Alueellinen jätehuoltojaosto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alueellinen jätehuoltojaosto"

Transkriptio

1 Alueellinen jätehultjast - Kuntien yhteinen jätehultviranmainen Sanna Pulkkinen Alueellinen jätehultjast

2 Kunta jätelain mukainen vastuu yhdyskuntajätehullsta julkisikeudellinen palvelutehtävä mistajahjaus Pirkanmaan Jätehult Oy kuntien yhteinen sakeyhtiö vastaa palvelutehtävän hitamisesta kiinteistöittäinen ja alueellinen jätteenkeräys jätteenkuljetusten kilpailuttaminen vaarallisten jätteiden vastaantt jätteiden käsittely jäteneuvnta ja tiedtus Alueellinen jätehultjast kuntien yhteinen timielin jätehultmääräysten laatiminen pikkeamispäätökset jätetaksan hyväksyminen jätemaksupäätökset, jätemaksujen maksuunpan jätteenkuljetusjärjestelmäpäätökset jätteenkuljetusrekisterin pitäminen Ympäristönsujeluviranmainen kuntien ympäristönsujeluviranmaiset ja ELY-keskus jätelain nudattamisen valvnta päätökset valvnta-asiissa ilmitus- ja lupa-asiiden käsittely ja valvnta uhkasakk, teettämisuhka ja keskeyttämisuhka laiminlyöntimaksu

3 Alueellinen jätehultjast Pirkanmaan Jätehult Oy:n sakaskunnat spivat yhteisen jätehultviranmaisen perustamisesta v Yhteisenä timielimenä timii Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan jätehultjast. 17 Pirkanmaan kunnan yhteislautakunta Vakituisia asukkaita Vapaa-ajan asuntja

4 Jätehultjastn timinnan järjestelyt Jätehultjastssa n 12 jäsentä, jista 7 n Tampereen ja 5 seudun kuntien nimeämiä. Tampereen lisäksi jastn varsinaiset jäsenet tällä hetkellä Nkialta, Ylöjärveltä, Sastamalasta, Ikaalisista ja Ruvedeltä. Puheenjhtajana apulaisprmestari Pekka Salmi (sdp). Jastn timikausi n 2 vutta. Lisäksi kaikkien jäsenkuntien nimeämillä virkamiesedustajilla n läsnäl- ja puheikeus jastn kkuksissa. Jastn isäntäkuntana Tampereen kaupunki. Jast n sa isäntäkunnan hallinta, mutta viranmaistehtävien hit n isäntäkunnasta riippumatnta. Isäntäkunnalla ei le tt-ikeutta jastn tekemiin päätöksiin.

5 Jätehultjastn timinnan järjestelyt Jastlla tällä hetkellä 3 vakituista työntekijää: Vs. jätehultinsinööri (myös jastn esittelijä): Sanna Pulkkinen Suunnittelija: Maija Laurikkala-Dewes Timistsihteeri: Elina Pulliainen Vudelle 2014 tavitteena saada 1 henkilö lisää. Jätehultjastn kustannukset katetaan kuntalaisilta perittävillä jätemaksuilla. Vuden 2013 budjetti eura. Perusmaksun jätelautakuntasa. Kustannukset laskutetaan säännöllisesti Pirkanmaan Jätehulllta

6 Jätehultjastn päätöksentek Jätehultjastn päätökset tehdään jastn kkuksissa sekä sin viranhaltijan päätöksillä. Jasttaslla päätetään keskeisimmistä asiista: mm. jätehultmääräykset, jätetaksa, palvelutas, periaatelinjaukset, kuljetusjärjestelmä Viranhaltijalle n tällä hetkellä delegitu ratkaisuvalta jätemaksuasiissa. Maksuunpanluetteliden hyväksyminen sekä khtuullistamishakemusten ja jätemaksumuistutusten käsittely. Jätemaksuasiihin ja jätehultmääräyksistä pikkeamisiin liittyviä hakemuksia tulee vuden aikana vireille arvilta kpl. Yhteistimintaspimuksessa yhteistyövelvite. Jastn timittava yhteistyössä kuntien, ympäristönsujeluviranmaisten ja Pirkanmaan Jätehult Oy:n kanssa.

7 Ajankhtaisia asiita jätehultjastssa 1/2 Sak- ja umpikaivlietteen kuljetusjärjestelmäpäätös Jast päätti siirtyä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen Haastava päätös Kunnat, valvntaviranmaiset ja jastn jäsenet hyvin eri mieltä asiasta. Päätöksestä valitettu hallint-ikeuteen. Valituksesta hulimatta Pirkanmaan Jätehulln kanssa ryhdytään timintasuunnitelman lumiseen, jtta llaan valmiina kunnan järjestämän lietteenkuljetusten alittamiseen 2017 alkaen. Yksittäiselle kunnalle jätetty mahdllisuus hakea lupaa järjestää lietteenkuljetus kiinteistönhaltijan järjestämänä kuljetuksena. Hakemuksessa eriteltävä yksityiskhtaisesti, miten nykytilanteen puutteet krjataan ja miten jätelain edellytykset täytetään. Jätelain mukaan kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen kuuluva jäte n timitettava kunnan määräämään lppukäsittelyyn tai hyödyntämiseen. Kunnan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätteen timituspaikka vidaan määritellä urakkaspimuksessa. Kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa jätteen timituspaikka vidaan määrätä jätelain 37 :ssä tarkitetussa kunnan päätöksessä tai kunnan jätehultmääräyksissä.

8 Ajankhtaisia asiita jätehultjastssa 2/2 Jätehultmääräysten uudistaminen Jätelaki 91 ja 92 Valmistelu työryhmässä yhdessä timialueen kuntien ympäristönsujelunviranmaisten ja jäteyhtiön kanssa Aikaisemmat määräykset ainakin sittain jäteyhtiön laatimat ja kuntien hyväksymät Keskeiset muutkset kskevat terminlgiaa, elinkeintiminnan tuttamaa jätettä, velvllisuutta liittyä jätehultn ja liittymistä jätteenkuljetukseen. Lisätty asumisessa syntyvien lietteiden kuljetusta ja käsittelyä kskevia pykäliä Lunnksen hyväksyminen kkuksessa Lunns nähtävillä kuntien ilmitustaululle, varattiin asiansaisille mahdllisuus esittää mielipide ja pyydettiin timialueen kunnilta, Pirkanmaan ELY:ltä ja jäteyhtiöltä lausunt Käsittely ja mahdllinen hyväksyntä kkuksessa Samassa kkuksessa käydään läpi esitys jätehultmääräyksistä pikkeamiseen, jka laitetaan kmmenteille kuntien ympäristönsujelunviranmaisille Jätehultjastn päätösvallan siirtäminen viranhaltijalle jätelain 91 :n 3 mmentin mukaisissa asiissa

9 Kunnalliset jätehultmääräykset - Ehdtus nähtävillä asti Sanna Pulkkinen Alueellinen jätehultjast

10 Jätehultmääräysten tarkitus Jätehultmääräyksillä hjataan pääsääntöisesti kunnan vastuulle säädetyn jätehulln järjestämistä (Jätelaki 32 ). Jätehultmääräykset annetaan jätelain 91 njalla paikallisiin lihin, kuntaa tai sen sia kskevia määräyksiä yhdyskuntajätteen määrän vähentämisestä, lajittelusta, säilyttämisestä, keräyksestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja lppukäsittelystä sekä näitä kskevista teknisistä vaatimuksista timista rskaantumisen ehkäisemiseksi velvllisuudesta luvuttaa jäte järjestettyyn jätteenkuljetukseen kmpstinnista tai muusta vastaavasta jätteen pienimutisesta käsittelystä sen syntypaikalla

11 Jätehultmääräysten sisältöä 1/4 Keskeiset muutkset vimassa leviin terminlgia: kiinteistöittäinen jätteenkuljetus jk kunnan järjestämänä jätteenkuljetuksena tai kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena elinkeintiminnan tuttama jäte rajattu pis muilta sin kuin yleiseen jätteen asianmukaiseen käsittelyyn ja jätehulln teknisiin asiihin liittyen velvllisuus liittyä jätehultn ja liittyminen jätteenkuljetukseen lisätty asumisessa syntyvien lietteiden kuljetusta ja käsittelyä kskevia pykäliä

12 Jätehultmääräysten sisältöä 2/4 9 Kmpstinti Kiinteistöllä saa kmpstida bijätettä ja kuivakäymäläjätettä sekä jätevesijärjestelmistä syntyvää kmpstituvaa jätettä, mikäli kmpstintia ei le erikseen kielletty kaavamääräyksin, terveydensujeluasetuksessa tai muissa säädöksissä. ehdtettu muutksia mm. että myös harmaiden jätevesien sastussäiliöiden lietteitä, vähintään vuden ajan vanhennettua sutnestettä sekä kuukauden ajan vanhennettua virtsaa vidaan kmpstida puu- tai metallikehikssa tai aumassa. esittelijä tekee ehdtusten perusteella tarvittavat muutkset jast päättää

13 Jätehultmääräysten sisältöä 3/4 26 Tyhjennysvälit ja lietteiden timittaminen käsittelyyn Vna 209/2011 mukaiset tyhjennysvälit sastus- ja umpisäiliöille sekä pienpuhdistamiden lietetilille ehdtetut muutsta mm. hiekanertus-, öljyertus- ja rasvanertuskaivjen tyhjennys tarvittaessa, ei vusittain ehdtettu myös, että jätehultmääräysten perusteella myönnettäisiin pikkeus tyhjennysväleihin -> ei le lakiteknisesti mahdllista siirryttäessä kunnan järjestämään lietekuljetukseen ehdtettu, että kiinteistön mistaja saisi edelleen valita tyhjennyspäivän

14 Jätehultmääräysten sisältöä 4/4 28 Asumisessa syntyvien lietteiden matiminen käsittely Jätevesilietteen matimisesta käsittelystä, mukaan lukien kmpstinti n tehtävä kirjallinen ilmitus jätehultviranmaiselle. Omassa asumisessaan syntyvän lietteen saa levittää käsiteltynä lannitustarkituksessa malle pelllle tai massa hallinnassa levalle pelllle. Liete n aina käsiteltävä kalkkistabilimalla tai muulla Eviran ja ympäristönsujeluviranmaisen hyväksymällä tavalla. Harmaiden jätevesien puhdistamssa syntyvän lietteen sekä harmaiden jätevesien sastussäiliön lietteen vi tyhjentää matimisesti ja kmpstida 9 :n mukaisesti kiinteistöllä, mikäli lietteen määrä n vähäinen. Ehdtettu lisättäväksi määräys kskien jidenkin mustien jätevesien pienpuhdistamiden lietteiden käsittelystä, jtta määräykset vat yhdenmukaiset kmpstinti pykälän (9 ) määräysten kanssa

15 Kuivakäymäläjäte - Jätehultviranmaisen näkökulmasta Sanna Pulkkinen Alueellinen jätehultjast

16 Sveltamisala Yhdyskuntajäte Jätelaki 646/2011 Kunnan vastuulle kuuluvat jätteet paikallisiin lihin, kuntaa tai sen sia kskevia määräyksiä yhdyskuntajätteen määrän vähentämisestä, lajittelusta, säilyttämisestä, keräyksestä, kuljetuksesta, hyödyntämisestä ja lppukäsittelystä sekä näitä kskevista teknisistä vaatimuksista Jätehultviranmaisen timivalta rajittuu kunnan vastuulle kuuluvaan jätteeseen ja jätehulln järjestämisen seurantaan Ympäristönsujeluviranmainen valv lain tteutumista

17 Hajatuksia Missä timinnassa jäte syntyy? Kenen vastuulle jätelain mukaan kuuluu? Kuka valv? Tarkituksenmukaisuus - lainmukaisuus Käsittely ennemmin kmpstintia kuin jäteveden puhdistusta Keluntinen timinta

18 Alueellinen jätehultjast Frenckellinauki 2 B Tampere Sanna Pulkkinen, puh Maija Laurikkala-Dewes, puh Elina Pulliainen, puh

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa

Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa Muistio 1 (6) Ympäristölakimies Leena Eränkö 20.6.2011 Kuntien tehtävät muuttuvat vain vähän jätelain uudistuksessa 1 Johdanto Uusi jätelaki (646/2011) tulee voimaan 1.5.2012. Lakiin liittyy useissa asioissa

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Liite 5 / Jätela 17.12.2014 62 JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET: YLEINEN OSA Hattula, Hausjärvi, Hyvinkää, Hämeenlinna, Janakkala, Järvenpää, Kerava, Loppi, Mäntsälä, Riihimäki, Tuusula, Valkeakoski JÄTELAUTAKUNTA

Lisätiedot

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä.

Määräykset on hyväksytty. Hangossa, Siuntiossa. ja Vihdissä. JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 91 :n no- jalla. Määräykset on hyväksytty nassa 5.2. 2015, 3. Länsi-Uudenmaann jätelautakun- Jätehuoltomääräykset ovat voimassa a 1.3.2015

Lisätiedot

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan

1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Nurmijärven kunnan yleiset jätehuoltomääräykset: Yleinen osa 1 Mitä jätehuoltomääräykset ovat ja miksi niitä annetaan Tämä luku ei sellaisenaan sisällä sitovia jätehuoltomääräyksiä, vaan siinä kerrotaan

Lisätiedot

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA

POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA POHJANMAAN JÄTELAUTAKUNNAN SELVITYS KIINTEISTÖN HALTIJAN JÄRJESTÄMÄSTÄ LIETTEENKULJETUKSESTA 1. JOHDANTO 1.1 YLEISTÄ Uusi tarkistettu jätelaki (646/2011) astui voimaan 1.5.2012. Uuden jätelain siirtymäsäännöksessä

Lisätiedot

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013

Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta. Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 Jätteenkuljetus kunnan, kuntalaisen ja yrittäjän kannalta Pekka Loukola Ympäristöyritysten Liitto Loppi 18.9.2013 1 Ympäristöyritysten Liitto edistää jäsenyritystensä mahdollisuuksia toteuttaa kestävään

Lisätiedot

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE

Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Nina Kangasniemi ASIAKASPALVELUKÄSIKIRJA SITA FINLAND OY:LLE Tekniikka ja liikenne 2011 2 Vaasan ammattikorkeakoulu Ympäristöteknologian koulutusohjelma TIIVISTELMÄ Tekijä Nina Kangasniemi Opinnäytetyön

Lisätiedot

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET

JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET JÄTEHUOLTOMÄÄRÄYKSET Nämä jätehuoltomääräykset on annettu jätelain 17 :n nojalla. Määräykset on hyväksytty Länsi-Uudenmaan jätelautakunnassa 28.2.2007, 5. Jätehuoltomääräykset ovat voimassa Hangossa, Inkoossa,

Lisätiedot

JÄTTEIDEN VASTAANOTTOMAKSUT LAJITTELUPIHALLA JA HYÖTYJÄ- TEASEMILLA SEKÄ JÄTEKESKUKSESSA

JÄTTEIDEN VASTAANOTTOMAKSUT LAJITTELUPIHALLA JA HYÖTYJÄ- TEASEMILLA SEKÄ JÄTEKESKUKSESSA IV JÄTTEIDEN VASTAANOTTOMAKSUT LAJITTELUPIHALLA JA HYÖTYJÄ- TEASEMILLA SEKÄ JÄTEKESKUKSESSA 8 Vestia Oy ttaa vastaan jätekeskuksen lajittelupihalla ja hyötyjäteasemilla ktitaluksien hyöty- ja vaarallisia

Lisätiedot

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth.

Aika. Kutsutut. Varalla Petri Kajander x Ingrid Träskman. Raasepori. Inkooo. Eva Roos vpj. Hanko Sara Moilanen x Lahja Stenberg. x Bjarne Roth. Aika ja paikka: 4.9.2014 klo 17.00-18.00, Munkkaanmäkii 51, Lohja Kutsutut x Seija Kannelsuo-Mäntynen pj. Raasepori Eva Roos vpj. Vihti x Bjarne Roth Hanko Sara Moilanen Inkoo x Lahja Stenberg Karkkila

Lisätiedot

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013

Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Jätelautakunta Ylivieskan kaupunki jatelautakunta@ylivieska.fi Jätelautakunnan alueen kunnan- ja kaupunginhallitukset 25.03.2013 Keski-Pohjanmaan Yrittäjien Jätealan Yrittäjien valiokunta yhtyy Ympäristöyritysten

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin johdanto ja yleinen osio Yks, kaks timimaan! -materiaalin jhdant ja yleinen si Tämä n Kehittämiskeskus Opinkirjn tuttaman Yks, kaks timimaan! -materiaalin PDF-kirjastn tiedst. Linkki sähköiseen materiaaliin ja kaikki tukiaineistt

Lisätiedot

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus

Vahinkovakuutus sekä vahinko- ja varkausvakuutus Vahinkvakuutus sekä vahink- ja varkausvakuutus Vakuutusehdt Yleistä Tämä asiakirja sisältää tieta kahdesta erilaajuisesta vakuutuksesta -vahinkvakuutuksesta (Accidental Damage Prtectin) ja vahink- ja varkausvakuutuksesta

Lisätiedot

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä.

25.4.2012 MUISTIO 1. Nina Korhonen, kehityspäällikkö, Nuori Suomi ry: Mitä verkostossa on tehty tähän mennessä. 25.4.2012 MUISTIO 1 Tutkimusmatkalla päivähidn uusiin liikuntakäytäntöihin Verkstn pääsuunnitteluryhmän ensimmäinen tapaaminen Aika 25.4.2012 kl 9.00-16.00 Paikka: ravintla Vltavan Havel- kabinetti, Helsinki

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LESTIJÄRVEN KUNTA 27.1.2015 HITTISENNEVAN TUULIV VOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA SUUNNITTELU JA TEK NIIKKA Tuulivimasayleiskaavan vireilletuln yhteydessä laaditaan MRL 63 :n mukainen sallistumis- ja arviintisuunnitelma.

Lisätiedot

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua.

Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Länsi- ja Sisä-Suomi Päätös Nro 185/2012/1 Dnro LSSAVI/87/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.12.2012 ASIA HAKIJA Eläinsuojan ympäristölupa, porsastuotanto, Halsua. Mika ja Sari Tuominiemi Ahontie

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

Tapahtumien järjestämiseen liittyvät lait ja määräykset

Tapahtumien järjestämiseen liittyvät lait ja määräykset Tapahtumien järjestämiseen liittyvät lait ja määräykset Kokoontumislaki 530/1999 Yleisötapahtumasta on tehtävä ilmoitus paikalliselle poliisille vähintään 5 vrk ennen tapahtumaa. Jos tapahtuman katsotaan

Lisätiedot

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 1 Ympäristöpalvelut Helmen ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty ympäristöterveyslautakunnassa 19.2.2015 7 2 Sisältö Sivu 1 Yleistä ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta

Lisätiedot

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010

IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011. Kvalt 16.12.2010 IIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo: 1.1.2011-20 muutoksen osalta voimaantulo 28.3.2011 Kvalt 16.12.2010 Muutos hallintosäännön pykälään 20 hyväksytty: Kvalt 21.2.2011 2 SISÄLLYSLUETTELO LUKU I...4 YLEISET

Lisätiedot

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen

Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen Opas pienkiinteistöille Järjestettyyn jätteenkuljetukseen liittyminen JÄRJESTETTY JÄTTEENKULJETUS ON LAHDESSA JOKAISEN OIKEUS, MUTTA MYÖS VELVOLLISUUS Järjestetty jätteenkuljetus tarkoittaa sitä, että

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ

PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNTA PALKKIOSÄÄNTÖ PUNKALAITUMEN KUNNAN PALKKIOSÄÄNTÖ Sisällysluettelo 1 SOVELTAMISALA 1 2 KOKOUSPALKKIOT.1 3 SAMANA PÄIVÄNÄ PIDETYT KOKOUKSET.2 4 VUOSIPALKKIOT..2 5 MUUN PALKKION MAKSAMINEN.3

Lisätiedot

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS

KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS KERAVAN KAUPUNKI SÄÄDÖSKOKOELMA VALTUUSTON TYÖJÄRJESTYS Hyväksytty: 12.6.1995 Voimaantulo: 1.7.1995 Muutettu: 13.10.2003 Muutettu 8.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 SISÄLLYSLUETTELO 2 1 LUKU Yleiset määräykset

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

1 Asia. 2 Osapuolet. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1 (9) Dnrot 1335/14.00.00/2009 ja 588/KKV14.00.40/2013 15.12.2014

1 Asia. 2 Osapuolet. 3 Ratkaisu. 4 Asian vireilletulo. Päätös 1 (9) Dnrot 1335/14.00.00/2009 ja 588/KKV14.00.40/2013 15.12.2014 Päätös 1 (9) 1 Asia Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n menettely elinkeinotoiminnan yhdyskuntajätteen käsittelypalvelujen hinnoittelussa 2 Osapuolet Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Tampere Toimenpidepyynnön tekijä SITA

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 26.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: ORIVEDEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ... 3 1 Soveltamisala...3

Lisätiedot

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut

JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut JÄTEVESIEN KÄSITTELY HAJA ASUTUSALUEELLA OHJE 2009 Lahden seudun ympäristöpalvelut SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 2 1 VALTIONEUVOSTON ASETUS 542/2003 KOSKIEN HAJA ASUTUSALUEIDEN TALOUSJÄTEVESIÄ...3 1.1

Lisätiedot

V u o s i k e r t o m u s 2011

V u o s i k e r t o m u s 2011 V u o s i k e r t o m u s 2011 Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy on kuntien omistama osakeyhtiö, joka hoitaa kuntien vastuulla olevat jätehuollon palvelutehtävät. Jätehuolto hoidetaan asiakaslähtöisesti, kustannustehokkaasti

Lisätiedot