Palautelomake 1 (6) Julkinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palautelomake 1 (6) 22.5.2012. Julkinen"

Transkriptio

1 Palautelomake 1 (6) Määräys ja ohje kiinnitysluottopankkitoimintaa koskevasta lupamenettelystä ja riskienhallinnasta sekä Määräys ja ohje kiinnitysluottopankkitoimintaa koskevasta raportoinnista Kooste lausunnoissa esitetyistä kommenteista Fivan vastaus Lupamenettelyä ja riskienhallintaa koskevat määräykset ja ohjeet 1. Kappaleen 5.1 kohdassa (3) viitataan maksuetuoikeuden toteutumiseen, joka tulee ajankohtaiseksi selvitystilassa ja konkurssissa. kohtaa ehdotetaan muutettavaksi esimerkiksi muotoon: Luvan saaneen luottolaitoksen hallituksen tulee varmistaa, että maksuetuoikeutta koskevat vaatimukset täyttyvät jatkuvasti. Vakuutena olevien luottojen pääomasta ja korkovirroista tulee voida joka hetki pystyä määrittämään muille velkojille kuuluva osuus. 2. Kappaleen 5.1 kohdassa (4) olevaa kohtaa ehdotetaan muutettavaksi esimerkiksi muotoon: Luvan saaneella luottolaitoksella tulee olla valmius tuottaa maksuetuoikeuden määräytymistä koskeva selvitys Finanssivalvonnan sitä pyytäessä. 3. Kappaleen 5.1 kohdan (5) toteamus jatkuvasti valmiudet eriyttää ehdotetaan muutettavaksi seuraavasti: Luvan saaneen luottolaitoksen hallituksen tulee varmistaa, että kiinnitysluottopankkitoiminta on organisoitu siten, että kiinnitysluottopankki-toimintaa voidaan jatkaa mahdollisessa selvitystilassa lain edellyttämällä tavalla. Kappaleen 5.1. kohta (3) muutettu ehdotettuun muotoon. Kappaleen 5.1 kohta (4) huomioitu, raportti Finanssivalvonnalle on toimitettava ilman viivytystä. Kappaleen 5.1 kohta (5) muutettu ehdotettuun muotoon. 4. Kappaleen 5.2 kohdan (11) ohjetta vuosittaisesta keskustelusta Fivan Vuosittaista keskustelua koskeva ohje on korvattu ilmoitusmenettelyllä. Fiva

2 Palautelomake 2 (6) kanssa pidettiin tarpeettomana. 5. Kappaleen kohdat (15) ja (16) ovat päällekkäisiä standardin 4.4c luvun 6 vaatimusten kanssa, jota sovelletaan edelleen myös kiinnitysluottopankkeihin. 6. Kappaleen kohta (16) vaatii lisätäsmennystä, sillä kiinnitysluottopankkilain 13 :n mukaan kiinnitysluottopankkitoiminnassa ei saa ottaa lainkaan valuuttakurssiriskiä. 7. Kappaleen kohdan (23) viittaus sopimuksen jäljellä olevien laina-aikojen tulisi korvata sanamuodolla sopimusten. 8. Kappaleen kohdat (34)-(38) poikkeavat osittain vakavaraisuussääntelyn vastaavista standardeista (4.3c, e, ja f). Määräysten ymmärrettävyyden ja luettavuuden kannalta olisi myös helpompaa, jos valvottaviin sovellettaisiin yhtä määräystä samasta asiakokonaisuudesta. 9. Kappale kohtien (40) ja (41) Kiinnitysluottopankkilain 14 säätelee yksityiskohtaisesti arvostusmenetelmistä. Sitovan määräyksen ilmaisu olennaisesti voivat vaikuttaa osalta voi olla ristiriidassa lain säännöksen kanssa. 10. Kappaleen kohdan (44) osalta laissa on jo täsmällinen vaatimus, jota ei voida tiukentaa Fivan määräyksellä. Kohta tulisi antaa ohjeena niin, että loppuosan sanamuoto siten, että jätetään pois. Kohdassa käytetty ilmaisu vakuusmassa ei ole yleiskielen sana, joten se kaipaa selventämistä. Sillä tarkoitettaneen luottojen vakuuksien määrää (eikä luottojen määrää). pitää tärkeänä että valvottava keskusteltuaan Finanssivalvonnan kanssa vahvistaa liikkeesenlaskujen enimmäismäärää koskevat rajoitukset asianmukaisesti ja toimintaa harjoitetaan rajoitusten puitteissa. Kohdat (15) ja (16) poistettu ja lisätty viittaus standardin 4.4c lukuun 6. Valuuttakurssiriskiä koskeva kohta (16) poistettu. Toiminnassa ei saa ottaa lainkaan valuuttakurssiriskiä (KLP 13 ). Sana sopimuksen on korvattu sanalla sopimusten. Lisätty viittaukset standardeihin 4.3c, e ja f. Poistettu kohdat (37) ja (38) täsmennety kohtia (34)-(36) Finassivalvonta pitää tärkeänä, että luvan saaneet luottolaitokset ja kiinnitysluottopankit seuraavat säännöllisesti ja riittävän usein vakuuksien hintakehitystä markkinoilla sekä päivittävät yksittäisten vakuuksien uudet käyvät arvot järjestelmiinsä viivytyksettä erityisesti hintatason laskiessa. Kohdat (40) ja (41) poistettu.. Luottoriskin hallintaa koskeva standardi 4.4a säätelee vakuuksien hyväksyttävyyttä riittävästi ja KLP 14 säätelee arvostusmenetelmistä. Kohta (44) sitovuusaste muutettu ohjeeksi. Sana vakuusmassa on muutettu sanoiksi kiinteistövakuudellisten luottojen vakuudet.

3 Palautelomake 3 (6) 11. Kohta ylivakuutta koskevat vaatimukset: laissa ei ole säännöksiä vakuuspoolien erilaisista ylivakuusvaateista. 12. Kohta korkokassavirtojen kertymä: KLP 17,2 :n nojalla ennen kiinnitysluottopankin tai väliluoton velallisen asettamista konkurssiin tai selvitystilaan kiinnitysluottopankilla on mahdollisuus laskea vakuuksista kertyvät korot väliluoton korkosuoritusten perusteella, miten kohta tulisi huomioida määräyksessä? 13. Ehdotetaan sovellettavaksi samaa periaatetta myös keskijuoksuajan laskennassa. 14. Kohta 5.3 liiketoimintasuunnitelma: ehdotetaan kohtaa suunnitellut liikkeeseenlaskut 1-3 vuoden aikana muutettavaksi suunnitellut liikeesenlaskut seuraavan vuoden aikana 15. Kohdassa 4.2 eräitä lupahakemusta koskevai kohtia tulisi täsmentää Vaikka poolien erilaisista ylivakuusvaatimuksista ei laissa ole nimenomaisesti säädetty on tarkoituksenmukaista käsitellä vanhan lain alla tapahtuneita liikkeeseenlaskuja erillään (eri poolina) voimaantulleen lain alla tapahtuneista liikkeeseenlaskuista. Valvottavan tulisi seurata eri pooleille asetettuja ylivakuusvaateita erikseen. Valvottavalla voi myös olla ohjelman mukaan määräytyviä KLP:n edellytyksiä tiukempia ylivakuusvaatimuksia. Lisätty lukuun uusi kohta: Kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetun lain 17 2 momentin mukaan ennen kiinnitysluottopankin tai väliluoton velallisen asettamista konkurssiin tai selvitystilaan, kiinnitysluottopankki saa vaihtoehtoisesti laskea vakuuksista kertyvät korot väliluoton velallisen antamien vakuuksien osalta väliluoton korkosuoritusten perusteella. Ei perustu KLP:n säännöksiin: 17,1 :n mukaan keskijuoksuajan laskennassa ei mainita ehdotettua vaihtoehtoista laskentatapaa. Muutettu kohtaa 5.3 ehdotetun mukaisesti. Lisätty viitaus toiminnan ulkoistamista koskevaan standardiin 1.6. Raportointia koskeva määräys ja ohje 16. Raportointivelvollisuuden laillisuutta koskevaa kohtaa tulisi täsmentää Lisätty viittaus Finanssivalvonnasta annetun lain momenteihin.

4 Palautelomake 4 (6) 17. Raportoinnin aikataulu, 6 kuukauden valmisteluaika tulee varmistaa. Ensimmäinen raportointiajankohta on Vanhan lain piirissä olevien lainojen käsittely Raportointiohjetta sovelletaan vanhan lain aikana liikkeeseen laskettuihin joukkovelkakirjalainoihin. Ennen liikkeesen laskettuja joukkovelkakirjoja koskevat tiedot raportoidaan omana poolinaan. 19. Termi vakuusmassa tulisi määritellä takemmin. Lisätty määritelmä vakuusmassalle: Vakuusmassalla tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu vakuuksien kokonaismäärään laskettavista kiinteistövakuudellisia luotoista, julkisyhteisöluotoista väliaikaisia vakuuksista, ja suojauksista. 20. termejä yhteismäärä ja kokonaismäärä tulisi täsmentää. Muutettu, käytetään vain ilmaisua kokonaismäärä. 21. Keskimääräisen LTV:n käsitettä tulisi täsmentää. Täsmennetty: Keskimääräisellä LTV:llä tässä raportointistandardissa tarkoitetaan kiinteistövakuudellisten luottojen painotettua keskimääräistä luototusastetta (loan-to-value). Keskimääräistä LTV%:a laskettaessa painokertoimena käytetään lainan koko määrää. 22. Termi keskisaldo tulisi määritellä tarkemmin. Täsmennetty: Keskisaldolla tarkoitetaan asunto-, liikekiinteistövakuudellisten ja julkisyhteisöluottojen keskimääräistä lainamäärää. Keskimääräistä lainamäärää laskettaessa käytetään lainan koko määrää eikä vain vakuudeksi laskettavaa osuutta lainan määrästä. 23. Termi keskimääräinen laina-aika tulisi määritellä tarkemmin Muutettu: termi keskimääräinen laina-aika on nyt yhdenmukainen kummassakin määräyksessä. 24. KLP 17,1 :n mukaan keskimääräinen laina-aika lasketaan KLP 20 :ssä tarkoitettuun rekisteriin merkityistä luotoista. Tekstiä tulisi täsmentää. Lisätty viittaus KLP 17 1 momenttiin.

5 Palautelomake 5 (6) 25. Ylivakuuden osuuden laskentaa koskeva terminologiaa tulisi täsmentää. 26. Ilmaisu vakuutena olevasta luottokannasta tulisi muuttaa vastaamaan Lupamenettelystä ja riskienhallinnasta annetun ohjeen ja KLP 17,2 :n mukaista ilmaisua. 27. Täsmennettävä johdannaissopimusten nettokassavirtojen huomioon ottamista koskevaa ilmaisua kohdassa (54) ja (55). 28. Kohdassa (56) jää epäselväksi ottaako Fiva kantaa siihen, millaisilla oletuksilla korkokassavirtojen laskentaa tehdään. 29. Kohtien (40),(41) ja (57) osalta laskutoimitukset puuttuvat, täsmennettävä mistä luvut saadaan. 30. Kohtia (59)-(62) tulisi täsmentää merkitäänkö kohtiin rekisteristä 14,1.n nojalla poistettavien luottojen nettopoistuma vai postettujen luottojen määrä. Täsmennetty vastaamaan KLP 16 :n terminologiaa. Muutettu: käytetään ilmaisua vakuuksien kokonaismäärään laskettavista varoista. Täsmennetty: johdannaissopimusten vastapuolilta tulevat maksut otetaan huomioon. Fiva ei ota kantaa oletuksiin koskien luottojen erääntyvien pääomien uudelleen sijoittamisesta tai pooliin tehtävistä täydennyssiirroista. Korkokäyrän paralleeli +/- 1% -yksikön muutosta koskeva vaatimus säilytetään. Pankin tulee ilmoittaa luvut ao. kohdissa. Täsmennetty: kohtiin merkitään poistettujen luottojen määrä. 31. Kohdassa (56) ilmaisua kokonaismäärä sellaisista luotoista, joita ei ole laskettu mukaan vakuusmassan arvoon tulisi täsmentää siten että ilmaisusta käy ilmi sisällytetäänkö ilmaisuun myös sellaiset osat luotoista, joita ei lasketa mukaan vakuusmassan arvoon. 32. KLP tauluko palautusviiveeksi esitetään 15 pankkipäivää teknisten seikkojen vuoksi 33. Kohdassa olevia käsitteitä tilastollisin mentelmin saatu markkina-arvo ja pankin järjestelmiin kirjattu vakuuden käypä arvo tulisi täsmentää. 34. Rivellä R 60, R60 05 ja R tulisi täsmentää raportoidaanko tiedot poolikohtaisesti vai summana kaikista joukkolainarekisteriin merkityistä vakuuksista. Täsmennetty: niitä osia luotoista, joita ei ole laskettu mukaan vaskuusmassan arvoon ei lasketa mukaan. Kohdassa ilmoitetaan vain luotot, joita ei ole lainkaan laskettu mukaan vakuusmassan arvoon. Palautusviiveeksi muutettu 15 pankkipäivää. Täsmennetty: käytetään ilmaisua tilastollisin menetelmin saatu arvio markkina-arvosta. Ilmaisulla tavoitellaan eroa pankin järjestelmiin merkitystä vakuuden käyvästä arvosta. Täsmennetty: tiedot merkitään summana kaikista joukkolainarekisteriin merkityistä vakuuksista. 35. Väliluottoja koskevat vaatimukset tulisi voida raportoida pooleittain, ja Täsmennetty: väliluottoja koskevat vaatimukset raportoidaan pooleittain. Väli-

6 Palautelomake 6 (6) terminologiaa täsmentää. 36. Raportoidaanko joukkolainarekisteriin merkittyjen väliluottojen velallisten luottojen yhteismäärä että niiden kiinteistövakuuksien arvo. 37. Joukkolainarekisteriin 17,1 :n mukaan merkityt luotot, joita ei ole kohdistettu mihinkään pooliin tulisi olla mahdollista raportoida keskimääräistä laina-aikaa laskettaessa. 38. KLP 17,2 :n nojalla ennen kiinnitysluottopankin tai väliluoton velallisen asettamista konkurssiin tai selvitystilaan kiinnitysluottopankilla on mahdollisuus laskea vakuuksista koertyvät korot väliluoton korkosuoritusten perusteella, miten kohta tulisi huomioida raportoinnissa? 39. Ehdotetaan vaihtoehtoisen keskijuoksuajan laskentatapaa koskevan maininnan lisäämistä kohtaan (52) riville R Ehdotetaan, että myös seuraavien 12 kuukauden aikana saatavat korkotulot tulisi voida laskea poolien lisäksi myös rekisteriin merkityistä kaikista luotoista luottojen ylivakuusprosentin ilmoittamista koskeva vaatimus poistettu. Väliluottojen velallisten luottojen osalta raportoidaan samat tiedot kuin muistakin rekisteriin merkityistä kiinteistövakuudellisista luotoista. Lisätty rivi raportointia varten. Selvitys tai konkurssitilannetta koskevaa vaihtoehtoista korkojen laskentatapaa ei ole tarkoituksenmukaista sisällyttää säännölliseen raportointiin. Ei perustu KLP 17 :ään. 17 :2 momentin mukaan 12 kk aikana saatavat korkotulot lasketaan ainoastaan vakuuksien kokonaismäärään laskettavista varoista.

HE 42/2010 vp. Liikkeeseenlaskijan olisi pidettävä rekisteriä liikkeeseen laskemistaan katetuista joukkolainoista

HE 42/2010 vp. Liikkeeseenlaskijan olisi pidettävä rekisteriä liikkeeseen laskemistaan katetuista joukkolainoista HE 42/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kiinnitysluottopankkitoiminnasta ja Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690. Laki. N:o 688. kiinnitysluottopankkitoimintana

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690. Laki. N:o 688. kiinnitysluottopankkitoimintana SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 29 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 688 690 SISÄLLYS N:o Sivu 688 Laki kiinnitysluottopankkitoiminnasta... 2385 689 Laki Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2012

Määräykset ja ohjeet 13/2012 Määräykset ja ohjeet 13/2012 Vakavaraisuus ja vastuuvelan sekä eläkevastuun kate: Dnro FIVA 10/01.00/2012 Antopäivä 13.12.2012 Voimaantulopäivä 1.1.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328

Lisätiedot

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta

Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta 1 (11) Osuuspankkilain mukaiselle keskusyhteisölle Määräys osuuspankkien yhteenliittymän luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa osuuspankeista ja muista

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET 1 (6) LAUSUNTO Nina Väänänen 28.3.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 1/2013 21.2.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET X/2013 TOIMILUVAT, REKISTERÖINNIT JA ILMOITUKSET Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta

Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Muutokset merkitty alleviivattuna 1(16) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Määräys luottoriskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ja konsolidoitujen omien varojen ilmoittamisesta Rahoitustarkastus

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS:

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS: 8.11.2013 1 (9) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7/2013 14.10.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMALUONNOS: Valtiovarainministeriön asetukseen (1478/2011) perustuvat rahoitussektorin tasetta

Lisätiedot

Liikkeeseenlaskija. OP-Asuntoluottopankki Oyj ("liikkeeseenlaskija", "Asuntoluottopankki" tai "OPA")

Liikkeeseenlaskija. OP-Asuntoluottopankki Oyj (liikkeeseenlaskija, Asuntoluottopankki tai OPA) 2 Liikkeeseenlaskija OP-Asuntoluottopankki Oyj ("liikkeeseenlaskija", "Asuntoluottopankki" tai "OPA") Osoite: Teollisuuskatu 1 b, 00510 Helsinki Y-tunnus: 1614329-2 Kotipaikka: Helsinki Puh: (09) 4041

Lisätiedot

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus

Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus Lausunto 1 (13) Finanssivalvonnalle Viite: Lausuntopyyntö 18/2011 Luottolaitosten, sijoituspalveluyritysten ja rahastoyhtiöiden taloudellisen raportoinnin uudistus 1. Yleistä Finanssivalvonta (FIVA) on

Lisätiedot

Suomen markkinoilla laskentaa hankaloittavat mm.:

Suomen markkinoilla laskentaa hankaloittavat mm.: Muistio 1 (17) 9BLtV määrittely 1 0BJohdanto Lainojen Loan-to-value (LtV) eli luototusaste lasketaan jakamalla lainan määrä lainaa kattavien vakuuksien0f1 arvolla. Tämän tarkempaa laskusääntöä luvulle

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista

Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista 1 (9) Määräykset ja ohjeet 13/2013 Markkinaosapuolten ja rahastoyhtiöiden julkinen sisäpiirirekisteri - Yhteenveto lausunnoista (Tässä yhteenvedossa käytetty määräyksien ja ohjeiden kohtien numerointi

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 19/2013

Määräykset ja ohjeet 19/2013 Määräykset ja ohjeet 19/2013 Vastuuvelan ja eläkevastuun kate: Muuta kuin lakisääteistä toimintaa harjoittavat eläkesäätiöt ja eläkekassat sekä hautaus- ja eroavustuskassat Dnro 4/01.00/2013 Antopäivä

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA 1 (15) LAUSUNTO Nina Väänänen 11.6.2013 Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 3/2013-2.5.2013 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYKSET JA OHJEET KOSKIEN FINANSSIPALVELUJEN ASIAKASSOPIMUKSIA Finanssivalvonta on pyytänyt

Lisätiedot

Määräys järjestämättömien ja muiden 0-korkoisten saatavien ilmoittamisesta

Määräys järjestämättömien ja muiden 0-korkoisten saatavien ilmoittamisesta Muutokset merkitty alleviivattuna 1 (6) Luottolaitoksille Omistusyhteisöille Määräys järjestämättömien ja muiden 0-korkoisten saatavien ilmoittamisesta Rahoitustarkastus antaa rahoitustarkastuslain 4 :n

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 306/2015 Laki. vakuutusyhdistyslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015. 306/2015 Laki. vakuutusyhdistyslain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2015 306/2015 Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti

Lisätiedot

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet

Standardi 4.3f. Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä. Määräykset ja ohjeet Standardi 4.3f Luottoriskin vähentämistekniikat sisäisten luottoluokitusten menetelmää käytettäessä Määräykset ja ohjeet menetelmää käytettäessä 4.3f dnro 3/120/2007 2 (103) SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltaminen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Vakuutusosasto MÄÄRÄYS Valtuutussäännökset: 29.2.2000 Eläkesäätiölain muuttamisesta annetun Dnro 10/02/2000 lain (85/1999) 137 a Asetus työntekijäin eläkelain mukaista toimintaa

Lisätiedot

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

224/2004. Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 224/2004 Annettu Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004 Laki sijoitusrahastolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun sijoitusrahastolain (48/1999) 7

Lisätiedot

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat:

FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET. FK:n keskeisimmät kommentit ovat seuraavat: FINANSSIPALVELUIDEN JA TUOTTEIDEN MARKKINOINTI MÄÄRÄYKSET JA OHJEET Finanssivalvonnan lausuntopyyntö 14.11.2012 FIVA 6/01.00/2012 Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt Finanssialan Keskusliitolta (FK) lausuntoa

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 2011. 899/2011 Laki. maksulaitoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 2011. 899/2011 Laki. maksulaitoslain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 28 päivänä heinäkuuta 2011 899/2011 Laki maksulaitoslain muuttamisesta Annettu Naantalissa 22 päivänä heinäkuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan

Lisätiedot

Ohje markkamääräisissä luotoissa käytettävien vakiosopimusten ehdoista

Ohje markkamääräisissä luotoissa käytettävien vakiosopimusten ehdoista Nro RAHOITUSTARKASTUS OHJE 102.1 Dnro 50/520/96 Antopäivä: 28.5.1996 Voimassaoloaika: 15.8.1996 lukien toistaiseksi Korvaa ohjeet: Luottolaitoksille 102.1 Dnro 1/117/94 14.2.1994 102.2 Dnro 2/117/94 14.2.1994

Lisätiedot

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet.

FVCA kiittää, että lainvalmistelussa on monilta osin huomioitu pääomasijoitustoimiala ja sen ominaispiirteet. 1 LAUSUNTO Valtionvarainministeriö Rahoitusmarkkinaosasto Snellmaninkatu 1 A Sähköpostisoite: valtiovarainministeriö@vm.fi Suomen pääomasijoitusyhdistys ry, FVCA PL 800 00101 Helsinki VALTIOVARAINMINISTERIÖN

Lisätiedot

Finanssivalvonta Dnro 55/2012

Finanssivalvonta Dnro 55/2012 Finanssivalvonta Dnro 55/2012 1.3.2013 1 (12) kirjaamo@finanssivalvonta.fi marianne.demecs@finanssivalvonta.fi Lausuntopyyntönne: FIVA 1/01.00/2012, 15/2012, 5.12.2012 LAUSUNTO ARVOPAPERIMARKKINOIDEN TOIMINTAA

Lisätiedot

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen

Standardi RA4.8. Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Standardi RA4.8 Omien varojen sekä luotto-, vastapuoli-, markkina- ja operatiivisen riskin kattamiseksi vaadittavien omien varojen ilmoittaminen Määräykset ja ohjeet dnro 7/120/2007 2 (121) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ

SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ LOPPUTILITYS 31.12.2011 SAMPO ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ SISÄLLYSLUETTELO HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS...1 TALOUDELLISTA KEHITYSTÄ KUVAAVAT TUNNUSLUVUT...6 TULOSLASKELMA...7 TASE...8

Lisätiedot

Ålandsbanken Abp. Joukkovelkakirjaohjelma ja Warrantti- ja Sertifikaattiohjelma. 1.000.000.000 euroa

Ålandsbanken Abp. Joukkovelkakirjaohjelma ja Warrantti- ja Sertifikaattiohjelma. 1.000.000.000 euroa OHJELMAESITE 18.5.2011 Ålandsbanken Abp Joukkovelkakirjaohjelma ja Warrantti- ja Sertifikaattiohjelma 1.000.000.000 euroa Tämä ohjelmaesite on laadittu Suomen arvopaperimarkkinalain (495/1989), valtiovarainministeriön

Lisätiedot

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014

OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-Asuntoluottopankki Oyj Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 OP-ASUNTOLUOTTOPANKKI OYJ Toimintakertomus ja tilinpäätös 2014 Sisällysluettelo Toimintakertomus 1 Tuloslaskelma ja tase 10 Rahavirtalaskelma

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 1/2013

Määräykset ja ohjeet 1/2013 Määräykset ja ohjeet 1/2013 Rahoitussektorin kirjanpito, tilinpäätös ja toimintakertomus Dnro FIVA 9/01.00/2012 Antopäivä 10.1.2013 Voimaantulopäivä 1.2.2013 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010

Lisätiedot