OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2015"

Transkriptio

1 2015 OSAVUOSIKATSAUS

2 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Strategisten tavoitteiden toteutuminen Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot Talouden yleinen toteutuminen Tulosryhmien ja liikelaitosten toiminta- ja taloustiedot... 8 Yhtymähallinto... 8 Erikoissairaanhoito... 9 Tukipalvelukeskus Ensihoito- ja päivystyskeskus Ympäristöterveyskeskus Peruspalvelukeskus Aava liikelaitos Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos Käyttötalousosa yhteensä (1000 ) Investointiosan toteutumisvertailu (1000 ) Tuloslaskelmat Kokonaistarkastelu Erikoissairaanhoito Ensihoito- ja päivystyskeskus Ympäristöterveyskeskus Yhtymähallinto ja tukipalvelukeskus Peruspalvelukeskus Aava liikelaitos Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos Sosiaalialan osaamiskeskus Verso liikelaitos Rahoitusosan toteutumisvertailu Yhtymän maksuvalmius Arvio toimialakohtaisista palvelujen käytön nettokustannuksista jäsenkunnittain vuonna

3 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Huhti-kesäkuussa Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän strategisesti tärkeimpiä hankkeita ovat olleet 1. Päijät-Hämeen Sote-integraation valmistelu, 2. keskussairaalan tehostamisinvestointien suunnittelu sekä 3. asiakaspalvelutuotantoa tukevien toimintojen kehittäminen. Tavoitteena on valmistella syyskuun aikana linjauksia, joiden perusteella voidaan tehdä tarkempaa jatkosuunnittelua näiden osalta. Ensimmäinen puolivuotiskausi on sujunut toiminnallisesti hyvin ja asiakaspalvelut on pystytty tuottamaan hoito- ja palvelutakuiden edellyttämissä aikarajoissa. Erikoissairaanhoito- ja akuuttipäivystyspalveluiden kysyntä on edelleen kasvanut huomattavasti ja tämän takia kokonaiskustannukset saattavat nousta huolimatta tuotantoon kohdistuneista tehostamistoimenpiteistä ja keskimääräisten yksikköhintojen laskusta. Tuotanto on alkuvuodesta ylittänyt kuntien tilauksien perusteella laaditun arvion. On todennäköistä, että myös koko vuoden toteutuma tulee olemaan tilausta suurempi. Kuntien ja yhtymän henkilökunta on jatkanut yhteissuunnittelua asiakasprosessien tehostamiseksi. Tärkein ja kiireellisin yhteinen tehtävä on varmistaa lähellä asiakkaan kotia olevien hinnaltaan edullisimpien palveluiden riittävä saatavuus, jotta kalliimpiin palveluihin kohdistuvaa käyttöä voidaan vähentää. Erikoissairaanhoidon osalta kuntia on laskutettu kuntien ennakkoon tekemän vuositilauksen pohjalta. Kuntien yhteenlaskettu tilaus on ylittymässä; koko vuoden toteutumaennuste on arviolta 7,6 % enemmän kuin talousarviossa. Tästä huolimatta menot ovat toteutumassa vain 2,8 % suurempana. Henkilötyön tuottavuus on noussut edelleen +2,6 % ja henkilöstökulut ovat pysyneet hallinnassa. Suoritteen keskimääräinen yksikköhinta on talousarvion mukaan 495 ja toteutumaennusteen mukaan 468. Lisätuotannon kustannus on 123 /suorite. Lisätuotannon arvo talousarvion keskihinnoilla on yli 17 M. ja talousarvion ylittäviä menoja on kertymässä 4,4 M. Näin ollen kunnat saanevat yksikköhintoihin keskimäärin viiden (5) prosentin alennuksen ja säästävät 13 M, jos verrataan tilauksen mukaisilla keskihinnoilla laskettuun tuotannon arvoon. Yhtymä tekee syksyllä esityksen kunta-asiakkaille tilauksen ylittävän tuotannon lisäkustannuksien kattamisesta. Toimialan tulosennuste ilman lisätuotannosta saatavia tuloja on -3,2 M (TA ,8 M ). Ensihoitokeskuksen laskutus perustuu suoritteiden määrään ja keskus on toiminut talousarviomuutoksien mukaisesti. Akuutti24:n kävijämäärät ovat edelleen nousussa. Toteutunut keskihinta on 227 /päivystyskäynti (235 ). Käynnit laskutetaan hinnaston mukaan. Tuotannon arvo on noussut, mutta yksikkötuotantokustannukset ovat alentuneet. Tulosennuste on 1,4 M (1 M ) Aava-liikelaitoksen tulosennuste on 1 M (0 M ), Laboratorio-liikelaitoksen 0,4 M (0,2 M ), Versoliikelaitoksen 0 M (0 M ) ja Ympäristöterveyskeskuksen 0 M (0 M ). Tukipalveluiden tulosennuste on -1,7 M (-2,4 M ) ja Yhtymähallinnon -0,3 M (-0,3 M ). Koko kuntayhtymän liikevaihto koko vuoden osalta tullee olemaan 404 M (403 M ) ja tulosennuste ilman erikoissairaanhoidon lisätuotannon tuloja 2,3 M (-0,7 M ). Timo Louna kuntayhtymän johtaja 1

4 2. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Hoidon ja palveluiden oikea kohdentaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Yhtymän käytössä olevilla toiminnallisilla ja taloudellisilla voimavaroilla kyetään tuottamaan säädösten edellyttämät palvelut kuntien kanssa sovitulla tavalla kilpailukykyisesti Hoito- ja palvelutakuun toteutuminen Hoito- ja palvelutakuu toteutuu Kehitetään ja parannetaan aktiivisesti avopainotteisia ja kuntouttavia toimintamalleja, joilla edistetään asiakkaan toimintakykyä, oman vastuun ottamista ja elämänhallintaa ja parannetaan kykyä tunnistaa asiakasryhmiä, jotka edellyttävät erityistä panostusta. Toimeentulotuen ja vammaispalvelujen käsittelyssä ollut vähäisiä viiveitä, muilta osin toteutuvat Henkilöstöön ja johtamiseen panostaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Yhtymä on vetovoimainen ja haluttu työnantaja, jolla on hyvä maine johtamisessa ja osaamisen keskittymänä Rekrytoinnin onnistuminen ja osaavan henkilöstön pysyvyys Toteutetaan konkreettinen, hyvästä johtamisesta, tuloksellisesta työskentelystä, ammatillisesta osaamisesta ja hyvästä palveluasenteesta palkitseva palkitsemisjärjestelmä ja laaditaan henkilöstön kehittämisen pitkäntähtäimen ohjelma Toiminnan kannalta välttämättömät virat ja toimet saadaan pidettyä täytettyinä ilman merkittäviä katkoksia Palkitsemisjärjestelmä valmis. Akuuttitoimialalla toteutunut. Ympäristöterveyskeskuksessa tavoitetaso on toteutunut. Koulutussuunnitelma on laadittu. Tehokkaat ja saumattomasti toimivat palvelut Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Yhteisen, kaikki toimialat kattavan tuotantoorganisaation valmistelu ja siihen sisällytettävien sujuvien sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä ympäristöterveydenhuollon palvelujen uudistaminen yhdessä muiden alueen nykyisten organisaatioiden kanssa.. Yhtymä edistää aktiivisesti toimialueella yhden kaikki toimialat kattavan tuotanto-organisaation valmistelua ja osallistuu prosessinomaisen, sujuvan palvelutoiminnan kehittämiseen muiden toimijoiden kanssa Yhteisen tuotantoorganisaation valmistelun eteneminen ja uudistettujen, palveluprosessien määrä. Yhteinen tuotantoorganisaatio on toimintavalmis Vuosittain uudistetaan sovitut uuteen toimintamalliin sopivat eri toimialojen väliset palveluprosessit. Tuotantoorganisaation valmistelutyö on käynnistynyt. Muodostetuissa alatyöryhmissä on käynnistetty nykytilan analyysit ja visioitu tulevaa palvelurakennetta. 2

5 Teknologian hyödyntäminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Alueen asukkaiden ja ammattilaisten käytössä on tarkoituksenmukainen, toiminnan tason edellyttämä teknologia. Tietotekniset järjestelmät mahdollistavat toiminnan tehostamisen kustannustehokkaasti Tutkimuksen ja hoidon sekä asiakaspalvelujen häiriötön sujuvuus sekä tiedonkulun sujuvuus Yhtymässä käytetään valtakunnallisesti vertailukelpoista teknologiaa Käyttöön otettava teknologia on asianmukaisesti arvioitu ja yhtymän tietoteknisiä ratkaisuja toteutetaan lähtökohtana toiminnan tehostaminen, suunnittelun, seurannan ja raportoinnin helpottaminen ja sähköisen asioinnin edistäminen. Aktiivinen toimiminen alueen yhtenäisen asiakas- ja potilastietojärjestelmän toteuttamiseksi.. Lahti ja yhtymä osallistuneet Kiila- projektiin, joka määrittelee tulevaisuuden hyvinvointijärjestelmän vaatimukset kilpailutusta silmällä pitäen. Maakunnallisesti käyttöön otettu Hyvisportaali. Linkun toiminta on laajentunut Sähköisen asioinnin käyttö on lisääntynyt. Ympäristöterveyskeskuksen henkilöstöllä on käytössään toimivat laitteet ja tietojärjestelmät, jotka mahdollistavat joustavan työskentelyn koko toimintaalueella. 3

6 3. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot Työpanos ja poissaolot Henkilöstön lukumäärä on henkilötyövuosina (toteutuneet henkilötyövuodet, ei sisällä palkattomia poissaoloja) kasvanut +3,5 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kun huomioidaan myös palkalliset poissaolot, on nettotyöpanos ilman lisä- ja ylitöitä kasvanut +2,6 %. Vakinaisen henkilöstön nettotyöpanos on kasvanut +1,0 % ja määräaikaisilla +7,4 %. Taustalla henkilöstömäärän kasvulle on palvelutuotannon lisääntyminen. Lisä- ja ylitöistä on tammi-kesäkuussa aiheutunut kustannuksia noin , mikä on +33 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Hälytysrahasopimuksen ja lääkäreiden hälytystyön maksut ovat yhteensä euroa, mikä on +24 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Sairauksista ja tapaturmista aiheutuneita poissaoloja on ollut 16,6 päivää teoreettista henkilötyövuotta kohden, mikä on +3,2 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Työtapaturmien vuoksi on ollut pois 64 henkilöä yhteensä 613 kalenteripäivää. Lyhytaikaiset alle 13 päivän palvelussuhteet ovat kalenteripäivinä kasvaneet +34 %. Edellisvuosi oli kuitenkin yt-neuvottelujen vuoksi poikkeuksellinen (kasvua vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon on +1 %). Työhyvinvointi Työyhteisöjen työhyvinvointisuunnitelmat laadittiin kevään aikana ActioinPlan.fi - järjestelmään, josta suunnitelmat ovat yhtymän johdon nähtävissä. Heinäkuun loppuun mennessä suunnitelmia oli valmiina 42 kpl ja valmisteilla oli 26 kpl. Työhyvinvointipäivät ovat osa työhyvinvointisuunnitelman toteutusta ja siksi työhyvinvointipäivien raportoinnista on luovuttu tämän vuoden alusta alkaen (Ohje 6/2015). Yhtymään perustettiin Varhe ryhmä, jonka tavoitteena on kehittää osatyökykyisten työllistymismahdollisuuksia yhtymässä. Yhtymään on nimetty uudelleen sijoituksista vastaava henkilö, joka on osallistunut 12 henkilön uudelleen sijoitusprosessiin kevään aikana. Viisi henkilöä on onnistuneesti pystytty sijoittamaan toisiin tehtäviin kevään aikana. Lisäksi on otettu käyttöön toimintamalli, jossa Keva arvioi 90 sairauspäivän kohdalla työkyvyn tukitoimien mahdollisuudet. Yhtymän johto on tehnyt työhyvinvointikäynnit osastolle 43 ja 44 sekä lastenosastolle. Molemmissa kohteissa henkilöstö koki hyvänä asiana sen, että johto käy jalkautumassa yksiköihin ja kuuntelemassa työntekijöiden näkemyksiä. Alkuvuoden aikana on järjestetty työhyvinvointiin liittyvää koulutusta mm. ammatilliseen kuntoutukseen liittyen sekä valmennettu esimiehiä ottamaan käyttöön erilaisia ryhmämenetelmiä työhyvinvointikyselyn tulosten käsittelyssä. Palveleva johtamisen (ihmisten johtamista, jossa johtajan tärkein tehtävä on auttaa omaa porukkaansa kukoistamaan) ja työn tuunaamisen (oman työn voimavarojen ja vaatimusten yksilöllistä muokkaamista työn imun ja mielekkyyden vahvistamiseksi) kehittämishankkeeseen osallistui yhteensä 29 esimiestä ja 24 työntekijää. Henkilöstölle on järjestetty alkuvuonna useita eri työkykyä tukevia ryhmiä, joiden teemoina ovat olleet mm. unettomuuden hoito, oman kunnon ja mielen parantaminen sekä niska- ja selkä oireiden vähentäminen. Aslak- kurssit ovat jatkuneet alkuvuoden osalta ja niihin on osallistunut yhteensä 30 henkilöä. Kela on perunut tukipalveluhenkilöstölle suunnitellun kurssin, jonka piti alkaa syyskuussa. 4

7 Työtapaturmien määrä on noussut verrattuna edellisiin vuosiin. Alkuvuonna otettiin käyttöön HaiProjärjestelmään työturvallisuusosio, jonka kautta tehdään sekä työ- ja työmatkatapaturmailmoitukset että vaaratilanneilmoitukset. Uudesta toimintakäytännöstä on järjestetty kaksi koulutustilaisuutta ja tämän lisäksi työsuojeluvaltuutetut ovat opastaneet työyksiköissä järjestelmän käyttöä ja työtapaturmien käsittelyä. Veritapaturmien ehkäisyn tehostamiseksi Terävien instrumenttien aiheuttamisen tapaturmien ehkäisyyn liittyvä ohje on päivitetty (ohje 9/2015). Työterveyshuollon kustannukset ovat nousseet tasaisesti viime vuosien aikana. Alkuvuoden osalta kasvua on verrattuna edelliseen vuoteen. Kustannusten nousun syynä on pääasiassa terveystarkastusten ja työterveysneuvotteluiden määrän kasvu. Esimiesaamuissa on käsitelty terveystarkastuksiin liittyvää ohjeistusta ja työhöntulotarkastuksiin liittyvä ohje uudistetaan elokuussa. Osaamisen kehittäminen Osaamisen kehittämistä on toteutettu henkilöstösuunnitelman ja tulosryhmissä laadittujen täydennyskoulutussuunnitelmien tavoitteiden ohjaamana. Lisäksi Osaamisen kehittämistä koordinoiva ohjausryhmä on kokoontunut neljä kertaa tarkastelukaudella. Täydennyskoulutukseen osallistumisen määrä päivinä lisääntyi edellisvuoteen verrattuna 13 %, päivien määrän ollessa 5234 päivää. Verkko-oppiminen eri muodoissaan on onnistuttu vakiinnuttamaan luonnolliseksi täydennyskoulutuksen muodoksi yhtymässä. Verkkoalustalla on noin 3000 käyttäjää. Esimiestyön ja johtamisen kehittämiseen on panostettu eri tavoin ja menetelmin. Painopisteinä ovat olleet johtamisen ja prosessien kehittämiseen tähtäävät toimenpiteet sekä moniammatilliseen osaamisen jakamiseen perustuvan sähköisen toimintamallin pilotointi osana Sydänklinikan toiminnan kehittämishanketta, joka jatkuu 2016 alkupuolelle. Johtamiskoulutukseen osallistuttiin yhteensä 327 päivää ( päivää). Kuukausittain pidettävät esimiesaamut mahdollistavat esimiesten tiedonsaannin ja osallistumisen asioiden yhteiseen käsittelyyn. Esimiesaamujen lisäksi joka toinen viikko ilmestyvä Esimiesviesti lisää esimiesten tietoja ajankohtaisista esimiestyöhön liittyvistä asioista. Sisäisenä johtamisvalmennuksena on järjestetty esimiesten perehdytyskoulutusta liittyen päätöksentekoon, johtamiseen sekä talouden suunnitteluun ja seurantaan. Erityisvastuualueen (ERVA) johtajakoulutukseen osallistui 5 esimiestä ja vuoden mittainen koulutus päättyi toukokuussa. Keväällä käynnistettiin esimiestyön ja johtamisen arviointiin liittyvä pilotti, joka mahdollistaa esimiestyön kehittämisen sekä tavoitteellisemmin että omaehtoisemmin. Palaute käytetystä arviointityökalusta oli erittäin myönteinen. Lahden kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa käynnistetty yhteinen mentorointihanke jatkuu siten, että menrointiin liittyvä toiminta mahdollistuu myös Heinolassa ja Hollolassa Lahden lisäksi. Alkuvuodesta käynnistettiin hanke toimintaprosessien sisällön päivittämiseksi ja kuvaamiseksi sähköisellä järjestelmällä (IMS- Integrated Management System). Käynnistämisvaiheessa hankkeessa on ollut kolme pilottiorganisaatiota: Sydänklinikka, Ympäristöterveyskeskus ja Akuutti. Osallistujille on järjestetty useita koulutustilaisuuksia järjestelmän käyttöön liittyen ja pilotointia koordinoiva projektiryhmä on kokoontunut kerran kuukaudessa. Sydänklinikan moniammatillinen kehittämishanke Tehokas ja taitava sydänyksikkö tähtää henkilöstön sitoutumiseen tiimioppimisen toimintamalliin, jonka avulla osaamista voidaan ketterästi uudistaa ja jakaa. Hankkeeseen osallistuvat kaikki klinikan ammattiryhmät. Kevään työpajoissa on muun muassa määritelty Sydänklinikan tehokkaan toiminnan uudistettavia toimintatapoja sekä laadittu yhteistoiminnallisesti tavoitteet ja mittarit toiminnan eri osa-alueiden arvioimiseksi. 5

8 Yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulun kanssa on järjestetty kaksi suunnittelutilaisuutta ja rehtoritapaaminen täydennyskoulutuksen sisältöjä ja monialaisen yhteistyön kehittämiseen liittyen. Rekrytointi Toisella vuosineljänneksellä päättyi 68 rekrytointia, joissa haettiin yhteensä 86 työntekijää. Toistaiseksi voimassaolevaan palvelussuhteeseen avoimia rekrytointeja oli 53 kpl ja määräaikaisia rekrytointeja 15 kpl. Toistaiseksi voimassaoleviin palvelussuhteisiin hakemuksia tuli keskimäärin 14,2 kpl/rekrytointi ja määräaikaisiin 9,2 kpl/rekrytointi. Radiologian ylilääkärin ja Nastolan terveyskeskuslääkärin virkoihin ei tullut yhtään hakemusta. Kuntarekryn sijaisrekrytoinnin kautta haettiin hoitotyön alle 13 pv sijaisuuksiin 381 eri vuoroon, joista 63 % onnistuttiin täyttämään. Maaliskuussa yhtymä osallistui yhdessä Lahden kaupungin ja Peruspalvelukeskus Oivan kanssa Sairaanhoitajapäivillä. Alueellista lääkärirekrytointiyhteistyötä puolestaan tehtiin kesäkuussa lääkärien Vesijärviristeilyllä. Risteilyllä oli mukana PHSOTEYn, Lahden, Oivan, Heinolan ja Wellamon kesälääkäreitä. 6

9 4. Talouden yleinen toteutuminen Koko kuntayhtymän tasolla tammi-kesäkuun talouden ulkoinen tulos päätyy 2,6 miljoonan euron alijäämään. Edellisenä vuonna vastaavan ajanjakson ylijäämä oli 0,3 miljoonaa euroa. Osavuosikatsauksen loppupuolella esitetään yhtymän toimialojen ja liikelaitosten tuloslaskelmat. Mikäli yhtymähallinnon tai tukipalvelujen tulosryhmät tekevät tulosta tai tappiota, nämä erät palautetaan tai laskutetaan toimialoilta ja liikelaitoksilta aiemman käytännön mukaisesti. Investointien toteuma on ilman liikelaitoksia 46,5 %. Lääkintälaitteiden hankinnat painottuvat loppuvuoteen. Yhtymän maksuvalmius on pysynyt tasaisena koko vuoden. Kassan riittävyys oli kesäkuun lopulla 29 päivää. Loppuvuoden investointihankkeiden laskut heikentänevät tilannetta. Toimialoittain tarkasteltuna erikoissairaanhoidon tilikauden tulos kesäkuun lopussa on -4,8 miljoonaa euroa. Erikoissairaanhoidon palvelujen kysyntä on kasvanut merkittävästi. Tuotettujen DRGjaksojen määrä on lisääntynyt 2,7 prosenttia ja poliklinikkakäyntien 7,8 prosenttia. Hinnaston mukaisesti ja palvelujen käytön mukaisesti jäsenkunnilta tulisi laskuttaa yli 20 miljoonaa euroa talousarviossa suunniteltua enemmän. Palvelutuotanto on toteutettu kuitenkin tehokkaasti niin, että talousarvioon nähden jouduttaneen laskuttamaan lisää vain 3 4 miljoonaa euroa. Tehdyn tuottavuusanalyysin mukaan erikoissairaanhoidon henkilötyöntuottavuus on kasvanut 2,7 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Kokonaistuottavuus on laskenut 1,1 prosenttia. Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon maksuosuusennuste on laskettu tammi kesäkuun todellisen käytön ja hinnaston mukaan tasapainottaen toimialan tulos nollaan. Kalliin hoidon tasauksen piiriin on kertynyt kustannuksia 0,8 miljoonan euron edestä. Kalliin hoidon tasausraja nousi euroon vuonna Talousarvioon nähden eniten ylitystä maksuosuuksiin on tulossa, Iitissä, Heinolassa Nastolassa ja Hämeenkoskella ja Pukkilassa, mutta tilanne elää vuoden loppuun saakka. Ensihoito- ja päivystyskeskus raportoidaan vuonna 2015 omana toimialatyyppisenä kokonaisuutena. Toimialan tulos oli kesäkuun lopussa 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimiala on tulosennusteen mukaan tekemässä 1,4 miljoonan euron tuloksen. Ympäristöterveyskeskuksen tilikauden tulos on ensimmäisen vuosipuoliskon lopussa euroa. Tulosennuste on ylijäämäinen, mutta talousarvion tasoon euroa ei arvioida päästävän. Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen liikeylijäämä kesäkuun lopussa on 0,2 miljoonaa euroa Tilinpäätösennusteen mukaan Aava tekee ylijäämäisen tuloksen. Ennuste on tällä hetkellä 1,0 miljoonaa euroa. Laboratoriokeskus-liikelaitoksen liikeylijäämä on kesäkuun lopussa 0,6 miljoonaa euroa. Laboratoriokeskuksen tulosennuste päätyy 0,4 miljoonan euron ylijäämään, kun talousarvion mukainen tulos olisi 0,2 miljoonaa euroa. Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitoksen liikeylijäämä on tammi kesäkuussa euroa. Verso ennustaa tekevänsä euroa alijäämäisen tuloksen. 7

10 5. Tulosryhmien ja liikelaitosten toiminta- ja taloustiedot Yhtymähallinto Vastuuhenkilö kuntayhtymän johtaja Timo Louna Tilikauden tuloksen arviointi Talous ja toiminta ovat toteutuneet suunnitellusti. Käyttötalousosa TP 2014 TA 2015 TA muutos MTA MTA% TPE2015 Enn.ero/ MTA2015% Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,33 20,40 Toimintakulut , ,20 10,04 Rahoitustuotot ja -kulut , ,73 7,19 Toimintakate , ,05-80,43 Poistot , ,44 62,93 Tilikauden tulos , ,35-74,03 Henkilöstön ostopalvelut (mm. vuokratyövoima, konsultit) Yhtymän hallinnossa ei ole käytetty vuokratyövoimaa. Konsultointipalveluita on hankittu vähäisessä määrin ja tarpeen mukaan erilaisten projektien tueksi. Sairauspoissaoloihin puuttuminen Sairauspoissaoloihin on puututtu yhtymän aktiivisen tuen mallin mukaisesti. Sairauspoissaolojen määrä on laskenut tavoitteen mukaisesti 2pv/htv ollen 7,8 pv/htv Yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyvät toimenpiteet Henkilöstöpalvelut on koordinoinut yhtymätason Tasa-arvosuunnitelman päivitykseen ja asia on käsitelty yhteistyötoimikunnassa. 8

11 Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö va keskussairaalan johtaja Maria Virkki Tilikauden tuloksen arviointi Toiminnan volyymin kasvu jatkuu edelleen. Talousarvion sekä tuotot että kulut ylittyvät. Tilikauden tulos on ennusteen mukaan 3,2 milj.. Tilikauden alijäämä selittyy huomattavalla suoritemäärien kasvulla. Henkilötyön tuottavuus on parantunut entisestään (2,7 %). Toimintatuotot: Toimintatuottoja kertyy 0,4 milj. budjetoitua enemmän. Tämä tulee suoritteiden ulkokuntamyynnistä ja terveydenhuollonmaksuista. Toimintakulut: Toimintakulujen ennustetaan ylittyvän 4,4 milj.. Henkilöstökulut toteutuvat talousarvion mukaisesti tai alittuvat hieman. Ulkopuolisen työpanoksen käyttö on suunniteltua enemmän, johtuen muutamien erikoisalojen lääkärivajeesta (ylitys 0,2 milj. ). Koska suoritteita on tuotettu huomattavasti enemmän kuin suunniteltu, niin laboratoriopalveluiden käyttö on myös lisääntynyt (ylitys 0,7 milj. ). Sama on havaittavissa hoitotarvikeostoissa (sisältäen mm. implantit ja proteesit), jossa ylitysennuste 1,2 milj. ja lääkkeissä 0,2 milj.. Atk-palvelumenot ovat myös kasvussa (ylitys 0,2 milj. ). Tukipalveluiden palvelusopimusten tarkastuksen myötä, on erikoissairaanhoitoon kohdistumassa 1,2 milj. lisäkustannukset. Muiden kulujen osalta ylitys 0,4 milj.. Tämä selittyy rakennusten ja laitteiden vuokramenojen kasvulla ja luottotappiokirjauksilla. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Hoidon ja palveluiden oikea kohdentaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Potilaiden hoidossa käytetään terveyshyötyä tuottavia tutkimus- ja hoitomenetelmiä. Hoidon tarpeen arviointi- ja hoitotakuuseuranta (THL) Lain mukainen toteutuminen. Toteutunut Erikoisaloittain määritellään keskeisille potilasryhmille rajatut tutkimukset ja hoidot sekä sovitaan pth:n kanssa työnjaosta huomioiden terveyshyödyn tuottaminen. Parannetaan kykyä tunnistaa asiakasryhmiä, jotka edellyttävät erityistä panostusta. Käypähoitosuositukset. Hoitoa toteutetaan Käypähoito-suositusten mukaisesti. Ei ole toteutunut suunnitellusti. Osallistutaan FCG/Kuntaliiton hoidon vaikuttavuuden pilottihankkeeseen. Hyödynnetään muita vaikuttavuusmittareita Sanitas Utilitas -mittaristo Ortopedian ja kardiologian laatumittareiden pilotointi. Mittaristo on valittu (aivoinfarkti, depressio, diabetes) Ortopediassa on käytössä BCB- proteesirekisteri; sydäninfarktin hoidon tuloksia seurataan Perfect tutkimuksella; lisäksi osallistumme 9

12 Erikoissairaanhoidon kustannukset kunnille ovat taloussuunnitelman mukaiset Hyvä tuottavuuskehitys Toiminnan, tuotannon ja talouden seuranta vastuuyksikkötasolla Säännöllinen esh:n tuottavuusarviointi Toiminta- ja taloussuunnitelman toteutuminen THL:n BM raportointi ja NHG:n vertaisarvioinnit Poikkeama <1 % Esh:n suoritteet kasvavat <1 % Tuottavin sairaala Suomessa sisätautien vuosittaiseen shp-väliseen benchmarkingselvitykseen 1,5% Drg-suoritteet 2,7% Poliklinikka käynnit 7,8% Alustava sijoitustieto THL:stä 9/2015. Kokonaistuottavuus ja henkilötuottavuuden seuranta Tuottavuuden kasvu 1% /v Kokonaistuottavuus -1,1%. Henkilötuottavuus 2,7% Henkilöstöön ja johtamiseen panostaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Henkilöstön tavoitteiden ja kehittymistarpeiden huomiointi asiantuntijuuden ylläpitämiseksi ja edistämiseksi Kehityskeskustelut käydään kaikissa keskussairaalan yksiköissä koko henkilöstön kohdalta Toteumaprosentti 100 % Kehityskeskustelut käynnistyneet osassa yksiköitä. Hyvinvoivat työyhteisöt Tuetaan terveystieteellisen opetuksen ja tutkimuksen jatkumista ja kehittymistä. Varhaisen välittämisen käytännöt aktiivisessa käytössä ja yhteisöllisyyden kehittäminen Aktiivinen rekrytointi, perehdytys ja työpanosseuranta Ammattiryhmittäin työpanosseuranta /vakanssien täyttöaste Julkaisupisteet Sairauspoissaolojen määrä Nettotyöpanos seuraa toiminnan muutosta. Toteuma vastaa muutoksia. Julkaisupisteet eivät vähene kolmen edellisen vuoden keskiarvosta Poissaolot vähenevät Julkaisupistearvio tehdään vuoden lopussa. Sairauspoissaolo kokonaisuudessaan hyvällä tasolla. Somatiikan ja psykiatrian TA:n henkilöstöt alittavat selkeästi Yhtymän sairauspoissaolojen määrän. Kasvua Lääkehuollolla, kuntoutustutkimusyksikössä 10

13 Palkitsemisjärjestelmän rakentaminen Määrittelytyö 1-2 työyhteisön kokeilu vuoden 2015 alusta ja kuvantamisella. Palkitsemisjärjestelmän luomiseen osallistuttu aktiivisesti. Käyttöönotto pikapalkitsemisessa käynnistynyt. Tehokkaat ja saumattomasti toimivat palvelut Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Potilaiden palvelukokemus on ensiluokkainen. Varmistetaan nopea hoitoon pääsy ja hyvä kohtelu. Positiivinen viestintä potilaille tutkimuksesta ja hoidosta. Toimintaa vastaava henkilöstö. Potilastyytyväisyyskysely/palaute aikavaraukset pitävät hyvä kohtelu viestiminen potilaille on laadukasta Vastanneista vähintään 90 % saavuttaa kiitettävän tason. Potilaiden negatiivisten palautteiden määrä laskee Pilotti kokeilu suorasta asiakaspalautejärjestelmästä käynnistynyt HappyOrNot. Koulutus ja perehdytys tukevat toimintaa. Muistutukset kantelut, ja vahinkotilastot Määrä 5 % alle edellisen vuoden. Muistutusten (- 31%) ja kanteluiden (-52%) määrä vähentynyt vastaavaan aikaan verrattuna viime vuoteen. Korvattavien vahinkojen määrä ennallaan. Potilasturvallisuuden kehittäminen Potilasraatitoiminnan käynnistäminen Osallistuminen potilasturvallisuustyöhön tavoitteena alueellisesti yhteneväiset käytännöt Potilasturvallisuusmenetelmien käyttöönotto Vakavien vaaratapahtumien läpikäynnin systematisointi potilasturvallisuuden Kokoontuminen 4-6x/vuosi (potilashoidon laatutyö) HaiProilmoitukset ja muu saatu palaute Vakavien haittatapahtumien tutkintatoiminta aloitetaan. Yksi potilasraati aloittanut toimintansa Toiminnan systemaattisuutta kehitetään, johto käy läpi ilmoitukset säännöllisesti ja poikkeamien määrä vähenee. Erikoissairaanhoidon potilasraati (22 jäsentä) aloitti 2/2015. Kokoontunut 3 kertaa. HaiPro- ilmoitusten määrä on lisääntynyt kannustuksen myötä. Vakavia haittoja on esiintynyt 1%:lla potilaista. Vakavien haittatapahtumien tutkinta 11

14 verkkokoulutus Koulutuksen suorittaneiden määrä. turvallinen lääkehoitokoulutus Potilasturvallisuuden verkkokoulutus 80 %, lääkehoito 100 %. on käynnistynyt. Henkilöstöstä 61% on suorittanut Potilasturvallisuutta taidolla verkkokoulutuksen. Lovekoulutuksen on suorittanut >95%.. Teknologian hyödyntäminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Teknologia tukee potilaslähtöistä hoitoa kustannustehokkaasti. Uusien toimintamallien käyttöönotto 100 % kattavuus Hyvis asiointialustan ja e-arkiston käyttöönotto tavoitteena paperiton työskentely. Lähetteiden ja jatkohoitoohjeiden laatu ja saatavuus Hyvis hanke etenee. Sairaalan tutkimusja hoitolaitteet vastaavat kliinistä tarvetta. Osallistutaan aktiivisesti seuraavan sukupolven potilas- ja asiakaskertomuksen määrittelyyn. Ylläpidetään laiterekisteriä ja laitteiden hankinta/uusimistarpeesta tehdään suunnitelma Määrittelyn valmiusaste Sairaalan laitteisto vastaa viranomaisvaatimuksia ja kliinistä tarvetta Valmis määrittely Tutkimus- ja hoitotoimenpiteet voidaan toteuttaa suunnitellusti. ESH:n edustajina valtakunnallisessa Kiila hankkeessa toimivat yl Jarkko Lehtonen ja projektipäällikkö Virve Metsiö. Laitteiden rekisteröinti käynnissä. Käyttötalousosa TP 2014 TA 2015 TA-muutos MTA MTA% TPE2015 Henkilöstön ostopalvelut (mm. vuokratyövoima, konsultit) Ylittää talousarvion -0,2 milj.. Syynä muutamien erikoisalojen lääkärivaje. Enn.ero/ MTA201 Sairauspoissaoloihin puuttuminen Sairauspoissaoloihin on puututtu yhtymän aktiivisen tuen mallin mukaisesti. Erikoissairaanhoidossa sairauspoissaolot ovat loivassa kasvussa. Taustalla kevättalven pitkittynyt influenssakausi ja lomautusvuoden jälkeinen väsyminen. Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,16 3,26 Toimintakulut , ,92 6,23 Toimintakate , ,58-119,98 Poistot , ,93 10,62 Tilikauden tulos , ,28-192,75 12

15 Yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyvät toimenpiteet Yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyen on havaittu, että varahenkilöstön työn vaativuuteen liittynyt 100 palkkaetu on sulanut aikaisempien JVE -ratkaisujen aikana pois. Lisäksi henkilökohtaisten lisien oikeudenmukainen jakautuminen ei toteudu, koska varahenkilöstölle ei juuri hk -lisiä ole myönnetty. Osastonhoitajat kiinnittävät asiaan huomiota.. Palvelutuotannon volyymi OMA TOIMINTA TP2014 TA M% vrt TA% TPE2015 Enn.ero TA2015% Enn.ero TP2014% Lähetteet ,2 55, ,7 8,7 Kaikki käynnit ,8 55, ,6 26,6 Laskutetut käynnit ,7 56, ,2 6,5 Ensikontaktit ,0 53, ,2 1,8 Hoitopäivät ,4 57, ,9 2,3 Laskutusperusteiset hoitopäivät ,1 58, ,1-0,7 DRG-jaksot ,9 54, ,7 1,9 Leikkaukset ,5 51, ,7 0,4 Apuvälinelainaukset ,1 53, ,7 6,5 Kuvantaminen tutkimukset ,5 49, ,3 1,1 OSTETUT PALVELUT Käynnit ,0 46, ,0-4,1 Hoitopäivät,psyk ,4 40, ,0-25,9 Hoitojaksot ,3 49, ,2 12,7 Kuvantaminen tutkimukset ,9 39, ,6-22,2 THL Jonot - avoimet hoidon varaukset < 90 pv pv > 180 pv Kaikki yht Mukana vain hoitotakuuseen kuuluvat ja kiireelliset leikkausta, hoitoa tai toimenpidettä odottavat. Oma toiminta: Lähetemäärät edelleen kasvussa etenkin kirurgian erikoisaloilla (11,1%). Huomattavaa kasvua myös silmätaudeilla (11,0%), korva-, nenä ja kurkkutaudeilla (13,8%) ja ihotaudeilla (12,3%). Lähetteitä saapuu etenkin terveyskeskuksista ja yksityisen terveydenhuollon toimijoilta enemmän kuin aikaisemmin. Laskutetut käynnit kasvaneet (9,7%). Lisäystä on niin somaattisessa kuin psykiatriassa hoidossa, myös psykiatrian hoitopäivät lisääntyneet viime vuodesta. Kasvua myös somaattisissa hoitojaksoissa (drg-jaksot), mutta maltillisempaa. Talousarvion suoritemäärät tulevat ylittymään reilusti. Toiminnallinen muutos vuodeosastohoidosta poliklinikkapainotteiseen näkyy suoritteissa. Leikkausmäärien arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Tänä vuonna on leikattu kirurgisesti vaativampia potilaita. Apuvälinelainauksien kasvu tulee perusterveydenhuollon puolelta, kotona asumisen tukeminen lisää apuvälinetarvetta. Erikoissairaanhoidon kuvantamistutkimuksissa kasvua erityisesti magneetti- ja tietokonetomografiatutkimuksissa. Perusterveyshuollon puolella kasvua natiiviröntgentutkimuksissa. Ostetut palvelut: Poliklinikkakäynnit ovat hienossa laskussa. Psykiatrian hoitopäivien vähennys johtuu siitä, että olemme pystyneet vähentämään oikeuspsykiatrian käyttöä siirtämälle potilaita hoidettavaksi täällä. Somaattisen hoidon hoitojaksot ovat kasvussa. Vuosivaihtelu suurta. Erityisen kalliita potilaita ei ole ollut useita tänä vuonna. Kuvantamisen ostopalvelut ovat vähentyneet hiukan parantuneen radiologiatilanteen ja toisen magneettikuvantamislaitteen käyttöönoton myötä. 13

16 Tukipalvelukeskus Vastuuhenkilö tukipalvelujohtaja Kari Ratala Tilikauden tuloksen arviointi Toimintatietojen osalta vuositason toteumaennusteet näyttäisivät alittavan talousarvion 2015 kaikkien muiden suoritteiden osalta paitsi fiberoskoopit ja sähkö, jonka kulutuksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Suurin talousarvioalitus ennustetaan tapahtuvan potilasasiakirjatapahtumien kohdalla vaikuttimena mm. sähköiseen toimintatapaan siirtyminen. Ennusteissa ei oleellisia muutoksia toukokuun vastaaviin ennusteisiin nähden. Tilikauden toimintakate näyttäisi tämänhetkisen ennusteen mukaan olevan tulosryhmätasolla n. 635 kiloeuroa parempi kuin muutostalousarvion mukainen toimintakate; alkuperäiseen talousarvioon verrattuna kate näyttäisi olevan n. 776 kiloeuroa pienempi. Ennustetarkkuuden puitteissa ainut kuluylitysennuste muutostalousarvio huomioiden on vielä Materiaali- ja logistiikkapalvelut tulosalueella johtuen Hoitotarvikkeiden käytön ja välitystoiminnan arvioitua suuremmasta volyymista. Materiaali- ja logistiikkapalveluiden kuluylitysennuste on välitystoiminnan osalta kuitenkin kustannusneutraali tuottojen kattaessa kulut. Tulosryhmätasolla henkilöstökulut alittavat tällä hetkellä lineaarista kertymää vastaavan arvon 0,4 (toukokuu 4,4) prosenttiyksiköllä. Muutos toukokuuhun verrattuna selittyy kesälomakorvausten maksamisella. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Hoidon ja palveluiden oikea kohdentaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Palveluihin ja palvelutasoon tyytyväiset sisäiset asiakkaat Webrobol-kysely 2 kertaa toimintavuoden aikana Vyks-, TA- ja TR-johdolle 1 5 3,8 Kysely toteutettu keväällä Huoltopalveluiden osalta tuloksella 3,6. Koko tulosryhmän osalta toteutus syyskuussa. Aktiivisen välittämisen toimintamallin ja työhyvinvointiohjelman toteuttaminen. Henkilöstöön ja johtamiseen panostaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Henkilöstön sairauspoissaolojen vähentäminen ja työhyvinvoinnin parantaminen Ammatillisen osaamisen, työkierron ja -mitoituksen tukeminen Sairauspoissaolot pv/htv TRtasolla -5,0 % tasosta 17,0 pv/htv ( ) 17,4 pv/htv vastaten vuoden takaista tilannetta. Tehokkaat ja saumattomasti toimivat palvelut Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Somatiikan sihteerityöpanosten kustannustehokas kohdentaminen ja mitoitus yksiköille Ao. tilanteen analyysi ja muutosehdotuksen teko yhdessä hallintoylihoitajan kanssa projektisuunnitelman mukaisesti) Projektisuunnitelman toteuma-aste (jälkeenjääneisyys) Kohdentaminen/mitoitus valmis Analyysin pohjakysely aiheuttanut jatkokyselytarpeen joka syyskuus- 14

17 Käyttötalousosa sa. Tehtävien uusjako, mitoitus ja kohdentaminen tämän jälkeen yhdessä TR2 kanssa. TP 2014 TA 2015 TA-muutos MTA MTA% TPE2015 Enn.ero/ MTA201 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,29 1,46 Toimintakulut , ,93 5,19 Toimintakate , ,82-18,89 Poistot , ,00 0,75 Tilikauden tulos , ,98 ########## Henkilöstön ostopalvelut (mm. vuokratyövoima, konsultit) Vuokratyövoiman käyttöön tukipalvelukeskuksessa on turvauduttu TA61 Ravintohuolto-, TA63 Materiaali- ja TA69 Tietojärjestelmäpalveluiden osalta. Kahden ensiksi mainitun kohdalla kyse on etupäässä lyhytaikaisten ennakoimattomien henkilöstöpoissaolojen korvaamisesta sekä ruuhkahuippujen purkamisesta. Tietojärjestelmäpalveluiden kohdalla vuokrahenkilöstön käyttö liittyy käynnissä olevien projektityyppisten hankkeiden resursointiin erikoisosaaminen huomioiden. Lisäksi konsultteja on jouduttu käyttämään mm. erikoisosaamista vaativissa ongelmanratkaisutilanteissa tekniikan ja tietojärjestelmäpalveluiden vastuualueilla. Sairauspoissaoloihin puuttuminen Tulosalueilla toteutetaan lähiesimiesten toimesta varhaisen puuttumisen mallia liittyen mm. pitkien sairauspoissaolojen syihin. Ennaltaehkäisevinä toimenpiteinä ohjataan ja opastetaan ergonomisiin työskentelytapoihin, hankitaan tarvittavia apuvälineitä työn kuormittavuuden vähentämiseksi sekä järjestellään vajaakuntoisten työtehtäviä. Yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyvät toimenpiteet Pyrkimys yhtenäisiin toiminta- ja päätöksentekotapoihin sekä ohjeiden tulkintaan esimiesportaan osalta jokapäiväisessä toiminnassa. Epäasialliseen käytökseen puuttuminen. Yhdenmukaiset palkkauskäytännöt sekä pyrkimys mm. järjestelyvaraerin oikaista yksittäisiä, aiempiin päätöksiin pohjautuvia henkilöstön palkkaratkaisuja. Lomien ja työtehtävien kierto siltä osin kuin mahdollista. Tasapuolinen ja ajantasainen informointi infotilaisuuksien lisäksi julkaisemalla tulosryhmä- ja tulosaluejoryn muistiot. Palvelutuotannon volyymi Toiminta TP 2014 TA Tot.% Ennuste TP 2015 Enn.ero TA2015% Enn.ero TP2014% Potilasasiakirjatapahtumat , ,77-41,58 Ateriasuoritteet , ,72-10,63 Kahvion asiakastapahtumat , ,65 5,77 Käsitellyt instrumentit (steriloidut pakkaukset) , ,00 5,52 Autoklaaviajot , ,87-5,69 Fiberoskoopit , ,67 0,76 Sähkö MWh , ,69 1,02 Kaukolämpö MWh , ,25 15,09 Höyry MWh , ,63 7,75 Raakavesi m³ , ,56 0,96 15

18 Ensihoito- ja päivystyskeskus Vastuuhenkilö tulosryhmän johtaja Liisa Kokkonen. Tilikauden tuloksen arviointi Alueellinen ensihoito on edennyt vuoden aikana MTA15 mukaisesti. Iitin lisävalmius ei ehtinyt valtuuston MTA15 käsittelyyn ja tämän vuoksi sen aiheuttama lisätuotto ja lisämeno tulevat aiheuttamaan vielä noin lisäykset tälle vuodelle. Kate- / tulosvaikutusta tällä ei luonnollisesti ole. Päivystyskeskuksen arki on ollut vilkasta. Viime vuoteen nähden käynnit ovat lisääntyneet 3 % ja MTA15 tasoon 2 %. Toistaiseksi toimintamenot ovat MTA15 mukaisia. Tuottoja kertyy suunniteltua enemmän, koska iäkkäiden potilaiden käynnit ovat vuoden 2014 ja 2015 aikana olleet nopeassa kasvussa. Tätä ei osattu ennustaa muodostettaessa vuoden 2015 hinnastoa. Toisaalta päivystys on tuottanut käynnit jälleen suunniteltu tasoa halvemmalla. Nämä kaikki kolme asiaa (käyntien lisäys + menoissa ei ylitystä + potilasprofiilin muutos) aiheuttavat katteen jäämisen 1.4 M ylijäämäiseksi. Tästä 0.9 M on tuottavuuden kehitystä positiiviseen suuntaan ja loput eli 0.5 M hinnaston profiilin muutosta. Tuottavuuden kehittäminen akuuttitoimialueella Ensihoito on edistänyt kotiin tarjottavien palveluiden tuottamista, tämä tuottaa kunnille selvää säästöä päivystyskulujen jäädessä pois. Asiakkaillemme tarjotaan nyt laajempaa ensihoidon sairaanhoitopalvelua. Päivystyksen käynnin keskihinnaksi sovittiin vuodelle Tällä hetkellä toteutunut keskihinta on 227 eli olemme pystyneet tuottamaan käynnit sovittua edullisimmin. Tämän takana on omien vakinaisten lääkärien lisääminen (ostopalveluiden vähentäminen), laboratoriokustannusten pitäminen hallinnassa per hoidettu potilas ja hoitotiimien toiminnan kehittäminen niin, että 3 % noussut potilasmäärä on kyetty hoitamaan ilman lisähenkilöstöä. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Hoidon ja palveluiden oikea kohdentaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Alueellinen ensihoitojärjestelmä on osa terveydenhuoltojärjestelmää Ensihoidon, päivystyksen ja kotisairaanhoidon rajapintojen madaltaminen Ensihoidon kotona hoidetut potilaat (Xkoodi). Kiireellisistä ensihoidon tehtävistä kotona pystytään hoitamaan 30 % tai enemmän. Toteutuu, taso 35 % kesäkuun jälkeen Ensihoidon tukema kotisairaanhoito lisääntyy edellisestä vuodesta Kotihoitotehtäviä on ensihoidossa vuonna 2014 yli 500. Tehtäviä 6 kk aikana 250 eli toteutunee. Henkilöstöön ja johtamiseen panostaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Toimimme omalla ammattitaitoisella ja hyvinvoivalla henkilöstöllä yhdessä kumppaneidemme kanssa. Oman henkilöstön lisääminen sekä sijaisten käytön vähentäminen vahvistamalla varahenkilöstöä. Ulkoistetun lääkärityöpanoksen vähentäminen Omien lääkärien määrä lisääntyy vuoden aikana. Toteutunut, ostopalveluita on pystytty vähentämään 40 %. 16

19 Hoitajien ylityöt ovat hieman laskussa. Lyhytaikaisten sijaisten käyttö laskussa 6 %. Toteutunut. Varahenkilöstön vahvistaminen akuuttihoitoalueella. Sairauspoissaolojen määrä Ylityöt ja lyhytaikaisten sijaisten käyttö vähenevät edeltävään vuoteen verrattuna. Sairauspoissaolot pv/hlötyövuosi vähenevät. Henkilötyövuosiin suhteutettu määrä laskussa. Toteutunut Tehokkaat ja saumattomasti toimivat palvelut Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Asiakaskeskeinen toiminta. Hoitoprosessien kehittäminen ja turhan odotusajan vähentäminen resurssien sallimissa rajoissa. Asiakkaan tarpeesta lähtevät akuuttihoitoprosessit Uusien hoitotiimien suunnittelu on tehty kesään 2015 mennessä. Toteutunut, rakennusvaihe alkaa 9/15 ja muutos tehdään 12/15 Teknologian hyödyntäminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Potilasturvallisuus paranee ensihoidossa. Otamme vaiheittain käyttöön ensihoidossa potilastietojärjestelmän Effican käyttöönotto ensihoidossa.. Pilotti on aloitettu vuonna 2015 Pilotti on aloitettu ja kesäkuussa alkoi X- tehtävien kirjaus Akuut lehdelle. Eli toteutunut. Käyttötalousosa TP 2014 TA 2015 TA-muutos MTA MTA% TPE2015 Enn.ero/ MTA201 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,40 1,69 Toimintakulut , ,15-7,80 Toimintakate , ,31-237,07 Poistot , ,46-5,85 Tilikauden tulos , ,75-156,78 Henkilöstön ostopalvelut (mm. vuokratyövoima, konsultit) Ulkoistetun lääkärihenkilöstön käyttö on euromääräisesti vähentynyt viime vuoteen verrattuna jopa 40 %. Konsulttityötä on käytetty uusien netti sivujen suunnitteluun sekä nyt syksyllä akuuttipotilasvirta analyysiin. Sairauspoissaoloihin puuttuminen Tulosryhmässä on käyty aktiivisen välittämisen keskusteluja, tehty tarvittavia työjärjestelyjä ja käytetty osasairauspäivärahan mahdollisuutta työhön paluun tukena. Ensihoidossa on toteutettu myös ensihoitajien siirtymistä kevennettyihin tehtäviin esimerkiksi kenttäjohtoyksikköön. Työhön palaamista seurataan kolmikantaneuvotteluissa. Lisäksi syksyllä olemme toteuttamassa Akuutti24:n ja ensihoidon työntekijöiden vaihtoa keskenään ja näin vältetään pitkittynyt sairasloma. 17

20 Yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyvät toimenpiteet Tulosryhmän edustajat ovat osallistuneet sekä Yhdenvertaisuussuunnitelman että Tasaarvosuunnitelman päivitykseen. Esimiehet ovat perehtyneet päivitettyihin suunnitelmiin. Palvelutuotannon volyymi Toiminta TP2014 TA2015 MTA Tot.% TPE2015 Enn.ero TA2015% Enn.ero TP2014% Päivystyskäynnit , ,9 3,1 Hammaspäivystyskäynnit , ,9-0,7 Päivystysosaston hoitopäivät , ,0-1,0 Kiireelliset ensihoitotehtävät, joista , ,1-5,0 - ei kuljetusta , ,7-7,3 Ensihoidon siirtokuljetustehtävät , ,0-9,0 18

21 Ympäristöterveyskeskus Vastuuhenkilö ympäristöterveyskeskuksen johtaja Silja Mäkelä Tilikauden tuloksen arviointi Suorite-ennusteen mukaan terveydensuojelussa tarkastuksissa, puhelin- ja sähköpostikontakteissa sekä neuvonta- ja konsultaatiokäynneissä on jääty lievästi alle suunnitellun tason. Päätösten ja varsinkin lausuntojen kohdalla suoritemäärät ovat ylittäneet arvioidun. Eläinlääkintähuollossa tilakäyntien suoritemäärissä ollaan tavoitetta hieman jäljessä ja pieneläinten vastaanottokäynneissä ennuste ja tavoite ovat suunnilleen samalla tasolla. Tarkastusten toteutumisessa ollaan selvästi jäljessä, mutta eläinlääkintähuollon tarkastusten keskittyminen loppuvuoteen korjaa vielä tilannetta ja suunniteltuun tavoitteeseen on vielä mahdollista päästä. Terveydensuojelun ennustetut toimintatuotot ylittävät suunnitellun n eurolla ja toimintakulut alittavat reilulla eurolla, mikä selittyy alituksessa henkilöstökuluissa. Myös asiakasmaksutuotot ovat tällä hetkellä ylittymässä. Eläinlääkintähuollossa toimintatuottoja on ennusteen mukaan tulossa n euroa suunniteltua enemmän. Sen sijaan toimintakulut ovat henkilöstökulujen vuoksi ylittymässä n eurolla. Sijaisten käyttö kesälomien aikana sekä valvontaeläinlääkäreiden kohonneet henkilöstökulut selittävät osan ylityksestä. Näistä jälkimmäiseen on tulossa viiveellä Avilta korvaus, mikä tasaa tilannetta. Ympäristöterveyskeskuksen tulosennuste on tällä hetkellä n euroa positiivinen. Loppuvuoden epävarmuustekijöitä ovat Hollolan kunnaneläinlääkärin pitkä, yli vuoden kestävä säästövapaa sekä valvontaeläinlääkärin äitiysvapaa. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Konkreettisella laatutyöllä ja henkilöstön osaamisen vahvistamisella varmistetaan vaikuttavuus ja toiminnan oikea kohdentuminen Hoidon ja palveluiden oikea kohdentaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Ennaltaehkäisyä korostava palveltutoiminta on asiakaslähtöistä ja vaatimusten mukaista Valvontatavoitteiden toteutuminen, asiakastyytyväisyys Valvontatavoitteet paranevat, palveluita hyvinä tai erinomaisina pitävien osuus on yli 90 % Valvontasuunnitelman toteutuminen arvioidaan vuoden lopulla, mutta kehitystä seurataan jatkuvasti. Henkilöstöön ja johtamiseen panostaminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Varmistetaan ammattitaitoinen henkilöstö, joka hyödyntää osaamistaan vaatimusten mukaisesti Laaditaan osaamisen johtamisen ja henkilöstön kehittämisen pitkäntähtäimen ohjelma Pätevän henkilöstön rekrytoinnin onnistuminen ja täydennyskoulutuksen toteutuminen Virat ja toimet ovat miehitetyt pätevillä henkilöillä ilman katkoksia ja välttämätön täydennyskoulutus toteutuu Henkilökohtaisten koulutussuunnitelmien noudattaminen. Virat ovat täytettyinä pätevillä henkilöillä. 19

22 Tehokkaat ja saumattomasti toimivat palvelut Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Sujuva palvelutoiminta Kokonaisvaltainen työn suunnittelu, toiminnan järjestäminen tarkoituksenmukaisen palveluverkon pohjalta ja toimivan teknologian varmistaminen Palvelujen saatavuuden ja ilmoitettujen käsittelyaikojen toteutuminen Reklamaatiot ovat satunnaisia Eläinlääkintään tehtiin uusi paperinen/sähköinen palveluesite. Laatukäsikirjaa ja prosessikuvauksia (IMS) kehitetty aktiivisesti. Teknologian hyödyntäminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Nykyaikaisen teknologian kattava käyttö terveydensuojelun ja eläinlääkintähuollon palvelutoiminnassa ja suunnittelussa sekä viranomais yhteistyössä Tietojärjestelmät päivitetään ja tietotekniikka ajanmukaistetaan Tiedonsiirron, tilastoinnin, raportoinnin, suunnittelun ja laskutuksen sujuvuus Tietojärjestelmien ja laitteiden toiminnassa sekä viranomaisyhteyksissä ei ole katkoksia Henkilöstöllä on käytössä toimivat laitteet ja tietojärjestelmät. Osalta eläinlääkäreitä puuttui Office, mikä korjattu. Käyttötalousosa Enn.ero/ Enn.ero/ TP 2014 TA TA% TPE2015 TA2015 TP2014% Toimintatuotot , ,71 4,75 Toimintakulut , ,25 4,40 Toimintakate , ,47 88,74 Poistot , ,05 4,85 Tilikauden tulos , ,92 Henkilöstön ostopalvelut (mm. vuokratyövoima, konsultit) Ostopalvelut säilyneet ennallaan. Lisäyksenä Hollolan pieneläinten eläinlääkintäpalvelujen osto Valvet Oy:ltä Hollolan kunnaneläinlääkärin säästövapaan ajaksi. Sairauspoissaoloihin puuttuminen Ei erityisiä toimenpiteitä Yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun liittyvät toimenpiteet Henkilöstösuunnitelman mukaisesti ympäristöterveyskeskuksessa henkilöstöä kohdellaan kaikissa tilanteissa yhdenvertaisesti. 20

23 Palvelutuotannon volyymi Enn.ero TA2015% Enn.ero TP2014% OMA TOIMINTA TP2014 TA Tot.% TPE2015 Terveydensuojelu Tarkastukset , ,11 1,46 Päätökset , ,95 21,76 Puhelin- ja sähköpostikontaktit , ,27-13,28 Neuvonta- ja konsultaatiokäynnit , ,61-17,05 Lausunnot , ,97 16,42 Eläinlääkintähuolto Eläinlääkärin käynnit tiloilla 1/2-1 h , ,78-12, h , ,73-11,19 yli 2 h , ,44 1,36 Asiakkaan käynnit vastaanotolla alle 1/2 h , ,18-14,99 1/2-1 h , ,97 6,47 yli 1 h , ,37 11,09 Muut tarkastukset alle 2 h , ,06-60,74 yli 2 h , ,63-67,77 21

24 Peruspalvelukeskus Aava liikelaitos Vastuuhenkilö peruspalvelukeskuksen johtaja Veli Penttilä Tilikauden tuloksen arviointi Kokonaisuutena peruspalvelukeskus Aavan toiminta ja talous ovat toteutuneet suunnitellusti. Toimintatuottojen toteutumisprosentti on 49,98 % ja toimintakulujen 49,9. Taloudellisen tuloksen ennustetaan olevan noin 1,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tällä pystytään vastaamaan kuntien noin 1,1 miljoonan euron sopeuttamisvaatimukseen. Henkilöstökulut ovat toteutumassa suunnitellusti. Asiakaspalveluiden ostoissa on ylityspainetta erityisesti lastensuojelun osalta. Avustukset kotitalouksille ovat jäämässä alle arvion. Työmarkkinatukimenot ovat ylittymässä jo maaliskuun raportoinnissa ennustetulla tavalla. Toimintatuotot kokonaisuutena ovat toteumassa suunnitellusti. Toiminnan osalta ei ole suuria poikkeamia. Terveyspalveluissa tulevaisuuden terveyskeskus-mallin johdosta potilaita on ohjattu aiempaa enemmän sairaanhoitajien vastaanotolle. Sosiaalipalveluissa käyntien määrä on ylittymässä arvioidusta. Ylitystä on toimeentulotukikäsittelyssä sekä aikuis- ja lapsiperheiden sosiaalityössä. Koti- ja asumispalveluissa vuodeosastojen hoitopäivien toteutuma on vähentymässä ennakoitua nopeammin. Kaikki keskussairaalasta siirtyvät potilaat on pystytty hoitamaan ilman siirtoviivepäiviä. Palveluohjaus on alkanut suunnitelmien mukaisesti. Rakennemuutosta on jatkettu suunnitellusti. Salmi-koti Iitissä avattiin kesäkuussa ja Myrskylän Väinölä avautuu elokuussa. Osana tehostamistoimia Orimattilan toinen vuodeosasto suljettiin. Hartolan hanke valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä. Sairaansijojen määrä oli 139. Sähköisten palveluiden käyttö on lisääntynyt ja myös Linkun käyttöä on tehostettu. Sosiaalipalveluissa on toteutettu uuden sosiaalihuoltolain edellyttämät toimenpiteet. Hoito- ja palvelutakuut on pystytty toteuttamaan hyvin. Suun terveydenhuollon hoitoon pääsy on parantunut alkuvuoden aikana. Sosiaalipalveluissa on ollut yksittäisiä poikkeamia palvelutakuusta. Toimeentulokäsittelyn varmistamiseksi on palkattu määräaikaista lisäresurssia. Aavan jäsenkunnista Orimattilan, Pukkilan ja Sysmän maksuosuudet ovat ennusteen mukaan ylittymässä. Ylityspaineet kohdistuvat ensisijaisesti sosiaalipalveluihin (lastensuojelu, vammaispalvelut, päihde- ja mielenterveyspalvelut). Loppuvuoden osalta taloudelliset riskit liittyvät ensisijaisesti lastensuojelun menoihin. Sijoitettuja lapsia on 10 enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuotta aikaisemmin. Strategisten tavoitteiden toteutuminen Tavoite Toimenpide Mittari Tavoitetaso Toteutus Hoidon ja palveluiden oikea kohdentaminen Tunnistamme paljon palveluita tarvitsevat terveyspalveluiden käyttäjät sekä suunnittelemme hoitoprosessit Paljon palveluita tarvitsevat käyttäjät tunnistettu ja hoitoprosessien suunnittelu aloitettu Paljon palveluita tarvitsevat käyttäjät tunnistettu v loppuun mennessä ja hoitoprosessien suunnittelu aloitettu Hoidon tarpeen arvioinnin yhteydessä tunnistetaan paljon palveluita tarvitsevat potilaat, jotka ohjataan omahoitotiimien asiakkaiksi Päijät-Hämeen liiton suurkuluttajien hallinta -projektin puitteissa on aloitettu seudullinen yhteistyö paljon palveluita käyttävien tunnistamiseksi ja prosessien määrittelemiseksi 22

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Puheenvuoro kuntapäättäjien seminaarissa Jouni Mutanen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Toiminta alkoi 1.1.2007. Kolmen toimialan organisaatio, jossa on

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 30.09.2015

OSAVUOSIKATSAUS 30.09.2015 2015 OSAVUOSIKATSAUS 30.09.2015 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 2 3. Talouden yleinen toteutuminen... 4 4. Tulosryhmien ja liikelaitosten

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 2014-2016 TULOSALUE: Erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä (kuntayhtymä) TULOS-/VASTUUYKSIKKÖ: koko kuntayhtymä VASTUUHENKILÖ: toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti.

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Läntinen perusturvapiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Läntisen perusturvapiirin perusturvalautakunnassa / 201, Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali-

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TULOSALUE: KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ VASTUUHENKILÖ: Toimitusjohtaja TOIMINTA-AJATUS: Hyvinvointia joustavasti ja ammattitaitoisesti. ASIAKAS- JA POTILASNÄKÖKULMA

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa

Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa Uusi näkökulma suunnitteluun hyödyntäen alueellista sote-tietoa DRG-päivät 3.-4.12.2015, Lahti Sisältö PHSOTEY:n tuottamat palvelut Nykyinen suunnitteluprosessi Alueellisen suunnittelun seuraava askel

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

TOIMINTA- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA TOIMIALUE: Kehitysvammahuolto ja vammaispalvelut PALVELU-/VASTUUALUE: Kehityspoliklinikka ja vammaispalvelun sosiaalityö VASTUUHENKILÖ: Miia Luokkanen TOIMINTA-AJATUS: Vammaispalvelut tuottavat asiakkaidensa

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Välinehuollon toiminnan mittaaminen - näkökulmaa Päijät-Hämeestä

Välinehuollon toiminnan mittaaminen - näkökulmaa Päijät-Hämeestä Välinehuollon toiminnan mittaaminen - näkökulmaa Päijät-Hämeestä Huoltopalvelupäällikkö, tulosaluejohtaja Tukipalvelukeskus PHSOTEY Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Organisaatio VALTUUSTO HALLITUS

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspiiri Miten turvataan sosiaalipalvelujen osuus sosiaali- ja terveyspiirissä? Anu Olkkonen-Nikula Koti- ja asumispalvelujen johtaja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 2016 OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2016 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 4 3. Talouden yleinen toteutuminen... 5 4. Tulosryhmien ja ten toiminta-

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 2016 OSAVUOSIKATSAUS 30.9.2016 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 4 3. Talouden yleinen toteutuminen... 5 4. Tulosryhmien ja ten toiminta-

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015 2015 OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 2 3. Talouden yleinen toteutuminen... 4 4. Tulosryhmien ja liikelaitosten

Lisätiedot

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET TERVEYS JA TOIMINTAKYKY TA 2015 TAVOITTEET JA TOIMENPITEET Valiokuntaesittely Jouko Koskela 27.1.2015 TERVEYS JA TOIMINTAKYKY Palvelujen tehtävänä on kuntalaisten elämänhallinnan edistäminen, terveyden,

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016

KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 KYSTERI Vuosi 2016 KUJON SEMINAARI 15.2.2016 Kuntayhtymän asettamat tavoitteet Tilipäätöksessä nollatulos Sijoitusrahaston korko on 3 % Peruspääoman korko on 1 % 18.3.2016 ep016 2 Taloussuunnitelma 2016-2018

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5:

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 5: Henkilöstöohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto HENKILÖSTÖOHJELMA 1 Henkilöstöohjelman lähtökohdat Johtamisvisio Linjakas johtajuus ja yhteinen sävel.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 2016 OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2016 2 Sisällysluettelo 1. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 4 2. Talouden yleinen toteutuminen... 6 3. Tulosryhmien ja ten toiminta- ja taloustiedot... 9 Yhtymähallinto

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag Sosiaali- ja terveyslautakunta 180 23.09.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsanslag 985/02/02/02/2014 SosTe 180 Valmistelija:

Lisätiedot

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista

12.1.2015. 1. Palvelu on helposti saatavaa, asiakaslähtöistä ja turvallista 1 (4) HOITO- JA HOIVATYÖN TOIMINTAOHJELMA 2015-2016 Väestön ikääntyminen, palvelu- ja kuntarakenteen muutos, palveluiden uudistamistarve, väestön tarpeisiin vastaavuus, kilpailu osaavasta työvoimasta ja

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4.

uvut 1. Käyty / ei käyty 2. Talouden tasapainottamisohjelman toteutuma 3. Ohjeiden päivittäminen ja uusien toimintojen käyttöön 4. Hallintopalvelukeskuksen toiminnallisten tavoitteiden toteuma 1.1. 31.7.2015 Hallintolautakunta (=valtuustoon nähden sitovia) Sitovat tavoitteet Mittarit/Tunnusl uvut Mittarin tulos/ 7/2015 Henkilöstön

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja

Hoitotyön näkökulma. Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön näkökulma Merja Miettinen hallintoylihoitaja Hoitotyön palveluyksikön toiminta käynnistyi 1.1.2015 Kliinisten hoitopalvelujen alueella TAVOITTEET: Hoitohenkilöstön työn tuottavuuden lisääminen

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy

Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu. Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Työkyvyn palauttaminen ja työhön paluu Mervi Viljamaa LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Dextra Työterveys, Pihlajalinna Oy Esityksen sisältö 1. Työkyvyn palauttamiseen ja työhön paluuseen liittyvät

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS 2011. Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS 2011. Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2011 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Artjärven sosiaalilautakunnan ja Orimattilan perusturvalautakunnan yhteiskokouksessa 18.11. 2010,

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9.

TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017. Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI. Liikelaitosten johtokunta 24.9. KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Liikelaitosten johtokunta 24.9.2014 1 Liikelaitokset Vastuuhenkilö Toimielin Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Liikelaitosten johtokunta

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 2018 sekä talousarvio 2016 Sairaanhoitopiirin johtaja Jari Jokela Yhtymävaltuuston seminaari Rovaniemi 24.6.2015 Strategia Strategia (kreik. στρατός sotaväki ) tarkoittaa

Lisätiedot

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti

Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti TALOUDEN TOTEUTUMISEN RAPORTOINTI TEKNINEN TOIMI Selostus tekijöistä, jotka olennaisesti vaikuttavat toimialan valtuustokauden kehyksen toteutumiseen Tasapainotussuunnitelmien onnistuminen tähän asti Eurotavoitteen

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue

Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue Hoiva vanhustenpalvelujen tulosalue TP 2013 TP 2014 TA2015 Henkilöstömäärä 1196 1134 1071 Toimintakulut 102,4 M 99,4M 97,8 M joista henkilöstökulut 54 M 52,4 M joista asumis- ja hoiva-palvelujen ostot

Lisätiedot

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa

Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hyvinvointiseminaari 20.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä 1.1.2014 Raahe-Siikajoki-Pyhäjoki Väestö 34.570 Henkilöstö

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Tietohallinto mahdollistajana terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelutuotannon kehittämisessä

Tietohallinto mahdollistajana terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelutuotannon kehittämisessä Tietohallinto mahdollistajana terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelutuotannon kehittämisessä Terveydenhuollon Atk-päivät Lahti, Sibeliustalo, Antti-Olli Taipale Tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä

HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019. Työryhmä ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI HOITOTYÖN STRATEGIA 2015-2019 Työryhmä Eeva Häkkinen, Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi, Kangasniemen pty Senja Kuiri, Etelä-Savon sairaanhoitopiiri Aino Mäkitalo,

Lisätiedot

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO HENKILÖSTÖPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Tuotamme HR- asiantuntija- ja työterveyspalveluja toimintayksiköille, esimiehille

Lisätiedot

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag Kaupunginhallitus 508 19.10.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 192 04.11.2015 Talouden osavuosikatsaus 1-8 2015 ja lisämääräraha-anomus - Ekonomisk delårsrapport 1-8 2015 och anhållan om tilläggsansanslag

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä

Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Palvelutarpeen kasvu ja talouden tasapainottaminen tilaajien näkemyksiä tasapainon edellytyksistä Tampereen kaupunginvaltuuston talous- ja strategiaseminaari Tampere-talo 4.5.2015 Kari Hakari johtaja tilaajaryhmä

Lisätiedot

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ

ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ ENEMMÄN AIKAA JA LAATUA: KOKEMUKSET HOITOTYÖN PALVELUYKSIKÖSTÄ Terveys ja talous päivät 15.-16.9.2016 Anne Kantanen, Palveluyksikköjohtaja, Ylihoitaja, Hoitotyön palveluyksikkö, KYS 5.9.2016 1 HOITOTYÖN

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018. Talousarvio 2016

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018. Talousarvio 2016 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016-2018 Talousarvio 2016 Yhtymävaltuusto 24.-25.11.2015 JOHTAJAYLILÄÄKÄRI JUKKA MATTILA LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI Painopistealueet vuonna 2016 1.Palvelujen ja päivystysvalmiuden

Lisätiedot

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti elokuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa

Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos. Olennaiset tapahtumat toiminnassa Tilinpäätös 2014 Teknisen tuotannon liikelaitos 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa Suunniteltu liikevaihto jäi 4,3 milj. euroa talousarviotavoitteesta. Henkilöstön määrä henkilötyövuosina oli 697,96 eli

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 PERUSTURVALAUTAKUNTA

ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2015 PERUSTURVALAUTAKUNTA TOIMINTA-AJATUS Keskeisenä toiminta-ajatuksena on turvata kuntalaisille laadukkaat, oikea-aikaiset, oikein mitoitetut ka kustannustehokkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. TEHTÄVÄN KUVAUS Päijät-Hämeen sosiaali-

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSRAPORTTI YMPÄRISTÖVIRASTO tammi-kesäkuu 2015 Virastopäällikön katsaus Strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteutuminen Tehtäväalueiden vastuuhenkilöiden antamien raporttien perusteella toiminta etenee kokonaisuutena suunnitellusti ja lähes

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Kolmannesvuosiraportti huhtikuu 2015 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa

Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Kyläyhdistysseminaari 12.2.2014 Raahessa Hannu Kallunki Kuntayhtymän johtaja Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä Tätä haluamme olla Edistämme kokonaisvaltaisesti ja ennakoivasti ihmisten terveyttä, toimintakykyä

Lisätiedot

Henkilöstösuunnitelma 2016

Henkilöstösuunnitelma 2016 Henkilöstösuunnitelma 2016 Yt-toimikunta 16.11.2015 Kunnahallitus 16.11.2015 Kunnanvaltuusto 30.11.2015 1 SISÄLLYS 1. Henkilöstösuunnitelman tavoite... 3 2. Henkilöstöpoliittiset linjaukset... 3 3. Työvoimatarpeen

Lisätiedot

Yhtymähallitus

Yhtymähallitus Yhtymähallitus 226 22.11.2012 Osavuosikatsaus 3/2012 542/02.02.00/2012 Yhtymähallitus 22.5.2012 113 Talous- ja hallintojohtaja Seija Kärkkäinen, seija.karkkainen(at) ylasavonsote.fi, puh. 040 747 0506.

Lisätiedot

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI

[julkaisu ja jakelu ] KUUKAUSIRAPORTTI [julkaisu ja jakelu 3.11.215] KUUKAUSIRAPORTTI LOKAKUU 215 KUUKAUSIRAPORTTI sivu 2/21 Lokakuu 215 LOKAKUU PÄHKINÄNKUORESSA Lokakuun raportin perusteella voidaan toiminnan osalta todeta seuraavaa: Lääkäripalvelujen

Lisätiedot

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen

Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Heinolan kaupungin vanhuspalvelujen tehostaminen Kotihoidon ja asumispalvelujen lääkäripalvelut Valvanne Symposium III 31.8.2015 Riitta West Heinolan väestöennuste (65 v täyttäneet) 4000 3500 3000 2500

Lisätiedot

Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus. Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo

Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus. Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo Tulevaisuuden sairaalan toiminnan kuvaus Ohjeet työryhmille Kevät 2016 Tuula Pahkala, Miia Palo Toiminnan muutoksen suunnittelu / hankesuunnitelmavaihe Vanhaa toimintaa ei uusiin tiloihin Tilatarpeiden

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

Henkilöstön potilasturvallisuuskoulutus - Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus

Henkilöstön potilasturvallisuuskoulutus - Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Henkilöstön potilasturvallisuuskoulutus - Potilasturvallisuutta taidolla -verkkokoulutus Terveyskeskusten johtavien viranhaltijoiden ja PPSHP:n yhteistyöseminaari 18.10.2012

Lisätiedot

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo

Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari. 29.11.2011 Hannu Tulensalo Työhyvinvointi on osa johtamista Kuntaseminaari 29.11.2011 Hannu Tulensalo henkilöstöjohtaja 1 ASUKKAIDEN MENESTYMINEN Tarvetta vastaavat palvelut Asukkaiden omatoimisuus Vuorovaikutus TALOUS HALLINNASSA

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

2014 Toimintakertomus

2014 Toimintakertomus sosiaalilautakunta 29.1.2015 1 2014 Toimintakertomus 2.6 Sosiaalilautakunta Sosiaalitoimen tehtävänä on edistää ja ylläpitää yksityisen henkilön, perheen ja yhteisön sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä

Lisätiedot

Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategia 2016-2025. Toimenpiteet ja mittarit strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi

Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategia 2016-2025. Toimenpiteet ja mittarit strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategia 2016-2025 ja mittarit strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi Jokaista potilasta arvostava palvelu ja turvallinen hoito Palvelukulttuurin kehittäminen Toimintakulttuurin

Lisätiedot

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari

Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari Alueellisella yhteistyöllä tukea työkykyyn Verkostoseminaari TYÖTERVEYSHUOLLON NÄKÖKULMA TYÖKYVYN TUKEMISESSA Satu Väihkönen Työterveys Wellamo Oy, johtava ylilääkäri Suomen Työterveyslääkärit ry, pj 2013

Lisätiedot

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi

TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008. Hannu.tamminen@ttk.fi TULOKSELLISEN TOIMINNAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVA SUOSITUS 2008 Hannu.tamminen@ttk.fi Taustaa Ohjausvälineet Lait Asetukset, ministeriön päätökset Keskusviraston suositukset Työmarkkinasopimukset Työmarkkinajärjestöjen

Lisätiedot

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.

Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus. Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6. Keskussairaalan nykytilanne ja tulevaisuus Ylihoitaja Maijaterttu Tiainen Erikoissairaanhoidon tulosalue, operatiivinen tulosyksikkö 13.6.2012 Tarkastelen asiaa Kolmesta näkökulmasta 1) asiakkaat / potilaat

Lisätiedot

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA

YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA 1 YHTEISTYÖ TYÖKYVYN ARVIOINNISSA Jari Korhonen Liikelaitoksen johtaja, työterveyshuollon erikoislääkäri Joensuun Työterveys Joensuu 26.4.2013 7.5.2013 Jari Korhonen, johtaja, Joensuun Työterveys 2 Mitä

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen

2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Espoo 05-11-2014 2015 - Tilakeskus-liikelaitos Resurssit ja johtaminen Kaupunkikonsernin talous on tasapainossa. Osaava ja uudistuskykyinen henkilöstö kehittää palvelujen laatua ja tuottavuutta. Valtuustokauden

Lisätiedot

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä

Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Oulun Mielenterveys- ja päihdepalvelut muutosten pyörteissä Johtamisen tiekartta hanke Loppuseminaari 29.9.2014 Sirkku Pikkujämsä Terveysjohtaja, Oulun kaupunki Oulun kaupungin tavoitteet mielenterveys-

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot