AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA"

Transkriptio

1 V MAATALOUDEN TALOUDELLSEN TUTKMUSLATOKSEN TEDONANTOJA N:o 04 THE AGRCULTUR,4L ECONOMCS RESEARCH NSTTUTE, FNLAND RESEARCH REPORTS No. 04 AJANKOHTASTA MAATALOUSEKONOMAA ER TUOTANTOSUUNTAA HARJOTTAVEN KRJANPTOTLOJEN TULOKSA TLVUOS 982 HELSNK 984

2 Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen TEDCNANCOA N:o 04 The Agricultural Economics Research nstitute, Finland RESEARCH REPORTS No. 04 AJANKOHTASTA MAATALOUSEKONOMAA Eri tuotantosuuntaa harjoittavien kirjanpitotilojen tuloksia Tilivuosi 982 Helsinki 984 SBN SBN

3 r Helsinki 984, Valtion painatuskeskus

4 Sisällysluettelo Johdanto Tulokset vuonna 982 EteläSuomen tutkimusalue Alle 0 ha:n 0 20 " " Yli 30 Sivu SisäSuomen tutkimusalue 20 Alle 20 ha:n u 22 Yli 20 " EteläPohjanmaan tutkimusalue 24 Alle 20 ha:n u 26 Yli 20 " PohjoisSuomen tutkimusalue keskimäärin Kaikki kirjanpito keskimäärin 32 Siipikarja 36 Naudanliha

5 Johdanto Tässä tiedonannossa esitetään eri tuotantosuuntaa harjoittavien kirjanpitotilojen tuloksia vuodelta 982. Aikaisempia tuotantosuunnittaisia tuloksia on käsitelty Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantojen numeroissa 4, 9, 24, 3, 35, 43, 5, 56, 63, 76, 88, ja 96. Tilojen ryhmittelyssä eri tuotantosuuntiin on jaettu ensin kahteen pääryhmään: kotieläintiloihin ja kasvinviljelytiloihin sen mukaan, onko kotieläintuoton vai kasvinviljelytuoton osuus kokonaistuotosta suurempi. Kotieläin on jaettu alaryhmiin seuraavasti: Nautakarja ryhmään on luettu, joilla nautakarjatuoton osuus maatalouden kokonaistuotosta on vähintään 80 %. Nautakarjatuotto koostuu maitotaloustuotosta sekä nautakarjatalouden liha ja muusta tuotosta. Nautakarja ryhmään on luettu, joilla nautakarjatuoton osuus kokonaistuotosta on %. Sikatilojen ryhmään kuuluvat, joilla sikataloustuoton osuus on vähintään 35 % maatalouden kokonaistuotosta. Vain pieni osa ryhmän tiloista on lähellä tätä alarajaa, koska sikataloustuoton osuus kokonaistuotosta on tässä ryhmässä keskimäärin suhteellisen korkea. Sikataloustuotto koostuu sianlihan tuotosta sekä porsaiden ja siitoseläinten myyntituotosta. kotieläin, jotka jäävät edellä mainittujen ryhmien ulkopuolelle, ovat pääasiassa monipuolista kotieläintuotantoa harjoittavia tiloja.

6 5 Näistä alaryhmistä on määritetty liiketulokset alueittain ja tilasuuruusluokittain ja mahdollisuuksien mukaan tilasuuruusluokittain. Näiden ryhmien lisäksi on aineistosta kerätty omiksi ryhmikseen siipikarja ja naudanlihan tuotantoon keskittyneet. Koska tällaisia tiloja on vähän, ei tuloksia ole voitu määrittää erikseen eri alueilta ja tilasuuruusluokista. Siipikarja ja naudanlihatiloja käsitellään jäljempänä. Kasvinviljely on jaettu kahteen alaryhmään seuraavasti: Viljatilojen ryhmään on luettu, joilla viljatuoton osuus kokonaistuotosta on vähintään 45 %. Viljatuotto käsittää sekä leipäviljan että rehuviljan. kasvinviljely ryhmään on luettu viljatilojen ryhmän ulkopuolelle jäävät kasvinviljely. Kasvinviljelytilojen jaottelu näihin ryhmiin on yleensä mahdollista vain maan eteläosissa, sillä muualla maassa kannattavuustutkimukseen sallistuvien viljatilojen lukumäärä on pieni. Tila, joka edellä esitetyillä perusteilla sopii kahteen tuotantosuuntaan, on viety siihen ryhmään, jonka tuoton osuus kokonaistuotosta on suurempi kun huomioon otetaan ensisijaisesti jaottelu kotieläin ja kasvinviljelytiloihin. Tuotantosuunnittaiset tulokset on esitetty tilasuuruusluokittain kultakin tutkimusalueelta. Suuruusluokkien lukumäärää on kuitenkin jouduttu rajoittamaan, jotta kuhunkin ryhmään on saatu tyydyttävästi tiloja. Tästä huolimatta on eräiden ryhmien tilaluku jäänyt pieneksi. PohjoisSuomen tutkimusaluetta lukuun ottamatta ei alueittaisia keskiarvoja ole esitetty, koska eri tuotantosuuntia edustavien tilaryhmien keskimääräinen tilakoko vaihtelee samallakin alueella huomattavasti. Kuten edellisenäkin vuonna on ryhmitelty suuruusluokkuin tilalla käytössä olleen peltoalan mukaan. Myös tulokset on laskettu käytössä ollutta peltohehtaaria kohden. Vuonna 975 ja sitä edeltävinä tilikausina ryhmiteltiin maatalousmaan muunnetun alan perusteella.

7 6 Liiketulokset on laskettu samoilla perusteilla kuin edellisenäkin vuonna. Kun tuloksia verrataan aikaisempien vuosien tuloksiin on kuitenkin otettava huomioon, että maatalouden kokonaistuottoon sisältyy vuoden 98 aikana sattuneista satovahingoista maksetut katokorvaukset. Nämä olisi pitänyt lukea maatalouden kokonaistuottoon jo vuonna 98, mutta koska ne maksettiin viljelijöille vasta seuraavan vuoden keväällä, ne ovat mukana vuoden 982 tuloksissa ja nostavat siten tämän vuoden liiketuloksia. Kuten aikaisemminkin sisältyy vuokralle otetun pellon arvo velkoihin sekä samansuuruisena maatalousmaan arvoon varoissa. Tuloksia tarkasteltaessa on muistettava, ettei hyvän tai huonon tuloksen tarvitse johtua pelkästään harjoitetusta tuotantosuunnasta. Tulokseen vaikuttavat mm. tilan tuotantoedellytykset ja harjoitetun tuotannon tehokkuus. Myös tuotannon rationalisointiaste vaihtelee eri tuotantosuuntien ja tilaryhmien välillä huomattavasti. Tässä esitetyt tulokset ovat vuodelta 982, minkä jälkeen sekä tuotteiden että tarvikkeiden hintataso on muuttunut. Harjoitetun tuotannon kannattavuutta voidaan arvostella usealla eri tavalla. Esitetyistä liiketuloksista todettakoon, että maatalousylijäämä on se osa kokonaistuotosta, joka jää maatalouteen sijoitettujen pääomien koroksi ja korvaukseksi viljelijäperheen tekemästä maataloustyöstä. Kannattavuuskerroin osoittaa maatalousylijäämän ja pääomille lasketun korkovaatimuksen (tässä 5 %:n mukaan) ja viljelijäperheen arvioidun palkan summan välisen suhteen. Se saadaan siten jakamalla maatalousylijäämä mainitulla summalla. Liikeylijäämä on se osa kokonaistuotosta, joka jää maatalouteen sijoitettujen pääomien koroksi. Liiketuloksia laskettaessa veroja ei ole luettu kustannuksiin. Liiketuloksista ei myös ole vähennetty velkojen korkoja. Lisätietoja saa Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen kannattavuustutkimustoimistosta, Luutnantintie 3, 0040 Helsinki 4, puh

8 7 Tulokset vuonna 982 Vuosi 982 oli tuloksiltaan edellistä vuotta parempi. Kaikkien kirjanpitotilojen keskimääräinen rehuyksikkösato oli 3045 ry/ha, edellisenä vuonna 233 ry/ha. Keskisato nousi kaikilla tutkimusalueilla, Etelä ja SisäSuomessa suhteellisesti eniten. Maatalouden kokonaistuotto kohosi edellisestä vuodesta 2032 mk/ha (23.9 %). Se oli tarkasteltavana vuonna 052 mk/ha ja vuonna 98 vastaavasti 8489 mk/ha. Tarkasteluvuoden kokonaistuotossa on maksuajankohdan vuoksi mukana vuonna 98 sattuneista satovahingoista maksetut katokorvaukset. Nämä olisivat asiallisemmin kuuluneet edellisen vuoden kokonaistuottoon, mikä on tuloksia vertailtaessa otettava huomioon. Liikekustannuksen nousu oli 039 mk/ha (2.2 %). Liikekustannus oli koko maassa keskimäärin 9553 mk/ha, edellisenä vuonna 854 mk/ha. Liikeylijäämä oli kirjanpitotiloilla keskimäärin 968 mk/ha. Edellisenä vuonna se jäi negatiiviseksi 25 mk/ha. Kannattavuuskerroin oli 0.98, vuonna 98 vastaavasti Liiketulosten muutokset eri tuotantosuuntaa; ja jopa samaakin tuotantosuuntaa harjoittavilla tiloilla saattavat olla hyvin erilaisia keskimääräisiin tuloksiin verrattuna. Tähän vaikuttavat monet tekijät, mm. tuotteiden ja tarvikkeiden hinnat. Seuraavassa asetelmassa esitetään eri tuotantosuuntia edustavien tilaryhmien maatalousylijäämä vuosilta 98 ja 982, Useimmissa ryhmissä maatalousylijäämä on kasvanut vuodesta 98. Eniten tulokset ovat parantuneet kasvinviljelytiloilla. Etelä Suomen viljatiloilla maatalousylijäämän kasvu on ollut suurin. Nautakarja ja sikatiloilla on tulosten taso parantunut melko

9 8 Maatalousylijäämä mk/ha vuosina 98 ja EteläSuomi 0 20 ha ha Nautakarja Sika kotieläin Vilja kasvinviljely SisäSuomi alle 20 ha yli 20 ha Nautakarja Sika kotieläin (7 480) (6 650) 4 7 Kasvinviljely EteläPohjanmaa alle 20 ha yli 20 ha Nautakarja Sika (6 409) (7 596) kotieläin (3 582) Kasvinviljely PohjoisSuomi keskimäärin Nautakarja Sika kotieläin Kasvinviljely

10 9 'tasaisesti kautta maan. Kotieläintiloissa on kuitenkin myös ryhmiä, joiden maatalousylijäämä on edellisvuotisesta pienentynyt. Niissä tilaryhmissä, joissa on vähemmän kuin viisi tilaa, on tulokset merkitty, sulkeisiin. Eri tilaryhmien kannattavuuskerroin vuosilta 98 ja 982 on esitetty sivun 0 asetelmassa. Lähes kaikissa tilaryhmissä kannattavuuskerroin on muuttunut samantapaisesti kuin maatalos ylijäämä. Siten kertoimen kasvu on ollut suurin kasvinvilje lytiloilla, etenkin EteläSuomen viljatiloilla. Nautakarja ja sikatiloilla kertoimet ovat edellisvuotisella tasolla tai jonkin verran suurentuneet. Nautakarja ja muissa kotieläintilois sa on myös ryhmiä, joiden kannattavuus on heikentynyt. Kun tarkastellaan tässä tiedonannossa esitettäviä liiketuloksia, on muitettava, että niitä laskettaessa ei kustannuksiin ole luettu veroja eikä velkojen korkoja. Koska velkaisuusaste saattaa vaihdella merkittävästi, eri tuotantosuuntaa edustavissa tilarymissä voi korkojen huomioon ottaminen muuttaa tulosten välisiä suhteita huomattavasti. Usein tulokset tasoittuvat. Eri tuotantosuuntaa harjoittavien kirjanpitotilojen tulokset esitetään alueittain ja tilasuuruusluokittain taulukoissa 9 ja kaikkien kirjanpitotilojen keskimääräiset tuotantosuunnit taiset tulokset taulukoissa 0 ja 0a. Näitä tarkasteltaessa on huomattava, että keskimääräinen tilakoko on eri ryhmissä erilainen. Niiden tilaryhmien varsinaiset liiketulokset, joissa on vähemmän kuin viisi tilaa, on merkitty sulkeisiin.

11 0 Kannattavuuskerroin vuosina 98 ja 982 EteläSuomi ha ha Nautakarja Sika kotieläin Vilja kasvinviljely SisäSuomi alle 20 ha yli 20 ha Nautakarja Sika kotieläin (.59) 0.9 (2.53).33 Kasvinviljely EteläPohjanmaa alle 20 ha yli 20 ha Nautakarja Sika (0.7) kotieläin (0.77).22 Kasvinviljely PohjoisSuomi keskimäärin Nautakarja Sika kotieläin Kasvinviljely

12 Kuvio. Kannattavuuskertoimen kehitys Etelä Suomen alueella vuosina Kann. kerr HA:N TLAT HA:N TLAT YL 30 HA:N TLAT Sika Nautakarja Vilja

13 2 Taulukko EteläSuomi, alle 0 ha () 982 Näutakarja Sika kotieläin Vilja Alut kasvinvilj. Kes ki mää rin Tilojen luku kpl Peltoa käytössä ha/tila Viljålyala % peltoalasta Ruis Våhnä Chra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas juurikasvit ' Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha Ruis Syysvehnä Kevätvehnä 000 ' Chra Kaura Peruna Sokeri juurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Måatalousomaisuus mk/ha Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila ) Velat " ) Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht. T, 0. _ 2.4 Kotieläimiä vht. ny/tila Mäitotuotos kg/lehmä/v ) tästä vuokralle otetun pellon arvo

14 3 Taulukko a EteläSuomi, alle 0 ha () 982 " Nautakarja. Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden rahamenot " niistä uudistuksiin " 4 53 Maatalouden kokonaistuotto Maitotalous mk/ha Nautakarja 447 Siat Siipikarja e! 30 eläimet Kotieläintuotto yhteensä 9 55 Ruis n 3 Vehnä n 20 Ohra 49 Kaura ja sekavilja 85 Peruna 84 JUurikasvit n Muu kasvinviljely 7 Kasvinviljelytuotto yhteensä " 558 Muu tuotto 05 Kokonaistuotto yhteensä ) "Päätuotto" % tuotosta Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj.perh.arv.palkka+johtotyö Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha, 97 Kotieläintyöt 30 juoksevat työt 46 Juoksevat työt yhteensä n 453 niistä: viljelijäperheen miehet it/ha 254 n naiset 99 lapset Maatalouden juoks. tr.työt. t/ha 40 Liikeylijäämä mk/ha Maatalousylijäämä Kannattavuuskerroin kotieläin Vilja kasvinvilj Kes ki näärin ) tästä katokorvaukset mk/ha

15 4 Taulukko 2 EteläSuomi, 0 20 ha () 982 Nautakarja Sika kotieläin Vilja kasvinvilj. Kes ki mää rin Tilojen luku kpl Peltoa käytössä ha/tila Viljelyala % peltoalasta Ruis Våhnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha Ruis Syysvehnä Kevätvåhnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Maatalousomaisuus mk/ha Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset SalaojitUkset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila ) Velat " ) Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht Kotieläimiä yht. ny/tila Måitotuotos ka/lehmä/v ) tästä vuokralle otetun pellon arvo

16 5 Taulukko 2a EteläSuomi, 0 20 ha () 982 Nautakarja Sika kotieläin Vilja kasvinvilj. Kes ki nää rin Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden rahamenot " niistä uudistuksiin " Maatalouden kokonaistuotto Maitotalous mk/ha Nautakarja Siat Siipikarja eläimet Kotieläintuotto yhteensä " Ruis ' Våhnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna JUurikasvit,, ',\ Muu kasvinviljely r, Kasvinviljelytuotto yhteensä " Muu tuotto Kokonaistuotto yhteensä ) " "Päätuotto" % tuotosta Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj.perh.arv.palkka+johtotyö Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintyöt juoksevat työt Juoksevat työt yhteensä,, niistä: viljelijäperheen miehet it/ha naiset lapset Maatalouden juoks. tr.työt t/ha Liikeylijäämä mk/ha Maatalousylijäämä Kannattavuuskerroin ) tästä katokorvaukset mk/ha

17 6 Taulukko 3 EteläSuomi, ha (V) 982 Nautakarja Sika kotieläin Vilja kasvinvilj. Kes ki määrin Tilojen luku kpl Peltoa käytössä ha/tila Viljelyala % peltoalasta Ruis Vehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Maatalousomaisuus mk/ha Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila ) Velat ' ) Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht _ Kotieläimiä yht. ny2tila Mäitotuotos kg/lehmä/v ) tästä vuokralle otetun pellon arvo

18 7 Taulukko 3a EteläSuomi, ha (V) 982 Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden rahamenot " niistä uudistuksiin " Nautakarja Maatalouden kokonaistuotto MaitotRlous mk/ha Nautakarja 2 n Siat Siipikarja 8 eläimet 3 Kotieläintuotto yhteensä Ruis 5 Veimä 77 m Ohra 232.Kaura ja sekavilja m 279 Peruna n Juurikasvit Muu kasvinviljely Kasvinviljelytuotto yhteensä " H Muu tuotto Kokonaistuotto yhteensä ) " "Päätuotto" % tuotosta Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj.perh.arv.paikka+johtotyö Työkustannus yhteensä Ostorehut. Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha 45 Kotieläintyöt 36 juoksevat työt 22 Juoksevat työt yhteensä n 203 niistä: viljelijäperheen miehet it/ha 27 ii naiset 68 lapset 0 Maatalouden juoks. tr.tyde. t/ha 27 Liikeylijäämä mk/ha 65 Maatalousylijäämä KannatiTavnuskerroin Sika kotieläin Vilja kasvinvilj Kes ki määrin C 3 08E C E ( 9 2( 5d 0( 4S 24 8; 3 73; 0.9; ) tästä katokorvaukset mk/ha

19 8 Taulukko 4 EteläSuomi, yli 30 ha (VV Nautakarja Sika kotieläin Vilja kasvinvilj. Kes ki mää rin Tilojen luku kpl Peltoa käytössä ha/tila Viljelyala % peltoalasta Ruis Vehnä Chra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Maatalousomaisuus mk/ha Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yns Maa Yhteensä Varat mk/tila ) Velat " ) Velat % varoista Vucden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht Kotieläimiä yht. ny/tila Maitotuotos kg/lehmä/v ) tästä vuokralle otetun pellon arvo

20 9 Taulukko 4a EteläSuomi, yli 30 ha (VV) 982 Maatalouden råhatulot mk/tila Maatalouden rahamenot " niistä uudistuksiin " Maatalouden kokonaistuotto Maitotalous Nautakarja Siat Siipikarja eläimet Kotieläintuotto yhteensä Ruis Vehnä Ohra Kaura ja såkavilja mk/ha n n n n n,, Peruna Juurikasvit Muu kasvinviljely Kasvinviljelytuotto yhteensä " Muu tuotto t, Kokonaistuotto yhteensä ) " "Päätuotto" % tuotosta Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj.perh.arv.palkka+johtotyö Työkustannus yhteensä Ostordhut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone ja kalustokustannus Råkennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintyöt juoksevat työt " Juoksevat työt yhteensä niistä: viljelijäperheen miehet it/ha naiset H lapset,, Maatalouden juoks. tr.työt. t/ha Liikeylijäämä Maatalousylijäämä Kannattavuuskerroin mk/ha Nautakarja Sika kotieläin Vilja kasvinvilj Kes ki määrin ) tästä katokorvaukset mk/ha

21 20 Taulukko 5 SisäSuomi, alle 20 ha () 982 Nautakarja ' Sika kotieläin Kasvinvilj. Kes ki mää rin Tilojen luku kpl Peltoa käytössä ha/tila Viljelyala % peltoalasta _ Ruis Vehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Maatalousomaisuus mk/ha. Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila ) Velat " ) Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja vht. n Kotieläimiä yht. ny/tila Maitotuotos kg/lehmä/v 5 793, ) tästä vuokralle otetun pellon arvo

22 2 Taulukko 5a SisäSuomi, alle 20 ha () 982 Nautakarja. ' Sika ' kotieläin Kasvinvilj. Keskimäärin Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden rahamenot " niistä uudistuksiin " Maatalouden kokonaistuotto Maitotalous mk/ha Nautakarja Siat n Siipikarja eläimet Kotieläintuotto yhteensä n Ruis Vehnä Ohra,, Kaura ja sekavilja Peruna Juurikasvit n Muu kasvinviljely n Kasvinviljelytuotto yhteensä " Muu tuotto Kokonaistuotto yhteensä ) " "Päätuotto" % tuotosta Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj.perh.arv.palkka+johtotyö Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintyöt juokåevat työt Juoksevat työt yhteensä niistä: viljelijäperheen miehet it/ha naiset u lapset 2 0 Maatalouden juoks. tr.työt t/ha Liikeylijäämä mk/ha Maatalousylijäämä " Kannattavuuskerroin ) tästä katokorvaukset mk/ha

23 22 Taulukko 6 SisäSuomi, yli 20 ha (TVV) 982 Nåutakarja Sika kotieläin Kasvinvilj. Kes ki määrin Tilojen luku kpl Peltoa käytössä ha/tila Viljelyala % peltoalasta Ruis Vehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas juurikasvit NUrni Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha Ruis Syysvåhnä Kevätvöhnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Maatalousomaisuus mk/ha Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila ) Velat " ) Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht Kotieläimiä yht. ny/tila Måitotuotos ka/lehmä/v ) tästä vuokralle otetun pellon arvo

24 23 Taulukko 6a SisåSuomi, yli 20 ha (STV) 982 Nautåkarja Sika kotieläin Kasvinvilj. Kes ki nää rin Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden rahamenot " niistä uudistuksiin " Maatalouden kokonaistuotto Maitotalous nk/ha Nautakarja Siat,, Siipikarja,, eläimet Kotieläintuotto yhteensä,, Ruis,, Våhnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna JUurikasvit Muu kasvinviljely,, Kasvinviljelytuotto yhteensä " Muu tuotto Kokonaistuotto yhteensä ) " "Päätuotto" % tuotosta Liikåkustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj.perh.arv.palkka+johtotyö Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintyöt H juoksevat työt Juoksevat työt yhteensä niistä: viljelijäperheen miehet it/ha naiset lapset,, Maatalouden juoks. tr.työt t/ha Liikeylijäämä mk/ha Måatalousylijäämä Kannattavuuskerroin ) tästä katokorvaukset mk/ha

25 24 Taulukko 7 EteläPohjanmaa, alle 20 ha () 982 Nautakarja Sika kotieläin Kasvinvilj. Kes ki määrin Tilojen luku kpl Peltoa käytössä ha/tila Viljelyala % peltoalasta Ruis Vehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokeri juurikas juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Maatalousomaisuus mk/ha Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila ) Velat " ) Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila T Sikoja yht Kotieläimiä yht. ny/tila, maitotuntne ka/lehmä/v ) tästä vuokralle otetun pellon arvo

26 25 Taulukko 7a EteläPohjanmaa, alle 20 ha () 982 Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden rahamenot " niistä uudistuksiin " Maatalouden kokonaistuotto Maitotalous mk/ha Nautakarja Siat,, Siipikarja eläimet,, Kotieläintuotto yhteensä,, Ruis,, Vehnä,, Ohra Kaura ja sekavilja,, Peruna,, Juurikasvit Muu kasvinviljely Kasvinviljelytuotto yhteensä " Muu tuotto Kokonaistuotto yhteensä ) " "Päätuotto" % tuotosta Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj.perh.arv.paikka+johtotyö Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintyöt,, juoksevat työt Juoksevat työt yhteensä,, niistä: viljelijäperheen miehet it/ha naiset lapset Maatalouden juoks. tr.työt t/ha Liikeylijäämä ' Maatalousylijäämä mk/ha Nautåkarja _ ' Sika ( 82) (7 596) ( 0.88) kotieläin Kasvinvilj Kes ki näärin ) tästä katokorvaukset mk/ha

27 26 Taulukko 8 EteläPohjanmaa, yli 20 ha (VV) 982 Nautakarja Sika kotieläin Kasvinvilj. Kes ki määrin Tilojen luku kpl Peltoa käytössä ha/tila Viljelyala % peltoalasta Ruis Vehnä Chra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Maatalousomaisuus mk/ha Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila ) Velat " ) Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht Kotieläimiä yht. ny/tila Maitotuotos kailehmäiv ) tästä vuokralle otetun pellon arvo

28 27 Taulukko 8a EteläPohjanmaa, yli 20 ha (VV) 982 Nautakarja Sika kotieläin Kasvinvilj. Kes ki mää rin Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden rahamenot " niistä uudistuksiin " Maatalouden kokonaistuotto Maitotalous mk/ha Nautakarja Siat Siipikarja eläimet " Kotieläintuotto yhteensä Ruis Våhnä Ohra Kaura ja såkavilja Peruna Juurikasvit Muu kasvinviljely Kasvinviljelytuotto yhteensä " Muu tuotto Kokonaistuotto yhteensä ) " "Päätuotto" % tuotosta Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj.perh.arv.palkka+johtotyö Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet _ 764 Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintyöt juoksevat työt Juoksevat työt yhteensä" niistä: viljelijäperheen miehet it/ha naiset lapset Maatalouden.juoks. tr.työt t/ha Liikeylijäämä mk/ha ( 666) Maatalousylijäämä (3 582) TTrin*4~7clerrnin (.22) ) tästä katokorvaukset mk/ha

29 28 Taulukko 9 PohjoisSuomi, keskimäärin 982 Nautakarja Sika kotieläin Kasvinvilj. Kes ki määrin Tilojen luku kpl Peltoa käytössä ha/tila Viljelyala % peltoalasta Ruis Vehnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala Sadot kg/ha Ruis Syysvehnä _ Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokeri juurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Maatalousomaisuus mk/ha Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila ) Velat " ) Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht Kotieläimiä yht. ny/tila Maitotuotos ka/lehmä/v ) tästä vuokralle otetun pellon arvo

30 29 Taulukko 9a PohjoisSuomi, keskimäärin 982 Nautakarja Sika kotieläin Kasvinvilj. Kes ki mää rin Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden råhamenot " niistä uudistuksiin " Maatalouden kokonaistuotto Maitotalous mk/ha Nautakarja Siat Siipikarja eläimet Kötieläintuotto yhteensä" Ruis n 8 _ 57 5 Vehnä., Ohra Kaura ja sekavilja u Peruna u Jturikasvit Muu kasvinviljely Kasvinviljelytuotto yhteensä " Muu tuotto Kokonaistuotto yhteensä ) " "Päätuotto" % tuotosta Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj.pPrh.arv.paikka+johtotyö Työkustannus yhteensä Ostorehut Cstolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintyöt juoksevat työt Juoksevat työt yhteensä niistä: viljelijäperheen miehet it/ha naiset lapset 0 Maatalouden juoks. tr.työt t/ha Liikeylijäämä mk/ha Maatalousylijaamä Kannattavuuskerroin ) tästä katokorvaukset mk/ha

31 30 Taulukko 0 Kaikki kirjanpito, keskimäärin 982 Nautakarja Sika kotieläin Vilja kasvinvilj. Kes ki määrin Tilojen luku kpl Peltoa käytössä ha/tila Viljelyala % peltoalasta Ruis Vehnä Chra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala ,2 Sadot kg/ha Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Maatalousomaisuus mk/ha Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä Varat mk/tila ) Velat " ) Velat % varoista Vuoden alussa: Lehmiä kpl/tila Sikoja yht Kotieläimiä yht. ny/tila mi niiininq len. / phmä Ar C ) tästä vuokralle otetun pellon arvo

32 3 Taulukko 0a Kaikki kirjanpito, keskimäärin 982 Nautakarja Sika kotieläin Vilja Kaski kasvin määrin vilj. Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden rahamenot " niistä uudistuksiin " Maatalouden kokonaistuotto Maitotalous mk/ha Nautakarja Siat Siipikarja eläimet Kotieläintuotto yhteensä " Ruis, Våhnä n Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Juurikasvit Muu kasvinviljely Kasvinviljelytuotto yhteensä " Muu tuotto Kokonaistuotto yhteensä ) " "Päätuotto" % tuotosta Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj.perh.arv.palkka+johtotyö Työkustannus yhteensä Ostorehut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tarvikekustannus yhteensä Kone ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintyöt juoksevat työt Juoksevat työt yhteensä u niistä: viljelijäperheen miehet it/ha naiset u lapset" 0 0 Maatalouden, juoks. tr. työt t/ha Liikeylijäämä mk/ha Maatalousylijäämä Kannattavuuskerroin ) tästä katokorvaukset mk/ha

33 32 Siipikarja vuonna 982 Tuotantosuunnittaisessa tarkastelussa on kirjanpitotilojen aineistosta selvitelty viime vuosina myös siipikarjatilojen taloutta. Näihin tiloihin on otettu mukaan, joilla siipikarjatalouden tuotto on ollut vähintään 30 % maatalouden kokonaistuotosta. Keskimääräinen osuus kokonaistuotosta on kuitenkin huomattavasti korkeampi, tarkasteluvuonna 7. %. Vuonna 982 siipikarjatiloja oli 25. Lukumäärä pieneni edellisvuotisesta 4:ä. Tilat jakaantuivat eri tutkimusalueiden ja suuruusluokkien kesken seuraavasti: Siipikarja suuruusluokittain vuonna 982 0ha 020ha 2030ha 3050ha yli 50ha EteläSuomi SisäSuomi 2 EteläPohjanmaa 3 Yhteensä Koska tilamäärä on näin pieni, on käsitelty yhtenä ryhmänä kuten ennenkin. Edellä esitetty asetelma osoittaa, että tilojen koko vaihtelee varsin paljon. Keskimääräinen tilakoko oli ha. Myös tilakohtaisessa kanamäärässä on vaihtelua. Tarkasteluvuoden alussa tiloilla oli keskimäärin 270 kanaa. Koska siipikarja ovat pääasiassa Etelä ja SisäSuomen tutkimusalueilla, on taulukoihin ja a otettu vertailurvhmiksi näiden alueiden 020 ha:n ja 2030 ha:n. Pellon

34 33 käytön jakaantuminen poikkeaa entiseen tapaan selvästi vertailuryhmistä. Siipikarja viljelevät selvästi enemmän viljaa ja nurmiala on vastaavasti pienempi. Satotaso on korkeampi kuin vertailuryhmissä. Maatalouden kokonaistuotto on mk/ha, josta kotieläintuoton osuus on mk eli 73 % ja kasvinviljelytuoton mk eli 22 %. Kotieläintuotto on lähes kokonaan siipikarjatuottoa, kasvinviljelytuotto sen sijaan jakaantuu useille kasveille. Liikekustannuksesta ostorehujen osuus on lähes 45 %. Vertailuryhmässä vastaava osuus on 2025 %:n välillä. Koko tarvikekustannus on siipikarjatiloilla huomattavasti suurempi kuin vertailuryhmissä. Työkustannus sen sijaan on selvästi pienempi. Seuraavassa asetelmassa esitetään eräitä tietoja siipikarjatiloilta vuosilta Eräitä tietoja siipikarjatiloilta Tilaluku Tilakoko ha/tila Kanoja vuoden alussa Keskisato ry/ha Maatalouden kokonaistuotto mk/ha siitä siipikarjatuotto u Maatalouden liikekustannus mk/ha siitä ostorehut Liikeylijäämä mk/ha Maatalousylijäämä Kannattavuuskerroin

35 Taulukko 34 Siipikarjataloutta harjoittavien tilojen tuloksia sekä Etelä ja SisäSuomen 0 20 ja ha:n kaikkien kirjanpitotilojen tulokset Siipikarja EteläSuomi Kirjanpito keskimäärin SisäSuomi ha 2030 ha 020 ha 2030 ha lojen luku kpl eltoa käytössä ha/tila iljelyala % peltoalasta Ruis Vahnä Ohra Kaura ja sekavilja Peruna Sokerijuurikas Alut juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltoala adot kg/ha Ruis Syysvehnä Kevätvehnä Ohra Kaura Peruna Sokerijuurikas Heinä ' ato keskimäärin ry/ha aatalousomaisuus mk/ha Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto Talousrakennukset Salaojitukset yms Maa Yhteensä arat mk/tila ) alat " ) alat % varoista uoden alussa: Lehmiä Sikoja yht. kpl/tila n Kanojen luku n Eläimiä yht. nv/tila aitotuotos kg/lehmä/v tästä vuokralle otetun pellon arvo

36 Taulukko a 35 Siipikarjataloutta harjoittavien tilojen tuloksia sekä Etelä ja SisäSuomen 0 20 ja ha:n kaikkien kirjanpitotilojen tulokset 982 Siipikarja Kirjanpito keskimäärin EteläSuomi SisäSuomi 020 ha 2030 ha 020 ha 2030 ha Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden rahamenot " niistä uudistuksiin " Maatalouden kokonaistuotto Maitotalous mk/ha E Nautakarja Siat tt E Siipikarja tt , eläimet tt Kotieläintuotto yhteensä E Ruis C Våhnä tt : Ohra C Kaura ja sekavilja E Peruna E Juurikasvit E Muu kasvinviljely S Kasvinviljelytuotto yhteensä " S Muu tuotto Kokonaistuotto yhteensä ) " E "Päätuotto" % tuotosta 7. Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj.perh.arv.palkka+johtotyö E Työkustannus yhteensä C Ostorehut E Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus :" Tarvikekustannus yhteensä E Kone ja kalustokustannus Rakennuskustannus : Muu liikekustannus : Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha E Kotieläintyöt C juoksevat työt ti E Juoksevat työt yhteensä : niistä: viljelijäperheen miehet it/ha S naiset tt lapset ( Maatalouden juoks. tr.työt t/ha E Liikeylijäämä mk/ha , Måatalousylijäämä te : Kannattavuuskerroin : ) tästä katokorvaukset mk/ha

37 36 Naudanliha vuonna 982 Koska naudanlihan tuotantoa koskevien tietojen tarve on lisääntynyt, on kirjanpitoaineistosta viime vuosina selvitetty tämän tuotannon taloutta. Kirjanpitoaineistosta on poimittu ne, joilla naudanlihan tuoton osuus maatalouden kokonaistuotosta on ollut vähintään 50 %. Vuonna 982 oli aineistossa tämän ryhmän tiloja kaikkiaan 98. Vastaava lukumäärä edellisenä vuonna oli 88. Koska tuottajahintataso on PohjoisSuomessa korkeampi ja koska rehuntuotannon edellytykset ovat siellä erilaiset kuin maan muissa osissa, on PohjoisSuomen naudanliha käsitelty erillisenä ryhmänä. Naudanliha (naudanlihan tuotto yli 50 % kokonaistuotosta) jakaantuivat eri suuruusluokkiin seuraavasti: Naudanlihatilojen luku vuonna 982 0ha 020ha 2030ha 3050ha yli 50ha EteläSuomi SisäSuomi EteläPohjanmaa 2 4 PohjoisSuomi Yhteensä Seuraavassa asetelmassa esitetään eräitä tietoja naudanlihatiloilta vuosilta 98 ja 982. Taulukoissa 2 ja 2a on esitetty naudanlihan tuotantoon erikoistuneiden tilojen tuloksia vuodelta 982.

38 37 Eräitä tietoja naudanlihatiloilta Alle 20 ha:n TilalUku Tilakoko ha/tila Koko maa ilman PohjoisSuomea PohjoisSuomi Keskisato ry/ha ' Vuoden alussa nautakarjaa ny/tila Kokonaistuotto mk/ha siitä nautakarjatuotto " Liikekustannus mk/ha siitä työkustannus ostorehut n Liikeylijäämä mk/ha Maatalousylijäämä Kannattavuuskerroin Yli 20 ha:n Tilaluku Tilakoko ha/tila Keskisato ry/ha Vuoden alussa nautakarjaa ny/tila ' 30.8 Kokonaistuotto mk/ha siitä nautakarjatuotto Liikekustannus mk/ha siitä työkustannus ostorehut Liikeylijäämä mk/ha ,Maatalousylijäämä Kannattavuuskerroin

39 38 Taulukko 2 Eräitä tietoja naudanlihan tuotantoon erikoistuneilta tiloilta Tilojen luku kpl Peltoa käytössä ha/tila Viljelyala % peltoalasta Ruis Våhnä Chra Kaura ja såkavilja Peruna Sokeri juurikas MUut juurikasvit Nurmi Kesanto Muu peltnala Sadot kg/ha Ruis Syysvahnä Kevätvåhnä Chra Kaura Peruna Sokeri juurikas Heinä Sato keskimäärin ry/ha Maatalousomaisuus mk/ha Varastot Kotieläimet Koneet ja kalusto TalousrakennUkset SalaojitUkset yms. Maa Yhteensä Varat mk/tila ) Velat " ) Velat % varoista Vuoden alussa: Sonneja kpl/tila Lähniiä Hiehoja Mulleja Vasikoita Nautakarjaa yht. ny/tila Kotieläimiä yht. ny/tila Koko maa ilman PohjoisSuomea yli 50 % alle 20 ha yli 20 ha PohjoisSuomi yli 50 % alle 20 ha yli 20 ha Koko maa keskimäärin yli 50 % ) tästä vuokralle otetun pellon arvo

40 Taulukko 2a 39 Eräitä tietoja naudanlihan tuotantoon erikoistuneilta tiloilta Maatalouden rahatulot mk/tila Maatalouden rahamenot " niistä uudistuksiin " Maatalouden kokonaistuotto Maitotalous mk/ha Nautakarja,, Siat,, Siipikarja,, eläimet Kotieläintuotto yhteensä,, Ruis Vehnä,, Ohra Kaura ja sekavilja,, Peruna,, JUurikasvit,, Muu kasvinviljely,, Kasvinviljelytuotto yhteensä " Muu tuotto Kokonaistuotto yhteensä ) " "Päätuotto" % tuotosta Liikekustannus mk/ha Maksetut palkat Vilj.perh.arv.palkka+johtotyö Työkustannus yhteensä Ostoråhut Ostolannoitteet Muu tarvikekustannus Tärvikekustannus yhteensä Kone ja kalustokustannus Rakennuskustannus Muu liikekustannus Liikekustannus yhteensä Kasvinviljelytyöt it/ha Kotieläintyöt juoksevat työt Juoksevat työt yhteensä niistä: viljelijädetheen miehet it/ha naiset ir lapset Maatalouden juoks. tr.työt t/ha Liikeylijäämä Maatalousylijäämä Karmattavuuskerroin mk/ha Koko maailman PohjoisSuomea yli 50 % alle 20 ha yli 20 ha Pohjoi ssuomi yli 50 % alle 20 ha yli 20 ha Koko maa keskimäärin yli 50 % ) tästä katokorvaukset mk/ha

41 W85/VAPK SBN SSN

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA u MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKI MU SLAITOK SEN TIEDONANTOJA N:o 122 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 122 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA

Lisätiedot

IMMIN AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TIEDONANTOJA 176 1992 TILIVUOSI 1990

IMMIN AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TIEDONANTOJA 176 1992 TILIVUOSI 1990 IMMIN TIEDONANTOJA 76 992 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 990 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 31 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 31 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 200 1995

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 TIEDONANTOJA 200 1995 TIEDONANTOJA 200 1995 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA KIRJANPITOTILOJEN TUOTANTOSUUNNITTAISIA TULOKSIA TILIVUOSI 1993 MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE,

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 35 THE AGRICULTURALECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 31 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN

Lisätiedot

Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968

Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 19 66. Helsinki 1968 Maatalouden taloudellisen 'tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 8 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 66 Helsinki 968 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa mukana

Lisätiedot

.Maataloåden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N:o 12. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta Helsinki 1970

.Maataloåden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N:o 12. Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta Helsinki 1970 .Maataloåden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N:o 2 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 6 8 Helsinki 970 Alkusanat Tässä moniste essa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa mukana

Lisätiedot

Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4. Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 1 9 6 3 / 6 4.

Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4. Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 1 9 6 3 / 6 4. Maatalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja N2 4 Kirjanpitotilojen tuloksia, tilivuodelta 9 6 3 / 6 4 Helsinki 965 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa

Lisätiedot

Maaalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 3. tilivuodelta / 6 3. Helsinki 1964

Maaalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 3. tilivuodelta / 6 3. Helsinki 1964 Maaalouden taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 6 2 / 6 Helsinki 96 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään aikaisempaan tapaan maatalouden kannattavuustutkimuksessa

Lisätiedot

Kirjanpitotilojen tuloksia

Kirjanpitotilojen tuloksia MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS 220.1997 Tutkimuksia AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE Finland Research reports LANTBRUKS- EKONOMISKA FORSKNINGS- ANSTALTEN Undersökningar Kirjanpitotilojen

Lisätiedot

Luomutuotannon kannattavuudesta

Luomutuotannon kannattavuudesta Luomutuotannon kannattavuudesta Kauko Koikkalainen, tutkija Luomuinstituutti, 31.3.2015, Mikkeli Esityksen sisältö Vähän perusteita Vähän maatalouspolitiikkaa Toteutunutta kannattavuutta kannattavuuskirjanpitoaineiston

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 29 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 29 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1971

Lisätiedot

ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN KIRJANPITOVILJELMIEN TALOUDESTA VUONNA 1968

ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN KIRJANPITOVILJELMIEN TALOUDESTA VUONNA 1968 MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 14 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 14 ERI TUOTANTOSUUNTAA HARJOITTAVIEN KIRJANPITOVILJELMIEN TALOUDESTA

Lisätiedot

Siipikarjatilojen rakenteesta ja taloudesta

Siipikarjatilojen rakenteesta ja taloudesta Siipikarjatilojen rakenteesta ja taloudesta Timo Karhula Luonnonvarakeskus 25.10.2017 Rakennekehitys vuoteen 2030 Tuotantomäärät, tuottaja- ja kuluttajahinnat Maatalouden kokonaislaskenta Siipikarjatilojen

Lisätiedot

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua

Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Varsinais-Suomen luomu ja maakuntien välistä vertailua Piikkiö 28.11.2016 Ympäristöagrologi Erkki Aro Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä maakunnittain vuonna 2015, kpl %, Luke Lappi; 1404; 3 % Päijät-Häme;

Lisätiedot

Tutkimustulosten merkitys kuminantuotannon kannattavuuteen

Tutkimustulosten merkitys kuminantuotannon kannattavuuteen Tutkimustulosten merkitys kuminantuotannon kannattavuuteen Timo Karhula MTT Taloustutkimus PAREMPAA SATOA KUMINASTA -seminaari 12.11.2012 Loimaa, 19.11.2012 Ilmajoki Suomen maatalouden perusongelma Maatalouden

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 27 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 27 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1970

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KAIN NATTAVUUDE STA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KAIN NATTAVUUDE STA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 32 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RE.S.EARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 32 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KAIN NATTAVUUDE STA TILIVUOSI

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 3.11.2008 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 3.11.2008 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä 3.11.2008 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista ilman

Lisätiedot

Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa

Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa Juurikastilastojen viljelykierrot Suomessa Viljelykierto - Energiaa sokerintuotantoon hankkeen koulutus Tuorla, Maaseutuopisto Livia 27.11.2013 Säkylä, Ravintola Myllynkivi 28.11.2013 Marjo Keskitalo,

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Tutkimusmenetelmä:

Viljasatotutkimus. Tutkimusmenetelmä ja -aineisto. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Tutkimusmenetelmä: Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä 30.10.2009 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 42 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 42 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KA:\:NATTAVUUDESTA TILIVUOSI

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 44 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, No. 44 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1978

Lisätiedot

Viljamarkkinanäkymät. Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä

Viljamarkkinanäkymät. Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä Viljamarkkinanäkymät Sadonkorjuuseminaari 2011 Tapani Yrjölä Vehnän tuotanto Markkinoiden epävarmuus väheni tuotannon kasvun seurauksena Vientimarkkinoiden tarjonta kasvaa Tuotannon kasvu Mustanmeren alueella,

Lisätiedot

Luomukasvintuotannon kannattavuus. ProAgria Etelä-Suomen viljelyryhmien tuloksia. Vyr Luomuviljaseminaari Salo

Luomukasvintuotannon kannattavuus. ProAgria Etelä-Suomen viljelyryhmien tuloksia. Vyr Luomuviljaseminaari Salo Luomukasvintuotannon kannattavuus ProAgria Etelä-Suomen viljelyryhmien tuloksia. Vyr Luomuviljaseminaari Salo Luomukasvintuotannon kannattavuus Luomumallasohraa 2017 Lohkon sato 2330 kg/ha 2 Luomukasvintuotannon

Lisätiedot

Kumina on kilpailukykyinen kasvi Pohjolassa

Kumina on kilpailukykyinen kasvi Pohjolassa Kumina on kilpailukykyinen kasvi Pohjolassa Timo Karhula MTT Taloustutkimus Kuminasta kilpailukykyä Kymmenellä askeleella keskisato nousuun seminaarit 25 ja 27.3.2014 Kumina Asema maailmalla Viennin arvo

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 51 PUBLICATIOÅTS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, No. 51 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUODET

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 5 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 5 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1961/62

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 46 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, No. 46 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUODET 1979-1981

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Tuusniemi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9.

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Tuusniemi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9. Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita 9.9.3 8 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita 9.9.3 8 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Ansiotulorakenne * kunnan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Siilinjärvi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9.

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Siilinjärvi Tuottajaliitto: POHJOIS-SAVO. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 19.9. Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Siilinjärvi 19.9.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Siilinjärvi 19.9.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

Peltobioenergiapotentiaali Suomessa ja Satakunnassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos

Peltobioenergiapotentiaali Suomessa ja Satakunnassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos Peltobioenergiapotentiaali Suomessa ja Satakunnassa Hannu Mikkola Helsingin yliopisto, maataloustieteiden laitos Biotaloudella lisäarvoa maataloustuotannolle Loimaa 16.4.2013 Suomen maatalousmuseo Sarka

Lisätiedot

Viljantuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa 18.11.2013. Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala

Viljantuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa 18.11.2013. Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala Viljantuotannon näkymät Pohjois-Karjalassa 18.11.2013 Toiminnanjohtaja Vilho Pasanen MTK Pohjois-Karjala 1 ELY-keskus: Pohjois-Karjala Ansiotulorakenne 2011 * Perustietoja: 2012 2 584 milj. Maatalous Metsä

Lisätiedot

I kyä MAATALOUDEN KANNATTAVUUS JA RAHALIIKE MAITOTILOILLA ETELÄ-SUOMESSA VUONNA 1986 TIEDONANTOJA 145 1989 MATIAS TORVELA JA OSSI ALA-MANTILA

I kyä MAATALOUDEN KANNATTAVUUS JA RAHALIIKE MAITOTILOILLA ETELÄ-SUOMESSA VUONNA 1986 TIEDONANTOJA 145 1989 MATIAS TORVELA JA OSSI ALA-MANTILA I kyä TIEDONANTOJA 145 1989 MAATALOUDEN KANNATTAVUUS JA RAHALIIKE MAITOTILOILLA ETELÄ-SUOMESSA VUONNA 1986 MATIAS TORVELA JA OSSI ALA-MANTILA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS

Lisätiedot

Kasvihuonetuotannon kannattavuus

Kasvihuonetuotannon kannattavuus Kasvihuonetuotannon kannattavuus Tutkija Anu Koivisto, LUKE Esitelmän rakenne 1. Toimialakatsaus 2. Kannattavuus 3. Vakavaraisuus 2 Teppo Tutkija 28.10.2015 1. Toimialakatsaus 3 Teppo Tutkija 28.10.2015

Lisätiedot

Satoennuste. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Satoennuste ( )

Satoennuste. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Satoennuste ( ) Satoennuste Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman.11.01 101 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy VYR Satoennuste (1011) 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n= Kokonaisvastaajanäyte 1 0 vastaajaa vastausprosentti

Lisätiedot

Maatalouden. taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 5. Helsinki 1966

Maatalouden. taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 5. Helsinki 1966 Maatalouden. taloudellisen tutkimuslaitoksen tiedonantoja M 5 Kirjanpitotilojen tuloksia tilivuodelta 9 6 4 / 6 5 Helsinki 966 Alkusanat Tässä monisteessa esitetään maatalouden kannattavuustutkimuksessa

Lisätiedot

Siipikarjatilojen kannattavuus

Siipikarjatilojen kannattavuus Siipikarjatilojen kannattavuus Timo Karhula Luonnonvarakeskus Suomen Siipikarjaliiton vuosikokous- ja seminaaripäivä Tampereella 31.3.2016 Siipikarjasektori ja hallinnollinen taakka Tuotantomäärät, tuottaja-

Lisätiedot

Kuminanviljelyn taloudellinen kilpailukyky

Kuminanviljelyn taloudellinen kilpailukyky Kuminanviljelyn taloudellinen kilpailukyky Timo Karhula MTT Taloustutkimus KUMINAN SATOVAIHTELUIDEN JÄLJILLÄ -seminaari 23.11.2011 Hyvinkää, 24.11.2011 Ilmajoki Kumina ja käytössä oleva maatalousmaa Kumina

Lisätiedot

Luomu50. Toimittajatilaisuus, Säätytalo Kauko Koikkalainen, MTT.

Luomu50. Toimittajatilaisuus, Säätytalo Kauko Koikkalainen, MTT. Luomu50 - mitä tarkoittaisi, jos 50 % viljelyalasta siirtyisi luomuun Toimittajatilaisuus, Säätytalo 30.01.2012 Kauko Koikkalainen, MTT kauko.koikkalainen@mtt.fi 27.1.2012 Taustaa selvitykselle MMM:n tilaama

Lisätiedot

Satoennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 29.10.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Satoennuste 2013 TNS

Satoennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 29.10.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Satoennuste 2013 TNS Satoennuste 0 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman.0.0 00 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Satoennuste 0 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n= Kokonaisvastaajanäyte 00 vastaajaa vastausprosentti oli

Lisätiedot

Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena

Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena KANSANHUOLTOMINISTERIÖ 3. 4. 1943. TIEDOITUSTOIMISTO Puheselostus N:o 22 Leipäviljan ja perunan luovutusjärjestelmä satokautena 1943 44. Vuonna 1943 alkavana satokautena tulee leipäviljan ja perunan luovutusvelvollisuus

Lisätiedot

IMiiiiil AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TIEDONANTOJA 163 1991

IMiiiiil AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA TIEDONANTOJA 163 1991 IMiiiiil TIEDONANTOJA 163 1991 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE FINLAND RESEARCH REPORTS 163 1991 ILTI lui d 1 TIEDONANTOJA

Lisätiedot

Sikamarkkinoiden taustoitus tilatason näkökulmasta

Sikamarkkinoiden taustoitus tilatason näkökulmasta Sikamarkkinoiden taustoitus tilatason näkökulmasta Ari Nopanen Toimitusjohtaja ProAgria Liha Osaamiskeskus p. 0400-432582 ari.nopanen@proagria.fi Keskeiset näkökulmat Markkinatilanteesta johtuen sikatilojen

Lisätiedot

Vuokrapellon oikea hinta. ProAgria Keski-Pohjanmaa Talousagronomi Tapio Salmi

Vuokrapellon oikea hinta. ProAgria Keski-Pohjanmaa Talousagronomi Tapio Salmi Vuokrapellon oikea hinta ProAgria Keski-Pohjanmaa Talousagronomi Tapio Salmi Pelto Pelto on keskeinen tuotantotekijä Hyvä rehuomavaraisuus luo pohjan hyvälle kannattavuudelle Lannan levitysala vaaditaan

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 7 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 7 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1963/64

Lisätiedot

Kylvöalaennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 5.3.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2013 (221100187)

Kylvöalaennuste 2013. Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman 5.3.2013. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2013 (221100187) Kylvöalaennuste 2013 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman 5.3.2013 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=614 Kokonaisvastaajanäyte 2 300 vastaajaa vastausprosentti

Lisätiedot

TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA. Kiikoinen

TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA. Kiikoinen SFS-ISO 2252 -sertifioitu TILASTOTIETOA SATAKUNNASTA Satakunta Kiikoinen 21.3.212 Reijo Pirttijärvi Työ 221196-11 Maatilatalouden tietoa kunnittain, ELYkeskuksen ja tuottajaliiton alueella Aikasarjatietoa

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 14 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N3 14 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1967

Lisätiedot

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille

Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Suomen Siipikarjaliiton seminaaripäivä Scandic Tampere City Tampere 31.3.2016 Kannattavuuskirjanpito mahdollisuutena siipikarjatiloille Arto Latukka Laskentatoimen päällikkö Tilastopalvelut -yksikkö Luonnonvarakeskus,

Lisätiedot

Satokysely Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Satokysely 2016 TNS

Satokysely Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. Satokysely 2016 TNS Petri Pethman 8.11.2016 221100472 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=552 Kokonaisvastaajanäyte 2 135 vastaajaa Kohderyhmä ja otanta Aktiivimaanviljelijät Näytelähde:

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA ERIPAINOS REPRINT MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 34 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 34 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

Lisätiedot

Kannattavuus on avainasia. Krister Hildén

Kannattavuus on avainasia. Krister Hildén Kannattavuus on avainasia Krister Hildén - 1 2 3 4 Kaikki Pinta-ala, ha yhteensä 713,7 965,7 1042 1082,1 3803,5 Lohkoja, kpl 198 196 196 196 786 Sadon määrä kg/ha tai ry/ha 4725,4 4552 4352 4211,9 4433

Lisätiedot

Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit. Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus

Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit. Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus Luomunaudanlihantuotannon talous tilastot ja mallit Timo Lötjönen, MTT Ruukki Kauko Koikkalainen, MTT Taloustutkimus Esityksen sisältö: 1. Johdanto (mm. uusi luomutuki) 2. Luomun kannattavuus tilastojen

Lisätiedot

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 41 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 41 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1976

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN JULKAISUJA N:o 6 PUBLICATIONS OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 6 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUOSI 1962/63

Lisätiedot

Nurmisiementuotannon kannattavuus

Nurmisiementuotannon kannattavuus Nurmisiementuotannon kannattavuus Pasi Nummela ProAgria Länsi-Suomi Kasvinviljelytilojen kannattavuus Vaihtelu suurta - millä oletuksin lasketaan; sato, kustannukset, viljelytekniikka Tilojen välillä (viljelymenetelmät,

Lisätiedot

Suomen maatalouden muutos EU-aikana

Suomen maatalouden muutos EU-aikana Suomen maatalouden muutos EU-aikana Professori Jyrki Niemi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Latokartanonkaari 9 00790 Helsinki, Finland e-mail: jyrki.niemi@mtt.fi Mitä suomalaisessa maa-

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Posio ELY-keskus: Lappi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Posio ELY-keskus: Lappi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Posio ELY-keskus: Lappi 2.1.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 2 Posio Ansiotulorakenne

Lisätiedot

Ratkaisuna luomun lisääminen? Mistä kannattavuutta kestävästi? Juva 16.4.2012 Kauko Koikkalainen, MTT

Ratkaisuna luomun lisääminen? Mistä kannattavuutta kestävästi? Juva 16.4.2012 Kauko Koikkalainen, MTT Ratkaisuna luomun lisääminen? Mistä kannattavuutta kestävästi? Juva 16.4.2012 Kauko Koikkalainen, MTT 23.4.2012 www.mt t.f i MTT Taloustutkimus, Latokartanonkaari 9, 00790 Helsinki puh. 020 772 004 s-posti:

Lisätiedot

TYÖVOIMA 2013. Maa- ja puutarhatalouden TILASTOVAKKA. Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä. Työntekijöiden ja tehdyn työn määrä

TYÖVOIMA 2013. Maa- ja puutarhatalouden TILASTOVAKKA. Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä. Työntekijöiden ja tehdyn työn määrä Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä Työntekijöiden ja tehdyn työn määrä Viljelijöiden ikä ja koulutus TILASTOVAKKA Tietoja maa- ja elintarviketaloudesta Maa- ja puutarhatalouden TYÖVOIMA 2013 www.maataloustilastot.fi

Lisätiedot

Maatalous Lapualla 2013

Maatalous Lapualla 2013 Maatalous Lapualla 2013 Lapualla on tällä hetkellä (5/2013) 540 toimivaa maatilayritystä. Vuodesta 1995 tilalukumäärä on vähentynyt 39,8 % mikä on Etelä-Pohjanmaan alueen kunnista 3 vähiten. 3.5.2013 Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

KATOVUODEN 1987 TULOKSET KIRJANPITOTILOILLA

KATOVUODEN 1987 TULOKSET KIRJANPITOTILOILLA TIEDONANTOJA 146 1989 KATOVUODEN 1987 TULOKSET KIRJANPITOTILOILLA MAIJA PUURUNEN MATIAS TOR VELA MAATALOUDEN TALOUDELLINEN TUTKIMUSLAITOS AGRICOL RJRAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS

Lisätiedot

Tärkkelysperunantuotannon kannattavuus

Tärkkelysperunantuotannon kannattavuus Jussi Tuomisto, Petla Tärkkelysperunantuotannon kannattavuus Millä mittareilla mitataan ja mitä on otettava huomioon kannattavuutta mitattaessa? Taustaa Maatilan taloutta voidaan kuvata erilaisin termein:

Lisätiedot

Satoennuste Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy TNS

Satoennuste Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy TNS Satoennuste 0 Petri Pethman 0.0.0 00 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=0 Kokonaisvastaajanäyte 00 vastaajaa vastausprosentti oli noin 0, jota voidaan pitää erittäin

Lisätiedot

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen

Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Katsaus siipikarjatuotannon talouteen Timo Karhula MTT Taloustutkimus Suomen Siipikarjaliiton vuosikokous- ja seminaaripäivä Tampereella 27. 3.2014 Tuotantomäärät ja ennusteet vuoteen 2020 Tuottaja- ja

Lisätiedot

Viljelykierrolla kannattavuutta. ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti

Viljelykierrolla kannattavuutta. ProAgria Keskusten ja ProAgria Keskusten Liiton johtamisjärjestelmälle on myönnetty ryhmäsertifikaatti Viljelykierrolla kannattavuutta Kasvintuotannon tulos 2015: kevätviljat selvällä miinuksella Lähde: ProAgria Lohkotietopankki 2016 Syysrapsi ensimmäistä kertaa laskelmissa v. 2015: hyvä tulos selittyy

Lisätiedot

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 26.8.

Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita. Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 26.8. Maa- ja metsätalouden keskeisiä indikaattoreita Uusikaupunki ELY-keskus: Varsinais-Suomi 26.8.213 221182 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

Maatalouden tulevaisuusseminaari Kälviä, 4.10.2011. Seppo Aaltonen MTK/Maatalouslinja

Maatalouden tulevaisuusseminaari Kälviä, 4.10.2011. Seppo Aaltonen MTK/Maatalouslinja Maatalouden tulevaisuusseminaari Kälviä, Seppo Aaltonen MTK/Maatalouslinja Tulokehitys karannut maatiloilta 1400 1200 Maataloustulo (Milj. ) Tulo/tila ( /vuosi) Yleinen ansiotaso ( /vuosi) 40 000 35 000

Lisätiedot

MAATALOUDEN TULONSEURANTA- JÄRJESTELMÄN PERUSTEET

MAATALOUDEN TULONSEURANTA- JÄRJESTELMÄN PERUSTEET MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 117 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 117 MAATALOUDEN TULONSEURANTA- JÄRJESTELMÄN PERUSTEET TULOKEHITYS

Lisätiedot

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA

SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTK IMUSLAITOK SEN JULKAISUJA N : o 9 PUBLICATION S OF THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND, N:r 9 TUTKIMUKSIA SUOMEN MAATALOUDEN KANNATTAVUUDESTA TILIVUODET

Lisätiedot

Luomulihan (naudanliha) tuotannon kannattavuus

Luomulihan (naudanliha) tuotannon kannattavuus Luomulihan (naudanliha) tuotannon kannattavuus Kauko Koikkalainen, tutkija ProLuomu_liha-arvoketju, 17.3.2015, Vantaa Luomutuotannon talousnäkymät maatalouspolitiikan muutoksessa Yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Miten Pohjois-Suomen maidontuottajia kannustetaan tuloksiin. Mikko J. Korhonen Valio

Miten Pohjois-Suomen maidontuottajia kannustetaan tuloksiin. Mikko J. Korhonen Valio Miten Pohjois-Suomen maidontuottajia kannustetaan tuloksiin Mikko J. Korhonen Valio Pohjois-Suomi on maitoaluetta 22 % Maitomäärä nousussa 500000 Pohjois-Suomi 495000 490000 485000 480000 475000 470000

Lisätiedot

MAATALOUDEN KANNATTAVUUDEN KEHITYKSESTÄ JA SIIHEN VAIKUTTANEISTA TEKIJÖISTÄ ETELÄ-SUOMEN ALUEEN KIRJANPITOTILOILLA 1953-1974

MAATALOUDEN KANNATTAVUUDEN KEHITYKSESTÄ JA SIIHEN VAIKUTTANEISTA TEKIJÖISTÄ ETELÄ-SUOMEN ALUEEN KIRJANPITOTILOILLA 1953-1974 MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 45 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REP ORTS, No. 41 MAATALOUDEN KANNATTAVUUDEN KEHITYKSESTÄ JA SIIHEN VAIKUTTANEISTA

Lisätiedot

Kumina viljelykierrossa peltotilastojen näkökulmasta

Kumina viljelykierrossa peltotilastojen näkökulmasta Kumina viljelykierrossa peltotilastojen näkökulmasta Marjo Keskitalo MTT Kasvintuotannon tutkimus KUMINAN SATOVAIHTELUIDEN JÄLJILLÄ -seminaari 23.11.2011 Hyvinkää, 24.11.2011 Ilmajoki Kumina viljelykierrossa

Lisätiedot

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne. Marraskuu Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne. Marraskuu Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry Luomun kannattavuus ja markkinatilanne Marraskuu 2017 Eero Vanhakartano, ProAgria Länsi-Suomi ry Tulojen ja menojen muodostuminen Lähtökohtaisesti tavanomainen maataloustuotanto on luomutuotantoa tehokkaampaa

Lisätiedot

Nurmiviljelyn kustannusten muodostuminen

Nurmiviljelyn kustannusten muodostuminen Nurmiviljelyn kustannusten muodostuminen Antti Hannukkala MTT Rovaniemi antti.hannukkala@mtt.fi Porotalouspäivä 20.2.2013 Ruokinta on tullut porotalouteen jäädäkseen! Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus

Lisätiedot

Tilakohtaiset ratkaisut ympäristön ja samalla kukkaron hyväksi. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto

Tilakohtaiset ratkaisut ympäristön ja samalla kukkaron hyväksi. Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Tilakohtaiset ratkaisut ympäristön ja samalla kukkaron hyväksi Sari Peltonen ProAgria Keskusten Liitto Tilakohtaiset tavoitteet ja valinnat: - miten panostan viljelyyn? - miten hyvä sato ja taloudellinen

Lisätiedot

Maatilojen kehitysnäkymät 2020 kyselyn tuloksia 7.10.2014

Maatilojen kehitysnäkymät 2020 kyselyn tuloksia 7.10.2014 Maatilojen kehitysnäkymät 2020 kyselyn tuloksia 7.10.2014 - tutkimushaastattelut suoritettu maalis-huhtikuussa 2014 JATKAMINEN 37 Vuonna 2020 koko maan tilalukumäärä painuu alle 44 000:n ja keskikoko nousee

Lisätiedot

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista %

Menot (oikaistut) / Tulot (oikaistut) x 100 = Suorat rahamenot tuloista % Veroilmoituksesta laskettavat tunnusluvut Heikki Ollikainen, ProAgria Oulu Nopea tuloksen analysointi on mahdollista tehdä laskelmalla veroilmoituksesta muutamia yksinkertaisia tunnuslukuja, joiden perusteella

Lisätiedot

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso Luomuviljelyn talous Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso 1.12.2009 Luonnonmukaisen tuotannon näkymät 1/2 Luomutuotteiden kysyntä on kasvanut kaikkialla Suomessa kulutus on tapahtunut muuta Eurooppaa

Lisätiedot

MAATALOUDEN KANNATTAVUUSTUTKIMUKSESTA JA TULOSTEN KÄYTÖSTÄ SUOMESSA

MAATALOUDEN KANNATTAVUUSTUTKIMUKSESTA JA TULOSTEN KÄYTÖSTÄ SUOMESSA MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 98 THE AGRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 98 MAATALOUDEN KANNATTAVUUSTUTKIMUKSESTA JA TULOSTEN KÄYTÖSTÄ

Lisätiedot

Maidontuotannon kannattavuus

Maidontuotannon kannattavuus Maidontuotannon kannattavuus Timo Sipiläinen Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos Ratkaisuja rehuntuotannon kannattavuuteen ja kestävyyteen muuttuvassa ilmastossa Nivala 20.3.2013 Sipiläinen / Maidontuotannon

Lisätiedot

Kylvöaikomukset 2010. Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010. Petri Pethman Työnro. 77723. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. ISO 9001 -sertifioitu

Kylvöaikomukset 2010. Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010. Petri Pethman Työnro. 77723. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. ISO 9001 -sertifioitu ISO 9001 -sertifioitu Kylvöaikomukset 2010 Vilja-alan yhteistyöryhmä 1.2.2010 Petri Pethman Työnro. 77723 Johdanto Tutkimus on jatkoa vilja-alan yhteistyöryhmän aiempina vuosina Suomen Gallup Elintarviketieto

Lisätiedot

Maatalouden kannattavuusnäkymät

Maatalouden kannattavuusnäkymät Maatalouden kannattavuusnäkymät Jukka Tauriainen MTT Taloustutkimus 2.11.2009 Kannattavuuskirjanpitotilat (tal. koko > 9 600 ) Kannattavuuskirjanpidossa seurataan maatalous- ja puutarhayritysten sekä porotilojen

Lisätiedot

Missä mallissa markkinat ja maatalous vuonna 2020? Jyrki Niemi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT

Missä mallissa markkinat ja maatalous vuonna 2020? Jyrki Niemi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT Missä mallissa markkinat ja maatalous vuonna 2020? Jyrki Niemi Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT e-mail: jyrki.niemi@mtt.fi Tausta Esiteltävät tulokset perustuvat Maa- ja metsätalousministeriön

Lisätiedot

Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Miten maatalouden rakennekehitys jatkuu Pohjois-Suomessa? Anne Kallinen KANTAR TNS / Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Nykytilanteesta tulevaisuuteen: Maatilojen Kehitysnäkymät vuoteen 2022 Suomen Gallup

Lisätiedot

Kylvöalaennuste Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 ( )

Kylvöalaennuste Vilja-alan yhteistyöryhmä. Petri Pethman Suomen Gallup Elintarviketieto Oy. VYR Kylvöalaennuste 2014 ( ) Kylvöalaennuste 2014 Vilja-alan yhteistyöryhmä Petri Pethman 25.2.2014 Suomen Gallup Elintarviketieto Oy 1 Tutkimuksen toteutus Vastaajamäärä n=554 Kokonaisvastaajanäyte 1 200 vastaajaa vastausprosentti

Lisätiedot

Kaakkois-Suomen maatalouden kannattavuusnäkymät

Kaakkois-Suomen maatalouden kannattavuusnäkymät Kaakkois-Suomen maatalouden kannattavuusnäkymät Arto Latukka MTT Taloustutkimus Maatalouden tulevaisuus Kaakkois-Suomessa Anjalan maatalousoppilaitos 7.12.2010 Taloudelliset toimintaedellytykset MAKSUVALMIUS

Lisätiedot

Pellonkäytön muutokset ja tuottoriskien hallinta. Timo Sipiläinen Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos Omavara loppuseminaari Raisio 19.3.

Pellonkäytön muutokset ja tuottoriskien hallinta. Timo Sipiläinen Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos Omavara loppuseminaari Raisio 19.3. Pellonkäytön muutokset ja tuottoriskien hallinta Timo Sipiläinen Helsingin yliopisto, Taloustieteen laitos Omavara loppuseminaari Raisio 19.3.2013 www.helsinki.fi/yliopisto 20.3.2013 1 Tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 21.10.2011 Työnro. 221100084 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy

Viljasatotutkimus. Vilja-alan yhteistyöryhmä. 21.10.2011 Työnro. 221100084 Petri Pethman. Suomen Gallup Elintarviketieto Oy Viljasatotutkimus Vilja-alan yhteistyöryhmä.0.0 Työnro. 000 Petri Pethman Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä ei saa lainata, luovuttaa, jälleenmyydä tai julkaista

Lisätiedot

Viljan ja öljykasvien viljelyn kannattavuus

Viljan ja öljykasvien viljelyn kannattavuus Viljan ja öljykasvien viljelyn kannattavuus Viljelyn kannattavuus? Mihin viljelijä voi itse vaikuttaa Minkä kuntoisia lohkoja viljelee Mitä viljelee ja millä panoksilla Mihin aikaan hankkii tuotantopanokset

Lisätiedot

MTT ja neuvonta avustavat Egyptin ruuan tuotannossa

MTT ja neuvonta avustavat Egyptin ruuan tuotannossa Liite 15.3.2004 61. vuosikerta Numero 1 Sivu 2 MTT ja neuvonta avustavat Egyptin ruuan tuotannossa Oiva Niemeläinen, MTT Egyptissä olisi ruokittava 70 miljoonaa suuta Suomen peltopinta-alalta. Onnistuuko?

Lisätiedot

Varsinais-Suomen ruokaketju

Varsinais-Suomen ruokaketju Varsinais-Suomen ruokaketju Varsinais-Suomen alkutuotanto 1/2012 Johanna Kähkönen Varsinais-Suomen ruokaketjun kehittämishanke (VARRU) toteuttaa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2007 2013 ja

Lisätiedot

KYLVÖAIKOMUKSET Vilja-alan yhteistyöryhmä - Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu

KYLVÖAIKOMUKSET Vilja-alan yhteistyöryhmä - Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu KYLVÖAIKOMUKSET 15.2.2007 - Vilja-alan yhteistyöryhmä - Tutkija: Petri Pethman Työnro: 72049, Itätuulenkuja 10, 02100 Espoo Tämän tutkimuksen tulokset on tarkoitettu vain tilaajan omaan käyttöön. Niitä

Lisätiedot

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne

Luomun kannattavuus ja markkinatilanne Luomun kannattavuus ja markkinatilanne Tuorla 28.11.2016 Satu Näykki, ProAgria Länsi-Suomi Tulojen ja menojen muodostuminen Lähtökohtaisesti tavanomainen maataloustuotanto on luomutuotantoa tehokkaampaa

Lisätiedot

Viljamarkkinoiden ajankohtaispäiv. ivä johdatus päivp

Viljamarkkinoiden ajankohtaispäiv. ivä johdatus päivp Viljamarkkinoiden ajankohtaispäiv ivä johdatus päivp ivän n aiheisiin Juha Lappalainen, MTK Keski-Suomi (Markkinoiden osalta tilanne/näkemys 8.2.2012, joka voi muuttua) Viljamarkkinoiden ajankohtaispäivä.

Lisätiedot

VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016?

VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016? VILJAN TUOTANTO 2015 MITÄ TUOTTAA 2016? Viljelyn suunnitteluilta Henri Honkala Palvelupäällikkö 25.1.2016 Esityksen sisältö Viljan tuotanto ja kulutus Maailmalla Euroopassa Suomessa Etelä-Pohjanmaalla

Lisätiedot

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA

AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA I -, `-" MAATALOUDEN TALOUDELLISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TIEDONANTOJA N:o 130 THE ACRICULTURAL ECONOMICS RESEARCH INSTITUTE, FINLAND RESEARCH REPORTS, No. 130 AJANKOHTAISTA MAATALOUSEKONOMIAA CURRENT TOPICS

Lisätiedot

Maailman väestonkasvu-ennuste / FAO 2050 vuoteen + 2 miljardia ihmistä

Maailman väestonkasvu-ennuste / FAO 2050 vuoteen + 2 miljardia ihmistä Maailman väestonkasvu-ennuste / FAO 2050 vuoteen + 2 miljardia ihmistä Maailman väkiluku Maailma Kehittyvät maat Kehittyneet maat Sato 2013/2014: Maailman viljatase tasapainoisempi Syksyn 2013 sato oli

Lisätiedot