RISKI Liiketoiminta Bruttotuotot Vuosi - 3 Vuosi - 2 Viime vuosi Vuosi - 3 Luotot ja luottolimiitit (vaihtoehtoinen standardimenetelmä) Vuosi - 2 Viime vuosi Allokaatiosta johtuva pääoma Pääoma ennen odotettujen tappioiden ja riskin siirtomekanismien vähennyseriä Odotetuista tappioista johtuva vähennyserä Kehittyneen menetelmän liitetiedot Riskin siirtomekanismeista johtuva pääomavaatimuksen vähennyserä josta johtuu vakuutuksista Riskinsiirtomekanismien vähennyserän enimmäismäärän ylittävä osa Rivino LIIKETOIMINTA PERUSMENETELMÄN MUKAAN 0 10 LIIKETOIMINTA STANDARDIMENETELMÄN/ VAIHTOEHTOISEN STANDARDIMENETELMÄN MUKAAN Josta standardimenetelmä 10 Investointipankkitoiminta Kaupankäyntitoiminta Vähittäisvälitystoiminta Yritysrahoitus Vähittäispankkitoiminta Asiakkaiden maksu- ja selvityspalvelut Säilytyspalvelut ja muu toiminta Omaisuuden hoito josta vaihtoehtoinen standardimenetelmä Yritysrahoitus Vähittäispankkitoiminta 15 LIIKETOIMINTA KEHITTYNEEN MENETELMÄN MUKAAN 0

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet menetelmää käytettäessä 4.3f dnro 3/120/2007 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A

United Bankers Oy 31.12.2013 T A S E K I R J A 31.12.2013 T A S E K I R J A 01.01.2013 31.12.2013 Tilinpäätös ja toimintakertomus 2013 TOIMINTAKERTOMUS United Bankers -konserni Markkinakehitys Vuosi 2013 alkoi pääomamarkkinoilla epävarmoissa merkeissä.

Lisätiedot

Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2012 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ LOPPUTILITYS 31.12.2011 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS...1 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT...6 TULOSLASKELMA...7 TASE...8

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 Nordea Pankki Suomi

Vuosikertomus 2014 Nordea Pankki Suomi Vuosikertomus 2014 Nordea Pankki Suomi Nordea Pankki Suomi Oyj on osa Nordea-konsernia. Nordean visiona on olla vahva eurooppalainen pankki, joka luo merkittävää arvoa asiakkailleen ja omistajilleen ja

Lisätiedot

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Pohjola Pankki Oyj:n toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisältö Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2014...1 Toimintaympäristö Konsernin tulosanalyysi Riskienhallinta Konsernin riskiasema Operatiiviset

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015. Huomisen tekijä.

Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015. Huomisen tekijä. Osavuosikatsaus 1. 1. 30. 6. 2015 Huomisen tekijä. Toimitusjohtajan katsaus Suomen talouden kasvunäkymät ovat heikentyneet edelleen kuluvan vuoden aikana. Uudella hallituksella on edessään iso haaste,

Lisätiedot

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Aktuaariyhdistyksen kokous 13.12.2011 KEVA Pasi Laaksonen / Matti Tienari Vakuutusyhtiö vs. Pankki Vakuutusyhtiö Pankki Kiinteistöt Osakkeet

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2008 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007

Sampo Pankki Oyj. Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 Sampo Pankki Oyj Tilinpäätös ja toimintakertomus 31.12.2007 2 SAMPO PANKKI OYJ:N TOIMINTAKERTOMUS 3 IFRS -TILINPÄÄTÖS 7 Konsernin tuloslaskelma 7 Konsernitase 8 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 9

Lisätiedot

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös

Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös Vuosikertomus Hallituksen toimintakertomus ja Tilinpäätös 02 18 57 Hallituksen toimintakertomus Luottokunnan tase Tilintarkastuskertomus 15 20 57 Konsernitase Luottokunnan tuloslaskelma Hallintoneuvoston

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma ja tase 10 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Kuntasektorin. Vuosi 2008 lyhyesti

Kuntasektorin. Vuosi 2008 lyhyesti Vuosikertomus 2008 2 Sisällys Kuntasektorin oma luottolaitos... 5 Vuosi 2008 lyhyesti... 5 Toimitusjohtajan katsaus... 6 Hallituksen puheenjohtajan katsaus... 8 Kuntien takauskeskus... 10 Ennätysmäräistä

Lisätiedot

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013

SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYS TASEKIRJA TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2013 153. toimintavuosi SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS... 3 SUOMEN HYPOTEEKKIYHDISTYKSEN KONSERNI... 3 KONSERNIN STRATEGIA JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2011

Osavuosikatsaus 2011 Osavuosikatsaus 2011 Toimitusjohtajan katsaus Vuoden 2011 aikana rahoitusmarkkinat ovat olleet edelleen poikkeuksellisen hermostuneet ja epätietoisuus markkinakehityksestä on jatkunut. Epäusko valtioiden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2010

Osavuosikatsaus 2010 Osavuosikatsaus 2010 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuluva vuosi on ollut rahoitusalan kannalta edelleenkin haasteellinen. Euroalueen poliittisilta päättäjiltä edellytettiin nopeita ja määrätietoisia toimia

Lisätiedot

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013

OP-Pohjola-ryhmän toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 n toimintakertomus ja tilinpäätös 2013 Sisältö Toimintakertomus n toimintakertomus 2013 Vuosi 2013 tiivistetysti 1 Toimintaympäristö 3 Ryhmän tulos ja tase 5 Vakavaraisuus 8 Riskien ja vakavaraisuuden

Lisätiedot

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014. Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp. Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa ESITE 3.6.2014 ÅLANDSBANKEN ABP ÅLANDSBANKEN DEBENTUURILAINA 2/2014 Liikkeeseenlaskija: Ålandsbanken Abp Laina-aika: 6.6.2014 9.8.2019 Emissiokurssi: Lainan pääoma: Vaihtuva, 100 % liikkeeseenlaskun alkaessa

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007. OKO Pankki Oyj TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2007 OKO Pankki Oyj SISÄLTÖ Hallituksen toimintakertomus vuodelta 2007 2 Konsernin tulos 2 Liiketoimintojen tulokset 2 Toimintaympäristö 3 Vakavaraisuus 4 Riskiasema 6

Lisätiedot

2011 TilinpääTösTiedoTe 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011

2011 TilinpääTösTiedoTe 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011 2011 Tilinpäätöstiedote 9.2.2012 Tulos vuodelta 2011 Sampo-konsernin tulos vuodelta 2011 Sisällys Yhteenveto 3 Vuoden 2011 viimeinen neljännes lyhyesti 4 Liiketoiminta-alueet vuonna 2011 5 Vahinkovakuutus

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012

DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 DANSKE BANK OYJ TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTA- KERTOMUS 31.12.2012 Sisällys IFRS -TILINPÄÄTÖS Danske Bank Oyj:n toimintakertomus 2012... 3 Konsernin laaja tuloslaskelma... 10 Konsernitase... 11 Konsernin oman

Lisätiedot

The only way is forward

The only way is forward Neste Oilin vuosi 2014 The only way is forward Tilinpäätös 2 TILINPÄÄTÖS 3 Konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 3 Tunnuslukujen laskentakaavat 4 Konsernitilinpäätös 6 Konsernin tuloslaskelma

Lisätiedot

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013

Taaleritehdas Oyj. Konsernitilinpäätös 31.12.2013 Taaleritehdas Oyj Konsernitilinpäätös 31.12.2013 SISÄLTÖ Taaleritehdas lyhyesti 3 Toimitusjohtaja Juhani Elomaan katsaus 4 Tilinpäätös Hallituksen toimintakertomus 5-13 Vakavaraisuus 14 Taloudellista kehitystä

Lisätiedot

DANSKE BANK OYJ -KONSERNI

DANSKE BANK OYJ -KONSERNI DANSKE BANK OYJ -KONSERNI OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2014 Danske Bank Oyj on osa Danske Bank -konsernia, joka on johtavia toimijoita Pohjoismaiden pankkimarkkinoilla. Danske Bank Oyj on Suomen kolmanneksi suurin

Lisätiedot

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö)

Sisältö. 2 Toimintakertomus. 63 Sampo Pankki Oyj:n erillistilinpäätös (Suomalainen tilinpäätöskäytäntö) Sisältö 2 Toimintakertomus 7 IFRS-tilinpäätös 7 Konsernin tuloslaskelma 8 Konsernitase 9 Konsernin oman pääoman muutoslaskelma 10 Konsernin rahavirtalaskelma 13 Tilinpäätöksen liitetiedot 13 Yhteenveto

Lisätiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot

Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004. Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot Tilinpäätös 1.1.-31.12.2004 Hallituksen toimintakertomus Tuloslaskelma Tase Liitetiedot HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS 1. Tase ja tulos Kuntarahoituksen taseen loppusumma 31.12.2004 oli 5 368 miljoonaa euroa,

Lisätiedot

Nordean tilinpäätöstiedote 2013

Nordean tilinpäätöstiedote 2013 Helsinki, Kööpenhamina, Oslo, Tukholma, 29. tammikuuta 2014 Nordean tilinpäätöstiedote 2013 Konsernijohtaja Christian Clausenin kommentti: Vuonna 2013 kasvu jatkui vaisuna ja korot laskivat ennätysmatalalle.

Lisätiedot