OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OSAVUOSIKATSAUS 31.3.2015"

Transkriptio

1 2015 OSAVUOSIKATSAUS

2 Sisällysluettelo 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot Talouden yleinen toteutuminen Tulosryhmien ja liikelaitosten toiminta- ja taloustiedot... 6 Yhtymähallinto... 6 Erikoissairaanhoito... 7 Tukipalvelukeskus Ensihoito- ja päivystyskeskus Ympäristöterveyskeskus Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitos Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos Käyttötalousosa yhteensä (1000 ) Investointiosan toteutumisvertailu (1000 ) Tuloslaskelmat (1000 ) Kokonaistarkastelu Erikoissairaanhoito Ensihoito- ja päivystyskeskus Ympäristöterveyskeskus Peruspalvelukeskus Aava liikelaitos Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos Rahoitusosan toteutumisvertailu (1000 ) Yhtymän maksuvalmius Arvio toimialakohtaisista palvelujen käytön nettokustannuksista jäsenkunnittain vuonna

3 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyskuntayhtymä on maakunnallinen toimija, joka on jo integroinut kaikki keskeiset sosiaali- ja terveyspalvelut vähintään osassa toimialuettaan. Yhtymän vastuulla on myös osa alueellisista tukipalveluista, joiden lisärationalisointiin osallistumme aktiivisesti. Monissa palveluissa ja kokonaisuutena Yhtymä on valtakunnallisesti edullisimpien joukossa. Asiakasvirtojen suuntautuminen on kuitenkin muutoksessa. Joidenkin palveluiden kysyntä on kasvussa ja tämän takia kokonaiskustannukset saattavat nousta huolimatta tuotannon tehostamisesta ja reaalisten yksikköhintojen laskusta. Yhtymän toimintoja kehitetään pitkäjänteisesti. Tavoitteena on olla tulevaisuudessakin hintakilpailukykyinen ja maamme johtava laajan palveluvalikoiman tarjoaja. Myös kuntien ja Yhtymän yhteisellä suunnittelulla on mahdollista tehostaa asiakasprosessia ja vaikuttaa tätä kautta palveluketjun kokonaiskustannuksiin. Tärkein ja kiireellisin yhteinen tehtävä on varmistaa lähellä asiakkaan kotia olevien hinnaltaan edullisimpien palveluiden riittävä saatavuus, jotta kalliimpiin palveluihin kohdistuvaa painetta voidaan vähentää. Alkuvuosi on sujunut toiminnallisesti hyvin. Asiakaspalvelut on pystytty tuottamaan hoito- ja palvelutakuiden edellyttämissä aikarajoissa. Kysynnän lisääntyminen on merkittävin syy joidenkin toimintamenojen arvioitua suurempaan kasvuun. Toiminnan ja talouden kehittymistä seurataan jatkuvasti. Tarvittaessa tehdään päätöksiä ja esityksiä palvelutehtävien määrän ja niihin varattujen resurssien pitämiseksi tasapainossa. Timo Louna Kuntayhtymän johtaja 1

4 2. Henkilöstöä koskevat yleiset tiedot Työpanos ja poissaolot Henkilöstön lukumäärä on henkilötyövuosina (toteutuneet henkilötyövuodet, ei sisällä palkattomia poissaoloja) kasvanut +3,2 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kun huomioidaan myös palkalliset poissaolot, on nettotyöpanos ilman lisä- ja ylitöitä kasvanut +1,6 %. Määräaikaisten nettotyöpanos on kasvanut +8,7 %, mutta vakinaisilla se on laskenut -0,7 %. Palkallisista poissaoloista kasvussa kalenteripäivinä laskettuna ovat erityisesti vuosilomat (+17 %), ulkoiset koulutukset (+20 %) ja sairauspoissaolot (+6 %). Lisä- ja ylitöistä on tammi-maaliskuussa aiheutunut kustannuksia noin , mikä on noin edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän (+40 %). Hälytysrahasopimuksen ja lääkäreiden hälytystyön maksut ovat kasvaneet noin (+30 %). Sairauksista ja tapaturmista aiheutuneita poissaoloja on ollut 18,2 päivää teoreettista henkilötyövuotta kohden, mikä on + 4,1 % edellisvuoden vastaavaa jaksoa enemmän. Työtapaturmien vuoksi on ollut pois 39 henkilöä yhteensä 437 kalenteripäivää. Hoitotyön ja sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikaiset alle 13 päivän palvelussuhteet ovat kalenteripäivinä kasvaneet +45 %. Edellisvuosi oli kuitenkin yt-neuvottelujen vuoksi poikkeuksellinen (kasvua vuoden 2013 vastaavaan ajanjaksoon on +6 %). Työhyvinvointi Työhyvinvointikysely toteutettiin barometrityyppisesti Kaikille yhtymän työntekijöille lähetettiin sähköpostitse lyhyt noin kymmenen kysymystä sisältävä kysely, jossa kerättiin palautetta työhyvinvointiin vaikuttavista asioista mm. esimiestyön ja työyhteisön toimivuudesta ja työssä jaksamisesta. Tähän kyselyyn vastasi 2365 henkilöä. Kyselyn tuloksista ilmenee, että lähiesimiestyö toimii hyvin ja kolme vastaajaa neljästä arvioi, että hänellä on riittävästi voimavaroja liittyen työn asettamiin haasteisiin. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet 3,7 % verrattuna edelliseen vuosineljännekseen. Poissaolojen kasvu liittyy pääosin influenssakauteen, mutta osin myös työn kuormittavuuteen. Henkilöstön uudelleen sijoittamisprosessia on kehitetty liittyen osa-työkykyisiin työntekijöihin. HaiPro- raportointijärjestelmään otettiin käyttöön uudet lisäosat vaaratapahtumien ilmoittamiseksi. Potilasturvallisuuden vaaratapahtumien lisäksi HaiPro- järjestelmän kautta ilmoitetaan tietoturvallisuuteen, toimintaympäristöön (sisältää sisäilmaongelmat) ja työturvallisuuteen (sisältää veritapaturmat) liittyvät vaaratapahtumat. Saatujen tietojen perusteella kehitetään toimintakäytäntöjä vaaratilanteiden ehkäisemiseksi. Osaamisen kehittäminen Täydennyskoulutukseen on osallistunut 1789 henkilöä, (edellisvuonna 1717 henkilöä), koulutuspäivien määrän lisääntyessä 4% ( päivää, päivää). Hoitohenkilöstön koulutuksiin osallistuminen on vähentynyt aikaisemmista vuosista. Taustalla on se, että osaamisen kehittäminen on siirtynyt enenevässä määrin työssä oppimisen tilanteisiin, esim. prosessien kehittämiseen työyksiköissä. Toimintaprosessien dokumentointi on käynnistetty pilottiryhmissä tavoitteena mahdollisimman tarkoituksenmukaiset prosessit sekä toiminnan että asiakkaan näkökulmasta. Johtamisen arviointimallin pilotointi on aloitettu ja esimiehet ovat osallistuneet aktiivisesti sisäisiin esimiestyön koulutuksiin. 2

5 Rekrytointi Ensimmäisellä vuosineljänneksellä päättyi 104 rekrytointia, joissa haettiin yhteensä 239 työntekijää. Näistä rekrytoinneista osa oli kesätyöhakuja. Kesätyötä haki lähes 1260 henkilöä. Toistaiseksi voimassaolevaan palvelussuhteeseen avoimia rekrytointeja oli 67 kpl ja määräaikaisia rekrytointeja 37 kpl. Toistaiseksi voimassaoleviin palvelussuhteisiin hakemuksia tuli keskimäärin 23,9 kpl/rekrytointi ja määräaikaisiin 33,1 kpl/rekrytointi. Kuntarekryn sijaisrekrytoinnin kautta haettiin hoitotyön alle 13 pv sijaisuuksiin 576 eri vuoroon, joista 61 % onnistuttiin täyttämään. Kuntarekryn sijaisrekrytoinnin työkalu on laajentunut rekrytoinnin työkalusta myös ensihoidon ja päivystysosaston työkaluksi sijaisten hankintaan. Ensihoito on työkalua käyttänyt reilun vuoden ja päivystysosastolla käyttöönotto on hyvässä vauhdissa ja henkilöstöä on koulutettu järjestelmän käyttöön. Tavoitteena on, että kaikki päivystysosaston lyhytaikaiset sijaiset haetaan rekrytointijärjestelmän kautta. Toimistoaikoina sijaispyyntöjä tehdään rekrytoinnista, muina aikoina osaston vuorovastaavana olevat sairaanhoitajat. 3

6 3. Talouden yleinen toteutuminen Koko kuntayhtymän tasolla tammi-maaliskuun talouden ulkoinen tulos päätyy 4,0 miljoonan euron ylijäämään. Edellisenä vuonna vastaavan ajanjakson ylijäämä oli 4,9 miljoonaa euroa. Yhtymätasolla toimintatuottojen toteuma on 24,4 % ja toimintakulujen 23,5 %. Yhtymän tuloksentekoa ovat tukeneet kaikki toimialat. Osavuosikatsauksen loppupuolella esitetään yhtymän toimialojen ja liikelaitosten tuloslaskelmat. Mikäli yhtymähallinnon tai tukipalvelujen tulosryhmät tekevät tulosta tai tappiota, nämä erät palautetaan tai laskutetaan toimialoilta ja liikelaitoksilta aiemman käytännön mukaisesti. Investointien toteuma on ilman liikelaitoksia 22,6 %. Vuoden alkuun on kohdistunut aiempia vuosia enemmän rakennushankkeiden laskuja. Yhtymän maksuvalmius on heikentynyt hieman vuoden alusta lukien. Kassa on pienentynyt vuoden alusta 2,7 miljoonalla eurolla. Perusyhtymän puolella on maksettu merkittäviä summia investointihankkeiden laskuja vuoden alkupuolella. Toimialoittain tarkasteltuna erikoissairaanhoidon tilikauden tulos maaliskuun lopussa on 0,1 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen toteumat ovat maltillisia, mutta muissa tiliryhmissä on selkeitä ylityspaineita talousarvioon nähden. Ennustaminen kolmen kuukauden perusteella on vaikeaa, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että toimialan tuloksesta on muodostumassa jonkin verran alijäämäinen. Alijäämäennuste on tässä vaiheessa 1,5 miljoonaa euroa, mikä on 2,2 miljoonaa euroa heikompi kuin talousarvion tulos. Tehdyn tuottavuusanalyysin mukaan erikoissairaanhoidon henkilötyöntuottavuus on kasvanut peräti 5,8 prosenttia edelliseen vuoteen nähden. Kokonaistuottavuus on kasvanut 0,8 prosenttia. Palvelujen kysyntä on ollut suurta, mutta tähän suhteutettuna kustannukset ja henkilötyöpanos ovat kasvaneet maltillisesti. Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon maksuosuusennuste on laskettu tammi maaliskuun todellisen käytön ja hinnaston mukaan. Kalliin hoidon tasauksen piiriin on kertynyt kustannuksia euron edestä. Kalliin hoidon tasausraja nousi euroon vuonna Kun lähtökohdaksi otetaan talousarvion mukaiseen tulokseen pääseminen, maksuosuuksien ylitys talousarvioon 2015 nähden on 1,1 prosenttia. Talousarvioon nähden eniten ylitystä maksuosuuksiin on tulossa Heinolassa, Iitissä, Nastolassa ja Pukkilassa, mutta alkuvuoden palvelujen käytön perusteella ei voi ennustaa vuoden lopun tilannetta kovinkaan luotettavasti. Ensihoito- ja päivystyskeskus raportoidaan vuonna 2015 omana toimialatyyppisenä kokonaisuutena. Toimialan tulos oli maaliskuun lopussa 0,04 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Toimiala on tulosennusteen mukaan jäämässä 0,2 miljoonaa euroa talousarvion mukaisesta tulostavoitteestaan. Ensihoidon tuloksen ennustaminen on erittäin vaikeaa, koska poliittinen päätöksenteko maksuosuuksista on vielä kesken. Päivystystoimintojen osalta palvelujen käyttö on ylittämässä suunnitellun, mikä kerryttää tuloja ennakoitua enemmän. Koko päivystystoiminta laskutetaan suoriteperusteisesti vuonna Ympäristöterveyskeskuksen tilikauden tulos on maaliskuun lopussa 7300 euroa ( euroa edellisen vuoden vastaavana ajankohtana). Tulosennuste on ylijäämäinen, mutta talousarvion tasoon euroa ei arvioida päästävän. Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitoksen liikeylijäämä maaliskuun lopussa on 1,5 miljoonaa euroa (1,8 M ). Liikevaihto on kasvanut 3,3 % edellisvuodesta 28,3 miljoonaan euroon. Tilinpäätösennusteen mukaan Aava tekee ylijäämäisen tuloksen. Ennuste on tällä hetkellä 1,2 miljoonaa euroa. Laboratoriokeskus-liikelaitoksen liikeylijäämä on maaliskuun lopussa 0,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto oli kaikkiaan 5,4 miljoonaa euroa. Laboratoriokeskuksen tulosennuste päätyy 0,3 miljoonan euron ylijäämään, kun talousarvion mukainen tulos olisi 0,2 miljoonaa euroa. 4

7 Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitoksen liikeylijäämä on tammi maaliskuussa euroa ( ). Liikevaihto on laskenut edellisvuodesta 22,6 % ja oli 0,25 M. Verso ennustaa tekevänsä euroa alijäämäisen tuloksen. 5

8 4. Tulosryhmien ja liikelaitosten toiminta- ja taloustiedot Yhtymähallinto Vastuuhenkilö kuntayhtymän johtaja Timo Louna Talous TP 2014 TA TA% TPE2015 Enn.ero/ TA2015% Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,64 19,48 Toimintakulut , ,01 7,45 Rahoitustuotot ja -kulut , ,05 7,92 Toimintakate , ,83-93,59 Poistot , ,92 132,76 Tilikauden tulos , ,16-83,49 Analyysi Yhtymähallinnon toiminnassa ja taloudessa ei ole poikkeamia suunniteltuun nähden. Talousarvio toteutunee suunniteltua parempana. Calpro Oy:lle ulkoistetun palkanlaskennan laskutusta ja palvelutasoa seurataan. 6

9 Erikoissairaanhoito Vastuuhenkilö va. keskussairaalan johtaja Maria Virkki Toimintatiedot OMA TOIMINTA TP2014 TA M% vrt TA% TPE2015 Enn.ero TA2015% Enn.ero TP2014% Lähetteet ,6 27, ,9 4,9 Kaikki käynnit ,9 28, ,0 23,5 Laskutetut käynnit ,7 29, ,4 285,2 Ensikontaktit ,1 27, ,4 2,1 Hoitopäivät ,5 29, ,0 3,3 Laskutusperusteiset hoitopäivät ,3 29,8 DRG-jaksot ,4 27, ,1 1,3 Leikkaukset ,7 26, ,8-0,8 Apuvälinelainaukset ,8 27, ,7 12,8 Kuvantaminen tutkimukset ,4 26, ,4 5,6 OSTETUT PALVELUT Käynnit ,2 21, ,1 0,9 Hoitopäivät,psyk ,3 18, ,1-37,0 Hoitojaksot ,6 21, ,7 3,8 Kuvantaminen tutkimukset ,8 #JAKO/0! THL Jonot - avoimet hoidon varaukset < 90 pv pv > 180 pv Kaikki yht Mukana vain hoitotakuuseen kuuluvat ja kiireelliset leikkausta, hoitoa tai toimenpidettä odottavat. Talous TP 2014 TA TA% TPE2015 Enn.ero/ TA2015 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,25 3,32 Toimintakulut , ,22 5,50 Toimintakate , ,05-87,50 Poistot , ,64 15,89 Tilikauden tulos , ,50-145,11 Analyysi Toiminta: Lähetteet: suurimmat kasvut lähetemäärissä ovat olleet ortopediassa (194 kpl/+18,4%), korva-, nenä ja kurkkutaudeilla (130 kpl/+13,6%), endokrinologiassa (43 kpl/+28,3%) ja hematologiassa (12 kpl/+18,2%). Kaikki käynnit: luku sisältää myös ei-laskutettavat käynnit kuten erilaiset konsultaatiot. Merkittävintä kasvu on ollut kardiologiassa (729 kpl/+28,7%). Osa tästä kasvusta selittyy ulkokuntamyynnillä. Nuorisopsykiatrian käynnit ovat lisääntyneet huomattavasti (612 kpl/+19,6%), samoin käynnit naistentaudeilla ja synnytyksillä (755 kpl/+17,4%). Maltillisempaa käyntimäärien kasvu on ollut nefrologiassa (499 kpl/+15,6%) ja korva-, nenä- ja kurkkutaudeilla (588 kpl/ +15,8%). Käyntimäärien vähenemää on sairaalapsykiatrissa (-344 kpl/-2,2%), ortopediassa (- 377 kpl/-8,8%) ja neurologiassa (-349 kpl/-9,3%). Käyntejä on kaiken kaikkiaan alkuvuodesta toteutunut suunniteltua enemmän. Laskutetut käynnit: käyntimäärien kasvu on ollut suurempaa kuin mitä talousarviossa oli suunniteltu. Suurinta kasvu on ollut psykiatrian erikoisaloilla (1 960 kpl/+16,8%). Merkittävä lisäys on ollut myös 7

10 kardiologiassa (614 kpl/+29,7%), naistentaudeilla ja synnytyksissä (749 kpl/+17,6%), hematologiassa (449 kpl/ +27,8%) ja nefrologiassa (42 kpl/+80,4%). Vähenemää on tapahtunut etenkin ortopediassa (- 450 kpl/-11,2%) ja neurologissa (-301 kpl/-10,1%). Nefrologien ja neurologien resurssivaje näkyy näiden erikoisalojen suoritemäärissä. Ensikontaktien määrä on laskenut edellisvuodesta 70 käyntiä (-4,1%). Kuntoutus tekee tästä poikkeuksen, sillä sen ensikäynnit ovat kasvaneet 106 käyntiä (+41,6%). Drg-jaksojen kasvu on ollut alkuvuodesta maltillinen (121 kpl/+1,4%). Tämä selittyy sillä, että alkuvuodesta toteutui vähemmän leikkauksia (- 192 kpl/-4,7%) kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Vain keskusleikkausyksikkö on kasvattanut tuotantoaan edellisvuodesta (+2,6%), päiväkirurgian (-6,6%) ja silmätautien (-14,9%) leikkausmäärät ovat laskeneet. Tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Vuodeosastojen kuormitus on ollut alkuvuodesta poikkeuksellisen korkea johtuen kahden viime vuoden aikana toteutetuista sairaansijojen määrän vähennyksestä (- 60). Viime vuodesta kuitenkin somaattisen hoidon hoitopäivät ovat lisääntyneet hpv:ää (+4,6%). Hoitopäivissä suurin kasvu on ollut sisätaudeilla ja naistentaudeilla ja synnytyksissä. Psykiatrian maksuperusteiset hoitopäivät ovat kasvaneet merkittävästi (1 296 kpl/ +16,6%). Ostopalveluissa näkyy selvä kasvu poliklinikkakäyntien osalta. Kasvu tulee suurimmilta osin psykiatriasta (+18,2%). Psykiatrian hoitopäivien lasku selittyy sillä, että oikeuspsykiatrian ostot ovat pienentyneet. Somaattisia hoitojaksoja on kertynyt poikkeuksellisen paljon alkuvuodesta. Merkittävintä kasvua on ollut kirurgisten erikoisalojen potilaissa (+59,9%) kuten neurokirurgiassa ja sydän- ja rintaelinkirurgiassa. Tämän trendin uskotaan tasoittuvan loppuvuodesta. Toimintatuotot: Jäsenkuntatulot toteutuvat palvelusopimusneuvottelujen mukaisesti. Ulkokuntatuloja on odotettavissa budjetoitua enemmän (bariatrinen kirurgia, kardiologia, silmätaudit). Samoin kasvua on terveydenhuollon (potilas) maksuissa. Poliklinikkakäyntien määrä on kasvanut +4,4% ja potilailta laskutettavat hoitopäivät +7,5%. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 0,6 milj. :a yli talousarvion. Toimintamenot: Henkilöstökulut: Henkilöstökulut ovat toteutuneet 22,6%:sti talousarvion mukaan. Kasvu 4,0% edellisen vuoden vastaavan ajankohtaan selittyy sillä, että tarkkailu puuttuu näistä luvuista. Tarkkailu siirtyi Erikoissairaanhoidon tulosryhmään. Lääkäreiden suunnitellut palkkamenot eivät toteudu tänä vuonna, koska työpanoksen myyntiä (1,3 milj. ) ei ole enää Akuutti24:lle. Toisaalta myös mahdolliset lisätyöt liittyen mm. jonojen purkuun tai resurssien puutteeseen tulevat aiheuttamaan budjetoimattomia kustannuksia. Lisätöistä on sovittu tässä vaiheessa kardiologian kanssa. Myös palliatiivisen toiminnan käynnistys kesken vuoden lisää työpanosta loppuvuodesta. Mikäli saamme loppuvuodesta täytettyä avoimia radiologian, nefrologian, gastrokirurgian ja lastenpsykiatrian virkoja, lääkäreiden palkkamenot tulevat tasoittumaan. Tällä hetkellä lääkäreiden palkkakulut ovat toteutuneet 22,1% talousarvioista. Hoitohenkilökunnan palkoissa toteutuvat tämä vuonna ne palkkamenot, jotka viime vuonna lomautuksilla ja alle 13-päivän lyhytaikaisten sijaisuuksien rekrytointikiellolla saavutettiin. Viime vuonna myös siirrettiin joitakin hoitohenkilökunnan rekrytointeja. Nyt haasteena on lähinnä osaavan työvoiman rekrytointi. Hoitohenkilöstön palkoista on toteutunut 22,4% talousarviosta. Muun henkilöstön osalta palkkamenoissa ei ole olennaisia poikkeamia. Lääkehuollossa ei ole vielä alkuvuonna täytetty heidän saamiaan uusia toimia, joten palkkamenot ovat alle budjetoidun. Muun henkilöstön palkkamenot toteutuneet 22,3% talousarvioista. 8

11 Kokonaisuutena henkilöstökulujen ennustetaan alittavan talousarvion (101,3 milj. ) tai toteutuvan talousarvion mukaisena. Tillinpäätöksessä kirjattavia palkkajaksotuksia on mahdoton arvioida tässä vaiheessa. On hyvä, että henkilöstökulut ovat alle aritmetrisen (25,0%) toteuman, sillä lomapalkat realisoituvat maksuun kesäkuussa ja kesäajaksi on tarkoitus palkata myös lomasijaisia. Työpanos Riviotsikot Erotus Prosenttimuutos Keskussairaalan hallinto 2,14 2,41-0,27-11,2 % Operatiivinen tulosalue 135,96 126,25 9,71 7,7 % Konservatiivinen tulosalue 87,52 86,81 0,70 0,8 % Psykiatrinen tulosalue 73,63 71,34 2,29 3,2 % Kuvantaminen 14,93 14,48 0,45 3,1 % Lääkehuolto 4,88 4,79 0,09 2,0 % Kuntotuskeskus 20,16 20,01 0,16 0,8 % Nettotyöpanos Q1 (liman lisä- ja ylitöitä) 339,22 326,09 13,14 4,0 % Koko vuosi Erotus Prosenttimuutos 1356, ,35 52,54 4,0 % Nettotyöpanos on kasvanut 52,54 htv:tta (vuosiennuste). Operatiivisen tulosalueen kasvu selittyy sillä, että sinne siirtyi tarkkailu alkaen. Konservatiivinen tulosalue on palkannut yhden erityistyötekijän. Psykiatrian oma toiminta ei ole muuttunut, mutta tulosalue myy tänä vuonna enemmän sisäisesti työpanosta Akuutti24-toimialalle ja se näkyy myös palkkakustannuksissa. Somaattisten vuodeosastojen hoitotyöntyöpanosta on jouduttu tukemaan viidellä sairaanhoitajalla ja neljällä lähihoitajalla mittavan potilaskuormituksen ja korkean hoitoisuuden takia. Kuvantamisen työpanoksen kasvu selittyy aloittaneilla erikoistuvilla lääkäreillä. Lääkehuollossa oli viime vuonna enemmän poissaoloja kuin tänä vuonna, joten nettotyöpanos on nyt kasvanut hiukan. Kuntoutuskeskukseen on rekrytoitu ammattimies apuvälinehuoltoon. Lisä- ja ylitöiden korvausten määrä on kasvanut :a viime vuoteen nähden. Tämä syystä, että oma henkilökunta on joutunut tekemään ylitöitä kasvaneiden vuodeosastojen kuormitusten vuoksi ja siksi, että sijaisia ei ole saatu palkattua. Asiakaspalveluiden ostot Asiakaspalveluiden ostojen suuruus vaihtelee kuukausittain. Erikoisalojen välillä on suuria poikkeamia. Viime vuonna alkuvuoden asiakaspalveluiden ostot olivat poikkeuksellisen alhaiset aikaisempiin vuosiin verrattuna, mutta tilinpäätöstasoksi on vakiintunut viimeisen kolmen vuoden aikana 29,1 30,6 milj. euroa. Tämän vuoden asiakaspalveluostot ovat n. 1,0 milj. euroa enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Asiakaspalveluiden ostojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,5 milj.. Kasvua tänä vuonna on ollut neuro-, sydän ja rintakirurgiassa ja lastentaudeilla. Laskua vastaavasti on ollut kardiologiassa ja neonatologiassa. Talousarvio on toteutunut 23,1%:sti Muiden palveluiden ostot Muiden palveluiden ostoissa merkittävin ylityspaine (0,5 milj. ) tulee laboratoriopalveluiden ostoista. Syitä ovat somaattisten osastojen lisääntynyt palveluiden käyttö, mutta myös viime vuoden lopun laiterikosta aiheutuneiden isotooppikuvausten (PET) siirtyminen alkuvuoteen ja kalliit ulkopuolella teetettävät geenitestit ovat aiheuttaneet lisäkuluja. Tämän kasvun kanssa korreloi kasvaneet käyntimäärät ja drg-hoitojaksot. Myös ulkopuolisten työpanoksien ostoja, johtuen oman toiminnan resurssipulasta, on ollut arvioitua enemmän kuin mihin talousarviossa on varauduttu (toteutunut 28,1%), mutta käyttö silti vähäisempää kuin viime vuonna (-1,5%). Potilasvahinkovakuutuksen arvioidaan toteutuvan suunnitellusti (3,5 milj. ). Atk-palveluiden kasvu näyttää jatkuvan edelleen. Muutos viime vuodesta on ollut + 29,2%. Sovellusten määrä ja niistä perittävien vuomaksujen suuruus on kasvanut reilusti vuosittain. 9

12 Muissa ulkoisissa menolajeissa ei ole merkittäviä muutoksia. Muiden palveluiden ostoista toteutunut 25,7% talousarviosta. Sisäisten palveluiden, muiden kuin laboratorio, ostoissa on ylityspainetta 0,8 milj. :a. Kokonaisylitysennuste 1,7 milj.. Ostot tilikauden aikana Ostoissa merkittävin muutos on hoitotarvikkeissa (16,4 %), joissa on kasvua 0,5 milj. :a edelliseen vuoteen verrattuna. Merkittävimmät hoitotarvikekasvut ovat keskusleikkausyksikössä, päiväkirurgiassa, kuvantamisessa, kirurgian vuodeosastoilla ja sydäntoimenpideyksikössä. Lääkemenot ovat hienoisessa kasvussa. Tämä johtuu uusista kalliimmista ja vaikuttavammista hematologian ja silmäsairauksien lääkkeiden käytöstä. Muissa ostoissa, lukuun ottamatta lääkkeitä ja hoitotarvikkeita, näyttää talousarvio jopa alittuvan. Ostojen osalta talousarvio on toteutunut 26,2%:sti. Ylitysuhka 0,6 milj. :a. Muut kulut Talousarvion laadintavaiheessa viime vuonna ei ollut tietoa, että saamme nimitysluvat uusiin professuureihin (radiologia ja reumataudit) ja jatkoa entiselle (kuntoutus). Näiden vaikutus on kuitenkin marginaalinen. Alueellisten toimipisteiden vuokrat ovat nousseet arvioitua enemmän; lisäksi psykiatrian tulosalue on joutunut vuokraamaan uusia toimitiloja keskustassa. Viime vuonna siirryimme atklaitteiden leasing-menettelyyn. Vanhat laitteet korvataan käytöstä poistumisen myötä uusilla leasinglaitteilla. Yksiköillä ei ollut riittävää tietoa talousarviota laadittaessa leasing-vuokrista ja laitekannan uudistamistarpeista. Luottotappiot ovat kasvaneet merkittävästi vuosittain. Niiden määrää vaikea arvioida etukäteen. Muut menot ovat toteutuneet 51,4%sti. Tämän hetkinen ylityspaine on 1,0 milj.. 10

13 Tukipalvelukeskus Vastuuhenkilö tukipalvelujohtaja Kari Ratala Toimintatiedot Toiminta TP 2014 TA Tot.% Ennuste TP 2015 Enn.ero TA2015% Enn.ero TP2014% Potilasasiakirjatapahtumat , ,54-25,35 Ateriasuoritteet , ,14-10,06 Kahvion asiakastapahtumat , ,33 8,35 Käsitellyt instrumentit (steriloidut pakkaukset) , ,00 11,08 Autoklaaviajot , ,00-3,89 Fiberoskoopit , ,67-3,02 Sähkö MWh , ,00 0,33 Kaukolämpö MWh , ,50 13,63 Höyry MWh , ,26 4,83 Raakavesi m³ , ,85-0,37 Talous TP 2014 TA TA% TPE2015 Enn.ero/ TA2015 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,78 1,04 Toimintakulut , ,67 3,31 Toimintakate , ,47-11,35 Poistot , ,22 0,53 Tilikauden tulos , ,25 Analyysi Toimintatietojen osalta vuositason toteumaennusteet näyttäisivät ylittävän talousarvion 2014 ainoastaan fiberoskooppien osalta muiden suoritteiden määrien joko vastatessa talousarviota tai ollessa sen alle. Suurin talousarvioalitus on potilasasiakirjatapahtumien kohdalla vaikuttimena mm. sähköiseen toimintatapaan siirtyminen. Tilikauden toimintakate näyttäisi tämänhetkisen ennusteen mukaan alittavan talousarvion mukaisen toimintakatteen n. 116 kiloeurolla tulosryhmätasolla Excel-pohjaisen talouden seuranta- ja ennustamistaulukon pohjalta. Suurimmat kuluylitysennusteet tässä vaiheessa ovat Materiaali- ja logistiikkasekä Tietojärjestelmäpalvelut tulosalueilla sillä erotuksella, että Materiaali- ja logistiikkapalveluiden kuluylitysennuste on kustannusneutraali johtuen talousarviota suuremmasta hoitotarvikkeiden myynnistä yhtymän ulkopuolelle siten, että tuotot kattavat em. kulut. Tietojärjestelmäpalveluiden osalta kyse on puhtaasta, toimintakatteeseen vaikuttavasta kuluylityksestä pääasiallisina syinä talousarvioon sisältymättömät ICT-ulkoistuksen lykkääntymisestä aiheutuvat henkilöstö- ja konsulttiselvityskulut sekä kolmansien osapuolten palveluiden hinnannousu yli talousarviovarauksen mm. toiminnan laajenemisen seurauksena. Tulosryhmätasolla henkilöstökulut alittavat tällä hetkellä lineaarista kertymää vastaavan arvon 2,5 prosenttiyksiköllä. Sekä toiminta- että talousennustetta on pidettävä vuoden tässä vaiheessa suuntaa-antavana erityisesti, koska vuodelle 2014 jaksottuneiden lomautusten vaikutukset vaikeuttavat kuluvan ja edellisen vuoden tilastojen vertailtavuutta. Vaikka toimintakate vastaa ennustetarkkuuden puitteissa talousarviolukua näyttäisi kulubudjetin hallinta edellyttävän tarkkaa kuluseurantaa ja säästökohteiden kartoittamista erityisesti tietojärjestelmäpalveluiden osalta ICT-ulkoistuksen lykkääntymisen mukanaan tuomat kuluylityspaineet huomioiden. 11

14 Ensihoito- ja päivystyskeskus Vastuuhenkilö tulosryhmän johtaja Liisa Kokkonen Toimintatiedot Toiminta TP2014 TA Tot.% TPE2015 Enn.ero TA2015% Enn.ero TP2014% Päivystyskäynnit , ,0 1,3 Hammaspäivystyskäynnit , ,0 1,1 Päivystysosaston hoitopäivät , ,0-1,0 Kiireelliset ensihoitotehtävät, joista , ,1 0,6 - ei kuljetusta , ,8 0,3 Ensihoidon siirtokuljetustehtävät , ,0-1,9 Talous TP 2014 TA TA% TPE2015 Enn.ero/ TA2015 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,49-1,76 Toimintakulut , ,95-8,51 Toimintakate , ,34-171,55 Poistot , ,46-5,85 Tilikauden tulos , ,45-114,01 Analyysi Alueellinen ensihoitojärjestelmä TALOUS: Hallitukselle ja edelleen valtuustolle esitetään MTA15 kuntamaksuosuuksiksi 8.27 M. Jos tämä hyväksytään, on ensihoidon TPE15 lähellä nollatulosta. Sysmä-Hartolan sairaankuljetuksen uuden sopimuksen osalta emme vielä tiedä riittääkö raamissa varattu rahoitus tämän kattamiseen. Jos ei, joudutaan II osavuoden jälkeen ennustamaan ylitystä. Elokuussa olemme kokonaisuuden osalta varmemmalla pohjalla. TOIMINTA: Helmikuussa on siirrytty uuteen alueelliseen ensihoitomalliin, jonka oleellisena osana ovat aktiivityöajan vähennykset sekä kuntarajaton toimintamalli. Tammi maaliskuun osalta potilaiden tavoitettavuus on toteutunut alueellisesti muutoin paitsi riskiruuduissa 2 ja 4 A/B tehtävissä 8 min tavoitettavuuden osalta. Vasta elokuussa II raportissa näemme pienennetyn ensihoidon resurssin todellisen riittävyyden potilaiden tavoitettavuudessa. Iitin ja Heinolan osalta neuvotellaan yövalmiuden lisäämisestä. Tästä odotamme valtuuston päätöstä ennen toimenpiteitä. Päivystyskeskus TALOUS: TA15 on laadittu A24 käynnin pohjalta. Tältä osin toteumaennuste on 9 % suurempi. Lisäksi potilasaineisto on nopeasti ikääntynyt osana siirtymistä laitosasumisesta kohti hoivaasumista. Iäkkään päivystyspotilaan tutkimukset ja hoito maksavat selvästi enemmän. Tästä johtuen kuntamaksuosuuksien nousuksi ennustetaan 11 %. Lääketieteellisen palveluiden osalta ennustetaan selvää ylitystä 19 % eli 0.9 M. Nousua viime vuodesta 0.6 M eli 12 %. Kokonaisuutena päivystyskeskus jää katteen osalta selvästi plussille ja pystyy kattamaan tulosryhmän hallinnon kulut. TOIMINTA: Suunterveydenhuollon päivystys ja päivystysosasto ovat tuottaneet suunnitellulla tavalla suoritteet ja niiden osalta toiminnassa ei ole ollut erityistä. Akuutti24 päivystyksen arki on tasaantunut viime vuoden ruuhkien jälkeen ja olemme suunnittelemassa ensi syksyksi hoitolinja muutoksia tavoitteena asiakaslähtöisyys. Muutos tehdään remonttivaiheen jälkeen ensi syksynä. Potilasmäärät ovat lievässä nousussa edelleen. Henkilöstölisäys tehtiin vuoden 2014 aikana syksy painotteisesti ja nyt resurssi kohtaa paremmin asiakkaiden tarpeen. Ostopalveluita on saatu vähentymään 30 % viime vuodesta ja tätä pidämme merkittävänä onnistumisena. 12

15 Ympäristöterveyskeskus Vastuuhenkilö ympäristöterveyskeskuksen johtaja Silja Mäkelä Toimintatiedot Enn.ero TA2015% Enn.ero TP2014% OMA TOIMINTA TP2014 TA Tot.% TPE2015 Terveydensuojelu Tarkastukset , ,51-19,31 Päätökset , ,98 26,27 Puhelin- ja sähköpostikontaktit , ,45-19,14 Neuvonta- ja konsultaatiokäynnit , ,04-20,51 Lausunnot , ,58 10,74 Eläinlääkintähuolto Eläinlääkärin käynnit tiloilla 1/2-1 h , ,05-17, h , ,42-10,86 yli 2 h , ,99-2,53 Asiakkaan käynnit vastaanotolla alle 1/2 h , ,87-15,64 1/2-1 h , ,42 2,15 yli 1 h , ,33 4,26 Muut tarkastukset alle 2 h , ,14-39,96 yli 2 h , ,63-67,77 Talous TP 2014 TA TA% TPE2015 Enn.ero/ TA2015 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,22 2,76 Toimintakulut , ,53 2,67 Toimintakate , ,98 25,83 Poistot , ,05 4,85 Tilikauden tulos , ,48 Analyysi Toiminnan verkkainen käynnistyminen näkyy edelleen molemmilla tulosalueilla. Vaikka suoriteennuste näyttää edelleen suunniteltua alhaisempaa toteumaa monien suoritelajien osalta, on toiminnan vilkastuminen havaittavissa ennusteen paranemisena helmikuun toteuman perusteella laadittuun ennusteeseen verrattuna. Suorite-ennuste on parantunut mm. eläinlääkintähuollon tila- ja vastaanottokäyntien sekä terveydensuojelun tarkastusten ja neuvonta- ja konsultaatiokäyntien osalta. Havaittavissa olevan kehityksen odotetaan jatkuvan edelleen ja tilanteen kehittymistä seurataan molemmilla tulosalueilla. Talouden osalta voidaan ennustaa toimintatuottojen toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. Toimintakulut näyttävät hieman ylittyvän, mikä johtuu lähinnä ylityspaineista eläinlääkintähuollon henkilöstökuluissa. Ilmeisin syy tähän on sijaisten käytön lisääntyminen edelliseen vuoteen verrattuna. Suurimman riskin eläinlääkintähuollon henkilöstömenojen lisääntymiselle aiheuttavat tulosalueen yhdelle viranhaltijalle pääosin edellisen työnantajan palveluksessa kertyneiden säästövapaiden (264 lomapäivää) ajoittuminen merkittävältä osin vuodelle Toiminnan järjestäminen säästövapaiden aikana 13

16 aiheuttaa kustannuksia, joihin tulosalueella ei ole pystytty etukäteen varautumaan. Kustannusten hillitseminen edellyttää tarkkaa kulukuria molemmilla tulosalueilla ja sijaisten käytön seurantaa eläinlääkintähuollossa. Tilikauden tulosennuste on , joka on talousarviossa suunniteltua tulosta pienempi mutta edelleen positiivinen. Kuntien maksuosuuksien ennustetaan kokonaisuutena toteutuvan suunnitelman mukaisina. Yksittäisten kuntien maksuosuuksissa on havaittavissa jonkin verran palvelujen käytöstä johtuvia poikkeamia verrattaessa suunniteltuihin maksuosuuksiin. 14

17 Peruspalvelukeskus Aava -liikelaitos Vastuuhenkilö peruspalvelukeskuksen johtaja Sirkka-Liisa Pylväs Toimintatiedot Suoritteet TP 2014 TA 2015 TOT 2015 TOT-% TP ENN Sosiaalipalvelut Käynnit , Asiakasryhmätoiminta , Asumis-, toiminta- ja työtoimintapäivät , Hoito-, asumis- toimintapäivät (ostetut) , Avustukset 0 Yhteensä , Koti- ja asumispalvelut** Käynnit , Sähköinen asiointi ,2 290 Toimijuutta tukeva päivätoiminta , Hoitopäivät* , Palveluasumispäivät, tehostetut , Hoito- ja asumispäivät (ostetut) , Avustukset 0 Yhteensä , Terveyspalvelut** Käynnit , Sähköinen asiointi , Asiakasryhmät , Käynnit (ostetut) , Hoitotarvikejakelu 0 Käynnit (ostetut, kuntoutus) , Käynnit ja hoitojaksot (ostetut, kunt.) Yhteensä , KAIKKI YHTEENSÄ , * sisältää vuodeosasto- ja vanhainkotipäivät ** hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja vastanottopalvelujen tulosalueet yhdistyneet v alusta. muistipoliklinikkatoiminta siirtynyt koti- ja asumispalvelujen tulosalueelta terveyspalveluihin v alusta Talous TP 2014 TA TA% TPE2015 Enn.ero/ TA2015 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,14 3,30 Toimintakulut , ,77 2,37 Toimintakate , ,28 198,07 Rahoitustuotot , ,00-31,24 Rahoituskulut , ,55 244,12 Vuosikate , ,56 191,66 Poistot , ,11 9,63 Tilikauden tulos ,01 15

18 Analyysi Kokonaisuudessaan suoritteet ovat toteutumassa lähes arvioidun mukaisesti. Ammattiryhmittäisiä tai paikkakunnittaisia vähäisiä poikkeamia on. Suurimpana poikkeamana näkyy koti- ja asumispalvelujen sähköisten palvelujen arvioitua huomattavasti alempi toteuma. Käyttöön on otettu uusi raportointijärjestelmä ja juuri kotihoidon suoritteiden keräämisessä on ollut haasteita. Saattaa olla, että poikkeama johtuu tästä. Tilanteen kehittymistä seurataan. Talous on toteutumassa suunnitellusti. Avustukset yhteisöille (työmarkkinatuki) ylittyvät n Asiakaspalvelujen ostojen osalta tilanne näyttäisi tällä hetkellä olevan hallinnassa, mutta tilanne saattaa vuoden aikana muuttua. Suurimpana riskinä tuloksen saavuttamisessa onkin asiakaspalvelujen, erityisesti lastensuojelun, ennustamaton tarpeen lisääntyminen, joka heijastuisi välittömästi tulokseen. Lisäksi vuonna 2015 on myös avautumassa kaksi uutta tehostetun asumispalvelun yksikköä ja mikäli näiden käyttöönotto viivästyy, on sillä myös vaikutusta tulosennusteeseen. Tilikauden tuloksen arvioidaan muodostuvan n. 1,2 m ylijäämäiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että jäsenkuntien asettamaan n. 1,1 m :n sopeuttamisvaateeseen pystyttäneen vastaamaan. Myös muilta osin Aavan toiminta on toteutunut kohtuullisen hyvin. Palvelutakuun toteuttamisessa vammaispalveluissa on ollut joissakin kunnissa haasteita. Kunnittainen toteuma on melko tasaista. Pukkilan toteuma on hieman yli laskennallisen. Palvelujen kysyntä ko. kunnassa on ollut erityisesti vammaispalvelujen ja terveyspalvelujen osalta alkuvuodesta vilkasta. 16

19 Päijät-Hämeen laboratoriopalvelujen liikelaitos Vastuuhenkilö toimitusjohtaja Jouni Peltomaa Toimintatiedot Laboratoriotoiminnot TP2014 9kk TA Tot.% TPE2015 Enn.ero TA2015% Kliininen kemia ja mikrobiologia , ,15 Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede , ,00 Kliininen neurofysiologia , ,00 Patologia , ,00 Yhteensä , ,49 HUOM! Vuoden 2015 alussa on toteutettu tilastointitavan muutos: näyttenottotapahtumakerrasta syntyneet suoritteet sisältyvat suoritteisiin. TA2015 ei sisällä kyseisiä suoritteita. Tilastointimuutos kohdistuu kliinisen kemian ja mikrobiologian vastuualueeseen. Talous TP 2014 TA TA% TPE2015 Enn.ero/ TA2015 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,42 37,04 Toimintakulut , ,05 37,04 Toimintakate , ,21 37,03 Rahoitustuotot ,00 0,00 Rahoituskulut ,00-5 0,00 494,33 Vuosikate , ,30 36,37 Poistot , ,25 54,14 Tilikauden tulos , ,77 11,28 Analyysi Kokonaistuottoennuste on hieman yli suunnitellun, helmikuun vastaavan ennusteen ollessa suunnitellulla tasolla. Ulkoisissa tuotoissa muutos on n 7% alle suunnitellun (helmikuun vastaava arvio oli 5 % alle suunnitellun). Sisäiset tuotot ylittävät talousarvion n 4 %. Liikevaihdon ennuste on t, mikä ylittää suunnitellun n 100 t :lla. Kokonaiskuluennuste on suunnitellulla tasolla. Henkilöstökulujen alitusta suunniteltuun nähden selittää ennen kaikkea rekrytointivaikeuksista johtuva lääkärivaje. Laboratoriokeskuksen kaikki vakinaiset virat ja toimet vuonna 2015 ovat yhteensä 185. Bruttotyöpanos tammi-maaliskuussa oli keskimäärin 175. Säästynyttä määrärahaa käytetään ulkopuolisten palvelutuottajien hankintaan, mikä on huomioitu palveluiden ostojen ennusteessa. Aineiden ja tarvikkeiden ostojen ylitys selittyy lisääntyneillä lääkevalmisteiden (radiografialääkkeet) ja hoitotarvikkeiden ostolla. Poistoennusteessa on huomioitu heinäkuussa 2015 käyttöönotettavan gammakameran poistot, jotka eivät sisältyneet talousarvioon. Laboratoriokeskuksen tulosennusteeksi muodostuu näin ollen euroa eli euroa yli tulostavoitteeksi asetetun summan. 17

20 Sosiaalialan osaamiskeskus Verso -liikelaitos Vastuuhenkilö Osaamiskeskuksen johtaja Juha Luomala Talous TP 2014 TA TA% TPE2015 Enn.ero/ TA2015 Enn.ero/ TP2014% Toimintatuotot , ,67-13,72 Toimintakulut , ,93-3,95 Toimintakate ,03 Rahoitustuotot ,00 0,00 0,00 Rahoituskulut ,00 0,00 0,00 Vuosikate ,03 Poistot ,00 0,00 0,00 Tilikauden tulos ,03 Analyysi Sosiaalialan osaamiskeskusten hallinnollinen tilanne selkiytyi hetkellisesti valtakunnallisen soteratkaisun kariuduttua alkuvuodesta. Tilanteen ollessa avoin sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaa määrittää edelleen laki sosiaalialan osaamiskeskuksista sekä siihen kytkeytyvä valtionavustus eikä merkittäviä alueellisia tai hallinnollisia muutoksia tehtäne ennen isompaa kokonaisratkaisua. Yhteistyötä perusterveydenhuollon keittämistoimijoiden kanssa jatketaan kuitenkin aktiivisesti niin maakunnallisesti, kuin valtakunnallisestikin. Sosiaalihuollon kentällä tuli alkuvuodesta voimaan joukko erittäin merkittäviä lakimuutoksia, tärkeimpänä uusi sosiaalihuoltolaki. Uusi lainsäädäntö asettaa kuntatoimijoille runsaasti muutospaineita ja paineita osaamisen kehittämiseen. Koska valtionhallinnon panostus toimeenpanoon on vähäinen, Versolla on asetettu paljon toiveita lain toimeenpanon tukemisessa. Näihin tullaankin parhaamme mukaan vastaamaan ja myös taloudellisesti jonkin verran panostamaan. Muita merkittäviä toimintaympäristön muutoksia on erityisesti Päijät-Hämeessä pyrkimys maakunnalliseen toimintarakenteeseen sosiaali- ja terveyspalvelujen osalta. Tässä Verso on luvannut tukea sosiaalihuollon kokonaisuuden valmistelua. Verson aktiivisesti toimineet hankkeet aikuissosiaalityön ja lastensuojelun kehittämiseksi ovat kuluvana vuonna päättymässä. Tällä hetkellä näissä tehdään tulosten juurruttamistyötä alueellamme, ongelmapelaamisen palvelujen kehittämishanke on edelleen menossa ja on kyennyt hyvin nostamaan esiin pelaamiseen liittyviä kysymyksiä. Kaikki Verson toiminta-alueen kunnat ovat hankkineet lakisääteisen sosiaalisasiamiespalvelun Verson kautta. Loppuvuodesta 2014 rekrytoitu Lahden ja Heinolan sosiaaliasiamies irtisanoutui maaliskuun alussa ja sen vuoksi toiminnassa on ollut katkoksellisuutta. Ennaltaehkäisevän päihde- ja mielenterveystyön seutukoordinaatio on niin ikään kuntien erillisrahoituksella kustantama kokonaisuus. Sen osalta ehkä merkittävintä on alkuvuoden osalta käynnistetty uusi kehittämistoiminta Akuutti 24:n kanssa päihdeongelman havaitsemiseksi ja tuen järjestämiseksi päivystystilanteessa. Talouden osalta alkuvuosi on sujunut odotetusti. Verson valtionavustus laski vuodesta 2014 n eurolla ja päätös tästä tuli vasta talousarvion vahvistamisen jälkeen. Näin kuluvan vuoden tuloksen voi olettaa jäävän jonkun verran tappiolliseksi. Toisaalta arvioidut menot eivät toteudu mm. tutkimusvapaista johtuen kokonaisuudessaan. Lisätuloja arvioituun nähden saamme myös johtajan toimimisesta valtakunnallisen osaamiskeskusjohtajien verkoston koordinaattorina. Tällä hetkellä arvio kuluvan vuoden tuloksesta on euroa. Ylijäämäisen viime vuoden jälkeen Verson puskuriraha oli n euroa. 18

21 5. Käyttötalousosa yhteensä (1000 ) TP 2014 TA 2015 Toteuma TA% 1 YHTYMÄHALLINTO Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,7 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 Vuosikate ,3 Suunnitelman mukaiset poistot ,6 Tilikauden tulos ,3 2 ERIKOISSAIRAANHOITO Toimintatuotot ,3 Toimintakulut ,3 Toimintakate ,1 Suunnitelman mukaiset poistot ,7 Tilikauden tulos ,9 4 LÄÄKETIETEELLISTEN PALVELUJEN Toimintatuotot ,0 Toimintakulut ,0 Toimintakate ,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Tilikauden tulos ,0 6 TUKIPALVELUKESKUS Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,9 Toimintakate ,4 Suunnitelman mukaiset poistot ,1 Tilikauden tulos ,7 7 ENSIHOITO- JA PÄIVYSTYSKESKUS Toimintatuotot ,9 Toimintakulut ,1 Toimintakate ,5 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Tilikauden tulos ,6 9 YMPÄRISTÖTERVEYSKESKUS Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,5 Toimintakate ,8 Suunnitelman mukaiset poistot ,0 Tilikauden tulos ,6 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot ,4 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,3 Rahoitustuotot ja -kulut ,3 Vuosikate ,7 Suunnitelman mukaiset poistot ,2 Tilikauden tulos ,6 19

22 LIIKELAITOKSET PERUSPALVELUKESKUS AAVA LIIKELAITOS TP 2014 TA 2015 Toteuma TA% Toimintatuotot ,2 Toimintakulut ,9 Toimintakate ,9 Rahoitustuotot ja -kulut ,9 Vuosikate ,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,1 Tilikauden tulos *** PÄIJÄT-HÄMEEN LABORATORIOPALVELUJEN LIIKELAITOS Toimintatuotot ,1 Toimintakulut ,2 Toimintakate ,1 Rahoitustuotot ja -kulut ,1 Vuosikate ,0 Suunnitelman mukaiset poistot ,3 Tilikauden tulos ,0 SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS VERSO LIIKELAITOS Toimintatuotot ,8 Toimintakulut ,3 Toimintakate Rahoitustuotot ja -kulut Suunnitelman mukaiset poistot *** Tilikauden tulos *** 20

23 6. Investointiosan toteutumisvertailu (1000 ) Määrärahat TA TA-% Uudisrakentamishankkeet ,24 Master 1, apteekki ja obduktio ,66 Suunnittelu ,67 Rakentaminen ,41 Toimintavarustus 500 0,00 Master 3, KESLE, (laboratorio) ja välinehuolto ,00 Suunnittelu 100 0,00 Rakentaminen Toimintavarustus Perusparantamishankkeet (sisältää toiminnan muutokset) ,80 Sairaankuljetuksen ja CBRNE:n tilat Suunnittelu Rakentaminen Toimintavarustus Rakennusvaihe 6, sydänyksikkö ,96 Suunnittelu ,23 Rakentaminen ,16 Toimintavarustus ,00 Rakennusvaihe 6, fysiatria ,05 Suunnittelu ,41 Rakentaminen ,91 Valtionavustus ,20 Toimintavarustus 450 Muu rakentaminen, rakennustekniset työt, yhteensä ,76 Tilanne- ja johtokeskus RAU tietoliikenneväylän rakentaminen ja DUC-saneeraukset Rakennusosan P tuloilmakoneiden uusiminen E-G -vuodeosasto-osa IMSien asennus ja säätötoimet 2 Hissin nro 34 saneeraus 12 Keskuskuulutusjärjestelmän saneeraus WC/suihkutilat, korjaukset märkätiloissa Os kir-pkl, lääke- ja taukohuone Os pesu- ja WC-tilojen saneeraus ja 4hh:den (2kpl) jako 2hh:ksi 2 Os lääkäreiden työtilat, lääkevälikön ja ulko-ovien lukitus 4 Os pesutilojen saneeraus, lääkehuone ja 4hh:den (2kpl) jako 2hh:ksi 56 Opastejärjestelmä keskussairaalaan Os potilasviestintäjärjestelmä 22 Muut investointimenot Tietojärjestelmähankkeet (sovellukset, laitteet) ,94 Sairaalalaitteet ja -kalusto ,42 Muut laitteet ja kalusto 0 0 0,00 Muu yhteinen kalusto, uusintahankinnat Investointimenot yhteensä ,62 Tuloarvio Muut investointitulot 0 0 0,00 Investoinnit nettomenot ,62 21

24 LIIKELAITOKSET PERUSPALVELUKESKUS AAVA LIIKELAITOS INVESTOINTIEN TOTETUMISVERTAILU Määrärahat TA TA-% Muut investointimenot Tietojärjestelmähankkeet (sovellukset, laitteet) ,80 Asiakkaan sähköinen asiointi 30 Sosiaalipalveluiden Effican kehittäminen 40 (dokumentointi ja sähköinen asiointi) Kotihoidon optimointi ja mobiili 30 SAS-laajentaminen 20 Effica vuosijulkaisu Lifecare v. 1.0 (valmistautuminen Kantaan) 58 Laboratorio uusi versio 10 Effica sähköinen laskutus 35 Aava Effica rajapinta ja raportointi Potilasviestinnän uusiminen Sairaala laitteet ja -kalusto ,97 Hammastuoli ja röntgenlaite, Nastolan hammashoitola 28 Autoklaavi, Iitin hammashoitola 25 Iittiin avattava uusi asumispalvelujen yksikkö 145 Myrskylän vanhainkodin tilalle valmistuva uusi 145 asumispalvelujen yksikkö Orimattilan toimintakeskuksen toiminnan käynnistäminen Investointimenot yhteensä ,67 Tuloarvio Muut investointitulot ,00 Investoinnit nettomenot ,00 PÄIJÄT-HÄMEEN LABORATORIOPALVELUIDEN LIIKELAITOS INVESTOINTIEN TOTETUMISVERTAILU Määrärahat TA TA-% Muut investointimenot Tietojärjestelmähankkeet (sovellukset, laitteet) ,82 Patologian kuva-arkistoliitäntä 15 2 Patologian uusi versio 24 Patologian puheentunnistus ja integraatio 25 Digisiirto 50 Näytteenottosovelluksen päivitys 85 Laboratorion laskutusohjelman päivitys 45 Sairaala laitteet ja -kalusto ,50 Rasitus-ekg laitteisto 30 Sydämen Uä-laite 80 RV6 toimintavarustus 42 Juoksumatto 30 TMS navigointilaitteisto 110 Veriviljelyautomaatti 185 Kudosprosessori 47 IF-mikroskooppi Investointimenot yhteensä ,99 Tuloarvio Muut investointitulot 0 0 0,00 Investoinnit nettomenot 803,00 0 0,00 22

25 7. Tuloslaskelmat (1000 ) Kokonaistarkastelu KOKONAISTARKASTELU (1000 ) LIIKELAITOSTEN VAIKUTUS YHTYMÄN TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTAMISEEN Yhtymä pl. Verso liikelaitokset liikelaitos Aava liikelaitos Laboratorio palvelut liikelaitos Eliminoinnit sisäiset erät Yhtymän tuloslaskelma osa ml.liikelaitoks TA 2015 Ta 2015 Ta 2015 Ta2015 Yhtymä liikelaitokset Ta 2015 Yhtymä pl. Verso liikelaitokset liikelaitos Toteuma Toteuma Aava liikelaitos Toteuma Laboratorio palvelut liikelaitos Eliminoinnit sisäiset erät Yhtymän tuloslaskelma osa ml.liikelaitoks Toteuma Yhtymä Liikelaitokset Toteuma TA% *) **) *) **) Toimintatuotot ,4 Myyntituotot, ulkoiset ,3 Myyntituotot, sisäiset Maksutuotot ,8 Maksutuotot, sisäiset Tuet ja avustukset ,3 Muut toimintatuotot ,6 Toimintakulut ,5 Henkilöstökulut ,5 Palkat ja palkkiot ,2 Henkilösivukulut ,6 Eläkekulut ,7 Muut henkilösivukulut ,3 Palvelujen ostot ,4 Palvelujen ostot, sisäiset Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,8 Aineet, tarvikkeet ja tavarat, sisäiset Avustukset ,4 Avustukset, sisäiset Muut toimintakulut ,3 Toimintakate ,5 Rahoitustuotot ja -kulut ,0 Korkotuotot ,7 Korkotuotot, sisäiset 5-5 Muut rahoitustuotot ,1 Korkokulut ,7 Korkokulut, sisäiset -5 5 Muut rahoituskulut ,4 Vuosikate ,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,4 Tilikauden tulos ,4 *) sisältää yhtymän ja liikelaitosten väliset sisäiset erät **) yhtymän ulkoinen tuloslaskelma 23

s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö

s^^- J^u,- fi^.i^d^ ^^ö f- / ^s \![T:N v UNTA -f- 5. ^J Ac"'=r~t'0 /2dZ? Snar'*""'Jt,^ V,20 /J,20 PHSOTEY osavuosikatsaus n^ Arvila, Erkki, Engman,.M3rja-.-, l Matti '5Vwy^^ 7-,720 ^'^ -jn'? "^TIT» Haajanen Irina vastaanottaja:

Lisätiedot

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus

1. Kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kuntayhtymän johtajan katsaus Vuoden toisessa osavuosikatsauksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysyhtymän toimintaa ja taloutta 30.6.2013 saakka. Vuonna 2012 uudistetun raportointikäytännön mukaisesti

Lisätiedot

Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta

Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä 1 (43) Sisäisen valvonnan raportti tammi-kesäkuu 2013 Tulosalueittain raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Johdanto... 2 Kainuun sote kuntayhtymä...

Lisätiedot

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015

Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 Hallitus 11.5.2015, LIITE 3 Toiminnan ja talouden seurantaraportti 23.4.2015 3/ 2015 HUS Yhtymähallinto, Talousjohto Sisällysluettelo Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdon yhteenveto... 3 Tunnusluvut...

Lisätiedot

sikatsaus tammi-elokuu 2013

sikatsaus tammi-elokuu 2013 O sa v u o sikatsaus tammi-elokuu 2013 Sisällysluettelo OSAVUOSIKATSAUS TAMMI-ELOKUU 2013 1 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 TALOUSKATSAUS 1.1. 31.8.2013 4 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 31.8.2013 10 MEDISIININEN

Lisätiedot

sikatsaus tammi-elokuu 2011

sikatsaus tammi-elokuu 2011 O sa v u o sikatsaus tammi-elokuu 2011 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTAKATSAUS 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 31.8.2011 6 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 31.8.2011 11 MEDISIININEN TULOSALUE 18 OPERATIIVINEN

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2013 Vuosikertomus Sisällysluettelo I Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Ensihoidon ensimmäinen vuosi...4 Henkilöstö...5 Muutoksen johtaminen...6 2 II Toiminnan

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 2014 Vuosikertomus Sisällysluettelo Vuosikertomus 2014...3 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Toiminnan tavoitteiden toteutuminen 2014...4 Organisaatio vuonna 2014...8

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. 30.6.2013 SISÄLLYSLUETTELO Kaupunginjohtajan katsaus 1-2 Tulosennuste 3-4 Yleishallinto 5-22 virastopäällikön katsaus 5 Sosiaali- ja terveysvirasto 23-40 virastopäällikön

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Toimintakertomus 2006 SISÄLLYS Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 3 Kuntayhtymän toiminta 5 Kehittämistoiminta 5 Tutkimustoiminta 7 Opetustoiminta 7 Kuntayhtymän talous

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014

Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Osavuosikatsaus tammi-huhtikuu 2014 Sisällysluettelo TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS... 3 TOIMINNAN KATSAUS... 4 TALOUSKATSAUS 1.1. 30.4.2014... 5 HENKILÖSTÖKATSAUS 1.1. - 30.4.2014... 9 MEDISIININEN TULOSALUE...

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Vuosikertomus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri 12 Vuosikertomus 12 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Sisällysluettelo I Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 4 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRI TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2008 Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin Siivouspalvelut järjesti alueellisen koulutuspäivän terveys- ja sosiaalihuollon laitoksissa työskentelevälle

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/2012 0 Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä OSAVUOSIKATSAUS 3/ Yhtymähallitus 22.11. 226 Yhtymävaltuusto 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus

Lisätiedot

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI

TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN RAPORTTI 1.1. - 30.6.2015 SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 2-20 Sosiaali- ja terveystoimi 21-36 Sivistystoimi 37-48 Ympäristövirasto 49 68 Vahinkotilasto 69-70 Naantalin Energia Oy

Lisätiedot

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2009 Sisällysluettelo Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus...3 Strategiset valinnat ja näkökulmat sairaanhoitopiiritasolla...5 Henkilöstö...11

Lisätiedot

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Tilinpäätöskertomus 2011

Tilinpäätöskertomus 2011 Tilinpäätöskertomus 2011 Hallitus hyväksynyt 19.3.2012 Valtuusto hyväksynyt 28.5.2012 Sisältö KATSAUS VUOTEEN 2011... 4 KUNTAYHTYMÄHALLINTO / SAMKOMMUNENS FÖRVALTNING... 5 Valtuusto / Fullmäktige... 5

Lisätiedot

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013

Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu 2013 0 Osavuosikatsaus tammi-kesäkuu Yhtymähallitus 17.9. 161 Yhtymävaltuusto 24.9. 27 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion

Lisätiedot

SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTIT 2012

SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTIT 2012 Maakuntahallitus 10.9.2012/Liite 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ SISÄISEN VALVONNAN VÄLIRAPORTIT 2012 Tilivelvollisten raportit sisäisen valvonnan toteutuksesta Suunnittelu ja kehittäminen 2 Yhteiset palvelut

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014

TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2013 Hallituksen esitys valtuustolle 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014

Kouvolan kaupunki. Osavuosikatsaus Tammi elokuu 2014 Kouvolan kaupunki Osavuosikatsaus Tammi elokuu Sisällysluettelo 1 Toimintaympäristö... 1 2 Talouden kehitys... 2 2.1 Yleistä... 2 2.2 Tuloslaskelma ja vuoden tilinpäätösennuste... 3 2.3 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

Toimintaympäristö suunnitelmakaudella 2015 2017... 3. Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä vv. 2015 2017...

Toimintaympäristö suunnitelmakaudella 2015 2017... 3. Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä vv. 2015 2017... 22.1.2015 2 (80) Sisällysluettelo Toimintaympäristö suunnitelmakaudella 2015 2017... 3 Kuntien ja terveyskeskusten esitykset toiminnan kehittämisestä vv. 2015 2017... 4 Keskeisimmät toiminnan muutokset...

Lisätiedot

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ TOIMINTAKERTOMUS 2013 1 1 SISÄLTÖ KUNTAYHTYMÄN ALUE... 2 FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON... KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIO... 3 YHTYMÄJOHTAJAN KATSAUS... 4 YHTYMÄHALLITUKSEN

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO Sivu

SISÄLLYSLUETTELO Sivu TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 Hallituksen esitys valtuustolle 9.6.2015 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. TOIMINTAKERTOMUS 1 Sairaanhoitopiirin johtajan katsaus 1 Sairaanhoitotoiminnan kehitys 3

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 01/2015 0. Osavuosikatsaus 01/2015. ajalta 1.1.-30.4.2015 Osavuosikatsaus 01/ 0 Osavuosikatsaus 01/ ajalta 1.1.-30.4. Kunnanhallitus 8.6. Kunnanvaltuusto 15.6. 1 Osavuosikatsaus 01/ Sisällysluettelo 1. Mäntsälän kunnan väestön kehitys... 2 2. Mäntsälän työllisyys...

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI HYKS-sairaanhoitoalue HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN VUODEN 2015 KÄYTTÖSUUNNITELMAT 2 HYKS-SAIRAANHOITOALUEEN TULOSYKSIKÖIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMAT VUODEL-

Lisätiedot

PERUSTERVEYDENHUOLLON JA VANHUSTEN LAI- TOSHOIDON LIIKELAITOS KYSTERI. Tilinpäätös 2014. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

PERUSTERVEYDENHUOLLON JA VANHUSTEN LAI- TOSHOIDON LIIKELAITOS KYSTERI. Tilinpäätös 2014. Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri PERUSTERVEYDENHUOLLON JA VANHUSTEN LAI- TOSHOIDON LIIKELAITOS KYSTERI Tilinpäätös 2014 Tilinpäätös Numero 2 (31) Sisällys SISÄLTÖ 1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1 Toimitusjohtajan katsaus toiminnan ja talouden

Lisätiedot