KOKKOLAN Karleby stad

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLAN Karleby stad"

Transkriptio

1 Kokkolan kaupungin henkilöstöstrategia Henkilöstöstrategia tukee ja auttaa koko kaupungin strategian toteutumista. Se perustuu erityisesti strategian näkökulman Osaava henkilöstö ja uudistuminen kahteen päämäärään: 1. osaamisen ja henkilöstön saannin turvaaminen 2. hyvinvoivat työyhteisöt ja motivoitunut henkilöstö Kokkolan kaupungin henkilöstöstrategia on hyväksytty kaupunginhallituksessa Postiosoite / Postadress: PL 43 / PB KOKKOLA / KARLEBY Käyntiosoite / Gatuadress: Kaupungintalo / Stadshuset Kauppatori 5 / Salutorget 5 Puhelin / Telefon: Fax: S-posti / E-post: Internet:

2 2 KOKKOLAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA OSAAVA HENKILÖSTÖ JA UUDISTUMINEN Johdanto Vuoden 2009 alussa Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kunnat yhdistyivät Kokkolan in. Samalla purkautui myös näiden kuntien muodostama terveyskeskuskuntayhtymä, jonka toiminta siirtyi kaupungille. Saman vuoden alusta Kruunupyyn kunnan perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi siirtyivät Kokkolan kaupungin hoidettaviksi isäntäkuntamallin periaatteella. Laajentuneen Kokkolan asukasmäärä vuoden 2010 alussa on noin ja henkilöstöä kaupungin palveluksessa on noin Yhteinen toimintakulttuuri syntyy tulevien vuosien mittaan tehtävällä työllä ja siihen liittyvällä kaikkia arvostavalla vuorovaikutuksella. Henkilöstöstrategiaa onkin valmisteltu vuorovaikutuksellisessa prosessissa. Laajentuneen Kokkolan yhteistoimintaryhmä, ammattijärjestöjen edustajat sekä henkilöstölautakunta kävivät yhteisen keskustelun henkilöstöjohtamisen arvoperustasta sekä valtuuston linjauksia toteuttavista toimenpiteistä ja hankkeista. Näiden keskustelujen pohjalta laadittu henkilöstöstrategialuonnos lähetettiin lausuntokierrokselle toimialoille ja henkilöstöjärjestöille. Lisäksi Kokkolan kaupungin esimiehet saivat mahdollisuuden käydä keskusteluita strategiasta oman työyksikkönsä kanssa jokaisella työpaikalla ja kommentoida sitä sähköisesti pidetyssä työpajassa yhteistoimintaryhmä, ammattijärjestöjen edustajat ja henkilöstölautakunta työstivät henkilöstrategiaa edelleen henkilöstöyksikkö ja konsultti viimeistelivät yhdessä esityksen henkilöstöstrategiasta yhteistoimintaryhmälle sekä lisäsivät siihen toimenpiteiden toteutumisaikataulut ja mittarit. Henkilöstöstrategia mitä merkitsee ja mihin tarvitaan? Henkilöstöstrategia tukee ja auttaa koko kaupungin strategian toteutumista hyväksytyssä strategiassa määritellään kaupunginvaltuuston tahto siitä, mihin suuntaan ja millä keinoin a halutaan kehittää ensisijaisesti valtuustokauden aikana. Kaupunkistrategia luotaa ajattelua myös valtuustokautta pitemmälle. Strategia luo suuntaviitat oman toiminnan kehittämiselle, mutta lisäksi se viestii kaupungin tavoitteista ja toimintatavoista koko kuntakonsernille, sidosryhmille ja muille toimintaympäristön toimijoille. Kokkolan kaupungin strateginen johtaminen perustuu Kokkolan sovellukseen Balanced Scorecard (BSC) -viitekehyksestä, jossa strategian laatimista ja toteuttamista tuetaan viidellä strategisella näkökulmalla ja niille laadituilla strategisilla päämäärillä, kriittisillä menestystekijöillä ja mittareilla. Koko strategian punaiseksi langaksi on määritelty kaupungin vuoteen 2020 ulottuva visio.

3 3 Seuraavassa kuvassa on esitetty strategian kokonaisuus strategiakartan muodossa. Henkilöstöstrategia tukee ja auttaa koko kaupungin strategian toteutumista. Henkilöstöstrategia perustuu erityisesti strategian näkökulman Osaava henkilöstö ja uudistuminen kahteen päämäärään: 1. osaamisen ja henkilöstön saannin turvaaminen sen saavuttamiseksi on erityisesti pidettävä huolta työnantajakuvan vetovoimaisuudesta sekä henkilöstösuunnittelun laadusta: ennakoivuudesta ja vaikuttavuudesta sekä osaamisen ylläpidosta ja kehittymisestä 2. hyvinvoivat työyhteisöt ja motivoitunut henkilöstö niiden saavuttamiseksi on erityisesti pidettävä huolta johtamis-, esimies- ja työyhteisötaitojen kehittämisestä, työhön sitoutumisesta ja vaikuttamisesta sekä työyhteisöjen toimivuudesta. Hyvä henkilöstöstrategia kuvaa tapoja, millä nämä valtuuston esille nostamat asiat saavutetaan. Kaikkea ei ole mahdollista tehdä kerralla, joten henkilöstöstrategiassa määritellään parhaat ja vaikuttavimmat toimenpiteet ja hankkeet, joiden kautta halutut asiat toteutuvat.

4 4 Henkilöstövoimavarojen johtamisen periaatteet arvot Arvot kertovat siitä, mitkä asiat ovat tärkeitä organisaation toiminnassa ja mitä asioita pidetään toiminnan perustana. Mitä laajempi organisaatio on ja mitä pyörteisemmässä maailmassa se elää, sitä vähemmän ihmisiä voi ohjata pysyväisohjeilla tekemään tarkoituksenmukaisia valintoja. Siksi monet organisaatiot, kuten me, pyrimme ohjaamaan organisaation ja ihmisten toimintaa arvoilla. Arvoista ja periaatteista on keskusteltava jokaisella työpaikalla. Mitä ne tarkoittavat ja merkitsevät meidän työssämme ja toiminnassamme ja miten niitä voi edistää? Yhteisten merkitysten ja tulkintojen löytäminen mahdollistavat niiden noudattamisen ja sitä kautta näkymisen arkityön valinnoissa. Osaaminen Osaava henkilöstö takaa laadukkaiden palveluiden tarjoamisen kuntalaisille. Osaaminen on ajantasaista ja se vastaa organisaation tarpeisiin. Jokaisen osaamista arvostetaan. Työntekijöillä on vastuu ja mahdollisuus päivittää osaamistaan ja omaehtoiseen kouluttautumiseen kannustetaan. Yhdenvertaisuus Työyhteisöissämme ja toiminnassamme kohtelu on yhdenvertaista ja oikeudenmukaista. Toimiva työyhteisö arvostaa ja hyödyntää erilaisuutta. Avoimuus Avoimuus on vastuullista viestintää. Avoimuus edistää yhteisymmärrystä, yhteishenkeä ja luo turvallisuutta. Työnantaja kertoo asioista avoimesti ja ajoissa. Vastuullinen vuorovaikutus on kuitenkin jokaisen organisaation jäsenen tehtävä. Vuorovaikutus ja siihen liittyvä kuuleminen ja kuunteleminen on tärkeää. Luottamus Luottamus on vastuullisuutta työyhteisöissämme ja työssämme. Jokainen voi luottaa siihen, että yhteisiä sopimuksia noudatetaan ja että jokainen hoitaa oman tehtävänsä. Työyhteisössä tuemme toinen toisiamme. Jokainen vaikuttaa myös toisten työntekijöiden työviihtyvyyteen. Strategisesti valitut toimenpiteet ja hankkeet Osaamisen ja henkilöstön saannin turvaaminen Työnantajakuvan vetovoimaisuus Kokkolan on houkutteleva työnantaja niin nykyisille työntekijöille kuin tulevaisuuden osaajillekin. Kokkolan työnantajakuvaa kehitetään aktiivisesti. Palkkaus on kilpailukykyistä, oikeudenmukaista ja kannustavaa. Toteutetaan työnvaativuuden arvioinnit aikataulun mukaisesti. Laaditaan rekrytointimalli, jonka tavoitteena on tasapuolinen, nopea ja joustava rekrytointiprosessi. Erityisesti kehitetään esimiesten rekrytointia. Otetaan käyttöön sähköinen rekrytointi- ja sijaishallintajärjestelmä. Varmistetaan, että henkilöstöedut ovat kilpailukykyisiä. Kokkolan kaupungin positiivista työnantajakuvaa markkinoidaan aktiivisesti yhteistyössä keskushallinnon ja toimialojen kanssa. Kaupunki on kattavasti esillä verkkomediassa. Positiivista työnantajakuvaa luodaan ja ylläpidetään hoitamalla suhdetoimintaa mm. mediaan ja oppilaitoksiin. - Työnvaativuuteen perustuva palkkojen harmonisointi toteutetaan vuoden 2011 loppuun mennessä. - Rekrytointimalli tehdään vuoden 2010 loppuun mennessä. - Sähköinen rekrytointi- ja sijaishallintajärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2011 aikana. - Seurataan palkkauksen ja henkilöstöetujen kilpailukykyisyyttä, mittarina käytetään esim. vertailutietoja saman kokoluokan kaupungeista. - Seurataan pätevien hakijoiden määrää avoimeksi julistettuihin vakansseihin.

5 5 Henkilöstösuunnittelun ennakoivuus ja vaikuttavuus sekä osaamisen ylläpito ja kehittyminen Henkilöstösuunnittelu on ennakoivaa ja ikääntymisen huomioonottavaa. Henkilöstön osaamista johdetaan tavoitteellisesti. Käynnistetään koordinoitu henkilöstösuunnittelu, jolla ennakoidaan eläkkeelle jäävien määrä ja rekrytointitarpeet. Laajennetaan varahenkilöjärjestelmän käyttöä. Tuetaan henkilöstön työ- ja toimintakykyä huomioiden koko työura. Annetaan mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia työaikajoustoille ja huomioidaan ihmisten erilaiset elämäntilanteet. Helpotetaan työelämän, perheen ja opiskelun yhteensovittamista. Panostetaan osaamisen kehittämiseen ja laaditaan ammattiryhmä/työyhteisökohtaiset koulutussuunnitelmat. Otetaan käyttöön välineitä osaamisen kehittämiseen ja hiljaisen tiedon siirtämiseen, esim. mentorointi. Tuetaan omaehtoista osaamisen ja itsensä kehittämistä. Kuvataan perehdyttämisprosessi ja luodaan siihen tarvittavia työvälineitä. - Ohjeet ja taustamateriaali (mm. eläköityimisen ennakointi) kerätään alkuvuonna 2011 ja henkilöstösuunnitelmat laaditaan toimialoittain keväällä Varahenkilöstöjärjestelmän laajentaminen: varahenkilöiden tarve arvioidaan vuoden 2010 aikana, järjestelmä luodaan keväällä 2011 ja otetaan käyttöön alkuvuonna Tilastoidaan ja seurataan työaikajoustoja. - Ammatti-/työyhteisökohtaiset koulutussuunnitelmat laaditaan ja otetaan käyttöön kaikissa työyhteisöissä vuoden 2012 aikana. - Seurataan täydennyskoulutuksen määrää (päivät / hlö / vuosi). - Perehdyttämisprosessi kuvataan ja siihen luodaan tarvittavia työvälineitä vuoden 2010 aikana, perehdyttämisen toteuttamista seurataan. Hyvinvoivat työyhteisöt ja motivoitunut henkilöstö Johtamis- ja esimiestaitojen kehittäminen Johtamis-, esimies- ja työyhteisötaitojen lähtökohtana on osallistava johtaminen. Luottamusjohto, johtajat ja esimiehet toimivat itse esimerkillisesti. Otetaan kehityskeskustelut käyttöön koko kaupungin tasolla ja luodaan kehityskeskusteluille selkeät raamit. Valmennetaan esimiehiä käymään kehityskeskustelut laadukkaasti ja tavoitteellisesti. Kehityskeskustelujen tuloksia hyödynnetään. Noudatetaan osallistavan johtamisen periaatetta ja käytetään osallistavan johtamisen työvälineitä niin, että työyhteisön jäsenet pääsevät vaikuttamaan omaan työhönsä, työympäristöönsä sekä niitä koskeviin päätöksiin. Jatketaan johtamiskoulutuksia osallistavan johtamisen periaatteiden mukaisesti. Jatketaan esimiesfoorumien järjestämistä. Foorumissa käsitellään ajankohtaisia teemoja ja se toimii poikkisektoraalisena kokemusten ja ajatusten vaihtotilaisuutena. Jatketaan johtoryhmätyöskentelyn kehittämistä. Kunnallisten luottamushenkilöjohtajien ja -päättäjien johtamisvalmiuksia kehitetään. Jatketaan yhteistoimintajärjestelmien kehittämistä. - Kehityskeskustelumallin- ja prosessin kehittäminen vuonna 2011 päivitetään kehityskeskusteluiden runko toteutetaan kehityskeskusteluvalmennukset sovitaan kehityskeskustelujen dokumentoinnista tietojärjestelmään seurataan kehityskeskusteluiden kattavuutta

6 6 - Esimiesfoorumit ovat käytössä vuodesta 2010 lähtien. - Luottamushenkilö- ja viranhaltijajohdon valmennus, mm. JET-valmennus syksystä 2009 alkaen. - Johtamisosaamisen kehittymistä arvioidaan vuoden 2013 aikana, esim. osana työhyvinvointikyselyä. Työhön sitoutuminen ja vaikuttaminen sekä työyhteisön toimivuus Henkilöstö on sitoutunut työhönsä ja toimii vastuullisesti työyhteisössään. Työhyvinvointia johdetaan suunnitelmallisesti. Panostetaan työyhteisötaitojen kehittämiseen. Työyhteisöt toimivat vuorovaikutuksellisesti, jokainen voi sanoa mielipiteensä ja jokaista kuunnellaan. Luodaan työpaikoilla yhteiset pelisäännöt työyhteisössä toimimiselle. Tuetaan epäasialliseen kohteluun puuttumisen mallin käyttöä. Huomioidaan myös eri-ikäisten työntekijöiden toimiminen työyhteisössä. Seurataan sairauspoissaoloja Varhaisen tuen mallin mukaisesti. Tuetaan esimiehiä mallin käytössä. Kehitetään yhteistyötä työterveyshuollon kanssa. Kaupunki noudattaa nollatoleranssia työtapaturmien, epäasiallisen kohtelun ja päihteiden käytön osalta ja tavoitteena on työpaikkojen savuttomuus. Suoritetaan työyhteisökysely säännöllisesti. Kyselyjen pohjalta sovitaan kehittämistoimenpiteistä. - Työhyvinvointikysely työhyvinvoinnin kehityksen mittarina. - Sairauspoissaolojen laatua ja määriä seurataan, tavoitteena on vähentää keskimääräisiä sairauspäiviä yhdellä vuodessa. - Varhaisen tuen malli on aktiivisesti käytössä kaikilla työpaikoilla. - Tavoitteena on, että työpaikoilla ei ole työtapaturmia eikä epäasiallista kohtelua. Toimintatapana on, että työtapaturmiin, epäasialliseen kohteluun ja päihteiden käyttöön puututaan välittömästi. Tavoitteena on myös työpaikkojen savuttomuus. - Työyhteisötaitojen kehittäminen (esim. koulutus, valmennus tms.) aloitetaan keväällä 2011.

Henkilöstöstrategia 2011-2015

Henkilöstöstrategia 2011-2015 Omaishoitajat ja Läheiset Liitto ry Hyväksytty 20.6.2011 Närståendevårdare och Vänner Förbundet rf Päivitys hyväksytty 4.6.2013 1 Henkilöstöstrategia 2011-2015 1. Henkilöstöstrategian lähtökohdat 2. Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014

HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2014 Kaupunginjohtajan tervehdys 1 Hyvä kaupungin työntekijä! Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on toimintamme perusedellytys. Niin kaupungin strategiassa kuin tässä henkilöstöstrategiassakin

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2015-2017

Henkilöstöohjelma 2015-2017 Kh 26.1.2015, liite nro 1 Kouvolan kaupunki 2015 Henkilöstöohjelma 2015-2017 Hyvä työ ja reilu meininki! Kuva-alue Tekstit: Konsernipalvelut / Henkilöstöpalvelut Henkilöstöohjelmatyöryhmä Taitto: Suvi

Lisätiedot

Henkilöstö- www.aanekoski.fi

Henkilöstö- www.aanekoski.fi Henkilöstö- strategia Sisältö Laatinut apulaiskaupunginjohtaja Heli Orenius puh. 020 632 2012, heli.orenius@aanekoski.fi - yhteistyötoimikunta 9.3.2009 - kaupunginhallitus 30.3.2009 Kannen kuvissa: sairaanhoitaja

Lisätiedot

Henkilöstöstrategia. www.aanekoski.fi

Henkilöstöstrategia. www.aanekoski.fi Henkilöstöstrategia 1911 2011 Sisältö Laatinut apulaiskaupunginjohtaja Heli Möller puh. 020 632 2012, heli.moller@aanekoski.fi - yhteistyötoimikunta 9.3.2009 - kaupunginhallitus 30.3.2009 Kannen kuvissa

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA PRH:n toiminta- ja taloussuunnitelman liite 2. 1 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN INHIMILLISEN PÄÄOMAN (IPO) SUUNNITELMA Johdanto Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) edistää yrittäjyyttä, innovatiivisuutta

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017

Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 Sisäasiainministeriön hallinnonalan strateginen henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2017 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...5 Yhteenveto strategisista valinnoista ja painopisteistä... 6-9 2. Henkilöstösuunnitteluun

Lisätiedot

Lappeenranta-sopimus. Sisällysluettelo I LAPPEENRANTA-SOPIMUKSEN PERUSTANA OLEVAT ARVOT...3

Lappeenranta-sopimus. Sisällysluettelo I LAPPEENRANTA-SOPIMUKSEN PERUSTANA OLEVAT ARVOT...3 Lappeenranta-sopimus 2008 Lappeenrannan kaupunginkanslian julkaisuja 2007:5 Lappeenranta-sopimus Sisällysluettelo I LAPPEENRANTA-SOPIMUKSEN PERUSTANA OLEVAT ARVOT...3 II LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖPOLITIIKKAA

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2010 2014 HESTRA 15.1.2010 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO 5 1. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN

Lisätiedot

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8

3 OSAAMINEN... 8 3.1 Lähtökohdat... 8 3.2 Osaamisen kehittäminen... 8 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Henkilöstöpalvelun johtokunta 26. 9.2012 Yhteistyötoimikunta 10.10.2012 Henkilöstöpalvelun johtokunta 14.12.2012 Yhteinen kirkkoneuvosto 24.1.2013 Yhteinen kirkkovaltuusto 11.4.2013

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

SODANKYLÄN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SODANKYLÄN KUNTA Kh 01.12.2011, liite nro 2 Kv 13.12.2011, liite nro 2 SODANKYLÄN KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Valmisteluprosessi kunnanhallituksen nimeämässä työryhmässä 19.10. 21.11.2011 Yhteistyötoimikunta

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013-2017 HESTRA. Viimeisin päivitys 28.1.2013 (YT-/JORY-käsittely)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013-2017 HESTRA. Viimeisin päivitys 28.1.2013 (YT-/JORY-käsittely) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2013-2017 HESTRA Viimeisin päivitys 28.1.2013 (YT-/JORY-käsittely) 2 (17) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HESTRA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia

Uudenkaupungin henkilöstöstrategia 1 Uudenkaupungin henkilöstöstrategia Kaupunginhallitus 19.1.2004 Kaupungin johtoryhmä 2.2.2004 Yhteistyötoimikunta 4.2.2004 Kaupunginhallitus 15.3.2004 Kaupunginvaltuusto 22.3.2004 Henkilöstöstrategian

Lisätiedot

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015

Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 1 Tammelan kunta Henkilöstöstrategia 2010-2015 Kunnanvaltuusto 14.6.2010 39 2 ESIPUHE Tammela on luonnostaan kiinnostava lähes 600 vuoden ikäinen maalaispitäjä Kanta-Hämeessä. Tammelassa on moni-ilmeinen

Lisätiedot

HYVÄÄ TYÖTÄ HENKILÖSTÖ- JA TYÖHYVINVOINTIOHJELMA

HYVÄÄ TYÖTÄ HENKILÖSTÖ- JA TYÖHYVINVOINTIOHJELMA HYVÄÄ TYÖTÄ HENKILÖSTÖ- JA TYÖHYVINVOINTIOHJELMA VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ 20.2.2011 SISÄLLYSLUETTELO Yleistä 1. Tuemme työkykyä ja hyvinvointia 1.1 Työyhteisötaidot 1.2 Työympäristön 1.3 Työterveyshuolto työkyvyn

Lisätiedot

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KAUHAVAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 25.11.2013 2 Sisällysluettelo 1. Kauhavan kaupungin visio ja kehittämistavoitteet...3 2. Henkilöstöstrategian lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö

Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö Kohderyhmä: Ensisijaisesti: koko henkilöstö JEDU Henkilöstö- ja hyvinvointistrategia 2012-2014 2 1. JOHDANTO 3 1.1 Nykytila Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymässä 3 2. HENKILÖSTÖSTRATEGIAN LÄHTÖKOHDAT 4

Lisätiedot

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät...

Sisältö. 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... Henkilöstöpoliittinen ohjelma 2010 2013 Sisältö 1 Visio Arvot Strategiset päämäärät... 3 Henkilöstöpoliittisen ohjelman visio... 3 Arvot... 3 Kaupungin strategiset päämäärät... 3 2 Alkusanat... 4 3 Kaupungin

Lisätiedot

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009

HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009 HENKILÖSTÖSTRATEGIA Yhteinen kirkkovaltuusto 3.6.2009 Sisällysluettelo 2 1 Johdanto... 3 1.1 Henkilöstöstrategia seurakuntayhtymän toiminnan turvaajana...3 1.2 Henkilöstöstrategian tarkoitus ja asema seurakuntayhtymän

Lisätiedot

Henkilöstöohjelma 2013 2016

Henkilöstöohjelma 2013 2016 Henkilöstöohjelma 2013 2016 Toimintatavat Osaamisen kehittäminen Palkkaus ja palkitseminen Työhyvinvointi www.nurmijarvi.fi Henkilöstöohjelma 2013 2016 Hyväksytty valtuustossa 19.12.2012 Henkilöstöohjelma

Lisätiedot

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14

TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 TOIMINTA JA HALLINTO 2004:14 Oikeushallinnon henkilöstöstrategia vuosille 2004-2007 2 OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA - Tukea henkilöstöasioiden kehittämiseksi oikeuspolitiikan strategian

Lisätiedot

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia

Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia Hätäkeskuslaitoksen henkilöstöstrategia 2013 2015 Hätäkeskuslaitoksen julkaisu HAK/2013/518 Sisällys Johdanto 3 1 Johtaminen ja esimiestyö 5 Kuvaus... 5 Tavoitteet... 7 Toimenpiteet... 7 2 Työnantajakuva

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2012-2016 HESTRA Viimeksi päivitetty 5.4.2012 2 (16) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN HENKILÖSTÖSTRATEGIA KÄYTETYT TERMIT JA LYHENTEET 3 JOHDANTO

Lisätiedot

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.

1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3. 1 JOHDANTO... 2 2 HENKILÖSTÖTIEDOLLA JOHTAMINEN... 3 3 HENKILÖSTÖÄ KEHITETÄÄN ENNAKOIDEN JA PERUSTEELLISESTI PEREHDYTTÄEN... 5 3.1 Osaamisen johtamista suunnitelmallisesti... 6 3.2 Perehdyttämisen kautta

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2004 2009

LOHJAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2004 2009 LOHJAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖSTRATEGIA 2004 2009 1 LÄHTÖKOHTANA Kaupungin strategia, palvelukeskusten strategiat, henkilöstöpoliittiset linjaukset ja periaatteet, Lohjan kilpailupoliittiset linjaukset, henkilöstötilinpäätöksen

Lisätiedot

Liite 8/KH 20.1.2014 27 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA VUOSILLE 2014-2020

Liite 8/KH 20.1.2014 27 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA VUOSILLE 2014-2020 Liite 8/KH 20.1.2014 27 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖOHJELMA VUOSILLE 2014-2020 Hämeenlinnan kaupunkistrategia 2014-2020 Johdanto Strateginen henkilöstöjohtaminen tähtää organisaation tuloksellisuuden,

Lisätiedot

Lopen kunta HENKILÖSTÖOHJELMA 2011-2013. Käsittely: Yhteistyötoimikunta 26.1.2011 ( 3) Henkilöstöasiaintoimikunta 17.2.2011 ( 1)

Lopen kunta HENKILÖSTÖOHJELMA 2011-2013. Käsittely: Yhteistyötoimikunta 26.1.2011 ( 3) Henkilöstöasiaintoimikunta 17.2.2011 ( 1) Lopen kunta HENKILÖSTÖOHJELMA 2011-2013 Käsittely: Yhteistyötoimikunta 26.1.2011 ( 3) Henkilöstöasiaintoimikunta 17.2.2011 ( 1) SISÄLLYSLUETTELO LOPEN KUNTASTRATEGIAN HENKILÖSTÖOHJELMA 2011-2013... 1 LOPEN

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA

SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA SIUNTION KUNTA Hyväksytty valtuustossa 17.3. SIUNTION KUNNAN HENKILÖSTÖSTRATEGIA Monia kiitoksen ääniä kuului valtuuston jäseniltä, kun henkilöstöstrategia hyväksyttiin

Lisätiedot

Liperin kunnan. Henkilöstöstrategia 2014-2017

Liperin kunnan. Henkilöstöstrategia 2014-2017 Liperin kunnan Henkilöstöstrategia 2014-2017 Yt-toimikunta 19.5.2014 14 Henkilöstöjaosto 19.5.2014 58 Otsikko/ kirjoitetaan Calibri fontilla pistekoko noin 14 tai 16, lihavoitu Henkilöstöstrategian lähtökohdat

Lisätiedot