option käyttöön otto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "option käyttöön otto"

Transkriptio

1 CRR 6(4) Likviditeettiriski CRR 11(3) Likviditeettiriski CRR 8 Likviditeettiriski Option kuvaus Optio olla soveltamatta asetuksen kuudennen osan (maksuvalmius) velvoittta sijoituspalveluyrityksiin Optio olla soveltamatta asetuksen kuudennen osan (maksuvalmius) velvoittta sijoituspalveluyrityksiin konsolidoidusti Optio myöntää kokonaan tai osittain poikkeus asetuksen kuudennen osan (maksuvalmius) velvoittden (ml. raportointivelvoitteet) soveltamisesta yksittäiseen laitokseen ja kaikkiin tai joihinkin sen tytäryrityksistä option käyttöön otto Kyllä Kyllä Perustelu Fivan linjaukselle Sijoituspalveluyrityksiin katsota olevan tarvetta soveltaa asetuksen kuudennen osan velvoittta soolotasolla. Sijoituspalveluyrityksiin katsota olevan tarvetta soveltaa asetuksen kuudennen osan velvoittta konsolidointitasolla Likviditeettiriskin valvonta yhtenä maksuvalmiusalaryhmänä voidaan tapauskohtaisesti katsoa perustelluksi riippuen olosuhtsta ja EU määritettyjen kriteerien täyttymisestä. Edellyttää hakemusta Fivaan. CRR 49(1) Omat varat Rava-ryhmittymävalvonnassa olevien vakuutusyhtiösijoitusten käsittely omissa varoissa Mahdollisuus jättää vakuutusyhtiösijoitukset vähentämättä omista varoista on suomalaisissa ravaryhmittymissä, edellyttäen että Fiva myöntää luvan CRR 49(3) Omat varat Luottolaitossijoitusten käsittely omissa varoissa yhtsen suojajärjestelmän alaisissa ryhmittymissä Suomessa ole tarkoitettuja yhtsen suojajärjestelmän alaisia ryhmittymiä CRR 89(3) Huomattavat omistukset Huomattavien elinknoyhtsöomistusten käsittely Huomattavat elinkno-omistukset ovat nykyisessä luottolaitoslain 71 ja 80 :ssä kiellettyjä ja perustta nykykäytännön muuttamiselle ole nähtävissä. Noudatetaan 89(3) b-alakohdan mukaista menettelyä. CRR 95(2) Omien varojen vaatimukset CRR 99(3) Tilinpäätösmääräykset CRR 124(2) Luottoriskit/S Ns. rajoitetun toimiluvan omaavien sijoituspalveluyritysten mahdollisuus soveltaa nykyisten direktiivien 2006/48/EY ja 2006/49/EY mukaisia omien varojen raportointivaatimuksia Mahdollisuus velvoittaa valvottavat raportoimaan omat varat sekä IFRS:n että kansallisen sääntelyn mukaisesti Mahdollisuus vaatia kiintstövakuudellisille luotoille asetuksen 125(2) tai 126(2) artikloista poikkeavat korkeammat riskipainot tai muutoin tiukemmat vaatimukset Ei ole nähtävissä perustta sille, että Finanssivalvonnassa ylläpidettäisiin kahdenlaisia määräyksiä ja raportointipohjia eri sijoituspalveluyrityksille Optioita ole tarpeen ottaa käyttöön Suomessa, sillä yhtiöt raportoivat omat varat IFRS:n mukaan (käytännössä myös kansallisen tp:n laatijat, koska kansallinen tilinpäätös on merkittävin osin IFRS:n kaltainen Tällä hetkellä edellytyksiä tiukempien vaatimusten asettamiseen (mm. päätöksen tekoon vaadittavaa tappiodataa ole vielä kerätty) CRR 129(1) Luottoriskit/S Mahdollisuus lieventää osittain katettuihin joukkolainoihin liittyviä vaatimuksia Tarvetta lievennyksille ole Finanssivalvonnalle osoitettu CRR 164(5) Luottoriskit/IR Mahdollisuus asettaa kiintstövakuudellisille luotoille asetuksen 164(4) artiklassa mainittuja Tällä hetkellä edellytyksiä tiukempien vaatimusten minimi LGD-tasoja korkeammat minimi LGD-tasot asettamiseen (mm. päätöksen tekoon vaadittavaa tappiodataa ole vielä kerätty)

2 CRR 178(1)(b) Luottoriskit/IR Mahdollisuus korvata CRR:n mukainen 90 päivän maksukyvyttömyysraja180 päivällä, kun kyse on vähittäisvastuisiin luettavista asuinkiintstövakuudellisista tai pk-yritysten liikekiintstövakuudellisista luotoista tai luotoista julkisyhtsöille ja julkisoikeudellisille laitoksille Suomessa ja pohjoismaissa maksukyvyttömyysraja on ollut 90 päivää. Tämä on myös nykyisessä Fivan standardissa. Selvitysten mukaan pohjoismaiset maksajat maksavat nopeammin laskunsa kuin Euroopassa keskimäärin. Siten maksukäyttäytyminenkin tukee tätä ratkaisua. CRR 284(9) Markkinariskit Mahdollisuus vaatia IMM-mallin menetelmässä korkeampaa alfaa kuin 1,4 Tällä hetkellä nähdä tarvetta korkeamman alfan käyttöön CRR 311(2) Vastapuoliriski Mahdollisuus olla vaatimatta artiklan 310 mukaista käsittelyä keskusvastapuolilta oleviin Suomessa ole keskusvastapuolia, joten artikla ole t kaupankäyntivastuisiin tai keskusvastapuoleen liittyviin maaksukyvyttömyysrahastoon mlle relevantti rahastoituihin osuuksiin CRR 327(2) Markkinariskit Mahdollisuus sallia vaihtovelkakirjan ja sen kohde-etuutena olevan rahoitusvälineen Nettoutuksen sallimiselle Suomessa ole perustta vastakkaismerkkisen position välinen nettoutus CRR 329(4) Markkinariskit Mahdollisuus soveltaa voimassa ollutta kansallista käsittelyä optioihin ja warrantthin kunnes tekniset standardit annettu Kansallisen käsittelyn jatkaminen on Suomessa CRR 352(6) Markkinariskit Mahdollisuus soveltaa voimassa ollutta kansallista käsittelyä kokonaisnettovaluuttaposition laskemiseen, kunnes tekniset standardit annettu Kansallisen käsittelyn jatkaminen on Suomessa CRR 358(4) Markkinariskit Mahdollisuus soveltaa voimassa ollutta kansallista käsittelyä erityisrahoitusvälinsiin kunnes tekniset standardit annettu Kansallisen käsittelyn jatkaminen on Suomessa CRR 395(1) Suuret CRR 400(2)(a) Suuret CRR 400(2)(b) Suuret CRR 400(2)(c) Suuret CRR 400(2)(d) Suuret CRR 400(2)(e) Suuret CRR 400(2)(f) Suuret CRR 400(2)(g) Suuret CRR 400(2)(h) Suuret CRR 400(2)(i) Suuret CRR 400(2)(j) Suuret CRR 400(2)(k) Suuret CRR 415(3) Likviditeettiriski Mahdollisuus asettaa luottolaitosvastuille 150 miljoonaa euroa alhaisempi raja suurten asiakasriskien sääntelyssä Suurten asiakasriskien enimmäismääriin liittyvät lievennykset: a) katetut joukkolainat Optiota otettu Suomessa käyttöön CRD2:n yhteydessä, kä tarvetta käyttöönotolle nähdä nytkään b) aluehallintovastuut c) konsolidointiryhmän sisäiset vastuut Säädetään uudessa LLL:ssa d) keskusrahalaitosvastuut e) erityisluottolaitosvastuut f) muussa kuin merkittävässä kaupankäyntivaluutassa olevat yön yli pankkivastuut g) kansallisen valuutan määräiset kassavarantotalletukset keskuspankissa h) investment grade -luokitellut valtiovastuut i) tietyistä keskimääräisen/alhaisen riskin taseen ulkopuolisista eristä tai muista takuista kuin luottotakauksista syntyneet vastuut j) tietyt laissa säädetyt kiintstövakuudellisiin luottoihin liittyvistä pakollisista takauksista syntyneet vastuut k) vastuut virallisesti hyväksytyiltä pörssltä Mahdollisuus jatkaa voimassa olevien vaatimusten mukaisten valvontatietojen keräämistä Nykyisten valvontatietojen (M-tiedonkeruu) kunnes sitovat maksuvalmiusvaatimukset ovat täysimääräisesti voimassa keräämisen jatkaminen on tarpeellista, kunnes likviditeetin lisämetriikka -tiedonkeruu korvaa sen.

3 CRR 416(1) Likviditeettiriski CRR 420(2) Likviditeettiriski CRR 422(4) Likviditeettiriski CRR 422(9) Likviditeettiriski Mahdollisuus antaa tarkempaa ohjstusta likvidstä varoista, joiden likvidiys ja luottoluokka on korkea ja erittäin korkea Mahdollisuus soveltaa enintään 5 prosentin ulosvirtausta sellaisiin ulkomaankaupan rahoitukseen liittyviin taseen ulkopuolisiin tuottsiin, joita tarkoitetaan asetuksen artiklassa 429 ja liitteessä I Mahdollisuus ylsen ohjstuksen antamiseen maksuvalmiusvaatimuksen vakiintuneen operatiivisen asiakassuhteen määrityksessä Mahdollisuus tapauskohtaisesti myöntää lupa käyttää alhaisempia ulosvirtauskertoimia tietyissä ryhmänsisäisissä kassavirroissa CRR:n 509 artiklan mukaiset kriteerit ovat tällä hetkellä riittävät. Ulkomaankaupan rahoitukseen liittyvistä taseen ulkopuolisista sitoumuksista voi syntyä likviditeettitarpta, minkä johdosta Fiva harkitsee 5 prosentin ulosvirtauskerrointa. Ylsen ohjstuksen antamiseen tällä hetkellä katsota olevan tarvetta Fiva harkitsee teknisestä sääntelystandardista, EUasetuksen kriteerien täyttymisestä ja olosuhtsta riippuen voidaanko tapauskohtaisesti arvioida löytyvän riittäviä perusteluita suotuisampien kertoimien soveltamiselle tietyille ryhmänsisäisille kassavirroille. E toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimstään CRR 425(5) Likviditeettiriski Mahdollisuus tapauskohtaisesti myöntää lupa käyttää korkeampia sisäänvirtauskertoimia tietyissä ryhmänsisäisissä kassavirroissa Fiva harkitsee teknisestä sääntelystandardista, EUasetuksen kriteerien täyttymisestä ja olosuhtsta riippuen voidaanko tapauskohtaisesti arvioida löytyvän riittäviä perusteluita suotuisampien kertoimien soveltamiselle tietyille ryhmänsisäisille kassavirroille. E toimittaa teknisten sääntelystandardien luonnokset komissiolle viimstään CRR 465(2) Omat varat Mahdollisuus 4,5 %:n CET 1 ja 6 %:n T1 -vaatimusten asettamiseen lukien Pääomavaatimusten etupainottnen soveltaminen katsotaan perustelluksi, sillä suomalaisten luottolaitosten hyvän pääomatason haluta laskevan siirtymäaikana. Lisäksi, ell etupainottsta soveltamismahdollisuutta otettaisi käyttöön, Suomessa jäätäisiin entistä enemmän jälkeen muiden pohjoismaiden asettamista pääomatasoista CRR 467(2) Omat varat Mahdollisuus olla vaatimatta myytävissä olevien valtiopaperden käyvän arvon tappioiden ja voittojen huomioimista omissa varoissa Option soveltaminen edellyttäisi sitä, että Suomessa olisi käytössä mahdollisuus jättää myytävissä olevien valtiopaperden käyvän arvon tappiot ja voitot pois omista varoista. sia myöskään ole olennainen suomalaisten pankkien osalta, sillä valtiopaperden osuus niiden FS-salkussa on melko vähäinen.

4 CRR 467(3) Omat varat Velvollisuus määritellä sovellettavat prosenttiosuudet välillä 20 % - 100% käypään arvoon arvostettujen realisoitumattomien tappioiden sisällyttämiseen omiin varoihin Realisoitumattomien tappioiden jääminen rasittamaan toissijaisia omia varoja ole kansainvälisen käytännön mukaista. Sekä aselin komitean että Euroopan pankkiviranomaisen edeltäjän CESin antamissa ohjstuksissa realisoitumattomat tappiot on tullut vähentää suoraan ensisijaisista omista varoista. Tämä optio koskee käytännössä sitä, että Tier 1 omista varoista tehtävä vähennys siirtyy astttain tehtäväksi ydinpääomasta (CET1). 100 %:n prosenttiosuutta soveltamalla eri valvottavien vertailu ja analysointi on tehokkaampaa, sillä siirtymäsäännöksestä hyötyisivät vain ne valvottavat, joilla olisi ensisijaiseen lisäpääomaan luettavia eriä. Realisoitumattomat tappiot olisi pitänyt Euroopan pankkivalvojien komitean antaman ohjstuksen mukaan vähentää ensisijaisista omista varoista. CRR 468(2) Omat varat Mahdollisuus lukien sallia käypään arvoon arvostettujen realisoitumattomien voittojen lukeminen 100%:sti omiin varoihin tai portaittain siirtymäajan kuluessa. Finanssivalvonta sallii 2015 alkaen realisoitumattomien voittojen lukemisen 100 %:sti ydinpääomaan. Euroopan pankkiviranomainen on laatimassa teknisiä neuvoja komissiolle mennessä, jonka jälkeen komissio voi ehdottaa tiukennusta CRR:ään. Finanssivalvonnan näkemyksen mukaan realisoitumattomien voittojen lukeminen toissijaisiin omiin varoihin säilyy vielä vuoden 2014 ajan. CRR 471(1) Omat varat Mahdollisuus olla vaatimatta vakuutusyhtiösijoitusten vähentämistä omista varoista (kyse muista kuin Rava-ryhmittymistä) CRR 473(1) Omat varat Mahdollisuus sallia, että vuosina vähennettäisiin portaittain IS 19:n mukaisten etuuspohjaisten eläkerahastojen tai -järjestelyjen varojen arvot ydinpääomasta. CRR 478(3) Omat varat Velvollisuus määritellä ydinpääoman (CET1), ensisijaisen pääoman (T1) ja toissijaisen pääoman (T2) vähennyksiin sovellettavat prosenttiosuudet CRR 479(1) Omat varat Velvollisuus määritellä prosenttiosuudet uusien säännösten perusteella ydinpääomaan kelpaamattoman, mutta vanhojen säännösten mukaisten erien hyväksymisestä osittain siirtymäaikana konsolidoituihin omiin varoihin CRR 479(4) Omat varat Velvollisuus määritellä prosenttiosuudet muiden intrumenttien ja erien kuin vähemmistöosuuden sisällyttämiseksi konsolidoituun ydinpääomaan (CET1) CRR 480(3) Omat varat Velvollisuus määritellä kertoimet vähemmistöosuuden ja tytäryritysten liikkeeseen laskemien ensisijaisen lisäpääoman (T1) ja toissijaisen pääoman (T2) instrumenttien sisällyttämiseksi konsolidoituihin omiin varoihin Optiolla ole Suomen kannalta merkitystä Option soveltamiseen Suomessa ole tarvetta, sillä suurin osa luottolaitoksista on jo siirtynyt pois putkimenetelmästä. Menetelmä on ollut käytössä vain muutamalla valvottavalla. Vähennyksiin sovellettava prosenttiosuus 100 %. Siirtymäsäännösten käyttöön suomalaisilla luottolaitoksilla ole tarvetta. Siirtymäsäännöksiä sovelletaan vanhoihin pääomainstrumentthin ja siten myös Siirtymäsäännöksiä sovelletaan vanhoihin pääomainstrumentthin ja siten myös Siirtymäsäännöksiä sovelletaan vanhoihin pääomainstrumentthin ja siten myös CRR 481(5) Omat varat Velvollisuus määritellä prosenttiosuudet ylimääräisten suodattimien ja vähennysten osalta Suomessa ole ollut käytössä kansallisia filttertä, kä niiden käyttöönotolle ole perustta nytkään

5 CRR 486(6) Omat varat Velvollisuus määritellä prosenttiosuudet vanhojen pääomainstrumenttien ja erien vapauttamiseksi määräajaksi uusien säännösten soveltamisesta CRR 493(3) Suuret CRR 495(1) Luottoriskit/IR Mahdollisuus muuttaa suuriin asiakasriskhin liittyvä art 400(2) viranomaisoptio jäsenvaltiooptioksi Mahdollisuus hyväksyä tiettyjen osakeomistuskategorioiden jättämien IR-käsittelyn ulkopuolelle Siirtymäsäännöksiä sovelletaan vanhoihin pääomainstrumentthin ja siten myös Valtiovarainministeriön mukaan optio otetaan käyttöön Suomessa - säädetään luottolaitoslaissa Nämä osakelajit vät olennaisia Suomessa, joten mahdollisuuden käyttöönottoon ole tarvetta CRR 496(1) Luottoriskit/S Mahdollisuus lieventää 10%:n rajoitus tiettyjen ranskalaisten joukkolainojen osalta Optioilla Suomen kannalta merkitystä CRR 499(3) Vähimmäisomavaraisuusaste Mahdollisuus laskea vähimmäisomavaraisuusaste vuosineljänneksen lopun tietojen perusteella kyll Vuosineljänneksen lopun tietojen raportointi katsotaan tässä vaiheessa riittäväksi CRR 500(5) Luottoriskit/IR Mahdollisuus olla soveltamatta asel I lattiaa IR-laskennassa On vaikea todentaa, että kaikki vaatimukset olisivat täyttyneet, koska kokemuksia IR:n käytöstä on vasta hyvin lyhyeltä ajalta. Suomen osalta myöskään ole kokemuksia luottoriskiin merkittävästi vaikuttavasta taantumasta. CRD IV 29(2) Sijoituspalvelu yritykset CRD IV 40 Hostvaltuudet Mahdollisuus sallia sijoituspalveluyrityksille rahoitusvälinden hallussapito toimeksiannon toteuttamisen yhteydessä Mahdollisuus vaatia säännöllistä tietojen raportointia ulkomaisilta sivukonttorlta Mahdollisuus rahoitusvälinden hallussapitoon on tarpeellinen tietyissä erityistilantssa / Sijoituspalvelulakiin Mahdollisuus olemassa jo nykyisin, kä käytäntöä ole tarpeen muuttaa/luottolaitoslakiin CRD IV 76(3) Luotettava hallinto Mahdollisuus sallia riskikomitean ja tilintarkastuskomitean yhdistäminen yhdeksi komiteaksi -merkittävien luottolaitosten kohdalla Tullaan implementoimaan luottolaitoslaissa

Määräykset ja ohjeet 25/2013

Määräykset ja ohjeet 25/2013 Määräykset ja ohjeet 25/2013 Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

CRD IV / CRR. Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012

CRD IV / CRR. Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012 CRD IV / CRR Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus valvottaville 20.6.2012 Finanssivalvonta Finansinspektionen Financial Supervisory Authority 20.6.2012 Ohjelma CRD IV -paketin sääntelytilanne EU:ssa ja

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet käytettäessä 4.3c dnro 12/120/2006 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE-LUONNOS 11.10.2013 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki

Lisätiedot

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3a Omat varat ja niiden vähimmäismäärä Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi luottolaitostoiminnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki luottolaitostoiminnasta.

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 7/120/2007 2 (121) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Standardi 4.3e. Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3e. Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3e standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/2007 2 (80) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 Siirtymäsäännös 8 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 10.10.2014, asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 10.10.2014, asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 C(2014) 7232 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 10.10.2014, asetuksen (EU) N:o 575/2013 täydentämisestä luottolaitosten maksuvalmiusvaatimuksen osalta

Lisätiedot

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet menetelmää käytettäessä 4.3f dnro 3/120/2007 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen

Lisätiedot

Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi

Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset Valvojan pilari 2 / SREP -arviointi 28.1.2009 Finanssivalvonnan tiedotustilaisuus luottolaitoksille Vakavaraisuusdirektiiveihin suunnitellut muutokset

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

CRD IV/ CRR -sääntelyn osa-alueet

CRD IV/ CRR -sääntelyn osa-alueet FINANSSIVALVONTA Päivitetty 16.4.2015 (Tämä on epävirallinen dokumentti, eivätkä dokumentissa esitetyt tiedot ole välttämättä täydellisiä ja ajantasaisia. Linkit johtavat ulos Finanssivalvonnan sivustolta.

Lisätiedot

Standardiluonnos 4.3d. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos 4.3d. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos 4.3d Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus siisten luottoluokitusten menetelmää käytettäes Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 25/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, rahalaitossektorin taseesta (uudelleen laadittu toisinto)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 25/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, rahalaitossektorin taseesta (uudelleen laadittu toisinto) L 15/14 FI Euroopan unionin virallinen lehti 20.1.2009 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 25/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, rahalaitossektorin taseesta (uudelleen laadittu toisinto) (EKP/2008/32)

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

Luonnos kriisinratkaisulain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Luonnos kriisinratkaisulain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunto 1 (5) Valtiovarainministeriölle Luonnos kriisinratkaisulain muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Finanssialan Keskusliitto (FK) toteaa lausuntonaan seuraavan. 1. Alentamiskelpoisten

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talletuspankkien yhteenliittymästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki talletuspankkien

Lisätiedot

Finanssivalvonnan toimenpidemaksut 21.2.2011

Finanssivalvonnan toimenpidemaksut 21.2.2011 1 (30) Finanssivalvonnan toimenpidemaksut 21.2.2011 Arvopaperimarkkinalaki (AML) Komission ns. esiteasetuksen ((EY) N:o 809/2004) mukaiset esitteet Päätös osakkeita tai osakkeisiin rinnastuvia arvopapereita

Lisätiedot

HE 1/2015 vp. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015.

HE 1/2015 vp. Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2015. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisusta annetun lain 8 luvun muuttamisesta, sijoituspalvelulain 6 luvun 2 :n muuttamisesta sekä rahoitusvakausviranomaisesta

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0296/2001 02/07/2001 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 5 päivänä kesäkuuta 2001 vahvistama yhteinen kanta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta

CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta CRD 4 -sääntelypaketin keskeinen sisältö valvovan viranomaisen näkökulmasta FINVA-seminaari 27.10.2011: Basel III ja pankkien vakavaraisuus Jukka Vesala, apulaisjohtaja Agenda Mitä uutta valvonnan kannalta?

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi luottolaitostoiminnasta

Lisätiedot

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008,

ASETUKSET. EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 24/2009, annettu 19 päivänä joulukuuta 2008, 20.1.2009 FI Euroopan unionin virallinen lehti L 15/1 I (EY:n ja Euratomin perustamissopimuksia soveltamalla annetut säädökset, joiden julkaiseminen on pakollista) ASETUKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS

Lisätiedot

Suomen rahoitusmarkkinaviranomaisten yhteinen vastaus Baselin pankkivalvontakomitean kannanottopyyntöasiakirjaan joulukuulta 2009 1

Suomen rahoitusmarkkinaviranomaisten yhteinen vastaus Baselin pankkivalvontakomitean kannanottopyyntöasiakirjaan joulukuulta 2009 1 Valtiovarainministeriö 16.4.2010 Suomen Pankki Finanssivalvonta Baselin pankkivalvontakomitea PANKKISEKTORIN KESTÄVYYDEN VAHVISTAMINEN Suomen rahoitusmarkkinaviranomaisten yhteinen vastaus Baselin pankkivalvontakomitean

Lisätiedot

OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Dnro 21/341/2003 1 (15) TÄYTTÖOHJEET OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan ensisijaisiin ja toissijaisiin

Lisätiedot

HE 42/2010 vp. Liikkeeseenlaskijan olisi pidettävä rekisteriä liikkeeseen laskemistaan katetuista joukkolainoista

HE 42/2010 vp. Liikkeeseenlaskijan olisi pidettävä rekisteriä liikkeeseen laskemistaan katetuista joukkolainoista HE 42/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kiinnitysluottopankkitoiminnasta ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta.

Lisätiedot

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymän

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2013

Määräykset ja ohjeet 1/2013 Määräykset ja ohjeet 1/2013 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus Dnro FIVA 9/01.00/2012 Antopäivä 10.1.2013 Voimaantulopäivä 1.2.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot