OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015"

Transkriptio

1 2015 OSAVUOSIKATSAUS

2 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot Talouden yleinen toteutuminen Tulosryhmien ja liikelaitosten toiminta- ja taloustiedot... 6 Yhtymähallinto... 6 Erikoissairaanhoito... 7 Tukipalvelukeskus Ensihoito- ja päivystyskeskus Ympäristöterveyskeskus Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitos Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos Käyttötalousosa yhteensä (1000 ) Investointiosan toteutumisvertailu (1000 ) Tuloslaskelmat (1000 ) Kokonaistarkastelu Erikoissairaanhoito Ensihoito- ja päivystyskeskus Ympäristöterveyskeskus Peruspalvelukeskus Aava liikelaitos Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos Rahoitusosan toteutumisvertailu (1000 ) Yhtymän maksuvalmius Arvio toimialakohtaisista palvelujen käytön nettokustannuksista jäsenkunnittain vuonna

3 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymä on maakunnallinen toimija, joka on jo integroinut kaikki keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut vähintään osassa toimialuettaan. Yhtymän vastuulla on myös osa alueellisista tukipalveluista, joiden lisärationalisointiin osallistumme aktiivisesti. Monissa palveluissa ja kokonaisuutena Yhtymä on valtakunnallisesti edullisimpien joukossa. Asiakasvirtojen suuntautuminen on kuitenkin muutoksessa. Joidenkin palveluiden kysyntä on kasvussa ja tämän takia kokonaiskustannukset saattavat nousta huolimatta tuotannon tehostamisesta ja reaalisten yksikköhintojen laskusta. Yhtymän toimintoja kehitetään pitkäjänteisesti. Tavoitteena on olla tulevaisuudessakin hintakilpailukykyinen ja maamme johtava laajan palveluvalikoiman tarjoaja. Myös kuntien ja Yhtymän yhteisellä suunnittelulla on mahdollista tehostaa asiakasprosessia ja vaikuttaa tätä kautta palveluketjun kokonaiskustannuksiin. Tärkein ja kiireellisin yhteinen tehtävä on varmistaa lähellä asiakkaan kotia olevien hinnaltaan edullisimpien palveluiden riittävä saatavuus, jotta kalliimpiin palveluihin kohdistuvaa painetta voidaan vähentää. Alkuvuosi on sujunut toiminnallisesti hyvin. Asiakaspalvelut on pystytty tuottamaan hoito- ja palvelutakuiden edellyttämissä aikarajoissa. Kysynnän lisääntyminen on merkittävin syy joidenkin toimintamenojen arvioitua suurempaan kasvuun. Toiminnan ja talouden kehittymistä seurataan jatkuvasti. Tarvittaessa tehdään päätöksiä ja esityksiä palvelutehtävien määrän ja niihin varattujen resurssien pitämiseksi tasapainossa. Timo Louna Kuntayhtymän johtaja 1

4 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot Työpanos ja poissaolot Henkilöstön lukumäärä on henkilötyövuosina (toteutuneet henkilötyövuodet, ei sisällä palkattomia poissaoloja) kasvanut +3,2 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kun huomioidaan myös palkalliset poissaolot, on nettotyöpanos ilman lisä- ja ylitöitä kasvanut +1,6 %. Määräaikaisten nettotyöpanos on kasvanut +8,7 %, mutta vakinaisilla se on laskenut -0,7 %. Palkallisista poissaoloista kasvussa kalenteripäivinä laskettuna ovat erityisesti vuosilomat (+17 %), ulkoiset koulutukset (+20 %) ja sairauspoissaolot (+6 %). Lisä- ja ylitöistä on tammi-maaliskuussa aiheutunut kustannuksia noin , mikä on noin edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän (+40 %). Hälytysrahasopimuksen ja lääkäreiden hälytystyön maksut ovat kasvaneet noin (+30 %). Sairauksista ja tapaturmista aiheutuneita poissaoloja on ollut 18,2 päivää teoreettista henkilötyövuotta kohden, mikä on + 4,1 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Työtapaturmien vuoksi on ollut pois 39 henkilöä yhteensä 437 kalenteripäivää. Hoitotyön ja sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikaiset alle 13 päivän palvelussuhteet ovat kalenteripäivinä kasvaneet +45 %. Edellisvuosi oli kuitenkin yt-neuvottelujen vuoksi poikkeuksellinen (kasvua vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon on +6 %). Työhyvinvointi Työhyvinvointikysely toteutettiin barometrityyppisesti Kaikille yhtymän työntekijöille lähetettiin sähköpostitse lyhyt noin kymmenen kysymystä sisältävä kysely, jossa kerättiin palautetta työhyvinvointiin vaikuttavista asioista mm. esimiestyön ja työyhteisön toimivuudesta ja työssä jaksamisesta. Tähän kyselyyn vastasi 2365 henkilöä. Kyselyn tuloksista ilmenee, että lähiesimiestyö toimii hyvin ja kolme vastaajaa neljästä arvioi, että hänellä on riittävästi voimavaroja liittyen työn asettamiin haasteisiin. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 3,7 % verrattuna edelliseen vuosineljännekseen. Poissaolojen kasvu liittyy pääosin influenssakauteen, mutta osin myös työn kuormittavuuteen. Henkilöstön uudelleen sijoittamisprosessia on kehitetty liittyen osa-työkykyisiin työntekijöihin. HaiPro- raportointijärjestelmään otettiin käyttöön uudet lisäosat vaaratapahtumien ilmoittamiseksi. Potilasturvallisuuden vaaratapahtumien lisäksi HaiPro- järjestelmän kautta ilmoitetaan tietoturvallisuuteen, toimintaympäristöön (sisältää sisäilmaongelmat) ja työturvallisuuteen (sisältää veritapaturmat) liittyvät vaaratapahtumat. Saatujen tietojen perusteella kehitetään toimintakäytäntöjä vaaratilanteiden ehkäisemiseksi. Osaamisen kehittäminen Täydennyskoulutukseen on osallistunut 1789 henkilöä, (edellisvuonna 1717 henkilöä), koulutuspäivien määrän lisääntyessä 4% ( päivää, päivää). Hoitohenkilöstön koulutuksiin osallistuminen on vähentynyt aikaisemmista vuosista. Taustalla on se, että osaamisen kehittäminen on siirtynyt enenevässä määrin työssä oppimisen tilanteisiin, esim. prosessien kehittämiseen työyksiköissä. Toimintaprosessien dokumentointi on käynnistetty pilottiryhmissä tavoitteena mahdollisimman tarkoituksenmukaiset prosessit sekä toiminnan että asiakkaan näkökulmasta. Johtamisen arviointimallin pilotointi on aloitettu ja esimiehet ovat osallistuneet aktiivisesti sisäisiin esimiestyön koulutuksiin. 2

5 Rekrytointi Ensimmäisellä vuosineljänneksellä päättyi 104 rekrytointia, joissa haettiin yhteensä 239 työntekijää. Näistä rekrytoinneista osa oli kesätyöhakuja. Kesätyötä haki lähes 1260 henkilöä. Toistaiseksi voimassaolevaan palvelussuhteeseen avoimia rekrytointeja oli 67 kpl ja määräaikaisia rekrytointeja 37 kpl. Toistaiseksi voimassaoleviin palvelussuhteisiin hakemuksia tuli keskimäärin 23,9 kpl/rekrytointi ja määräaikaisiin 33,1 kpl/rekrytointi. Kuntarekryn sijaisrekrytoinnin kautta haettiin hoitotyön alle 13 pv sijaisuuksiin 576 eri vuoroon, joista 61 % onnistuttiin täyttämään. Kuntarekryn sijaisrekrytoinnin työkalu on laajentunut rekrytoinnin työkalusta myös ensihoidon ja päivystysosaston työkaluksi sijaisten hankintaan. Ensihoito on työkalua käyttänyt reilun vuoden ja päivystysosastolla käyttöönotto on hyvässä vauhdissa ja henkilöstöä on koulutettu järjestelmän käyttöön. Tavoitteena on, että kaikki päivystysosaston lyhytaikaiset sijaiset haetaan rekrytointijärjestelmän kautta. Toimistoaikoina sijaispyyntöjä tehdään rekrytoinnista, muina aikoina osaston vuorovastaavana olevat sairaanhoitajat. 3

6 3. Talouden yleinen toteutuminen Koko kuntayhtymän tasolla tammi-maaliskuun talouden ulkoinen tulos päätyy 4,0 miljoonan euron ylijäämään. Edellisenä vuonna vastaavan ajanjakson ylijäämä oli 4,9 miljoonaa euroa. Yhtymätasolla toimintatuottojen toteuma on 24,4 % ja toimintakulujen 23,5 %. Yhtymän tuloksentekoa ovat tukeneet kaikki toimialat. Osavuosikatsauksen loppupuolella esitetään yhtymän toimialojen ja liikelaitosten tuloslaskelmat. Mikäli yhtymähallinnon tai tukipalvelujen tulosryhmät tekevät tulosta tai tappiota, nämä erät palautetaan tai laskutetaan toimialoilta ja liikelaitoksilta aiemman käytännön mukaisesti. Investointien toteuma on ilman liikelaitoksia 22,6 %. Vuoden alkuun on kohdistunut aiempia vuosia enemmän rakennushankkeiden laskuja. Yhtymän maksuvalmius on heikentynyt hieman vuoden alusta lukien. Kassa on pienentynyt vuoden alusta 2,7 miljoonalla eurolla. Perusyhtymän puolella on maksettu merkittäviä summia investointihankkeiden laskuja vuoden alkupuolella. Toimialoittain tarkasteltuna erikoissairaanhoidon tilikauden tulos maaliskuun lopussa on 0,1 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen toteumat ovat maltillisia, mutta muissa tiliryhmissä on selkeitä ylityspaineita talousarvioon nähden. Ennustaminen kolmen kuukauden perusteella on vaikeaa, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että toimialan tuloksesta on muodostumassa jonkin verran alijäämäinen. Alijäämäennuste on tässä vaiheessa 1,5 miljoonaa euroa, mikä on 2,2 miljoonaa euroa heikompi kuin talousarvion tulos. Tehdyn tuottavuusanalyysin mukaan erikoissairaanhoidon henkilötyöntuottavuus on kasvanut peräti 5,8 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Kokonaistuottavuus on kasvanut 0,8 prosenttia. Palvelujen kysyntä on ollut suurta, mutta tähän suhteutettuna kustannukset ja henkilötyöpanos ovat kasvaneet maltillisesti. Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon maksuosuusennuste on laskettu tammi maaliskuun todellisen käytön ja hinnaston mukaan. Kalliin hoidon tasauksen piiriin on kertynyt kustannuksia euron edestä. Kalliin hoidon tasausraja nousi euroon vuonna Kun lähtökohdaksi otetaan talousarvion mukaiseen tulokseen pääseminen, maksuosuuksien ylitys talousarvioon 2015 nähden on 1,1 prosenttia. Talousarvioon nähden eniten ylitystä maksuosuuksiin on tulossa Heinolassa, Iitissä, Nastolassa ja Pukkilassa, mutta alkuvuoden palvelujen käytön perusteella ei voi ennustaa vuoden lopun tilannetta kovinkaan luotettavasti. Ensihoito- ja päivystyskeskus raportoidaan vuonna 2015 omana toimialatyyppisenä kokonaisuutena. Toimialan tulos oli maaliskuun lopussa 0,04 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimiala on tulosennusteen mukaan jäämässä 0,2 miljoonaa euroa talousarvion mukaisesta tulostavoitteestaan. Ensihoidon tuloksen ennustaminen on erittäin vaikeaa, koska poliittinen päätöksenteko maksuosuuksista on vielä kesken. Päivystystoimintojen osalta palvelujen käyttö on ylittämässä suunnitellun, mikä kerryttää tuloja ennakoitua enemmän. Koko päivystystoiminta laskutetaan suoriteperusteisesti vuonna Ympäristöterveyskeskuksen tilikauden tulos on maaliskuun lopussa 7300 euroa ( euroa edellisen vuoden vastaavana ajankohtana). Tulosennuste on ylijäämäinen, mutta talousarvion tasoon euroa ei arvioida päästävän. Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen liikeylijäämä maaliskuun lopussa on 1,5 miljoonaa euroa (1,8 M ). Liikevaihto on kasvanut 3,3 % edellisvuodesta 28,3 miljoonaan euroon. Tilinpäätösennusteen mukaan Aava tekee ylijäämäisen tuloksen. Ennuste on tällä hetkellä 1,2 miljoonaa euroa. Laboratoriokeskus-liikelaitoksen liikeylijäämä on maaliskuun lopussa 0,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli kaikkiaan 5,4 miljoonaa euroa. Laboratoriokeskuksen tulosennuste päätyy 0,3 miljoonan euron ylijäämään, kun talousarvion mukainen tulos olisi 0,2 miljoonaa euroa. 4

7 Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitoksen liikeylijäämä on tammi maaliskuussa euroa ( ). Liikevaihto on laskenut edellisvuodesta 22,6 % ja oli 0,25 M. Verso ennustaa tekevänsä euroa alijäämäisen tuloksen. 5

8 4. Tulosryhmien ja liikelaitosten toiminta- ja taloustiedot Yhtymähallinto Vastuuhenkilö kuntayhtymän johtaja Timo Louna Talous TP 2014 TA TA% TPE2015 Enn.ero/ TA2015% Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,64 19,48 Toimintakulut , ,01 7,45 Rahoitustuotot ja -kulut , ,05 7,92 Toimintakate , ,83-93,59 Poistot , ,92 132,76 Tilikauden tulos , ,16-83,49 Analyysi Yhtymähallinnon toiminnassa ja taloudessa ei ole poikkeamia suunniteltuun nähden. Talousarvio toteutunee suunniteltua parempana. Calpro Oy:lle ulkoistetun palkanlaskennan laskutusta ja palvelutasoa seurataan. 6

9 Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö va. keskussairaalan johtaja Maria Virkki Toimintatiedot OMA TOIMINTA TP2014 TA M% vrt TA% TPE2015 Enn.ero TA2015% Enn.ero TP2014% Lähetteet ,6 27, ,9 4,9 Kaikki käynnit ,9 28, ,0 23,5 Laskutetut käynnit ,7 29, ,4 285,2 Ensikontaktit ,1 27, ,4 2,1 Hoitopäivät ,5 29, ,0 3,3 Laskutusperusteiset hoitopäivät ,3 29,8 DRG-jaksot ,4 27, ,1 1,3 Leikkaukset ,7 26, ,8-0,8 Apuvälinelainaukset ,8 27, ,7 12,8 Kuvantaminen tutkimukset ,4 26, ,4 5,6 OSTETUT PALVELUT Käynnit ,2 21, ,1 0,9 Hoitopäivät,psyk ,3 18, ,1-37,0 Hoitojaksot ,6 21, ,7 3,8 Kuvantaminen tutkimukset ,8 #JAKO/0! THL Jonot - avoimet hoidon varaukset < 90 pv pv > 180 pv Kaikki yht Mukana vain hoitotakuuseen kuuluvat ja kiireelliset leikkausta, hoitoa tai toimenpidettä odottavat. Talous TP 2014 TA TA% TPE2015 Enn.ero/ TA2015 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,25 3,32 Toimintakulut , ,22 5,50 Toimintakate , ,05-87,50 Poistot , ,64 15,89 Tilikauden tulos , ,50-145,11 Analyysi Toiminta: Lähetteet: suurimmat kasvut lähetemäärissä ovat olleet ortopediassa (194 kpl/+18,4%), korva-, nenä ja kurkkutaudeilla (130 kpl/+13,6%), endokrinologiassa (43 kpl/+28,3%) ja hematologiassa (12 kpl/+18,2%). Kaikki käynnit: luku sisältää myös ei-laskutettavat käynnit kuten erilaiset konsultaatiot. Merkittävintä kasvu on ollut kardiologiassa (729 kpl/+28,7%). Osa tästä kasvusta selittyy ulkokuntamyynnillä. Nuorisopsykiatrian käynnit ovat lisääntyneet huomattavasti (612 kpl/+19,6%), samoin käynnit naistentaudeilla ja synnytyksillä (755 kpl/+17,4%). Maltillisempaa käyntimäärien kasvu on ollut nefrologiassa (499 kpl/+15,6%) ja korva-, nenä- ja kurkkutaudeilla (588 kpl/ +15,8%). Käyntimäärien vähenemää on sairaalapsykiatrissa (-344 kpl/-2,2%), ortopediassa (- 377 kpl/-8,8%) ja neurologiassa (-349 kpl/-9,3%). Käyntejä on kaiken kaikkiaan alkuvuodesta toteutunut suunniteltua enemmän. Laskutetut käynnit: käyntimäärien kasvu on ollut suurempaa kuin mitä talousarviossa oli suunniteltu. Suurinta kasvu on ollut psykiatrian erikoisaloilla (1 960 kpl/+16,8%). Merkittävä lisäys on ollut myös 7

10 kardiologiassa (614 kpl/+29,7%), naistentaudeilla ja synnytyksissä (749 kpl/+17,6%), hematologiassa (449 kpl/ +27,8%) ja nefrologiassa (42 kpl/+80,4%). Vähenemää on tapahtunut etenkin ortopediassa (- 450 kpl/-11,2%) ja neurologissa (-301 kpl/-10,1%). Nefrologien ja neurologien resurssivaje näkyy näiden erikoisalojen suoritemäärissä. Ensikontaktien määrä on laskenut edellisvuodesta 70 käyntiä (-4,1%). Kuntoutus tekee tästä poikkeuksen, sillä sen ensikäynnit ovat kasvaneet 106 käyntiä (+41,6%). Drg-jaksojen kasvu on ollut alkuvuodesta maltillinen (121 kpl/+1,4%). Tämä selittyy sillä, että alkuvuodesta toteutui vähemmän leikkauksia (- 192 kpl/-4,7%) kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Vain keskusleikkausyksikkö on kasvattanut tuotantoaan edellisvuodesta (+2,6%), päiväkirurgian (-6,6%) ja silmätautien (-14,9%) leikkausmäärät ovat laskeneet. Tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Vuodeosastojen kuormitus on ollut alkuvuodesta poikkeuksellisen korkea johtuen kahden viime vuoden aikana toteutetuista sairaansijojen määrän vähennyksestä (- 60). Viime vuodesta kuitenkin somaattisen hoidon hoitopäivät ovat lisääntyneet hpv:ää (+4,6%). Hoitopäivissä suurin kasvu on ollut sisätaudeilla ja naistentaudeilla ja synnytyksissä. Psykiatrian maksuperusteiset hoitopäivät ovat kasvaneet merkittävästi (1 296 kpl/ +16,6%). Ostopalveluissa näkyy selvä kasvu poliklinikkakäyntien osalta. Kasvu tulee suurimmilta osin psykiatriasta (+18,2%). Psykiatrian hoitopäivien lasku selittyy sillä, että oikeuspsykiatrian ostot ovat pienentyneet. Somaattisia hoitojaksoja on kertynyt poikkeuksellisen paljon alkuvuodesta. Merkittävintä kasvua on ollut kirurgisten erikoisalojen potilaissa (+59,9%) kuten neurokirurgiassa ja sydän- ja rintaelinkirurgiassa. Tämän trendin uskotaan tasoittuvan loppuvuodesta. Toimintatuotot: Jäsenkuntatulot toteutuvat palvelusopimusneuvottelujen mukaisesti. Ulkokuntatuloja on odotettavissa budjetoitua enemmän (bariatrinen kirurgia, kardiologia, silmätaudit). Samoin kasvua on terveydenhuollon (potilas) maksuissa. Poliklinikkakäyntien määrä on kasvanut +4,4% ja potilailta laskutettavat hoitopäivät +7,5%. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 0,6 milj. :a yli talousarvion. Toimintamenot: Henkilöstökulut: Henkilöstökulut ovat toteutuneet 22,6%:sti talousarvion mukaan. Kasvu 4,0% edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan selittyy sillä, että tarkkailu puuttuu näistä luvuista. Tarkkailu siirtyi Erikoissairaanhoidon tulosryhmään. Lääkäreiden suunnitellut palkkamenot eivät toteudu tänä vuonna, koska työpanoksen myyntiä (1,3 milj. ) ei ole enää Akuutti24:lle. Toisaalta myös mahdolliset lisätyöt liittyen mm. jonojen purkuun tai resurssien puutteeseen tulevat aiheuttamaan budjetoimattomia kustannuksia. Lisätöistä on sovittu tässä vaiheessa kardiologian kanssa. Myös palliatiivisen toiminnan käynnistys kesken vuoden lisää työpanosta loppuvuodesta. Mikäli saamme loppuvuodesta täytettyä avoimia radiologian, nefrologian, gastrokirurgian ja lastenpsykiatrian virkoja, lääkäreiden palkkamenot tulevat tasoittumaan. Tällä hetkellä lääkäreiden palkkakulut ovat toteutuneet 22,1% talousarvioista. Hoitohenkilökunnan palkoissa toteutuvat tämä vuonna ne palkkamenot, jotka viime vuonna lomautuksilla ja alle 13-päivän lyhytaikaisten sijaisuuksien rekrytointikiellolla saavutettiin. Viime vuonna myös siirrettiin joitakin hoitohenkilökunnan rekrytointeja. Nyt haasteena on lähinnä osaavan työvoiman rekrytointi. Hoitohenkilöstön palkoista on toteutunut 22,4% talousarviosta. Muun henkilöstön osalta palkkamenoissa ei ole olennaisia poikkeamia. Lääkehuollossa ei ole vielä alkuvuonna täytetty heidän saamiaan uusia toimia, joten palkkamenot ovat alle budjetoidun. Muun henkilöstön palkkamenot toteutuneet 22,3% talousarvioista. 8

11 Kokonaisuutena henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion (101,3 milj. ) tai toteutuvan talousarvion mukaisena. Tillinpäätöksessä kirjattavia palkkajaksotuksia on mahdoton arvioida tässä vaiheessa. On hyvä, että henkilöstökulut ovat alle aritmetrisen (25,0%) toteuman, sillä lomapalkat realisoituvat maksuun kesäkuussa ja kesäajaksi on tarkoitus palkata myös lomasijaisia. Työpanos Riviotsikot Erotus Prosenttimuutos Keskussairaalan hallinto 2,14 2,41-0,27-11,2 % Operatiivinen tulosalue 135,96 126,25 9,71 7,7 % Konservatiivinen tulosalue 87,52 86,81 0,70 0,8 % Psykiatrinen tulosalue 73,63 71,34 2,29 3,2 % Kuvantaminen 14,93 14,48 0,45 3,1 % Lääkehuolto 4,88 4,79 0,09 2,0 % Kuntotuskeskus 20,16 20,01 0,16 0,8 % Nettotyöpanos Q1 (liman lisä- ja ylitöitä) 339,22 326,09 13,14 4,0 % Koko vuosi Erotus Prosenttimuutos 1356, ,35 52,54 4,0 % Nettotyöpanos on kasvanut 52,54 htv:tta (vuosiennuste). Operatiivisen tulosalueen kasvu selittyy sillä, että sinne siirtyi tarkkailu alkaen. Konservatiivinen tulosalue on palkannut yhden erityistyötekijän. Psykiatrian oma toiminta ei ole muuttunut, mutta tulosalue myy tänä vuonna enemmän sisäisesti työpanosta Akuutti24-toimialalle ja se näkyy myös palkkakustannuksissa. Somaattisten vuodeosastojen hoitotyöntyöpanosta on jouduttu tukemaan viidellä sairaanhoitajalla ja neljällä lähihoitajalla mittavan potilaskuormituksen ja korkean hoitoisuuden takia. Kuvantamisen työpanoksen kasvu selittyy aloittaneilla erikoistuvilla lääkäreillä. Lääkehuollossa oli viime vuonna enemmän poissaoloja kuin tänä vuonna, joten nettotyöpanos on nyt kasvanut hiukan. Kuntoutuskeskukseen on rekrytoitu ammattimies apuvälinehuoltoon. Lisä- ja ylitöiden korvausten määrä on kasvanut :a viime vuoteen nähden. Tämä syystä, että oma henkilökunta on joutunut tekemään ylitöitä kasvaneiden vuodeosastojen kuormitusten vuoksi ja siksi, että sijaisia ei ole saatu palkattua. Asiakaspalveluiden ostot Asiakaspalveluiden ostojen suuruus vaihtelee kuukausittain. Erikoisalojen välillä on suuria poikkeamia. Viime vuonna alkuvuoden asiakaspalveluiden ostot olivat poikkeuksellisen alhaiset aikaisempiin vuosiin verrattuna, mutta tilinpäätöstasoksi on vakiintunut viimeisen kolmen vuoden aikana 29,1 30,6 milj. euroa. Tämän vuoden asiakaspalveluostot ovat n. 1,0 milj. euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Asiakaspalveluiden ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 milj.. Kasvua tänä vuonna on ollut neuro-, sydän ja rintakirurgiassa ja lastentaudeilla. Laskua vastaavasti on ollut kardiologiassa ja neonatologiassa. Talousarvio on toteutunut 23,1%:sti Muiden palveluiden ostot Muiden palveluiden ostoissa merkittävin ylityspaine (0,5 milj. ) tulee laboratoriopalveluiden ostoista. Syitä ovat somaattisten osastojen lisääntynyt palveluiden käyttö, mutta myös viime vuoden lopun laiterikosta aiheutuneiden isotooppikuvausten (PET) siirtyminen alkuvuoteen ja kalliit ulkopuolella teetettävät geenitestit ovat aiheuttaneet lisäkuluja. Tämän kasvun kanssa korreloi kasvaneet käyntimäärät ja drg-hoitojaksot. Myös ulkopuolisten työpanoksien ostoja, johtuen oman toiminnan resurssipulasta, on ollut arvioitua enemmän kuin mihin talousarviossa on varauduttu (toteutunut 28,1%), mutta käyttö silti vähäisempää kuin viime vuonna (-1,5%). Potilasvahinkovakuutuksen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti (3,5 milj. ). Atk-palveluiden kasvu näyttää jatkuvan edelleen. Muutos viime vuodesta on ollut + 29,2%. Sovellusten määrä ja niistä perittävien vuomaksujen suuruus on kasvanut reilusti vuosittain. 9

12 Muissa ulkoisissa menolajeissa ei ole merkittäviä muutoksia. Muiden palveluiden ostoista toteutunut 25,7% talousarviosta. Sisäisten palveluiden, muiden kuin laboratorio, ostoissa on ylityspainetta 0,8 milj. :a. Kokonaisylitysennuste 1,7 milj.. Ostot tilikauden aikana Ostoissa merkittävin muutos on hoitotarvikkeissa (16,4 %), joissa on kasvua 0,5 milj. :a edelliseen vuoteen verrattuna. Merkittävimmät hoitotarvikekasvut ovat keskusleikkausyksikössä, päiväkirurgiassa, kuvantamisessa, kirurgian vuodeosastoilla ja sydäntoimenpideyksikössä. Lääkemenot ovat hienoisessa kasvussa. Tämä johtuu uusista kalliimmista ja vaikuttavammista hematologian ja silmäsairauksien lääkkeiden käytöstä. Muissa ostoissa, lukuun ottamatta lääkkeitä ja hoitotarvikkeita, näyttää talousarvio jopa alittuvan. Ostojen osalta talousarvio on toteutunut 26,2%:sti. Ylitysuhka 0,6 milj. :a. Muut kulut Talousarvion laadintavaiheessa viime vuonna ei ollut tietoa, että saamme nimitysluvat uusiin professuureihin (radiologia ja reumataudit) ja jatkoa entiselle (kuntoutus). Näiden vaikutus on kuitenkin marginaalinen. Alueellisten toimipisteiden vuokrat ovat nousseet arvioitua enemmän; lisäksi psykiatrian tulosalue on joutunut vuokraamaan uusia toimitiloja keskustassa. Viime vuonna siirryimme atklaitteiden leasing-menettelyyn. Vanhat laitteet korvataan käytöstä poistumisen myötä uusilla leasinglaitteilla. Yksiköillä ei ollut riittävää tietoa talousarviota laadittaessa leasing-vuokrista ja laitekannan uudistamistarpeista. Luottotappiot ovat kasvaneet merkittävästi vuosittain. Niiden määrää vaikea arvioida etukäteen. Muut menot ovat toteutuneet 51,4%sti. Tämän hetkinen ylityspaine on 1,0 milj.. 10

13 Tukipalvelukeskus Vastuuhenkilö tukipalvelujohtaja Kari Ratala Toimintatiedot Toiminta TP 2014 TA Tot.% Ennuste TP 2015 Enn.ero TA2015% Enn.ero TP2014% Potilasasiakirjatapahtumat , ,54-25,35 Ateriasuoritteet , ,14-10,06 Kahvion asiakastapahtumat , ,33 8,35 Käsitellyt instrumentit (steriloidut pakkaukset) , ,00 11,08 Autoklaaviajot , ,00-3,89 Fiberoskoopit , ,67-3,02 Sähkö MWh , ,00 0,33 Kaukolämpö MWh , ,50 13,63 Höyry MWh , ,26 4,83 Raakavesi m³ , ,85-0,37 Talous TP 2014 TA TA% TPE2015 Enn.ero/ TA2015 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,78 1,04 Toimintakulut , ,67 3,31 Toimintakate , ,47-11,35 Poistot , ,22 0,53 Tilikauden tulos , ,25 Analyysi Toimintatietojen osalta vuositason toteumaennusteet näyttäisivät ylittävän talousarvion 2014 ainoastaan fiberoskooppien osalta muiden suoritteiden määrien joko vastatessa talousarviota tai ollessa sen alle. Suurin talousarvioalitus on potilasasiakirjatapahtumien kohdalla vaikuttimena mm. sähköiseen toimintatapaan siirtyminen. Tilikauden toimintakate näyttäisi tämänhetkisen ennusteen mukaan alittavan talousarvion mukaisen toimintakatteen n. 116 kiloeurolla tulosryhmätasolla Excel-pohjaisen talouden seuranta- ja ennustamistaulukon pohjalta. Suurimmat kuluylitysennusteet tässä vaiheessa ovat Materiaali- ja logistiikkasekä Tietojärjestelmäpalvelut tulosalueilla sillä erotuksella, että Materiaali- ja logistiikkapalveluiden kuluylitysennuste on kustannusneutraali johtuen talousarviota suuremmasta hoitotarvikkeiden myynnistä yhtymän ulkopuolelle siten, että tuotot kattavat em. kulut. Tietojärjestelmäpalveluiden osalta kyse on puhtaasta, toimintakatteeseen vaikuttavasta kuluylityksestä pääasiallisina syinä talousarvioon sisältymättömät ICT-ulkoistuksen lykkääntymisestä aiheutuvat henkilöstö- ja konsulttiselvityskulut sekä kolmansien osapuolten palveluiden hinnannousu yli talousarviovarauksen mm. toiminnan laajenemisen seurauksena. Tulosryhmätasolla henkilöstökulut alittavat tällä hetkellä lineaarista kertymää vastaavan arvon 2,5 prosenttiyksiköllä. Sekä toiminta- että talousennustetta on pidettävä vuoden tässä vaiheessa suuntaa-antavana erityisesti, koska vuodelle 2014 jaksottuneiden lomautusten vaikutukset vaikeuttavat kuluvan ja edellisen vuoden tilastojen vertailtavuutta. Vaikka toimintakate vastaa ennustetarkkuuden puitteissa talousarviolukua näyttäisi kulubudjetin hallinta edellyttävän tarkkaa kuluseurantaa ja säästökohteiden kartoittamista erityisesti tietojärjestelmäpalveluiden osalta ICT-ulkoistuksen lykkääntymisen mukanaan tuomat kuluylityspaineet huomioiden. 11

14 Ensihoito- ja päivystyskeskus Vastuuhenkilö tulosryhmän johtaja Liisa Kokkonen Toimintatiedot Toiminta TP2014 TA Tot.% TPE2015 Enn.ero TA2015% Enn.ero TP2014% Päivystyskäynnit , ,0 1,3 Hammaspäivystyskäynnit , ,0 1,1 Päivystysosaston hoitopäivät , ,0-1,0 Kiireelliset ensihoitotehtävät, joista , ,1 0,6 - ei kuljetusta , ,8 0,3 Ensihoidon siirtokuljetustehtävät , ,0-1,9 Talous TP 2014 TA TA% TPE2015 Enn.ero/ TA2015 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,49-1,76 Toimintakulut , ,95-8,51 Toimintakate , ,34-171,55 Poistot , ,46-5,85 Tilikauden tulos , ,45-114,01 Analyysi Alueellinen ensihoitojärjestelmä TALOUS: Hallitukselle ja edelleen valtuustolle esitetään MTA15 kuntamaksuosuuksiksi 8.27 M. Jos tämä hyväksytään, on ensihoidon TPE15 lähellä nollatulosta. Sysmä-Hartolan sairaankuljetuksen uuden sopimuksen osalta emme vielä tiedä riittääkö raamissa varattu rahoitus tämän kattamiseen. Jos ei, joudutaan II osavuoden jälkeen ennustamaan ylitystä. Elokuussa olemme kokonaisuuden osalta varmemmalla pohjalla. TOIMINTA: Helmikuussa on siirrytty uuteen alueelliseen ensihoitomalliin, jonka oleellisena osana ovat aktiivityöajan vähennykset sekä kuntarajaton toimintamalli. Tammi maaliskuun osalta potilaiden tavoitettavuus on toteutunut alueellisesti muutoin paitsi riskiruuduissa 2 ja 4 A/B tehtävissä 8 min tavoitettavuuden osalta. Vasta elokuussa II raportissa näemme pienennetyn ensihoidon resurssin todellisen riittävyyden potilaiden tavoitettavuudessa. Iitin ja Heinolan osalta neuvotellaan yövalmiuden lisäämisestä. Tästä odotamme valtuuston päätöstä ennen toimenpiteitä. Päivystyskeskus TALOUS: TA15 on laadittu A24 käynnin pohjalta. Tältä osin toteumaennuste on 9 % suurempi. Lisäksi potilasaineisto on nopeasti ikääntynyt osana siirtymistä laitosasumisesta kohti hoivaasumista. Iäkkään päivystyspotilaan tutkimukset ja hoito maksavat selvästi enemmän. Tästä johtuen kuntamaksuosuuksien nousuksi ennustetaan 11 %. Lääketieteellisen palveluiden osalta ennustetaan selvää ylitystä 19 % eli 0.9 M. Nousua viime vuodesta 0.6 M eli 12 %. Kokonaisuutena päivystyskeskus jää katteen osalta selvästi plussille ja pystyy kattamaan tulosryhmän hallinnon kulut. TOIMINTA: Suunterveydenhuollon päivystys ja päivystysosasto ovat tuottaneet suunnitellulla tavalla suoritteet ja niiden osalta toiminnassa ei ole ollut erityistä. Akuutti24 päivystyksen arki on tasaantunut viime vuoden ruuhkien jälkeen ja olemme suunnittelemassa ensi syksyksi hoitolinja muutoksia tavoitteena asiakaslähtöisyys. Muutos tehdään remonttivaiheen jälkeen ensi syksynä. Potilasmäärät ovat lievässä nousussa edelleen. Henkilöstölisäys tehtiin vuoden 2014 aikana syksy painotteisesti ja nyt resurssi kohtaa paremmin asiakkaiden tarpeen. Ostopalveluita on saatu vähentymään 30 % viime vuodesta ja tätä pidämme merkittävänä onnistumisena. 12

15 Ympäristöterveyskeskus Vastuuhenkilö ympäristöterveyskeskuksen johtaja Silja Mäkelä Toimintatiedot Enn.ero TA2015% Enn.ero TP2014% OMA TOIMINTA TP2014 TA Tot.% TPE2015 Terveydensuojelu Tarkastukset , ,51-19,31 Päätökset , ,98 26,27 Puhelin- ja sähköpostikontaktit , ,45-19,14 Neuvonta- ja konsultaatiokäynnit , ,04-20,51 Lausunnot , ,58 10,74 Eläinlääkintähuolto Eläinlääkärin käynnit tiloilla 1/2-1 h , ,05-17, h , ,42-10,86 yli 2 h , ,99-2,53 Asiakkaan käynnit vastaanotolla alle 1/2 h , ,87-15,64 1/2-1 h , ,42 2,15 yli 1 h , ,33 4,26 Muut tarkastukset alle 2 h , ,14-39,96 yli 2 h , ,63-67,77 Talous TP 2014 TA TA% TPE2015 Enn.ero/ TA2015 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,22 2,76 Toimintakulut , ,53 2,67 Toimintakate , ,98 25,83 Poistot , ,05 4,85 Tilikauden tulos , ,48 Analyysi Toiminnan verkkainen käynnistyminen näkyy edelleen molemmilla tulosalueilla. Vaikka suoriteennuste näyttää edelleen suunniteltua alhaisempaa toteumaa monien suoritelajien osalta, on toiminnan vilkastuminen havaittavissa ennusteen paranemisena helmikuun toteuman perusteella laadittuun ennusteeseen verrattuna. Suorite-ennuste on parantunut mm. eläinlääkintähuollon tila- ja vastaanottokäyntien sekä terveydensuojelun tarkastusten ja neuvonta- ja konsultaatiokäyntien osalta. Havaittavissa olevan kehityksen odotetaan jatkuvan edelleen ja tilanteen kehittymistä seurataan molemmilla tulosalueilla. Talouden osalta voidaan ennustaa toimintatuottojen toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. Toimintakulut näyttävät hieman ylittyvän, mikä johtuu lähinnä ylityspaineista eläinlääkintähuollon henkilöstökuluissa. Ilmeisin syy tähän on sijaisten käytön lisääntyminen edelliseen vuoteen verrattuna. Suurimman riskin eläinlääkintähuollon henkilöstömenojen lisääntymiselle aiheuttavat tulosalueen yhdelle viranhaltijalle pääosin edellisen työnantajan palveluksessa kertyneiden säästövapaiden (264 lomapäivää) ajoittuminen merkittävältä osin vuodelle Toiminnan järjestäminen säästövapaiden aikana 13

16 aiheuttaa kustannuksia, joihin tulosalueella ei ole pystytty etukäteen varautumaan. Kustannusten hillitseminen edellyttää tarkkaa kulukuria molemmilla tulosalueilla ja sijaisten käytön seurantaa eläinlääkintähuollossa. Tilikauden tulosennuste on , joka on talousarviossa suunniteltua tulosta pienempi mutta edelleen positiivinen. Kuntien maksuosuuksien ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan suunnitelman mukaisina. Yksittäisten kuntien maksuosuuksissa on havaittavissa jonkin verran palvelujen käytöstä johtuvia poikkeamia verrattaessa suunniteltuihin maksuosuuksiin. 14

17 Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitos Vastuuhenkilö peruspalvelukeskuksen johtaja Sirkka-Liisa Pylväs Toimintatiedot Suoritteet TP 2014 TA 2015 TOT 2015 TOT-% TP ENN Sosiaalipalvelut Käynnit , Asiakasryhmätoiminta , Asumis-, toiminta- ja työtoimintapäivät , Hoito-, asumis- toimintapäivät (ostetut) , Avustukset 0 Yhteensä , Koti- ja asumispalvelut** Käynnit , Sähköinen asiointi ,2 290 Toimijuutta tukeva päivätoiminta , Hoitopäivät* , Palveluasumispäivät, tehostetut , Hoito- ja asumispäivät (ostetut) , Avustukset 0 Yhteensä , Terveyspalvelut** Käynnit , Sähköinen asiointi , Asiakasryhmät , Käynnit (ostetut) , Hoitotarvikejakelu 0 Käynnit (ostetut, kuntoutus) , Käynnit ja hoitojaksot (ostetut, kunt.) Yhteensä , KAIKKI YHTEENSÄ , * sisältää vuodeosasto- ja vanhainkotipäivät ** hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja vastanottopalvelujen tulosalueet yhdistyneet v alusta. muistipoliklinikkatoiminta siirtynyt koti- ja asumispalvelujen tulosalueelta terveyspalveluihin v alusta Talous TP 2014 TA TA% TPE2015 Enn.ero/ TA2015 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,14 3,30 Toimintakulut , ,77 2,37 Toimintakate , ,28 198,07 Rahoitustuotot , ,00-31,24 Rahoituskulut , ,55 244,12 Vuosikate , ,56 191,66 Poistot , ,11 9,63 Tilikauden tulos ,01 15

18 Analyysi Kokonaisuudessaan suoritteet ovat toteutumassa lähes arvioidun mukaisesti. Ammattiryhmittäisiä tai paikkakunnittaisia vähäisiä poikkeamia on. Suurimpana poikkeamana näkyy koti- ja asumispalvelujen sähköisten palvelujen arvioitua huomattavasti alempi toteuma. Käyttöön on otettu uusi raportointijärjestelmä ja juuri kotihoidon suoritteiden keräämisessä on ollut haasteita. Saattaa olla, että poikkeama johtuu tästä. Tilanteen kehittymistä seurataan. Talous on toteutumassa suunnitellusti. Avustukset yhteisöille (työmarkkinatuki) ylittyvät n Asiakaspalvelujen ostojen osalta tilanne näyttäisi tällä hetkellä olevan hallinnassa, mutta tilanne saattaa vuoden aikana muuttua. Suurimpana riskinä tuloksen saavuttamisessa onkin asiakaspalvelujen, erityisesti lastensuojelun, ennustamaton tarpeen lisääntyminen, joka heijastuisi välittömästi tulokseen. Lisäksi vuonna 2015 on myös avautumassa kaksi uutta tehostetun asumispalvelun yksikköä ja mikäli näiden käyttöönotto viivästyy, on sillä myös vaikutusta tulosennusteeseen. Tilikauden tuloksen arvioidaan muodostuvan n. 1,2 m ylijäämäiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenkuntien asettamaan n. 1,1 m :n sopeuttamisvaateeseen pystyttäneen vastaamaan. Myös muilta osin Aavan toiminta on toteutunut kohtuullisen hyvin. Palvelutakuun toteuttamisessa vammaispalveluissa on ollut joissakin kunnissa haasteita. Kunnittainen toteuma on melko tasaista. Pukkilan toteuma on hieman yli laskennallisen. Palvelujen kysyntä ko. kunnassa on ollut erityisesti vammaispalvelujen ja terveyspalvelujen osalta alkuvuodesta vilkasta. 16

19 Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos Vastuuhenkilö toimitusjohtaja Jouni Peltomaa Toimintatiedot Laboratoriotoiminnot TP2014 9kk TA Tot.% TPE2015 Enn.ero TA2015% Kliininen kemia ja mikrobiologia , ,15 Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede , ,00 Kliininen neurofysiologia , ,00 Patologia , ,00 Yhteensä , ,49 HUOM! Vuoden 2015 alussa on toteutettu tilastointitavan muutos: näyttenottotapahtumakerrasta syntyneet suoritteet sisältyvat suoritteisiin. TA2015 ei sisällä kyseisiä suoritteita. Tilastointimuutos kohdistuu kliinisen kemian ja mikrobiologian vastuualueeseen. Talous TP 2014 TA TA% TPE2015 Enn.ero/ TA2015 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,42 37,04 Toimintakulut , ,05 37,04 Toimintakate , ,21 37,03 Rahoitustuotot ,00 0,00 Rahoituskulut ,00-5 0,00 494,33 Vuosikate , ,30 36,37 Poistot , ,25 54,14 Tilikauden tulos , ,77 11,28 Analyysi Kokonaistuottoennuste on hieman yli suunnitellun, helmikuun vastaavan ennusteen ollessa suunnitellulla tasolla. Ulkoisissa tuotoissa muutos on n 7% alle suunnitellun (helmikuun vastaava arvio oli 5 % alle suunnitellun). Sisäiset tuotot ylittävät talousarvion n 4 %. Liikevaihdon ennuste on t, mikä ylittää suunnitellun n 100 t :lla. Kokonaiskuluennuste on suunnitellulla tasolla. Henkilöstökulujen alitusta suunniteltuun nähden selittää ennen kaikkea rekrytointivaikeuksista johtuva lääkärivaje. Laboratoriokeskuksen kaikki vakinaiset virat ja toimet vuonna 2015 ovat yhteensä 185. Bruttotyöpanos tammi-maaliskuussa oli keskimäärin 175. Säästynyttä määrärahaa käytetään ulkopuolisten palvelutuottajien hankintaan, mikä on huomioitu palveluiden ostojen ennusteessa. Aineiden ja tarvikkeiden ostojen ylitys selittyy lisääntyneillä lääkevalmisteiden (radiografialääkkeet) ja hoitotarvikkeiden ostolla. Poistoennusteessa on huomioitu heinäkuussa 2015 käyttöönotettavan gammakameran poistot, jotka eivät sisältyneet talousarvioon. Laboratoriokeskuksen tulosennusteeksi muodostuu näin ollen euroa eli euroa yli tulostavoitteeksi asetetun summan. 17

20 Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos Vastuuhenkilö Osaamiskeskuksen johtaja Juha Luomala Talous TP 2014 TA TA% TPE2015 Enn.ero/ TA2015 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,67-13,72 Toimintakulut , ,93-3,95 Toimintakate ,03 Rahoitustuotot ,00 0,00 0,00 Rahoituskulut ,00 0,00 0,00 Vuosikate ,03 Poistot ,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos ,03 Analyysi Sosiaalialan osaamiskeskusten hallinnollinen tilanne selkiytyi hetkellisesti valtakunnallisen soteratkaisun kariuduttua alkuvuodesta. Tilanteen ollessa avoin sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaa määrittää edelleen laki sosiaalialan osaamiskeskuksista sekä siihen kytkeytyvä valtionavustus eikä merkittäviä alueellisia tai hallinnollisia muutoksia tehtäne ennen isompaa kokonaisratkaisua. Yhteistyötä perusterveydenhuollon keittämistoimijoiden kanssa jatketaan kuitenkin aktiivisesti niin maakunnallisesti, kuin valtakunnallisestikin. Sosiaalihuollon kentällä tuli alkuvuodesta voimaan joukko erittäin merkittäviä lakimuutoksia, tärkeimpänä uusi sosiaalihuoltolaki. Uusi lainsäädäntö asettaa kuntatoimijoille runsaasti muutospaineita ja paineita osaamisen kehittämiseen. Koska valtionhallinnon panostus toimeenpanoon on vähäinen, Versolla on asetettu paljon toiveita lain toimeenpanon tukemisessa. Näihin tullaankin parhaamme mukaan vastaamaan ja myös taloudellisesti jonkin verran panostamaan. Muita merkittäviä toimintaympäristön muutoksia on erityisesti Päijät-Hämeessä pyrkimys maakunnalliseen toimintarakenteeseen sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta. Tässä Verso on luvannut tukea sosiaalihuollon kokonaisuuden valmistelua. Verson aktiivisesti toimineet hankkeet aikuissosiaalityön ja lastensuojelun kehittämiseksi ovat kuluvana vuonna päättymässä. Tällä hetkellä näissä tehdään tulosten juurruttamistyötä alueellamme, ongelmapelaamisen palvelujen kehittämishanke on edelleen menossa ja on kyennyt hyvin nostamaan esiin pelaamiseen liittyviä kysymyksiä. Kaikki Verson toiminta-alueen kunnat ovat hankkineet lakisääteisen sosiaalisasiamiespalvelun Verson kautta. Loppuvuodesta 2014 rekrytoitu Lahden ja Heinolan sosiaaliasiamies irtisanoutui maaliskuun alussa ja sen vuoksi toiminnassa on ollut katkoksellisuutta. Ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön seutukoordinaatio on niin ikään kuntien erillisrahoituksella kustantama kokonaisuus. Sen osalta ehkä merkittävintä on alkuvuoden osalta käynnistetty uusi kehittämistoiminta Akuutti 24:n kanssa päihdeongelman havaitsemiseksi ja tuen järjestämiseksi päivystystilanteessa. Talouden osalta alkuvuosi on sujunut odotetusti. Verson valtionavustus laski vuodesta 2014 n eurolla ja päätös tästä tuli vasta talousarvion vahvistamisen jälkeen. Näin kuluvan vuoden tuloksen voi olettaa jäävän jonkun verran tappiolliseksi. Toisaalta arvioidut menot eivät toteudu mm. tutkimusvapaista johtuen kokonaisuudessaan. Lisätuloja arvioituun nähden saamme myös johtajan toimimisesta valtakunnallisen osaamiskeskusjohtajien verkoston koordinaattorina. Tällä hetkellä arvio kuluvan vuoden tuloksesta on euroa. Ylijäämäisen viime vuoden jälkeen Verson puskuriraha oli n euroa. 18

21 5. Käyttötalousosa yhteensä (1000 ) TP 2014 TA 2015 Toteuma TA% 1 YHTYMÄHALLINTO Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,7 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 Vuosikate ,3 Suunnitelman mukaiset poistot ,6 Tilikauden tulos ,3 2 ERIKOISSAIRAANHOITO Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,3 Toimintakate ,1 Suunnitelman mukaiset poistot ,7 Tilikauden tulos ,9 4 LÄÄKETIETEELLISTEN PALVELUJEN Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Tilikauden tulos ,0 6 TUKIPALVELUKESKUS Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,9 Toimintakate ,4 Suunnitelman mukaiset poistot ,1 Tilikauden tulos ,7 7 ENSIHOITO- JA PÄIVYSTYSKESKUS Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,1 Toimintakate ,5 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Tilikauden tulos ,6 9 YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,5 Toimintakate ,8 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Tilikauden tulos ,6 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,3 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 Vuosikate ,7 Suunnitelman mukaiset poistot ,2 Tilikauden tulos ,6 19

22 LIIKELAITOKSET PERUSPALVELUKESKUS AAVA LIIKELAITOS TP 2014 TA 2015 Toteuma TA% Toimintatuotot ,2 Toimintakulut ,9 Toimintakate ,9 Rahoitustuotot ja -kulut ,9 Vuosikate ,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,1 Tilikauden tulos *** PÄIJÄT-HÄMEEN LABORATORIOPALVELUJEN LIIKELAITOS Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,1 Rahoitustuotot ja -kulut ,1 Vuosikate ,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,3 Tilikauden tulos ,0 SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO LIIKELAITOS Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,3 Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Suunnitelman mukaiset poistot *** Tilikauden tulos *** 20

23 6. Investointiosan toteutumisvertailu (1000 ) Määrärahat TA TA-% Uudisrakentamishankkeet ,24 Master 1, apteekki ja obduktio ,66 Suunnittelu ,67 Rakentaminen ,41 Toimintavarustus 500 0,00 Master 3, KESLE, (laboratorio) ja välinehuolto ,00 Suunnittelu 100 0,00 Rakentaminen Toimintavarustus Perusparantamishankkeet (sisältää toiminnan muutokset) ,80 Sairaankuljetuksen ja CBRNE:n tilat Suunnittelu Rakentaminen Toimintavarustus Rakennusvaihe 6, sydänyksikkö ,96 Suunnittelu ,23 Rakentaminen ,16 Toimintavarustus ,00 Rakennusvaihe 6, fysiatria ,05 Suunnittelu ,41 Rakentaminen ,91 Valtionavustus ,20 Toimintavarustus 450 Muu rakentaminen, rakennustekniset työt, yhteensä ,76 Tilanne- ja johtokeskus RAU tietoliikenneväylän rakentaminen ja DUC-saneeraukset Rakennusosan P tuloilmakoneiden uusiminen E-G -vuodeosasto-osa IMSien asennus ja säätötoimet 2 Hissin nro 34 saneeraus 12 Keskuskuulutusjärjestelmän saneeraus WC/suihkutilat, korjaukset märkätiloissa Os kir-pkl, lääke- ja taukohuone Os pesu- ja WC-tilojen saneeraus ja 4hh:den (2kpl) jako 2hh:ksi 2 Os lääkäreiden työtilat, lääkevälikön ja ulko-ovien lukitus 4 Os pesutilojen saneeraus, lääkehuone ja 4hh:den (2kpl) jako 2hh:ksi 56 Opastejärjestelmä keskussairaalaan Os potilasviestintäjärjestelmä 22 Muut investointimenot Tietojärjestelmähankkeet (sovellukset, laitteet) ,94 Sairaalalaitteet ja -kalusto ,42 Muut laitteet ja kalusto 0 0 0,00 Muu yhteinen kalusto, uusintahankinnat Investointimenot yhteensä ,62 Tuloarvio Muut investointitulot 0 0 0,00 Investoinnit nettomenot ,62 21

24 LIIKELAITOKSET PERUSPALVELUKESKUS AAVA LIIKELAITOS INVESTOINTIEN TOTETUMISVERTAILU Määrärahat TA TA-% Muut investointimenot Tietojärjestelmähankkeet (sovellukset, laitteet) ,80 Asiakkaan sähköinen asiointi 30 Sosiaalipalveluiden Effican kehittäminen 40 (dokumentointi ja sähköinen asiointi) Kotihoidon optimointi ja mobiili 30 SAS-laajentaminen 20 Effica vuosijulkaisu Lifecare v. 1.0 (valmistautuminen Kantaan) 58 Laboratorio uusi versio 10 Effica sähköinen laskutus 35 Aava Effica rajapinta ja raportointi Potilasviestinnän uusiminen Sairaala laitteet ja -kalusto ,97 Hammastuoli ja röntgenlaite, Nastolan hammashoitola 28 Autoklaavi, Iitin hammashoitola 25 Iittiin avattava uusi asumispalvelujen yksikkö 145 Myrskylän vanhainkodin tilalle valmistuva uusi 145 asumispalvelujen yksikkö Orimattilan toimintakeskuksen toiminnan käynnistäminen Investointimenot yhteensä ,67 Tuloarvio Muut investointitulot ,00 Investoinnit nettomenot ,00 PÄIJÄT-HÄMEEN LABORATORIOPALVELUIDEN LIIKELAITOS INVESTOINTIEN TOTETUMISVERTAILU Määrärahat TA TA-% Muut investointimenot Tietojärjestelmähankkeet (sovellukset, laitteet) ,82 Patologian kuva-arkistoliitäntä 15 2 Patologian uusi versio 24 Patologian puheentunnistus ja integraatio 25 Digisiirto 50 Näytteenottosovelluksen päivitys 85 Laboratorion laskutusohjelman päivitys 45 Sairaala laitteet ja -kalusto ,50 Rasitus-ekg laitteisto 30 Sydämen Uä-laite 80 RV6 toimintavarustus 42 Juoksumatto 30 TMS navigointilaitteisto 110 Veriviljelyautomaatti 185 Kudosprosessori 47 IF-mikroskooppi Investointimenot yhteensä ,99 Tuloarvio Muut investointitulot 0 0 0,00 Investoinnit nettomenot 803,00 0 0,00 22

25 7. Tuloslaskelmat (1000 ) Kokonaistarkastelu KOKONAISTARKASTELU (1000 ) LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS YHTYMÄN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMISEEN Yhtymä pl. Verso liikelaitokset liikelaitos Aava liikelaitos Laboratorio palvelut liikelaitos Eliminoinnit sisäiset erät Yhtymän tuloslaskelma osa ml.liikelaitoks TA 2015 Ta 2015 Ta 2015 Ta2015 Yhtymä liikelaitokset Ta 2015 Yhtymä pl. Verso liikelaitokset liikelaitos Toteuma Toteuma Aava liikelaitos Toteuma Laboratorio palvelut liikelaitos Eliminoinnit sisäiset erät Yhtymän tuloslaskelma osa ml.liikelaitoks Toteuma Yhtymä Liikelaitokset Toteuma TA% *) **) *) **) Toimintatuotot ,4 Myyntituotot, ulkoiset ,3 Myyntituotot, sisäiset Maksutuotot ,8 Maksutuotot, sisäiset Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,5 Henkilöstökulut ,5 Palkat ja palkkiot ,2 Henkilösivukulut ,6 Eläkekulut ,7 Muut henkilösivukulut ,3 Palvelujen ostot ,4 Palvelujen ostot, sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset Avustukset ,4 Avustukset, sisäiset Muut toimintakulut ,3 Toimintakate ,5 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Korkotuotot ,7 Korkotuotot, sisäiset 5-5 Muut rahoitustuotot ,1 Korkokulut ,7 Korkokulut, sisäiset -5 5 Muut rahoituskulut ,4 Vuosikate ,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,4 Tilikauden tulos ,4 *) sisältää yhtymän ja liikelaitosten väliset sisäiset erät **) yhtymän ulkoinen tuloslaskelma 23

OSAVUOSIKATSAUS 30.09.2015

OSAVUOSIKATSAUS 30.09.2015 2015 OSAVUOSIKATSAUS 30.09.2015 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 2 3. Talouden yleinen toteutuminen... 4 4. Tulosryhmien ja liikelaitosten

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.10.2007 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.1.27 Liite nro: 1 TOIMINTATUOTOT Maakunnan talousarvion (MV 23.4.7) (ilman liikelaitoksia) mukaan toimintatuotot ovat vuodelle 27

Lisätiedot

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Puheenvuoro kuntapäättäjien seminaarissa Jouni Mutanen Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä Toiminta alkoi 1.1.2007. Kolmen toimialan organisaatio, jossa on

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Sitovuustason määrärahat

Sitovuustason määrärahat Yhtymähallitus 27.4. / 78 LIITE NRO 8 TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1-3 KK Satakunnan sairaanhoitopiiri johdon raportti 1-3 kk Talousjohtajan katsaus Talousjohtaja Tero Mäkiranta 20.4.: Laskutuksessa

Lisätiedot

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö

Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto. Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Katsaus : Keski-Suomen sotetuotanto Esittely: Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Palvelutuotantotyöryhmä 13.4.2016 Asko Rytkönen Kehittämispäällikkö Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Maan viidenneksi suurin

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015

Raportointi jäsenkunnille. Tammi-maaliskuu 2015 Raportointi jäsenkunnille Tammi-maaliskuu 2015 Eksoten tulos Q1 2015 Kausi Jäsenkuntien maksuosuudet Toimintakate Tulos Alijäämä Raportointikokous BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN BUDJ TOT/ENN 3/2014

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016

2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN LAUTAKUNTA 07.06.2016 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTARAPORTTI, TAMMI-HUHTIKUU 2016 19/02/02/00/08/2016 HYKS Lautakuntaa on tarkoitus tässä kokouksessa informoida

Lisätiedot

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

Tilinpäätös Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Tilinpäätös 2013 Talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen Tilikauden tulos 2013 Tilinpäätös on 3,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen sen jälkeen, kun on huomioitu kunnille palautettava maksuosuus 3,4 miljoonaa euroa

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia)

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.2008 (ilman liikelaitoksia) Maakunnan talousarvio 2008 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 13.12.2007 135. Sosiaali- ja terveystoimialan osalta on hyväksyttyä

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut

Lohjan sairaanhoitoalue Raimo Kekkonen/Eero Mämmelä KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/ (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 1 (6) Tunnusluvut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 2 (6) KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 3 (6) Tuloslaskelma ja sitovat nettokulut KUUKAUSIRAPORTTI 1-3/2016 4 (6) Toimintatuottojen ja kulujen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.8.212 ALUSTAVA ARVIO Maakunnan talousarvio 212 ja toimintasuunnitelma 213 215 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 28.11.211 62. Käyttösuunnitelma

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ Tilinpäätös 2013 Tilinpäätös 2013 Tuloslaskelma Ta 2013 Vuoden alusta Tot % Tp 2012 Myyntituotot -135 528 704,00-134 707 632,37 99,4% -130 563 982,39 Maksutuotot -12 762 912,00-12 850 692,15 100,7% -12

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI

RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI 1 RAPORTTI TOIMENPITEISTÄ V. 2007 TALOUSARVIOSSA PYSYMISEKSI Hallituksen alainen toiminta Suunnittelu- ja kehittämisyksikkö Yhteiset palvelut Toiminta sopeutuu talousarvion 2007 voimavaroihin vähentämällä

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT

OSAVUOSIKATSAUKSEN 30.6.2015 LIITETIEDOT 2015 OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT Sisällysluettelo Erikoissairaanhoito... 1 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 1 Ympäristöterveydenhuolto... 2 Kuntien palvelukäyttö 1.1.... 2 Sosiaali- ja perusterveydenhuolto...

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 2016 OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2016 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 4 3. Talouden yleinen toteutuminen... 5 4. Tulosryhmien ja ten toiminta-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 176. Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 21.11.2013 Sivu 1 / 1 176 Rakennuslautakunnan seurantaraportti 10/2013 (kh-asia) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. (09) 816 24811 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU

KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVION VALMISTELU 1.6.2015 1 KESKI-SUOMEN PELASTUSLAITOKSEN VUODEN 2016 TALOUSARVIOESITYS Keski-Suomen pelastuslaitoksen vuoden 2016 talousarvion valmistelun

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ

ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ 60 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ Ulkoiset tuotot yht. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 TOIMINTATUOTOT YHT. 73 008 349,00 77 208 349,00 4 200 000,00 Ulkoiset kulut yht. -51 982 441,00-56 182 441,00-4

Lisätiedot

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén

HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA. Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén HUS:N TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA Tammi- maaliskuu 2015 Valtuuston kokous 29.4.2015, toimitusjohtaja Aki Lindén 23.4.2015 maaliskuu 2015 1 28.4.2015 HYKS aloitti sairaanhoitoalueena vuonna 2006. Deflatoitu

Lisätiedot

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/

Toimintakulut 2011/ Toimintatuotot 2011/ Osavuosikatsaus tammi-marraskuu 211 Mb 211 Ennuste Liikevaihto 79 224 752 73 135 176 92,3 8 862 68 72 719 384 89,9 1, 43 321 768 39 264 98 9,6 1, Liikeylijäämä / -alijäämä 1 597 226 ####### Sisäiset kulut

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen

2015 - Sosiaali- ja terveystoimi. Resurssit ja johtaminen 2015 - Sosiaali- ja terveystoimi Resurssit ja johtaminen Oma valtuustokauden tavoite Tulostavoite / tavoite Mittari / arviointikriteeri Seuranta 30.4. Työn tuottavuus Sote-palveluissa paranee Tuottavuus

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015

Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Oulunkaaren taloustiedote Syyskuu 2015 Julkaistu 22.10.2015 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 2016 OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2016 2 Sisällysluettelo 1. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 4 2. Talouden yleinen toteutuminen... 6 3. Tulosryhmien ja ten toiminta- ja taloustiedot... 9 Yhtymähallinto

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 89 22.10.2013. 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja xx/2013 1 (1) 89 Asianro 7575/02.02.00/2013 Talousarviomuutokset 2013 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Kaupungin talousarvion sitovuusmääräysten mukaan bruttobudjetoiduilla

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Orimattilan kaupunki. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Orimattilan kaupunki Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Orimattilan perusturvalautakunnassa / 201 Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Talousraportti 8/

Talousraportti 8/ 1 (6) Talousraportti elokuun lopun tilanteesta Väestö Elokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 831 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 620, Nurmeksessa 7 930 ja Valtimolla 2 281 asukasta. Juuassa

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA

TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ 1 TALOUDEN SEURANTARAPORTTI AJALTA 1.1. 31.7.21 Maakunnan talousarvio 21 ja toimintasuunnitelma 21 213 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa 14.12.29 134. TOIMINTATUOTOT Maakunnan

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PALVELUSOPIMUS Läntinen perusturvapiiri. Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä PALVELUSOPIMUS 2016 Läntinen perusturvapiiri Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Hyväksytty Läntisen perusturvapiirin perusturvalautakunnassa / 201, Hyväksytty Päijät-Hämeen sosiaali-

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI TIIVISTÄ TIETOA KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Keski-Suomen sairaanhoitopiiri tuottaa jäsenkuntiensa tarvitsemia erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon päivystyksen sekä eräitä sosiaalihuollon palveluja

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 2016 OSAVUOSIKATSAUS 30.9.2016 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 4 3. Talouden yleinen toteutuminen... 5 4. Tulosryhmien ja ten toiminta-

Lisätiedot

s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö

s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö f- / ^s \![T:N v UNTA -f- 5. ^J Ac"'=r~t'0 /2dZ? Snar'*""'Jt,^ V,20 /J,20 PHSOTEY osavuosikatsaus n^ Arvila, Erkki, Engman,.M3rja-.-, l Matti '5Vwy^^ 7-,720 ^'^ -jn'? "^TIT» Haajanen Irina vastaanottaja:

Lisätiedot

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous

Tilinpäätös 2007 / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3.2007 62, liite 3 Käyttötalous / määrärahaylitykset Kv 17.3.2008 14, liite 8 Kh 3.3. 62, liite 3 Käyttötalous Tulosalue HENKILÖSTÖ- HALLINTO -1 050 333 110 000-940 333-1 369 682 142 595-1 227 087-319 350 32 595-286 755 Toimintakulut

Lisätiedot

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71

HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 HALLITUS 71 07.05.2012 TAMMI-MAALISKUUN 2012 TOIMINNAN JA TALOUDEN SEURANTA 592/02/02/00/08/2010 HALL 71 Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-3/2012 Elektiivisten lähetteiden lukumäärä on kasvanut

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Perusturva- ja terveyslautakunta 100 18.11.2014. 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 100 Asianro 7402/02.02.00/2014 Talousarviomuutokset 2014 / perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueet Perusturvan ja terveydenhuollon vuoden 2014 talousarvion

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu

Sastamalan kaupunki INTIME/Talouden Suunnittelu 1/5 113 Osaprosessi: 600 SOTE-HALLINTO Myyntituotot 25 400 Maksutuotot 130 000 Tuet ja avustukset 3 800 Muut toimintatuotot 733 300 YHTEENSÄ 892 500 Palkat ja palkkiot -484 400 Eläkekulut -94 400 Muut

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 2016 Väestömäärä elokuussa 75 595 Joensuun väestömäärä oli elokuun lopussa 75 595. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden elokuuhun nähden 388 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden asukasmäärä

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS

Tilinpäät. Toteuma Käyttö% TA+muut Toteuma Käyttö% 2014 2014 01-08 2015 2015 01-08 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS LAPUAN KAUPUNKI Sivu 1 SOSIAALIPALVELUT 3002 KÄYTTÖTALOUS 3007 TALOUS 3010 TOIMINTATUOTOT/TULOT 3310 MYYNTITUOTOT 23.867,02 4.882,82 20,5 156.000 23.270,00 14,9 3320 MAKSUTUOTOT 501.076,30 319.207,05 63,7

Lisätiedot

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014

Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Oulunkaaren taloustiedote Elokuu 2014 Julkaistu 24.9.2014 1 Tasainen toteuma (%) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu 8,3 % 16,7 % 25,0 % 33,3 % 41,7 % 50,0 % 58,3 % 66,7

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0,

TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ ,8 0, ,8 0, 00002110 TOIMEENTULOTUKI (04) Tuet ja avustukset 258.712 296.446 267.000 3,2-9,9 267.000 3,2-9,9 267.000 267.000 267.000 Muut toimintatuotot 31.858 30.000 20.000-37,2-33,3 20.000-37,2-33,3 20.000 20.000

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus tilanteesta 11.06.2014 Sivu 1 / 1 1577/02.02.02/2014 61 Espoo Talouspalvelut -liikelaitoksen talouden tilannekatsaus 30.4.2014 tilanteesta Valmistelijat / lisätiedot: Seija Rupponen, puh. 043 825 1527 etunimi.sukunimi@espoo.fi

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2015

OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2015 2015 OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2015 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 2. Strategisten tavoitteiden toteutuminen... 2 3. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot... 4 4. Talouden yleinen toteutuminen...

Lisätiedot

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto

VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto VUOSI 2012 Tilinpäätöksen yhteenveto Hoitopalvelut Tilinpäätös 2012 11.2.2013 Tuotettujen palvelujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna, lukuun ottamatta hoitopäiviä, joiden määrä väheni suunniteltua

Lisätiedot

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU

KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KIURU SUORITTEET Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2012 31.07.2012 31.07.2011 % Hoitopäivät, yleissairaudet 51850 25596 49,4 26112-2,0 Hoitojaksot,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013

Espoon kaupunki Pöytäkirja 4. 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 12.02.2014 Sivu 1 / 1 675/02.06.01/2014 4 Espoo Henkilöstöpalvelut -liikelaitoksen ennakkotilinpäätös tilanteesta 31.12.2013 Valmistelijat / lisätiedot: etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus Toimitusjohtaja

Lisätiedot

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015

TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 TORNION KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 3/2015 1.1.-30.9.2015 Kh:n käsittely 26.10.2015 SISÄLLYSLUETTELO Taloudellinen kehitys 1-3 Tuloslaskelman toteutumisvertailu 30.9.2015 4 Käyttötalousosan toteutumisvertailu

Lisätiedot

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat

Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat v POHJOIS-KARJALAN SAIRAANHOITO- JA SOSIAALIPALVELUJEN KUNTAYHTYMÄ Toiminta-alueiden käyttösuunnitelmat 2014 Yhtymähallitus 27.1.2014 6 KÄYTTÖSUUNNITELMA 2014 1 (14) SISÄLLYSLUETTELO: Sivu Kuntayhtymän

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015

OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015 OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu TOIMINNAN KEHITYS TAMMI-ELOKUUSSA 2015 1 Somaattinen erikoissairaanhoito 1 Psykiatrinen hoito 2 Suoritetavoitteiden toteutumisennuste 2015 2 Hoitoonpääsy

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin

TILINPÄÄTÖS Yhtymävaltuuston seminaari Talousjohtaja Elisa Kusmin TILINPÄÄTÖS 2015 Yhtymävaltuuston seminaari 14. 15.6.2016 Talousjohtaja Elisa Kusmin Tilinpäätös 2015 Ylijäämä 699 821,59 Taseessa edellisten tilikausien ylijäämää 1 761 646,24, joten taseessa ylijäämä

Lisätiedot

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys

Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Keski-Suomen keskussairaalan yhteispäivystys Sairaalapäivät 2010 23.-24.11.2010, Finlandia-talo, Helsinki toimialueen johtaja Jorma Teittinen Päivystyksen toimialue Keski-Suomen sairaanhoitopiiri KESKI-SUOMEN

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari

Medisiinisen hoidon tulosalue. 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue 10.4. 2013 Valtuustoseminaari Medisiinisen hoidon tulosalue Toiminta-ajatus Tulosalue vastaa fysiatrian, ihotautien, keuhkosairauksien, kuntoutuksen, kliinisen neuro-fysiologian,

Lisätiedot

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO

Paraisten kaupunki Kolmannesvuosiraportti elokuu 2014 Sosiaali- ja terveysosasto TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Katariina Korhonen HÄLSOVÅRD / Förändr.budget /Muutettu talousarvio Förverkligat / Prognos / Social- och hälsovårdsnämnden Käyttö % Ennuste Sosiaali- ja terveyslautakunta

Lisätiedot

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu

Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu 2014 TULOSALUETARKASTELU Keskitetyt palvelut TA 2014 (muutettu) TP 2014 Poikkeama Perustelu Palkat ja palkkiot 308 466 313 273-4 807 Henkilöstösivukulut 138 813 112 192 26 621 Teknisen lautakunnan luottamushenkilöiden

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT

Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT Kuopion Vesi Liikelaitos Suokatu 42 PL 1097 70111 KUOPIO www.kuopionvesi.fi TILINPÄÄTÖSTIEDOT 2015 2 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS Kuopion Veden vesihuollon toiminta-alue on laajentunut viimeisen kymmenen vuoden

Lisätiedot

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA

Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Lyhyet kommentit HUS:n palvelujen käytöstä tammi-maaliskuu 2016 KARKKILA Elektiivisten lähetteiden kokonaislukumäärä oli maaliskuun lopulla 427, mikä on 4 vähemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 103. Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 Rakennuslautakunta 20.08.2015 Sivu 1 / 1 103 Rakennuslautakunnan vuoden 2015 seurantaraportti I (Kh) Valmistelijat / lisätiedot: Tuija Nyyssönen, puh. 050 344 5063 Veronica Rehn-Kivi, puh. 09 816 26600

Lisätiedot

Osavuosikatsaus

Osavuosikatsaus Osavuosikatsaus 1.1. 31.7.216 Väestömäärä kesäkuussa 75 422 Joensuun väestömäärä oli kesäkuun lopussa 75 422. Väestömäärä kasvoi edellisen vuoden kesäkuuhun nähden 481 henkilöllä. Vuodenvaihteeseen nähden

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014

Osavuosikatsaus 1.1. 30.9.2014 Osavuosikatsaus 1.1. 2014 Väestömäärä syyskuussa 75 024 Joensuun väestömäärä oli syyskuun lopussa 75 024. Vuodenvaihteen 2013-2014 tilanteeseen nähden väestömäärä kasvoi 553 henkilöllä ja edellisen vuoden

Lisätiedot

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492)

Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) Ymptervltk 24.9.2014 15 liite: numero-osa HUOM! Vuoden 2015 talousarvioehdotuksesta puuttuu sisäiset menot (mm. tilit 4484, 4487, 4491 ja 4492) INTIME/Talouden Suunnittelu 5610 Eläinlääkintähuolto Selite

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Yhteistoiminta-alueverkoston XII tapaaminen 21.10.2010 Toimitusjohtaja Leila Pekkanen Kuntayhtymän toiminta-alue Toiminta-alueen väestö n.40.100 Iisalmi 22.223 Kiuruvesi 9.403

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammitoukokuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 22.6.2015 Koko kunta - Toteumavertailu Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille Hallitus 51 13.11.2013 Hallitus 75 04.12.2013 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän talousarvio 2014 ja -suunnitelma vuosille 2015-2017 H 51 (Valmistelija: talousjohtaja Eija Tolonen-Manninen)

Lisätiedot

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus

Sairaanhoitopiirin vuosi Kuntatilaisuus Sairaanhoitopiirin vuosi 2016 Kuntatilaisuus 15.11.2016 Vuodesta 2016 Jatkettu rakenteellisia ja toiminnallisia uudistuksia Hoidettujen potilaiden määrä kasvanee n. 2,5 % edellisestä vuodesta Hoidon kysynnän

Lisätiedot

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA

2014 TA 2015 TA 2016 TA 2017 TA TOIVAKAN KUNTA Sivu 1 2014 TA TA 2016 TA 2017 TA 2018 00004100 SOSIAALITOIMISTO Myyntituotot 2 610 2 400,00 Muut toimintatuotot 364 2 974 2 400,00 Henkilöstökulut -63 570-69 047,00-63 761,00 Palvelujen

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talouden seuranta. Toukokuu 2014

Talouden seuranta. Toukokuu 2014 Talouden seuranta Toukokuu 2014 Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen kuukausitoteuma - lisäksi %-vertailu edelliseen vuoteen Rullaava 12 kk - sisältää 12 kuukauden toteutuneet eurot Koko kunta:

Lisätiedot

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA

ERIKOISSAIRAANHOITO TULOSLASKELMA K:\sairaala\Taloustoimisto\KPITO\raport\Talous kk-paketti.xls/5.6.2009 KESKI-POHJANMAAN -JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ TULOSLASKELMA Suunnitelma Toteutunut Tot. % Toteutunut Muutos 2009 2009 2008 % SUORITTEET

Lisätiedot