OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2015"

Transkriptio

1 2015 OSAVUOSIKATSAUS

2 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Strategisten tavoitteiden toteutuminen Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot Talouden yleinen toteutuminen Tulosryhmien ja liikelaitosten toiminta- ja taloustiedot... 8 Yhtymähallinto... 8 Erikoissairaanhoito... 9 Tukipalvelukeskus Ensihoito- ja päivystyskeskus Ympäristöterveyskeskus Peruspalvelukeskus Aava liikelaitos Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos Käyttötalousosa yhteensä (1000 ) Investointiosan toteutumisvertailu (1000 ) Tuloslaskelmat Kokonaistarkastelu Erikoissairaanhoito Ensihoito- ja päivystyskeskus Ympäristöterveyskeskus Yhtymähallinto ja tukipalvelukeskus Peruspalvelukeskus Aava liikelaitos Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos Sosiaalialan osaamiskeskus Verso liikelaitos Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhtymän maksuvalmius Arvio toimialakohtaisista palvelujen käytön nettokustannuksista jäsenkunnittain vuonna

3 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Huhti-kesäkuussa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän strategisesti tärkeimpiä hankkeita ovat olleet 1. Päijät-Hämeen Sote-integraation valmistelu, 2. keskussairaalan tehostamisinvestointien suunnittelu sekä 3. asiakaspalvelutuotantoa tukevien toimintojen kehittäminen. Tavoitteena on valmistella syyskuun aikana linjauksia, joiden perusteella voidaan tehdä tarkempaa jatkosuunnittelua näiden osalta. Ensimmäinen puolivuotiskausi on sujunut toiminnallisesti hyvin ja asiakaspalvelut on pystytty tuottamaan hoito- ja palvelutakuiden edellyttämissä aikarajoissa. Erikoissairaanhoito- ja akuuttipäivystyspalveluiden kysyntä on edelleen kasvanut huomattavasti ja tämän takia kokonaiskustannukset saattavat nousta huolimatta tuotantoon kohdistuneista tehostamistoimenpiteistä ja keskimääräisten yksikköhintojen laskusta. Tuotanto on alkuvuodesta ylittänyt kuntien tilauksien perusteella laaditun arvion. On todennäköistä, että myös koko vuoden toteutuma tulee olemaan tilausta suurempi. Kuntien ja yhtymän henkilökunta on jatkanut yhteissuunnittelua asiakasprosessien tehostamiseksi. Tärkein ja kiireellisin yhteinen tehtävä on varmistaa lähellä asiakkaan kotia olevien hinnaltaan edullisimpien palveluiden riittävä saatavuus, jotta kalliimpiin palveluihin kohdistuvaa käyttöä voidaan vähentää. Erikoissairaanhoidon osalta kuntia on laskutettu kuntien ennakkoon tekemän vuositilauksen pohjalta. Kuntien yhteenlaskettu tilaus on ylittymässä; koko vuoden toteutumaennuste on arviolta 7,6 % enemmän kuin talousarviossa. Tästä huolimatta menot ovat toteutumassa vain 2,8 % suurempana. Henkilötyön tuottavuus on noussut edelleen +2,6 % ja henkilöstökulut ovat pysyneet hallinnassa. Suoritteen keskimääräinen yksikköhinta on talousarvion mukaan 495 ja toteutumaennusteen mukaan 468. Lisätuotannon kustannus on 123 /suorite. Lisätuotannon arvo talousarvion keskihinnoilla on yli 17 M. ja talousarvion ylittäviä menoja on kertymässä 4,4 M. Näin ollen kunnat saanevat yksikköhintoihin keskimäärin viiden (5) prosentin alennuksen ja säästävät 13 M, jos verrataan tilauksen mukaisilla keskihinnoilla laskettuun tuotannon arvoon. Yhtymä tekee syksyllä esityksen kunta-asiakkaille tilauksen ylittävän tuotannon lisäkustannuksien kattamisesta. Toimialan tulosennuste ilman lisätuotannosta saatavia tuloja on -3,2 M (TA ,8 M ). Ensihoitokeskuksen laskutus perustuu suoritteiden määrään ja keskus on toiminut talousarviomuutoksien mukaisesti. Akuutti24:n kävijämäärät ovat edelleen nousussa. Toteutunut keskihinta on 227 /päivystyskäynti (235 ). Käynnit laskutetaan hinnaston mukaan. Tuotannon arvo on noussut, mutta yksikkötuotantokustannukset ovat alentuneet. Tulosennuste on 1,4 M (1 M ) Aava-liikelaitoksen tulosennuste on 1 M (0 M ), Laboratorio-liikelaitoksen 0,4 M (0,2 M ), Versoliikelaitoksen 0 M (0 M ) ja Ympäristöterveyskeskuksen 0 M (0 M ). Tukipalveluiden tulosennuste on -1,7 M (-2,4 M ) ja Yhtymähallinnon -0,3 M (-0,3 M ). Koko kuntayhtymän liikevaihto koko vuoden osalta tullee olemaan 404 M (403 M ) ja tulosennuste ilman erikoissairaanhoidon lisätuotannon tuloja 2,3 M (-0,7 M ). Timo Louna kuntayhtymän johtaja 1

4 2. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Hoidon ja palveluiden oikea kohdentaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Yhtymän käytössä olevilla toiminnallisilla ja taloudellisilla voimavaroilla kyetään tuottamaan säädösten edellyttämät palvelut kuntien kanssa sovitulla tavalla kilpailukykyisesti Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen Hoito- ja palvelutakuu toteutuu Kehitetään ja parannetaan aktiivisesti avopainotteisia ja kuntouttavia toimintamalleja, joilla edistetään asiakkaan toimintakykyä, oman vastuun ottamista ja elämänhallintaa ja parannetaan kykyä tunnistaa asiakasryhmiä, jotka edellyttävät erityistä panostusta. Toimeentulotuen ja vammaispalvelujen käsittelyssä ollut vähäisiä viiveitä, muilta osin toteutuvat Henkilöstöön ja johtamiseen panostaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Yhtymä on vetovoimainen ja haluttu työnantaja, jolla on hyvä maine johtamisessa ja osaamisen keskittymänä Rekrytoinnin onnistuminen ja osaavan henkilöstön pysyvyys Toteutetaan konkreettinen, hyvästä johtamisesta, tuloksellisesta työskentelystä, ammatillisesta osaamisesta ja hyvästä palveluasenteesta palkitseva palkitsemisjärjestelmä ja laaditaan henkilöstön kehittämisen pitkäntähtäimen ohjelma Toiminnan kannalta välttämättömät virat ja toimet saadaan pidettyä täytettyinä ilman merkittäviä katkoksia Palkitsemisjärjestelmä valmis. Akuuttitoimialalla toteutunut. Ympäristöterveyskeskuksessa tavoitetaso on toteutunut. Koulutussuunnitelma on laadittu. Tehokkaat ja saumattomasti toimivat palvelut Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Yhteisen, kaikki toimialat kattavan tuotantoorganisaation valmistelu ja siihen sisällytettävien sujuvien sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ympäristöterveydenhuollon palvelujen uudistaminen yhdessä muiden alueen nykyisten organisaatioiden kanssa.. Yhtymä edistää aktiivisesti toimialueella yhden kaikki toimialat kattavan tuotanto-organisaation valmistelua ja osallistuu prosessinomaisen, sujuvan palvelutoiminnan kehittämiseen muiden toimijoiden kanssa Yhteisen tuotantoorganisaation valmistelun eteneminen ja uudistettujen, palveluprosessien määrä. Yhteinen tuotantoorganisaatio on toimintavalmis Vuosittain uudistetaan sovitut uuteen toimintamalliin sopivat eri toimialojen väliset palveluprosessit. Tuotantoorganisaation valmistelutyö on käynnistynyt. Muodostetuissa alatyöryhmissä on käynnistetty nykytilan analyysit ja visioitu tulevaa palvelurakennetta. 2

5 Teknologian hyödyntäminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Alueen asukkaiden ja ammattilaisten käytössä on tarkoituksenmukainen, toiminnan tason edellyttämä teknologia. Tietotekniset järjestelmät mahdollistavat toiminnan tehostamisen kustannustehokkaasti Tutkimuksen ja hoidon sekä asiakaspalvelujen häiriötön sujuvuus sekä tiedonkulun sujuvuus Yhtymässä käytetään valtakunnallisesti vertailukelpoista teknologiaa Käyttöön otettava teknologia on asianmukaisesti arvioitu ja yhtymän tietoteknisiä ratkaisuja toteutetaan lähtökohtana toiminnan tehostaminen, suunnittelun, seurannan ja raportoinnin helpottaminen ja sähköisen asioinnin edistäminen. Aktiivinen toimiminen alueen yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän toteuttamiseksi.. Lahti ja yhtymä osallistuneet Kiila- projektiin, joka määrittelee tulevaisuuden hyvinvointijärjestelmän vaatimukset kilpailutusta silmällä pitäen. Maakunnallisesti käyttöön otettu Hyvisportaali. Linkun toiminta on laajentunut Sähköisen asioinnin käyttö on lisääntynyt. Ympäristöterveyskeskuksen henkilöstöllä on käytössään toimivat laitteet ja tietojärjestelmät, jotka mahdollistavat joustavan työskentelyn koko toimintaalueella. 3

6 3. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot Työpanos ja poissaolot Henkilöstön lukumäärä on henkilötyövuosina (toteutuneet henkilötyövuodet, ei sisällä palkattomia poissaoloja) kasvanut +3,5 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kun huomioidaan myös palkalliset poissaolot, on nettotyöpanos ilman lisä- ja ylitöitä kasvanut +2,6 %. Vakinaisen henkilöstön nettotyöpanos on kasvanut +1,0 % ja määräaikaisilla +7,4 %. Taustalla henkilöstömäärän kasvulle on palvelutuotannon lisääntyminen. Lisä- ja ylitöistä on tammi-kesäkuussa aiheutunut kustannuksia noin , mikä on +33 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Hälytysrahasopimuksen ja lääkäreiden hälytystyön maksut ovat yhteensä euroa, mikä on +24 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Sairauksista ja tapaturmista aiheutuneita poissaoloja on ollut 16,6 päivää teoreettista henkilötyövuotta kohden, mikä on +3,2 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Työtapaturmien vuoksi on ollut pois 64 henkilöä yhteensä 613 kalenteripäivää. Lyhytaikaiset alle 13 päivän palvelussuhteet ovat kalenteripäivinä kasvaneet +34 %. Edellisvuosi oli kuitenkin yt-neuvottelujen vuoksi poikkeuksellinen (kasvua vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon on +1 %). Työhyvinvointi Työyhteisöjen työhyvinvointisuunnitelmat laadittiin kevään aikana ActioinPlan.fi - järjestelmään, josta suunnitelmat ovat yhtymän johdon nähtävissä. Heinäkuun loppuun mennessä suunnitelmia oli valmiina 42 kpl ja valmisteilla oli 26 kpl. Työhyvinvointipäivät ovat osa työhyvinvointisuunnitelman toteutusta ja siksi työhyvinvointipäivien raportoinnista on luovuttu tämän vuoden alusta alkaen (Ohje 6/2015). Yhtymään perustettiin Varhe ryhmä, jonka tavoitteena on kehittää osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia yhtymässä. Yhtymään on nimetty uudelleen sijoituksista vastaava henkilö, joka on osallistunut 12 henkilön uudelleen sijoitusprosessiin kevään aikana. Viisi henkilöä on onnistuneesti pystytty sijoittamaan toisiin tehtäviin kevään aikana. Lisäksi on otettu käyttöön toimintamalli, jossa Keva arvioi 90 sairauspäivän kohdalla työkyvyn tukitoimien mahdollisuudet. Yhtymän johto on tehnyt työhyvinvointikäynnit osastolle 43 ja 44 sekä lastenosastolle. Molemmissa kohteissa henkilöstö koki hyvänä asiana sen, että johto käy jalkautumassa yksiköihin ja kuuntelemassa työntekijöiden näkemyksiä. Alkuvuoden aikana on järjestetty työhyvinvointiin liittyvää koulutusta mm. ammatilliseen kuntoutukseen liittyen sekä valmennettu esimiehiä ottamaan käyttöön erilaisia ryhmämenetelmiä työhyvinvointikyselyn tulosten käsittelyssä. Palveleva johtamisen (ihmisten johtamista, jossa johtajan tärkein tehtävä on auttaa omaa porukkaansa kukoistamaan) ja työn tuunaamisen (oman työn voimavarojen ja vaatimusten yksilöllistä muokkaamista työn imun ja mielekkyyden vahvistamiseksi) kehittämishankkeeseen osallistui yhteensä 29 esimiestä ja 24 työntekijää. Henkilöstölle on järjestetty alkuvuonna useita eri työkykyä tukevia ryhmiä, joiden teemoina ovat olleet mm. unettomuuden hoito, oman kunnon ja mielen parantaminen sekä niska- ja selkä oireiden vähentäminen. Aslak- kurssit ovat jatkuneet alkuvuoden osalta ja niihin on osallistunut yhteensä 30 henkilöä. Kela on perunut tukipalveluhenkilöstölle suunnitellun kurssin, jonka piti alkaa syyskuussa. 4

7 Työtapaturmien määrä on noussut verrattuna edellisiin vuosiin. Alkuvuonna otettiin käyttöön HaiProjärjestelmään työturvallisuusosio, jonka kautta tehdään sekä työ- ja työmatkatapaturmailmoitukset että vaaratilanneilmoitukset. Uudesta toimintakäytännöstä on järjestetty kaksi koulutustilaisuutta ja tämän lisäksi työsuojeluvaltuutetut ovat opastaneet työyksiköissä järjestelmän käyttöä ja työtapaturmien käsittelyä. Veritapaturmien ehkäisyn tehostamiseksi Terävien instrumenttien aiheuttamisen tapaturmien ehkäisyyn liittyvä ohje on päivitetty (ohje 9/2015). Työterveyshuollon kustannukset ovat nousseet tasaisesti viime vuosien aikana. Alkuvuoden osalta kasvua on verrattuna edelliseen vuoteen. Kustannusten nousun syynä on pääasiassa terveystarkastusten ja työterveysneuvotteluiden määrän kasvu. Esimiesaamuissa on käsitelty terveystarkastuksiin liittyvää ohjeistusta ja työhöntulotarkastuksiin liittyvä ohje uudistetaan elokuussa. Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittämistä on toteutettu henkilöstösuunnitelman ja tulosryhmissä laadittujen täydennyskoulutussuunnitelmien tavoitteiden ohjaamana. Lisäksi Osaamisen kehittämistä koordinoiva ohjausryhmä on kokoontunut neljä kertaa tarkastelukaudella. Täydennyskoulutukseen osallistumisen määrä päivinä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna 13 %, päivien määrän ollessa 5234 päivää. Verkko-oppiminen eri muodoissaan on onnistuttu vakiinnuttamaan luonnolliseksi täydennyskoulutuksen muodoksi yhtymässä. Verkkoalustalla on noin 3000 käyttäjää. Esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen on panostettu eri tavoin ja menetelmin. Painopisteinä ovat olleet johtamisen ja prosessien kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet sekä moniammatilliseen osaamisen jakamiseen perustuvan sähköisen toimintamallin pilotointi osana Sydänklinikan toiminnan kehittämishanketta, joka jatkuu 2016 alkupuolelle. Johtamiskoulutukseen osallistuttiin yhteensä 327 päivää ( päivää). Kuukausittain pidettävät esimiesaamut mahdollistavat esimiesten tiedonsaannin ja osallistumisen asioiden yhteiseen käsittelyyn. Esimiesaamujen lisäksi joka toinen viikko ilmestyvä Esimiesviesti lisää esimiesten tietoja ajankohtaisista esimiestyöhön liittyvistä asioista. Sisäisenä johtamisvalmennuksena on järjestetty esimiesten perehdytyskoulutusta liittyen päätöksentekoon, johtamiseen sekä talouden suunnitteluun ja seurantaan. Erityisvastuualueen (ERVA) johtajakoulutukseen osallistui 5 esimiestä ja vuoden mittainen koulutus päättyi toukokuussa. Keväällä käynnistettiin esimiestyön ja johtamisen arviointiin liittyvä pilotti, joka mahdollistaa esimiestyön kehittämisen sekä tavoitteellisemmin että omaehtoisemmin. Palaute käytetystä arviointityökalusta oli erittäin myönteinen. Lahden kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa käynnistetty yhteinen mentorointihanke jatkuu siten, että menrointiin liittyvä toiminta mahdollistuu myös Heinolassa ja Hollolassa Lahden lisäksi. Alkuvuodesta käynnistettiin hanke toimintaprosessien sisällön päivittämiseksi ja kuvaamiseksi sähköisellä järjestelmällä (IMS- Integrated Management System). Käynnistämisvaiheessa hankkeessa on ollut kolme pilottiorganisaatiota: Sydänklinikka, Ympäristöterveyskeskus ja Akuutti. Osallistujille on järjestetty useita koulutustilaisuuksia järjestelmän käyttöön liittyen ja pilotointia koordinoiva projektiryhmä on kokoontunut kerran kuukaudessa. Sydänklinikan moniammatillinen kehittämishanke Tehokas ja taitava sydänyksikkö tähtää henkilöstön sitoutumiseen tiimioppimisen toimintamalliin, jonka avulla osaamista voidaan ketterästi uudistaa ja jakaa. Hankkeeseen osallistuvat kaikki klinikan ammattiryhmät. Kevään työpajoissa on muun muassa määritelty Sydänklinikan tehokkaan toiminnan uudistettavia toimintatapoja sekä laadittu yhteistoiminnallisesti tavoitteet ja mittarit toiminnan eri osa-alueiden arvioimiseksi. 5

8 Yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa on järjestetty kaksi suunnittelutilaisuutta ja rehtoritapaaminen täydennyskoulutuksen sisältöjä ja monialaisen yhteistyön kehittämiseen liittyen. Rekrytointi Toisella vuosineljänneksellä päättyi 68 rekrytointia, joissa haettiin yhteensä 86 työntekijää. Toistaiseksi voimassaolevaan palvelussuhteeseen avoimia rekrytointeja oli 53 kpl ja määräaikaisia rekrytointeja 15 kpl. Toistaiseksi voimassaoleviin palvelussuhteisiin hakemuksia tuli keskimäärin 14,2 kpl/rekrytointi ja määräaikaisiin 9,2 kpl/rekrytointi. Radiologian ylilääkärin ja Nastolan terveyskeskuslääkärin virkoihin ei tullut yhtään hakemusta. Kuntarekryn sijaisrekrytoinnin kautta haettiin hoitotyön alle 13 pv sijaisuuksiin 381 eri vuoroon, joista 63 % onnistuttiin täyttämään. Maaliskuussa yhtymä osallistui yhdessä Lahden kaupungin ja Peruspalvelukeskus Oivan kanssa Sairaanhoitajapäivillä. Alueellista lääkärirekrytointiyhteistyötä puolestaan tehtiin kesäkuussa lääkärien Vesijärviristeilyllä. Risteilyllä oli mukana PHSOTEYn, Lahden, Oivan, Heinolan ja Wellamon kesälääkäreitä. 6

9 4. Talouden yleinen toteutuminen Koko kuntayhtymän tasolla tammi-kesäkuun talouden ulkoinen tulos päätyy 2,6 miljoonan euron alijäämään. Edellisenä vuonna vastaavan ajanjakson ylijäämä oli 0,3 miljoonaa euroa. Osavuosikatsauksen loppupuolella esitetään yhtymän toimialojen ja liikelaitosten tuloslaskelmat. Mikäli yhtymähallinnon tai tukipalvelujen tulosryhmät tekevät tulosta tai tappiota, nämä erät palautetaan tai laskutetaan toimialoilta ja liikelaitoksilta aiemman käytännön mukaisesti. Investointien toteuma on ilman liikelaitoksia 46,5 %. Lääkintälaitteiden hankinnat painottuvat loppuvuoteen. Yhtymän maksuvalmius on pysynyt tasaisena koko vuoden. Kassan riittävyys oli kesäkuun lopulla 29 päivää. Loppuvuoden investointihankkeiden laskut heikentänevät tilannetta. Toimialoittain tarkasteltuna erikoissairaanhoidon tilikauden tulos kesäkuun lopussa on -4,8 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä on kasvanut merkittävästi. Tuotettujen DRGjaksojen määrä on lisääntynyt 2,7 prosenttia ja poliklinikkakäyntien 7,8 prosenttia. Hinnaston mukaisesti ja palvelujen käytön mukaisesti jäsenkunnilta tulisi laskuttaa yli 20 miljoonaa euroa talousarviossa suunniteltua enemmän. Palvelutuotanto on toteutettu kuitenkin tehokkaasti niin, että talousarvioon nähden jouduttaneen laskuttamaan lisää vain 3 4 miljoonaa euroa. Tehdyn tuottavuusanalyysin mukaan erikoissairaanhoidon henkilötyöntuottavuus on kasvanut 2,7 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Kokonaistuottavuus on laskenut 1,1 prosenttia. Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon maksuosuusennuste on laskettu tammi kesäkuun todellisen käytön ja hinnaston mukaan tasapainottaen toimialan tulos nollaan. Kalliin hoidon tasauksen piiriin on kertynyt kustannuksia 0,8 miljoonan euron edestä. Kalliin hoidon tasausraja nousi euroon vuonna Talousarvioon nähden eniten ylitystä maksuosuuksiin on tulossa, Iitissä, Heinolassa Nastolassa ja Hämeenkoskella ja Pukkilassa, mutta tilanne elää vuoden loppuun saakka. Ensihoito- ja päivystyskeskus raportoidaan vuonna 2015 omana toimialatyyppisenä kokonaisuutena. Toimialan tulos oli kesäkuun lopussa 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimiala on tulosennusteen mukaan tekemässä 1,4 miljoonan euron tuloksen. Ympäristöterveyskeskuksen tilikauden tulos on ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa euroa. Tulosennuste on ylijäämäinen, mutta talousarvion tasoon euroa ei arvioida päästävän. Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen liikeylijäämä kesäkuun lopussa on 0,2 miljoonaa euroa Tilinpäätösennusteen mukaan Aava tekee ylijäämäisen tuloksen. Ennuste on tällä hetkellä 1,0 miljoonaa euroa. Laboratoriokeskus-liikelaitoksen liikeylijäämä on kesäkuun lopussa 0,6 miljoonaa euroa. Laboratoriokeskuksen tulosennuste päätyy 0,4 miljoonan euron ylijäämään, kun talousarvion mukainen tulos olisi 0,2 miljoonaa euroa. Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitoksen liikeylijäämä on tammi kesäkuussa euroa. Verso ennustaa tekevänsä euroa alijäämäisen tuloksen. 7

10 5. Tulosryhmien ja liikelaitosten toiminta- ja taloustiedot Yhtymähallinto Vastuuhenkilö kuntayhtymän johtaja Timo Louna Tilikauden tuloksen arviointi Talous ja toiminta ovat toteutuneet suunnitellusti. Käyttötalousosa TP 2014 TA 2015 TA muutos MTA MTA% TPE2015 Enn.ero/ MTA2015% Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,33 20,40 Toimintakulut , ,20 10,04 Rahoitustuotot ja -kulut , ,73 7,19 Toimintakate , ,05-80,43 Poistot , ,44 62,93 Tilikauden tulos , ,35-74,03 Henkilöstön ostopalvelut (mm. vuokratyövoima, konsultit) Yhtymän hallinnossa ei ole käytetty vuokratyövoimaa. Konsultointipalveluita on hankittu vähäisessä määrin ja tarpeen mukaan erilaisten projektien tueksi. Sairauspoissaoloihin puuttuminen Sairauspoissaoloihin on puututtu yhtymän aktiivisen tuen mallin mukaisesti. Sairauspoissaolojen määrä on laskenut tavoitteen mukaisesti 2pv/htv ollen 7,8 pv/htv Yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyvät toimenpiteet Henkilöstöpalvelut on koordinoinut yhtymätason Tasa-arvosuunnitelman päivitykseen ja asia on käsitelty yhteistyötoimikunnassa. 8

11 Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö va keskussairaalan johtaja Maria Virkki Tilikauden tuloksen arviointi Toiminnan volyymin kasvu jatkuu edelleen. Talousarvion sekä tuotot että kulut ylittyvät. Tilikauden tulos on ennusteen mukaan 3,2 milj.. Tilikauden alijäämä selittyy huomattavalla suoritemäärien kasvulla. Henkilötyön tuottavuus on parantunut entisestään (2,7 %). Toimintatuotot: Toimintatuottoja kertyy 0,4 milj. budjetoitua enemmän. Tämä tulee suoritteiden ulkokuntamyynnistä ja terveydenhuollonmaksuista. Toimintakulut: Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 4,4 milj.. Henkilöstökulut toteutuvat talousarvion mukaisesti tai alittuvat hieman. Ulkopuolisen työpanoksen käyttö on suunniteltua enemmän, johtuen muutamien erikoisalojen lääkärivajeesta (ylitys 0,2 milj. ). Koska suoritteita on tuotettu huomattavasti enemmän kuin suunniteltu, niin laboratoriopalveluiden käyttö on myös lisääntynyt (ylitys 0,7 milj. ). Sama on havaittavissa hoitotarvikeostoissa (sisältäen mm. implantit ja proteesit), jossa ylitysennuste 1,2 milj. ja lääkkeissä 0,2 milj.. Atk-palvelumenot ovat myös kasvussa (ylitys 0,2 milj. ). Tukipalveluiden palvelusopimusten tarkastuksen myötä, on erikoissairaanhoitoon kohdistumassa 1,2 milj. lisäkustannukset. Muiden kulujen osalta ylitys 0,4 milj.. Tämä selittyy rakennusten ja laitteiden vuokramenojen kasvulla ja luottotappiokirjauksilla. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Hoidon ja palveluiden oikea kohdentaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Potilaiden hoidossa käytetään terveyshyötyä tuottavia tutkimus- ja hoitomenetelmiä. Hoidon tarpeen arviointi- ja hoitotakuuseuranta (THL) Lain mukainen toteutuminen. Toteutunut Erikoisaloittain määritellään keskeisille potilasryhmille rajatut tutkimukset ja hoidot sekä sovitaan pth:n kanssa työnjaosta huomioiden terveyshyödyn tuottaminen. Parannetaan kykyä tunnistaa asiakasryhmiä, jotka edellyttävät erityistä panostusta. Käypähoitosuositukset. Hoitoa toteutetaan Käypähoito-suositusten mukaisesti. Ei ole toteutunut suunnitellusti. Osallistutaan FCG/Kuntaliiton hoidon vaikuttavuuden pilottihankkeeseen. Hyödynnetään muita vaikuttavuusmittareita Sanitas Utilitas -mittaristo Ortopedian ja kardiologian laatumittareiden pilotointi. Mittaristo on valittu (aivoinfarkti, depressio, diabetes) Ortopediassa on käytössä BCB- proteesirekisteri; sydäninfarktin hoidon tuloksia seurataan Perfect tutkimuksella; lisäksi osallistumme 9

12 Erikoissairaanhoidon kustannukset kunnille ovat taloussuunnitelman mukaiset Hyvä tuottavuuskehitys Toiminnan, tuotannon ja talouden seuranta vastuuyksikkötasolla Säännöllinen esh:n tuottavuusarviointi Toiminta- ja taloussuunnitelman toteutuminen THL:n BM raportointi ja NHG:n vertaisarvioinnit Poikkeama <1 % Esh:n suoritteet kasvavat <1 % Tuottavin sairaala Suomessa sisätautien vuosittaiseen shp-väliseen benchmarkingselvitykseen 1,5% Drg-suoritteet 2,7% Poliklinikka käynnit 7,8% Alustava sijoitustieto THL:stä 9/2015. Kokonaistuottavuus ja henkilötuottavuuden seuranta Tuottavuuden kasvu 1% /v Kokonaistuottavuus -1,1%. Henkilötuottavuus 2,7% Henkilöstöön ja johtamiseen panostaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Henkilöstön tavoitteiden ja kehittymistarpeiden huomiointi asiantuntijuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi Kehityskeskustelut käydään kaikissa keskussairaalan yksiköissä koko henkilöstön kohdalta Toteumaprosentti 100 % Kehityskeskustelut käynnistyneet osassa yksiköitä. Hyvinvoivat työyhteisöt Tuetaan terveystieteellisen opetuksen ja tutkimuksen jatkumista ja kehittymistä. Varhaisen välittämisen käytännöt aktiivisessa käytössä ja yhteisöllisyyden kehittäminen Aktiivinen rekrytointi, perehdytys ja työpanosseuranta Ammattiryhmittäin työpanosseuranta /vakanssien täyttöaste Julkaisupisteet Sairauspoissaolojen määrä Nettotyöpanos seuraa toiminnan muutosta. Toteuma vastaa muutoksia. Julkaisupisteet eivät vähene kolmen edellisen vuoden keskiarvosta Poissaolot vähenevät Julkaisupistearvio tehdään vuoden lopussa. Sairauspoissaolo kokonaisuudessaan hyvällä tasolla. Somatiikan ja psykiatrian TA:n henkilöstöt alittavat selkeästi Yhtymän sairauspoissaolojen määrän. Kasvua Lääkehuollolla, kuntoutustutkimusyksikössä 10

13 Palkitsemisjärjestelmän rakentaminen Määrittelytyö 1-2 työyhteisön kokeilu vuoden 2015 alusta ja kuvantamisella. Palkitsemisjärjestelmän luomiseen osallistuttu aktiivisesti. Käyttöönotto pikapalkitsemisessa käynnistynyt. Tehokkaat ja saumattomasti toimivat palvelut Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Potilaiden palvelukokemus on ensiluokkainen. Varmistetaan nopea hoitoon pääsy ja hyvä kohtelu. Positiivinen viestintä potilaille tutkimuksesta ja hoidosta. Toimintaa vastaava henkilöstö. Potilastyytyväisyyskysely/palaute aikavaraukset pitävät hyvä kohtelu viestiminen potilaille on laadukasta Vastanneista vähintään 90 % saavuttaa kiitettävän tason. Potilaiden negatiivisten palautteiden määrä laskee Pilotti kokeilu suorasta asiakaspalautejärjestelmästä käynnistynyt HappyOrNot. Koulutus ja perehdytys tukevat toimintaa. Muistutukset kantelut, ja vahinkotilastot Määrä 5 % alle edellisen vuoden. Muistutusten (- 31%) ja kanteluiden (-52%) määrä vähentynyt vastaavaan aikaan verrattuna viime vuoteen. Korvattavien vahinkojen määrä ennallaan. Potilasturvallisuuden kehittäminen Potilasraatitoiminnan käynnistäminen Osallistuminen potilasturvallisuustyöhön tavoitteena alueellisesti yhteneväiset käytännöt Potilasturvallisuusmenetelmien käyttöönotto Vakavien vaaratapahtumien läpikäynnin systematisointi potilasturvallisuuden Kokoontuminen 4-6x/vuosi (potilashoidon laatutyö) HaiProilmoitukset ja muu saatu palaute Vakavien haittatapahtumien tutkintatoiminta aloitetaan. Yksi potilasraati aloittanut toimintansa Toiminnan systemaattisuutta kehitetään, johto käy läpi ilmoitukset säännöllisesti ja poikkeamien määrä vähenee. Erikoissairaanhoidon potilasraati (22 jäsentä) aloitti 2/2015. Kokoontunut 3 kertaa. HaiPro- ilmoitusten määrä on lisääntynyt kannustuksen myötä. Vakavia haittoja on esiintynyt 1%:lla potilaista. Vakavien haittatapahtumien tutkinta 11

14 verkkokoulutus Koulutuksen suorittaneiden määrä. turvallinen lääkehoitokoulutus Potilasturvallisuuden verkkokoulutus 80 %, lääkehoito 100 %. on käynnistynyt. Henkilöstöstä 61% on suorittanut Potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutuksen. Lovekoulutuksen on suorittanut >95%.. Teknologian hyödyntäminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Teknologia tukee potilaslähtöistä hoitoa kustannustehokkaasti. Uusien toimintamallien käyttöönotto 100 % kattavuus Hyvis asiointialustan ja e-arkiston käyttöönotto tavoitteena paperiton työskentely. Lähetteiden ja jatkohoitoohjeiden laatu ja saatavuus Hyvis hanke etenee. Sairaalan tutkimusja hoitolaitteet vastaavat kliinistä tarvetta. Osallistutaan aktiivisesti seuraavan sukupolven potilas- ja asiakaskertomuksen määrittelyyn. Ylläpidetään laiterekisteriä ja laitteiden hankinta/uusimistarpeesta tehdään suunnitelma Määrittelyn valmiusaste Sairaalan laitteisto vastaa viranomaisvaatimuksia ja kliinistä tarvetta Valmis määrittely Tutkimus- ja hoitotoimenpiteet voidaan toteuttaa suunnitellusti. ESH:n edustajina valtakunnallisessa Kiila hankkeessa toimivat yl Jarkko Lehtonen ja projektipäällikkö Virve Metsiö. Laitteiden rekisteröinti käynnissä. Käyttötalousosa TP 2014 TA 2015 TA-muutos MTA MTA% TPE2015 Henkilöstön ostopalvelut (mm. vuokratyövoima, konsultit) Ylittää talousarvion -0,2 milj.. Syynä muutamien erikoisalojen lääkärivaje. Enn.ero/ MTA201 Sairauspoissaoloihin puuttuminen Sairauspoissaoloihin on puututtu yhtymän aktiivisen tuen mallin mukaisesti. Erikoissairaanhoidossa sairauspoissaolot ovat loivassa kasvussa. Taustalla kevättalven pitkittynyt influenssakausi ja lomautusvuoden jälkeinen väsyminen. Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,16 3,26 Toimintakulut , ,92 6,23 Toimintakate , ,58-119,98 Poistot , ,93 10,62 Tilikauden tulos , ,28-192,75 12

15 Yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyvät toimenpiteet Yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyen on havaittu, että varahenkilöstön työn vaativuuteen liittynyt 100 palkkaetu on sulanut aikaisempien JVE -ratkaisujen aikana pois. Lisäksi henkilökohtaisten lisien oikeudenmukainen jakautuminen ei toteudu, koska varahenkilöstölle ei juuri hk -lisiä ole myönnetty. Osastonhoitajat kiinnittävät asiaan huomiota.. Palvelutuotannon volyymi OMA TOIMINTA TP2014 TA M% vrt TA% TPE2015 Enn.ero TA2015% Enn.ero TP2014% Lähetteet ,2 55, ,7 8,7 Kaikki käynnit ,8 55, ,6 26,6 Laskutetut käynnit ,7 56, ,2 6,5 Ensikontaktit ,0 53, ,2 1,8 Hoitopäivät ,4 57, ,9 2,3 Laskutusperusteiset hoitopäivät ,1 58, ,1-0,7 DRG-jaksot ,9 54, ,7 1,9 Leikkaukset ,5 51, ,7 0,4 Apuvälinelainaukset ,1 53, ,7 6,5 Kuvantaminen tutkimukset ,5 49, ,3 1,1 OSTETUT PALVELUT Käynnit ,0 46, ,0-4,1 Hoitopäivät,psyk ,4 40, ,0-25,9 Hoitojaksot ,3 49, ,2 12,7 Kuvantaminen tutkimukset ,9 39, ,6-22,2 THL Jonot - avoimet hoidon varaukset < 90 pv pv > 180 pv Kaikki yht Mukana vain hoitotakuuseen kuuluvat ja kiireelliset leikkausta, hoitoa tai toimenpidettä odottavat. Oma toiminta: Lähetemäärät edelleen kasvussa etenkin kirurgian erikoisaloilla (11,1%). Huomattavaa kasvua myös silmätaudeilla (11,0%), korva-, nenä ja kurkkutaudeilla (13,8%) ja ihotaudeilla (12,3%). Lähetteitä saapuu etenkin terveyskeskuksista ja yksityisen terveydenhuollon toimijoilta enemmän kuin aikaisemmin. Laskutetut käynnit kasvaneet (9,7%). Lisäystä on niin somaattisessa kuin psykiatriassa hoidossa, myös psykiatrian hoitopäivät lisääntyneet viime vuodesta. Kasvua myös somaattisissa hoitojaksoissa (drg-jaksot), mutta maltillisempaa. Talousarvion suoritemäärät tulevat ylittymään reilusti. Toiminnallinen muutos vuodeosastohoidosta poliklinikkapainotteiseen näkyy suoritteissa. Leikkausmäärien arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tänä vuonna on leikattu kirurgisesti vaativampia potilaita. Apuvälinelainauksien kasvu tulee perusterveydenhuollon puolelta, kotona asumisen tukeminen lisää apuvälinetarvetta. Erikoissairaanhoidon kuvantamistutkimuksissa kasvua erityisesti magneetti- ja tietokonetomografiatutkimuksissa. Perusterveyshuollon puolella kasvua natiiviröntgentutkimuksissa. Ostetut palvelut: Poliklinikkakäynnit ovat hienossa laskussa. Psykiatrian hoitopäivien vähennys johtuu siitä, että olemme pystyneet vähentämään oikeuspsykiatrian käyttöä siirtämälle potilaita hoidettavaksi täällä. Somaattisen hoidon hoitojaksot ovat kasvussa. Vuosivaihtelu suurta. Erityisen kalliita potilaita ei ole ollut useita tänä vuonna. Kuvantamisen ostopalvelut ovat vähentyneet hiukan parantuneen radiologiatilanteen ja toisen magneettikuvantamislaitteen käyttöönoton myötä. 13

16 Tukipalvelukeskus Vastuuhenkilö tukipalvelujohtaja Kari Ratala Tilikauden tuloksen arviointi Toimintatietojen osalta vuositason toteumaennusteet näyttäisivät alittavan talousarvion 2015 kaikkien muiden suoritteiden osalta paitsi fiberoskoopit ja sähkö, jonka kulutuksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Suurin talousarvioalitus ennustetaan tapahtuvan potilasasiakirjatapahtumien kohdalla vaikuttimena mm. sähköiseen toimintatapaan siirtyminen. Ennusteissa ei oleellisia muutoksia toukokuun vastaaviin ennusteisiin nähden. Tilikauden toimintakate näyttäisi tämänhetkisen ennusteen mukaan olevan tulosryhmätasolla n. 635 kiloeuroa parempi kuin muutostalousarvion mukainen toimintakate; alkuperäiseen talousarvioon verrattuna kate näyttäisi olevan n. 776 kiloeuroa pienempi. Ennustetarkkuuden puitteissa ainut kuluylitysennuste muutostalousarvio huomioiden on vielä Materiaali- ja logistiikkapalvelut tulosalueella johtuen Hoitotarvikkeiden käytön ja välitystoiminnan arvioitua suuremmasta volyymista. Materiaali- ja logistiikkapalveluiden kuluylitysennuste on välitystoiminnan osalta kuitenkin kustannusneutraali tuottojen kattaessa kulut. Tulosryhmätasolla henkilöstökulut alittavat tällä hetkellä lineaarista kertymää vastaavan arvon 0,4 (toukokuu 4,4) prosenttiyksiköllä. Muutos toukokuuhun verrattuna selittyy kesälomakorvausten maksamisella. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Hoidon ja palveluiden oikea kohdentaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Palveluihin ja palvelutasoon tyytyväiset sisäiset asiakkaat Webrobol-kysely 2 kertaa toimintavuoden aikana Vyks-, TA- ja TR-johdolle 1 5 3,8 Kysely toteutettu keväällä Huoltopalveluiden osalta tuloksella 3,6. Koko tulosryhmän osalta toteutus syyskuussa. Aktiivisen välittämisen toimintamallin ja työhyvinvointiohjelman toteuttaminen. Henkilöstöön ja johtamiseen panostaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen ja työhyvinvoinnin parantaminen Ammatillisen osaamisen, työkierron ja -mitoituksen tukeminen Sairauspoissaolot pv/htv TRtasolla -5,0 % tasosta 17,0 pv/htv ( ) 17,4 pv/htv vastaten vuoden takaista tilannetta. Tehokkaat ja saumattomasti toimivat palvelut Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Somatiikan sihteerityöpanosten kustannustehokas kohdentaminen ja mitoitus yksiköille Ao. tilanteen analyysi ja muutosehdotuksen teko yhdessä hallintoylihoitajan kanssa projektisuunnitelman mukaisesti) Projektisuunnitelman toteuma-aste (jälkeenjääneisyys) Kohdentaminen/mitoitus valmis Analyysin pohjakysely aiheuttanut jatkokyselytarpeen joka syyskuus- 14

17 Käyttötalousosa sa. Tehtävien uusjako, mitoitus ja kohdentaminen tämän jälkeen yhdessä TR2 kanssa. TP 2014 TA 2015 TA-muutos MTA MTA% TPE2015 Enn.ero/ MTA201 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,29 1,46 Toimintakulut , ,93 5,19 Toimintakate , ,82-18,89 Poistot , ,00 0,75 Tilikauden tulos , ,98 ########## Henkilöstön ostopalvelut (mm. vuokratyövoima, konsultit) Vuokratyövoiman käyttöön tukipalvelukeskuksessa on turvauduttu TA61 Ravintohuolto-, TA63 Materiaali- ja TA69 Tietojärjestelmäpalveluiden osalta. Kahden ensiksi mainitun kohdalla kyse on etupäässä lyhytaikaisten ennakoimattomien henkilöstöpoissaolojen korvaamisesta sekä ruuhkahuippujen purkamisesta. Tietojärjestelmäpalveluiden kohdalla vuokrahenkilöstön käyttö liittyy käynnissä olevien projektityyppisten hankkeiden resursointiin erikoisosaaminen huomioiden. Lisäksi konsultteja on jouduttu käyttämään mm. erikoisosaamista vaativissa ongelmanratkaisutilanteissa tekniikan ja tietojärjestelmäpalveluiden vastuualueilla. Sairauspoissaoloihin puuttuminen Tulosalueilla toteutetaan lähiesimiesten toimesta varhaisen puuttumisen mallia liittyen mm. pitkien sairauspoissaolojen syihin. Ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä ohjataan ja opastetaan ergonomisiin työskentelytapoihin, hankitaan tarvittavia apuvälineitä työn kuormittavuuden vähentämiseksi sekä järjestellään vajaakuntoisten työtehtäviä. Yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyvät toimenpiteet Pyrkimys yhtenäisiin toiminta- ja päätöksentekotapoihin sekä ohjeiden tulkintaan esimiesportaan osalta jokapäiväisessä toiminnassa. Epäasialliseen käytökseen puuttuminen. Yhdenmukaiset palkkauskäytännöt sekä pyrkimys mm. järjestelyvaraerin oikaista yksittäisiä, aiempiin päätöksiin pohjautuvia henkilöstön palkkaratkaisuja. Lomien ja työtehtävien kierto siltä osin kuin mahdollista. Tasapuolinen ja ajantasainen informointi infotilaisuuksien lisäksi julkaisemalla tulosryhmä- ja tulosaluejoryn muistiot. Palvelutuotannon volyymi Toiminta TP 2014 TA Tot.% Ennuste TP 2015 Enn.ero TA2015% Enn.ero TP2014% Potilasasiakirjatapahtumat , ,77-41,58 Ateriasuoritteet , ,72-10,63 Kahvion asiakastapahtumat , ,65 5,77 Käsitellyt instrumentit (steriloidut pakkaukset) , ,00 5,52 Autoklaaviajot , ,87-5,69 Fiberoskoopit , ,67 0,76 Sähkö MWh , ,69 1,02 Kaukolämpö MWh , ,25 15,09 Höyry MWh , ,63 7,75 Raakavesi m³ , ,56 0,96 15

18 Ensihoito- ja päivystyskeskus Vastuuhenkilö tulosryhmän johtaja Liisa Kokkonen. Tilikauden tuloksen arviointi Alueellinen ensihoito on edennyt vuoden aikana MTA15 mukaisesti. Iitin lisävalmius ei ehtinyt valtuuston MTA15 käsittelyyn ja tämän vuoksi sen aiheuttama lisätuotto ja lisämeno tulevat aiheuttamaan vielä noin lisäykset tälle vuodelle. Kate- / tulosvaikutusta tällä ei luonnollisesti ole. Päivystyskeskuksen arki on ollut vilkasta. Viime vuoteen nähden käynnit ovat lisääntyneet 3 % ja MTA15 tasoon 2 %. Toistaiseksi toimintamenot ovat MTA15 mukaisia. Tuottoja kertyy suunniteltua enemmän, koska iäkkäiden potilaiden käynnit ovat vuoden 2014 ja 2015 aikana olleet nopeassa kasvussa. Tätä ei osattu ennustaa muodostettaessa vuoden 2015 hinnastoa. Toisaalta päivystys on tuottanut käynnit jälleen suunniteltu tasoa halvemmalla. Nämä kaikki kolme asiaa (käyntien lisäys + menoissa ei ylitystä + potilasprofiilin muutos) aiheuttavat katteen jäämisen 1.4 M ylijäämäiseksi. Tästä 0.9 M on tuottavuuden kehitystä positiiviseen suuntaan ja loput eli 0.5 M hinnaston profiilin muutosta. Tuottavuuden kehittäminen akuuttitoimialueella Ensihoito on edistänyt kotiin tarjottavien palveluiden tuottamista, tämä tuottaa kunnille selvää säästöä päivystyskulujen jäädessä pois. Asiakkaillemme tarjotaan nyt laajempaa ensihoidon sairaanhoitopalvelua. Päivystyksen käynnin keskihinnaksi sovittiin vuodelle Tällä hetkellä toteutunut keskihinta on 227 eli olemme pystyneet tuottamaan käynnit sovittua edullisimmin. Tämän takana on omien vakinaisten lääkärien lisääminen (ostopalveluiden vähentäminen), laboratoriokustannusten pitäminen hallinnassa per hoidettu potilas ja hoitotiimien toiminnan kehittäminen niin, että 3 % noussut potilasmäärä on kyetty hoitamaan ilman lisähenkilöstöä. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Hoidon ja palveluiden oikea kohdentaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Alueellinen ensihoitojärjestelmä on osa terveydenhuoltojärjestelmää Ensihoidon, päivystyksen ja kotisairaanhoidon rajapintojen madaltaminen Ensihoidon kotona hoidetut potilaat (Xkoodi). Kiireellisistä ensihoidon tehtävistä kotona pystytään hoitamaan 30 % tai enemmän. Toteutuu, taso 35 % kesäkuun jälkeen Ensihoidon tukema kotisairaanhoito lisääntyy edellisestä vuodesta Kotihoitotehtäviä on ensihoidossa vuonna 2014 yli 500. Tehtäviä 6 kk aikana 250 eli toteutunee. Henkilöstöön ja johtamiseen panostaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Toimimme omalla ammattitaitoisella ja hyvinvoivalla henkilöstöllä yhdessä kumppaneidemme kanssa. Oman henkilöstön lisääminen sekä sijaisten käytön vähentäminen vahvistamalla varahenkilöstöä. Ulkoistetun lääkärityöpanoksen vähentäminen Omien lääkärien määrä lisääntyy vuoden aikana. Toteutunut, ostopalveluita on pystytty vähentämään 40 %. 16

19 Hoitajien ylityöt ovat hieman laskussa. Lyhytaikaisten sijaisten käyttö laskussa 6 %. Toteutunut. Varahenkilöstön vahvistaminen akuuttihoitoalueella. Sairauspoissaolojen määrä Ylityöt ja lyhytaikaisten sijaisten käyttö vähenevät edeltävään vuoteen verrattuna. Sairauspoissaolot pv/hlötyövuosi vähenevät. Henkilötyövuosiin suhteutettu määrä laskussa. Toteutunut Tehokkaat ja saumattomasti toimivat palvelut Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Asiakaskeskeinen toiminta. Hoitoprosessien kehittäminen ja turhan odotusajan vähentäminen resurssien sallimissa rajoissa. Asiakkaan tarpeesta lähtevät akuuttihoitoprosessit Uusien hoitotiimien suunnittelu on tehty kesään 2015 mennessä. Toteutunut, rakennusvaihe alkaa 9/15 ja muutos tehdään 12/15 Teknologian hyödyntäminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Potilasturvallisuus paranee ensihoidossa. Otamme vaiheittain käyttöön ensihoidossa potilastietojärjestelmän Effican käyttöönotto ensihoidossa.. Pilotti on aloitettu vuonna 2015 Pilotti on aloitettu ja kesäkuussa alkoi X- tehtävien kirjaus Akuut lehdelle. Eli toteutunut. Käyttötalousosa TP 2014 TA 2015 TA-muutos MTA MTA% TPE2015 Enn.ero/ MTA201 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,40 1,69 Toimintakulut , ,15-7,80 Toimintakate , ,31-237,07 Poistot , ,46-5,85 Tilikauden tulos , ,75-156,78 Henkilöstön ostopalvelut (mm. vuokratyövoima, konsultit) Ulkoistetun lääkärihenkilöstön käyttö on euromääräisesti vähentynyt viime vuoteen verrattuna jopa 40 %. Konsulttityötä on käytetty uusien netti sivujen suunnitteluun sekä nyt syksyllä akuuttipotilasvirta analyysiin. Sairauspoissaoloihin puuttuminen Tulosryhmässä on käyty aktiivisen välittämisen keskusteluja, tehty tarvittavia työjärjestelyjä ja käytetty osasairauspäivärahan mahdollisuutta työhön paluun tukena. Ensihoidossa on toteutettu myös ensihoitajien siirtymistä kevennettyihin tehtäviin esimerkiksi kenttäjohtoyksikköön. Työhön palaamista seurataan kolmikantaneuvotteluissa. Lisäksi syksyllä olemme toteuttamassa Akuutti24:n ja ensihoidon työntekijöiden vaihtoa keskenään ja näin vältetään pitkittynyt sairasloma. 17

20 Yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyvät toimenpiteet Tulosryhmän edustajat ovat osallistuneet sekä Yhdenvertaisuussuunnitelman että Tasaarvosuunnitelman päivitykseen. Esimiehet ovat perehtyneet päivitettyihin suunnitelmiin. Palvelutuotannon volyymi Toiminta TP2014 TA2015 MTA Tot.% TPE2015 Enn.ero TA2015% Enn.ero TP2014% Päivystyskäynnit , ,9 3,1 Hammaspäivystyskäynnit , ,9-0,7 Päivystysosaston hoitopäivät , ,0-1,0 Kiireelliset ensihoitotehtävät, joista , ,1-5,0 - ei kuljetusta , ,7-7,3 Ensihoidon siirtokuljetustehtävät , ,0-9,0 18

21 Ympäristöterveyskeskus Vastuuhenkilö ympäristöterveyskeskuksen johtaja Silja Mäkelä Tilikauden tuloksen arviointi Suorite-ennusteen mukaan terveydensuojelussa tarkastuksissa, puhelin- ja sähköpostikontakteissa sekä neuvonta- ja konsultaatiokäynneissä on jääty lievästi alle suunnitellun tason. Päätösten ja varsinkin lausuntojen kohdalla suoritemäärät ovat ylittäneet arvioidun. Eläinlääkintähuollossa tilakäyntien suoritemäärissä ollaan tavoitetta hieman jäljessä ja pieneläinten vastaanottokäynneissä ennuste ja tavoite ovat suunnilleen samalla tasolla. Tarkastusten toteutumisessa ollaan selvästi jäljessä, mutta eläinlääkintähuollon tarkastusten keskittyminen loppuvuoteen korjaa vielä tilannetta ja suunniteltuun tavoitteeseen on vielä mahdollista päästä. Terveydensuojelun ennustetut toimintatuotot ylittävät suunnitellun n eurolla ja toimintakulut alittavat reilulla eurolla, mikä selittyy alituksessa henkilöstökuluissa. Myös asiakasmaksutuotot ovat tällä hetkellä ylittymässä. Eläinlääkintähuollossa toimintatuottoja on ennusteen mukaan tulossa n euroa suunniteltua enemmän. Sen sijaan toimintakulut ovat henkilöstökulujen vuoksi ylittymässä n eurolla. Sijaisten käyttö kesälomien aikana sekä valvontaeläinlääkäreiden kohonneet henkilöstökulut selittävät osan ylityksestä. Näistä jälkimmäiseen on tulossa viiveellä Avilta korvaus, mikä tasaa tilannetta. Ympäristöterveyskeskuksen tulosennuste on tällä hetkellä n euroa positiivinen. Loppuvuoden epävarmuustekijöitä ovat Hollolan kunnaneläinlääkärin pitkä, yli vuoden kestävä säästövapaa sekä valvontaeläinlääkärin äitiysvapaa. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Konkreettisella laatutyöllä ja henkilöstön osaamisen vahvistamisella varmistetaan vaikuttavuus ja toiminnan oikea kohdentuminen Hoidon ja palveluiden oikea kohdentaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Ennaltaehkäisyä korostava palveltutoiminta on asiakaslähtöistä ja vaatimusten mukaista Valvontatavoitteiden toteutuminen, asiakastyytyväisyys Valvontatavoitteet paranevat, palveluita hyvinä tai erinomaisina pitävien osuus on yli 90 % Valvontasuunnitelman toteutuminen arvioidaan vuoden lopulla, mutta kehitystä seurataan jatkuvasti. Henkilöstöön ja johtamiseen panostaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Varmistetaan ammattitaitoinen henkilöstö, joka hyödyntää osaamistaan vaatimusten mukaisesti Laaditaan osaamisen johtamisen ja henkilöstön kehittämisen pitkäntähtäimen ohjelma Pätevän henkilöstön rekrytoinnin onnistuminen ja täydennyskoulutuksen toteutuminen Virat ja toimet ovat miehitetyt pätevillä henkilöillä ilman katkoksia ja välttämätön täydennyskoulutus toteutuu Henkilökohtaisten koulutussuunnitelmien noudattaminen. Virat ovat täytettyinä pätevillä henkilöillä. 19

22 Tehokkaat ja saumattomasti toimivat palvelut Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Sujuva palvelutoiminta Kokonaisvaltainen työn suunnittelu, toiminnan järjestäminen tarkoituksenmukaisen palveluverkon pohjalta ja toimivan teknologian varmistaminen Palvelujen saatavuuden ja ilmoitettujen käsittelyaikojen toteutuminen Reklamaatiot ovat satunnaisia Eläinlääkintään tehtiin uusi paperinen/sähköinen palveluesite. Laatukäsikirjaa ja prosessikuvauksia (IMS) kehitetty aktiivisesti. Teknologian hyödyntäminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Nykyaikaisen teknologian kattava käyttö terveydensuojelun ja eläinlääkintähuollon palvelutoiminnassa ja suunnittelussa sekä viranomais yhteistyössä Tietojärjestelmät päivitetään ja tietotekniikka ajanmukaistetaan Tiedonsiirron, tilastoinnin, raportoinnin, suunnittelun ja laskutuksen sujuvuus Tietojärjestelmien ja laitteiden toiminnassa sekä viranomaisyhteyksissä ei ole katkoksia Henkilöstöllä on käytössä toimivat laitteet ja tietojärjestelmät. Osalta eläinlääkäreitä puuttui Office, mikä korjattu. Käyttötalousosa Enn.ero/ Enn.ero/ TP 2014 TA TA% TPE2015 TA2015 TP2014% Toimintatuotot , ,71 4,75 Toimintakulut , ,25 4,40 Toimintakate , ,47 88,74 Poistot , ,05 4,85 Tilikauden tulos , ,92 Henkilöstön ostopalvelut (mm. vuokratyövoima, konsultit) Ostopalvelut säilyneet ennallaan. Lisäyksenä Hollolan pieneläinten eläinlääkintäpalvelujen osto Valvet Oy:ltä Hollolan kunnaneläinlääkärin säästövapaan ajaksi. Sairauspoissaoloihin puuttuminen Ei erityisiä toimenpiteitä Yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyvät toimenpiteet Henkilöstösuunnitelman mukaisesti ympäristöterveyskeskuksessa henkilöstöä kohdellaan kaikissa tilanteissa yhdenvertaisesti. 20

23 Palvelutuotannon volyymi Enn.ero TA2015% Enn.ero TP2014% OMA TOIMINTA TP2014 TA Tot.% TPE2015 Terveydensuojelu Tarkastukset , ,11 1,46 Päätökset , ,95 21,76 Puhelin- ja sähköpostikontaktit , ,27-13,28 Neuvonta- ja konsultaatiokäynnit , ,61-17,05 Lausunnot , ,97 16,42 Eläinlääkintähuolto Eläinlääkärin käynnit tiloilla 1/2-1 h , ,78-12, h , ,73-11,19 yli 2 h , ,44 1,36 Asiakkaan käynnit vastaanotolla alle 1/2 h , ,18-14,99 1/2-1 h , ,97 6,47 yli 1 h , ,37 11,09 Muut tarkastukset alle 2 h , ,06-60,74 yli 2 h , ,63-67,77 21

24 Peruspalvelukeskus Aava liikelaitos Vastuuhenkilö peruspalvelukeskuksen johtaja Veli Penttilä Tilikauden tuloksen arviointi Kokonaisuutena peruspalvelukeskus Aavan toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintatuottojen toteutumisprosentti on 49,98 % ja toimintakulujen 49,9. Taloudellisen tuloksen ennustetaan olevan noin 1,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tällä pystytään vastaamaan kuntien noin 1,1 miljoonan euron sopeuttamisvaatimukseen. Henkilöstökulut ovat toteutumassa suunnitellusti. Asiakaspalveluiden ostoissa on ylityspainetta erityisesti lastensuojelun osalta. Avustukset kotitalouksille ovat jäämässä alle arvion. Työmarkkinatukimenot ovat ylittymässä jo maaliskuun raportoinnissa ennustetulla tavalla. Toimintatuotot kokonaisuutena ovat toteumassa suunnitellusti. Toiminnan osalta ei ole suuria poikkeamia. Terveyspalveluissa tulevaisuuden terveyskeskus-mallin johdosta potilaita on ohjattu aiempaa enemmän sairaanhoitajien vastaanotolle. Sosiaalipalveluissa käyntien määrä on ylittymässä arvioidusta. Ylitystä on toimeentulotukikäsittelyssä sekä aikuis- ja lapsiperheiden sosiaalityössä. Koti- ja asumispalveluissa vuodeosastojen hoitopäivien toteutuma on vähentymässä ennakoitua nopeammin. Kaikki keskussairaalasta siirtyvät potilaat on pystytty hoitamaan ilman siirtoviivepäiviä. Palveluohjaus on alkanut suunnitelmien mukaisesti. Rakennemuutosta on jatkettu suunnitellusti. Salmi-koti Iitissä avattiin kesäkuussa ja Myrskylän Väinölä avautuu elokuussa. Osana tehostamistoimia Orimattilan toinen vuodeosasto suljettiin. Hartolan hanke valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Sairaansijojen määrä oli 139. Sähköisten palveluiden käyttö on lisääntynyt ja myös Linkun käyttöä on tehostettu. Sosiaalipalveluissa on toteutettu uuden sosiaalihuoltolain edellyttämät toimenpiteet. Hoito- ja palvelutakuut on pystytty toteuttamaan hyvin. Suun terveydenhuollon hoitoon pääsy on parantunut alkuvuoden aikana. Sosiaalipalveluissa on ollut yksittäisiä poikkeamia palvelutakuusta. Toimeentulokäsittelyn varmistamiseksi on palkattu määräaikaista lisäresurssia. Aavan jäsenkunnista Orimattilan, Pukkilan ja Sysmän maksuosuudet ovat ennusteen mukaan ylittymässä. Ylityspaineet kohdistuvat ensisijaisesti sosiaalipalveluihin (lastensuojelu, vammaispalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut). Loppuvuoden osalta taloudelliset riskit liittyvät ensisijaisesti lastensuojelun menoihin. Sijoitettuja lapsia on 10 enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aikaisemmin. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Hoidon ja palveluiden oikea kohdentaminen Tunnistamme paljon palveluita tarvitsevat terveyspalveluiden käyttäjät sekä suunnittelemme hoitoprosessit Paljon palveluita tarvitsevat käyttäjät tunnistettu ja hoitoprosessien suunnittelu aloitettu Paljon palveluita tarvitsevat käyttäjät tunnistettu v loppuun mennessä ja hoitoprosessien suunnittelu aloitettu Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä tunnistetaan paljon palveluita tarvitsevat potilaat, jotka ohjataan omahoitotiimien asiakkaiksi Päijät-Hämeen liiton suurkuluttajien hallinta -projektin puitteissa on aloitettu seudullinen yhteistyö paljon palveluita käyttävien tunnistamiseksi ja prosessien määrittelemiseksi 22

OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015 2015 OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 2 3. Talouden yleinen toteutuminen... 4 4. Tulosryhmien ja liikelaitosten

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö

s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö f- / ^s \![T:N v UNTA -f- 5. ^J Ac"'=r~t'0 /2dZ? Snar'*""'Jt,^ V,20 /J,20 PHSOTEY osavuosikatsaus n^ Arvila, Erkki, Engman,.M3rja-.-, l Matti '5Vwy^^ 7-,720 ^'^ -jn'? "^TIT» Haajanen Irina vastaanottaja:

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Siivouspalvelut järjesti alueellisen koulutuspäivän terveys- ja sosiaalihuollon laitoksissa työskentelevälle

Lisätiedot

sikatsaus tammi-elokuu 2013

sikatsaus tammi-elokuu 2013 O sa v u o sikatsaus tammi-elokuu 2013 Sisällysluettelo OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2013 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 TALOUSKATSAUS 1.1. 31.8.2013 4 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 31.8.2013 10 MEDISIININEN

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2012

ARVIOINTIKERTOMUS 2012 VALTUUSTO 11.6.2013 LIITE 1 29 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2012 Tarkastuslautakunta 8.5.2013 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2012 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...4

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yhtymähallitus 17.9. 161 Yhtymävaltuusto 24.9. 27 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TOIMINNAN KATSAUS... 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 30.4.2014... 5 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 30.4.2014... 9 MEDISIININEN TULOSALUE...

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON JA VANHUSTEN LAI- TOSHOIDON LIIKELAITOS KYSTERI. Tilinpäätös 2014. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

PERUSTERVEYDENHUOLLON JA VANHUSTEN LAI- TOSHOIDON LIIKELAITOS KYSTERI. Tilinpäätös 2014. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri PERUSTERVEYDENHUOLLON JA VANHUSTEN LAI- TOSHOIDON LIIKELAITOS KYSTERI Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös Numero 2 (31) Sisällys SISÄLTÖ 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Toimitusjohtajan katsaus toiminnan ja talouden

Lisätiedot

Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta

Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 1 (43) Sisäisen valvonnan raportti tammi-kesäkuu 2013 Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Johdanto... 2 Kainuun sote kuntayhtymä...

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2014 Vuosikertomus Sisällysluettelo Vuosikertomus 2014...3 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Toiminnan tavoitteiden toteutuminen 2014...4 Organisaatio vuonna 2014...8

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017

Järjestämissuunnitelma 2014 2017 2013 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet sosiaali- ja

Lisätiedot

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010

Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 Vetovoimainen yli 20 000 asukkaan Haukipudas tarjoaa turvallisen ja viihtyisän merellisen ympäristön asumiselle, työnteolle ja yrittämiselle Välitilinpäätös I 2010 1.1.-30.4.2010 KH 31.5.2010 2 Talouskatsaus

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015

Järjestämissuunnitelma 2014 2017. Päivitys 2014 2015 2014 Järjestämissuunnitelma 2014 2017 Päivitys 2014 2015 Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Tiivistelmä... 2 2.1 Toimintaympäristön kuvaus... 2 2.2 Palvelutarvearviosta johdetut keskeiset linjaukset ja tavoitteet

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2013 Vuosikertomus Sisällysluettelo I Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Ensihoidon ensimmäinen vuosi...4 Henkilöstö...5 Muutoksen johtaminen...6 2 II Toiminnan

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012

OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012 OSAVUOSIKATSAUS 2/2012 1.1. 31.8.2012 Kaupunginhallitus 8.10.2012 562 Kansilehden kuva: Elina Paavola TARKASTUSLAUTAKUNTA 1.1.-31.8.2012 tot % ta 1.1.-31.8.2011 TP 2011 tot % tp Tehtäväalue TA 2012 TARKASTUSLAUTAKUNTA

Lisätiedot

ARVIOINTIKERTOMUS 2011

ARVIOINTIKERTOMUS 2011 VALTUUSTO 12.6.2012 LIITE 1 17 VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ARVIOINTIKERTOMUS 2011 Tarkastuslautakunta 16.5.2012 2 3 ARVIOINTIKERTOMUS 2011 SISÄLLYSLUETTELO Sivu PUHEENJOHTAJAN KATSAUS...5

Lisätiedot

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000

Valmistus omaan käyttöön 1 243 704 1 122 320 1 000 000-10,9-19,6 1 000 000 1 000 000 Tuloslaskelmaosa TULOSLASKELMAOSA Tilinpäätös Käyttösuunn. Talousarvio Muutos-% Muutos-% Suunnitelma Suunnitelma 2012 2013 2014 KS13 TP12 2015 2016 Toimintatuotot Myyntituotot 495 478 407 492 654 344 504

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUKESKUS TOIMINTA JA ORGANISAATIO Sosiaali- ja terveyslautakunnan tehtävänä on vastata sosiaalihuollon-, terveydenhuollon- sekä hoivapalveluiden järjestämisestä. Palvelujen toteuttaminen

Lisätiedot

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015

SoTe kuntayhtymä. Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015. Yh 21.5.2015 SoTe kuntayhtymä Osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015 Yh 21.5.2015 YV 4.6.2015 2 SISÄLTÖ 1 TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTA 3 2 TALOUDEN TOTEUTUMINEN 4 2.1 Toimintatuotot 4 2.2 Toimintamenot 4 2.3 Maksuosuuksien

Lisätiedot

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10

VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 VÄLITILINPÄÄTÖS II 2009 1.1.-31.8.2009 KH 28.9. / KV 12.10 Talouskatsaus Talous on ollut varsin turbulentti koko vuoden 2009 ajan. Poikkeuksellisen epävarmuuden aiheutti USAsta levinnyt rahoitusmarkkinoiden

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI SAIRAANHOITOTOIMINNAN ARVIOINTIRAPORTTI 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO VUOSI 2013... 3 TUTKIMUS- JA KEHITTÄMISTOIMINTA... 4 OPETUSTOIMINTA... 5 POTILASASIAMIESTOIMINTA... 5 POTILASTURVALLISUUS...

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 12 Vuosikertomus 12 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisällysluettelo I Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...

Lisätiedot