ALKOHOLI- ONGELMAISEN TYÖKYVYN ARVIOINTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ALKOHOLI- ONGELMAISEN TYÖKYVYN ARVIOINTI"

Transkriptio

1 Päihdelääketieteen Yhdistyksen Torstailuennot ALKOHOLI- ONGELMAISEN TYÖKYVYN ARVIOINTI Juhani Juntunen Ylilääkäri, professori, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera

2 TYÖELÄMÄ JA TYÖELÄMÄ JA ALKOHOLI ALKOHOLI Suomessa on Suomessa 000 alkoholin on 300 suurkuluttajaa alkoholin suurkuluttajaa Suurkuluttajista kolmasosa on alkoholiriippuvaisia Suurkuluttajista kolmasosa on alkoholiriippuvaisia Suurkuluttajista 85 % ja alkoholiriippuvaisista Suurkuluttajista % % ja on työelämässä alkoholiriippuvaisista 70 % on työelämässä Työssä olevista miehistä 20 % ja naisista Työssä 10 olevista % on alkoholin miehistä 20 % ja suurkuluttajia naisista 10 % on alkoholin suurkuluttajia

3 Alkoholin Alkoholin suurkulutuksen suurkulutuksen terveyshaitat terveyshaitat 2 X sairauspoissaoloja X sairauspoissaoloja 7 X lääkärissä käyntejä X lääkärissä käyntejä 7 X sairaalahoitopäiviä X sairaalahoitopäiviä 7 X kuolleisuusriski X kuolleisuusriski

4 ALKOHOLIN SUURKULUTTAJA Koulutustaso ei vaikuta Koulutustaso ei vaikuta Ammatti Ammatti vaikuttaa vaikuttaa jossain jossain määrin määrin 70 % on työssä 70 % on työssä Nuorempia kuin muut Nuorempia kuin muut

5

6 ALKOHOLISAIRAUDET ALKOHOLISAIRAUDET Gastrointestinaaliset Gastrointestinaaliset Kardiovaskulaariset Kardiovaskulaariset Endokrinologiset Endokrinologiset Hematologiset Hematologiset Neurologiset Neurologiset

7 MASKEERAUTUNEET ALKOHOLISAIRAUDET MASKEERAUTUNEET ALKOHOLISAIRAUDET Mielenterveyden Mielenterveyden häiriöt häiriöt Tapaturmat Tapaturmat Hengityselinten Hengityselinten sairaudet sairaudet ja ja infektiot infektiot Sydän- Sydänja ja verisuonitaudit verisuonitaudit Hermoston Hermoston sairaudet sairaudet Ruoansulatuskanavan Ruoansulatuskanavan sairaudet sairaudet

8 HERMOSTON HERMOSTON ALKOHOLI- ALKOHOLI- SAIRAUDET SAIRAUDET AKUUTIT AKUUTIT Humala Humala Alkoholimyrkytys Alkoholimyrkytys Idiosynkraattinen alkoholimyrkytys Idiosynkraattinen alkoholimyrkytys KROONISET KROONISET Amnestinen syndrooma Amnestinen syndrooma Dementia Dementia Wernicke-Korsakoffin syndrooma Wernicke-Korsakoffin syndrooma Kerebellaaridegeneraatio Kerebellaaridegeneraatio Polyneuropatia Polyneuropatia VIEROITUSOIREET VIEROITUSOIREET Krapula Krapula Hallusinaatio Hallusinaatio Epilepsia Epilepsia Delirium Delirium

9 WERNICKE-KORSAKOFFIN WERNICKE-KORSAKOFFIN OIREYHTYMÄ OIREYHTYMÄ Patologis-anatomisesti todetaan Patologis-anatomisesti todetaan aivorungon ja pikkuaivojen kudostuhoa aivorungon ja pikkuaivojen kudostuhoa ja verenpurkaumia ja verenpurkaumia Kliiniset Kliiniset oireet: oireet: - oftalmoplegia oftalmoplegia - nystagmus nystagmus - ataksia ataksia - sekavuus sekavuus - vaikea vaikea muistihäiriö muistihäiriö - konfabulaatio konfabulaatio - polyneuropatia polyneuropatia Kuolleisuus 17 %, alkoholistien Kuolleisuus 17 %, alkoholistien obduktioissa esiintyvyys 1 %, diagnoosi obduktioissa esiintyvyys %, diagnoosi elämän aikana n. 20 kertaa harvemmin elämän aikana n. 20 kertaa harvemmin Hoitona Hoitona parenteraalinen parenteraalinen tiamiini tiamiini mg mg x 3

10 KEREBELLAARI- DEGENERAATIO Alkaa Alkaa pikkuaivojen pikkuaivojen etuyläosasta, etuyläosasta, vermiksestä vermiksestä Purkinjen Purkinjen solut solut vaurioituvat vaurioituvat Kroonikkoalkoholistin Kroonikkoalkoholistin sairaus sairaus Alussa Alussa vähäoireinen, vähäoireinen, ohimenevä ohimenevä alaraaja-ataksia, alaraaja-ataksia, myöhemmässä myöhemmässä vaiheessa vaiheessa pysyvä pysyvä ataksia ataksia ja ja kerebellaarioireisto kerebellaarioireisto

11 ALKOHOLINKÄYTTÖÖN LIITTYVÄT TAJUTTOMUUS- KOURISTUSKOHTAUKSET Alkoholinkäyttöön liittyy lisääntynyt taipumus epileptisiin kohtauksiin Vähäinenkin käyttö voi joillakin laukaista kohtauksen Kohtaustaipumus suurimmillaan kahden vuorokauden kuluttua juomisen lopettamisesta tai vähentämisestä Abstinenssi on ainoa oikea estohoito

12 JUOPPOHULLUUS JUOPPOHULLUUS (DELIRIUM TREMENS) (DELIRIUM TREMENS) Alkaa Alkaa noin noin viikon viikon kuluttua kuluttua juomisen juomisen lopettamisesta lopettamisesta tai tai vähentämisestä vähentämisestä Alkuvaiheessa Alkuvaiheessa oireina oireina levottomuus, levottomuus, valonarkuus, valonarkuus, unettomuus, unettomuus, ajatusten ajatusten harhailu harhailu Täydessä Täydessä deliriumissa deliriumissa ympäristön ympäristön ärsykkeiden ärsykkeiden väärin väärin tulkitsemista, tulkitsemista, näkönäköja ja kuuloharhoja, kuuloharhoja, tajunnan tajunnan tason tason laskua, laskua, autonomisia autonomisia oireita oireita

13 ALKOHOLI- POLYNEUROPATIA Yleensä sensorimotorinen, Yleensä sensorimotorinen, sensoriset oireet dominoivat sensoriset oireet dominoivat Esiintyy subkliinisenä, jopa 40 Esiintyy subkliinisenä, jopa 40 %:lla alkoholin suurkuluttajista %:lla alkoholin suurkuluttajista Altistaa paine- ja kompressio Altistaa paine- ja kompressio neuropatioille neuropatioille Ei yleensä johdu Ei yleensä johdu vitamiininpuutoksista vitamiininpuutoksista Voi korjautua abstinenssin Voi korjautua abstinenssin aikana aikana

14 ALKOHOLISTI JA JA MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT Ahdistuneisuus 20 %:lla Ahdistuneisuus 20 %:lla Masentuneisuus 30 % - 70 %:lla Masentuneisuus 30 % - 70 %:lla Itsemurhat 3 % - 15 % riski Itsemurhat 3 % - 15 % riski Unihäiriöt Unihäiriöt Syömishäiriöt Syömishäiriöt Skitsofrenia ( 3 x normaaliväestöä Skitsofrenia enemmän) ( 3 x normaaliväestöä enemmän) Kaksisuuntainen mielialahäiriö Kaksisuuntainen mielialahäiriö Persoonallisuushäiriö (yli puolella) Persoonallisuushäiriö (yli puolella) Alkoholipsykoosit Alkoholipsykoosit

15 MAKSAKIRROOSI aiheuttaa aiheuttaa pysyvän pysyvän työkyvyn työkyvyn aleneman, aleneman, jos jos kk:n kk:n abstinenssin abstinenssin jälkeen jälkeen esiintyy: esiintyy: hoitoresistenttia hoitoresistenttia askitesta askitesta yleistä yleistä huonokuntoisuutta huonokuntoisuutta jatkuvia jatkuvia turvotuksia turvotuksia toistuvia toistuvia verenvuotoja verenvuotoja prekooma prekooma tai tai kooma kooma

16 ALKOHOLI- KARDIOMYOPATIA aiheuttaa pysyvän työkyvyn aleneman, jos seuraavia oireita esiintyy: hengenahdistus kevyessäkin rasituksessa kohonnut laskimopaine kaulalla suurentunut sydän

17 KROONINEN HAIMATULEHDUS aiheuttaa pysyvän työkyvyn aleneman, jos seuraavia oireita esiintyy: jatkuva tai toistuva epigastrinen kipu jatkuva pahoinvointi ja oksentelu laihtuminen toistuvat pseudokystat diabetes komplikaatioineen

18 TYÖKYVYTTÖMYYS on on juridinen juridinen käsite, käsite, johon johon aina aina liittyy liittyy lääketieteellinen lääketieteellinen arvio. arvio. Työkyvyttömyyskäsitteen Työkyvyttömyyskäsitteen sisältö sisältö riippuu riippuu sovellettavasta sovellettavasta sosiaalivakuutuksen sosiaalivakuutuksen lajista lajista eikä eikä lääketieteestä. lääketieteestä. Juhani Juntunen/BA

19 TyEL 35 Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen Mom. 1 Työntekijällä on oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, jos hänen työkykynsä arvioidaan olevan heikentynyt sairauden, vian tai vamman vuoksi vähintään kahdella viidesosalla yhtäjaksoisesti ainakin vuoden ajan. Työkyvyttömyyseläke myönnetään täytenä eläkkeenä, jos työntekijän työkyky on heikentynyt vähintään kolmella viidesosalla. Muussa tapauksessa työkyvyttömyyseläke myönnetään osatyökyvyttömyyseläkkeenä. Mom. 2 Työkyvyn heikentymistä arvioitaessa otetaan huomioon työntekijän jäljellä oleva kyky hankkia itselleen ansiotuloja sellaisella saatavissa olevalla työllä, jota työntekijän voidaan kohtuudella edellyttää tekevän. Tällöin otetaan huomioon myös työntekijän koulutus, aikaisempi toiminta, ikä, asuinpaikka ja muut näihin rinnastettavat seikat. Jos työkyky vaihtelee, otetaan huomioon työntekijän vuotuinen ansio. Mom. 3 Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, arvioitaessa 60 vuotta täyttäneen työntekijän oikeutta työkyvyttömyyseläkkeeseen painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta.

20 KEL 12 Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen Työkyvyttömyyseläkkeeseen on oikeus vuotiaalla työkyvyttömällä henkilöllä, kuitenkin siten, että alle 20-vuotiaalle eläke voidaan myöntää vain 16 :ssä mainituin edellytyksin. Työkyvyttömänä pidetään tätä lakia sovellettaessa henkilöä, joka on sairauden, vian tai vamman takia kykenemätön tekemään tavallista työtään tai muuta siihen verrattavaa työtä, jota on pidettävä hänen ikänsä, ammattitaitonsa sekä muut seikat huomioon ottaen hänelle sopivana ja kohtuullisen toimeentulon turvaavana. Sen lisäksi, mitä 2 momentissa säädetään, 60 vuotta täyttäneen henkilön työkyvyttömyyttä arvioitaessa painotetaan työkyvyttömyyden ammatillista luonnetta. Kansaneläkelaitos voi antaa tarkempia määräyksiä tämän momentin soveltamisesta. Työkyvyttömyyseläke myönnetään aina pysyvästi sokealle tai liikuntakyvyttömälle, samoin kuin henkilölle, joka sairautensa, vikansa tai vammansa vuoksi on pysyvästi niin avuttomassa tilassa, ettei voi tulla toimeen ilman toisen henkilön apua. Työkyvyttömyyseläkettä ei myönnetä henkilölle, joka saa tämän lain mukaista vanhuuseläkettä varhennettuna.

21 TYÖKYKYYN TYÖKYKYYN VAIKUTTAVAT VAIKUTTAVAT sairaus, vika vika tai tai vamma motivaatiotekijät elin- ja ja työympäristön vaatimukset ja ja niiden suomat edellytykset sosiaaliset mielikuvat Juhani Juntunen/BA

22 TYÖKYKYÄ TYÖKYKYÄ ARVIOIVAT ARVIOIVAT TAHOT TAHOT potilas itse itse työyhteisö terveydenhuollon ammattilaiset sairausvakuutus- järjestelmä työvoimaviranomaiset eläkevakuutuslaitos tai tai -yhtiö Juhani Juntunen/BA

23 TYÖKYKYARVIO Potilas Potilas kokee/ymmärtää kokee/ymmärtää elämyksensä elämyksensä normaalisti normaalisti Potilas Potilas ilmoittaa ilmoittaa sairautensa sairautensa oikein oikein Hoitava Hoitava lääkäri lääkäri ymmärtää ymmärtää asian asian oikein oikein Hoitava Hoitava lääkäri lääkäri dokumentoi dokumentoi asiat asiat oikein oikein Lausunto Lausunto luetaan luetaan oikein oikein Lausunto Lausunto ymmärretään ymmärretään oikein oikein Ratkaisu Ratkaisu tehdään tehdään oikein oikein

24 TYÖKYVYTÖN TYÖTÖN SYRJÄYTYNYT

25 Päihderiippuvainen henkilö on on työkyvytön jos: jos: hänellä hänellä on on työkykyä työkykyä selvästi selvästi alentavia alentavia somaattisia somaattisia sairauksia sairauksia päihderiippuvuuden päihderiippuvuuden taustalla taustalla on on merkittävä merkittävä psykiatrinen psykiatrinen hoitoresistentti hoitoresistentti sairaus sairaus hänellä hänellä on on vaikea vaikea päihderiippuvuus päihderiippuvuus ja ja syrjäytymi- syrjäytyminen, nen, hän hän on on toivoton toivoton tapaus. tapaus. Tällöin Tällöin voidaan voidaan soveltaa soveltaa ns. reppanasääntöä ns. reppanasääntöä

26 Alkoholisairauksien osuus voimassa olevista työkyvyttömyyseläkkeistä vuosina , % Alkoholisairaus eräänä työkyvyttömyyssyynä Alkoholisairaus pääsairautena % 8 nnnnnnnnnnnnnnn 1=Kelan myöntämät eläkkeet 2=yksityisen ja julkisen sektorin työeläkkeet =Kelan myöntämät eläkkeet 2=yksityisen ja julkisen sektorin työeläkkeet Lähde: Stakes: Päihdetilastollinen vuosikirja

27 PÄIHDERIIPPUVAISEN PÄIHDERIIPPUVAISEN TOIMEENTULOTURVAN TOIMEENTULOTURVAN ERI MUOTOJA ERI MUOTOJA A. A. TERVEYSPERUSTEISET Sairauspäiväraha Työkyvyttömyyseläke B. B. MUU MUU SOSIAALITURVA Työttömyyspäiväraha Eläketuki Eläketuki Työmarkkinatuki Asumistuki Toimeentulotuki Juhani Juntunen/BA

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009

YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 1 Liite 4 TARKISTUSLISTA / palvelusuunnitelma YLI 16-VUOTIAITA vammaisia ja pitkäaikaissairaita henkilöitä koskevista tuista ja palveluista v. 2009 Kela 16 vuotta täyttäneen vammaistuki Vammaistukea myönnetään

Lisätiedot

Rautatiejärjestelmän terveydentilavaatimuksia koskevat määräykset ja ohjeet

Rautatiejärjestelmän terveydentilavaatimuksia koskevat määräykset ja ohjeet Rautatiejärjestelmän terveydentilavaatimuksia koskevat määräykset ja ohjeet Sisällysluettelo TERVEYDENTILAVAATIMUKSET JA TERVEYSTARKASTUKSET (TEV)... 5 1 SOVELTAMISALA...6 1.1 Liikenneturvallisuustehtävät...6

Lisätiedot

C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista

C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista C 2 H 5 OH eli tiukkaa faktaa alkoholista Tilastotietoa... 2 Alkoholi luonnossa... 2 Alkoholin valmistus... 3 Alkoholi elimistössä... 3 Alkoholin imeytyminen... 4 Veren alkoholipitoisuus... 4 Alkoholin

Lisätiedot

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille

Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Vammaiset, vajaakuntoiset ja kuntoutujat työmarkkinoilla Opas työnantajille Sisältö 1. Julkaisun tarkoitus... 1 2. Mitä tarkoitetaan vammaisella, vajaakuntoisella ja kuntoutujalla?... 2 3. Monimuotoinen

Lisätiedot

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN

Sisältö I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ II LÄÄKKEET JA TYÖKYKY ERI SAIRAUKSISSA III KEHITYS TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN SILMIN LÄÄKKEET JA TYÖKYKY Sisältö Johdanto: Jussi Merikallio... 4 I TERVEYDENHUOLTO EDISTÄÄ TYÖKYKYÄ Hyvä työkyky tehdään yhdessä: Arto Laine... 8 Työterveyshuolto terveyden ja työkyvyn tukijalkana: Mauri Jussila...

Lisätiedot

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi

Eläkkeelle. Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki. Lyhyesti ja selkeästi Eläkkeelle Eläketurva, asumisen tuki ja hoitotuki Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Eläkkeelle 1 Mitä eläkettä voit saada? 2 Työeläke 3 Kelan eläkkeet 3 Kansaneläke 3 Takuueläke 4 Vanhuuseläke 5 Työkyvyttömyyseläke

Lisätiedot

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta.

Lukijalle. kiittää suositukset laatineita asiantuntijalääkäreitä arvokkaasta työpanoksesta ja lopputuloksesta. Krooninen kipu Lukijalle Krooninen kipu Lääkärin työssä potilaan toimintakyvyn parantaminen ja ylläpito on keskeinen tavoite. Tämä tavoite korostuu kroonisissa ja uusiutuvissa sairauksissa, joissa täydellinen

Lisätiedot

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari

Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Alkoholi ja ihmisen elämänkaari Johdanto Julkaisija: Alko Oy Tekstit: Alko sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Leena Sokolowski, Alko Oy Kuvitus: Kimi Issakainen

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus

tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Apurahatietoa tutkijalle Työskentelyn ehdot, sosiaaliturva ja verotus Elina Katainen Elina Katainen, Tieteentekijöiden liitto Taitto: Tuomo Tamminen/Päälause Paino: Unigrafia Oy, Helsinki 2013 ISBN 978-952-67153-6-0

Lisätiedot

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015

YEL-VAKUUTUS YRITTÄJÄN OPAS 2015 YRITTÄJÄN OPAS 2015 SISÄLLYSLUETTELO Milloin olet velvollinen ottamaan YEL-vakuutuksen?... 3 Yhtiömuoto ja omistusosuus vaikuttavat vakuuttamisvelvollisuuteen... 3 Perheenjäsenen vakuuttaminen... 4 Miten

Lisätiedot

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4).

Leponex täytyy toimittaa tarkan lääkinnällisen valvonnan alaisuudessa ja virallisten suositusten mukaan (ks. kohta 4.4). Leponex saattaa aiheuttaa agranulosytoosia. Sitä tulisi käyttää ainoastaan potilaille: - joilla on skitsofrenia ja joille psykoosilääkityksellä ei saada vastetta tai jotka eivät siedä hoitoa; tai potilailla,

Lisätiedot

HOIVA JA HUOLENPITO 1

HOIVA JA HUOLENPITO 1 HOIVA JA HUOLENPITO 1 SISÄLLYS HOIVA JA HUOLENPITO...1 1 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PERUSTEET...3 1.1 SOSIAALIHUOLTOLAKI...4 1.2 KUNTA...7 1.3 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄ...8 1.4 SOSIAALI-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 62/2004 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain 17 ja 41 d :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi päätoimisten opiskelijoiden päivärahakorvausta

Lisätiedot

Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla

Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla artikkelit Ikääntyvien suomalaisten työajanodotteet kunta-alalla Markku Nurminen, Christopher Heathcote, Brett Davis Tutkimuksessa arvioimme, mikä on ikääntyvän (yli 45-vuotiaan) kuntatyöntekijän jäljellä

Lisätiedot

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää

Lapsi ja. epilepsia. Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää Lapsi ja epilepsia Kai Eriksson Eija Gaily Pirjo Hyvärinen Pirkko Nieminen Leena Vainionpää 1 Lapsi ja epilepsia 3. uudistettu painos, 2013 Kirjoittajat Kai Eriksson, dosentti, lastenneurologian erikoislääkäri

Lisätiedot

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA

JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA JOS SINULLE SATTUU TYÖTAPATURMA 2 SISÄLLYSLUETTELO: Yleistä 3 Mikä on työtapaturma 4 Mikä on ammattitauti 5 Toimenpiteet työtapaturman sattuessa 5 Tapaturmailmoitus 7 Tapaturma- ja ammattitautikorvaukset

Lisätiedot

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen

Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen Potkut? Työ- ja virkasuhteen päättäminen 2. Tarkistettu painos. 2014 PDF sähköinen kirja TJS Opintokeskus ISBN 978-952-5091-24-3 Kannen sarja-asu KEDM Taitto: Taittopalvelu Yliveto Oy Seppo Koskinen Potkut?

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE

HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE HENKILÖKOHTAISEN AVUN OHJE Kirkkonummen kunta Perusturva Vammaispalvelut Voimassa 1.5.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ - MITÄ HENKILÖKOHTAINEN APU ON...3 2 HENKILÖKOHTAISEN AVUN MYÖNTÄMINEN...3 2.1

Lisätiedot

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät

Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Selkä- ja niskakuntoutujien terveyteen liittyvä elämänlaatu ja psykososiaaliset tekijät Eija Väänänen, 0127695 Pro gradu -tutkielma kevät 2013 Kuntoutustiede Lapin yliopisto Lapin yliopisto, yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

osa-aikainen sairauspoissaolo

osa-aikainen sairauspoissaolo Uutta lainsäädäntöä Osa-aikainen sairauspoissaolo ja osasairauspäiväraha Vuoden 2007 alusta lukien työnantaja ja työntekijä voivat sopia keskenään osa-aikaisesta sairauspoissaolosta. Osa-aikainen sairauspoissaolo

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi

Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet. Lyhyesti ja selkeästi Terveys ja kuntoutus Sairauteen liittyvät korvaukset ja päivärahat sekä kuntoutus- ja vammaisetuudet Lyhyesti ja selkeästi Sisällys Terveys ja kuntoutus 1 Kun sairastut 2 Kuka voi saada Kelan tukia? 2

Lisätiedot

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET

Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Vuoden 2012 kysymykset USEIN KYSYTTYÄ KYSYMYSTEN VASTAUKSET Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset... 4 1.1. Mikä työeläkeote on?... 4 1.2. Kuka saa työeläkeotteen?... 4 1.3. Miksi en ole saanut työeläkeotetta?...

Lisätiedot

OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOILLA

OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOILLA Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2011:5 Markku Lehto Kaikki mukaan! OSATYÖKYKYISET TYÖMARKKINOILLA Selvityshenkilön raportti Helsinki 2011 KUVAILULEHTI Julkaisija Julkaisun päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi

Vuorotteluvapaa. te-palvelut.fi Vuorotteluvapaa te-palvelut.fi Työnhakijan ja työnantajan vuorotteluvapaa Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa työntekijä työnantajansa kanssa tekemänsä vuorottelu sopimuksen mukaisesti vapautuu määräajaksi

Lisätiedot

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi

Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi Aikuissosiaalityöhön kiinteästi liittyvien aktivointi ti- ja työllistämi mis- palvelujen kustannuks tannuksia ja vaikutuks tuksia ANNE-MARI ULFVES, RAIJA LÄÄPERI, ANTTI RAUTIAINEN & KATI NÄRHI Julkaisija

Lisätiedot

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola

Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa. Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Särkyä ja alakuloa tuki- ja liikuntaelinten kivun ja masentuneisuuden yhteisesiintyvyys Suomessa Helena Miranda, Leena Kaila-Kangas, Kirsi Ahola Työterveyslaitos Topeliuksenkatu 41 a A 00250 Helsinki puh.

Lisätiedot

Dialogi terveydestä: Miten Suomi voi?

Dialogi terveydestä: Miten Suomi voi? Dialogi terveydestä: Miten voi? Toukokuu 2014 Dialogi terveydestä on Terveystalon uusi, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä asiantuntijajulkaisu. Tavoitteena on lisätä terveydenhuollon läpinäkyvyyttä jakamalla

Lisätiedot