ENERGIAN- HALLINNAN MITTAUKSET

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ENERGIAN- HALLINNAN MITTAUKSET"

Transkriptio

1 ENERGIAN- HALLINNAN MITTAUKSET VERSIO TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -hje 12

2 (8) -TUOTE: ENERGIANHALLINNAN MITTAUKSET Kuka tekee Kenelle ja mihin tarkitettu Käyttäjävaatimukset Suunnittelija/hankkeeseen ryhtyvä Dkumentti n tarkitettu hankkeeseen ryhtyvälle taustatiedksi energian kulutusten sekä lsuhteiden mittarinnin määrittelyä varten. Suunnittelijalle dkumentti n tarkitettu hjeeksi energian kulutusten sekä lsuhteiden mittarinnin tteuttamiseksi sekä rakennusautmaatijärjestelmän tteutuksen määrittelyn tueksi. Käyttäjän tulee tuntea LVISA-alaa sekä yleisiä käytäntöjä energia-, lsuhde- ja prsessien mittarinnin suhteen. Käyttäjän tulee tuntea kiinteistön energiankäyttöä ja tunnistaa kiinteistönsä mittaustarpeet (energian kulutukset, lsuhteet, riskit ja prsessien timivuuden valvnta). Resurssitarve Hankesuunnitteluvaiheessa kiinteistön energia-, lsuhde- ja prsessien mittaustarpeet tulee selvittää sana muuta talteknistä suunnittelua. Valmistelija Kim Eklund, AIRIX Taltekniikka Oy

3 (8) SISÄLLYSLUETTELO 1. Jhdant 4 2. Mittarinnin hyödyntäminen energiatehkkuuden parantamisessa 4 3. Mittarintihje Uudisrakennukset Nykyinen lemassa leva rakennuskanta 6 4. Kulutusseuranta 6 5. Mittauslaitteet 7 LIITTEET 1. Virtuaali-ilmanvaihtkne 2. Energiavalvm

4 (8) 1. Jhdant Rakennus mahdllistaa asiakkaalle/käyttäjälle tarpeita vastaavat lsuhteet. Olsuhteiden ylläpit kuluttaa energiaa. Energiankulutuksen hallinta edellyttää energiavirtjen ja lsuhteiden seurantaa/ mittausta. 2. Mittarinnin hyödyntäminen energiatehkkuuden parantamisessa Mittarinti tuttaa tieta, jta vidaan käyttää kulutus- ja lsuhdeseurantaan. Yleisesti käytössä levia tunnuslukuja rakennusten ja kiinteistöjen energian kulutukseen n j lemassa lukuisia. Alla n esitetty muutama vertailtavissa leva tunnusluku. - kwh/m 2 - kwh/m 3 - l/m 2 - l/m 3 - l/asukas Tunnuslukujen tuttamiseen riittää vähäinenkin mittarinti. Jtta vidaan tuttaa energiakulutuksesta vertailukelpisia tulksia, riittää kiinteistön pintaalan tai tilavuuden tunteminen, energian kulutus energiamudittain sekä tarvittaessa paikkakunta (lämmitystarveluku). Pelkkä kiinteistön minaiskulutus ei kuitenkaan kerr kuin energian kulutuksen suhteessa kiinteistön kkn. Energiatehkkuuden parantamiseksi tarvitaan tarkempaa mittarintia, jtta kulutukset vidaan khdentaa prsesseittain, ks. Tapre-tute: Mittarintihje. Energiatehkkuutta määriteltäessä tulee ttaa humin kiinteistön käytöstä ja käyttötavista aiheutuvat muutkset kiinteistön energiankulutuksessa. Esimerkkinä kauppakeskukset, jissa asiakasmäärillä n sura yhteys kiinteistön energian kulutukseen. Energian kulutuksen määrittelyn yhteydessä lisi hyvä humiida ympäristönäkökulma. Esimerkiksi vidaan käyttää Mtivan CO2- minaispäästökertimia eri energiamudille. 3. Mittarintihje 3.1. Uudisrakennukset SRMK D3 Rakennusten energiatehkkuus, määräykset ja hjeet tulivat vimaan Määräyksessä esitetään kuinka uusien rakennusten mittarinti tulee järjestää.

5 (8) D3:n luvussa n seuraava vaatimus: Rakennukset varustetaan energiankäytön mittauksella tai mittausvalmiudella siten, että rakennuksen eri energiamutjen käyttö vidaan helpsti selvittää. Mittauksista vidaan lupua, js mittauksen tai mittausvalmiuden rakentaminen vidaan sittaa epätarkituksenmukaiseksi. Edelleen D3:ssa n hjeistus, kuinka mittarinti lisi hyvä järjestää rakennettaessa tai peruskrjattaessa kiinteistöjä: - Rakennukset varustetaan sähkömittauksella, jsta saadaan tiet rakennuksen kk sähköenergiankulutuksesta. - Rakennukset varustetaan lämmitysjärjestelmän stenergian kulutuksen mittauksella. - Muut kuin käyttötarkituslukan 1 1) rakennukset varustetaan lämpimän käyttöveden kulutuksen mittauksella ja tarvittaessa lämpimän käyttöveden kiertpiirin paluun vesivirran ja lämpötilan mittauksella. - Muiden kuin käyttötarkituslukan 1 rakennusten ilmanvaihtjärjestelmä varustetaan sähkönkulutuksen mittauksella lukuun ttamatta vähäisiä erillispistja. Ilmanvaihtjärjestelmä n suunniteltava ja rakennettava siten, että järjestelmän minaissähköteh vidaan helpsti mitata (SFPluku). - Muiden kuin käyttötarkituslukan 1 rakennusten jäähdytysjärjestelmä varustetaan sähkönkulutuksen mittauksella. Jäähdytysjärjestelmä n suunniteltava ja rakennettava siten, että järjestelmän ttama sähköteh ja tuttama jäähdytysenergia vidaan helpsti mitata. - Muissa kuin käyttötarkituslukan 1 ja 2 rakennuksissa kiinteä valaistusjärjestelmä varustetaan sähkönkulutuksen mittauksella. 1) Rakennusten käyttötarkituslukat 1. Erilliset pientalt sekä rivi- ja ketjutalt 2. Asuinkerrstalt Aina kuitenkin tulisi näiden määräysvaatimusten lisäksi tutkia lisämittausten tarpeellisuus tapauskhtaisesti, esim. seuraavasti: - Laskutusperusteet, kustannusten khdentaminen rakennuksittain käyttäjäryhmittäin - Suuret kuluttajat, kuten vukran määräytymisperusteet (esim. kauppakeskukset). keittiöt kaupan kylmä paineilma hissit.

6 (8) - Riskien hallinnan näkökulmasta vesivahinkjen trjunta lsuhdemuutkset, esim. painesuhteiden muutkset (hmeet). - Sisäympäristölsuhteiden pysyvyys ja tavitteiden tdentaminen - Energiankulutuspikkeamat: lisääntyminen/vähentyminen ja pikkeamien khdentaminen Nykyinen lemassa leva rakennuskanta J lemassa levien kiinteistöjen energiamittausten tarkentaminen. Energiankulutusmittarintien lukemaväliä tulisi tarkastella siten, että mahdllisia energiankulutusten pikkeamia lisi helpp analysida: - Luentaväli tulisi lla pisimmillään kuukausi, jtta vidaan tarkastella kulutuksia kuukausitaslla. - Sähköenergian mittausten tulisi lla tuntitehmittareita, jtta sähkön kulutuksia vidaan tarkastella tuntitaslla. Esimerkkinä yö- ja päiväaikjen phjakulutusten tdentaminen. Tehtäessä energiansäästötimenpiteitä kattava mittarinti auttaa timenpiteen energiankulutusvaikutuksen tdentamisessa. Lähtökhtaisesti pelkän mittarinnin lisääminen lemassa levaan rakennuskantaan ei yleensä le taludellisesti kannattavaa, jllei mittarinnin lisäystä tehdä muiden muutsten yhteydessä. Näin llen aina muutksia tehtäessä tulisi ttaa humin uudet mittarintitarpeet, esim. alamittausten lisääminen ja järjestelmien ja verkstjen muuttaminen niin, että mittaus n mahdllista. 4. Kulutusseuranta Kattavaan mittarintiin ja siihen perustuvaan kulutusseurantaan perustuen vidaan tehdä analyysejä energiankulutusten muutksista. Kulutusseurantapalvelua, jssa vitaisiin hyödyntää tarvittavissa määrin lemassa levia kiinteistön lsuhde- ja energiamittauksia n niukasti markkinilla. Yksi kein parantaa tilannetta, n hyödyntää kiinteistön rakennusautmaatijärjestelmää, hultkirjaa ja muita kiinteistönhallintajärjestelmiä. Esimerkkinä lemassa levien mittausten hyödyntämisestä uudella tavalla n TAYS:n malli virtuaali-ilmanvaihtkneesta (Liite 1): - ilmanvaihdn keskimääräisen energiankulutuksen määrittäminen - energiankulutuksen ennustaminen - energiankulutuksen pikkeavuudet ja hälytykset

7 (8) ja tinen esimerkki Energiavalvm (Liite 2) - Ludaan nykyiseen rakennusautmaatijärjestelmään Energiapuu, jlla vidaan tuttaa havainnllisia hälytyksiä energiakulutuksen ja lsuhteiden pikkeamista - Nykyiset mittaukset suuressa määrin riittäviä hälytysten tuttamiseen - Kiinteistön käytön työkalu. Usein käytössä levan rakennusautmaatijärjestelmän mittauksia vidaan hyödyntää energiamittauksiin lisäämättä uusia mittauksia järjestelmään. Ohjelmallisilla muutksilla valvnta-alakeskusten hjelmiin vidaan määritellä laskentja nykyisten mittausten perusteella. -tutteessa Mittarintihje n esitetty nykyisten ja uusien mittarintien hyödyntämisesimerkkejä. Esimerkki lemassa levan ilmanvaihtkneen energiamittauksesta: Nykyiset lämpötilamittaukset - Ulklämpötila - LTO:n jälkeinen tulilman lämpötila - Sisäänpuhalluslämpötila - Huneilman lämpötila - Pistilman lämpötila. Nykyisellään LTO:n hyötysuhdelaskentaan yhdistetty hälytys kert energian kulutuksen pikkeavuudessa. Samaan mittaustietn perustuen vidaan tehdä laskenta tulilmakneen lämmitysenergian kulutuksesta syöttämällä järjestelmään käsin tulilmakneen ilmavirta ja kertmalla se sisäänpuhallusja LTO:n jälkeisen lämpötilan ertuksella. 5. Mittauslaitteet Mittauslaitelaki ( /707) määrittelee mittalaitteille asetettavia vaatimuksia ja niiden varmentamiseen liittyviä timenpiteitä. Mittauslaitelaki phjautuu EU:n mittalaitedirektiiviin, jssa n määritelty tarkemmin mittalaitteille asetettavia vaatimuksia. Energiamittareita kskevat menettelyt tullaan kuvaamaan tarkemmin asetuksessa kulutusmittareiden käytöstä. Mittarin valinnassa tulee aina ttaa humin mittarinnin käyttötarkitus. Tämä asettaa vaatimuksia valintaan. Valittaessa mittaria esim. laskutuskäyttöä varten, tulee ttaa humin mittarille asetettavat vaatimukset tarkkuudesta sekä luettavuudesta. Energian käytön seurantaa varten vidaan valita epätarkempi mittari, kuitenkaan seurattavuuden kärsimättä. Valittaessa mittaria erikiskäyttöön mitattavan energiavirran fysikaaliset ja kemialliset minaisuudet vaikuttavat mittaustavan ja mittarin valintaan, esimerkkinä glyklisekset.

8 (8) Kun halutaan laajentaa mittarintia, tulee knsultida asiantuntijaa mittaustavan lutettavuudesta, sekä mittarinnin lisäyksen kustannuksista, jtta vidaan varmistua, että saadaan lutettavaa mittaustieta khtuullisin kustannuksin. Mittarityyppiesimerkkejä eri energiavirrille: - Sähkö - Lämpö - Vesi - Nesteet - Kaasut perinteiset kwh mittarit listehmittauksella varustetut mittarit analysaattrit harmniset yliaallt kurmitusten jakautuminen sähkön laatu pulssimittarit väyläphjaiset energiamittarit men- ja paluulämpötilat energiavirrat massavirrat pulssimittarit jatkuvaa virtaamaa sittavat riskien hallinta, vesivudt valittava mittari sveltuvaksi k. nesteelle jatkuvaa virtaamaa sittavat riskien hallinta, nestevudt valittava mittari sveltuvaksi k. kaasulle jatkuvaa virtaamaa sittavat riskien hallinta, kaasuvudt

9 LIITE 1 VIRTUAALI-ILMANVAIHTOKONE AIRIX Taltekniikka Kim Eklund Liite1_Virtuaali-IV-kne.dc

10 Kuva 1. Virtuaalinen IV-kne 2 (4) Liite1_Virtuaali-IV-kne.dc

11 Kuva 2. IV-kneiden energiaryhmänäyttö 3 (4) Liite1_Virtuaali-IV-kne.dc

12 Kuva 3. IV-kneiden energiaryhmänäyttö 4 (4) Liite1_Virtuaali-IV-kne.dc

13

14

15

16

17 E PR TA

18 Tampereen kaupunki, Tilakeskus Kangasala Lempäälä Nkia Orivesi Pirkkala Vesilahti Ylöjärvi Tarjuspyyntö Tarjus Spimus Tarjuspyyntö Tarjus Spimus Tarjuspyyntö Tarjus Spimus Kiinteistönmistajan energiatehkkuustavitteet SUUNNITTELU TOTEUTUS TOIMIVUUS- TARKASTELU Hyvin tteutetut vastaanttmenettelyt KÄYTTÖ Pirkanmaan sairaanhitpiiri Granlund Tampere Pirkanmaan Osuuskauppa Muut asiantuntijat Kesk Oyj Sumen Ylipistkiinteistöt Oy Tampereen ev.lut. seurakuntayhtymä Timivuustarkastelun sapulet: Kiinteistön mistaja Kiinteistön käyttäjät Hidsta, hullsta ja kunnssapidsta vastaavat Urakitsijat Suunnittelijat T d e n t a m i s m e n e t e l m ä t j a - t y ö k a l u t - OSAPUOLET: Energiatehkkuustavitteiden välittyminen Energiatehkkuustavitteiden valvnta Kulutusseuranta Vertailu tavitteeseen Tampereen kaupunkiseutu ECO 2 -hanke Tekes Mtiva/TEM ELY-keskus/YM AX-Suunnittelu Airix Taltekniikka YIT Oy TPI Cntrl Oy Schneider Electric Buildings Finland Lassila&Tikanja Oy NCC Rakennus Oy ARE Oy ISS Palvelut Oy Alasen Rakennus Oy Kaunist-Yhtiöt Oy Siemens Oy Building Technlgies Arkkitehtitimist Lasse Ksunen Oy Aihi Arkkitehdit Oy

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet

Rakennusten kaukolämmitys Määräykset ja ohjeet Rakennusten kauklämmitys Määräykset ja hjeet K1/200 Sumen Kauklämpö ry 200 ISBN 951-9697-8-1 (nid.) ISBN 951-9697-9-x (pdf) Viite: Sky-kansi 1/1 Rakennusten kauklämmitys Määräykset ja hjeet Sumen Kauklämpö

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA TAPRE VERSIO 30.6.2014

ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA TAPRE VERSIO 30.6.2014 ENERGIATEHOKKUUS- SUUNNITTELU, ENERGIA- JA OLOSUHDE- LASKENTA SUUNNITTELU- TOIMEKSIANNOSSA VERSIO 30.6.2014 TAMPEREEN ALUEEN PALVELURAKENNUKSET ENERGIATEHOKKAIKSI Tampereen kaupunki -ohje 03 30.6.2014

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014

KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET. HANKEOHJE Astuu voimaan 4.2.2014 KIRKKONUMMEN KUNNAN TALONRAKENNUSHANKKEET HANKEOHJE Astuu vimaan 4.2.2014 2 SISÄLLYSLUETTELO... 3 Talnrakennushankkeen prsessin päävaiheet... 3 Hankeryhmä... 4 Hankeprsessi tiivistettynä... 4 1. Esitys

Lisätiedot

YHTEENVETO Fintrip/TransSmart-työpaja 10.9.2013

YHTEENVETO Fintrip/TransSmart-työpaja 10.9.2013 1 (8) YHTEENVETO Fintrip/TransSmart-työpaja 10.9.2013 Jhanna Särkijärvi 1), Saara Jääskeläinen 1), Tm Warras 2), Nils-Olf Nylund 3), Päivi Aakk-Saksa 3) 1) LVM, 2) Tekes, 3) VTT 2 (8) Tausta ja tehta va

Lisätiedot

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11.

5 2013 25.10.2013. Korjaushanke haltuun - kiertue Kouvolassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. Kiinteistömessut 13.11. 5 2013 25.10.2013 Krjaushanke haltuun - kiertue Kuvlassa 5.11. ja Lappeenrannassa 11.11. - Eväitä nnistuneeseen krjaushankkeeseen s. 2 Kiinteistömessut 13.11. Ilmittaudu messumatkalle Helsingin Messukeskukseen,

Lisätiedot

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen

Opas VMBaro-henkilöstökyselyjärjestelmän tehokkaaseen hyödyntämiseen. Veli-Matti Lehtonen Opas VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tehkkaaseen hyödyntämiseen Veli-Matti Lehtnen Marraskuu 2010 2 Sisällys sivu 1 Jhdant 3 2 VMBar-henkilöstökyselyjärjestelmän tarkitus 3 3 Mitä VMBar-työtyytyväisyystutkimus

Lisätiedot

SAUKONPUISTON KOULUN AUTOMAATIOSUUNNITTELU

SAUKONPUISTON KOULUN AUTOMAATIOSUUNNITTELU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Autmaatitekniikka Tutkinttyö SAUKONPUISTON KOULUN AUTOMAATIOSUUNNITTELU Työn teettäjä: Tampereen kaupungin tilakeskus, kiinteistötekninen yksikkö, Ville Nrila Tampere 2006

Lisätiedot

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti

Talous- ja henkilöstöhallinnon perustietojärjestelmien vaihtoa valmistelevan työryhmän loppuraportti Talus- ja henkilöstöhallinnn perustietjärjestelmien vaihta valmistelevan työryhmän lppuraprtti Sisällysluettel Kaupunginjhtajan timeksiant 1 1. Talus- ja henkilöstöhallinnn tietjärjestelmiltä tarvittavat

Lisätiedot

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA

KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA Turun Kiinteistöliikelaits 30.10.2014 KIINTEISTÖLIIKELAITOKSEN RAKENNUSHANKKEIDEN TOTEUT- TAMINEN: OHJEET TEHTÄVISTÄ, VASTUISTA, KUSTANNUSSEU- RANNASTA JA RAPORTOINNISTA 1. Taustaa Kaupunginhallitus edellytti

Lisätiedot

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY)

KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Pöytäkirjan liite nr 23 KARKKILAN KAUPUNGIN HANKINTAOHJE (PÄIVITETTY) Kaupunginhallitus 11.4.2011 121 Työryhmä: tekninen jhtaja Kari Setälä rakennuttamispäällikkö Pirj Hilnen yhdyskuntatekniikan päällikkö

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän soveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Tietojen kuvaaminen selvitysvaiheessa Kknaisarkkitehtuurimenetelmän sveltaminen kunta- ja palvelurakennemuutksessa Tietjen kuvaaminen selvitysvaiheessa Versi 0.3 30.4.2013 Valtivarainministeriö 2 (15) Sisältö 1 Jhdant... 3 2 Kknaisarkkitehtuuri

Lisätiedot

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014

SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI. Salon yritysalueiden kehittäminen osana Etelä-Suomen kehityskäytävää 1.12.2014 SALON YRITYSALUEIDEN PROFILOINTI Saln yritysalueiden kehittäminen sana Etelä-Sumen kehityskäytävää Saln kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.sal.fi kirjaam@sal.fi Y-tunnus: 0139533-1

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahitushakemuksen täyttöhje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkrahitus, krjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lmakkeella haetaan rahitusta uudelle hankkeelle, jka tulee ensimmäistä kertaa

Lisätiedot

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin

TiEDoTE. VUoSikErTomUS. EU:n TaloUSarVio VarainhoiToVUoDEllE 2007. EUrooPan TilinTarkaSTUSTUomioiSTUin EUrPan TilinTarkaSTUSTUmiiSTUin VUSikErTmUS EU:n TalUSarVi VarainhiTVUDEllE 2007 TiEDTE Sisältää tietja myös Eurpan kehitysrahastja kskevasta vusikertmuksesta JOHDANTO Eurpan tilintarkastustumiistuin

Lisätiedot

Maantieselvitys. HAMK Maantieselvitys. Loppuraportti

Maantieselvitys. HAMK Maantieselvitys. Loppuraportti Maantieselvitys HAMK Maantieselvitys Lppuraprtti 1 COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki ikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai saa siitä ei saa kpiida tai jäljentää missään mudssa ilman Pöyry Finland Oy:n

Lisätiedot

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ

POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Versi 3.01 SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite B11 Arkkitehtuurivaatimukset Versi 3.01 VERSIOHISTORIA Päivä Versi Kuvaus Tekijä 12.03.2015 3.0 Tarjuspyynnön liite Hanketimist/ 3.01 Lpullisen

Lisätiedot

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen)

LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU. (toim. Sinikka Mynttinen) LIIKETOIMINTASUUNNITELMA YRITYKSEN KASVU (tim. Sinikka Mynttinen) 2 SISÄLTÖ 1 Liiketimintasuunnitelma 1.1 Liiketimintasuunnitelman määritelmä 1.2 Liiketimintasuunnitelman merkitys 1.3 Mitä välttää liiketimintasuunnitelmassa?

Lisätiedot

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset

TIedOTe. varainhoitovuodelta 2010. vuosikertomukset. varainhoitovuoden 2010 vuosikertomusten esittely ja vuosikertomuksia koskevat selvitykset euroopan TILINTARKAsTusTuOMIOIsTuIN TIedOTe varainhitvuden 2010 vusikertmusten esittely ja vusikertmuksia kskevat selvitykset vuosikertomukset varainhoitovuodelta 2010 VUOSIKERTOMUS 2010 TIEDOTE 1 LUKIJALLE

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja

Erikoissairaanhoidon tuotteistuksen käsikirja 1 (83) Erikissairaanhidn tutteistuksen käsikirja v. 2013 27.12.2012 FCG Tietjhtaminen Oy Osmntie 34, PL 950, 00601 Helsinki Puh. 010 4090, fax 010 409 5001, www.fcg.fi Y-tunnus 2474027-3 Ktipaikka Helsinki

Lisätiedot

Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi

Pirkanmaan maankäyttövaihtoehdot ja vaikutusten arviointi Pirkanmaan maankäyttövaihtehdt ja vaikutusten arviinti Kste raprtista saadusta palautteesta MKH 7.4.2014 PIKANMAAN MAAKUNTAKAAVA 2040 Teemme muutsta yhdessä 1. JOHDANTO 6 2. KUNNAT 7 2.1. Ydinkaupunkiseutu

Lisätiedot

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 3.5.2012 Teknistaloudellinen tiedekunta Tietotekniikan koulutusohjelma KANDIDAATINTYÖ Lappeenrannan teknillinen ylipist 3.5.2012 Teknistaludellinen tiedekunta Tiettekniikan kulutushjelma KANDIDAATINTYÖ Pilvipalveluiden eri tietturvaprfiilit ja -tast Työn hjaaja: prf. Jari Prras Lappeenrannassa,

Lisätiedot

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen

2011 Opas Comenius-ohjelman yksilölliseen oppilasliikkuvuuteen 1 2 2011 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen 3 Opas Cmenius-hjelman yksilölliseen ppilasliikkuvuuteen Sisällysluettel/Asiakirjjen nline-esityksen rakenne Jhdant 1. Yleistä Cmenius-hjelman

Lisätiedot

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen

Asiakkuudenhallintajärjestelmän toteutus ja arviointi - case Asianajotoimisto Mäkitalo Rantanen Asiakkuudenhallintajärjestelmän tteutus ja arviinti - case Asianajtimist Mäkital Rantanen & C Oy Hnkaniemi, Pii 2012 Leppävaara Laurea-ammattikrkeakulu Laurea Leppävaara Asiakkuudenhallintajärjestelmän

Lisätiedot

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri

Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden oheispalvelujen kokonaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri Tieteellisten laskentaresurssien ja niiden heispalvelujen kknaisarkkitehtuuri... 1 Yleistä... 3 1.1 Laskennallinen tiede ja

Lisätiedot

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring.

Elokuva- ja mediakulttuurimessut. Konseptointi. Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön osoitteesta www.liveherring. Elkuva- ja mediakulttuurimessut Knseptinti Miia Huttunen ja Mari Huttunen 4/2013 Saatavilla käyttöön sitteesta www.liveherring.rg Sisällys 1. Jhdant... 1 2. Tapahtuman idea... 2 3. Tapahtuman sisältö...

Lisätiedot

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015

Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Juridinen selvitys yrityspalveluiden järjestämisestä sähköisellä palvelusetelimallilla 19.3.2015 Jhdant Tampereen kaupunkiseudun elinkein- ja kehitysyhtiö Tredea Oy n pyytänyt KPMG Oy Ab:lta (jäljempänä

Lisätiedot

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta

Teollisuus osana elinvoimaista elinkeinorakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi (lunns 11.11.2013) Tellisuus sana elinvimaista elinkeinrakennetta Ehdtus uudistuvan tellisuuden timintahjelmaksi TEM/EIO 11.11.2013 1 Ehdtus uudistuvan tellisuuden

Lisätiedot

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN?

NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? NUORISO RYNTÄÄ SOMEEN PITÄÄKÖ MEIDÄNKIN? Saija Hpea Opinnäytetyö Tukkuu 2015 Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi (ylempi AMK) TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikrkeakulu Mediatuttamisen kulutushjelma Medianmi

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA

YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Tekninen liite Yli-insinööri 28.3.2011 Pekka Kalliomäki TEKNINEN LIITE MUISTIOON: YMPÄRISTÖMINISTERIÖN ASETUS RAKENNUSTEN ENERGIATEHOKKUUDESTA 1 Keskeiset ehdotukset Tällä määräysuudistuksella

Lisätiedot

Projekteissa työskentely

Projekteissa työskentely Prjekteissa työskentely Oili Niittynen Turun aikuiskulutuskeskus 2013 P R O J E K T I E I O L E K A I K K I A L L A V E L L O V A A M E E B A Oili Niittynen, Turun aikuiskulutuskeskus 2(25) Sisällysluettel

Lisätiedot