PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN henri.huovinen.1@gmail.com"

Transkriptio

1 PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

2 Korkosijoitusten analysointi Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset, yrityslainat ja valtioiden joukkolainat. Korkosijoitukset ovat yleensä osakkeita riskittömämpiä, mutta tarjoavat myös alhaisemman tuoton. Valtioiden pitkät joukkolainat ovat tuottaneet historiallisesti ( ) 4,7%. Luonteensa vuoksi korkosijoitukset sopivat jokaiselle säästäjälle osana hyvin hajautettua sijoitussalkkua.

3 Korot voidaan jakaa hallinnollisesti määräytyviin tai markkinoilla määräytyviin. Euroopan keskuspankki (EKP) pyrkii vaikuttamaan ohjauskorollaan markkinakorkoihin. EKP:n keskeisenä tehtävänä on hintavakaus, joka tarkoittaa inflaation (kuluttajahintojen nousun) pitämistä tietyllä tasolla, alle kahdessa prosentissa. EKP:n keskeinen työkalu inflaation torjumisessa on siis ohjauskorko, joka on se korko, jolla se tarjoaa pankeille lainaa. Normaalitilanteessa EKP nostaa ohjauskorkoa, mikäli se odottaa inflaation nousevan.

4 Markkinoilla kysynnän ja tarjonnan mukaan määräytyviä korkoja euroalueella ovat erityisesti euriborkorot. Euribor Euro Interbank Offered Rate Euriborit ovat euroalueella käytettäviä viitekorkoja, jotka määräytyvät keskiarvona niistä koroista, joilla suurimmat eurooppalaispankit ovat valmiita lainaamaan toisille vastaaville pankeille. Euribor-korkoja lasketaan useille eri ajanjaksoille, alkaen yhdestä viikosta aina 12 kuukauteen.

5 Oikealla EKP:n ohjauskorko Eurojärjestelmän perusrahoitusoperaatioiden minimitarjouskorko, joka on tällä hetkellä 0,05%. Oikealla myös 12kk:n Euribor, 0,139% ( ).

6 Mikä vaikuttaa korkotasoon? Lyhyet korot määräytyvät pitkälle ohjauskoron perustella, kuitenkin kysynnän ja tarjonnan huomioiden. Muutamaa kuukautta pidempiin korkoihin alkaa vaikuttaa odotukset ohjauskoron muutoksista, sekä yleinen halukkuus säästää ja ottaa lainaa. Siirryttäessä yhä pidempiin korkoihin, inflaatio-odotuksilla on yhä suurempi merkitys.

7 Mikä vaikuttaa korkotasoon? Jos inflaation odotetaan kiihtyvän, sijoittajat edellyttävät korkeampaa korkoa koska inflaatio syö rahan arvoa/sijoittajan ostovoimaa. Velallinen taas hyötyy tilanteesta, koska velan reealiarvo pienenee inflaation noustessa. Inflaatio-odotuksiin vaikuttaa arvio tulevasta talouskehityksestä.

8 Suorat korkosijoitukset Suorista korkosijoituksista piensijoittajalle sopivimpia ovat talletukset ja joukkovelkakirjalainat. Korkosijoituksen valinnassa kannattaa miettiä sijoituskohteen riskiä, tuottoa, kustannuksia ja likviditeettiä. Talletukset ovat usein määräaikaisia, pankin tarjoama korko yleensä nousee sijoitusajan pidentyessä. Talletuksen koko on usein toinen korkoon vaikuttava tekijä suurempi talletus tarkoittaa usein korkeampaa pankin tarjoamaa korkoa.

9 Talletukset korkosijoituksina Pieni riski/riskitön vakavaraisessa pankissa Euroalueen ulkopuolisissa pankeissa valuuttariski Pitkäaikaisessa säästämisessä inflaatioriski Tuotto korkokohteista matalin

10 Talletukset korkosijoituksina Pieni riski/riskitön vakavaraisessa pankissa Euroalueen ulkopuolisissa pankeissa valuuttariski Pitkäaikaisessa säästämisessä inflaatioriski Tuotto korkokohteista matalin

11 Joukkovelkakirjalainat Joukkovelkakirjalainat eli jvk-lainat tarjoavat yleensä paremman tuoton kuin talletukset, mutta sisältävät myös usein enemmän riskiä. JVK-lainojen riskitaso vaihtelee merkittävästi > pienestä riskistä kohtalaisen suureen riskiin. Korkean luottoluokituksen omaavien maiden liikkeelle laskemat jvk-lainat ovat selkeästi vähemmän riskisiä, kuin esimerkiksi heikon luottoluokituksen omaavien yritysten liikkeelle laskemat lainat.

12 Mikä on joukkolaina? Yritykset, valtiot ja kunnat voivat lainata rahaa laskemalla liikkeelle ns. jvk-lainoja (usein nykyään joukkolaina). Lainoilla voi yleensä käydä edelleen kauppaa jälkimarkkinoilla. Kyseiset lainat ovat liikkeelle laskettaessa juoksuajaltaan useampi vuotisia (usein 3-6 vuotisia), joten ne luetaan pitkäaikaisiin rahoitusinstrumentteihin.

13 Joukkolainat korkosijoituksina Joukkolainojen tuotto on parempi kuin talletuksissa, mutta perinteisesti huonompi kuin osakkeissa. Kotimaisten liikkeellelaskijoiden korot verotetaan pääsääntöisesti lähdeverona, eli 30 prosentin mukaan. Joukkolainan jälkimarkkinakaupan yhteydessä myyjälle maksettava kertynyt korko (jälkimarkkinahyvitys) verotetaan pääomatulona. Joukkolainan ostajalle jälkimarkkinahyvitys on puolestaan verotuksessa vähennyskelpoinen tulonhankkimismeno.

14 Sijoittajalle voi myös syntyä luovutusvoittoa tai -tappiota, kun joukkolaina luovutetaan ennen eräpäivää > verotetaan pääomatulona. Luovutusvoittoa tai -tappiota voi myös syntyä pidettäessä laina eräpäivään asti, jos joukkolainan merkintä- tai jälkimarkkinahinta palkkioineen on ollut pienempi tai suurempi kuin lainan erääntyessä takaisinmaksettava pääoma. Ulkomaisten liikkeellelaskijoiden joukkolainojen korot ovat yleensä pääomatulon alaisia korkoja.

15 Joukkolainaan sijoittaminen Lainan nimellispääoma maksetaan takaisin joko vuosittaisina lyhennyksinä tai kertasuorituksena laina-ajan päätyttyä (bullet-laina). Myyntiesite sisältää myös muuta tärkeää informaatiota sijoittajalle, joita ovat mm. lainan valuutta, koronlaskentaperuste, emissiokurssi ja lainan minimisijoitus ja lainaajan luottoluokitus (mikäli luokitus olemassa)).

16 Joukkolainaan sijoittaminen Piensijoittaja voi ostaa lainaa joko suoraan emissiosta (liikkeellelaskusta) tai jälkimarkkinoilta. Lainoilla käydään kauppaa usein ns. OTC-markkinoilla. Lainakohtaiset tiedot eli lainaehdot löytyvät lainan myyntiesitteestä. Keskeiset asiat sijoittajalle ovat laina-aika ja kuponkikorko. Kuponki maksetaan sijoittajalle kerran vuodessa (Euroopassa).

17 Joukkolainan hinta Joukkolainat hinnoitellaan hieman eri tavalla osakkeisiin verrattuna. Niiden hinta merkitään prosentteina nimellisarvosta. Luku 100% tarkoittaa, että joukkolainan hinta on sama kuin nimellisarvo. Esimerkiksi nimellisarvoltaan euron lainan hinta kurssilla 102% on euroa.

18 Joukkolainan hinta Joukkolainoilla voidaan siis käydä kauppaa jälkimarkkinoilla. Lainan hinta muuttuu siis markkinoilla. Hintakehitykseen vaikuttavat mm. korkotason muutokset ja lainaavan yrityksen taloustilanteen kehitys (takaisinmaksukyvyn muutokset). Joukkolainan nykyarvo on muiden sijoitusinstrumenttien tapaan tulevien kassavirtojen summa diskontattuna sijoittajien tuottovaatimuksella.

19 Korkotaso vaikuttaa joukkolainan hintaan seuraavasti korkotaso laskee, lainan hinta nousee ja vice versa. Joukkolainan tuotto Sijoittajan tuotto muodostuu kupongeista ja mahdollisesta myyntivoitosta tai -tappiosta. Liikkeeseenlaskettavaa lainaa merkittäessa ilmoitetaan usein kuponkikorko, efektiivinen korko sekä tuotto. Kuponkikorko = vuotuisen kupongin määrä lainan nimellisarvosta esim. kuponkikorko = 4%, kun yritys maksaa vuodessa 400 euroa kuponkia nimellisarvoltaan euron lainasta.

20 Efektiivinen korko lasketaan jakamalla kuponkikorko lainan hinnalla. Esim joukkolainan kuponkikorko on 4% ja hinta 98%. Efektiivinen korko on 4/98 4,1. Lainan efektiivinen tuotto vastaa tietyn tavoin efektiivistä korkoa, mutta se huomioi koron aika-arvon, mahdolliset lyhennykset ja korkomaksut paremmin. Lainan efektiivinen tuotto saadaan ratkaisemalla diskonttokorko, ts. millä korolla diskontattuna tulevien kassavirtojen nykyarvo on sama kuin lainan hinta. Kuvaa sijoittajan saamaa tuottoa!!!

21 Joukkolainojen riskit Joukkolainan suurin riski on, että lainaava yritys/valtio ajautuu maksukyvyttömäksi, eikä pysty suoriutumaan maksuistaan luottoriski Sijoittajan on siis syytä selvittää minkälaiseen joukkolainaan on sijoittamassa mm. yrityksen maksukykyisyys ja lainan asema konkurssitilanteessa. Luottoriskin suhteen turvallisimpia vaihtoehtoja ovat hyvän luottoluokituksen omaavien lainaajien joukkolainat. Joukkolainoihin liittyy myös muita riskejä, kuten korko- ja inflaatioriski sekä uudelleensijoitusriski (velkakirjan korkotuottoja ei välttämättä voi sijoittaa alkuperäisellä tuotolla).

22 , (Kuvan lähde: Danske Bank)

23 Mitä luottoluokitus kertoo? Lainanottajan luottoluokitus vaikuttaa olennaisesti joukkolainan korkoon. Tämä pätee niin valtioiden kuin yritystenkin joukkolainoihin. Joukkolainojen liikkeellelaskijat pyrkivät saamaan mahdollisimman hyvän luottoluokituksen, jotta lainan korko olisi mahdollisimman alhainen > matalammat rahoituskustannukset lainaajalle. Luottoluokitus on luottoluokittajan arvio velallisen tai yksittäisen velan luottoriskistä. Yrityslainat jaetaan kahteen eri luokkaan luottoluokituksen mukaan. Luokat ovat investment grade (vakavaraiset yrityslainat) ja high yield (korkeariskiset yrityslainat).

24 (Taulukon lähde: Danske Bank)

25 Joukkolainat sijoitussalkussa Joukkolainat ovat siis keskimäärin osakkeita riskittömämpi vaihtoehto ja niiden tuotto on usein pankkitalletuksia parempi. Joukkolainat tuovat osakkeita ja muita omaisuusluokkia sisältävään sijoitussalkkuun hyvää hajautusta. Hajautushyötyä parantaa osakkeiden ja joukkolainojen alhainen korrelaatio. Osakekurssien laskiessa joukkolainojen tuotto tasapainottaa koko salkun tuottoa. Joukkolainat sopivat luonteensa vuoksi myös osakkeita lyhyempi aikaisempaan sijoittamiseen.

26 (Kuvan lähde: Danske Bank)

27 Linkin https://www.invesco.com/pdf/har-bro-1.pdf takaa löytyvät korkosijoitusten viime vuosien tuotot. Luottoluokitukseltaan korkeariskiset (high yield) yrityslainat ovat viime vuosien aikana tuottaneet varsin hyvin. Sen sijaan riskiltään pienempien joukkolainojen tuotto on jäänyt selvästi heikommaksi.

28 Muut joukkolainat: Perinteisten joukkolainojen lisäksi on olemassa suuri joukko erilaisia joukkolainoja, jotka sijoittuvat perinteisten joukkolainojen ja osakkeiden välimaastoon. Niitä kutsutaan usein välirahoitus- tai mezzanine-rahoitusinstrumenteiksi. Sijoittajille näitä tuotteita tarjoavat rahoituslaitokset ja yritykset. Pääomalainalla tarkoitetaan joukkolainaa, jonka yhtiöt voivat lukea osaksi omaa pääomaa ja näin parantaa vakavaraisuuttaan. Sijoittajalle pääomalaina on perinteisiä joukkolainoja riskisempi, koska sillä on huonompi etuoikeus yrityksen konkurssitilanteessa. Pääomalaina voi myös olla perinteisen joukkolainan kaltainen tai vaihtovelkakirjalaina.

29 Vaihtovelkakirjalainassa yhdistyvät joukkolainan korkotuotto ja mahdollisuus joko pääoman palautukseen tai hyötymiseen osakekurssin arvonnoususta. Sijoittaja saa vuotuista kuponkikorkoa ja lisäksi mahdollisuuden/option vaihtaa laina osakkeisiin tietyllä vaihtohinnalla laina-ajan kuluessa. Hybridilaina on yritysten liikkeellelaskema joukkolaina, jolla ei ole erääntymispäivää. Se luetaan kansainvälisen tilintarkastuskäytännön mukaan oman pääoman ehtoiseksi velkakirjaksi, joten sitä käyttämällä yritys voi parantaa omaan pääomaan liittyviä tunnuslukujaan. Hybridilaina on yrityksen konkurssitilanteessa muita perinteisia joukkolainoja huonommassa asemassa.

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Korkosijoituksiin luokitellaan mm. pankkitalletukset, rahamarkkinasijoitukset, yrityslainat ja valtioiden joukkolainat. Korkosijoitukset ovat yleensä osakkeita

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2013 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2013 Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri

Lukijalle. Helsingissä 5.7.2012 Suomen Pörssisäätiö Sari Lounasmeri Sijoittajan korko-opas 2012 1 Sisällys Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas

Sijoittajan korko-opas Sijoittajan korko-opas Sisällys Lukijalle...3 Korot osana taloutta...4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana...7 Suorat korkosijoitukset...9 Korkorahastot...20 Säästö- ja eläkevakuutukset...22 Korkojohdannaiset...24

Lisätiedot

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi

Sijoittajan korko-opas 2011. www.porssisaatio.fi Sijoittajan korko-opas 2011 www.porssisaatio.fi Korot osana taloutta... 4 Korkosijoitukset muun varallisuuden osana... 7 Suorat korkosijoitukset... 9 Korkorahastot...19 Säästö- ja eläkevakuutukset... 21

Lisätiedot

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan

SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3. Joukkolainat. Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan SÄÄSTÄMINEN ON MATKA OPAS #3 Joukkolainat 8 27 Miksi sijoittaa joukkolainoihin? Näin valitset sopivan joukkolainan Säästäminen on matka. Ensin on tiedettävä, miten pitkälle haluaa mennä. Sitten on valittava

Lisätiedot

SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA

SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA SUOMALAISTEN OSAKE- JA KORKOSIJOITUS- TEN TUOTTOVERTAILU VIIMEISEN 10 VUO- DEN AIKANA Eero Hirvonen Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPINNÄYTETYÖN

Lisätiedot

UB KORKOSALKKU. Aktiivinen korkorahasto. Mitä joukkovelkakirjalainat ovat? UB Korkosalkku -rahaston sijoituspolitiikka

UB KORKOSALKKU. Aktiivinen korkorahasto. Mitä joukkovelkakirjalainat ovat? UB Korkosalkku -rahaston sijoituspolitiikka UB KORKOSALKKU UB Korkosalkku on aktiivisesti hoidettu rahasto, jonka varat sijoitetaan pääasiassa eurooppalaisten yritysten liikkeeseen laskemiin euromääräisiin joukkovelkakirjoihin. Tavoitteena on kasvattaa

Lisätiedot

Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008 2011

Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008 2011 Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008 2011 Soine, Toni 2012 Laurea Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Leppävaara Suomalaisten hedge-rahastojen menestyminen vuosina 2008-2011

Lisätiedot

Joukkovelkakirjat ja riski

Joukkovelkakirjat ja riski Joukkovelkakirjat ja riski Kansantaloustiede Pro Gradu -tutkielma Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto 14.12.2010 Mikko Ristamäki TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Taloustieteiden laitos RISTAMÄKI,

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Luottoriskianalyysin perusteet Luottoriski on se riski, ettei lainanottaja pysty maksamaan täysimääräisiä kuponkeja ja pääomaa takaisin ajallaan. Luottoriskiin

Lisätiedot

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN

LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61. Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN LIITE 13 KUNNANHALLITUS 1/02.02.2010 61 Kunnan ja kuntayhtymän SIJOITUSTOIMINNAN PERUSTEISTA PÄÄTTÄMINEN 2(28) TEKIJÄ Oiva Myllyntaus 1. painos ISBN Suomen Kuntaliitto Kuntatalon paino Helsinki 2002 Myynti:

Lisätiedot

Rahoitukset perusteet

Rahoitukset perusteet Rahoitukset perusteet Esseekysymykset ja määritelmät LTKY:n tenttiarkiston 5.9.2008 alkavasta tentistä päättyen syksyn 2011 tenttiin. Ei sisällä laskutehtäviä, joita kokeissa on yleensä 1-2 kappaletta!

Lisätiedot

Tommi Lahtinen PÄÄOMATURVATTU SIJOITTAMINEN: INDEKSILAINOJEN OMINAISUUKSIEN VERTAILUA

Tommi Lahtinen PÄÄOMATURVATTU SIJOITTAMINEN: INDEKSILAINOJEN OMINAISUUKSIEN VERTAILUA Tommi Lahtinen PÄÄOMATURVATTU SIJOITTAMINEN: INDEKSILAINOJEN OMINAISUUKSIEN VERTAILUA PÄÄOMATURVATTU SIJOITTAMINEN: INDEKSILAINOJEN OMINAISUUKSIEN VERTAILUA Tommi Lahtinen Opinnäytetyö Kevät 2014 Liiketalouden

Lisätiedot

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille

www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille www.porssisaatio.fi Sijoitusrahasto- opas Opas kaikille sijoitusrahastoista kiinnostuneille Sisällys Sijoitusrahasto lyhyesti 4 Säästö- ja sijoituskohteet 5 Mikä sijoitusrahasto on? 7 Mihin rahaston valinnassa

Lisätiedot

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen

Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon. Rosa Saastamoinen Rahastosijoittaminen ajallisen hajauttamisen vaikutus sijoituksen tuottoon Rosa Saastamoinen Opinnäytetyö Liiketalouden koulutusohjelma 2013 Tiivistelmä Liiketalous 2013 Tekijä Rosa Saastamoinen Raportin

Lisätiedot

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN

PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN PIENSIJOITTAJAN PERUSKURSSI HENRI HUOVINEN Sijoitusrahasto on sijoitusinstrumentti, joka sijoittaa varansa mm. osakkeisiin (osakerahasto), joukkolainoihin (korkorahasto), kiinteistöihin tai sekä osakkeisiin

Lisätiedot

Työeläkeyhtiöiden joukkovelkakirjasalkun hallinta

Työeläkeyhtiöiden joukkovelkakirjasalkun hallinta Työeläkeyhtiöiden joukkovelkakirjasalkun hallinta Kansantaloustiede Pro Gradu -tutkielma Taloustieteiden laitos Tampereen yliopisto Ohjaaja: Jukka Pirttilä 29.05.2009 Samuli Korhonen 77040 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Luottokorilaina Eurooppa High Yield

Luottokorilaina Eurooppa High Yield Luottokorilaina Eurooppa High Yield Tietoa lainasta: Lainan liikkeeseenlaskija: Danske Bank A/S. Lainan liikkeeseenlaskijan asiamies: Danske Bank Oyj Lainan ISIN-koodi: FI4000060249 Luottokorilaina Eurooppa

Lisätiedot

STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA. Mika Vaihekoski 1

STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA. Mika Vaihekoski 1 STRUKTUROIDUT LAINAT SIJOITUSKOHTEENA Mika Vaihekoski 1 Viime vuosina pankit ovat alkaneet tarjota yhä enemmän sijoittajille ns. strukturoituja lainoja. Yleisölle lainat ovat ehkä tutumpia pääomasuojattuina

Lisätiedot

Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE

Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Mikko Österman PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Liiketoiminnan koulutusohjelma 2013 PANKKIEN TARJOAMAT SIJOITUSPALVELUT HENKILÖASIAKKAILLE Österman, Mikko Satakunnan ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ERI SÄÄSTÄMIS- JA SIJOITUSINSTRUMENTIT ELÄKESÄÄSTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

ERI SÄÄSTÄMIS- JA SIJOITUSINSTRUMENTIT ELÄKESÄÄSTÄJÄN NÄKÖKULMASTA LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppatieteellinen tiedekunta Talouden ja yritysjuridiikan laitos Rahoitus 30.11.2007 ERI SÄÄSTÄMIS- JA SIJOITUSINSTRUMENTIT ELÄKESÄÄSTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Kandidaatintutkielma

Lisätiedot

Tiivistelmä. Tekijä Otsikko. Jukka Osanen Turvallinen lyhytaikainen sijoittaminen. Sivumäärä Aika. 56 sivua Marraskuu 2012

Tiivistelmä. Tekijä Otsikko. Jukka Osanen Turvallinen lyhytaikainen sijoittaminen. Sivumäärä Aika. 56 sivua Marraskuu 2012 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika Jukka Osanen Turvallinen lyhytaikainen sijoittaminen 56 sivua Marraskuu 2012 Tutkinto Tradenomi Koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Sijoitus rahasto-opas

Sijoitus rahasto-opas Sijoitus rahasto-opas Sisällys Lukijalle...3 Sijoitusrahasto lyhyesti...4 Mikä sijoitusrahasto on?...5 Millaisia sijoitusrahastoja on?...8 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa on?...12 Mitä kuluja sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN. Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.

RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN. Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio. RAHASTO- SÄÄSTÄMINEN Sp-Rahastoyhtiö Oy HTC Center Nina, Tammasaarenkatu 1 (4. Krs), 00180 Helsinki p.010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi Sp-Rahastoyhtiö Oy:n esittely rahastoja hallinnoi Sp-Rahastoyhtiö

Lisätiedot

Juho Antila. Eläkepäivien turvaaminen PS-säästämisen avulla rahastot sijoituskohteena

Juho Antila. Eläkepäivien turvaaminen PS-säästämisen avulla rahastot sijoituskohteena Juho Antila Eläkepäivien turvaaminen PS-säästämisen avulla rahastot sijoituskohteena Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö 14.11.2011 Tiivistelmä Tekijä(t)

Lisätiedot

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö

Lukijalle. Helsingissä 15.6.2012. Sari Lounasmeri Toimitusjohtaja Suomen Pörssisäätiö Sijoitusrahasto-opas 2012 59 Sisällys Mikä sijoitusrahasto on?... 5 Mihin rahaston valinnassa kannattaa kiinnittää huomiota?... 7 Millaisia sijoitusrahastoja on?... 9 Millaisia riskejä sijoitusrahastoissa

Lisätiedot

Arkaile ja voita säästöilläsi

Arkaile ja voita säästöilläsi www.handelsbanken.fi/paaomasuoja Pääomasuojattuja sijoituksia Arkaile ja voita säästöilläsi KAKSI UUTTA TAPAA SAADA TUOTTOA ILMAN TARPEETTOMIA RISKEJÄ 1 Tässä lisää valinnanvaraa, jos olet varovainen,

Lisätiedot

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA

SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Anu Rinkinen SUOMI-RAHASTOT SIJOITUSKOHTEENA Opinnäytetyö 2010 ABSTRACT Anu Rinkinen Finnish Funds as Investments,

Lisätiedot

Yrityksen kassavarojen sijoitussuunnitelma

Yrityksen kassavarojen sijoitussuunnitelma Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Eetu Peuhkuri Yrityksen kassavarojen sijoitussuunnitelma Opinnäytetyö 2014 Tiivistelmä Eetu Peuhkuri Yrityksen

Lisätiedot