Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kestävän kehityksen Toimenpideohjelma 2010-2014"

Transkriptio

1 Kestävän kehityksen Timenpidehjelma Kuva: Arkkitehtitimist Harri Hagan

2 Sisältö JOHDANTO... 2 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET... 3 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI... 5 HANKINNAT... 6 RAKENNUTTAMINEN JA PERUSKORJAUS... 7 Energiatehkas lähiökrjaaminen (ENTELKOR)... 8 KIINTEISTÖNHOITO... 9 Kiinteistöhult ja ulkalueiden hit... 9 Puhtaanapit Jätehult SEURANTA JA VASTUUT LÄHTEET

3 JOHDANTO Sumen kestävän kehityksen timikunta määrittelee kestävän kehityksen maanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaksi kehitykseksi, jnka päämääränä n turvata nykyisille ja tuleville sukuplville hyvät elämisen mahdllisuudet. Perusehtna n bilgisen mnimutisuuden ja eksysteemien timivuuden säilyttäminen sekä ihmisen taludellisen ja aineellisen timinnan speuttaminen pitkällä aikavälillä lunnn kestkykyyn. Kestävä kehitys vidaan määritellä klmeen ulttuvuuteen ssiaaliseen, eklgiseen ja taludelliseen kestävyyteen. Kestävä kehitys käsitteenä n jatkuva prsessi, jka perustuu aina ihmisten sen hetkiseen tietämykseen, asenteisiin ja miin pittuihin arvihin. Jkaisen meistä n mietittävä elintapjamme ja sitä, miten vimme jkainen henkilökhtaisella timinnallamme vaikuttaa vähentävästi energiankulutukseen ja ympäristön kurmittamiseen. Meidän n pittava arvstamaan uusia asiita ja mukauduttava uuden teknlgian ja tapjen tumiin haasteisiin jkapäiväisessä elämässämme. 2 Kestävän kehityksen edistämiseksi ja tavitteita asetettaessa, n tärkeää ensin tunnistaa ja määritellä timinnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset. Kiinteistöjen ja niiden asukkaiden timinnasta aiheutuu mnenlaisia ympäristövaikutuksia, niin välillisiä kuin välittömiä. Lainsäädäntö ja viranmaishjeistus edellyttävät kiinteistöjen mistajilta jatkuvasti enemmän ympäristön huminttamista kaikessa timinnassaan. Tämä asettaa myös Kiinteistö Oy Kummatille vastuuta yhteisen ympäristömme hyvinvinnin turvaamisesta ja kulttuurillisen perinnön säilyttämisestä myös seuraaville sukuplville. Kestävän kehityksen timenpidehjelman tavitteena n saada aikaan pitkäjänteinen ja kknaisvaltainen timintamalli Kiinteistö Oy Kummatin käytössä levista timenpiteistä. Kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristömyönteiset käytännön timenpiteet vat jkapäiväistä timintaamme peruskrjauksissa, rakennuttamisessa ja kiinteistöjen ylläpidssa.

4 TOIMENPIDEOHJELMAN PERIAATTEET n Raahen kaupungin alueella huneistn vukraus timintaa harjittava sakeyhtiö, jlla n nin 1100 vukrahuneista eri pulilla Raahen kaupunkia. Yritys hulehtii asuntjen vukraukseen, hultn ja isännöintiin liittyvistä asiista. Tänään yrityksen suurena haasteena n saattaa kerrstalasunnt vastaamaan kunnltaan nykyajan vaatimuksia ja kysynnän tarvetta. Kiinteistö Oy Kummatin strategian tavitteena n turvata kysyntää vastaavasti khtuuhintaisten asuntjen saatavuus ja laadukkaan asuntkannan ylläpitäminen. 3 Tavitteet : Viihtyisät ja turvalliset asuinalueet Peruskrjausten yhteydessä rakennukset krjataan matalaenergia taliksi ja varustetaan malla energiatutannlla (aurink ja tuulivima). Huneistjen hyvä laatutas ja esteettömyys peruskrjauksissa Humiidaan ikääntyvä väestö, vammaiset ja muut erityisryhmät Väestömäärän ja asuntrakentamisen muutkset Kummatin alueen kehittäminen Asuntrahitusjärjestelmien muutkset Kestävä kehitys ja lunnnläheisyys Maa- ja asuntplitiikka Raahen vetvimaisuuden lisääminen Yrityksen peratiivista ydinsaamista n kiinteistöjen laadukas hit ja ylläpit, tehkas ja saava vukraustiminta, ajankhtaisten tietjen/raprttien tuttaminen jhdn työkaluksi tulevaisuuden ennakintia ja varautumista varten. Jhdn yksi tärkeimpiä ydinsaamisia n taluden hallinnan sekä rahituksen tuntemus ja suunnittelu. Kaikessa ydinsaamista tukevissa timinnissa yksi suurimpia haasteita n tulevaisuuden tarpeisiin varautuminen mm. autmatisituva kiinteistötekniikka, vaihtehtiset energialähteet, kestävän kehityksen humiiminen kaikessa timinnassa, innvatiivisuus, kansainvälistyvä asiakaskunta ja tiettekniikan/hjelmien tumien mahdllisuuksien käyttäminen.

5 Kiinteistö Oy Kummatin yhteiset timintaperiaatteet: nudatamme vimassa levaa lainsäädäntöä situtunut ja ammattitaitinen henkilökunta turvalliset, esteettömät ja viihtyisät kiinteistöt kestävän kehityksen periaatteiden humiiminen jhtamisessa, suunnittelussa ja yksiköiden käytännön timinnassa innvatiivisuus jhtamisessa ja suunnittelussa 4 jatkuva suunnittelutyö kiinteistöjen ympäristöä kurmittavien tekijöiden pistamiseksi ja vähentämiseksi taludellisen ulttuvuuden tteutuminen kaikessa timinnassa, jka ei pitkällä aikavälillä perustu velkaantumiseen rakennuttamisessa ja peruskrjauksien suunnittelussa energiatehkkuus ja rakennusmateriaalien tehkas kierrätys arviimme ja seuraamme yrityksen kestävän kehityksen periaatteiden tteuttamista vusittain edellytämme yhteistyökumppaneidemme nudattavan kestävän kehityksen periaatteita sveltuvin sin

6 HENKILÖSTÖN TYÖHYVINVOINTI Ssiaalinen kestävyys krstaa ihmisten hyvinvintia sekä kaikkea, mikä liittyy ihmisten ssiaaliseen elämään. haluaa tarjta malla henkilökunnalleen viihtyisän ja turvallisen työpaikan, jssa työntekijöillä n mahdllisuus kehittää ja suunnitella maa työtään ja sallistua näin malta saltaan man työpaikan työhyvinvinnin parantamiseen ja kehittämiseen. Henkilöstö laati 2009 yhteistyössä Hyvän työyhteisön ainekset taulun, jnka tavitteena n situttaa kk henkilökunta timimaan yhteisten pelisääntöjen ja timintatapjen mukaan. Yrityksen työsujelutimikunta laatii vusittain timintasuunnitelman, jnka yhtenä tavitteena n määritellä keint, jilla parannetaan henkilöstön hyvinvintia ja jaksamista. 5 Käytännön timenpiteet: yksiköiden väliset kehittämispalaverit yksikköpalaverit 1 krt./kk kehittämiskeskustelut vusittain kk henkilöstölle työilmapiirikartitus 1-2 vuden välein työnantajan tarjama uimahalli/kuntsali käynnit 1 krt./kk työnantajan tarjama hiernta 1 krt./kk timistn yhteydessä levan kuntsalin käyttö henkilökunnalle ja perheenjäsenille siivuspulen henkilöstön fysiterapeutin hjaamaa liikuntaa 5 krt./v työterveyshulln hjaamaa liikuntaa henkilöstölle Kiinteistö Oy Kummatin virkistyspaikka Virpiperällä kk henkilöstön käytössä varauksien mukaan. Työturvallisuuteen, työterveyteen ja työkykyyn liittyvät tekijät tetaan humin työtilja suunniteltaessa ja uudistaessa, hankittaessa työvälineitä ja kalusteita sekä muissa työlihin vaikuttavissa muutstilanteissa. Yhtiön laatujärjestelmää suunniteltaessa humiidaan myös työturvallisuuteen, työterveyteen ja työkykyyn liittyvät satekijät.

7 HANKINNAT Eklgisesti kestävässä yhteiskunnassa energiaa käytetään säästäen ja mahdllisuuksien mukaan hyödynnetään uusia energiamutja. Päästöjä ja jätteitä tutetaan mahdllisimman vähän ja käytetään mieluimmin uusiutuvia kuin ehtyviä lunnnvarja. Julkisissa hankinnissa tehtävillä valinnilla n merkittävä vaikutus tutteiden ja palveluiden aiheuttamaan elinkaaren aikaiseen energiakulutukseen, päästöihin ja näin energiakustannuksiin. Energiatehkkuus n tärkeä hankintakriteeri hinnan ja muiden perusteiden rinnalla. Energiatehkkaiden hankintjen tteuttaminen vaatii jhdn tukea ja situtumista. Ensimmäinen askel energiatehkkaiden hankintjen tteutumiseen n jhdn päätös ttaa energiatehkkuus humin aina kun se n mahdllista ja kustannustehkasta. humi hankintja tehtäessä välittömät ja välilliset ympäristövaikutukset. Isimmat hankintapäätöksemme vat myös julkisia, jllin kaikilla halukkailla n mahdllisuus seurata ympäristönäkökulmiemme tteutumista. 6 Käytännön timenpiteet: timimme hankintja tehtäessä vimassa levien lakien ja asetusten mukaan selvitämme hankintjen tarpeellisuuden ja phdimme löytyykö vaihtehtisia keinja humiimme hankittavien sähkölaitteiden energiankulutuksen, ikean sijittelun ja hult- ja ylläpittiminnt työkneita ja laitteita hankittaessa humiimme tarpeen, elinkaaren, kestävyyden, hulln saatavuuden ja lutettavuuden jht timii peruskrjauksia suunniteltaessa innvatiivisesti ja humi uusien energiamutjen käyttööntn helppuden tulevaisuuden kiinteistöissä (aurink, tuuli) timimme mahdllisuuksien mukaan energiatehkkaasti ja humiimme tehkkaan rakennustarvikkeiden kierrätyksen peruskrjauksia tehtäessä pyrimme mahdllisuuksien mukaan tukemaan paikallisia palveluntarjajia Kiinteistöjen lämmityksen lisäksi valaistus, ajneuvjen käyttö ja erilaiset sähkö/timistkneet kuluttavat humattavasti energiaa. Kiinteistö Oy Kummatin käytössä levat ATK ja muut timistlaitteet vastaavat Energy Star tasn mukaisia energiatehkkuusvaatimuksia. Tietteknisten laitteiden hankintja tehtäessä kiinnitämme humita elinkaariajatteluun ja ympäristöystävällisyyteen. Kiinteistöiden valaistukseen käytämme pääsääntöisesti led-

8 valaisimia ja listeputkia. Hehkulamppujen käyttö kiinteistöiden valaistukseen vähenee uusien EU-määräyksien myötä kk ajan. Ajneuvhankinnat ptimimme käytön mukaan ja pyrimme välttämään tarpeettmia matkja ja kuljetuksia. Tulevaisuudessa ajneuvja hankittaessa tamme humin myös sähkö/hybridi autjen mahdllisuuden. RAKENNUTTAMINEN JA PERUSKORJAUS 7 Rakentaminen ja kiinteistöjen peruskrjaukset vat avainasemassa ilmastnmuutksen trjunnassa. Kestävä kehitys ei sisällä ajatusta vastustaa kaikkea uudisrakentamista, mutta usein rakennuskannan purkamisen sijasta krjaaminen kannattaa. Samalla säästetään rakennusperintöä tuleville sukuplville. Uudisrakentamisessakin eklginen rakentaminen n yleistymässä ja uusia rakenteita kehitetään. Tänään yksi ympäristöä tukevista trendeistä n tilatehkkuuden tavittelu. Nykyisin kiinteistöiden mistajien tuleekin miettiä tarkkaan peruskrjauksia tehtäessä tulevaisuuden kysyntää ja sitä, minkälaisia ja kkisia tilja n järkevä tehdä ja näin saadaan tilat tehkkaaseen käyttöön ja samalla ympäristöä vähemmän kurmittaviksi (T. Lehtnen, T. Ventvuri, A. Tumela & A. Salnen & O. Kskist s. 19.) Rakennuttaminen ja kiinteistöjen peruskrjaukset vaativat aina investinteja ja ympäristö ystävällisyys ja uusien teknlgiiden käyttömahdllisuuksien luminen peruskrjattuihin khteisiin kannattaa, kska pitkällä aikavälillä kiinteistöjen arvn ja käyttöasteen nähdään kasvavan. Vastaavasti js tarkastellaan investintien jälkeisiä ylläpitkuluja, merkittäviksi nusevat lämpö, sähkö ja vesi. Energiatehkkailla alku- ja peruskrjausinvestinneilla pystytään vaikuttamaan ympäristökurmitukseen ja näin pudttamaan ylläpitkuluja. Lisäksi tulevaisuudessa tiukentuvat ympäristömääräykset tuvat pienempiä muutspaineita tämän päivän eklgisesti rakentavalle (T. Lehtnen, T. Ventvuri, A. Tumela & A. Salnen & O. Kskist s ) Kiinteistö Oy Kummatissa n käynnissä vimakas peruskrjaus vlyymi. Vusien aikana n alitettu Kummatin alueen kehittäminen. Käyttöasteprjektin ensimmäinen vaihe valmistui 2008, jllin peruskrjattiin Kummattiin klme kerrstala. Tinen ja klmas vaihe käynnistettiin syyskuussa 2009, jka kskee neljän kerrstaln peruskrjausta ja muutstöitä Kummatissa. Vusien aikana tteutetaan peruskrjaushanke npeutetussa aikataulussa. Hankkeen 2. ja 3. vaihe valmistuu vunna 2010, Jusikatu 6 vunna 2012 ja Jusikatu 4 vunna Kaikki edellä mainitut rakennukset valmistuvat matalaenergia rakennuksiksi ja varustetaan aurink-ja tuulivimalla sekä hulevesien keräysjärjestelmällä, näin tullaan saavuttamaan alueella 50 % energia säästöt.

9 Energiatehkas lähiökrjaaminen (ENTELKOR) Arkkitehti Harri Hagan timii Kiinteistö Oy Kummatin peruskrjaushankkeiden pääsuunnittelijana. Kummatin peruskrjauskhteiden vaiheet 2. ja 3. vat mukana ENTELKORhankkeessa, jnka vastuullisena jhtajana timii Harri Hagan. Hanke tteutetaan TTY:n Rakennetun ympäristön tiedekunnan Arkkitehtuurin laitksella yhteistyössä Rakennustekniikan laitksen kanssa (Ympäristöministeriön lähiöhjelma s.1.) ENTELKOR-hankkeessa kehitetään innvatiivisia ratkaisuja sumalaisten lähiöiden energiatehkkaaseen rakentamiseen. Krjaus- ja täydennysrakentamisen, uusien asunttyyppien sekä uusien teknlgiiden vaikutusta arkkitehtuuriin, lähiöiden ilmeeseen ja energiakulutukseen, jita tutkitaan ja seurataan mm. Raahen kerakentamiskhteissa (2. ja 3. vaihe). ENTELKOR-hankkeessa selvitetään: 8 millaisilla rakennusteknisillä timilla lemassa levien asuinrakennusten energiatehkkuustavitteet vidaan saavuttaa; millaista n lähiöiden energiatehkas täydennysrakentaminen rakennusteknisesti, sekä asemakaava- ja krttelisuunnitelmataslla; erityistä humita kiinnitetään alueen arkkitehtuuriin, viihtyisyyteen sekä pysäköintiratkaisuihin; kuinka energiatehkas krjaus- ja täydennysrakentaminen, jhn kuuluu uusien teknlgiiden sveltaminen, n ratkaistavissa arkkitehtnisesti tyydyttävällä tavalla; millainen n eklginen estetiikka tässä tapauksessa; kuinka lemassa levat asunnt n krjattavissa niin, että lähiöiden asunttyplgiaa saadaan laajennettua vastaavaan nykyisiä tarpeita, elinkaariasumisen periaatteita, sekä muuttuvia elämäntapja (maahanmuuttajat, ikääntyminen, yksineläjät ja muut väestörakenteen muutkset); kuinka erityisesti energiatehkkuuden tavitteissa tdella nnistutaan; seurantatutkimuksessa mitataan Raahen kerakennuskhteen a) tämänhetkisen tilanteen, b) suunnitelmien ja c) tteutuneen lähiökrjauksen energiatehkkuus. millaista elinkaarikustannusten laskentamallia energiatehkkaassa lähiökrjaamisessa vidaan sveltaa, ja millaisia kriteerejä tästä n jhdettavissa rakennushankkeiden päätöksentekn sekä asunt-sakeyhtiöille että vukratalyhtiöille. Energiatehkkuuden lisäksi hankkeen läpikäyvinä teemina vat saavutettavuus ja esteettömyys, jtka tässä yhteydessä tarkittavat lähiöiden sveltumista kaikille ikä- ja ihmisryhmille mukaan lukien liikuntaesteiset ja autttmat taludet (Ympäristöministeriön lähiöhjelma s. 2-3.)

10 Kiinteistö Oy Kummatin peruskrjauksien pyrkimyksenä n vastata tulevaisuuden kysyntään ja nykyiset hankkeet nkin suunniteltu vastaamaan 40 vuden kuluttua vallitseviin lsuhteisiin. Suurimpana haasteena n saada valtin ja kuntien edustajat ymmärtämään, että rajituksilla ei päästä tähän päämäärää. Yrityksen investinnit vaativat myös lisärahitusta ja yritys pystyy sijittamaan suuriin investinteihin myös maa päämaa. Yrityksen tavitteena n tasainen taludellinen kasvu, jka ei perustu velkaantumiseen tai lunnnvarjen hävittämiseen. Rakentamisessa ja peruskrjauksissa n tettu humin tehkas rakennusmateriaalien kierrätys ja kaikki rakennusmateriaali pyritäänkin tehkkaasti uusikäyttämään. 9 KIINTEISTÖNHOITO Kiinteistönhit määritellään kiinteistön ylläpitn kuuluvaksi säännölliseksi timinnaksi ja n sa kiinteistön ylläpita. Kiinteistönhita vat muun muassa kiinteistön teknisten järjestelmien hit, kiinteistönhult, ulkalueiden hit ja puhtaanapit. Kiinteistönhult n Kiinteistö Oy Kummatin ydinsaamista ja kestävää kehitystä ajatellen tärkeimmistä painpiste alueista. Kiinteistöhult ja ulkalueiden hit Hyvin ja laadukkaasti hidetut kiinteistöt saavat ihmiset viihtymään ja tekevät asumisesta turvallista. Hyväkuntinen kiinteistö n myös ympäristöystävällinen ja pitkällä aikavälillä edullinen. Ennaltaehkäisevillä hulttimilla pidetään kiinteistöt kunnssa kk elinkaaren ajan ja kiinteistöjen hidn merkitys ympäristövaikutusten ja kestävän kehityksen kannalta n ensisijaisen tärkeää. Tiukentuvat energian käytön säästötavitteet ja ympäristövaatimukset mudstavat yhden keskeisimmistä kiinteistöhulln sa-alueista. Timivalla ja ikein hjatulla taltekniikalla n merkittävä vaikutus kiinteistöjen energiankäyttöön ja sisäilmalsuhteisiin. Ympäristöystävällisten materiaalien, aineiden ja menetelmien käyttö rakennusten ja ulkalueiden kunnssapidssa edistää malta saltaan kestävää kehitystä. Kestävää kehitystä ajatellen kiinteistöhulln keskeisimpiä alueita n ilmanvaiht- ja lämmitysjärjestelmien säädöt, hult ja ptiminti, kiinteistöjärjestelmien sähkönkulutuksen säätö/ptiminti sekä vesi- ja viemärijhtjen ja kalusteiden säätö ja hult. Kiinteistö Oy Kummatin kiinteistöjen käytössä ja ylläpidssa keskeistä n suunnitelmallisuus, taltekniikan ikean käytön ja timinnan varmistus sekä ptimiminen, ikeiden ylläpitmenetelmien ikea aikainen sveltaminen käytäntöön sekä ylläpidn ja energiakustannusten aktiivinen seuranta. Lisäksi palvelututtajien valinnissa paintamme ympäristöasiita ja tekijöitä, jtka vaikuttavat ympäristön hyvinvintiin.

11 Käytännön timenpiteet: timimme vimassa levien lakien ja asetusten mukaan pastamme ja neuvmme asukkaitamme mm. jätteiden lajittelussa ja energian säästö asiissa kiinteistöjen elinkaari ajattelun sveltaminen päivittäisessä timinnassa materiaalien, energian ja veden vastuullinen ja järkevä käyttö ja seuranta nykyaikaisen tekniikan käyttö kiinteistöjen ylläpidssa energian kulutuksen vähentämiseksi ja päästöjen rajittamiseksi (sähköinen hultkirja) 10 asuinympäristön viihtyisyydestä, siisteydestä ja eettisyydestä hulehtiminen kestävän kehityksen periaatteiden mukaan asukkaiden arvjen ja asenteiden muuttaminen tiedttamisella ja pastamisella kestävän kehityksen periaatteiden mukaan lutettavuus, täsmällisyys, rehellisyys ja ammattitaitinen kiinteistöhulln henkilökunta eettisesti ja eklgisesti tutetut palvelut ja tutteet

12 Puhtaanapit Siivusalalla tutteiden kehittäjien, valmistajien sekä käyttäjien tulee lla tietisia ympäristö asiista. Taludellisuus ja kestävä kehitys kulkevat käsi kädessä. Uusien teknlgiiden, tutteiden ja välineiden käyttööntt ja työn suunnittelu vat merkinneet entistä taludellisempaa ja ympäristöystävällisempää kiinteistöjen hita. Erilaisten kneiden, kuten lattianhitkneiden tai märkäpyyhintäkneiden, ja siivusvälineiden käytössä ja puhdistamisessa käytetään energiaa ja vettä. Siksi jkapäiväisessä kiinteistöjen puhtaanapidssa n ensisijaisen tärkeää humiida materiaalien, energian ja veden kulutuksen järkevä ja vastuullinen käyttö. Lisäksi siivus synnyttää liikennettä esimerkiksi vukrattavien vimattjen kuljettamisesta pesulaan ja takaisin, työkhteiden välillä tai välineiden kuljetuksissa. Siivuksella vidaan myös vaikuttaa rakennuksen ja rakenteiden käyttöikään sekä sisäilman laatuun. 11 Siivuksessa käytettävien kemikaalien ympäristövaikutuksia tarkasteltaessa humi kiinnittyy lähinnä niiden kstumukseen ja siihen, sisältävätkö aineet lunnssa hajamattmia tai lunnlle myrkyllisiä ainessia. Siivuskemikaalit vat tyypillisesti myrkyllisiä ja hitaasti hajavia ja niistä vi myös vapautua raskasmetalleja tai ne saattavat aiheuttaa rehevöitymistä vesistöissä. Nykyisin siivusaineiden kehittäjät ja valmistajat humiivat tutteita suunniteltaessa ympäristö ystävälliset näkökulmat ja siksi erilaisten ympäristöystävällisten tutemerkkien valitseminen jkapäiväiseen puhtaanapitn n tärkeä sa kestävän kehityksen tukemista. Käytännön timenpiteet: työntekijäkhtaiset viikktyösuunnitelmat (taludellisuus ja tehkkuus) tilissa käytettävät käsipyyhe- ja wc-paperit n valittu ympäristöystävällisyyttä humiiden timimme vimassa levien lakien ja asetusten mukaan edellytämme yhteistyökumppaneidemme nudattavan kestävän kehityksen periaatteita sveltuvin sin vedenkulutuksen ja energian käytön seuranta, vähentäminen ja humiiminen jkapäiväisessä työssä ikeiden työmenetelmien ja välineiden valinta työkhteen mukaan siivustarvikkeiden (esim. jätesäkit, rskapussit) uusikäyttäminen tai käytön vähentäminen mahdllisuuksien mukaan jätteiden ikeappiminen ja tehkas kierrättäminen, sekä asukkaiden pastaminen ikeaan jätteiden lajitteluun

13 Siivustutteita hankittaessa kiinnitetään humita elinkaariajatteluun hankitaan vain välttämättömiä tutteita ympäristöä vähiten kurmittavia tutteita humiidaan tutteen elinkaari (valmistus->jäte) tutteiden kuljetus ja käyttökhde pakkausmateriaalit, kierrätys ja hävittäminen käyttö ja pitkäikäisyys (vältetään kertakäyttöisiä tutteita) 12 Jätehult Kiinteistöjen käyttö ja ylläpit tuttavat mnenlaisia ympäristövaikutuksia kuten esim. jätteitä. Jätteet aiheuttavat haittaa ympäristölle ja niistä aiheutuvat seuraukset vivat khdistua ilmaan, vesiin tai maaperään. Ehkä selkein jätehultn liittyvä ympäristönäkökhta kaatpaikille kertyvien jätteiden hella n jätteiden kuljetus syntypaikalta lajitteluun, kierrätykseen tai lppukäsittelyyn. Kuljetuksesta aiheutuu tavanmaiset liikenteen ympäristövaikutukset, jtka vat päästöt ilmakehään, pöly, melu ja raaka-aineiden kulutus. Jätehulttiljen siivuksen vaikutukset vat vastaavat kuin siivuksella yleensäkin, minkä lisäksi ne saattavat mudstaa ympäristöriskin kiinteistön alueelle. Vuden 2010 aikana valmisteilla leva uusi jätelaki tu mukanaan myös uusia haasteita kiinteistöjen jätehultn. Mahdlliset vaikutukset selviävät vasta jätelain valmistumisen myötä kevään 2010 aikana. Keväällä 2010 alitetaan myös Oulun uuden jätteenplttlaitksen rakentaminen. Käytännön timenpiteet: timimme vimassa levien jätelain ja asetusten mukaan Kiinteistö Oy Kummatin timistlla syntyvät jätteet lajitellaan j työpisteissä lajitteluvaunuihin, jista työntekijät hulehtivat niiden tyhjennykset ikeisiin lajittelukaappeihin. jätteiden syntyä ehkäistään ja terveydelle ja ympäristölle aiheutuvaa kurmitusta pyritään trjumaan jätteiden lajittelu ja kierrätys järjestetään siten, että uusikäyttö ja jatk hyödyntäminen vidaan tteuttaa (lajittelu astiat) hulehditaan erityisen hyvin haitallisten ja ngelmajätteiden hävittämisestä (esim. akut, kemikaalit)

14 jätteiden lajittelun ja kierrättämisen tehstaminen ja asukkaiden pastaminen/neuvminen jäteasiissa jätepalvelut tutetaan laadukkaasti ja niitä kehitetään jatkuvasti yhteistyökumppaneiden kanssa (lajittelun tehstaminen, kierrätys, jäteastiat ja sijainti) uusien teknlgiiden käyttööntt mahdllisuuksien mukaan SEURANTA JA VASTUUT 13 Kestävä kehitys n jatkuvasti muuttuvaa timintaa yhteisen hyvinvintimme ja elinlsuhteiden parantamiseksi. seuraa jkapäiväisessä timinnassaan tämän timenpidehjelman tteutumista ja miettii yhdessä henkilöstön kanssa keinja vielä tehkkaampaan ympäristön ja energian kulutuksen säästöihin. Yksiköiden esimiehet ja työnjht valv ja arvii timenpiteiden nudattamista. Lisäksi vusittain timenpidehje päivitetään vastaamaan sen hetkistä tilannetta.

15 LÄHTEET Energiatehkas lähiökrjaaminen (ENTELKOR) s Teksessa. Ympäristöministeriön lähiöhjelma ENTELKOR ja EVAKO-HANKKEIDEN YHTEISEN OHJAUSRYHMÄN 1. KOKOUS. Kkuskutsu T. Lehtnen, T. Ventvuri, A. Tumela & A. Salnen & O. Kskist Ympäristölähtöisellä kiinteistöliiketiminnalla khti taludellisia hyötyjä s Teksessa S. Junnila (tim.) Rakentamisen energiatulevaisuus. Helsinki: Sitran raprtteja

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA

LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA LÄÄKEHOITOSUUNNITELMA VARHAISKASVATUKSESSA Kangasalan varhaiskasvatus tarjaa lapsen ja perheen tarvitsemat varhaiskasvatuspalvelut perheen tilanteen ja tarpeen mukaisesti; kkpäivähita, sapäivähita, perhepäivähita,

Lisätiedot

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje

Maahantuojat: omavalvontasuunnitelman ja sen toteutumisen tarkastuslomakkeen käyttöohje Esittelijä Nurttila Annika Sivu/sivut 1 / 6 Maahantujat: mavalvntasuunnitelman ja sen tteutumisen tarkastuslmakkeen käyttöhje Tarkastuksen tavitteena n selvittää, nk maahantujalla mavalvntasuunnitelmassaan

Lisätiedot

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely

CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS. 1. Hallituksen tehtävien ja toiminnan perusta. 2. Hallituksen kokoonpano ja valintamenettely CAVERION OYJ:N HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS 1. Hallituksen tehtävien ja timinnan perusta Hallituksen tehtävät ja timintaperiaatteet perustuvat Sumen lainsäädäntöön, erityisesti sakeyhtiölakiin ja arvpaperimarkkinalakiin

Lisätiedot

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Uniapneaoireyhtymää sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Uniapneaireyhtymää sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI

SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI SPL TAMPEREEN PIIRI: SEURATUTOROINTI Tampellan esplanadi 6, 33100 Tampere, puh. 010 841 1880, fax 010 841 1888, www.pallliitt.fi/tampere Jaettu vastuu auttaa yhteisöä kehittymään Ihmisyhteisöt rakentuvat

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän loppuraportti Phjis-Phjanmaan sairaanhitpiirin ja Oulun kaupungin tukipalveluiden yhteistyöryhmän lppuraprtti 7.1.2010 Sisällysluettel 2(7) 1. Työryhmän timeksiant... 3 2. Yhteistyömahdllisuudet... 4 2.1. Tila-asiat

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa

REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Toimintamalli muutostilanteessa Rekisterinpitäjän muutkset 1(7) REKISTERINPITÄJÄN MUUTOKSET: Timintamalli muutstilanteessa Ptilasasiakirjan rekisterinpitäjä: alkutilanne Tiet ptilaan hidssa syntyvien asiakirjjen rekisterinpitäjästä tallennetaan

Lisätiedot

Suomi 100 -tukiohjelma

Suomi 100 -tukiohjelma Sumi 100 -tukihjelma 1. Tavitteet Sumen valtillisen itsenäisyyden satavutisjuhlavutta vietetään vunna 2017. Valtineuvstn kanslian asettama Sumi 100 -hanke vastaa juhlavuden hjelman rakentamisesta. Ohjelman

Lisätiedot

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit

Muistisairauksia sairastavien aikuisten sopeutumisvalmennuskurssit, parikurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Muistisairauksia sairastavien aikuisten speutumisvalmennuskurssit, parikurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital speutumisvalmennuskurssi,

Lisätiedot

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016

1. Yleistä. Tavoitteet vuodelle 2016 Timintasuunnitelma 2016 1. Yleistä JyväsRiihi ry n vunna 2000 perustettu maaseudun kehittämisyhdistys eli Leader-ryhmä. Yhdistys aktivi alueen timijita maehtiseen kehittämiseen ja yhteistyöhön. Timinnan

Lisätiedot

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti

KR-Tukefin 2011-2012 Korjausrakentamiseen uusia toimintamalleja ARA ja TEKES. Loppuraportti KR-Tukefin 2011-2012 Krjausrakentamiseen uusia timintamalleja ARA ja TEKES Lppuraprtti Sisältö Tiivistelmä sivu 1. KR-Tukefin tuttavuushanke 3 1.1. KR-Tukefin- hanke ja sen tavitteet 3 1.2. Hankkeen eteneminen

Lisätiedot

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010

YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 YLEISTAVOITTEET 21.12.2010 Kaupunkiseutua (kk rakennemallin aluetta) kskevat yleistavitteet Aluerakenteella vastataan glbalisaatin mukanaan tumiin haasteisiin ja tetaan humin maakunnan asema Itämeren alueella

Lisätiedot

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6)

Vastuullista liiketoimintaa 2015 1 (6) Vastuullista liiketimintaa 2015 1 (6) 2 (6) Vastuullista HYY-liiketimintaa Ylippilaskunta haluaa esimerkillään näyttää, että yritystimintaa vidaan tehdä ssiaalisesti, kulttuurisesti ja ympäristön kannalta

Lisätiedot

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio

Parasta Lapsille ry Rekrytointi- ja perehdytyskansio Rekrytinti- ja perehdytyskansi Kansi n tarkitettu apuvälineeksi erilaisiin tilaisuuksiin, jissa järjestöämme ja timintaamme tehdään tutuksi uusille ihmisille. Ajatuksena n, että jkainen hyödyntää sitä

Lisätiedot

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4

VIHI-Forssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innovaatioiden kehittäminen (2012-2013) Poistotekstiilit 2012, Workshop -ryhmät 1-4 VIHI-Frssan seudun yritysten vihreän kilpailukyvyn ja innvaatiiden kehittäminen (2012-2013) Pisttekstiilit 2012, Wrkshp -ryhmät 1-4 HAMK Frssa 24.5.2012 1. Suljetun tekstiilimateriaalin kierrn kehittäminen

Lisätiedot

2.2.2015. www.ktay.fi

2.2.2015. www.ktay.fi Ssiaali- ja terveysvalikunta Eduskunta Kuntutuksen timialayhdistyksen lausunt hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ssiaali- ja terveydenhulln järjestämisestä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lisätiedot

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008

HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 1(5) HAKUOHJE LIIKUNNALLISEN ILTAPÄIVÄTOIMINNAN KEHITTÄMISAVUSTUKSIA VARTEN LUKUVUODELLE 2007-2008 YLEISTÄ Liikunnallisen iltapäivätiminnan kehittämishankkeiden tukemiseen liittyviä valtinavustuksia jaettaessa

Lisätiedot

4event on perustettu vuonna 2001 tuomaan hyödyllistä ja innostavaa sisältöä työikäiselle väestölle.

4event on perustettu vuonna 2001 tuomaan hyödyllistä ja innostavaa sisältöä työikäiselle väestölle. 4event Matkapas 4event n perustettu vunna 2001 tumaan hyödyllistä ja innstavaa sisältöä työikäiselle väestölle. Tapaamme vusittain yli 40 000 ihmistä palveluissamme. Jkainen khtaaminen n meille mahdllisuus

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan

Lisätiedot

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA

DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA 1 (6) Vivi 1110/230/2013 DNA OY:N LAUSUNTO KUSTANNUSSUUNTAUTUNEEN HINNAN MÄÄRITTELYYN SOVELLETTAVASTA MENETELMÄSTÄ SUOMEN TELEVISIOLÄHETYSPALVELUIDEN MARKKINALLA [Liikesalaisuudet merkitty hakasulkein]

Lisätiedot

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua.

Muistilistan tarkoitus: Valvotaan lain toteutumista sekä tavoitteiden, toimenpiteiden ja koulun tasa-arvotyön seurantamenettelyn laatua. Muistilista tasa-arvtyön laadunvalvntaan Muistilistan tarkitus: Valvtaan lain tteutumista sekä tavitteiden, timenpiteiden ja kulun tasa-arvtyön seurantamenettelyn laatua. Jhdant: Muistilistat timivat usein

Lisätiedot

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta

Aloite toimitusvelvollisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta SÄHKÖKAUPPA ALOITE 1(5) Heinimäki, Leht 19.6.2014 Työ- ja elinkeinministeriö Art Rajala Alite timitusvelvllisen myyjän taseselvitystavan muuttamisesta Energiatellisuus ry ehdttaa muutsta timitusvelvllisen

Lisätiedot

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit

Aspergerin oireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit, osittaiset perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Aspergerin ireyhtymää ja ADHD:ta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit, sittaiset perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA

HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HINKU-HANKKEEN TOIMENPITEIDEN ALOITTAMINEN RAUMALLA HANKKEEN AVULLA EDISTETÄÄN KAUPUNGIN ELINKEINOELÄMÄÄ JA YMPÄRISTÖTAVOITTEITA YRITYSTEN TOIMINTA = YRITYSTEN TOIMINNAN KEHITTÄMINEN Kehittämisen sa-alueet:

Lisätiedot

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin.

Hankkeen tavoitteet voidaan jakaa valvonnan tavoitteisiin ja työsuojeluvalvonnan kehittämisen tavoitteisiin. 1 (6) 22.1.2015 Valtakunnallinen kunta-alan työsujelun valvntahanke vusina 2012-2015 ( Turvallinen, terveellinen ja tuttava kuntatyö 2015 ) HANKESUUNNITELMA Tausta Kuntasektrilla n tapahtunut ja tapahtuu

Lisätiedot

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja

Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja 1 Akaa: Onnistunut työ tekee hyvää -hankkeen työpaja muisti aika 23.11.2015 kl 13-16: kahvit nin kl 14.15-14.30 paikka valtuustsali sallistujat lapsiperhepalveluissa timivat Aiemmin n lähetetty (ja löytyvät

Lisätiedot

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit

Autismia sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Autismia sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, perhekurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Autismia

Lisätiedot

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA

UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA UUSIUTUVA ENERGIA MAANKÄYTÖN NÄKÖKULMASTA HUE HANKE / NASTOLA MIKSI? MITEN? Ilmastnmuuts Tavitteena ilmastnmuutksen hillitseminen, päästöjen alentaminen Energian kulutus EU:n alueella: liikenne 26 %, tellisuus

Lisätiedot

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12

TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 TUKEA LAJILIITTOJEN LASTEN JA NUORTEN URHEILUN KEHITTÄMISTYÖHÖN 2011 12 Lajiliittjen n mahdllista hakea tukea lasten ja nurten urheilun (6-19v) kehittämistyöhön. Nuri Sumi tukee lajiliittjen kehittämistimia

Lisätiedot

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA

MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1 (9) Seutu. ja ympäristötiet VERSIO 8b (Tämä versi n laadittu HSY-asunttimikunnan kkuksen 8.5.2012 perusteella) MAL-AIESOPIMUKSEN SEURANTA 1. Aiespimus Aiespimuslunnksen khdassa X Aiespimuksen seuranta

Lisätiedot

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja

Kuhmoisten kunnan elinkeinoja Kuhmisten kunnan elinkeinja työllisyysstrategia [Tiedstn alatsikk] Visi, tavitteet, keint 0 Visi Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten

Lisätiedot

Aiesopimuksen liikenneosuus

Aiesopimuksen liikenneosuus Lunns 27.5.2015 Turun kaupunkiseudun kuntien ja valtin välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiespimus 2016 2019 Aiespimuksen liikennesuus Mustalla tekstillä hyödynnettävä aiespimusteksti spimuskaudelta

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiantuotannon toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Energiantuotannon toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Energiantutannn timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ENERGIANTUOTANNON TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Energiatehkkuustimenpiteet

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015

Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) Sosiaali- ja terveyslautakunta Sotep/7 28.04.2015 Helsingin kaupunki Esityslista 8/2015 1 (5) 7 Perhekeskuspiltin valmistelutilanne HEL 2015-004845 T 06 00 00 Päätösehdtus Esittelijän perustelut päättää merkitä tiedksi perhekeskuspiltin valmistelun tilanteen.

Lisätiedot

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista.

Yhtiöistä - 11 on varmasti ara-rajoitusten alaisia, - kaksi todennäköisesti ara-rajoitusten alaisia ja - kolme vapaata ara-arajoituksista. 1 LUONNOS 10.6.2008 YHTEENVETOA ASUNTOTOIMINNASTA KY:n lakatessa KY:llä levien asuntjen/talyhtiöiden siirtämistä kskevia vaihtehtja vat lähinnä: - asuntjen siirtäminen KY säätiöön suraan säätiön alaisuuteen

Lisätiedot

Strategisen tutkimuksen neuvoston alustavat, julkista kuulemista varten tuotetut teema-aloitteet (2014)

Strategisen tutkimuksen neuvoston alustavat, julkista kuulemista varten tuotetut teema-aloitteet (2014) 1 (5) Strategisen tutkimuksen neuvstn alustavat, julkista kuulemista varten tutetut teema-alitteet (2014) Jhdant Maailmassa tapahtuu rajuja mullistuksia, jtka vaikuttavat Sumeen, sumalaisiin ja Sumessa

Lisätiedot

Omaishoitajienkuntoutuskurssit

Omaishoitajienkuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Omaishitajienkuntutuskurssit Omaishitajien kuntutuskurssit, Omaishitajien kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän

Lisätiedot

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

VIRIILI KUHMOINEN STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT VIRIILI KUHMOINEN Kuhmisissa n luntaista elinvimaa, tekemistä ja laadukkaita palveluita ihmisille ja yhteisöille. Kuhmisten tunnetusti lunnnkauniissa ympäristössä arki ja vapaa-aika sujuvat sekä yhteydet

Lisätiedot

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT

LOPEN VUOKRATALOT OY LIITE 1 ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT LOPEN VUOKRATALOT OY ISÄNNÖINNIN TEHTÄVÄLUETTELO LIITE 1 1. HALLINNOLLISET TEHTÄVÄT Tarkituksena n hulehtia yhtiön päättävien elinten kanssa tarvittavien päätösten tekemisestä ja tehtyjen päätösten täytäntöönpansta.

Lisätiedot

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja

Tommi Pekanoja Ensihoidon kenttäjohtaja L4 Tmmi Pekanja Ensihidn kenttäjhtaja Mikä L4? Timintaa käynnistellään Erilaisia timintamalleja käytössä valtakunnassa Ensihitasetus Hätäkeskusuudistus Kentän kulutus- ja pätevyysvaatimusten muuttuminen

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 7 27.01.2016. 7 Asianro 201/10.00.02.01/2016 Kupin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 1 (1) 7 Asianr 201/10.00.02.01/2016 Puijnlaaksn etelärinteen tnttien luvutusehdt Kiinteistöjhtaja Jari Kyllönen Maamaisuuden hallintapalvelujen tukipalvelut Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Fibromyalgiaa sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Fibrmyalgiaa sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital

Lisätiedot

Lausuntopyyntökysely

Lausuntopyyntökysely SOSIAALI-JA 1 0 TERVEYSMINISTERIÖ Lausuntpyyntökysely Ohjeet: Sähköisessä kyselylmakkeessa vi liikkua edestakaisin painamalla Edellinen- tai Seuraava - painikkeita. Kyselyssä n mahdllista edetä vastaamatta

Lisätiedot

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS

SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS 1(12) Dnr 114/010/12 SUOMENLINNAN HOITOKUNNAN TYÖJÄRJESTYS Kumaa jhtkunnan 16.11.2010 vahvistaman työjärjestyksen 2(12) Sumenlinnan hitkunnan jhtkunta n Sumenlinnan hitkunnasta 17. helmikuuta 1989 annetun

Lisätiedot

1. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille

1. Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö metsiin perustuville liiketoiminnoille 1. Sumi n kilpailukykyinen timintaympäristö metsiin perustuville liiketiminnille 1.1 Metsäala kasvaa, alan yritykset uudistuvat sekä uusia ja kasvuyrityksiä kehittyy Tavitteet: Mittarit: Lähtötast (2012):

Lisätiedot

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista.

Koulutustilaisuudessa tehtiin kolme ryhmätyötä. Seuraavassa on koonti ryhmätöiden tuloksista. EKOTUKIKITOIMINNAN PERUSKOULUTUS OSA II MAANANTAI 13.2.2012 Kulutustilaisuudessa tehtiin klme ryhmätyötä. Seuraavassa n knti ryhmätöiden tulksista. Alussa phdittiin mitä tulee mieleen kestävästä kuluttamisesta.

Lisätiedot

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta

Suomen vetovoimaisin opiskelijakunta Sumen vetvimaisin piskelijakunta Strategia 2013-2015 1 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. MISSIO JA VISIO... 3 2.1.Missi... 3 2.2.Visi... 4 3. PAINOPISTEET... 4 3.1. Erinmaiset palvelut... 4 3.2. Osaavat ja

Lisätiedot

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta

Valtuutettu Antero Aulakosken valtuustoaloite Fennovoiman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustalite Fennviman hankkeeseen valmistautumisesta Valtuustalite Valtuutettu Anter Aulaksken valtuustkysymys 31.8.2015/Selntek Fennviman hankkeesta ja siihen valmistautumisesta:

Lisätiedot

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ

7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ 39 7. KRIISIT JA SELVIYTYMINEN URHEILIJAN ELÄMÄSSÄ Elämässä tulee vastaan yllättäviä tilanteita ja tapahtumia, tisinaan aivan yllättäenkin ja arvaamattmasti ja ne vievät elämän hetkeksi hämmennyksen ja

Lisätiedot

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas

JFunnel: Käytettävyysohjatun vuorovaikutussuunnittelun prosessiopas Versi 2/2010 JFunnel: Käytettävyyshjatun vurvaikutussuunnittelun prsessipas Kirjittaja n timinut käytettävyysasiantuntijana, - tutkijana ja -kuluttajana 15 vuden ajan. Hän n kehittänyt ja sveltanut käytettävyyssuunnittelun

Lisätiedot

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT

FC HONKA AKATEMIAN ARVOT FC HONKA AKATEMIAN ARVOT JOHDANTO... 3 FC HONKA AKATEMIAN ARVOT... 4 YHTEISÖLLISYYS & YKSILÖ... 5 MEIDÄN SEURA, TOIMIMME YHDESSÄ, VOITAMME YHDESSÄ... 5 YKSILÖN KEHITYS JA YKSILÖN ONNISTUMISET PARANTAVAT

Lisätiedot

PARTION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA

PARTION TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA 3.12.2018 / Saara Nykänen & Rbert Sundman, lunns 16.12.2018 / Snja Miettinen, lunns päivitetty esitykseksi hallituksen päätöksen mukaisesti 26.1.2019 / Partineuvstn järjestäytymiskkuksen käsittely PARTION

Lisätiedot

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1

Kv 3/15. Kn 6/15 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? 37 Liite 1. 98 Liite 1 I MIKSI TEHDÄÄN STRATEGIA? Kn 6/15 98 Liite 1 Kv 3/15 37 Liite 1 1. Edellinen strategia Lähimmäisen yhteisö päättyy vuteen 2015. 2. Seurakunta tarvitsee strategiaa, kska se hjaa kaikkea seurakunnan timintaa

Lisätiedot

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU

KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU PÖYTÄKIRJA VIESTINNÄN KESKUSLIITTO SUOMEN JOURNALISTILIITTO KUSTANNUSTOIMITTAJIEN TYÖEHTOSOPIMUSTA KOSKEVA NEUVOTTELU Aika 3.6.2016 Paikka Eteläranta 10, Helsinki Läsnä Elina Nissi edustaen VKL:a Ltta

Lisätiedot

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö

Testaustyövälineen kilpailutus tietopyyntö T 1 (6) Tietpyyntö Tietpyyntö Testaustyövälineen kilpailutus tietpyyntö Valtin tiet- ja viestintätekniikkakeskus Valtri www.valtri.fi T 2 (6) Tietpyyntö Sisällysluettel 1 Tausta... 3 2 Hankinta, jhn tietpyyntö

Lisätiedot

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018

Yhteistyösopimus Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja yhteistyöohjelman toteuttamisesta vuosina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka -tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta vusina 2015 2018 Yhteistyöspimus Kaupunkitutkimus ja metrpliplitiikka tutkimus- ja yhteistyöhjelman tteuttamisesta

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014

HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Henkilöstöraprtti 2014 1 Raahen seudun hyvinvintikuntayhtymä HENKILÖSTÖRAPORTTI 2014 Yhteistyötimikunta 17.03.2015 Yhtymähallitus 25.03.2015 Pyhäjen kunnanvaltuust Raahen kaupunginvaltuust Siikajen kunnanvaltuust

Lisätiedot

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle

29.3.2016. Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.3.2016 Eduskunnan sivistysvalikunnalle Re: lausuntpyyntö E 13/2016 vp Valtineuvstn selvitys: Kmissin julkinen kuuleminen, EU:n tellis- ja tekijänikeuksien täytäntöönpana kskeva lainsäädäntökehys EU:N

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Palvelualan yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Palvelualan yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Palvelualan yleinen timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys PALVELUALAN YLEINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Liittyneiden

Lisätiedot

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010

PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 1 Tarjuspyyntö, LIITE 4. NAANTALIN STRATEGISEN YLEISKAAVA PROJEKTISUUNNITELMA 26.4.2010 Tämä prjektisuunnitelma sittaa mm. strategisen yleiskaavan tarpeellisuuden, kuinka laatimisprsessi n tarkitus viedä

Lisätiedot

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna

ARD-Technology Oy. Elektroniikan tuotekehitys ideasta ylläpitoon elinkaaripalveluna ARD-Technlgy Oy Elektrniikan tutekehitys ideasta ylläpitn elinkaaripalveluna REFERENSSEJÄ Kne Oyj n maailman jhtava hissien ja liukuprtaiden valmistaja. Esmi Oy n sa kansainvälistä Esmi knsernia ja n edelläkävijä

Lisätiedot

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku

Tervetuloa Liikkujan polku verkoston toiseen verkostoseminaariin! #liikkujanpolku Tervetula Liikkujan plku verkstn tiseen verkstseminaariin! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Tässä ja nyt jälleen huikea prukka kasassa! #liikkujanplku Liikkujan plku -verkst Oletk kskaan miettinyt?

Lisätiedot

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta

Lausunto sähköisen median viestintäpoliittisesta ohjelmasta Helsinki 17.10.2012 Eduskunnan liikenne- ja viestintävalikunnalle Viite: VNS 4/2012 vp Lausunt sähköisen median viestintäpliittisesta hjelmasta Viestinnän Keskusliitt kiittää mahdllisuudesta antaa lausunt

Lisätiedot

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan

Seudullisten kehittämisyhtiöiden rooli työ- ja elinkeinopolitiikan 9.4.2015 1 / 8 Työ- ja elinkeinministeriö Viite: TEM/574/00.06.02/2015 Seudullisten kehittämisyhtiöiden rli työ- ja elinkeinplitiikan edistämisessä 1. TEM:n kysymykset ja vastaukset niihin: 1.1. Kehittämisyhtiöiden

Lisätiedot

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Lasten niveltulehdusta sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Lasten niveltulehdusta sairastavien speutumisvalmennuskurssit Nurten speutumisvalmennuskurssit, sittaiset t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki

Spectrum kokous 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Spectrum kkus 11-12.2.2013, Sturenkatu 2a, Helsinki Yleiset ajatukset ja ideat Miksi maanne n valinnut kääntää tietyn san Spectrumia? Sumi Kääntää Appendix 1 - Tämä n sitä, mitä Sumen muset tarvitsevat

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS

HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS HAAPAVEDEN KAUPUNKI / KESKUSTAN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 06.10.2010 1. Mitä suunnitellaan? Haapaveden keskustan sayleiskaavan tarkistus käynnistyi vunna 2000. Kaava

Lisätiedot

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit

Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nuorten ja nuorten aikuisten ja lasten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Tyypin 1 diabetesta sairastavien aikuisten ja nurten ja nurten aikuisten ja lasten speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Nurten ja nurten aikuisten speutumisvalmennuskurssit

Lisätiedot

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit

Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Selkärankareumaa, nivelreumaa ja niiden sukuisia sairauksia sairastavien speutumisvalmennuskurssit Aikuisten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja

Lisätiedot

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Sydänvikaa sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Sydänvikaa sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit, t Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012

Lisätiedot

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys

Aktia-konsernin palkka- ja palkkioselvitys Aktia-knsernin palkka- ja palkkiselvitys Tämä selvitys nudattaa hallinnintikdin (1.10.2010) susitusta 47, jnka mukaan Aktian tulee selvittää Aktia Pankki Oyj:n (Aktia) timitusjhtajalle, muulle knserninjhdlle,

Lisätiedot

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

ENEGIATEHOKKUUSsopimukset. Elintarviketeollisuuden toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Elintarviketellisuuden timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys ELINTARVIKETEOLLISUUDEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014

NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLLON YHTIÖITTÄMISPALVELUT TARJOUS BDO OY 12.5.2014 BDO Oy Vattuniemenranta 2 00210 Helsinki Keskus 020 743 2920 Faksi 020 743 2935 www.bd.fi BDO Oy, a limited liability cmpany

Lisätiedot

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue

82136257 Parikkalan kunta. Koirniemen osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.11.2013. 1. Osayleiskaava-alue 82136257 Parikkalan kunta Kirniemen sayleiskaava Osallistumis- ja arviintisuunnitelma 19.11.2013 Osallistumis- ja arviintisuunnitelma n lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen liittyvä asiakirja, jssa

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit

Hengityssairautta sairastavien lasten ja nuorten sopeutumisvalmennuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien lasten ja nurten speutumisvalmennuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia

Lisätiedot

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle

Euroopan muotoiluinnovaatioaloite - Asiantuntijaryhmän 21 suositusta Euroopan komissiolle Raprtin tiivistelmä Julkaisuvapaa 17.9.2012 Eurpan mutiluinnvaatialite - Asiantuntijaryhmän 21 susitusta Eurpan kmissille Design fr Grwth and Prsperity -raprtin tiivistelmä Kmissin varapuheenjhtaja, yritys-

Lisätiedot

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo:

Lapuan kaupunki. Lapuan kaupungin strategia. Luonnos 29.11.2013. Säännöt ja ohjeet nro. Hyväksytty: Voimaantulo: Lapuan kaupunki Säännöt ja hjeet nr Lapuan kaupungin strategia Lunns 29.11.2013 Hyväksytty: Vimaantul: 29.11.2013 DEMOKRATIA JA OSALLISUUS Otsikk: Osallistuva demkratia - rhkeus, reiluus ja vastuullisuus

Lisätiedot

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen

KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelurakenteen ja laadun kehittäminen KUNTAKOORDINAATTORIEN NEUVOTTELUPÄIVÄ Oppilas- ja piskelijahulln palvelurakenteen ja laadun kehittäminen Oppilashult ja turvallisuuden edistäminen Kdin ja kulun yhteistyö Heidi Peltnen, petusneuvs 29.9.2010,

Lisätiedot

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes.

Hämäläinen Hannu. ja Taipale Vappu. 2007. Kertomuksia sosiaalisista innovaatioista. Stakes. 1 Metrplia Ammattikrkeakulu Hyvinvinti ja timintakyky klusteri Innvaatiprjektipinnt SYVENTÄVÄ OSAAMINEN - KIRJALLISUUSTEHTÄVÄ 1p Vit valita alla levasta listasta kaksi lähdettä/kirjaa, jtka sinua eniten

Lisätiedot

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5

KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nro 5/2010 1/5 KOKO-RUSSIA TIEDOTTAA Nr 5/2010 KOKO-RUSSIA MUKANA TAPAHTUMISSA KOKO-RUSSIA li mukana Sumi-päivillä Rstv na Dnussa, Etelä-Venäjällä, 17. 19.5. KOKO-RUSSIA verkst kartittaa Venäjän ptentiaalisia yhteistyöalueita.

Lisätiedot

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi.

Asiakirja liitetään Suomen Nuorisoseurat ry:n toimintasuunnitelman liitteeksi. TOIMINTASUUNNITELMA 2014 Aluetimist: Phjis-Karjala Keskeiset alueelliset timinnt ja timenpiteet vunna 2014 Asiakirja liitetään Sumen Nurisseurat ry:n timintasuunnitelman liitteeksi. 1. KULTTUURI-, HARRASTUS-

Lisätiedot

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen

Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen Opetus- ja kulttuuriministeriö Lausuntpyyntö 18.05.2018 OKM/93/040/2017 Kuntien kulttuuritiminnasta annetun lain uudistaminen Jhdant Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausunta liitteenä levasta muistista

Lisätiedot

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä

MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014. Auringonpilkkujen ryhmä. Päivänsäteiden ryhmä MUTKAPOLUN PÄIVÄKODIN ESIOPETUKSEN TOIMINTASUUNNITELMA 12.8.2013 31.5.2014 Auringnpilkkujen ryhmä Päivänsäteiden ryhmä 1. YKSIKKÖ Mutkaplun päiväkti n Rajamäen uusin ja suurin 5-ryhmäinen päiväkti, jka

Lisätiedot

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava

Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 on kumottava Heinlan kaupunki liikunta- ja kulttuurilautakunta Oikaisuvaatimus Liikunta- ja ympäristölautakunnan päätös 3.2.2016 3 pöytäkirja asetettu yleisesti nähtäville 10.2.2016 Vaatimus: Liikunta- ja ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013

Etelä-Savon alueen arvio kulttuurin ja luovan talouden toimintaedellytyksistä 2013: kolmas sektori Etelä-Savossa vuosina 2009-2013 7.2.2014 Opetus- ja kulttuuriministeriö Kirsi Kaunisharju Sähköp. kirsi.kaunisharju@minedu.fi Arvi kulttuurin ja luvan taluden timintaedellytyksistä 2013, hjeistus 7.11.2013 Etelä-Savn alueen arvi kulttuurin

Lisätiedot

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi

Nopeammin, korkeammalle, rohkeammin toimenpiteitä SYL:n vaikuttamistoiminnan kehittämiseksi SUOMEN YLIOPPILASKUNTIEN LIITTO (SYL) ry Asiakirja nr 18 Sivu 1 / 18 Liittkkus 20.-21.11.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Npeammin, krkeammalle,

Lisätiedot

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit

Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntoutuskurssit Terveyssast Kuntutusryhmä Hengityssairautta sairastavien aikuisten kuntutuskurssit Tiedtustilaisuus Kela uudistaa kurssipalveluja mikä muuttuu? 29.8.2012 Kelan Käpylän timital Hengityssairauksia sairastavien

Lisätiedot

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 ---

Sisällysluettelo OHJE 2811.2011 --- Ohje henkilökunnalle 28.11.2011 1 Sisällysluettel Yleistä... 2 Hitympäristön siisteys... 3 Puhtaiden haavjen hit... 4 Alle 24 tuntia... 4 Yli 24 tuntia... 4 Infektituneiden haavjen hit... 4 Ompeleiden

Lisätiedot

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä

2.1. Miten lapsi oppii? Tutkimalla, kysymällä, toimimalla ja leikkimällä Päiväkti Röllin esipetussuunnitelma 1. Esipetuksen tehtävä ja yleiset tavitteet Esipetuksen tavitteena n edistää lapsen kehitys- ja ppimisedellytyksiä sekä vahvistaa lapsen ssiaalisia taitja ja tervettä

Lisätiedot

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen

Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Koonnut Anne Miettinen Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyöt 25.9.2013/ Knnut Anne Miettinen Tampereella 25.9.2013 järjestetyn Älykäs kaupunki työpajan ryhmätyössä visiitiin älykästä kaupunkia erityisesti eri ikäryhmien ja yritysten

Lisätiedot

Ylälinjasi johtaja on:

Ylälinjasi johtaja on: Tärkeää tieta sinulle jka let PM:n Teampartner Me pyrimme ylläpitämään krkeaa palvelutasa, jtta vimme pitää tästä kiinni n tärkeää, että hyödynnät seuraavaa infrmatita. Lue tämä tarkasti ja käy nämä asiat

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a )

KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) KOLMIPORTAINEN TUKI ESIOPETUKSESSA (POL 16, 16a, 17, 17a ) YLEINEN TUKI Yleinen tuki n jkaiselle lapselle annettavaa esipetusta, jssa hänen yksilölliset tarpeensa ja ppimisedellytyksensä humiidaan yhteistyössä

Lisätiedot

Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015

Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015 Arctic Image 1.3.2015 30.12.2017 14.8.2015 Khti Arctic Imagea LIME INNO päättynyt 31.3.2015 VETOVOIMAISUUTTA AV-TUOTANNOILLA 1.4.2015-31.12.2015 ARCTIC IMAGE 1.3.2015-31.12.2017 Vetvimaisuutta AV-tutannilla

Lisätiedot

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta

Arvioinnin kohteena ovat: Oman työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Laatutavoitteiden mukainen toiminta ASIAKASPALVELU, 20 v Arviinnin khde Ammattisaamisen näyttö Muu saamisen arviinti 1. Työprsessien hallinta Arviinnin khteena vat: Työhyvinvinnista hulehtiminen 3. Työn perustana levan tiedn hallinta Työympäristöstä

Lisätiedot

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011.

20.6.2011. Hankinnasta on julkaistu ennakkoilmoitus HILMA- palvelussa 10.5.2011. SUOJAVAATEPALVELUHANKINTA Peruspalvelukeskus Oiva liikelaits kuuluu Hlllan kunnan rganisaatin ja tuttaa ssiaali- ja perusterveydenhullnpalvelut yhteistiminta-alueen kuntien (Asikkala, Hllla, Hämeenkski,

Lisätiedot

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä

Palvelujen tuottaja ja toinen sopijaosapuoli on Eteva kuntayhtymä Palveluspimus 1 (4) 1 Spijasapulet 1.1 Tilaaja Palvelujen tilaajana timii Frssan kaupunki 1.2 Tuttaja Palvelujen tuttaja ja tinen spijasapuli n 2 Spimuksen rajaus 2.1 Spimus perustuu Tämä palveluspimus

Lisätiedot

Fysiikan labra Powerlandissa

Fysiikan labra Powerlandissa Fysiikan labra Pwerlandissa Bumper Cars Bumper Cars n suuri autrata jka spii niin vanhille kuin nurillekin kuljettajille. Autt vat varustetut turvavöin ja autja vi ajaa yksin tai pareittain. Lievemmät

Lisätiedot

Teollisuuden yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista

Teollisuuden yleinen toimenpideohjelma Yhteenveto vuoden 2017 tuloksista ENEGIATEHOKKUUSspimukset 2017 2025 Tellisuuden yleinen timenpidehjelma Yhteenvet vuden 2017 tulksista 1 Sisällys TEOLLISUUDEN YLEINEN TOIMENPIDEOHJELMA 2017 Jhdant Liittymistilanne Liittyneiden määrä Liittyneiden

Lisätiedot

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetuksen järjestäjän muistilista. Johdanto: Mitä taiteen perusopetus on? Taiteen perusopetuksen käsite ja lainsäädäntö Taiteen peruspetuksen järjestäjän muistilista Kesäkuu/2013 Muistilistan sisältö: 1. Taiteen peruspetuksen käsite ja lainsäädäntö 2. Taiteen peruspetuksen järjestäminen ja rahitus 3. Hallinnllinen ja muu

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ 2 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI PERHEPÄIVÄHOIDON VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA JOHDANTO TOIMINTA-AJATUS TOIMINTAYMPÄRISTÖ PIDÄMME TÄRKEÄNÄ ETTÄ PERHEPÄIVÄHOITAJA VARHAISKASVATTAJANA HYVÄ PÄIVÄ PERHEPÄIVÄHOIDOSSA

Lisätiedot