KOKKOLAN KAUPUNGIN TIETOHALLINTOSTRATEGIA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOKKOLAN KAUPUNGIN TIETOHALLINTOSTRATEGIA 2011 2013"

Transkriptio

1 KOKKOLAN KAUPUNGIN TIETOHALLINTOSTRATEGIA /2011 Tietohallintostrategia tukee kaupungin strategian toteutumista. Tietohallintostrategia perustuu kaupunkistrategian näkökulman Toimivat palvelujen järjestämistavat päämääriin: 1. vahva ja dynaaminen kunta palvelujen järjestäjänä 2. palvelujen tehokkaat järjestämis- ja tuotantotavat sekä toimivat palveluprosessit. Näiden päämäärien toteutumiseksi on kyettävä turvaamaan toimiva, joustava ja jatkuvasti kehittyvä IT-infrastruktuuri.

2 Tietohallintostrategia JOHDANTO Vuoden 2009 alussa Kälviän, Lohtajan ja Ullavan kunnat yhdistyivät Kokkolan kaupunkiin. Samalla purkautui myös näiden kuntien muodostama terveyskeskuskuntayhtymä, jonka toiminta siirtyi kaupungille. Saman vuoden alusta Kruunupyyn kunnan perusterveydenhuolto ja sosiaalitoimi siirtyivät Kokkolan kaupungin hoidettaviksi isäntäkuntamallin periaatteella. Laajentuneen Kokkolan asukasmäärä vuoden 2010 alussa on noin ja henkilöstöä kaupungin palveluksessa on noin (Henkilöstöstrategia ) Yhteinen tietotekninen toimintaympäristö on hyvin laaja ja monimuotoinen. Tietohallintostrategialla pyritään turvaamaan kaupungin palvelujen keskeytyksetön ja kehittyvä toiminta sekä kuntalaisille että kaupungin työntekijöille pitkälle tulevaisuuteen. Strategian toteutumista seuraa kaupunginhallitus, jolle IT-päällikkö raportoi vuosittain. Kaupunginhallitus hyväksyi tietohallintostrategian KH Tietohallintostrategian esitystavassa on hyödynnetty Balanced Scorecard (BSC) -viitekehystä. Strategiset päämäärät on kuvattu taulukkomuotoon ja toteuttamista avataan ja havainnollistetaan kriittisillä menestystekijöillä sekä seurataan kuvatuilla mittareilla. Tietohallintostrategia käytännössä Tietohallintostrategia tukee koko kaupungin strategian toteutumista. Kaupunkistrategiassa määritellään kaupunginvaltuuston tahto siitä, millä keinoin ja miten kaupunkia ja palveluja halutaan kehittää valtuustokauden aikana. Kehitys ei ole mahdollista ilman toimivaa tietoteknistä alustaa ja osaamista. Tietohallintostrategialla pyritään mahdollistamaan kaupungin kasvu ja kehitys sekä turvaamaan kuntalaisten sujuva asiointi kaupungin virastoissa ja laitoksissa. Tietohallintostrategian laadinnasta vastaa kaupungin It-päällikkö. Strategia tulee tarkistaa ja päivittää valtuustokausittain. Tietohallintostrategian toimintaperiaate kattaa koko kaupunkikonsernin. 2 S ivu

3 KOKKOLAN KAUPUNGIN STRATEGIAKARTTA Kaupungin visio 2020 ja valtuustokauden strategiset päämäärät KOKKOLASSA PARASTA AIKAA Ihmisen kokoinen merellinen ja kaksikielinen Kokkola tarjoaa asukaslähtöiset palvelut sekä turvallisen ja monipuolisen asuinympäristön. Kansainvälisissä verkostoissa toimivan kaupungin elinvoima pohjautuu korkealuokkaiseen osaamiseen, moniarvoiseen kulttuuriin, kilpailukykyiseen elinkeinotoimintaan ja logistiikkaan. Kuvassa on esitetty kaupunkistrategian kokonaisuus strategiakartan muodossa. Toimivat palvelujen järjestämistavat Tietohallintostrategia vastaa omalla panoksellaan kohdasta Toimivat palvelujen järjestämistavat. Tietotekniset ratkaisut ovat jokaisessa virastossa ja laitoksessa nykypäivän työkaluja joita ilman ei voi palveluja toteuttaa. Tietohallinnon tehtävä on mahdollistaa kaupungin työntekijöiden maksimaalisen tehokas työajan hyödyntäminen ajantasaisten tietoteknisten ratkaisujen avulla. Tietohallintostrategiassa nostetaan esiin strategisia päämääriä, joiden avulla pyritään turvaamaan kaupunkistrategiassa asetetut tavoitteet kaupungin toiminnalle. Tietohallintostrategian jalkauttaminen ja strategisten päämäärien konkretisoituminen on pitkä, useamman vuoden kestävä prosessi. Tämä pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen muutostyö vaatii johdon täyden tuen ja valveutuneen seurannan. 3 S ivu

4 TIETOHALLINTO Määritelmä Kokkolan kaupungin tietohallinto, entinen IT-yksikkö, käsittää yleisten periaatteiden mukaan tietotekniikkapalvelujen ja tietoprosessien kehittämisen ja ylläpidon tietojärjestelmien, verkkojen ja palvelujen hankinnan, kehittämisen, käytön ja ylläpidon taloudellisuuden ja tarkoituksenmukaisuuden varmistamisen tietojärjestelmien yhteentoimivuuden ja -sopivuuden varmistamisen ja kehittämisen tietovarantojen ja -prosessien yhteiskäyttöisyyden varmistamisen tietoturvallisuuden ohjauksen ja kehittämisen eri hallintokuntien toimintatapojen ja työmenetelmien kehittämisen yhdessä operatiivisten toimijoiden kanssa tieto- ja tietoliikennetekniikan kehityksen seurannan hankittavien järjestelmien testaukset ja yhteensopivuuden varmistamisen kaupungin toimintaympäristöön. Toiminta-ajatus Tietohallinnon tehtävä on huolehtia kaupungin tietohallinto- ja IT-palvelujen kehittämisestä ja tuottamisesta turvata kaupungin palvelujen tietotekniset edellytykset tuottaa ensiluokkaisia tietoteknisiä lähitukipalveluja kaupungin työntekijöille kehittää palvelukokonaisuuksia yhteistyössä kaupungin toimialojen ja liikelaitosten henkilöstön kanssa. Arvot Visio Asiakaslähtöisyys toimimme asiakkaan tarpeiden mukaisesti Ystävällisyys palvelumme on ihmisläheistä sekä asiakasta kunnioittavaa Kestävä kehitys suunnittelemme myös tulevaisuuden tarpeet huomioiden Kokkolan kaupungin tietohallinto tuottaa kaupungin sisäisenä toimintana korkealaatuista ja kilpailukykyistä tietotekniikkaosaamista vastaamaan kaupungin tietoteknisiin tarpeisiin. Asiakaslähtöisten tavoitteiden toteutumisen turvaavat henkilöstön osaaminen sekä tehokas ja suunnitelmallinen toiminta. 4 S ivu

5 Strateginen tietohallintojohtaminen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja arviointikriteerit Toimintajärjestelmien laatiminen Kokonaistaloudellisuuden tehostaminen tietotekniikan avulla Läpinäkyvä ja kustannustehokas toiminta Toimintaprosessien kuvaaminen ja dokumentointi Vastuualueiden määrittely Yhteistyön kehittäminen eri toimintayksiköiden kanssa Tietohallintojohtamisen jatkuva kehittäminen Varahenkilöjärjestelmä Help Desk palvelun kehittäminen Läpinäkyvä ja kehittyvä tietohallinto Keskitetty asiakaspalvelu Toimialakohtaiset ja aikataulutetut toimintasuunnitelmat Kohdistetut ja suunnitelmalliset It-henkilöstön koulutukset kehittyvä IT-henkilöstö Suunnitelmalliset asiakas- ja tarvelähtöiset tietotekniikkakoulutukset Tietojärjestelmien ja laitteistojen hankintaprosessien kuvaaminen ja hankintojen keskittäminen tietohallinnolle Tietojärjestelmien ominaisuuksien tehostetun hyödyntämisen kannustaminen Selkeät ja tuotteistetut asiakaslähtöiset palvelut Palvelun tuottavuuden tehostaminen ennakkosuunnittelulla Ydinosaamiseen keskittyminen, ulkopuolisten asiantuntijoiden suunnitelmallinen ja tuloksellinen käyttö Organisaatiorajat ylittävä tietohallintoyhteistyö ja seutukuntayhteistyö Säännölliset sisäiset ja ulkoiset auditoinnit Säännölliset asiakastyytyväisyyskyselyt Kustannusten seuranta kustannussäästöt Toimintasuunnitelmien toteutuminen Koulutusseuranta Koulutuskyselyt Tietojärjestelmien käyttöaste Hankintaprojektien seuranta Projektinhallinta projektiraportit Yhteistoimintapalaverit Arvioidaan ja raportoidaan toimintakertomuksessa 5 S ivu

6 Kokkolan kaupungin kehitystä tukeva IT-infrastruktuuri Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja arviointikriteerit Kehittyvän ympäristön turvaaminen Toimintaympäristön jatkuva kehitystyö Yleisen kehityksen aktiivinen seuraaminen Muutosten ennakointi yhteistyössä asiakkaan kanssa Tietojärjestelmien mahdollisimman laaja integroiminen tai yhteiskäyttö Toimintasuunnitelmien toteutukset Päällekkäisyyksien väheneminen Resurssien strateginen hyödyntäminen ja resurssien käytön seuranta Hallittu tietoturva ja tietosuoja Riskinsietokyvyn ylittävien riskien ennakoiminen Henkilöstön hyvä tietoturvaosaaminen Säännölliset tietoturvakoulutukset Riskien ennakointi riskikartoituksilla Tietoturva- ja tietosuojaongelmien määrä Tietoturvaosaamisen paraneminen Riskikartoitusten tulos Osaava ja motivoitunut henkilöstö IT-henkilöstön osaamisen jatkuva kehittäminen Verkostoituminen Hiljaisen tiedon ja osaamisen jakaminen Koulutusten seurantaraportointi Uuden tiedon hyödynnettävyys työssä Vuosittaiset kehityskeskustelut Säännölliset osasto- sekä tiimipalaverit Asiakaslähtöiset tietotekniikkapalvelut Selkeä palvelutarjontakuvaus asiakkaiden saatavilla Asiakastarpeiden ennakoiminen ja huomioiminen suunnittelussa Osaamisen lisääminen Vuosittaiset asiakastyytyväisyyskyselyt Tietojärjestelmien käytön seuranta Asiakaskoulutukset 6 S ivu

7 Monipuolisten sähköisten palvelujen tuottaminen Strategiset päämäärät Kriittiset menestystekijät Mittarit ja arviointikriteerit Kokkolan kaupungilla käytössä monipuoliset sähköiset palveluprosessit Sähköisten palvelujen jatkuva kehittäminen Kuntalaistarpeiden ja palautteiden huomioiminen Yleisen kehityksen seuraaminen Yhtenäiset sähköiset lomakkeet Asiakastarpeiden huomioiminen Tarvekartoitukset Palvelujen käyttöaste Asiakas- / käyttäjäkyselyt Säännölliset tietohallintojohtoiset yhteistoimintapalaverit operatiivisten yksiköiden kanssa 7 S ivu

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018

Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Liite 1/kv 10.10.2011 94 Kasvatuksen ja opetuksen kehittämisohjelma 2011 2018 Lohjan kaupunki Opetustoimi Sisällysluettelo 1. Johdanto...4 2. Johtaminen...6 3. Henkilöstö...8 4. Taloudelliset resurssit...10

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen

Tieto tuotantoon ja palveluiksi. - tiedon johtaminen Vahvistettu 11.12.2006 1 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 2.4.2010 Vahvistettu 11.12.2006 2 _ Tieto tuotantoon ja palveluiksi - tiedon johtaminen 1. TIIVISTELMÄ...6 2 SAATTEEKSI...7

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen STRATEGIA VUOSILLE 2010-2015 kuntayhtymähallitus 30.9.2010 versio 30.8.2010 1 Johdanto Kunta- ja palvelurakenneuudistuksen ydintavoitteena on, että kansalaisille pystytään

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2008. Taloussuunnitelma 2009-2010

TALOUSARVIO 2008. Taloussuunnitelma 2009-2010 TALOUSARVIO 2008 Taloussuunnitelma 2009-2010 Kaupunginhallitus 29.10.2007 TALOUSARVIO 2008 Toimittaja: Ulkoasu ja taitto: Kuvat: Painopaikka: Lohjan kaupunki Ulla Långström Lohjan kaupunki Painoyhtymä

Lisätiedot

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015

CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 CIMOn henkilöstöstrategia 2011 2015 Johdanto Henkilöstöstrategia on pitkän aikavälin toimintasuunnitelma, jonka lähtökohtana on CIMOn strategia. Se avaa henkilöstön hyvinvoinnin ja kehittämisen näkökulman

Lisätiedot

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005

TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010. Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 TUUSULAN VANHUSPOLITIIKKA VUOTEEN 2010 Toimintastrategian tarkistus vuoteen 2005 IkäLaatu -projekti, ohjaustyöryhmä Elokuu 2003 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO 3 2. VALTAKUNNALLISTA VANHUSPOLITIIKKAA 5 2.1 Ikäihmisten

Lisätiedot

STRATEGISET OHJELMAT

STRATEGISET OHJELMAT STRATEGISET OHJELMAT 1 Johdanto... 3 1.1 Toimintaympäristö... 3 1.2 Strategiahierarkia... 3 1.3 Strategia kaupungin johtamisen työvälineenä... 4 1.4 Strategian toimeenpanon keskeiset osa-alueet... 6 1.5

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 16.6..2008

Kaupunginhallitus 16.6..2008 YLÖJÄRVEN KAUPUNKISTRATEGIA 2009-2015 Kaupunginhallitus 16.6..2008 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. STRATEGIAPROSESSI 1.1. Mitä on strategia ja strateginen suunnittelu? 1 2. STRATEGIAPERUSTA 2 3. YLÖJÄRVEN VISIO

Lisätiedot

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen

ASIAKKAAT. Hyvin toimivat peruspalvelut 1.1. Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen 1 KAUPUNGINHALLITUS ASIAKKAAT Hyvin toimivat peruspalvelut Kaupungin palveluihin tyytyväinen kuntalainen Asiakastyytyväisyyskyselyn tulosten analysointi ja kehittämistoimenpiteiden toteutus Kehittämistoimenpiteistä

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016

ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 ORIVEDEN KAUPUNKISTRATEGIA 2016 Kaupunginvaltuusto 26.10.2009 Monipuolista palvelutarjontaa viihtyisässä ja luonnonläheisessä kulttuurikaupungissa. Strategian uudistamisprosessi Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KH 25.6.2007 2007/nro 1 SISÄINEN VALTONTA JA HYVÄ JOHTAMIS- JA HALLINTOTAPA SISÄLLYS 1 Johdanto 3 2 Valvonnan rakenne Valkeakoskella 3 2.1 Ulkoinen valvonta 3 2.2

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014

KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 KAARINAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kaupunginvaltuuston vahvistama 19.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Kaupunginjohtajan katsaus... 3 2. Kaarinan kaupungin strategia... 4 3. Veroprosentit

Lisätiedot

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009

KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 1 KAUSTISEN KUNNAN STRATEGIA 2006-2009 Sisältö 1 VISIO, ARVOT, MENESTYSTEKIJÄT sivu 1.1 Visio 5 1.2 Arvot 5 1.3 Kaustisen menestystekijät 6 2 PERUSTA 2.1 Yleistä 6 2.2 Toimintaympäristö (historia, nykytila

Lisätiedot

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11

Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen. Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Laadunhallintajärjestelmän rakentaminen ja kehittäminen Laatuseminaari Tero Pippola 2014.12.11 Esityksen aiheita Laatu 2 Johtaminen laatu- ja johtamisjärjestelmät Standardit Miksi johtamisjärjestelmät

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymän strateginen suunnitelma vuosille 2007-2015

Kainuun maakunta -kuntayhtymän strateginen suunnitelma vuosille 2007-2015 Kainuun maakunta -kuntayhtymän strateginen suunnitelma vuosille 2007-2015 Maakuntavaltuuston hyväksymä 26.2.2007 ( 25) Tarkistettu: maakuntavaltuuston seminaareissa 14.4.2009 ja 23.11.2009 maakuntavaltuuston

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto

Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA. Johdanto 1 Kaupunginvaltuusto hyv. 2.3.2015 19 RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIA Johdanto Riihimäen kaupungin hankintastrategia perustuu kaupunginvaltuuston hyväksymään kaupunkistrategiaan, jossa on määritelty

Lisätiedot

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE

Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin ja Kemi-konsernin SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN TOIMINTAOHJE Kemin kaupungin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimintaohje kaupunginhallitus. 2015 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...3

Lisätiedot

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016

Eurajoki. Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoki Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2014 2016 Eurajoen kunnanvirasto 2.12.2013 - 1 - Eurajoen kunnan talousarvio vuodelle 2014 varmistaa arjen sujumista ja aitoa hyvinvointia Eurajoella on hyvä

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2012 ja 2013 Valtuusto 16.11.2010 KV 11.11.2009 152 KH 04.11.2009 380 NURMIJÄRVEN KUNTA KUNTASTRATEGIA 2010-2020 2 JOHDANTO Kunnan toimintaympäristö

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ

HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ HYVINVOINTIA YHTEISTYÖLLÄ Karhukuntien palvelustrategia 2008 K O U L U T U S P A L V E L U T Hyväksytty Karhukuntien neuvottelukunnassa 10.12.2003 sekä seudun kuntien valtuustoissa tammikuussa 2004. SISÄLLYS

Lisätiedot

Viestinnän periaatteet

Viestinnän periaatteet Viestinnän periaatteet Uusiutuvat luonnonvarat tunnetuiksi Maa- ja metsätalousministeriö Sisällysluettelo Johdanto Viestinnän tavoitteet Viestinnän toteutus Perusviestit Viestinnän kehittämiskohteet Viestinnän

Lisätiedot