Standardiluonnos 4.3d. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Standardiluonnos 4.3d. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet"

Transkriptio

1 Standardiluonnos 4.3d Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus siisten luottoluokitusten menetelmää käytettäes Määräykset ja ohjeet

2 Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla toimivia, osoittaa valvojan tavoitteena olevan laatutason ja näkemyksen hyvästä menettelytavasta sekä perustelee äntelyä. Standardissa esitetyt päivämäärät: Annettu Finanssivalvonta on tehnyt päätöksen ko. kappaleen antamisesta. Voimaan Kappale on astunut voimaan. Standardin jokaisella kappaleella on oma marginaali-merkintän: Normi: Viittaus voimassa olevaan lain tai asetuksen ännökseen. : Finanssivalvonnan määräyksenantovaltuutensa nojalla antama velvoittava määräys valvottavalle tai muulle rahoitusmarkkinoilla toimivalle. Suositus: Finanssivalvonnan suositusluonteinen toimintaohje valvottavalle tai muulle rahoitusmarkkinoilla toimivalle. Soveltamisohje/-esimerkki: Normiin, an tai Suositukseen liittyvä käytännön soveltamisohje tai esimerkki. Viittaus Finanssivalvonnan standardiin tai standardin osaan. Katso viereinen esimerkki. Perustelu: Avaa äntelyn ja ännösten tarkoitusta, tavoitteita ja taustaa. Finanssivalvonnan standardit ovat luettavissa osoitteessa.

3 dnro 9/120/ (110) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 8 2 Tavoitteet ja rakenne Tavoitteet Rakenne Vakavaraisuuslaskennan siltö IRBA:ssa 12 3 Kansainvälinen viitekehys 14 4 Normiperusta 15 5 Riskiherkempi menetelmä luottoriskin pääomavaatimuksen laskemiseen Luvanvaraisuus Tärkeitä näkökohtia luvan saamiselle 18 6 Rahoitustoiminnan ryhmittely Valtio- ja keskuspankkivastuut Luottolaitosvastuut Yritysvastuut Erityisrahoitusvastuut Ostetut yrityssaamiset Vähittäisvastuut Rajanveto pk-yrityksen lukemisesta yritys- tai vähittäisvastuisiin 24

4 dnro 9/120/ (110) Kiinteistövakuudelliset vähittäisvastuut Uudistettavat vähittäisvastuut Ostetut vähittäissaamiset Muut vähittäisvastuut Oman pääoman ehtoiset sijoitukset Kaupankäyntivaraston vastapuoliriskit Arvopaperistetut erät Muut erät 27 7 Riskiparametrit Maksukyvyttömyyden todennäköisyys (PD) Vastapuolen määritelmä Maksukyvyttömyyden määritelmä Maksukyvyttömyyden päättyminen Vähittäisvastapuolten maksukyvyttömyyden erilliskäsittely Vastuu maksukyvyttömyyshetkellä (EAD) ja luottovasta-arvokerroin (CF) Valtio-, luottolaitos-, yritys- ja vähittäisvastuiden EAD Oman pääoman ehtoisten sijoitusten EAD Muiden erien EAD Standardi-CF-estimaatit Valvottavan omat CF-estimaatit Tappio-osuus (LGD) Taloudellisen tappion määritelmä LGD:n määritelmä 36

5 dnro 9/120/ (110) Standardi-LGD-estimaatit Valvottavan omat LGD-estimaatit Vähimmäisvaatimukset vakuuksien huomioimiselle omissa LGDestimaateissa Efektiivinen juoksuaika (M) 38 8 Riskipainotettujen erien laskenta Vatio-, luottolaitos- ja yritysvastuut Päällekkäinen maksukyvyttömyys -käsittely (double default) _ Erityisrahoitusvastuut Ostetut yrityssaamiset Vähittäisvastuut Ostetut vähittäissaamiset Oman pääoman ehtoiset sijoitukset Yksinkertainen menetelmä PD/LGD -menetelmä Siisten mallien menetelmä Sijoitukset palveluyrityksiin Sijoitusrahasto-osuudet ml. odotettujen tappioiden laskenta Arvopaperistetut erät Muut erät Luokittelemattomat vastuut Ostettujen saamisten laimentumisriski 54 9 Odotettujen tappioiden (EL) laskenta ja käsittely Odotettujen tappioiden laskenta 55

6 dnro 9/120/ (110) 9.2 Odotettujen tappioiden käsittely Vähimmäisvaatimukset IRBA:a käyttäville Johtaminen ja valvonta Siisten luottoluokittelujen käyttö Luottoluokittelujärjestelmä Luottoluokittelujärjestelmän rakenne Luottojen luokittelu Mekaanisten luokittelumenetelmien käyttö Luokittelujärjestelmän dokumentointi Tilastoaineiston kokoaminen Stressitestit Riskin määrällinen arviointi Yleiset vaatimukset parametriestimoinnille PD-estimointi LGD-estimointi CF-estimointi Takausten ja luottojohdannaisten vaikutusten huomioiminen omia LGD-estimaatteja käytettäes Riskiarvioiden laadun varmistusprosessi (validointiprosessi) Tiettyjen laskentamenetelmien erityisvaatimukset Vähimmäisvaatimukset ostetuille saamisille Vähimmäisvaatimukset oman pääoman ehtoisten sijoitusten siisten mallien menetelmälle IRBA:n käyttöönotto valvottavassa 92

7 dnro 9/120/ (110) 11.1 Vaiheittainen käyttöönotto Poikkeukset IRBA:n soveltamiseen Valtio- ja luottolaitosvastuut Oman pääoman ehtoiset sijoitukset Ryhmän siiset erät Vähäiset ja merkityksettömät erät Siirtymäännökset Raportointi finanssivalvonnalle Määritelmät Standardissa käytetyt lyhenteet Määritelmät Litiedot Liitteet Muutoshistoria 110

8 dnro 9/120/ (110) 1 SOVELTAMINEN Annettu: Voimaan: Annettu: Voimaan: Annettu: Voimaan: (1) Tämän standardin mukainen luottoriskin vakavaraisuusvaatimus koskee seuraavia Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 45 :n tarkoittamia valvottavia: luottolaitokset, lukuun ottamatta hkörahayhteisöjä sijoituspalveluyritykset, lukuun ottamatta sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (922/2007) 45 :n 4 ja 5 momentissa tarkoitettuja sijoituspalveluyrityksiä rahastoyhtiöt, jotka harjoittavat sijoitusrahastolain (48/1999) 5 :n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa (omaisuudenhoitoa harjoittavat rahastoyhtiöt) osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain (1504/2001) tarkoittama yhteenliittymä (2) Jäljempänä täs standardissa käytetään yleisnimitystä valvottava kaikista standardin soveltamisalaan kuuluvista yhteisöistä. (3) Jäljempänä täs standardissa nimikkeellä luottolaitos tarkoitetaan luottolaitoksia, pois lukien hkörahayhteisöt. (4) Jäljempänä täs standardissa nimikkeellä rahastoyhtiö tarkoitetaan rahastoyhtiöitä jotka harjoittavat sijoitusrahastolain 5 :n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa (omaisuudenhoitoa harjoittavat rahastoyhtiöt). (5) Sen estämättä, mitä edellä täs standardissa todetaan, ei standardia sovelleta luottolaitoksen suomalaiseen tytärluottolaitokseen, jonka tytärluottolaitokselle on myönnetty luottolaitostoiminnasta annetun lain 56 :s tarkoitettu lupa. (6) Mitä kohdassa (5) todetaan luottolaitoksen suomalaisesta tytärluottolaitoksesta, sovelletaan vastaavasti sijoituspalveluyrityksen suomalaiseen tytärsijoituspalveluyritykseen ja rahastoyhtiön suomalaiseen tytärrahastoyhtiöön.

9 dnro 9/120/ (110) (7) Seuraavien luottolaitosten on laskettava tämän standardin mukainen luottoriskin vakavaraisuusvaatimus myös niiden konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella (konsolidoitu luottoriskin vakavaraisuusvaatimus): a) luottolaitoksen, joka on konsolidointiryhmän emoyritys b) luottolaitoksen, jonka emoyrityksenä olevan omistusyhteisön kotipaikka on Suomessa ja joka on taseen loppusummaltaan suurin tällaisen omistusyhteisön tytärluottolaitoksista c) luottolaitoksen, jonka emoyrityksenä olevan omistusyhteisön kotipaikka on toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa (ETA-valtiossa) ja jonka osalta kumpikin seuraavista edellytyksistä täyttyy: emoyrityksen kotivaltiossa ei ole konsolidointiryhmään kuuluvaa ulkomaista luottolaitosta luottolaitoksen taseen loppusumma on suurempi kuin emoyrityksen minkään muun sellaisen tytärluottolaitoksen tai ulkomaisen tytärluottolaitoksen taseen loppusumma, jonka kotipaikka on ETA-valtiossa d) luottolaitoksen, jos Rahoitustarkastus on sopinut konsolidointiryhmään kuuluvien ulkomaisten luottolaitosten valvonnasta vastaavien toisten ETA-valtioiden viranomaisten kanssa siitä, että Rahoitustarkastus toimii ulkomaisen luottolaitoksen konsolidoidusta valvonnasta vastaavana valvontaviranomaisena ja että konsolidoituun valvontaan sovelletaan Suomen lakia. (8) Konsolidoitu luottoriskin vakavaraisuusvaatimus ei kuitenkaan koske luottolaitosta, joka on kohdassa (7) tarkoitetun luottolaitoksen tytäryritys tai suomalaisen omistusyhteisön muu kuin kohdassa (7) tarkoitettu tytäryritys. (9) Sen estämättä mitä kohdassa (8) todetaan, konsolidoitu luottoriskin vakavaraisuusvaatimus koskee luottolaitosta, jonka tytär- tai omistusyhteysyrityksenä tai emoyrityksenä olevan omistusyhteisön tytär- tai omistusyhteysyrityksenä on vähintään yksi sellainen ulkomainen luottolaitos, sijoitusrahastolaissa tarkoitettuun rahastoyhtiöön rinnastettava ulkomainen yritys tai rahoituslaitos, joka sijaitsee Euroopan talousalueeseen kuulumattomassa valtiossa. (10) Konsolidoitu luottoriskin vakavaraisuusvaatimus ei koske luottolaitosta, jos Rahoitustarkastus on sopinut muiden konsolidointiryhmään kuuluvien ulkomaisten luottolaitosten valvonnasta vastaavien viranomaisten kanssa siitä, että toisen ETA-valtion toimivaltainen viranomainen vastaa luottolaitoksen konsolidoidusta valvonnasta.

10 dnro 9/120/ (110) Annettu: Voimaan: (11) Konsolidoitu luottoriskin vakavaraisuusvaatimus koskee sijoituspalveluyrityksiä ja rahastoyhtiöitä vastaavasti kuin mitä kohdissa (7) (10) todetaan luottolaitosten osalta. (12) Konsolidoitu luottoriskin vakavaraisuusvaatimus ei koske sijoituspalveluyritystä, jonka emoyritys on ETA-valtiossa toimiluvan saanut luottolaitos taikka tällaisessa valtiossa oleva omistusyhteisö, joka on samalla ETA-valtiossa toimiluvan saaneen luottolaitoksen emoyritys, edellyttäen, että luottolaitosta valvotaan sen konsolidoidun taloudellisen aseman perusteella. (13) Mitä kohdassa (12) todetaan sijoituspalveluyrityksestä, sovelletaan vastaavasti rahastoyhtiöön. (14) Sen estämättä, mitä edellä täs standardissa todetaan, ei standardia sovelleta luottolaitokseen, jolle on myönnetty luottolaitostoiminnasta annetun lain 94 :n 2 momentissa tarkoitettu lupa. (15) Mitä kohdassa (14) todetaan luottolaitoksesta, sovelletaan vastaavasti sijoituspalveluyritykseen ja rahastoyhtiöön. (16) Luottoriskin vakavaraisuusvaatimuksen laskentaa siisten luottoluokitusten menetelmällä koskevat siirtymäännökset on sillytetty lukuun 12.

11 dnro 9/120/ (110) 2 TAVOITTEET JA RAKENNE 2.1 Tavoitteet (1) Tämä standardi siltyy Rahoitustarkastuksen määräyskokoelman pääjaksoon 4 Vakavaraisuus ja riskienhallinta. (2) Tämän standardin tavoitteena on kuvata luottoriskin vakavaraisuusvaatimukset ja vakavaraisuuden laskenta silloin, kun valvottava soveltaa siisten luottoluokitusten menetelmää (IRBA). IRBA on vaihtoehtoinen menetelmä, jonka valvottavat voivat valita luottoriskin standardimenetelmän sijaan luottoriskin riskipainotettujen erien laskemiseksi. (3) IRBA on riskiherkempi menetelmä ja mittaa tarkemmin luottoriskin vaikutuksia kuin vaihtoehtoinen luottoriskin standardimenetelmä. Siten täs standardissa Rahoitustarkastuksen tavoitteena on: tarjota luottoriskin vakavaraisuuslaskentaan riskiherkempi ja tarkempi menetelmä kuvata hyvän luottoriskien mittaamisen vaatimat vähimmäisvaatimukset kertoa tietoja IRBA:n käyttöönottamisesta ja luvan hakemisesta. (4) Rahoitustarkastus ei aio velvoittaa miltään valvottavalta IRBA:n käyttöönottamista, mutta suosittaa, että erityisesti suurimmat valvottavat pyrkivät tarkentamaan luottoriskin mittausmenetelmiään IRBA:n pohjalta. Rahoitustarkastus ei aio myöskään asettaa rajoituksia sille, mitkä valvottavat voivat hakea lupaa IRBA:n käyttöönottamiseksi. Siten kaikki valvottavat, jotka täyttävät tämän standardin asettamat vähimmäisvaatimukset ja joiden luottoriskin hallinta täyttää hyvälle riskienhallinnalle asetetut vaatimukset, voivat saada luvan soveltaa IRBA:aa. Ellei valvottavalla ole tätä lupaa, sen on laskettava luottoriskin omien pääomien vähimmäismäärä luottoriskin standardimenetelmällä.

12 dnro 9/120/ (110) 2.2 Rakenne (5) Tähän standardiin on koottu kokonaiskuvan saamiseksi direktiivin 2006/48/EY IRBA:aa koskeva keskeinen äntely. (6) Sääntelyn pääsiltö on esitetty standardin kuudessa luvussa (luvut 6 11): muun rahoitustoiminnan ryhmittely (luku 6), riskiparametrit (luku 7), riskipainotettujen erien laskenta (luku 8), odotettujen tappioiden (EL) laskenta ja käsittely (luku 9), vähimmäisvaatimukset IRBA:aa käyttäville (luku 10) ja IRBA:n käyttöönotto valvottavassa (luku 11). Liksi liittees on esitetty Rahoitustarkastukselle toimitettavaa hakemusta ja siihen liitettäviä selvityksiä koskevat vaatimukset. (7) Laskiessaan vakavaraisuusvaatimusta tämän standardin mukaan on valvottavan otettava huomioon soveltuvin osin myös Rahoitustarkastuksen luottoriskin standardimenetelmää koskeva standardi 4.3c (jäljempänä standardimenetelmä), luottoriskien vähentämistekniikkoja koskeva standardi 4.3f, vastapuoliriskin vakavaraisuutta koskeva standardi 4.3k, arvopaperistettujen erien standardi 4.3h sekä omien varojen standardi 4.3a. 2.3 Vakavaraisuuslaskennan siltö IRBA:ssa (8) Luottolaitoksella on oltava luottoriskin kattamiseksi omia varoja vähintään määrä, joka vastaa kahdeksaa prosenttia luottolaitoksen varojen ja taseen ulkopuolisten sitoumusten riskipainotetusta määrästä. Laskettaessa omien varojen vähimmäismäärää luottolaitoksen varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan niihin liittyvän luottoriskin perusteella. 1 (9) Vakavaraisuuslaskenta IRBA:lla on kaksivaiheinen. Ensimmäises vaiheessa lasketaan odottamattomien tappioiden määrä käyttäen riskipainotettuja eriä. Toisessa vaiheessa lasketaan odotettujen tappioiden määrä, jonka vaikutus huomioidaan valvottavan omissa varoissa (10) Ensimmäises vaiheessa valvottava laskee riskipainotetut erät tämän standardin luvun 8 mukaan käyttäen valvojan antamia laskentakaavoja ja valvottavan itse estimoimia riskiparametreja tai valvojan määrittelemiä standardi-estimaatteja (IRBA:n perusmenetelmäs). Yhteenlasketut riskipainotetut erät suhteutetaan omiin varoihin. (11) Toisessa vaiheessa valvottava laskee odotettujen tappioiden määrän ja vähentää sen tehdyistä arvonalennustappioista tämän standardin luvun 9 mukaan. Laskennan tuloksena syntyvä yli- tai alijäämä huomioidaan valvottavan 1 Direktiivin 2006/48/EY artikla 75 ja laki luottolaitostoiminnasta (121/2007) 57 1 mom.

13 dnro 9/120/ (110) omissa varoissa, kuten Rahoitustarkastuksen standardissa 4.3a esitetään.

14 dnro 9/120/ (110) 3 KANSAINVÄLINEN VIITEKEHYS (1) EU:n direktiivit vastaavat pääperiaatteiltaan Baselin pankkivalvontakomitean 11/2005 julkistamaa vakavaraisuuskehikkoa. Direktiiveis Baselin pankkivalvontakomitean suositukset ulotetaan koskemaan myös sijoituspalveluyrityksiä yhdenmukaisesti EU:ssa noudatetun periaatteen mukaisesti. (2) Standardissa on otettu huomioon Baselin pankkivalvontakomitean suosituksen "International Convergence of Capital Measurement and Standards" ohella myös "Studies on the Validation of Internal Rating Systems (revised)". Molemmat julkaisut ovat saatavilla komitean kotisivulla osoitteessa (3) Standardin yksityiskohtaisemmat tulkinnat perustuvat keskeisiltä osiltaan Euroopan pankkivalvojien komitean (CEBS) huhtikuussa 2006 antamaan ohjeistukseen IRBA-hakemuksien arvioinnista ja päätöksenteosta sekä IRBA:aa koskevien vähimmäisvaatimuksien tulkinnasta ja soveltamisesta. CEBS:n ohjeistus "Guidelines on the implementation, validation and assessment of Advanced Measurement (AMA) and Internal Ratings Based (IRB) Approaches" on julkaistu ja se löytyy osoitteesta:

15 dnro 9/120/ (110) 4 NORMIPERUSTA Annettu: Voimaan: (1) Vakavaraisuutta koskeva kansallinen äntely perustuu seuraaviin EU:n direktiiveihin: Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/48/EY luottolaitoksen liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (32006L0048); EUVL N:o L 177, , s.1 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/49/EY sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten omien varojen riittävyydestä (32006L0049); EUVL N:o L 177, , s.201 (2) Yksityiskohtaiset määräykset luottoriskin vakavaraisuusvaatimuksesta siisten luottoluokitusten menetelmää käytettäes siltyvät direktiivin 2006/48/EY artikloihin ja liitteeseen VII. (3) Direktiivit ovat saatavilla internetis EUR-Lex-sivustolla osoitteessa (4) Luottoriskin vakavaraisuusvaatimuksen siisten luottoluokitusten menetelmää ännellään kansallisesti luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 59 :s ja menetelmän siirtymäännöksiä lain 179 :s. (5) IRBA:a koskevaa yksityiskohtaisempaa äntelyä on lain ohella valtiovarainministeriön asetuksessa (149/2007) luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen rahoitus- ja vakuutusryhmittymän omien varojen vähimmäismäärän laskemisesta (jäljempänä VM:n asetus) 6 :ssa "Siisten luottoluokitusten menetelmän soveltaminen". (6) Rahoitustarkastuksen oikeus antaa standardin aihepiiriä koskevaa sitovaa äntelyä perustuu seuraaviin ännöksiin: luottolaitostoiminnasta annetun lain (121/2007) 93 sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (922/2007) 46 sijoitusrahastolain (48/1999) 6 :n 5 momentti

16 dnro 9/120/ (110) osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain (1504/2001) 8 :n 5 momentti.

17 dnro 9/120/ (110) 5 RISKIHERKEMPI MENETELMÄ LUOTTORISKIN PÄÄOMAVAATIMUKSEN LASKEMISEEN Perustelu Perustelu Perustelu (1) IRBA on riskiherkempi menetelmä ja se arvioi valvottavan luottoriskit tarkemmin kuin karkeampi standardimenetelmä. Menetelmä on yhdistelmä valvottavan itse tuottamista riskiestimaateista ja valvojan määrittelemistä riskipainokaavoista. Siten omien luottoriskimallien käyttö ei ole vielä mahdollista pilari 1:s luottoriskin vähimmäispääomavaatimuksen laskemisessa. (2) Yritys-, valtio- ja luottolaitosvastuille on valvottavan mahdollista valita omien luokittelumenetelmien kehittelyvaiheensa mukaisesti joko perusmenetelmä (FIRB) tai edistynyt menetelmä (AIRB). FIRB:ssa valvottavan on estimoitava vain maksukyvyttömyyden todennäköisyys (PD) ja käytettävä muissa riskiparametreissa valvojan antamia standardiestimaatteja. Sen sijaan AIRB:ssa on valvottavan huomioitava efektiivinen maturiteetti ja estimoitava kaikki riskiparametrit: maksukyvyttömyyden todennäköisyys (PD), tappioosuus (LGD) ja luottovasta-arvokerroin (CF). CF -estimaattia käytetään laskettaessa vastuu maksukyvyttömyyshetkellä (EAD) -parametria. (3) Vähittäisvastuissa ei ole erillistä perus- ja edistynyttä menetelmää, vaan valvottavan on pystyttävä tuottamaan omat estimaatit kaikille em. riskiparametreille. Maturiteettia ei kuitenkaan tarvitse vähittäisvastuissa erikseen huomioida. 5.1 Luvanvaraisuus (4) Rahoitustarkastus voi myöntää valvottavalle luvan laskea riskipainotetut erät käyttämällä siisten luottoluokitusten menetelmää (IRBA). Valvottava-

18 dnro 9/120/ (110) ryhmän jokaisella luottolaitoksella ja sijoituspalveluyrityksellä on oltava erillinen lupa. 2 Perustelu Perustelu Suositus (5) Lupaa haetaan käyttämällä hakemusohjetta, joka on tämän standardin liitteenä. (6) IRBA:n käyttöönottaminen perustuu valvottavan omaan valintaan eikä Rahoitustarkastus tule vaatimaan valvottavalta IRBA:n käyttämistä standardimenetelmän sijasta luottoriskin riskipainotettujen erien laskemiseen. (7) Rahoitustarkastus kuitenkin katsoo, että IRBA on riskiherkempi ja tarkempi menetelmä pääomavaateen laskemiseen kuin standardimenetelmä ja suosittelee siksi, että valvottavat arvioivat menetelmän käyttöönottamisesta saatavia hyötyjä ja kustannuksia ja pyrkivät tulevaisuudessa tarkentamaan luottoriskien mittaamista IRBA:n periaatteiden mukaiseksi. (8) Mikäli IRBA:aa soveltava valvottava ei enää noudata tämän standardin vaatimuksia, niin valvottavan on joko esitettävä Rahoitustarkastukselle suunnitelma, jossa se palaa nopeasti noudattamaan tämän standardin vaatimuksia tai sen on osoitettava, että vaatimusten noudattamatta jättämisen vaikutus on merkityksetön. 3 (9) Valvottava, joka on saanut luvan käyttää IRBA:aa, ei voi siirtyä käyttämään luottoriskin standardimenetelmää riskipainotettujen erien laskennassa kuin hyvin perustellusta syystä ja Rahoitustarkastuksen luvalla. 4 (10) Valvottava, joka on saanut luvan käyttää omia LGD- ja CF -estimaatteja, ei voi siirtyä käyttämään standardiestimaatteja LGD:lle ja CF:lle kuin hyvin perustellusta syystä ja Rahoitustarkastuksen luvalla Tärkeitä näkökohtia luvan saamiselle (11) Rahoitustarkastus antaa luvan IRBA:n käyttöönottamiseksi vain, jos valvottavan menettelyt luottovastuiden riskienhallinnalle ja luokittelulle ovat tarkoituksenmukaiset ja ne on otettu kattavasti käyttöön ja erityisesti, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset luvun 10 vähimmäisvaatimusten mukaisesti 6 : a) valvottavan luokittelujärjestelmä arvioi vastapuolen ja vastuun ominaisuuksia tarkoituksenmukaisesti, erottelee toisistaan eri- 2 Direktiivin 2006/48/EY artikla 84(1)ja laki luottolaitostoiminnasta (121/2007) 59 1 mom. 3 Direktiivin 2006/48/EY artikla 84(5) 4 Direktiivin 2006/48/EY artikla 85(4) 5 Direktiivin 2006/48/EY artikla 85(5) 6 Direktiivin 2006/48/EY artikla 84(2) ja laki luottolaitostoiminnasta (121/2007) 59 1 mom.

19 dnro 9/120/ (110) tasoiset riskit ja tuottaa riskistä tarkkoja ja yhtenäisiä määrällisiä arvioita; b) valvottavan luottopäätöksenteossa, riskienhallinnassa, siisen pääoman allokoinnissa sekä johtamis- ja arviointijärjestelmis on siisillä luokitteluilla ja maksukyvyttömyys- ja tappioestimaateilla oltava keskeinen merkitys; c) valvottavalla on luottoriskin arviointitoiminto, joka vastaa luokittelusta ja joka on riittävän riippumaton ja vapaa asiattomasta vaikutuksesta; d) valvottava kokoaa ja ilyttää kaiken oleellisen aineiston, jota tarvitaan tehokkaaseen luottoriskin mittaus- ja hallintaprosessiin ja e) valvottava dokumentoi luokittelujärjestelmän sekä sen suunnittelun perusteet ja validoi siistä luokittelujärjestelmään. Kun EU:ssa sijaitseva emoyhtiö ja sen tytäryritykset tai EU:ssa sijaitseva omistusyhteisö ja sen tytäryhtiöt soveltavat yhtenäisesti IRBA:aa, niin emoyhtiö ja tytäryhtiöt voivat yhteisesti täyttää luvussa 10 esitetyt vähimmäisvaatimukset. 7 (12) Valvottavaryhmään tai konserniin kuuluvan yksittäisen yhtiön johdolla ja asiantuntijoilla on kuitenkin oltava riittävä IRBA-asiantuntemus soveltaessaan siistä luokittelua ja riskiparametreja omassa riskienhallinnassaan, johtamisessaan ja valvonnassaan. 7 Laki luottolaitostoiminnasta (121/2007) 77 1 mom. (kohta siltää kansallisen harkinnan)

20 dnro 9/120/ (110) 6 RAHOITUSTOIMINNAN RYHMITTELY Perustelu (1) Täs luvussa ryhmitellään pankin muu rahoitustoiminta. Muulla rahoitustoiminnalla tarkoitetaan valvottavan kaikkea rahoitustoimintaa, pois lukien kaupankäyntivarasto. (2) Valvottavan on käytettävä tarkoitukseen sopivaa ja koko ajan yhdenmukaista menettelyä jaotellessaan vastuita eri vastuuryhmiin. 8 (3) Jokainen vastuu on jaoteltava yhteen seuraavista vastuuryhmistä: a) valtio- ja keskuspankkivastuut; b) luottolaitosvastuut; c) yritysvastuut; d) vähittäisvastuut; e) oman pääoman ehtoiset sijoitukset; f) arvopaperistetut erät; g) muut erät. 9 Perustelu (4) Yllämainittuun ryhmäjakoon viitataan myös silloin, kun täs standardissa puhutaan yritysvastapuolista, valtiovastapuolista, luottolaitosvastapuolista ja vähittäisvastapuolista. Saamiset, sijoitukset ja limiitit sekä muut taseen ulkopuoliset erät on täs standardissa korvattu sanalla vastuut. 8 Direktiivin 2006/48/EY artikla 86(9) 9 Direktiivin 2006/48/EY artikla 86(1)

21 dnro 9/120/ (110) 6.1 Valtio- ja keskuspankkivastuut (5) Vastuisiin luetaan valtioiden ja keskuspankkien vastuut. (6) Seuraavia vastuita on käsiteltävä valtio- ja keskuspankkivastuina: a) vastuut sellaisille aluehallinnoille, paikallisviranomaisille ja julkisyhteisöille ja julkisoikeudellisille laitoksille, joita käsitellään standardimenetelmäs vastuina valtioille ja b) vastuut kansainvälisille kehityspankeille ja kansainvälisille organisaatioille, jotka saavat standardimenetelmäs 0 %:n riskipainon. 10 (7) Kohtaan (a) ja (b) liittyen tarkempi erittely eristä löytyy standardista 4.3c. 6.2 Luottolaitosvastuut (8) Luottolaitosvastuita ovat luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vastuut. (9) Seuraavia vastuita on käsiteltävä kuten vastuita luottolaitoksille: a) vastuut sellaisille aluehallinnoille ja paikallisviranomaisille, joita ei ole käsitelty valtiovastuina standardimenetelmäs; b) vastuut julkisyhteisöille ja julkisoikeudellisille laitoksille, joita käsitellään luottoriskin standardimenetelmäs kuten vastuita luottolaitoksille ja c) vastuut kansainvälisille kehityspankeille, jotka eivät saa standardimenetelmäs 0 %:n riskipainoa. 11 (10) Tarkempi erittely kohdista (a), (b) ja (c) löytyy standardista 4.3c. 10 Direktiivin 2006/48/EY artikla 86(2) 11 Direktiivin 2006/48/EY artikla 86(3)

22 dnro 9/120/ (110) 6.3 Yritysvastuut (11) Mikäli luottoriskiä omaavaa vastuuta ei ole jaoteltu ryhmiin valtio- ja keskuspankkivastuut, luottolaitosvastuut, vähittäisvastuut, oman pääoman ehtoiset sijoitukset tai arvopaperistetut erät, kuuluu vastuu yritysvastuiden ryhmään Erityisrahoitusvastuut Perustelu Perustelu (12) Yritysvastuiden ryhmän sillä on valvottavien erikseen tunnistettava erityisrahoitusvastuina vastuut, jotka täyttävät seuraavat ehdot: a) vastapuoli on muodostettu erityisesti aineellisten omaisuuserien rahoitusta ja/tai hallinnointia varten; b) valvottavalla on sopimukseen perustuvaa merkittävää määräysvaltaa vastapuolen omaisuuteen ja sen tuottamaan tuloon ja c) vastapuolen velanmaksukyky perustuu pääasiassa tai kokonaan rahoituksen kohteena olevista omaisuuseristä saatavaan tuloon; eikä muusta liiketoiminnasta saatavaan tuloon. 13 (13) Kolmen yllämainitun edellytyksen (a c) ei välttämättä tarvitse toteutua yhtä täydellisesti. Valvottavan on kuitenkin pystyttävä osoittamaan kaikkien kolmen kohdan ominaisuuksien jonkin asteinen toteutuminen. 14 (14) Erityisrahoitusvastuille on ominaista lainan hoitoon tarvittavien maksujen vahva riippuvuus vakuutena olevasta omaisuudesta. Tämäntyyppisille vastuille on osoittautunut vaikeaksi vähimmäisvaatimukset täyttävän luokittelun rakentaminen ja riskiparametrien estimointi. Siksi valvottavilla on mahdollisuus erityisrahoitusvastuissa valita, haluavatko ne käyttää näille vastuille luvussa kuvattua taulukkopohjaista menetelmää vai pystyvätkö ne itse estimoimaan vähimmäisvaatimukset täyttävät, omat PD-estimaatit. Taulukkopohjaisessa menetelmäs ei valvottavan tarvitse itse estimoida edes PD - riskiparametreja, vaan ainoastaan osoittaa oman luokittelun vastaavuus taulukkopohjaisen menetelmän luokitteluun. (15) Erityisvastuiden erottelemisessa muista yritysvastuista on olennaista se, hoidetaanko velan takaisinmaksu ja muut kulut pääasiassa vakuutena olevasta omaisuudesta saatavilla kassavirroilla vai yrityksen muusta palvelu- tai tuotantotoiminnasta saatavilla kassavirroilla. Tyypillisesti erityisrahoitusvas- 12 Direktiivin 2006/48/EY artikla 86(7) 13 Direktiivin 2006/48/EY artikla 86(6) 14 CEBS/Guideline , kohta 177

23 dnro 9/120/ (110) tuut voidaan jaotella neljään rahoitusmuotoon: projektirahoitus, kohderahoitus (laivat, lentokoneet, junanvaunut yms.), hyödykerahoitus (raakaöljy, metallit, vilja yms.), erityisrahoitusvastuiden ehdot täyttävä kiinteistörahoitus. Perustelu (16) Valvottavan on kiinnitettävä erityistä huomiota rajanvetoon erityisvastuiden ja arvopaperistettujen erien välillä. Jotkut erät on mahdollista ryhmitellä joko erityisrahoitusvastuiksi tai arvopaperistetuiksi eriksi. Valvottavan on ryhmiteltävä tällaiset erät koko ajan johdonmukaisesti samalla tavoin Ostetut yrityssaamiset (17) Valvottavan on noudatettava ostetuille yrityssaamisille vähimmäisvaatimusten kohdassa esitettyjä vähimmäisvaatimuksia. 16 (18) Jos ostettujen yrityssaamisten myyjä on sitoutunut täyteen takaisinostovelvollisuuteen sekä maksukyvyttömien että laimentuneiden saamisten osalta, ei valvottavan tarvitse noudattaa ostettujen saamisten menettelyjä. Valvottava voi käsitellä näitä saamisia vakuudellisina vastuina Vähittäisvastuut (19) Vähittäisvastuisiin voidaan lukea vastuut, jotka täyttävät seuraavat ehdot: a) vastapuoli on joko yksityishenkilö tai joukko yksityishenkilöitä. Vastapuoli voi olla myös pieni tai keskisuuri yritys tai yhteisö (pkyritys), mikäli vastapuolen asiakaskokonaisuuden kokonaisvastuut ml. erääntyneet vastuut valvottavan konsernille ovat valvottavan tietämyksen mukaan enintään miljoona euroa. Edellä mainittuihin kokonaisvastuisiin ei lueta asuntovakuudellisia vastuita. Valvottavan on pyrittävä varmistumaan järkevin toimenpitein siitä, ettei miljoonan euron raja ylity; b) valvottava käsittelee vastuita riskienhallinnassaan johdonmukaisesti ja samalla tavalla; c) vastuita ei hallinnoida aivan yhtä yksilöidysti yritysvastuiden hallinnoinnin tavoin; d) vastuun kanssa samalla tavalla hallinnoituja vastuita on suuri määrä CEBS Guidelines , kohta Direktiivin 2006/48/EY liite VII, 1. osa, kohta 7 17 Direktiivin 2006/48/EY artikla 87(2) 18 Direktiivin 2006/48/EY artikla 86(4)

24 dnro 9/120/ (110) Perustelu (20) Vähittäisvastuisiin luettavan vastuun tulee kuulua suureen määrään riskiominaisuuksiltaan samankaltaisia vastuita, joiden riskejä hallitaan samalla tavalla Rajanveto pk-yrityksen lukemisesta yritys- tai vähittäisvastuisiin Perustelu Perustelu (21) Valvottavan on kiinnitettävä erityistä huomiota siises riskienhallinnassaan noudattamiin käytäntöihin (kohdat b d) ja niiden vaikutuksiin edellä kohdan (a) vähittäisvastuisiin luettavan pk-yrityksen määrittelyyn. Lähtökohtana pk-yrityksen jaottelussa vähittäisvastuisiin tai yritysvastuisiin tulee olla pankin siiset riskienhallintamenettelyt ja -käytännöt eikä miljoonan euron raja. (22) Vähittäisvastuisiin ei saa lukea suuren yrityksen tai yhteisön vastuita vastuun määrästä riippumatta. Vastuun määrä ei pelkästään riitä rajan vetämiseksi vähittäisvastuisiin luettavien pk-yritysten ja yritysvastuisiin luettavien yritysten välillä, vaan valvottavan on osoitettava myös kohtien b d täyttyminen. (23) Valvottavalla on oltava menettelytavat ja siiset ohjeet, joilla konsernissa valvotaan vähittäisvastuisiin luettavan pk-yrityksen asiakaskokonaisuuden vastuiden pysymistä asetetuissa rajoissa. (24) Valvottavan on harkittava, soveltaako se valitsemaansa euromääräistä rajaa käytös olevaan luoton määrään vai myönnettyyn luottolimiittiin. Valittua käytäntöä on noudatettava johdonmukaisesti. Rahoitustarkastus edellyttää, että valvottavat varmistuvat siisin tarkkailumenetelmin siitä, että vähittäisvastuisiin luettavat pk-yritysvastuut pysyvät pankin soveltaman rajan puitteissa. (25) Valvottavalla on oltava siiset menettelytavat ja ohjeistus sellaisia tilanteita varten, joissa sen valitsema euromääräinen raja tilapäisesti ylittyy ja joissa luottoja ei ole riskienhallinnassa siirretty vähittäissalkusta yrityssalkkuun. Tällaiset tilapäiset ylitykset on dokumentoitava. (26) Pk-yritysten vastuiden yksilöllinen luokittelu ei estä niiden lukemista vähittäisvastuisiin, kunhan valvottava esittää luotonmyöntöprosessissa tai riskienhallinnassa eroja menettelyis yritys- ja vähittäisvastuiden välillä. Kuitenkaan siirtyminen IRBA:aan ei saa olla kannustin alentaa riskienhallinnan tasoa, jotta pk-vastapuoli voitaisiin lukea vähittäissalkkuun CEBS Guideline , kohdat

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus stan Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet käytettäessä 4.3c dnro 12/120/2006 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Standardi 4.3k. Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3k. Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3k Vastapuoliriskin vakavaraisuusvaatimus Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA

YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA lukien toistaiseksi 1 (9) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille YLEISOHJE KONSOLIDOIDUSTA VALVONNASTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan nojalla tämän luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten

Lisätiedot

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA1.4. Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle. Määräykset ja ohjeet Standardi RA1.4 Luotettavuutta, sopivuutta ja ammattitaitoa koskevien tietojen ilmoittaminen Rahoitustar Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden

Lisätiedot

Standardi 4.3d. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3d. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3d luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet luottoluokitusten menetelmää käytettäessä 4.3d dnro 9/120/2006 2 (108) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 7 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet menetelmää käytettäessä 4.3f dnro 3/120/2007 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen

Lisätiedot

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET

SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET N:o 1373 4573 Liite SOVELLETTAVAT RISKIKERTOIMET I Sovellettaessa lain 58 :ssä tarkoitettua vakiomenetelmää varat ja taseen ulkopuoliset sitoumukset painotetaan seuraavasti: Saamiset valtioilta ja keskuspankeilta

Lisätiedot

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3c. Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3c Luottoriskin vakavaraisuusvaatimus standardimenetelmää Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 10/2014

Määräykset ja ohjeet 10/2014 Määräykset ja ohjeet 10/2014 Julkistettavat tiedot varojen vakuussidonnaisuudesta ja varoista, jotka eivät ole vakuuskäytössä Dnro FIVA 15/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 27.12.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Standardi 4.3h. Arvopaperistamisen vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3h. Arvopaperistamisen vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3h Arvopaperistamisen vakavaraisuusvaatimus Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

LIITE 3. Menetelmä tai menetelmät, joita käytetään osakesijoituksiin. Mikäli käytetty eri menetelmiä eri osakesalkkuihin, niin perustelut syistä.

LIITE 3. Menetelmä tai menetelmät, joita käytetään osakesijoituksiin. Mikäli käytetty eri menetelmiä eri osakesalkkuihin, niin perustelut syistä. II PERUSTIEDOT HAKEMUS Tämä ohjeistus koskee hakemuksen liitteen 1 (sisällysluettelo) kohtaa II Taulukon kaksi ensimmäistä saraketta viittaavat sisällysluettelon numerointiin Kolmas sarake ilmoittaa, jos

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5)

RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 203.30 Dnro 7/790/2002 Antopäivä: 7.5.2002 Voimassaoloaika: 1.6.2002 lukien toistaiseksi 1 (5) 1 (5) Kotimaisille sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen konserniin tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymään kuuluvien yritysten keskinäisten liiketoimien

Lisätiedot

Standardi RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardi RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardi RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

Standardi 4.3e. Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3e. Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3e standardimenetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet standardimenetelmää käytettäessä 4.3e dnro 2/120/2007 2 (80) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 Siirtymäsäännös 8 2 Tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet

Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet EIOPABoS14/171 FI Lookthroughmenetelmää koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT)

FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Likvidit varat 1.1. Yleiset huomautukset FI LIITE XIII MAKSUVALMIUTTA KOSKEVA RAPORTOINTI (OSA 1(5): LIKVIDIT VARAT) 1. Tämä on yhteenvetotaulukko, johon kootaan asetuksen (EU) N:o 575/2013 412 artiklan

Lisätiedot

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Muutokset merkitty alleviivattuna 1(16) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus

Lisätiedot

HAKEMUSOHJE VAKAVARAISUUSVAATIMUKSEN LASKEMISEKSI SI- SÄISTEN LUOTTOLUOKITUSTEN (IRBA) MENETELMÄLLÄ

HAKEMUSOHJE VAKAVARAISUUSVAATIMUKSEN LASKEMISEKSI SI- SÄISTEN LUOTTOLUOKITUSTEN (IRBA) MENETELMÄLLÄ 1 (13) HAKEMUSOHJE VAKAVARAISUUSVAATIMUKSEN LASKEMISEKSI SI- SÄISTEN LUOTTOLUOKITUSTEN (IRBA) MENETELMÄLLÄ Liite sisäisten luottoluokitusten standardiin 4.3 d 1 YLEISTÄ IRBA-HAKEMUKSESTA...2 2 RAHOITUSTARKASTUKSELLE

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 25/2013

Määräykset ja ohjeet 25/2013 Määräykset ja ohjeet 25/2013 Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 7/120/2007 2 (121) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN

LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN 1 (5) LIITETIETOJEN ILMOITTAMINEN Liitetietoina on esitettävä: Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Liitetietoihin on sisällytettävä yhteenliittymän tilinpäätöksen laadintaperiaatteiden kuvaus,

Lisätiedot

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN

KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN 00 N:o 22 LIITE KAUPANKÄYNTIVARASTON POSITIORISKIN LASKEMINEN. Positioriskin laskemisessa käytettävät määritelmät Tässä liitteessä tarkoitetaan: arvopaperin nettopositiolla samanlajisen arvopaperin pitkien

Lisätiedot

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta 1 (11) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista

Lisätiedot

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle

Standardi RA4.20. Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Standardi RA4.20 Omien varojen sekä luotto- ja markkinariskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (8) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Standardi 4.2. Valvottavan vakavaraisuuden hallinta. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.2. Valvottavan vakavaraisuuden hallinta. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.2 Valvottavan vakavaraisuuden hallinta Määräykset ja ohjeet dnro 6/120/2007 2 (2) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 4 2 Tavoitteet 9 3 Kansainvälinen viitekehys 11 4 Normiperusta 12 5 Vakavaraisuuden

Lisätiedot

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet

Standardiluonnos RA4.1. Suurten asiakasriskien ilmoittaminen. Määräykset ja ohjeet Standardiluonnos RA4.1 Suurten asiakasriskien ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne

Määräysten ja ohjeiden oikeudellinen luonne Määräykset ja ohjeet 25/2013 Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Dnro 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 Muutospäivä: 4.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi

Lisätiedot

Standardi 4.3g. Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3g. Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3g Markkinariskin vakavaraisuusvaatimus Määräykset ja ohjeet dnro 13/120/2006 2 (79) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 6 2 Tavoitteet 9 3 Kansainvälinen viitekehys 11 4 Normiperusta 12 5 Markkinariskin

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 14/2013

Määräykset ja ohjeet 14/2013 Määräykset ja ohjeet 14/2013 Kolmansien maiden kaupankäyntiosapuolet Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 10.6.2013 Voimaantulopäivä 1.7.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Liite 6 - suurten asiakasriskien raportointi Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä 1.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010

Lisätiedot

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen

Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPABoS14/167 FI Ohjeita omaan lisävarallisuuteen liittyen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site:

Lisätiedot

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2

Standardi RA3.1. Nimi ja nro 2 Standardi RA3.1 Tilinpäätökseen ja kirjanpitoon perustuvien valvontatietojen toimittaminen Rahoitustarkastukselle Määräykset ja ohjeet Nimi ja nro 2 Pääjakso 2 2 (10) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen 3

Lisätiedot

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA RAHOITUSTARKASTUKSEN STANDARDILUONNOKSET LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKOISTA:

PALAUTE SAADUISTA LAUSUNNOISTA RAHOITUSTARKASTUKSEN STANDARDILUONNOKSET LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKOISTA: 1 (5) SAADUISTA LAUSUNNOISTA RAHOITUSTARKASTUKSEN STANDARDILUONNOKSET LUOTTORISKIN VÄHENTÄMISTEKNIIKOISTA: 4.3e Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä 4.3f Luottoriskin

Lisätiedot

Standardi 4.3e. Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3e. Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin standardimenetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3e Luottoriskin vähentämistekniikat luottoriskin Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

FI LIITE XI VELKAANTUNEISUUSRAPORTOINTI

FI LIITE XI VELKAANTUNEISUUSRAPORTOINTI VELKAANTUNEISUUSRAPORTOINTI I OSA: YLEISET OHJEET 1 1. RAPORTOINTIMALLIEN MERKINTÄ JA MUUT KÄYTÄNNÖT... 1 1.1. RAPORTOINTIMALLIEN MERKINTÄ... 1 1.2. NUMEROINTIKÄYTÄNTÖ... 1 1.3. ETUMERKKIÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNÖT...

Lisätiedot

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT 1 / 9 Taaleritehdas Oyj Liite tulostiedotteeseen, taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 31.12.2013. TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT Taaleritehdas-konserni 1.7.-31.12.2013 1.7.-31.12.2012

Lisätiedot

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa

Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Luotto- ja vastapuoliriski Basel 2 ja Solvenssi 2 kehikoissa Aktuaariyhdistyksen kokous 13.12.2011 KEVA Pasi Laaksonen / Matti Tienari Vakuutusyhtiö vs. Pankki Vakuutusyhtiö Pankki Kiinteistöt Osakkeet

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7)

OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) OP-Asuntoluottopankki Oyj LAUSUNTO 1 (7) 20.1.2012 Finanssivalvonnalle KIINNITYSLUOTTOPANKKITOIMINTAA KOSKEVA LUPAMENETTELY JA RISKIENHALLINTA SEKÄ RAPORTOINTI Finanssivalvonta on 18.11.2011 pyytänyt lausuntoamme

Lisätiedot

Markkina ja vastapuoliriskille altistumisen käsittely standardikaavassa

Markkina ja vastapuoliriskille altistumisen käsittely standardikaavassa EIOPABoS14/174 FI Markkina ja vastapuoliriskille altistumisen käsittely standardikaavassa EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email:

Lisätiedot

Sopimusrajoja koskevat ohjeet

Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPABoS14/165 FI Sopimusrajoja koskevat ohjeet EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Tel. + 49 6995111920; Fax. + 49 6995111919; email: info@eiopa.europa.eu site: https://eiopa.europa.eu/

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 9/2014

Määräykset ja ohjeet 9/2014 Määräykset ja ohjeet 9/2014 LEI-tunnuksen käyttöönotto Dnro FIVA 14/01.00/2014 Antopäivä 4.12.2014 Voimaantulopäivä 31.12.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Markkina- ja vastapuoliriskille altistumisen käsittely standardikaavassa

Markkina- ja vastapuoliriskille altistumisen käsittely standardikaavassa EIOPA-BoS-14/174 FI Markkina- ja vastapuoliriskille altistumisen käsittely standardikaavassa EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 812/2015 Laki. rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta.

Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015. 812/2015 Laki. rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä kesäkuuta 2015 812/2015 Laki rahoitusvakausviranomaisesta annetun lain 5 luvun muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan rahoitusvakausviranomaisesta

Lisätiedot

Omat varat ja vakavaraisuus

Omat varat ja vakavaraisuus 1 (22) CA t-ca Omat varat ja vakavaraisuus Rivino CEBS rivino 01 1 OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1 ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1.1 Oma pääoma 0 01 1.1.1*** Josta: instrumentit, jotka ovat tasavertaisia

Lisätiedot

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla

Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla lukien toistaiseksi 1 (6) Luottolaitoksille Määräys luottolaitosten ulkomailla olevista sivukonttoreista ja palvelujen tarjoamisesta ulkomailla Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA

N:o 89 257. Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA N:o 89 257 Liite 1 KONSERNITULOSLASKELMA I Luottolaitos- ja sijoituspalvelutoiminnan laskelma 1 Korkotuotot Korkokulut Rahoituskate Tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista Palkkiotuotot Palkkiokulut

Lisätiedot

Omat varat ja vakavaraisuus

Omat varat ja vakavaraisuus 1 (20) CA t-ca Omat varat ja vakavaraisuus Rivino 01 OMAT VARAT YHTEENSÄ ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ Oma pääoma Maksettu oma pääoma 10 (-) Omat osakkeet ja osuudet 15 Ylikurssirahasto 20 Muut oman

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta /2014 Laki. sijoituspalvelulain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 11 päivänä maaliskuuta 2014 166/2014 Laki sijoituspalvelulain muuttamisesta Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

1 Soveltamisala ja sovellettavat säännökset

1 Soveltamisala ja sovellettavat säännökset /XRWWRODLWRNVLOOH 2PLVWXV\KWHLV LOOH 0bb5b

Lisätiedot

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3)

EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3) EBA:n vuoden 2011 EU:n laajuisen stressitestin tulokset: tiivistelmä (1-3) Toteutunut kehitys vuonna 2010 milj. euroa, % Tulos ennen arvonalentumistappioita 735 Arvonalentumiset pankkitoiminnan rahoitustaseesta

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 127 artiklan 2 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan, L 14/30 21.1.2016 EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT (EU) 2016/65, annettu 18 päivänä marraskuuta 2015, eurojärjestelmän rahapolitiikan kehyksen täytäntöönpanossa sovellettavasta markkina-arvon aliarvostuksesta

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 305/2015 Laki. ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 305/2015 Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2013

Määräykset ja ohjeet 3/2013 Määräykset ja ohjeet 3/2013 Valitusten käsittely vakuutusyhtiöissä, - yhdistyksissä ja - Dnro FIVA 15/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2013 Voimaantulopäivä 18.3.2013 Muutospäivä: 16.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh.

Lisätiedot

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU

ASIAKKAIDEN LUOKITTELU ASIAKKAIDEN LUOKITTELU 1. YLEISTÄ ASIAKKAIDEN LUOKITTELUSTA Arvopaperimarkkinalain mukaan arvopaperinvälittäjän on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi

Lisätiedot

Omat varat ja vakavaraisuus

Omat varat ja vakavaraisuus 1 (20) CA t-ca Omat varat ja vakavaraisuus Rivino CEBS rivino 01 1 OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1 ENSISIJAISET OMAT VARAT YHTEENSÄ 0 1.1.1 Oma pääoma 0 01 1.1.1*** Josta: instrumentit, jotka ovat tasavertaisia

Lisätiedot

Lomake A1. Suuret asiakasriskit / Rahoitustoiminnan asiakasriski. RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 105.3 B tai 203.22 LIITE 3 Päiväys 16.6.

Lomake A1. Suuret asiakasriskit / Rahoitustoiminnan asiakasriski. RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 105.3 B tai 203.22 LIITE 3 Päiväys 16.6. RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS Nro 105.3 B tai 203.22 LIITE 3 Lomake A1 Suuret asiakasriskit / Rahoitustoiminnan asiakasriski Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen LY-tunnus Luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen

Lisätiedot

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT

TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT TIETOA ASIAKASLUOKITTELUSTA JA LUOKITTELUKRITEERIT Sijoituspalvelulain mukaan sijoituspalveluyrityksen on ilmoitettava asiakkaalle tämän luokittelusta ei-ammattimaiseksi asiakkaaksi, ammattimaiseksi asiakkaaksi

Lisätiedot

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen

Luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksen yhdisteleminen vakuutusyhtiön konsernitilinpäätökseen Annettu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2004 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus vakuutusyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen muuttamisesta

Lisätiedot

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli.

A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. EI- AMMATTIMAINEN ASIAKAS Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. AMMATTIMAINEN ASIAKAS B 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

Tarvitseeko sijoittaja suojaa?

Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Tarvitseeko sijoittaja suojaa? Sijoitus-Invest 11. 12.11.2009 Raimo Husu Sijoittajan suojaaminen Suomessa Sijoittajien korvausrahaston (perustettu 1.9.1998) tarkoituksena on suojata ei-ammattimaisia piensijoittajia

Lisätiedot

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet: Vastuuvelan Best Estimaten laskeminen. Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 26.4.

Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet: Vastuuvelan Best Estimaten laskeminen. Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 26.4. Vahinkovakuutuksen vakavaraisuusvalvonnan kehittämishaasteet: Vastuuvelan Best Estimaten laskeminen Aktuaariyhdistyksen kuukausikokous 26.4.2007 Pasi Laaksonen Vastuuvelka Solvenssi II: kehikossa Vastuuvelka

Lisätiedot

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta

Määräys velka-arvopaperikauppojen ilmoittamisesta lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperipörsseille, sijoituspalveluyrityksille, luottolaitoksille, ulkomaisille luottolaitoksille ja sijoituspalveluyrityksille sekä muun julkisen kaupankäynnin järjestäjille

Lisätiedot

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa :

Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 17. marraskuuta 2016 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa : TÄYDENNYS 4/18.11.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 5/2016, 2,00%

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet X/2016

Määräykset ja ohjeet X/2016 Määräykset ja ohjeet X/2016 Työkyvyttömyysriskin hallinta: Työeläkevakuutusyhtiöt Dnro FIVA 16/01.00/2015 Antopäivä x.x.2016 Voimaantulopäivä x.x.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Dnro 21/341/2003 1 (15) TÄYTTÖOHJEET OSUUSPANKKIEN YHTEENLIITTYMÄN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan ensisijaisiin ja toissijaisiin

Lisätiedot

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti:

1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) lisätään uutta tietoa seuraavasti: TÄYDENNYS 1/12.5.2016 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 25.4.2016 JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA DEBENTUURILAINA 3/2016, 2,00% 20.8.2021

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 8/2015

Määräykset ja ohjeet 8/2015 Määräykset ja ohjeet 8/2015 Henki- ja vahinkovakuutusyhtiöt, Solvenssi IIohjeet II osa, Dnro FIVA 17/01.00/2015 Antopäivä 30.11.2015 Voimaantulopäivä 1.1.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit : Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Liite 3 - OPR ilmoitus ja hakemusmenettelyt Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Liite 1 - IRBA hakemusohje Dnro FIVA/18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51

Lisätiedot

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET

LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET 1 (4) LOMAKKEEN TÄYTTÖOHJEET Tiedot ilmoitetaan miljoonina markkoina kahden desimaalin tarkkuudella. Vuoden 1999 tammikuun kuukausi-ilmoituksesta alkaen numerotiedot voidaan ilmoittaa joko markkoina tai

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2011

Määräykset ja ohjeet 4/2011 Määräykset ja ohjeet 4/2011 Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät Dnro FIVA 9/01.00/2011 Antopäivä 15.12.2011 Voimaantulopäivä 31.3.2012 FIASSIVALVOTA

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet xx/2015

Määräykset ja ohjeet xx/2015 Määräykset ja ohjeet xx/2015 Luototussuhteen laskenta Dnro FIVA 3/01.00/2015 Antopäivä 22.6.2015 Voimaantulopäivä 1.7.2016 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET

TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET TAULUKOIDEN TÄYTTÖOHJEET Yleistä 1 (7) Maariskitiedonkeruussa (N-taulukot) analysoidaan raportoivan luottolaitoksen ilman ulkomaisia sivukonttoreita, luottolaitoksen ulkomaisten sivukonttoreiden, luottolaitoksen

Lisätiedot

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS

3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LIITE 4, päivitys 18.12.2007 Dnro 7/120/2005 KONSERNITILINPÄÄTÖS 3. 1 Tilinpäätös ja toimintakertomus 1 (10) LUOTTOLAITOKSEN KONSERNITASE Valtiovarainministeriön luottolaitoksen ja sijoituspalveluyrityksen tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä antaman asetuksen

Lisätiedot

Määräys järjestämättömien ja muiden 0-korkoisten saatavien ilmoittamisesta

Määräys järjestämättömien ja muiden 0-korkoisten saatavien ilmoittamisesta Muutokset merkitty alleviivattuna 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Määräys järjestämättömien ja muiden 0-korkoisten saatavien ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA

MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA lukien toistaiseksi 1 (5) Arvopaperinvälittäjille MÄÄRÄYS ASIAKASVAROISTA Rahoitustarkastus antaa arvopaperimarkkinalain 4 luvun 5 a :n 5 momentin nojalla arvopaperinvälittäjille tämän määräyksen asiakkaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys laiksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki

Lisätiedot

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA

OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA 1 (6) Sijoituspalveluyrityksille Omistusyhteisöille OHJE JULKISEN KAUPANKÄYNNIN KOHTEENA OLEVAN SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OSAVUOSIKATSAUKSESTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n 2 kohdan

Lisätiedot

Palautelomake 1 (6) 22.5.2012. Julkinen

Palautelomake 1 (6) 22.5.2012. Julkinen Palautelomake 1 (6) Määräys ja ohje kiinnitysluottopankkitoimintaa koskevasta lupamenettelystä ja riskienhallinnasta sekä Määräys ja ohje kiinnitysluottopankkitoimintaa koskevasta raportoinnista Kooste

Lisätiedot

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä

Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA-BoS-15/106 FI Ohjeet koskien raportointiin käytettävien markkinaosuuksien määrittämisen menetelmiä EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. +

Lisätiedot

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13

Sisällys. Lukijalle... 13. Esipuhe 4. painokseen... 13 Lukijalle................................................... 13 Esipuhe 4. painokseen................................... 13 1. Kirjanpitolainsäädännön rakenne.......................... 15 1.1 EU:n tilinpäätössäädökset...................................

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 4/2014

Määräykset ja ohjeet 4/2014 Määräykset ja ohjeet 4/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro FIVA 6/01.00/2014 Antopäivä 1.7.2014 Voimaantulopäivä 22.7.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Valtiovarainministeriön määräys

Valtiovarainministeriön määräys VALTIOVARAINMINISTERIÖ Helsinki 19.1.2016 TM 1603 VM/23/00.00.00/2016 Valtiovarainministeriön määräys kirjanpitoyksikön tilinpäätöksen kaavoista ja liitteenä ilmoitettavista tiedoista Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3a. Omat varat ja niiden vähimmäismäärä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3a Omat varat ja niiden vähimmäismäärä Määräykset ja ohjeet Miten luet standardia Standardi on aihealueittainen määräysten ja ohjeiden kokonaisuus, joka velvoittaa tai ohjaa valvottavia ja

Lisätiedot

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN KIRJANPIDOSTA

MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN KIRJANPIDOSTA Muutokset merkitty alleviivattuna 1 (5) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille MÄÄRÄYS LUOTTOLAITOKSEN KIRJANPIDOSTA Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 14 :n 1 momentin nojalla seuraavan määräyksen

Lisätiedot

Ohjeet pitkäaikaisten takaustoimenpiteiden täytäntöönpanoon

Ohjeet pitkäaikaisten takaustoimenpiteiden täytäntöönpanoon EIOPA-BoS-15/111 FI Ohjeet pitkäaikaisten takaustoimenpiteiden täytäntöönpanoon EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Lisätiedot

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46.

PÄÄTÖKSET. ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5 artiklan ja 46. 1.6.2016 FI L 144/99 PÄÄTÖKSET EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS (EU) 2016/868, annettu 18 päivänä toukokuuta 2016, valmistelevien toimien järjestämisestä yksityiskohtaisten luottotietojen keräämiseksi Euroopan

Lisätiedot

SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. Sisällys Sivu

SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. Sisällys Sivu 1 (14) TÄYTTÖOHJEET SUURTEN ASIAKASRISKIEN JA KONSOLIDOITUJEN SUURTEN ASIAKASRISKIEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Sisällys Sivu I KOKONAAN ILMOITTAMISVELVOLLISUUDEN ULKOPUOLELLA OLEVAT VASTUUT...

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001

EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 FI EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 3 päivänä lokakuuta 2001 Suomen valtiovarainministeriön pyynnöstä, joka koskee ehdotusta hallituksen esitykseksi rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta

Lisätiedot

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava

Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa harjoittava tai säännelty yhteisö (1 ja siihen rinnastettava ASIAKKAIDEN LUOKITTELUKRITEERIT A. Ei-ammattimainen asiakas Muu kuin ammattimainen asiakas tai hyväksyttävä vastapuoli. B. Ammattimainen asiakas 1. Yhteisöt Rahoitusmarkkinoilla toimiluvan nojalla toimintaa

Lisätiedot

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen.

SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto. Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. SÄÄNNÖT [1] Sijoitusrahasto Rahaston voimassa olevat säännöt on vahvistettu 12.1.2016. Säännöt ovat voimassa 1.3.2016 alkaen. -sijoitusrahaston säännöt Rahaston säännöt muodostuvat näistä rahastokohtaisista

Lisätiedot

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94

Nro RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) PL 159, 00101 Helsinki Dnro 9/400/94 RAHOITUSTARKASTUS MÄÄRÄYS/LIITE I 106.10 1(10) LIITE I TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT Vakuusrahaston tuloslaskelma laaditaan seuraavan kaavan mukaisesti: TULOSLASKELMA 1.1.19xx - 31.12.19xx Varsinainen

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ 1 TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2009 Tilikauden voitto oli 19,0 miljoonaa euroa. Tilikaudella yhtiö osti Sampo Pankilta 0,5 miljardin euron antolainakannan Tilikauden aikana

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet x/2014

Määräykset ja ohjeet x/2014 Määräykset ja ohjeet x/2014 Vaihtoehtorahastojen hoitajat Dnro x/xxx/xxxx Antopäivä xx.xx.2014 Voimaantulopäivä xx.xx.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymän

Lisätiedot

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO

FI 1 FI KOMISSION TIEDONANTO FI FI FI KOMISSION TIEDONANTO VALTIONTUKITOIMENPITEITÄ RAHOITUKSEN SAATAVUUDEN TURVAAMISEKSI TÄMÄNHETKISESSÄ FINANSSI- JA TALOUSKRIISISSÄ KOSKEVIEN TILAPÄISTEN YHTEISÖN PUITTEIDEN MUUTTAMISESTA 1. JOHDANTO

Lisätiedot