VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2010"

Transkriptio

1 VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2010

2 MUUTOKSET Muutoksen kuvaus Muutospäivä Sivunumero Tehty kysymyskohtaisia tarkennuksia ja lisätty esimerkkejä Tarkennettu HTP-kyselyn vastausaikataulua Tarkennettu TVK-kyselyn vastausohjeita Tarkennettu Tyty-tietojen lähettämistä lomakkeella virastokohtaisesti Tarkennettu HTP-kyselyn vaihtuvuuskysymyksen vastausohjetta Tarkennettu TVK:n yleisohjetta; -Samaa kustannuslajitietoa ei saa ilmoittaa sekä operatiivisella järjestelmällä että lomakkeella. - Työvoimakustannusten laskentaohje - Lisätty esimerkkejä kustannuslajeihin 049, 069 ja ja 7 - Tarkennettu kustannuslajin 058 ohjetta. Tarkennettu HTP-tunnuslukuohjetta: Poistettu ohjeesta viittaukset tunnuslukujen laskennassa käytettävästä Tahtin henkilötyövuositiedoilla Lisätty esimerkkejä: - Ostettujen henkilöstöpanosten kustannukset - Henkilöstön rekrytointitarve - Ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden rekrytointitarve - Ulkoiset rekrytoinnit - Hakeneiden lkm/rekrytoitujen lkm - Osaamistasoindeksi - Henkilöt, joille on tehty kirjallinen kehitt. ja/tai urasuunnit Tarkennettu tietosisältöohjetta ja tehty lukuisia parannuksia ja tarkennuksia tietosisältöjen selitteisiin Työvoimakustannustiedot: Henkilöstökoulutus; Lisätty VES 7 :n poissaolopalkkauksen määritelmä, tarkennettu koulutuksen maksullisuutta ja omalla ajalla käydyn koulutuksen työaikaa ja 042 Luottamusmiestoimintoihin lisätty työaikoja, joita ei ilmoiteta Yhteistoimintaan ilmoitettavia kustannuksia tarkennettu Varhaiskuntoutukseen lisätty työkokeilu poistettu ohjeista Väestösuojelutoiminnan kustannuksiin lisätty esimerkkejä lisätty Kelalta saatujen työterveyspalvelujen palautusten vähennysohje -060 Työpaikkaruokailuun lisätty tilakorvauksen huomioiminen kustannuksissa - Lisätty kohtiin 049, 052, 053, 059 ja 062 viittaukset tiedon saamisesta kp-järjestelmästä Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut:

3 2 - virastovalintaa tarkennettu - työajan käyttöä tarkennettu - ostettujen henkilöstöpanosten kustannuksiin lisätty esimerkkejä - rekrytointitunnuslukuihin lisätty viittaukset Heliin - sairauksista johtuvat työterveyshuollon käynnit tarkennettu - oman organisaation sisällä tehtäviä vaihtaneiden tietosisältöä tarkennettu - henkilöiden tekemien aloitteiden määrän tietosisältöä tarkennettu - työyhteisön kehittämiseen liittyvien investointien tietosisältöä tarkennettu - liikunnan aktivointiin ja tukemiseen liittyvien investointien tietosisältöä tarkennettu - muiden työkunnon ylläpitoon ja parantamiseen liittyvien kustannusten tietosisältöä tarkennettu SISÄLLYSLUETTELO 1 TYÖVOIMAKUSTANNUSLOMAKKEEN OHJEET Yleisohje Työvoimakustannuslomakkeen kysymyskohtaiset ohjeet TYÖTYYTYVÄISYYSLOMAKKEEN OHJEET Yleisohje Työtyytyväisyyslomakkeen kysymyskohtaiset ohjeet HTP:N TUNNUSLUKULOMAKKEEN OHJEET Yleisohje HTP:n tunnuslukulomakkeen kysymyskohtaiset ohjeet... 12

4 3 1 TYÖVOIMAKUSTANNUSLOMAKKEEN OHJEET 1.1 Yleisohje Lomakkeella ilmoitetaan organisaation vuositasoisia työvoimakustannustietoja. Tiedot ilmoitetaan kaikista niistä kustannuksia aiheuttaneista kustannuslajeista, joita ei ole siirretty kuukausittain operatiivisella järjestelmällä. Samaa kustannuslajitietoa ei saa ilmoittaa sekä operatiivisella järjestelmällä että lomakkeella, koska lomakkeella ilmoitettavat tiedot eivät täydennä Tahti-järjestelmään kuukausittain siirtyneitä tietoja. Lomakkeella tiedot ilmoitetaan kustannuslajeista (esim. 038, 041, 042, 043, 044, 045,046) vain jos niitä ei ole lähetetty Tahtiin viraston operatiivisesta järjestelmästä. Työvoimakustannukset ilmoitetaan aina sen organisaation tietoina, jossa ne ovat syntyneet. Jos esimerkiksi kaksi organisaatiota yhdistetään yhdeksi uudeksi organisaatioksi, ilmoitetaan työvoimakustannustiedot yhdistämiseen asti molemmille yhdistyville organisaatioille erikseen. Uusi organisaatio ilmoittaa yhdistymisen jälkeen syntyneet työvoimakustannukset. Täytetyt lomaketiedot lähetetään Tahtiin vuosittain tammikuun loppuun mennessä. (Esim. vuoden 2010 tiedot lähetetään tammikuussa 2011). Lomake löytyy Tahtin Etusivun Tiedon toimitus -välilehdeltä kohdasta Lomakekyselyt >Lomakkeet >Työvoimakustannukset. Lomakkeen voi täyttää ja lähettää vasta sitten kun vuosikyselyt on avattu ja lomakkeen ajankohtakenttään on päivittynyt vuosi Vastauslomakkeen käyttöohje ja vastausohjeet löytyvät Tahtin etusivun oikeasta yläreunasta kohdasta Ohjeet. Kysymystä koskevan yksityiskohtaisen täyttöohjeen voi myös lukea klikkaamalla kysymysrivin lopussa olevaa huutomerkkiruutua. Työpäivät ja kustannukset ilmoitetaan 2-desimaalin tarkkuudella. Edunsaajien lukumäärä ilmoitetaan kokonaislukuna. Lomakkeen täyttämisen voi keskeyttää lomakkeen lopussa olevalla Peruuta - ja tulostaa Tulosta -toiminnolla sekä lähettää Lähetä -toiminnolla. Jos lomake siirtyy vahingossa Tahtiin kaksi kertaa tai haluat korjata aikaisemmin lähetetyn lomakkeen tietoja uudella lomakeaineistolla, ilmoita asiasta aina Valtiokonttoriin os. Kun lomake on täytetty ja lähetetty Tahtiin, se löytyy lähetyksen jälkeen Tahtin lomakearkistosta. Varmista aina arkistosta, että lomakkeen lähettäminen on onnistunut. Jos lomaketta ei löydy arkistosta, pitää se lähettää uudestaan Tahtiin. Lomake löytyy vain sen henkilön arkistosta, joka on lähettänyt lomakkeen Tahtiin. 1.2 Työvoimakustannuslomakkeen kysymyskohtaiset ohjeet Virasto Virastovalintalistalta valitaan yksittäinen virasto tai ne virastot ja laitokset, joita koskien ilmoitetaan lomakkeella tietojen yhteismäärä. Tahti-järjestelmään ilmoitetut tiedot jaetaan virastossa/virastoissa henkilötasolle henkilöiden palkkasumman suhteessa. Virasto valitaan listalle Lisää -toiminnolla ja poistetaan Poista valittu rivi -toiminnolla. (Ks. web-lomakkeiden käyttöohjeen kohta 3.2). 038 Henkilöstökoulutus Ilmoitetaan henkilöstökoulutukseen osallistuneiden henkilöiden lukumäärä (kukin yksittäinen henkilö otetaan mukaan edunsaajien yhteislukumäärään vain kerran), toimintaan käytetty työaika työpäivinä ja käytetyn työajan kustannukset (euroa, 2 desimaalilla). On huomattava, että edunsaajien lukumäärä, työpäivien lukumäärä ja kustannukset ovat koko virastoa tai vi-

5 rastoryhmää koskevia summatietoja. Esimerkiksi työpäivien kohdalle ei saa ilmoittaa, kuinka paljon edunsaajaa kohti on keskimäärin käytetty työaikaa ko. toimintaan. 4 Henkilöstökoulutuksella tarkoitetaan henkilöstölle joko organisaation toimesta tai ulkopuolisina ostopalveluina palkallisena työaikana järjestettyä koulutusta. Henkilöstökoulutukseksi luetaan 1. ammattitaidon ylläpitoon, kehittämiseen ja parantamiseen liittyvä koulutus, 2. ammatillisen pätevyyden hankintaan liittyvä koulutus, 3. työsuojelu- ja yhteistoimintaan liittyvä koulutus sekä 4. useimmiten em. koulutukseen/koulutusohjelmiin kiinteästi liittyvät tutustumismatkat joko kotimaassa tai ulkomailla. Henkilöstökoulutusta ovat organisaation järjestämät tai ulkopuolisina palveluina ostetut varsinaiset koulutustilaisuudet ml. kielikoulutus. Koulutustapahtuman ei tarvitse olla maksullinen. Myös lyhyet koulutustapahtumat (esim. 1-2 tunnin kielikoulutukset) luetaan koulutukseen mukaan. Koulutustyöpäivien lukumäärä on henkilöstön henkilöstökoulutukseen, ml. työsuojelu- ja yhteistoimintakoulutus, käyttämien työpäivien lukumäärä. Henkilöstökoulutukseksi ei lueta esimerkiksi - työaikaa, jolloin henkilö perehtyy työtehtäviinsä tai uusiin työvälineisiinsä, - työhön kiinteästi liittyviä kokous-, informaatio- tai tiedotustilaisuuksia, - työhön kiinteästi liittyviä konferensseja ja - henkilön omalla ajalla (esim. vuosiloman aikana) käymät koulutukset, seminaarit jne. Koulutukseen käytetyt työtunnit muunnetaan työpäiviksi jakamalla toimintaan käytettyjen työtuntien yhteislukumäärä ko. henkilön/henkilöiden säännönmukaisen työpäivän keskimääräisellä pituudella (tuntia). Koulutusajan kustannukset (euroa) lasketaan kertomalla koulutukseen käytettyjen työpäivien lukumäärä koulutukseen osallistuneiden tai viraston henkilöstön keskimääräisellä työpäiväpalkalla. Työpäiväpalkka lasketaan jakamalla keskimääräinen henkilökohtainen palkka -ansiokäsitteen (VES 7 :n mukaan) mukainen vuosipalkka tarkasteluvuoden todellisten työpäivien lukumäärällä (vuosipalkat/henkilö lkm/työpäivien lkm), tai jakamalla keskimääräinen henkilökohtainen palkka ansiokäsitteen mukainen kuukausipalkka kuukauden työpäivien keskimääräisellä lukumäärällä (kuukausipalkat/henkilö lkm/työpäivien lkm kuukaudessa). Työpäivien lukumäärä vuonna 2010 on 253. Työpäivien keskimääräisenä lukumääränä kuukaudessa voidaan käyttää arvoa 21. Työpäiväpalkkaan ei lasketa työnantajan sivukuluja. VES 7 = Poissaoloajan palkkaus. Virkamiehen ja kuukausipalkkaisen työntekijän palkkaukseen luetaan tehtävän vaativuuteen perustuva palkanosa, henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuva palkanosa, mahdollinen kokemusosa sekä takuupalkkaus. Lisäksi palkkaukseen luetaan muut säännöllisesti toistuvat tietyn suuruisina kuukausittaisina erinä maksettavat palkkaustekijät, palkanlisät ja lisäpalkkiot. Tunti- ja urakkapalkkaisen työtekijän palkkaus säännöllisen työajan työtunneilta määräytyy edellisen päättyneen palkanmaksukauden keskituntiansion mukaisesti. Samalla tavalla lasketaan myös kustannuslajien 041, 042, 043, 044, 045 ja 046 toimintaan osallistuneiden henkilöiden palkkakustannukset. 041 Luottamusmiestoiminta päätoiminen Ilmoitetaan päätoimisina luottamusmiestoimintaan osallistuneiden henkilöiden lukumäärä (kukin yksittäinen henkilö otetaan mukaan edunsaajien yhteislukumäärään vain kerran), toimintaan käytetty työaika työpäivinä ja käytetyn työajan kustannukset (euroa, 2 desimaalilla). On huomattava, että edunsaajien lukumäärä, työpäivien lukumäärä ja kustannukset ovat koko virastoa tai virastoryhmää koskevia summatietoja. Esimerkiksi työpäivien kohdalle ei saa ilmoittaa, kuinka paljon edunsaajaa kohti on keskimäärin käytetty työaikaa ko. toimintaan.

6 Kustannukset ilmoitetaan niiltä menetetyiltä työpäiviltä, joina henkilöt ovat hoitaneet luottamusmiestehtäviään (ks. kustannuslajin 038 palkkakustannusten laskentaohje). Kohtaan merkitään myös kokous- ja valmisteluajat sekä niiltä aiheutuneet menetetyn työajan palkkakustannukset. Tässä kohdassa ei ilmoiteta luottamusmiehen ammattiyhdistyskoulutukseen, työsuojelu- eikä yhteistoimikunnan kokouksiin käyttämää työaikaa ja kustannuksia. 042 Luottamusmiestoiminta sivutoiminen Ilmoitetaan sivutoimisina luottamusmiestoimintaan osallistuneiden henkilöiden lukumäärä (kukin yksittäinen henkilö otetaan mukaan edunsaajien yhteislukumäärään vain kerran), toimintaan käytetty työaika työpäivinä ja käytetyn työajan kustannukset (euroa, 2 desimaalilla). On huomattava, että edunsaajien lukumäärä, työpäivien lukumäärä ja kustannukset ovat koko virastoa tai virastoryhmää koskevia summatietoja. Esimerkiksi työpäivien kohdalle ei saa ilmoittaa, kuinka paljon edunsaajaa kohti on keskimäärin käytetty työaikaa ko. toimintaan. Luottamusmiestoimintaan käytetyt työtunnit muunnetaan työpäiviksi jakamalla toimintaan käytettyjen työtuntien yhteislukumäärä ko. henkilön/henkilöiden säännönmukaisen työpäivän keskimääräisellä pituudella (tuntia). Kustannukset ilmoitetaan niiltä menetetyiltä työpäiviltä, joina henkilöt ovat hoitaneet sivutoimisesti luottamusmiestehtäviään, ml. myös kokous- ja valmisteluajat (ks. kustannuslajin 038 palkkakustannusten laskentaohje). Tässä kohdassa ei ilmoiteta luottamusmiehen ammattiyhdistyskoulutukseen, työsuojelu- eikä yhteistoimikunnan kokouksiin käyttämää työaikaa ja kustannuksia. 043 Yhteistoiminta Tiedot koskevat kaikkia yhteistoimintaan osallistuneita henkilöitä. Ilmoitetaan yhteistoimintaan osallistuneiden henkilöiden lukumäärä (kukin yksittäinen henkilö otetaan mukaan edunsaajien yhteislukumäärään vain kerran), toimintaan käytetty työaika työpäivinä ja käytetyn työajan kustannukset (euroa, 2 desimaalilla). Yhteistoimintaan ilmoitetaan vain yhteistoimintalaissa ja sopimuksessa mainitun yhteistoiminnan kustannukset (ks.ves/tes-sopimus). On huomattava, että edunsaajien lukumäärä, työpäivien lukumäärä ja kustannukset ovat koko virastoa tai virastoryhmää koskevia summatietoja. Esimerkiksi työpäivien kohdalle ei saa ilmoittaa, kuinka paljon edunsaajaa kohti on keskimäärin käytetty työaikaa ko. toimintaan. Esim. tasa-arvosuunnitelman laatimiseen käytetystä työajasta ei ilmoiteta niiden henkilöstön edustajien työaikaa eikä kustannuksia, jotka eivät ole luottamusmiehiä tai henkilöstön valitsemia edustajia. Näiden henkilöiden samoin kuin työnantajaedustajien tasa-arvosuunnitelman tekemiseen käytetty työaika luetaan varsinaisiin työtehtäviin kuuluvaksi ja välittömiin työvoimakustannuksiin. Kustannukset ilmoitetaan niiltä menetetyiltä työpäiviltä, joina henkilöt ovat osallistuneet yhteistoimintaan (ks. kustannuslajin 038 palkkakustannusten laskentaohje). Yhteistoimintaan käytetyt työtunnit muunnetaan työpäiviksi jakamalla toimintaan käytettyjen työtuntien yhteislukumäärä ko. henkilön/henkilöiden säännönmukaisen työpäivän keskimääräisellä pituudella (tuntia). 044 Työsuojelun yhteistoiminta Ilmoitetaan työsuojelun yhteistoimintaan osallistuneiden henkilöiden lukumäärä (kukin yksittäinen henkilö otetaan mukaan edunsaajien yhteislukumäärään vain kerran), toimintaan käytetty 5

7 6 työaika työpäivinä ja käytetyn työajan kustannukset (euroa, 2 desimaalilla). On huomattava, että edunsaajien lukumäärä, työpäivien lukumäärä ja kustannukset ovat koko virastoa tai virastoryhmää koskevia summatietoja. Esimerkiksi työpäivien kohdalle ei saa ilmoittaa, kuinka paljon edunsaajaa kohti on keskimäärin käytetty työaikaa ko. toimintaan. Työsuojelun yhteistoimintaan käytetyt työtunnit muunnetaan työpäiviksi jakamalla toimintaan käytettyjen työtuntien yhteislukumäärä ko. henkilön/henkilöiden säännönmukaisen työpäivän keskimääräisellä pituudella (tuntia). Kohdassa ilmoitetaan työsuojelupäällikön ja -valtuutetun, varavaltuutettujen ja työsuojeluasiamiesten työsuojelutoimintaan käyttämä työaika sekä työsuojelutoimikunnan jäsenten kokoukseen käyttämä työaika ja siitä aiheutuneet palkkauskustannukset (ks. kustannuslajin 038 palkkakustannusten laskentaohje). Tähän kohtaan sisällytetään myös päätoimisen työsuojelupäällikön ja -valtuutetun työaika ja palkkaus, työsuojelutoimikuntien kokouspalkkiot ja kokousten ajalta aiheutuneet palkkakustannukset (ks. kustannuslajin 038 palkkakustannusten laskentaohje). Työsuojeluun liittyvien laitteiden (esim. suojalaitteiden) hankintaa ei ilmoiteta tässä kohdassa. Työsuojelukoulutukseen käytettyä työaikaa ja työajan kustannuksia ei ilmoiteta tässä. 045 Virkistystoiminta Ilmoitetaan virkistystoimintaan osallistuneiden henkilöiden lukumäärä (kukin yksittäinen henkilö otetaan mukaan edunsaajien yhteislukumäärään vain kerran), toimintaan käytetty työaika työpäivinä ja käytetyn työajan kustannukset (euroa, 2 desimaalilla). On huomattava, että edunsaajien lukumäärä, työpäivien lukumäärä ja kustannukset ovat koko virastoa tai virastoryhmää koskevia summatietoja. Esimerkiksi työpäivien kohdalle ei saa ilmoittaa, kuinka paljon edunsaajaa kohti on keskimäärin käytetty työaikaa ko. toimintaan. Jos virkistystoiminnan poissaolotiedot siirretään henkilöstö- ja palkanlaskentajärjestelmistä kuukausittaisen aineiston mukana Tahtiin, niin silloin tietoa ei ilmoiteta lomakkeella. Virkistystoimintaan käytetyt työtunnit muunnetaan työpäiviksi jakamalla toimintaan käytettyjen työtuntien yhteislukumäärä ko. henkilön/henkilöiden säännönmukaisen työpäivän keskimääräisellä pituudella (tuntia). Menetetyn työajan palkkakustannukset lasketaan kustannuslajin 038 palkkakustannusten laskentaohjeen mukaisesti. 046 Varhaiskuntoutuspoissaolo Ilmoitetaan varhaiskuntoutukseen osallistuneiden henkilöiden lukumäärä (kukin yksittäinen henkilö otetaan mukaan edunsaajien yhteislukumäärään vain kerran), toimintaan käytetty työaika työpäivinä ja käytetyn työajan kustannukset (euroa, 2 desimaalilla). Varhaiskuntoutukseen lasketaan mukaan laitoskuntoutus sekä virastossa ja työterveysasemalla toteutettava varhaiskuntoutus ja kuntoutussuunnitelmasta johtuva poissaolo (työkokeilu). Laskentaan ei vaikuta se, onko kuntoutus työnantajan tai esim. Kelan maksamaa varhaiskuntoutusta. On huomattava, että edunsaajien lukumäärä, työpäivien lukumäärä ja kustannukset ovat koko virastoa tai virastoryhmää koskevia summatietoja. Esimerkiksi työpäivien kohdalle ei saa ilmoittaa, kuinka paljon edunsaajaa kohti on keskimäärin käytetty työaikaa ko. toimintaan. Varhaiskuntoutukseen käytetyt työtunnit muunnetaan työpäiviksi jakamalla toimintaan käytettyjen työtuntien yhteislukumäärä ko. henkilön/henkilöiden säännönmukaisen työpäivän keskimääräisellä pituudella (tuntia). Varhaiskuntoutuksen vuoksi menetetyn työajan palkkakustannukset lasketaan kustannuslajin 038 palkkakustannusten laskentaohjeen mukaisesti.

8 049 Virka- ja suojapuvut Ilmoitetaan työntekijän virka-, työ- ja suojapuvuista työnantajalle aiheutuvat nettokustannukset (hankinta, korjaus ja pesu). Työturvallisuusvarusteista aiheutuvia kustannuksia ei tässä yhteydessä oteta huomioon vaan ne ilmoitetaan kohdassa 056 Työsuojelun yhteistoiminnan muut kustannukset. Tiedon saa esimerkiksi viraston kirjanpitojärjestelmästä. 050 Vapaat matkat Ilmoitetaan henkilöstön työnantajan omistamissa/kustantamissa kulkuneuvoissa tekemien vapaiden matkojen laskennallinen raha-arvo sekä työnantajan toimesta järjestettyjen ilmaiskuljetusten raha-arvo nettona (mm. yötyötä tekevien työmatkakuljetukset). Matkustussäännön mukaisia matkakorvauksia ei oteta mukaan kohdan kustannuksiin. Vapailla matkoilla ei tarkoiteta työnantajan kustantamia taksilla, julkisilla kulkuneuvoilla tai työpaikan omalla ajoneuvolla tehtyjä matkoja työpaikan ja kokouspaikan välillä tai muita sen kaltaisia tilapäisiä matkoja. 052 Sairausvakuutuksen palautukset Ilmoitetaan äitiysloman, sairaus- ja tapaturmapoissaolojen ajalta kansaneläkelaitoksen sairausvakuutuslain nojalla työnantajalle maksamien palautusten määrä euroina. Luku on syötettävä lomakkeelle miinusmerkkisenä. Tiedon saa esimerkiksi viraston kirjanpitojärjestelmästä. 053 Koulutuksen muut kustannukset Ilmoitetaan henkilöstökoulutuksen, palkallisen opintovapaan, omaehtoisen opiskelun, ammattiyhdistyskoulutuksen, yhteistoimintakoulutuksen ja työsuojelukoulutuksen muut kustannukset (ei sisällä menetetyn työajan palkkakustannuksia, ks. kustannuslaji 038). Kustannukset ilmoitetaan nettona. Näitä ovat mm. ulkopuolisten opetuspalkkiot, kurssimaksut, oppimateriaalien hankinnan menot, opettajien ja oppilaiden matkakustannusten korvaukset, tilavuokrat, sijaisten kustannukset yms. kulutusmenojen luonteiset erät. Kustannuksiin ei sisällytetä esimerkiksi investointiluonteisia koulutustiloista ja välineistä aiheutuneita menoja. Tiedon saa esimerkiksi viraston kirjanpitojärjestelmästä. 055 Yhteistoiminnan muut kustannukset Ilmoitetaan yhteistoiminnan muut kustannukset (ei sisällä menetetyn työajan palkkakustannuksia, ks. kustannuslaji 043). 056 Työsuojelun yhteistoiminnan muut kustannukset Ilmoitetaan työsuojelun yhteistoiminnan muut kustannukset (ei sisällä menetetyn työajan palkkakustannuksia, ks. kustannuslaji 044). Kustannuksia ovat esim. työsuojelua varten hankitut laitteet ja varusteet. 057 Väestönsuojelutoiminnan kustannukset Ilmoitetaan väestönsuojelutoiminnan neuvonta- ja valistuskustannukset (ei sisällä menetetyn työajan palkkakustannuksia). 058 Työpaikkaterveyspalvelut, omat Ilmoitetaan viraston/laitoksen itse tuottamien työpaikkaterveydenhuollon palvelujen muut kuin palkkakustannukset nettona. Ilmoitettavia muita kustannuksia ovat oman terveysaseman väline-, kaluste-, huoneisto- yms. kustannukset. Kiinteistömenojen osalta, mikäli toiminta rajoittuu johonkin kiinteistön osaan, arvioidaan laskennallisesti pääoman koroista ja poistoista sen suuruinen osa, jonka toimintaan tarkoitettu osa kiinteistön pinta-alasta (kerrosalasta) muodostuu. 7

9 8 059 Työpaikkaterveyspalvelut, ostetut Ilmoitetaan viraston tai laitoksen ulkopuolelta, kuten yksityiseltä tutkimus- tai hoitolaitokselta tai terveyskeskukselta, ostamien työpaikkaterveydenhuollon palvelujen (esim. ennaltaehkäisevän työterveyshuollon, lääkäri-, laboratorio- ja röntgenpalvelujen) nettokustannukset. Tiedon saa esimerkiksi viraston kirjanpitojärjestelmästä. Työterveyshuollon palvelujen käytöstä KELAlta saadun palautuksen määrä tulee vähentää työterveyshuollon palvelujen kustannuksista. Palautukset tulevat KELAlta vuoden jäljessä eli vuonna 2010 on saatu palautuksia vuodelta 2009, joka määrä vähennetään työpaikkaterveyspalveluista. 060 Työpaikkaruokailu Ilmoitetaan henkilöstöruokailun järjestämisestä virastolle tai laitokselle aiheutuneet muut kustannukset (ei palkkoja), kuten laitehankinnat (mikroaaltouunit, jääkaapit, pakastimet) sekä ruokailun erityisjärjestelyistä aiheutuneet kustannukset, esim. sopimusruokailun ja ateriapalvelun kustannukset. Kohtaan ei merkitä varusmiehille, oppilaille, potilaille yms. valmistetusta ruoasta aiheutuneita kustannuksia tai kustannusosuuksia. Kiinteistömenoja ei ilmoiteta. Jos työnantaja on maksanut, työpaikkaruokailun tukemiseksi, tilakorvauksen aterioiden hintatason alentamiseksi, ilmoitetaan tilakorvauksen eurot. 061 Työpaikan järjestämä lastenhoito Ilmoitetaan lastentarhojen ja päiväkotien, leikkikenttien yms. muut kuin palkkakustannukset nettona. 062 Virkistystoiminnan muut menot Ilmoitetaan talousarvioon virkistys- ja lomatoimintaan osoitettu virkistysmääräraha sekä kuntoutusmenojen muista määrärahoista tällaisiin tarkoituksiin merkityt rahat. Virkistys- ja sosiaalitoiminnan menoihin kuuluvat liikunta-, loma-, loma-avustus-, kerho-, harrastus- ja muu virkistystoiminta. Myös erilaisten virkistyskäyttöön tarkoitettujen välineiden, kuten urheiluvälineiden, radioiden, nauhureiden, televisioiden, videoiden ja kuntolaitteiden hankinta- ja huoltokustannukset yms. ilmoitetaan tässä kohdassa. Kustannuksiin sisällytetään myös erilaisten virkistyskäyttöön vuokrattujen tilojen tai osoitettujen muiden tilojen kustannukset. Mikäli tiloja kuitenkin käytetään pääasiassa muihin tarkoituksiin (kuten työpaikkaruokalat), ilmoitetaan vain muut henkilökunnan juhlista sekä harrastus- ja muusta virkistystoiminnasta syntyneet kustannukset. Tiedon saa esimerkiksi viraston kirjanpitojärjestelmästä. 067 Varhaiskuntoutuksen koulutus Ilmoitetaan varhaiskuntoutukseen liittyvät muut koulutuskustannukset (muulta kuin varhaiskuntoutuksen koulutukseen käytetyltä työajalta). Esimerkiksi koulutusmateriaalin hankinnasta aiheutuneet kustannukset. 068 Varhaiskuntoutuksen muut kustannukset Ilmoitetaan varhaiskuntoutukseen liittyvät muut kuin koulutuskustannukset nettona (ei sisällä palkkoja), esim. matkakulut ja tilavuokrat. 069 Rekrytointikustannukset Ilmoitetaan henkilöstön rekrytointikustannukset. Rekrytointikustannukset sisältävät kaikki sekä organisaation sisäisten että ulkoisten henkilöresurssien hankintalähteiden käytöstä aiheutuvat kustannukset. Ulkoisia rekrytointikustannuksia ovat mm. avoinna olevan työpaikan mainonta (lehti-ilmoittelu yms.), oppilaitoksista tapahtuva rekrytointi, henkilöstövalintakonsulttien maksut sekä rekrytointiin liittyvät matkustus- ja hallintomenot (ei sisällä palkkoja). Kustannuksiin lasketaan Heli-järjestelmän käytöstä virastolle aiheutuvat kustannukset.

10 9 070 Muut työvoimakustannukset Tässä kohdassa ilmoitetaan sellaiset muut työvoiman käytöstä aiheutuvat työvoimakustannukset, joita ei ilmoiteta muissa vuositiedusteluissa ilmoitettavissa työvoimakustannuslajeissa. Työvoimakustannukset ilmoitetaan ilman palkkakustannuksia. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi passin ja kansainvälisen ajokortin hankinnasta työntekijälle maksettavat korvaukset ja turvallisuuteen liittyvät muut kuin palkkakustannukset. 075 Henkilöstökoulutuksen anto Ilmoitetaan viraston tai laitoksen oman henkilöstön työvoimakustannukset (palkat, sotumaksut, eläkemaksut, ryhmähenkivakuutus- ja tapaturmavakuutusmaksut) siltä työajalta, kun he ovat osallistuneet oman henkilöstön henkilöstökoulutuksen antoon ja siihen liittyviin valmisteluihin. Henkilöstökoulutuksen määritelmä, ks. kohta 038.

11 10 2 TYÖTYYTYVÄISYYSLOMAKKEEN OHJEET 2.1 Yleisohje Lomakkeella ilmoitetaan henkilöstölle tehdystä työtyytyväisyyskyselystä saadut organisaation työtyytyväisyystiedot. Organisaatiot, jotka mittaavat työtyytyväisyyttä muulla kuin VMBaro -henkilöstökyselyjärjestelmään sisältyvällä työtyytyväisyyskyselyllä, ilmoittavat työtyytyväisyystiedot tällä lomakkeella. Sen sijaan organisaatiot, jotka mittaavat työtyytyväisyyttä VMBaron työtyytyväisyyskyselyllä, eivät ilmoita tietoja tällä lomakkeella. Näiden virastojen tiedot siirretään sähköisesti VMBarosta Tahtiin. Tahtiin ilmoitetaan työtyytyväisyystiedot VMBaron työtyytyväisyysmittarin mukaisesti kahdeksasta työtyytyväisyyden osa-alueesta ja näistä osa-alueista lasketusta kokonaistyötyytyväisyydestä asteikolla 1-5 (1= erittäin tyytymätön, 2= tyytymätön, 3=ei tyytymätön eikä tyytyväinen, 4= tyytyväinen, 5= erittäin tyytyväinen). Lisäksi ilmoitetaan viimeisimmän työtyytyväisyyskyselyn vastausprosentti. Tietoja siitä, mistä eri kysymyksistä VMBaron työtyytyväisyysmittari ja sen osa-alueet koostuvat ja kuinka työtyytyväisyyttä kuvaavat keskiarvot lasketaan, löytyy VMBaron internet-sivuilta ( kohdista VMBaron yleiskuvaus ja Mallitutkimukset. Myös uuden ja vanhan VMBaron työtyytyväisyyskyselyn yhdistelyavain on VMBaron yleiskuvauksen Liitteessä 1. Vastauslomakkeen käyttöohje ja vastausohjeet löytyvät Tahtin etusivun oikeasta yläreunasta kohdasta Ohjeet. Kysymystä koskevan yksityiskohtaisen täyttöohjeen voi myös lukea klikkaamalla kysymysrivin lopussa olevaa huutomerkkiruutua. Tunnusluvut ilmoitetaan 2-desimaalin tarkkuudella, mikäli tunnusluku ei ole kokonaisluku. Tunnusluvut, joihin ei pystytä antamaan tietoa, jätetään tyhjiksi. Lomakkeen täyttämisen voi keskeyttää lomakkeen lopussa olevalla "Peruuta"- ja tulostaa "Tulosta"-toiminnolla sekä lähettää "Lähetä"-toiminnolla. Kun lomake on täytetty ja lähetetty Tahtiin, löytyy se lähetyksen jälkeen Tahtin lomakearkistosta. Varmista aina arkistosta, että lomakkeen lähettäminen on onnistunut. Jos lomaketta ei löydy arkistosta, pitää se lähettää uudestaan Tahtiin. Lomake löytyy vain sen henkilön arkistosta, joka on lähettänyt lomakkeen Tahtiin. 2.2 Työtyytyväisyyslomakkeen kysymyskohtaiset ohjeet Virasto Virastovalintalistalta valitaan aina yksittäinen virasto, jonka tietoja lomakkeella ilmoitetaan. Virasto valitaan listalle Lisää -toiminnolla ja poistetaan Poista valittu rivi -toiminnolla. Ks. web-lomakkeiden käyttöohjeen kohta 3.2, ohje löytyy Tahtin etusivulta kohdasta ohjeet. Kokonaistyötyytyväisyys (indeksi) Kokonaistyötyytyväisyys kuvaa organisaation henkilöstön työtyytyväisyyttä. Organisaation kokonaistyötyytyväisyysindeksi lasketaan yksittäisten vastaajien kokonaistyötyytyväisyysindeksien aritmeettisena keskiarvona. Indeksin arvo vaihtelee välillä 1-5 (1 = erittäin tyytymätön,..., 5 = erittäin tyytyväinen). Tyytyväisyys johtamiseen (indeksi) Tyytyväisyys johtamiseen kuvaa organisaation henkilöstön tyytyväisyyttä töiden organisointiin, esimiehen antamaan tukeen ja palautteeseen ja siihen, kuinka oikeudenmukaisesti ja inhimilli-

12 11 sesti esimiehet ja johto kohtelevat henkilöstöä. Indeksin arvo vaihtelee välillä 1-5 (1 = erittäin tyytymätön,..., 5 = erittäin tyytyväinen). Tyytyväisyys työn sisältöön ja työn haasteellisuuteen (indeksi) Tyytyväisyys työn sisältöön ja haasteellisuuteen kuvaa organisaation henkilöstön tyytyväisyyttä tavoitteiden selkeyteen, työn itsenäisyyteen ja haasteellisuuteen ja työssä koettuun työn iloon. Indeksin arvo vaihtelee välillä 1-5 (1 = erittäin tyytymätön,..., 5 = erittäin tyytyväinen). Tyytyväisyys palkkaukseen (indeksi) Tyytyväisyys palkkaukseen kuvaa organisaation henkilöstön tyytyväisyyttä palkkauksen perusteiden selkeyteen ja ymmärrettävyyteen, palkkauksen tasoon suhteessa tehtävien vaativuuteen ja niissä suoriutumiseen ja palkkauksen oikeudenmukaisuuteen. Indeksin arvo vaihtelee välillä 1-5 (1 = erittäin tyytymätön,..., 5 = erittäin tyytyväinen). Tyytyväisyys kehittymisen tukeen (indeksi) Tyytyväisyys kehittymisen tukeen kuvaa organisaation henkilöstön tyytyväisyyttä mahdollisuuksiin kehittää osaamista ja edetä työuralla organisaatiossa. Indeksin arvo vaihtelee välillä 1-5 (1 = erittäin tyytymätön,..., 5 = erittäin tyytyväinen). Tyytyväisyys työilmapiiriin ja yhteistyöhön (indeksi) Tyytyväisyys työilmapiiriin ja yhteistyöhön kuvaa organisaation henkilöstön tyytyväisyyttä työilmapiiriin ja yhteistyöhön, osaamisen ja työpanoksen arvostamiseen, sukupuolten tasa-arvoon ja siihen, kuinka oikeudenmukaisesti ja inhimillisesti työtoverit kohtelevat toisiaan. Indeksin arvo vaihtelee välillä 1-5 (1 = erittäin tyytymätön,..., 5 = erittäin tyytyväinen). Tyytyväisyys työoloihin (indeksi) Tyytyväisyys työoloihin kuvaa organisaation henkilöstön tyytyväisyyttä mahdollisuuteen yhdistää työ- ja yksityiselämä, jaksamiseen, työtiloihin ja -välineisiin ja siihen, kuinka varma ja turvattu työpaikka on. Indeksin arvo vaihtelee välillä 1-5 (1 = erittäin tyytymätön,..., 5 = erittäin tyytyväinen). Tyytyväisyys tiedon kulkuun (indeksi) Tyytyväisyys tiedon kulkuun kuvaa organisaation henkilöstön tyytyväisyyttä työpaikkatiedotukseen ja avoimuuteen asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa. Indeksin arvo vaihtelee välillä 1-5 (1 = erittäin tyytymätön,..., 5 = erittäin tyytyväinen). Tyytyväisyys työnantajakuvaan (indeksi) Tyytyväisyys työnantajakuvaan kuvaa organisaation henkilöstön tyytyväisyyttä työnantajan julkiseen kuvaan ja organisaation arvojen selkeyteen, ymmärrettävyyteen ja toteutumiseen. Indeksin arvo vaihtelee välillä 1-5 (1 = erittäin tyytymätön,..., 5 = erittäin tyytyväinen). Työtyytyväisyystiedustelun vastausprosentti Työtyytyväisyystiedustelun vastausprosentti ilmoitetaan viimeisimmästä työtyytyväisyystiedustelusta, johon ilmoitetut organisaation työtyytyväisyystiedot perustuvat. Vastausprosentti lasketaan jakamalla työtyytyväisyystiedusteluun vastanneiden henkilöiden lukumäärä niiden henkilöiden lukumäärällä, joille tiedustelu tehtiin ja kertomalla saatu luku sadalla.

13 12 3 HTP:N TUNNUSLUKULOMAKKEEN OHJEET 3.1 Yleisohje Lomakkeella ilmoitetaan organisaation henkilöstön tilaa kuvaavia tietoja. Nämä lomakkeella ilmoitettavat tiedot täydentävät Tahti-järjestelmän kuukausittaista tiedonkeruuta. Täytetyt lomaketiedot siirretään Tahtiin vuosittain tammikuun loppuun mennessä. (Esim. vuoden 2010 tiedot siirretään tammikuussa 2011). Lomake löytyy Tahtin Etusivun Tiedon toimitus - välilehdeltä kohdasta > Lomakekyselyt >Lomakkeet >HTP:n tunnusluvut. Henkilöstön lukumäärä- ja rakennetiedot annetaan edellisen vuoden lopun poikkileikkaustilanteesta tai lähimmältä vuoden loppua olevalta ajankohdalta, jolta tiedot ovat saatavissa. Sen sijaan esimerkiksi työajankäyttö, työvoimakustannukset ja investoinnit lasketaan koko tiedusteluvuoden ajalta. Henkilöstömäärään lasketaan päätoiminen koko- ja osa-aikainen henkilöstö mukaan lukien tukityöllistetyt, harjoittelijat ja oppisopimussuhteiset. Tietojen käsitteet on määritelty henkilöstötilinpäätöksen käsikirjassa: Henkilöstövoimavarojen hallintajärjestelmä - Henkilöstötilinpäätös, Käsikirja valtion organisaatioille, Valtion työmarkkinalaitoksen julkaisuja 3/2001. Käsikirjaa voi lukea ja tulostaa valtiovarainministeriön internetsivuilta osoitteesta: Vastauslomakkeen käyttöohje ja vastausohjeet löytyvät Tahti-sivun oikeasta yläreunasta kohdasta Ohjeet. Kysymystä koskevan yksityiskohtaisen täyttöohjeen voi myös lukea klikkaamalla kysymysrivin lopussa olevaa huutomerkkiruutua. Tunnusluvut ilmoitetaan 2-desimaalin tarkkuudella, mikäli tunnusluku ei ole kokonaisluku. Jos tunnusluvun arvo on nolla, merkitään lomakkeelle aina myös nolla (0,00). Tunnusluvut, joihin ei pystytä antamaan tietoa, jätetään kokonaan tyhjiksi tai valitaan vastausvaihtoehto Ei tietoa. Lomakkeen täyttämisen voi keskeyttää lomakkeen lopussa olevalla Peruuta - ja tulostaa Tulosta -toiminnolla sekä lähettää Lähetä -toiminnolla. Jos lomake siirtyy vahingossa Tahtiin kaksi kertaa tai haluat korjata aikaisemmin lähetetyn lomakkeen tietoja uudella lomakeaineistolla, ilmoita asiasta aina Valtiokonttoriin. Lomakkeen voi täyttää ja lähettää vasta sitten kun vuosikyselyt on avattu ja lomakkeen ajankohtakenttään on päivittynyt vuosi Kun lomake on täytetty ja lähetetty Tahtiin, se löytyy lähetyksen jälkeen Tahtin lomakearkistosta. Varmista aina arkistosta, että lomakkeen lähettäminen on onnistunut. Jos lomaketta ei löydy arkistosta, pitää se lähettää uudestaan Tahtiin. Lomake löytyy vain sen henkilön arkistosta, joka on lähettänyt lomakkeen Tahtiin 3.2 HTP:n tunnuslukulomakkeen kysymyskohtaiset ohjeet Virasto Virastovalintalistalta valitaan yksittäinen virasto tai ne virastot ja laitokset, joita koskien ilmoitetaan lomakkeella tietojen yhteismäärä. Silloin kun lähetetään samalla lomakkeella virastoryhmän tiedot, valintalistalta valitaan kokonaisuutena. Virasto valitaan listalle Lisää -toiminnolla ja poistetaan Poista valittu rivi -toiminnolla. Ks. vuositiedon toimituksen käyttöohjeen kohta 3.2, ohje löytyy Tahtin etusivulta kohdasta Ohjeet.

14 Työajan käyttö Muun kuin rahana tai ylityövapaana korvatun säännöllisen työajan ylittävän ylimääräisen työajan (tuntia/henkilötyövuosi) %-osuus säännöllisestä vuosityöajasta (tuntia/henkilötyövuosi). Tyypillinen tapaus on työaikasaldoista tasoitusjakson (esim. 3 kk) lopussa leikkautuneet saldorajan (esim. +30h) ylittävät tunnit, joita ei korvata. Tieto lasketaan koko tiedusteluvuoden ajalta ja sen saa esimerkiksi viraston työajanseurantajärjestelmästä. Rahana, ylityö-, tasoitus- tai saldovapaana korvattuja tunteja ei ilmoiteta tähän. Työvoimakustannukset Ostettujen henkilöstöpanosten kustannusten %-osuus työvoimakustannuksista Ostettujen henkilöstöpanosten, esim. ulkoistettujen palveluiden kuten esim. konsultti-, palvelukeskus-, siivous-, puhelinvaihde-, vuokratyö-, tekninen tuki-, vartiointi- ja turvallisuuspalvelut, käännös- ja tulkkauspalkkiot, kuljetuspalvelut jne. kokonaiskustannusten %-osuus työvoimakustannuksista. Kustannuksiin lasketaan vain henkilöstökustannukset. Esimerkiksi siivouslaskusta lasketaan mukaan vain työn osuus mutta ei työvälineitä ja -aineita. Jos laskusta ei ole luettavissa työn osuutta, voidaan se arvioida. Tieto lasketaan koko tiedusteluvuoden ajalta. Tarkoitus on, että virasto ilmoittaa kaikki ostetut ulkoiset henkilöstöpalvelut. Ostettuina ulkoisina henkilöstöpalveluilla ei tarkoiteta tässä tilapäisiä tai ennalta arvaamattomia kiinteistön, koneiden tai laitteiden tms. huolto- ja korjaustöitä. Henkilöstön kysyntä ja tarjonta Henkilöstön rekrytointitarve yhteensä viiden seuraavan vuoden aikana, %-osuus tiedusteluvuoden lopun henkilöstöstä Tiedusteluvuotta seuraavan 5 vuoden aikana uusiin tehtäviin ja eläkkeelle jäävien tai toisen työnantajan palvelukseen siirtyvien tilalle palkattavien henkilöiden yhteismäärän %-osuus tiedusteluvuoden lopun henkilöstöstä. Tieto voidaan saada esim. viraston henkilöstösuunnitelmasta. Ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden henkilöiden rekrytointitarve viiden seuraavan vuoden aikana, %-osuus tiedusteluvuoden lopun henkilöstöstä. Tiedusteluvuotta seuraavan 5 vuoden aikana uusiin tehtäviin ja eläkkeelle jäävien tai toisen työnantajan palvelukseen siirtyvien tilalle palkattavien ylemmän korkeakoulu- ja yliopistotason tutkinnon suorittaneiden (koulutusasteet 7 ja 8) henkilöiden yhteismäärän %-osuus tiedusteluvuoden lopun henkilöstöstä. Tieto voidaan saada esim. viraston henkilöstösuunnitelmasta. Ulkoiset henkilöstörekrytoinnit tiedusteluvuonna, lukumäärä Tiedusteluvuonna oman viraston tai laitoksen ulkopuolelta, toisen työnantajan palveluksesta, (ml. toinen valtion virasto) eläkkeeltä, palkattomalta virkavapaalta, lomautukselta, koulusta tai oppilaitoksesta tai muutoin työvoiman ulkopuolelta palkattujen henkilöiden lukumäärä yhteensä. Tiedon voi kerätä Heli-rekrytointijärjestelmästä, josta saa erilaisia rekrytointiin liittyviä raportteja. Raportit tarjoavat käyttäjälle numeerista tietoa rekrytoinneista, esim. avointen virkojen/tehtävien ja hakemusten lukumääristä valitulla ajanjaksolla. Raportointiin ja Helijärjestelmän käyttöön liittyvissä asioissa tulee kääntyä ensisijaisesti oman viraston Helipääkäyttäjän puoleen. Hakeneiden lkm/rekrytoitujen lkm ulkoisessa rekrytoinnissa ko. vuonna Tiedusteluvuonna viraston ulkoisissa rekrytoinneissa viraston ulkopuolelta virastosta työpaikkaa hakeneiden lukumäärä jaetaan ulkoisissa rekrytoinneissa virastoon palkattujen henkilöi- 13

15 14 den lukumäärällä. Tieto kertoo siis kuinka monta hakemusta on tullut yhtä täytettyä työpaikkaa kohti. Tiedon voi kerätä Heli-rekrytointijärjestelmästä, josta saa erilaisia rekrytointiin liittyviä raportteja. Raportit tarjoavat käyttäjälle numeerista tietoa rekrytoinneista, esim. avointen virkojen/tehtävien ja hakemusten lukumääristä valitulla ajanjaksolla. Raportointiin ja Helijärjestelmän käyttöön liittyvissä asioissa tulee kääntyä ensisijaisesti oman viraston Helipääkäyttäjän puoleen. Organisaatiolla on voimassaoleva henkilöstösuunnitelma Jos organisaatiolla on voimassa oleva henkilöstösuunnitelma, merkitään rasti Kyllä -ruutuun. Jos organisaatiolla ei ole henkilöstösuunnitelmaa tai se on vanhentunut, merkitään rasti Ei - ruutuun. Tasa-arvo Organisaatiossa on tehty tasa-arvosuunnitelma Jos organisaatiossa on tehty tasa-arvolain mukainen tasa-arvosuunnitelma, merkitään rasti Kyllä -ruutuun. Tasa-arvosuunnitelma voi olla itsenäinen suunnitelma tai se voi olla osa henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa tai työsuojelun toimintaohjelmaa. Jos tasa-arvosuunnitelmaa ei ole tehty, merkitään rasti Ei -ruutuun. Organisaation tasa-arvosuunnitelma on tehty tiedusteluvuoden aikana Jos organisaation tasa-arvosuunnitelma tehtiin tiedusteluvuoden aikana tai aiemmin tehty tasa-arvosuunnitelma päivitettiin tiedusteluvuoden aikana, merkitään rasti Kyllä -ruutuun. Jos organisaatiossa ei ole tehty tasa-arvosuunnitelmaa tai tasa-arvosuunnitelmaa ei päivitetty tiedusteluvuoden aikana, merkitään rasti Ei -ruutuun. Organisaation tasa-arvosuunnitelmaan sisältyvä tasa-arvoselvitys on tehty tiedusteluvuoden aikana Jos organisaation tasa-arvosuunnitelmaan sisältyvä tasa-arvoselvitys tehtiin tai aiemmin tehty selvitys päivitettiin tiedusteluvuoden aikana, merkitään rasti Kyllä -ruutuun. Jos organisaatiossa ei ole tehty tasa-arvosuunnitelmaan sisältyvää tasa-arvoselvitystä tai tasa-arvoselvitystä ei päivitetty tiedusteluvuoden aikana, merkitään rasti Ei -ruutuun. Sairaustapausten yleisyys (ilmoitetaan lukumäärä/henkilötyövuosi) Sairauksista johtuvat työterveyshuollossa käynnit/htv Tiedusteluvuonna sairauksista tai tapaturmista johtuvien työterveyshuollossa käyntien yhteislukumäärä jaetaan organisaatiossa tiedusteluvuonna tehtyjen henkilötyövuosien määrällä ja ilmoitetaan jakolaskun tulos. Käyntien lukumäärän saa omalta työterveysasemalta. Tähän ei lueta mukaan ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kuten esim. työhöntulo- ja ikäryhmätarkastusten käyntejä. Vaihtuvuus (ilmoitetaan henkilöiden lukumäärän %-osuus edellisen vuoden lopun henkilöstöstä) Huom. Vaihtuvuustietoihin lasketaan mukaan palkattomat virkavapaudet, joiden syylle ja kestolle ei ole asetettu aikarajoitetta, ts. kaikki palkattomat poissaolot lasketaan mukaan. Vaihtuvuustietoihin ei lasketa tukityöllistettyjä, harjoittelijoita, oppisopimussuhteisia eikä alle 3 kuukautta kestäviä palvelussuhteita. Oman organisaation sisällä tehtäviä vaihtaneiden %-osuus Tiedusteluvuoden aikana oman viraston tai laitoksen sisällä työtehtävästä toiseen siirtyneiden henkilöiden yhteislukumäärän %-osuus viraston tai laitoksen kokonaishenkilöstömäärästä tiedusteluvuotta edeltävän vuoden lopussa. Työtehtävien vaihtamisella tarkoitetaan työtehtävä-

16 15 kokonaisuuden vaihtamista, johon usein liittyy tehtävänimikkeen vaihtuminen (esim. suunnittelija -> projektipäällikkö), kuten esimerkiksi henkilö nimitetään uuteen virkaan. Kun henkilö hoitaa virkaa tai tehtävää ja siinä tapahtuu muutoksia, esimerkiksi nimikkeen muutos tai vaativuusryhmän muutos, ei niitä lueta sisäiseksi vaihtuvuudeksi. Viraston organisaatiorakenteen muutoksista johtuvia siirtymiä organisaation sisällä ei lasketa sisäiseen vaihtuvuuteen. Osaaminen Osaamistasoindeksi Henkilöstön keskimääräistä osaamistasoa kuvaavan osaamistasoindeksin arvo. Indeksin arvo vaihtelee välillä 1-5 (1 = matalin,..., 5 = korkein). Osaamistasoindeksin laskeminen on mahdollista vain, jos organisaatiossa on otettu käyttöön osaamisen johtamisjärjestelmä. Osaamisen johtamisjärjestelmän rakentamista kuvataan oppaassa: Osaamisen johtaminen osana valtion henkilöstötilinpäätöskäytäntöä, Valtion työmarkkinalaitoksen julkaisuja 8/2000. Käsikirjaa voi lukea ja tulostaa valtiovarainministeriön internetsivuilta osoitteesta: Huom. osaamistasoindeksillä ei tarkoiteta koulutustasoindeksiä. Kehittymisen tuki Kehityskeskusteluja käyneiden henkilöiden %-osuus Esimiehen kanssa omaa työtä ja uralla kehittymistä koskevan kehityskeskustelun käyneiden henkilöiden %-osuus tiedusteluvuoden lopun henkilöstömäärästä. Ilmoitetaan vain, jos asiasta on käytettävissä henkilöstön näkemykseen perustuva tieto, joka voidaan saada esim. henkilöstölle tehdystä kyselystä. Henkilöiden, joille on tehty osaamiskartoitus, %-osuus Henkilöiden, joille on tehty dokumentoitu osaamiskartoitus, lukumäärän %-osuus tiedusteluvuoden lopun henkilöstöstä. Henkilöiden, joille on tehty kirjallinen kehittämis- ja /tai urasuunnitelma, %- osuus Henkilöiden, joille on tehty kirjallinen kehittämis- ja urasuunnitelma, lukumäärän %-osuus tiedusteluvuoden lopun henkilöstöstä. Kehittämissuunnitelmalla ei tarkoiteta tulos- ja kehityskeskusteluissa sovittuja tehtävien kehittämiskohteita. Johto- ja esimiestehtävissä toimineet, jotka ovat olleet johtamis- tai esimieskoulutuksessa vähintään 40 tuntia, %-osuus Ylimpään (esim. virastojen ja laitosten johtajat) ja keskijohtoon (esim. tulosyksikköjen johtajat ja päälliköt) ja esimiehiin (työajasta yli puolet kuluu esimiestehtäviin tai tehtävä on työjärjestyksessä määrätty esimiestehtäväksi) kuuluvien henkilöiden, jotka ovat olleet johtamis- ja/tai esimieskoulutuksessa vähintään 40 tuntia, lukumäärän %-osuus johtajien ja esimiesten yhteislukumäärästä. Organisaation johtaminen tukee henkilöstön innovointia siten, että henkilöstöllä on myös mahdollisuus epäonnistua työssään Jos organisaation henkilöstö kokee, että organisaation johtaminen tukee henkilöstön innovointia (ts. työssään henkilöstö kehittää ja luo uutta) siten, että henkilöstö voi myös epäonnistua työssään, merkitään rasti Kyllä -ruutuun. Jos henkilöstö kokee, että johtaminen ei tue henkilöstön innovointia siten, että henkilöstö voi myös epäonnistua työssään, merkitään rasti Ei -ruutuun. Jos organisaatiolla ei ole käytettävissä henkilöstön kokemukseen perustuvaa tietoa, merkitään rasti Ei tietoa -ruutuun.

17 16 Tiedusteluvuoden aikana organisaation henkilöstön tekemien aloitteiden määrä/htv Tiedusteluvuoden aikana organisaation henkilöstön tekemien aloitteiden määrä jaetaan organisaatiossa samana aikana tehtyjen henkilötyövuosien määrällä ja ilmoitetaan jakolaskun tulos. Tyypillisiä aloitteen keräyksen muotoja ovat esim. aloitelaatikot tai viraston henkilöstölleen tekemät erilaiset kyselyt. Kerätään kaikki aloitteet riippumatta siitä, johtavatko ne toimenpiteisiin vai ei. Työtyytyväisyyden edistäminen ja ylläpito (ilmoitetaan euroa/henkilötyövuosi) Työyhteisön kehittämiseen liittyvät investoinnit, euroa/henkilötyövuosi Tiedusteluvuonna työyhteisön kehittämiseen, ts. yhteistyön ja työtyytyväisyyden kohentamiseen, töiden parempaan organisointiin kuten prosessien, menetelmien yms. parantamiseen käytetyt nettomenot jaetaan organisaatiossa tiedusteluvuonna tehtyjen henkilötyövuosien määrällä ja ilmoitetaan jakolaskun tulos. Investointeihin lasketaan myös henkilöstön työyhteisön kehittämiseen käyttämän työajan työvoimakustannukset. Tieto lasketaan koko tiedusteluvuoden ajalta. Kehittämisinvestoinneista ei voida antaa tarkkaa luetteloa, joten sen tulkinta ratkaistaan virastossa. Investointitermillä tarkoitetaan tässä kehittämisinvestointeja laajassa merkityksessä. Kustannuksiin lasketaan toimintamenoista maksetut kustannukset, käytetyn työajan työvoimakustannukset ja muiden investointien (esim. välineiden tai järjestelmien hankintamenot) nettomenot. Työyhteisön kehittämiseen liittyviin investointeihin ei lasketa mukaan työterveyshuoltoon kuuluvia palveluja. Työkunnon edistäminen ja ylläpito (ilmoitetaan euroa/henkilötyövuosi) Liikunnan aktivointiin ja tukemiseen liittyvät investoinnit, euroa/henkilötyövuosi Tiedusteluvuonna henkilöstön yksilöllisen tai ryhmäliikunnan aktivointiin ja tukemiseen käytetyt nettomenot jaetaan organisaatiossa tiedusteluvuonna tehtyjen henkilötyövuosien määrällä ja ilmoitetaan jakolaskun tulos. Investointeihin lasketaan myös henkilöstön kehittämistyöhön käyttämän työajan työvoimakustannukset. Tieto lasketaan koko tiedusteluvuoden ajalta. Tällaisia investointeja ovat esimerkiksi liikuntasetelit ja erilaisten liikuntamuotojen tukeminen. Muut työkunnon ylläpitoon ja parantamiseen liittyvät kustannukset, euroa/henkilötyövuosi Tiedusteluvuonna muut yksilön tai ryhmän työkunnon ylläpitämiseen ja parantamiseen käytetyt nettomenot jaetaan organisaatiossa tiedusteluvuonna tehtyjen henkilötyövuosien määrällä ja ilmoitetaan jakolaskun tulos. Investointeihin lasketaan myös henkilöstön kehittämistyöhön käyttämän työajan työvoimakustannukset. Tieto lasketaan koko tiedusteluvuoden ajalta. Tällaisia kustannuksia ovat esimerkiksi kulttuurisetelit ja erilaisten kerhojen sekä ryhmien tukeminen. Esimerkiksi viraston palkkaaman hierojan tai liikunnanohjaajan palkka luetaan muihin työkuntoa edistäviin henkilöstöinvestointeihin. Kustannuksia laskettaessa tulee huomata, että kohdassa ilmoitetaan nettoinvestoinnit. Jos hieroja tai liikunnanohjaaja on palkattu työllistämistuella, työvoimatoimiston maksama työllistämistuki vähennetään nettoinvestoinnista. Asiakastyytyväisyys Organisaation sisäisten asiakkaiden, joiden asiakastyytyväisyyttä seurataan systemaattisesti, %-osuus sisäisten asiakkaiden kokonaislukumäärästä Organisaation sisäisten asiakkaiden, joiden asiakastyytyväisyyttä systemaattisesti seurataan, lukumäärän %-osuus kaikkien sisäisten asiakkaiden lukumäärästä tiedusteluvuonna.

18 Organisaation ulkoisten asiakkaiden, joiden asiakastyytyväisyyttä seurataan systemaattisesti, %-osuus ulkoisten asiakkaiden kokonaislukumäärästä. Organisaation ulkoisten asiakkaiden, joiden asiakastyytyväisyyttä systemaattisesti seurataan, lukumäärän %-osuus kaikkien ulkoisten asiakkaiden lukumäärästä tiedusteluvuonna. Sisäisten asiakkaiden asiakastyytyväisyysindeksi yhteensä, indeksiarvo Organisaation sisäisten asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä kuvaavan asiakastyytyväisyysindeksin arvo. Indeksin arvo vaihtelee välillä 1-5 (1 = huono, 2 = välttävä, 3 = tyydyttävä, 4 = hyvä, 5 = erittäin hyvä). Ulkoisten asiakkaiden asiakastyytyväisyysindeksi yhteensä, indeksiarvo Organisaation ulkoisten asiakkaiden asiakastyytyväisyyttä kuvaavan asiakastyytyväisyysindeksin arvo. Indeksin arvo vaihtelee välillä 1-5 (1 = huono, 2 = välttävä, 3 = tyydyttävä, 4 = hyvä, 5 = erittäin hyvä). 17

TAHTIN VUODEN 2009 WEB-LOMAKKEIDEN VAS- TAUSOHJEET

TAHTIN VUODEN 2009 WEB-LOMAKKEIDEN VAS- TAUSOHJEET TAHTIN VUODEN 2009 WEB-LOMAKKEIDEN VAS- TAUSOHJEET MUUTOKSET Muutoksen kuvaus Muutospäivä Sivunumero Tehty kysymyskohtaisia tarkennuksia ja lisätty esimerkkejä 28.12.2007 Tarkennettu HTP-kyselyn vastausaikataulua

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 286 120931 2,0 26,0 58,0 137,3 7825,0 120931 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 13,5-1,0-100,0-4,8 0,0 3,8 383,3-1,0

Lisätiedot

VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2014

VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2014 Valtiokonttori Ohje 1 (20) Tahti 1.12.2014 VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2014 2 (20) MUUTOKSET Muutoksen kuvaus Muutospäivä Sivunumero Tehty kysymyskohtaisia tarkennuksia ja lisätty esimerkkejä 28.12.2007

Lisätiedot

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa

0,0 4,5 4,8 0,0 5,0 Muiden esimiesasemassa olevien henkilöiden %-osuus henkilöstöstä vuoden lopussa Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut 2008-2012 Tarkastelujoukko: Virasto 621011 Varastokirjasto Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu raportilta. 2008 2009 2010 2011 2012 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 237 123219 1,0 8,0 33,5 108,0 7390,0 123219 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 Taso 3 HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 252 122200 1,0 14,0 43,0 118,3 7819,0 122200 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -0,8-100,0-4,1 0,0 4,5 528,6-0,8 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2015 Tarkastelujoukko: Varastokirjasto Viraston org. rakenne HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä 21 807 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -16,0 3,2-6,5 Henkilötyövuosien määrä vuoden 22,7 806,0 73132,0 Henkilötyövuosien

Lisätiedot

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

4,2-23,6-3,0 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 24,4 801, ,6 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä 2014 Tarkastelujoukko: 621011 Varastokirjasto Viraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Vaihtuvuustiedot on tilapäisesti poistettu

Lisätiedot

VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2017

VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2017 Valtiokonttori Ohje 1 (18) Talous ja henkilöstö Tiedolla johtamisen tuki 29.11.2017 VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2017 2 (18) MUUTOKSET Muutoksen kuvaus Muutospäivä Sivunumero Tarkennettu tietosisältöohjetta

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Hallinnonala 24 Ulkoasiainministeriö (hala) HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 1549 1549 561,0 667,8 774,5 881,3 988,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden

Lisätiedot

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta

-4,8-2,2-0,9 Henkilötyövuosien määrä vuoden aikana 18,3 804, ,0 Henkilötyövuosien määrän %-muutos edellisestä vuodesta Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut viraston sisällä2016 Tarkastelujoukko: 621011 VarastokirjastoViraston org. rakenne Virastotyyppi: 47 Kulttuuripalvelut Virasto VirastotyyppiYksikköValtio HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lisätiedot

VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2015

VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2015 Valtiokonttori Ohje 1 (21) Tahti 1.12.2015 VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2015 2 (21) MUUTOKSET Muutoksen kuvaus Muutospäivä Sivunumero Tehty kysymyskohtaisia tarkennuksia ja lisätty esimerkkejä 28.12.2007

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 246 78767 4,0 41,8 82,0 256,0 12938,0 78767 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,5-3,0-100,0-6,8-1,9 2,4 370,8-3,0

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 81210 4,0 39,0 82,0 227,0 13364,0 81210 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,6-1,9-64,2-4,4-0,7 2,4 150,0-1,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : Taso 3 2940300 Arkistolaitos : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 318 86383 3,0 29,0 64,0 224,0 5536,0 86383 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -29,1-100,0-3,4

Lisätiedot

VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2016

VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2016 Valtiokonttori Ohje 1 (20) Tahti 30.11.2016 VUOSITIEDON TOIMITUKSEN SISÄLTÖOHJE 2016 2 (20) MUUTOKSET Muutoksen kuvaus Muutospäivä Sivunumero Tarkennettu tietosisältöohjetta ja tehty lukuisia parannuksia

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 240 72984 4,0 44,8 92,0 245,5 11937,0 72984 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta 2,1-0,9-100,0-5,7-2,1 1,3 66,2-0,9

Lisätiedot

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1

Yhteensä Minimi Alakvartiili Q1 : HENKILÖSTÖRESURSSIT Henkilöstömäärä Henkilöstön lukumäärä vuoden 235 73676 4,0 40,0 77,0 240,0 12048,0 73676 Henkilöstön lukumäärän %-muutos edellisen vuoden lopusta -4,5-6,5-100,0-8,7-2,8 1,2 114,7-6,5

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004

Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Henkilöstötilinpäätöksen tunnusluvut vuodelta 2004 Erja Laurila Organisaatio: ARKISTOLAITOS T1. Nykyiset henkilöstöpanokset euroa 2004 Henkilöstöpanokset vuonna 2004 Tunnusluku 2 Henkilöstön lukumäärä

Lisätiedot

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET

VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET VARASTOKIRJASTO HTP:N TUNNUSLUVUT 1998-2005 1.NYKYISET HENKILÖSTÖPANOKSET 2003 2004 2005 HENKILÖSTÖPANOKSET Henkilöstön lukumäärä vuoden lopussa 25 24 23 Henkilöstön lukumäärän %-muutos ed. vuoden lopusta

Lisätiedot

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI

ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 7.10.2004 ULKOASIAINHALLINNON HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖSRAPORTTI 2003 2 Sisällysluettelo: 1. Yleistä henkilöstötilinpäätöksestä valtiolla...3 2. Henkilöstötilinpäätöksestä ulkoasiainhallinnossa...3 3. Ulkoasianhallinnon

Lisätiedot

Tahti- palvelun mahdollisuudet henkilöstöjohtamisen tukena

Tahti- palvelun mahdollisuudet henkilöstöjohtamisen tukena Tahti- palvelun mahdollisuudet henkilöstöjohtamisen tukena Henkilöstöjohtaja Maarit Hildén 10.9.2009 Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Tutkii ja valvoo elintarvikeketjun turvallisuutta ja laatua. Perustana

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2011 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2011... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 0 1 Sisältö 1. Johdanto 2 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 3 3. Johtaminen 4 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 5 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 5 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Henkilötyövuodet

Henkilötyövuodet 1 TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki 18.4.2006 Laatijat: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2005 1. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2005

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015

Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Siilinjärven kunnan HENKILÖSTÖKERTOMUS vuodelta 2015 Henkilöstön määrä palvelualueittain 31.12.2015 Palvelualue vakinaiset määräaikaiset määräaikaisista työllistettyjä yhteensä v. 2015 Konserni- ja maankäyttöpalvelut

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2008 Koonneet: Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika...

Lisätiedot

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja

Koulutusaste 2004. Koulutuspohja TURVATEKNIIKAN KESKUS Helsinki..2 Laatinut: Päivi Hakulinen ja Seppo Vaalavuo HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS VUODELTA 2. YLEISTÄ Henkilöstömäärä Turvatekniikan keskuksen henkilöstömäärä vuoden 2 lopussa oli henkilöä

Lisätiedot

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio

Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa. Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työkyky- tulokset näkyvät sekä yksilön elämänlaadussa että viraston kuluissa Valtion työmarkkinajohtaja Juha Sarkio Työajan henkilöstökustannusten kaavamainen jako bruttotyöajan, tehdyn työajan ja tehokkaan

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2012 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2012... 3 2 Tunnusluvut... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 3 2.3 Palvelussuhteen pituus... 4 2.4 Vaihtuvuus... 4 2.5 Eläkeelle

Lisätiedot

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy

Työntekijän palkkaaminen Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Työntekijän palkkaaminen 25.10.2017 Kirsti Paloniemi - Henkilöstötieto Oy Uuden työntekijän tarve? Toimiako yksin vai toiminko työantajana ja kasvatan yritystä? Kysynnän ja tarjonnan suhde? Kasvaako yritys

Lisätiedot

Ylimääräinen koulutusvähennys

Ylimääräinen koulutusvähennys 1.1.2014 alkaen Ylimääräinen koulutusvähennys 1.1.2014 alkaen työnantaja voi saada työntekijän kouluttamisesta ylimääräisen laskennallisen verovähennyksen tavallisten palkka- ja koulutuskustannusmenojen

Lisätiedot

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008

KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 KYSELY TYÖSUOJELUTOIMINNASTA 2008 OHJE KYSELYN TÄYTTÄMISEEN: Käykää ensin läpi koko kysely. Vastatkaa sen jälkeen omaa yhteisöänne koskeviin kysymyksiin. Kyselyssä on yleinen osa, johon pyydetään vastaus

Lisätiedot

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016:

Tiedonkeruu kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016: TÄYTTÖOHJE 1(5) Kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2016 OPINTOKESKUKSET Muutoksia opintokeskusten kustannukset, tulot ja suoritteet vuonna 2017 tiedonkeruuseen: Kevään 2018 tiedonkeruuseen Kustannukset,

Lisätiedot

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa

Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Kiekun tuottaman henkilöstötiedon hyödyntäminen johtamisessa Käyttäjäfoorumi klo13.00-13.30 Markku Kivioja, Valtiokonttori Henkilöstöjohtamisen tarpeet ja valmiudet Kiekun erilaiset roolit henkilöstötiedon

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2014 1 2 Sisältö 1. Johdanto 3 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 4 3. Johtaminen 5 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 6 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 6 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle

Tätä ohjetta sovelletaan ennen alkaneisiin työsuhteisiin. Tampereen työllistämistuen myöntämisen edellytykset työnantajalle Tätä ohjetta sovelletaan ennen 1.10.2016 alkaneisiin työsuhteisiin. TAMPEREEN TYÖLLISTÄMISTUKI Tampereen työllistämistuen tavoitteena on edistää yksilöllisiä erityispalveluita tarvitsevien työnhakijoiden

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja)

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina (ei sisällä yliopistoja) Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuosina 2006-2015 (ei sisällä yliopistoja) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Muutos 2006-2015 2014-2015 1 Johtaminen 3,27 3,30 3,36 3,39 3,35 3,40 3,47

Lisätiedot

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja

Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit. Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Yhtymävaltuuston perehdytysseminaari 16.8.2017 Sairaanhoitopiirin henkilöstöresurssit Timo Tammilehto Henkilöstöjohtaja Sairaanhoitopiirin virkojen ja toimien määrän kehitys vuosina 2011 2016 2011 2012

Lisätiedot

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta.

Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Vuosiloma Lomanmääräytymisvuosi Lomakautta edeltävä vuoden pituinen aika 1.4. 31.3. Lomaoikeus lasketaan tältä ajalta. Lomakausi 2.5. 30.9. välinen aika. Täysi lomanmääräytymiskuukausi Kalenterikuukausi,

Lisätiedot

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006

TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2006 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... Pätevyys

Lisätiedot

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta?

Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Johdatko työhyvinvointia vai jahtaatko tulosta? Mitä työhyvinvointi tuottaa? Jari Honkanen Vastaava työterveyslääkäri Mehiläinen Kuopio 1 9.10.2014 TYHY tapahtuma Työhyvinvoinnin merkitys liiketoiminnan

Lisätiedot

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015

Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Khall Kvalt JUUAN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2015 Sisällysluettelo 1.Vakinainen henkilöstö palvelualueittain 2. Vakinaisen henkilöstön ikärakenne 3. Eläkeiän saavuttavat vuosina 2016-2025 4. Henkilöstömenot

Lisätiedot

Henkilöstökertomus 2014

Henkilöstökertomus 2014 Henkilöstökertomus 2014 Tilastointihetken henkilöstömäärät 2009-2014 Henkilöstömäärä 686 (703) Henkilötyövuosia yht. 639 (649) HENKILÖSTÖMÄÄRÄ 2009-2014 800 761 756 750 710 703 700 671 650 686 Opetushenkilöstö

Lisätiedot

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus (KH/2017) Yhteistyötoimikunta (YHTMK/2017)

HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus (KH/2017) Yhteistyötoimikunta (YHTMK/2017) HENKILÖSTÖ- TILINPÄÄTÖS Kunnanhallitus 30.3.2017 (KH/2017) Yhteistyötoimikunta 30.3.2017 (YHTMK/2017) JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut järjestetään. Henkilöstövoimavarojen

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2006 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2011 HENKILÖSTÖKERTOMUS Henkilöstö hallinnonaloittain 31.12. 2010 toistaiseksi määräajatetyt työllis- yhteensä toistaiseksi määräajan työllistetyt yhteensä Hallintotoimi 8 2 10 8 2 0 10 Perusturvatoimi 51 16

Lisätiedot

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö

Valtion henkilöstön työtyytyväisyys vuonna 2016 (VMBaro) Sisältö Sisältö Raporttikokonaisuus sisältää v. 2016 työtyytyväisyystiedot: - n henkilöstölle yhteensä - Valtion henkilöstölle luokiteltuna sukupuolen, iän, vakinaisuuden, hallinnonalan, virastotyypin, henkilöstöryhmän

Lisätiedot

Ajankohtaista Malmikaivosten työehtosopimus uudistettiin 15.6.2016 allekirjoitetulla sopimuksella työmarkkinakeskusjärjestöjen 14.6.2016 solmiman kilpailukykysopimuksen mukaisesti. Uusi työehtosopimus

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen

Henkilöstövoimavarojen arviointi. suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Henkilöstövoimavarojen arviointi suositus henkilöstöraportoinnin kehittämiseen Suosituksen tavoitteet Tämä suositus tukee strategista henkilöstöjohtamista sekä henkilöstön ja työyhteisöjen jatkuvaa kehittämistä

Lisätiedot

Simo_suun_terveydenhuolto

Simo_suun_terveydenhuolto Kemin kaupunki (c) 2013 TT-Teamex Oy Simo_suun_terveydenhuolto Oliko ajansaanti mielestäsi helppoa? Vastauksia: 44 10% 20% 30% 40% 50% 60% erittäin tyytymätön 6.82% tyytymätön neutraali 6.82% tyytyväinen

Lisätiedot

OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN

OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN OHJEITA LOMAKKEEN TÄYTTÄMISEEN Tässä tutkimuksessa kerättäviä tietoja yrityksestä ja vuonna 2015 järjestetystä koulutuksesta on raportoitu yleensä mm. yrityksen tilinpäätöksen yhteydessä, henkilöstökertomuksessa

Lisätiedot

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös

Henkilöstövoimavarojen. arviointi 2015 ASIKKALAN KUNTA. Henkilöstötilinpäätös ASIKKALAN KUNTA Henkilöstövoimavarojen arviointi Henkilöstötilinpäätös Yhteistyötoimikunta 21.3.2016 Kunnanhallitus 29.3.2016 JOHDANTO Kuntatyönantajan on tunnettava henkilöstövoimavarat, joilla palvelut

Lisätiedot

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki

Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Henkilöstöraportoinnin vertailutietopankki Mistä on kyse? Vertailutietopankki on kuntatyönantajille tarkoitettu ilmainen palvelu, johon kirjaudutaan omilla tunnuksilla. 2 Mistä on kyse? Tavoitteena on

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 Valmistelija: Henkilöstöpäällikkö Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtaja Hall 20.11.2012 Valt 28.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 1 1. Strategiset tavoitteet

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2017 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi

KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN. Sari Anetjärvi KIRKON HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN Sari Anetjärvi Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus Kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen tilalle on tullut voimaan Kirkon

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 Kuva: Tukes-päivät 2014 2 (13) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 2 2 Vaikuttava ja palveleva Tukes... 3 2.1 Henkilöstörakenne... 3 2.2 Ikärakenne... 5 2.3 Vaihtuvuus... 6 3 Asiantunteva

Lisätiedot

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2015 1 2 Sisältö 1. Johdanto 4 2. Henkilöstön määrä ja rakenne 31.12. 5 3. Johtaminen 6 4. Henkilöstön osaaminen ja ammattitaito 7 5. Työhyvinvoinnin edistäminen 7 6. Henkilöstökustannukset

Lisätiedot

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016

POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 POMARKUN KUNNAN HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016 1 Sisällysluettelo 1 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2016... 3 2 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ... 4 2.1 HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ PALVELUSSUHDELAJEITTAIN... 4 Vakituiset ja määräaikaiset 31.12....

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 TURVATEKNIIKAN KESKUS HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2009 Päivi Hakulinen Seppo Vaalavuo SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstömäärä... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 7

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2016 KANSANOPISTOT Yhteystiedot (1*) Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat

Lisätiedot

Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset

Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset Kiekun palkkakustannusten kohdistamisessa tehtävät muutokset 12.6.2015 12.6.2015 Kiekun palkkakustannusten jaon kehittäminen 2013-2016 - > 31.12.2013 2014 2015 - > 2016-> Jakopalkkalaskennan tulosten siirto

Lisätiedot

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa

Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Varhainen puuttuminen ja välittäminen työhyvinvoinnin edistämisessä ja seurannassa Elintarvikealan tuottavuustalkoot Seminaari 1.10.2009 Valio Oy Elisa Putula ja Seija Hoikka Valion tehtävä ja arvot Tehtävä:

Lisätiedot

Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja uuden palkkausjärjestelmän toimivuuden

Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja uuden palkkausjärjestelmän toimivuuden Valtiovarainministeriö/Henkilöstöosasto 14.12.2004 Henkilöstökyselyjärjestelmä työtyytyväisyyden ja uuden palkkausjärjestelmän toimivuuden selvittämiseksi 1. Henkilöstökyselyjärjestelmän yleiskuvaus Henkilöstökyselyjärjestelmä

Lisätiedot

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen tulospalkkiojärjestelmä 2017

Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen tulospalkkiojärjestelmä 2017 Taloushallintopalvelu -liikelaitoksen tulospalkkiojärjestelmä 2017 Talpa jory 27.122016 Talpa htk 29.12.2016 1. Tulospalkkiojärjestelmän tavoitteet...1 2. Tulospalkkiomalli...1 3. Viestintä, tulosten seuranta

Lisätiedot

Yksinkertaistetut kustannusmallit

Yksinkertaistetut kustannusmallit Yksinkertaistetut kustannusmallit Jukka Kotro 25.5.2015 Savonlinna 27.5.2015 Mikkeli Sivu 1 28.5.2015 Hankkeiden kustannusmallit Tuen hakija valitsee ja perustelee hakuvaiheessa, minkä kustannusmallin

Lisätiedot

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013

LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 LIITE 2 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 3 1.2 Henkilöstön määrä... 3 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 3 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ

Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ SUOMUSSALMEN KUNTA Luottamushenkilöiden PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 9.12.2014 62 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 2 3 Yli kolme tuntia kestävät ja samana päivänä pidettävät kokoukset

Lisätiedot

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla?

Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Miten tukea työurien jatkamista työpaikoilla? Mistä työhyvinvointi koostuu? Työhyvinvointiryhmä tämä ryhmä perustettiin 2009 ryhmään kuuluu 13 kaupungin työntekijää - edustus kaikilta toimialoilta, työterveyshuollosta,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Päivi Hakulinen SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 4 2. Tehokas TUKES... 4 Henkilöstö... 4 Keski-ikä... 5 Vaihtuvuus... 6 Työaika... 6 3. Osaava ja oppiva TUKES... 7 Osaaminen ja

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS

LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS LUOTTAMUSHENKILÖ- KOULUTUS Henkilöstö palvelutuotannon voimavarana 31.8.2017 Raija Ranta, henkilöstöjohtaja-sosiaali-ja terveysjohtaja HENKILÖSTÖ / RAKENNE HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ 31.12.2016 Vakinaiset 3 177

Lisätiedot

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007

Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen sosiaalihuollon täydennyskoulutus vuonna 2007 Lainsäädännön muutokset voimaan 1.8.2005 Vuoden 2005 elokuun alusta tuli voimaan sosiaalihuoltolain

Lisätiedot

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset

Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Työaika, palkat ja työvoimakustannukset Konsultit 2HPO 1 Osa-aikaista ja määräaikaista työtä tekevien osuus palkansaajista Lähde: Tilastokeskus ja Findikaattori 2 Työsuhteiden muodot 2000-2012 Lähde: Tilastokeskus

Lisätiedot

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2008

Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Kunnallinen työmarkkinalaitos Muistio 1 (5) Kunnallinen terveydenhuollon täydennyskoulutus vuonna 2008 Lainsäädännön muutokset voimassa vuodesta 2004 Terveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutusta koskeva

Lisätiedot

rehtorit ja apulaisrehtorit,

rehtorit ja apulaisrehtorit, AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 LIITE T1 Tätä liitettä sovelletaan ten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit, kokoaikaiset opettajat, osa-aikaiset opettajat,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2012 Johtaminen on laadukasta ja henkilöstömme on osaavaa, yhteistyökykyistä ja voi hyvin Ammattitaitoinen ja esimerkillinen johtaminen sekä tehokas johtamisjärjestelmä Hyvinvoivan

Lisätiedot

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017

Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Askolan kunnan henkilöstö-ja koulutussuunnitelma 2017 Yhteistyötoimikunta 30.1.2017 Kunnanhallitus1.2.2017 Sisällysluettelo 1 Yleistä 2 Perusteet henkilöstö- ja koulutussuunnitelman laatimiseen 3 Koulutuskorvauksen

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt

LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt LIEKSAN KAUPUNKI KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 6/1994 ============================================================ LIEKSAN KAUPUNGIN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 1 (6) Lieksan kaupunginvaltuusto hyväksynyt 12.9.1994

Lisätiedot

Kieku-henkilöstöhallinnon ratkaisu. Jaana Mannonen Valtiokonttori

Kieku-henkilöstöhallinnon ratkaisu. Jaana Mannonen Valtiokonttori Kieku-henkilöstöhallinnon ratkaisu Jaana Mannonen Valtiokonttori Henkilöstöhallinnon prosessit Ohjaus ja johtaminen: Henkilöstöpolitiikan johtaminen Henkilöstösuunnittelu Muutosjohtaminen Palkkaus- ja

Lisätiedot

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu

Työohjeita esimiehille ja työntekijöille. - korvaava työ - työterveysneuvottelu Työohjeita esimiehille ja työntekijöille - korvaava työ - työterveysneuvottelu Mitä tarkoittaa korvaava työ Korvaavalla työllä tarkoitetaan sitä, että työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi estynyt

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ-

AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- AKTIIVISEN AIKAISEN PUUTTUMISEN MALLI - VÄLINPITÄMÄTTÖMYYDESTÄ VÄLITTÄMISEEN KÄYTÄNNÖSSÄ- Jaakko Joensuu henkilöstöpäällikkö Kempele on voimakkaasti kasvava 15 100 asukkaan nuorekas kunta. Kempele on huipputeknologiaa,

Lisätiedot

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014

liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 liite HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Johdanto... 1 1.2 Henkilöstön määrä... 1 1.2.1 Koko- ja osa-aikaisen henkilöstön määrä... 1 1.2.2 Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön määrä...

Lisätiedot

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite

Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite Näkökulma Henkilöstön uudistuminen ja työkyky Strateginen päämäärä Kehittää henkilöstön osaamista ja luoda vetovoimainen työnantajakuva Tavoite 2012-2014 Toimenpiteet 2012 Tavoitetaso 2012 Toteutuma 31.12.2012

Lisätiedot

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja

Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Sivu 1 (10) Henkilöstötilinpäätökseen liittyviä vertailutietoja Taulukkoluettelo Taulukko 1. Virkojen lukumäärä 31.12 vuosina 2003-... 2 Taulukko 2. Henkilöstön lukumäärät virastoryhmittäin vuosina 2003-...

Lisätiedot

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri

EAKR-hankkeiden aloituspalaveri EAKR-hankkeiden aloituspalaveri Flat rate 15% - EAKR 24.8.2016 Yksinkertaistettu kustannusmalli Flat rate 15% Käytössä perustelluissa rahoittajan hyväksymissä poikkeustapauksissa, joissa hankkeen sisällöstä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 HENKILÖSTÖRAPORTTI 2013 2 Sisällys 1 Toimintavuosi 2013... 3 2 Henkilöstövoimavarat... 3 2.1 Henkilöstön määrä ja rakenne... 3 2.2 Henkilöstön ikä... 4 2.3 Palvelussuhteen pituus... 5 2.4 Eläkkeelle siirtyminen...

Lisätiedot

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010

Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 Ammatillisten erikoisoppilaitosten kustannukset ja koulutusaloittaiset suoritetiedot vuonna 2010 OPETUSHALLITUS Tieto ja rahoitus -yksikkö PL 380 00531 HELSINKI Yhteystiedot Faksi 040 348 7766 Koulutuksen

Lisätiedot

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön,

1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, OSIO E AMMATILLINEN AIKUISKOULUTUSKESKUS 1 Soveltamisala 1 Tätä liitettä osiota sovelletaan aikuiskoulutuskeskusten opetushenkilöstöön, johon kuuluvat rehtorit ja apulaisrehtorit kokoaikaiset opettajat

Lisätiedot

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21

Yliopistojen työhyvinvointikysely 2011 Biologian laitos tukihenkilöstö. Vastaajia 21 Yliopistojen työhyvinvointikysely 0 Biologian laitos tukihenkilöstö Vastaajia Hyvinvointikysely Taustatiedot - Sukupuoli: Yksittäisiä vastaajia: 0 8 6 8% 6% % 8% Nainen Mies Biologian laitos, Muu henkilökunta,

Lisätiedot

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla

HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS Osaamisen ja sivistyksen asialla HENKILÖSTÖTILINPÄÄTÖS 2010 Osaamisen ja sivistyksen asialla SISÄLTÖ Sivu JOHDANTO TIIVISTELMÄ.. 1 1 HENKILÖSTÖPANOKSET 1.1 Henkilöstömäärä.. 2 1.2 Henkilöstörakenne 1.2.1 Henkilöstöryhmät.. 3 1.2.2 Sukupuolijakauma..

Lisätiedot

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille

Kysely eläkekassoille ja -säätiöille Ohje 1 (7) Viimeisin muutos 31.12.2014 VL Kysely eläkekassoille ja -säätiöille VL-tiedonkeruussa kerätään vuosittaista tietoa eläkekassojen ja -säätiöiden toiminnasta. Tietoja käytetään Finanssivalvonnan

Lisätiedot

Tervetuloa Pokaalin jäseneksi. Mallikysely. Testi Testi Testi

Tervetuloa Pokaalin jäseneksi. Mallikysely. Testi Testi Testi Tervetuloa Pokaalin jäseneksi. Mallikysely. Survey input field Yrityksen nimi: Toimiala : Toimipaikka: Vastaajan sähköpostiosoite : Vastaajan tehtävänimike: Yrityksen henkilölukumäärä: Yrityksen henkilöstöryhmät

Lisätiedot

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista.

Tässä ilmoitetaan sen henkilön yhteystiedot, jolta voidaan kysyä lisäselvitystä lomakkeen tiedoista. TÄYTTÖOHJE 1 Perustiedot 20.9.2015 KANSANOPISTOT Lomakkeella kerätään vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/1998) piiriin kuuluvan koulutuksen valtionosuusrahoituksen perusteena olevat opiskelijaviikkotiedot.

Lisätiedot

Reisjärven kunta. Kunnanhallitus LIITE 1 Valtuusto LIITE Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Reisjärven kunta. Kunnanhallitus LIITE 1 Valtuusto LIITE Luottamushenkilöiden palkkiosääntö Reisjärven kunta Kunnanhallitus 6.9.2017 151 LIITE 1 Valtuusto 19.9.2017 LIITE 5 67 Luottamushenkilöiden palkkiosääntö LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala Kunnan luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti

Hanke- ja yritystukien toimeenpano Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti Hanke- ja yritystukien toimeenpano 2014-2020 Yksinkertaistetut kustannusmallit Mieslahti 10.02.2015 Sivu 1 9.2.2015 Yksinkertaistetut kustannusmallit Tavoitteena on, että ohjelmakaudella 2014-2020 käytetään

Lisätiedot